Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning..."

Transkript

1

2 Odder Kommune Lokalplan nr Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj Ind holdsfortegnelse Bilag til lokalplanen Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... A B Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens formål... 1 Områdets afgrænsning og zonestatus... 1 Områdets anvendelse... 2 Udstykninger... 2 Veje og parkeringsforhold Tekniske anlæg og forsyning... 3 Bebyggelsens omfang og placering... 3 Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer O.Grundej erforening Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Tilladelse fra andre myndigheder Ophævelse af lokalplan Beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning... 9 Kortnr. 1 Kort nr. 2 Eksisterende forhold Fremtidige forhold

3

4

5

6

7

8

9

10 Lokalplanens bestemmelser

11 1 Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr Lokalplanens bestemmelser Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende mellem Banegårdsgade og Boulevarden i Odder by. I henhold til lov om planlægning (lov nr. 563 af ) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område. 1. Lokalplanens formal Lokalplanens formål er: at at at at at sikre området kan anvendes til blandede bolig- og erhvervsformål, som tæt og lav boligbebyggelse og kontor- og Minikvirksomhed, og offentlige formål, som efter Odder Kommunes skøn hører til i området, sikre bebyggelsen placeres som en brudt randbebyggelse langs Banegårdsgade, fastlægge placering af opholds-, sti- og parkeringsarealer og fastlægge vejadgangen til området, sikre det udendørs støjniveau på de primære opholdsarealer ikke overstiger kommune-/regionplanens retningslinier, tilskynde: at der opføres resursebesparende bebyggelse med økologiske hensyn inden for energi og miljø (se redegørelsens afsnit om Vor fælles fremtid - Agenda 21) Omridets afgrænsning og zonestatus Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kort nr. 1 og omfatter matr. nr. 1 ff Odder by, Odder samt alle parceller, der efter den O udstykkes (sammenlægges/arealoverføres) fra nævnte ejendom. Lokalplanområdet skal forblive i byzone

12 2 Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr Områdets anvendelse Området må kun anvendes til blande bolig- og erhvervsformål. Boligbebyggelse må kun bestå af tæt og lav bebyggelse som (række-, kæde- gårdhuse og lignende). Der kan indrettes erhvervsvirksomhed som kontor- og klinikvirksomhed og offentlige formål som efter Odder Kommunes skøn naturligt hører til i omridet. På hver ejendom må kun opføres eller indrettes en bolig. Byrådet kan tillade, at der på ejendommen drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder under forudsætning af at virksomheden drives af den, der bebor den p2gældende ejendom, at virksomheden efter Odder Kommunes skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning eller lignende), og områdets karakter af boligområde ikke brydes, at virksomheden ikke medfører ulempe for de omboende, at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom. Ejendommen mi ikke bruges til andre former for erhverv end ovennævnte. 3.4 Inden for lokalplanområdet kan der opføres de nødvendige transformerstationer, containerhuse og lignende mindre bygninger til områdets drift og forsyning. Udseende og placering skal godkendes af Odder Kommune Udstykninger Odder Kommune skal godkende udstykning (arealoverførsevsammenlægning). Udstykning skal i princippet ske efter den på kort nr. 2 viste bebyggelsesplan. Ingen grund må udstykkes med mindre størrelse end 150 m2 Ved opførelse af private andelsboliger eller lignende bebyggelse der ikke udstykkes, skal Odder Kommune godkende en tænkt udstykningsplan efter bestemmelserne i byggelovens 1 OA. Ved en tænkt udstykningsplan skal den enkelte grund være på minimum 150 m2.

13 3 Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr Veje- og parkeringsforhold Vejadgang til området skal ske fra Boulevarden i princippet som vist på kort nr. 2. Der udlægges areal til veje, parkeringspladser og stier internt i området. I princippet som vist på kort nr. 2. Der skal udlægges areal til parkering svarende til 1,5 bilplads for hver beboelseslejlighed. Lastvogns- og busparkering samt parkering for lignende større køretøjer må ikke indrettes eller finde sted inden for området Tekniske anlæg og forsyning Elledninger, herunder til vejbelysning må alene udføres som jordkabler Udvendige antenner, herunder parabolantenner må ikke opsættes Udvendige antenner til sending af radiokommunikation godkendt af Telestyrelsen og folk med teleinspektionens amatørradiosendetilladelse, må ikke opsættes uden Odder Kommunes tilladelse. Regnvandsanlæg til toiletskyl og vask kan etableres af økologiske og resursemæssige hensyn Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsesprocenten for området må ikke overstige 40, og det bebyggede areal må højst udgøre 33% af områdets samlede areal. Mindre skure, udhuse og lignende medregnes ikke heri. Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund må ikke overstige 70, og det ubebyggede areal på den enkelte grund skal mindst være på 50 m2. Beboelsesbygninger må sammenbygges over skel. Ved bygningskroppens afslutning skal der være en afstand til skel på mindst 2,5 m. Langs Banegårdsgade skal bygninger i princippet opføres med facade i vejbyggelinien. Hvis der etableres bygningsfremspring som udhuse/skure eller lignende skal disse bygningsdele opføres i byggelinien og respektere denne. Bygninger må kun opføres med 1 etage med udnyttelig tagetage. Mod Banegårdsgade kan bygninger dog opføres med 2 etager uden udnyttet tagetage. Facadehøjden mod Bane-

14 4 Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr gårdsgade skal være mindst 6 m målt fra terræn til skæring mellem tagflade og ydervæg Intet punkt på en bygning ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 m over terræn. Mindre bygningers placering og udformning skal godkendes af Odder Kommune. Tage på beboelsesbygninger skal udformes som saddeltage. Tagets vinkel med det vandrette plan skal være mellem 20 og 45 grader. Tage på beboelsesbygninger langs Banegårdsgade kan udformes med ensidig taghældning for at give facaden et mere bymæssigt præg. Tagets vinkel med det vandrette plan skal være mellem 15 og 25 grader. 7.9 Mindre bygninger som udhuse og lignende må gives anden taghældning.

15 5 Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr Bebyggelsens ydre fremtræden Bebyggelsen skal i sine væsentlige træk have en ydre udformning og fremtræden, at der i forbindelse med den øvrige bebyggelse på stedet opnås en god helhedsvirkning. Bebyggelsen skal spille sammen med den fremtidige bebyggelse på de tidligere slagteriarealer øst B anegårdsgade. Ydervægge skal hovedsageligt stå som blank mur af teglsten eller som pudset eller vand skuret mur i farver som i hver enkelt tilfælde skal godkendes af Odder Kommune jf. pkt Tage skal dækkes af tegl- eller betontagsten. De i pkt. 7.9 nævnte mindre bygninger må dog udføres med ydervægge og tage i andre materialer efter Odder Kommunes godkendelse. Byggeandragende skal ledsages af en beskrivelse af bygningers ydre fremtræden, herunder en redegørelse for materialevalg. Desuden skal det dokumenteres, at det indendørs støjniveau i beboelsesrum ikke overstiger 30 db(a) jf. bygningsreglementets (BR 95) kapitel stk. 1. Odder Kommune kan i hvert enkelt tilfælde godkende, at bestemmelserne om bebyggelsens ydre fremtræden fraviges, hvor det er nødvendigt for at forsyne en eller flere bygninger med vedvarende energi. Anlægsdele på bygninger, skal indgå som en del af tagfladen eller en del af bygningers ydervægge. Skiltning, reklamering, herunder flagning må kun ske med Odder Kommunes godkendelse i hvert enkelt tilfælde. I den forbindelse henvises til Odder Kommunes vejledning om skilte og facader fra juni Ubebyggede arealer Terrænreguleringer på mere end +/- 0.5 m i forhold til det naturlige terræn må kun foretages med Odder Kommunes tilladelse. Udendørs oplag af materialer må ikke finde sted, dog undtaget eventuelle komposteringsanlæg. Der skal udlægges solbeskinnede og anvendelige opholdsarealer i området svarende til minimum 750 m2. Belysning af stier, parkerings- og andre færdselsarealer må kun udføres som parkbelysning.

16 6 Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr Langs områdets nord- og sydskel, findes ældre faste hegn. Hegnene skal suppleres med hækplanter. Mod Boulevarden skal etableres en hæk. Den eksisterende hæk kan evt. bibeholdes. Mod Banegårdsgade skal etableres en støjafskærmning, der sikre at det ækvivalente udendørs støjniveau, som påføres de primære opholdsarealer, ikke overstiger 55 db(a). Støjafskærmningen skal godkendes af Odder Kommune. Støjafskærmningen skal i princippet placeres som "sluser" for enden af og mellem de to bygningskroppe. Støjafskærmningen kan mures op, evt. etableres af specielt støjdæmpende beplantede hegnselementer eller lignende. Mellem byggelinien og vejskellet mod Banegårdsgade, skal der plantes solitære træer i en afstand af højst 5 m, efter Odder Kommunes anvisning (prydæbletræ, malix tschnoskii) I princippet som vist på kort nr O. Grundejerforening 1 O. 1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for alle ejere af ejendomme indenfor lokalplanens område Grundejerforeningen skal oprettes senest 25% af grundene er solgt, eller når Odder Kommune kræver det Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af de i afsnit 5 nævnte veje, stier og parkeringsarealer samt de i afsnit 9 nævnte beplantninger. Desuden skal foreningen sti for etablering af eventuelle nye anlæg Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, som efter lovgivningen henlægges til foreningen Grundejerforeningen er berettiget ved opkrævning hos medlemmerne odeller ved optagelse af lån at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelsen og administrationen af foreningens opgaver, samt til at opkræve fornøden sikkerhed herfor Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på de i afsnit 5 nævnte fælles vej-, sti- og parkeringsarealer og de i afsnit 9 nævnte fælles beplantningsanlæg Grundejerforeningens vedtægter må ikke være i strid med lokalplanens bestemmelser

17 7 LokalDlanens bestemmelser Lokalplan nr I. Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før de i afsnit 5 nævnte veje, stier og parkeringspladser er anlagte og de i afsnit 9 nævnte beplantninger er etableret.] Ny bebyggelse skal tilsluttes Odder Varmeværk A.m.b.A. Bebyggelsen må ikke tages i brug, før tilslutningen har fundet sted Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før det ved støjafskærmning mod Banegårdsgade er sikret, at det ækvivalente udendørs støjniveau, som påføres de primære opholdsarealer ikke overstiger 55 db(a). Se afsnit Hvis anlæg af parkeringspladser, grønne anlæg m.m. ikke hensigtsmcessigt kan færdiggøres, f0r ibrugtagning af ny bebyggelse, vil der efrer en konkret vurdering være mulighed for at give dispensation fra bestemmelserne, dog kun mod sikkerhedsstillelse for anlæg og firdigg0relse af ovenntwntc anlæg og arealer indenfor en rimelig tid.

18 Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr Tilladelse fra andre myndigheder Uanset bestemmelserne i lokalplanen kan træbeplantning langs Banegårdsgade kun etableres hvis amtet meddeler dispensation fra vejbyggelinien. 13. Ophævelse af lokalplan 13.1 Den af Byrådet den endeligt vedtagne lokalplan nr for lokalplanområdet ophæves i sin helhed for matr. nr. 1 ff Odder by, Odder. 14. Beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger Lov om Planlægning Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ej endomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge lov om planlægning 6 18 kun udstykkes bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planen. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen. Lov om planlægning Byrådet kan modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefdgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen. Inden for byzoner og sommerhusområder kan Byrådet modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

19 9 Lo kalplanens bestemmelser Lokalplan nr Vedtagelsespategning Således vedtaget som forslag af Odder Byråd den , sag nr. 150 Odder, den t mmunal f rektør Lokalplanen har som forslag varet til offentlig huring i perioden til Vedtaget endeligt af Byrådet, den , sag nr orgmester l Retsvirkningerne af den endeligt vedtagne lokalplan indtræder ved lokalplanens offentlige bekendtgørelse den Lokalplanen tinglyst, den

20 lff I c I / LUNDEVEJ t -1 MAL I : m SIGNATURFORKLARING O O O LOKALPLANGRIENSE ---- BYGGELINIE 123 M FRA VEJMIDTE KORT NR. 1 EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLAN NR ODDER KOMMUNE, JUNI 1999

21 - YJ\ - MAL I. I o00 h o r-r S I G N A TU R FOR K LA RI N G BYGGELINIE 123 M FRA VEJMIDTE KORT NR. 2 FREMTIDIGE FORHOLD LOKALPLAN NR ODDER KOMMUNE, JUNI 1999

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024 Sag nr. 703727 Dok nr. 708096 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR ESPELUNDEN, HOV BY, TEKNISK AFDELING JUNI 2006 Odder Kommune Lokalplan nr. 5021 Lokalplan for et område

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Sag. nr. 2009-85491 Dok. nr. 2010-1939

Sag. nr. 2009-85491 Dok. nr. 2010-1939 Sag. nr. 2009-85491 Dok. nr. 2010-1939 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1109 For et område til boligformål ved Randlevvej i Odder by 21.6.2010 Lokalplan nr. 1109 Lokalplan for et område til boligformål ved

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

ODDERKOMMUNE LOKALPLAN NR.,1055

ODDERKOMMUNE LOKALPLAN NR.,1055 ODDERKOMMUNE LOKALPLAN NR.,1055 F a ET OIYWIADIE TIL WFENTLIQE FORMAL - PLEJEHJ M OG TRYQHIEDS60UQUI VED HJØRWET AF HOLSTEtNSGADE OG SBNMRBAKKEN I ODOER BY. ". ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1055 Lokalplan

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. 317. For den videre udbygning af Sønderris i et område vest for skolen

Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. 317. For den videre udbygning af Sønderris i et område vest for skolen Esbjerg Kommune For den videre udbygning af Sønderris i et område vest for skolen HVAD ER EN LOKALPLAN En lokaiplan er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN Nr. 1041 Lokalplan for et område til åben lav og tæt lav boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Vedtaget 23.02.2004. Indledning Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 marts 2008 2 Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan? 7 Lokalplaners indhold 7 Eksisterende lovlig anvendelse

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Lokalplan 32. For et boligområde ved "Marielyst" i Hørning. Teknisk forvaltning September 1999

Lokalplan 32. For et boligområde ved Marielyst i Hørning. Teknisk forvaltning September 1999 al C 3 E E s Lokalplan 32 For et boligområde ved "Marielyst" i Hørning Teknisk forvaltning September 1999 Lokalplan 32 for et område til boligformål ved "Marielyst" i Hørning by Indhold Illustrionsplan,

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere