1/19. Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1/19. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 1/19 Indholdsfortegnelse Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold... 2 Ad punkt Oasen... 3 Ad punkt Svalegangen... 3 Ad punkt Hulen... 4 Ad punkt Fælleslokaler... 4 Ad punkt 3.5 Sammenfatning... 5 Ad punkt 4.1 Funktionsniveau mv Ad punkt 4.2 Medicin, læge mv Ad punkt 4.3 Arbejde og fritid mv Ad punkt 4.4 Beboernes økonomiske forhold... 9 Ad punkt 4.6 Rygepolitik Ad punkt 4.7 Alkohol og euforiserende stoffer Ad punkt 4.8 Vold Ad punkt 4.10 Beboerråd (beboerindflydelse mv.)/konfliktråd Ad punkt 5.1 Magtanvendelse Ad punkt 6.1 Normeringer og sammensætning mv Ad punkt 6.2 Vikarer og sygdom Ad punkt 7.1 Tilsynsordning generelt Opfølgning Underretning... 19

2 2/19 Den 1. februar 2008 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. juni 2007 af Socialpsykiatrisk Boform Visborggaard. I rapporten bad jeg om nærmere oplysninger mv. vedrørende forskellige forhold. I den anledning har jeg modtaget en udtalelse af 26. marts 2008 med bilag fra Region Nordjylland, Specialsektoren der er et fælles svar fra regionen og Visborggaard. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold Forud for inspektionen modtog jeg bl.a. en beskrivelse med billeder af de fysiske rammer. Det fremgik ikke hvornår den var udfærdiget, men den omtalte planer for Jeg anmodede om oplysning om hvornår beskrivelsen var udfærdiget, herunder om beskrivelsen var udfærdiget i en særlig anledning. Regionen har oplyst at materialet er udarbejdet i forbindelse med udflytning af det tidligere "Skunken" nu Møllehuset der havde til huse under taget i østfløjen (som blev lukket af bygningsmyndighederne i 2002). Beskrivelsen havde til opgave at belyse behovet for en ny institution. Materialet omfattede også en oversigt over vedligeholdelse/anskaffelse der ikke var færdigudarbejdet. Jeg anmodede om oplysning om hvorvidt oversigten nu var færdigudarbejdet, eller hvornår den kunne forventes at være færdigudarbejdet. Regionen har som bilag vedlagt en kopi af oversigt over vedligehold og anskaffelser af 1. december Den vedlagte oversigt over vedligehold og anskaffelser indeholder beløb afsat som budgetoverslag. Disse beløb er dog ikke spredt ud på de angivne år ( ). Det kan derfor ikke ses ud fra oversigten hvornår de enkelte udgiftsposter er afholdt/skal afholdes.

3 3/19 Jeg anmoder derfor om nærmere oplysninger om hvorvidt den modtagne oversigt er den færdigudarbejdede oversigt, og i givet fald hvordan oversigten skal læses. Af et referat fra et møde den 4. oktober 2007 i Midlertidigt Forum for Social- og Specialskoleområdet fremgik det under pkt. 10 at Region Nordjyllands budget for 2008 indeholdt et politisk forlig der åbnede mulighed for bl.a. et erstatningsbyggeri for Visborggaard. Erstatningsbyggeriet skulle ses som en del af et masterplanprojekt, og det fremgik at der allerede var en dialog i gang vedrørende (bl.a.) Visborggaard. Jeg anmodede om nærmere oplysninger om dette forhold. Regionen har oplyst at der i Den Administrative Styregruppe er truffet beslutning om at Region Nordjylland i samarbejde med relevante kommuner arbejder på at etablere et beslutningsgrundlag for et erstatningsbyggeri. Processen er dermed sat i gang. Jeg har noteret mig det oplyste og beder om at blive underrettet om resultatet af dette arbejde med at etablere et beslutningsgrundlag for et erstatningsbyggeri. Ad punkt Oasen Efter min opfattelse var toilet- og badefaciliteterne på første etage utidssvarende og samtlige lokaler trængte til istandsættelse. Jeg anmodede om oplysning om hvilke planer der måtte være med hensyn til istandsættelse af disse faciliteter. Jeg var som det fremgår ovenfor, bekendt med planerne om et erstatningsbyggeri, og at disse planer havde (eller kunne have) betydning for omfanget af istandsættelses- og vedligeholdelsesarbejder. Regionen har oplyst at der ikke foreligger konkrete planer for istandsættelse og vedligeholdelsesarbejder da det er regionens ønske at bygge et erstatningsbyggeri. Der blev på tidspunktet for regionens udtalelse arbejdet på dette ønske. Jeg har noteret mig det oplyste og henviser til min anmodning ovenfor om at blive underrettet om projektets videre forløb. Ad punkt Svalegangen Under inspektionen blev det oplyst at der på daværende tidspunkt var 6 beboere hvilket også fremgik af den oversigt over personale mv. som jeg modtog. Ifølge bygningstegningen over Svalegangen var der så vidt det kunne ses, 5 værelser med bad og toilet og 2 yderligere værelser/lokaler. Jeg anmodede om oplysning om hvor den sjette beboer havde værelse, og om dette afveg fra de øvrige værelser i størrelse og

4 4/19 indretning. Jeg henviste i øvrigt til mit spørgsmål under pkt. 4.1 om kapaciteten på denne afdeling. Regionen har oplyst at den sjette beboer udgør en overbelægning for Svalegangen, men pladsen lånes af Kvisten. Den ene af Kvistens 2 pladser i gartnerboligen bebos således af en beboer der i dagligdagen hører til Svalegangen og deltager i dagens aktiviteter dér. Værelset i gartnerboligen er 20 m 2, og beboeren deler køkken og bad med en anden beboer. Ad punkt Hulen Under inspektionen anmodede jeg om kopi af brevvekslingen med Arbejdstilsynet vedrørende Hulens toilet- og badeforhold. I min endelige rapport erindrede jeg om fremsendelse heraf. Regionen har oplyst at Visborggaard fik en henstilling vedrørende dette i slutningen af halvfemserne, men at det ikke er muligt at fremskaffe materiale om den konkrete sag. Til sammenfatningen (punkt 3.5) i rapporten har regionen endvidere oplyst at Arbejdstilsynet i 2007 udstedte et (nyt) påbud om forbedring af toilet- og badeforholdene i Hulen. Der foreligger nu en plan og udbedringer vil blive foretaget inden for den angivne frist. Jeg har noteret mig at det ikke længere er muligt at fremskaffe materiale om den henstilling Visborggaard modtog i slutningen af halvfemserne. Jeg beder om at modtage en kopi af det materiale der foreligger om det påbud Arbejdstilsynet udstedte i 2007 vedrørende forbedring af toilet- og badeforholdene i Hulen, og om en kopi af den plan der nu foreligger over udbedringerne. Ad punkt Fælleslokaler I den beskrivelse af de bygningsmæssige forhold som jeg modtog fra Visborggaard, var der nævnt indeklimaproblemer i Riddersalen og dagcenteret/terapien. Det bemærkede jeg ikke under min rundgang disse steder. Jeg anmodede om oplysning om hvorvidt der (fortsat) er indeklimaproblemer nævnte steder. Regionen har oplyst at der er installeret ventilation, og at der ikke længere er indeklimaproblemer i det tidligere dagcenter.

5 5/19 Jeg har noteret mig det oplyste og går ud fra at der heller ikke længere er problemer med indeklimaet i Riddersalen. Ad punkt 3.5 Sammenfatning Jeg anmodede regionen om at oplyse om det var korrekt antaget at Hulen vil kunne ombygges efter samme koncept som Svalegangen, og i givet fald om det havde været overvejet eller ville blive overvejet at modernisere Hulen efter samme koncept som Svalegangen. Jeg henviste i den forbindelse også til de ovenfor nævnte problemer med hensyn til størrelsen af toiletterne som Arbejdstilsynet havde påpeget. Jeg anmodede endvidere om oplysning om hvilke muligheder der var for forbedring af forholdene for Oasens og Kvistens beboere i henseende til beboernes værelser og toilet- og badeforhold. Regionen har oplyst at der ikke er mulighed for ombygning, men at der er planlagt renovering af det største badeværelse i Kvisten. Arbejdet forventedes afsluttet ultimo oktober Regionen har som nævnt under punkt 3.1.4, videre oplyst at Arbejdstilsynet i 2007 udstedte et påbud om forbedring af bade- og toilet forholdene i Hulen. Der foreligger nu en plan og udbedringer vil blive foretaget inden for den angivne frist. Jeg har noteret mig det oplyste som jeg forstår sådan at der hverken vil kunne ske en ombygning af Hulen eller forbedring for Oasens og Kvistens beboere i henseende til værelser. Jeg beder om oplysning om hvorvidt renoveringen af det største badeværelse i Kvisten nu er afsluttet. For så vidt angår renoveringen af Hulens toilet- og badeforhold henviser jeg til min anmodning om underretning ovenfor under punkt Ad punkt 4.1 Funktionsniveau mv. Svalegangen var nævnt særskilt i oversigten over de enkelte tilbud i rammeaftalerne for 2007 og Jeg anmodede om oplysning om baggrunden herfor. Regionen har oplyst at det skyldes at taksten for pladserne på Svalegangen er højere end taksten for de øvrige pladser på Visborggaard. Årsagen hertil er at Svalegangens beboere har behov for mere støtte end de øvrige beboere på Visborggaard. Som nævnt var der på inspektionstidspunktet 6 beboere på Svalegangen. Af amtets tilsynsrapport fremgik det at der på Svalegangen i årene havde været en belægning på 100 procent (og procent på de andre afdelinger). Jeg anmodede

6 6/19 om oplysning om hvorvidt det på denne baggrund havde været overvejet at øge kapaciteten til 6 beboere på denne afdeling. Regionen har oplyst at der ikke er planer om at øge kapaciteten på Svalegangen nu, men ved erstatningsbyggeri vil det være oplagt at have en sådan forøgelse med i overvejelserne. Jeg har noteret mig det oplyste og henviser til min anmodning ovenfor under punkt 3 om at blive underrettet når der er truffet beslutning vedrørende spørgsmålet om et erstatningsbyggeri. Det blev under inspektionen oplyst at der for nylig havde været en ny tilfredshedsundersøgelse der havde vist at der var sket forbedringer. Jeg gik ud fra at det oplyste under inspektionen sigtede til den rapport fra december 2006 der var udfærdiget efter en undersøgelse af de socialpsykiatriske boformer under det daværende Nordjyllands Amt, men bad om oplysning om hvorvidt det var korrekt forstået. Regionen har oplyst at det er korrekt forstået. Ad punkt 4.2 Medicin, læge mv. Nogle af beboerne administrerer selv deres medicin, og ifølge amtets tilsynsrapport blev der arbejdet på at indføre selvadministration for den enkelte bruger. Jeg anmodede om underretning om hvad der videre var sket vedrørende dette spørgsmål. Regionen har oplyst at det primært er beboere fra Kvisten, der arbejder med administration af egen medicin. For nogle af beboerne er målet at de på sigt kan få mulighed for at administrere selv, mens det for andre er at administrere pn-medicin. I Oasen er der en enkelt beboer der selv administrerer al sin medicin. Personalet tager sig af alt hvad der har med bestilling af medicin at gøre. Det fremgik af tilsynsrapporten at der forelå retningslinjer for medicin-administrationen. Jeg anmodede om kopi heraf.

7 7/19 Regionen har oplyst at der ikke foreligger egne retningslinjer, men at Sundhedsstyrelsens retningslinjer for medicinadministration følges. Disse retningslinjer findes i vejledning nr af 30. juni 2006 om ordination og håndtering af lægemidler. Jeg bad i rapporten om oplysning om hvad min anbefaling under inspektionen vedrørende behandlingen af restmedicin havde givet anledning til. Regionen har hertil oplyst at de der administrerer medicin på Visborggaard (sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter), har medicinlære med i deres grunduddannelse. Udover dette er der en ergoterapeut, to beskæftigelsesvejledere og en omsorgsassistent der alle er personlig oplært i at udlevere medicin der er doseret. Medicinudlevering sker på gruppekoordinatorens ansvar. Der er også en fortegnelse over den ordinerede medicin i handleplanen, i plejeplanen og på selve doseringsæskerne. Regionen har videre oplyst at regionen har taget anbefalingen til efterretning. Regionen har samtidig vedlagt skrivelse af 28. april 2008 fra Visborggaard til Hadsund apotek om retningslinjer for bortskaffelse af medicin, og et skema der skal udfyldes af personalet på Visborggaard og apoteket ved bortskaffelse/destruktion af medicin som Visborggaard ønskede at anvende. Jeg har noteret mig det oplyste, men beder om at få oplyst om fremgangsmåden er iværksat som ønsket. I rapporten anførte jeg at det under inspektionen blev oplyst at Visborggaard havde overvejet at bruge læger fra distriktspsykiatrien, men ikke mente at lægerne derfra havde den tilstrækkelige ekspertise til Visborggaards beboere. Regionen har anført en rettelse hertil. Regionen har oplyst at Visborggaard uden tvivl vurderer at lægerne i distriktspsykiatrien har ekspertisen. Begrænsede ressourcer har dog betydet forbehold i forhold til at få afdækket Visborggaards behov. Jeg har noteret mig denne rettelse. I den ene af de to handleplaner som jeg modtog, var der angivet en anden psykiatrisk konsulent end den konsulent som er fast tilknyttet Visborggaard. Jeg anmodede om oplysning om baggrunden herfor.

8 8/19 Regionen har oplyst at de beboere der har behandlingsdom, typisk er tilknyttet en retspsykiater. Jeg anmodede om oplysning om hvorvidt personalet kan kontakte den psykiatriske konsulent telefonisk hvis en beboer opfører sig eller har det anderledes end sædvanligt, eller om personalet i denne situation kontakter beboerens egen læge. Regionen har oplyst at den psykiatriske konsulent kan kontaktes på mail eller telefonisk hvis der er et problem der ikke kan vente til han kommer næste gang. Dette benytter personalet sig af med jævne mellemrum. Selv om ledelsen havde givet udtryk for at behovet for tilsyn kunne dækkes med 2 timer om måneden, bad jeg om regionens bemærkninger til omfanget af det psykiatriske tilsyn. Jeg bad i den forbindelse regionen om at oplyse om omfanget af tilsyn på regionens øvrige socialpsykiatriske boformer. Regionen har oplyst at omfanget af psykiatrisk bistand på regions socialpsykiatriske boformer varierer fra 2 til 8 timer (om måneden, går jeg ud fra). Enkelte boformer betjenes af distriktspsykiatrien, mens andre har tilknyttet en psykiatrisk konsulent. Udover de timer der bruges på tilbuddet forekommer der også telefonisk kontakt mellem konsulent og medarbejder. Jeg har noteret mig det oplyste, men anmoder om regionens udtrykkelige bemærkninger til omfanget af det psykiatriske tilsyn på Visborggaard herunder på hvilket grundlag de 2 timers tilsyn om måneden er fastsat. Ad punkt 4.3 Arbejde og fritid mv. En af Visborggaards beboere havde skrevet en artikel i Hadsund Folkeblad for uge 45/2007 om besparelser på Visborggaard. Ifølge artiklen skulle terapien lukkes den 1. december Jeg anmodede om nærmere oplysning om dette forhold. Regionen har oplyst at det er korrekt at terapien lukkede 1. december 2007 på grund af besparelser på lønudgifter. Regionen har videre oplyst at det var nødvendigt at fo-

9 9/19 retage besparelser for at overholde budgettet. Dette har medført en beslutning om at anvende de personaleressourcer der var i terapien, andet sted i huset. Jeg har ingen bemærkninger til at regionen må prioritere ressourcerne for at overholde budgettet. I den forbindelse henviser jeg også til at ombudsmanden efter ombudsmandslovens 8 ved bedømmelsen af den regionale forvaltning skal tage hensyn til de særlige vilkår hvorunder det regionale styre virker, herunder respektere at det er regionen der inden for gældende rets rammer fordeler regionens ressourcer. Jeg anmoder dog om oplysning om hvorvidt det er planlagt eller vil blive overvejet at åbne terapien igen. Jeg anmoder endvidere om oplysning om hvorvidt de forskellige aktiviteter der var adgang til i terapien nu er helt afskaffet, eller om der er mulighed for at lave (nogle af) de forskellige aktiviteter på afdelingerne. Jeg bad om at få oplyst hvorvidt personalet også har mulighed for at købe mad fra kantinen. Regionen har oplyst at personalet har mulighed for at købe mad fra kantinen til samme priser som beboerne. Ad punkt 4.4 Beboernes økonomiske forhold Under inspektionen blev det oplyst at der var krav om at beboerne skulle have mindst ca kr. til rådighed om måneden. Jeg gik ud fra at det nævnte rådighedsbeløb var beregnet til f.eks. tøj, medicin, indbetaling til kapitalpension, frisør, tandlæge, aften-skole eller lign., møbler og forlystelser, herunder ferie. Regionen har oplyst at dette er korrekt forstået, og at rådighedsbeløbets størrelse fastsættes af den enkeltes handlekommune. Beløbet har tidligere i Nordjyllands Amt ligget på omkring kr om måneden, men regionen er ikke bekendt hvor stort et rådighedsbeløb den enkelte kommune i det enkelte tilfælde vurderer der er behov for. Jeg anmodede om nærmere oplysninger vedrørende de økonomiske forhold for boformens beboere, f.eks. ved angivelse af eksempler inden for de forskellige indkomstgrundlag som beboerne havde. Jeg bad herunder om nærmere oplysninger om hvad

10 10/19 beboernes andel af betalingen til fællesarealer udgjorde, og mere præcise oplysninger om de øvrige udgifter som de pågældende beboere havde (til såvel obligatoriske som valgfrie ydelser), og således hvor stort et beløb beboerne (især de dårligst stillede beboere) havde til rådighed efter at have betalt udgifter til Visborggaard. Jeg bad om at det tillige af svaret kom til at fremgå hvordan alle beboernes indkomstgrundlag var fordelt, og hvor mange der modtog ydelser udover pensionen. Jeg anmodede desuden om oplysning om hvor mange beboere der havde fået reduceret deres betaling under hensyn til deres økonomiske forhold, jf. bekendtgørelsens 7, stk. 11, og om der var beboere for hvem servicebetalingen var nedsat eller bortfaldet efter lovens 162, stk. 2. Jeg var i den forbindelse opmærksom på at det er de enkelte kommuner der fastsætter betalingen for de beboere som de havde visiteret til boformen. Endvidere anmodede jeg om oplysning om hvorvidt der skete regulering af betalingen for el og varme således at beboerne ikke betalte for mere end forbruget. Regionen har oplyst at betaling af husleje, el, varme og servicebetaling efter 1. januar 2007 overgik til kommunerne så den enkelte beboers indkomstgrundlag kendes derfor ikke. Beboerne betaler for 23,39 m 2 fællesarealer. Regionen har som bilag til udtalelsen vedlagt en kopi af et stamkort indeholdende oplysninger om obligatoriske ydelser og valgfrie ydelser. Regionen har videre oplyst at man i amtets tid sikrede at dårligt stillede beboere som minimum havde kr. til sig selv om måneden. Husleje mv. blev om nødvendigt nedsat. Regionen kender ikke til ydelser ud over pensionen, og har ingen beboere, der får reduktion i husleje, servicebetaling o.l. på grund af deres økonomiske situation. Regionen har endvidere oplyst at der ikke afregnes efter elmåler, hvorfor en efterregulering ikke er mulig. Den lave elog varmetakst er fastsat af det daværende Nordjyllands Amt. Da det er de enkelte kommuner der har ansvar for at de beboere som de visiterer til Visborggaard, har et rimeligt rådighedsbeløb, foretager jeg mig ikke mere vedrørende dette spørgsmål. For så vidt angår betaling af el og varme fremgår det af punkt 189 i vejledning nr. 95 af 5. december 2006, om botilbud mv. til voksne, at det af hensyn til beboernes mulighed for at søge om varmetillæg anbefales at el henholdsvis varme opgøres separat. Betalingen svarer til den forholdsmæssige andel af de budgetterede udgifter, incl. moms, for den del af bruttoetagearealet der vedrører boligdelen. Den samlede udgift til varme og el i botilbuddet ganges således med boligarealets andel og fordeles på de

11 11/19 enkelte boliger. Afvigelser i arealet af egenboligen kan således give forskelle i beboernes betaling. Alternativt kan udgifterne fordeles på baggrund af opgørelser over de enkelte boligers faktiske forbrug, hvilket forudsætter anvendelse af el- og/eller varmemålere. Da det også er kommunerne der fastsætter betalingen for el, foretager jeg mig heller ikke mere vedrørende dette forhold. Jeg går dog ud fra at der er opmærksomhed på om beboere har behov for hjælp til eventuelt at kontakte kommunen eller klage over forhold vedrørende deres økonomiske forhold. Det fremgik af amtets tilsynsrapport at der forelå en instruks og arbejdsbeskrivelse bl.a. vedrørende kantinedriften, og at salget styres i Oscar kantinesystem der er en pengeløs kasse. Jeg anmodede om en kopi af den nævnte instruks og arbejdsbeskrivelse og om nærmere oplysninger om Oscar kantinesystem. Regionen har som bilag vedlagt kopi af forretningsgange omkring kantinekasse. Jeg har noteret mig indholdet heraf. Ifølge tilsynsrapporten blev der ikke udarbejdet råvareregnskab for maden fra centralkøkkenet da det var kantinedrift. For så vidt angik den selvstyrende kasse udarbejdes der et særskilt regnskab der er uafhængigt af Visborggaards drift og kontrolleredes ved uanmeldte kasseeftersyn. Hvis der er overskud, benyttes det til fællesarrangementer. Jeg anmodede om oplysning om hvorvidt det sigtede til arrangementer for alle Visborggaards beboere eller fællesarrangementer for beboerne i Kvisten. Regionen har oplyst at der kun er én selvstyrende kostkasse på Visborggaard den for beboerne i Kvisten. Et overskud herfra anvendes kun til fælles arrangementer for beboerne i Kvisten. Ad punkt 4.6 Rygepolitik I den endelige rapport skrev jeg at der på Region Nordjyllands hjemmeside findes forskellige personalepolitikker der er fælles for alle regionens arbejdspladser. Blandt disse er en rygepolitik der var aftalt i Hovedudvalget den 27. juni Det fremgår heraf at regionens sektorer kan tilføje retningslinjer som skal være skriftlige. Sådanne ret-

12 12/19 ningslinjer sås ikke udfærdiget. Jeg anmodede om oplysning om hvorvidt der var planer om at udarbejde sådanne retningslinjer. Regionen har oplyst at der ikke er vurderet at være et behov for at supplere regionens overordnede rygepolitik med skriftlige retningslinjer for specialsektorens område. Ad punkt 4.7 Alkohol og euforiserende stoffer I pjecen om sund levevis er det anført at Visborggaard ønsker at indtagelse af f.eks. alkohol skal være på et leje hvor det ikke skader den enkeltes fysiske og psykiske tilstand. I servicedeklarationen er det anført at alkohol kun må nydes i begrænsede mængder i sociale sammenhænge, og at brug af stoffer er forbudt. Jeg forstod det anførte sådan at det i almindelighed er tilladt beboerne at drikke alkohol på deres egne værelser (i deres hjem), og at det kun er tilladt at drikke alkohol i fælleslokaler ved særlige lejligheder (i forbindelse med sociale arrangementer), og da kun i begrænsede mængder. Jeg forstod endvidere at personalet er opmærksomt på eventuelt misbrug af alkohol hos beboerne. Jeg anmodede om at få oplyst om det var korrekt forstået, og skulle forstås sådan at Visborggaard har en fælles alkoholpolitik for alle grupperne på Visborggaard. Regionen har oplyst at Visborggaard har en alkoholpolitik for personalet. Hvad beboere angår aftales der husregler i de enkelte grupper. Hvis der foreligger skriftlige husregler for (nogle af) de enkelte grupper, anmoder jeg om at modtage en kopi heraf. Af amtets tilsynsrapport fremgik det at visitation af beboere med aktivt misbrug var styrket med et tættere samarbejde med eksempelvis retspsykiatrisk afdeling i indslusningsfasen. Det var også nævnt at det var meget vigtigt at en eventuel kommende beboer var motiveret for tilbuddet. Som det fremgik af pkt. 4.1, havde nogle af Kvistens beboere misbrugsproblemer som der blev arbejdet individuelt med. Jeg anmodede om oplysning om hvorvidt der også var andre beboere der havde problemer med misbrug af alkohol eller euforiserende stoffer, og om nærmere oplysninger om Visborggaards praksis vedrørende behandlingen af beboere med misbrug. Jeg bemærkede at jeg forstod det ovenfor anførte sådan at personalet aktivt tilskyndede beboere med misbrug til at begynde med eller fortsætte misbrugsbehandling. Jeg an-

13 13/19 modede endvidere om nærmere oplysninger om det nævnte samarbejde med retspsykiatrisk afdeling. Regionen har oplyst at der er beboere med misbrugsproblematikker i flere af grupperne, og at der arbejdes meget ved hjælp af en kognitiv indgangsvinkel således at beboeren får ejerskab til indsatsen. Regionen har også oplyst at det er en meget stor fordel at beboere med misbrugsproblematikker er motiverede til at arbejde med dette. Regionen har videre oplyst at det også er vigtigt at have et godt samarbejde med retspsykiatrisk afdeling fordi de patienter der udskrives til Visborggaard fra retspsykiatrisk afdeling, ofte har meget komplekse problemstillinger, og fordi det ofte er utrolig svært for patienten/beboeren at administrere den frihed der hører med til at være på en boform. Beboere der kommer fra en retspsykiatrisk afdeling, har typisk fortsat dom i lang tid og er tilknyttet en læge fra retspsykiatrisk afdeling. Regionen har endelig oplyst at Visborggaard har haft nogle rigtig gode forløb hvor både bostedet og retspsykiatrisk afdeling har været indstillet på en lang indslusningsproces med tæt kontakt mellem bostedet og afdelingen i lang tid efter at beboeren er flyttet ind. Beboeren skal typisk i lang tid møde til samtaler med den behandlende læge fra retspsykiatrisk afdeling, og der følger altid personale med fra Visborggaard til disse samtaler. Ad punkt 4.8 Vold Jeg anmodede regionen om at oplyse om der er eller ville blive udarbejdet en ny fælles voldspolitik og eventuelt særlige handleplaner for centrale områder. I givet fald bad jeg om en kopi heraf. Jeg gik ud fra at Visborggaard fulgte psykiatriens handleplan over for vold på arbejdspladsen der var udarbejdet af Psykiatrien i Nordjyllands Amt i marts 2006, herunder med hensyn til politianmeldelse, men bad for en ordens skyld om oplysning herom. Jeg oplyste at jeg tidligere havde udtalt at det efter min opfattelse er mest hensynsfuldt over for den forurettede at ledelsen under normale omstændigheder indgiver politianmeldelse, dog med mulighed for at undlade dette af hensyn til den forurettede. Regionen har oplyst at specialsektoren i Region Nordjylland har udarbejdet en Handleplan for forebyggelse og håndtering af vold og trusler om vold som Visborggaard også arbejder i forhold til. Regionen har videre oplyst at lederen som udgangspunkt politianmelder.

14 14/19 Jeg har noteret mig det oplyste og anmoder om at modtage en kopi af handleplanen. Ad punkt 4.10 Beboerråd (beboerindflydelse mv.)/konfliktråd Jeg anmodede om at modtage eventuelle retningslinjer for brugerindflydelse på Visborggaard. Regionen har oplyst at Regionsrådet den 20. november 2007 godkendte retningslinjer for brugerinddragelse i specialsektorens tilbud. Retningslinjerne beskriver minimumskravene til brugerinddragelse i specialsektorens tilbud som består af både dag-, døgn og undervisningstilbud. Der er i øvrigt igangsat et arbejde vedrørende udarbejdelsen af en bruger- og pårørendepolitik der udstikker de overordnede linjer for inddragelse og medindflydelse. Arbejdet involverer blandt andet tilbuddenes brugere, pårørende, medarbejdere og ledere. Jeg var som det fremgår af rapporten, bekendt med behandlingen af spørgsmålet i Regionsrådet den 20. november 2007; min anmodning sigtede til eventuelle skriftlige retningslinjer der måtte være udfærdiget af Visborggaard om brugerindflydelse. Hvis der foreligger sådanne retningslinjer, beder jeg om kopi heraf. Jeg beder desuden om en kopi af bruger- og pårørendepolitikken når denne er færdigudarbejdet. Jeg bad desuden om en uddybning af hvordan brugerindflydelsen i det overordnede brugerråd, der så vidt jeg forstod det, ville blive erstattet af det regionale kontaktforum, foregik/ville komme til at foregå. Regionen har hertil oplyst at de tidligere amtslige brugerråd som en del af kommunalreformen erstattedes af de kommunale handicapråd. Region Nordjylland besluttede i efteråret 2007 at etablere Det regionale kontaktforum om handicap i Region Nordjylland. Kontaktforum holdt sit første møde den 3. april Kontaktforum er oprettet på baggrund af en opfordring fra Danske Regioner og Danske Handicaporganisationer (daværende DSI) og i sammenhæng med regionens udarbejdelse af politikker om brugerinddragelse på både sundhedsområdet og social- og specialundervisningsområdet. Det regionale kontaktforum om handicap består af 8 medlemmer (4 udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og 4 udpeget af og fra Regionsrådet).

15 15/19 Ifølge regionen er formålet med et regionalt kontaktforum om handicap at drøfte forhold for de handicappede i relation til den regionale virksomhed. Temaerne kan for eksempel være sociale forhold, specialundervisning, sundhed, psykiatri, hjælpemidler, brugerinddragelse og specialrådgivning i relation til specialsektorens tilbud. Der er således tale om et forum til drøftelse af overordnede og tværgående handicappolitiske spørgsmål og et debatskabende forum der kan medvirke til at styrke dialogen mellem handicaporganisationerne og Region Nordjylland og brugerinddragelsen på det mere overordnede plan. Jeg anmodede om en kopi af Visborggaards pårørendepolitik og eventuelle skriftlige retningslinjer herom. Medmindre det fremgik heraf, anmodede jeg desuden om oplysning om hvorvidt der var et råd for beboernes pårørende eller anden generel inddragelse af de pårørende (udover informationsmøderne). Jeg anmodede også om nærmere oplysninger om planerne om psykoedukation. Regionen har oplyst at Visborggaard har anvendt pårørendepolitikken fra Psykiatrien i Nordjyllands Amt Sammen kan vi mere. Regionen har videre oplyst at der ikke er et råd for pårørende på Visborggaard. Én gang om året inviteres de pårørende til Åbent Hus et arrangement der er meget besøgt, og hvor der i løbet af dagen er forskellige indslag og aktiviteter for beboere, pårørende og personale. Med hensyn til handleplansmøder inddrages de pårørende i det omfang den enkelte beboer ønsker det. Regionen har endelig oplyst at regionen fortsat har planer om psykoedukation for pårørende. Den ledelsesmæssige situation har imidlertid bevirket at nogle planer fortsat er udskudt indtil der tiltræder en souschef. Kvisten er dog ved at planlægge et forløb for de pårørende i deres gruppe. Jeg har noteret mig at Visborggaard ikke har udarbejdet en pårørendepolitik, men har anvendt pårørendepolitikken Sammen kan vi mere fra Psykiatrien i Nordjyllands Amt. Da der er igangsat et arbejde med at udarbejde en generel (bruger- og) pårørendepolitik, går jeg ud fra at Visborggaard fortsat anvender (principperne i) amtets pårørendepolitik, indtil der foreligger en ny politik på området. Jeg anmoder om oplysning om hvorvidt der nu er tiltrådt en souschef, og i givet fald om planerne om psykoedukation herefter er blevet genoptaget.

