Opfølgningsdokument Resultatlønskontrakt med evaluering og realiseringsgrader

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opfølgningsdokument Resultatlønskontrakt 2014-2015 med evaluering og realiseringsgrader"

Transkript

1 Opfølgningsdokument Resultatlønskontrakt med evaluering og realiseringsgrader Resultatlønskontrakten for direktøren danner udgangspunkt for kontrakterne med skolens øvrige ledelse, der skal være med til at opfylde direktørens mål. Gennemgående er, at resultatlønskontrakterne har en klar sammenhæng med Campus Bornholms 4 strategiske indsatsområder for Strategi Således er de samlede resultatlønskontrakter også et opfølgningsdokument for de strategiske indsatsområder. Kontrakterne opdeles i 2 rammer: n: Indsatsområderne skal afspejle institutionens udfordringer, kortsigtede som langsigtede. Ekstrarammen: Indsatsområderne skal indeholde krav om markante resultater, som fører til synlige ændringer for institutionen. Blandt indsatsområderne i ekstrarammen skal indgå en målsætning om et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter, samt en målrettet indsats mod frafald. Resultatlønsramme Direktør Chefer Ledere Ekstraramme Resultatlønsrammen justeres ift. beskæftigelsesgrad. 1. Indsatsområde: Kvalitet i alle uddannelser Ramme Mål og delmål Målpinde Vægtning Ad. 1.1 Kompetenceudvikling Ekstraramme At skabe en ny undervisningskultur med øget fokus på sparring og samarbejde om opgaverne, herunder fælles forberedelse, fælles undervisningsmateriale, fælles gennemførelse og fælles evaluering af undervisningen. Dette involverer: 1. Systematisering af fælles materialepuljer og vidensbanker, så at underviserne som en obligatorisk og hel naturlig del af deres forberedelse bidrager til og trækker på en fælles materialepulje med henblik på at kvalificere forberedelsen og frigøre mere tid til undervisningen. 2. Målrettet kompetenceudvikling af chefog ledergruppen, så at chefer og ledere kan løfte den udvidede ledelsesopgave som følger af OK13 og aktivt definere og understøtte udviklingen af en ny undervisningskultur. 1. Kortlægning på uddannelsesniveau Kortlægning på fagniveau Kortlægning af anvendelsesniveauet 2. Udarbejdelse og implementering af kompetenceudviklingsplan på chef- og lederniveau Kompetenceudviklingsplanen har effekt i praksis på chefer og leders forvaltning af ledelsesopgaven 30 % af ekstraramme 1

2 Der arbejdes systematisk med kompetenceudvikling i medarbejdergruppen på både erhvervsuddannelsesområdet og det gymnasiale område. På erhvervsuddannelsesområdet er der indgået aftale med Metropol omkring alle EUD-læreres kompetenceløft svarende til 10 ECTS-point, og uddannelsen blev påbegyndt ultimo Der er sket en styrkelse af teamstrukturen på EUD, hvor lærerteams nu også er genstand for strategisk kompetenceudvikling. På det gymnasiale område er der igangsat et supervisionsprojekt, støttet af Undervisningsministeriet, som har til formål at skabe en undervisningskultur med fokus på sparring og samarbejde om opgaverne. Supervisionsprojektet på det gymnasiale område og styrkelsen af teamsamarbejdet på EUD er en et afgørende skridt i etableringen af den nye kultur med fælles forberedelse og fælles materialepuljer. En større andel af lærere er i gang med pædagogikum, ligesom der er uddannet læsevejledere og matematikvejledere. Den samlede chef- og ledergruppe deltager i fællesskab i et modul på uddannelsen i pædagogisk ledelse, hvor der anvendes cases fra chefernes og ledernes konkrete ledelsesarbejde på skolen. Desuden følger skolen kravet om obligatorisk pædagogisk lederuddannelse for ledere på erhvervsuddannelse. Realiseringsgrad vurderes til 90 % Ad. 1.2 Lokale, nationale og internationale netværk At gøre uddannelserne til konstant genstand for pædagogisk, faglig og indholdsmæssig udvikling, i samarbejde med relevante eksterne samarbejdspartnere, herunder grundskolen, de lokale uddannelsesudvalg og aftagerinstitutioner. Fastholde og udbygge målene i Ny Nordisk Skole-samarbejdet. Samarbejde med Praktikcenteret og Virksomhedsservice om voksenog efteruddannelse, praktikpladser og styrkelse af FVU/OBU. Samarbejde med BRK om Danskuddannelser. Skabe større sammenhæng mellem grundskole, 10. kl. og ungdomsuddannelser gennem: Samarbejder hvor eleverne i grundskolen møder Campus Bornholms ungdomsuddannelser. Samarbejder hvor grundskolens lærere øger kendskabet til ungdomsuddannelserne, så eleverne får bedre grundlag for at vælge ungdomsuddannelse. I 2. kvartal 2015 udføres en evaluering i den tværgående tovholdergruppe for Ny Nordisk Skole. Desuden: Samarbejde med UVM om udvikling af ny reform Videreudvikling af SKILLS stafet Udbyde EUD SKILLS for udvalgte uddannelser Samarbejde med erhvervsakademier om 10 % af 2

3 videreuddannelsesmuligheder Samarbejde med folkeskolens 7. kl om mindre projekter Samarbejde med Kommunen om EUD9 og EUD10 Samarbejde med UU om vejledningsindsats Netværksarbejde er centralt på alle områder af skolens virke. Der er konstant fokus på at udbygge samarbejdet med øens grundskoler, de lokale uddannelsesudvalg, aftagerinstitutioner, erhvervsliv m.fl. for at sikre pædagogisk, faglig og indholdsmæssig udvikling af skolens uddannelser. Samarbejdet med kommunen og grundskoler i Ny Nordisk Skole-regi har ført til udviklingen af flere projekter på tværs af ungdomsuddannelser, grundskoler og 10. Klasseskolen for at sikre en bedre overgang fra grundskolen til ungdomsuddannelserne. Herunder har skolen et meget stort engagement i Bornholms Uddannelsesmesse, hvor repræsentanter fra skolen har deltaget i planlægningsgrupper med UU og andre aktører, og hvor alle ungdomsuddannelser på skolen har været repræsenteret. Skolens deltagelse i NNS-netværket er ligeledes udbygget med deltagelse i folkeskoleprojektet udsyn i udskolingen om karriereundervisning i de øverste klasser. Som led i implementeringen af den nye EUD-reform og arbejdet med at styrke erhvervsuddannelsernes profil, har skolen gennemført SKILLS-stafet for alle øens 8. klasser, introdag og SKILLS-skolemesterskaber for lærlinge. Der er endvidere lagt planer for udvidelsen af uddannelser, som deltager i SKILLS for lærlinge. Derudover er der etableret samarbejdsaftale med UVM s læringskonsulenter om EUD reformen, hvor Campus Bornholm deltager som pilotskole. Endvidere er der etableret samarbejde med kommunen omkring EUD10 og en 20/20 model for 10. Klasse, som forventes i drift fra sommeren På gymnasieområdet deltager Campus Bornholm i bådet et SIP-netværk (Skoleudvikling i praksis) og har et mangeårigt samarbejde omkring Pædagogik i Praksis (PIP) dette år med fokus på Motivation. På voksen- og efteruddannelsesområdet har der været stor vækst på Danskuddannelserne, hvilket har fordret et tættere samarbejde med BRK, med regelmæssige opfølgningsmøder. Samarbejdet med erhvervslivet i forhold til praktikpladser og efteruddannelseskurser er styrket med en ny samarbejdsstruktur for Virksomhedsservice og etableringen af Praktikcentret. Ad. 1.3 Regeringens målsætninger Ekstraramme Nedbringelse af frafald på alle uddannelser. Målet er: EUD: Fastholdelsessprocenten er på minimum 85 % i skolens interne frafaldsopgørelse. GYM: Fastholdelsesprocenten er på minimum: HF: 86% - HHX: 95% - HTX: 86% - STX: 88% EUD 79 % 83 % HF 83 % 84 % HHX 86 % 93 % HTX 86 % 84 % STX 87 % 87 % Beregnede fastholdelsesprocenter. 30 % af ekstraramme Iflg. skolens interne statistik, er fastholdelsesprocenten på 80 % på EUD samlet. Det er en afvigelse på - 5, og delmålet er dermed ikke opfyldt. Iflg. skolens interne statistik, er fastholdelsesprocenterne på GYM kun opfyldt på HF. 3

4 HF: 92 % (positiv afvigelse på +6) HHX: 59% (negativ afvigelse på -36) HTX: 66% (negativ afvigelse på -20) STX: 81 % (negativ afvigelse på -7) Realiseringsgrad vurderes til 10% Ad. 1.4 Læringsmiljø At sikre en røgfri skole. Dette indebærer: 1. At den til enhver tid gældende rygepolitik drøftes i diverse fora og kommunikeres bredt til eksisterende og kommende elever, således at skolens rygepolitik indgår som en del af skolens generelle branding. 2. At den til en hver tid gældende rygepolitik implementeres ensartet på alle skolens adresser og af alle skolens medarbejdergrupper, herunder at brud på rygepolitikken sanktioneres i henhold til rygepolitikken. 3. At mulighederne for et totalt rygeforbud for elever og medarbejdere afdækkes med henblik på en revision af rygepolitikken og en implementering af et evt. totalforbud fra august Rygepolitikken kommunikeres i: Skolens samarbejdsorganer Hjemmeside Nyhedsbrev Optagelsesbrev Studie- og Ordensreglement Tema på områdemøder, LSU, ledermøder, chefmøder Information til elever og kursister sikres Chefer og ledere håndhæver rygepolitik overfor elever, kursister og medarbejdere 2. De områder, som er problematiske ift. skolens rygepolitik, fremstår røgfrie: Søborgstræde, naboejendom. Cykelstien ved Merkurvej 10/ Minervavej 1 Materialegård, Minervavej 1 Cykelskur på Sandemandsvej Redegørelse for lovlighed for totalt rygeforbud Udredning af eventuelle alternative scenarier Afklare holdningen i branchen om muligheden for totalt rygeforbud 10 % af Skolen deltager i SIGNAL netværksgruppe med henblik på udvikling af læringsmiljøer i på erhvervsuddannelserne, og en lederrepræsentant deltager i netværksgruppen SAMLÆR, hvor bl.a. læringsmiljøer jævnligt er på dagsordenen. På gymnasieområdet arbejdes der systematisk med læringsmiljø via fokus på klasserumsledelse i bred forstand som paraply for udviklingsprojekter. Rygepolitikken er ved at være implementeret med succes som resultat af en bred formidlingsindsats i diverse interne fora samt en dedikeret indsats fra flere uddannelsesledere. Rygepolitikken er således formidlet på hjemmeside, i nyhedsbreve, på Facebook, i elevråd, i elevhåndbøger, i studie- ordensreglement, i YouTube-film, på plakater og opslag, til informationsmøder med elever, i samarbejdsudvalg, i arbejdsmiljøorganisation, i 8. klasseintro samt af Rygepatruljer. 4

