Hy~Line og Ultima Lobe-pumper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hy~Line og Ultima Lobe-pumper"

Transkript

1 02/10 Side 1 Jabsco Hy~Line og Ultima Lobe rotorpumper Installations-, betjenings- og vedligeholdelseshåndbog 1. INDLEDNING Hy~Line og Ultima er lobe rotorpumper med positiv fortrængning, som er konstrueret til at pumpe såvel følsomme, tyktflydende og tyndtflydende og partikelholdige væsker, hvor det er nødvendigt at have en pumpe, der udelukkende er fremstillet i rustfrit stål, AISI. Disse pumper har mange funktioner til fælles, men konstruktionen af Ultima er anderledes, fordi den bruges til applikationer, hvor der kræves en særdeles høj hygiejnestandard. Denne håndbog gælder begge pumpeserier, bortset fra følgende: Før pumpen monteres, er det meget vigtigt, at alle personer, der skal installere, betjene eller beskæftige sig med dette udstyr, gennemlæser denne håndbog, da den indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger. Hvis denne advarsel ikke overholdes, kan det medføre, at pumpen bliver beskadiget eller at man selv eller andre kommer til skade. Hvis de i følgende kapitler beskrevne procedurer og specifikationer overholdes, vil pumpen give økonomisk og sikker drift i hele sin levetid. Hvis det skulle blive nødvendigt at udføre andre serviceeftersyn eller reparationer end dem, der er beskrevet i denne håndbog, kan man få hjælp ved at henvende sig til leverandøren. Inden en pumpe af en eller anden grund returneres til leverandøren, skal den rengøres fuldstændigt, og man skal oplyse, hvilke væsker der er blevet pumpet og desuden give udførlige sundheds- og sikkerhedsoplysninger (sikkerhedsdatablade), hvis nogen af disse væsker er farlige. Alle tal i parentes ( ) i denne håndbog henviser til komponentnumre, der er brugt på tværsnittegningerne og i reservedelslisterne SIKKERHED I hele denne håndbog henledes der opmærksomhed på visse procedurer, som skal følges for at sikre, at dette produkt betjenes og serviceres uden risiko. Disse sikkerhedsinstruktioner må IKKE ignoreres. Man må IKKE afmontere, tilsidesætte eller pille ved sikkerhedsanordninger. Dette udstyr må IKKE anvendes, hvis endedækslet (122) er afmonteret, hvis der mangler skærme eller hvis tilgangs- eller afgangsrørsystemet ikke er tilsluttet. Man må IKKE glemme, at der er fare forbundet med bevægelige dele, væske under højtryk, ekstreme temperaturer, farlige væsker og elektrisk strøm. Før pumpen inspiceres eller serviceres, skal drivmotoren altid afbrydes.

2 02/10 Side 2 02/10 Side FUNKTIONSPRINCIP Hy~Line og Ultima pumper har 2 rotorer, som drejer i modsat retning. Fra tilgangsporten strømmer der væske ind i pumpen, og væsken fylder mellemrummet mellem rotorerne. Denne væske føres rundt om ydersiden af rotorerne og presses ud af udløbsporten, når rotorknasterne griber ind i hinanden, se fig. 1. Hver rotor understøttes af en aksel, og når pumpen virker inden for sine arbejdsgrænser, kommer rotorerne aldrig i berøring med indersiden af rotorhuset eller hinanden. Fig. 1 Funktionsprincip (viser vertikal montering) 1.03 DRIFTSFORHOLD Hy~Line og Ultima pumper er konstrueret ved hjælp af moderne designteknik og fremstillet af materialer i høj kvalitet. For at sikre lang levetid og problemfri drift gælder der dog visse begrænsninger for pumpens driftsforhold. Når pumpen og dens specifikation vælges, skal disse begrænsninger tages i betragtning og må ikke overskrides. Hver pumpe leveres med et ydelsesdatablad, som giver oplysninger om disse begrænsninger. Dvs.: Maksimalt tryk Maksimal temperatur Maksimal viskositet Maksimal partikelstørrelse Maksimal hastighed Maksimalt moment for indgangsaksel Maksimal radialbelastning for indgangsaksel Disse begrænsninger og ydelsesegenskaber varierer fra den ene pumpestørrelse til den anden og fra den ene pumpespecifikation til den anden inden for samme pumpestørrelse. Der skal især tages hensyn til følgende: Hy~Line og Ultima pumper kan anvendes til andre opgaver end dem, hver pumpe oprindeligt blev valgt til, men man skal kontrollere, om pumpen er egnet til den nye applikation ved at henvise til ydelsesdatabladet for at sikre, at pumpen kan fungere sikkert og pålideligt. Medmindre man har erfaring med brugen af et sådant datablad, anbefaler vi indtrængende, at man, hvis det er nødvendigt at ændre anvendelsen, kontakter den forhandler, som leverede pumpen, eller fabrikanten. En ændring af anvendelse betyder, en ændring til en hvilken som helst af ovenstående parametre MODELNUMMERSYSTEM På pumpen sidder der et metalskilt med modelnummer og serienummer. MODELNUMMERET giver vigtige oplysninger om pumpens specifikation, se nærmere oplysninger i afsnit 8. Før der udføres noget arbejde på pumpen eller bestilles reservedele, er det vigtigt, at pumpens specifikation afgøres ved at henvise til afsnit 8. SERIENUMMERET er unikt for hver pumpe. a) Fjern pakningsmaterialet fra beholderen, og kontrollér indholdet ved at sammenligne det med følgesedlen. Se omhyggeligt efter de små dele og det specialværktøj, der medfølger. b) Kontrollér pumpen for evt. fysisk beskadigelse, der kan være opstået under forsendelsen. Hvis man finder, at noget mangler eller er beskadiget, skal man omgående oplyse transportfirmaet og leverandøren herom. c) Ved udpakning af tunge genstande skal der om nødvendigt bruges løfteudstyr. Vægten af pumpen med fritliggende aksel kan findes på ydelsesdatabladet. Vægten med drev og fundamentplader vil være større end den anførte. Materialer: Sørg for at alle væsker, som skal pumpes, herunder rengørings- og steriliseringsmidler, er kompatible med de materialer, som pumpen er fremstillet af. Se afsnit 2.10 for oplysninger om akseleller tætningstyper og afsnit 2.11 for alternative tætningsmaterialer, dvs. tætningsflader og elastomerer. Begge numre skal opgives ved alle henvendelser eller bestilling af reservedele INSPEKTION VED MODTAGELSE Alle Hy~Line og Ultima pumper er fabriksinspicerede og testede inden pakning og forsendelse for at sikre, at de leveres i god stand, så de kan fungere tilfredsstillende. Vi anbefaler dog, at der ved modtagelse af pumpen gøres følgende:

