Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter"

Transkript

1 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af det faglige udvalg for Frontline radio-tv-supporter i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter. 2. Der er pr. 1. august 2015 sket følgende ændringer: Denne revision vil som følge af EUD reformen medfører, at der fremover er euv-forløb i uddannelsen. 3. Uddannelsens formål og opdeling Der henvises til 1 i bekendtgørelsen om erhvervsuddannelsen til Frontline radio-tv-fagtekniker 4. Uddannelsens struktur Vejledende struktur for Frontline radio-tv-supporter, 2 år 6 måneder Grundforløb Grundforløb Hovedforløb år 6 måneder Skole 20 uger Skole 20 uger Praktik Skole 10 uger Praktik Skole 10 uger Praktik Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet varer 20 uger. Uddannelsens valgfri uddannelsesspecifikke fag kan placeres i tilknytning til en skoleperiode eller som særlige skoleperioder. 5. Kompetencemål for hovedforløbet Den anbefalede model for uddannelsens struktur bygger på, at kompetencemålene for hovedforløbet opnås ved at uddannelsens grundfag, obligatoriske uddannelsesspecifikke fag, valgfri uddannelsesspecifikke fag og valgfag samt praktikmål ud fra pædagogiske overvejelser fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets skoleophold og praktikophold. Det fremgår af de følgende oversigtsskemaer, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder hvilket eller hvilke kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. 6. Elevtyper og fagrækker Det fremgår af oversigtsskemaerne bagerst i uddannelsesordningen, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder de uddannelsesspecifikke fag på højeste faglige niveau som betegnes specialefag. Hvert fag er koblet til det eller de kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Hvert oversigtsskema repræsenterer en elevtype, som har hver sin fagrække. Et skema slettes, hvis den pågældende elevtype ikke eksisterer i uddannelsen. Begrebet elevtype er beskrevet yderligere til sidst i ordningen. 1

2 Skema 1: Elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb I skemaet for denne elevtype er beskrevet den fagrække, der indgår i hovedforløbet for elever under 25 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever under 25 år. Skema 2: Voksne med standardiseret hovedforløb I skemaet for denne elevtype er beskrevet den fagrække, der indgår i det standardiserede hovedforløb for voksne. Den samlede varighed af skoleundervisningen skal som udgangspunkt være mindst 10 pct. kortere end varigheden af skoleundervisningen i skema 1. I forlængelse af hvert oversigtsskema 1-4 fremgår en oversigt over fag beskrevet med højere præstationsniveau end det obligatoriske. Eleven kan afslutte et fag på et andet niveau end det obligatorisk fastlagte, jf. 34 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr af 22/9-14. Fagets højere niveau erstatter det obligatoriske niveau og fagets bidrag til kompetencemålene undervejs i hovedforløbet. Hovedforløbet kan fra start planlægges således, at eleven når et højere niveau end beskrevet. Det skal bemærkes, at skemaerne 1-4 kun indeholder fagrækken for skoledelen. Praktikmålene fremgår af et særligt skema, skema 5, som er fælles for alle elever hvor praktik indgår i uddannelsen. Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål fremgår af den udvidede oversigt, som ligger under udskriv i uddannelsesadministration. For så vidt angår de grundfag, der indgår i uddannelsen, kan der ses en supplerende beskrivelse af mål og øvrige rammer i den gældende bekendtgørelse om grund- og erhvervsfag nr af 22/ Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Eleven kan anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen, til at løse arbejdsopgaver i praktikken, og omvendt kan eleven gennem formulering og refleksion over praksiserfaringer videreudvikle sine måder at løse arbejdsopgaver på i skoleundervisningen. Alle uddannelsens uddannelsesspecifikke fag og praktikmål bidrager til kompetencemålet Eleven kan koble relevant teori til tilrettelæggelse, udførelse og evaluering af konkrete arbejdsopgaver fra praktikken. og beviser mv. Grundlaget for frontline radio-tv-supporteruddannelsen er mål- og fagbeskrivelserne for uddannelsen. Beskrivelserne er dermed det fælles grundlag for undervisning og praktik igennem hele uddannelsesforløbet og er derfor også grundlaget for den afsluttende bedømmelse. Efterfølgende retningslinier er således bindeleddet mellem fagbeskrivelserne og den konkrete afslutningsprøve. Den afsluttende eksamens formål Eksamen har til formål at evaluere elevens faglige, generelle og personlige kvalifikationer indenfor det pågældende speciale, og vise at eleven er i stand til at anvende denne viden ved løsning af en given opgave. Eleven skal i forbindelse med idéudvikling, planlægning og gennemførelse af opgaverne kunne 2

3 inddrage teoretiske og praktiske forhold fra hele uddannelsen, herunder information af og samarbejde med andre i processen. Inden for de givne rammer skal eleven kunne forholde sig til helhed og sammenhænge og kunne fordybe sig i et mere afgrænset problemfelt af relevans for elevens uddannelse og arbejdsområde. Endeligt skal eleven kunne evaluere egen indsats i forhold til de fastsatte mål. Tilvejebringelse af opgaver Opgaverne til den afsluttende eksamen stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Rammer for prøveafvikling og -bedømmelse Den faglige prøve gennemføres tidligst 3-6 måneder før aftaleperiodens ophør for alle elever, og gennemføres på skolen i forbindelse med et afsluttende skoleophold. Ved indkaldelsen af elever til den skoleperiode, hvori den afsluttende eksamen afholdes, sender skolen en liste over de pågældende elever til det faglige udvalg. Herefter indkalder skolen en censor, fra en af de øvrige skoler som udbyder hovedforløbet til elektronik og svagstrømsuddannelsen. Censor skal have de fornødne fagkundskaber. Elevernes løsning af opgaverne bedømmes efter reglerne i eksamensbekendtgørelsen af en lærer (eksaminator), udpeget af skolen, og af censor fra anden skole. Censor skal være til stede under den praktiske prøve. Ved bedømmelsen anvendes 7-skalaen, jf. bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. Beregningen af eksamenskarakteren/afslutningskarakteren (består af karakteren fra den mundtlige prøve plus karakteren fra den praktiske prøve divideret med 2) foretages af eksaminator og censor. Skolen indsender oplysning om de enkelte karakterer, som er givet, til det faglige udvalg seneste 1 uge efter eksamensresultatet er meddelt eleven. Det faglige udvalg kan udarbejde et skema til dette formål. Eleven meddeles eksamensresultatet af eksaminator og censor når beregningen er foretaget. Ved beregning af karakterer foretages ikke afrunding. Forinden fastsættelse af eksamenskarakteren foretages afrunding af det endelige resultat til et helt tal efter almindelige regneregler, idet karakterværdien 02 dog ikke kan fremkomme ved forhøjelse. Iværksættelse af prøven Det er skolen der iværksætter prøven. Censoren fra en af de øvrige skoler, som udbyder hovedforløbet til elektronik og svagstrømsuddannelsen, indvarsles til bedømmelse ca. 3 måneder før prøven. Indstilling til ny afslutningsprøve Skolen skal tilbyde elever, der ikke består den afsluttende eksamen, en ny eksamen (omprøve), eventuelt efter supplerende praktikuddannelse eller skoleundervisning. Omprøve aflægges kun i den del af eksamen hvor beståkarakteren ikke er opnået. Eleven kan kun aflægge omprøve en gang, idet skolen efter samråd med det faglige udvalg dog kan tillade, at eleven aflægger omprøve på ny, hvis der foreligger ganske særlige omstændigheder. Adgang til sygeeksamen følger reglerne i eksamensbekendtgørelsen. Afsluttende eksamen 3

4 I sidste skoleperiode afholdes en afsluttende eksamen, der samtidig udgør en afsluttende prøve. Eksamenen består af: 1) en caseopgave med en mundtlig eksamen, og 2) en praktisk prøve, der omfatter fejlfinding. Den praktiske prøve består i, at eleven foretager systematisk fejlfinding til modulniveau på branchetypisk udstyr, med hovedvægten lagt på systemforståelse og systematik i fejlsøgningsproceduren. De hjælpemidler, som er anvendt i undervisningen, må benyttes. Opgaven tildeles eleverne ved lodtrækning umiddelbart før den praktiske prøve. Prøvetiden er 20 minutter. Læreren (eksaminator) og censor skal være til stede under den praktiske prøve. Ved bedømmelsen af den praktiske prøve giver læreren og censor efter votering en samlet karakter for den praktiske prøve. n foregår efter følgende kriterier: 1) Teknisk faglige kompetencer inden for de områder, der er omfattet af uddannelsens mål. 2) Almene og personlige kompetencer til selvstændigt og effektivt at kunne planlægge og varetage almindeligt forekommende arbejdsopgaver. Caseopgaven med den mundtlige prøve omfatter: a) dimensionering, opbygning og konfiguration af et system bestående af branchetypisk udstyr, hardware og software, hvor der skal tages udgangspunkt i forskellige caseopgaver med individuelle kundeønsker, b) udarbejdelse af en rapport, der indeholder dokumentation for konfiguration og argumenter for valg af komponenter samt brugermanual. Casepgaverne fordeles ved lodtrækning på eleverne i hold på højst 4, og varigheden er normalt 1 undervisningsuge. Under prøven fremlægger den enkelte elev mundtlig en beretning ud fra det skriftlige arbejde. Den mundtlige beretning andrager maksimalt 20 minutter. Fremlæggelsen finder normalt sted i den sidste uge af den afsluttende skoleperiode. De hjælpemidler, som er anvendt i undervisningen, må benyttes. Læreren (eksaminator) og censor skal være til stede under den mundtlige fremlæggelse. Læreren foretager eksamineringen, og ved bedømmelsen giver læreren og censor efter votering en karakter for prøven. n foregår efter følgende kriterier: 3) Teknisk faglige kompetencer inden for de områder, der er omfattet af uddannelsens mål. 4) Almene og personlige kompetencer til selvstændigt og effektivt at kunne planlægge og varetage almindeligt forekommende arbejdsopgaver. 4

5 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever under 25 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever under 25 år. Antallet af kolonner med trin eller specialer tilpasses antallet i uddannelsen. Ligeledes indsættes en række pr. speciale under obligatoriske uddannelsesspecifikke fag og valgfri uddannelsesspecifikke fag. Kryds indikerer, hvilket trin faget skal være gennemført på Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard Vejledende tid Frontline radio-tvsupporter Antal uger Grundfag 2 Teknologi 1, 2, 7, 8, mål nr (6198) F 2 X Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 13 Specialet Frontline radio-tv-supporter 1,5 X Teknisk produktkendskab på apparatniveau Teknisk produktkendskab på systemniveau 1, 2, 5, mål nr 186 1, 3, mål nr. 522 Kundebetjening I 4, 5 11, 12 mål nr. 612 Erhvervsforståelse 11, 12 mål nr. 190 Kundebetjening II 4, 5, 11, 12 mål nr. 788 netværk I 2, 3, 7, 8, 10 mål nr. 610 Computerteknologi 7, 10 mål nr ,5 X Begynder 1 X 1 X 1 X 1,5 X 1,5 X 5

6 PC integration med audio/videoprodukter 2, 5, 7, 8, 10 mål nr. 195 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Audio- og videoprodukter 2, 5, 7, 8, 10 mål nr. 194 Sagsnr.: S.541 Præstationsstandarsupporter Vejledende tid Frontline radio-tv- Antal uger 3 X 1 X Valgfri uddannelsesspecifikke fag 3 Backup teknologi I Nr uge X Databaser Nr ,5 uger X IP-telefoni Nr uge X Mobile og trådløse systemer Nr ,5 uger X Antenneteknik I mål nr. 191 Begynder 1 X Antenneteknik II anlæg til digitale mål nr X signaler Teknologisk ajourføring audio/video Mål nr ,5 X Trådløs kommunikation i konsumerudstyr Mål nr ,5 X (audio/video) Operativsystemer I Nr uge X Antal ugers valgfag 2 Antal skoleuger i alt 20 6

7 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk.3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Fagnavn Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Vejledende tid Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præsentationsstandard Der indsættes én række pr. fag, avanceret, ekspert Samme varighed som i skema 1 Samme navn som i skema 1 Begynder, rutineret, avanceret Computerteknologi Avanceret 1,5 uge Computerteknologi 7

8 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever på 25 år og derover, der skal have et standardiseret hovedforløb for voksne. Antallet af kolonner med trin eller specialer tilpasses antallet i uddannelsen. Ligeledes indsættes en række pr. speciale under obligatoriske uddannelsesspecifikke fag og valgfri uddannelsesspecifikke fag. Kryds indikerer, hvilket trin faget skal være gennemført på Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard Vejledende tid Antal uger Frontline radio-tvsupporter Grundfag 2 Teknologi 1, 2, 7, 8, mål nr (6198) F 2 X Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 13 Specialet Frontline radio-tv-supporter 1,5 X Teknisk produktkendskab på apparatniveau Teknisk produktkendskab på systemniveau 1, 2, 5, mål nr 186 1, 3, mål nr. 522 Kundebetjening I 4, 5 11, 12 mål nr. 612 Erhvervsforståelse 11, 12 mål nr. 190 Kundebetjening II 4, 5, 11, 12 mål nr. 788 netværk I 2, 3, 7, 8, 10 mål nr. 610 Computerteknologi 7, 10 mål nr ,5 X Begynder 1 X 1 X 1 X 1,5 X 1,5 X 8

9 PC integration med audio/videoprodukter 2, 5, 7, 8, 10 mål nr. 195 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Audio- og videoprodukter 2, 5, 7, 8, 10 mål nr. 194 Sagsnr.: S.541 Præstationsstandarsupporter Vejledende tid Frontline radio-tv- Antal uger 3 X 1 X Valgfri uddannelsesspecifikke fag 3 Backup teknologi I Nr uge X Databaser Nr ,5 uger X IP-telefoni Nr uge X Mobile og trådløse systemer Nr ,5 uger X Antenneteknik I mål nr. 191 Begynder 1 X Antenneteknik II anlæg til digitale mål nr X signaler Teknologisk ajourføring audio/video Mål nr ,5 X Trådløs kommunikation i konsumerudstyr Mål nr ,5 X (audio/video) Operativsystemer I Nr uge X Antal ugers valgfag 0 Antal skoleuger i alt 18 9

10 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Fagnavn Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Vejledende tid Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præsentationsstandard Der indsættes én række pr. fag, avanceret, ekspert Samme varighed som i skema 2 Samme navn som i skema 2 Begynder, rutineret, avanceret Computerteknologi Avanceret 1,5 uge Computerteknologi Skema 5 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene Praktikmål Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Frontline radio-tv-supporter Der indsættes én række pr. praktikmål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemålf. Kryds indikerer, hvilket trin/speciale praktikmålet skal være nået på. Praktikmål Specialet Frontline radio-tv-supporter Salg, service og kundebetjening 4, 5, 11 og 12 X Audio/videoprodukter, anlæg og systemer 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 og 10 X 10

11 Begrebet elevtyper: Fagrækken for den enkelte elev afhænger af elevens baggrund. Der er oprettet nogle såkaldte elevtyper, som fortæller noget om elevens baggrund. Ved hjælp af disse elevtyper, bliver det muligt at få angivet den enkelte elevs fagrække. I oversigt 1 er angivet de elevtyper, der er oprettet i systemet. I første kolonne er angivet forkortelsen af elevtypen og i anden kolonne er der givet en uddybning af, hvad den enkelte elevtype betyder. De forskellige elevtyper kan kombineres, eksempelvis en elev under 25 år direkte fra 9. kl. (EU9) som gerne vil tage talentsporet (TAL). En række af de forskellige eletypekombinationer kan efterfølgende grupperes, i og med en del af dem skal have samme fag på uddannelsen. I oversigt 2 er vist de forskellige kombinationer af elevtyper samt grupperingen af disse. I den sidste kolonne i oversigt 2 er angivet hvilket skema i uddannelsesordningen grupperingen hører under. Af skemaerne 1-4 i uddannelsesordningen fremgår det hvilke fag den enkelte elevtype skal have. Oversigt 1 herunder angiver, hvordan disse elevtyper kan kombineres og efterfølgende grupperes. Grupperingen afhænger som sagt af, om de skal have samme fagrække. I uddannelsesordningen har vi taget udgangspunkt i 4 fagrækker, og de er som følgende: Skema 1: EU9, EU9+ og EUV3 elever Skema 2: EUV1 og EUV2. Ved EUV1 skal praktikmål dog udelades. Skema 3a: Talentspor, unge + EUV3 Skema 3b: Talentspor, voksen Skema 4: EUX-elever Oversigt 1: Elevtyper Oversigten viser de enkelte elevtyper, samt en uddybning af disse. Elevtype Uddybning EU9 EU9+ EU9X EU9X+ EUV1 EUV2 Elever starter direkte fra 9. og 10. klasse. Grundforløbet varer et år. Elever under 25 år, der ikke kommer fra 9. eller 10. klasse, starter direkte på 2. del af grundforløbet, der har en varighed på 20 uger. EU9 elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen EU9+ elever der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. De starter direkte på grundforløbets 2. del. Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforløbet vil udelukkende bestå af et reduceret hovedforløb, og er således uden grundforløb og uden praktikuddannelse. Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforløbet vil bestå af grundforløbets 2. del med en varighed op til 20. uger, samt et reduceret hovedforløb inklusiv praktikuddannelse med en maksimal varighed på 2. år. 11

