Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (institutionsdel)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (institutionsdel)"

Transkript

1 Professionsbacheloruddannelsen i Natur- og kulturformidling Studieordning 2016 for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (institutionsdel) Gældende for studerende, som begynder uddannelsen fra september 2016 University College Nordjylland 1/19

2 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse Moduler på uddannelsen Tidsmæssig placering af prøverne Rammer og kriterier for uddannelsens prøver Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Natur- og kulturformidling i et professionsperspektiv Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Faglig formidling i praksis Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Oplevelsesformidling i et interkulturelt perspektiv Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Strategi og ledelse i formidlingsprojekter Praktik Valgfri uddannelseselementer Professionsbachelorprojektet Uddannelseselementer som kan gennemføres i udlandet Anvendte undervisningsformer Merit for de valgfri uddannelseselementer Redelighed Deltagelsespligt Kriterier for vurdering af studieaktivitet Fremmedsprog Eksamenssprog Adgang til prøver Syge- og omprøver Sygeprøve Omprøver Hjælpemidler Særlige prøvevilkår Eksamenssnyd Brug af egne og andres arbejde - plagiat Disciplinære foranstaltninger i tilfælde af eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen Formodning om eksamenssnyd, herunder plagiering under og efter prøven Processen ved afklaring af eksamenssnyd, herunder plagiering Klager over prøver og anke af afgørelser Klager over prøver Klage over eksaminationsgrundlaget mv. prøveforløbet og bedømmelsen Anke Klage over retlige forhold Dispensation University College Nordjylland 2/19

3 2. Moduler på uddannelsen Undervisningen på semester er tilrettelagt inden for følgende moduler 1. semester Natur- og kulturformidling i et professionsperspektiv Moduler Naturforståelse, herunder især økologi, naturforvaltning og naturgeografi Kulturforståelse og -analyse Kommunikationsteori Oplevelsesøkonomi Ectsfordeling 10 ECTS fra kerneområdet Naturforståelse, herunder især økologi, naturforvaltning og naturgeografi 10 ECTS fra kerneområdet Kulturforståelse og -analyse, kulturhistorie og kulturmøder 5 ECTS fra kerneområdet Kommunikation, formidlingsformer og koncepter og oplevelsesdesign 5 ECTS fra kerneområdet Oplevelsesøkonomi i samfundsperspektiv, herunder sociologi, kultur- og turismepolitik og offentlig forvaltning samt iværksætteri med markedsforhold og økonomi. 2. semester Faglig formidling i praksis Moduler Naturoplevelse, friluftsliv samt krop og sundhed Kulturoplevelse og kulturinstitutioner Kommunikationsplanlægning Oplevelseserhverv Ectsfordeling 10 ECTS fra kerneområdet Naturoplevelse, friluftsliv samt krop og sundhed 10 ECTS fra kerneområdet Kulturoplevelse og kulturinstitutioner 5 ECTS fra kerneområdet Kommunikation, formidlingsformer, og koncepter og oplevelsesdesign 5 ECTS fra kerneområdet Oplevelsesøkonomi i samfundsperspektiv, herunder sociologi, kultur- og turismepolitik og offentlig fovaltning samt iværksætteri med markedsforhold og økonomi. 3. semester Oplevelsesformidling i et interkulturelt perspektiv Moduler Kommunikation i praksis Turismeforståelse Oplevelsesdesign og Innovation Ectsfordeling 10 ECTS fra kerneområdet Kommunikation, formidlingsformer, og koncepter og oplevelsesdesign 10 ECTS fra kerneområdet Interkulturel kommunikation med udgangspunkt i engelsk og tysk sprog 5 ECTS fra kerneområdet Innovation og intra- og entreprenørskab University College Nordjylland 3/19

4 Organisationsteori 5 ECTS fra kerneområdet Oplevelsesøkonomi i samfundsperspektiv, herunder sociologi, kultur- og turismepolitik og offentlig fovaltning samt iværksætteri med markedsforhold og økonomi. 4. semester Strategi og ledelse i formidlingsprojekter Moduler Intra- og entreprenørielle processer Forretningsudvikling Projektledelse og projektstyring Branding- og markedsføringsstrategier Ectsfordeling 5 ECTS fra kerneområdet Innovation og intra- og entreprenørskab 5 ECTS fra kerneområdet Oplevelsesøkonomi i samfundsperspektiv, herunder sociologi, kultur- og turismepolitik og offentlig fovaltning samt iværksætteri med markedsforhold og økonomi. 10 ECTS fra kerneområdet Projektstyring og projektledelse 10 ECTS fra kerneområdet Kommunikation, formidlingsformer og -koncepter samt oplevelsesdesign Indholdbeskrivelser af de enkelte moduler vil være tilgængelig på intranettet. 3. Tidsmæssig placering af prøverne Oversigt over alle prøverne og de tidsmæssige placeringer Tidsmæssig Placering Prøve 180 ECTS fordelt på prøverne Intern/ekstern Bedømmelse 1. semester 1. Obligatoriske uddannelses-element: 30 ECTS Intern 7 trins skala Natur- og kulturformidling i et professionsperspektiv 2. semester 2. Obligatoriske uddannelses-element: 30 ECTS Ekstern 7 trins skala Faglig formidling i praksis 3. semester 3. Obligatoriske uddannelses-element: 30 ECTS Intern 7 trins skala Oplevelsesformidling i et interkulturelt perspektiv 4. semester 4. Obligatoriske uddannelses-element: 30 ECTS Ekstern 7 trins skala Strategi- og ledelse i for- midlingsprojekter 5. semester 5. Praktikprøve 30 ECTS Intern 7 trins skala 6. semester 6. Prøve i valgfrie uddannelses-elementer 10 ECTS Intern/Ekstern 7 trins skala 6. semester 7. Afsluttende eksamensprojekt /Professionsbachelorprojekt 20-ECTS Ekstern 7 trin skala Oplysning om tid og sted for prøverne findes på Intranettet University College Nordjylland 4/19

5 4. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver 4.1 Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Natur- og kulturformidling i et professionsperspektiv Prøvens tilrettelæggelse Prøven er en intern mundtlig prøve på baggrund af et eller flere eksamensspørgsmål og bedømmes efter 7- trinsskalaen. Prøven er en individuel prøve. Prøvens omfang er 30 ECTS Tidsrammen til eksaminationen er således: Forberedelse Eksamination Votering Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterierne for prøven = læringsmål for det obligatoriske uddannelseselement: Natur- og kulturformidling i et professionsperspektiv. Læringsmål fremgår af den fælles studieordning. Tidsmæssig placering Prøven placeres ved udgangen af 1. semester. Nærmere oplysning om tid og sted findes på intranettet. Prøven skal være bestået inden udgangen af 1. studieår for at den studerende kan fortsætte uddannelsen. Uddannelsen kan for den enkelte studerende dispensere fra de tidspunkter, der er fastsat for at bestå prøven, hvis det er begrundet i sygdom, barsel eller usædvanlige forhold. Prøvens sprog Prøven afvikles på det primære undervisningsprog Forudsætningskravene for deltagelse i prøve i det obligatoriske uddannelseselement: Natur- og kulturformidling i et professionsperspektiv Nedenfor angives et antal dage med mødepligt, forstået som fysisk tilstedeværelse. På uddannelsens intranet vil de præcise kalenderdage for mødepligten fremgå. Studieaktivitet 1: 5 dages mødepligt i studieaktivitet 1. Emnet for opgaven er læringsmål for kerneområderne Naturforståelse, herunder især økologi, naturforvaltning og naturgeografi og Kommunikation, formidlingsformer og koncepter samt oplevelsesdesign. Deltages der ikke skal den studerende udfærdige en individuel erstatningsopgave ( tegn) omhandlende læringsmål tilknyttet studieaktivitet 1. Studieaktivitet 2: University College Nordjylland 5/19

6 5 dages mødepligt i studieaktivitet 2. Emnet for opgaven er læringsmål for kerneområderne Kulturforståelse og analyse, kulturhistorie og kulturmøder og Oplevelsesøkonimi samfundsperspektiv, herunder sociologi, kultur- og turismepolitik og offentlig forvaltning samt iværksætteri med markedsforhold og økonomi. Deltages der ikke skal den studerende udfærdige en individuel erstatningsopgave ( tegn) omhandlende læringsmål tilknyttet studieaktivitet 2. Studieaktivitet 3: Deltagelse i semestermessen med mundtligt oplæg med afsæt i én af de øvrige studieaktiviteter. Omfanget er 5-10 minutter pr. gruppe. Der må gerne benyttes visuelle hjælpemidler. Deltages der ikke skal den studerende udfærdige en individuel erstatningsopgave ( tegn) omhandlende temaet i det obligatoriske uddannelseselement. Manglende opfyldelse af blot én eller flere studieaktiviteter/ forudsætningskrav eller korrekt aflevering af det skriftlige projekt, som udgør den skriftlige del af prøven betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, og der er brugt et prøveforsøg. Indholdet i de enkelte studieaktiviteter/forudsætninger, der gælder for at kunne gå til prøven i det obligatoriske uddannelseselement skal som minimum være redeligt (jf. afsnit 12). Individuelle erstatningsopgaver Har den studerende ikke opfyldt sin deltagelsespligt i en eller flere af studieaktiviteterne bliver den studerende pålagt at udarbejde en afløsningsopgave for den pågældende studieaktivitet for at kunne indstille sig til eksamen. Afløsningsopgaven forfattes og vurderes af uddannelsen inden for en nærmere defineret tidsfrist. Afløsningsopgaven skal vurderes af uddannelsen inden den studerende kan indstilles til eksamen. Indholdet i afløsningsopgaverne skal være redeligt (jf. afsnit 12). 4.2 Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Faglig formidling i praksis Prøvens tilrettelæggelse Prøven bedømmes individuelt og eksternt. Prøven erkombination af en mundtlig og skriftlig gruppeprøve på baggrund af et skriftligt gruppeprojekt og bedømmes efter 7-trinsskalaen. Gruppen skal bestå af 2-4 studerende. Prøvens omfang er 30 ECTS Tidsrammen er således: Gruppestørrelse Fremlæggelse (max) Eksamination Votering Til eksaminationen laves en perspektiverende fremlæggelse af projektgruppen. Herefter eksamination af gruppens medlemmer. University College Nordjylland 6/19

7 Der gives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation. Omfang af det skriftlige produkt Gruppestørrelse Antal sider En normalside er 2400 tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, abstract, figurer samt bilag tæller ikke med heri. Bilag er uden for bedømmelse. Det skal klart fremgå af rapporten hvem der har skrevet hvad. Hver enkelt studerende skal minimum have skrevet 5 sider hver. Er de formelle formkrav ikke overholdt kan opgaven afvises. I tilfælde af en afvisning skal de studerende tilbydes vejledning. Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterierne for prøven = læringsmålene for det obligatoriske uddannelseselement Faglig formidling i praksis. Læringsmål fremgår af den fælles studieordning. Tidsmæssig placering Prøven placeres ved udgangen af 2. semester. Nærmere oplysning om tid og sted findes på Intranettet. Prøven skal sammen med prøven i det obligatoriske uddannelseselement Natur- og kulturformidling i et professionsperspektiv være bestået inden udgangen af 1. studieår for at den studerende kan fortsætte uddannelsen. Anvendelse af hjælpemidler Der kan bruges diverse elektroniske hjælpemidler til fremlæggelsen. Prøvens sprog Prøven afvikles på det primære undervisningsprog. Forudsætningskravene for deltagelse i prøve i det obligatoriske uddannelseselement: Faglig formidling i praksis Nedenfor angives et antal dage med mødepligt, forstået som fysisk tilstedeværelse. På uddannelsens intranet vil de præcise kalenderdage for mødepligten fremgå. Studieaktivitet 1: 5 dages mødepligt i studieaktivitet 1. Emnet for opgaven er læringsmål for kerneområderne Kulturoplevelse og kulturinstitutioner og Kommunikation, formidlingsformer og koncepter samt oplevelsesdesign. Deltages der ikke skal den studerende udfærdige en individuel erstatningsopgave ( tegn) omhandlende læringsmål tilknyttet studieaktivitet 1. University College Nordjylland 7/19

8 Studieaktivitet 2: 5 dages mødepligt i studieaktivitet 2. Emnet for opgaven er læringsmål for kerneområderne Naturoplevelse, friluftsliv samt krop og sundhed og Oplevelsesøkonimi samfundsperspektiv, herunder sociologi, kultur- og turismepolitik og offentlig forvaltning samt iværksætteri med markedsforhold og økonomi. Deltages der ikke skal den studerende udfærdige en individuel erstatningsopgave ( tegn) omhandlende læringsmål tilknyttet studieaktivitet 2. Studieaktivitet 3: Deltagelse i semestermessen med mundtligt oplæg med afsæt i prøven i det obligatoriske uddannelseselement: Faglig formidling i praksis. Omfanget er 5-10 minutter pr. gruppe. Der må gerne benyttes visuelle hjælpemidler. Deltages der ikke skal den studerende udfærdige en individuel erstatningsopgave ( tegn) omhandlende temaet i det obligatoriske uddannelseselement. Manglende opfyldelse af blot én eller flere studieaktiviteter/ forudsætningskrav eller korrekt aflevering af det skriftlige projekt, som udgør den skriftlige del af prøven betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, og der er brugt et prøveforsøg. Indholdet i de enkelte studieaktiviteter/forudsætninger, der gælder for at kunne gå til prøven i det obligatoriske uddannelseselement skal som minimum være redeligt (jf. afsnit 12). Individuelle erstatningsopgaver Har den studerende ikke opfyldt sin deltagelsespligt i en eller flere af studieaktiviteterne bliver den studerende pålagt at udarbejde en afløsningsopgave for den pågældende studieaktivitet for at kunne indstille sig til eksamen. Afløsningsopgaven forfattes og vurderes af uddannelsen inden for en nærmere defineret tidsfrist. Afløsningsopgaven skal vurderes af uddannelsen inden den studerende kan indstilles til eksamen. Indholdet i afløsningsopgaverne skal være redeligt (jf. afsnit 12). 4.3 Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Oplevelsesformidling i et interkulturelt perspektiv Prøvens tilrettelæggelse Prøven er en intern skriftlig to ugers gruppeprøve. De studerende præsenteres for en problemstilling/opgave der skal løses ved et praktisk formidlingsprodukt og en skriftlig rapport. Gruppen skal bestå af max 4 studerende.prøven og bedømmes efter 7-trinsskalaen. Prøvens omfang er 30 ECTS Der gives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af formidlingsproduktet og den skriftlige opgave. Omfang af det skriftlige produkt Gruppestørrelse Antal sider University College Nordjylland 8/19

