«n* i««w»»»' wnt^ Jourh. nr,: november 1983

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "«n* i««w»»»' wnt^ Jourh. nr,: .072.2 21. november 1983"

Transkript

1 SILKEBOW l^bmmune / Udvalget for teknik v/stads ingeniøren «n* i««w»»»' wnt^ SØVEJ SILKEBORG TLF.(06) GIRO FOTOKOPI 1 C' nm SILKEBORG mmm Silkeborg kommune Borgmesterkontoret her Vedr: Funder Kirkevej 71 A Skrevet af: IH/IL Lokal nr. MOO Deres betegnelse: Jourh. nr,: november 1983 Vedr. Geodætisk Instituts højdefikspunkter i Silkeborg kommune. Silkeborg kommune har netop afsluttet et større projekt med at genfinde Geodætisk Instituts højdefikspunkter i kommunen. Vi har konst-ateret, at der på Deres ejendom er indmuret en metalbolt, et såkaldt kotefikspunkt. Da punktet er af stor værdi for kommunens teknikere samt for geodæter og landinspektører, håber vi, at De fortsat vil værne om punktet. Såfremt De på et tidspunkt påtænker en ændring af bygningen, der vil medføre, at punktet går tabt, vil vi være. -taknemmelige for at blive underrettet senest 1^ dage før, så vi kan træffe foranstaltning til at flytte punktet. /. Af medsendte kopi af vort punktinformationsblad kan De se, hvilket år Geodætisk Institut har indmuret punktet, hvilken højde, punktet har over havets overflade ("nyberegnet kote") samt punktets placering. Vi vil tillade os at foreslå, at De opbevarer dette brev og punktinformationsbladet sammen med ejendommens øvrige dokumenter, således at nye ejere ved en eventuel ejendomshandel bliver gjort bekendt med punktets betydning. Vi takker' på forhånd for Deres venlige samarbejde. Med venlig hilsen /T / flnn K)elstrflni SPO/SKB loksl 427 il i i': 1 C i > / T"' 1.. jl.._-.-i Kopi til: Bygningsinspektøren, Borgmesterkontoret,/den 4. januar 1984 S OO-e-83-SB

2 ; -. ' ' lii-^.'-fi; m 'i-i-po-im m {^! iii,; )i ^LLilDLiliI] Rådhuset. Savej Silkeborg TIf. (06) Giro Stadsingeniørens kontor REGISTRERING AF KOTEFIKSPUNKTER Punkt informationer GI. PUNKT NR ETABLERET AF Geodætisk Institut DATO 195? BELIGGENHED Funder Kirkevej 7I A - MATR. NR. 1^ EJ ER LAV Funder Kirkeby 7I B AFMÆRKNING Bolt EJER Funder GENFUNDET AF Stadsing. kontor DATO April 1983 ADRESSE ' FRI LODRET HØJDE OVER PUNKT Over 4 m PLACERING Nordgavl. BYGVÆRK Rødstens^ beboelse^ EKS. GM. KOTE m KOTE 1 DNN MÅL MÅL tidligere skole, 1.59 m fra 0. hjørne 7.97 m fra V. hjørne NYBEREGNET KOTE m MÅL 10 cm over sokkel DATO Juli 1983 BEREGNING 3^ 82 HENVISNING Side 74/75/123/212 EJERACCEPT UNDERTEGNEDE GIVER HERVED TI LLADELSEj TIL ETABLERING AF KOTEFIKSPUNKT PA NYBEREGNET KOTE MIN EJENDOM. DATO BEREGNING HENVISNING DATO '' I- NYBEREGNET KOTE DATO BEREGNING HENVISNING UNDERSKRIFT

3 SKITSE KIRKEGÅRD o O CDOooo Coocoooooooo 0^ a FUNDER KIRKEVEJ LU > O i/) f P- PLADS. Od CO BEMÆRKNINGER

4 /^^p"^^ yf^y^^/esem /^ ^ym^//y<^ys7 ^^ v3 HMRsno Yve^r- /- / ^ _<?-4Z.e _ o K Op^CMt^'f'P^^ ajz c^-ct^ax-o^au øfls^^ CooP. J'lcrx)

5 tshmms>:b'oyxm^r-. p \ / Z yiscr: f<i r±. ^.(r I "ESITge I snmr: i^^-. = ^.UilLFT -S3ZZEK xsxuz. S=-^.. I....1 :Kzr7K V s. / / / I I 0/.'B ez./e.q : O ^\-M \ I \ #= = Y^t *=^ SZZZE ^ - - " - ^ *==»= ES3X. H^:i % ISSTr-KE: ^ TtStcr: '\r--^- I. / '. / ".. - " -:.. / A: '.. " / ;. ;.. :.. /. ' ', / :'" OL/e. -O ' J'-ZcrOy

6 y ^ SILKEBORG KOMMUNE 8600 SILKEBORG TLF. (06) GIRO Boligkontoret?r* Jonna Heø«! Fund«r Kirkttvoj 71 A«Silkeborg«Hré Egon Rli«Fund«r Kirkev«J 71 B* Silkeborg«Skrevet af: TR Lokal nr. 359 Oereabetegnel*«'. 23. novejnber 19! Boligkontoret har fra stadogartnerena kontor modtaget orien*- tering om«at der er konstateret et kraftigt angreb af elmesyge I en del ItOM elmetræer på ejendommen Funder XirkeYeJ 71«Samtidig har atadsgartneren oplyst» at elmesyge kun kan bekttmpes ved at fjerne de angrebne tr«er, Det skal i den forbindelse til orientering oplyses, at stads* gartneren vil sørge for, at de angrebne træer fjernes, Med venlig hilsen ^^"^^.lu-ise'^-.- o^^, Kopi til: Stadsgartneren. Tilsynsassistent Harry Østerdal.

7 ^ AUTORISERET. INDBLÆSNINGSFIRMA reg. varem. dansk stenuld Hr. (^»yot^ i JCU^ På adressen v^»?>^^, ^/^$. <^^,6é^^ ssei Postnummer og postdistrikt cu<j^é^. Telf. Matr. nr. Hermed har undertegnede entreprenør fornøjelsen på omstående salgs- og leveringsbetingelser at tilbyde isolering med ROCKWOOL mineraluld i henhold til nedenstående: Der skat isoleres følgende steder: l! Skorsten 2. Loft med koldt tagrum. 3. Skråvægge j tagetagen 4. Skunkvægge & skunkgulv 5. Hule ydervægge 6. Massive ydervægge 7. Vægge mod kolde rum 8. Vinduer 9. Etageadskillelse 10. Kældervægge 11. Kedel 12. Varmtvandsbeholder 13.:Varrnt- & koidtvandsrør ^.. Arbejdets art - Materiale & dimension ca. kvantum se l åkr. 1 alt ca. kr. ^ 2. Loft...^fi'éC^.Ziih.^yuif^-- 3. Skråvægge 0,A^ii,M>u.^l ^**^ <^^*^ r Z3> -^^ ^3c/oo 9. Ho. ae. 4. Skunkvægge & skunkgiilv - 5. Hulmur, 31 cm.; Hulmur 36 cm ' Tillæg-.. :. -.:. Tilbudet inbefatter alle normale reparationer som følge af entreprisen. yl Jt0t2^ % Meromsætningsafgift ca. kr, Z. OoZ.Tv //. ^"9^.7^: Arbejdet påbegyrides den: Undertegnede køber, der er bekendt med omstående salgs-og entreprisebetingelser, accepterer herved ovenstående tilbud: A. på følgende betingelser: :..:: B. under forudsætning af opnåelse af isoleringslån med ca. kr. Lånet ønskes optaget i og jeg giver entreprenøren fuldmagt til at ansøge om lånet samt til at hævé.déttes provenue. (De ikke benyttede betalingsbetingelser overstreges). ' Såfremt isoleringslån ikke opnås bortfalder rnih accept, men i alle andre tilfælde er accepten bindende for mig^ Entreprenøren er berettiget til inden 8 dage efter modtagelsen af tilbudet i accepteret stand at tilbagekalde dette. - Herved bortfalder en evt. allerede indgået aftale. For entreprenøren [**\I '^-/^y^^^ctå Den ^^1^ 197;?. 'AtJt, Rockwool Ovenstående.tilbud accepteres: Indblæsnihgsfirma ; Egon Andersen...;'.^.':.Setbften 9 ; VfrWund...;:,...: 8600 S»lk«biOr?i.TH. 06: Køber Den [ / 197. A/s ROCKWOOL fcrbtholdtr tig ret til at kontrollere, at arb«jd«t er udført efter de af A/S ROCKWOOL givn* forskrifter.. ROCKWOOL og <IiI j l> er reg. varem. for A/S Rocl<wool's stenuld.

