Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens"

Transkript

1 university of copenhagen Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published version (APA): Hansen, J., (2011). Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne, 7 s., (FOI Udredning; Nr. 2011/17). Download date: 03. okt

2 Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Jens Hansen 2011 / 17

3 FOI Udredning 2011 / 17 Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Forfatter: Jens Hansen Udarbejdet for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i henhold til aftale mellem Fødevareøkonomisk Institut og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om myndighedsberedskab 2011 Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Rolighedsvej Frederiksberg

4 Fødevareøkonomisk Institut Journal nr. 1/1-04 Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne 1 Prisen for landbrugsejendomme er - ligesom for mange andre goder - bestemt af efterspørgsel og udbud. Efterspørgslen efter landbrugsejendomme kommer især fra to grupper. Den ene er allerede etablerede heltidslandmænd, der ønsker at udvide bedriften ved yderligere køb af ejendom med henblik på samdrift eller sammenlægning. Den anden gruppe er yngre landmænd, der har til hensigt at etablere sig med landbrug som hovederhverv. Herudover efterspørges landbrugsejendomme af personer, der ønsker at etablere sig som fritidsbrugere. Sidstnævnte efterspørgsel er fortrinsvis rettet mod mindre ejendomme og har derfor ingen nævneværdig betydning, for så vidt angår efterspørgslen efter landbrugsjord. Udbuddet af landbrugsejendomme kommer fortrinsvis fra ældre landmænd, der agter at forlade erhvervet, samt fra forhenværende landmænd, der har haft ejendommen eller arealet bortforpagtet gennem en kortere eller længere årrække. Efterspørgslen og udbuddet af landbrugsejendomme er illustreret i figur 1, i hvilken de fuldt optrukne linjer viser situationen uden nogen YJ-ordning. I figuren er den samlede efterspørgsel delt op på efterspørgslen henholdsvis fra førstegangsetablerende og fra alle andre herunder både etablerede landmænd og potentielle fritidsbrugere. Som det ses, er såvel prisen udtrykt i kr. pr. ha som det omsatte areal bestemt af den samlede efterspørgsel og det samlede udbud. Efterspørgslen og udbuddet og hermed beliggenheden af linjerne i figuren - afhænger af købernes og sælgernes forventninger til det fremtidige nettoafkast af fast landbrugsejendom samt af deres kalkulationsrente, dvs. det krav til forrentning, som køberne og sælgerne stiller. Høje forventninger til afkastet og lave kalkulationsrenter medvirker således til at forøge efterspørgslen og reducere udbuddet af ejendomme og hermed til at forøge ejendomspriserne. Kalkulationsrenten afhænger først og fremmest af lånerenten samt af landmændenes lånemuligheder. Lave lånerenter og gode lånemuligheder i øvrigt vil bidrage til at reducere kalkulationsrenten, mens omvendt høje lånerenter og mindre gode lånemuligheder vil forøge kalkulationsrenten. I det omfang den eventuelt kommende YJ-ordning formindsker lånerenten (inklusive diverse bidrag) og/eller udvider lånemulighederne, må ordningen derfor forventes at forøge efterspørgslen fra endnu ikke etablerede landmænd. Med ordningen vil denne gruppe

5 2 således kunne betale højere priser for ejendommene, hvilket også vil være nødvendigt, hvis de i konkurrence med etablerede landmænd skal overtage en større del af de ejendomme, der sættes til salg. Se figur 1, i hvilken de stiplede linjer illustrerer situationen på markedet for landbrugsejendomme, hvis YJ-ordningen vedtages, og hvor forskellen mellem de stiplede og de fuldt optrukne linjer viser effekten af ordningen. Som det ses, medfører den forøgede efterspørgsel fra ikke etablerede landmænd en større samlet efterspørgsel og hermed højere ejendomspriser. Trods de højere ejendomspriser overtager førstegangsetablerende landmænd dog flere ejendomme (mere jord) som følge af væksten i efterspørgslen fra denne gruppe, hvorimod etablerede landmænd overtager færre som følge af de højere ejendomspriser. Endelig stiger det samlede salg af ejendomme en smule, idet højere ejendomspriser virker som incitament til, at etablerede landmænd trækker sig lidt tidligere tilbage, end de ellers ville. Kr. pr. hektar 8 7 Efterspørgsel fra: 1. gangs Etablerede Samlet Udbud Omsætning (køb) antal hektar Figur 1. Efterspørgsel og udbud samt pris og omsætning af landbrugsjord uden YJ ordning (fuldt optrukne linjer) og med en sådan ordning (stiplede linjer)

6 3 Hvor store en stigning i prisen på landbrugsejendomme, ordningen alt andet lige - vil medføre, vil især afhænge af, hvor stor en del af det omsatte landbrugsjord, der købes af førstegangsetablerende landmænd. Selv en forholdsvis stor forøgelse af de førstegangsetablerendes efterspørgsel, vil - hvis de kun tegner sig for en lille del af den samlede efterspørgsel - kun medføre en relativ lille forøgelse af den samlede efterspørgsel og hermed ligeledes kun en mindre stigning i ejendomspriserne. Som udgangspunkt for en vurdering af ordningens indflydelse på ejendomspriserne er det derfor nyttigt at vide, hvor stor en del af det omsatte landbrugsjord førstegangsetablerende landmænd står som købere af. I 2009 var der heltidslandbrug i alt, jf. tabel 1, hvoraf var overtaget af de nuværende ejere i årene Blandt de knap heltidslandmænd er der givetvis enkelte ikke førstegangsetableringer (landmænd som har haft andet heltidslandbrug før). På den anden side er der uden tvivl også enkelte, der etablerede sig som heltidslandmænd for første gang i denne årrække, men som havde forladt erhvervet inden Et groft skøn er derfor, at der fra 1999 til 2008 var omkring 270 førstegangsetableringer på heltidslandbrug i gennemsnit om året. Ovennævnte knap bedrifter havde et landbrugsareal på 167 ha i gennemsnit primo 2009, hvoraf brugeren ejede 110 ha og forpagtede de resterende 57 ha. Af de 110 ha pr. bedrift er en del givetvis købt efter etableringen. Som led i etableringen kan de førstegangsetablerende heltidsbrugeres køb af landbrugsjord derfor opgøres til et niveau noget under ha om året i denne årrække (270 * 110 = ). Tabel 1. Antal og størrelse af landbrugsbedrifter opdelt på heltids og deltids samt efter det år, i hvilket ejeren har erhvervet bedriften Antal bedrifter Landbrugsareal. primo 2009 I alt I selveje Forpagtet Heltidsbrug Før Alle heltidsbrug Deltidsbrug Før Alle deltidsbrug Kilde: Egne beregninger baseret på stikprøven af landbrugsregnskaber med tilhørende opregningsfaktorer, der danner grundlag for Danmarks Statistiks Regnskabsstatistik for landbrug 2009 Af nævnte heltidsbedrifter havde 740 YJ-lån primo 2009, jf. tabel 2, mens de resterende var uden sådanne lån.

7 4 I årene varierede det omsatte areal (landbrugsareal plus tilknyttede arealer i form af veje mv.) fra knap ha til godt ha, hvilket svarer til mellem 5 og 6 pct. af det samlede areal. 2 Tabel 2. Antal og størrelse af landbrugsbedrifter med YJ-lån opdelt på heltids og deltids samt efter det år, i hvilket ejeren har erhvervet bedriften Antal bedrifter Landbrugsareal, primo 2009 I alt I selveje Forpagtet Heltidsbrug Før Alle heltidsbrug Deltidsbrug Før Alle deltidsbrug Kilde: Se tabel 1. Selv om ovennævnte skøn for førstegangsetablerende heltidsbrugeres køb af landbrugsjord som led i etableringen er behæftet med usikkerhed og derfor skal tages med forbehold, er konklusionen, at denne gruppe kun stod for omkring 20 pct. af det samlede køb af landbrugsjord i den pågældende årrække. Når det gælder den eventuelt kommende YJ- ordnings indflydelse på ejendomsprisen er vurderingen derfor: at ordningen isoleret betragtet vil føre til højere priser på landbrugsejendomme - dog forudsat at ordningen gøres tilstrækkelig attraktiv og derfor fører til at væsentlig flere yngre jordbrugere etablerer sig med jordbrug som hovederhverv, at førstegangsetablerende landmænd kun tegner sig for en mindre del af den samlede efterspørgsel efter landbrugsjord, hvilket bidrager til at begrænse ordningens opad rettede effekt på ejendomspriserne, og at den begrænsede stigning i ejendomspriser nok modvirker men ikke forhindrer ordningen i dens hovedsigte. 1. Landbrugets og gartneriets bygninger er reproducerbare goder, hvorfor prisen på disse aktiver - navnlig på længere sigt vil være bestemt af omkostningerne ved opførsel af nye bygninger efter fradrag for slid og forældelse af de eksisterende bygninger. Den eventuelt kommende YJ-ordnings mulige opad rettede effekt på prisen for jordbrugsejendomme

8 5 vedrører derfor stort set kun landbrugsjord og hermed kun landbrugsejendomme - og så godt som ikke gartnerier. 2. Det samlede omsatte areal er beregnet ud fra den gennemsnitlige købesum pr. ejendom og den gennemsnitlige købesum pr. ha ifølge Danmarks Statistiks statistikbank for landbrugsejendomme omsat i fri handel, i familiehandel og ved andre salg.

Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720. Landbrugets gæld

Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720. Landbrugets gæld Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720 Landbrugets gæld 1. Indledning Den indtjeningsmæssige krise, der prægede dansk landbrug i årene 2007-10, er

Læs mere

Finansieringsforhold i dansk landbrug Olsen, Jakob Vesterlund; Pedersen, Michael Friis

Finansieringsforhold i dansk landbrug Olsen, Jakob Vesterlund; Pedersen, Michael Friis university of copenhagen Finansieringsforhold i dansk landbrug Olsen, Jakob Vesterlund; Pedersen, Michael Friis Publication date: 2014 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

Landbrugets økonomi Melgaard, Poul; Bjørnskov, Christian ; Christensen, Tove; Frandsen, Søren E.

Landbrugets økonomi Melgaard, Poul; Bjørnskov, Christian ; Christensen, Tove; Frandsen, Søren E. university of copenhagen Landbrugets økonomi Melgaard, Poul; Bjørnskov, Christian ; Christensen, Tove; Frandsen, Søren E. Publication date: 2001 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets

Læs mere

DANSK LANDBRUG INDLEDNING OG KONKLUSIONER

DANSK LANDBRUG INDLEDNING OG KONKLUSIONER DANSK LANDBRUG Erik Haller Pedersen, Økonomisk Afdeling, Birgitte Vølund Buchholst, Kapitalmarkedsafdelingen og Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling INDLEDNING OG KONKLUSIONER Dansk landbrug er kendetegnet

Læs mere

Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik

Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik university of copenhagen Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

Analyse af udvalgte rammevilkår i skovbruget

Analyse af udvalgte rammevilkår i skovbruget university of copenhagen Analyse af udvalgte rammevilkår i skovbruget Meilby, Henrik; Thorsen, Bo Jellesmark; Nord-Larsen, Thomas; Johannsen, Vivian Kvist; Jacobsen, Jette Bredahl Publication date: 214

Læs mere

Fremsat den 24. februar 2011 af fødevareministeren (Henrik Høegh) Forslag. til

Fremsat den 24. februar 2011 af fødevareministeren (Henrik Høegh) Forslag. til Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. februar 2011 af fødevareministeren (Henrik Høegh) Forslag til Lov om ændring af lov om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v. (Nedlæggelse

Læs mere

Analyse af danskernes boligøkonomiske situation

Analyse af danskernes boligøkonomiske situation Analyse af danskernes boligøkonomiske situation Indledning Udviklingen på boligmarkedet har stor bevågenhed. Både fordi det direkte berører alle boligejerne, men samtidig er af stor betydning for hele

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

INDTJENING OG GÆLDENS INDFLYDELSE PÅ BEDRIFTENS FREMTIDSMULIGHEDER

INDTJENING OG GÆLDENS INDFLYDELSE PÅ BEDRIFTENS FREMTIDSMULIGHEDER INDTJENING OG GÆLDENS INDFLYDELSE PÅ BEDRIFTENS FREMTIDSMULIGHEDER NOTAT NR. 1206 Indtjening på den primære drift har større betydning for bedriftens udviklingsmuligheder end gældens størrelse. Rentabiliteten

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side. Forord... 5. Danske Mejeriers Mælkeudvalg... 7. Opgørelse af tillægsafgift... 8

Indholdsfortegnelse. Side. Forord... 5. Danske Mejeriers Mælkeudvalg... 7. Opgørelse af tillægsafgift... 8 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Danske Mejeriers Mælkeudvalg... 7 Opgørelse af tillægsafgift... 8 Strukturudvikling i EU... 12 Storbritannien... 14 Holland... 15 Tyskland... 16 Frankrig... 17 Sverige...

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Socialministeriet ØSK-bolig J.nr. 5215-5 avr 24. marts 2006 Notat om Sammenligning af boligomkostninger mellem boligtyperne til brug for besvarelsen

Læs mere

EN STATISTISK BELYSNING AF PANTEBREVSMARKEDET

EN STATISTISK BELYSNING AF PANTEBREVSMARKEDET BETÆNKNING om EN STATISTISK BELYSNING AF PANTEBREVSMARKEDET Delbetænkning afgivet af det af økonomiministeren den 6. oktober 1970 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 616 JUNI 1971 Danmarks Statistiks Trykkeri

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

LANDBOREFORMERNE OG DEN NYERE JORDLOVGIVNING

LANDBOREFORMERNE OG DEN NYERE JORDLOVGIVNING LANDBOREFORMERNE OG DEN NYERE JORDLOVGIVNING Karsten Kyed, tidligere lektor ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet Selv om vi i dag befinder os i en periode med omfattende

Læs mere

Risikostyring i landbruget Rasmussen, Svend

Risikostyring i landbruget Rasmussen, Svend university of copenhagen Risikostyring i landbruget Rasmussen, Svend Publication date: 2008 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published version (APA): Rasmussen,

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Forbrugeres efterspørgsel efter forskellige kvalitetsegenskaber i fødevarerne Jensen, Jørgen Dejgård; Bonnichsen, Ole; Mørkbak, Morten Raun

Forbrugeres efterspørgsel efter forskellige kvalitetsegenskaber i fødevarerne Jensen, Jørgen Dejgård; Bonnichsen, Ole; Mørkbak, Morten Raun university of copenhagen Forbrugeres efterspørgsel efter forskellige kvalitetsegenskaber i fødevarerne Jensen, Jørgen Dejgård; Bonnichsen, Ole; Mørkbak, Morten Raun Publication date: 2013 Document Version

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Langsigtet økonomisk fremskrivning 2006 - med vurdering af velfærdsreformen

Langsigtet økonomisk fremskrivning 2006 - med vurdering af velfærdsreformen Langsigtet økonomisk fremskrivning 26 - med vurdering af velfærdsreformen November 26 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...4 1.1 Indledning...4 1.2 Hovedkonklusionerne...4 1.3 Hovedelementerne

Læs mere

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv Væksten de kommende år bliver for lav til for alvor at kaste arbejdspladser af sig i de tre private hovederhverv. Kun privat service kan se frem til en beskæftigelsesfremgang, som dog tegner til at blive

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport. pensionsopsparing, dækningsgrader og levetid. Juni 2005

Pensionsmarkedsrådets rapport. pensionsopsparing, dækningsgrader og levetid. Juni 2005 Pensionsmarkedsrådets rapport om pensionsopsparing, dækningsgrader og levetid Juni 2005 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning og sammenfatning... 3 Kapitel 2. Pensionsopsparing og dækningsgrader...

Læs mere

Landbrugets strukturudvikling. Betænkning fra Udvalget vedrørende landbrugets strukturudvikling Betænkning nr. 1351

Landbrugets strukturudvikling. Betænkning fra Udvalget vedrørende landbrugets strukturudvikling Betænkning nr. 1351 Landbrugets strukturudvikling Betænkning fra Udvalget vedrørende landbrugets strukturudvikling Betænkning nr. 1351 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Januar 1998 Landbrugets strukturudvikling

Læs mere

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

Forenklinger i jordlovgivningen

Forenklinger i jordlovgivningen Forenklinger i jordlovgivningen Betænkning fra Udvalget vedrørende forenklinger i jordlovgivningen Betænkning nr. 1429 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kronologisk fortegnelse over betænkninger

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes bidragssatser mv.

Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes bidragssatser mv. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 197 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 24. april 2015 Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes

Læs mere

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel university of copenhagen Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel Publication date: 2013 Document

Læs mere

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder MILJØMINISTERIET SKOV- OG NATURSTYRELSEN LANDSPLANAFDELIN GEN Arbejdsnotat Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder Analysen er udført af Oxford Research for Skov-

Læs mere

ANALYSE AF DRIFTSØKONOMIEN VED HJEMMEBLANDING AF FODER PÅ SLAGTESVINEBEDRIFTER

ANALYSE AF DRIFTSØKONOMIEN VED HJEMMEBLANDING AF FODER PÅ SLAGTESVINEBEDRIFTER ANALYSE AF DRIFTSØKONOMIEN VED HJEMMEBLANDING AF FODER PÅ SLAGTESVINEBEDRIFTER NOTAT NR.1210 Resultat af primær drift var i perioden 2006-2010 i gennemsnit 19 kr. højere pr. slagtesvin på bedrifter der

Læs mere