INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING...91 Symboler der er brugt i instruktionerne SIKKERHED...91 Fundamentale sikkerhedsforskrifter...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING...91 Symboler der er brugt i instruktionerne SIKKERHED...91 Fundamentale sikkerhedsforskrifter..."

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...91 Symboler der er brugt i instruktionerne SIKKERHED...91 Fundamentale sikkerhedsforskrifter ANVENDELSE I OVERENSSTEMMELSE MED DET APPARATET ER BEREGNET TIL...92 BRUGERINSTRUKTIONER...92 BESKRIVELSE...92 Beskrivelse af apparatet Beskrivelse af kontrolpanel Beskrivelse af tilbehør Beskrivelse af kontrollamper INDLEDENDE OPERATIONER...93 Kontrol af apparatet Apparatets installation Apparatets tilslutning Apparatets første ibrugtagning APPARATETS TÆNDING...94 APPARATETS SLUKNING...94 Selvslukning...94 ENERGIBESPARELSE...94 blødgøringsfilter...95 Isætning af filtret Fjernelse og udskiftning af blødgøringsfiltret TILBEREDELSE AF KAFFE...95 Valg af kaffesmag Valg af kaffemængden i koppen Regulering af kaffekværn Indstilling af temperatur Råd for at få en varmere kaffe Tilberedelse af kaffe ved brug af kaffebønner TILBEREDELSE AF CAPPUCCINO...97 Rengøring af cappuccinator efter brug TILBEREDELSE AF VARMT VAND...98 RENGØRING...98 Rengøring af maskinen Rengøring af kaffegrumsbeholder Rengøring af drypbakke og beholder til kondensopsamling Rengøring af maskinens indre Rengøring af vandbeholder Rengøring af kaffehældetud Rengøring af tragt til påfyldning af formalet kaffe Rengøring af infusionsenhed AFKALKNING PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHEDSGRAD..100 Måling af vandets hårdhedsgrad Indstilling af vandets hårdhedsgrad TEKNISKE DATA BORTSKAFFELSE KONTROLLAMPERNES BETYDNING PROBLEMLØSNING

2 INDLEDNING Vi takker Dem for at have valgt den automatiske maskine til kaffe. Vi ønsker Dem god fornøjelse med Deres nye apparat. Giv Dem selv et par minutter til at læse denne brugermanual. De vil på denne måde undgå farer eller beskadigelser på maskinen. Symboler der er brugt i instruktionerne De vigtige advarsler viser disse symboler. Det er absolut nødvendigt at overholde disse advarsler. Fare! Manglende overholdelse kunne være årsag til eller forårsage læsioner pga. elektrisk stød med livsfare. Manglende overholdelse kunne være eller er årsag til læsioner eller skader på apparatet. Fare for forbrænding! Manglende overholdelse kunne være eller er årsag til skoldninger eller forbrændinger. Manglende overholdelse kunne være eller er årsag til skoldninger eller forbrændinger. Bogstaver i parentes Bogstaverne i parentes svarer til tegnforklaringen der findes i Beskrivelse af apparatet (side 2-3). Problemer og reparationer I tilfælde af problemer, skal man først og fremmest forsøge at løse dem ved at følge vejledningerne der findes i afsnittene Kontrollampernes betydning på side 102 og Problemløsning på side 103. Hvis disse viser sig at være ueffektive eller for yderligere klargøringer, rådes det til at konsultere kundeassistancen ved at ringe til nummeret der findes på det vedlagte papir Kundeassistance. Hvis Deres land ikke findes blandt dem der vises på papiret, skal man ringe til nummeret der vises på garantien. For hvad der vedrører reparationer, skal man udelukkende henvende sig til De Longhis Tekniske Assistance. Adresserne findes på garantibeviset der er vedlagt maskinen. SIKKERHED Fundamentale sikkerhedsforskrifter Fare! Eftersom at apparatet fungere med elektrisk strøm, kan det ikke udelukkes at den kunne generere elektriske stød. Derfor skal man holde sig til følgende sikkerhedsforanstaltninger: Rør aldrig apparatet med våde hænder eller fødder. Rør aldrig stikket med våde hænder. Kontrollér at stikket altid er let tilgængeligt, fordi man kun på den måde kan tage stikket ud, hvis det bliver nødvendigt. Hvis De vil trække stikket ud af kontakten, skal man tage fat direkte om stikket. Træk aldrig i ledningen da den kunne beskadiges. For fuldstændigt at frakoble apparatet, skal man trykke hovedafbryderen i position O, der findes bagpå apparatet, (fig. 3). Hvis der opstår beskadigelser på apparatet, skal man ikke prøve at reparere dem. Sluk apparatet, træk stikket ud og henvend Dem til den Tekniske Assistance. Hvis der er skader på stikket eller el-ledningen, skal disse udelukkende skiftes ud af De Longhis Tekniske Assistance, for at undgå enhver form for risiko. Opbevar emballagematerialet (plastikposer, ekspanderet polystyren) udenfor børns rækkevidde. Man bør ikke tillade mennesker (og heller ikke børn) med nedsatte psykiske eller fysiske evner eller nedsatte sanse evner, eller med utilstrækkelig erfaring og kendskab, at betjene dette apparat med mindre de er under passende opsyn, og der er blevet givet passende vejledninger af en der er ansvarlig for deres sikkerhed. Overvåg børnene, så de ikke leger med apparatet. DA 91

3 Fare for forbrænding! Dette apparat producerer varmt vand og når det er i funktion kan der dannes vanddamp. Vær yderst forsigtig med ikke at komme i kontakt med vandstænk eller varm damp. ANVENDELSE I OVERENSSTEMMELSE MED DET APPARATET ER BEREGNET TIL Apparatet er bygget til tilberedelse af kaffe og til at opvarme drikke. Ethvert andet brug skal anses som forkert. Apparatet er ikke egnet til kommercielt brug. Fabrikanten tager ikke ansvaret for skader der opstår som følge af et forkert brug af apparatet. Apparatet er udelukkende beregnet til husligt brug. Det er ikke beregnet til brug i: rum der bruges som køkken for personale i butikker, på kontorer eller i andre arbejdsmiljøer bondegårdsferier hoteller, moteller og andre indkvarteringsstrukturer udlejning af værelser BRUGERINSTRUKTIONER Læs grundigt disse instruktioner inden apparatet bruges. - Hvis disse vejledninger ikke overholdes, kan det forårsage kvæstelser og beskadigelse af apparatet. Fabrikanten tager ikke ansvaret for skader der opstår som følge af manglende overholdelse af brugervejledninger. Opbevar disse vejledninger omhyggeligt. Såfremt apparatet overdrages til andre personer, skal man også lade vejledningerne følge med. BESKRIVELSE Beskrivelse af apparatet (side 3 - A ) Kontrolpanel A2. Knap til regulering af formalingsgrad A3. Hylder til kopper A4. Låg til bønnebeholderen A5. Låg til den formalede kaffes tragt A6. Tragt til påfyldning af formalet kaffe A7. Beholder til bønner A8. Hovedafbryder A9. Vandbeholder A10. Infusionslåge A11. Infusionsenhed A12. Kaffehældetud (der kan reguleres i højden) A13. Beholder til kaffegrums A14. Beholder til kondensopsamling A15. Kopholderbakke A16. Indikator til vandniveau i drypbakke A17. Drypbakke A18. Cappuccinator A19. Knap til damp/varmt vand Beskrivelse af kontrolpanel (side 2 - B ) B1. Kontrollamper B2. Taste : til at tænde og slukke maskinen. B3. Taste : til tilberedelse af 1 kop espresso kaffe. B4. Taste : til tilberedelse af 2 kopper espresso kaffe. B5. Taste : til at foretage en skylning eller fortsætte med afkalkning. B6. Valgknap: drej for at vælge den ønskede kaffemængde eller for at vælge tilberedelse med formalet kaffe. B7. Taste til at få damp til tilberedelse af drikke på mælkebasis. B8. Taste : til tilberedelse af 1 kop espresso kaffe. B9. Taste : til tilberedelse af 2 kopper espresso kaffe. Beskrivelse af tilbehør (side 2 - C ) C1. Doseringsmåleske C2. Flaske med afkalkningsopløsning C3. Blødgøringsfilter (på nogle modeller) 92

4 Beskrivelse af kontrollamper Blinkende kontrollampe: viser at maskinen er ved at varme op Viser at apparatet er ved at levere 1 eller 2 kopper espresso kaffe. INDLEDENDE OPERATIONER Kontrol af apparatet Når man har fjernet emballagen, skal man sikre sig apparatets helhed og tilstedeværelse af alt tilbehør. Brug ikke apparatet ved tilstedeværelse af tydelige skader. Henvend Dem til De Longhis Tekniske Assistance. Apparatets installation Viser at apparatet er ved at levere 1 eller 2 kopper espresso kaffe. Vedvarende kontrollampe: viser at damp funktionen er valgt; Blinkende kontrollampe: viser at det er nødvendigt at dreje knappen. Viser at der på kontrolpanelet visualiseres en alarm (se afsnit. Kontrollampernes betydning på side 102). Vedvarende kontrollampe: viser at beholderen til kaffegrums ikke er sat i: den skal sættes i; Blinkende kontrollampe: viser at beholderen til kaffegrums er fyldt op og at den skal tømmes. Vedvarende kontrollampe: viser at vandbeholderen ikke findes; Blinkende kontrollampe: viser at der ikke er tilstrækkeligt vand i beholderen. Blinkende kontrollampe: viser at det er nødvendigt at afkalke apparatet (se afsnit Afkalkning ). Vedvarende kontrollampe: viser at apparatet er ved at foretage afkalkning. Når apparatet installeres skal man overholde følgende sikkerhedsforskrifter: Apparatet kan blive beskadiget, hvis vandet i det fryser til. Installér ikke apparatet i et miljø hvor temperaturen kan komme ned under frysepunktet. Apparatet udsender varme i rummet omkring det. Efter at have stillet apparatet på arbejdsfladen, skal man kontrollere at der forbliver en ledig plads på mindst 3 cm mellem apparatets overflader, sidedelene og den bagerste del, og en ledig plads på mindst 15 cm over kaffemaskinen. Hvis der skulle komme vand ind i apparatet, kan dette beskadige apparatet. Placér ikke apparatet i nærheden af vandhaner eller vaske. Anbring den elektriske forsyningsledning således, at den ikke bliver beskadiget af skarpe hjørner eller af kontakt med varme overflader (f.eks. elektriske kogeplader). Apparatets tilslutning Vær sikker på at nettets spænding svarer til den der vises på apparatets typeskilt. Tilslut kun apparatet til et strømudtag der er korrekt installeret og der har en kapacitet på mindst 10A og er udstyret med en effektiv jordforbindelse. I tilfælde hvor strømudtaget og apparatets stik ikke passer sammen, skal man skifte det ud med en egnet type, af et kvalificeret personale. DA ECO Viser at modaliteten Energibesparelse er aktiveret. 93

5 Apparatets første ibrugtagning Maskinen er blevet kontrolleret på fabrikken med kaffe i, så det er derfor helt normalt, at der er spor af kaffe i kværnen. Det garanteres dog at maskinen er ny. Det tilrådes at foretage personlige indstillinger m.h.t. vandets hårdhed med det samme, ved at følge den procedure, der er beskrevet i afsnittet Programmering af vandets hårdhedsgrad (side 100). Fortsæt ved at følge de viste vejledninger: 1. Træk vandbeholderen ud, fyld den op til MAX linjen med frisk vand (fig. 1A), sæt derefter beholderen på plads igen (fig. 1B). 2. Placér en beholder under cappuccinatoren med en kapacitet på mindst 100 ml (fig. 2). 3. Tilslut apparatet til elnettet og tryk hovedafbryderen bag på apparatet i pos. I (fig. 4. På kontrolpanelet vil kontrollampe blinke (fig. 4). 5. Drej dampknappen I (fig. 5): apparatet leverer vand fra cappuccinatoren og slukker derefter. 6. Stil igen dampknappen i position O. Nu er kaffemaskinen klar til normalt brug. Første gang apparatet benyttes, er det nødvendigt at tilberede 4-5 kopper kaffe eller 4-5 kopper cappuccino inden maskinen begynder at give et tilfredsstillende resultat. APPARATETS TÆNDING Inden man tænder apparatet, skal man sikre sig at hovedafbryderen, der findes på apparatets bagside er i pos. I (fig. 3). Ved hver tænding, foretager apparatet automatisk en opvarmningscyklus og skylning der kan afbrydes. Apparatet er kun klar til brug efter udførsel af disse cyklusser. Fare for forbrænding! Under skylningen, kan der komme varmt vand ud fra kaffehældetuden der vil blive opsamlet i den nedenunder stående drypbakke. Vær opmærksom på ikke at komme i kontakt med vandsprøjt. 94 For at tænde apparatet, tryk på taste (fig. 6): den relaterende kontrollampe blinker så længe apparatet foretager den automatiske opvarmning og skylning (på denne måde fortsætter apparatet, udover at opvarme kedlen, at få det varme vand der findes i de indre ledninger varmet op). Apparatet har opnået sin temperatur når kontrollampen slukkes og kontrollamperne der relaterer til kaffeleveringens taster tændes. APPARATETS SLUKNING Ved hver slukning, foretager apparatet en automatisk skylning, der ikke må afbrydes. Fare for forbrænding! Under skylningen, kan der komme lidt varm vand ud fra kaffedyserne. Vær yderst forsigtig med ikke at komme i kontakt med vandsprøjt. For at slukke apparatet, skal man trykke på taste (fig. 6). Apparatet foretager skylning og slukker derefter. Hvis apparatet ikke benyttes i længere perioder, skal man også trykke hovedafbryderen i position 0 (fig. 3). For at undgå beskadigelser på apparatet, skal man stille hovedafbryderen i pos. O efter at have slukket apparatet med tasten. Selvslukning Man kan ændre de tidsinterval og indstille således, at apparatet slukkes efter 15 eller 30 minutter eller efter 1, 2 eller 3 timer. 1. Tryk på tast indtil kontrollampen tændes; 2. Skal man trykke taste (til venstre for knappen) indtil de kontrollamper lyser, der skal vise det antal timer, som maskinen skal slukkes efter automatisk: 15 minutter ECO 30 minutter ECO 1 time ECO 2 timer ECO 3 timer ECO 3. Tryk på taste (til højre for knappen) for at bekræfte valget: kontrollampen slukken. ENERGIBESPARELSE Med denne funktion er det muligt at aktivere eller deaktivere modaliteten til energibesparelse. Når funktionen er aktiv, garanteres et mindre energiforbrug, i overensstemmelse med de gældende europæiske love. Modaliteten energibesparelse er aktiv når den grønne kontrollampe ECO er tændt (fig. 7).

6 1. Med slukket maskine men med hovedafbryderen i pos. I (fig. 3), skal man trykke taste og holde den med indtil kontrollampen ECO (fig. 7) tændes. 2. For at deaktivere funktionen, skal man trykke taste (til venstre for knappen): ECO kontrollampen blinker. 3. For at genaktivere funktionen, skal man på ny trykke taste (til venstre for knappen): ECO kontrollampen tændes på vedvarende måde. 4. Tryk på taste (til højre for knappen) for at bekræfte valget: kontrollampen ECO slukkes. I energibesparelsesmodalitet kan maskinen bruge nogle sekunders ventetid inden den leverer den første kaffe, fordi den bruger mere tid på at varme sig op. blødgøringsfilter (på nogle modeller) Til visse modeller medleveres et blødgøringsfilter: hvis din model ikke har det, råder vi dig at købe et på de autoriserede De Longhi assistance centre. Pas på: Opbevar på et frisk og tørt sted, og ikke udsat for solens stråler. Når pakken er blevet åben skal man bruge filtret med det samme. Inden maskinen afkalkes, skal filtret fjernes. For et korrekt brug af filtret, skal man følge angivelserne i det følgende. Isætning af filtret 1. Tag filtret ud af indpakningen og skyl det med cirka 0,5 l løbende vand (fig.8). 2. Drej datoangiverskiven (jvf. fig. 30) så de næste 2 anvendelsesmåneder kan ses (fig. 9). Bemærk: filtret har en varighed op til to måneder, hvis apparatet anvendes normalt; hvis maskinen derimod ikke benyttes og filtret er sat i, har det en varighed på højst 3 uger. 3. Træk dunken ud af maskinen og fyld den med vand(fig.1a). 4. Stik filtret i vanddunken og hold det helt nede i cirka ti sekunder, ved at hælde det så luftboblerne kan komme ud (fig. 10). 5. Sæt filtret ind på dets plads og tryk det helt i bund (fig.11). 6. Luk dunken med låget (fig. 12), sæt derefter dunken ind i maskinen igen. 7. Anbring en beholder, der kan rumme mindst 100 ml, under cappuccinoadapteren. 8. Drej dampbetjeningen i position I for at lave varmt vand. 9. Vent nogle sekunder medens maskinen laver varmt vand, indtil vandudløbet er konstant, derefter stil dampbetjeningen tilbage i position 0. Bemærk: Det kan ske at en cyklus varmt vand ikke er tilstrækkelig til at isætte filtret og at kontrollamperne tændes under isætningen: I dette tilfælde gentag isætningen fra punkt 8. Nu er filtret aktiveret og man kan begynde at bruge maskinen. Fjernelse og udskiftning af blødgøringsfiltret Når der er gået de to måneder, filtret varer (jvf. datoangivelsen), eller hvis apparatet ikke anvendes i 3 uger, er det nødvendigt at fjerne filtret fra dunken og udskifte det med et nyt, ved at gentage den beskrevne operation i forrige paragraf. TILBEREDELSE AF KAFFE Valg af kaffesmag Regulér knappen til kaffesmag (B6) for at indstille den ønskede smag: desto mere man drejer med uret jo større mængde kaffebønner vil maskinen kværne og derfor vil den opnåede kaffe være stærkere. Med knappen placeret på MIN vil man få en ekstra mild kaffe; med knappen placeret på MAX vil man få en ekstra-stærk kaffe. Ved første brug er det nødvendigt at foretage forsøg og lave mere kaffe for at finde knappens korrekte position. Pas på ikke at dreje knappen for meget mod MAX ellers vil der være risiko for at få en for langsom levering (dryppende), frem for alt når man laver to kopper samtidigt. DA 95

7 Valg af kaffemængden i koppen Maskinen er forudindstillet fra fabrikken til automatisk at brygge de følgende kaffemængder: - espresso kaffe, hvis man trykker tasten ( 40ml); - mild kaffe, hvis man trykker tasten ( 120ml); - to kopper espresso kaffe, hvis man trykker tasten ; - to milde kopper kaffe, hvis man trykker tasten. Hvis man ønsker at ændre kaffemængden (som maskinen automatisk leverer i kopperne), skal man foretage følgende: - tryk og hold tasten trykket hvortil man vil ændre styrkerne indtil den relative kontrollampe blinker og maskinen begynder at brygge kaffe: slip derefter tasten; - så snart kaffen når det ønskede niveau, skal man endnu engang trykke samme taste for at gemme den nye mængde i hukommelsen. På dette sted vil maskinen, ved at trykke den taste, gemme de nye indstillinger i hukommelsen. Regulering af kaffekværn Kaffekværne skal ikke reguleres, i hvert fald ikke i starten, fordi den allerede er fabriksindstillet således at man får en korrekt kaffebrygning. Men hvis kaffen, efter at man har lavet de første kopper kaffe, løber for hurtigt eller for langsomt ud (i dråber), skal man foretage en ændring med drejeknappen til regulering af malingsgraden (fig. 13). Knappen til regulering skal kun drejes mens kaffekværnen er i funktion. Hvis kaffen løber for langsomt ud eller slet ikke løber ud, skal man dreje den et klik med uret. For at opnå en mere fyldig kaffe og forbedre cremens udseende, skal man dreje et klik mod uret (ikke mere end et klik ad gangen, ellers vil kaffen komme ud i dråber). Man vil først mærke effekten af denne korrektion efter mindst 2 efterfølgende kaffebrygninger. Hvis man efter denne regulering ikke har opnået det ønskede resultat, er det nødvendigt at gentage korrektionen ved at dreje knappen et klik til. Indstilling af temperatur Hvis man ønsker at ændre vandets temperatur hvormed kaffen brygges, skal foretage følgende: 1. Med slukket maskine, og med hovedafbryder i pos. I (fig. 3), skal man trykke tasten og holde den trykket ned indtil kontrollamperne på kontrolpanelet tændes; 2. Tryk tasten indtil den ønskede temperatur vælges: LAV HØJ 3. Tryk tasten for at bekræfte valget; kontrollamperne slukkes. Råd for at få en varmere kaffe For at få en varmere kaffe, rådes det til at: foretage en skylning, inden brygningen, ved at trykke tasten og fra hældetuden kommer der varmt vand ud der varmer kredsløbet indeni maskinen og gør således at den bryggede kaffe er varmere; varm kopperne op med varmt vand (benyt varmt vand funktionen). indstil en højere kaffetemperatur (se afsnit Indstilling af temperatur ). Tilberedelse af kaffe ved brug af kaffebønner Brug aldrig karamelliserede eller glaserede kaffebønner, eftersom at de kunne klæbe sig fast på kaffekværnen og ødelægge den. 1. Kom kaffebønnerne i beholderen til dem (fig.14). 2. Placér under kaffehældetuden: - 1 kop, hvis man ønsker 1 kop kaffe (fig. 15) - 2 kopper, hvis man ønsker 2 kopper kaffe (fig. 16) 3. Sænk hældetuden således at den tilnærmes kopperne mest muligt: således får man en bedre creme (fig. 17) 4. Tryk den relative taste til den ønskede brygning: 1 espresso 1 mild kaffe 2 espresso 2 milde kopper kaffe 5. Tilberedelsen begynder og kontrollampen til den relaterende valgte taste på kontrolpanelet forbliver tændt. 96

8 Når tilberedelsen er slut, er apparatet klar til at blive anvendt på ny. Mens maskinen er ved at lave kaffe, kan brygningen stoppes i ethvert øjeblik ved at trykke en af brygge-tasterne. Så snart at brygningen er færdig er det tilstrækkeligt at holde en af brygge-tasterne (indenfor 3 sekunder) trykket nede, hvis man vil forøge koppens kaffemængde. For at få en varmere kaffe, kan man se afsnittet Råd for at få en varmere kaffe. Hvis kaffen løber ud i dråber eller ikke er ret fyldig, med for lidt creme, eller for kold, læs rådene i kapitlet Løsning af problemerne (side 103) Under brug, kan kontrollamperne på kontrolpanelet tændes hvis betydninger findes i afsnittet Kontrollampernes betydning (side 102). Tilberedelse af kaffe ved brug af formalet kaffe Kom aldrig kaffe i bønneform ned i tragten til den formalede kaffe ellers kan maskinen ødelægges. Kom aldrig den formalede kaffe i med slukket apparat, for at undgå at den slipper ud indeni maskinen, og derfor gør den snavset. I dette tilfælde kunne maskinen ødelægges. Fyld aldrig mere end 1 strøget måleske i, ellers risikerer man at maskinen snavses til indvendigt eller at tragten bliver stoppet til. Når man bruger formalet kaffe, kan man kun tilberede en kop kaffe ad gangen. 1. Vær sikker på at apparatet er tændt. 2. Drej valgknappen til kaffens smag mod uret indtil den ikke kan komme videre, i position (fig. 18). 3. Vær sikker på at tragten ikke er tilstoppet, sæt derefter en strøget måleske formalet kaffe i (fig. 19). 4. Placér en kop under kaffehældetuden. 5. Tryk tasten til brygning af 1 ønsket kop kaffe ( eller ). 6. Tilberedelsen starter. TILBEREDELSE AF CAPPUCCINO Fare for forbrænding! Under disse tilberedelse kommer der damp ud: vær forsigtig med ikke at brænde sig. 1. Forbered en stor kaffekop, til en cappuccino; 2. Fyld beholderen op, der helst skal være udstyret med et håndtag så man ikke brænder sig, med cirka 100 gram mælk til hver cappuccino man vil tilberede. Ved valg af beholder, skal man være opmærksom på at volumen forøges cirka 2 eller 3 gange; For at få en tykkere og rigere skum, skal man bruge skummetmælk eller delvis skummetmælk med køleskabstemperatur (cirka 5 C). For at undgå en mælk med for lidt skum, eller med store bobler, skal man altid gøre cappuccinatoren ren som beskrevet i afsnittet Rengøring af cappucinator efter brug. 3. Tryk på taste : kontrollampe blinker. 4. Dyp cappuccinatoren i beholderen med mælk (fig. 20). 5. Efter nogle sekunder, vil kontrollampen blinke, drej dampknappen i pos. I (fig. Der vil komme damp ud af cappuccinatoren, som giver mælken et skummende udseende og forstørrer dens volumen; 6. For at få en mere cremet skum skal man dreje beholderen med langsomme bevægelser nedefra og opad. (Det anbefales ikke at levere damp i mere end 3 minutter ad gangen); 7. Når den ønskede skum er opnået, skal man afbryde dampleveringen ved at stille dampknappen i position 0. Fare for forbrænding! Sluk dampen, inden man trækker beholderen med mælk ud for at undgå forbrændinger der forårsages af den kogende mælks sprøjt. 8. Tilsæt mælkecremen til den forinden formalede kaffe. Cappuccinoen er færdig: tilsæt sukker efter behag, og hvis man vil, kan man drysse lidt kakaopulver på skummet. Rengøring af cappuccinator efter brug Gør cappucinatoren ren efter hvert brug, for at undgå at der kunne aflejres mælkerester eller at den tilstoppes. 1. Placér en beholder under cappuccinatoren og lad lidt vand løbe ud i nogle sekunder ved at dreje dampknappen i position I (fig. 5). Derefter skal dampknappen stilles i position 0 for at afbryde leveringen af det varme vand. 2. Vent nogle minutter til at cappucinatoren afkøles; derefter skal man, med en hånd, holde det lille håndtag på DA 97

9 capuccinatoren stille og, med den anden hånd dreje mod uret (fig. 21) og trække cappucinatoren nedad for at trække den ud. 3. Træk også dampdysen ud ved at hive den nedad (fig. 22). 4. Kontrollér at hullerne, der vises med pilen i fig. 23, ikke er tilstoppede. Hvis det er nødvendigt, skal man gøre dem rene med en nål. 5. Vask omhyggeligt cappuccinatorens elementer med en svamp og varmt vand. 6. Sæt dysen på plads igen samt cappuccinatoren på dysen ved at skubbe den og dreje den opad, indtil den kobles fast. TILBEREDELSE AF VARMT VAND Fare for forbrænding! Efterlad ikke maskinen uden overvågning når der leveres varmt vand. Det varme vands rør varmes op under leveringen og derfor skal man kun tage om håndtaget. 1. Placér en beholder under cappuccinatoren (tættest muligt for at undgå sprøjt). 2. Drej dampknappen i position I: leveringen starter. 3. Afbryd ved at dreje dampknappen i position 0. Hvis modaliteten Energibesparelse er aktiveret, kunne dampleveringen kræve nogle sekunders ventetid. RENGØRING Rengøring af maskinen Maskinens følgende dele skal gøres rene periodemæssigt: - kaffegrumsbeholder (A13), - drypbakke (A17) og beholder til kondensopsamling (A14), - vandbeholder (A9), - kaffehældetuder (A12), - tragt til påfyldning af formalet kaffe (A6), - rundt om maskinen (kun tilgængelig efter at have åbnet infusionsenhedens låge (A10)) - infusionsenhed (A11). Brug aldrig opløsningsmidler, slibende rengøringsmidler eller alkohol til rengøring af apparatet. Med de superautomatiske De Longhi er det ikke nødvendigt at bruge kemiske additiver til maskinens rengøring. Afkalkningsmidlet der anbefales af De Longhi er på basis af naturlige komponenter og fuldstændigt biologisk nedbrydelige. Du må ikke vaske apparatets dele i opvaskemaskinen, undtagen mælkebeholderen (D). Anvend ikke metalredskaber for at fjerne kaffesamlinger eller kaffeaflejringerne, fordi de kan ridse maskinens metal- eller plastikoverfladerne. Rengøring af kaffegrumsbeholder Når kontrollampen blinker, er det nødvendigt at tømme og gøre kaffegrumsbeholderen ren. Kontrollampen vil blive ved med at blinke og maskinen kan ikke brygge kaffe, så længe den stadig blinker. For at foretage rengøringen (med slukket maskine): Skal man trække drypbakken ud (fig. 24), tømme den og gøre den ren. Tøm beholderen til kaffegrums og rengør den omhyggeligt; sørg for at fjerne alle de rester, der kan sidde på bunden. Kontrollér samtidig den røde beholder til kondensopsamling, og tøm den hvis den er fyldt op. Når man trækker drypbakken ud er det obligatorisk altid at tømme kaffegrumsbeholderen også selvom den kun er lidt fyldt op. Hvis disse operationer ikke foretages kan det ske at kaffegrumsbeholderen, når de efterfølgende kopper kaffe brygges, er mere fyldt end forventet og at maskinen tilstoppes. 98

10 Rengøring af drypbakke og beholder til kondensopsamling Hvis drypbakken ikke tømmes regelmæssigt, kan vandet løbe over kanten og trænge ind i maskinen eller på dens sider. Dette kunne ødelægge maskinen, bordet hvorpå maskinen står eller de omkringliggende områder. Opsamlingsbakken er udstyret med en flydende indikator (i rød farve) som viser vandniveauet i bakken (fig. 25). Inden at denne indikator begynder at stikke ud af kopholderbakken, er det nødvendigt at tømme bakken og gøre den ren. For at fjerne drypbakken skal man: 1. Trække drypbakken og beholderen til kaffegrums ud (fig. 24). 2. Tømme drypbakken ud og kaffegrumsbeholderen for at vaske dem; 3. Kontrollér drypbakken, og tøm den hvis den er fyldt op. 4. Indsæt drypbakken, med dens beholder til kaffegrums; Rengøring af maskinens indre Fare for forbrænding! Inden man foretager rengøring af maskinens indre dele, skal maskinen være slukket (se Slukning ) og frakoblet elnettet. Dyp aldrig maskinen i vand. 1. Kontrollér regelmæssigt (cirka en gang om måneden) at maskinens indre (der er tilgængelig når drypbakken er trukket ud) ikke er snavset. Hvis det er nødvendigt, skal man fjerne kaffeaflejringerne med en svamp. 2. Opsug alle resterne med en støvsuger (fig. 26). Rengøring af vandbeholder Gør vandbeholderen (A9) ren regelmæssigt (cirka en gang om måneden) med en fugtig klud og lidt mildt opvaskemiddel. Rengøring af kaffehældetud 1. Rengør kaffehældetudens mundinger regelmæssigt, med en svamp eller en klud (fig. 27). 2. Kontrollér at kaffehældetudens huller ikke er tilstoppede. Hvis nødvendigt, fjern kaffeaflejringerne med et tandstik (fig. 28). Rengøring af tragt til påfyldning af formalet kaffe Kontrollér regelmæssigt (cirka en gang om måneden) at tragten til påfyldning af formalet kaffe ikke er stoppet til. Hvis det er nødvendigt, skal man fjerne kafferesterne. Rengøring af infusionsenhed Infusionsenheden (A11) skal gøres ren mindst en gang om måneden. Infusionsenheden kan trækkes ud når maskinen er tændt. 1. Vær sikker på at maskinen er slukket korrekt (se Slukning af apparatet, side 94). 2. Træk vandbeholderen ud. 3. Åbn infusionslågen (fig. 29) der er placeret på den højre side. 4. Tryk de to røde udløsningstaster indad, og træk samtidig infusionsenheden udad (fig. 30). Gør infusionsenheden ren uden anvendelse af opvaskemidler da disse kunne beskadige den. 5. Dyp infusionsenheden i vand i mindst 5 minutter og skyl den derefter under hanen. 6. Gør eventuelle kafferester rene på holderen hvor infusionsenheden støttes. 7. Sæt infusionsenheden i igen, efter rengøringen, ved at komme den ind i holderen; derefter skal man trykke på skriften PUSH indtil man hører et tilkoblingsklik. Hvis infusionsenheden er besværlig at sætte i, er det nødvendigt (inden isætning) at give den en korrekt dimension ved at trykke de to greb som vist i figuren. 8. Når den er sat i, skal man sikre sig at de to røde taster er koblet til udad til. DA PUSH 99

11 9. Luk infusionsenhedens låge. 10. Sæt vandbeholderen i igen. AFKALKNING Når kontrollampen begynder at blinke på kontrolpanelet, skal man afkalke maskinen (fig. 31). Afkalkningsmidlet indeholder syrer, der kan irritere huden og øjnene. Det er absolut nødvendigt at overholde fabrikantens sikkerhedsforskrifter, der findes på afkalkningsmidlets beholder, og advarslerne der relaterer den opførsel man skal have i tilfælde med kontakt med hud og øjne. Brug udelukkende De Longhis afkalkningsmiddel. Man må absolut ikke bruge afkalkningsmidler på sulfamin- eller eddikebasis, i disse tilfælde vil garantien ikke være gyldig. Derudover vil garantien heller ikke være gyldig hvis afkalkningen ikke foretages regelmæssigt. 1. Tænd maskinen og vent på at den er klar til brug. 2. Tøm vandbeholderen (A12) og fjerne blødgøringsfiltret, hvis det er der. 3. Kom afkalkningsmidlet i vandbeholderen op til niveau A (der svarer til en indpakning på 100ml) der er trykt bagpå beholderen (fig. 32A); derefter tilsættes vand (1l) op til niveau B (fig. 32B). Placér en tom beholder under cappuccinatoren der har en minimal kapacitet der er lig med 1,5L. 4. Vent på at kontrollamperne til kaffebrygning er tændt på vedvarende måde. Fare for forbrænding Der kommer varmt vand ud fra cappucinatoren der indeholder syrer. Vær forsigtig med ikke at komme i kontakt med vandsprøjt. 5. Tryk taste og hold den ned i mindst 5 sekunder for at bekræfte tilsætning af opløsningen og start afkalkningen. Kontrollampen indeni tasten forbliver tændt på vedvarende måde for at vise at afkalkningsprogrammet er startet og kontrollampen blinker for at vise at man skal dreje dampknappen i position I. 6. Drej dampknappen mod uret i position I: afkalkningsopløsningen kommer ud fra cappuccinatoren og begynder at fylde den nedenunder stående beholder op. Afkalkningsprogrammet foretager automatisk en helt serie skylninger med mellemrum, for at fjerne kalken. Det er normalt at der går adskillige minutter mellem en skylning og den efterfølgende hvor maskinen er inaktiv. 100 Efter cirka 30 minutter vil vandbeholderen være tom og kontrollamperne og blinker; drej dampknappen med uret indtil endestop i position O. Apparatet er nu klar til en skylningsproces med frisk vand. 7. Tøm beholderen der anvendtes til opsamling af afkalkningsopløsningen og placér den igen under cappuccinatoren. 8. Træk vandbeholderen ud, tøm den med rindende vand, fyld den op med rent vand og sæt den i igen; kontrollampen blinker. 9. Drej dampknappen mod uret i position I (fig. 5). Det varme vand vil komme ud fra dysen. 10. Når vandbeholderen er fuldstændigt tømt, blinker kontrollampen. 11. Stil knappen i position 0: kontrollampen slukkes. Fyld vandbeholderen op igen og maskinen er klar til brug. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHEDSGRAD Afkalkningsoperationen er nødvendig efter en forudbestemt funktionsperiode der afhænger af den indstillede vandhårdhedsgrad. Maskinen er fabriksindstillet med hårdhedsgrad på niveau 4. Hvis man vil, kan man programmere maskinen ud fra den reelle vandhårdhed, der findes på de forskellige egne, og gøre afkalkningsprocessen mindre hyppig. Måling af vandets hårdhedsgrad 1. Tag den medleverede teststribe TOTAL HARDNESS TEST ud af indpakningen der er vedlagt manualen. 2. Dyp striben fuldstændigt i et glas vand i cirka et sekund Træk striben op fra vandet og ryst det forsigtigt. Efter cirka et minut dannes der 1, 2, 3 eller 4 små firkanter i rød farve, hver lille firkant svarer til et hårdhedsgradsniveau. Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

12 Indstilling af vandets hårdhedsgrad 1. Vær sikker på at maskinen er slukket (men tilsluttet elnettet og med hovedafbryderen i position I); 2. Tryk taste og hold den nede i mindst 6 sekunder: kontrollamperne vil tændes samtidig; 3. Tryk taste (til venstre for knappen) for at indstille den reelle hårdhed (niveauet der er registreret af teststriben). Niveau Niveau Niveau Niveau Tryk på taste (til højre for knappen) for at bekræfte valget. På dette sted er maskinen genprogrammeret ifølge den nye indstilling af vandets hårdhedsgrad. TEKNISKE DATA Spænding: V~ 50/60 Hz max. 10A Effektforbrug: 1450W Tryk: 15 bar Max. kapacitet vandbeholder: 1,8 liter Dimensioner LxHxP: 238x340x430 mm Kabellængde: 1,15 m Vægt: 9,1 Kg Max. kapacitet bønnebeholder: 250 g BORTSKAFFELSE Forskrifter til en korrekt bortskaffelse af produktet i henhold til det Europæiske Direktiv 2002/96/EF og Lov n. 151 fra 25 juli Ved apparatets levetids slut skal produktet ikke bortskaffes sammen med normal byaffald. Det skal leveres til de dertil bestemte opsamlingscentre til særskilt indsamling der stilles tilråde af den kommunale forvaltning, eller til forhandlerne der leverer denne service. Bortskaffelse af et elektrisk husholdningsapparat hjælper med til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og for sundheden, der kunne opstå som følge af en forkert bortskaffelse og tillader samtidig genbrug af materialerne som det er opbygget af, for også at opnå en vigtig energi- og ressourcebesparelse. For at markere at det er obligatorisk at indsamle de elektriske husholdningsapparater særskilt, findes der på produktet en overstreget affaldsspand på hjul. Den ulovlige bortskaffelse af produktet fra brugerens side vil medføre straf med bøde, som forudset af de gældende love. DA Apparatet er i overensstemmelse med følgende EF direktiver: Standby direktivet 1275/2008 Lavspændingsdirektiv 2006/95/EF og følgende ændringer; Direktiv EMC 2004/108/EF og efterfølgende ændringer; Materialer og genstande der er beregnet til kontakt med fødevarer er i overensstemmelse med forskrifterne der angives i de europæiske forordninger 1935/

13 KONTROLLAMPERNES BETYDNING VISUALISERET KONTROLLAMPE MULIG ÅRSAG LØSNING Der er ikke tilstrækkeligt med vand i beholderen. Fyld vandbeholderen med vand og sæt den korrekt i, ved at trykke den helt i og høre tilkoblingen. Vandbeholderen er ikke sat korrekt i. Sæt vandbeholderen korrekt i ved at trykke den helt i. Vandbeholderen er ikke sat korrekt i. Tøm kaffegrumsbeholderen, drypbakken og gør dem rene, sæt dem i igen. Vigtigt:: når man trækker drypbakken ud er det obligatorisk altid at tømme kaffegrumsbeholderen også selvom den kun er lidt fuld. Hvis denne operation ikke foretages, kan det ske at kaffegrumsbeholderen, når man laver de næste kopper kaffe, er mere fyldt end forventet og at maskinen tilstoppes. Kaffegrumsbeholderen er ikke sat på plads. Træk drypbakken ud og sæt kaffegrumsbeholderen i. Kaffen er for fint malet, og derfor kommer kaffen ud for langsomt eller slet ikke. Funktionen preground ( formalet kaffe ) er valgt, men der er ikke hældt den formalede kaffe i tragten. Gentag kaffebrygningen og drej knappen til regulering af malingsgrad (fig. 10) med et hak med uret hen imod 7 tallet, mens kaffekværnen er i funktion. Hvis kaffebrygningen stadig er for langsom, efter mindst 2 kopper kaffe, skal man gentage korrektionen ved at dreje reguleringsknappen endnu et klik (se regulering af kaffekværn side 96). Hvis problemet varer ved, skal man dreje dampknappen i position I og få lidt vand til at komme ud af cappuccinatoren. Tilsæt den formalede kaffe i tragten eller fravælg formalings-funktionen. Det viser at det er nødvendigt at afkalke maskinen. Det er nødvendigt hurtigst muligt at foretage afkalkningsprogrammet der er beskrevet i kap. Afkalkning. Der er brugt for meget kaffe. Vælg en mildere smag eller formindsk mængden af den formalede kaffe og derefter foretage en ny kaffebrygning. Kaffebønnerne er brugt op. Tragten til den formalede kaffe er tilstoppet. Fyld bønnebeholderen op. Tøm tragten vha. en kniv som beskrevet i afsnittet Rengøring af tragten til kaffepåfyldning. 102

14 VISUALISERET KONTROLLAMPE MULIG ÅRSAG LØSNING Infusionsenheden er ikke sat på plads igen efter rengøring. Indsæt infusionsenheden som beskrevet i afsnit Rengøring af infusionsenheden. De indre dele af maskinen er meget snavse. Rengør maskinen omhyggeligt som beskrevet i afsnit rengøring og vedligeholdelse. Hvis maskinen, efter rengøringen stadig visualiserer beskeden, skal man henvende sig til et assistancecenter. PROBLEMLØSNING For neden nævnes visse mulige fejlfunktioner. Hvis problemet ikke kan løses på den beskrevne måde, skal man kontakte den Tekniske Assistance. PROBLEM MULIG ÅRSAG LØSNING Kaffen er ikke varm. Kopperne er ikke blevet forvarmet. Varm kopperne ved at skylle dem med varmt vand (NB: man kan anvende varm vand funktionen) eller skylning. Kaffen er for fyldig eller har for lidt creme. Kaffen løber for langsomt ud eller dryppende. Kaffen kommer ikke ud af en eller begge hældetuder. Mælkeskummet har store bobler Infusionsenheden er blevet kold fordi der er gået 2/3 minutter fra den sidste kop kaffe. Kaffen er malet for groft. Kaffeblandingen er ikke egnet. Kaffen er malet for fin. Dyserne er tilstoppede. Mælken er ikke tilstrækkeligt kold, eller det er ikke letmælk. Inden man laver kaffe skal man varme infusionsenheden op ved at trykke tasten skylning. Drej reguleringsknappen til malingen med et klik mod uret mens kaffekværnen i er funktion (fig. 8). Gå videre med et klik ad gangen indtil man opnår en tilfredsstillende brygning. Effekten kan kun ses efter brygning af 2 kopper kaffe (se afsnittet regulering af kaffekværn, side 96). Anvend en kaffeblanding, der er beregnet til espressokaffemaskiner. Drej reguleringsknappen til maling et klik med uret, mens kaffekværnen er i funktion (fig. 8). Gå videre med et klik ad gangen indtil man opnår en tilfredsstillende brygning. Effekten kan kun ses efter brygning af 2 kopper kaffe (se afsnittet regulering af kaffekværn, side 96). Gør kaffehældetuder rene med tandstikker. Brug helst skummetmælk, eller delvist skummetmælk, med køleskabstemperatur (cirka 5 C). Hvis resultatet stadig ikke er som ønsket, skal man prøve at skifte mælketype. Mælken er ikke opskummet Cappuccinatoren er snavset. Gå videre med rengøring som vist i afsnittet Rengøring af cappuccinator efter brug (side 97). Dampleveringen afbrydes under brug En sikkerhedsanordning afbryder dampleveringen efter 3 minutter. Apparatet tændes ikke Stikket er ikke sat i stikkontakten. Sæt stikket i stikkontakten. Vent nogle minutter, og aktivér derefter dampfunktionen. DA Hovedafbryderen (A8) er ikke tændt. Tryk hovedafbryderen hen i position I (fig. 1). 103

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 103 Symboler anvendt i denne vejledning...103 Bogstaver i parentes...103 Problemer og reparationer... 103 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...103 ANVENDELSE TIL FORMÅLET

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Indholdsfortegnelse Indledning... 98 Symboler anvendt i denne vejledning...98 Bogstaver i parentes...98 Problemer og reparationer...98 Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Anvendelse til

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI ESAM B

Din brugermanual DELONGHI ESAM B Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INDLEDNING TILBEREDELSE AF DRIKKE MED MÆLK...135

INDLEDNING TILBEREDELSE AF DRIKKE MED MÆLK...135 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...127 Tegnsymboler der er anvendt i disse vejledninger...127 Bogstaver i parentes...127 Problemer og reparationer...127 SIKKERHED...127 Grundlæggende sikkerhedsadvarsler...127

Læs mere

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 242 1 Beskrivelse af apparatet 243 2 Sikkerhedsanvisninger 244 3 Installation 244 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 4.1 Fyldning af vandbeholderen 245 4.2 Fyldning af beholderen til kaffebønner 245 4.3

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 92 Symboler, der er anvendt i denne vejledning...92 Bogstaver i parentes...92 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 92 Symboler, der er anvendt i denne vejledning...92 Bogstaver i parentes...92 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 92 Symboler, der er anvendt i denne vejledning...92 Bogstaver i parentes...92 Problemer og reparationer...92 SIKKERHED... 92 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...92 KORREKT

Læs mere

Sikkerhedsadvarsler. Fare! af apparatet. årsag til kvæstelser på grund af elektrisk stød med fare for livet.

Sikkerhedsadvarsler. Fare! af apparatet. årsag til kvæstelser på grund af elektrisk stød med fare for livet. Sikkerhedsadvarsler Symboler anvendt i denne vejledning De vigtige advarsler er kendetegnet med følgende symboler. Det er strengt nødvendigt at overholde disse advarsler. Fare! Hvis denne advarsel ikke

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel:

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel: Beskrivelse af maskinen (side3 - A ) A1. Plade til kopper A2. Kobling mælkebeholder/ varmtvandshane A3. Hovefbryder ON/OFF A4. Tilslutning el-forsyningsledning A5. Kogerens si/infusionsenhed A6. Vandbeholdersæde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed Fundamentale sikkerhedsadvarsler... 95

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed Fundamentale sikkerhedsadvarsler... 95 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 95 Symboler anvendt i denne vejledning... 95 Bogstaver i parentes... 95 Problemer og reparationer... 95 Sikkerhed... 95 Fundamentale sikkerhedsadvarsler... 95 Anvendelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Symboler anvendt i denne vejledning...97 Bogstaver i parentes...97 Problemer og reparationer...

Indholdsfortegnelse. Indledning Symboler anvendt i denne vejledning...97 Bogstaver i parentes...97 Problemer og reparationer... Indholdsfortegnelse Indledning... 97 Symboler anvendt i denne vejledning...97 Bogstaver i parentes...97 Problemer og reparationer...97 Sikkerhed... 97 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...97 Anvendelse til

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 166 Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...166 Sikkerhed... 166 Vigtige sikkerhedsanvisninger...166 Brug i overensstemmelse

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET De nedenstående

Læs mere

www.delonghi.com 5713210351/03.08

www.delonghi.com 5713210351/03.08 www.delonghi.com 5713210351/03.08 ESPRESSOMASKIN BRUKSANVISNING KAFFEMASKIN BRUKSANVISNING KAHVIAUTOMAATTI KÄYTTÖOHJE KAFFEMASKINE BRUGSANVISNING L i n j e L i n j e r e K o k o e l m a L i n j e L i n

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Vigtige anvisninger vedrørende sikkerheden 4. Indledende operationer 6. Bortskaffelse 6. Overensstemmelseserklæring CE 6.

Vigtige anvisninger vedrørende sikkerheden 4. Indledende operationer 6. Bortskaffelse 6. Overensstemmelseserklæring CE 6. Brugsanvisning Vigtige anvisninger vedrørende sikkerheden 4 Indledende operationer 6 Bortskaffelse 6 Overensstemmelseserklæring CE 6 Indbygning 7 Beskrivelse af apparatet 9 Første igangsætning af apparatet

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dansk TEKNISKE EGENSKABER:

Dansk TEKNISKE EGENSKABER: IFU Krups XP2240-EO_8000828361-02 29/11/11 09:20 Page98 n Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes kundeservice eller en person med lignende kvalifikation for at undgå, at

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 SIKKERHED...7 Sikkerhedsanvisninger...7 Brug i overensstemmelse med formålet...8

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114 Indholdsfortegnelse Indledning... 114 Bogstaver i parentes... 114 Problemer og reparationer... 114 Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114 Tilladt anvendelse... 115 Brugsanvisning...

Læs mere

Overflader med dette symbol bliver meget varme under brug (symbolet er kun angivet på visse modeller).

Overflader med dette symbol bliver meget varme under brug (symbolet er kun angivet på visse modeller). GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet må ikke benyttes af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre det sker under

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX PE3811-M

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX PE3811-M Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse...126

Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse...126 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...113 Symboler der anvendes i brugsanvisningen...113 Bogstaver i parentes...113 Problemer og reparationer...113 SIKKERHED...113 Grundlæggende sikkerhedsforskrifter...113

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 111 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...111 Bogstaver i parentes...111 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 111 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...111 Bogstaver i parentes...111 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 111 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...111 Bogstaver i parentes...111 Problemer og reparationer...111 SIKKERHED... 111 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger...111

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK KG 79-89 10 MACINACAFFÈ COFFEE GRINDER MOULIN À CAFÉ KAFFEEMÜHLE KOFFIEMALER MOLINILLO DE CAFÉ MOINHO DE CAFÉ ΤΡΟΧΙΣΤΉΣ КОФЕМОЛКА KÁVÉŐRLŐ MLÝNEK NA KÁVU MŁYNEK DO KAWY KAFFEKVERN KAFFEKVARN KAFFEMØLLE

Læs mere

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8824 HD8825 Dansk 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

SIKKERHED... 119 TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK...

SIKKERHED... 119 TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK... RESUMÉ INDLEDNING... 119 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...119 Bogstaver i parentes...119 Problemer og reparationer...119 SIKKERHED... 119 Grundlæggende sikkerhedsforskrifter...119 TILSIGTET

Læs mere

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com N O P 1 2 3 11 12 = J = 24 23 x1 x1 x2 F088 d XS1000 4 L B 6 13 15 14 25 x1 =1 27 x1 a C 26 1x4 i A J 5 b c 1 cup 7 8 9 16 28 17 29 30 e K x1 f E F D G 10 18 19 20 21 1 I g!! h H M 2 www.krups.com 06 06

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK 10 MACINACAFFÈ COFFEE GRINDER MOULIN À CAFÉ KAFFEEMÜHLE KOFFIEMALER MOLINILLO DE CAFÉ MOINHO DE CAFÉ ΤΡΟΧΙΣΤΉΣ КОФЕМОЛКА KÁVÉŐRLŐ MLÝNEK NA KÁVU MŁYNEK DO KAWY KAFFEKVERN KAFFEKVARN KAFFEMØLLE KAHVIMYLLY

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S DK Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S VELKOMMEN TIL SAECO! Tillykke med din nye Saeco maskine, en maskine af højeste klasse. En god kop kaffe hører til et af livets goder,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK...

INDHOLDSFORTEGNELSE TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 110 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen... 110 Bogstaver i parentes... 110 Problemer og reparationer... 110 SIKKERHED... 110 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

HD7872, HD7870 Brugervejledning

HD7872, HD7870 Brugervejledning HD7872, HD7870 Brugervejledning For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 22 2 Generel beskrivelse 22 3 Vigtigt 23 4 Gennemskylning af maskinen

Læs mere

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super 1 2 3 4 11 I II 5 6 7 8 9 10 1. Lampe 2. Manometer til tryk i kedel 3. Damp, hane til damp 4. Filterholder/portafilter 5. Termostat lampe 6. Manometer

Læs mere

Type HD8752 BRUGSANVISNING

Type HD8752 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING HD8821 HD8822 Dansk Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Bonviva Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar serienummeret på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Display. Aroma/mængde knap. Damp/varmt vand knap. Kaffeknap. Damp/skylning knap. Dæksel for vandbeholder. Vandbeholder. Dæksel for bønnebeholder

Display. Aroma/mængde knap. Damp/varmt vand knap. Kaffeknap. Damp/skylning knap. Dæksel for vandbeholder. Vandbeholder. Dæksel for bønnebeholder 1 Display Aroma/mængde knap Damp/varmt vand knap Kaffeknap Damp/skylning knap Dæksel for vandbeholder Vandbeholder Dæksel for bønnebeholder Tænd/sluk knap Kopholder Damp/varmt vand studs/spumatore Låg

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

BEDIENUNGSANWEISUNG BRUGERVEJLEDNING. INStrUctIoNS for USE and installation EKV DE EN FR NL DE DE DE DE DE DE EKV6750.OJ

BEDIENUNGSANWEISUNG BRUGERVEJLEDNING. INStrUctIoNS for USE and installation EKV DE EN FR NL DE DE DE DE DE DE EKV6750.OJ BEDIENUNGSANWEISUNG BRUGERVEJLEDNING INStrUctIoNS for USE mit indbygget and Montageanweisungen installation installation INStrUctIoNS for USE and installation DA DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE EN FR

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ISMASKINE PRO 3000 Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING MANUALE D USO Instructions Mode d emploi BEDIENUNGSANLEITUNG Gebruiksaanwijzingen Manual de instrucciones Manual DE INSTRUções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Manual til køkkenmaskine KM-910 Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Læs denne manual grundigt inden 1. Plade kødhakker 2. Føder til hakker 3. 5L skål 4. Åbningskontakt 5. Pølseholder 6. Mixer plade 7.

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

registrere Deres produkt og modtage en bedre service:

registrere Deres produkt og modtage en bedre service: FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en ulastelig funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere funktioner, som

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8763

BRUGSANVISNING Type HD8763 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8763 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med dit køb af

Læs mere