8

9 Udskrift af beslutningsprotokol for kulturudvalget Fra mødet den 24. oktober Sag nr. Sagen genstand I I I Sag (JS/22612) GenoFtaqet sag nr fra mødet den vedrørende isolering af ejendominen i Funder Kirkeby. ^^^^ Der er to lejligheder. Den ene er tjenestebolig for lærer Inga Rønlev Hansen, den anden er udiejet på almindelige lejgvilkårv Sagen udsattes til høring hos bygningsinspektøren. Skoleforvaltningen oplyser, at isolering af loftet alene vil koste ca, kr. Der er ikke beløb til rådighed i indeværende år, men det er aftalt med teknisk forvaltning, at man i forbindelse med regnskabsrapporten pr. oktober vil overveje at foretage isolering 1 efteråret 19^0, såfremt økonomiske muligheder er til stede inden for drifts' budgettet. Skoledirektøren indstiller, at kulturudvalget tiltræder ovenstående, idet forudsættes, at der pålægges lejeforhøjelse^ såfrem.t Silkeborg kommune bekoster isolerinaeno Tiltrådt SENDT TIL: Bygningsinspektøren Udskriftens rigtighed bekræftes. Skoleforvaltningen, den 25-oktober 1979.

10 SILKEBORG KOMMUNE BBOO SILKEBORG TLF. (06) GIRO Bygnings- og brandinspektøren Kulturudvalget v/skoledirektøren her. Skr«v«t «f: Dør«* betegnolta: Jburn. nr.: Dato: AK-P/LM ( 6. september Lokal nr. 378 I^Silkeborg kommunes ejendom matr.nr.,1 a Funder Kirkeby, Punder, er 2 beboelseslejligheder, hvoraf den ene er tjenestebolig for lærer Inga V.. R. Hansen, medens- den anden lejlighed er udlejet til Egon Riis på almindelige lejevilkår, herunder at lejeren selv betaler for opvarmning af det lejede (oliefyr). Lejeren har rettet henvendelse hertil om muligheden for at få loftsetagen isoleret, idet han oplyser, at olieforbruget på årsbasis er omkring Med den varslede stigning i olieprisen vil dette medføre, at varmeudgiften vil løbe op i omkring I6OOO kr,, årligt. Mari har i\erfra indhentet tilbud fra isoleringsfirmaet Egon Andersen, Silkeborg, der vil udføre isolering af loftsetagen (over begge lejligheder) for ca kr. Man skal.hermed forespørge, om udvalget finder, at arbejdet kan iværksættes, idet bemærkes, at isolatør Egon Andersen har oplyst,. at han skønner, at der ved arbejdets gennemførelse vil kunne spa- - res ^ årligt i olieforbrug. Det tilføjes, at lejeren i givet fald vil være indforstået med en rimelig lejeforhøjelse. Der vil kunne søges statstilskud efter reglerne om tilskud til e- nergibesparende foranstaltninger. Tilskud vil udgøre 30 % af udgifterne, max kr. pr. lejlighed. Med venlig hilsen Vend..''.. (. 1 : '. f ^ ^ 2 J

11 Tilbageseiicles b.vp;ningsinspektør' Knud Lisberg med bemærkning, at kulturudvalget kan tilt.ræde arbejdet med isolering af ejendommenigangsat i 1980, såfremt der er budgetmæssig dækning for udgiften. Udskrift af kulturudvalgets beslutningsprotokol fra mødet den 2^. oktober vedlagt. - Kulturudvalget i Silkeborg, den 26. oktober 1979 AK-P/BH lokal Fremsendes påny til Kulturudvalget, idet man skal '^ '^ '*"'E:T forespørge, hvorvidt arbejdet kan iværksættes nu. ^.3 1 D-vf. r./'s Det må forventes, at prisen for arbejdets udførelse er steget lidt som følge af prisudviklingen. Bygniiiflsinsi»3k'vuv:;n. Der er fortsat mulighed for at opnå statstilskud, såfremt arbejdet iværksættes inden.årets udgang. Bygningsinspektøren, den 13. oktober I98O

12 E N H E D S S T A M K O R T - CR EJDNR: BYGNR: 001 ENHED: B FUNDER KIRKEVEJ 71 B FUNDER KIRKEBY BY, FUNDE 1 A RETTELSESKODE: SAGSTYPE: ANVENDELSE: 130 BOLIGENHED I RÆKKE/KÆDE/DOBB.HUS BOLIGTYPE : 1 EGENTLIG BEBOELSESLEJLIGHED HENV.NR VEDR. SUPPLEMENTSRUM: SAMLET AREAL BEBOET AREAL ERHVERVSAREAL KILDE AREALER OPLYST AF EJER TOILET: 01 TOILETTER I ENHEDEN BAD : 01 BADEVÆRELSER I ENHEDEN KØKKEN: E ENHEDEN HAR EGET KØKKEN ENERGI: EJER REKVISITION : KOMMUNE REKVISITION: VÆRELSER lalt : 7 VÆRELSER ERHVERV: CPR-ADRESSER : ÅRLIG HUSLEJE KR: SKILLEVÆG KONDEMN. UDLEJNING UDLEJN. 2 LOVLIG ANV DISPENS.ÅR T P - B B R SIDE ÅV2B 74'3 TRANSAKTIONSDATO: EJERLEJL.NR: OPRETTET : OPDATERET: NEJ NEJ U UDLEJET I ALM. LEJEMÅL 1 UDLEJET IFØLGE CPR

13 r^wrtiildsstamkort - CR ÅV2B 743 EJDNR: BYGNR: 001 ENHED: A FUNDER KIRKEVEJ 71 A FUNDER KIRKEBY BY, FUNDE 1 A RETTELSESKODE: SAGSTYPE: ANVENDELSE: 130 BOLIGENHED I RÆKKE/KÆDE/DOBB.HUS BOLIGTYPE : 1 EGENTLIG BEBOELSESLEJLIGHED HENV.NR VEDR. SUPPLEMENTSRUM: SAMLET AREAL BEBOET AREAL ERHVERVSAREAL KILDE AREALER OPLYST AF EJER TOILET: 01 TOILETTER I ENHEDEN BAD : D INTET BADEVÆRELSE KØKKEN: E ENHEDEN HAR EGET KØKKEN ENERGI: EJER REKVISITION : KOMMUNE REKVISITION: VÆRELSER lalt : 4 VÆRELSER ERHVERV: CPR-ADRESSER : ÅRLIG HUSLEJE KR: SKILLEVÆG KONDEMN. UDLEJNING UDLEJN. 2 LOVLIG ANV DISPENS.ÅR TRANSAKTIONSDATO: EJERLEJL.NR: OPRETTET : OPDATERET: NEJ NEJ T TJENESTEBOLIG MV. 1 UDLEJET IFØLGE CPR

14 cm E J E N D O M S S f A M K O R T - CR T P - B B R SIDE AVIM 743 EJDNR: FUNDER KIRKEVEJ 71 A FUNDER KIRKEBY BY, FUNDER ANTAL BYGNINGER: 2 1 A M.FL RETTELSESKODE: SAGSTYPE: TRANSAKTIONSDATO: OPDATERET: EJD. BELIG.: A EJERFORHOLD: 50 KOMMUNE, HVOR EJD ER BELIGGENDE VANDFORSYN.: 2 FÆLLES/PRIVAT VANDVÆRK AFLØBSFORH.: 1 OFFENTLIGT SPILDEVANDSANLÆG VUR. UDTAGELSESKODE CR: VUR. UDTAGELSESKODE CS: OLIE-/GASTANKE: TYPE KODE/STØRRELSE ÅR A NEDGRAVET OLIETANK 1 UNDER L 1983 A NEDGRAVET OLIETANK 1 UNDER L 1983 ANTAL F AFBLÆNDET/OPFYLDT TANK 1 UNDER L 1963 BYGNINGER SMÅBYGNINGER EJERLEJLIGHEDER VÆRELSER BEBYGGET AREAL : 339 SMÅBYGNINGERS AREAL : 60 BEBOELSESLEJLIGHEDER: 2 BOLIGAREAL : 399 BYGNINGSAREAL TILN. ET-AREAL ERHVERVSENHEDER ERHVERVSAREAL EJER REKVISITION: KOMMUNE REKVISITION: CMbia^rOiz^ \ > crfc>, vvx \vy^;^. cx^ KX^L^:^^^^^ ^ l^ig, O. P. e()e^clonas^^x^,

15 :ii3 B Y G N I N G S S T A M K O R T - CR 3JDNR: BYGNR: 001 TONDER KIRKEVEJ 71 A RETTELSESKODE: BYG. BELIG.: A ANVENDELSE OPFØRELSESÅR TIL/OMBYGNING ADG. FORHOLD YDERVÆG KILDE MATR. VARMEINSTALL. SUPPL. VARME BEBYGGET AREAL ERHVERVSAREAL SAML. TAGETAGE ANTAL ETAGER FUNDER KIRKEBY BY, MATRIKEL: SAGSTYPE: DISTRIKT: 130 RÆKKE/KÆDE/DOBB.-HUS 1930 LEJLIGHEDER : 2 ENKELTVÆR. : DIREKTE ADG. TIL GADE KONSTR. 1 MURSTEN 1 OPLYST AF EJER 2 EGET CENTRALVARMEANL. IKKE OPLYST BYGNINGSAREAL KÆLDERAREAL UDNYT. TAGETAGE AFVIG ETAGER FORH. TAGDÆKNING ELEVATOR OPVARMNINGSM. FREDNINGSFORH KILDE AREALER NEJ FUNDER T P - B B R i5iutl X ÅV2B 743 ANTAL ENHEDER: 1 A A 00 TRANSAKTIONSDATO OPDATERET: ENERGIATTEST : VARMESYNSRAPP.: FRITLIGGENDE SIKRINGSRUM PL IKKE JERNBETONSKELET S TEGL NEJ 7 NATURGAS 1 OPLYST AF EJER BOLIGAREAL KÆLDER < 1,25M : ANDET AREAL NOTATER

