Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt"

Transkript

1 Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000

2 Valby Tingsted Valby Telefon Telefax Formand for Fællesudvalget Arkitekt m.a.a. Jørgen Kreiner-Møller Generalsekretær Alf Mulnæs telefon Administrationschef Gorm Skat Petersen telefon Sekretariatsleder Anne Olesen telefon Aflastningstjeneste Ellen Dalgaard Jensen telefon Besøgstjeneste/Omsorgsgruppe Irma Tonnesen telefon Region Nord- og Midtjylland Lise-Lotte Nielsen telefon Ældreservicekonsulent Hans Lyndrup telefon Diakonisekretær Elinor Rasmussen telefon Fælleskontorets åbningstid: Mandag - torsdag kl Fredag kl Omsorgsgruppens træffetid: Hver tirsdag kl Redaktion: Bladet Sammen redigeres af pastor Palle Højland og en redaktionsgruppe Ansvarshavende: Generalsekretæren Forsidebilledet Et fad vand... og et håndklæde... så dagligdags ting brugte Jesus, da han vaskede diciplenes fødder. Det motiv går lige ind i vor tid og vor tro - som det gjorde dengang. Foto: Rune Hansen Fotos i dette nummer: Rune Hansen, Palle Højland, Flemming Westergaard m.fl. 2 Dette nummer af Sammen præges af temaet om Jesu tjeneste, da han vaskede disciplenes fødder. Denne tekst er så central for al menighedspleje, at Skærtorsdag er blevet kaldt Menighedsplejens fødselsdag. Dels er det til eftertanke for enhver kristen: Hvad modtog vi selv? Og dels er det hensigten at give inspiration. Ikke alene, men OGSÅ til præster. Derfor er der et særligt afsnit med prædikenvejledledning. Tak til bidragyderne for hver deres svar på, hvad Fodvaskningen kan sige vor tid. Det har desværre vist sig nødvendigt at udskyde beretningerne om det store arbejde med BYUDVIKLING til det næste nummer af Sammen. Det emne er for vigtigt til at nøjes med et par klemte sider. Red. Indhold Hvor er de udækkede opgaver? side 3 Hvad betyder fodvaskningen - nu? side 4 Salme til Menighedsplejerne side 8 Den store verden - og den lille side 10 Prædikenvejledning side 14 Ensomhed er også dit ansvar side 16 Indbydelse til Årsmøde side 18 Noter og nyt om menighedsplejen fra side 21 Indbydelse til kursus side 25 og 29

3 Ud over Valby Bakke: - hvor er der udækkede opgaver i sognene? Sognepræst Erik Ladegaard, Sognepræst Erik Ladegaard, Holstebro, stiller nogle spørgsmål, der er væsentlige for alle sogne. Erik Ladegaard er medlem af Fællesudvalget (bestyrelsen) for Samvirkende Menighedsplejer. I 1998 underskrev Menighedsrådet ved Holstebro Kirke vedtægterne for en menighedspleje i Holstebro Sogn. Menighedsrådet var blevet betænkt med en arv på kr. Og dem valgte vi så at bruge som startkapital i en menighedspleje. Nu giver selve begrebet menighedspleje associationer i retning af en 100-årig hæderkronet organisation med dybe rødder i den københavnske stenbro. Og det er jo også rigtigt. Men denne organisation eller dette ressourcefællesskab har altså besluttet sig for at brede sig ud over hele landet. Vi tilsluttede os. Og herefter skulle skelettet til at have kød og blod. Vi havde en lille pose penge, vi fik nogle vedtægter, og vi tilsluttede os et landsfællesskab, som endnu har sin tyngde øst for Valby Bakke. Vi begyndte arbejdet med at forsøge at skaffe os et overblik over det diakonale og sociale arbejde, der findes i byen. Efterfølgende ville vi prøve at vælge et par områder ud, som vi kunne se lidt nærmere på. 3 Et ledende spørgsmål var: Hvilke områder er allerede dækket af kommunale eller kirkelige tilbud? Det kan jo ikke være en menighedsplejes opgave at gå ind og skabe konkurrence i forhold til gode initiativer fra andre offentlige eller private institutioner. Et andet ledende perspektiv var det sognediakonale: Hvor er de udækkede behov i vores sogn? Og dermed er vi inde i hjertet af det lokale menighedsplejearbejde. Et menighedsråd kan af gode grunde ikke overkomme det nødvendige analysearbejde. Det er der simpelthen ikke tid til, midt mellem andre vigtige punkter på dagsordenen. En menighedspleje med tæt tilknytning til menighedsrådet har det som sin hovedopgave at overskue og overvåge hele det sognediakonale arbejde. Kun tiden vil vise, hvilken type menighedsplejearbejde, det bliver til i Holstebro Sogn. Vi skal finde vores plads i det lokale netværk. Vi skal finde frem til det, vi vil gøre til Menighedplejens hovedopgave.