3 02/10 Side 4 02/10 Side 5 2. INSTALLATION Det er vigtigt, at Hy~Line og Ultima lobepumper installeres korrekt, og at visse begrænsninger for pumpens driftsforhold overholdes for at sikre lang levetid og problemfri drift. Hvis disse instruktioner ikke følges, kan det medføre alvorlige kvæstelser eller livsfare. Der skal især tages hensyn til følgende: 2.01 DRIFTSBEGRÆNSNINGER ANSUGNING: Hy~Line og Ultima pumper er ikke virkelig selvansugende og skal installeres i et rørsystem med oversvømmet tilgang, dvs. så pumpen er placeret lavere end niveauet af den væske, der skal pumpes, og med et tilførselsrør, som falder kontinuerligt til pumpen uden for mange bøjninger m.m. TRYK: Pumpen må ikke fungere over den maksimale differenstryk, der er vist på ydelsesdatabladet, selv ikke i et par sekunder, da det vil beskadige pumpens dele og kan forårsage metalpartikler i den pumpede væske, ueffektiv rengøring kan ligeledes skade pumpen. Lad ALDRIG pumpen køre mod en lukket ventil. Bemærk, at trykgrænsen varierer efter temperaturen. FASTSTOFFER: Hy~Line og Ultima lobe-pumper kan klare bløde faststoffer i suspension, men vil blive beskadiget af hårde partikler. Pas på, når der pumpes faststoffer, krystaller mv. Lad aldrig metaldele komme ind i pumpen, f.eks. svejsemetal, skruer, værktøj mv., da disse kan standse pumpen, hvilket kan beskadige rotorer, rotorhus og aksler. KAVITATION: Pumperne kan ikke fungere, uden at der er tilstrækkeligt væsketryk ved tilgangsporten til at forsyne pumpen. Normalt er atmosfærisk tryk tilstrækkeligt, men det aktuelle tryk, der er nødvendigt (det nødvendige nettotilgangstryk) (NIPR), er højere for: Høje viskositeter Høje temperaturer Høje pumpehastigheder Flygtige væsker Utilstrækkeligt tilgangstryk vil bevirke, at pumpen kaviterer (dvs. danner hulrum med luftdannelser), hvilket medfører lav ydelse, støj eller kort levetid for pumpen. Sørg for at tilgangsrørene er korte, har stor boring og ikke falder sammen under vakuum. Se skemaerne over det nødvendige nettotilgangstryk (NIPR) på ydelsesdatabladet. I tvivlstilfælde bedes man spørge leverandøren til råds, før pumpen tages i brug PLACERING & POSITIONERING Pumpen skal placeres: Så tæt som muligt ved væskeforsyningen og så lavt som muligt for at maksimere det nettotilgangstryk, som er til rådighed for pumpen. På et sted, hvor der er god plads og adgang hele vejen rundt om pumpen og drevet for nem servicering. Med plads oven over til løfteudstyr, hvis det er nødvendigt. Med vertikal (lodret) portakse, hvis pumpen skal være selvdrænende. Alle Hy~Line og Ultima pumper er lige egnede til begge omdrejningsretninger. Hy~Line og Ultima lobe-pumper (ikke LH32 eller LH34) kan roteres for at få vertikal (lodret) eller horisontal (vandret) portretning med høje/lave eller venstre/ højre tilgangsakselpositioner. Det opnås ved hjælp af påboltede fødder og et geardæksel, som kan anbringes i forskellige positioner. (Se fig. 2) Hvis man ønsker at ændre en pumpe fra et vertikalt til et horisontalt rørsystem eller omvendt, findes der et konverteringssæt, som indeholder de nødvendige fødder og andre komponenter. Hvis man ønsker at konvertere en pumpe fra høj aksel til lav aksel, behøver man kun vende fødderne og takthjulsdækslet om, så de vender i modsat retning. Dette gøres på følgende måde: Ændring af fødder Hvis pumpen skal være helt selvdrænende, skal pumpen installeres med vertikal rørretning, som vist i fig. 2. Horisontal rørretning, lavt placeret drivaksel Fig. 2 Horisontal rørretning, højt placeret drivaksel Fjern kilen (29) fra drivakselenden. Fjern de 2 bolte (18) fra geardækslet (11), og lad dækslet glide af akslens ende. Pas på ikke at beskadige indersiden af læbetætningen på kanterne af kilegangen i akslen. Drej dækslet, så det vender i den ønskede position, og montér det igen. Det er klogt at montere nye tætningsskiver (19) på boltenes hoveder, før de monteres igen. Fjern de 4 holdeskruer (21) fra fødderne, og anbring fødderne i den ønskede position. Montér boltene igen. LH72, 74, 76 pumper nye fødder til vertikal tætning. LH32 og LH34 pumper: Pumperne i LH32 og LH34 størrelsen er fremstillet på fabrikken med HORISONTAL PORT-retning og akslen i øverste position. De kan ikke modificeres til alternative monteringer. Hvis man ønsker VERTIKAL PORT-retning, er det nødvendigt at flytte monteringsfoden. Der skal så bruges et særligt geardæksel. Vertikal rørretning

4 02/10 Side 6 02/10 Side DREV Hy~Line og Ultima lobe-pumper kan leveres med fritliggende aksel, dvs. uden drivmotor. Drev skal vælges og leveres, så de passer til hver enkelt applikation. Drivmotoren vil højst sandsynligvis være en elektrisk motor, men det er også muligt at bruge hydraulik- eller luftmotorer. Der skal tages hensyn til særlige motorkrav, f.eks. eksplosions-/flammesikker slangesikker/stænktæt høj omgivelsestemperatur hyppigt stop/start konstruktionsmaterialer Det anbefales, at der altid skal være mulighed for variabel motorhastighed (f.eks. ved hjælp af en frekvensomformer), så flowet kan indstilles nøjagtigt og der kan foretages ændringer i væskeviskositet, temperatur eller ønsket flowhastighed eller så pumpen kan køres hurtigere i forbindelse med rengøring. Motorer med variabel hastighed skal vælges for at tage højde for de fulde effekt- og momentkrav i hele driftshastighedsområdet. Overførslen til pumpeakslen vil normalt være ved hjælp af en af følgende metoder: a) Direkte kobling: Hvis synkrone motorhastigheder kan tilpasses den ønskede pumpehastighed, kan drevet overføres via en fleksibel akselkobling af et anerkendt mærke. Der kan anvendes en kobling med momentbegrænser for at beskytte pumpen mod overbelastning. I alle tilfælde skal koblingsfabrikantens grænser overholdes. Momentet beregnes ved at henvise til ydelsesdatabladet. Pumpe og motoraksler skal rettes nøjagtigt ind i overensstemmelse med koblingsfabrikantens instruktioner. Kun Ultima: Når der leveres drev til Ultima pumper, er det vigtigt at bemærke, at rotorerne (57) fastholdes af forbindelsesstænger (26 & 27), der monteres gennem de hule aksler (24 & 25). Ved montering af drev og koblinger skal der foretages omhyggelige overvejelser for at sikre, at der er adgang til forbindelsesstængernes møtrikker (87), og at forbindelsesstængerne er let tilgængelige for vedligeholdelsesarbejde. Det anbefales, at der anvendes en kobling med afstandsstykke. b) Reduktionsgearkasse: Hvis pumpehastigheder er lavere end synkrone motorhastigheder, kan der monteres en gearkasse eller motor med gear af et anerkendt mærke. Det er muligt at få pumper med variabelt udvekslingsforhold, så det er muligt at justere pumpehastigheden. Koblingen til pumpen skal være som i ovenstående punkt (a). Akslens maksimale radialbelastning, der er anført på ydelsesdatabladet, må ikke overskrides FUNDAMENTPLADE Pumpen og drevet monteres normalt på en fælles fundamentplade eller ramme, som skal være stærk og stiv nok til at modstå drivreaktionskræfterne samt understøtte udstyret uden vibrationer. Sørg for at fundamentet er i vater hvis det ikke er det, kan det bevirke, at koblingen ikke er rettet rigtigt ind. Kontrollér altid, at pumpen er rettet rigtigt ind med drevet efter installationen og før pumpen sættes i gang, For maksimal hygiejne skal pumpefødderne være tætnet til fundamentet SKÆRME OG SIKKERHED Alle bevægelige dele skal være afskærmet. Lokale sikkerhedsregler og retningslinjer vil angive den minimalt acceptable standard, men nedenstående gives som vejledning: Koblinger, remme og remskiver skal være indkapslede for at undgå risikoen for, at fingre, tøj eller værktøj kommer i berøring med bevægelige dele. Skærme skal være fremstillet af korrosionsbestandige materialer. Skærme i farlige områder skal være fremstillet af ikke-gnistdannende materiale. Skærme skal sidde godt fast. Pumpen må aldrig anvendes uden skærme ELEKTRISK SYSTEM Elektricitet kan forvolde personskade eller død - følg god praksis og overhold altid lokale regler. Især: Tilslut den elektriske motor i henhold til fabrikantens anbefalinger. Alt elektrisk arbejde skal udføres af faguddannet personale i overensstemmelse med lokale sikkerhedsregler og retningslinjer. Vær særlig opmærksom på kravene på arbejdspladsen, f.eks. spuling med slange, høj fugtighed, eksplosionssikkerhed mv. Det skal være muligt at afbryde motoren under vedligeholdelse, servicering og rengøring af pumpen. Kontrollér, at motorens mærkeplade svarer til forsyningen. Sørg for at den nominelle effekt af motoren og styreenhederne er tilstrækkelige til opgaven, især hvis applikationen er blevet ændret fra den oprindelige specifikation effekten beregnes ved at henvise til ydelseskurverne. Husk at tage usædvanlige omstændigheder i betragtning, f.eks. koldstart. Sørg for motoren har tilstrækkelig beskyttelse mod overbelastning.

5 02/10 Side 8 02/10 Side RØRSYSTEM Rørenes længder og størrelser skal afgøres på det tidspunkt, hvor pumpen vælges. Ved installation af pumpen må man ikke afvige fra dette design uden at kontrollere valget af pumpen igen: Hold rørføringerne korte og rørenes indvendige diametre store; det kan være nødvendigt, at rørene har større diameter end pumpens porte, især når der pumpes tyktflydende væsker. Tilgangsrøret skal være så kort som muligt og så stort som muligt for at forhindre kavitation. Brug rørbøjninger med stor radius og ventiler med fuld boring. Undlad at anvende kugle- eller nåleventiler til tyktflydende væsker. Montér afbryderventiler på hver side af pumpen for at gøre det nemmere at udføre vedligeholdelsesarbejde på den. Montér vakuummetre/manometre på hver side af pumpen til at overvåge trykforhold. Når processen er fastlagt (og ikke skal ændres), kan disse fjernes. Undgå filtre på tilgangssiden af pumpen, hvis det er muligt. Et tilstoppet filter kan forårsage kavitation. En filtersi maksimal hulstørrelse på 50 mikrometer kan beskytte pumpen mod beskadigelse fra partikler, men skal renses jævnligt. Rørsystemet skal være understøttet man må ikke lade pumpens porte bære vægten af rørene (og væsken i dem) brug rørbærere. Hvis det er nødvendigt, skal der monteres ekspansionsmuffer for at forhindre overførsel af ekspansionskræfter til pumpen. Sørg for at alle rørsamlinger har tilstrækkelig tætning, så de er a) lufttætte under vakuum, b) væsketætte under tryk og c) damptætte, hvor det er relevant. Der skal træffes særlige foranstaltninger, når der pumpes farlige, varme, giftige eller bakteriologiske væsker det kan være nødvendigt at have særlige samlinger (f.eks. aseptiske) og tætninger af høj specifikation. Brug varmtvands-/dampkapper eller elektrisk modstandstape til at opvarme rør, der transporterer væsker, som bliver tykkere ved afkøling. Montér en sikkerhedsafbryder for at forhindre pumpen i at køre, medmindre væsken i rørene har den korrekte temperatur for at undgå overtryk, kavitation eller for store belastninger på drivakslen FORSTØRRET REKTANGULÆR TILGANG Vægten af tragten (og produktet, som den indeholder) skal understøttes særskilt og må ikke få lov til at hvile på pumpen, da det vil påvirke rotorspillerummene og kan medføre skade af pumpen. Anlægsflangen på en tragt eller fremføringssnegl skal bearbejdes til de samme dimensioner som den rektangulære tilgang og tætnes. Derved undgår man kanter, hvor produktet kan 'hænge fast'. Sørg for at der er effektivt flow af tyktflydende materiale i pumpen TEMPERATURREGULERINGS- KAPPER Som ekstraudstyr til pumperne kan der fås et endedæksel med kappe (pumper uden sikkerhedsventil på endedækslet), pumpehovedkapper monteret øverst og nederst på endedækslet (kan anvendes med sikkerhedsventil på endedækslet) eller kapper på siderne af rotorhuset (kun Hy~Line pumper). Disse gør det muligt at føre varmt eller afkølet vand, varm olie eller damp til pumpen for at opretholde produktets temperatur i pumpen eller for at opvarme pumpen, før den sættes i gang. Driftsgrænserne er: Tryk i kappen: Temperatur: 2 bar (30 psi). 130ºC TÆTNINGER OG SKYLNING Der findes 3 grundtyper af mekaniske akseltætninger, som kan fås til Hy~Line og Ultima pumper. Den korrekte type bør have været blevet valgt, da pumpen oprindeligt blev valgt, men før pumpen sættes i gang, skal man kontrollere, om den monterede tætning er egnet til opgaven. (Se afsnit 8.01 for at identificere tætningstypen efter pumpens modelnummer). Hvis det er nødvendigt, skal der monteres et skyllesystem. Der findes også 3 typer tætninger, som ikke er af den mekaniske overfladetype: dvs. den enkelte o-ringstætning, den dobbelte o-ringstætning og multilæbetætningen. I den enkelte o-ringstætning bruges der en enkelt Viton o-ring på hver aksel, som virker under dynamiske forhold. Til denne type tætning skal der bruges en konstant forsyning af pumpet produkt for at undgå, at o-ringene brænder sammen på grund af tørkørsel. Der kræves ikke noget andet udstyr eller særlig installation til dem. Hvis der er problemer med tørkørsel, skal den dobbelte o-ringstætning anvendes. Se nedenfor. Den dobbelte o-ringstætning ligner den ovenstående enkelte o-ringstætning, men har to Viton o-ringe pr. aksel. De kan behandles på samme måde som en skyllet, mekanisk tætning, dvs. der skal monteres et skyllesystem, se Skyllede, mekaniske tætninger nedenfor. Et alternativ til skylning af den dobbelte o-ringstætning er at smøre området mellem o-ringene. Derved sikres det, at o-ringene kan køre uden produkt i pumpekammeret, dvs. køre tørt, da de smøres med fedt. Det vil være nødvendigt at have en metode til at efterfylde fedtet, f.eks. smørenipler. Multi-læbetætninger leveres med et fedtindsprøjtningssystem og behøver ikke andet udstyr. Den enkelte mekaniske tætning er velegnet til mange rene væsker, hvor der ikke kræves en mere avanceret tætningstype. (Se fig. 3). Fig. 3: Enkelt mekanisk tætning