16 16/19 Ad punkt 5.1 Magtanvendelse Det fremgik af regionens hjemmeside (opdateret 30. maj 2007) at specialsektoren havde planlagt temadage om anvendelse af magt for ansatte i regionens sociale tilbud. Det fremgik ikke om de havde været afholdt. Jeg anmodede om oplysning herom. Regionen har oplyst at specialsektoren har afholdt to temadage om magtanvendelse henholdsvis den 6. og 13. juni 2006 (skal være 2007, går jeg ud fra). Temadagene handlede om magtanvendelse på henholdsvis børne- og voksenområdet og bestod primært af oplæg fra eksterne undervisere. Ad punkt 6.1 Normeringer og sammensætning mv. Jeg anmodede om oplysning om hvorvidt der var problemer med at rekruttere personale. Regionen har oplyst at der de sidste år har været lidt færre ansøgere end tidligere. Et par gange har der slet ikke været ansøgere. I en af grupperne arbejdes der specifikt med det psykosociale arbejdsmiljø og samme gruppe bliver en del af et projekt om rekruttering. Jeg anmoder om oplysninger om hvad projektet om rekruttering nærmere går ud på. Jeg anmodede om oplysning om hvorvidt Visborggaard har en personalepolitik og/eller en personalehåndbog. Regionen har oplyst at Visborggaard har en "Håndbog" der indeholder forhold vedrørende personale, forhold vedr. beboere, råd og udvalg på Visborggaard, funktionsbeskrivelser og profiler samt politikker. Jeg anmodede endvidere om nærmere oplysninger om erfaringerne med teamplejeordningen og udbredelsen heraf, herunder nærmere oplysninger om hvordan teamplejeordningen/kontaktpersonordningen fungerer i praksis.

17 17/19 For så vidt angår teamplejeordningen har regionen oplyst at teampleje betyder at personalet arbejder som et team. Hvert team har en gruppekoordinator der er teamleder som har til opgave at inspirere og udvikle teamet og give teamet stof til refleksion. Alle personaler i gruppen skal kunne varetage beboerens behov. Det betyder, at man har ansvar for hele tiden at være ajourført vedrørende alle beboere i gruppen. En stor fordel ved denne ordning er ifølge regionen at beboeren ikke skal vente til kontaktpersonen er tilbage på arbejde, eller få den besked "det må du tale med din kontaktperson om". For så vidt angår kontaktpersonordningen har regionen oplyst at den indebærer at hver beboer har 1-2 kontaktpersoner der varetager alt omkring dem og har ansvar for relationen. Jeg har noteret mig det oplyste som jeg forstår sådan at erfaringerne med teamplejerordningen er gode. Jeg beder om oplysning om hvorvidt der er planer om at udbrede denne ordning til alle afdelingerne, og om hvordan gruppekoordinatoren udpeges. Ad punkt 6.2 Vikarer og sygdom Det fremgik af amtets tilsynsrapport at vikaransættelse skete efter gældende regler, dengang regler fra Nordjyllands Amt, og at der blev benyttet vikarbureau i akutte situationer. Jeg anmodede om oplysning om hvorvidt de nævnte regler om vikaransættelse fortsat var gældende, og i givet fald om en kopi heraf. Regionen har oplyst at der ikke foreligger skriftlige retningslinjer vedrørende vikaransættelse. Jeg beder om oplysning om hvorvidt det skal forstås sådan at de tidligere så vidt jeg forstår skriftlige regler er bortfaldet ved ikrafttrædelsen af kommunalreformen. I bekræftende fald beder jeg om oplysning om hvorvidt der stadig administreres efter (principperne i) disse regler, og om der er planer om at udarbejde nye regler om vikaransættelse. Af amtets tilsynsrapport fremgik det at Visborggaard havde anvendt psykiatriens sygdomspolitik med gode resultater og havde udformet boformens egen politik på området. Jeg anmodede om en kopi heraf. Regionen har vedlagt en kopi af regionens fraværspolitik fra juni Jeg har gennemgået den vedlagte fraværspolitik og har ingen bemærkninger hertil.

18 18/19 Jeg anmodede om oplysning om hvorvidt der var problemer med at skaffe vikarer under sygdom og ferie. Jeg anmodede endvidere om oplysning om hvorvidt souschefens ansvar for proceduren ved vikarindkaldelse skal forstås sådan at det er souschefen der står for rekrutteringen og indkaldelsen af vikarerne til de enkelte afdelinger. Regionen har oplyst at der ikke er problemer med at skaffe vikarer. Regionen har videre oplyst at den interne puljeliste og vikarbureau fortsat anvendes. Regionen har for nyligt indgået kontrakt med vikarbureauet Adecco. Det er souschefen der er ansvarlig for rekrutteringen og indkaldelse af vikarer til de enkelte afdelinger. Ad punkt 7.1 Tilsynsordning generelt Af referat fra et møde den 4. oktober 2007 i Midlertidigt Forum for Social- og Specialskoleområdet fremgik det at regionerne havde taget initiativ til at udvikle en kvalitetsmodel for det sociale område. I første omgang ville kvalitetsmodellen omfatte de regionale botilbud for børn og voksne. Det var nævnt at det ville tage tid og ressourcer at udvikle og implementere en fælles kvalitetsmodel. Der ville blive fulgt op på punktet når der forelå nyt i sagen. Jeg anmodede om underretning om hvad der videre var sket vedrørende dette forhold, og om en kopi af det fælles grundlag for tilbudsbeskrivelse af indhold, kvalitet mv. der ville blive udarbejdet. Regionen har oplyst at Danske Regioner har taget initiativ til at udvikle og implementere en kvalitetsmodel for de regionale boformer på det sociale område med det formål at arbejde mere systematisk med kvalitetsudvikling. I Region Nordjylland deltager boformer for både børn og voksne efter servicelovens 67, 107 og 108. Regionen har videre oplyst at projektet omkring kvalitetsmodellen er i en opstartsfase, og at regionerne står overfor arbejdet med at udvikle kvalitetsstandarder og indikatorer. Der skal arbejdes med både organisatoriske og målgruppespecifikke standarder i første generation af kvalitetsmodellen der senere vil blive suppleret med yderligere temaer. Temaerne inden for de organisatoriske standarder er ledelse, kompetenceudvikling og arbejdsmiljø. Temaerne for de målgruppespecifikke standarder er brugerinddragelse, individuelle, pædagogiske planer og kommunikation.

19 19/19 Kvalitetsmodellen vil desuden indeholde en række delprojekter, som tilbuddene kan deltage i. Disse er SIP-projekterne (sociale indikatorprogrammer der omfatter SIPsikret, SIP-ungepsyk, SIP-hjerneskade og SIP-handicap), bruger- og pårørendeundersøgelser, et pilotprojekt om ICF (international klassifikation af funktionsevne) og et pilotprojekt om fejl og utilsigtede hændelser. I Region Nordjylland arbejdes der med organiseringen af projektet, og de regionale boformer er med til at nedsætte arbejdsgrupper og udpege faglige repræsentanter fra Nordjylland der skal bidrage til udviklingen af modellen inden for de deltagende målgrupper. Når modellen er færdigudviklet skal den efterfølgende implementeres på de deltagende regionale boformer, og der vil årligt blive gennemført evalueringer og afrapporteringer af både intern og ekstern karakter. Regionen har endelig oplyst at der kan findes yderligere oplysninger om kvalitetsmodellen og Danske Regioners publikationer om kvalitetsmodellen på Region Nordjyllands hjemmeside: Heraf fremgår det også at Visborggaard ikke deltager i arbejdet med udviklingen af kvalitetsmodellen. Jeg har noteret mig det oplyste og har læst det materiale der findes på regionens hjemmeside om kvalitetsmodellen. Opfølgning Som det fremgår af de enkelte punkter ovenfor, har jeg bedt Visborggaard og Region Nordjylland, Specialsektoren, om nærmere oplysninger mv. vedrørende enkelte forhold. Jeg beder om at de oplysninger som jeg har bedt Visborggaard om, sendes gennem regionen for at regionen kan få lejlighed til at kommentere det som Visborggaard anfører. Underretning Denne rapport sendes til Visborggaard, Region Nordjylland, Specialsektoren, Folketingets Retsudvalg og Visborggaards beboere. Lennart Frandsen Inspektionschef

Inspektion af Socialpsykiatrisk Boform Visborggaard den 14. juni 2007

Inspektion af Socialpsykiatrisk Boform Visborggaard den 14. juni 2007 Den 1. september 2009 Inspektion af Socialpsykiatrisk Boform Visborggaard den 14. juni 2007 OPFØLGNINGS- RAPPORT NR. 2 J.nr. 2007-1473-062/PH 1/9 Indholdsfortegnelse Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold...

Læs mere

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen:

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. februar 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af boenhederne Skovbo og Rhedersborg og dagbeskæftigelsen Skovbogård den 20. oktober 2004. I rapporten anmodede

Læs mere

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune.

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. marts 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion af bostederne Huset Lindevej og Huset Dronningensvej den 12. december 2005. I rapporten anmodede jeg om nærmere

Læs mere

Jeg bad samtidig om at modtage kopi af Kildebakkens interne, reviderede retningslinjer vedrørende medicin når disse forelå.

Jeg bad samtidig om at modtage kopi af Kildebakkens interne, reviderede retningslinjer vedrørende medicin når disse forelå. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 17. maj 2004 af Boligerne Kildebakken. I rapporten anmodede jeg om underretning mv. vedrørende

Læs mere

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 Den 14. oktober 2011 Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-3790-062/CBR 1/12 Indholdsfortegnelse 4. Beboerne... 2 4.2.1. Medicininstruks mv....

Læs mere

Ungdomshøjskolen har oplyst at værelserne varierer i størrelse fra 14 til 17 m2.

Ungdomshøjskolen har oplyst at værelserne varierer i størrelse fra 14 til 17 m2. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Ungdomshøjskolen den 12. december 2006. I rapporten anmodede jeg om nærmere oplysninger mv. vedrørende forskellige

Læs mere

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal.

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. oktober 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 18. april 2002 af Fængselsafdelingen Kærshovedgård. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus.

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 Den 9. november 2010 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 OPFØLGNING J.nr. 2007-3627-061/KV/PH 1/9 Den 25. september 2009 afgav jeg en endelig

Læs mere

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

Inspektion af Skelbæk Centret den 1. oktober 2007

Inspektion af Skelbæk Centret den 1. oktober 2007 Den 28. maj 2010 Inspektion af Skelbæk Centret den 1. oktober 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-2414-062/PH 1/14 Indholdsfortegnelse Ad punkt 3.1.5. Øvrige rum... 2 Ad punkt 4.2. Medicin, læge mv.... 3

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 6. maj 2011 Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3164-062/CBR 1/6 Den 5. marts 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. november 2007 af Parkvænget.

Læs mere

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv.

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. februar 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. december 2004 af Psykiatrisk Afdeling, Hvidovre Hospital. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 Den 4. november 2010 Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0686-629/KV/PH 1/7 Den 4. august 2009 afgav jeg rapport om inspektionen den 15. april 2008 af Pension Engelsborg.

Læs mere

Inspektion af Bo- og Aktivitetscenter Skovlund den 6. november 2009

Inspektion af Bo- og Aktivitetscenter Skovlund den 6. november 2009 Den 2. januar 2012 Inspektion af Bo- og Aktivitetscenter Skovlund den 6. november 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-3500-062/CBR 1/12 Indholdsfortegnelse Ad 3.1. Fællesområde... 2 Ad 4.2. Medicin og læge mv....

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. august 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 28. februar 2002 af Bostedet Halsebyvænget. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. juli 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at jeg

Læs mere

Jeg har i den anledning modtaget et brev af 2. august 2007 fra Region Hovedstadens Psykiatri.

Jeg har i den anledning modtaget et brev af 2. august 2007 fra Region Hovedstadens Psykiatri. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 8. december 2004 af Hvidovre Hospital, Psykiatrisk Afdeling. Jeg har i den anledning modtaget

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. juni 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. juni 2002 af Arresthuset i Maribo. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital.

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00363-17/PH 2/9 Indholdsfortegnelse Ad 5.4. Behandlingsplaner... 3 Ad 5.7. Aflåsning, forholdene for

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 om min inspektion den 9. december 2002 af den sikrede institution Stevnsfortet. I rapporten bad jeg Stevnsfortet om

Læs mere

Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007

Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007 Den 10. oktober 2008 Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-0871-062 1/7 Den 21. april 2008 afgav jeg min opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 16.

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Skole- Behandlingshjemmet Undløse den 25. september 2008

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Skole- Behandlingshjemmet Undløse den 25. september 2008 11. marts 2011 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Skole- Behandlingshjemmet Undløse den 25. september 2008 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2008-2742-061/LF 1/10 Indholdsfortegnelse Ad 3.1.3. Værelser

Læs mere

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune.

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. marts 2006 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af bostederne Huset Lindevej og Huset Dronningensvej den 12. december 2005. I rapporten anmodede jeg om nærmere oplysninger

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. marts 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 2. og 3. november 2004 af Bornholms Regionskommune. I rapporten bad jeg kommunen om oplysninger

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 24. januar 2006 af Psykiatrisk Afdeling Herning. I rapporten anmodede jeg afdelingsledelsen om nærmere oplysninger

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt:

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 11. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. december 2000 af Pensionen Brøndbyhus. I rapporten bad jeg pensionen og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Der er på Egelys lukkede afdeling et baderum med to brusere. Der er ikke forhæng for bruserne.

Der er på Egelys lukkede afdeling et baderum med to brusere. Der er ikke forhæng for bruserne. 1 Den 15. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af institutionen Egely den 30. november 1999. I rapporten bad jeg institutionen Egely og Fyns Amt om nærmere underretning mv. vedrørende

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse

Læs mere

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten.

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten. 1/9 Den 14. januar 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. august 2006 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har

Læs mere

Jeg skal herefter udtale følgende:

Jeg skal herefter udtale følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. august 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Boligerne Kildebakken den 17. maj 2004. I rapporten anmodede jeg om nærmere oplysninger mv. vedrørende forskellige

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg.

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: 1/7 Den 22. maj 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 22. og 23. marts 2007 af Statsfængslet på Kragskovhede. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009

Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009 Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00076-1/ATG3 2/11 Indholdsfortegnelse Ad 3.6. Samlet bedømmelse af de bygningsmæssige forhold... 3 Ad 5.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 2. april 2001 af detentionen i Ringsted. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten bad jeg arresthuset og direktoratet om oplysninger

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Standardprogrammet - Standardhæftet 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Den enkeltes kommunikative ressourcer skal afdækkes. Vejledning: Begrebet

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30.

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30. Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade 54 4100 Ringsted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Dolmer Have. den 11. september 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Dolmer Have. den 11. september 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Dolmer Have den 11. september 2013. Oktober 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Titel: Instruks for: Inddragelse af de enkeltes ønsker, mål og behov i de individuelle

Titel: Instruks for: Inddragelse af de enkeltes ønsker, mål og behov i de individuelle Dansk kvalitetsmodel på det sociale område 1.3 Individuelle planer Lokal instruks Tårnly / Fjordblink, Sødisbakke, herefter blot kaldet Tårnly. Dokumenttype: Lokal instruks Anvendelsesområde:, Region Nordjylland

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv.

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT for Tilsynsførende: Tilsynet udført d. 8. juni 2007 Forrige tilsyn udført d. - Tilsynet var anmeldt / uanmeldt - Tilsynsbesøgets struktur / Deltagere

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet April 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning.

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn, og den 18. april 2005 afgav jeg den første opfølgningsrapport.

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - voksne)

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - voksne) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - voksne) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Fælles regional retningslinje for magtanvendelse

Fælles regional retningslinje for magtanvendelse Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område i Region Midtjylland Dato september 2013 Fælles regional retningslinje for magtanvendelse Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Middelfart, mandag den 30. november Kvalitetsmodellen på det sociale område

Middelfart, mandag den 30. november Kvalitetsmodellen på det sociale område Middelfart, mandag den 30. november 2009 Kvalitetsmodellen på det sociale område Kvalitetsmodellen Formål: - Kvalitetsudvikling - Faglig udvikling og læring - Systematisk dokumentation synlighed og gennemsigtighed

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Kirkeleddet 10-20 Kirkeleddet 10-20 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. marts 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg København Ø J.nr inspektion af Psykiatrisk Center Glostrup

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg København Ø J.nr inspektion af Psykiatrisk Center Glostrup Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Ad punkt 2. Generelt om Birkevangen Jeg bad om at få oplyst hvornår Birkevangen blev etableret som et socialpsykiatrisk botilbud.

Ad punkt 2. Generelt om Birkevangen Jeg bad om at få oplyst hvornår Birkevangen blev etableret som et socialpsykiatrisk botilbud. 1/23 Den 16. maj 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 17. januar 2007 af Birkevangen. I rapporten anmodede jeg Birkevangen og Esbjerg Kommune om nærmere oplysninger mv. vedrørende forskellige

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 13. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2001 af Arresthuset i Kolding. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD

FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD 2 FORMÅL Beboere i de socialpsykiatriske botilbud har ret til at bestemme over sig selv, og personalet har kun undtagelsesvis mulighed for at gribe ind i denne

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Kærvang og Skovvang den 9. marts 2012. April 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Ad punkt 4.1. Funktionsniveau

Ad punkt 4.1. Funktionsniveau FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Bostedet Munkehatten den 16. oktober 2002. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø 07-03-2013. Sag 200717966 inspektion af Skovvænget den 18.

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø 07-03-2013. Sag 200717966 inspektion af Skovvænget den 18. Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. Regodkendelse af tilbuddet Følstruhusene. Følstruphusene er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Ad pkt. 7 Lommepenge/arbejdspenge

Ad pkt. 7 Lommepenge/arbejdspenge FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle

Læs mere

Jeg nævnte at jeg går ud fra at personalet fører kontrol med gangmændenes rengøring

Jeg nævnte at jeg går ud fra at personalet fører kontrol med gangmændenes rengøring FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Københavns Fængsler Vigerslev Allé 1 Postboks 701 2450 København SV Dato: 4.

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed...2

Indholdsfortegnelse. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 3.2.2. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed...2 Ad punkt 3.2.3. Poppelhus Afsnit 43...3 Ad punkt 5.7. Ad punkt 5.9. Besøg, visitation og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer Boenheden Line Marie Regodkendelse af tilbuddet Line Marie Line Marie er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og almenboliglovens 105 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne

Læs mere

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. Den 7. juli 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af Arresthuset i Esbjerg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om

Læs mere