magazine Landbrug og udvikling af landdistrikterne Som me ren 97 nr. 15 Sverige Kœrnthen Cavan-Monaghan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "magazine Landbrug og udvikling af landdistrikterne Som me ren 97 nr. 15 Sverige Kœrnthen Cavan-Monaghan"

Transkript

1 Kvar tals skrift for det eu ro pœis ke LE A DER II - pro gram magazine LEADER magazine [août-septembre-octobre 1997] - chaussée St-Pierre 260, B-1040 Bruxelles - Bureau de dépôt Bruxelles X LEADER magazine 1 Sommeren 97 nr.15 Som me ren 97 nr. 15 Landbrug og udvikling af landdistrikterne Sverige Kœrnthen Cavan-Monaghan

2 i aktion Land: Spanien SIERRA DE SEGURA Den gennemførte aktion: Afgrø der med energi Omkostninger: ECU EU og andre offent lige mid ler: ECU Private midler: ECU Udnyt telse af land brugs- og skov brugs af fald er et område, der foku se res meget på i Sierra de Segura. Der findes allerede et bioenergianlœg, som genanvender rester af oli ven olie, trœ og grene, som skov bru get efterlader. LEADER støtter på nuvœrende tidspunkt indførelsen af energiholdige afgrøder (raps og rug), der kan anven des til frem stil ling af bio di e sel, på jorde der lig ger brak. Pro jek tet har del ta gelse af flere forskellige partnere: lokale og regionale myndigheder, Centeret for Jordbrugsforskning i Cordoba (CIFA), uni ver site tet i Jaen, elsel ska bet i Sevilla, Sko len for Biologisk Landbrug i Sierra og en bilfabrikant. Luis Parra LEADER-projektmedarbejder NOORD WEST Land: Holland FRI ES LAND Den gennemførte aktion: Støtte til dyrk ning af løgplanter Omkostninger: ECU EU: ECU Andre offentlige midler: ECU Private midler: ECU I for bin delse med sit arbejde for at støtte spredningen af landbrugsproduktionen har LEADER-gruppen Noord west Fri es land bidra get til at fremme dyrk ningen af løgplanter. Initiativet passer perfekt ind i landbrugets eksis te rende afgrø de cy klus og har bidra get til at reducere forbruget af kunstige gødningsmidler vœsent ligt i for hold til andre dele af Hol land. Det har alle rede bety det en ny ind tœgt skilde for en rœkke landbrugsbedrifter i området og samtidigt oprettelsen af et antal nye arbejds plad ser. LEADER dœk ker nœs ten 20% af omkost ning erne ved købet af løg plan terne. Ved slut ningen af 1997 vil godt en snes land mœnd have dra get for del af ini ti a ti vet, der alt i alt bety der, at der vil kunne dyr kes yder li gere 10 ha blom ster. Jan R. van Wepe ren LEADER-koordinator BORN HOLM PRE AL PES DRÔMOISES Land: Danmark Den gennemførte aktion: Landbrugets Udviklings- & InnovationsCenter (LUIC) Omkostninger: ECU EU og offent lige mid ler: ECU Private midler: ECU LUIC er hjør ne ste nen i det born holm ske LEADERprogram. Centeret har to konsulenter og støtter ivœrksœttelsen og opretholdelsen af nye bœredygtige akti vite ter. Det gœl der blandt andet ind fø relse af gårdturisme og omgruppering af de medvirkende landmœnd, udnyttelse af øens gastronomiske traditio ner (laks, røget sild og ost) ved at eta blere korte distributionskredsløb (kollektiv organisering af producenterne, restauratørerne og de småhandlende) og udnytte gård pro duk ter, isœr gede kød, ved at oprette små slag te huse og salgs ste der på går dene. Niels Chresten Andersen LEADER-koordinator Land: Frankrig Den gennemførte aktion: Olivenvejen Omkostninger: ECU EU: ECU Andre offentlige midler: ECU Private midler: ECU Pro jek tet for ener land brug, miljø og turisme og har bidraget til at udføre landskabsforbedrende arbejde i 6 kommuner, restaurere bevaringsvœrdige dele af lokalmiljøet og forbedre modtagefaciliteterne for turis ter i 7 aktive olie møl ler. Man har afmœr ket den såkaldte Olivenvej og distribueret en oversigt over Fran krigs oli ven veje ( Guide des Rou tes de l Olivier ) over hele Fran krig. Ini ti a ti vet har også fun det vej til medi erne gen nem en inten siv kam pagne. Arbej det for at udvi kle lokal mil jøet fore går nu inden for ram merne af de for an stalt ninger, der er fast lagt for landbrugsmiljøet i EU s fœlles landbrugspolitik. Gilbert Brémond LEADER-projektmedarbejder LEADER magazine 2 Sommeren 97 nr.15