6 02/10 Side 10 02/10 Side 11 Bemærk at kode 2, siliciumkarbid mod siliciumkarbid tætninger ikke anbefales til applikationer med damprensning, da tætningsfladerne kan smelte sammen se Rengøring og sterilisering. Til pumper med enkelte mekaniske tætninger kræves der ingen særlig installation, men pumperne må aldrig køre helt tørt i mere end 30 sekunder, da det vil forårsage overophedning af tætningsfladerne. Brug skyllede tætninger i pumper, som skal kunne køre tørt. De skyllede mekaniske tætninger, som er monteret i Hy~Line og Ultima pumper, kører med lavtryks væskeskylning mellem den primære mekaniske tætning og en læbetætning for at danne en barriere mellem pumpen og atmosfæren. Derved er det muligt at anvende pumpen til applikationer, hvor en enkelt tætning ikke er egnet. Skyllede tætninger anvendes, når: Fig. 4: Skyllet enkelt tætning Den pumpede væske ændrer tilstand ved kontakt med luft, f.eks. krystalliserer sig, danner en hinde, tørrer ud eller danner bundfald. Skylningen opløser og skyller den lille mængde rester, som kan hobe sig op på kanterne af tætningsfladerne, væk. Den pumpede væskes temperatur ligger tæt ved væskens kogepunkt, f.eks. vand over 80 C. Skyllevæsken bruges til at afkøle tætningsfladerne. Den pumpede væske er temperaturfølsom og nedbrydes, når den opvarmes ved tætningsfladernes forskydning. Skyllevæsken bruges til at afkøle tætningsfladerne. Pumpen skal kunne køre tørt, dvs. uden væske i pumpekammeret. Pumpen er under højt vakuum. Det er nødvendigt at have en steril lavtryksbarriere. Et lavtryks skyllevæskesystem skal installeres på følgende måde: Væsken skal være kompatibel med den pumpede væske; vand er den væske, der for det meste anvendes. Trykket skal typisk være 0,5 bar (7 psi). Maksimalt 1,0 bar (14,5 psi). Temperaturen skal være maksimalt 70 C for vand, mindre for flygtige væsker (maksimalt 20 C under væskens kogepunkt). Flowhastigheden skal helst være 2 til 3 liter/min. pr. tætning. Skyllevæsken skal være tilsluttet således, at den strømmer ind ved det laveste punkt på tætningshuset og ud ved den højeste punkt for at fjerne luftlommer. Rørsystemet skal være som vist i diagrammet (se fig. 4a). Fig. 4a: Foreslået lavtryks skyllesystem Med de dobbelte mekaniske tætninger, der er monteret på Hy~Line og Ultima pumperne, er det muligt at holde en højtryksvæske bagved den primære tætning. Derved er det muligt at anvende pumpen til applikationer, hvor en enkelt tætning ikke er egnet. Dobbelte tætninger, kode 1 og 4, anvendes med en væske mellem den primære og sekundære mekaniske tætning for at danne en barriere mellem pumpen og atmosfæren. LH32 og LH34 pumper: Det er ikke muligt at få dobbelte mekaniske akseltætninger til LH32 eller LH34 pumper. Fig. 5: Dobbelt mekanisk tætning De anvendes med: Dobbelt mekanisk tætning med lavtryks væskeskylning, når: Den pumpede væske er giftig eller farlig og ikke må slippe ud af pumpen, selv i ganske små mængder. Systemet kan installeres som vist i fig. 4a, men skal kunne modstå det fulde tryk i den pumpede væskes rørsystem. Dobbelt mekanisk tætning med højtryks væskeskylning, når: Den pumpede væske ikke har nogen smørende egenskaber og ikke må komme i berøring med tætningsfladerne. Den pumpede væske er meget tyktflydende, dvs. over cps. Det er nødvendigt at have en steril højtryksbarriere. Når den dobbelte tætning af ovennævnte grunde anvendes med højtryksvæskeskylning, skal der installeres et skyllesystem på følgende måde: Den anvendte skyllevæske skal være kompatibel med den pumpede væske og må ikke selv kræve en kompleks tætning, dvs. må ikke være farlig, må ikke være ridsende og skal være smørende. Skyllevæsken skal have et tryk på 1 bar over Jabsco lobe pumpens afgangstryk og skal strømme med et flow på 35 til 55 liter/time pr. tætning.

7 02/10 Side 12 02/10 Side 13 Skyllevæsken skal være tilsluttet således, at den strømmer ind ved det laveste punkt på tætningshuset og ud ved den højeste punkt for at fjerne luftlommer. Se det anbefalede væskeskyllesystem på tegningen (se fig. 5a). Fig. 5a: Højtryks væsketilførselssystem til dobbelte tætninger Dobbelt mekanisk tætning med damp, når: Der ikke må komme bakterier eller forurening i pumpen, dvs. systemet skal være aseptisk. Der skal så installeres et dampbarrieresystem på følgende måde: Hvor det er muligt, skal der anvendes steril væske, f.eks. dampkondensat, til skylning. Kondensatet skal tilsluttes således, at det strømmer ind ved det laveste punkt på tætningshuset og ud ved det højeste punkt for at fjerne luftlommer. Hvor det er vigtigt at anvende damp, skal der udvises stor forsigtighed med designet af rørsystemet, vandsamlinger og styreenheder. Damp skal være ren, filtreret og våd, dvs. ikke overophedet. Damptrykket skal være så lavt som muligt i overensstemmelse med den ønskede temperatur. Damp skal føres ind ved det højeste punkt på tætningshuset og ud ved det laveste punkt, så evt. kondensat kan dræne ud fra det laveste punkt. Se den anbefalede damptilslutning i fig. 6. DAMPTILGANG 1,5 bar maks. Vandsamlere Fig. 6: Skyllesystem med dampbarriere til dobbelt mekanisk tætning Siliciumkarbid mod siliciumkarbidtætninger anbefales ikke til applikationer med dampskylning MEKANISKE TÆTNINGSMATE RIALER TÆTNINGSFLADER Alle primære tætninger kan fås med kulstof mod siliciumkarbid-flader (kode 3, 4 eller 5) til ikke ridsende væsker og siliciumkarbid mod siliciumkarbid-flader (kode 1, 2 eller 7) til ridsende væsker, som indeholder krystaller, pulvere eller partikler, eller når der ikke må komme slidpartikler i den pumpede væske. Siliciumkarbid mod siliciumkarbidtætninger (kode 1, 2 eller 7) anbefales ikke til applikationer med dampskylning. Kun Hy~Line: Enkelte tætninger med kulstof på rustfrit stål (kode 8) kan fås til ikke ridsende og smørende væsker. Alle sekundære dobbelte mekaniske tætninger (kode 1 eller 4) har overflader med kulstof på siliciumkarbid. ELASTOMERER Produkt, som kommer i kontakt med primære elastomerer, skal vælges således, at de er kompatible med produktet og processen. Kemisk kompatibilitet, temperaturer og materialestandarder skal tages i betragtning. Hy~Line og Ultima kan fås i et udvalg af elastomerer, se nedenfor. Yderligere oplysninger fås ved at kontakte leverandøren SIKKERHEDSVENTIL PÅ EndEDÆKSEL. Hy~Line pumper kan udstyres med en sikkerhedsventil på endedækslet. Ventilen kan indstilles således, at KUN PUMPEN beskyttes mod overtryk. Denne ventil er ikke beregnet til at beskytte systemet eller give langvarig væske-bypass. Hvis det er nødvendigt, skal der monteres en IN-LINE sikkerhedsventil, som kan føre væsken tilbage til væskebeholderen i tilfælde af overtryk. Pumpens maksimale tryk er anført på ydelsesdatabladet. Sikkerhedsventilen skal indstilles således, at den er helt åben, før den når op på dette tryk. Man skal være klar over, at der kan være et stykke udstyr i systemet, som er begrænset til et lavere tryk end pumpen. I så fald skal sikkerhedsventilen på pumpens endedæksel indstilles således, at pumpen ikke kan overskride dette tryk. Indstilling af sikkerhedsventilen: Hvis det er muligt, skal denne indstilling udføres med den væske, som skal pumpes. 1. Skru justeringsskruen (135) med uret, så den går så langt ind i huset som muligt. Derved sikres det, at ventilen er helt lukket. 2. Der skal monteres et manometer i rørsystemet direkte efter pumpen. 3. Sæt pumpen i gang. 4. Øg trykket på pumpen ved at lukke en ventil efter pumpen eller ved at øge pumpens hastighed. Fortsæt, indtil det ønskede tryk på sikkerhedsventilen er opnået. 5. SØRG FOR AT PUMPENS MAKSIMALE TRYK IKKE OVERSKRIDES. SE YDELSESDATABLADET. 6. Begynd ved at løsne justeringsskruen (135), dvs. dreje den mod uret, indtil trykket på manometret begynder at falde. 7. Hvis man stikker en lille stang/blyant/ pen ind i enden af justeringsskruen, indtil den er i kontakt med enden af ventilstyret (134), kan man mærke ventilens bevægelse. Ventilen er nu indstillet. 8. Kontrollér sikkerhedsventilens indstilling ved at åbne en ventil efter pumpen eller reducere pumpens hastighed. Det vil være nødvendigt at reducere trykket til ca. 10% af det indstillede tryk for at sikre, at sikkerhedsventilen lukker helt. En anden mulighed er at standse pumpen.

8 02/10 Side 14 02/10 Side Start pumpen igen eller øg trykket som før (se afsnit 4). 10. Sikkerhedsventilen bør åbne ved det indstillede tryk. 11. Foretag yderligere justeringer efter behov ENDEDÆKSELBARRIERE (KODE 5) Ultima pumper kan også udstyres med et endedæksel for at danne en barriere af steril væske eller damp. Det giver ekstra sikkerhed, fordi ingen bakterier eller forurening kan komme ind i pumpen, dvs. der fås et aseptisk system. (Se fig. 7). Væskebarrierer: Den anvendte skyllevæske skal selv være kompatibel med den pumpede væske. Væsken skal tilsluttes således, at den strømmer ind ved det laveste punkt på endedækslet og ud ved det højeste punkt for at fjerne luftlommer. Barrierevæskens maksimale tryk i endedækslet er 2 bar. (Se fig. 8). Fig. 8: Væskebarrieresystem til barriereendedæksel Fig. 7: Ultima barriereendedæksel Dampbarrierer: Damptrykket skal være så lavt som muligt i overensstemmelse med den ønskede temperatur. Damp skal føres ind ved det højeste punkt på endedækslet og ud ved det laveste punkt, så alt kondensat kan dræne ud fra det laveste punkt. (Se fig. 6) BESKYTTELSE MOD OVERBELASTNING For at forhindre personskader og beskadigelse af pumpen eller systemet på grund af for højt tryk, skal der monteres en beskyttelsesanordning, f.eks.: a) Et ledningsforbundet pressostat eller en sensor, der standser drivmotoren. Det er bedst, hvis motoren udstyres med en bremse. b) Sikkerhedsventil eller sprængskive monteret efter pumpen og rørforbundet, så overflødig væske føres sikkert væk. c) Sikkerhedsanordning, der beskytter mod tryk, på pumpens endedæksel. Hy~Line pumper kan bestilles med denne anordning allerede monteret, eller den kan bestilles hos leverandøren og monteres i stedet for pumpens normale endedæksel. d) Momentbegrænserkobling mellem drev og pumpeaksel. e) Motorstrømsensor. Bemærk: Beskyttelsesniveauet, som opnås med ovenstående metode a), b) og c), er bedre end det, som opnås med metode d) og e), fordi disse kan være vanskelige at indstille nøjagtigt, især når der pumpes tyktflydende væske. Beskyttelsesanordninger skal indstilles således, at de aktiveres ved eller under pumpens eller systemets sikre driftstryk, alt efter hvad der måtte være lavere. (Se ydelsesdatabladet). Bemærk, at det maksimale tryk varierer efter temperaturen. 3. SMØRING Jabsco Hy~Line og Ultima pumper har oliesmurte aksellejer og takthjul. Ved leveringen af pumperne er der ingen olie i lejehuset. Inden pumpen sættes i drift, skal den fyldes med en af følgende oliekvaliteter eller tilsvarende gearolie til den relevante omgivelsestemperatur: Eksempler: Shell: Vitrea, BP: Energol CS, Castrol: Magna Se oliekapaciteten på ydelsesdatabladet. Efter de første 120 timers drift skal smøreolien drænes fra lejehuset, og det skal fyldes op igen med ny olie af den korrekte kvalitet. Kontrollér motorens oliestand jævnligt, og efterfyld efter behov. Evt. betydelige olietab skal omgående undersøges nærmere. Olien skal skiftes hver 12. måned eller efter 2500 timers drift. Når der pumpes varme væsker eller når lejehusets temperaturer overskrider 80 C under drift, skal der bruge en syntetisk olie til høje temperaturer, og olien skal skiftes hver 6. måned eller efter 1000 timers drift.

9 02/10 Side 16 02/10 Side OPSTART & RUTINEMÆSSIGE EFTERSYN 4.01 OPSTART Før pumpen startes første gang eller efter servicering eller vedligeholdelsesarbejde, skal følgende kontrolleres - hvis det ikke gøres, kan det medføre beskadigelse af udstyr eller personskader. At alle pumpehoved- og monteringsbolte er spændte. At alle rørforbindelser sidder godt fast. At alle skærme, sikkerheds- og beskyttelsesanordninger sidder på plads og fungerer effektivt. At evt. skyllevæske kan strømme frit se afsnit At alle ventiler er åbnet pumpen må ALDRIG køre mod en lukket ventil. At evt. opvarmede rør og pumpehovedet har normal driftstemperatur. At der ikke er rester af svejsemetal eller andet snavs i pumpen eller rørene. Brug ALDRIG Hy~Line eller Ultima pumper til at skylle systemet igennem første gang. Før Hy~Line eller Ultima pumper sættes i drift, skal hele systemet gennemskylles med egnede rengøringsmidler. Hvis det er nødvendigt, kan der bruges en anden, bedre egnet pumpe. Husk at tunge metalrester o. lign. har en tendens til at samle sig ved det laveste punkt i systemet. At pumpen er smurt korrekt se afsnit 3. At motorens ledninger er forbundet således, at pumpen drejer i den korrekte retning se fig. 9. Fig. 9. Omdrejningsretning set fra pumpehovedet. (Principper gælder alle monteringsretninger) Hvor det er muligt, skal pumpen sættes langsomt i gang og hastigheden gradvist øges. Lyt efter uventede lyde. Kontrollér for lækager. Kontrollér, at pumpen giver den ønskede flowhastighed ved normal driftshastighed. Fortsæt ikke med at køre pumpen, hvis der ikke er væskeflow; tørkørsel kan beskadige tætningerne se afsnit Hold øje med pumpen under de første par timers drift kontrollér for lyde og overophedning af pumpens lejehus, dvs. om temperaturen er over 80 C, medmindre der pumpes varme væsker, hvor temperaturen godt må komme op på 110 C. Under drift ved høje hastigheder eller med varme væsker kan overfladetemperaturerne overstige 50 C; det kan være nødvendigt at opsætte sikkerhedsskilte for at overholde lokale sikkerhedsregler. Alle pumpe- og udstyrsoverflader, som bliver varme, dvs. over 60 C under drift, skal forsynes med advarselsskilte DAGLIGE EFTERSYN Visuelle eftersyn af alle samlinger for tegn på lækage af produkt, skyllevæske (hvis en sådan anvendes) og olie fra gearkassen. Hør og se efter evt. usædvanlige lyde, vibrationer eller temperaturændringer. Hvis der findes mindre problemer, skal disse udbedres ved slutningen af arbejdsskiftet, men hvis det drejer sig om større problemer, skal de udbedres omgående UGENTLIGE EFTERSYN Som daglige eftersyn. Afmontér pumpens endedækslet, og undersøg det for tegn på skader eller slitage. Reparér eller udskift efter behov. Hvis hovedproduktets akseltætninger er af o-ringstypen eller multilæbetætningstypen, skal de undersøges for tegn på slitage. Reparér eller planlæg udskiftning efter behov. Kontrollér oliestanden og efterfyld efter behov. Dette skal gøres, mens pumpen er standset. Kontrollér oliestanden i drivmotoren og efterfyld efter behov. Følg fabrikantens vejledning MÅNEDLIGE EFTERSYN Som ugentlige eftersyn. Afmontér endedækslet og rotorerne, og undersøg tætningsfladerne for slitage og tilstanden af elastomererne. Udskift efter behov eller notér for planlagt vedligeholdelse. Hvis der er monteret en sikkerhedsventil på endedækslet, skal dens funktion kontrolleres. Hvis sikkerhedsventilen ikke aktiveres jævnligt, kan membranen have en tendens til at sætte sig fast MÅNEDLIGE EFTERSYN Som månedlige eftersyn. Udskift endedækslets o-ring (Hy~Line) eller endedækslets pakning (Ultima) ÅRLIGE EFTERSYN Hvis det er muligt, skal de mekaniske tætninger (hvis monteret) udskiftes. Udskift læbetætningen på de mekaniske skyllede tætningshuse. Udskift membranen i sikkerhedsventilen på endedækslet. Udskift o-ringene på akseltætninger med o-ringe eller læbetætninger på akseltætninger af multi-læbetypen. Udskift alle L-kopper, o-ringe og/eller pakninger på pumpehovedet. Undersøg gearkassens oliepakdåser og geardækslets pakning for tegn på lækager og udskift efter behov. Kontrollér lejesliddet ved at se, om akslen kan bevæge sig fra side til side eller frem og tilbage. Hvis der ses bevægelse, skal geardækslet afmonteres og lejerne skal skilles ad, så de kan blive undersøgt og udskiftet, hvis det er nødvendigt. Dræn olien i pumpens gearkasse og udskift den. Når der foretages en visuel inspektion hver dag og regelmæssige kontroleftersyn med planlagte intervaller, kan pumpernes maksimale ydelse opretholdes i mange år.