5 Muligheden for et totalt rygeforbud er drøftet med UVM samt med DE og Danske Gymnasier og konklusionen er, at et totalt rygeforbud ikke kan anbefales på nuværende tidspunkt. Derimod kan fortolkningen af rygeforbuddet udbredes til også at omfatte arealer i direkte tilknytning til skolens matrikler. Denne udbredelse af fortolkningen af rygeforbuddet er implementeret med et positivt resultat. Realiseringsgrad vurderes til 90 % Ad. 1.5 Elevtrivsel, gennemførelse og fastholdelse Forbedring af elevtrivsel på alle uddannelser. Målet er, at årets ETU viser en score på overordnet elevtrivsel på min.: EUD: 71 HF: 69 HHX/HTX: 75 STX: EUD HF HHX/HTX STX Elevtrivslen på erhvervsuddannelserne når en smule over målet, mens elevtrivslen på de gymnasiale uddannelser er lavere end målet for Samlet set har den store majoritet af skolens elever realiseret eller næsten realiseret trivselstallene: EUD: 72 (positiv afvigelse på +1) HF: 64 (negativ afvigelse på -5) HHX/HTX: 71 (negativ afvigelse på -4) STX: 76 (negativ afvigelse på -1) Realiseringsgrad vurderes til 70 % Integrere idræt og bevægelse på EUD i henhold til den nye reform. Integrering af idræt på alle EUD uddannelser. Facilitere redskaber til brug for idræt og bevægelse på alle EUD uddannelser. Opsamling af erfaring på området og sikring af vidensdeling på tværs. Erhvervsuddannelserne har arbejdet målrettet med at integrere idræt og bevægelse i undervisningen. Der er samarbejde omkring udvikling af motion, bevægelse og idræt på tværs af EUD-området, ligesom bevægelse er i indarbejdet i de udbudte fagretninger på uddannelserne. Området har indkøbt mountainbikes, arbejder med aktive pauser, og idræt og bevægelse er fokuspunkter på teamdage og fælles pædagogiske dage. Sikre et stærkt ungdomsuddannelsesmiljø på alle ungdomsuddannelserne. Målet er, at årets ETU viser en score på Socialt Miljø på min.: EUD: 74 HF: 71 HHX/HTX: 74 STX: EUD HF HHX/HTX STX

6 I forhold til det fastsatte mål om elevtilfredshedsundersøgelsens score på Socialt miljø på de forskellige uddannelser, er det overordnede mål nået. EUD: 78 (afvigelse +4) HF: 72 (afvigelse +1) HHX/HTX: 76 (afvigelse +2) STX: 80 (afvigelse +2) 2. Indsatsområde: Organisatorisk og bygningsmæssigt fællesskab Ramme Mål og delmål Målpinde Vægtning Ad. 2.1 Forbedring af medarbejdertrivsel i alle 2013 Fokus på medarbejdergrupper. Målet er, at MTU TAP 68 medarbejdertrivsel 2015 viser en score på overordnet arbejdsglæde på min.: EUD/VEU 66 TAP: 70 EUD/VEU: 68 GYM: 60 GYM 56 Målene er nået på alle områder som scorer højere end de fastsatte mål: EUD/VEU: 71 (positiv afvigelse på +3) TAP: 73 (positiv afvigelse på +3) GYM: 66 (positiv afvigelse på +6) At sikre en konstruktiv dialog mellem ledelse og medarbejdere indenfor rammerne af samarbejdsorganerne, herunder sikre at både ledelse og medarbejderside lever op til deres informationspligt. Dette indebærer, at samarbejdsdrøftelser foregår i regi af samarbejdsorganerne og ikke i fora, der er nedsat til andre formål. LSU og HSU medlemmer evaluerer arbejdet i samarbejdsorganerne. Der indarbejdes spørgsmål i MTU vedr. dialog mellem ledelse og medarbejdere. Der er gennemført en evaluering af arbejdet i HSU og LSU, som der følges målrettet op på ved møder i efteråret Realiseringsgrad vurderes til 90 % Ad. 2.2 Tværgående netværk At styrke samarbejdet mellem AVU, EUD og HF. Samarbejdet mellem AVU, HF og EUD styrkes. Sikre den fortsatte mulighed for et fleksibelt forløb fra AVU til HF gennem et fælles VUC-miljø. Styrke IT udvalgsstruktur, så der også er lokale underudvalg. Koordinere IT udstyr og indkøb for EUD/VEU. Samarbejdet på tværs af uddannelserne er styrket på forskellig vis. Underviserne på FVU har samarbejdet om et forløb for kursister med Mad til Mennesker, og AVU, HF og DU har afholdt en fælles emneuge med aktiviteter på tværs. 6

7 Der er indledt samarbejde om AVU-lærere på EUD og EUX, og der planlægges udbud af AVUtilbud for EUD-grundforløbselever. Der er etableret fagudvalg på tværs af AVU og HF, og dialog imellem de to områder om muligheden for at bruge AVU-lærere som mentorer og lærere på introforløb for HF-kursister. IT-samarbejdet er styrket med aftale om mulighed for underudvalg i områderne og koordinering af IT udstyr og indkøb etableret. Realiseringsgrad vurderes til 95 % At afvikle et fælles strategisk arrangement for alle medarbejdere. Et fælles strategisk arrangement afholdes. Hvor mange medarbejdere deltog i arrangementet. Har der været opfølgning på arrangementet efterfølgende. Målet om afholdelse af et fælles strategisk arrangement for alle medarbejdere er opfyldt med arrangementet Indretning af pædagogiske miljøer i det nye Campusbyggeri dog med færre deltagere end forventet. Realiseringsgrad vurderes til 80 % At sikre at skolens organisatoriske fællesskab understøttes af moderne og tidssvarende IT-systemer, herunder udvikling af et intranet samt nedbringelse af antallet af studieadministrative systemer. Intranet udvikles og implementeres. Der arbejdes proaktivt på en markedsgørelse af det studieadministrative område, herunder dialog med: Kvalitet- og Tilsynsstyrelsen Styrelsen for IT og Læring Andre skoler med erfaringer på området. Formål og layoutbeskrivelse for intranet er udarbejdet og drøftet i IT-udvalg. CPHS skal varetage udviklingsopgaven, og arbejdet forventes løst i efteråret Det har vist sig vanskeligt at høste synergi på reduktion af antallet af studieadministrative systemer pga. manglende opbakning til et udviklingsprojekt med Lectio fra UVM. Lectio må bruges på stx, HF, hhx, htx. Easy skal benyttes på EUD-uddannelserne. På VUC må Lectio kun anvendes med revision og det er således ikke muligt pt. at afvikle LUDUS. Påbegyndt samarbejde med UDDATA skal afdække mulighederne for at implementere UDDATA+ som studieadministrativt system for hele Campus Realiseringsgrad vurderes til 80% Ad. 2.3 Bygningsfællesskab At sætte finansieringen af det nye campusbyggeri i udbud i indeværende strategi-år. Finansieringen af det nye campusbyggeri udbydes. Prækvalifikationen er gennemført i juli-august 2015 og de foretrukne banker og realkreditinstitutter er alle blevet prækvalificeret. Udbudsmaterialet forventes fremsendt til de prækvalificerede i august og sidste frist for afgivelse af tilbud er ultimo september

8 At sikre overholdelse af tidsplanen for byggeriet. Tidsplanen pr. 31. oktober 2014 overholdes, så opstart af byggeriet påbegyndes primo august Ledere og medarbejdere inddrages i logistikken omkring flytning af aktiviteter. Tidsplanen er blevet revideret pga. samlokaliseringen med UCC, Metropol og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Efter intensive drøftelser med disse institutioner i december 2014 januar 2015, er rumprogrammet for udvidelsen faldet på plads og en ny tidsplan efterfølgende godkendt. Denne tidsplan opererer med byggestart 1. december 2015, og d.d. følger projektet denne tidsplan. Nedrivningen af M1 har fundet sted i juli-august 2015 som planlagt. At sikre at rammerne er til stede for en samlokalisering med øens øvrige ungdomsog videregående uddannelser. Lejekontrakter indgås inden udgangen af strategiåret med: UCC Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole (To kontrakter: Sygeplejeske og Sosu) Metropol Desuden udarbejdes aftaler omkring fællesfunktioner for: Bygningsbrug, IT, kopi og lagerfunktion Udkast til lejekontrakter er udarbejdet i samarbejde med jurist og fremsendt til UCC og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskolei juni Det videre arbejde afventer pt. de videregående institutioners tilbagemelding. Rammerne for lejernes brug af fællesfaciliteter og fællesfunktioner i det nye campusbyggeri er beskrevet i bilag, som skal vedhæftes lejekontrakterne. Realiseringsgrad vurderes til 70 % 3. Indsatsområde: Fælles bæredygtig profil Ramme Mål og delmål Målpinde Vægtning Ad. 3 At opbygge et fælles bæredygtigt værdisæt på tværs af uddannelser og adresser og på tværs af uddannelse og drift. Dette indebærer: At indarbejde grønt værdisæt i studieog ordensreglement. Afvikling af fælles arrangement for medarbejdere med fokus på bæredygtighed. Det gældende Studie- og Ordensreglement er suppleret med et grønt værdisæt. Fælles arrangement med fokus på bæredygtighed afholdes. Hvor mange medarbejdere deltog? Har det resulteret i konkrete initiativer? 8

9 Campus Bornholm deltager aktivt i ECOgrid-projektet, og en af skolens mindre adresser er nu koblet på systemet. Desuden fortsætter kantinen overgangen til flere økologiske og lokale produkter. Kantinens økologiske varer udgør nu en betydelig del af det samlede indkøb. Projektforslaget til det nye campusbyggeri indeholder flere bæredygtighedstiltag, herunder solceller, termoaktive dæk, sedum-belagte tage mm. Det er imidlertid ikke lykkedes i tilstrækkelig grad at indarbejde det bæredygtige perspektiv systematisk for hele skolen. Formuleringen af et grønt værdisæt er på tegnebrættet, og skolen planlægger en proces, der skal lede frem mod Campus Bornholm som grøn skole med opnåelsen af Friluftsrådets grønne flag. Realiseringsgrad vurderes til 30 % At samarbejde med øens aktører inden for bæredygtighed, herunder BOFA, Østkraft, BRK, m.fl. Der etableres samarbejder mellem skolens uddannelser og øens aktører. Der etableres samarbejder i mellem skolens driftsfunktioner og øens aktører. Campus Bornholm er aktivt med til at sætte dagsorden for øens bæredygtighed. Referater fra møder, arrangementer og lignende viser samarbejde vedr. bæredygtighed med øens aktører. Der er etableret mange samarbejdsprojekter med lokale aktører med fokus på bæredygtighed. Transportuddannelsescentret (TUC) er indtrådt i Østkraft som forsøg omkring optimering og monitorering af elforbrug, ligesom Virksomhedsservice, TUC og Håndværksuddannelserne har deltaget i møder i Villa Smart, og et projekt med Århus Universitet og BOFA er startet op. Indgangen MTM samarbejder med det nye madkulturhus ved Melstedgård om regionale produkter. Der er igangsat en undersøgelse, der skal vurdere om taget på M2 kan bære et større solcelleanlæg. Der har været afholdt et innovationsprojekt i 2g på STX med input fra Østkraft, Jensen, BRK og turisterhvervet. Realiseringsgrad vurderes til 90 % 4. Indsatsområde: Sund økonomi Ramme Mål og delmål Målpinde Vægtning 9

10 Ad. 4 Ekstraramme At sikre en mere effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid herunder nedbringelse af merarbejde/overtid til et absolut minimum. Dette indebærer: Et opgør med fast forberedelsesfaktor og andre faste tidstildelinger. At der ikke forlods kan aftales eller planlægges med merarbejde/overtid. At merarbejde/overarbejde kun godkendes i ganske særlige tilfælde på baggrund af udførlig skriftlig indstilling fra den relevante medarbejder og en efterfølgende kritisk vurdering fra relevante leder. En mere effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid målt på lærer/elev-ratio. Gennem dialog mellem leder og medarbejder tilstræbes optimal fordeling af arbejdsopgaver og minimering af mertid og uudnyttet ledig kapacitet. OK implementeres uden faktor pr. lektion og andre faste tidstildelinger Intet overarbejde i skoleåret 2014/2015 Lærer/elev-ratio 2013/14: 2013/14 GYM 11,88 EUD 9,68 40 % af Ekstraramme Overtid er i praksis afskaffet på EUD/VEU området, hvor der kun godkendes overtid af uddannelseschefen i ganske særlige tilfælde. Justering af udmøntningen af OK sikrer en bedre fordeling af arbejdsopgaver og udnyttelse af lærernes lektionsnorm. På det gymnasiale område er udbetalt merarbejde nedbragt signifikant fra 1,7 mio. kr. i 2014 til mindre end 1 mio. kr. i På TAP-området udbetales ikke merarbejde, og evt. afspadseringssaldo skal være bragt i nul ved årsskiftet. Elev/lærer ratio i HF: 10,7 STX: 10,8 HHX/HTX: 12,3 Realiseringsgrad vurderes til 85 % Honorering af et resultatkrav på 3, skolens samlede omsætning. Årets resultat afviger positivt fra resultatkravet. Ved positiv afvigelse af resultatkrav, er målet opfyldt. Ved negativ afvigelse af resultatkrav, er målet ikke opfyldt. Målet kan ikke gradueres. 10 % af At opbygge en model for benchmark af økonomiske nøgletal på områdeniveau samt på skoleniveau. Udarbejdelse af en model der muliggør: Benchmark med andre kombinationsskoler Benchmark med andre uddannelser Benchmark af fællesfunktioner. Modellen skal inkludere nøgletal for anvendelsen af 10

11 medarbejderressourcer. Der udarbejdes kvartalsvis sygefraværsstatistik som via ISOLA benchmarkes dels med sammenlignelige skoler og dels med Undervisningsministeriets område generelt. Der bliver fulgt op på sygefraværsstatistikken i de enkelte teams, i samarbejdsudvalgsregi samt i chef- og ledergruppen. Via administrationschefnetværket arbejdes der med en model, der kan benchmarke skolernes udgifter til merarbejde samt lønomkostninger generelt, ligesom der er udarbejdet en model for benchmark af skolernes IT-omkostninger. Der er foretaget en rundspørge blandt netværksskoler i forhold til de enkelte skolers omkostninger til rengøring samt deres erfaring med en evt. udlicitering af rengøringsydelsen. Formålet er at sikre, at vi bedriver rengøringen på skolen så kosteffektivt som muligt til en given standard. Realiseringsgrad vurderes til 90 % n er realiseret med 88,75% svarende til en udbetaling på kr Ekstrarammen er realiseret med 64% svarende til en udbetaling på kr

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse

Læs mere

NOTAT. Evaluering af direktørens resultatkontrakt

NOTAT. Evaluering af direktørens resultatkontrakt NOTAT af direktørens resultatkontrakt 1. maj 2013 31.7 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet den 2. oktober 2014 A. Budget og likviditet (30 %) Skolen har i forbindelse med genopretningsplanen indgået aftale

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

strategi 2015-2019 Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.dk

strategi 2015-2019 Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.dk 2015-2019 strategi Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.dk Indhold 1. Introduktion... 3 2. Campus Bornholms mission og vision... 3 3. Værdier... 3 4.

Læs mere

NOTAT. Resultatkontrakt for direktør Inge Prip Økonomi og likviditet (15 %)

NOTAT. Resultatkontrakt for direktør Inge Prip Økonomi og likviditet (15 %) NOTAT Resultatkontrakt for direktør Inge Prip 1.1. 31.12.2015 Bestyrelsen ønsker at indgå en resultatkontrakt med direktør Inge Prip for 2015 med udgangspunkt i bestyrelsens strategiske prioriteringer

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret 2016-2017 30.09.2016 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres

Læs mere

Kvalitetssystematik pa Campus Bornholm

Kvalitetssystematik pa Campus Bornholm Kvalitetssystematik pa Campus Bornholm Indhold Formålet med kvalitetsarbejdet... 2 Centrale krav... 2 Tilrettelæggelse af kvalitetsarbejdet... 3 Skole- /institutionsniveau... 3 Uddannelsesniveau... 4 Klasse-

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret Rektor Tønder den 11. august 2016 Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2016 2017 Formål med resultatlønskontrakten (ifølge Undervisningsministeriet) De primære formål med resultatlønskontrakten for

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Indledning Kontrakten skal tjene følgende formål: 1. Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen. 2. Den skal understøtte

Læs mere

Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2016 til den 31. juli 2017

Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2016 til den 31. juli 2017 Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2016 til den 31. juli 2017 Kontraktens parter og gyldighedsperiode Resultatlønskontrakten er udarbejdet med baggrund i bemyndigelse fra Ministeriet for Børn

Læs mere

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING INDHOLD Kvalitetsudvikling og resultatvurdering... 1 Værdigrundlag og strategi for selvevaluering... 1 Kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling... 2 Evalueringsområder...

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Evaluering af resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2015 til den 31. juli 2016

Evaluering af resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2015 til den 31. juli 2016 Evaluering af resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2015 til den 31. juli 2016 Kontraktens parter og gyldighedsperiode Resultatlønskontrakten er udarbejdet med baggrund i bemyndigelse fra Ministeriet

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Dette skoleår vil være præget af implementeringen af reform på erhvervsuddannelserne. Reformens mål er overordnet at skabe bedre

Læs mere

AFTALE OM RESULTATLØN 2014/2015 MELLEM BESTYRELSEN PETER AMSTRUP

AFTALE OM RESULTATLØN 2014/2015 MELLEM BESTYRELSEN PETER AMSTRUP AFTALE OM RESULTATLØN 2014/2015 MELLEM BESTYRELSEN OG PETER AMSTRUP Indsatsområder 2014/2015: Basisramme Indsatsområde Det økonomiske indsatsområde Strategiproces At bidrage til fælles kultur og værdier

Læs mere

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011 - CPH WEST bygger på værdier om dialog, udvikling og lederskab på alle niveauer, hvilket afspejler sig i EUD-afdelingens målsætning om,

Læs mere

Rektors resultatkontrakt Basisramme. Udviklingsstrategi 60%

Rektors resultatkontrakt Basisramme. Udviklingsstrategi 60% Rektors resultatkontrakt 2017-18 Basisramme Udviklingsstrategi 2016-2020: Udvikling af nye undervisnings former med henblik på elevernes læring 1. Logistik og styring Den særlige udviklingsindsats for