12 Elevtype EUV3 EUX MEST PREUD Uddybning Voksen-elever, der skal have et uddannelsesforløb, der i omfang og varighed svarer til en erhvervsuddannelse for unge, dog kun med grundforløbets 2. del. Praktikuddannelsens længde vil svare til praktikperioden for de unge. EUX Ny mesterlære: 1. år af uddannelsen foregår som praktisk arbejde hos mester. Eleven skal ikke igennem det almindelige grundforløb på skole. Oplæringen hos mester eller i virksomheden erstatter grundforløbet. Produktionsskolebaseret EUD, grundforløbet erstattes helt eller delvist af grundlæggende praktisk oplæring på en produktionsskole efter modellen om ny mesterlære. Den praktiske oplæring afsluttes med en praktisk opgave, som indgår i den samlede vurdering af elevens kompetencer. Hovedforløbet gennemføres på normal vis. TAL GYM Talentspor med højniveauer i specialefag For elever med en afsluttet gymnasial uddannelse indføres standardmeritter på alle de merkantile uddannelser, så studenterne får merit for dele af grundforløbet og den studiekompetencegivende del af eux-forløbet samt for en del af praktikuddannelsen og skoleundervisningen i hovedforløbet. Oversigt 2: Gruppering af elevtype Oversigten viser de forskellige kombinationsmuligheder af elevtyper samt grupperingen af disse. Dvs. hvilke kombinationer har samme fagrække. Den sidste kolonne angiver hvilket skema i uddannelsesordningen grupperingen henhører til. ELEVTYPE BETEGNELSE Skema EU9 EUD lige efter 9. (10) klasse 1 EU9+ EUD ikke lige efter 9. (10) klasse 1 EU9+M EU9 + og mesterlære 1 EU9+P EU9 + og produktionsskolebaseret EUD 1 EU9M EU9 og mesterlære 1 EU9P EU9 og produktionsskolebaseret EUD 1 EUV3 Voksenelever fuldt forløb, ikke 1. del 1 EUV3M EUV3 og mesterlære 1 EUV2 Voksenelever standardiseret forløb, ikke 1. del 2 EUV2M EUV2 og mesterlære 2 EUV1 Voksenelever uden grundforløb og praktik 2 EU9+X EU9+ og EUX ikke lige efter 9. (10) klasse 4 EU9X EUD9 og EUX lige efter 9. (10) klasse 4 EUV3X EUV3 og EUX 4 EUV2X EUV2 /EUV1 og EUX 2+4 EU9+X+T EU9+ og EUX ikke lige efter 9. (10) klasse og talent 3a+4 12

13 ELEVTYPE BETEGNELSE Skema EU9X+T EUD9 og EUX lige efter 9. (10) klasse og talent 3a+4 EUV3X+T EUV3 og EUX og talent 3a+4 EUV2X+T EUV2 og EUX og talent 3b+4 EUV1X+T EUV1 og EUX og talent 3b+4 EU9T EUD9 og talentspor 3a EU9+T EUD9+ og talentspor 3a EUV3T EUV3 og talentspor 3a EUV2T EUV2 og talentspor 3b EUV1T EUV1 og talentspor 3b EU9+G EUV2G EU9+ og GYM EUV2 og GYM EUV1G EUV1 og GYM Herudover kommer praktikmålene som fremgår af skema 5. 13

14 Bilag med beskrivelse af fag til uddannelsen Frontline radio-tv-supporter Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene for Frontline radio-tv-supporter gennemgår eleverne følgende fag, praktikmål: Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Teknisk produktkendskab på apparatniveau Vejledende varighed 1,5 uger. - Eleven kan analysere og gøre rede for virkemåden af A/V-medieudstyr, på modul- og apparat-niveau, Mål 186 Eleven kan installere og kontrollere branchens apparater. Eleven kan udføre kontrol og afprøvning, og vurdere om justering/opdatering/fejlretning er nødvendig, i henhold til dokumentation, herunder anvende relevante måleinstrumenter. Eleven kan foretage fejlsøgning og fejlretning ved hjælp af relevante måleinstrumenter. Eleven kan udføre opgaverne i henhold til de sikkerheds- og miljøforskrifter, der er gældende for arbejdet i branchen Eleven kan i forbindelse med kontrol og afprøvning anvende relevant dokumentation/manualer, samt dokumentere udført arbejde Standpunktskarakter Teknisk produktkendskab på systemniveau Vejledende varighed 1,5 uge. - Eleven kan analysere og gøre rede for virkemåden af A/V-medieudstyr på systemniveau. Mål 522 Eleven kan foretage konfiguration af branchens produkter og systemer. Eleven kan foretage softwareopdatering ved anvendelse af relevant udstyr. Eleven kan foretage kontrol og afprøvning samt gennemføre en systematisk fejlsøgning og fejlretning af A/V-mediesystemer Eleven kan til en given opgave anvende dokumentation på dansk og fremmedsprog samt foretage datasøgning Eleven kan projektere, beskrive og udføre installation af mindre produktsystemer med udgangspunkt i kundeønsker, herunder distribueret lyd/billede og PC net Standpunktskarakter 14

15 Kundebetjening I. Vejledende varighed Mål 612 Begynder 1 uge - Eleven har kendskab til kundeadfærd, forskellige salgsformer og personlig kommunikationsteknik. - Eleven kan gennemføre personlig salg af computere, software og perifert udstyr som eksempelvis monitorer, scannere, printere, digitale kameraer og netværkskomponenter. - Eleven kan gennemføre telefonekspedition og -salg af branchens produkter. - Eleven kan i forbindelse med salg og ud fra sit produktkendskab, give kunden en kvalificeret rådgivning omkring køb af branchens produkter. - Eleven kan med baggrund i sit produktkendskab, give kunden en kvalificeret vejledning omkring betjening og opsætning af computere, software og perifert udstyr, samt omkring sikkerhed og virusbeskyttelse. - Eleven kan ud fra kundeoplysninger udfylde en fejlrapport og beskrive problematikken i et klart og logisk sprog. - Eleven kan anvende metoder til dialog med kunder ved betjening, rådgivning og reklamationsbehandling. - Eleven kan anvende metoder til personligt salg. - Eleven kan med baggrund i sit produktkendskab, give kunden en kvalificeret vejledning omkring betjening og opsætning af branchens produkter. Faget bedømmes med en standpunktskarakter. Erhvervsforståelse Vejledende varighed 1 uge. Mål Eleven kan fortage simple kalkulationer som er relevante for virksomhedens drift - Eleven får indsigt i forhold af betydning for virksomhedens etablering Eleven kan gøre rede for samspillet mellem samfundets udvikling og udviklingen i virksomhederne, herunder de miljømæssige aspekter Eleven får kendskab til arbejdsmarkedets opbygning Eleven får kendskab til hvilken betydning sociale, økonomiske og politiske kræfter har for den aktuelle samfundsudvikling Eleven får indsigt i de processer der indgår fra ide til færdigt produkt Eleven kan anvende relevante informationsteknologiske værktøjer Standpunktskarakter 15

16 Kundebetjening II. Vejledende varighed Mål uge - Eleven kan beregne et standardtilbud samt udarbejde salgs- eller tilbudsbreve. - Eleven kan redegøre for forskellige garanti- og serviceordninger, herunder hvordan man behandler en reklamation. - Eleven behersker salgs- og betalingsbetingelser. - Eleven behersker viden om serviceydelser og garantiordninger til kundebetjening, varepræsentation og butiksaktiviteter. - Eleven har kendskab til varedeklarationer og tilhørende lovgivning, herunder købeloven. - Eleven har kendskab til metoder til prisfastsættelse af varerne, herunder forholdet mellem pris og kvalitet, derudover beregne et standardtilbud samt udarbejde salgs- eller tilbudsbreve. - Eleven kan anvende forskellige samarbejdsformer i butikken herunder især teamsamarbejde. - Eleven kan anvende varesortiment og -sammensætning i forhold til branche, butikskategori og butiksprofil. - Eleven kan anvende sammenhængen mellem koncept, organisation og arbejdsopgaver i butikken. Faget bedømmes med en standpunktskarakter. Netværk I. Vejledende varighed Mål 610 (svarende til CCNA semester 2, Routing and Routing Basic Competencies ) 1,5 uger - Eleven kan, på et fagligt niveau minimum svarende til CCNA semester 2, Routing and Routing Basic Competencies, beskrive de basale forskelle på et LAN og et WAN netværk og herunder beskrive den primære opgave for en Router i et WAN netværk. - Eleven kan på systemniveau beskrive de primære elementer i og omkring en Router. - Eleven kan logge på en Router i en given mode, og anvende de for Routeren aktuelle CLI kommandoer. -.Eleven kan foretage grundlæggende konfiguration af en Router. - Eleven kan ændre og gemme Router-konfigurationsfiler, udføre password recovery procedure, samt foretage loading og monitering af IOS images på en Router. - Eleven kan konfigurere og verificere static og default routing i en Router. - Eleven kan konfigurere og verificere de dynamiske routing protokoller RIP og IGRP i en Router. - Eleven kan foretage fejlfinding på TCP/IP og routede netværk ved hjælp af forskellige hjælpeværktøjer som traceroute, ping, show og debug. 16

17 - Eleven kan beskrive de grundlæggende elementer omkring TCP (Transmission Control Protocol) og UDP (User Datagram Protocol), herunder beskrive formålet med de reserverede portnumre. - Eleven kan beskrive forskellene på standard og udvidede ACLs (Access Lister) og kan opbygge mindre Access lister. - Eleven kan udarbejde dokumentation over netværk med beskrivelse af konfiguration, routeropsætning og IP-mapning. Faget bedømmes med en standpunktskarakter. Computerteknologi. Vejledende varighed Mål 609 1,5 uger - Eleven kan ud fra en konkret opgave dimensionere en server/workstation, herunder foretage valg af processor, bundkort (single-/dual processor), ram, harddiskbestykning, videokort m.v. - Eleven kan foretage installation og konfiguration af RAID-systemer med tilhørende drivere, valg af IRQ og DMA. - Eleven kan foretage installation og konfiguration af interne og eksterne backupenheder. - Eleven har viden om typiske fremgangsmåder for hvordan Bios opdateres på et serverbundkort, på en RAID-controller m.v. - Eleven kan ud fra en given opgave, installere aktuelle standard operativsystemer og applikationer på en computer, samt foretage nødvendig tilpasning og opgradering af hardwaren. - Under hensyntagen til EMC-korrekt håndtering af udstyret, kan eleven ud fra strukturerede metoder foretage fejlfinding og -retning til modulniveau på servere, computere, monitorer, printere, scannere samt andre aktuelle perifere enheder, herunder anvende aktuelle diagnosticeringsprogrammer og måleinstrumenter. - Eleven kan anvende relevant dokumentation i forbindelse med fejlfinding og -retning på computerudstyr. - Eleven kan anvende en aktuel formular til opfølgende dokumentation for udført arbejde, samt en fejlregistreringsformular til fejl og mangler. - Eleven kan enten via en fysisk funktionstest, eller ved hjælp af testprogrammer afgøre, om computerudstyret og installeret software fungerer efter hensigten. - Eleven kan instruere og servicere en bruger i anvendelsen af en computer og tilhørende programmer. - Eleven kan vejlede en bruger i valg af PC-system, under hensyntagen til funktion og behov. Faget bedømmes med en standpunktskarakter. 17

18 Computerteknologi. Vejledende varighed Mål Avanceret 1,5 uger - Eleven kan ud fra en konkret opgave selvstændigt planlægge og gennemføre dimensionering af en server/workstation, herunder foretage valg af processor, bundkort (single-/dual processor), ram, harddiskbestykning, videokort m.v. - Eleven kan foretage installation og konfiguration af RAID-systemer med tilhørende drivere, valg af IRQ og DMA. - Eleven kan selvstændigt foretage installation og konfiguration af interne og eksterne backupenheder. - Eleven har viden om typiske fremgangsmåder for hvordan Bios opdateres på et serverbundkort, på en RAID-controller m.v. - Eleven kan ud fra en given opgave, selvstændigt planlægge og gennemføre installation af installere aktuelle standard operativsystemer og applikationer på en computer, samt foretage nødvendig tilpasning og opgradering af hardwaren. - Under hensyntagen til EMC-korrekt håndtering af udstyret, kan eleven ud fra strukturerede metoder foretage fejlfinding og -retning til modulniveau på servere, computere, monitorer, printere, scannere samt andre aktuelle perifere enheder, herunder anvende aktuelle diagnosticeringsprogrammer og måleinstrumenter. Eleven kan ud fra egne overvejelser selvstændigt, under hensynstagen til EMC- korrekt håndtering af udstyret og ud fra strukturerede metoder, foretage fejlfinding og -retning til modulniveau på en server/workstation, herunder anvende aktuelle diagnosticeringsprogrammer. - Eleven kan anvende relevant dokumentation i forbindelse med fejlfinding og -retning på computerudstyr. - Eleven kan ud fra egne beregninger selvstændigt udfylde anvende en aktuelle formularer til opfølgende dokumentation for udført arbejde, samt en fejlregistreringsformular til fejl og mangler. - Eleven kan enten via en fysisk funktionstest, eller ved hjælp af testprogrammer afgøre, om computerudstyret og installeret software fungerer efter hensigten. - Eleven kan instruere og servicere en bruger i anvendelsen af en computer og tilhørende programmer. - Eleven kan vejlede en bruger i valg af PC-system, under hensyntagen til funktion og behov. Faget bedømmes med en standpunktskarakter. Gul udgår og rødt er ny tekst i højniveaufaget 18

19 Audio- og videoprodukter Vejledende varighed 3 uge. Mål Eleven opnår et teknologisk tidssvarende systemkendskab til branchens audio- og videoprodukter Eleven kan på audio- og videoprodukter foretage mindre modificeringer ifølge serviceanvisning/vejledning samt foretage firmware- og software opdateringer Eleven kan udføre arbejdet under anvendelse af servicemanualer og anden relevant dokumentation på såvel dansk som fremmedsprog, og herunder dokumentere udført arbejde. Eleven kan udføre arbejdet i overensstemmelse med gældende sikkerheds- og miljøregler Eleven kan foretage brugersupport omkring opsætning, betjening og fejlmelding af branchens audio- og videoprodukter Eleven kan klargøre, opsætte, sammenkoble, opgradere og installere branchens audio- og videoprodukter til modul- og enhedsniveau Eleven kan til modulniveau analysere, fejlfinde, fejlrette og kontrollere branchens audioprodukter og videoprodukter,herunder anvende relevant måleudstyr Standpunktskarakter PC-integration med Audio-/videoprodukter Vejledende varighed 1 uge. - Eleven kan installere, betjene og funktionsteste branchens teknologisk tidssvarende multimedieprodukter specielt med henblik på audio Mål 195 og video samt netværksbaseret udstyr - Eleven kan installere, konfigurere og opdatere multimedieprodukter bla. ved at søge og hente information og softwaremæssige opdateringer til branchens produkter via Internettet Eleven kan ud fra produkt og systemkendskab samt målinger vurdere fejlsymptomer, og dermed afgøre om der er tale om systemfejl eller apparatfejl Eleven kan fejlfinde, reparere på system/blokniveau, og foretage forebyggende vedligeholdelse, modificere og sammenkoble udstyr i henhold til dokumentation Eleven kan sammenkoble/opdatere audio-og/eller videoprodukter med PC baseret udstyr, herunder netværks/ip-adressebaseret udstyr Eleven kan instruere kunden om systemer og betjening Eleven kan arbejder i henhold til de sikkerheds- og miljøforskrifter, der gælder for arbejdet i branchen standpunktskarakter 19

20 Praktikmål for uddannelsen Salg, service og kundebetjening Mål Eleven kan yde service overfor kunder og brugere samt give instruktion og vejledning i anvendelsen af produkter og systemer - Eleven kan gennemføre mindre salgsopgaver, samt give vejledning til kunden om branchens produkter Audio/videoprodukter, anlæg og systemer Mål Eleven kan klargøre, installere, sammenkoble, vedligeholde, kontrollere og opgradere hardware og software, samt fejlfinde og fejlrette 2770 branchens systemer og produkter - Eleven kan opsætte og installere anlæg til modtagelse af digitale og analoge signaler Eleven kan planlægge eget arbejdsforløb, overføre teori til praksis samt opsøge, læse og forstå dokumentation og det daglige arbejde dokumentere selvstændighed og ansvarlighed i opgaveløsningen Valgfri uddannelsesspecifikke fag De valgfri uddannelsesspecifikke vælges i samråd mellem eleven, praktikstedet og skolen. Der kan vælges mellem følgende valgfri specialefag: Backupteknologi I. Vejledende varighed Mål uge - Eleven kan redegøre for backupstrategier, herunder overvejelser som dataværdisætning, ændringshyppighed, mediekapacitet og medisperformance, portability samt availability. - Eleven kan installere og opsætte backup. - Eleven kan opsætte automatisk, daglig backup på Windows systemer minimum Windows Eleven kan anvende normal og incremental backup. - Eleven kan genindlæse backup fra backup medier og udføre system genoprettelse både standard og disaster. - Eleven kan schedulere programmer til at køre på forudbestemte tidspunkter vha. kommandoen AT. Faget bedømmes med en standpunktskarakter. Databaser. Vejledende varighed Mål 792 Databaser: 1,5 uger - Eleven kan designe og normalisere database-tabeller herunder oprette constraints i tabellerne. - Eleven kender SQL-sprogets kommandostruktur. 20

21 - Eleven kan implementere databasen ved at oprette tabeller samt foretage modifikation og sletning af tabellerne. - Eleven kan oprette unikke Ids og Views. - Eleven kan oprette forskellige typer af Indexes. - Eleven kan udføre enkle SQL-databaseforespørgsler fra en eller flere tabeller og evt. med subquiries. - Eleven kan indsætte, opdatere og slette data med SQLkommandoer - Eleven kan i forespørgsler benytte single row functions og group functions. - Eleven kan anvende Triggers og Stored Procedures - Eleven har en generel indsigt i DBMS (Database Management Systems). - Eleven kan udvikle databaser ved hjælp af SQL-sproget, herunder anvende avancerede SQL kommandoer, avancerede forespørgsler og datamanipulation. - Eleven kan foretage SQL kommando optimering, herunder forespørgselsoptimering med eksempelvis join algoritmer. - Eleven kan definere integritetsregler ved brug af Domain, Triggere og Stored Procedures. - Eleven kender til Algebra mulighederne i SQL. Faget bedømmes med en standpunktskarakter. IP Telefoni. Vejledende varighed Mål uge - Eleven kan redegøre for de grundlæggende principper og den grundlæggende arkitektur i IP telefoni/voip (Voice over IP), herunder anvendelsen af en digital PABC som eksempelvis Cisco Call Manager. - Eleven kan redegøre for standarderne og protokollerne som oftest anvendes i forbindelse med transport af telefoni over digitale netværk, herunder eksempelvis HTTP, SIP Session Initiation Protocol og H Eleven kan ud fra en given opgave designe en mindre IP telefoni løsning, herunder udvælge relevant udstyr. - Eleven kan redegøre for de problemstillinger der kan være i forbindelse med etablering af en IP telefoni løsning, herunder nødvendigheden af QoS (Quality of Service) i netværket. - Eleven kan installere, sammenkoble og konfigurere relevant Udstyr i forbindelse med eksempelvis en Cisco Call Manager, der gør det muligt at tilslutte netværksbaserede IP telefoner/soft Phones hvorfra/-til der kan foretages opkald internt som eksternt. - Eleven kan redegøre for mulige årsager til delay/latency og jitter over IP-netværket og kan medvirke ved reduktion eller fjernelse heraf. - Eleven kan foretage softwareopdateringer på udstyr som anvendes i forbindelse med IP telefoni. 21

22 - Eleven kan foretage fejlsøgning på en IP telefoni løsning, herunder anvende relevante protokolanalyseværktøjer. Faget bedømmes med en standpunktskarakter. Mobile og trådløse systemer. Vejledende varighed 1,5 uger - Eleven har et generelt kendskab til mobile og trådløse systemer. Mål Eleven kan foretage valg af det bedst egnede mobile- og trådløse bærenet til en given anvendelse, som eksempelvis GSM, GPRS, UMTS, Bluetooth og IrDA. - Eleven kan anvende teknologierne omkring mobiltelefoner som eksempelvis Wireless Application Protokol (WAP) Gateways og Web Applikations Servere. - Eleven har et generelt kendskab til, og kan beskrive hvordan der kan opnås datasikkerhed i forbindelse med mobile- og trådløse bærenet, som f.eks. Wireless Transport Layer Security (WTLS) i forbindelse med WAP. - Eleven kan anvende værktøjer og teknikker til leverance og manipulation af information på mobile enheder som f.eks. Extensible Markup Language (XML), Wireless Markup Language (WML) og Extensible Stylesheet Language (XSL) ogxsl Transformations (XSLT) af XML dokumenter. - Eleven kan anvende modeller og værktøjer som eksempelvis Mobile Web Control Application Model, Mobile Web SDK, Microsoft phone emulator, Microsoft Mobile Explorer og Openwave UP.SDK, til design af brugergrænseflader til små bærbare informationsapparater som WAP telefoner og PDA er. - Eleven her en generel forståelse for radiobølgers udbredelse i og imellem bygninger, herunder forstyrrelser fra andre radiobaserede systemer. - Eleven har et generelt kendskab til standarderne, herunder den reelle båndbredde der kan opnås pr. Hot Spot/Access Points. - Eleven kan ud fra en given opgave planlægge netværksopbygningen af et WLAN med flere Access Points, hvor der tages hensyn til radiobølgers udbredelse, afstande og sendeeffekt, så der opnås fuld dækning. - Eleven kan ud fra en given opgave planlægge og opsætte et WLAN hvor der tages hensyn til sikkerhed, herunder kryptering og styring af tilgang til netværket. Faget bedømmes med en standpunktskarakter. Antenneteknik I 22

23 Begynder Vejledende varighed 1 uge. Mål Eleven opnår viden om stik- og kabeltyper som anvendes i branchen, og kan udvælge korrekt type i forhold til given opgave og kan foretage terminering af almindeligt forekomne antennestik og -kabler - Eleven har en generel forståelse for antenneteknik og kan foretage opsætning og implementering af antenneanlæg til modtagelse af jordbaserede digitale og analoge signaler, herunder foretage dimensionering af mindre anlæg Eleven kan foretage opsætning og installation af antenne- og parabolanlæg og kan foretage fejlfinding og fejlretning på antenneanlæg Eleven kan foretage opsætning og installation af stikledninger, herunder anlæg med returvej Eleven kan i forbindelse med opsætnings-, installations- og fejlretningsopgaver udvælge og anvende relevant måleudstyr Eleven kan i forbindelse med opsætnings-, installations- og fejlretningsopgaver anvende relevant dokumentation/manualer, samt dokumentere udført arbejde Eleven kan arbejde i overensstemmelse med gældende sikkerheds- og miljøregler Standpunktskarakter Antenneteknik II anlæg til digitale signaler Vejledende varighed 1 uge. Mål Eleven kan installere, betjene og funktionsteste konsumerudstyr til modtagelse af DVB-C og DVB-T og DVB-S - Eleven kan opsætte, sammenkoble og justere antenneanlæg med returvejsforstærkning for brug for kabelmodem Eleven kan redegøre for MPEG systemets principielle opbygning på blok og systemniveau Eleven kan vurdere fejlsymptomer og ud fra systemkendskab og målinger vurdere om der er tale om system eller apparatfejl Eleven kan på DVB, satellitudstyr og returvejsantenneanlæg fejlfinde, reparere, kontrollere på system/blokniveau samt foretage forebyggende vedligeholdelse, modificere/opdatere og sammenkoble udstyr i henhold til relevant dokumentation og i henhold til de sikkerheds- og miljøforskrifter, der gælder for arbejdet i branchen Eleven kan instruere kunden om eventuelle ændringer på systemer der indeholder DVB og MPEG kodning Standpunktskarakter Teknologisk Ajourføring audio/video Vejledende varighed 0,5 uge 23

24 Mål Eleven kan installere, betjene, funktionsteste branchens nyeste audio- og/eller videoprodukter og systemer. - Eleven kan ud fra produkt/systemkendskab og målinger vurdere fejlsymptomer, og dermed afgøre om der er tale om system- eller apparatfejl. - Eleven har endvidere tilstrækkeligt teknologi- og systemkendskab til at kunne deltage på apparatspecifikke uddannelser. Faget bedømmes med standpunktskarakter Trådløs kommunikation i konsumerudstyr (audio/video) Vejledende varighed 0,5 uge Mål Eleven kan installere, betjene og funktionsteste konsumerudstyr der benytter trådløs kommunikation, f.eks. MHP og Bluetooth. - Eleven kan vurdere fejlsymptomer og ud fra systemkendskab og målinger vurdere om der er tale om system eller apparatfejl. - Eleven har endvidere tilstrækkelig indsigt i systemerne, til at kunne deltage på apparatspecifikke uddannelser. Faget bedømmes med standpunktskarakter Operativsystemer I. Vejledende varighed Mål 797 (svarende til MCP, Implementing Windows 2000 Professional and Server ) 1 uge - Eleven kan, på et niveau svarende til MCP, installere eller opgradere et serveroperativsystem og konfigurere operativsystemet. - Eleven kan oprette og administrere bruger- og gruppekonti, samt styre rettigheder til forskellige ressourcer ved hjælp af grupper. - Eleven kan håndtere data og rettigheder i NTFS- filsystemet. - Eleven kan styre rettigheder til filer og ressourcer via netværket. - Eleven kan anvende operativsystemets værktøjer til overvågning, logning og optimering af ydelse. - Eleven kan implementere og anvende operativsystemets forskellige sikkerhedsværktøjer. - Eleven kan konfigurere og administrere printning. - Eleven kan konfigurere og håndtere diske via operativsystemet samt opsætte operativsystemet i forhold til Terminal services.. - Eleven kan implementere klienter og servere til operativsystemet. Faget bedømmes med en standpunktskarakter. 24

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline radio-tv-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. juli 2011 Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 04/06/2010 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. 07. 2013 Frontline pc-supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 232 af 8. marts 2016 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner Udstedt af Jordbrugets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 235 af 8. marts 2016 om uddannelsen til Gartner.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen Udstedt af Jordbrugets Uddannelser og Udvalget for landbrugets lederuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 249 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for tjener i henhold til bekendtgørelse nr. 434 af 13. april 2015 om uddannelsen til tjener.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 5 uger 5 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker. 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 495 af 22/04/2015 om

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Trin 1: Turistbuschauffør

Trin 1: Turistbuschauffør Uddannelsesordning for uddannelsen til Turistbuschauffør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 288 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Kommenterede [ED1]: Hed tidligere: Uddannelsesordning for uddannelsen inden for Digital media 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 362 af 07/04/2017 om togklargøringsuddannelsen.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det faglige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 273 af 15/03/2016 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juli 2015] Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter Udstedt af Slagterfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til industrislagter

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 316 af

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2016 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1640 af 15. december

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline pc-supporter Praktik Skole 10 uger Praktik Skole 5 uger Praktik Skole 5 uger Praktik Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline pc-supporter Udstedelsesdato: 1. juli 2011 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør. Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 505 af 24/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juni 2015] Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed. Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. januar 20 Automatik og procesuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen... 2 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedt af det faglige udvalg for ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 296 af /03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Sagsnr.: 060.09S.54 Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen... Indholdsfortegnelse... Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for gastronom i henhold til bekendtgørelse nr. 441 af 13. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 294 af 23.3. 2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udkast 16.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udstedt af det faglige udvalg for Fotografuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 01.08.2010 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 04. juni 2010 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronik og svagstrøm Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Elektronik og svagstrøm Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 272 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Kosmetikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør Udstedt af det faglige udvalg for Isoleringsfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 274 af 15. marts 2016 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Skema 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende

Læs mere

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 247

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 497 af /04/015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 468 af 16. april 2015 om uddannelsen til fotograf

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gourmetslagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gourmetslagter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1.juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Slagterets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 342 af 06/04/2017 om uddannelsen til gourmetslagter. Skolen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline pc-supporter

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline pc-supporter BEK nr 478 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.83T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for lager- og terminaluddannelsen i henhold

Læs mere

Trin 2 Serviceassistent

Trin 2 Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 334 af 6.4. 2017 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker Udkast 16.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til. 2. Der

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 467 af 16/04/2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til buschauffør i kollektiv trafik.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til buschauffør i kollektiv trafik. Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Web-integrator Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/4/2013 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. August 2011 Frontline pc-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 856 af 11. juli 2011 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 381 af 8. april 2015 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skorstensfejer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af fagets faglige udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 339 af 1 april 2015 om uddannelsen til skorstensfejer. 2.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. 489 af 21/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. xxx om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed 26.05.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. 390 af 09.04.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Skema 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb... 6 Skema 1a - Fag med valgfrit højere præstationsniveau

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk Designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk Designer Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Teknisk Designer Udstedt af det faglige udvalg for faglige udvalg for teknisk designer uddannelsen i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 318 af 26. marts 2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 215 af 9/03/2016

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og Eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og Eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2016 Udstedt af det faglige udvalg for teater-, udstillings- og eventteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Undervisningen, H1. Hovedforløb 1. Produktudv.produkt. Læring, Komm- og. Operativsystemer Server. Informationsteknologi. Netværk semester 2

Undervisningen, H1. Hovedforløb 1. Produktudv.produkt. Læring, Komm- og. Operativsystemer Server. Informationsteknologi. Netværk semester 2 Undervisningen, H1 Hovedforløb 1 10 ugers varighed Valgfri specialefag PC kendskab Operativsystemer erver Netværk semester 2 Produktudv.produkt. og service Læring, Komm- og samarbejde. Områdefag: Computer

Læs mere

Hovedforløb for trin 2, personvognsmekaniker 2 år. Skole. Skole. Skole 5 Uger. Praktik

Hovedforløb for trin 2, personvognsmekaniker 2 år. Skole. Skole. Skole 5 Uger. Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline radio-tv-supporter

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline radio-tv-supporter BEK nr 391 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.80T.541 Senere ændringer til

Læs mere