3 Kort sagt... Yves Champetier, Direktør for det Europœiske LEADER-Observatorium I fokus: Sve rige Den svenske politik for landdistrikterne. Inter view med Mari anne Stål berg, generaldirektør for det nationale udviklingskontor (GBV). Landbrug og udvikling af landdistrikter: samordning en nødvendighed...6 Ber trand Her vieu er til hœnger af en land brugs po li tik, der kan leve op til de for vent ninger og behov, der fin des i erhvervs li vet og i de euro pœiske regioner. Tre eksem pler fra LEADER.. Europœiske initiativer til fordel for unge land mœnd...14 Hvis man skal hjœlpe de unge i gang med at dyrke land brug, og hvis de skal kunne bidrage aktivt til udvik lingen af deres område, er yderligere foranstaltninger i EU og på natio nalt plan en nød ven dig hed. LEADER-gruppen Cavan-Monaghan [Irland]: fra landbrugsvirksomhed til landdistriktsvirksomhed...15 I disse to grœn se re gio ner har et stort antal land mœnd kas tet sig over en ny beskœf ti gelse, der ofte har ten dens til at for trœnge deres hoved ak ti vitet. Enkelte gårde er såle des ble vet omdannet til rene hånd vœrks virk som he der med LEADER som led sa ger. LEADER og land brug i Kœrn then [Øst rig]: lokale forbindelser...19 I tre pro vin ser i Kœrn then, der er omfat tet af LEADER-pro gram met, er det lyk ke des at puste nyt liv i den lokale øko nomi ved at eta blere en form for lokal ud vik lende erhverv ved hjœlp af lokale traditionelle landbrugsprodukter, der ikke har vœret udnyt tet til strœk keligt. Denne 15. udgave af LEADER Maga zine er hel li get den vig tige og mang e si dede rolle, som land mœn dene spil ler i udvik lingen af land dis trik terne, men også de gennem gri bende for an dringer, som det euro pœiske land brug har ople vet, og landdistrikternes fremtidsperspektiver. Nogle af disse œndringer er for an le di get af de sti gende for vent ninger, som for brugerne har til kva lite ten og udval get af lev ned smid ler fra land bru get. Udviklingen i efterspørgslen efter sœrlige kvalitetsprodukter har givet landdistrikterne og dets virk som he der en rœkke nye mulig he der. Det seneste semi nar, som blev afholdt af Det Euro pœiske LEADER-Obser va to rium, behand lede netop dette emne i lyset af lokalaktionsgruppernes sœrlige rolle. Ca. et halvt hun drede lokale grup per fra seks med lems sta ter mød tes den juni 1997 i den lille by Kin sale (LEADER-områ det West Cork, Irland) for at drøfte spørgsmålet om fœlles markedsføring af kvalitetslevnedsmidler fra landbruget via lange distributionskredsløb. Formålet var at gennemgå de forskellige metoder, som små levnedsmiddelproducerende land brugs virk som he der kan anvende til at sœlge deres pro duk ter uden for deres lokal om råde eller region. Levnedsmiddelprodukter fra landbruget med sœrlige kvalitetsegenskaber kan åbne op for nye mulig he der for land mœnd og andre, der er beskœf ti get med udvik ling af landdistrikter. Det betragtes imidlertid af mange som overordentlig vanskeligt, ja nœrmest urealistisk. Det skyldes faktorer som produktionsomfang, produktudvalg, utilstrœkkeligt handelskendskab og dårlig adgang til information. De seks undersøgelser, der blev analyseret ved dette seminar, afspejlede forskelligheden af de initiativer, som forskellige aktører i landdistrikter i Irland, Spanien, Fran krig og Ita lien har gen nem ført. Under sø gel serne påviste, at bestemte forhold skal vœre til stede, før denne type ini ti a tiv kan reali se res: pas sende omlœgningsstrukturer, produktkvalitet, producentsammenslutninger, tilstrœkkelige voluminer og vareudvalg, en jœvn forsyningsstrøm, professionel forretningsgang, effektiv markedsføring osv. Semi na ret bidrog også til at fast lœgge LEADER-grup per nes opga ver. Med deres nœre tilknytning til lokalbefolkningen er de velegnede til at klarlœgge lokalområdernes potentiale, bidrage til opstarten af nye initiativer, skabe uddannelsesmuligheder og etablere samarbejde blandt de medvirkende producenter og ledsage deres projekt gennem de forskellige etaper. De har desuden til opgave blandt de forskellige samarbejdspartnere og specialiserede organisationer at fremskaffe den sœrlige kompetence, der er nødvendig for at gen nem føre pro jek tet, f.eks. forsk ning og udvik ling, idet der foku se res på produkternes udformning og emballering, ivœrksœttelse af målrettede marketingskampagner osv. Det er under sådanne for hold, at land dis trik terne vil kunne drage nytte af nye akti vite ter, der både er kon kur ren ce dyg tige og inde bœ rer en vœr di til vœkst og der med arbejds plad ser. Det er under sådanne for hold, at de kan udnytte deres know how og et bredt udvalg af res sour cer, der oftest er for dår ligt udnyt tet, og til byde for bru gerne et sta dig mere vari e ret udbud af pro duk ter fra de euro pœiske land brugs jorde. < LEADER magazine 3 Sommeren 97 nr.15

4 I fokus Sverige To af de stør ste hin dringer for udvik lingen af de sven ske land dis trik ter er de store afstande og den spredte befolk ning. s v e r i g e Mål 2 Mål 5b delvist støtteberettiget Mål 5b Mål 6 Nord-syd spaltningen af den sven ske befolk ning har vist sig at vœre afgø rende for udvik lingen og struk tu reringen af de sven ske lan dom rå der. Den syd lige del af lan det er hjem sted for stør ste de len af befolk ningen, der er koncen tre ret i tre store bycen tre og et utal af små byer. Den nord lige halv del af lan det har de stør ste og mest tyndt befol kede områ der (2,2 indb./km 2 ) i Den Euro pœiske Union, som henhører under strukturfondenes målområde 6. Lan det udgør i mange hen se en der et homo gent hele, både med hen syn til sine han di cap (et barsk klima i både syd og i nord, store trans port ti der til arbejde, ind køb osv.) og med hen syn til sine for dele (en høj leves tandard, et vel be va ret miljø, et stœrkt for enings liv og stor auto nomi hos de lokale myn dig he der), men kan ikke desto min dre opde les i tre store geo øko no miske enhe der: > De nord lige regio ner, der er meget tyndt befol ket, har store res sour cer af trœ og mine ra ler, som har stor betydning for de vig tig ste eksport branc her i svensk erhvervsliv: jern- og metal ind us trien, papir- og trœin dus trien) > Den syd lige del står for stør ste de len af den sven ske land brugs pro duk tion (isœr hus dyr hold). Denne del besidder også store skovområder til trœindustrien. Areal: km 2 (heraf km 2 søer) Anvendelse af jorden: Skove: km 2 afgrø der, opdrœt: km 2 Befolkning (1994): ind byg gere under 20 år: 24% over 60 år: 22% Befolkningstœthed: 20 indbyggere/km 2 (EU 115 indb./km 2 ) BNP/indb. (1995): ECU (EU ) Arbejdsløshed (1996): 9,9% (EU 10,9%) Områ der, som kan mod tage bidrag fra struk tur fon dene ( ) Mål nr. 2: km 2, indb., EU-bidrag: 160 MECU Mål nr. 5b: km 2, indb., EU-bidrag: 138 MECU Mål nr. 6: km 2, indb., EU-bidrag: 252 MECU Landdistrikternes andel (1995) Befolkningen i landdistrikterne: 23% af den sam lede befolk ning (EU: 14%) Befolkningstœthed: 19 indb./km 2 Landbrug: 0,8% af BNP bedrif ter nes gen nem snit lige stør relse (> 2 ha): 32 ha Skovbrug: 1,1% af BNP bedrif ter nes gen nem snit lige stør relse (> 2 ha): 40 ha Turisme: 3,2% af BNP arbejds plad ser > Den sven ske skœr gård, der omfat ter alle de sven ske øer, er et helt ene stå ende område med en sœr lig attrak tiv natur, et enestående kulturmiljø og mange fritidsmuligheder. Urbaniseringen I løbet af 1950 erne gen nem gik de sven ske land dis trikter store samfunds- og befolkningsmœssige forandringer. Den produktivitetsstigning, som fulgte i kølvandet på moder ni se ringen af mange bedrif ter, med førte et kraf tigt fald i beskœf ti gel sen inden for land- og skovbrug. Dette for an le di gede en kraf tig udvan dring til landets tre stør ste byom rå der: Stock holm, Göte borg og Malmö. Landdistrikternes oplevede en befolkningsmœssig tilbage gang i 70 erne og den før ste halv del af 80 erne, men på en min dre gene rel facon. For land dis trik terne som hel hed vendte ten den sen i anden halv del af 80 erne, og for før ste gang i hun drede år skete der en stig ning i land be folk ningen. Det var imid ler tid først og frem mest byer nes udkants om rå der, der havde gavn af denne udvik ling, i de nord lige regio ner fort satte befolknings ned gangen, men i min dre udprœ get grad. Hele Sve rige skal leve Sveriges regionalpolitik har siden 1960 erne haft sœrlige foranstaltninger til fordel for landbomiljøet. Midt i 70 erne udarbejdedes en politik til fordel for landdistrikterne, der foku se rede på bœre dyg tig udvik ling, social sam hø rig hed og adgang til tje nes ter på samme kva litets ni veau som i byerne. På natio nalt niveau opret te des i 1977 den såkaldte Glesbygdsdelegationen (et rådgivende udvalg for politikken i landdistrikterne). To år senere ivœrk sat tes et omfat tende pro gram, der gik ud på at sprede produktionen i landdistrikternes erhvervsliv, og som havde til for mål at skabe erhverv sak ti vite ter uden for land bru get ved at støtte opstar ten af små virksomheder. I 1980 erne oplevede det grœsrodsbaserede udviklingsiniti a tiv kraf tig frem gang. Et sti gende antal aktø rer på alle niveauer og i alle erhvervs sek to rer begyndte at del tage aktivt i det lokale udviklingsarbejde. Landdistrikternes lokal be folk ning ønskede blandt andet at mod virke visse negative konsekvenser i kølvandet på den kommunesam- LEADER magazine 4 Sommeren 97 nr.15

5 men lœg ning, der fandt sted i 60 erne og 70 erne. Antal let af kom mu ner faldt fra 1031 i 1960 til 278 i 1974, og kommu nen altid havde spil let en meget vig tig rolle i spørgs mål om social samhørighed og serviceydelser til befolkningen (sygesikring, folkeskole og gymnasium, kultur osv.). Pro jek tet Hela Sve rige ska leva vid ner om dette udviklingsinitiativ i lokalbefolkningen. Det opstod i i for bin delse med en kam pagne til for del for land dis trikterne, som Eur opa-rådet havde sat i vœrk. Der var en massiv oplysningskampagne omkring problemerne i land dis trik terne, og det mun dede ud i opret tel sen af lokale udviklingsgrupper, som samledes i Folkrörelses rå det. Dets hoved op gave er at sœtte gang i den lokale udvik ling ved at anspore til en lang rœkke indgreb på det soci ale, kul tu relle og øko no miske område. I 1990 blev Glesbygdsdelegationen erstattet med det nationale organ Glesbygdsverket (Det nationale kontor for udvikling af landdistrikterne), hvis multisektorielle ind greb berø rer alle de spørgs mål, der er knyt tet til udvik ling af land dis trik terne. GBV vare ta ger koor di neringen af politikker og programmer for landbomiljøet, opmuntrer og støtter ivœrksœttelsen af isœr nyskabende pro jek ter inden for så for skel lige områ der som beskœf tigelse, virksomhedsopstart, serviceydelser, lokalplanlœgning, kul tur, aktio ner til for del for kvin der, ung dom osv. Efter at Sve rige til slut tede sig Den Euro pœiske Union har GBV enga ge ret sig i stør ste de len af de fœl les skabspolitikker, der vedrører landdistrikter i målområde 5b, og i visse pro gram mer f.eks. LEADER mål om råde 6. GBV har spil let en cen tral rolle i udar bej del sen af LEADER II, koordineret initiativets gennemførelse på natio nalt niveau og ydet fag lig bistand (råd giv ning, uddannelse, information) til lokalaktionsgrupperne. LEADER II: komplementaritet og nytœnkning Fœllesskabsinitiativet LEADER II blev på grund af sin integrerede og multisektorielle fremgangsmåde uden besvœr integreret i målsœtningerne for den svenske regionalpolitik. Sve rige har lige som Fin land opret tet to regio nale LEADER II-pro gram mer, ét for mål nr. 5b-områ der og ét for mål nr. 6-områ der. Først nœvnte pro gram har mod taget et EU-støt te bi drag på 12,1 MECU ud af de sam lede esti me rede omkost ninger på 71,8 MECU. Det andet program er ble vet til delt et EU-støt te bi drag på omkring 4 MECU ud af en total, som for ven tes at nå 14,1 MECU. Der er i begge til fœlde en stor pri vat del ta gelse, der reprœ sen te rer 44% af de sam lede omkost ninger i mål nr. 5b-områ derne og 43% i mål nr. 6-områ derne. Efter udvœlgelse af et uafhœngigt evalueringsudvalg og anbe fa ling fra GBV er i alt 12 lokal ak tions grup per ble vet god kendt af den sven ske rege ring. Tre af de vig tig ste udvœlgelseskriterier var regional diversificering (geografisk ligelig fordeling), højt vœrdiindhold (innovation og mulig hed for over før sel til andre områ der) og reprœsen ta tion i lokal be folk ningen (et bredt part ner skab). De LEADER-karak te ri stika, der adskil ler sig fra andre natio nale og EU-pro gram mer, er også opret holdt i Sve rige. Lige mulig he der mel lem køn nene og respekt for mil jøet er to bestand dele, der er nœrt knyt tet til lokal ak tionsgrup pen, som råder over en bety de lig auto nomi. Udvik lingen af Lap land (der bor ca laplœn dere i Sve rige) er lige le des en vig tig del af LEADER-pro grammets mål nr. 6. Fol krö rel ses rå det, GBV og andre instan ser, der er enga geret i arbej det for udvik lingen af land dis trik terne, har i fœl les skab påta get sig sty ringen af det natio nale LEADER II-net vœrk, der har vœret i drift siden juni < GBV [Glesbygdsverket] Splintvägen 1 S Östersund Tlf.: Fax: Marianne Stålberg, generaldirektør for Glesbygdsverket [GBV] Hvilken rolle spiller Glesbygdsverket, når det gœlder Sveriges samarbejde med EU? Gles bygds ver ket har siden opret tel sen i 1991 spil let en unik rolle med hen syn til at sikre, at land dis trik terne får størst muligt udbytte af den sven ske regional po li tik. Efter at Sve rige blev med lem af EU har vi også fået ansva ret for det natio nale LEADER II-pro gram sam ti digt med, at vi spil ler en sam ord nende rolle i de regio nale 5b-pro gram mer. Det glœ der mig meget, at vi, som er tœt inde på livet i de sven ske land dis trik ter, kan arbejde med disse spørgs mål. Part ner skab er et nøg le be greb inden for LEADER. Hvor dan omsœt tes det i praksis i Sverige? Jeg taler gerne om part ner skab, for det gør LEADER II til noget nyska bende for os. Alle svenske lokalaktionsgrupper er brede partnerskaber, der omfatter byudviklingsgrupper, det lokale erhvervsliv og den offentlige sektor, der samarbejder for at udvi kle deres eget land dis trikt. Ved udvœl gel sen af grup perne har vi der for lagt sœr lig stor vœgt på, at de er reprœ sen ta tive for deres område. Det er også meget til freds stil lende at notere, at de selv til lœg ger part ner ska bet stor vœgt. Hvad kan lokale udvi klings grup per i Sve rige til føre andre LEADER-grup per i Eur opa, og hvor dan kan de selv få udbytte? Jeg tror, at Sve rige først og frem mest vil bidrage på to områ der: mil jø spørgsmål og kvin ders del ta gelse i udvi klings ar bej det. I begge til fœlde har vi stœrke tra di tio ner, som går til bage til 70 erne. Byud vi klings grup per arbej der nu overalt i lan det inden for ram merne af Agenda 21, der blev fast lagt ved Rio-konfe ren cen, dvs. hen sy net til mil jøet er inte gre ret i alle deres akti vite ter. Kvinderne spil ler ofte en cen tral rolle, både når det gœl der om at orga ni sere grupper for at forbedre livskvaliteten i nœrmiljøet og at gennemføre projekter. Når det gœl der påvirk ninger fra andre lande, fal der tan ken i før ste omgang på, hvad vi kan lœre af arbej det i det lokale part ner skab, ikke mindst i spørgsmålet om det private erhvervslivs medvirken. < LEADER magazine 5 Sommeren 97 nr.15

6 Land brug og udvik ling af la Sam ord ning en nø Land bru get kan klare sig godt, mens land dis trik terne kla rer sig dår ligt. Man kan således ikke fore stille sig de euro pœiske land dis trik ters frem tid uden hen syn ta gen til land bru gets rolle, når man plan lœg ger sty ringen af disse områ der. Hvor dan kan man frem over fore stille sig et land brug, der lever op til virk som he der nes og de europœiske regio ners for vent ninger og interes af BERTRAND HERVIEU ser? Ber trand Her vieu er forsk nings chef ved CNRS (Cen tre Natio nal de la Recher che Sci en ti fic, Fran krig) og interes se rer sig spe cielt for for an dring erne i land dis trikterne og for land brugs po li tik ken. Han er for fat ter til en lang rœkke vœr ker om de fran ske land dis trik ter og én af initi a tiv ta gerne bag Bru ges-grup pen, der består af en snes ledende euro pœiske per son lig he der, som ønsker at bidrage til sam funds de bat ten om land brugspo li tik kens frem tid. Udviklingen af landdistrikterne er truet af to farer. Den før ste går ud på kun at se land dis trik ter nes udvik ling som vœrende afhœngig af land bru gets udvik ling. Den anden er at tœnke på land dis trik terne som vœrende uafhœng ige af land bru get, når det ikke går land bru get imod. Hvis man kun tœn ker på udvik lingen af land dis trik terne som funk tion af land bru get, stø der man på to vel kendte hin dringer. Vi ved, at land brugs be folk ningen nu kun reprœsenterer en lille del af landdistrikternes samlede LEADER magazine 6 Sommeren 97 nr.15

7 nd dis trik ter d ven dig hed arbejds styrke. På en måde er selve tan ken om udvik ling af land dis trik terne opstået, fordi man har erkendt, i hvilket omfang den svimlende stigning i produktivitetsforbed ringen inden for land bru get gør det nød ven digt at finde alternative indtœgtskilder og beskœftigelsesmuligheder i landdistrikterne for at holde på lokalbefolkningen og hin dre affolk ning. Man kan sige, at pro ble ma tik ken omkring udvik lingen af land dis trik terne er opstået af samme årsag som den, der lig ger til grund for den vel lykkede udvikling af produktivitetsmodellen inden for landbruget. Det para doks, som vi står over for, er føl gende: Sam ti dig med, at Europa bliver en landbrugsmœssig stormagt, ophø rer det med at vœre et land brugs ba se ret sam fund, og land bru get bli ver blot en alter na tiv leve vej i mange regio ner. Der er ved at ske et under fuldt kon cen tra tionsskifte, som har ten dens til at flytte pro duk tio nen i henhold til de geografiske udviklings- og distributionscentre. Havnetrekanten Rouen-London-Amsterdam har en sådan til trœk nings kraft, at man udmœr ket kan fore stille sig en udvik ling, hvor 60-70% af den euro pœiske land brugs produk tion 30 år frem i tiden vil vœre kon cen tre ret langs med Den Eng el ske Kanal og Nord søen, fra Brest til København. Land brug kan godt vœre ind bring ende sam ti digt med, at mange land dis trik ter kla rer sig dår ligt. Man kan såle des ikke snakke om land bru gets frem tid uden at tage hen syn til land bru gets rolle i sty ringen af disse områ der i betragt ning af, at det euro pœiske bidrag til behand lingen af dette pro blem kom mer fra land brugs bud get tet: 40 mia. ECU i 1997, hvil ket er over halv de len af Den Euro pœiske Unions budget. Hvor dan kan man tage hen syn til dette for hold og sam tidig tœnke sig et land brug, der opfyl der erhvervs li vets og de euro pœiske regio ners for vent ninger og behov som hel hed? For at kunne udtœnke et sådant pro gram, må man først over veje det for hold, at land bru get ikke blot fremstiller materielle produkter, men også immaterielle; og ikke blot lev ned smid ler, ikke blot han del sva rer, men også ikke-handelsvarer. Kvalitet, hjørnestenen i nytœnkning Når det drejer sig om lev ned smid del pro duk tion, er et af de før ste hen syn, at mål sœt ningen om kvan titet skal blan des med mål sœt ningen om kva litet. Begre bet kvalitet er sand syn lig vis den vig tig ste fak tor i den nød vendige økonomiske og kulturelle omlœgning. Den første kvalitetsdimension vedrører kvaliteten af produk tet selv. På dette punkt er kra vene sti gende og somme tider mod stri dende, men en even tuel mod strid bør ikke tage foku se ringen vœk fra det cen trale. Den euro pœiske levnedsmiddelsektor er standardiseret hurtigere, end man ville have troet muligt for år siden, og det har standardiseringen af landbrugsprodukter på markedet bidra get til. Det er ikke fore gået helt uden epi so der, og det har skœr pet for bru ger nes årvå gen hed. De fleste husker de stœrke følel ser, der kom til over fla den i for bin delse med sagen om hor mo ner i kal ve kød eller udbrud det af kogalskab. LEADER magazine 7 Sommeren 97 nr.15

8 Lokalplanlœgning hjœlper unge landmœnd Jacques Fournier [LEADER Livradois-Forez, Frankrig] I Ance-dalen, som lig ger i den regio nale natur park i Liv ra dois-forez (Auvergne) er 30% af den erhverv sak tive befolk ning beskœf ti get med land brug, men mange landmœnd er oppe i alde ren og har ingen efter føl ger. Jordlod derne er meget opsplit tede, og sko ven har bredt sig ned i dalen og lang somt, men sik kert luk ket land skaberne omkring lands byer og flœk ker inde. Denne nedbryd ning af land ska berne har blandt andet med ført, at unge land mœnd afskrœk kes fra at slå sig ned i områ det (van ske ligt at finde ét sam men hœng ende stykke jord, der kan gøre det løn somt at dyrke land- eller skov brug, mangel på ledige byg ninger, fordi et stort antal gårde omdannes til fritidshuse). Allerede i 1992 indledtes på naturparkens initiativ et forsøg på lokalplanlœgning i flere distrikter i Livradois- Forez, blandt andet i Ance-dalen. Ini ti a ti vet omfat ter i dag 55 kom mu ner (ca km 2 ) og har til for mål gen nem lokale arbejds grup per at skabe enig hed mel lem lokale myndigheder og samfunds- og erhvervslivet om kort- og langsigtede mål for lokalplanlœgningen. Aktio nen blev del vist finan si e ret af LEADER I og fore gik i fire eta per: 1) Initiativet blev fremlagt for kommunalbestyrelserne, der påtog sig at udar bejde mål sœt ninger for lokal planlœg ningen 15 år frem i tiden, eta blere et nœrt sam arbejde med de tilgrœnsende kommuner og sammensœtte en arbejdsgruppe, der var reprœsentativ for kommunens indbyggere. 2) Nogle arbejds grup per har udpe get og kort lagt, hvordan for skel lige områ der anven des, hvem der anven der land brugs are a lerne, under søgt for hol dene omkring lokalplanlœgningen i forbindelse med livskvalitet og land ska ber, øko no mien inden for land- og skov brug, turistindustri og jagt- og fiskeriaktiviteter. Analysearbej det blev afrun det med udar bej del sen af en sam menfat tende rap port, der efter høring i lokal be folk ningen blev referencedokument for området. 3) Derpå etableredes et første handlingsprogram. I Ance-dalen kom pro gram met til at danne udgangs punkt for en regions kon trakt, som i april 1996 blev underskre vet af de lokale myn dig he der og andre berørte parter. 4) Et år efter underskrivelsen af handlingsprogrammet for Ance-dalen, der inde hol der 13 for an stalt ninger, blev der afholdt et eva lu e rings møde for at se, hvor dan ini tia ti vet skred frem. Her nogle eksem pler: > indretning af en forpagtergård (kommunen har købt en gård, som var til salg i en lille by, hvor den sid ste landmand stod for at gå på før pen sion. Flere inter es se rede meldte sig som kan di da ter i løbet af 1996) > gen ind vin ding af 60 ha land > rydning af skovafsnit inden for landdistriktet i nœrheden af en lille køb stad og en hoved vej med efter følgende genplantning af afgrøder > opret telse af en støt te fond og tak ket vœre LEADER II ansœt telse af en med ar bej der, hvis opgave det er at under søge, hvilke land mœnd der er inter es se ret i at købe og sœlge land brugs be drif ter og -jorde for grad vist at puste liv i ejendomshandelen Hele ini ti a ti vet er base ret på et under støt tet og opfølgende arbejde. Arbej det er i før ste omgang lagt an på, at de lokale myndigheder, landmœnd, jœgere, forstmœnd, fiskere, turistmedarbejdere, handlende og andre mødes og sam ar bej der om at skabe de rette for ud sœt ninger for områ dets frem tid. Det er et arbejde, der vil tage tid, men de før ste resul ta ter er grad vist ved at vise sig. < LEADER magazine 8 Sommeren 97 nr.15

9 Stœrke meninger er kom met frem i for bin delse med problemerne omkring levnedsmidler og hygiejne, og forbrugerne har samme forventninger til masseproducerede varer som til luk su sva rer. De, som er oprørte over visse over dri vel ser på dette område, hœv der, at der fin des mange kri te rier for defi ni tion af kva litet, der ofte er subjek tive. Det ville imid ler tid vœre for kert ikke at vise tilstrœkkelig opmœrksomhed over for de kvalitetskrav, der i dag har afgørende indflydelse på levnedsmiddelområdet. Det gœlder hele registeret: smagskvalitet, ernœringskvalitet, hygiejnemœssig kvalitet i tilknytning til friskhed og opbevaring, indpakningens kvalitet osv. Producenter, distributører og forbrugere lœgger forskelligt vœgt på vig tig he den af disse aspek ter og har for skel lige holdninger til hver af dem. Det er imid ler tid muligt at fastlœgge nogle defi ni tio ner og for be dre dem løbende gennem en debat, hvor alle de impli ce rede part nere del ta ger. Kontrolleret kvalitetsmœrkning med angivelse af oprindel ses sted er et godt eksem pel på, hvad der kan opnås, og hvil ken gen nem slags kraft det kan have for en bestemt bedrift eller region. LEADER-pro gram merne har i øvrigt bidraget vœsentligt til disse initiativer. Standardiseret kvalitet Det ville imid ler tid vœre for kert på bag grund af dette eksem pel at kon klu dere, at ideen med at udnytte kva liteten kun er rele vant for sœr lige og mar gi na li se rede bedrifter. Det ind dra ger i lige så høj grad det dag lige for brug i en konstant udveksling mellem almindelige produkter og raffinerede produkter. I samfundet som helhed er fokuseringen på smag og sundhed blevet dominerende. Stigningen i det daglige forbrug af standardiserede fœrdig va rer, som er lette at ser vere, og som for bru ge ren for ven ter opfyl der en rœkke kva li tets krav, dvs. med optimal sik ker hed, led sa ges af helt paral lel stig ning i efterspørgs len efter sœr lige, sjœldne og ander le des pro dukter: pro duk ter fra hjem eg nen, gård pro duk ter, kvalitetsmœrkede produkter til anvendelse i madlavningen osv. Det stigende forbrug af fœrdigvarer ledsages af en helt ene stå ende udvik ling i gas tro no mien. Disse forbrugsvaner breder sig overalt, hvilket blandt andet fremmer omlœgningen af distributionen. I en rœkke lande kan man i dag købe dag lig dags pro duk ter og kva litetsmœssigt mere eksklusive produkter samme sted. Kvalite ten er ikke begrœn set til pro duk ter, der udby des til salg i spe ci al bu tik ker eller hos trak tø rer. De store supermar ke der har også deres kva li tets krav og søger i sti gende grad det vel kendte pro dukt, der er ori gi nalt og af konstant kvalitet. Kvalitetsproduktet fra gården er ikke lœngere reser ve ret til salg fra går den. Men for at kunne få en plads på supermarkedernes hylder, skal produktet opfylde en rœkke krav til orga ni sa tion, grup pe ring og embal lage. I store dele af Eur opa arbej des der på lev ned smid del området med en standardiseret kvalitet. Der skal således udfø res et stort stykke behœn digt arbejde for at opfylde disse komplementœre og parallelle forventninger, der åbner op for nye per spek ti ver, som sik kert ikke er ubegrœn sede, men i det mind ste uund gå e lige. En ting kan man vœre sik ker på: I en sek tor som lev ned smid del sekto ren, hvor efter spørgs len i aller høj este grad udvi kler sig i tiden, er det kun de pro du cen ter, der kan hånd tere en kompliceret tilbuds- og forhandlingsproces med utallige kul tu relle hen syn, som vil kunne klare sig. Alle har forstået, hvad det drejer sig om. Fra nu af gœl der kva li tetskra vet ikke blot pro duk tet selv, men også frem stil lingsprocessen og de tilhørende hjœlpemidler, som kan påvirke jordbunden og vandmiljøet. Andre produkter Fabrikation af fåreost i LEADER-området Rhodos [Grœkenland] Det tyvende århun dre des his to rie har lœrt os, at udvi klede sam fund kan udvi kle sig til i sta dig min dre grad at udøve mine drift, udvin ding og anden udnyt telse af de natur lige res sour cer og i ste det opfinde og frem stille deres egne ener gi kil der. Bio lo gisk og bio tek no lo gisk frem stil ling af energi (etha nol, rap sœ ter osv.) er i denne sam men hœng et langsigtet strategisk og miljøvenligt alternativ, som i vigtighed kan sammenlignes med tidligere tiders levnedsmiddelproblem, selv om det selvfølgelig stadig ofte løsninger, der krœ ver tids krœ vende tests og inde bœ rer en vis risiko for de involverede parter, herunder industrien. Ud over disse energimœssige produkter udnyttes landbruget til at levere råma te ri a ler til indus trien for syn te tiske materialer, tekstiler og farmaci. Det er en nyska bende udvik ling af store dimen sio ner, at land bru get nu kan frem stille pro duk ter, der ikke er beregnet til lev ned smid ler, men der imod til energi og syn tetiske stoffer. LEADER magazine 9 Sommeren 97 nr.15

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen en artikelsamling Finn Holst juni 2003 www.digidakta.dk Com pu teren som kre a tivt værk tøj i mu sik un der vis nin gen - ar ti kel sam ling Det te

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 8. årgang Nummer 38 December 2011 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Bioenergi er ikke altid CO2-neutralt Dansk forgasningsteknologi kan blive et guldæg Brint vil koste en flaske rødvin om

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter LOKALPLAN 102 Buddinge skole Buddinge kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1996 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 RESUMÈ OG FORBRUGERFORHOLD 3 2.0 MÅLINGER AF FORBRUGERFORHOLD 6 2.1 ForbrugerForholdsIndekset (FFI)

Læs mere

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 RESUMÈ OG FORBRUGERFORHOLD 3 2.0 MÅLINGER AF FORBRUGERFORHOLD 6 2.1 ForbrugerForholdsIndekset (FFI)

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Tors dag den 4. ok to ber Ka strup-moskva....4 Fre dag den 5. ok to ber Mosk va-kathmandu....4 Lør dag den 6. ok to ber Kath mandu Be søg på Dur bar

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 53 Maj 2007 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 19. april 2007 Ved navne op råb kon sta tere des, at 15 med - lem mer var rep ræ sen teret, her af 0

Læs mere

Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65).

Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65). Boganmeldelse Werner Kunz: Do Species Exist? Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65). Definitionen af artsbegrebet

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

Et kost- og aktivitetsprogram til overvægtige og inaktive børn og deres familier. 7-15 år 40 uger

Et kost- og aktivitetsprogram til overvægtige og inaktive børn og deres familier. 7-15 år 40 uger Et kost- og aktivitetsprogram til overvægtige og inaktive børn og deres familier 7-15 år 40 uger Hvert 5. barn i Danmark er overvægtigt, 70 % af dem er det stadig som voksen Sundhedsstyrelsen Forskning

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Vedr. aktindsigt Skive Kommune

Vedr. aktindsigt Skive Kommune 21-03- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedr. aktindsigt Skive Kommune Du har den 26. januar 2012 rettet henvendelse til Stat s- forvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelsesl o- vens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

EcoJoy. Mindre vand, mindre energi, mere nydelse NYHED. 5,8 L/min. 3 bar. Eurosmart. 3 bar. Europlus E. 9,4 L/min. 3 bar. Euphoria.

EcoJoy. Mindre vand, mindre energi, mere nydelse NYHED. 5,8 L/min. 3 bar. Eurosmart. 3 bar. Europlus E. 9,4 L/min. 3 bar. Euphoria. EcoJoy NYHED Heroes 5,8 L/min Eurosmart Cosmopolitan Europlus E 6 L/min 9,4 L/min Euphoria 9,4 L/min Rainshower System Next Generation 6 L 3 L Rapid SL + Skate Cosmo betjeningsplade Grohtherm 1000 Cosmopolitan

Læs mere

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2010 KOM(2010)336 endelig 2010/0183 (COD) C7-0157/10 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 af om ændring af Rådets forordning (EF)

Læs mere

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S klar besked om Mølholm Forsikring A/S god behandling Finlandgade 1, 2. th. 5100 Odense C Tlf: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 www.behandlingsgaranti.dk info@behandlingsgaranti.dk MØLHOLM FORSIKRING A/S Vi

Læs mere

CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS. Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge landmænd

CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS. Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge landmænd CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS European Council of Young Farmers - Europäischer Rat der Junglandwirte Ref: CEJA-N-018-2008-EN Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge

Læs mere

Forenin gen har hjemsted i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Forenin gen har hjemsted i Ringkøbing-Skjern Kommune. Vedtægter NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Vestjysk Landbofor ening. Landboforeningen er dannet den 1. januar 2000 ved en sammenslutning af Ringkjøbing-Ulfborg Egnens Landbofor ening, stiftelse

Læs mere

Fritidshusejerne. Fritidshusejerne Danske Sommerhusudlejere. www.fritidshusejerne.dk. Husk vores fordelagtige. forsikringer til grundejerforeninger

Fritidshusejerne. Fritidshusejerne Danske Sommerhusudlejere. www.fritidshusejerne.dk. Husk vores fordelagtige. forsikringer til grundejerforeninger Fritidshusejerne Husk vores fordelagtige forsikringer til grundejerforeninger - se mere på: Velkommen til vores for- årsnyhedsbrev Foråret er ved at være her, og det bliver dejligt at se alt blive grønt

Læs mere

RØDDER TOUR HER NING GOLF KLUB PLAYGROUND FOR MEMBERS. A GOOD WALK SPOILED. ESTABLISHED 1997. Rødder Tour Bladet Årgang 2012 1 udgave

RØDDER TOUR HER NING GOLF KLUB PLAYGROUND FOR MEMBERS. A GOOD WALK SPOILED. ESTABLISHED 1997. Rødder Tour Bladet Årgang 2012 1 udgave RØDDER TOUR PLAYGROUND FOR MEMBERS. A GOOD WALK SPOILED. ESTABLISHED 1997 Tou ren er kva li fi ka tions-tur ne ring til den pre sti ge fyld te Rød der-cup, som af hol des hvert an det år i sep tem ber,

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

Skrubberuphavn T E KSTER OG NODER

Skrubberuphavn T E KSTER OG NODER Skrubberuphavn T K S T R O G N O D R 1. udgave - 1. oplag Udgivet 2010 af Ulla Abdullas Cocobongoband - www.cocobongo.dk Illustrationer: Pia Thaulov Foto: Niels Jensen Alle rettigheder tilhører Ulla Abdullas

Læs mere

TIL LEJE I HØRNING. Ejendomsselskabet Vesterkrogen ApS, Es bjerg VESTERKROGEN

TIL LEJE I HØRNING. Ejendomsselskabet Vesterkrogen ApS, Es bjerg VESTERKROGEN TIL LEJE I HØRNING VESTERKROGEN Lej en lejlighed i en nyere skøn, central be lig gen de bo lig be byg gel se i Hørning, det er, hvad Ejendomsselskabet Vesterkrogen ApS Es bjerg, til by der Dem. Bebyggelsen

Læs mere

bedste tilverdens Leverandør

bedste tilverdens Leverandør tilverdens bedste Leverandør Vi har smag for gode oste Hos HKI OST står vi til rådighed stort set døgnet rundt, når det handler om ost; vi kører Europa tyndt for at få ostene hjem til rette tid, og bringer

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Landsforeningen LEVs. byggestrategi

Landsforeningen LEVs. byggestrategi Landsforeningen LEVs byggestrategi for 2011 til 2015 byggestrategi Landsforeningen LEV har fastlagt sin boligvision med afsæt i FNs Handicapkon ven tion, sådan at landforeningen arbejder for, at mennesker

Læs mere

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus Statsforvaltningens afgørelse af 31. maj 2013 til en kommune: 31-05- 2 0 1 3 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Odense Kommune har den 22. maj 2013 anmodet Stat s- forvaltningen Syddanmark, det

Læs mere

Fritidshusejerne. Fritidshusejerne / DanskeSommerhusudlejere. fællesarealer og for eventuel fælles legeplads. Ikke mindst dækker an- svarsforsikringen

Fritidshusejerne. Fritidshusejerne / DanskeSommerhusudlejere. fællesarealer og for eventuel fælles legeplads. Ikke mindst dækker an- svarsforsikringen Fritidshusejerne Gratis forsikring til de hurtige!! Meld jer ind i Fritidshus- ejerne og få betalt for- eningens grundejeran- svarsforsikring i et helt år! Meld grundejerforeningen ind i oktober måned

Læs mere

Tal om gartneriet 2013

Tal om gartneriet 2013 Tal om gartneriet 2013 Indholdsfortegnelse STRUKTUR... 3 ØKONOMI... 3 EKSPORT... 6 ERHVERVET I TAL TABEL 1 - ANTAL VIRKSOMHEDER MED VÆKSTHUSPRODUKTION.. 8 TABEL 2 - AREAL MED VÆKSTHUSPRODUKTION OG DRIVAREAL

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

På dette møde blev der indgået aft ale med alle parter om, at der skal betales provisionsgaranti for de medde l- te garantier.

På dette møde blev der indgået aft ale med alle parter om, at der skal betales provisionsgaranti for de medde l- te garantier. Statsforvaltningen Syddanmarks brev af 14. december 2012 til en kommune: 14-12- 2 0 1 2 Det kommunale tilsyn rettede den 30. oktober 2012 he n- vendelse til Langeland Kommune, idet det fremgik af referaterne

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

der hjælper lokalt. TÆND ET LYS I RUMÆNIEN I denne folder kan du læse om vores projekter... ...og hvordan du kan være med!

der hjælper lokalt. TÆND ET LYS I RUMÆNIEN I denne folder kan du læse om vores projekter... ...og hvordan du kan være med! Brother to Brother Support (BBS) rækker en hjælpende hånd til mennesker, kirke og samfund i Rumænien på grundlag af et kristent livs og menneskesyn. Oftest hjælper vi dem, der hjælper lokalt. TÆND ET LYS

Læs mere

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD BRIEF ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD Kontakt: Direktør, Bjarke Møller Analytiker, Eva Maria Gram +45 51 56 19 15 + 45 2614 36 38 bjm@thinkeuropa.dk emg@thinkeuropa.dk RESUME I august 2015 træder

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde

Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Roskilde Kommune anmoder ved henvendelse af 7. december 2012 Statsforvaltningen Sjælland om samtykke til at sælge

Læs mere

7. Forslag om optagelse af standarden OVF i OIO Kataloget (B)

7. Forslag om optagelse af standarden OVF i OIO Kataloget (B) Et emne, som allerede har affødt en del debat, er den obligatoriske brug af elektronisk kommuni kation, som blandt andet sidestiller en e mailhenvendelse med en henvendelse modtaget med pa pirpost, hvilket

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD Mad med mening Lise Lykke Steffensen Cand. Agro., HD Ny Nordisk Mad -En succeshistorie om innovation og mad med mening En innovativ satsning baseret på værdier og sammenhængskraft Et innovationskryds mellem

Læs mere

Forord 5. Litteraturforslag 186. Om forfatterne 192

Forord 5. Litteraturforslag 186. Om forfatterne 192 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Indledning: om livskvalitet 6 2. Hvem er jeg? 18 3. Livshjulet 28 4. Mig selv 38 5. Parforhold 44 6. Børn 54 7. Job 64 8. Fritid 78 9. Økonomi 90 10. Sundhed 102 11. Personlig

Læs mere

Privat Konsum Norge (Gennemsnitlig stigning 3,15% p.a.) 2,6 % i DK. Erhvervsskoler frem mod 2020" De usikre! Demographic development

Privat Konsum Norge (Gennemsnitlig stigning 3,15% p.a.) 2,6 % i DK. Erhvervsskoler frem mod 2020 De usikre! Demographic development De usikre! Verden, Give me virksomheder, direction! kompetencer og Erhvervsskoler frem mod 2020" Unge, som har tøj, penge, mobil og I- pod Unge, som har ondt i selvværdet Unge, som ikke kan hente støtte

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Ú 63. Natteregn. P œ. j œ c # # n œ œ œ œ 4. œ œ œ œ # œ J œ J œ. 3 œ œ n œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ J. œ J. # œ œ. n œ œ œ. œ J.

Ú 63. Natteregn. P œ. j œ c # # n œ œ œ œ 4. œ œ œ œ # œ J œ J œ. 3 œ œ n œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ J. œ J. # œ œ. n œ œ œ. œ J. Natteregn S Ú 6 1 n n Tekst: Nis etersen 196 Musik: Christian Dyrst 009 n. A ald bli de regn fald sag te giv mul kraft og høens luft n. T ald bli de regn fald sag te giv mul kraft og høens luft Œ. n. B

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

Jeg vil prise dit navn

Jeg vil prise dit navn Jeg vil prise dit navn Vekselsange til messen Gregorianiserende vekselsange til alle tre kirkeårs søn- og helligdage samt Påskeliturgien Udarbejdet af Jette Thomsen Jeg vil prise dit navn Vekselsange til

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Mørke 28. august 2012 Program Introduktion til LAG (eventuelt!) Introduktion til kommende

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Fritidshusejerne. Forebyg stress i sommerhuset I marts måned udkom rap- porten. også kaldet den natio- nale

Fritidshusejerne. Forebyg stress i sommerhuset I marts måned udkom rap- porten. også kaldet den natio- nale Fritidshusejerne Påskeud- gave Se alle dine fordele inde i bladet Gør huset klart Påsken nærmer sig, og det gør sommerhussæsonen så også for rigtig mange som- merhusejere. Sommerhuset er stedet, hvor man

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til installatøren Installationsvejledning VR 900 Kommunikationsenhed DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

DEL 5 MIT EGET EVENTYRSPIL at spillet måske lover mere, end det kan Spilfigurer: Beskriv de forskellige typer af

DEL 5 MIT EGET EVENTYRSPIL at spillet måske lover mere, end det kan Spilfigurer: Beskriv de forskellige typer af realisme? Hvad betyder lydsiden for spillet og spilleren? er et strategispil, for det angår ikke spillet, men dig. Derimod kan det være interessant, DEL 5 MIT EGET EVENTYRSPIL at spillet måske lover mere,

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE

HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE 1 Forord Den danske befolknings it-færdigheder bliver stadigt bedre, og andelen af it-brugere er stigende fra år til år. Men ikke alle borgere i Danmark er lige

Læs mere

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt Biogas Ringkjøbing-Skjern Lars Byberg, Bioenergikoordinator Kortlægning af bioenergi i Ringkøbing-Skjern Kommune Bioenergi Gas Flydende Fast CO 2 deponering

Læs mere

TÆNK FØR DU KØBER OKSEKØD, KALVEKØD OG MÆLK. www.dyrenes-venner.dk

TÆNK FØR DU KØBER OKSEKØD, KALVEKØD OG MÆLK. www.dyrenes-venner.dk TÆNK FØR DU KØBER OKSEKØD, KALVEKØD OG MÆLK www.dyrenes-venner.dk TÆNK! FØR DU KØBER OKSEKØD, KALVEKØD OG MÆLK $OW IRU PDQJH PDONHN HU HU XGmal- kede og udpinte med sygdom og skader VW\NNHU YRNVHQW NY

Læs mere

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU En sammenlignende

Læs mere

Hver tredje iværksætter er forsvundet

Hver tredje iværksætter er forsvundet PRESSEMEDDELELSE Ny konkursanalyse fra Experian: Hver tredje iværksætter er forsvundet 2. oktober 20 Langt færre danskere tager springet fra lønmodtager til iværksætter. I løbet af årets første ni måneder

Læs mere

GROHE BLUE CHILLED, FILTERED & SPARKLING

GROHE BLUE CHILLED, FILTERED & SPARKLING CHILLED, FILTERED & SPARKLING VANDET En gang drak vi det reneste vand direkte fra kilderne. Siden er det gået ned ad bakke... indtil nu! I årevis havde vi kun det vand, som kom ud af hanen. Siden fik vi

Læs mere

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 AGENDA 1 2 BAGGRUND OG FORMÅL HVEM ER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 3 HVAD ØNSKER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 4

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

som er specielt vigtige når det gælder børn, som er udsat for omsorgssvigt. Forsk ning som undersøger hvor dan omsorgssvigt

som er specielt vigtige når det gælder børn, som er udsat for omsorgssvigt. Forsk ning som undersøger hvor dan omsorgssvigt Fag ar tik kel Gun hild Kath rine Win ther Skog li Barne- og ung doms psy kia trisk po li kli nikk Lil le ham mer, Sy ke hu set Inn lan det HF Me re te Glen ne Øie Di vi sjon Psy kisk Helse vern, Sy ke

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

Husorden 1-3071 Kløvermarken

Husorden 1-3071 Kløvermarken Husorden 1-3071 Kløvermarken Revideret på afdelingsmødet den 8. september 2010 Bofællesskabet Kløvermarken kan sammenlignes med et miniaturesamfund, hvor vi er mere eller min dre af hængige af hinanden

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort BRIEF Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk De østeuropæiske lande er Europas svar på de asiatiske tigerøkonomier. Siden deres

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i en mail af 10. december 2010 rettet henvendelse

Læs mere

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune Journalist Heikki Yding DR Østjylland 2 2-08- 2 0 1 3 Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune T i l s y n e t Statsforvaltningen M idtjylland modtog din henvendelse af 25. januar 2013 om en

Læs mere