9 En normalside er 2400 tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, abstract, figurer samt bilag tæller ikke med heri. Bilag er uden for bedømmelse. Er de formelle formkrav ikke overholdt kan opgaven afvises. I tilfælde af en afvisning skal de studerende tilbydes vejledning. Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterierne for prøven = læringsmålene for det obligatoriske uddannelseselement: Oplevelsesformidling i et interkulturelt perspektiv. Læringsmål fremgår af den fælles studieordning. Tidsmæssig placering Prøven placeres ved udgangen af 3. semester. Nærmere oplysning om tid og sted findes på Intranettet. Prøvens sprog Prøven afvikles på det primære undervisningsprog. Forudsætningskravene for deltagelse i prøve i det obligatoriske uddannelseselement: Oplevelsesformidling i et interkulturelt perspektiv Nedenfor angives et antal dage med mødepligt, forstået som fysisk tilstedeværelse. På uddannelsens intranet vil de præcise kalenderdage for mødepligten fremgå. Studieaktivitet 1: 5 dages mødepligt i studieaktivitet 1. Emnet for opgaven er læringsmål for kerneområderne Interkulturel kommunikation med udgangspunkt i engelsk og tysk sprog og Oplevelsesøkonomi i samfundsperspektiv, herunder sociologi, kultur- og turismepolitik og offentlig fovaltning samt iværksætteri med markedsforhold og økonomi. Deltages der ikke skal den studerende udfærdige en individuel erstatningsopgave ( tegn) omhandlende læringsmål tilknyttet studieaktivitet 1. Studieaktivitet 2: 5 dages mødepligt i studieaktivitet 2. Emnet for opgaven er læringsmål for kerneområderne Innovation og intra- og entreprenørskab og Kommunikation, formidlingsformer, og koncepter og oplevelsesdesign. Deltages der ikke skal den studerende udfærdige en individuel erstatningsopgave ( tegn) omhandlende læringsmål tilknyttet studieaktivitet 2. Studieaktivitet 3: Deltagelse i semestermessen med stand med afsæt i prøven i det obligatoriske uddannelseselement: Oplevelsesformidling i et interkulturelt perspektiv. Omfanget er 1,5 time. Der må gerne benyttes visuelle hjælpemidler. Deltages der ikke skal den studerende udfærdige en individuel erstatningsopgave ( tegn) omhandlende temaet i det obligatoriske uddannelseselement. University College Nordjylland 9/19

10 Manglende opfyldelse af blot én eller flere studieaktiviteter/ forudsætningskrav eller korrekt aflevering af det skriftlige projekt, som udgør den skriftlige del af prøven betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, og der er brugt et prøveforsøg. Indholdet i de enkelte studieaktiviteter/forudsætninger, der gælder for at kunne gå til prøven i det obligatoriske uddannelseselement skal som minimum være redeligt (jf. afsnit 12). Individuelle erstatningsopgaver Har den studerende ikke opfyldt sin deltagelsespligt i en eller flere af studieaktiviteterne bliver den studerende pålagt at udarbejde en afløsningsopgave for den pågældende studieaktivitet for at kunne indstille sig til eksamen. Afløsningsopgaven forfattes og vurderes af uddannelsen inden for en nærmere defineret tidsfrist. Afløsningsopgaven skal vurderes af uddannelsen inden den studerende kan indstilles til eksamen. Indholdet i afløsningsopgaverne skal være redeligt (jf. afsnit 12). 4.4 Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Strategi og ledelse i formidlingsprojekter Prøvens tilrettelæggelse Prøven bedømmes individuelt og eksternt. Prøven en kombination af en mundtlig og skriftlig gruppeprøve på baggrund af et skriftligt gruppeprojekt og bedømmes efter 7-trinsskalaen. Gruppen skal bestå af 2-4 studerende. Prøvens omfang er 30 ECTS Der gives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation. Gruppen fremlægger en perspektiverende præsentation og herefter eksamineres gruppens medlemmer individuelt. Tidsrammen er således: Fremlæggelse (max) Eksamination Votering Omfang af det skriftlige produkt Gruppestørrelse Antal sider En normalside er 2400 tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, abstract, figurer samt bilag tæller ikke med heri. Bilag er uden for bedømmelse. Er de formelle formkrav ikke overholdt kan opgaven afvises af studielederen. Hvis opgaven afvises, er derbrugt et prøveforsøg, jf. også nedenfor. I tilfælde af en afvisning skal de studerende tilbydes vejledning. Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterierne for prøven = læringsmålene for det obligatoriske uddannelseselement: Oplevelsesformidling i et interkulturelt perspektiv. University College Nordjylland 10/19

11 Læringsmål fremgår af den fælles studieordning. Tidsmæssig placering Prøven placeres ved udgangen af 4. semester. Nærmere oplysning om tid og sted findes på Intranettet. Anvendelse af hjælpemidler Hjælpemidler er tilladt til fremlæggelsen. Prøvens sprog Prøven afvikles på det primære undervisningsprog. Forudsætningskravene for deltagelse i prøve i det obligatoriske uddannelseselement: Strategi og ledelse i formidlingsprojekter Nedenfor angives et antal dage med mødepligt, forstået som fysisk tilstedeværelse. På uddannelsens intranet vil de præcise kalenderdage for mødepligten fremgå. Studieaktivitet 1: 5 dages mødepligt i studieaktivitet 1. Emnet for opgaven er læringsmål for kerneområderne Kommunikation, formidlingsformer og -koncepter samt oplevelsesdesign og Innovation og intra-og entreprenørskab. Deltages der ikke skal den studerende udfærdige en individuel erstatningsopgave ( tegn) omhandlende læringsmål tilknyttet studieaktivitet 1. Studieaktivitet 2: 5 dages mødepligt i studieaktivitet 2. Emnet for opgaven er læringsmål for Projektledelse og projektstyring og Oplevelsesøkonomi i samfundsperspektiv, herunder sociologi, kultur- og turismepolitik og offentlig fovaltning samt iværksætteri med markedsforhold og økonomi. Deltages der ikke skal den studerende udfærdige en individuel erstatningsopgave ( tegn) omhandlende læringsmål tilknyttet studieaktivitet 2. Studieaktivitet 3: Deltagelse i semestermessen med et mundtligt oplæg med afsæt i prøven i det obligatoriske uddannelseselement: Strategi og ledelse i formidlingsprojekter. Omfanget er 5-10 minutter pr. gruppe. Der må gerne benyttes visuelle hjælpemidler. Deltages der ikke skal den studerende udfærdige en individuel erstatningsopgave ( tegn) omhandlende temaet i det obligatoriske uddannelseselement. Manglende opfyldelse af blot én eller flere studieaktiviteter/ forudsætningskrav eller korrekt aflevering af det skriftlige projekt, som udgør den skriftlige del af prøven betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, og der er brugt et prøveforsøg. Indholdet i de enkelte studieaktiviteter/forudsætninger, der gælder for at kunne gå til prøven i det obligatoriske uddannelseselement skal som minimum være redeligt (jf. afsnit 12). Individuelle erstatningsopgaver Har den studerende ikke opfyldt sin deltagelsespligt i en eller flere af studieaktiviteterne bliver den studerende pålagt at udarbejde en afløsningsopgave for den pågældende studieaktivitet for at kunne indstille sig University College Nordjylland 11/19

12 til eksamen. Afløsningsopgaven forfattes og vurderes af uddannelsen inden for en nærmere defineret tidsfrist. Afløsningsopgaven skal vurderes af uddannelsen inden den studerende kan indstilles til eksamen. Indholdet i afløsningsopgaverne skal være redeligt (jf. afsnit 12). 5. Praktik Krav og forventninger til praktikkens gennemførelse I praktikken arbejder den studerende med fagligt relevante problemstillinger og opnår kendskab til relevante erhvervsfunktioner. Sammenhæng mellem den teoretiske undervisning og praktikken er udgangspunktet for den studerendes mål for praktikken. Med udgangspunkt i læringsmål for praktikken (jf. den fælles del af studieordningen), fastlægger den studerende og praktikvejlederen i fællesskab konkrete mål for den studerendes praktikperiode. Dette er efterfølgende retningsgivende for tilrettelæggelse af den studerendes arbejde i praktikperioden. Praktikperioden er at sidestille med et fuldtidsjob med de krav til arbejdstid, indsats, engagement og fleksibilitet, som den færdiguddannede Natur- og kulturformidler må forventes at møde på arbejdsmarkedet. Praktikforløbet kan tilrettelægges fleksibelt og differentieret og kan danne grundlag for den studerendes i det afsluttende eksamensprojekt. Forudsætninger for at gå til prøven Nedenfor angives et antal obligatoriske studieaktiviteter. På uddannelsens intranet vil de præcise kalenderdage for aktiviten fremgå. Følgende forudsætninger gælder for at gå til prøven: Studieaktivitet 1: Den studerende har deltaget i praktikken i det fastsatte tidsrum Studieaktivitet 2: Aflevering af midtvejsevalueringsrapport Studieaktivitet 3: Deltagelse i semestermessen med en video med afsæt i praktikforløbet. Omfanget er 5 minutter pr. studerende. Deltages der ikke skal den studerende udfærdige en individuel erstatningsopgave ( tegn) omhandlende temaet i det obligatoriske uddannelseselement. Manglende opfyldelse af blot én eller flere studieaktiviteter/ forudsætningskrav eller korrekt aflevering af det skriftlige projekt, som udgør den skriftlige del af prøven betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, og der er brugt et prøveforsøg. Indholdet i de enkelte studieaktiviteter/forudsætninger, der gælder for at kunne gå til prøven i det obligatoriske uddannelseselement skal som minimum være redeligt (jf. afsnit 12). Prøvens tilrettelæggelse Prøven er en intern mundtlig på baggrund af en skriftligt praktikrapport, som udgør såvel eksminations- og bedømmelsesgrundlag og bedømmes efter 7-trins skalaen. Der gives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation. University College Nordjylland 12/19

13 Der afsættes ½ time til prøven inkl. votering. Prøvens omfang er 30 ECTS Formkrav til den skiftlige praktikrapport Praktikrapporten skal som minimum fylde 12-normalsider og maksimum 15-normalsider. En normalside er tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med heri. Bilag er uden for bedømmelse. Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterierne for prøven = læringsmålene praktikken. Læringsmål fremgår af den fælles studieordning. Tidsmæssig placering Prøven placeres ved udgangen af 5. semester. Nærmere oplysning om tid og sted findes Intranetttet. Prøvens sprog Prøven afvikles på det primære undervisningsprog. 6. Valgfri uddannelseselementer Indhold De valgfri uddannelseselementer giver den studerende mulighed for at kvalificere studie- og erhvervskompetencen gennem specialisering og perspektivering af emner, der bredt relaterer sig til natur- og kulturformidlingsområdet. Desuden er det muligt at tage moduler på op til 10 ects på en anden uddannelse/institution. Studieforløbet godkendes af studielederen. Den studerende kan også selv tilrettelægge de valgfri uddannelseselementer som et teoretisk og/eller praktisk uddannelsesforløb, der godkendes af uddannelsen. ECTS-omfang De valgfri uddannelseselementer kan udbydes med følgende ECTS-omfang: 10 ECTS. Læringsmål Viden Den studerende har viden om det/de valgte emners teori og praksis. det/de valgte emners relevans i forhold til natur- og kulturformidlingsområdets teori og praksis. Færdigheder Den studerende kan udvælge, beskrive og foretage litteratursøgning af en selvvalgt problemstilling inden for natur- og kulturformidlingsområdet University College Nordjylland 13/19

14 diskutere procesmæssige og analytiske færdigheder knyttet til det/de valgte emner vurdere problemstillinger og opstille løsningsmuligheder i forhold til det/de valgte emner formidle centrale resultater Kompetencer Den studerende kan selvstændigt sætte sig ind i nye emner inden for fagområdets teori og/eller praksis perspektivere og relatere det/de valgte emner i forhold til uddannelsens øvrige emneområder Tidsmæssig placering De valgfri uddannelseselementer er placeret på uddannelsens 6. semester. Prøver og tilrettelæggelse Prøven er en intern individuel skriftlig prøve og bedømmes efter 7-trinsskalaen. Følgende prøveformer kan uddannelsen vælge at benytte sig af: Portfolio med en række produkter, der er defineret af valgfagets underviser, inkl. skriftlig refleksion Skriftlig problemformuleret prøve med faglige refleksioner over udvalgt tematik indenfor valgfagets ramme Essay med faglige diskussioner og refleksioner over selvvalgt emne indenfor valgfagets temaramme 48 timers skriftlig prøve Skriftlig prøve med praktisk forlæg Prøveformen og formkrav vil fremgå af det konkrete udbudte valgfag. Prøvens sprog Prøven afvikles på det primære undervisningsprog. 7. Professionsbachelorprojektet For krav til professionsbachelorprojektet samt læringsmål henvises til fælles delen af studieordningen for Natur- og kulturformidlingsuddannelsen. Forudsætninger for at gå til prøven Det skriftlige projekt, som udgør såvel bedømmelses- som eksaminations-/prøvegrundlag, skal opfylde formkravene til professionsbachelorprojektet, jf. den fælles del af studieordningen være afleveret rettidigt, jf. dokumentet vigtige datoer, som findes på Intranettet Ikke korrekt aflevering af det skriftlige projekt, som udgør den skriftlige del af prøven og/eller fravær fra semestermessen betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, og der er brugt et prøveforsøg. Prøven kan først finde sted efter, at afsluttende prøve i praktikken og uddannelsens øvrige prøver er bestået. Prøvens tilrettelæggelse Prøven bedømmeseksternt, og er en mundtlig prøve på baggrund af et skriftligt projekt, som udgør såvel eksaminations- og bedømmelesgrundlag. Prøven er en individuel prøve eller en gruppeprøve efter den studerendes valg. University College Nordjylland 14/19

15 Der gives én individuel samlet karakter ud fra en individuel vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. Projektet kan udarbejdes individuelt eller i grupper af max 2 personer. Omfang af det skriftlige produkt Gruppestørrelse Antal sider En normalside er tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med heri. Bilag er uden for bedømmelse. Professionsbachelorprojektet skal desuden indeholde et engelsk abstract på max ½ normalside. Abstractet skal optræde før indholdsfortegnelsen og tæller ikke med i bedømmelsen. Ved gruppeprojekt skal hver person skrive min 15 sider. Det skal klart fremgå af rapporten hvem der har skrevet hvad. Gruppestørrelse Fremlæggelse (max) Eksamination Votering Prøvens omfang er 20 ECTS Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterierne er læringsmålet for prøven = Læringsmålene for det afsluttende eksamensprojekt/professionsbachelorprojektet, jf. den fælles del af studieordningen. Tidsmæssig placering Prøven placeres ved udgangen af 6. semester. Nærmere oplysning om tid og sted findes på Intranettet. Prøvens sprog Dansk/Engelsk. 8. Afmelding fra prøver Regler om afmelding fra prøver findes på UCN.dk under Eksamensregler for UCNs Grunduddannelser 9. Uddannelseselementer som kan gennemføres i udlandet Den studerende kan efter uddannelsens godkendelse af en ansøgt forhåndsmerit gennemføre 4. semester og praktiksemestret (5. semester) i udlandet. Ved forhåndsgodkendelse af studieophold udlandet har den studerende pligt til efter endt studieophold at dokumentere det godkendte studieopholds gennemførte uddannelseselementer. Den studerende skal i forbindelse med forhåndsgodkendelsen give samtykke til, at institutionen efter endt studieophold kan indhente de nødvendige oplysninger. University College Nordjylland 15/19

16 Ved godkendelse af forhåndsmerit anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne om uddannelsen. 10. Anvendte undervisningsformer På Natur- og kulturformidlinguddannelsen anvendes en bred vifte af undervisningsformer, som til sammen skal understøtte ovenstående og fremme opnåelsen af de læringsmål, som er beskrevet i denne studieordning. De gennemgående undervisningsformer er dialogbaseret holdundervisning, løsning af opgave og projektarbejde i grupper. Arbejde i studiegrupper, selvstudium, individuelle opgaver og projekter, fremlæggelser i grupper og for hele holdet, tværfaglige temaforløb og meget andet anvendes ligeledes. Endvidere tilbydes forskellige aktiviteter som kan medvirke til at fremme den enkeltes læring. Fx individuel vejledning. I undervisningen er der fokus på en natur- og kulturformidlers arbejdsprocesser for herigennem at understøtte udviklingen af professionens færdigheder og kompetencer. 11. Merit for de valgfri uddannelseselementer Beståede valgfri uddannelseselementer ækvivalerer de tilsvarende uddannelseselementer ved andre uddannelsesinstitutioner, som udbyder denne uddannelse såvel som ved andre uddannelser. Der søges om forhåndsmerit, hvis der ønskes merit for uddannelseselementer, som ikke udbydes af uddannelsen. 12. Redelighed Indholdet i de enkelte studieaktiviteter, der gælder som forudsætninger for at gå til prøve, skal som minimum være redeligt. Redelighed skal her opfattes som ordentligt i betydningen reel. Det skal fremgå, at de(n) studerende har gjort et hæderligt forsøg på at udarbejde aktiviteten. Der må ikke snydes eller stjæles. Hvis den pågældende studieaktivitet ikke er redelig, herunder er (delvis) plagieret, kan opgaven afvises. Ikke overholdelse af indholdskrav: Det er den enkelte underviser, der vurderer om indholdet er redeligt. I tilfælde hvor indholdet ikke er redeligt inddrages studielederen, og der kan sanktioneres. Hvis en skriftlig opgave ikke er udarbejdet med et redeligt indhold, eller hvis den indeholder fx tekst, figurer, tabeller, skabeloner, som andre har ophavsret til (plagiat) uden henvisning, vil den blive afvist. Deltagelsespligten og dermed det indholdsmæssige forudsætningskrav er ikke opfyldt og ligestilles dermed som udeblivelse fra prøven. Den studerende har herved brugt et prøveforsøg. En afvisning af opgaven samt ikke overholdelse af formelle krav vil tillige blive noteret som en ikke opfyldelse af studieaktivitet, set i relation til udmeldelse og modtagelse af SU. 13. Deltagelsespligt For at studiets undervisningsformer kan fungere, er der deltagelsespligt, herunder aflevering/fremlæggelse af opgaver/projekter. University College Nordjylland 16/19

17 Deltagelsespligt og eventuel mødepligt, der er forudsætningskrav for at deltage i prøver, fremgår under beskrivelsen af den enkelte prøve. 14. Kriterier for vurdering af studieaktivitet Studerende, der ikke har bestået mindst én prøve i en sammenhængende periode på mindst 1 år (manglende studieaktivitet), udskrives af uddannelsen. Perioder, hvor den studerende ikke har været studieaktiv på grund af orlov, barsel, adoption, dokumenteret sygdom eller værnepligt, medtælles ikke. Den studerende skal på forlangende fremskaffe dokumentation for disse forhold. Uddannelsen kan dispensere fra disse bestemmelser, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Dispensationsansøgningen sendes til lederen af uddannelsen. Forinden indskrivning bringes til ophør, adviseres den enkelte studerende skriftligt herom. Den studerende gøres i den forbindelse opmærksom på reglerne ovenfor. I brevet til den studerende skal det fremgå, at vedkommende har 14 dage til at indsende dokumentation for, at perioder med manglende studieaktivitet ved uddannelsen ikke skal medtælle samt en frist for ansøgning om dispensation. Hvis den studerende ikke har reageret indenfor den fastsatte frist, udskrives vedkommende. 15. Fremmedsprog Uddannelsens undervisningsmateriale er på dansk og engelsk og dele af undervisningen vil foregå på engelsk. Der kræves ikke yderlige kendskab til fremmedsprog, udover hvad adgangsbekendtgørelsen angiver Eksamenssprog Prøverne skal aflægges på forståeligt dansk. Studerende med andet modersmål end dansk kan søge om dispensation fra kravet om, at stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen af professionsbachelorprojektet eller det afsluttede eksamensprojekt, samt de prøver, hvor det af denne studieordning fremgår, at de nævnte evner indgår i bedømmelsen. Ansøgningen sendes til uddannelsen senest 4 uger før prøvens afvikling. 16. Adgang til prøver Begyndelse på et uddannelseselement, semester mv. er samtidig tilmelding til de tilhørende prøver. Ved tilmelding bruges en prøvegang. Dette gælder dog ikke, hvor den studerende bliver forhindret i at deltage i prøven på grund af dokumenteret sygdom og barsel. En bestået prøve kan ikke tages om. Er en prøve ikke bestået, er den studerende fortsat tilmeldt prøven. Den studerende kan være tilmeldt 3 gange til samme prøve. Uddannelsesinstitutionen kan tillade yderligere prøvegange, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold. I vurderingen af om der foreligger usædvanlige forhold, kan spørgsmålet om studieegnethed ikke indgå. University College Nordjylland 17/19

18 Ny prøve skal afholdes snarest muligt og så vidt muligt senest, når den pågældende prøve igen afholdes ved institutionen, eventuelt som sygeprøve. Den eller de prøver, den studerende efter studieordningen skal deltage i inden udgangen af det 1. studieår efter studiestart være bestået inden udgangen af den studerendes 1. studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte uddannelsen. Institutionen kan for den enkelte studerende dispensere fra de tidspunkter, der er fastsat for at bestå prøven eller prøverne, hvis det er begrundet i sygdom, barsel eller usædvanlige forhold. 17. Afholdelse af syge- og omprøver Regler om afholdelse af syge- og omprøver findes på UCN.dk under Eksamensregler for UCNs Grunduddannelser. 18. Hjælpemidler Eventuelle regler for indskrænkning af brug af hjælpemidler, vil fremgå af beskrivelsen af den enkelte prøve. 19. Særlige prøvevilkår Studerende kan, hvor det er begrundet i fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, søge om særlige prøvevilkår. Ansøgningen skal indgives til uddannelsen senest 4 uger før prøven afvikles. Der kan dispenseres fra ansøgningsfristen ved pludselig opståede helbredsmæssige problemer. Ansøgningen skal ledsages af en lægeattest, udtalelse fra fx tale-, høre-, ordblinde eller blindeinstitut eller anden dokumentation for helbredsmæssige forhold eller relevant specifik funktionsnedsættelse. Studerende med et andet modersmål end dansk kan søge om at medbringe ordbøger til prøver, hvor ingen hjælpemidler er tilladt. Ansøgning om tilladelse til at medbringe andre hjælpemidler skal indgives til uddannelsen senest 4 uger før prøvens afvikling. 20. Eksamenssnyd En eksaminand skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse med sin underskrift bekræfte, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp Brug af egne og andres arbejde - plagiat Regler om brug af egne og andres arbejde -plagiat findes på UCN.dk under Eksamensregler for UCNs Grunduddannelser Disciplinære foranstaltninger i tilfælde af eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen Regler om disciplinære foranstaltniger i tilfælde af eksamenssnyt og forstyrrende ved eksamen findes på UCN.dk under Eksamensregler for UCNs Grunduddannelser.. University College Nordjylland 18/19

19 21. Klager over prøver og anke af afgørelser Regler om klager over prøve og anke af afgørelser findes på UCN.dk under Eksamensregler for UCNs Grunduddannelser. 22. Dispensation Institutionen kan dispensere fra reglerne, i denne institutionellle del af studieordningen, der alene er fastsat af institutionerne, når det findes begrundet i usædvanlige forhold. Institutionerne samarbejder om en ensartet dispensationspraksis. 23. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser Denne institutionelle del af studieordningen træder i kraft den 1. september 2016 og har virkning for alle de studerende, som er påbegyndt uddannelsen i september 2016, og som senere bliver indskrevet på uddannelsen og for prøver, som påbegyndes den nævnte dato eller senere. University College Nordjylland 19/19

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (institutionsdel)

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (institutionsdel) Professionsbacheloruddannelsen i Natur- og kulturformidling Studieordning 2017 for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (institutionsdel) Gældende for studerende, som begynder

Læs mere

Studieordning 2015 for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (institutionsdel)

Studieordning 2015 for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (institutionsdel) Professionsbacheloruddannelsen i Natur- og kulturformidling Studieordning 2015 for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (institutionsdel) Gældende for studerende, som begynder

Læs mere

Studieordning 2014 for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (institutionsdel)

Studieordning 2014 for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (institutionsdel) Professionsbacheloruddannelsen i Natur- og kulturformidling Studieordning 2014 for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (institutionsdel) Gældende for studerende, som begynder

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 0 1. Tidsmæssig placering af prøverne... 1 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 2.1 Førsteårsprøven:

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i Softwareudvikling Institutionel del

Studieordning Professionsbachelor i Softwareudvikling Institutionel del Studieordning Professionsbachelor i Softwareudvikling Institutionel del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...0 2. Tidsmæssig placering af prøverne...1 3. Rammer og kriterier for uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens institutionsdel Mulitimediedesigner AK, September 2014 v/ University College Nordjylland

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 1 3. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 3.1

Læs mere

Studieordning del

Studieordning del Studieordning del 2-2014 Institutionsdel Professionsbachelor i softwareudvikling BSc Software Development Version 1.1 Revideret september 2015 1. Indholdsfortegnelse Institutionsdel... 1 2. Studieordningens

Læs mere

Studieordning IT-teknolog uddannelsen Institutionel del

Studieordning IT-teknolog uddannelsen Institutionel del Studieordning IT-teknolog uddannelsen Institutionel del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 1 3. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 3.1

Læs mere

Institutionsdel Studieordning Datamatiker 1.9.2014

Institutionsdel Studieordning Datamatiker 1.9.2014 Indhold 1. Tidsmæssig placering af prøverne... 2 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 2 2.1 Førsteårsprøven - Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Programmering, Systemudvikling,

Læs mere

Studieordning 2014-2016 Institutionsdel Vejlby

Studieordning 2014-2016 Institutionsdel Vejlby Studieordning 2014-2016 Institutionsdel Vejlby Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed Bachelor in Agricultural and Environmental Management Version 1.1 Side 0 af 10 Indhold Institutionsdel Indhold Institutionsdel...1

Læs mere

Institutionsdel Studieordning Datamatiker

Institutionsdel Studieordning Datamatiker Institutionsdel Studieordning Datamatiker 2016 Erhvervsakademiuddannelsen (AK) Inden for informationsteknologi AP Degree in Computer Science September 2016 Indhold 1. Tidsmæssig placering af prøverne...

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2015-2016 Autoteknolog AP Degree in Automotive Technology Version 1.5 Revideret 21. august 2015 Indhold Institutionsdel Indhold Institutionsdel... 1 1. Studieordningens rammer... 3 1.1. Studieordningens

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Institutionel del Studieordning E designer August 2015

Institutionel del Studieordning E designer August 2015 Institutionel del Studieordning E designer August 2015 University College Nordjylland 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 3 3. Rammer og kriterier

Læs mere

Stud. Institutionsdel

Stud. Institutionsdel Stud dieordning Produktudvikling og teknisk integration Institutionsdel 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 2 3. Rammer og kriterier for uddannelsens

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede prøver og bedømmelse Gældende fra august 2016 og gælder for hold der er påbegyndt deres uddannelse inden 1. september 2016. Dvs. Bekendtgørelse nr. 832 af 13/08/2016 Professionshøjskolen

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Prøver ved Fysioterapeutuddannelsen UCN

Prøver ved Fysioterapeutuddannelsen UCN Fysioterapeutuddannelsen UCN Prøver ved Fysioterapeutuddannelsen UCN Beskrivelse af indhold, form og afvikling af modulprøver september 2014 Tillæg til National Studieordning for Fysioterapeutuddannelsen,

Læs mere

Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business INSTITUTIONEL DEL Årgang 2015

Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business INSTITUTIONEL DEL Årgang 2015 for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business INSTITUTIONEL DEL Årgang 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE UDDANNELSEN REGULERES AF FØLGENDE LOVE OG REGLER...

Læs mere

Digital Konceptudvikling

Digital Konceptudvikling Digital Konceptudvikling Studieordning_Institutionel del September 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Tidsmæssig placering af prøverne... 3 Rammer og kriterier for uddannelsens prøver...

Læs mere

Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 01.09.2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Studieordning E-Designer

Studieordning E-Designer Studieordning E-Designer uddannelsen IBA Kolding 1/14 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 3 3. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 3 3.1

Læs mere

Studieordning del 2-2015

Studieordning del 2-2015 Studieordning del 2-2015 Institutionsdel Professionsbachelor i Webudvikling Bachelor of Web Development Version 1.0 Revideret august 2015 Side 0 af 13 1. Indhold - Institutionsdel 1. Indhold - Institutionsdel...1

Læs mere

Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne

Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne (jf. Eksamensbekendtgørelsen - BEK nr 1046 af 30/06/2016) Prøver og bedømmelse Alle moduler i en diplomuddannelse afsluttes med en prøve med individuel

Læs mere

Studieordning del 2-2014

Studieordning del 2-2014 Studieordning del 2-2014 Institutionsdel Datamatikeruddannelsen AP Degree in Computer Science Version 2.1 Revideret august 2014 Side 0 af 18 Indhold - Institutionsdel Indhold - Institutionsdel...1 1. Studieordningens

Læs mere

Institutionel del - Studieordning August 2016 Michael Jørgensen

Institutionel del - Studieordning August 2016 Michael Jørgensen MULTIMEDIEDESIGNER Skabelon - Institutionel del - Studieordning for multimediedesigner Institutionel del - Studieordning August 2016 Michael Jørgensen I B A K o l d i n g Å l e g å d e n 2-4 6 0 0 0 K

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse 1. Regelgrundlag... 2 2. Fællesdel/institutionsdel af studieordningen... 2 2.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2.2 Prøveformer i studieordningens fællesdel... 2 2.3. Individuel

Læs mere

Studieordning del

Studieordning del Studieordning del 2-2014 Institutionsdel Professionsbachelor i softwareudvikling BSc Software Development Version 1.0 Revideret 20.august 2014 Side 0 af 18 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1

Læs mere

Studieordning del

Studieordning del Studieordning del 2-2014 Institutionsdel IT-teknolog IT Network and Electronics Technology Revideret August 2014 0 Indhold 1. Studieordningens rammer...2 1.1 Studieordningens ikrafttrædelsesdato...2 1.2

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Institutionel del Studieordning August 2014 Michael Jørgensen

Institutionel del Studieordning August 2014 Michael Jørgensen MULTIMEDIEDESIGNER Skabelon Institutionel del Studieordning for multimediedesigner Institutionel del Studieordning August 2014 Michael Jørgensen IBA Kolding Skamlingvejen 32 6000 Kolding 1/24 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2016-2020 Professionsbacheloruddannelse i Finans - Institutionsdel Bachelor of Financial Management and Services Version 1 Revideret 1. september 2016 Side 0 af 31 Indhold Institutionsdel

Læs mere

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2016

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2016 Radiografuddannelsen Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning Marts 2016 Indhold 1. Prøver og bedømmelse... 2 1.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2. Studieaktivitet,

Læs mere

Studieordning Sport Management uddannelsen Institutionel del. Årgang

Studieordning Sport Management uddannelsen Institutionel del. Årgang Studieordning Sport Management uddannelsen Institutionel del Årgang 2016-2018 1 Indhold 1 INDHOLD... 1 2 TIDSMÆSSIG PLACERING AF PRØVERNE... 2 3 5. SEMESTERPRØVE... 2 4 6. SEMESTERPRØVE... 3 5 PRØVEN I

Læs mere

Studieordning. Institutionel del Administrationsbacheloruddannelsen UCN 2017

Studieordning. Institutionel del Administrationsbacheloruddannelsen UCN 2017 Studieordning Institutionel del Administrationsbacheloruddannelsen UCN 2017 1. Tidsmæssig placering af prøverne... 4 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 5 2.0.1 Forudsætninger for at gå til

Læs mere

Stud. Institutionsdel

Stud. Institutionsdel Stud dieordning Produktionsteknolog Institutionsdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 2 3. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver...

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for IT teknologuddannelsen AK

Studieordning for IT teknologuddannelsen AK Studieordning for IT teknologuddannelsen AK Institutionsdel Gældende fra 1. september 2014 IT teknolog Kontaktperson Jørn Vesterdal, Uddannelseschef jove@eal.dk Revideret d. 15. oktober 2015 Indhold 1.

Læs mere

Studieordning. Institutionel del Administrationsbacheloruddannelsen UCN

Studieordning. Institutionel del Administrationsbacheloruddannelsen UCN Studieordning Institutionel del Administrationsbacheloruddannelsen UCN Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. af prøverne... 3 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 3 2.1. Prøven i

Læs mere

Studieordning for finansøkonom INSTITUTIONSDEL UCN

Studieordning for finansøkonom INSTITUTIONSDEL UCN Studieordning for finansøkonom INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2016 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management Version 1.0 01.09.2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning del

Studieordning del Studieordning del 2-2015 Institutionsdel Professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi Bachelor of Business Economics and Information Technology Version 1.0 Revideret december 2014 Side 0 af 30

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Studieordning for financial controller INSTITUTIONSDEL UCN

Studieordning for financial controller INSTITUTIONSDEL UCN Studieordning for financial controller INSTITUTIONSDEL UCN 2015-2017 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management Version 1.0 01.09.2015

Læs mere

Studieordning Erhvervsakademiuddannelse inden for miljøteknologi (Miljøteknolog AK) AP Graduate in Environmental Technology. Version 1.

Studieordning Erhvervsakademiuddannelse inden for miljøteknologi (Miljøteknolog AK) AP Graduate in Environmental Technology. Version 1. Studieordning 2014 Erhvervsakademiuddannelse inden for miljøteknologi (Miljøteknolog AK) AP Graduate in Environmental Technology Version 1.0 Side 0 af 20 Indhold Institutionsdel Indhold Institutionsdel...

Læs mere

Rammer og kriterier for modulprøver på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik (DEP)

Rammer og kriterier for modulprøver på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik (DEP) Rammer og kriterier for modulprøver på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik (DEP) Gældende fra januar 2016 Rammer og kriterier for modulprøver Indhold Generelt om modulprøver 3 Prøveformer 3 Skriftlige

Læs mere

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015 Radiografuddannelsen Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning Marts 2015 Indhold 1. Prøver og bedømmelse... 2 1.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2. Studieaktivitet,

Læs mere

Prøvereglement UCSJ Fysioterapeutuddannelsen Campus Roskilde og Campus Næstved. Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere.