10 02/10 Side 18 02/10 Side RENGØRING OG STERILISERING Hy~Line og Ultima pumper er beregnet til at blive brugt sammen med produkter, som gør det nødvendigt at rengøre procesudstyret og pumperne. Standarden (niveauet) af rengøringen eller steriliseringen afhænger af processens eller produktets behov. Disse oplysninger er kun vejledende. Det er pumpebrugerens ansvar at sikre sig, at den valgte rengøringsprotokol er tilstrækkelig til at opnå det ønskede renlighedsniveau, og Jabsco kan ikke påtage sig noget ansvar for kontaminering eller tab. Når pumpen rengøres, skal den enten skilles ad (manuel rengøring) eller rengøres på stedet (CIP-rengøring) som et led i proceduren for rengøring af hele processen. Jo højere den nødvendige standard er, jo mere avanceret skal rengøringsprocessen være. Hy~Line pumper kan rengøres og steriliseres på stedet, dvs. ved gennemskylning med rengøringsmidler og/eller damp, uden at det er nødvendigt at skille pumpen ad. Men pumpen kan også hurtigt skilles ad for at få adgang til alle væskekontaktflader for manuel rengøring eller inspektion, hvis det er nødvendigt. Ultima pumper tilbyder en særdeles høj standard af CIP-rengøring, men er mindre egnede til manuel strip-rengøring (dvs. hvor pumpen skal skilles ad) CIP-RENGØRING (Cleaning In Place) OG MANUEL ELLER STRIP-RENGØRING Rengøringssystemer Den anvendte type rengøringssystem afhænger ikke blot af det nødvendige renlighedsniveau, men også af hvad det er der skal fjernes. Til organiske materialer, f.eks. olier, fedt, proteiner, kræves der et andet system end til uorganiske materialer, f.eks. mineralsalte. Rengøringsmiddelfabrikanter kan give råd om den korrekte brug af kemikalier og temperatur. Til CIP-rengøring kræves der normalt en hastighed af 1,5 m/sek. gennem rørsystemet for at opnå det nødvendige, turbulente flow. Procedure for CIP-rengøring. Hver pumpe leveres i en generelt ren tilstand, men det er brugerens ansvar at fastlægge egnede rengørings- og steriliseringsregimer, der passer til væsken og processen. Disse skal iværksættes, før pumpen anvendes første gang, og derefter så ofte det er nødvendigt. Følgende retningslinier vil hjælpe med effektiv rengøring af både Hy~Line og Ultima pumper og minimere risikoen for at beskadige pumpen. 1. Skyl systemet igennem med en egnet væske, som regel vand ved ca. 50 C, så snart det er muligt efter processen er færdig for at fjerne så mange rester som muligt, før de tørrer ind på overfladerne. 2. Hvis CIP-rengøring ikke skal udføres omgående efter skylningen, skal man lade skyllevæsken forblive i pumpen og systemet. 3. Vælg kemiske rengøringsmidler, der passer til forureningens art, og brug dem i overensstemmelse med fabrikantens anbefalinger for fortynding, temperatur og cirkuleringstid, men overskrid ikke 90 C. Kontrollér, at rengøringsmidlerne er kompatible med de materialer, som pumpen er fremstillet af. 4. CIP-væskeflowet bør resultere i en gennemsnitlig hastighed gennem rørene på mindst 1,5 m/sek. Hvis lobe pumpen anvendes til at cirkulere CIP-væsken, se ydelsesdatabladet for den pumpehastighed, som giver det nødvendige flow, idet tryktabet gennem rørene skal tages i betragtning. Bemærk, at alle pumper har større tendens til kavitation, når der pumpes varme væsker. Sørg for at netto-tilgangstrykket er tilstrækkeligt. Hvis der anvendes en særskilt pumpe til at cirkulere CIP-væsker, kan det være nødvendigt, at lobepumpen roterer med en tilstrækkelig høj hastighed til at væsken kan strømme frit igennem. Hvis der ikke kan opnås tilstrækkelig hastighed gennem rørene, skal der monteres en bypass ledning for at føre overflødig væske uden om pumpen. CIP-væskens tryk skal være lige så stort som (eller større end) procestrykket på alle punkter i systemet for at sikre, at væsken når frem til alle kontaktflader. Det kan være nødvendigt at begrænse flowet i afgangsrøret for at opnå dette, men det differenstryk og de temperaturer, som er anført på pumpens ydelsesdatablad, må ikke overskrides. Et minimalt differenstryk på 1 bar anbefales for effektiv rengøring. 5. Efter CIP-rengøring skylles med neutraliseringsmidler og rent vand for at fjerne alle spor af rengøringsmidler. Man må ikke lade kold væske løbe igennem pumpen lige efter varm væske temperaturen skal have lov til at ændre sig langsomt. Hvis det ikke gøres, kan det medføre beskadigelse af pumpen. Procedure for manuel rengøring Se andetsteds i denne håndbog for procedurer til adskillelse og genmontering af dele, der er i kontakt med væsken. Ultima pumper er ikke beregnet til manuel rengøring ønskes dette, skal man bestille en Hy~Line pumpe, som er beregnet til at nemmere adskillelse ved rengøring. Pas på ikke at ridse eller beskadige nogen dele af pumpen. Én del af tætningsfladen forbliver i rotoren, når den afmonteres. Pas på ikke at beskadige denne tætningsflade. Brug ikke ståluld eller børster, der ridser våde overflader, da partikler kan sætte sig fast på overfladen og forårsage korrosion. Brug egnede rengøringsmidler i henhold til fabrikantens vejledning vedrørende temperaturer, fortyndinger, beskyttelse mod kontakt med huden og andre sikkerhedsoplysninger. Rengør alle væskekontaktflader grundigt og skyl efter behov. Det minimale arbejde, som er nødvendigt, er at afmontere endedækslet og rotorerne. Montér pumpen igen i henhold til denne håndbog.

11 02/10 Side 20 02/10 Side STERILISERING PÅ STEDET (SIP) Det er muligt at føre damp igennem hele det samlede system for at sterilisere de interne overflader uden at skulle skille pumpen ad. For at opnå 100% sterilitet er det vigtigt, at dampen føres igennem i en periode, som er lang nok til, at den koldeste del af systemet kan nå op på den korrekte temperatur og blive dér længe nok til at dræbe alle organismer. SIP-procedure Hvis der anvendes kemiske steriliseringsmidler, skal ovenstående retningslinjer for CIP følges. Hvis der skal anvendes damp, skal pumpens specifikation vælges på det tidspunkt, hvor pumpen vælges, idet man skal bemærke: EPDM-elastomerer giver den bedste modstandsdygtighed over for gentagen dampkontakt, men skal udskiftes regelmæssigt. PTFE (Teflon) er mindst egnet til dampkontakt det kan være nødvendigt at udskifte PTFEtætningerne på endedækslet, hver gang pumpen steriliseres. Pumpen skal monteres med portaksen lodret for at undgå, at der dannes væskelommer. 1. Inden sterilisering skal pumpen og procesledningerne rengøres grundigt. 2. Hvis pumpen er udstyret med sterile barrierer (på tætninger, endedæksel) for at opretholde steriliteten, skal barrierevæsken tilsluttes via en SIP-cyklus for at undgå reinficering. 3. Ren, våd damp føres igennem systemet, indtil alle komponenters temperaturer har stabiliseret sig. Dampen må ikke indeholde kedelsten, rust og partikler det kan være nødvendigt at bruge et filter. Typisk vil dampens temperatur ligge på 121 C og dens tryk på 1 bar. Opvarmningstiden til at bringe pumpen op på den nødvendige temperatur er som regel 20 minutter, men denne tid skal fastsættes, f.eks. ved hjælp af termokoblinger, da den nødvendige opvarmningstid vil variere i individuelle anlæg. Lobe-pumpen må ikke rotere i denne opvarmningsfase. Ingen af pumpens komponenter eller rørtilslutninger må løsnes eller afmonteres under dampsterilisering, da den damp, der evt. kommer ud, kan forvolde alvorlige forbrændinger. 4. Fortsæt med at føre våd damp igennem lobe-pumpen og procesledningerne i holdetiden. Holdetiden skal afgøres af brugeren, så der opnås det ønskede sterilitetsniveau. Denne tid vil som regel være mellem 20 og 60 minutter. Lobe-pumpen må ikke rotere i denne holdetid, medmindre det er absolut nødvendigt for at opnå sterilitet, på grund af den øgede risiko for sammenbrænding af pumpen. Alle pumpens komponenter vil normalt komme op på den ønskede temperatur ved varmeledning, uden at det er nødvendigt, at pumpen roterer. Hvis det er meget vigtigt, kan lobepumpen drejes med håndkraft i holdetiden men man skal passe ikke at brænde sig på de varme overflader eller den kan køres med maksimalt 50 omdr./min, Fig. 10 Hy~line endedæksel Fig. 10a Ultima endedæksel men kun hvis pumpen er udstyret med enten: Enkelte kulstof/siliciumkarbidtætninger (kode 3) eller skyllede eller dobbelte tætninger (kode 1, 4, 5 eller 7), forudsat at der er tilsluttet et væskeskyllesystem, med f.eks. kondensat, og det virker med et tryk, der ligger over damptrykket i pumpen under SIP. Hvis lobe-pumpen er udstyret med enkelte siliciumkarbid/ siliciumkarbid-tætninger (kode 2) må den ikke rotere i holdetiden, da tætningsfladerne let kan blive beskadiget. 5. Ved slutningen af holdetiden skal pumpen have lov til at afkøle naturligt eller kan renses med steril luft/ inaktiv gas. Pumpen må ikke rotere under afkøling. 6. Lad ikke kølig væske komme ind i lobe-pumpen, før pumpens temperatur er faldet til 60 C eller derunder. Hvis pumpen er udstyret med siliciumkarbid/siliciumkarbid-tætninger (kode 1, 2 eller 7), skal den fyldes med væske for at smøre tætningerne, før den roterer. Fig. 10b Ultima barriere-endedæksel 6. INSPEKTION OG REPARATION Under normal drift er det ikke nødvendigt at justere Hy~Line og Ultima pumper. Det tilrådes dog at kontrollere olieniveauet og undersøge pumpehovedkomponenterne (især tætninger og samlinger) jævnligt, så de kan rengøres eller udskiftes, før de svigter i drift. Alle pumpens primære væskekontaktkomponenter kan inspiceres og serviceres uden at afmontere pumperotorhuset fra lejeholderen og uden at afmontere hverken pumpen eller drivmotoren fra fundamentpladen på følgende måde: For sikkerhedens skyld: Før en reparation eller inspektion påbegyndes, skal strømmen til pumpen og drivmotoren afbrydes, alt tryk skal fjernes, og alle rør, tætningsskylning og temperaturreguleringskapper (hvis monteret) skal drænes og afbrydes ENDEDÆKSEL (se fig. 10, 10a, 10b og 10c) Fig. 10c Endedækslets tætningsring Afmontering Før endedækslet (122) afmonteres, skal man sørge for, at pumpen og drevet

12 02/10 Side 22 02/10 Side 23 afbrydes, at pumpen er afkølet nok til at man kan berøre den uden risiko, og at alle væsker er drænet (pas især på farlige væsker), og man skal sørge for, at pumpen, tætningsskyllesystemet og kapperne er afbrudt, og at alt tryk er fjernet. Hvis endedækslet er udstyret med en sikkerhedsventil, så se det relevante afsnit Fortsæt så på følgende måde: PAS PÅ! Endedækslet er meget tungt. Husk at understøtte det, mens boltene fjernes (123). a) Fjern boltene (123) og afmontér derefter dækslet. Hvis det sidder fast, skal det forsigtigt bankes til side med en blød hammer, men forsøg ikke at fjerne det med en vægtstang. b) Pas på ikke at beskadige overfladen af dækslet og tætningsringen(ene), og læg derefter dækslet med forsiden opad på en ren overflade. Genmontering: a) Kun Hy~Line: Sørg for at endedækslets o-ringsrille er ren; sæt så o-ringen (120) i, og sørg for at den tætner jævnt. a) Kun Ultima: Montér endedækslets tætningsring (121) i rotorhuset som vist i fig. 11a & 11b. Tryk den først ind på 4 steder, se fig. 11c. Tryk derefter resten ind for at undgå, at der dannes løkker. b) Monteringen foregår på samme måde, men i omvendt rækkefølge. Sørg for at endedækslet sidder korrekt på rotorhuset, før skruerne spændes med det korrekte moment. (Se ydelsesdatabladet) ROTORER Afmontering Frakobl pumpen fra motordrevet. Afmontér endedækslet se afsnit a) Kun Hy~Line: Rotorerne er fastholdt af særlige rillede skruer (5) og tætnet med o-ringe (58). Blokér pumperotorerne med en blød afstandsklods der medfølger en plastikklods (180) til dette formål. (se også fig. 11). Brug kun det medfølgende specialværktøj (181) til at løsne og spænde igen. Begge skruer har højregevind. Tag forsigtigt rotorerne ud for at undgå at beskadige tætningen ved kontakt mellem akselenderne og tætningsfladerne, som findes bagpå rotorerne. a) LH72, 74, 76 & tankpumper: Blokér pumperotorerne med en blød afstandsklods der medfølger en plastikklods (180) til dette formål (se også fig. 11). Brug kun det medfølgende specialværktøj (181) til at løsne og spænde det hygiejniske dæksel (59A) igen; begge skruer har højregevind. Fjern de 3 bolte, som fastholder rotorerne på akslen, ved hjælp af unbrakonøglen. Tag forsigtigt rotorerne ud for at undgå at beskadige tætningen ved kontakt mellem akselenderne og tætningsfladerne, som findes bagpå rotorerne. a) Kun Ultima: Rotorerne i Ultima pumpe holdes på plads med forbindelsesstænger (26 og 27), der har ender med gevind og går igennem de hule aksler (24 og 25). Forbindelsesstængerne fastholdes af møtrikker (87) og skiver (88). Rotorerne afmonteres på følgende måde: Blokér pumperotorerne med en blød afstandsklods der medfølger en plastikklods (180) til dette formål. Se også fig. 11. Løsn forbindelsesstængernes møtrikker (87) og skiver (88) og fjern dem. Skub forbindelsesstangen (26 & 27) igennem akslen for at frigøre rotorerne (57) fra akslerne (24 og 25). Man kan banke med en blød hammer på enden af forbindelsesstangen, men skal dog passe på, at man ikke beskadiger gevindet. Når rotoren og forbindelsesstangen er fjernet fra akslen, kan rotoren (57) fjernes ved at skrue den af forbindelsesstangen (26 og 27), som bør sættes fast i en skruestik med bløde kæber. Sørg for at forbindelsesstængerne opbevares sammen med den korrekte rotor og aksel. b) Opbevar hver rotor sammen med dens respektive aksel for at sikre korrekt tilpasning af tætningsfladerne, når de samles igen det er en god idé at afmærke komponenterne på dette tidspunkt. c) Pas på ikke at beskadige rotorerne og især den glatte flade på den mekaniske tætning (80), som er presset ind bagpå. Forsøg ikke at fjerne tætningen, medmindre du har i sinde at montere en ny tætning (80) eller gummikop (83). Fig. 11 Blokering af rotor og afmontering/montering af holder Sådan løsnes den nederste rotor Sådan strammes den nederste rotor Genmontering a) Undersøg rotorskruerne (59), tætningerne (58), rotorhulrummene og de interne gevind. Fjern alt snavs med en stiv, rund børste eller lignende og et egnet rengøringsmiddel, efterfulgt af en antibakteriel opløsning. b) Når tætningen og gummikoppen er monteret korrekt bagpå rotoren, rengøres og tørres tætningsfladerne med en blød serviet, før tætningen monteres igen. Smør ikke tætningsfladerne. c) Lad rotorsamlingerne glide ind i deres respektive aksler. Når hver rotor monteres, skal den kunne glide frit på sine drivnoter. (LH72, 74, 76 & tankpumper placering af rotorer på stift) d) Hy~Line pumper - montér o-ringen (58) på rotorskruen (59) igen og smør boringen på forsiden af rotoren. Blokér rotorerne med en blød afstandsklods og montér skruen igen. Spænd igen med det medfølgende specialværktøj og brug det moment, som er anført i fig. 11a.

Sikkerhed og drift. Oversættelse af originalanvisningerne. Zenith Pumps

Sikkerhed og drift. Oversættelse af originalanvisningerne. Zenith Pumps Oversættelse af originalanvisningerne Sikkerhed og drift Zenith Pumps 1710 Airport Rd. Monroe, NC 28110 USA Tlf.: +1.704.289.6511 E-mail: CustomerCare@ColfaxCorp.com Internet: http://www.zenithpumps.com

Læs mere

Mark V Premium og Mark V Max elektriske airless sprøjter

Mark V Premium og Mark V Max elektriske airless sprøjter Reparation Mark V Premium og Mark V Max elektriske airless sprøjter 3A2422B DA Til bærbar airless sprøjtning af facademaling og materialer til overfladebehandling. Kun til professionelt brug. Ikke godkendt

Læs mere

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Tlf. 98 65 32 55 mail@fbdk.dk / www.ferrarimaskiner.dk POWERSAFE EDITION 06.2013 1 Indhold INSTRUKTIONSBOG

Læs mere

Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi.

Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi. Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi. Brugervejledning Instrumenter og implantater godkendt af AO Foundation Indhold Indledning Generelle

Læs mere

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI CZ DA DE EL MOTOR MED FORSKELLIGE UDGANGE Registreret Design. Patentanmeldt 1101605.2 4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM-TEKNOLOGI ORIGINAL MANUAL * Læs vejledningen, før du betjener dette værktøj

Læs mere

MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING. S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK

MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING. S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK www.sunrisemedical.com Hvis du har nedsat syn, kan dette dokument ses i PDF-format på: www.sunrise Medical.co.uk For yderligere

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

ADVARSEL: LÆS INSTRUKTIONSBOGEN OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU TAGER DENNE MASKINE I BRUG.

ADVARSEL: LÆS INSTRUKTIONSBOGEN OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU TAGER DENNE MASKINE I BRUG. DA ADVARSEL: LÆS INSTRUKTIONSBOGEN OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU TAGER DENNE MASKINE I BRUG. Opbevares til eventuel senere brug. Angående motoren og batteriet henvises til de relaterede brugsanvisninger.

Læs mere

BOXER SERIEN MARLIN SERIEN FALCON SERIEN POLAR SERIEN

BOXER SERIEN MARLIN SERIEN FALCON SERIEN POLAR SERIEN BRUGERMANUAL BOXER SERIEN MARLIN SERIEN FALCON SERIEN POLAR SERIEN HENKELMAN BV Adresse Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch The Netherlands Post adresse P.O. Box 2117 5202 CC s-hertogenbosch The

Læs mere

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas. Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas. Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R DK NO SE FI Dansk (2-31) Norsk (32-61) Svenska (62-91)

Læs mere

SIMA BRUGERVEJLEDNING

SIMA BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SIMA BRUGERVEJLEDNING Se www.scanheat.dk for opdateringer - 1 - Anlægget skal monteres af

Læs mere

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2 Inden du begynder at betjene dette apparat, bør du læse manualen grundigt og gemme den til senere opslag. Da de følgende betjeningsanvisninger dækker flere modeller, er det muligt, at dit køleskabs karakteristika

Læs mere

Husqvarna Outdoor Products Italia SpA Via Como 72 23868 Valmadrera (Lecco) ITALIA Phone + 39 0341 203111 - Fax +39 0341 581671

Husqvarna Outdoor Products Italia SpA Via Como 72 23868 Valmadrera (Lecco) ITALIA Phone + 39 0341 203111 - Fax +39 0341 581671 PN. 249411 REV. 05 (01/06) Husqvarna Outdoor Products Italia SpA Via Como 72 23868 Valmadrera (Lecco) ITALIA Phone + 39 0341 203111 - Fax +39 0341 581671 A. ALMEN BESKRIVELSE 1) Håndgreb bagtil 2) Håndbeskyttelsesindretning

Læs mere

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine BRUGER- VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine Traktor: Model Klipper: Model 5900602 5900622 5900617 5900623 5900618 5901167 5901168 5901169 Ferris Industries 5100305 5375 North Main Street

Læs mere

OPERATØRENS. 1500 Autowrap 1500-serien (1510/1520/1530/1540) håndbog. Model, der vises: 1540 EH 1500/V.02-13-ENG

OPERATØRENS. 1500 Autowrap 1500-serien (1510/1520/1530/1540) håndbog. Model, der vises: 1540 EH 1500/V.02-13-ENG 1500 Autowrap 1500-serien (1510/1520/1530/1540) Innovation inden for landbrugsmaskiner Model, der vises: 1540 EH 1500/V.02-13-ENG OPERATØRENS håndbog Tanco Autowrap 1500 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RUSTFRIT STÅL KONDENSERENDE KEDEL TAU 150 N 1450 N 150 NC 600 NC INSTALLATION, DRIFT, VEDLIGEHOLD OG SYSTEM MANUAL

RUSTFRIT STÅL KONDENSERENDE KEDEL TAU 150 N 1450 N 150 NC 600 NC INSTALLATION, DRIFT, VEDLIGEHOLD OG SYSTEM MANUAL RUSTFRIT STÅL KONDENSERENDE KEDEL TAU 150 N 1450 N 150 NC 600 NC INSTALLATION, DRIFT, VEDLIGEHOLD OG SYSTEM MANUAL TAU kedlerne opfylder Nyttevirkningsdirektivet 92/42/EU ( ), Gasdirektivet 89/6/EU og

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEBRÆNDEOVN FLAT MOD. COMFORT AIR - KERAMIK FLAIR MOD. COMFORT AIR - FEDTSTEN Oversættelse af den originalsprogede vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

ECO II AUTOMATISK. Caravanmover med ELEKTRONISK tilkobling Model: EM303A Varenr.: 817607 Monterings- og brugsanvisning

ECO II AUTOMATISK. Caravanmover med ELEKTRONISK tilkobling Model: EM303A Varenr.: 817607 Monterings- og brugsanvisning ECO II AUTOMATISK Caravanmover med ELEKTRONISK tilkobling Model: EM303A Varenr.: 817607 Monterings- og brugsanvisning Indhold 2 6 1 B A 4 3 5 32 MA X L L 10 7 9 14 15 11 12 8 16 13 23 17 20 22 24 21 34

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 IV. INSTALLATION... 133 1. GENERELLE OPLYSNINGER... 133 2. TRASPORT, FLYTNING OG

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE.

BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE. BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI ADVARSEL FARE LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE. Vigtig information 2Vigtig information Husk

Læs mere

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige

Læs mere

Brugsanvisning NKI. Air Handling Unit

Brugsanvisning NKI. Air Handling Unit Wichmandsgade 19 Boks 199 5100 Odense C DK Telefon 66 14 15 36 Telefax 66 14 14 73 www.nki.dk email@nki.dk SE nr. 13 39 41 05 Brugsanvisning NKI Air Handling Unit Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Komponenterklæring

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk BRUGERVEJLEDNING RIDER BZ-SERIEN Indhold Indhold...1 Introduktion...3 Til lykke...3

Læs mere

POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING

POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING BRIKETBRÆNDEOVNE Indholdsforte gnelse INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd. 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...6

Læs mere

Brugermanual til cykler. Det er vigtigt, at ALLE læser Kapitel 1, før der køres på den nye cykel selv de, der har kørt på cykel i årevis.

Brugermanual til cykler. Det er vigtigt, at ALLE læser Kapitel 1, før der køres på den nye cykel selv de, der har kørt på cykel i årevis. Brugermanual til cykler Det er vigtigt, at LLE læser Kapitel 1, før der køres på den nye cykel selv de, der har kørt på cykel i årevis. VIGTIGT: BEHOLD DETTE TIL FREMTIDIG REFERENCE Om denne brugermanual

Læs mere