Kl på Psykiatrisk Center Nordsjælland, Afdeling Hillerød, Dyrehavevej 48, 1 sal - mødelokale cafeen Hillerød

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kl på Psykiatrisk Center Nordsjælland, Afdeling Hillerød, Dyrehavevej 48, 1 sal - mødelokale cafeen Hillerød"

Transkript

1 B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRIUDVALGET Tirsdag den 5. marts 2013 Kl på Psykiatrisk Center Nordsjælland, Afdeling Hillerød, Dyrehavevej 48, 1 sal - mødelokale cafeen Hillerød 7. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard (A) deltog fra sag nr. 4 Lise Müller (F) gik under behandlingen af sag nr. 11 Birgit Tystrup (V) Finn Rudaizky (O) Nina Berrig (C)

2 Sag nr. 11 var eftersendt torsdag den 28. februar Der blev under godkendelse af dagsordnen begæret afstemning om, hvorvidt sagen kunne optages på dagsordnen. Formanden satte spørgsmålet til afstemning og for stemte Hanne Andersen (A), Arly Eskildsen og Lise Müller (F) samt Birgit Tystrup (V). Imod stemte Nina Berrig (C) og Finn Rudaizky (O). Maja Holt Højgaard deltog ikke i sagens behandling. Dagsordnen var herefter godkendt inkl. sag nr

3 Indholdsfortegnelse Side: 1. Ambulant behandling og shared care 3 2. Opfølgning på feedbackmøder i Psykiatrien 6 3. Måling af visioner for fremtidens psykiatri Forslag til budget 2014 psykiatriområdet Sundhedsdage drejebog for dialogmøder Ventetider i børne- og ungdomspsykiatrien De formelle rammer for Psykiatriudvalgets arbejde forretningsorden for Psykiatriudvalget Psykiatriudvalgets arbejdsplan Meddelelser Eventuelt 27 3

4 5. marts 2013 PSYKIATRIUDVALGET SAG NR. 1 AMBULANT BEHANDLING OG SHARED CARE ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at Psykiatriudvalget drøfter ambulant behandling og shared care og tager orienteringen til efterretning. RESUME Psykiatriudvalget har ønsket en drøftelse om styrkelse af ambulant behandling, sammenhængende forløb og samarbejde på tværs. Langt de fleste patienter med psykisk sygdom behandles ambulant, og der arbejdes hele tiden på at styrke den ambulante behandling. Der er ofte brug for en indsats fra flere forskellige aktører, hvor de vigtigste er hospital, almen praksis og kommuner. Et vigtigt element heri er shared care, hvor Region Hovedstaden sammen med de øvrige regioner har fået bevilliget midler til at gennemføre et stort projekt benævnt Collabri. Formålet er at udvide og styrke behandlingskapaciteten samt udvikle nye samarbejdsformer i sektorsamarbejdet. SAGSFREMSTILLING Psykiatriudvalget har ønsket en drøftelse om styrkelse af ambulant behandling, sammenhængende forløb, samarbejde på tværs af sektorer og shared care, herunder samarbejde med praktiserende speciallæger. Styrkelse af den ambulante behandling Region Hovedstadens Psykiatri behandler langt de fleste patienter med psykisk sygdom ambulant. Når der bliver behov for psykiatrisk behandling under indlæggelse, sker det som udgangspunkt i korte og intensive behandlingsforløb, som følges op af ambulant, eventuelt opsøgende, psykiatrisk behandling. Denne omlægning af behandlingen kræver, at de psykiatriske ambulante behandlingstilbud bliver styrket, differentieret og udbygget. Der arbejdes derfor hele tiden på at styrke den ambulante behandling af patienter med psykisk sygdom. Der er sket en betydelig udvikling i de ambulante behandlingstilbud, og siden regionsdannelsen er der etableret 11 ekstra OP-team, så der i 4

5 2013 er 20 OP-team, og heraf er de 5 akutte OP-team. Desuden er der etableret yderligere 6 OPUS-team, så der i 2013 er 10 OPUS-team. I 2011 havde Region Hovedstadens Psykiatri ambulante besøg, hvilket er flere ambulante besøg end i Sammenhængende forløb Mange patienter med psykisk sygdom har brug for en indsats fra flere forskellige aktører og har derfor brug for, at alle involverede har fokus på at samarbejde og sikre sammenhængende forløb for den enkelte patient. Nogle af de vigtigste samarbejdsflader er samarbejdet mellem aktørerne i sundhedstrekanten; hospital, almen praksis og kommuner. Der er mange tiltag, der har fokus på at sikre sammenhængende forløb på tværs af sektorer. Der er sundhedsaftaler og bilaterale samarbejdsaftaler mellem behandlingspsykiatrien og de enkelte kommuner i regionen, ligesom der er igangsat en række tværsektorielle udviklingsprojekter. Her fastlægges, hvem der har ansvar for hvad i de forskellige faser af et patientforløb. Der er desuden udarbejdet forløbsbeskrivelser, der fastlægger rammer og retningslinjer for samarbejdet mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis. Shared care Et vigtigt element, i at styrke den ambulante behandling og sikre sammenhængende forløb på tværs af sektorer, er udvikling af nye samarbejdsformer mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis. Det sker ved at etablere samarbejdsformer efter princippet om shared care. Der arbejdes efter flere forskellige shared care modeller. Fx ydes der telefonrådgivning til almen praksis i forhold til patienter med spiseforstyrrelser og dobbeltdiagnoser. Samtidig har Region Hovedstadens Psykiatri sammen med de øvrige regioner i Danmark søgt om og fået bevilget satspuljemidler til gennemførelse af et omfattende shared care projekt (Collabri). Projektet har fokus på at tilvejebringe evidens for om shared care i form af collaborative care kan anvendes med effekt i Danmark i forhold til patienter med angst og depression. Projektet om Collabri har to hovedformål: Udvide og styrke behandlingskapaciteten for gruppen af patienter med ikkepsykotiske lidelser. Udvikling af nye samarbejdsformer i sektorsamarbejdet, der understøtter det sammenhængende patientforløb. Projektet består af en behandlingsdel og en evalueringsdel. Behandlingsdelen omhandler tidlig opsporing, udredning og behandling gennem uddannelse af praktiserende læger og ansættelse af psykiater eller psykolog samt caremanager. Caremanager skal i samarbejde med praktiserende læger udrede og behandle personer særligt 5

6 unge voksne med angst og depression. Psykiater, psykolog eller specialpsykolog skal yde supervision til de praktiserende læger. I alt forventes 1000 patienter at blive inkluderet i behandlingsdelen. 400 af disse patienter vil indgå i evalueringen. Der vil være 60 praktiserende læger, som indgår i projektet, der løber over 3 år. Forskningsoverlæge ph.d. Lene Eplov indleder med et oplæg til udvalgets drøftelse. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der er ingen økonomiske konsekvenser. SAGEN AFGØRES AF Psykiatriudvalget. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. PSYKIATRIUDVALGETS BESLUTNING Taget til efterretning. Maja Holt Højgaard deltog ikke i sagens behandling. Sagsnr:

7 5. marts 2013 PSYKIATRIUDVALGET SAG NR. 2 OPFØLGNING PÅ FEEDBACKMØDER I PSYKIATRIEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at Psykiatriudvalget tager opfølgningen på feedbackmøder i psykiatrien til efterretning. RESUME I forlængelse af sagen om overmedicinering i Region Hovedstadens Psykiatri blev der i november 2012 afholdt to feedback-møder med patienter i psykiatrien. Der arbejdes videre med forslagene fra feedbackmøderne med arbejdet med forbedringskultur, strategi for bruger- og pårørendeinddragelse, recoveryuddannelse, medarbejdere med brugerbaggrund, pårørendeprojekt, lederuddannelse, kodeks for god medicinsk behandling mv. Desuden vil der fremover hvert år blive afholdt ét feedbackmøde pr. psykiatrisk center. Politikere, patienter og pårørende vil også blive inviteret med til disse møder. SAGSFREMSTILLING Region Hovedstadens Psykiatri afholdt i efteråret 2012 to feedbackmøder med patienter i psykiatrien. Medlemmer af Psykiatriudvalget, ledere og medarbejdere fra Region Hovedstadens Psykiatri, samt repræsentanter fra bruger- og pårørendeorganisationer var inviteret med som observatører. Metoden var Direkte Patientfeedback hvor patienterne interviewes i grupper, mens de resterende har rolle som observatører. Formålet var, at de interviewede patienter ud fra egne oplevelser med psykiatrisk behandling, kunne give input til og forslag til psykiatriens arbejde med at integrere visionerne i det daglige arbejde. På første møde på Glostrup Hospital deltog 27 patienter, og på andet møde på Herlev Hospital deltog 27 patienter og 6 forældre til patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. 7