Prøvereglement UCSJ Fysioterapeutuddannelsen Campus Roskilde og Campus Næstved. Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere. Prøvereglement UCSJ Campus Roskilde og Campus Næstved Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere. Indhold Prøvereglement UCSJ, Campus Roskilde og Campus Næstved... 3 Gældende rammer for

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2016-2018 Institutionsdel (AK) AP Graduate in Financial Controlling Version 1 Revideret august 2016 Indhold Institutionsdel 1. Studieordningens rammer... 1 Studieordningens ikrafttrædelsesdato...

Læs mere

Professionsbachelor i Webudvikling. Studieordning 2015

Professionsbachelor i Webudvikling. Studieordning 2015 Professionsbachelor i Webudvikling Studieordning 2015 Indholdsfortegnelse 1 Uddannelsens struktur... 1 2 Uddannelsens kerneområder... 1 2.1 Kerneområdet Webudvikling (brobygning), Backend programmering...

Læs mere

Såfremt den studerende vedvarende forsømmer sin mødepligt, kan den studerende miste retten til at fortsætte på studiet.

Såfremt den studerende vedvarende forsømmer sin mødepligt, kan den studerende miste retten til at fortsætte på studiet. 4.0 Generelle bestemmelser omkring mødepligt og deltagelsespligt Der er mødepligt til undervisningen og det forventes at den studerende er studieaktiv. Opfyldelsen af mødepligten og deltagelsespligt er

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Byggekoordinator AK AP Graduate in Construction and Business, Construction Coordinator Revideret maj 2015. Indhold Institutionsdel Indhold Institutionsdel... 1 1. Studieordningens

Læs mere

Læreruddannelsen - Studieordningens fællesdel, gældende fra den Indholdsfortegnelse

Læreruddannelsen - Studieordningens fællesdel, gældende fra den Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Fællesdel/institutionsdel af studieordningen... 3 2. Prøver i læreruddannelsen... 3 2.1. Regelgrundlag... 3 2.2. Usædvanlige forhold... 3 2.3. Oversigt over bedømmelser i uddannelsen...

Læs mere

Studieordning Laborantuddannelsen. Institutionel del

Studieordning Laborantuddannelsen. Institutionel del Studieordning Laborantuddannelsen Institutionel del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 3 3. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 3 3.1 Studiestartsprøven

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Studieordning. Institutionel del Administrationsbacheloruddannelsen UCN

Studieordning. Institutionel del Administrationsbacheloruddannelsen UCN Studieordning Institutionel del Administrationsbacheloruddannelsen UCN Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Tidsmæssig placering af prøverne... 4 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver...

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

September Professionsbachelor i Export and Technology Management

September Professionsbachelor i Export and Technology Management September 2015 Professionsbachelor i Export and Technology Management Indhold 1. Uddannelsens kerneområder og ECTS-omfang... 4 1.1 Kerneområdet Kommunikation og kulturforståelse... 4 1.2 Kerneområdet Produktudvikling,

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Pædagoguddannelsen Oktober 2017 Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Institutionel Studieordning for pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen University College Nordjylland Oktober

Læs mere

Studieordning 2014 for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (fælles del)

Studieordning 2014 for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (fælles del) Studieordning Natur- og kulturformidlingsuddannelsen fælles del Studieordning 2014 for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (fælles del) Gældende for studerende, som begynder

Læs mere

Multimediedesigner. Studieordning 2016

Multimediedesigner. Studieordning 2016 Multimediedesigner Studieordning 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 Uddannelsens struktur... 1 1.1 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 1 1.2 Uddannelsens navn og dimittendernes titel... 2 2 Uddannelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 16: Bachelorforløb Tema: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 16 Marts 2017 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsens 4. semester gældende fra 1. februar 2014

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsens 4. semester gældende fra 1. februar 2014 Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg Senest redigeret 20-02-2014 Udarbejdet af laud / eksamenskontoret Dokumentnavn Interne retningslinjer for prøver på grunduddannelsens 4. semester

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Studieordning med modulbeskrivelse Februar 2016 Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Det afsluttende modul i den sundhedsfaglige diplomuddannelse Afgangsprojektet er fælles for alle diplomuddannelser

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen Eksamenskatalog for OPBLF17ED Udarbejdet 1-08-2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser af udprøvning

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

STUDIEORDNING Datamatikeruddannelsen

STUDIEORDNING Datamatikeruddannelsen STUDIEORDNING Datamatikeruddannelsen Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Næstved September 2014 Indholdsfortegnelse FÆLLES DEL Indholdsfortegnelse FÆLLES DEL... 3 Uddannelsens

Læs mere

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus)

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Formål Formålet med prøven er at dokumentere, i hvilken grad eksaminanden opfylder de mål og krav, der er fastsat for uddannelsen og dens

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i Natur- og kulturformidling

Studieordning Professionsbachelor i Natur- og kulturformidling 2014 2015 Professionsbachelor i Natur- og kulturformidling & INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. Uddannelsens formål og kompetenceprofil... 4 1.1 Uddannelsens formål... 4 1.2 Kompetenceprofil

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Studieordning del 3 - valgfag

Studieordning del 3 - valgfag Studieordning del 3 - valgfag Automationsteknolog (AK), Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automation Engineering Ikrafttrædelsesdato: 1. januar 2017 Revideret 6. april 2017 Indhold

Læs mere

Prøver på Jordemoderuddannelsen,

Prøver på Jordemoderuddannelsen, Jordemoderuddannelsen, UCN September, 2015 Prøver på Jordemoderuddannelsen, UCN Lokalt tillæg til studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab, 2009 Beskrivelse af indhold,

Læs mere

UCN Studiekontor. Eksamensregler ved UCN

UCN Studiekontor. Eksamensregler ved UCN UCN Studiekontor Eksamensregler ved UCN Gældende fra 1. februar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde... 5 1.1 Anvendelsesområde... 5 1.2 Formålet med prøver... 5 2. Adgang til prøver

Læs mere

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsen Gældende for 4. semester

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsen Gældende for 4. semester Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg Senest redigeret 04-09-2012 12:06 Udarbejdet af laud Dokumentnavn Interne retningslinjer vedr. prøver på grunduddannelsen 4. semester Interne retningslinjer

Læs mere

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 STUDIEORDNING, - INSTITUTIONSDEL Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Institutionsdel (del 2) Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Version 1.0 Revideret 12. august 2015 STUDIEORDNING,

Læs mere

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20 1 Indholdsfortegnelse Fælles del Indholdsfortegnelse... 3 Fælles del... 3 1. Uddannelsens struktur... 5 1.1 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 5 1.2 Uddannelsens navn og dimittendernes

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning del

Studieordning del Studieordning del 3-2016 Valgfag, PBA i økonomi og informationsteknologi Bachelor of Business Economics and Information Technology Version 3.0 Revideret august 2016 Side 0 af 8 Indhold del 3 Valgfag 1.

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer Sygeplejerskeuddannelsen Prøver og anvendte bedømmelsesformer 2 Bestemmelser og formål med uddannelsens bedømmelser... 3 Prøveformer og anden bedømmelse i sygeplejerskeuddannelsen... 3 Interne og eksterne

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, august 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere