Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den Revision foregår mindst hvert andet år.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år."

Transkript

1 1

2 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret ud fra nedenstående 4 virksomhedsområder: at udføre at koordinere, planlægge og lede at formidle at udvikle Hvert virksomhedsområde beskriver, hvor opgaveløsningen er fælles for de to faggrupper og en særskilt del, hvor kompetencer i opgaveløsning er forskellig. For social- og sundhedsassistenterne gælder det, at de foruden opgaver beskrevet særskilt under En social - og sundhedsassistent skal også udfører opgaver som er beskrevet under En social- og sundhedshjælper skal. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den Revision foregår mindst hvert andet år. 2

3 Udføre Opgaver rettet direkte mod borger: Planlægge og udføre personlig pleje og praktisk hjælp, så borger kan vedligeholde, øge eller genskabe sit funktionsniveau og et meningsfyldt hverdagsliv Arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse hos den enkelte borger og grupper af borgere Arbejde rehabiliterende og inddrage borgers ressourcer Motivere borgeren til at deltage i fysiske og sociale aktiviteter Inddrage borgers livshistorie Omsætte viden om mad, ernæring og måltidets sociale betydning til handling hos den enkelte borger Understøtte genoptræning og vedligeholdende træning Følge op på borgers brug af hjælpemidler og på behov for ændringer Opgaver rettet mod egen og borgers sikkerhed: Forebygge unødige indlæggelser ved at handle på tidlige ændringer i borgers funktionsniveau, psykiske tilstand og sociale omgivelser Arbejde efter nationale og lokale procedurer og instrukser Udføre delegerede sundhedsfaglige opgaver indenfor sygepleje, fysio - og ergoterapi 1 Anvende sin viden om konfliktforebyggelse og -håndtering Lave risikovurdering i forhold til eget og kollegaers arbejdsmiljø Anvende ergonomiske principper og relevant velfærdsteknologi En social- og sundhedshjælper skal En social- og sundhedsassistent skal Udføre pleje og praktisk hjælp efter borgers hverdags plan og borgers mål Støtte og motivere borger til at klare mest muligt selv Udføre den socialfaglige indsats hos borgere med demens, misbrugsproblemer og psykiatriske lidelser Udføre ernæringsscreening efter oplæring Udføre medicinadministration efter delegation Udføre opgaver ud fra kontaktperson ordning 2 Udføre delegerede sundhedsfaglige opgaver Udføre personlig pleje hos borgere med komplekse problemstillinger Koordinere den social- og sundhedsfaglige indsats hos borger Observere og vurdere borgers funktionsniveau i samarbejde med andre sundhedspersoner og teamet Udføre grundlæggende sygepleje - herunder palliativ pleje Varetage dispensering af medicin og medicinadministration 1 Se kompetenceskemaer og Social-og sundhedsfaglig instruks nr 1 Personalets kompetence, ansvars-og opgavefordeling 2 Strategisk ledelse ledelse med vilje, ledelsesredskab vedr. Kontaktpersonordning 3

4 hos den enkelte borger Observere og reagere på ændringer i borgers fysiske, psykiske og sociale tilstand Følge beskrivelser for risikostyring og forflytning hos borger Reagere på observeret behov for afløsning til pårørende hos borger i eget hjem Udføre og vurdere ernæringsscreening og iværksætte relevante handlinger Deltage i sygeplejefaglig udredning hos borger Deltage i tværfaglig udredning hos borger Udføre delegerede sundhedsfaglige opgaver Koordinere, lede 3 og planlægge Tilrette og prioritere egne opgaver og aktiviteter i forhold til indsatser hos borgerne Inddrage eget team og tværfaglige kompetencer i samarbejdet om og med borger Inddrage pårørende, netværk og faglige ressourcepersoner efter aftale med borger eller værge Medvirke til koordinering ved indlæggelse og udskrivelse Fungere som kontaktperson for borger 4 Deltage i og følger op på Kvalitetsbesøg 5 Vurdere om indsatsen svarer til borgers aktuelle behov og reagere på ændringer Inddrage tilbud fra Frivilligområdet og lokalsamfundet ud fra borgers ønsker Prioritere og justere egne og teamets arbejdsopgaver i forhold til hinanden Tilgodese og indpasse elevers læringsopgaver i praktikforløbet som en naturlig del i sit eget arbejde 6 En social- og sundhedshjælper skal En social- og sundhedsassistent skal Planlægge eget arbejde hensigtsmæssigt i forhold til den enkelte borger Fungere som kontaktperson i planlægning og udførelse af det samlede borgerforløb ved indflytning i plejebolig 7 Planlægge borges indlæggelses- og udskrivningsforløb fra hospital i samarbejde med andre sundhedspersoner og teamet Videredelegere sundhedsfaglige opgaver til social-og sundhedshjælpere 3 Med lede menes evnen til at prioritere og lede sit eget arbejde 4 Strategisk ledelse ledelse med vilje, ledelsesredskab vedr. Kontaktpersonordning 5 Strategisk ledelse ledelse med vilje, ledelsesredskab vedr. Kvalitetsbesøg 6 Strategi for uddannelsesindsatsen overfor elever og studerende i Sundhed og Omsorg, marts Social og sundhedsfaglig procedure for Indflytning i plejebolig, MSO 4

5 Formidle Omsætte sundhedsfaglige begreber til hverdagssprog over for borger og pårørende Opsøge og formidle viden om borgers aktuelle tilstand Deltage i introduktion, vejledning og undervisning af nyansatte, medhjælpere og elever Anvende relevante elektroniske redskaber i dokumentation om borger sammen med borger Formidle viden til borger om KRAM faktorer (Kost, Rygning, Alkohol og Motion) Formidle lokalsamfundets og de frivilliges tilbud til borger Indberette utilsigtede hændelser En social-og sundhedshjælper skal En social- og sundhedsassistent skal Dokumentere egne handlinger og opnåede re- Sikre aktuel sammenhæng i Borgerjournalen sultater hos borger sammen med sygeplejerske, ergoterapeut og Medvirke til at udfylde funktionsvurdering fysioterapeut Udarbejde og følge op i borgers hverdagsplan Dokumentere i funktionsvurdering, livshistorie, og livshistorie borgers hverdagsplan, fokusområder, special- Kontakte samarbejdspartnere ved ændringer i skemaer og medicinskema borgers trivsel Sikre overensstemmelse mellem Borgerjournal Skrive advis og borgers Printmappe Anvende mobil teknologi (i plejeboliger) Sikre at borgers sundhedsfaglige problemstillinger drøftes med andre autoriserede sundhedspersoner 5

6 Udvikle Være nysgerrig og opsøgende i forhold til egen og andres faglige praksis Være reflekterende og målrettet i forhold til egen kompetenceudvikling Deltage i efter - og videreuddannelse efter aftale med nærmeste leder Arbejde helhedsorienteret og problemløsende hos borger Udvikle og forbedre den faglige indsats hos den enkelte borger og grupper af borgere Deltage i implementering af procedurer og retningslinjer Bidrage til innovativ tænkning i hverdagen Drage læring af utilsigtede hændelser og deltage i udvikling af borgersikkerheden Deltage i kvalitetsudviklingsprojekter inden for arbejdsmiljø, frivillighed og det social- og sundhedsfaglige område Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter kan: være vejleder eller nøgleperson Referencer Tværfaglig referenceramme for det social- og sundhedsfaglige område i Sundhed og Omsorg Strategi Ledetråde for et bedre liv , Sundhed og Omsorg Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik nr. 816 af 20/7/2012 Indsatskataloger pleje og praktisk hjælp i Sundhed og Omsorg Et bedre liv, Serviceniveau for MSO Notat Delegation og brug af faglige kompetenceprofiler, Kommunernes Landsforening, 2. Nov