8 Input og forbedringsforslag fra feedbackmøderne Der er udarbejdet referater og opsamling fra møderne, som ligger på Region Hovedstadens Psykiatris hjemmeside. Referaterne er sendt til deltagerne. De vigtigste læringspunkter er tematiseret som følger: Mødet med personalet Kontinuitet og fleksibilitet i behandlingsforløbene Inddragelse, medbestemmelse og løbende forventningsafstemning Tilgængelighed/adgang til psykiatrisk behandling Håndtering af selvmordsrisiko Introduktion til psykiatrien Pårørendeinddragelse Medarbejdere med brugerbaggrund Patientrettigheder Forskellighed i behandlingen på tværs af psykiatrien Manglende aktiviteter i psykiatrien. Initiativer ud fra feedbackmøderne Der er allerede igangsat og planlagt en række projekter, hvori de input og forbedringsforslag, der kom på feedbackmøderne kan indgå. Det drejer sig særligt om følgende udviklingsprojekter: Forbedringskultur - Region Hovedstadens Psykiatri har igangsat en indsats for at integrere arbejdet med forbedringskultur i hele organisationen gennem blandt andet lean. Strategi for patient-, bruger- og pårørendeinddragelse - Aktiv inddragelse af og partnerskab med patienter og pårørende skal styrkes både i daglig behandlingspraksis og i udviklingen af psykiatrien. Strategien skal omfatte alle faser af et patientforløb og inkluderer både børne- og ungdomspsykiatri, voksenpsykiatri og botilbuddene. Strategien forventes færdig medio 2013 og dækker en række af de forbedringsforslag, patienterne kom med. Recoveryuddannelse Der er et uddannelsesprogram for ansatte i Region Hovedstadens Psykiatri, så alle ansatte opnår kendskab og metoder til at arbejde recovery-orienteret. Der udvikles en uddannelse for ansatte i børne- og ungdomspsykiatrien. I børne- og ungdomspsykiatrien inddrages forældre i arbejdet med recovery. Medarbejdere med brugerbaggrund - Et pilotprojekt på fire afsnit med medarbejdere, der selv er eller har været brugere af psykiatri, og som kan styrke øvrige medarbejdere i at arbejde mere brugerinvolverende og recoveryorienteret. Samtidig kan medarbejdere med brugerbaggrund yde støtte og skabe erfaringsudveksling patient-til-patient. Pårørendeprojekt - Der igangsættes et projekt for at øge de pårørendes inddragelse i behandlingen, og deres viden bruges til at udvikle indsatsen, herunder udvikling af pårørendeuddannelse og indsatser for børn som pårørende (EUprojekt i samarbejde med Psykiatri Skåne). 8

9 Lederuddannelse - En række af forbedringsforslagene handler om sprog, kommunikation og kultur. En ændring af dette kræver en ledelsesindsats og vil indgå i lederuddannelsen i Region Hovedstadens Psykiatri. Kodeks for god medicinsk behandling - Der laves et kodeks, der skal kvalificere og sikre, at også den medicinske behandling fastlægges i samarbejde med patienten og eventuelt pårørende. Projekt om ambulant psykiatri - Formålet er at skabe grundlag for at videreudvikle det ambulante område i Region Hovedstadens Psykiatri, jf. sag nr. 1. Projekt om udvikling af behandling under indlæggelse - I forlængelse af projektet om ambulant psykiatri igangsættes et udviklingsarbejde i forhold til behandlingen under indlæggelse. Modtagelse i akutmodtagelser - Der igangsættes et pilotprojekt, der skal styrke kompetencerne hos personalet i akutmodtagelsen om kognitive metoder. Patientinformation - Den skriftlige patientinformation skal revideres, så det afspejler en recoveryorienteret kultur. Der skal desuden tages højde for behovet for yderligere information og for kommunikation ved udlevering af information. Selvmordsforebyggelsesplan - Der er en fortsat indsats for at udvikle patientsikkerheden herunder forebygge selvmord. Der skal udvikles en plan for indsatsen, herunder for inddragelse af pårørende i selvmordsforebyggelse og kompetenceudvikling af personale. Hjemmesiden for Center for Selvmordsforebyggelse gennemgås, så den henvender sig professionelt til selvmordstruede. Fortsættelse af feedbackmøder Der har været megen positiv feedback fra de to møder både fra politikere, patienter, medarbejdere og ledere. Derfor afholdes fremover løbende direkte patientfeedback på alle psykiatriske centre. Der holdes mindst et feedbackmøde hvert år på hvert center. Der laves et fælles koncept for møderne og for opfølgning. Politikere og direktion inviteres til møderne på de enkelte centre. Administrationen indstiller, at Psykiatriudvalget tager opfølgningen på feedbackmøderne til efterretning. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Udgifterne til møderne afholdes af de eksisterende budgetter på de psykiatriske centre. Facilitering af møderne ved Enhed for Brugerundersøgelser er en del af den basisbevilling, Region Hovedstaden hvert år afsætter til Enhed for Brugerundersøgelser. På sigt overvejes det, om nogle medarbejdere i psykiatrien skal uddannes, så Region Hovedstadens Psykiatri selv kan facilitere møderne. SAGEN AFGØRES AF Psykiatriudvalget. 9

10 KOMMUNIKATION Patienternes oplevelser vil blive drøftet i de relevante lederfora og faglige fora i Region Hovedstadens Psykiatri og kommunikeret til personalet på intranettet. PSYKIATRIUDVALGETS BESLUTNING Taget til efterretning. Maja Holt Højgaard deltog ikke i sagens behandling. Sagsnr:

11 5. marts 2013 PSYKIATRIUDVALGET SAG NR. 3 MÅLING AF VISIONER FOR FREMTIDENS PSYKIATRI ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at Psykiatriudvalget godkender oplægget om baseline måling af visionerne, herunder de udvalgte indikatorer til implementering af visionerne for fremtidens psykiatri 2. at efter baseline måling forelægges Psykiatriudvalget forslag til mål for hver indikator ved den halvårlige afrapportering. RESUME Region Hovedstadens Psykiatri har i samarbejde mellem centerchefer og direktion udarbejdet forslag til en række indikatorer, der kan bruges som målepunkter for hver af de 10 visioner for fremtidens psykiatri. Indikatorerne fremlægges for Psykiatriudvalget med henblik på godkendelse, sådan at den første baseline måling af arbejdet med implementering af visioner kan gennemføres i sommeren Efter baseline måling forelægges forslag til mål for hver indikator ved den halvårlige afrapportering. SAGSFREMSTILLING Psykiatriudvalget besluttede i december, at der skulle arbejdes videre med en model for måling af implementeringen af visionerne. Målingen skal tydeliggøre, hvor langt psykiatrien er med at implementere Visioner for Fremtidens Psykiatri i det daglige arbejde. Samtidig skal den sikre, at Psykiatriudvalget er velinformeret om status for arbejdet med at udfolde og omsætte de 10 visioner i det daglige arbejde. Måling af visioner sker første gang i sommeren 2013, og planlægges derefter fortsat hvert halve år. Region Hovedstadens Psykiatri har i samarbejde med centercheferne udarbejdet indikatorerne. Der er udvalgt 2-4 indikatorer for hver vision, i alt 29 indikatorer. Indikatorerne er udvalgt således, at de er dækkende og meningsfulde i forhold til visionerne, at der er et overskueligt antal indikatorer, og at de så vidt muligt bygger på eksisterende data. 11

12 De indikatorer, der er foreslået, er basis for de første afrapporteringer af visionerne. Samtidig skal der løbende udvikles på målemetoder, og der skal være rum til justering af indikatorerne. Sammen med den løbende afrapportering vil mål for indikatorerne blive præsenteret for Psykiatriudvalget. Baggrunden for indikatorerne er uddybet i bilag 1. Der foreslås følgende indikatorer til den løbende måling af visionerne: Vision 1: En psykiatri med patienten i centrum Forslag til indikatorer: Andel af patienter der er tilfredse med indflydelsen på deres behandling Andel af patienter der er tilfredse med information om deres sygdom og behandling Der afholdes patientfeedbackmøder på alle psykiatriske centre. Vision 2: En psykiatri baseret på recovery, netværksinddragelse og rehabilitering Forslag til indikatorer: Antal medarbejdere i psykiatrien der er uddannet i at kunne understøtte patienternes recoveryproces Andel af pårørende der tilbydes samtale i voksenpsykiatrien Antal netværksmøder der er afholdt i børne- og ungdomspsykiatrien. Vision 3: En psykiatri med en bred vifte af behandlingstilbud Forslag til indikatorer: Andel patienter der tilbydes terapeutisk behandling og psykosocial behandling i ambulant behandling Patienter der tilbydes relevant fysisk aktivitet. Vision 4: En psykiatri med let adgang til udredning og behandling Forslag til indikatorer: Ventetid i de psykiatriske akutmodtagelser Ventetid til behandling i voksenpsykiatrien Ventetid til behandling i børne- og ungdomspsykiatrien Genindlæggelser i voksenpsykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien. Vision 5: En psykiatri med fokus på forebyggende, ambulant og opsøgende indsats Forslag til indikatorer: Andel patienter der behandles ambulant Ventetid til OPUS-team. Vision 6: En psykiatri med sammenhængende forløb og samarbejde på tværs Forslag til indikatorer: Genindlæggelser i voksenpsykiatrien Afsendelse af epikrise til egen læge ved udskrivning 12

13 Antal patientforløb hvor der udarbejdes udskrivningsaftaler og koordinationsplaner. Vision 7: En psykiatri hvor tvang minimeres Forslag til indikatorer: Antal bæltefikseringer Antal fastholdelser Længden af fikseringer over og under 48 timer Antal medarbejdere der er uddannet i konflikthåndtering og voldsforebyggelse. Vision 8: En psykiatri med kompetente og engagerede medarbejdere Forslag til indikatorer: Antal medarbejdere der deltager i kompetenceudvikling Antal arbejdsmiljørepræsentanter og -ledere der deltager i arbejdsmiljøuddannelse Antal ledere der deltager i lederudvikling. Vision 9: En psykiatri i stimulerende fysiske rammer Forslag til indikatorer: Andel af enestuer i psykiatrien Antal patienter og pårørende der inddrages i igangværende byggeprojekter. Vision 10: En psykiatri med fokus på forskning, udvikling og fornyelse Forslag til indikatorer: Antal videnskabelige publikationer Akademiske grader og patenter Eksterne midler til forskning. Administrationen indstiller, at Psykiatriudvalget godkender oplægget om baseline måling af visioner, herunder de udvalgte indikatorer til implementering af visionerne for fremtidens psykiatri. Psykiatriudvalget forelægges desuden forslag til mål for hver indikator ved den halvårlige afrapportering. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der er ingen økonomiske konsekvenser. SAGEN AFGØRES AF Psykiatriudvalget. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. 13

14 PSYKIATRIUDVALGETS BESLUTNING Indstillingerne 1. og 2. blev tiltrådt. Maja Holt Højgaard deltog ikke i sagens behandling. Bilagsfortegnelse: 1. Notat om indikatorer for Visioner for Fremtidens Psykiatri 2. Oversigt over indikatorer og datakilder Sagsnr:

15 5. marts 2013 PSYKIATRIUDVALGET SAG NR. 4 FORSLAG TIL BUDGET 2014 FOR PSYKIATRIOMRÅDET ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at Psykiatriudvalget drøfter, hvilke bidrag der skal indgå til budget 2014 og de flerårige budgetoverslag. RESUME I henhold til Psykiatriudvalgets kommissorium skal udvalget inden for sit ansvarsområde give bidrag til budget 2014 og de flerårige budgetoverslag. Administrationen har udarbejdet temaer over indsatsområder i forlængelse af visionerne for fremtidens psykiatri. Det er fortsættelse og udbredelse af medarbejdere med brugerbaggrund, fortsættelse og udbredelse af tiltag til recoveryorientering, udbredelse af psykoterapi, patientuddannelse og psyko-edukation, pårørendeinddragelse, beskæftigelses- og aktivitetstilbud, omlægning af åbne til lukkede senge for retspsykiatriske patienter, aftenåbent i distriktspsykiatrien samt øget kapacitet i børne- og ungdomspsykiatrien. SAGSFREMSTILLING Region Hovedstadens Psykiatri var i 2012 igennem et turbulent år med sagen om overmedicinering, der afstedkom øget fokus på patientsikkerhed, nye vejledninger og øget monitorering. Desuden blev der sat en proces i gang mod en ændret organisationskultur med større grad af recoveryorientering og patient- og pårørendeinddragelse. Der blev i budget 2013 afsat 5 mio. kr. til implementering af Visioner for Fremtidens Psykiatri heraf 2 mio. kr. til organisationsudvikling og 3 mio. kr. i 2013 til efteruddannelse. Det er vurderingen, at processen med forandring af organisationskultur vil vare ved i Derfor vil der være brug for, at nogle af de områder der blev bevilget midler til i 2013 gøres varige. Derudover er der i arbejdsgruppen om kommunikationsveje og visioner for psykiatrien peget på mere langsigtede indsatsområder, som vil bidrage til en forandring i psykiatrien, men som skal tilgodeses med varige midler, før de kan realiseres. Der peges på følgende mulige indsatsområder: 15

16 Medarbejdere med brugerbaggrund I 2013 er der afsat 1,3 mio. kr. til ansættelse af medarbejdere med brugerbaggrund. Der vil blive ansat medarbejdere med brugerbaggrund på i alt tre psykiatriske centre. Dette tiltag kan eventuelt videreføres og udvides i 2014 og frem, således at der ansættes medarbejdere med brugerbaggrund på alle psykiatriske centre. Udgiften vil afhænge af hvor mange afsnit, der skal dækkes på de enkelte centre. Tiltag til at understøtte recovery orientering Der blev afsat 3 mio. kr. i budget 2013 til udvikling af recovery orienterede og patientcentrerede værktøjer og kompetenceudvikling af medarbejdere indenfor recovery. Heraf er 1 mio. kr. til uddannelse af personalet inden for recovery. Det kan overvejes at permanentgøre bevillingen fra 2013 til recovery uddannelse, da der er tale om en meget omfattende uddannelsesopgave, og samtidig kan det overvejes, om der bør afses midler til peer-to-peer-support. Psykoterapi Et tilbud om udbredelse og udvikling af tilbuddet om psykoterapeutisk behandling, herunder kognitiv terapi, vil bidrage til at fremme visionen om En psykiatri med en bred vifte af behandlingstilbud. Udbredelse af psykoterapi kræver tilførsel af varige driftsmidler. Patientuddannelse og psykoedukation Det kan overvejes at udvikle og gennemføre patientuddannelse, og videreudvikle psykoedukation. Dette kan for eksempel ske ved videreudvikling af koncept for patientuddannelse med udgangspunkt i recovery orientering og patientinvolvering og med inspiration fra bl.a. kronikerprogrammet og fra modellen Recovery Colleges i London. Pårørendeinddragelse Det bør overvejes, hvordan pårørendeinddragelse kan udvikles. Dette kan ske ved at etablere pårørendeuddannelse og uddannelse for medarbejdere i metoder til at inddrage pårørende eller ved at udvikle værktøjer til at sikre, at pårørende modtager relevant støtte og kriseintervention. Det kan ligeledes overvejes at afprøve metoden Åben Dialog eventuelt i justeret form i forhold til den oprindelige Laplandsmodel. For børne- og ungdomspsykiatrien kan det overvejes at arbejde direkte med familier og børn fx via et projekt med leje af træningslejlighed. Derudover kan ansættelse af børnepsykologer for at støtte arbejdet med information til børn og inddragelse af børn med psykisk syge forældre overvejes. Beskæftigelses-, og aktivitets- og motionstilbud Patienter og medarbejdere efterspørger beskæftigelses- og aktivitetstilbud på såvel åbne som lukkede afsnit. Dette vil kræve en betydelig, varig ressourcetilførsel, og der vil være behov for yderligere ressourcer, hvis de ambulante behandlingstilbud også skal omfattes. Beskæftigelses-, aktivitets- og motionstilbud kan styrkes med øget bemanding i eftermiddags- og aftentimerne på lukkede almenpsykiatriske af- 16

17 snit fx ved ansættelse af aktivitetsmedarbejder. Sådanne tilbud kan også medvirke til at reducere konfliktniveauet på de lukkede afsnit. Omlægning af senge Der er behov for at omlægge åbne til lukkede senge for retspsykiatriske patienter, idet kravene til behandlingen af retspsykiatriske patienter øges. Ligeledes kan ét eller flere åbne afsnit på de almenpsykiatriske centre med fordel omdannes til lukkede afsnit for at samle patienter med retslige foranstaltninger i særlige afsnit med fokus på rehabilitering. Det er forbundet med årlige merudgifter at omlægge sengeafsnit, og der vil være udgifter til fysiske ændringer. Som led i udviklingen af retspsykiatrien på PC Sct. Hans (jf. kvalitetsfondsprojektet) skal alle åbne retspsykiatriske afsnit på centret på sigt omdannes til lukkede afsnit. Det foreslås at omdanne af de nuværende åbne senge til lukkede senge i 2014, da der er behov herfor. Aftenåbent i distriktspsykiatriske centre I budget 2013 er der afsat 3 mio. kr. til at udvide åbningstiden to dage om ugen i tre distriktspsykiatriske centre. Den udvidede åbningstid gennemføres dels ved personaleudvidelse og dels ved at omlægge arbejdstiden. Hvis det viser sig at være en efterspurgt serviceforbedring, vil der være basis for at udvide ordningen til flere af de 18 distriktspsykiatriske centre. Øget kapacitet i børne- og ungdomspsykiatrien Siden 2007 er antallet af behandlede patienter om året i børne- og ungdomspsykiatrien vokset med ca. 50%. Tal fra 2012 viser, at ventetiden igen er stigende, hvilket primært skyldes, at antallet af henvisninger til børne- og ungdomspsykiatrien er stigende. Der er afsat ressourcer til udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien i budget 2013, men på baggrund af den seneste udvikling vurderes det, at der vil være behov for yderligere udbygning. Administrationen indstiller, at Psykiatriudvalget drøfter, hvilke bidrag der skal indgå til budget 2014 og de flerårige budgetoverslag. ØKONOMISKE KONSEKVENSER De foreslåede indsatsområder kræver afsættelse af midler i 2014 og for nogle områder, da der er tale om permanentgørelse, også de flerårige budgetoverslag. SAGEN AFGØRES AF Psykiatriudvalget. 17

18 KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. PSYKIATRIUDVALGETS BESLUTNING Psykiatriudvalget ønskede, at alle de forslåede bidrag indgår til budget Desuden ønskede udvalget suppleret med yderligere to temaer om henholdsvis tidlig opsporing af psykisk sygdom blandt børn og unge og kvalitetsarbejdet i psykiatrien. Sagsnr:

19 5. marts 2013 PSYKIATRIUDVALGET SAG NR. 5 SUNDHEDSDAGE DREJEBOG FOR DIALOGMØDER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at drejebog for sundhedsdage drøftes og tages til efterretning. RESUME Region Hovedstaden afholder Sundhedsdage i Øksnehallen i dagene marts 2013, hvor alle borgere inviteres. Formålet er at profilere Region Hovedstaden, få dialog med borgerne, styrke medarbejdernes motivation og profilere samarbejdet med private virksomheder. Gennem information, aktiviteter og dialog vises regionens store styrke som aktør på sundheds- og hospitalsområdet nu og i fremtiden. Sundhedsdagene har et særligt fokus på børn og unge samt kronisk syge. Psykiatriudvalget har på møde den 15. januar 2013 drøftet, hvordan medlemmerne kan involveres i dialogmøder, og har ønsket en drøftelse af drejebog for dialogmøder. SAGSFREMSTILLING Region Hovedstaden inviterer alle borgere til Sundhedsdage 2013 i Øksnehallen fredag, lørdag og søndag den marts 2013 fra kl Sundhedsdage 2013 har følgende formål: Profilering af Region Hovedstaden Dialog med borgerne Medarbejdermotivation Profilering af samarbejdet med private virksomheder. Sundhedsdagene vil gennem information, aktiviteter og dialog vise regionens store styrke som aktør på sundheds- og hospitalsområdet nu og i fremtiden og have et særligt fokus på børn og unge samt kronisk syge. Målgruppen er alle borgere i Region Hovedstaden med fokus på børn/børnefamilier, unge og kronisk syge. Særlige målgrupper er også ældre, nuværende og tidligere patienter, pårørende og medarbejdere i Region Hovedstaden. 19

20 Der planlægges en række dialogmøder med borgerne henover de tre dage. Hvert møde varer to timer og vil være underinddelt i to temaer med et forventet deltagerantal på cirka 50 personer. På baggrund af Psykiatriudvalgets drøftelser på mødet den 15. januar 2013, hvor udvalget tilsluttede sig involvering og deltagelse, er der udarbejdet en drejebog for tilrettelægning af dialogmøderne. Herudover er der ved at blive udarbejdet case om unge i misbrug og depressioner hos børn og unge er i stigning. Endelig ønskede udvalget som baggrundsoplysninger for udvalgets medlemmer ved dialogmøderne to faglige notater om henholdsvis unge i misbrug og depressioner hos børn og unge. Da de konkrete case ikke er helt på plads endnu afventer udarbejdelsen af de faglige notater ligeledes. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der er ingen økonomiske konsekvenser for Psykiatriudvalget. SAGEN AFGØRES AF Psykiatriudvalget. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. PSYKIATRIUDVALGETS BESLUTNING Psykiatriudvalget tog drejebogen til efterretning og aftalte, at medlemmerne fordeler sig på de to temaer. Birgit Tystrup og Finn Rudaizky meddelte, at de ikke deltager på sundhedsdagene. Bilagsfortegnelse: 1. Drejebog for dialogmøder på Sundhedsdage Case til dialogmøde om børn og unge i psykiatrien 20

21 5. marts 2013 PSYKIATRIUDVALGET SAG NR. 6 VENTETIDER I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRIEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at orienteringen tages til efterretning. RESUME Psykiatriudvalget skal løbende have en status for ventetiderne i børne- og ungdomspsykiatrien. Der gives en status for antallet af børn og unge, der stod på ventelisten pr. 1. januar SAGSFREMSTILLING Psykiatriudvalget skal løbende have en status for ventetiderne i børne- og ungdomspsykiatrien, som specificeres på diagnosegrupper, herunder opdeling på de tre børne- og ungdomspsykiatriske centre samt antal modtagere af private tilbud. Status gives kvartalsvis. Administrationen har bedt Region Hovedstadens Psykiatri udarbejde et kort notat, der viser antallet af børn og unge, der stod på ventelisten pr. 1. januar Der skal gøres opmærksom på, at kolonnen med tal for oktober 2012 som vanligt er korrigeret en anelse. Fra juli 2012 til januar 2013 er der sket en stigning i antallet af ventende, hvilket skyldes at antallet af henvisninger er steget markant i Fra oktober til januar stiger antal ventende over to måneder ligeledes. Der er i budget 2013 afsat 10 mio. kr. årligt til kapacitetsudvidelser i børne- og ungdomspsykiatrien med det formål at nedbringe ventelisterne. Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der er ingen økonomiske konsekvenser. 21

22 SAGEN AFGØRES AF Psykiatriudvalget. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. PSYKIATRIUDVALGETS BESLUTNING Taget til efterretning. Psykiatriudvalget ønsker på mødet den 4. april 2013 en oversigt over, hvordan de 10 mio. kr. disponeres, udrulningen herfor, hvilke personalegrupper der ansættes, samt hvor der konkret sættes ind, og hvor aktiviteten styrkes. Bilagsfortegnelse: 1. Notat om ventende i børne- og ungdomspsykiatrien januar 2013 Sagsnr:

23 5. marts 2013 PSYKIATRIUDVALGET Psykiatriudvalget den 15. januar 2013 SAG NR. 7 DE FORMELLE RAMMER FOR PSYKIATRIUDVALGETS ARBEJDE FORRETNINGSORDEN FOR PSYKIATRIUDVALGET ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at Psykiatriudvalget godkender den foreslåede forretningsorden. RESUME Psykiatriudvalget behandlede på sit møde den 6. november 2012 en sag om arbejdsform og principper for driftsudvalg. Udvalget tog reglerne til efterretning med ønske om, at der udarbejdes en forretningsorden for Psykiatriudvalget, som indeholder de gældende regler og en bestemmelse om, at medlemmerne kan få sager sat på dagsordenen. Der er udarbejdet et forslag til forretningsorden for hvert af de tre driftsudvalg. Forretningsordenerne er indholdsmæssigt enslydende og er bygget over den forretningsorden, som gælder for forretningsudvalget. Sagen blev forelagt den 15. januar 2013, hvor sagen blev udsat, da materialet først blev omdelt ved mødets start. SAGSFREMSTILLING Det fremgår af 15 i styrelsesvedtægtens midlertidige kapitel 6, at lov om kommunernes styrelse finder for så vidt angår de deri indeholdte regler om stående udvalg tilsvarende anvendelse for de regionale stående udvalg herunder 23 om standsningsret. Styrelsesvedtægten vedlægges. Det indebærer, at Kvalitetsudvalget, Psykiatriudvalget og Miljø- og grøn vækstudvalget i deres arbejde følger de regler for kommunale stående udvalg, som fremgår af den kommunale styrelseslov. Da Psykiatriudvalget har ønsket en forretningsorden er der på baggrund af forretningsudvalgets forretningsorden udarbejdet et forslag til forretningsorden, som indholdsmæssigt er ens for de tre driftsudvalg. 23

24 Forslag til forretningsorden vedlægges, og det indstilles, at Psykiatriudvalget godkender den foreslåede forretningsorden. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. SAGEN AFGØRES AF Psykiatriudvalget. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. PSYKIATRIUDVALGETS BESLUTNING Godkendt. Bilagsfortegnelse: 1. Styrelsesvedtægt 2. Forslag til forretningsorden for Psykiatriudvalget Sagsnr:

25 5. marts 2013 PSYKIATRIUDVALGET SAG NR. 8 PSYKIATRIUDVALGETS ARBEJDSPLAN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at Psykiatriudvalgets arbejdsplan tages til efterretning. RESUME Administrationen har revideret Psykiatriudvalgets arbejdsplan for Som følge af at Psykiatriudvalget er et stående udvalg, vil der løbende komme ændringer i forhold til aktuelle sager. SAGSFREMSTILLING Psykiatriudvalget har på mødet den 15. januar 2013 drøftet arbejdsplan for og har bedt administrationen revidere planen. Administrationen har revideret arbejdsplanen i overensstemmelse med udvalgets ønsker. Udvalget ønskede forelagt kvalitetsdatabaser på øvrige områder udover skizofreni, depression og børne- og ungdomspsykiatri. Administration skal oplyse, at der kun findes landsdækkende kvalitetsdatabaser på de tre nævnte områder for psykiatrien. Som følge af at Psykiatriudvalget er et stående udvalg, vil der løbende komme ændringer i forhold til aktuelle sager. Administrationen indstiller, at Psykiatriudvalget tager arbejdsplanen til efterretning. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der er ingen økonomiske konsekvenser. 25

26 SAGEN AFGØRES AF Psykiatriudvalget. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. PSYKIATRIUDVALGETS BESLUTNING Taget til efterretning, herunder at administrationen sikrer løbende tilpasning. Bilagsfortegnelse: 1. Arbejdsplan af 28. januar 2013 Sagsnr:

27 5. marts 2013 PSYKIATRIUDVALGET SAG NR. 9 MEDDELELSER Pakkeforløb for børne- og ungdomspsykiatri udsendt af Danske Regioner er tilsendt Psykiatriudvalget til orientering. Koncerndirektør Svend Hartling orienterede om udviklingen i Region Hovedstadens Psykiatri. Svend Hartling orienterede desuden udvalget om, at der forelå en juridisk vurdering om, at administrationen ikke kunne besvare de supplerende spørgsmål vedrørende de uventede to dødsfald på Psykiatrisk Center København, da besvarelserne ville komme til at afsløre personfølsomme data. Sagsnr:

28 5. marts 2013 PSYKIATRIUDVALGET SAG NR. 10 EVENTUELT Ingen bemærkninger. Mødet sluttede kl Næste møde er den 4. april Sagsnr:

29 Den 5. marts 2013 PSYKIATRIUDVALGET SAG NR EFTERSENDT GENHUSNING AF PC KØBENHAVN PÅ GENTOFTE HOSPITAL ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at Psykiatriudvalget anbefaler den foreslåede genhusning, og 2. at Psykiatriudvalget anbefaler, at der arbejdes videre med sagen med henblik på forelæggelse af bevillingssag for forretningsudvalg og regionsråd. RESUME Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg opføres på Bispebjerg Bakke, hvor Bispebjerg Hospital og Psykiatrisk Center København findes i dag. Bygning 13 er i dag den største bygning som Region Hovedstadens Psykiatri råder over på Bispebjerg. Bygningen er placeret på matriklens nordlige del, lige midt i det kommende byggefelt for det nye somatiske hospital, hvorfor bygningen skal nedrives i forbindelse med byggeriet. I tilknytning til bygning 13 er der tre mindre bygninger (bygning 14, 47 og 48), som det ligeledes er nødvendigt at nedrive. Det vurderes at være af meget stor betydning, for såvel hensynet til patienterne som til det samlede nybyggeri på Bispebjergmatriklen, at der sker en tidligere rømning af bygning 13, 14, 47 og 48 på Bispebjerg. Det er således vurderet, at det ikke vil være forsvarligt, at fortsætte med behandling i bygningen, når byggeprojektet er igangsat. I forbindelse med fusionen af PC Gentofte og PC Ballerup er alle PC Gentoftes senge samt hovedparten af de ambulante og administrative funktioner flyttet til Ballerup. Det foreslås, derfor at de fraflyttede arealer på Gentofte Hospital anvendes til genhusning. Samtidig foreslås det, at de lukkede senge fra bygning 13 på Bispebjerg flyttes midlertidigt til afdeling O på Rigshospitalsmatriklen, hvilket til gengæld udløser erstatningsbehov for et antal åbne senge og et kompetencecenter/ambulatorium. Begge dele søges ligeledes flyttet til Gentofte. Genhusningen forventes at vare i en periode på ca. 5 år. SAGSFREMSTILLING Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg opføres på Bispebjerg Bakke, hvor Bispebjerg Hospital og Psykiatrisk Center København findes i dag. 29

30 Bygning 13 er i dag den største bygning som Region Hovedstadens Psykiatri råder over på Bispebjerg. Bygningen er placeret på matriklens nordlige del, lige midt i det kommende byggefelt for det nye somatiske hospital, hvorfor det er nødvendigt at nedrive den. Der er i tilknytning til bygning 13 tre mindre bygninger (bygning 14, 47 og 48), som det ligeledes er nødvendigt at nedrive. Den hidtidige planlægning har forudsat, at bygning 13 på Bispebjerg skulle fraflyttes ad to omgange; første del omkring oktober 2015 og anden del omkring maj Den nærmere planlægning har imidlertid vist, at det ud fra et behandlingssynspunkt ikke er hensigtsmæssigt at fastholde patienter og funktioner i bygning 13 helt frem til Det foreslås i stedet, at fraflytte hele bygningen på én gang, og på et tidligere tidspunkt. Der skal samlet set ske en genhusning af ca m2 til sengeafsnit, ambulatorier, forskning, og administration. En fremskyndet fraflytning vil betyde, at psykiatriske patienter i bygning 13 på Bispebjerg ikke, i flere år, vil blive udsat for betydelige gener i form af rystelser, støj og støv fra en byggeplads og fra den dertil hørende materialplads kun få meter væk på begge sider af bygningen. Samtidig bliver bygningen delvist revet ned i Endvidere vil en fremskyndet fraflytning give større fleksibilitet for hele byggeriets logistik og planlægning. Det vil give en mere effektiv og uhindret byggeproces i forbindelse med opførelsen af det nye somatiske hospital, idet man ikke længere i en årrække skal tage hensyn til, og bygge rundt omkring, en bygning der er i brug. Hertil kommer, at det i højere grad vil være muligt også at mindske generne for de somatiske patienter under byggeprocessen. Den mere smidige og rationelle byggeproces vil på den måde have gunstig indvirkning på hensynet til patienter, tid, økonomi og funktionernes placering. Bygning 13 samt 14, 47 og 48 på Bispebjerg rummer i dag 52 åbne og 22 lukkede senge, forskning samt ambulante og administrative funktioner, der skal genhuses i en periode på ca. 5 år. Det er væsentligt for PC Københavns drift, at genhusningen kan ske på så få adresser som muligt. I forbindelse med fusionen af PC Gentofte og PC Ballerup er alle PC Gentoftes senge samt hovedparten af de ambulante og administrative funktioner flyttet til Ballerup, hvorfor der foreslås en genhusningsmodel, der bl.a. involverer de fraflyttede arealer på Gentofte Hospital. Det er i forvejen besluttet, at Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri skal flyttes fra Gentofte til Ballerup, fordi kompetencecentret er en del af PC Ballerup. Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri indgår derfor i byggeprojektet Ny Psykiatri Ballerup, hvis formål det bl.a. er at samle alle PC Ballerups enheder i Gentofte i Ballerup, når der er bygget til formålet i Ballerup. Det undersøges imidlertid om Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri af hensyn til genhusningen af PC København på Gentofte Hospital kan flyttes før færdiggørelsen af byggeprojektet Ny Psykiatri Ballerup. Der arbejdes på to forskel- 30

31 lige modeller for en flytning. Enten flyttes centret til PC Ballerup, bygning 27, hvor en opsigelse af Erhvervscenter Espelunden ved Brøndby Kommune vil kunne frigøre plads. Alternativt flyttes centret til ledige lokaler på Lyngbyvej i Gentofte. En flytning til Lyngbyvej vil være en midlertidig flytning, da kompetencecenteret skal flytte til Ballerup som følge af Ny Psykiatri Ballerup. Forslaget til genhusning betyder, at de 22 lukkede senge fra bygning 13 på Bispebjerg midlertidigt flyttes til afdeling O på Rigshospitalsmatriklen, hvilket til gengæld udløser erstatningsbehov for 10 åbne senge og et kompetencecenter/ambulatorium. De 10 åbne senge fra Rigshospitalsmatriklen og de resterende 52 åbne senge og øvrige funktioner fra bygning 13 på Bispebjerg genhuses i de fraflyttede arealer på Gentofte Hospital. Genhusningen har desværre den konsekvens, at antallet af tosengsstuer øges med 6, hvilket indebærer, at lidt flere af PC Københavns patienter i en overgang tilbydes tosengsstuer. Genhusningsløsningen tilbyder således ikke de mest optimale forhold for patienterne, men det er samlet set det mest skånsomme. I det omfang, der ikke er fuld belægning på sengeafsnittene, vil det være muligt kun at have én patient på flersengsstuerne. Udviklingen i fordelingen af en og flersengsstuer i hele Region Hovedstadens Psykiatri viser et fald i antallet af flersengsstuer set over genhusningsperioden. Tabel 1. Antal senge i alt og antal senge på flersengsstuer i Region Hovedstadens Psykiatri Center Senge i Heraf på Senge i Heraf på Senge i Heraf på Senge i Heraf på Senge i Heraf på alt flersengsstuer alt flersengsstuer alt flersengsstuer alt flersengsstuer alt flersengsstuer PC København PC Glostrup PC Ballerup PC Hvidovre PC Amager PC Frederiksberg PC Nordsjælland PC Sct. Hans PC Bornholm BUC I alt Som det fremgår, er der et samlet fald i antallet af senge på flersengsstuer i perioden fra 107 i 2013 til 56 i Årsagen til at der i 2017 stadig er senge på flersengsstuer er, at byggeprojektet Ny Psykiatri Bispebjerg først er færdigt i I 2020 vil de sidste flersengsstuer i psykiatrien således være konverteret til enestuer. Det har været undersøgt, om der kan etableres et ekstra sengeafsnit eller anden supplerende kapacitet på de øvrige psykiatriske centre, som dækker Københavns kommune med henblik at undgå en vækst i antallet af flersengsstuer. Den eneste mulighed, der har vist sig, er at etablere yderligere 6 sengepladser på PC Københavns matrikel ved Rigshospitalet. Det forudsætter imidlertid, at der flyttes en ergoterapi fra 2. etage. Den kan eventuelt reetableres i en pavillon på området. Da det samtidig indebærer, at der etableres et ekstra sengeafsnit, vil det have driftsmæssige konsekvenser (løn) i størrelsesordenen 2,1 2,5 mio. kr. om året. 31

32 Det vil blive undersøgt, om der er andre muligheder for at flytte senge fra de tre sengeafsnit, som etableres i Gentofte. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Efter Psykiatriudvalgets behandling af sagen vil administrationen i givet fald foretage en vurdering af økonomien i sagen med henblik på forelæggelse af sagen inkl. bevillingsindstillinger for forretningsudvalg og regionsråd. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. KOMMUNIKATION Region Hovedstadens Psykiatri vil i samarbejde med PC København sikre at berørte patienter og medarbejdere informeres. PSYKIATRIUDVALGETS BESLUTNING Psykiatriudvalget finder ikke, at det fremsendte oplæg er tilfredsstillende og ønsker at andre modeller belyses, herunder økonomi i den sag, der forelægges forretningsudvalg og regionsråd. Lise Müller forlod mødet under sagens behandling. Sagsnr:

Kl på Psykiatrisk Center Nordsjælland, Afdeling Hillerød, Dyrehavevej 48, 1 sal - mødelokale cafeen Hillerød

Kl på Psykiatrisk Center Nordsjælland, Afdeling Hillerød, Dyrehavevej 48, 1 sal - mødelokale cafeen Hillerød D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRIUDVALGET Tirsdag den 5. marts 2013 Kl. 16.00 18.00 på Psykiatrisk Center Nordsjælland, Afdeling Hillerød, Dyrehavevej 48, 1 sal - mødelokale cafeen - 3400

Læs mere

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 2. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

PSYKIATRIUDVALGET. Tirsdag den 16. maj 2013. Kl. 16.30 18.30. på regionsgården i mødelokale H 6 og 7. 9. møde

PSYKIATRIUDVALGET. Tirsdag den 16. maj 2013. Kl. 16.30 18.30. på regionsgården i mødelokale H 6 og 7. 9. møde D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRIUDVALGET Tirsdag den 16. maj 2013 Kl. 16.30 18.30 på regionsgården i mødelokale H 6 og 7 9. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A)

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN. Kl til på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 23, bygning 52, 2400 København NV

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN. Kl til på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 23, bygning 52, 2400 København NV K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Mandag den 31. januar 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 23, bygning 52, 2400 København NV

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Nødebogård, Kildeportvej 20, 3480 Fredensborg

Kl. 16.00 til 19.00 på Nødebogård, Kildeportvej 20, 3480 Fredensborg D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Mandag den 12. december 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Nødebogård, Kildeportvej 20, 3480 Fredensborg Møde nr. 8 Medlemmer: Arly Eskildsen (F),

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 30, indgang 16 D, 1, 2400 København

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 30, indgang 16 D, 1, 2400 København D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Mandag den 31. januar 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 30, indgang 16 D, 1, 2400 København NV

Læs mere

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Januar 2013 Psykiatri Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Grafisk design: RegionH Design Foto: Phillip Drago Jørgensen

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Kl på Psykoterapeutisk Center Stolpegården, Stolpegårdsvej 20, 2820 Gentofte

Kl på Psykoterapeutisk Center Stolpegården, Stolpegårdsvej 20, 2820 Gentofte BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRIUDVALGET Torsdag den 4. april 2013 Kl. 16.00 19.00 på Psykoterapeutisk Center Stolpegården, Stolpegårdsvej 20, 2820 Gentofte 8. møde Mødet slut kl. 19.20 Medlemmer:

Læs mere

Kl. 15.00 17.00 på regionsgården i mødelokale H 2

Kl. 15.00 17.00 på regionsgården i mødelokale H 2 B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 4. december 2012 Kl. 15.00 17.00 på regionsgården i mødelokale H 2 5. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Onsdag den 30. marts 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup Møde nr. 4 Medlemmer:

Læs mere

på Psykiatrisk Center Amager, Digevej 110, 2300 København S

på Psykiatrisk Center Amager, Digevej 110, 2300 København S D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRIUDVALGET Tirsdag den 25. juni 2013 Kl. 17.00 19.00 på Psykiatrisk Center Amager, Digevej 110, 2300 København S 10. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand)

Læs mere

Kl. 15.00 17.00 på regionsgården i mødelokale H 2

Kl. 15.00 17.00 på regionsgården i mødelokale H 2 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 4. december 2012 Kl. 15.00 17.00 på regionsgården i mødelokale H 2 5. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet. Kl på Psykiatrisk Center Hvidovre, Brøndbyøstervej

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet. Kl på Psykiatrisk Center Hvidovre, Brøndbyøstervej K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Tirsdag den 22. marts 2010 Kl. 18.00 på Psykiatrisk Center Hvidovre, Brøndbyøstervej 160, 2605 Brøndby Møde nr. 2 Medlemmer:

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 25-11-2013 18:30. Mødelokale H6 og H7. Psykiatriudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 25-11-2013 18:30. Mødelokale H6 og H7. Psykiatriudvalget - mødesager BESLUTNINGER Psykiatriudvalget - mødesager MØDETIDSPUNKT 25-11-2013 18:30 MØDESTED Mødelokale H6 og H7 MEDLEMMER Arly Eskildsen Birgit Tystrup Finn Rudaizky Hanne Andersen Lise Müller Maja Holt Højgaard

Læs mere

PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG. Tirsdag den 7. februar Kl til på Regionsgården i H8. Møde nr. 2

PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG. Tirsdag den 7. februar Kl til på Regionsgården i H8. Møde nr. 2 K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG Tirsdag den 7. februar 2012 Kl. 17.00 til 19.00 på Regionsgården i H8 Møde nr. 2 Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG Mandag den 7. april 2008 Kl. 14.30 i Distriktspsykiatrisk Center Ydre Nørrebro, Nannasgade 28, 2200 København

Læs mere

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI Region Hovedstaden Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI FORORD Region Hovedstaden har ansvaret for at diagnosticere, behandle og rehabilitere mennesker med psykisk sygdom. Det er et meget kompliceret sundhedsvidenskabeligt

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 24-06-2014 17:00. Mødelokale på regionsgården - H3. Psykiatriudvalget - mødesag

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 24-06-2014 17:00. Mødelokale på regionsgården - H3. Psykiatriudvalget - mødesag BESLUTNINGER Psykiatriudvalget - mødesag MØDETIDSPUNKT 24-06-2014 17:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården - H3 MEDLEMMER Susanne Due Kristensen Hanne Andersen Erik R. Gregersen Karsten Skawbo-Jensen

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød.

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Onsdag den 10. april 2013 Kl. 12.00 til 14.00 på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. Møde nr. 11 Medlemmer: Kirsten Lee (formand) Thor Grønlykke Karin Dubin Maja Holt

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2014 Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og indsatsområder, som PC Nordsjælland

Læs mere

Psykiatriudvalget - mødesager PSYKIATRIUDVALGET MØDETIDSPUNKT 27-08-2013 17:00 MØDESTED. Regionsgården, mødelokale H7 og H8.

Psykiatriudvalget - mødesager PSYKIATRIUDVALGET MØDETIDSPUNKT 27-08-2013 17:00 MØDESTED. Regionsgården, mødelokale H7 og H8. DAGSORDEN Psykiatriudvalget - mødesager PSYKIATRIUDVALGET MØDETIDSPUNKT 27-08-2013 17:00 MØDESTED Regionsgården, mødelokale H7 og H8 Side 1 af 19 INDHOLDSLISTE 1. Psykiatriudvalget mødesag - Måling af

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per Seerup

Læs mere

Satspuljeprojekter aktuel status

Satspuljeprojekter aktuel status Satspuljeprojekter aktuel status Melhe/14. november 2014 Psykiatrien Vest Etablering af akut modtagelse i Slagelse (Projekt nr. 61602 / 2010-2013). Projektet er i sommeren 2013 besluttet videreført til

Læs mere

DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN. EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen

DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN. EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen Møde nr. 10 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik

Læs mere

Virksomhedsplan 2014. Psykiatri

Virksomhedsplan 2014. Psykiatri Januar 2014 Psykiatri Virksomhedsplan 2014 Forbedringskultur Recovery Flere skal behandles Sammenhængende patientforløb Bedre behandling og mindre tvang Dialog, samarbejde og involvering Grafisk design:

Læs mere

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget.

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 10.

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

Dette notat indeholder en samlet oversigt over igangværende tværsektorielle projekter på psykiatriområdet. Projekt Regi Status Finansiering

Dette notat indeholder en samlet oversigt over igangværende tværsektorielle projekter på psykiatriområdet. Projekt Regi Status Finansiering Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 28. september

Læs mere

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland Notat om debatoplæg fra - status for Region Sjælland Baggrund Bestyrelsen i har anmodet landets regioner om at drøfte pejlemærker for de kommende års udvikling på psykiatriområdet. Regionsrådenes bidrag

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H6 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Tirsdag den 28. november 2006 Kl. 19.00 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H4 Møde nr. 8 Medlemmer: Pernille

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG FOREBYGGELSESOMRÅDET. Tirsdag den 25. marts 2008. Kl. 16.00 19.00. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4

UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG FOREBYGGELSESOMRÅDET. Tirsdag den 25. marts 2008. Kl. 16.00 19.00. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG Tirsdag den 25. marts 2008 Kl. 16.00 19.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4 Møde nr. 2 Medlemmer: Vibeke Rosdahl (B) - formand Per

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 25-11-2013 18:30. Mødelokale H6 og H7. Psykiatriudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 25-11-2013 18:30. Mødelokale H6 og H7. Psykiatriudvalget - mødesager DAGSORDEN Psykiatriudvalget - mødesager MØDETIDSPUNKT 25-11-2013 18:30 MØDESTED Mødelokale H6 og H7 MEDLEMMER Arly Eskildsen Birgit Tystrup Finn Rudaizky Hanne Andersen Lise Müller Maja Holt Højgaard Nina

Læs mere

REFERAT. Dagsordenspunkter: Møde i: Forum for ledelse og uddannelse

REFERAT. Dagsordenspunkter: Møde i: Forum for ledelse og uddannelse REFERAT Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: 200719092 Dato/tidspunkt: 5. maj 2015, kl. 8.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg, lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 22. november 2010. Emne: Overdragelse af regionale institutioner til kommunerne

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 22. november 2010. Emne: Overdragelse af regionale institutioner til kommunerne REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 22. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Overdragelse af regionale institutioner til kommunerne Bilag 1 Region Hovedstaden - Handicap Til: Psykiatri-

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 28. juni 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Psykiatri opfølgning på mål

Psykiatri opfølgning på mål Psykiatri opfølgning på mål Mål Indikator Mål Status november 2014 Aktuel fremdrift/ Pakkeforløb for de vigtigste diagnoser er Alle patienter med samme sygdomsbillede tilbydes samme behandlingsforløb i

Læs mere

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatriplan 2015-2020 Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatrien i dag 1 Udvikling i antal henvisninger (indextal 2008=100) 225 200 175 150 125 100 143 134 107 I alt Voksenpsyk i alt B&U

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Att.: Jesper Lihn Slotsholmsgade København K

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Att.: Jesper Lihn Slotsholmsgade København K Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 32 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Att.: Jesper Lihn Slotsholmsgade 10-16 København K 26-10-2010 Sag nr. 09/1570 Dokumentnr. 51076/10

Læs mere

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato: 9. marts 2016 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den: 28. april 2016

Læs mere

KVALITETSUDVALGET Tirsdag den 22. januar Kl til på Regionsgården lokale H5. Møde nr. 9

KVALITETSUDVALGET Tirsdag den 22. januar Kl til på Regionsgården lokale H5. Møde nr. 9 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN KVALITETSUDVALGET Tirsdag den 22. januar 2012 Kl. 15.00 til 17.00 på Regionsgården lokale H5 Møde nr. 9 Medlemmer: Kirsten Lee (formand) Thor Grønlykke Karin Dubin

Læs mere

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. T I L L Æ G S D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl. 16.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

PSYKIATRIUDVALGET. Tirsdag den 27. august Kl på regionsgården. 11. møde

PSYKIATRIUDVALGET. Tirsdag den 27. august Kl på regionsgården. 11. møde B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRIUDVALGET Tirsdag den 27. august 2013 Kl. 17.00 19.00 på regionsgården 11. møde Til stede: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Lise Müller

Læs mere

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød.

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN KVALITETSUDVALGET Onsdag den 10. april 2013 Kl. 12.30 til 14.00 på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. Møde nr. 11 Medlemmer: Kirsten Lee (formand) Thor Grønlykke

Læs mere

Kl. 16.00 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Maglevænget 2, 2750 Ballerup

Kl. 16.00 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Maglevænget 2, 2750 Ballerup D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 28. august 2012 Kl. 16.00 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Maglevænget 2, 2750 Ballerup 1. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen

Læs mere

Psykiatrien. Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund. Michael Schmidt, ledende overlæge

Psykiatrien. Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund. Michael Schmidt, ledende overlæge Psykiatrien Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund Michael Schmidt, ledende overlæge Psykisk sygdom i Danmark 200.000 lider af depression 250.000 har en angstlidelse 80.000

Læs mere

Ulighed i sundhed. Overdødelighed blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen

Ulighed i sundhed. Overdødelighed blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen Ulighed i sundhed Overdødelighed blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen Kortere middellevetid blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen Gennemsnitligt 20 år tidligere for

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Amager, Digevej 110, 2300 København S

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Amager, Digevej 110, 2300 København S D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Mandag den 7. marts 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Amager, Digevej 110, 2300 København S Møde nr. 3 Medlemmer: Arly Eskildsen

Læs mere

REFERAT. Deltagere: Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen. Region Hovedstadens Psykiatri - En del af Københavns Universitetshospital

REFERAT. Deltagere: Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen. Region Hovedstadens Psykiatri - En del af Københavns Universitetshospital Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 3864 0000 Direkte 38640078 Fax 3864 0007 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Dato: 18. november 2015

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Onsdag den 30. marts 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup Møde nr. 4 Medlemmer:

Læs mere

Psykiatri. Patientlogistik Jacob Bille Krogh 1

Psykiatri. Patientlogistik Jacob Bille Krogh 1 Oplæg om patientlogistik Patientlogistik Jacob Bille Krogh 1 Udfordringer Flere patienter Udrednings- og behandlingsret Historisk fordeling af patienter (mgl. gennemsigtighed) Oplevelse: 80 % laver væsentlig

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk

Læs mere

REFERAT. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang Dato: 24. maj 2016 Kl.: 08:30-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100 København Ø, lokale 0.

REFERAT. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang Dato: 24. maj 2016 Kl.: 08:30-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100 København Ø, lokale 0. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 3864 0000 Direkte 38640078 Fax 3864 0007 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk REFERAT Dato: 26. maj

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet. Kl på Psykiatrisk Center Hvidovre, Brøndbyøstervej

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet. Kl på Psykiatrisk Center Hvidovre, Brøndbyøstervej K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR PSYKIATRI OG SOCI- AL Onsdag den 18. februar 2009 Kl. 16.30 på Psykiatrisk Center Hvidovre, Brøndbyøstervej 160, 2605 Brøndby Møde

Læs mere

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december Niels Peter Hansen Center for Økonomi, Budget & Byggestyring De Store Hospitalsbyggerier Der bygges for 41,4 mia. kr. nye hospitaler

Læs mere

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal For perioden frem til og med 2. kvartal 2018 Hvilke indsatser forventes at lande hvornår i DAS og Samordningsudvalgene - Sundhedsn 2015-2018 Opdateret 07.09.2017 Indsats 6 Nye samarbejdsformer Udvælge

Læs mere

Kl til på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret

Kl til på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Torsdag den 24. maj 2012 Kl. 17.00 til 19.00 på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret lokale 12 Mødet slut kl. 19 Møde nr.

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 5000 Direkte 3866 6015 Web www.regionh.dk Journal nr.: 12004541

Læs mere

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri Sagsnr. 27.35.00-A00-1-14 Dato 23-11-2014 Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen Status på projekt integreret psykiatri Baggrund Som orienteret på udvalgets møde d. 7. april 2014 er der aftalt et samarbejde

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Side 1 Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Resume 17. april 2012 Brevid: 1601938 Primær Sundhed Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 Dir.tlf.: 57 87 56 40 primaersundhed

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan 2015-2020 Budget- og Planlægningsafdelingen Ref.: RBR Administrationen har gennemgået høringsversion af Psykiatriplan

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

REFERAT. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen. Kristineberg København Ø.

REFERAT. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen. Kristineberg København Ø. Sekretariats og Kommunikationsafdelingen REFERAT Møde i: Samordningsudvalget i planområde syd Dato: 11.12.2012 Kl.: 12.30 14.00 Sted: Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Etage 9, mødelokale 9 Deltagere: Anette

Læs mere

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr.

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr. Psykiatri og Social Administrationen Sundheds- og Ældreministeriet Att. Center for Primær Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg

Læs mere

Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Plan for sygehuse og speciallægepraksis Plan for sygehuse og speciallægepraksis Det nordjyske sundhedsvæsen bliver hver eneste dag udfordret på økonomien, på kvaliteten og på evnen til at skabe sammenhæng i patientforløb på de enkelte sygehuse,

Læs mere

REFERAT. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen. Kristineberg 3 2100 København Ø.

REFERAT. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen. Kristineberg 3 2100 København Ø. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen REFERAT Møde i: Samordningsudvalget i planområde syd Dato: 18.03.2013 Kl.: 10.30 12.30 Sted: Psykiatrisk Center Glostrup Glostrup Hospital Ndr. Ringvej 57 Indgang

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet

Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet Journal nr: 14000943 27-02-2014 Formål (opgave): Konsulenterne i psykiatrisamarbejdet arbejder for patientforløb af høj kvalitet på tværs af sektorer herunder

Læs mere

I den anledning har forvaltningen den 29. januar 2015 udsendt en redegørelse til regionsrådets

I den anledning har forvaltningen den 29. januar 2015 udsendt en redegørelse til regionsrådets Center for Sundhed Enhed for Hospitalsplanlægning POLITIKERSPØRGSMÅL Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B& D Telefon 38 66 60 00 Web www.regionh.dk Spørgsmål nr.: 026 Dato:14. februar 2015 Stillet af:

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. april 2010. Kl. 16.30 på Regionsgården i H6 OBS MØDE- TIDSPUNKT. Møde nr. 3. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. april 2010. Kl. 16.30 på Regionsgården i H6 OBS MØDE- TIDSPUNKT. Møde nr. 3. Medlemmer: D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN 28. april 2010 Kl. 16.30 på Regionsgården i H6 OBS MØDE- TIDSPUNKT Møde nr. 3 Medlemmer: Lise Müller (F), formand Per Seerup Knudsen (A) Jannie Hjerpe (F) Karin Helweg-Larsen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan NOTAT s rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan j.nr. 7-203-05-87/1/DOB Med brev af 7. februar 2007 har Region Hovedstaden fremsendt udkast af 20. januar 2007 til forslag til

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk behandling (beretning

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

Psykiatriplan 2015-2020. Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015

Psykiatriplan 2015-2020. Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015 Psykiatriplan 2015-2020 Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015 Hovedvision for Psykiatrien 2015-2020 Patienter og pårørende oplever sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere