Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620"

Transkript

1 1 Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca Camilla Luise Dahl Fig. 1 Epitafiet i Vordingborg over Eiler Jacobsen med familie. Epitafiet i Vor Frue Kirke i Vordingborg over Eiler Jacobsen og hans familie, er malet omkring 1620 af den nederlandske maler Peter de Meyer. Epitafiet er malet før anden hustrus død. En inskription skrevet under epitafiet på tavlen, anfører: Tavlen er bekostet af Eyillr Jacobsen, Kgl.Maj.Tolder og Borgmester i Vordigborg, sig og sine kære hustruer og børn til en hæderlig gedencknis ; med den første hustru Johane Niels datter, død 6.okt. 1604, var gift i 13 aar og havde 4 sønner,2 døtre, med den anden hustru Margrete Pedersdater havde han 1 søn, 3 døtre til

2 2 denne dag Ao 160X x Oct. 1 Hvordan dette præcis skal tolkes, er noget uklart. Betyder inskriptionen at tavlen er dateret 10. oktober 160X?, altså mellem 1604 hvor første hustru døde og 1609, men da anden hustru allerede da havde 4 børn, så kunne vi næppe være før Og hvorfor give en præcis dato med måned og dag, men et uklart årstal? Dateringen burde mere troligt forstås Ao 160 xx oct. Maleren har altså glemt et tal. Hvilket tal, der mangler får vi imidlertid af tavlen selv, for nederst på epitafiet er forrest malet en klynge sten, hvori der i een af dem står: Peter de Meyer Fecet 1620., Dvs. udført af Peter de Meyer i Fig. 2 Peter de Meyers signatur, Epitafiet viser Eiler Jacobsen og hans to hustruer og deres fælles børn. En del døde som små, på epitafiet ses 18 børn, 10 drenge og 8 piger, hvoraf to døde som spæde. Af pigerne døde en som lille, af drengene døde de 5 som små. De døde børn er alle klædt i hvidt. Eiler Jacobsen Eiler Jacobsen blev født omkring 1560/61 og døde d. 27. august 1640 i Vordingborg. Om Eiler Jacobsen vides at han først var ridefoged på Vordingborg Slot. I et skifte fra 1598 efter sognepræst i Vordingborg Hans Lauridsen, optræder ridefoged til Vordingborg Eiler Jacobsen som overværer sammen med præsterne Hr. Søren Jørgensen i Sværdborg og Hr. Jens Nielsen i Nestelsø samt fogederne Laurids Hansen, byfoged i Vordingborg og Mads Jensen, foged på Beldringe. 2 I en retssag fra 1593 kaldtes han af Beritte Jens Smeds for en rødhovedet og rødskægget skælm og skurk. For dette dømtes Beritte til at tage kagen i favn, men på Eiler Jacobsens forbøn blev hun dog 1 Danmarks kirker, Præstø amt. 2 LAK Vord. Byfoged, skifteprotokol , pag. 60v, skifte af 28. Feb. 1598, afdøde Mag. Hans Lauridsen døde allerede i 1593.

3 3 forskånet for denne straf. 3 Siden optræder Eiler Jacobsen som tolder og borgmester i Vordingborg. På epitafiet kaldes han Kongelig Majestæts Tolder og Borgmester i Vordingborg i Vor Frue. Omkring begyndelsen af 1600-tallet, omtales han som Eÿller Jacobßón Borgemester udj Vordingborg i skifteprotokollerne fra Vordingborg. I 1602, omtales han eksempelvis som borgmester i Vordingborg i et skifte 4, og i skiftet efter sin første hustru Johanne i 1606, kaldes han borgmester og kgl. Tolder. 5 Fig. 3 Eiler Jacobsen på Epitafiet i Vordingborg. På epitafiet ses han klædt helt i sort, med sort kappe med bred krave og dertil hvid pibekrave. Han ses knælende ved foden at Kristi kors, med hænderne foldede i bøn. 3 Klein: Vordingborg Købstads historie. 4 Vord. Byfoged skifteprotokol , pag. 170r, skifte af 10. Nov Vord. Byfoged skiftedokument , skifte af 9. Jul

4 4 Eiler Jacobsen døde i dette sidste embede d. 27. aug Efter ham findes et skifte dateret Vordingborg Anno 1640 dend 30. octobris. 6 I følge skiftet døde Eÿller Jacobsen Borgemester udj Wordingborig. Der findes tillige en gravsten over ham og hans to første hustruer i Vordingborg Vor Frue kirke. Også her kaldes han kgl. Maj. Tolder og Borgmester samt at han døde 27 aug i sit 80. Aar. 7 I sin alders 80. år, vil sige 79 år gammel da han afgik ved døden. Han burde således være født omk Eiler Jacobsens hustruer Almindeligvis anføres Eilers to hustruer som Johanne Nielsdatter, død d. 6. okt og Margrethe Pedersdatter, død Hun er enkelte steder angivet som død 10. oktober 1620, hvilket må skyldes en fejllæsning af informationerne på inskriptionerne på epitafiet. Det anses som i anledning af anden hustrus død i 1620, at epitafiet blev ophængt. Dette kan imidlertid ikke stemme, for Margrethe er ikke fremstillet med et rødt kors over sig, og må endnu have været i live da epitafiet blev fremstillet, hvilket tillige fremgår af inskriptionen, hvor Margrethe ikke anføres med dødsdato som den første hustru. At hun er død kort efter, må dog være tilfældet, for i 1625 ses Eiler Jacobsen gift med en anden. Fra bevarede skifter fra henholdsvis skifteprotokollen fra Vordingborg såvel som løse skiftebreve, ses at Eiler Jacobsen i stedet for to hustruer, må have været gift hele fire gange: 1) Johanne Nielsdatter, 2) Margrethe Pedersdatter, 3) Karen Hansdatter, 4) Margrethe Pedersdatter. Johanne Nielsdatter: Om den første hustru hedder det i inskriptionen på epitafiet, at da hun døde d. 6.okt. 1604, og da havde parret været gift i 13 år. Johanne Nielsdatter og Eiler Jacobsen burde således være blevet gift omkring De er antagelig blevet gift tidligt på året 1591 eller sent i Af skiftet efter Johanne, dateret 9. Juli , fremgår det at Johanne var søster til Anne Nielsdatter, gift med tidligere borgmester og tolder i Vordingborg Niels Eriksen. Med to søstre gift med betydningsfulde borgmestre, er det ikke utænkeligt at Johanne og Anne selv var borgmesterdøtre. Til stede på skiftet efter afdøde Johanne Nielsdatter var som sagt søsteren Anne, og også Annes datter og dattermand, nemlig datteren Karine Jacobsdatter (datter af Annes første ægteskab med Jacob Mouritsen) og hendes ægtemand Mester Simen Nielsen, sognepræst i Vordingborg Vor Frue. En søn af Anne Nielsdatters første ægteskab, Peder Jacobsen, blev præst til Tirsted, Skørringe og Vejleby, hans datter Mette ægtede eftermanden Poul Jensen Tisted, præst En anden søn, 6 Vordingborg Byfoged: Skifteprotokoller: , fol. 78ff. 7 Danmarks kirker, Præstø amt. 8 Klein: Vordingborg Købstads historie. 9 Lak, Vordingborg Byfoged: Skiftedokumenter: , skiftebrev 9. Juli 1606.

5 5 Erik Nielsen, født i sidste ægteskab, blev rådmand og siden borgmester i Vordingborg. 10 Vordingborg Vor Frue findes et epitafium over Erik Nielsen og hans familie. I Fig. 4 Eiler Jacobsens hustruer Johanne Nielsdatter og Margrethe Pedersdatter. Margrethe Pedersdatter Eiler Jacobsen må have ægtet Margrethe Pedersdatter kort efter første hustrus død, antageligt i begyndelsen af Hun havde som nævnt fire børn omkring 1620, men for hverken hun eller Johanne fremgår det af epitafiet, hvilke børn de var mødre til og hvad de hed. På epitafiet anføres at hun frem til 1620 havde 1 søn og 3 døtre, og det er sandsynligt at hun ikke har nået at få flere inden sin død. Hun kan ikke have levet længe efter 1620, for kort derefter var Eiler gift på ny. Margrethe Pedersdatters fædrene og mødrene ophav kendes ikke, der findes ikke et bevaret skifte efter hende, der kunne oplyse om nære slægtninge eller andre forbindelser. Karen Hansdatter Margrethe må være død indenfor få år efter epitafiet blev færdigt, for i 1625 blev Eiler enkemand på ny. Denne gang efter hustruen Karen Hansdatter. 10 Vord. Byfoged skiftedok , skifte efter Anne Nielsdatter, 21. Sep

6 6 I skiftet efter hende, dateret 22. April 1625, 11 omtales ingen overlevende børn, men det fremgår ikke om parret var barnløse. Skiftet rummer kun en boregistrering og oversigt over gæld, mens ingen arvinger er nævnt. Det er derfor muligt at parret havde børn, som ikke fremgår af boregistreringen. Såfremt, der havde været et par børn, der døde som spæde eller småbørn, så kan man tænke sig de ville være blevet tilføjet epitafiet. At dette må være tilfældet kan ses af, at de første to hustruer, Johanne og Margrethe, tilsammen havde 10 børn, mens der på epitafiet er malet 18 børn. De 6 af børnene må således være tilføjet lidt efter lidt. Da Margrethe Pedersdatter først døde efter oktober 1620 og Karen Hansdatter død før apr. 1625, så kan Karen Hansdatter dels ikke have fået mere end to-tre børn, og dels kan de børn hun efterlod sig ikke have nået blive ret store. Margrethe Pedersdatter Eilers fjerde og sidste hustru, hed Margrethe Pedersdatter ligesom Eilers anden kone, og det er utvivlsomt derfor de to er blevet sammenblandet. Den sidste Margrethe Pedersdatter omtales i Eiler Jacobsens skifte dateret 30. Okt. 1640, 12 som hans efterladte hustru Margret Pedersdatter og var dermed endnu i live. Det er antageligt hende, der anføres som død i 1668 i Vordingborg Købstads historie. Det er endnu ikke lykkedes at finde et skifte efter hende fra omkring den tid. Ligesom for de andre hustruer, kendes ikke til nærmere slægtninge. Børnene Det er ikke alle børnenes navne, der nu er kendt, og for de af børnene som kendes, er der nogen uenighed om hvem af de to hustruer til Eiler Jacobsen, der var mor. De børn som kendes navnene på kendes dels fra en gravsten over Eiler Jacobsen, dels skiftet efter Eiler Jacobsen og hustruerne, hvorunder afdøde børn ikke ville fremgå. Efter tidens sædvane har Eiler haft en søn ved navn Niels med sin første hustru, og en søn ved navn Peder med sin anden, da det var almindelig skik, at opkalde en af de første sønner efter morfaderen. I Eiler Jacobsens skifte finder vi Eiler Jacobsens overlevende børn, men det fremgår ikke hvilke af hans hustruer, der var mødre til de enkelte børn. Da epiafiet blev malet, var 10 af børnene i live, men kun ni da faderen døde. De overlevende børn var sønnerne: Hendrick Eilersen, Jacob Eilersen, Peder Eilersen og Jørgen Eilersen, samt døtrene Karen Eilersdatter g.m. Jacob Madsen, Susanne Eilersdatter, g.m. Mester Jørgen Madsen, Karen g.m. Mogens Raahr, Johanne, enke efter Morten Færgemand og Hillvig 11 Lak, Vordingborg Byfoged: Skiftedokumenter: , skiftebrev 22. Apr Lak, Vordingborg Byfoged: Skifteprotokol: , pag, 78ff.

7 7 (Helvig) Eilersdatter, der endnu var ugift. Hendrik Eyllersen, Jacob, Peder oc Jöhrgen Eyllersöner samt pigerne: Karen Jacob Madsens, Sußane Mester Jörgens, Karen Mogen Rahrt, Johane sal. Marten Fergemands ok Hilluig Eÿllers daater. Af Johannes skifte fremgår, at der i 1606 var tre overlevende børn: sønnen Niels Eilersen og to døtre Karine og Susanne Eilersdatter. Niels Eilersen var således i live i 1606, men død inden faderen i Såfremt han døde efter 1620, som ung mand eller voksen, da ville han ikke være blevet fremstillet som afdød på epitafiet. Johannes to døtre Susanne og Karine, må utvivlsomt, må utvivlsomt være de to ældste af døtrene i Eiler Jacobsens skifte: Karen g.m. Jacob Madsen (Braad) og Susanne gift med hans bror mester Jørgen Madsen (Braad). Sammen med epitafiet findes tillige en gravsten over Eiler Jacobsen, hans første hustru Johanne og anden hustru Margrethe, samt tre sønner, der blev født i ægteskabet med Johanne. Som den eneste er dødsdato for Margrethe ikke anført, og det er uvist om hun blev begravet under samme sten som sin mand, i alle fald blev hendes dødsår ikke noteret herpå. Inskriptionen på gravstenen bekostet af Eiler lyder: ligger herunder Johanne Nielsdatter, død 6 okt og deres børn Jacob, død pinsedag 1598, Adam død 18. Dec. 1596, Ejler Ejlersøn død 7. Aug og Ejler Jacobsøn, kgl. Maj. Tolder og Borgmester i Oringborg død 27 aug i sit 80. Aar med Hustru Margrete Pederdatter, død På epitafiet var som nævnt anført at Eiler med Johanne fik 4 sønner og 2 døtre. Sammenholdt med gravstenen, ses at de tre af sønnerne døde som børn, mens begge døtre og en søn overlevede. På det malede epitafie må det således være den forreste levende søn og de tre forreste døde drengebørn, der har været Johannes sønner. Den forreste levende søn burde således være Niels, mens de to døtre er Susanne og Karine/Karen. Disse var de eneste to døtre Johanne Nielsdatter fik, og begge er med på epitafiet, malet som den alder de havde da deres mor gik bort. Af de døde sønner var Jacob antagelig den ældste, dels har han fået sin farfaders navn, dels er han nævnt først, skønt broderen Adam døde to år før ham. Sædvanligvis omtales drengene først, dernæst pigerne, almindeligvis angives de efter alder, således at ældste er nævnt først. I skiftet efter Eiler Jacobsen 1640, omtales en Hendrick Eyllersen som den første af sønnerne men han var ikke den ældste af de overlevende sønner, idet han endnu var umyndig ved skiftet i 1640, men hvem han er søn af fremgår ikke klart. På epitafiet anføres at Margrethe havde 1 søn og 3 døtre, men da hun endnu var i live i 1620, kan hun have nået at få endnu et barn, inden hun døde. Og nogle af de fire børn kan have været døde før Eiler Jacobsen og ville dermed ikke omtales i skiftet. Derudover kendes til en Eilert Ejlertsen, der nævnes som konrektor i Roskilde, også han menes at være en søn af Eiler Jacobsen. Han var imidlertid død før 1640 og omtales ikke i skiftet efter Eiler Jacobsen dette år. 14 Han kan hverken have været søn af Johanne Nielsdatter eller den første Margrethe Pedersdatter, og såfremt han var søn af sidste Margrethe Pedersdatter ville hans først være blevet født tidligst Dette stemmer næppe overens med at han var konrektor i Roskilde inden sin død før 1640, hvorved en søn af Margrethe og Eiler kun ville have været omkring 14 år gammel. Om denne Eilert Eilertsen var søn af Eiler Jacobsen, er således uvist, og såfremt han var, må han med sikkerhed have været søn af Karen Hansdatter. Med Karen Hansdatter kendes ingen overlevende børn, da skiftet efter hende kun indeholder 13 Danmarks kirker, Præstø amt. 14 Klein: Vordingborg Købstads historie.

8 8 boopgørelse og ikke angiver arvingernes navne. Såfremt hun havde børn, så kan der både have været overlevende børn og børn der døde som små, og som da ville blive gengivet på epitafiet som afdøde. Disse eventuelle børn kender vi ikke navnet på. Fig. 5 Første folio af Eiler Jacobsens skifte dateret 30. oktober 1640 i Vordingborg skifteprotokol , pag. 78v. De sidste af børnene, som var i live ved Eiler Jacobsens død i 1640, var således sønnerne Jacob Eilersen, Peder Eilersen og Jørgen Eilersen, samt døtrene Karen (Margrethe) g.m. Mogens Raahr, Johanne, enke efter Morten Færgemand og Hillvig (Helvig) Eilersdatter. Af disse turde i al fald Karen, også kaldet Karen Margrethe g.m. Mogens Raahr og Johanne enke efter Morten Færgemand, være Margrethe Pedersdatters grundet deres alder. Den væsentligt yngre Helvig EIlersdatter, der i 1640, endnu var ugift kan derimod snarere have været datter af Eilers sidste hustru Margrethe Pedersdatter. Efter Hendrick Eylersen, død 1637 eller 1647 kendes tillige et skifte, og da han døde barnløs, var det hans søskende, der arvede ham. Der omtales tillige afdøde søskende, efter hvem han havde modtaget arv. Skiftet afholdtes først 1647, og da var flere søskende døde. Hans søskende var som følger: 1): Jacob Eylersen, velagt borger 2) Karen Eylersdatter, g.m. sal. Mogens Rahr i Næstved 3) Hilvig Eylersdatter, g.m. Mester Claus Hansen, sognepræst i Vordingborg og provst i Baarse herred. 4) Peder Eylersen, afdød uden arvinger?. 5) Mester Jørgen Eylersen 6) Karen Eylersdatter, g.m. Jacob Madsen i Christianshavn 7) Sussane Eylersdatter, g.m. Mester Jørgen i Malmø. 8) Johane Eylersdatter, enke efter Morten Færgemand Disse er alle de samme, som omtaltes i skiftet efter faderen i 1640.

9 9 De nu kendte børn er således som følger, i relativ aldersmæssig orden: Eiler Jacobsens børn med Johanne Nielsdatter, d. 6. okt. 1604: 1) Niels Eilersen f.?- død eft før ) Jacob Eilersen, f.? - d ) Adam Eilersen, f.? - død 18. Dec ) Ejler Ejlersøn, f.? - død 7. Aug ) Karen Eilersdatter, f. ca d. 24. nov. 1674, g.m. Iver Nielsen Bruun og Jacob Madsen Braad 6) Susanne Eilersdatter, f.?-eft. 1647, g.m. Jørgen Madsen Braad Eiler Jacobsens børn med Margrethe Pedersdatter, d. eft. Okt. 1620, Karen Hansdatter d. ca og Margrethe Pedersdatter d ) Mester Jørgen Eilersen, f. 16. nov sep. 1686, g.m. Kirstine Jensdatter Bang 8) Karen Margrethe Eilersdatter, f. ca erne g.m. Mogens Raarh 9) Johanne Eilersdatter, f. ca erne, g.m. Morten Snering Færgemand og Poul Nielsen 10) Jacob Eilersen f. før 1626-?, g.m. Birgitte Klausdatter 11) Eilert Eilersen, f. før død før ) Henrik Eilersen, f.? død 1637 eller ) Peder Eilersen, f.?, død før ) Helvig (Hilvig/Hillering) Eilersdatter, f. eft g.m. Mester Claus Hansen, sognepræst i Vordingborg og provst i Baarse herred. Dertil findes endnu 4 børn, der nu ikke er kendt, idet epitafiet fremviser 18 børn. Den lille pige, død som 2-4 årig, samt to piger dødfødte eller døde som spæde, kendes ikke navnene på. Dertil findes afbildet endnu en lille søn, som man ligeledes ikke kender navnet på. Da inskriptionen på epitafiet i Vordingborg blev skrevet, havde Margrethe Pedersdatter endnu kun fire børn, 1 søn og tre døtre. Og Johanne havde 6 børn, de sidste otte må således være tilføjet. En forklaring på flere af de manglende navngivne børn, kan desuden være, at med det store antal døde børn, så kan flere af de nytilkommende børn have fået deres afdøde storesøskendes navn, som det var vanlig skik. Disse er måske senere blevet blandet sammen til een, skønt der kan have været to børn med samme navn. Hvordan disse har placeret sig aldermæssigt er i så fald ikke længere kendt. Børnene på epitafiet Hvordan man har holdt styr på børnene i billedet er uklart. De to ældste døtre var ældre end de er angivet på epitafiet, måske har man blot valgt at gengive dem som børn den alder de havde da moderen døde i Af disse var den ældste datter Karen gift allerede omkring 1620 men er alligevel fremstillet som ugift. Det er højst tænkeligt, at de yngste børn med de næste hustruer er tilføjet efterhånden, og man kan allerede i det oprindelige billede have gjort plads til at flere børn

10 10 kunne komme til lidt efter lidt. På mandesiden i billedets venstre del, har det dog været ved at knibe med pladsen; den yngste levende søn er placeret helt ud til rammen og kunne kun lige akkurat være i billedet. At der må være tale om henholdsvis Johanne Nielsdatters og Margrethe Pedersdatters børn ses af deres placering i billedet. De to ældste er således placeret ved Johannes side, mens de yngste er placeret i en klynge foran Margrethe. Dette har været den oprindelige komposition i billedet, hvor pigebørnene er placeret ud fra lige præcis deres mor, mens drengene er placeret ved deres far. Dog nåede Eiler Jacobsen at blive gift endnu et par, og for ikke at bryde kompositionen, har man blot tilføjet flere børn foran i billedet (hos pigerne) og ved siden af (hos drengene), efterhånden som der kom flere og flere til. Mindst et af børnene viser sig at være tydeligt en senere tilføjelse; en lille pige klemt ind mellem de to lidt større, som om hun ikke oprindeligt hørte til. Den lille pige næsten udvisket, hun må være tilføjet senere men med mindre holdbart resultat end de tidligere anførte personer eller måske blev hun aldrig helt malet færdigt? Også andre smådetaljer tyder på senere tilføjelser, hænder, ansigter m.m. er lidt anderledes malet på disse døtre, hvilket tyder på at de er kommet til lidt senere, måske endda af en anden maler måske i samme værksted. Selv de børn der med sikkerhed kan siges at være Johanne Nielsdatters og Margrethe Pedersdatters synes en smule forskellige, måske var der allerede da tale om tilføjelser efterhånden? Så fremt disse børn blev tilføjet, højst sandsynligt, omkring 1620, så er de Peter de Meyers tilføjelse. Fig. 6 Tre af døtrene på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, den mindste af døtrene, placeret foran de andre to som hørte hun ikke til oprindeligt, hendes krave og ansigt er næsten forsvundet. Måske er hun delvist udvisket af tidens tand, eller også blev hun aldrig helt færdiggjort. Også på drengesiden, ses en tydelig forskel mellem den for resten lvende søn og de følgende fire, her synes den ældste ikke at være malet samtidig med de følgende fire, mens de fire synes tilføjet samtidig. De fire har antagelig ikke haft samme mor, men er alligevel kommet på epitafiet omkring samme tid. Dette forklarer dog næppe at de døde børn er gengivet i hvidt, hvorved de naturligvis må have afgået ved døden før de blev malet og hvordan ville man så have kunnet holde styr på at få fjernet nogle og malet andre til?

11 11 Og i så fald kan man ikke have gået op i større portrætlighed blandt de senest kommende børn, hvis de blot har erstattet et af de allerede levende børns billeder, mens en hvid skikkelse, markerende et dødt barn, tilføjedes foran dem. Eller mere logisk de forreste børn i rækken blev tilføjet først, og markeret ud fra hvilken alder og om hvorvidt de var levende eller døde, ud fra den tid hvor moderen døde. Dvs. de ældste børn, stående bag faderen som de forreste i rækken, er Eilers drengebørn med første hustru, og de levende børns alder er malet efter den alder de ville have haft da hustruen døde i 1604 og de døde, med den alder de havde, da de døde. Eller er det snarere blot en fiktiv alder? Således at børnene er fremstillet som børn, således at man kan se hvem som er yngst og ældst, men ikke nødvendigvis hvor gamle de var reelt. I alle fald burde Eilers ældste søn med første hustru have været omkring de år, da moderen døde. Den ældste af de døde sønner malet på epitafiet, ser ikke ud til at være omkring den alder. Ved tiden omkring 1620 ville de derimod have været omkring de 30 år, men ingen af de malede børn er angivet som voksne. Dermed er de sandsynligvis malet ved den alder de havde ved moderens død 1604 eller da tavlen med inskription, blev ophængt første gang omkring Det kan undre, at når Eiler Jacobsen fik tilføjet børn til epitafiet efterhånden, at de næste to hustruer ikke også blev malet med på epitafiet. Det var ganske vanligt at alle børn og hustruer endte med at figurere på et opsat epitafium, men hvorfor de ikke er medtaget her, må forblive uvist. Fig. 7 De formodede personer på epitafiet i Vordingborg. Flere af sønnerne er uklare, mens de levende døtre alle kan placeres.

12 12 Børnenes levned For enkelte af disse børn kendes nærmere detaljer om deres liv, men flere har ikke efterladt mange vidnedsbyrd. Sønnerne Eilert og Henrik synes således ikke at have efterladt sig nogen særlige spor. Eilert optræder som konrektor ved Roskilde Latinskole, men er eller ikke kendt. Han var død før faderen døde i Eiler Jacobsen fik to sønner med navnet Jacob og Eiler, de første to med disse navne, sønner af Johanne, døde som små, hvorved endnu to sønner, født i senere ægteskaber fik samme navne. Der findes også eksempler på, at man kunne opkalde flere børn i hver sit kuld med samme navne. Dette ses eksempelvis med datteren Karen. Ganske vist fik den yngste datter Karen tillige navnet Margrethe, men de fleste steder omtales hun blot Karen. I det følgende beskrives børnene enkeltvis, i nogenlunde aldermæssig kronologi altså de ældste børn først og så fremdeles. Denne kronologi kan ikke slavisk følges, for for flere af børnenes vedkommende, er deres præcise alder ikke kendt. Niels Eilersen Niels Eilersen var med sikkerhed søn af Eiler Jacobsens første ægteskab, idet han omtales i moderen Johanne Nielsdatters skifte i Han må være blevet født i 1590 erne. I 1606 var han endnu i live, men ved faderens død i 1640 omtales han ikke i skiftet og må således være død før da. Det vides ikke om Niels Eilersen nåede at blive gift, men han kan ikke have efterladt sig børn, for der omtales ingen arvinger efter ham i hverken faderens eller broderen Henriks skifter i 1640 og Det er uklart om han på epitafiet er fremstillet som død eller levende, hvis han døde allerede inden 1620, ville han være fremstillet som afdød. I så fald er han død efter gravstenen blev fremstillet, men før epitafiet stod færdigt. Fig. 8 Den ældste afdøde søn på epitafiet, antagelig Niels Eilersen.

13 13 Der er kun 5 levende sønner på epitafiet, og da der kendes 4 levende sønner: Jacob, Henrik, Jørgen og Peder, mens en sidste Eiler er uklar, så gives der ingen klare svar. Såfremt Eiler, konrektoren i Roskilde, vitterlig var en søn af Eiler Jacobsen, så må Niels Eilersen være død før 1620, dette synes at stemme overens med at han ikke efterlod sig børn. Jacob Eilersen Også Jacob Eilersen vides med sikkerhed at være søn af Eiler Jacobsens første ægteskab, idet han omtales på en gravsten som søn af Johanne Nielsdatter og Eiler Jacobsen. Jacob døde pinsedag 1598, men hans alder er ikke oplyst. Pinsedag faldt i år 1598, på d. 4. Juni. På epitafiet var som nævnt, anført at Eiler med Johanne fik 4 sønner og 2 døtre. Sammenholdt med gravstenen, ses at de tre af sønnerne døde som helt små børn, mens begge døtre og en søn overlevede, sønnen Niels er død derefter. På det malede epitafie må det således være de døde drengebørn, at vi finder disse af Johannes sønner. Den forreste døde søn burde således være Niels, og derefter i rækkefølge efter alder. Af de døde sønner var Jacob antagelig den ældste, dels har han fået sin farfaders navn, dels er han nævnt først, skønt broderen Adam døde to år før ham. Dermed burde Jacob være den næstforreste døde dreng på epitafiet efter broderen Niels. Adam Eilersen Ligesom de to foregående, var Adam søn af Johanne Nielsdatter og Eiler Jacobsen. Han døde d. 18. Dec og omtales på den gravsten, der blev bekostet af Eiler Jacobsen over ham selv og hans to første hustruer. Adams alder er ikke angivet. På epitafiet må han være placeret efter Jacob, og synes dermed at have været ikke mere end omkring et par år gammel ved sin død, da den afdøde dreng er fremstillet ved omkring den alder. Eiler Eilersen Eiler Eilersen var søn af Johanne Nielsdatter og Eiler Jacobsen. Han er omtalt på gravstenen over sine forældre, han døde d. 7. Aug På epitafiet er han placeret som den næstsidste dreng. Karen Eilersdatter Karen var født i Eiler Jacobsen første ægteskab med Johanne Nielsdatter, født omkring Ved sin død i 1674 angives hun som død i sit 82. år, dvs. som 81-årig, og må således være født omkring Hun nævnes desuden i moderens skifte 1606, hvoraf det fremgår hun var den ældste af Eilers døtre. På epitafiet i Vor Frue i Vordingborg, er samtlige fem overlevende døtre gengivet som ugifte mindre børn men Karen ville omkring 1620 have været næsten 30 år gammel og gift.

14 14 På epitafiet ses hun i stedet som i midten af teenageårene og endnu ugift, antageligt har hun været malet med fra starten på billedet, og dermed fremstillet ved den alder hun havde omkring den tid, da moderen døde i Ved denne tid var Karen 13 år gammel, hvilket stemmer overens med alderen på den ældste af pigerne på epitafiet. Karen blev gift første gang med en ellers ukendt mand ved navn Iver Nielsen Bruun. I skifteprotokollen for Vordingborg findes år 1637 et skifte efter en Anne Bruuns, der må have været gift med en nær slægtning, måske en bror til Iver Nielsen Bruun. 15 Der omtales tillige Margrethe Bruunsdatter i 1619, måske en søster til Niels. 16 Fig. 9 Den ældste af pigerne på epitafiet i Vordingborg Vor Frue kirke, med sikkerhed Karen Eilersdatter. Efter Iver Nielsen Bruuns nok tidlige død omkring begyndelsen af 1620'erne ægtede Karen den rige og succesfulde Jacob Madsen Braad i København. Ægteskabet er måske kommet i stand gennem Jacob Madsens bror Jørgen, der da var præst til Vordingborg Vor Frue. Samme Jørgen ægtede omkring samme tid eller få år efter, Karens yngre søster Susanne. Karens mand Jacob Madsen var oprindeligt handelsmand, han stod blandt andet for en lukrativ krudthandel, der på den tid kunne indbringe ganske mange penge. Han blev en betydningsfuld købmand, skibsreder og storleverandør af byggematerialer, ammunition og proviant til flåden. I 1636 flyttede Jacob Madsen med hustru og børn til Christianshavn, hvor han fra 1641 til sin død i 1653 var borgmester. Parret fik flere børn, børnene i både Karens første ægteskab og i ægteskabet med Jørgen Madsen, antog, uvist af hvilken grund, alle navnet Bruun efter den første mand. I 1647 ansøgte Jacob Madsen Chr. IV om tilladelse til at blive begravet i Holmens kirke, dvs. nedlagt inde i selve kirken under gulvet, som var en fornemmere plads end ude på kirkegården. Han modtog følgende svar af kongen, dateret 5. juli 1647: Christian IV bewilger os elskelig Jacob 15 Skifte efter Anne Bruns d. 9. juni Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm: Vordingborg Byfoged, skifteprotokol, Vordingborg Byfoged, skifteprotokol,

15 15 Madsen, borgemester i wor kiøbsted Christianshaffn, at hand udi Holmens kirke for sig og sin hustru en begraffelse sted maa tilhandle, huor begge deris lig effter deris dødelige afgang kand begraffis och nedsettes, dog met slig condition och wilkor, at sognepresten och skolen paa Christianshaffn skall giffes deris rigtighed til fornefnde begraffelse, ligesom de udi fornefnde Christianshaffn bleffe begraffede, saa och at de for fornefnde deris begraffelse skall were tiltenkt til Holmens kirke at udgife huis rett og billigt kand were. Forbydendis etc. Haffniæ 5 juli anno Jacob Madsen døde d. 21. maj 1653 og blev begravet i Holmens kirke. I Holmens kirkes ligbog, dvs. kirkebogen for de afdøde, der blev taget i brug i 1653, er det første navn der optræder på folio 1, Jacob Madsens. 18 Fig. 10 Notitsen om borgmester Jacob Madsens død og begravelse i Hans enke Karen Eilersdatter, der overlevede ham med over tyve år, lod bekoste et pragtfuldt epitafium over ham, hende selv, deres fælles børn og hendes børn af første ægteskab. På epitafiet, der endnu hænger i Holmens kirke ses Jacob Madsen som en ældre mand, Karen som en ældre kvinde, med håret tækkeligt dækket (enkestatus). Hendes første mand Iver, er gengivet med den alder han havde, da han døde, formentligt i 30-årsalderen eller omkring de 40 år. Karen døde d. 24. nov. 1674, og blev begravet i Holmens kirke ligesom sin mand. Der findes tillige en gravsten over Karen Eilersdatter og hendes mand i Holmens. Inskriptionen lyder: Her under ligger begravet den ærlige, viis og ret fornemme Mand, Jakob Madsen fordum Borgemester udi Christianshavn, som døde d. 21de May 1653 udi hans Alders 57 Aar, samt hans kiære Hustrue, den ærlige, dyderige og Gudfrygtige Quinde Karen Eilersdatter, som og udi Herren hensv d. 24de November 1674 i hendes Alders 82de Aar, begraven med en stor Ceremoni Efter at de tilsammen haver levet et ærligt og kiærligt ægteskab 32de Aar. Gud Give dennem begge en ærefuld og Glædelig Opstandelse paa den ydderste Dommedag.- De Retfærdiges Siele ere i Guds Haand og der skal ingen Piine røre ved Dem, de ansees af de Uforstandige ligesom de døde ect.; men de ere i Fred. Sapienc: Cap Kjøbenhavns Diplomatarium, bd III, brevnr. 417, s Holmens KirkesKirkebog: døde: , fol. 1.

16 16 Fig. 11 Epitafium over Karen Eilersdatter, hendes to mænd Iver Nielsen Bruun og Jacob Madsen Braad. De er omgivet af børnene: Eiler Jacobsen Bruun, Christian Jacobsen Bruun, Iver Jacobsen Bruun, Johanne Iversdatter Bruun, Anna Iversdatter Bruun, Karen Jacobsdatter og MarenIversdatter Bruun. De fleste af børnene var da godt gift, men er alligevel kommet med på epitafiet. Forrest to døtre, der døde som små.

17 17 Fig. 12 & 13 Johanne Nielsdatter og hendes datter Karen Eilersdatter på epitafierne i Vordingborg Vor Frue og Holmens kirke. Fig. 14 Barneportræt på epitafiet i Vor Frue af Karen Eilersdatter. Man ser en vis lighed mellem Karen Eilersdatter og hendes mor på epitafiet fra næsten 40 år tidligere, hvilket tyder på at en vis portrætlighed med de afbildede er opnået. Tillige ses en vis lighed med børneportrættet på epitafiet i Vor Frue Vordingborg. Der findes tillige et epitafium med billede af Johannes søster Anne i Vor Frue, og også her ses slægtskabet mellem de to søstre. På epitafiet i Holmens kirke er Karen omgivet af børnene: Eiler Jacobsen Bruun, Christian Jacobsen Bruun, Iver Jacobsen Bruun, Johanne Iversdatter Bruun, Anna Iversdatter Bruun, Karen Jacobsdatter og MarenIversdatter Bruun. Af Karen Eilersdatters børn, var de tre ældste døtre børn af Karens første ægteskab med Iver Nielsen Bruun. Af disse ses forrest, ved siden af Karen, Johanne Iversdatter, bag hende Anna Iversdatter og bagerst Maren Iversdatter. Den yngste datter Karen Jacobsdatter, der står bag moderen forrest, var datter af Jacob Madsen, ligesom de tre brødre Iver, Eiler og Christian Jacobsen Bruun, der alle antog navnet Bruun, skønt

18 18 dette var Karen Eilersdatters første mands navn. Af disse blev sønnen Iver Jacobsen Bruun brygger, Eiler Jacobsen Bruun, opkaldt efter sin morfar, død i November 1681 i København, gårdejer i Nordtoft i Thy, og Christian Jacobsen Bruun, borger i Assens og gårdejer i Bred på Fyn. Af døtrene blev datteren Maren gift med Oberst Jean de la Heye og datteren Karen, gift med Handelsmand og Møllerejer på Christianshavn Hans Hoppe. Hans Hoppe var særdeles velhavende, tilsyneladende var hans møller ganske indbringende. Det var måske maling af korn til brygning han slog sig på, for flere steder omtales han tillige brygger. I 1669 fik han eksempelvis tilladelse af Frederik III til en ny mølle udj det øster bulverck ved Amagerportat at lade byge oc opsette, som hand for sig oc sine arfuinger u-behindret maa nyde, bruge oc beholde. 19 Han skulle være indkommet fra Holland til Danmark i begyndelsen af det 17. Åarhundrede og døde 1666 som Brygger paa Christianshavn. Hans Hoppe og Karen Jacobsdatter, efterlod 2 Sønner : Ivar Hoppe og Knud Hansen Hoppe. Ivar Hoppe, der var Viceadmiral, blev 84 Aar efter sin Død med sine descendenter optaget i den danske adelsstand. 20 Hermed nåede to grene af Eiler Jacobsens efterkommere at blive nobiliteret, nemlig gennem datteren Karen Eilersdatters dattersøn og gennem Jørgen Eilersens datter. Susanne Eilersdatter Susanne var datter Eiler Jacobsen og hans første hustru Johanne Nielsdatter. Susanne blev antageligt født i 1590'erne i Vordingborg. På epitafiet i Vordingborg Vor Frue, burde Susanne være den næstældste af de levende døtre på epiatfiet, hun ville da, alt efter udførelsestidspunktet, have været omkring år gammel. I begyndelsen af 1620'erne blev Susanne Eilersdatter gift med præst til Vordingborg Vor Frue kirke Jørgen Madsen Braad, der var bror til Jacob Madsen, der ægtede Susannes ældre søster Karen omkring samme tid, eller et par år før. Susanne kan ikke have været gammel ved ægteskabets indgåelse, antageligt endnu i slutningen af teenageårene eller begyndelsen af tyverne. Jørgen Madsen havde været gift en gang før, med Abel Lauridsdatter, søster til Hr. Jacob Lauridsen i Herlufsmagle, provst i Tybjerg herred. Hun døde i 1620 erne, men først i 1630 stod der skifte. Igen var der tale om en boregistrering, så det fremgår ikke om der var børn i ægteskabet. 21 Abel må have været afgået ved døden allerede inden midten af 1620 erne for ved den tid var ægtemanden flyttet fra Vordingborg og var blevet præst i Malmø, og Abel døde i Vordingborg. Andre steder anføres Jørgen Madsen Braad som gift med Karen Christensdatter Wibe, men det kan ikke vedrøre samme mand, for denne Jørgen Madsen Braad var dels yngre, dels endte han sine dage som provst i Skåne og ikke som købmand i København, et slægtskab mellem de to mænd med det samme navn, kan dog ikke afvises. En mulighed er at den Jørgen Madsen som Susanne ægtede ikke hed Braad og ikke var bror til søsterens mand. Hos Wiberg anføres to kapellaner i Vordingborg med navnet Jørgen Madsen, nemlig Jørgen Madsen Braad og Jørgen Madsen, der dog kun at have været en, hvis man gennemgår skiftedokumenterne hvor Hr. Jørgen optræder. På samme vis kan det 19 Kjøbenhavns Diplomatarium, bd. VI, brevnr. 643, s Dansk Adelsårbog, Hoppe. 21 LAK Vord. Byfoged, skiftedokumenter , skiftebrev 8. Nov

19 dokumenteres at det netop er Jørgen Madsen Braad, der rejste til Malmø. 19 Jørgen Madsen Braad skulle ifølge Lunds Herdaminne, være født på Gotland, ligesom broderen Jacob, I Visby. De var sønner af en Mads eller Mathias, der kun kendes gennem sønnernes patronym. Ifølge Lunds herdaminne, skulle faderen have været købmand i Visby på Gotland. Endnu en bror Nils Madsen Braad, var købmand på Gotland, og blev landsdommer der ca Fig. 15 Den næstældste levende datter på epitafiumt i Vor Frue, med sikkerhed Susanne Eilersdatter, placeret ved siden af sin søster og mor. To bornholmske præster, Jens Pedersen Borringholm, præst til Bodilsker og Nexø og landsprovst 1631, og Peder Jensen Lund, præst til Rø, omtales som besvogrede til Jørgen Madsen Braad. 23 Af disse var den første antageligt gift med Jacob og Jørgens søster Martha Madsdatter Braad, men den sidstnævnte var måske gift med en af Jørgen Madsen Braads døtre, idet betegnelsen svoger i tallet, brugtes som fællesbetegnelse for svogre, svigersønner og svigerfædre. Hvilken af Jørgen Braads døtre det har været, er imidlertid ikke kendt. Der kendes så vidt vides ingen navne på Jørgen Braads børn udover en enkelt datter, og det er uklart om Peder Jensen Lund havde ægtet en datter af Abel Lauridsdatter eller Susanne Eilersdatter. Den datter som kendes var Maren Jørgensdatter Braad, gift første gang med Wichman Jacobsen Hasebard, sognepræst til Vor Frue i København, præst 1639, død Efter hans død ægtede hun efterfølgende Professor Hans Mule i Sorø C. J. Gardell. Bröderna Madsen-två framgångsrika köpmän från Visby under 1600-talet, Gotländskt Arkiv 1988, s , S. Cavallin, Lunds stifts herdaminne. Efter mestadels otryckta källor utarbetadt, II, 1855, s Wiberg. Præstehistorie bd. II, s. 440 & Dahl. Bornholms Præsthistorie, s Wiberg: Præstehistorie, bd. I, s. 121.

20 20 Jørgen Madsen Braad blev som nævnt ikke længe ved kirken i Vordingborg, efter nogle år flyttede han, hustruen Susanne og børnene til Skåne, hvor Jørgen først var sognepræst, siden provst til Oxie herred. Ved Eiler Jacobsens død omtales de i skiftet som bosiddende i Malmø. Det samme ses i skiftet efter Susannes bror Henrik. Under Trediveårskrigen skrev Jørgen forskellige politiske vers om krigens forklaring og den almindelige ulykke, som udtryk for Guds vrede over syndige liv. Han skrev blandt andet verset: En Bedroffuede Vecters Morgensang oc klagelig Formaning til alle Christne i Danmarck; om Guds grumme Vredsens Hi/ som er optendt i den gantske Verden; om den gruelig Krig oc Blodstyrtning/ som flyder offuer alle Land: Oc om Pawens vddraget Suerd oc wnaadige Tyranni: Hoss Gud Fader aff Christi Naade/ved Bøn oc Leffnitz forked ring/ at tage til Hierte oc affverge hide. Trykt i København Susanne Eilersdatters præcise dødsår er ikke kendt. Både hun og ægtemanden var endnu i live ved skiftet efter broderen i Jørgen Eilersen Om Jørgen Eilersen vides på grund af hans senere karriere, væsentligt mere end om nogen af de andre af Eiler Jacobsens børn. Han blev født d. 16. november , og var efter alt at dømme, den søn Eiler Jacobsen fik med sin anden hustru Margrethe Pedersdatter. På Epitafiet oplyses som sagt at Margrethe blev mor til en søn og tre døtre, og det synes ikke sandsynligt at hun kan have nået at få flere børn inden sin død kort efter epitafiet stod færdigt. Jørgen valgte en akademisk karriere og nåede at blive professor i litteratur og matematik ved Københavns Universitet, denne stilling havde han under den svenske belejring af København. Af skolegang gik han først i Latinskolen i Vordingborg, og i 1635 træffes han som student fra Herlufsholm. Fig. 16 Den ældste levende søn på epitafiet, antagelig Jørgen Eilersen, fremstillet som en ung dreng.formentlig er han tilmalet omtrent samtidig eller kort efter de fire afdøde sønner, mens de sidste fire levende sønner først blev tilmalet senere. 25 Lockhart: Dansk Propaganda under Kejserkrigen Leth & Wad: Meddelelser om dimitterede fra Herlufsholm.

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Den ærlige møller. Laues Nielsens forældre. Af Dorte Frandsen

Den ærlige møller. Laues Nielsens forældre. Af Dorte Frandsen Den ærlige møller Af Dorte Frandsen Vi kender vel alle legenden om den hellige Martin af Tours, som gemte sig i gåsestien, da han ikke ville være biskop. Gæssene forrådte hans gemmested med deres skræppen.

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

En dragthistorie fra renæssancens Herlufsholm.

En dragthistorie fra renæssancens Herlufsholm. En dragthistorie fra renæssancens Herlufsholm. Dorothy Jones Christian Gyldenstjerne var elev på Herlufsholm Skole helt fra skolens start. Hans far var rigsråd Mogens Gyldenstjerne, en meget nær ven af

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

Ansigt til ansigt byens borgere i 1600-tallet.

Ansigt til ansigt byens borgere i 1600-tallet. Ansigt til ansigt byens borgere i 1600-tallet. 03.10.2013 til Kulturnat arrangement Hele 8 epitafier med malede familieportrætter fra 1600-tallet pryder væggene i Sct. Peders kirke, og der er yderlige

Læs mere

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813 Andersdatter Byrial, Se Byrial Andersdatter dødfødt pige Andersdatter dødfødt pige, uægte Andersdatter Hvass, Ane Kirstine Død: Beg:25.apr 1813 Død: 6.apr 1802 Beg:11.apr 1802 Se Hvass 0 år Far: husbeboer

Læs mere

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte Ord fra - Kirkebøger og folketællinger 2 Overskrift Tekst spalte Om ord i kirkebøger og folketællinger Mange af de ord, man møder i kirkebøger og folketællinger kan være svære at læse af forskellige grunde.

Læs mere

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1.

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. Side 1. 1820. 20. Marts. Skilsmisse. Claus Andersen. Anne Elisabeth Christensdatter, 28. Sg. Østermarie. 3 søn. A: Anders Clausen, myndig,

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Sæbygårds børneportrætter

Sæbygårds børneportrætter Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Artikel fra Sæbybogen 2005. Sæby Museum 1 Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Herregårdsmuseet Sæbygård rummer blandt andet en meget fornem malerisamling.

Læs mere

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar JACOB JENSEN, født 18. nov. 1792 i Nørre Urup ved Grindsted, Ribe amt, død 14. nov. 1864 i Odderup, Aadum, begravet 22. nov. 1864. Jacob er ejer

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Sydthy Egnshistoriske Arkiv fik i efteråret tilsendt et lille hæfte med tekst og melodi: Er du bange for

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg

Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg Denne sag er beskrevet af Karl Rasmussen i Aarbog for Odense og Assens Amter 1914 s.128-73. Sagen foreliggger i 4 foliobind på i alt henved 8000 sider,

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild.

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild. 162 skøde videre medførte. Derfor udi rette lagde hendes skriftlig forsæt formeldende, at der angives at Peder Munk skal have ladet hende med Rigens æskning forfølge for en sum penge, hvilke er ham afbetalt,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen.

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen. 1. Hansen, Jensen og Sørensen er enten læge, advokat eller skolelærer. Skolelæreren, der er enebarn, tjener færrest penge. Sørensen, der er gift Hansen's søster, tjener mere end advokaten. Hvilket arbejde

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Niels Christian Jensen, * 01.07.1811 i Ingstrup, døbt 01.09.1811. Forældre Jens NIelsen Jægerum og Johanne Christensdatter,Ved vielsen står en stiftsøn af Niels Christensen, Jaegerum

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Hejnsvig sogn døde 1693 til 1814. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md.

Hejnsvig sogn døde 1693 til 1814. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md. 1694 d. 14 jan. Niels Høegs quinde Maren Michelsdatter. 50 År. 1694 d. 18 mar. Jens Hansens quinde. 54 År. 1694 d. 19 sep.

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Generation nr. 1 1. Olga Katrine Sofie Burchardt, født 30 jan 1883 i Roskilde Domkirke 1 ; død eft. 1950. Hun er datter af 2. Carl Vilhelm Burchardt og 3. Johanne

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs 1 Nakkebølle skifteprotokol I, 1733-1784 Peder Rasmussen, ungkarl, Vester Åby, I-1, 15-09-1733 helbror Mads Rasmussen helsøster Maren Rasmusdatter ~ Anders Rasmussen helsøster Anne Rasmusdatter halvbror

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

søskende strides! KAIN og ABEL

søskende strides! KAIN og ABEL Rembrandt: Kain slår Abel ihjel 1650 Når søskende strides! KAIN og ABEL Der var engang en dreng. Han hed KAIN. Han fik en lillebror. Han hed ABEL. KAIN syntes ikke, at hans forældre lagde mærke til ham

Læs mere

Margit Gunhild Sofia Albin

Margit Gunhild Sofia Albin Margit Gunhild Sofia Albin D en 25. Juli 1915 blev Margit født i Bjuv, 15 km fra Helsingborg. Når hun i dag fortæller om sin barndom i Sverige, er det livet i Småland, der med drømmende blik og malerisk

Læs mere

Sofie Pauline Victoria Frederiksen

Sofie Pauline Victoria Frederiksen Sofie Pauline Victoria Frederiksen Her begynder min fortælling: Hele min barndom har jeg hørt om Victoria, desværre har jeg ikke kendt hende, da hun dør i 1945 i en alder af 62 år og jeg kommer til verden

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift den 2. december 1997 og fik sammen to børn. Umiddelbart inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvorefter både det,

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Uddrag af min slægts historie 2014

Uddrag af min slægts historie 2014 Kaj Egon Hansen: Uddrag af min slægts historie 2014 Mine forældre: Jutta Aksel Udskrift fra min hjemmeside: http://www.kajegon.dk/ Rev. 6. januar 2014 Aner til Kaj Egon HANSEN Indholdsfortegnelse. Aner....

Læs mere

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (1. Johs 2,28-3,3) Johs 4,5-26 Salmer: 411, 434, 292, 596, 467, 388v.4-5, 398 Du soles sol fra Betlehem hav

Læs mere

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn 3. generation (Børnebørn) 4. Hans Pedersen Smed (Peder Hansen 3, Hans 1 ) blev født den 20 Okt. 1765 i Brørup og døde i 1831 i Brørup i en alder af 66 år. Hans Pedersens faddere ved dåben: Anne Andersdatter

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

ANNE SØE og hendes slægt Af TORSTEN BALLE

ANNE SØE og hendes slægt Af TORSTEN BALLE ANNE SØE og hendes slægt Af TORSTEN BALLE En af foregangsmændene i vort historiske samfund, redaktør M. Aaberg, skrev til årbog 1910 en god artikel om Anne Søe. Siden er hun omtalt af andre, f.eks. af

Læs mere

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 )

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) En kort levnedsskildring af Birgit Larsen, Hedehusene 2005 birgit.jes@get2net.dk Dorthe Bejerholm 12 (3/5). På side 137 i slægtsbogen er Dorthe nævnt som datter

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Ølgod sogn døde 1732 til 1814. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet.

Ølgod sogn døde 1732 til 1814. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet. 1732 d. 2 apr. blev Hans Lassens søn begravet. 1732 d. 20 apr. blev Niels Michelsens barn af Vesterlist begravet. 1732 d. 25 apr. blev

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Tidslinje for Carl Johan Ludvig Thulin (1871-1945)

Tidslinje for Carl Johan Ludvig Thulin (1871-1945) Tidslinje for Carl Johan Ludvig Thulin hvor han bor hjemme hos forældrene. 1871 Carl Johan Ludvig bliver født d. 30. september 1871 i Ystad (Sankta Maria forsamling) i nr. 69, hvor familien har boet siden

Læs mere

At være barmhjertig er ikke at være blind men at have lukkede øjne

At være barmhjertig er ikke at være blind men at have lukkede øjne At være barmhjertig er ikke at være blind men at have lukkede øjne Prædiken til søndag den 28. juni 2015 i Havdrup kirke. Friluftsgudstjeneste på kirkegården. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Søndagen

Læs mere

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere

Den kulturelle grav. Muslimske gravsteder i Danmark. Helle Lykke Nielsen

Den kulturelle grav. Muslimske gravsteder i Danmark. Helle Lykke Nielsen ANALYSIS June 2013 Den kulturelle grav Muslimske gravsteder i Danmark Helle Lykke Nielsen Døden er universel, men måden vi begraves på, og det gravsted vi efterlader os, er i høj grad kulturelt betinget.

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Et sølvskrivetøjs forbindelse til Mads Staby på Gudum Kloster

Et sølvskrivetøjs forbindelse til Mads Staby på Gudum Kloster Et sølvskrivetøjs forbindelse til Mads Staby på Gudum Kloster Af Esben Graugaard og Rigmor Lillelund I Holstebro Museums årsskrift 1988 forsøgte vi forgæves at knytte det i 1987 erhvervede Weller-sølvskrivetøj

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

Mine erfaringer med søgning i lægdsruller. Sommer 2007

Mine erfaringer med søgning i lægdsruller. Sommer 2007 Mine erfaringer med søgning i lægdsruller Sommer 2007 Hvorfor søge i lægdsruller?: A. I 2 sogne på Sjælland (Glumsø og Køng) var kirkebøgerne fra før 1814 brændt, sammen med præstegårdene, således at jeg

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Slægten fra Gyldenholm

Slægten fra Gyldenholm Slægten fra Gyldenholm 1. generation Gyldenholms stuehus Gyldenholms gårdsplads 1. Jens Madsen; 1,2 I Asnæs by lå vest for den gamle kirkegård en gård, som beboedes af Niels Jensen og hans hustru Else

Læs mere

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R.

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. Version 1.01 17 Feb 2015 For at indtaste kirkebøger hos Danish Family Search skal du have en bruger ID og et kodeord. Hvis du allerede har dette, så gå til kapitel

Læs mere

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år.

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år. 1700 d. 31 dec. døde David Thomsen som havde været kirkeværge her til Ølgod kirke og blev begravet d. 5 jan. 1701 54 år. 1701 d. 23 jan. døde Iver Jespersen Hungerbjerg og blev begravet d. 30 jan. 60 år

Læs mere

Uddrag af Frederiksgave Godsarkivs Skifteprotokoller. 1719-55.

Uddrag af Frederiksgave Godsarkivs Skifteprotokoller. 1719-55. Uddrag af Frederiksgave Godsarkivs Skifteprotokoller. 1719-55. Anders Andersen, i Sønderby den 20 feb. 1737 arvinger: enken Anna Pedersdatter med lavværge Erik Pedersen i Sønderby. på egne og medarvingernes

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Kirsten Rasmusdatter, indsidder hos Ole Nielsen, Vester Åby, 8, 02-04-1749 ~ gamle Niels Pedersen Ole Nielsen er eneste søn

Kirsten Rasmusdatter, indsidder hos Ole Nielsen, Vester Åby, 8, 02-04-1749 ~ gamle Niels Pedersen Ole Nielsen er eneste søn 1 Vester Åby præstearkiv, skifteprotokol 1747-1813 Søren Nielsen Blok, Vester Åby, forestod præstegårdens avling, 1, 14-08-1747 ~ Maren Ågård Blok, lavværge skoleholder Henning Kiøng Lars Ågård Blok, 26½

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Sindssygdom og djævlebesættelse i Lille Næstved

Sindssygdom og djævlebesættelse i Lille Næstved Sindssygdom og djævlebesættelse i Lille Næstved Dorothy Jones 19.01.2013 Siden 1464 havde slægten fæstet den store gård som lå i Lille Næstved. Villum Sort havde været byfoged og blev senere borgmester

Læs mere

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser 1 Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser Indledning ved biskopperne Baggrunden for denne vejledning er, at den kirkebogsførende sognepræst er begravelsesmyndighed i sognet.

Læs mere

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Temaer Overlevelse i det fremmede Emigration (udvandring) til Danmark? Bosætning i Danmark? Vilkår og betingelser. Spiloplæg Den unge huguenot

Læs mere

Anebog for Thomas Rønning

Anebog for Thomas Rønning Anebog for Thomas Rønning Fiskbæk sogns udskiftning 1834 Udført af Karsten Thorborg, 2009 www.kt.mono.net Forord Rønningslægten er behandlet af flere slægtsforskere. Det kan man nemt forvisse sig om ved

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Folketælling Lourup 1

Folketælling Lourup 1 Folketælling Lourup 1787 Familie: alder: husstand: ægtestand erhverv: 1. Niels Nielsen 50 husbond 2. ægteskab landbrug, gårdbeboer An Madsdatter 40 madmoder 1. -------- Niels Nielsen 20 børn af 1. ugift

Læs mere