16 SILKEBORG KOMMUNE MOaiMKT. :^ 1 9 JUNI 1987 KL.J.WR.: S2..OO *.0(2>.0\.0\ X-Og SØVEJI IDENT.: ^vj^v<^u2^ VCovrV^JJ^iK '^\ 8600 SILKEBORG TLF GIRO Stadsingeniørens kontor Silkeborg kommune Borgmesterkontoret Vedr. Skærskowej 12 og Funder Kirkevej 71, Silkeborg Skravat af: Oaras batagnals«: Joum. nr^ NJG/YHJ P20 Lokal nr sagsbehandler: Niels Jørn Glenstrup. Oato: 18. juni 1987 Istandsættelse af Skærskovvej efter kloakarbejde. Det igangværende kloakarbejde i Skærskovvej er nu ved at nærme sig sin afslutning, hvorefter nedlægning af naturgasledninger vil blive påbegyndt. I forbindelse med den efterfølgende retablering af vejen vil det være nærliggende at forbedre vejen med stianlæg, fortov, kantsten eller andet, såfremt dette ønskes af beboerne, Udgiften til en forbedring af vejens standard i forhold til det oprindelige, skal i henhold til lov om offentlige veje afholdes ved opkrævning af bidrag hos de grundejere, der grænser til Skærskovvej. Dette brev er sendt til alle grundejere ved Skærskovvej. Såfremt der blandt grundejerne er ønske om en udbygning af vejen, skal man herved opfordre Dem til at drøfte sagen indbyrdes og eventuelt udpege en talsmand til forhandling med Silkeborg Kommune. Vi hører gerne nærmere fra Dem senest den 6. juli Eventuelle spørgsmål kan rettes til ovenstående sagsbehandler. Med venlig hilsen. BA/kol 2117 StMnttMMflMld fdjnø«kopi til: Bygningsinspektøren, til underretning. _ INDO. IVBII: 2 6 JUN11987 KL-JLNR.: IDENT.: 811.XSBCH3 SCP.3M2ST2HKO;4TOB ' '^^" 25. juni 1987

17 INDG. BYGN: SILKEBORG KOMMUNE 2 I* JAN, 1986 KL.-J.NR.: IDENT.: SØVEJ SILKEBORG TLF.(06) GIRO Stadsingeniørens kontor Silkeborg kommune Bygn. insp. kontor her Skrevet af; KnB/isj Deres betegnelse: Lokal nr sagsbehandler: Knud Borum Journ. nr.: G01 Dato: 22. jan Vedr. Projektforslag fra Naturgas Midt/Nord l/s for gasdistributionsanlæg i Silkeborg kommune. Byrådet har modtaget projektforslag for 2. etape af gasdistribu-^ tionsanlæg i Silkeborg kommune. Ifølge Energiministeriets lov om varmeforsyning af 1979 samt bekendtgørelse om godkendelse m.v. af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg skal kommunalbestyrelsen, inden endelig godkendelse kan meddeles, underrette samtlige grundejere, hvis ejendom bliver berørt ved projektets udførelse, om projektforslaget med henblik på eventuelle bemærkninger. Der er fremlagt projektforslag til gennemsyn på Stadsingeniørens kontor. Rådhuset, Søvej 1, 8600 Silkeborg fra dags dato og i 6 uger. I henhold til projektet vil følgende ejendomme blive berørt af e- tableringen af naturgasdistributionsnettet: - Silkeborg Markjorder: 1 a, 163 e, 171 a, Bording By, Balle: 1 1^, 1 m, 5 h. - Kragelund By, Kragelund: 1 a, 5 c. - Virklund By, Virklund: 5 cv, 6 2.' 9 eu, 9 tf, Sinding By, Sinding: 2a, 4, 16 c, 39 b. - Funder Kirkeby By, Funder:.^Oa^y li/ 1 m, 1 n, 4 a/ 4^2.' 4 i^, 4, 4, Fa, 3" b, F k, 6 a. - Funder By, Funder: 3 f^, 3 _1, 3 q, 3 v, 3 0, 12 d, 12 c^, 14 e, 14 i^, 19 b, 22 a, 28 i, 29 b, 37 a, 37 ad, 37 ax SB

18 - 2 - På de berørte ejendomme skal der tinglyses deklaration, og et eksempel på en sådan deklaration er vedlagt til Deres orientering. Desuden er vedlagt en skitse, der angiver ledningsføringen ved Deres ejendom. Åstedsforretning vil blive afholdt ca. i uge 8, hvor kommunen vil søge forlig om erstatninger m.m. Nærmere tidspunkt for åstedsforretningen vil blive tilsendt. Ændringsforslag eller indsigelser. Såfremt de berørte grundejere i forsyningsområdet har ændringsforslag eller indsigelser til projektforslaget skal denne meddeles skriftligt til Silkeborg byråd. Rådhuset, Søvej 1, 8600 Silkeborg senest den 10. marts Evt. spørgsmål om denne skrivelse kan rettes til Stadsingeniørens kontor. Med venlig hilsen f^^v*^

19 RidhuMt. Sovsj Slkøborg TIf. (06) Giro Ekspaditionstider Mandag-fradag M Torsdag dog kl Økonomisk forvaltning E J E N D O M S A T T E S T TP - EJENDOM SIDE ÅV20 7A3 FUNDER KIRKEVEJ 71 A-B SILKEBORG KOMMUNE VIBORG LAND INSPEKTØRKONTOR FABRIKVEJ VIBORG EJER: SILKEBORG KOMMUNE <Péf- ^Z Z<? ert> SØVEJ 860G SILKEBORG 'e^<=^^^ NEDENNÆVNTE EJENDOM ER VED VURDERINGEN PR. 01/ ANSAT SÅLEDES: EJENDOMSVÆRDI: STUEHUSVÆRDI: GRUNDVÆRDI: STUEHUSGRUNDVÆRDI: VURDERET AREAL: 5153 MATR.AREAL lalt: 5153 EJERLAV FUNDER KIRKEBY BY, FUNDER MATR.NOTAT: LANDZONE FUNDER KIRKEBY BY, FUNDER MATR.NOTAT: LANDZONE MATR.NR 1 A HERAF VEJ: 10 MATR.AREAL APPR.DATO 15/ / TP - EJENDOM SIDE 2 SPEG. AF G R U N D V Æ R D I E R ÅV VÆRDIER ER ANGIVET SOM SÆDVANLIG PRIORITERING FUNDER KIRKEVEJ 71 A AREAL PRISKODE/KODEFORKLARING 1 B BYGGERETSVÆRDI V. STD.BEREGNING A AREALVÆRDI VED STD.BEREGNING KVADRATMETER VEJ ENH.PRIS ,00 40,00 UDR. GRUNDVÆRDI , ,00 EVT. HENVENDELSE BEDES RETTET TIL: EJENDOMSSKAT ' r\\e»1. /

20 N O R D I ' I ' 2 a I I \ t I I I I ' \ I loa \ ' n VI Silkeborg Kommurife Peter E. Abildskd^ ^ _Harisen " Kombinationslinie Steen Carl Mikkelsen ' Erik Skov Schnedler JfLla A. Feldt 'Anders Knudstrup NATURGAS MiOT/NORO VS NenncuAMisvcj ir aaoovwomo TCLXroN oe u M M "«k DISTRIBUTIONSNET. SILKEBORG KOMMUNE. 2. ETAPE FUNDER KIRKEBY BY. FUNDER EKSPROPRIATIONSPLAN UMSUIINT vecrg LANOMSPCKTaMKONTOH FASMKVCJ 15. taoo vaong. TLF. 0«.t2ilU WMiMI 297 X 2«yM.w» 1:4000 rcgnmcaof N r» KATOt D-11B-A MCMNMMVNA IMCNM (JOG F

21 side 1 Dato: J.nr.: Ref. : VGH/kmj/Tl/20 Ledningsservitut for distributionsledninger. Servitutten pålægges arealer uden at der bliver tale om egentlig arealafståelse, men kun om visse indskrænkninger i ejerens, brugerens eller trediemands rådighed over ejendommen. Servitutbæltets bredde vil normalt være 2 x 2 m som vist på principsnit: PRINCIPSNIT IKKE I MAL e^ ^^. 2M L 2M. ^ 4M SERVITUTBÆLTE ^ SOM ANM. 2 PLANLAGT DiSTRIBUTIONSLEDNING Servitutten, der vil blive tinglyst på ejendommen, har følgende indhold: Den til enhver tid værende ejer er pligtig at respektere nedlægning og tilstedeværelse af energiførende ledning med tilbehør, således som vist på vedhæftede rids. 1. Inden for et 4 m bredt bælte omkring ledningens midte gælder følgende bestemmelser: a. Arealet må ikke bebygges eller beplantes med træer med dybtgående rødder eller benyttes på anden måde, der kan være til gene for ledningsanlægget. Ej heller må der placeres hegnspæle og lignende i dybde over 60 cm. b. Drænledning, fjernvarmeledning, vandledning, kloak, elektriske kabler eller lignende må ikke nedlægges i arealet uden efter forudgående aftale med ledningsejeren. Grøftegravning, såvel uddybning af eksisterende grøfter som anlæg af nye, påfyldning eller afgravning af

22 side 2 jord eller anlæg af nye veje må ikke finde sted uden særlig tilladelse fra den påtaleberettigede. Jorden må dyrkes i den udstrækning, det er muligt uden at beskadige ledningen. Dog må jorden ikke bearbejdes dybere end 6 O cm. c. Ejer, bruger eller trediemand må ikke grave, bore m.v. med mekaniske redskaber i servitutarealet uden særlig tilladelse fra og under tilsyn af ledningsejeren. d. Ledningsejeren eller dennes repræsentanter kan færdes på ejendommen for at foretage eftersyn, udskiftninger og vedligeholdelse af ledningen og tilbehør mod erstatning for derved forvoldt skade. I tilfælde af uenighed om erstatningens størrelse fastsættes denne ved voldgift i overensstemmelse med reglerne i punkt 8 i landsaftalen mellem landbrugsorganisationerne og naturgasselskaberne for de ejendomme, der er omfattet af aftalen, og i øvrigt af to af retten udmeldte, uvildige personer. Ledningsejeren kan lade anlægge supplerende ledninger og. tilbehør hertil inden for ovennævnte bælte mod særskilt erstatning herfor, herunder erstatning for eventuelle udvidelser af servitutbælter, afgrødetab, strukturskade m.v. Ledningsejeren er berettiget til at overdrage til trediemand de rettigheder og pligter, som følger af denne servitut. Påtaleberettiget er den til enhver tid værende ledningsejer. På nuværende tidspunkt er ledningsejeren Naturgas Midt/Nord I/S.

23 R&dhutet. Søvaj Silkeborg TIf. (06) Giro Stadsingeniørens kontor REGISTRERING AF KOTEFIKSPUNKTER Punkt informationer /i G.l. PUNKT NR BELIGGENHED ETABLERETAF Geodætisk Institut Punder Kirkevej 71 A - 71 B DATO 1959 MATR. NR EJERLAV Punder Kirkeby AFMÆRKNING Bolt Punder EJER GENFUNDET AF stadsing. kontor DATO April 1983 ADRESSE FRI LODRET HØJDE OVER PUNKT PLACERING Nordgavl Over 4 m BYGVÆRK Rødstens beboelse^ EKS. GM. KOTE 9^07 m tidligere skole, MÅL 1.59 m fra j2^. hjørne KOTE I DNN MÅL 7.97 m fra V. hjørne NYBEREGNET KOTE m MÅL 10 cm over sokkel DATO Juli 1983 BEREGNING sk 82 EJERACCEPT HENVISNING Side 7V75/123/212 UNDERTEGNEDE GIVER HERVED TILLADELSE TIL ETABLERING AF KOTEFIKSPUNKT PÅ NYBEREGNET KOTE MIN EJENDOM. DATO BEREGNING HENVISNING DATO NYBEREGNET KOTE DATO BEREGNING HENVISNING UNDERSKRIFT

24 Fremsendes uden særlig følgeskrivelse D Ifølge aftale/telefonsamtale D Ring venligst herom, lokal n Evt. bemærkninger udbedes inden den D Til godkendelse Til underskrift D Til underretning D Til videre foranstaltning D Kan beholdes D Ønskes retur Teknisk forvaltning D Tilbagesendes med tak for lån D Bedes attesteret/anvist D D hy^ Dato ^-r 2JD, Med venlig hilsen Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1 DK-8600 Silkeborg Telefon Telefax Giro

25 ////t^//^^// /flfci^tl-/^ 7/6. /:/fz^o i, igom Z?-'^ j^s

26 Silkeborg Kommune BMKT Mødedato: 12. juni 1995 Protokoludskr. Side 1/2 J.nr.: 82.01G02 Id.: Funder Kirkevej 85 Planlægningsudvalget Forslag om mageskifte af grund med henblik på at bygge et nyt forsamlingshus i Funder Kirkeby. J. nr G02/PEB. Funder Kirkeby Forsamlingshus I/S v/knud Vedel Jensen søger om at mageskifte den.eksisterende/forsamlingshusgrund med et grundareal fra den kommunalt ejet ejendom beliggende Funder Kirkevej 71A-B. Det eksisterende forsamlingshus er beliggende på.,, matr. nr. le Funder Kirkeby, Funder. Arealet udgør 266 m^ og det;tilnærmede etageareal er cé. 220 m^. Der ønskes_mulighed for at opføre ny,forsamlingshus på ca _m^ på den del af konmiunénsvejéndom, der yender, ud mod Skær skovvej. Knud V., Jensen' hair ' supplerende oplyst, at etageareal og beliggénheci^er man rede til at diskutere, da henvendelsen skal ses som et oplæg. Sagen giver anledning til følgende bemærkninger: Kommunens ejendom indeholder 2 lejemål. Til lejemålet om nr. 71 B, der er indgået den 1. april 1974, har lejeren ikke kontraktmæssigt ret til havearealet, men har siden indflytningen faktisk kunnet disponere herover. Det til lejemålet naturligt hørende udenomsareal er af lejeren vedligeholdt, så det i dag fremtræder som en parklignende have. Der findes endvidere 2 garager. Lejernes ret til benyttelsen vil formentlig kunne bringes til ophør, eventuelt mod erstatning og/eller lejenedsættelse. I forbindelse med et eventuelt salg af kommunens ejendom udarbejdede forvaltningen et forslag til principudstykning i november 1992, med forslag om udskillelse af p-plads og vejareal samt en parcel omkring bestående beboelse. Byrådet godkendte i mødet den 13. februar 1995 en bevilling på ,00 kr. til istandsættelse af p-pladsen. Den 29. marts 1995 er istandsættelse af p-pladsen stillet i bero indtil videre. Det forekommer planlægningsmæssigt rigtigt at placere et eventuel nyt forsamlinghus i tilknytning til parkeringsarealet.

27 $:vh^?5^ Silkeborg Kommune ^ '' v^f^'i^^ryr'- Protokoludskr.^ =-Sidé1:2/2% æg l^^'i BMKT :l J.nr.: 82.01G02 Mødedato: 12. juni 1995 Id.: Funder Kirkevej 85jUV Planlægningsudvalget På vedlagte skitse af 8. juni 1995 er vist et forslag, hvor bygningen er placeret dels i eksisteresnde have og dels på del af p-pladsen. Ved den placering opriås sammmen med den eksisterende bebyggelse en god rumdannelse omkring parkeringarealet. Forslaget indebærer, at der-fragår ca. 500 m^ fra havenfog ca. 375 m^ fra vp^pladsen,; men ved denne f.^ løsning,vil;der;fortsat være en fornuftig afgrænsning ^af haveareal -til beboelsen og stort set detv.^y sammme antal p-pladser, men p-pladsen skal naérmere omformes.' -Realisering af forslaget vil også forudsætte, at de 2:garager nedrives.:; - : ' ^ ;-.x; Forvaltningen kan udfra en byplanmæssig vurdering i princippet anbefale placering af forsamlingshus.som ovenfor nævnt.?et eventuelt konkret vprojekt ^skalwi' givet >f ald nærmere vurderes i relation til udstyk^.. nigs-; afstands- og højdeforhold, udkørselsforhold:. m;v.' '^ >- '', ; -.-. ^ '.-: ^. ' ^.. ;,:. Udskriftensrigtighedbekræftes. Teknisk Forvaltning, ^^Z^ UVA^iZ-^Vil" ^S!

28 C113 B Y G N I N G S S T A M K O R T - EJDNR: BYGNR: 001 FUNDER KIRKEVEJ 71 A RETTELSESKODE: BYG. BELIG.: A ANVENDELSE OPFØRELSESÅR TIL/OMBYGNING ADG. FORHOLD YDERVÆG KILDE MATR. VARMEINSTALL. SUPPL. VARME BEBYGGET AREAL ERHVERVSAREAL SAML. TAGETAGE ANTAL ETAGER CR FUNDER KIRKEBY BY, FUNDER MATRIKEL: A SAGSTYPE: DISTRIKT: 130 RÆKKE/KÆDE/DOBB.-HUS 1930 LEJLIGHEDER : 2 ENKELTVÆR. : DIREKTE ADG. TIL GADE KONSTR. FORH. 1 MURSTEN TAGDÆKNING 1 OPLYST AF EJER ELEVATOR 2 EGET CENTRALVARMEANL. OPVARMNINGSM. FREDNINGSFORH KILDE AREALER 279 BYGNINGSAREAL : 279 KÆLDERAREAL : UDNYT. TAGETAGE: AFVIG ETAGER : NEJ T P - B B R SIDE AV3H 743 ANTAL ENHEDER 1 A 00 TRANSAKTIONSDATO OPDATERET: ENERGIATTEST : VARMESYNSRAPP.: FRITLIGGENDE SIKRINGSRUM PL IKKE JERNBETONSKELET 5 TEGL NEJ 7 NATURGAS 1 OPLYST AF EJER BOLIGAREAL KÆLDER < 1,25M ANDET AREAL UDVIDET KONTROL LU062 PLU 2p /^U- /fryi^a^i(m^ ^/^i^ '^^^^^^''V^^/^^ /^^ ^"^ <^ /la4y^{^r? Ui^ / ' /^/tyyi d^ii^^-rt^ c\y ir i?j ^ /fr^.^ 2 >. 2/7.

29 y ^ Ji ^ (D ^\ t LJ fi t. J ;J, / /. / / ->. /. / /v a J -/ /.^/^ / ^. y KJ vy y / / / 'L2./(^-o > /v / / ^ /._J V ^ + Æ / ^ /!^ t Tf^ ^IJ.J!f^<9 0 V O >2.^ ^^ /2(^ - /^<^ ^ ^ ^^^ /»f5cd3c^. I 1 ^/r^ea^ ^ yf/^^jkyl^ + n M r^ '~i / /?0 T E»^-P. 01 I + + ^b<). ';^^/f/7^'^-<^5'fz^^' % -i. 0 LU HJ5 ^ ' ^.n I 1 ;v ; L J r^- r- C- J r '^+ X :J 93 ""-] r ~L-n 2289_^fUNOW;]< RKEVEJ +' loom /Jm /^'7^>^ ii*;;'

30 FUNDER KIRKEBY

31

32 "N SILKEBORG KOMMUNE 8600 SILKEBORG Stadsingeniøren TLF. (06) GIRO do\\h koviiore.t %oo Sil teborg Skrevet af: IH/IL Lokal nr. ^00 Deret betegnelse: Journ. nr.: Data: 12. november 1979 I anledning af oprettelse af et Bygnings- og boligregister er det i loven forlangt, at en selvstændig indgang for såvel ejere, lejere som for erhverv forsynes med en selvstændig adresse. Da man.ikke i alle tilfælde kan supplere gældende husnumre uden at skulle ændre husnumrene på hele gaden/vej en er det nødvendigt at benytte sig af alfabetet. Det har desværre været nødvendigt at ændre Deres adresse, som det fremgår af nedenstående: vedr, tbv^der V^»^Wtue.j "?-! yf ^^~^nc/er l<lrk^hy s "^u^c/i. *-eit- Lejere bedes veniigsi; underrettet om ændringen, Husnummer vil uden udgift for Dem blive udskiftet ved kommunens foranstaltning (hvide tal på blå bund). Kommunens administration. Midtjysk Elforsyning, Jydsk Telefon A/S, Renovadan og postvæsenet vil blive underrettet af Silkeborg kommune. Yderligere oplysninger på ejendomsskattekontoret tlf. lokal 3l6. Xopi til; Midtjysk Elforsyning Jydsk Telefon A/S, tegnestuen Renovadan Postkontoret, Drevjsensvej Borg.nissterkonr.oret Ej endoms ska11 ekontoret Ko mmu n e b o g h o1d e r en Folkeregisteret Bygningsinspektøren Stadsingeniørens kontor i^ommunens mate-r?>-aleplacls Med venlig hilsen N-N./. -S-~ K- - ^ - ^ - ^

33 Afgift: kr. Akt: skab nr. Ejerlav: Funder Kirkeby, Funder Matr.nr.: la Gade og husnr.: Funder Kirkevej 71A og B Anmelderi Silkeborg Kommune Forsyningsafdelingen Ingeniør JohnEbsen Tlf Deklaration for offentligt spildevandsanlæg Undertegnede ejer af matr.nr. la Funder Kirkeby, Funder deklarerer herved, at der med bindende virkning for såvel nuværende som efterfølgende ejere af ejendommen tinglyses følgende bestemmelser til sikring af de på vedhæftede tinglysningsrids viste offentlige spildevandsanlæg med tilbehør. 1. Spildevandsanlæggets beliggenhed på ejendommen er vist på vedhæftede tinglysningsrids. 2. Spildevandsanlægget med tilhørende ledninger, brønde og bygværker må ikke ændres. 3. Brønddæksler, luger til bygværker og lignende, der ligger i eller over jordoverfladen, skal være frit tilgængelige, og må ikke tildækkes. 4. På tinglysningsridset er vist et beskyttelsesbælte omkring spildevandsanlægget. Det er inden for dette bælte forbudt at bygge (herunder småhuse, garager, carporte eller lignende), at påfylde eller afgrave jord, at udføre faste belægninger, at plante træer eller i øvrigt udføre noget, der kan skade anlægget eller hindre adgang til dette. 5. Grundejeren kan søge Silkeborg Kommune om dispensation fra ovennævnte forbud. Hvis forhold taler herfor, kan Konmiunen på nærmere betingelser give ejeren dispensation. Ejeren skal afholde de dermed forbundne udgifter til beskyttelse eller ændring af anlægget. Konmiunens dispensation skal være skriftlig. 6. Ejer og brugere skal give de af Silkeborg Kommune bemyndigede adgang til ejendonmien for eftersyn, vedligeholdelse og reparation af anlægget. 7. Ejer og brugere må til enhver tid tåle de ulemper der kan være forbundet med eftersyn, vedligeholdelse og reparation af anlægget. Sker der skade i den forbindelse fastsættes erstatningen herfor - i mangel af enighed - af to opmænd. Hver part udpeger sin opmand. 8. Ledningsejeren er berettiget til at overdrage til tredjemand de rettigheder og pligter, som følger af denne servitut. 9. Påtaleberettiget er den til enhver tid værende ledningsejer. På nuværende tidspunkt er ledningsejeren Silkeborg Kommune. 10. Nærmere oplysninger om ledningsanlæggets placering kan fås ved henvendelse til ledningsejeren. sidel af 2

34 Nærværende deklaration begæres tinglyst på ovennævnte ejendom med respekt for tidligere tinglyste servitutmæssige bestemmelser samt tinglyst pantegæld. Med hensyn til tidligere lyste pantehæftelser, servitutter og andre byrder henvises til ejendonmiens blad i tingbogen.. Som ejer af matr. nr. la Funder Kirkeby, Funder: Silkeborg, den 2 1 JULI 2003 y ^ navn ejer Ole nio Rasmussen R»«m..<^«An H n Sekretariatschef / /Vj^ Jens,/E Erik Jørgensen Borgmester Kommunens tiltrædelse i henhold til Planloven: NÆRVÆRENDE DEKURATtCN TIL TRÆDES I MEDFØR AF 4? 1! OVBE- KENDTGØRELSE HK 763 AF 11 SEP- TEMBER 2002 OM PUNLÆGNING TILVEJEBRINGELSE AF EN LOKAL PLAN ER IKKE PÅKRÆVET SILKEBORG BYRÅD, den 2 1 JULI 2003 Jens Erik Jørgensen Borgmester Ole Rasmussen Sekretariatschef t)t^ side2 af 2

35 Matr.nr. 1a Funder Kirkeby, Funder Udfærdiget marts 2003 i anledning af tinglysning af regnvandsledning MAL 1 : 500 Siqnaturforklaring i_- zr LJ =:!_: = Vandledning ijr_- = Lszl Fjernvarmeledning ~~~ ~ Afløbsledning E ~ E = = ~ Regnvandsledning 2.00m X 2.00m Tinglysningsbælte

36 :.'y:.:->^,:r:^mi^::^^^^^^^ 9 k/h - /^yj "^cokk-^xc /S~cn fer J-Zcro KARL ANDERSEN Aut. Kloakmester Sejllngsvinget'iS Silkeborg TIfVFax Biltlf.

37 ,/.;^/grdl</k659.bnr./../grdl</k569.bnr. /.. /grdk/odroo. bnr k '«.osc ^-^^yyyz^ Silkeborg Kommune -Skær^kDVvej ^t RFUTH Opmålt 0^ Målforhold 1:500 Dato: J.nr.: 5A00200 Lor^dinspektør LANDINSPEKTØRGARDEN SILKEBORG HÅNDVÆRKERVEJ SILKEBORG - TLF FAX HANS LUNDE E.KROGH SØRENSEN * ASGER S.KRISTENSEN» OLE NØRGÅRD * ANNE MARIE J.WALMAR COPYRIGHT: KORTET MÅ ALENE ANVENDES EFTER AFTALE MED LANDINSPEKTØRGÅRDEN SILKEBORG

38 C182 E J E N D O M S O P L Y S N I N G E R - C R T P - B B R SIDE AVFJ 743 EJDNR: EJERFORHOLD: 50 Kommune, hvor ejd er beliggende ANTAL EJERE: 1 Funder Kirkevej 71 A FUNDER KIRKEBY BY, FUNDER 1 A MATR./BYG: SIKKER EJER: Silkeborg Kommune ADM: Søvej Silkeborg MATRIKELAREAL H.AF VEJ SAML. TAGETAGE BEBOELSESLEJL INDB. GARAGE INDB. CARPORT INDB. UDHUS BYGNINGER ANDET AREAL KILDE AREALER Oplyst BEBYGGET AREAL UDNYT.TAGETAGE ENKELTVÆRELSER UDESTUE E.LIGN. OVERDÆKNING AFF.RUM I TERRÆN SMÅBYGNINGER TILN.BEBYG % KONDEMN.ENH. af ejer NEJ BYGNINGSAREAL BOLIGAREAL ERHVERVSAREAL KÆLDERAREAL KÆLDER < 1,25M BEBOELSE I KLD SMÅBYG. AREAL TILN.ET-AREAL EJERLEJLIGHED

39 P n Uec 3" 3 o 3^3 3 u a LANDINSPEKTØR LARS LINHOLT CHRISTENSEN HOSTRUPSGADE SILKEBORG TELEFON Ændringskort til Kort- og Matrikelstyrelsen Sagen omhandler følgende forandringer: Arealoverførsel matrikulære Matr.nr.e 1^ og 1^ Funder Kirkeby By, Funder Silkeborg Kommune Århus Amt Digital kortkopi er dateret: Kopien er suppleret med sort for sfi vidt angir: Udfærdiget i april 2000 Målforhold 1:2000 J.nr '.. ^ ^ ^ ^ IS^^S^^^^^ Landinspektør Ejerlavskode: Opmålingsdistrikt: 81-03

40 ;r»it^ cr;si^

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 29.11.2012-1004109289 TINGLYSNINGSDATO: 29.11.2012 14:56:10 EJENDOM: Adresse: Kejlstrup Tværvej 11 0001hk Balle By, Balle 0031q Ø. Kejlstrup, Gødvad

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 26.03.2010-1000697446 TINGLYSNINGSDATO: 0040ax Adresse: Bauneholmvej 54 0015m 0012d 0012a 0015o 0012e 0015i Adresse: Klodgårdsvej 4 0024i 0024h 0024c

Læs mere

Vejnavn: Husnr: Baldersvænget. Vejkode. Sag: Husnr: III III II. Index: Vejkode: 11111111 111I

Vejnavn: Husnr: Baldersvænget. Vejkode. Sag: Husnr: III III II. Index: Vejkode: 11111111 111I Vejnavn: Baldersvænget Husnr: 19 Vejkode 0310 Sag: Nedrive enfamiliehus og garage Husnr: III III II 19 Vejkode: Index: 111111111111 0310 11111111 111I 0158 479 SVENDBORG KOMMUNE CS68700L DATO 03/03-00

Læs mere

DEKLARATION. Aalborg Kommune, Vandforsyningen, Sønderbro 53, 9000 Aalborg

DEKLARATION. Aalborg Kommune, Vandforsyningen, Sønderbro 53, 9000 Aalborg Matr.nr.: Ejerlav : Kommune: Amt: 2b og 3b mfl. Uttrup, Aalborg Jorder Aalborg Nordjyllands 3 Anmelder: Landinspektør-firmaet Nellemann & Bjørnkjær Strandvejen 18 9 Aalborg Tlf. 98134655 Sagsnr. 1632 Afgift

Læs mere

TORVET 1. 5750 RINGE. Vedrørende: Arealoverførsler mellem matr.nr. 26-p m.fl. Skærup By, Skærup og matr.nr. 26-n Skærup By, Skærup

TORVET 1. 5750 RINGE. Vedrørende: Arealoverførsler mellem matr.nr. 26-p m.fl. Skærup By, Skærup og matr.nr. 26-n Skærup By, Skærup LANDINSPEKTØR STEEN N0RGAARD Andelsselskabet Skærup Vandværk c/o Steen L. Kristensen Klosterbakken 36 Skærup 7080 Børkop TORVET 1. 5750 RINGE TLF. 62 62 25 50 www.fynsland.dk BANK: Danske Bank 4692-0010830532

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 24.06.2014-1005433413 TINGLYSNINGSDATO: 24.06.2014 13:59:06 EJENDOM: Adresse: Adresse: Resdal Bakke 11A 0001p Resdal Bakke 11B 0001ae SERVITUT: MYNDIGHED:

Læs mere

Anmelder: Geopartner Landinspektører A/S Birk Centerpark 24 7400 Herning Tlf. 9712 5811 CVR-nr. 20014784 J.nr. 1705512 - tgj Deklaration om transformerstation med teknikskabe og underjordisk kabelanlæg

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT Tingbogen AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 20.05.2016-1007301872 TINGLYSNINGSDATO: 20.05.2016 07:51:00 EJENDOM: Adresse: Sømandshvilevej 35 0005hx Adresse: Sømandshvilevej 33 0005hy

Læs mere

UDKAST AF 15.05.2014. Deklaration om hegning, beplantning, færdselsret, forsynings- og afløbsledninger

UDKAST AF 15.05.2014. Deklaration om hegning, beplantning, færdselsret, forsynings- og afløbsledninger LE34 Hillerød Helsingørgade 50 3400 Hillerød Tlf: 4826 4888 Web: www.le34.dk Projekt: 131853 Dokument: D14-057800 Side 1 af 4 UDKAST AF 15.05.2014 Deklaration om hegning, beplantning, færdselsret, forsynings-

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 12.05.2016-1007272085 TINGLYSNINGSDATO: 12.05.2016 14:08:34 EJENDOM: Adresse: Åtoften 901 0001bs 0001bv 0001aff 0001nh Adresse: Åtoften 153 0001qf Adresse:

Læs mere

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL EKSPROPRIATIONSPROTOKOL vedr. Ekspropriation til rådighedsret over spildevandsledning i Fårup Åstedsforretning afholdt den 21. marts 2017 I anledning af påtænkt ekspropriation vedrørende erhvervelse af

Læs mere

Til interesserede. den 7. juli Arealudvikling Aarhus. Salgsmateriale for regnvandsbassin i Lystrup

Til interesserede. den 7. juli Arealudvikling Aarhus. Salgsmateriale for regnvandsbassin i Lystrup Til interesserede Den 7. juli 2013 Salgsmateriale for regnvandsbassin i Lystrup Vedlagt dette brev er salgsmaterialet for regnvandsbassin ved Gråmøllevej i Lystrup, som er annonceret til salg første gang

Læs mere

D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug)

D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug) Matr.nr. :... Anmelder:... Ejerlav :... Tlf.... Kommune : Esbjerg Sagnr.... Afgift kr.... D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug) Underskrevne ejer / ejere af den / de på vedhæftede kortbilag

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om kloakering af Ydbyvej v/gettrup. 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m.

Dagsorden. Borgerinformation om kloakering af Ydbyvej v/gettrup. 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m. Dagsorden Borgerinformation om kloakering af Ydbyvej v/gettrup 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m. Hvem er Thisted Vand? Thisted Kommune Ejer 100% alle aktier Thisted Drikkevand A/S Før

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde DANKØBING KOMMUNE -Registerudskrift (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender DANKØBING KOMMUNE NYVEJ 1, 3460 DANKØBING Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 881

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om kloakering af del Kobberøvej. 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m.

Dagsorden. Borgerinformation om kloakering af del Kobberøvej. 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m. Dagsorden Borgerinformation om kloakering af del Kobberøvej 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m. Hvem er vi Projektleder Flemming Geipel Mobil 30 51 57 07 Projektmedarbejder Keld Kjeldsen

Læs mere

ZLRO Elrovej 1 8900 Randers Tlf, 8710 1520 - Fax 8710 1521

ZLRO Elrovej 1 8900 Randers Tlf, 8710 1520 - Fax 8710 1521 Fast afgift: kr. Procentafgift: kr. I alt: kr. Akt: skab nr. / (Udfyldes af tinglysningskontoret) Ø:j L't 2 E 'Ejerlav: Matr. nr.: Ejerlejlighedsnr.: Gade og husnr.: a 5 a,,5 93,9r Roma lt Sy, Kristrup

Læs mere

SERVITUT. EJENDOM: Adresse: Frisholmparken Them. Matrikelnummer: Adresse: Frisholmparken Them. Adresse: Frisholmparken Them

SERVITUT. EJENDOM: Adresse: Frisholmparken Them. Matrikelnummer: Adresse: Frisholmparken Them. Adresse: Frisholmparken Them SERVITUT Adresse: Frisholmparken 3 0009i Adresse: Frisholmparken 5 0009k Adresse: Frisholmparken 7 0009l Adresse: Frisholmparken 9 0009m Adresse: Frisholmparken 11 0009n Adresse: Frisholmparken 13 0009o

Læs mere

Ejere Hovedejer Reimer Møller Due, Bakken 214, 7441 Bording Skøde: 09-06-11 Købesum: 900.000 Andel: 1/2 Ejerforhold: Privatpersoner, incl.

Ejere Hovedejer Reimer Møller Due, Bakken 214, 7441 Bording Skøde: 09-06-11 Købesum: 900.000 Andel: 1/2 Ejerforhold: Privatpersoner, incl. , Bakken 214, 7441 Bording : 756 Ejendomsnummer: 7839 Beliggenhed: Bakken 214 Adresse: Bakken 214 Postnummer: 7441 Bording Vurderingskreds: 3 Benyttelse: Beboelsesejendom Ejere Hovedejer Reimer Møller

Læs mere

AREALFORTEGNELSE NR. 1 Etablering af transmissionsledning til Hørby. Hobro Varmeværk a.m.b.a.

AREALFORTEGNELSE NR. 1 Etablering af transmissionsledning til Hørby. Hobro Varmeværk a.m.b.a. Hobro Varmeværk a.m.b.a. AREALFORTEGNELSE NR. 1 Etablering af transmissionsledning til Hørby Fortegnelse over ejere og brugere af ejendomme, der vil blive berørt af en ekspropriation, som Mariagerfjord

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej Ejendomme 27. august 2013/AB Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD Storparceller på Halmstadvej Storparcellerne Parcel A (ca. 13.788 m2) Parcel B (ca. 10.755 m2) Begge parceller er beliggende på Halmstadvej

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Bonefeld & Bystrup A/S

Bonefeld & Bystrup A/S Matr.nr. 35-ce Visborg By, Visborg Anmelder: Landinspektør-firmaet, Tlf. 76 28 60 60 Tinglysningsafgift 1400,- kr. J.nr. 27608 kwo Deklaration i anledning af udstykning af Bøgelunden i Hadsund om bebyggelse

Læs mere

SERVITUT. EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 6400 Sønderborg. Matrikelnummer: 0052. EJER: MØLLEBUGTEN ApS Pilene 10 6470 Sydals CVR: 35402012

SERVITUT. EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 6400 Sønderborg. Matrikelnummer: 0052. EJER: MØLLEBUGTEN ApS Pilene 10 6470 Sydals CVR: 35402012 SERVITUT EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 Landsejerlav: Stovgård, Dybbøl Matrikelnummer: 0052 EJER: MØLLEBUGTEN ApS Pilene 10 6470 Sydals CVR: 35402012 Underskrevet i henhold til fuldmagt af: Fuldmagtsordning

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Undertegnede Navn: Adresse:_ By og postnr.: Telefon nr.: E.mail CVR nr: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Ansøgning. Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Ansøgning for Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v. Sted(er) Ansøgere.

Ansøgning. Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Ansøgning for Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v. Sted(er) Ansøgere. Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Torben Lading Ravnhøjvej 3 8543 Hornslet E-mail: torbenlading@webspeed.dk Telefon 40266866 CVR / RID CVR:31177987-RID:58084859 Indsendt: 22-02-2017

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

NR. TRANCERS, AALBORG JORDER

NR. TRANCERS, AALBORG JORDER CllO e j e n d o m s s t a m k o r t c R T P - B B R Side 1 10.02.03 15.26 N7LT 851 Ejdnr: 066268 Filstedvej 4 NR. TRANCERS, AALBORG JORDER Antal bygninger: 2 1 CD Rettelseskode: Sagstype: Transaktionsdato:

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 29.08.2014-1005600294 TINGLYSNINGSDATO: 29.08.2014 08:52:43 EJENDOM: Adresse: Gammelskovvej 14 6534 Agerskov Matrikelnummer: 0070 Matrikelnummer: 0171

Læs mere

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse:

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse: HANDELSVILKÅR Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til Navn: CVR nr. Adresse: en ca. 2.045 m2 stor del af litra 7000 t beliggende ved Jellingvej/E.T. Jørgensensvej, 7100 Vejle (i det følgende

Læs mere

Ejer. Ingen administrator ESR Matrikelliste: 2 matrikelnumre LandsejerlavKom. ejerlav Matrnr. Areal Zone Notering Artskode

Ejer. Ingen administrator ESR Matrikelliste: 2 matrikelnumre LandsejerlavKom. ejerlav Matrnr. Areal Zone Notering Artskode , Firhuse 7, 7441 Bording : 756 Ejendomsnummer: 8861 Beliggenhed: Firhuse 7 Adresse: Firhuse 7 Postnummer: 7441 Bording Vurderingskreds: 3 Benyttelse: Landbrug, bebygget, mindst,55 Ha. Ejer Christian Hessel

Læs mere

Spildevands- og vandforsyningsanlæg i privatejede arealer ekskl. landbrugsarealer.

Spildevands- og vandforsyningsanlæg i privatejede arealer ekskl. landbrugsarealer. Spildevands- og vandforsyningsanlæg i privatejede arealer ekskl. landbrugsarealer. Regulativ for erstatninger ved etablering af vandforsynings- og spildevandsanlæg. 2008. Regulativ for erstatning for anlæg

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: Dato/løbenummer: 05.03.2015-1006152099 Senest påtegnet: 05.03.2015 22:18:16 Ejendom: Adresse: Japanvej 17 4200 Slagelse 0006k 0006bk 0006bq 0006br 0006bt : Tekniske

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

tinglysningssvar_ f-4aec-42c3-98dd-991ae2598c9f.txt

tinglysningssvar_ f-4aec-42c3-98dd-991ae2598c9f.txt =========================================================================== ===== SERVITUT =========================================================================== ===== 0001bs Adresse: Egensevej 155

Læs mere

Side 1. Langebyende 21

Side 1. Langebyende 21 Langebyende 21 Generelle oplysninger Beliggenhed Langebyende 21 Ejendomsnummer 15872 Moderejendomsnummer 0 Ejendommen benyttes til Anden kommunal ejendom (Skole, rådhus m.v.). Ejerforhold Ejerforhold Den

Læs mere

Veje og Stier: Bebyggelse og benyttelse

Veje og Stier: Bebyggelse og benyttelse Deklaration for Grundejerforeningen Åstrupskrænten Undertegnede entreprenør HANS JØRGEN SCHNEIDER, Grenaa der er ejer af en del af matr. Nr. 1 B Grenaa Markjorder, pålægger herved med forpligtende virkning

Læs mere

Side 1. Bystævnet 3. Generelle oplysninger Beliggenhed Bystævnet 3 Veflinge By, Veflinge Matrikelnummer Ejendomsnummer Moderejendomsnummer 0

Side 1. Bystævnet 3. Generelle oplysninger Beliggenhed Bystævnet 3 Veflinge By, Veflinge Matrikelnummer Ejendomsnummer Moderejendomsnummer 0 Bystævnet 3 Generelle oplysninger Beliggenhed Bystævnet 3 Ejendomsnummer 11726 Moderejendomsnummer 0 Ejendommen benyttes til Anden kommunal ejendom (Skole, rådhus m.v.). Ejerforhold Ejerforhold Den kommune,

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 14.03.2013-1004370187 TINGLYSNINGSDATO: 14.03.2013 14:48:46 EJENDOM: Adresse: Klintebjergvej 87 0009æ 0010d 0009a 0009z 0027f 0009m 0029c 0005u 0009c

Læs mere

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01164.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01 Fredningen vedrører: Linde Kirke Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-06-1948, 17-12-1948 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Side 1 ud af 5. Josip Bajlovic. Syddjurs Kommune. Landevejen 84, 8543 Hornslet Rodskov By, Hornslet 6k KLnr: P19 B

Side 1 ud af 5. Josip Bajlovic. Syddjurs Kommune. Landevejen 84, 8543 Hornslet Rodskov By, Hornslet 6k KLnr: P19 B Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Josip Bajlovic E-mail: jb@consult-ing.dk CVR / RID CVR:29119996-RID:16501135 Indsendt: 10-06-2015 13:26 Ansøgningsnr.: byg-2015-23586 Indsendelse nr.: 3

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. Den 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0015 JDA. (varmeforsyning) Næstved Jernstøberi A/S

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. Den 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0015 JDA. (varmeforsyning) Næstved Jernstøberi A/S ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Den 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0015 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra over afgørelse

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Oktober 2010 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

SERVITUT EJENDOM: Hyrdehøj Bygade 248B 4000 Roskilde. Matrikelnummer: EJER: Roskilde kommune Rådhusbuen 1 4000 Roskilde CVR: 29189404

SERVITUT EJENDOM: Hyrdehøj Bygade 248B 4000 Roskilde. Matrikelnummer: EJER: Roskilde kommune Rådhusbuen 1 4000 Roskilde CVR: 29189404 SERVITUT EJENDOM Adresse Landsejerlav Matrikelnummer Hyrdehøj Bygade 248B Engmarken, Roskilde Jorder 0023c EJER Roskilde kommune Rådhusbuen 1 CVR 29189404 PÅTALEBERETTIGET Roskilde kommune Rådhusbuen 1

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: tilbyder

Læs mere

DEKLARATION. Ovennævnte beplantningsbælter og beplantning i øvrigt projekteres, udføres og plejes 1 år efter etablering ved kommunens foranstaltning.

DEKLARATION. Ovennævnte beplantningsbælter og beplantning i øvrigt projekteres, udføres og plejes 1 år efter etablering ved kommunens foranstaltning. Anmelder: Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde DEKLARATION De på vedhæftede rids angivne ejendomme, matr.nr. 18 c, 18 m, 18 k, 18 i, 18 l, 18 p, 18 u, 18 t, 18 n, 18 o, 18 q, 18 r og 18

Læs mere

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R 1. PARTERNE Mellem Cvr. nr. 29189730, P.nr 1019130610 Svendborg Kommune Ejendomsadministration Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge. (i

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

con Situationsplan sendt til kortværk. BYGGESAG SIDE :34 N77Q 851

con Situationsplan sendt til kortværk. BYGGESAG SIDE :34 N77Q 851 con S A G S R E G I S T R E R I N G. BYGGESAG SIDE 1 04.09.95 15:34 N77Q 851 EJDNR: 258825 E J E R L.ESR-NR: SOHNGÅRDSHOLM H G D., AALBORG JORDER ADR. : RYLEVEJ 3 MATRIKEL: 005 0015 A M 0000 00 AFSLUTNINGSDATO:

Læs mere

01851.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00. Fredningen vedrører: Arslev Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01851.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00. Fredningen vedrører: Arslev Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01851.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00 Fredningen vedrører: Arslev Kirke Domme Taksatio nskomm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-02-1953 Kendelser Deklarationer e, FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: Senest påtegnet: Grædstrupvej 5L 0002aa 0002p 0019f Horsensvej 2 0003a 0003dn 0003do Ring Søpark 53 0003ek Søkildevej 11P 0004ga Søkildevej 11L 0004ka : 09.12.2016 10:28:57

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: Senest påtegnet: 0021av 0021ax 0021aæ 0021az Adresse: Elektravej 36 0021ay 0021aø 0021ba 0021bb 0021bc 0021bg 0021p 0021n 0021m 27.12.2016 09:40:27 Side 1 af 11 0021l

Læs mere

Side 1 ud af 6. Ebba Merete Bech Højmarksvænget Silkeborg. Syddjurs Kommune

Side 1 ud af 6. Ebba Merete Bech Højmarksvænget Silkeborg. Syddjurs Kommune Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Sagsnummer: 15/37218 Indsendt af Ebba Merete Bech Højmarksvænget 78 8600 Silkeborg E-mail: fskovbo@hotmail.com Telefon 20848805 Indsendt: 16-10-2015 00:04 Ansøgningsnr.:

Læs mere

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme Matr.nr. : 63-e,63-f,63-g,63-h,63-i,63-k,63-l 63-m,63-n,63-o,63-p og 63-q Anmelder Ejerlav : Nr. Uttrup By, Hvorup Kommune : Aalborg Region : Nordjylland Tlf. 98 24 75 11 Sagnr. 32418 BO603-12 D E K L

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: tilbyder

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS TØNDER KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender TØNDER KOMMUNE Wegners Plads 2, 6270 Tønder Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 550 21320 29-09-2016

Læs mere

DEKLARATION. Ovennævnte beplantningsbælter og beplantning i øvrigt projekteres, udføres og plejes 1 år efter etablering ved kommunens foranstaltning.

DEKLARATION. Ovennævnte beplantningsbælter og beplantning i øvrigt projekteres, udføres og plejes 1 år efter etablering ved kommunens foranstaltning. Anmelder: Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde DEKLARATION De på vedhæftede rids angivne ejendomme, matr.nr. 18 c, 18 m, 18 k, 18 i, 18 l, 18 p, 18 u, 18 t, 18 n, 18 o, 18 q, 18 r og 18

Læs mere

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det.

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det. Matr. nr.: la Borupgård Egebæksvang sogn Anmelder: Tikøb Sogneråd Espergærde Deklaration Tikøb kommune pålægger herved de kommunen tilhørende parceller nr. 2-243 af matr. nr. la Borupgård følgende servitutter,

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. januar 2011 Sagsbehandler Merete Holme Nielsen Telefon direkte 76 16 13 27 Sagsid 2010-18461 Notat, bilag 1 Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev. 843 m 2 95 m 2. Kr. 960.000. Kr. 312.200

SALGSBETINGELSER: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev. 843 m 2 95 m 2. Kr. 960.000. Kr. 312.200 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr.nr.: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev 3534 Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal 843 m 2 95 m 2 Ejendomsværdi: 2010 Grundværdi: Kr. 960.000

Læs mere

TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011

TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011 1 TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 454 Gråsten, Gråsten-Adsbøl BELIGGENDE: Kongevej 85 6300 Gråsten KOMMUNE: Sønderborg Kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

Deklaration om offentlig sti

Deklaration om offentlig sti Deklaration om offentlig sti Tinglyst efter aftaler med pågældende lodsejere. 1 Ret til etablering af sti og faciliteter Mariagerfjord Kommune har ret til i overensstemmelse med vedlagte kortudsnit at

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 39. Offentlig formål, Gl. Kirkevej i Rinkenæs, Friskole

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 39. Offentlig formål, Gl. Kirkevej i Rinkenæs, Friskole Gråsten Kommune Lokalplan nr. 39 Offentlig formål, Gl. Kirkevej i Rinkenæs, Friskole Vedtaget: 14.09.1993 Rinkenæs Mindeaard Lokalplan nv. 39 for et område til friskole ved GI Kirkevej i Rinkenæs Gråsten

Læs mere

STEMPELMÆRKE. KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. O 3(tø7.36_

STEMPELMÆRKE. KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. O 3(tø7.36_ Matr.nr. 2bø og 2ec Ringkjøbing Markjorder. Anmelder: Advokaterne Knud Dalgaard- Knudsen & Mogens Jepsen, Ringkjøbing. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 30IYS"

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: Dato/løbenummer: 24.01.2013-1004244873 Senest påtegnet: Ejendom: Adresse: Baunehøjvej 7 Veddelev By, Himmelev 0011l Adresse: Klostervej 23 Himmelev By, Himmelev 0004ck

Læs mere

Lokalplan for ejendommen Aurehøjvej 24

Lokalplan for ejendommen Aurehøjvej 24 Lokalplan 256.1 for ejendommen Aurehøjvej 24 !!!! Søbøtkers Alle INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 256.1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Overdragelse af private fælleskloakker og private kloakker i fællesareal til Værløse Kloakforsyning

Overdragelse af private fælleskloakker og private kloakker i fællesareal til Værløse Kloakforsyning Overdragelse af private fælleskloakker og private kloakker i fællesareal til Værløse Kloakforsyning Ordningen gælder i Furesø Kommune for de ejendomme, der er tilsluttet Værløse Kloakforsyning. Baggrund

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE. DEKLARATION FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR SøIBERGSVEJ. 18. januar 1978.

RINGKØBING KOMMUNE. DEKLARATION FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR SøIBERGSVEJ. 18. januar 1978. RINGKØBING KOMMUNE DEKLARATION FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR SøIBERGSVEJ 18. januar 1978. RINGKØBING KOMMUNE DEKLARATION FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR SØIBERGSVEJ. Undertegnede Ringkøbing kommune

Læs mere

Bevaringsværdigt: Midlertidig oprettelse/fuldførelse: Bygningen er ikke midlertidig oprettet

Bevaringsværdigt: Midlertidig oprettelse/fuldførelse: Bygningen er ikke midlertidig oprettet DANKØBING KOMMUNE -Registerudskrift (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender DANKØBING KOMMUNE NYVEJ 1, 3460 DANKØBING Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 881

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 10.12.2015-1006943794 TINGLYSNINGSDATO: 10.12.2015 13:37:10 EJENDOM: Adresse: Tusindfryd 1 0004a 0004e SERVITUT: MYNDIGHED: Silkeborg Kommune Søvej

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen.

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. 01780.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05 Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-02-1952, 19-12-1951 Kendelser

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. januar 2011 Sagsbehandler Merete Holme Nielsen Telefon direkte 76 16 13 27 Sagsid 2010-18461 Notat, bilag 1 Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Læs mere

SERVITUT. EJENDOM: Adresse: Harsnablundvej Silkeborg. Matrikelnummer: EJER: Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR:

SERVITUT. EJENDOM: Adresse: Harsnablundvej Silkeborg. Matrikelnummer: EJER: Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR: SERVITUT EJENDOM: Adresse: Harsnablundvej 7 0005ge 0005es 0005ea 0005dø 0005hx 0005a 0005hz 0005hæ 0005hy 0005dæ EJER: Silkeborg Kommune Søvej 1 CVR: 29189641 PÅTALEBERETTIGET: Silkeborg Kommune Søvej

Læs mere

Side 1. Mundbergs Alle 1. Generelle oplysninger Beliggenhed Mundbergs Alle 1. Matrikelnummer Ejendomsnummer Moderejendomsnummer 0

Side 1. Mundbergs Alle 1. Generelle oplysninger Beliggenhed Mundbergs Alle 1. Matrikelnummer Ejendomsnummer Moderejendomsnummer 0 Mundbergs Alle 1 Generelle oplysninger Beliggenhed Mundbergs Alle 1 Ejendomsnummer 96622 Moderejendomsnummer 0 Ejendommen benyttes til Anden kommunal ejendom (Skole, rådhus m.v.). Ejerforhold Ejerforhold

Læs mere