4 Hvad betyder fodvaskningen - dengang? - og nu? Universitetslektor Helge Kjær Nielsen, Århus, giver her et kig ind bag ordene i beretningen om den dag, da Jesus vaskede disciplenes fødder. Hvorfor? Prøv at læse, hvordan lag på lag afdækkes. (Bemærk: Bibelens tekst er optrykt på side 10) Beretningen om fodtvætningen hører til dem, der op gennem kirkens historie har været fortolket temmelig forskelligt. Hvilken betydning har evangelisten set i beretningen, og hvorfor har han taget den med i sit evangelium. Er det en eksempelfortælling med opfordring til gensidig tjeneste? Tales der billedligt om dåb og/eller nadver? Appellerer beretningen til indførelse af fodvaskning som liturgisk praksis? Det er nogle af de spørgsmål, der har været diskuteret. I det følgende vil jeg fremlægge min forståelse af fortællingen. Flere forhold viser, at evangelisten har tillagt beretningen om denne hændelse stor betydning. Her skal først placeringen ved begyndelsen af det nye, vigtige evangelieafsnit, der begynder med kapitel 13 og beretter om de sidste dage i Jerusalem, nævnes. Endvidere bemærker evangelisten, at det var lige før påske, at Jesu time nu var kommet, at han elskede sine egne osv. På den måde har han ved indledningen til fortællingen angivet, i hvilken sammenhæng og på hvilken baggrund den skildrede hændelse skal forstås. 4 Det er min - men da også andres - opfattelse, at der i Joh 13,1-17 findes to tydninger af fodtvætningen, og jeg vil nu først gøre rede for tydningerne hver for sig for så til sidst at se på det indbyrdes forhold mellem dem. Den første tydning Den første tydning kommer til udtryk i dialogen mellem Jesus og Peter i v. 6- l 0. I denne dialog er der i v. 8 en replik, som det i særlig grad er vigtigt at forstå meningen med. 1) Det er Jesu ord til Peter, da denne ikke ville have, at Jesus skulle vaske hans fødder. Når konsekvensen af ikke at ville tage imod denne tjeneste er så vidtrækkende, at man derved afskærer sig fra at have lod og del, dvs. at have fællesskab med Jesus i dette ords dybeste betydning, så er det klart, at der ikke blot er tænkt på fodvaskningen i sig selv. Denne handling må være forstået som et tegn, som et symbol, hvad der jo er typisk akkurat for Johannes. Men hvad er det, fodtvætningen symboliserer? Til afklaring heraf kan vi hente hjælp i det, evangelisten præciserede forud for skildringen af selve fod-

5 Utallige kunstnere har gengivet scenen med Jesus, der vasker disciplene fødder. Her af Ford Madox Brown, Tate Gallery. 5 tvætningen. Det peger altsammen i den samme retning. Ved at angive påsken som baggrund for forståelsen, ved derudover at pointere, at timen for Jesu herliggørelse nu var kommet, og ved endelig at betone, at Jesus til det sidste handlede ud af kærlighed til sine egne, peger teksten entydigt i retning af, at fodvaskningen skal symbolisere hele Jesu tjenergerning, der nu stod foran sin kulmination. Har fodvaskningen denne dybere betydning, er Jesu svar til Peter i v. 8 b ikke længere påfaldende. Det må nemlig så høres som udtryk for, at Peter ikke kan have fællesskab med Jesus, med mindre han tager imod den tjeneste, som ligger i Jesu lidelse, død og opstandelse - også for Peter. Hvad Jesus ved denne tjeneste vandt for Peter, var muligheden for, at han kunne få del i et helt nyt liv, der be-

6 står i at være med i fællesskabet med Faderen og Sønnen. At være med i det fællesskab er ifølge Johannes at få del i det evige liv - det helt nye liv. I denne første tydning af fodvaskningen er altså det soteriologiske, det vil sige frelses-aspektet fremtrædende, for Jesu tjeneste er forstået som en tjeneste til frelse for mennesker. Og ved at lade sig tjene af Jesus, det vil sige ved at tage imod hans tjeneste, får et menneske lod og del med ham. Den anden tydning Den anden tydning af fodtvætningen har vi i v Den kommer ikke som den første til udtryk gennem en dialog, men i form af en belæring indledt med spørgsmålet i v. 13: Forstår I, hvad jeg har gjort mod jer? Hvad disciplene skulle forstå, fremgår af ordene: Når nu jeg, jeres Herre og Mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede, for at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer (v ). Her tydes fodvaskningen altså som et forbillede. I Jesu tjenergernings frelsende betydning kan mennesker ikke følge ham efter. Forestillingen om Jesu tjenergerning som forbillede for disciplene har altså sine helt klare og uoverstigelige grænser. Og alligevel taler Johannes om Jesu tjeneste som forbillede. Hvad disciplene skulle lære var ydmygt at påtage sig tjenerrollen, som Jesus havde gjort, og som han symbolsk lod det komme til udtryk i fodvaskningen. Teksten er naturligvis ikke at forstå sådan, at det kun er en ganske bestemt form for tjeneste, disciplene skulle lære af Jesus, nemlig at vaske hinandens fødder. De skulle af Jesu handling lære en bestemt grundholdning, tjenerens. Hvor denne grundholdning findes, dér vil der 6 - afhængigt af medmenneskers situation - springe forskellige former for tjeneste frem. I forbindelse med denne anden tydning tænkes der imidlertid ikke alene på Jesu tjenergerning som forbillede. Formuleringen røber, at der også indgår en anden tanke. Det hedder nemlig, at disciplene er skyldige at vaske hinandens fødder. Forestillingen om et forbillede kan ikke begrunde talen om skyldighed. Denne tale må forklares med, at den første tydning af fodvaskningen er medbestemmende for den anden. Ifølge den første tydning symboliserer fodvaskningen som nævnt Jesu frelsende tjenergerning, som mennesker blot skal tage imod. Det er af denne forståelse af Jesu tjenergerning, forestillingen om skyldighed udspringer - en skyldighed, der skal udmøntes i et liv i ubetinget tjeneste for andre. Forholdet mellem de to tydninger Med det sidste er vi allerede kommet et vigtigt skridt ind på forholdet mellem de to tydninger. 12,24-25 viser, at evangelisten netop ser en sammenhæng mellem Jesu død, som ordet om hvedekornet i v. 24 sigter til (frelsesaspektet), og det liv, som disciplene ifølge v. 25 skal leve, (det etiske aspekt). Der er altså tydeligt set en indholdsmæssig forbindelse mellem Jesu tjenergerning i dens frelsende betydning og i dens karakter af forbillede for livet i efterfølgelse. Vigtig i denne sammenhæng er også 13,34: Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Som i den anden tydning af fodvaskningen skal disciplenes indbyrdes forhold være bestemt af Jesu forhold til dem, og selv om der i v. 34 ikke konkret er tale om tjeneste, men om at vise kærlighed, kan der ikke herske nogen tvivl om, at der hermed også - som

7 i v er tænkt på det at tjene, da netop tjeneste er en af kærlighedens væsentligste ytringsformer. Men hvordan er nu forholdet mellem Jesu kærlighedstjeneste for disciplene og disses kærlighedstjeneste for hinanden forstået? Formaningen til disciplene lyder: Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Jesu kærlighedstjeneste er for det første set som forbillede, som eksempel til efterfølgelse - en forståelse, der foruden på de allerede omtalte steder også findes i vers 15,12. I Jesu forhold til disciplene, i hans kærlighed til dem og - som en konsekvens heraf - i hans tjeneste for dem var der altså ifølge disse tekster noget forbilledligt. Jesu forhold til sine disciple opfattedes af de første kristne som retningsgivende for deres forhold til hinanden. Det gør det berettiget at sige, at Jesu forhold til sine disciple ifølge de pågældende tekster er retningsgivende for diakoni. Det væsentligste at sige om forholdet mellem Jesu kærlighed til disciplene og den, de formanes til at vise over for hinanden, synes dog først og fremmest at være den, at Jesu kærlighed er forudsætning og dermed også begrundelse for det liv i gensidig kærlighed, som disciplene formanes til. Det er også forståelsen i Joh 4,19: Vi elsker, fordi han elskede os først. I det udsagn afspejles den forståelse, at kærligheden har sit udspring hos Gud, der selv er kærlighed. Det liv, der formanes til, er derfor et liv, der leves ud af og næres af Guds kærlighed. Den går forud og er forudsætning. 2) Guds kærlighed, som den er åbenbaret gennem Jesus, er forudsætning for formaningen til at vise hinanden kærlighed, og den er samtidig begrundelse. Det fremgår også af 1.Joh 4,1 1, der indholdsmæssigt svarer til Joh 13,14. Endvidere kan l.joh 3,16-18 nævnes: Derpå kender 7 vi kærligheden: at han satte sit liv til for os; så skylder også vi at sætte livet til for brødrene. Som i Joh 13,14 forekommer her verbet skylder. Det er med til at vise, hvor grundlæggende den udfoldede forståelse af sammenhængen mellem Jesu og menneskers tjeneste er. Konklusionen må derfor med hensyn til Joh 13,1-17 blive, at Jesu tjenergerning - symboliseret ved fodvaskningen - er forstået både som forudsætning og begrundelse og som forbillede for den tjeneste, disciplene formanes til. I Johannesevangeliet er der ingen nadverindstiftelsesberetning. Men det er nærliggende i traditionen om fodvaskningen og i den forståelse, den afspejler, at se evangelistens forståelse af, hvad der er det centrale i nadvermåltidet. Ved det måltid er Kristus nærværende som den, der tjener, og fra det måltid sender han mennesker ud for at tjene. Og om de mennesker, der ved nadverbordet har taget imod Kristi tjeneste, gælder, at de nu er blevet skyldige i en ganske bestemt betydning. De er blevet skyldige at tjene. Derfor mener jeg også, at de har valgt rigtigt, de der har bestemt, at denne tekst skulle være prædikentekst Skærtorsdag Noter: 1) Det vanskelige spørgsmål vedr. forståelsen af v lader jeg i denne sammenhæng ligge med den begrundelse, at det væsentlige i den første tolkning kommer frem i versene forud. 2) Det er for den rette forståelse af diakoni afgørende, at ordet først står i den sætning, der udtrykker Guds handling.

8 Salme Mel.: Himlene, Herre, fortælle din ære. 1. Himlenes Herre, så dybt du dig bøjed, at du på jorden blev trællenes træl, dengang du vasked de støvede fødder på dine venner, mens dag gik på hæld. 2. Derfor din Fader har højt dig ophøjet, himlenes engle når aldrig derop. Højt over troner og stjerner du løfted nede på jorden den syndige krop. 3. Selv var du ydmyg, sagtmodig af hjertet, tungeste byrde den bar du selv let. Vennerne bar du, som ej kunne bære synden, der gjorde til døden dem træt. 4. Vennerne vandred ad vildsomme veje, timen var kommet, og mørket var stort, en dig fornægted, og en dig forrådte, resten blot skyndte sig rapfodet bort. 5. Dog var du tro mod de utro og svage, svig var dig ej i dit hjerte, din mund. Den, der fornægted, og den, der forrådte, tilgav du, selvom hans tanke var ond. 6. Ak, vi bekender: Vi skulker fra skylden, Gud og vor næste vi skylder vort liv. Smelt du vort hjerte, så koldt som en isklump, åben den hånd, som begær gjorde stiv. 7. Send du os ud i dit ærind på jorden. Lær os at tjene i sandhed og ånd. Led du vor fod, så den finder dit fodspor. Ræk os, når vi bliver trætte, din hånd. 8. Giv os den kærlighed, som trænger gennem alle os svage, som lys og som salt, den, som alt tåler, og den, som alt håber, den, som alt tror, og som udholder alt. Johannes Johansen, biskop Jfr. Johs.13, 1-15, Mt.11, 29f. og 1.Kor. 13,7. Skrevet 10. januar 2000 til Samvirkende Menighedsplejer. 8

9 Fodvaskningen -af Sieger Køder. Bemærk alterbordets brød og vin. Fodvaskningen af Sieger Köder. Bemærk alterbordets brød og vin. 9

10 Den lille verden afspejler den store verden Biskop Karsten Nissen, Viborg, har til Sammen skrevet denne prædiken om vores lille verden. Teksten om Fodvaskningen: Det var før påskefesten, og Jesus vidste, at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden til Faderen; han havde elsket sine egne, som var i verden, og han elskede dem til det sidste. Og mens de holdt måltid - Djævelen havde allerede sat sig for, at Judas, Simon Iskariots søn, skulle forråde ham; og Jesus vidste, at Faderen havde lagt alt i hans hænder, og at han var udgået fra Gud og nu gik tilbage til Gud - så rejser Jesus sig fra bordet og lægger sin kjortel, tager et klæde og binder det om sig. Derefter hælder han vand op i et fad og giver sig til at vaske disciplenes fødder og tørre dem med klædet, som han havde bundet om sig. Han kom så til Simon Peter, og Peter sagde til ham: Herre, vasker du mine fødder? Jesus svarede ham: Hvad jeg gør, fatter du ikke nu, men senere skal du forstå det. Peter sagde: Aldrig i evighed skal du vaske mine fødder. Jesus svarede: Hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke lod og del sammen med mig. Simon Peter sagde til ham: Herre, så ikke kun fødderne, men også hænderne og hovedet! Jesus sagde til ham: Den, der er badet, behøver ikke at få vasket andet end fødderne, men er ren over det hele. Og I er rene; dog ikke alle. Han vidste nemlig, hvem der skulle forråde ham; derfor sagde han: I er ikke alle rene. Da han nu havde vasket deres fødder og taget sin kjortel på og sat sig til bords igen, sagde han til dem: Forstår I, hvad jeg har gjort mod jer? I kalder mig Mester og Herre, og med rette, for det er jeg. Når nu jeg, jeres Herre og Mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede, for at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer. (Joh 13, l- 15) Den lille verden afspejler den store verden Hvis vi om sommeren går ud til en skovsø eller et andet stykke vand ude i naturen, ser vandet ganske farveløst og dødt ud. Vi kan tage en prøve af vandet op i et syltetøjsglas, og selv da ser vi intet liv. Men tager vi vandet med hjem, og lægger blot en dråbe under et mikroskop, opdager vi at denne ene dråbe rummer et myldrende liv. Ganske små organismer, usynlige for det menneskelige øje, 10 lever deres liv i denne ene vanddråbe. Og på hele jordkloden findes der milliarder og atter milliarder af sådanne vanddråber. Mikrokosmos svarer til makrokosmos. Den ene lille dråbe er et billede på hele vor planet. I vanddråben færdes mikroorganismerne imellem hinanden, samler føde og lever. Verdens seks milliarder mennesker lever deres liv på samme måde. Det store, synlige liv, afspejles i den lille, usynlige sammenhæng.

11 Den lange beretning om, hvad der skete den sidste aften, Jesus var sammen med sine disciple på denne jord, er som en vanddråbe, der i sig rummer det liv, vi skal leve som kristne mennesker i denne verden. Umiddelbart er det en ganske dagligdags beretning. Det, Jesus gjorde overfor sine disciple, skete i ethvert hjem, der bød gæster til måltid. 11 En hjælp til at tro - og til at lade troen forme livet Vejene var lange og støvede, og folk bar sandaler uden strømper. Derfor hørte det med til gæstevenskabet, at når man kom til måltid i et hjem, sørgede værten for at fødderne blev vasket. Man lå til bords, med fødderne oppe på en divan eller en briks. Fødderne skulle være rene som hænderne, for at måltidet kunne forløbe værdigt og ordentligt. Som regel blev en slave eller en tjener pålagt den opgave, at vaske gæsternes fødder. Men denne tilsyneladende dagligdags beretning er en beskrivelse af, hvad det vil sige at tro - og at lade troen forme sit liv. Jesus ville den sidste aften, han var sammen med sine disciple, give dem en hjælp til at tro og leve, uden at han var iblandt dem som et synligt menneske blandt mennesker. Dermed hjælper han også os. Vi lever i Kirkens tid; den tid, hvor den korsfæstede og opstandne er iblandt os ved sin Helligånd, ved ordet, ved dåben og ved nadveren. Beretningen om fodvaskningen har tre aspekter, som sammen fortæller os noget om selve dette at leve sit liv i tro på Jesus Kristus.

12 Troens fundament - det salige bytte For det første fortæller fodvaskningen, at troens fundament ikke er vores ja til Gud, men derimod Guds kærlighed til os. Når vi rejser i Sydeuropa eller i den tredje verden, finder vi overalt på gaderne de såkaldte skopudserdrenge. De kommer med deres lille kasse, og beder om at få lov til at pudse vore sko. Vi er i syv sind: skal vi sige ja eller nej? På den ene side vil vi gerne hjælpe drengen til at tjene en skilling, som for os er småpenge, men for ham kan betyde ganske meget. På den anden side bryder vi os ikke om at sidde eller stå, medens en anden bøjer sig ned over vore fødder og pudser skoene. Det virker så underligt nedværdigende for den, der udfører et sådant arbejde. Vi bryder os ikke om at stå som herrefolk, der betjenes af ydmyge tjenere. Den sidste aften gjorde Jesus det laveste og ringeste arbejde for at vise disciplene, hvorfor han var kommet til jorden. Senere samme aften bøjede han sig endnu længere ned. Da tempelvagten kom og arresterede ham i Getsemane have, da han blev pisket og hånligt udspurgt af både Pilatus, Herodes og det jødiske råd, og da han dagen efter selv skulle bære sit kors ud til Golgata, hvor han blev korsfæstet midt imellem to dødsdømte forbrydere. Fodvaskningen viser os, hvad troens fundament er: At den almægtige Gud elskede os så meget, at han gav os sin Søn. Og at denne søn i sin kærlighed blev vores tjener. De gamle talte om det salige bytte. Han byttede plads med os. Som det hedder i julesalmen Nu vil vi sjunge og være glad : En knægt han vorder og Herre jeg. Derfor kan vi vove at sige ja til ham - fordi han har bøjet sig ned til os og taget vores plads. Fordi han på sine skuldre bærer alt det, der holder os borte fra Gud. 12 Hvordan kunne vi driste os til at tro, at vi kunne bestå for Gud, hvis vi blot havde os selv og vort eget liv at komme med? Er der noget som helst hos os, som ikke er dikteret af hensynet til os selv? Vor egen bekvemmelighed, vor ejendom, vor forfængelighed - og alt det andet vi kender så godt. Men vi skal ikke stå alene overfor Gud. Guds egen søn har taget vores plads. Han stiller sig selv på vores side. Derfor bruger vi det gamle ord forsoning til at beskrive Jesu død på korset. Fordi derigennem har han sonet, udjævnet, vores skyld. Det er dér, den sande tro begynder. I erkendelsen af og takken over, at han, den uskyldige, gav sig selv for vor frelses skyld. Som man ser på sin dåb, sådan ser man på kristendommen Jesu død skete én gang, og har betydning for alle. Det andet aspekt fortæller om det, der konkret er sket i det enkelte menneskes liv. Da Jesus skal til at vaske Peters fødder, siger Peter nej. Han finder det ikke passende, at hans Herre og Mester skal vaske hans fødder. I samtalen imellem dem siger Jesus: Den, der er badet, behøver ikke at fa vasket andet end fødderne, men er ren over det hele. Dåben er en handling, som kun sker én gang i et menneskes liv. Men det er en handling, som har betydning hver eneste dag i dette menneskes liv. Som man ser på sin dåb, sådan ser man på hele kristendommen. Sådan sagde Vilhelm Beck engang i en prædiken. Og Grundtvig siger: Gudshusets dør er i vor dåb. Det er kommet til os udefra. Det er rakt os som en gave fra Gud. Dåben er ikke vores handling, men Guds handling i os. Dåben fortæller os, hvor vi hører hjemme. At vi har en plads i Guds hjerte. En plads, der kun er vores og ingen andens. At sige ja til Gud, og at komme til tro på Kristus, er at sige ja til sin dåb. Det vil sige at stole

13 på, at det er sandt, at jeg er Guds barn i liv og i død. Det kan være svært at holde fast ved troen. Troen ligger altid lige ved siden af tvivlen og anfægtelsen, hvor vi ikke kan se nogen mening med noget som helst. Men netop når vi er ude på det dybe vand; når vi ikke længere kan tro, at der findes en Gud. Netop når al vor egen sikkerhed forsvinder, kan dåben blive en redningskrans, vi hager os fast i: Husk, at du er et Guds barn. Fællesskab og tjeneste Og dermed er vi ved det tredje og sidste aspekt. Dåben sker én gang for alle. Men også den, der er badet én gang for alle, skal stadigt have vasket sine fødder. Fordi vi i dåben har syndernes forladelse, derfor kan vi i nadveren få syndernes forladelse. En lille vanddråbe afspejler jordklodens myldrende liv. Et lille stykke brød og nogle dråber vin afspejler hele rigdommen i dette at få syndernes forladelse. Martin A. Hansen var en gang til alters netop som han kæmpede med sit liv og sin tro. Efter gudstjenesten skrev han: Det var som om en lille dråbe af fremmed kraft var blevet dryppet i verdens kar. Denne fremmede kraft bliver en del af os og vort liv med hinanden. Syndernes forladelse er udgangspunktet for kirkens fællesskab og tjeneste. Kirken er et fællesskab af syndere, for hvem næstekærligheden ikke er et frit valg. Næstekærligheden er et krav fra Gud, en forpligtelse for os alle. Når vi stoler på vor dåb, finder vi tro. Men den tro er ikke givet os i et særligt, privat indelukke. Troen Som man ser på sin dåb, ser man på kristendommen... er givet os, for at den kan forme vort liv. I vor individualistiske tid hører vi det gentaget igen og igen: Troen er en privatsag. Men kristendommen siger ufortrødent det stik modsatte: Troen er alt andet end en privatsag, fordi vi skal dele troen med vort medmenneske. Det kan ikke siges mere enkelt og klart end af Jesus selv: Når nu jeg, jeres Herre og Mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede, for at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer. Karsten Nissen 13

14 Fordi der skal prædikes om det... Forstander for Diakonhøjskolen i Århus, Henrik Stubkjær er blevet bedt om at skrive en prædikenvejledning. Den er i sagens natur især tænkt som inspiration for præster. Andre må gerne læse med. 14 Det første, som falder i øjnene, er, at evangelisten Johannes vælger at placere denne beretning lige der, hvor vi skulle have forventet, at nadverindstiftelsen ville komme. Mon ikke Johannes har kendt til indstiftelsesberetningen, således som de øvrige tre evangelister? Jo, det tror jeg ikke, der kan være tvivl om. Men idet evangelisten Johannes lader beretningen om fodvaskningen stå på nadverindstiftelsens plads, kommer denne lignelse til at stå som en tolkning til nadveren. Nadveren er det sted, hvor Jesus giver sig selv for hele menneskeheden. Stedet hvor han proklamerer, at han er kommet som alles tjener. Han er kommet til jord - ikke for at vi skal tjene ham, men for at han skal tjene os og give sit liv som løsesum for mange En prædiken over denne tekst må således have det bagved liggende tema, at Gud er den, som tjener. Teksten er en af de mest centrale diakonale tekster i Det nye Testamente. Og den slår altså fast med al tydelighed, at diakoni ikke i første omgang handler om vores formåen. Nej, al sand diakoni har sit udgangspunkt i, at vi er tjent først. At tale om diakoni giver kun mening, fordi vi er elsket først. På baggrund af den kærlighed, som Gud møder os med, er det, at vi sendes ud for at give den videre til andre. Ved at placere lignelsen på nadverens plads får Johannes understreget, at diakoniens - eller tjenestens udspring - i dag er gudstjenesten og særligt nadveren. Vores tjeneste må hente sin kraft og energi i nadverens forkyndelse af Guds kærlighed til os, som netop i sakramentet bliver helt konkret, når ordet forbindes med vinen og brødet. Nadveren er altså Guds kærlighedserklæring til den enkelte. Og fra vore menneskelige forhold ved vi, at vi i kærlighedsforhold igen og igen har brug for at høre, at vi er elsket. Derfor må vi også igen og igen søge til nadveren for at høre det grænsesprængende budskab: Også du er mit elskede barn - din synd er sonet - gå herfra som et frit menneske. Men sammen med denne evangeliets tilsigelse følger så også fordringen om at tage ved lære af Jesu tjeneste og gensvare denne kærlighed ved at tjene andre. Et andet centralt tema i en prædiken over denne tekst bliver altså kærlighedens fordring om at ville gives videre til andre. Lidt provokerende kan man sige, at man aldrig kan være kristen alene. At være kristen vil altid betyde at se sig selv i et forhold til Gud og sin næste. Det helt centrale i kristendommen, som rummes i denne tekst, er altså, at evangeliet lyder først. Først vaskes dis-

15 15 ciplenes fødder af Jesus, og ud af denne kærlighedens handling følger så fordringen til at møde vore medmennesker med omsorg i tjeneste. Først når vi er vasket, skal vi gå ud og gøre ligeså. Nogle gange hører man folk sige, at der prædikes for lidt dom i kirkerne. Men jeg vil snarere mene, at det forholder sig omvendt. Vi taler for lidt om kærlighed. Vi mennesker har let ved at forstå en logik, som siger, at du skal yde for at kunne nyde, og vi kan let drage konsekvensen, at hvis vi svigter og ikke yder det vi skal, så rammer dommen. Men evangeliet er ikke noget, vi kan sige os selv. Nej, evangeliet er, som denne tekst viser, revolutionerende nyt. Evangeliets forargelse er jo, at Gud, som er altets Herre - gav afkald og kom til jord som alles tjener (Fil. 2). Det er noget, vi ikke kan sige os selv. Det er det revolutionerende og grænsesprængende nye, som giver liv, hvis vi tør tro det. Hvis vi tør give slip og stille os ind under Guds kærlighed - så må denne kærlighed smitte i mødet med vore medmennesker. Den tredje pointe i teksten er altså, at Guds tilsigelse aldrig stopper ved mig - nej, den bringer altid fordringen med sig. Nadveren slutter ikke, når vi går ned fra alterskranken. Nej, nadveren rummer altid sendelsen til at gå ud i livet og give kærligheden videre. Dybest set handler beretningen jo om, hvad det vil sige at være menneske: At være menneske er at være elsket og at være sendt! Og ligeledes siger den noget om, hvad det vil sige at være kirke: At være kirke er at være rum og redskab for Guds kærlighed og til stadighed at være sendt. Man kan ikke skelne mellem ordets forkyndelse og den praktiske omsorg. Den stærkeste forkyndelse er den, som sker gennem handling. Vi må også i en prædiken over denne tekst turde pege konkret på de opgaver, som i dag ligger lige for. Hvis fødder er det, vi sendes for at vaske? Hvem er det, som har brug for vores tjeneste og omsorg? - Det er de bange og rodløse, de som i angst og afmagt fører an i hetzen mod indvandrere og flygtninge. - Det er de udstødte og hjemløse, som savner menneskelig værdighed og fællesskab. - Det er de fremmede, som står rodløse og forvirrede i en for dem fremmed og lukket kultur. Vi har brug for beretningen om fodvaskningen og dens tolkning af nadveren. Vi har brug for at blive mindet om, at vore liv bæres af Guds kærlighed og løfter om fællesskab. Og vi har brug for at få konkrete oplevelser af, at det kristne evangelium uvægerligt vil sætte sig frugter i form af fællesskaber, hvor åbenhed og omsorg er centrale begreber. Hvis ikke det kristne livs- og menneskesyn hele tiden forkyndes, ender vi i kynisme. Vi ender i et samfund, hvor mennesker i sundhedssektoren slides ned, fordi omsorgen spares væk. Hvor det er økonomien, der bestemmer, og hvor den enkeltes værdi negligeres. Derfor må prædikenen også blive konkret i sine anvisninger på, hvor det kristne livs- og menneskesyn trædes under fode, og dér må der protesteres. Prædikenen må bringe håb og udblik og sendelse. Henrik Stubkjær

16 Ensomheden - også dit ansvar Det samfund, vi har i dag, må drejes bort fra mest at være bestemt af, hvad kun specialister eller lønnede, professionelle gør.... Af Asger Baunsbak-Jensen Asger Baunsbak-Jensen er hovedtaler ved Samvirkende menighedsplejers årsmøde - se om mødet side 18 Der er også denne dag mange, som føler sig ensomme. Nogle er alene - helt alene med et handicap eller en sygdom, som holder dem inden døre, måske i en kørestol - måske i en seng. De sidder med deres sorg over ikke at kunne passe et arbejde, og de har set, at familie og venner kommer sjældnere på besøg. Derfor lyt nu: du, som har travlt Er du klar over dit privilegium, at livet bruger dig - at der er bud efter dine evner og dine kræfter, og selv om du kan føle dig overkørt, så har du dit helbred i behold. Men du har et særligt ansvar for dem, der ikke blev på sporet. For dem, der blev syge eller arbejdsløse eller ramt af en ulykke eller sorg, af hvad art den så end er. Denne dag er ikke lykkedes fuldt ud for dig, hvis du ikke, inden den er gået til ende, har nået at besøge et menneske, som er helt afhængig af sådan en som dig. Eller du kan i alt fald nå at ringe til det menneske i din familie eller bekendtskabskreds, som har brug for, at du netop kaster lys ind i hans eller hendes mørke tilværelse. 16 Hvor er din næste? Er det din moster, der sidder på plejehjem, fordi hun fik en hjerneblødning og blev lam? Er det din brorsøn, der blev slået ud, da han dumpede til eksamen, og nu har været indlagt på psykiatrisk hospital to gange? Er det din tidligere arbejdskollega, der blev afskediget ved firmaets omstrukturering og stadig ikke kan finde et andet job og nu er ved at gå til i fortvivlelse, selv om han udadtil bevarer fatningen og værdigheden? Find dem frem i hukommelsen, alle dem, du bare fortrænger hver dag, når de melder sig i din erindring. Du nåede dem heller ikke sidste jul, for julen er blevet så travl. Og nu skal du snart have sommerferie, eller din søn skal have studenterfest. Undskyldningerne er i overtal. Men det er dig, der skal bekæmpe ensomheden i vort samfund. Også dig. Det professionelle er ikke nok Der er dygtige folk, som kommer med mad til de enlige fra kommunen - eller som hjemmehjælpere gør rent for og køber ind til dem. Dygtige folk, vi slet ikke

17 proces måske netop dér. Men få fordelt opgaverne. Ham besøger du en gang hver uge - ham besøger din kone - hende besøger din søn eller datter. kan undvære - men det er ikke nok. Det professionelle system er ikke nok. Få nu gjort noget ved det - i dag. Tal med din kone om det og dine børn - ved middagsbordet i aften. For l spiser da til aften alle sammen? Ikke? Så travlt har l vel ikke fået, at l ikke dér mødes og snakker om arbejdet og livet og menneskene. Hvis I ikke gør det, må I ændre livsstil, ellers begynder jeres egen ensomheds- 17 Det er også dit ansvar Ensomheden hos din næste er dit ansvar, og om du finder opfordringen til besøget i budet om, at du skal elske din næste, eller du lytter til lignelsen om den barmhjertige samaritan, kan sådan set være det samme; men det samfund, vi har i dag, må drejes bort fra mest at være bestemt af, hvad kun specialister eller lønnet professionelle gør. Der mangler ofte en varme, som kommer der, hvor en dør lukkes op, og uden for står et menneske, som man allermindst ventede: en, man havde længtes efter - men som havde så travlt. Men nu var hun der, og så blev man så glad. Glæden begynder i det uventede - livet begynder med et besøg og med, at en lytter og interesserer sig for ham eller hende, for dig. Sæt så kursen imod din ven, som trænger til, at du kommer. Dette indlæg er fundet i bladet KIRKENYT fra Brøndbyøster sogn; det bringes med tilladelse fra KIRKENYTs redaktion og fra forfatteren.

18 Indbydelse til årsmøde Tema: Det nye århundrede, set ud fra et sognediakonalt synspunkt Samvirkende Menighedsplejers årsmøde 2000 holdes lørdag den 29. april på Diakonhøjskolen i Århus. Der arrangeres fælles bustransport fra Valby over Odden-Århus på vejen ud og over Storebæltsbroen på vejen hjem med stop for aftensmad. Samvirkende Menighedsplejers årsmøde 2000 holdes lørdag den 29. april på Diakonhøjskolen i Århus. Placeringen er blandt andet udtryk for, at mange andre menighedsplejer end de københavnske er medlemmer. Årsmødets tema er Det nye århundrede, set ud fra et sognediakonalt synspunkt med indlæg ved fhv. undervisningsdirektør, pastor Asger Baunsbak- Jensen, Farum Mødet begynder kl på Diakonhøjskolen med morgenandagt og forventes at slutte kl Der vil blive arrangeret fælles bustransport fra Valby til Århus og retur samme dag. Menighedsplejer, som er tilknyttet fællesskabet, kan hver sende op til tre repræsentanter til årsmødet, som er Samvirkende Menighedsplejers øverste myndighed. Årsmødeafgiften er 50 kr. pr. deltager. Tilmelding til Årsmødet kan ske allerede nu på telefon Indkaldelse til årsmødet sendes til menighedsplejernes formænd, som også modtager dagsorden og yderligere materiale senest 14 dage inden årsmødet. Materialet kan desuden rekvireres ved henvendelse til sekretariatsleder Anne Olesen på Fælleskontoret, tlf På dagsordenen er også valg af medlemmer til Fællesudvalget. Tre medlemmer afgår efter tur. Navne vil fremgå af indkaldelsen. Alle menighedsplejer i fællesskabet har ret til at indstille kandidater. Der vil også blive forelagt anmodninger fra en række nye menighedsplejer om optagelse i fællesskabet. Sager, der ønskes behandlet under Indkomne forslag samt eventuelle forslag til valg af medlemmer til Fællesudvalget meddeles skriftligt senest én måned før årsmødets afholdelse til Samvirkende Menighedsplejer, Valby Tingsted 7, 2500 Valby.

19 Nyt om Menighedsplejen Nye Menighhedsplejer i København og på Sydsjælland Christians sogns og Vor Frelsers sogns menighedsplejer er gået sammen til én menighedspleje. Den fælles menighedspleje er indstillet til medlemsskab af Samvirkende Menighedsplejer. Ligeledes er Fensmark Sogns Menighedspleje indstillet. Den formelle optagelse sker ved årsmødet. Formanden i Fensmark, Erik Christiansen, udtaler til Sammen, at menighedsplejen er oprettet for at styrke netværksarbejdet blandt de vanskeligst stillede mennesker i sognet men også for at kunne yde personlig og økonomisk støtte. Bestyrelsen er indstillet på at deltage i menighedsplejekurset den 30. september på Lolland, hvor man venter at få inspiration til konkrete tiltag i menighedsplejen. Kirsten Laursen siger Vi er meget glade for den imødekommenhed og støtte, som vi har modtaget fra biskopperne. Selv om Samvirkende Menighedsplejer tager selvstændige initiativer - uafhængigt af den officielle kirke - har vi brug for dette samarbejde. Vi repræsenterer ikke blot os selv, men en diakonal tradition, som har dybe rødder i vor folkekirke. Derfor ønsker vi at have det bedst mulige samarbejde med menighedsråd, provstiudvalg og stift, når vi - som her i Sydjylland og på Fyn - starter et nyt projekt i løbet af året. Biskop støtter menighedsplejetanken i Sydjylland Biskop Niels Henrik Arendt bød Samvirkende Menighedsplejer velkommen til Sydjylland, da formanden for Landsudvalget, sognepræst Kirsten Laursen, og generalsekretæren var på et orienteringsbesøg i bispegården i september måned. Det skete som led i en besøgsrunde til alle biskopper i Jylland og på Fyn, hvor det nye projekt menighedsplejeudvikling og kursusrækken for frivillige medarbejdere i det lokale arbejde var på dagsordenen. 19 Genbrugsbutik blev startskud til menighedspleje I sommeren 1999 blev Kirkens Genbrug i Åkirkeby etableret som et samarbejde mellem kirkefolk og andre aktive i Aaker sogn. Halvdelen af overskuddet fra butikken deles mellem den lokale menighedspleje og Samvirkende Menighedsplejer. Resten går til Ydre mission. Dette arbejde har nu ført til, at der oprettes en fælles, lokal menighedspleje i Åkirkeby.

20 Menighedsplejens fodterapeuter I 1957 tog Samvirkende Menighedsplejer et nyt initiativ inden for plejeområdet i København - fodterapi for ældre og handicappede i eget hjem. Det var et pionerarbejde, der her blev taget op - nødvendiggjort af det stigende antal borgere, der blev plejet i eget hjem frem for at komme på plejehjem. Flere og flere kunne ikke selv komme på fodklinik. Daværende generalsekretær W. Westergaard Madsen sørgede for et hold uddannede fodterapeuter, der blev ansat på Fælleskontoret med driftoverenskomst med Københavns Kommune. Plejen hos de svageste beboere i kommunen der kunne ske med en egenbetaling på kun 2 kr. pr. besøg - blev hurtigt ganske populær. Der viste sig desuden behov for at oprette fodplejestationer hos fire lokale menighedsplejer i København. Men tilskuddene fra kommunen kunne ikke dække udgifterne ved ordningen. Da Samvirkende Menighedsplejers underskud i 1997 var blevet for stort, måtte ordningen ændres, så de sidste syv statsautoriserede fodterapeuter overgik til at være selvstændige erhvervsdrivende - dog med fortsat tilknytning til Samvirkende Menighedsplejers Fælleskontor. Pr. 1. januar 2000 er overenskomsten med Statsautoriserede Fodterapeuter i Menighedsplejen revideret og fornyet. Det medfører bl.a., at terapeuterne har et kontaktpunkt på Valby Tingsted, at Fælleskontoret henviser klienter til terapeuterne, og at disse anvender uniformering, hvori menighedsplejens logo med dobbeltfisken indgår. 20 I forbindelse med kontraktens indgåelse siger generalsekretær Alf Mulnæs: Afskedigelsen af vore fodterapeuter i 1997 var en af de tungeste beslutninger, jeg var med til at tage som medlem af Fællesudvalget. Netop dette arbejde, der udføres hos vort samfunds svageste, er af så stor vigtighed. Ikke mindst for os, der betragter fodvaskningen Skærtorsdag som menighedsplejens fødselsdag. Derfor er det glædeligt, at der fortsat er professionelle fodvaskere, der vil og kan udføre deres arbejde som en videreførelse af en god menighedsplejetradition. I Samvirkende Menighedsplejer glæder vi os over, at vi fortsat om end på et meget lavt niveau kan stå bag dette arbejde, så flest mulige Københavnerborgere kan få glæde af dette omsorgsarbejde. Menighedsplejen i samarbejde med ældreråd Ved årsskiftet indledte Vanløse Sogns Menighedspleje et utraditionelt samarbejde med det lokale ældreråd. Det skete, da bestyrelsen tilbød ældrerådet en bestyrelsesplads i de tre selvejende ældrebolig-institutioner - Verahus, Skjulhøjgård samt aktivitetscentret Vanløse Dagcenter. Formanden for menighedsplejen, sognepræst Elsebeth Diderichsen, finder det naturligt, at ældrerådet er med i bestyrelsen. I menighedsplejen vil vi gerne have ældrerådets hjælp til at repræsen-