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014 Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug. 13 til 31. juli 14 FORMÅL Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter

Læs mere

AFTALE OM RESULTATLØN 2014/2015 MELLEM BESTYRELSEN PETER AMSTRUP

AFTALE OM RESULTATLØN 2014/2015 MELLEM BESTYRELSEN PETER AMSTRUP AFTALE OM RESULTATLØN 2014/2015 MELLEM BESTYRELSEN OG PETER AMSTRUP Indsatsområder 2014/2015: Basisramme: Indsatsområde Det økonomiske indsatsområde Strategiproces Fusion At bidrage til fælles kultur og

Læs mere

Specifikke - Målbare - Ambitiøse - Realistiske - Tidsbestemte

Specifikke - Målbare - Ambitiøse - Realistiske - Tidsbestemte Navn: Søren Kühlwein Kristiansen Periode: August 2014 Juli 2015 Underskrift Direktør: Underskrift skolens bestyrelsesformand : Indsatsområder Område: Basisramme Strategi Obligatoriske: 1 3 vækstmål - særlig

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2015-2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret

Resultatlønskontrakt for skoleåret Resultatlønskontrakt for skoleåret 2013 2014 Formål med resultatlønskontrakten (ifølge Ministeriet for Børn og Undervisning) De primære formål med resultatlønskontrakten for øverste leder er: Den skal

Læs mere

Resultatlønskontrakt: Mål- og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse. Basisrammen

Resultatlønskontrakt: Mål- og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse. Basisrammen Resultatlønskontrakt: - og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse 1. Undervisning 1.1 Lektieintegreret HF Basisrammen Formålet med udviklingsarbejdet er at styrke læringen i HF-uddannelsen

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

RESULTATKONTRAKT, REKTOR, SKOLEÅRET

RESULTATKONTRAKT, REKTOR, SKOLEÅRET RESULTATKONTRAKT, REKTOR, SKOLEÅRET 2015-16 Formål med kontrakten Resultatkontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres særligt i rektors arbejde i skoleåret

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015

Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere

Læs mere

MÅL OG RESULTATER I DIREKTØR OLE SVITS KONTRAKT 2016 samt MÅL FOR 2017

MÅL OG RESULTATER I DIREKTØR OLE SVITS KONTRAKT 2016 samt MÅL FOR 2017 MÅL OG RESULTATER I DIREKTØR OLE SVITS KONTRAKT 2016 samt MÅL FOR 2017 2016 Basisramme: 1. Flere elever vælger en erhvervsuddannelse direkte fra 9. og 10. klasse. Indsats: A Der udarbejdes målrettede uddannelsestilbud

Læs mere

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx Opfølgningsplan Baggrund: Uddannelse spiller en helt central rolle i den politiske debat om indretningen af fremtidens velfærdssamfund. Der er i disse år et meget stort fokus på uddannelsessystemet og

Læs mere

Rektors Resultatlønskontrakt 2015

Rektors Resultatlønskontrakt 2015 Rektors Resultatlønskontrakt 2015 I henhold til bemyndigelsesbrev fra Undervisningsministeriet af 27. juni 2013 indgås nedenstående resultatlønskontrakt med rektor Mogens Hansen. Samtidig bemyndiges rektor

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 31. oktober 2014

Bestyrelsesmøde den 31. oktober 2014 Bestyrelsesmøde den 31. oktober 2014 Deltagere: Ingolf Lind - Holm (Dansk Erhverv og Dansk Byggeri i forening) Jonna Nielsen (LO Sektion Bornholm) Steen Colberg Jensen (Kommunal bestyrelsen) Anne H. Sørensen

Læs mere

Bilag til resultatlønskontrakt 1. august juli 2017

Bilag til resultatlønskontrakt 1. august juli 2017 Bilag til resultatlønskontrakt 1. august 2016-1.juli 2017 Indsatsområde Status Målsætning Vægt i % Indikatorer Handleplaner Økonomi Basisramme At gennemføre skolens vedtagne besparelsesplan 30 Rektor skal

Læs mere

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 EUD-reform EUD reform trådte i kraft 1/8 2015 med målsætningen om flere og bedre faglærte gennem bl.a. etablering af unge- og voksenspor. I reformen indgår også

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden til

Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden til Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.15 til 31.12.15 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af

Læs mere

Aftale om resultatkontrakt

Aftale om resultatkontrakt Aftale om resultatkontrakt Efterfølgende aftale om resultatkontrakt er indgået mellem bestyrelsen for og skolens forstander, Jens Munk Kruse (JMK), for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Mellem

Læs mere

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2014-15 1 Forord v. Mogens Kragh Andersen, formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 2 Syddansk Uddannelsesaftale Hvad er Syddansk Uddannelsesaftale?

Læs mere

Vedr. Resultatløn for centerrektor Birgit Kjeldgaard for perioden pr. 1.1.-31.12. 2014.

Vedr. Resultatløn for centerrektor Birgit Kjeldgaard for perioden pr. 1.1.-31.12. 2014. Vedr. Resultatløn for centerrektor Birgit Kjeldgaard for perioden pr. 1.1.-31.12. 2014. Med henvisning til bestyrelsesbeslutning af 11.12. 2013 og til bemyndigelsesbrev af 27.6. 2013 fra MBU til bestyrelserne

Læs mere

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår.

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår. Kvalitetssikringssystem for Fredericia Gymnasium Kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet på Fredericia Gymnasium skal sikre gode resultater og fortsat skoleudvikling. Det indebærer, at mange

Læs mere

Resultatløn 2011/2012 en afrapportering i forhold til resultatmålene

Resultatløn 2011/2012 en afrapportering i forhold til resultatmålene Resultatløn 2011/2012 en afrapportering i forhold til resultatmålene A Obligatoriske indsatsområder STX: studieparathed: A1: Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer Deltagelse i projekt om Velfærdsledelse,

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Målopfyldelse for resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2014-31. juli 2015 - for KTS direktør Ole Heinager. Vurderinger Pct. Andel Pct.

Målopfyldelse for resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2014-31. juli 2015 - for KTS direktør Ole Heinager. Vurderinger Pct. Andel Pct. Målopfyldelse for resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2014-31. juli 2015 - for KTS direktør Ole Heinager Vurderinger Andel Basisramme 1 Strategi og organisationsudvikling En erhvervsskole fremtid

Læs mere

HF & VUC Nordsjælland

HF & VUC Nordsjælland 1 HF & VUC Nordsjælland Resultatmål for rektor Lone Tonnesen for perioden 1. august 2013 31. juli 2014 1. Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved voksenuddannelsescentre

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Formål med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune 1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune I indeværende notat redegøres for forvaltningens reviderede oplæg til den procesplan, der skal være med til at gøre den nye folkeskolereform

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI)

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) 1. Formål MI nedsætter udviklingsgrupper (UG) dækkende MI s uddannelsesmæssige ansvarsområde. UG skal arbejde med

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 22. september 2014 kl. 16.00 i lokale A121, samme lokale som tidligere men med nyt nummer. Dagsorden: Pkt.

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Linjefagsstrategi 2014 2020 Hovedfokus i forbindelse med Vordingborg Kommunes kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 ligger i, at

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014 Vurdering af målopfyldelse pr. 26. aug.

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014 Vurdering af målopfyldelse pr. 26. aug. Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug. 13 til 31. juli 14 Vurdering af målopfyldelse pr. 26. aug. 14 Nedenfor er realiseringen af de angivne mål beskrevet med grønt. Dokumentation

Læs mere

1. Rammen for rygeforebyggelse i København Røgfrit København 2025 Den Røgfri Generation 2. Røgfri Skoletid Erfaringer 3. Røgfri Ungdomsuddannelse

1. Rammen for rygeforebyggelse i København Røgfrit København 2025 Den Røgfri Generation 2. Røgfri Skoletid Erfaringer 3. Røgfri Ungdomsuddannelse 1. Rammen for rygeforebyggelse i København Røgfrit København 2025 Den Røgfri Generation 2. Røgfri Skoletid Erfaringer 3. Røgfri Ungdomsuddannelse Erfaringer 4. Røgfri Fritid Visionen er, at vores by i

Læs mere

Sammenhænge mellem godkendelser til at udbyde grundforløbets 1. del og grundforløbets 2. del.

Sammenhænge mellem godkendelser til at udbyde grundforløbets 1. del og grundforløbets 2. del. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 26 1220 København K (Sendt pr. e-mail til: John.Torben.Larsen@stukuvm.dk Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers

Læs mere

Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard

Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard I henhold til bemyndigelse fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling ved brev af 27. juni 2013 sagsnr. 065.46N.961 indgås resultatkontrakt for

Læs mere

Resultatlønskontrakt mellem

Resultatlønskontrakt mellem Resultatlønskontrakt mellem Tage Andersen Navn og cpr-nummer og Bestyrelsesformand Søren Sørensen p.b.v Nærmeste leder (navn og initialer) Resultatlønskontrakten gælder for skoleåret 2012/2013 og skal

Læs mere

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR Kort og godt om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR 1 Indledning Danmark skal ruste sig til at udnytte mulighederne i den globale økonomi. Derfor er den helt

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Campus Bornholm - Strategi 2014-2018

Campus Bornholm - Strategi 2014-2018 1 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Campus Bornholms mission og vision... 3 3. Værdier... 4 4. Indsatsområder... 4 Indsatsområde 1: Kvalitet i alle uddannelser... 4 Indsatsområde 2: Organisatorisk og bygningsmæssigt

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2014-2015 Ministeriet for Børn og Undervisning har i brev af 27. juni 2013 bemyndiget bestyrelsen til at indgå resultatlønkontrakt

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015.

Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015. Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1.

Læs mere

Specifikke - Målbare - Ambitiøse - Realistiske - Tidsbestemte

Specifikke - Målbare - Ambitiøse - Realistiske - Tidsbestemte Navn: Søren Kühlwein Kristiansen Underskrift direktør: Periode: August 2016 Juli 2017 Underskrift skolens bestyrelsesformand: Bilag: Øvrige forudsætninger for resultatlønskontrakten. Indsatsområder Område:

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Bo Larsen for perioden 1/8 2015 til 31/7 2016

Resultatlønskontrakt for Bo Larsen for perioden 1/8 2015 til 31/7 2016 Resultatlønskontrakt for Bo Larsen for perioden 1/8 2015 til 31/7 2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2015 til 31. juli 2016

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2015 til 31. juli 2016 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2015 til 31. juli 2016 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Eksempler på delmål til resultatlønskontrakter

Eksempler på delmål til resultatlønskontrakter Eksempler på delmål til resultatlønskontrakter Implementering af byggeri og lokaleindretninger. At sikre at institutionen fortsat kan leve op til de fastsatte strategiske kvantitative og kvalitative vækstmål,

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

Målopfyldelse af resultatlønskontrakt for Direktør Hans Skjerning

Målopfyldelse af resultatlønskontrakt for Direktør Hans Skjerning Målopfyldelse af resultatlønskontrakt for Direktør Hans Skjerning Navn: Direktør Hans Skjerning Dato: Periode: 1. januar til 31. december 2016 Underskrift Direktør Hans Skjerning Underskrift Bestyrelsesformand

Læs mere

Basisrammen: kr. = 56,25 % af kontraktsummen

Basisrammen: kr. = 56,25 % af kontraktsummen Resultatlønskontrakt 2016 2017 for rektor Erik Ernø-Kjølhede Kontrakten dækker perioden 1/8 2016 31/7 2017. Udmålingen af kontraktsummen skal senest være indberettet til Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Udviklingscentret på EUC Sjælland

Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland skaber sammenhænge mellem den overordnede kvalitetsudvikling og udviklingen af pædagogisk praksis. Udviklingscentret understøtter løbende

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning bemyndiger desuden bestyrelsen til at udbetale engangsvederlag for merarbejde og en særlig indsats.

Ministeriet for Børn og Undervisning bemyndiger desuden bestyrelsen til at udbetale engangsvederlag for merarbejde og en særlig indsats. Bestyrelser for Institutioner for erhvervsrettet uddannelse Almene gymnasier Private gymnasier, studenterkurser m.v. Voksenuddannelsescentre Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi For at vi på ZBC kan leve op til kravene i den kommende EUD reform er det nødvendigt, at vi fortsat sikrer udvikling af medarbejdernes kompetencer. Udgangspunktet for kompetenceudviklingen

Læs mere

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Herningsholm Erhvervsskoles kerneydelse og støttefunktioner KVALITETSPOLITIK VISION OG MISSION Herningsholm Erhvervsskole

Læs mere

HF & VUC Nordsjælland

HF & VUC Nordsjælland 1 HF & VUC Nordsjælland Resultatmål for rektor Lone Tonnesen for perioden 1. august 2013 31. juli 2014 med afrapportering og udmøntningsgrad 1. Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Skolereform. Bolderslev Skole

Skolereform. Bolderslev Skole Skolereform Bolderslev Skole Folkets skole anno 2014 Der blæser nye vinde over den danske folkeskole. I december 2013 vedtog Folketinget en ny skolereform, som på alle måder er og bliver mulighedernes

Læs mere

Kvalitetsplan og. kvalitetssystem til selvevaluering. Vejen Business College

Kvalitetsplan og. kvalitetssystem til selvevaluering. Vejen Business College Kvalitetsplan og kvalitetssystem til selvevaluering Vejen Business College Senest revideret: Juni 2015 Indledning Denne plan skal ses som et element i det krævede kvalitetsarbejde på Vejen Business Colleges

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Direktøren på Handelsfagskolen 2015

Resultatlønskontrakt for Direktøren på Handelsfagskolen 2015 Resultatlønskontrakt for Direktøren på Handelsfagskolen 2015 Bestyrelsen har med virkning pr. 1. januar 2015 indgået en 1-årig resultatlønskontrakt med direktør Pia Agerbæk Marlo på Handelsfagskolen med

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Hvad siger eleverne?

Hvad siger eleverne? Hvad siger eleverne? Opsamling af elevtrivselsundersøgelserne for de gymnasiale uddannelser 2014 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2015 Indhold Opsummering... 3 Analyse af elevtrivselsundersøgelse 2014...

Læs mere

Resultatlønskontrakt for centerrektor Anette Hestbæk Jørgensen for perioden

Resultatlønskontrakt for centerrektor Anette Hestbæk Jørgensen for perioden Resultatlønskontrakt for centerrektor Anette Hestbæk Jørgensen for perioden 1.8.- 31.12. 2016 Økonomisk ramme: For centerrektor er der aftalt en max-ramme på i alt max 33.500 kr. for 100% s målopfyldelse,

Læs mere

Bilag 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Bilag 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Bilag 1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Onsdag d. 8 juni kl. 16.00 ca. 17.30 Deltagere: Susan Vonsild, Kirsten Bundgaard, Leon Sebbelin, Adam Dam, Lærke 2a, Steen Madsen, Peter Hansen,

Læs mere

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 UDKAST Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 Syddansk uddannelsesaftales handlingsplan 2012-13 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne

Læs mere

Pædagogisk ledelse. - et diffust begreb en konkret opgave. UddannelsesBenchmark og ESB-netværket Den 28. august 2013.

Pædagogisk ledelse. - et diffust begreb en konkret opgave. UddannelsesBenchmark og ESB-netværket Den 28. august 2013. Pædagogisk ledelse - et diffust begreb en konkret opgave UddannelsesBenchmark og ESB-netværket Den 28. august 2013 Oplæg ved EVA Slagplan Præsentation og slagplan Om EVA s kommende evaluering af pædagogisk

Læs mere

Espergærde Gymnasium og HF. Resultatkontrakt for Rektor Henrik B. Bæch

Espergærde Gymnasium og HF. Resultatkontrakt for Rektor Henrik B. Bæch 2015 / 2016 Espergærde Gymnasium og HF Resultatkontrakt for Rektor Henrik B. Bæch Espergærde Gymnasium og HF Resultatkontrakt for rektor Henrik B. Bæch. Bestyrelsen for Espergærde Gymnasium og HF har besluttet,

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere

Kvalitetsløft som led i OK 13

Kvalitetsløft som led i OK 13 Kvalitetsløft som led i OK 13 Jørgen Balling Rasmussen, MBU Side 1 Udgangspunktet: Prioritering i forhold til mål og udfordringer RR anbefaler, at FM og MBU i de fremtidige OK-forhandlinger arbejder målrettet

Læs mere

Autoteknisk Center Opfølgningsplan 2015

Autoteknisk Center Opfølgningsplan 2015 Opfølgning og evaluering på sidste års indsatser udfyldes. Derefter udvælges mindst 5 indsatser indenfor prioriteringsområderne til forbedring jvf. skolens kvalitetscirkel ud fra dataindsamlingen i 2014

Læs mere

EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD

EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, 2013 Kompetenceudviklingen skal medvirke til at gøre undervisningen bedre og give

Læs mere

Resultatløn, rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2014-2015

Resultatløn, rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2014-2015 Resultatløn, rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2014-2015 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Indstilling I henhold til Undervisningsministeriets brev af 10. juni 2010 (bilag 3.3.1) bemyndiges bestyrelsen til at indgå en resultatlønskontrakt

Læs mere

Specifikke - Målbare - Ambitiøse - Realistiske - Tidsbestemte

Specifikke - Målbare - Ambitiøse - Realistiske - Tidsbestemte Navn: Søren Kühlwein Kristiansen Underskrift direktør: Periode: August 2016 Juli 2017 Beløbsramme Underskrift skolens bestyrelsesformand: Bilag: Øvrige forudsætninger for resultatlønskontrakten. Indsatsområder

Læs mere