«n* i««w»»»' wnt^ Jourh. nr,: november 1983

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "«n* i««w»»»' wnt^ Jourh. nr,: .072.2 21. november 1983"

Transkript

1 SILKEBOW l^bmmune / Udvalget for teknik v/stads ingeniøren «n* i««w»»»' wnt^ SØVEJ SILKEBORG TLF.(06) GIRO FOTOKOPI 1 C' nm SILKEBORG mmm Silkeborg kommune Borgmesterkontoret her Vedr: Funder Kirkevej 71 A Skrevet af: IH/IL Lokal nr. MOO Deres betegnelse: Jourh. nr,: november 1983 Vedr. Geodætisk Instituts højdefikspunkter i Silkeborg kommune. Silkeborg kommune har netop afsluttet et større projekt med at genfinde Geodætisk Instituts højdefikspunkter i kommunen. Vi har konst-ateret, at der på Deres ejendom er indmuret en metalbolt, et såkaldt kotefikspunkt. Da punktet er af stor værdi for kommunens teknikere samt for geodæter og landinspektører, håber vi, at De fortsat vil værne om punktet. Såfremt De på et tidspunkt påtænker en ændring af bygningen, der vil medføre, at punktet går tabt, vil vi være. -taknemmelige for at blive underrettet senest 1^ dage før, så vi kan træffe foranstaltning til at flytte punktet. /. Af medsendte kopi af vort punktinformationsblad kan De se, hvilket år Geodætisk Institut har indmuret punktet, hvilken højde, punktet har over havets overflade ("nyberegnet kote") samt punktets placering. Vi vil tillade os at foreslå, at De opbevarer dette brev og punktinformationsbladet sammen med ejendommens øvrige dokumenter, således at nye ejere ved en eventuel ejendomshandel bliver gjort bekendt med punktets betydning. Vi takker' på forhånd for Deres venlige samarbejde. Med venlig hilsen /T / flnn K)elstrflni SPO/SKB loksl 427 il i i': 1 C i > / T"' 1.. jl.._-.-i Kopi til: Bygningsinspektøren, Borgmesterkontoret,/den 4. januar 1984 S OO-e-83-SB

2 ; -. ' ' lii-^.'-fi; m 'i-i-po-im m {^! iii,; )i ^LLilDLiliI] Rådhuset. Savej Silkeborg TIf. (06) Giro Stadsingeniørens kontor REGISTRERING AF KOTEFIKSPUNKTER Punkt informationer GI. PUNKT NR ETABLERET AF Geodætisk Institut DATO 195? BELIGGENHED Funder Kirkevej 7I A - MATR. NR. 1^ EJ ER LAV Funder Kirkeby 7I B AFMÆRKNING Bolt EJER Funder GENFUNDET AF Stadsing. kontor DATO April 1983 ADRESSE ' FRI LODRET HØJDE OVER PUNKT Over 4 m PLACERING Nordgavl. BYGVÆRK Rødstens^ beboelse^ EKS. GM. KOTE m KOTE 1 DNN MÅL MÅL tidligere skole, 1.59 m fra 0. hjørne 7.97 m fra V. hjørne NYBEREGNET KOTE m MÅL 10 cm over sokkel DATO Juli 1983 BEREGNING 3^ 82 HENVISNING Side 74/75/123/212 EJERACCEPT UNDERTEGNEDE GIVER HERVED TI LLADELSEj TIL ETABLERING AF KOTEFIKSPUNKT PA NYBEREGNET KOTE MIN EJENDOM. DATO BEREGNING HENVISNING DATO '' I- NYBEREGNET KOTE DATO BEREGNING HENVISNING UNDERSKRIFT

3 SKITSE KIRKEGÅRD o O CDOooo Coocoooooooo 0^ a FUNDER KIRKEVEJ LU > O i/) f P- PLADS. Od CO BEMÆRKNINGER

4 /^^p"^^ yf^y^^/esem /^ ^ym^//y<^ys7 ^^ v3 HMRsno Yve^r- /- / ^ _<?-4Z.e _ o K Op^CMt^'f'P^^ ajz c^-ct^ax-o^au øfls^^ CooP. J'lcrx)

5 tshmms>:b'oyxm^r-. p \ / Z yiscr: f<i r±. ^.(r I "ESITge I snmr: i^^-. = ^.UilLFT -S3ZZEK xsxuz. S=-^.. I....1 :Kzr7K V s. / / / I I 0/.'B ez./e.q : O ^\-M \ I \ #= = Y^t *=^ SZZZE ^ - - " - ^ *==»= ES3X. H^:i % ISSTr-KE: ^ TtStcr: '\r--^- I. / '. / ".. - " -:.. / A: '.. " / ;. ;.. :.. /. ' ', / :'" OL/e. -O ' J'-ZcrOy

6 y ^ SILKEBORG KOMMUNE 8600 SILKEBORG TLF. (06) GIRO Boligkontoret?r* Jonna Heø«! Fund«r Kirkttvoj 71 A«Silkeborg«Hré Egon Rli«Fund«r Kirkev«J 71 B* Silkeborg«Skrevet af: TR Lokal nr. 359 Oereabetegnel*«'. 23. novejnber 19! Boligkontoret har fra stadogartnerena kontor modtaget orien*- tering om«at der er konstateret et kraftigt angreb af elmesyge I en del ItOM elmetræer på ejendommen Funder XirkeYeJ 71«Samtidig har atadsgartneren oplyst» at elmesyge kun kan bekttmpes ved at fjerne de angrebne tr«er, Det skal i den forbindelse til orientering oplyses, at stads* gartneren vil sørge for, at de angrebne træer fjernes, Med venlig hilsen ^^"^^.lu-ise'^-.- o^^, Kopi til: Stadsgartneren. Tilsynsassistent Harry Østerdal.

7 ^ AUTORISERET. INDBLÆSNINGSFIRMA reg. varem. dansk stenuld Hr. (^»yot^ i JCU^ På adressen v^»?>^^, ^/^$. <^^,6é^^ ssei Postnummer og postdistrikt cu<j^é^. Telf. Matr. nr. Hermed har undertegnede entreprenør fornøjelsen på omstående salgs- og leveringsbetingelser at tilbyde isolering med ROCKWOOL mineraluld i henhold til nedenstående: Der skat isoleres følgende steder: l! Skorsten 2. Loft med koldt tagrum. 3. Skråvægge j tagetagen 4. Skunkvægge & skunkgulv 5. Hule ydervægge 6. Massive ydervægge 7. Vægge mod kolde rum 8. Vinduer 9. Etageadskillelse 10. Kældervægge 11. Kedel 12. Varmtvandsbeholder 13.:Varrnt- & koidtvandsrør ^.. Arbejdets art - Materiale & dimension ca. kvantum se l åkr. 1 alt ca. kr. ^ 2. Loft...^fi'éC^.Ziih.^yuif^-- 3. Skråvægge 0,A^ii,M>u.^l ^**^ <^^*^ r Z3> -^^ ^3c/oo 9. Ho. ae. 4. Skunkvægge & skunkgiilv - 5. Hulmur, 31 cm.; Hulmur 36 cm ' Tillæg-.. :. -.:. Tilbudet inbefatter alle normale reparationer som følge af entreprisen. yl Jt0t2^ % Meromsætningsafgift ca. kr, Z. OoZ.Tv //. ^"9^.7^: Arbejdet påbegyrides den: Undertegnede køber, der er bekendt med omstående salgs-og entreprisebetingelser, accepterer herved ovenstående tilbud: A. på følgende betingelser: :..:: B. under forudsætning af opnåelse af isoleringslån med ca. kr. Lånet ønskes optaget i og jeg giver entreprenøren fuldmagt til at ansøge om lånet samt til at hævé.déttes provenue. (De ikke benyttede betalingsbetingelser overstreges). ' Såfremt isoleringslån ikke opnås bortfalder rnih accept, men i alle andre tilfælde er accepten bindende for mig^ Entreprenøren er berettiget til inden 8 dage efter modtagelsen af tilbudet i accepteret stand at tilbagekalde dette. - Herved bortfalder en evt. allerede indgået aftale. For entreprenøren [**\I '^-/^y^^^ctå Den ^^1^ 197;?. 'AtJt, Rockwool Ovenstående.tilbud accepteres: Indblæsnihgsfirma ; Egon Andersen...;'.^.':.Setbften 9 ; VfrWund...;:,...: 8600 S»lk«biOr?i.TH. 06: Køber Den [ / 197. A/s ROCKWOOL fcrbtholdtr tig ret til at kontrollere, at arb«jd«t er udført efter de af A/S ROCKWOOL givn* forskrifter.. ROCKWOOL og <IiI j l> er reg. varem. for A/S Rocl<wool's stenuld.

8

9 Udskrift af beslutningsprotokol for kulturudvalget Fra mødet den 24. oktober Sag nr. Sagen genstand I I I Sag (JS/22612) GenoFtaqet sag nr fra mødet den vedrørende isolering af ejendominen i Funder Kirkeby. ^^^^ Der er to lejligheder. Den ene er tjenestebolig for lærer Inga Rønlev Hansen, den anden er udiejet på almindelige lejgvilkårv Sagen udsattes til høring hos bygningsinspektøren. Skoleforvaltningen oplyser, at isolering af loftet alene vil koste ca, kr. Der er ikke beløb til rådighed i indeværende år, men det er aftalt med teknisk forvaltning, at man i forbindelse med regnskabsrapporten pr. oktober vil overveje at foretage isolering 1 efteråret 19^0, såfremt økonomiske muligheder er til stede inden for drifts' budgettet. Skoledirektøren indstiller, at kulturudvalget tiltræder ovenstående, idet forudsættes, at der pålægges lejeforhøjelse^ såfrem.t Silkeborg kommune bekoster isolerinaeno Tiltrådt SENDT TIL: Bygningsinspektøren Udskriftens rigtighed bekræftes. Skoleforvaltningen, den 25-oktober 1979.

10 SILKEBORG KOMMUNE BBOO SILKEBORG TLF. (06) GIRO Bygnings- og brandinspektøren Kulturudvalget v/skoledirektøren her. Skr«v«t «f: Dør«* betegnolta: Jburn. nr.: Dato: AK-P/LM ( 6. september Lokal nr. 378 I^Silkeborg kommunes ejendom matr.nr.,1 a Funder Kirkeby, Punder, er 2 beboelseslejligheder, hvoraf den ene er tjenestebolig for lærer Inga V.. R. Hansen, medens- den anden lejlighed er udlejet til Egon Riis på almindelige lejevilkår, herunder at lejeren selv betaler for opvarmning af det lejede (oliefyr). Lejeren har rettet henvendelse hertil om muligheden for at få loftsetagen isoleret, idet han oplyser, at olieforbruget på årsbasis er omkring Med den varslede stigning i olieprisen vil dette medføre, at varmeudgiften vil løbe op i omkring I6OOO kr,, årligt. Mari har i\erfra indhentet tilbud fra isoleringsfirmaet Egon Andersen, Silkeborg, der vil udføre isolering af loftsetagen (over begge lejligheder) for ca kr. Man skal.hermed forespørge, om udvalget finder, at arbejdet kan iværksættes, idet bemærkes, at isolatør Egon Andersen har oplyst,. at han skønner, at der ved arbejdets gennemførelse vil kunne spa- - res ^ årligt i olieforbrug. Det tilføjes, at lejeren i givet fald vil være indforstået med en rimelig lejeforhøjelse. Der vil kunne søges statstilskud efter reglerne om tilskud til e- nergibesparende foranstaltninger. Tilskud vil udgøre 30 % af udgifterne, max kr. pr. lejlighed. Med venlig hilsen Vend..''.. (. 1 : '. f ^ ^ 2 J

11 Tilbageseiicles b.vp;ningsinspektør' Knud Lisberg med bemærkning, at kulturudvalget kan tilt.ræde arbejdet med isolering af ejendommenigangsat i 1980, såfremt der er budgetmæssig dækning for udgiften. Udskrift af kulturudvalgets beslutningsprotokol fra mødet den 2^. oktober vedlagt. - Kulturudvalget i Silkeborg, den 26. oktober 1979 AK-P/BH lokal Fremsendes påny til Kulturudvalget, idet man skal '^ '^ '*"'E:T forespørge, hvorvidt arbejdet kan iværksættes nu. ^.3 1 D-vf. r./'s Det må forventes, at prisen for arbejdets udførelse er steget lidt som følge af prisudviklingen. Bygniiiflsinsi»3k'vuv:;n. Der er fortsat mulighed for at opnå statstilskud, såfremt arbejdet iværksættes inden.årets udgang. Bygningsinspektøren, den 13. oktober I98O

12 E N H E D S S T A M K O R T - CR EJDNR: BYGNR: 001 ENHED: B FUNDER KIRKEVEJ 71 B FUNDER KIRKEBY BY, FUNDE 1 A RETTELSESKODE: SAGSTYPE: ANVENDELSE: 130 BOLIGENHED I RÆKKE/KÆDE/DOBB.HUS BOLIGTYPE : 1 EGENTLIG BEBOELSESLEJLIGHED HENV.NR VEDR. SUPPLEMENTSRUM: SAMLET AREAL BEBOET AREAL ERHVERVSAREAL KILDE AREALER OPLYST AF EJER TOILET: 01 TOILETTER I ENHEDEN BAD : 01 BADEVÆRELSER I ENHEDEN KØKKEN: E ENHEDEN HAR EGET KØKKEN ENERGI: EJER REKVISITION : KOMMUNE REKVISITION: VÆRELSER lalt : 7 VÆRELSER ERHVERV: CPR-ADRESSER : ÅRLIG HUSLEJE KR: SKILLEVÆG KONDEMN. UDLEJNING UDLEJN. 2 LOVLIG ANV DISPENS.ÅR T P - B B R SIDE ÅV2B 74'3 TRANSAKTIONSDATO: EJERLEJL.NR: OPRETTET : OPDATERET: NEJ NEJ U UDLEJET I ALM. LEJEMÅL 1 UDLEJET IFØLGE CPR

13 r^wrtiildsstamkort - CR ÅV2B 743 EJDNR: BYGNR: 001 ENHED: A FUNDER KIRKEVEJ 71 A FUNDER KIRKEBY BY, FUNDE 1 A RETTELSESKODE: SAGSTYPE: ANVENDELSE: 130 BOLIGENHED I RÆKKE/KÆDE/DOBB.HUS BOLIGTYPE : 1 EGENTLIG BEBOELSESLEJLIGHED HENV.NR VEDR. SUPPLEMENTSRUM: SAMLET AREAL BEBOET AREAL ERHVERVSAREAL KILDE AREALER OPLYST AF EJER TOILET: 01 TOILETTER I ENHEDEN BAD : D INTET BADEVÆRELSE KØKKEN: E ENHEDEN HAR EGET KØKKEN ENERGI: EJER REKVISITION : KOMMUNE REKVISITION: VÆRELSER lalt : 4 VÆRELSER ERHVERV: CPR-ADRESSER : ÅRLIG HUSLEJE KR: SKILLEVÆG KONDEMN. UDLEJNING UDLEJN. 2 LOVLIG ANV DISPENS.ÅR TRANSAKTIONSDATO: EJERLEJL.NR: OPRETTET : OPDATERET: NEJ NEJ T TJENESTEBOLIG MV. 1 UDLEJET IFØLGE CPR

14 cm E J E N D O M S S f A M K O R T - CR T P - B B R SIDE AVIM 743 EJDNR: FUNDER KIRKEVEJ 71 A FUNDER KIRKEBY BY, FUNDER ANTAL BYGNINGER: 2 1 A M.FL RETTELSESKODE: SAGSTYPE: TRANSAKTIONSDATO: OPDATERET: EJD. BELIG.: A EJERFORHOLD: 50 KOMMUNE, HVOR EJD ER BELIGGENDE VANDFORSYN.: 2 FÆLLES/PRIVAT VANDVÆRK AFLØBSFORH.: 1 OFFENTLIGT SPILDEVANDSANLÆG VUR. UDTAGELSESKODE CR: VUR. UDTAGELSESKODE CS: OLIE-/GASTANKE: TYPE KODE/STØRRELSE ÅR A NEDGRAVET OLIETANK 1 UNDER L 1983 A NEDGRAVET OLIETANK 1 UNDER L 1983 ANTAL F AFBLÆNDET/OPFYLDT TANK 1 UNDER L 1963 BYGNINGER SMÅBYGNINGER EJERLEJLIGHEDER VÆRELSER BEBYGGET AREAL : 339 SMÅBYGNINGERS AREAL : 60 BEBOELSESLEJLIGHEDER: 2 BOLIGAREAL : 399 BYGNINGSAREAL TILN. ET-AREAL ERHVERVSENHEDER ERHVERVSAREAL EJER REKVISITION: KOMMUNE REKVISITION: CMbia^rOiz^ \ > crfc>, vvx \vy^;^. cx^ KX^L^:^^^^^ ^ l^ig, O. P. e()e^clonas^^x^,

15 :ii3 B Y G N I N G S S T A M K O R T - CR 3JDNR: BYGNR: 001 TONDER KIRKEVEJ 71 A RETTELSESKODE: BYG. BELIG.: A ANVENDELSE OPFØRELSESÅR TIL/OMBYGNING ADG. FORHOLD YDERVÆG KILDE MATR. VARMEINSTALL. SUPPL. VARME BEBYGGET AREAL ERHVERVSAREAL SAML. TAGETAGE ANTAL ETAGER FUNDER KIRKEBY BY, MATRIKEL: SAGSTYPE: DISTRIKT: 130 RÆKKE/KÆDE/DOBB.-HUS 1930 LEJLIGHEDER : 2 ENKELTVÆR. : DIREKTE ADG. TIL GADE KONSTR. 1 MURSTEN 1 OPLYST AF EJER 2 EGET CENTRALVARMEANL. IKKE OPLYST BYGNINGSAREAL KÆLDERAREAL UDNYT. TAGETAGE AFVIG ETAGER FORH. TAGDÆKNING ELEVATOR OPVARMNINGSM. FREDNINGSFORH KILDE AREALER NEJ FUNDER T P - B B R i5iutl X ÅV2B 743 ANTAL ENHEDER: 1 A A 00 TRANSAKTIONSDATO OPDATERET: ENERGIATTEST : VARMESYNSRAPP.: FRITLIGGENDE SIKRINGSRUM PL IKKE JERNBETONSKELET S TEGL NEJ 7 NATURGAS 1 OPLYST AF EJER BOLIGAREAL KÆLDER < 1,25M : ANDET AREAL NOTATER

16 SILKEBORG KOMMUNE MOaiMKT. :^ 1 9 JUNI 1987 KL.J.WR.: S2..OO *.0(2>.0\.0\ X-Og SØVEJI IDENT.: ^vj^v<^u2^ VCovrV^JJ^iK '^\ 8600 SILKEBORG TLF GIRO Stadsingeniørens kontor Silkeborg kommune Borgmesterkontoret Vedr. Skærskowej 12 og Funder Kirkevej 71, Silkeborg Skravat af: Oaras batagnals«: Joum. nr^ NJG/YHJ P20 Lokal nr sagsbehandler: Niels Jørn Glenstrup. Oato: 18. juni 1987 Istandsættelse af Skærskovvej efter kloakarbejde. Det igangværende kloakarbejde i Skærskovvej er nu ved at nærme sig sin afslutning, hvorefter nedlægning af naturgasledninger vil blive påbegyndt. I forbindelse med den efterfølgende retablering af vejen vil det være nærliggende at forbedre vejen med stianlæg, fortov, kantsten eller andet, såfremt dette ønskes af beboerne, Udgiften til en forbedring af vejens standard i forhold til det oprindelige, skal i henhold til lov om offentlige veje afholdes ved opkrævning af bidrag hos de grundejere, der grænser til Skærskovvej. Dette brev er sendt til alle grundejere ved Skærskovvej. Såfremt der blandt grundejerne er ønske om en udbygning af vejen, skal man herved opfordre Dem til at drøfte sagen indbyrdes og eventuelt udpege en talsmand til forhandling med Silkeborg Kommune. Vi hører gerne nærmere fra Dem senest den 6. juli Eventuelle spørgsmål kan rettes til ovenstående sagsbehandler. Med venlig hilsen. BA/kol 2117 StMnttMMflMld fdjnø«kopi til: Bygningsinspektøren, til underretning. _ INDO. IVBII: 2 6 JUN11987 KL-JLNR.: IDENT.: 811.XSBCH3 SCP.3M2ST2HKO;4TOB ' '^^" 25. juni 1987

17 INDG. BYGN: SILKEBORG KOMMUNE 2 I* JAN, 1986 KL.-J.NR.: IDENT.: SØVEJ SILKEBORG TLF.(06) GIRO Stadsingeniørens kontor Silkeborg kommune Bygn. insp. kontor her Skrevet af; KnB/isj Deres betegnelse: Lokal nr sagsbehandler: Knud Borum Journ. nr.: G01 Dato: 22. jan Vedr. Projektforslag fra Naturgas Midt/Nord l/s for gasdistributionsanlæg i Silkeborg kommune. Byrådet har modtaget projektforslag for 2. etape af gasdistribu-^ tionsanlæg i Silkeborg kommune. Ifølge Energiministeriets lov om varmeforsyning af 1979 samt bekendtgørelse om godkendelse m.v. af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg skal kommunalbestyrelsen, inden endelig godkendelse kan meddeles, underrette samtlige grundejere, hvis ejendom bliver berørt ved projektets udførelse, om projektforslaget med henblik på eventuelle bemærkninger. Der er fremlagt projektforslag til gennemsyn på Stadsingeniørens kontor. Rådhuset, Søvej 1, 8600 Silkeborg fra dags dato og i 6 uger. I henhold til projektet vil følgende ejendomme blive berørt af e- tableringen af naturgasdistributionsnettet: - Silkeborg Markjorder: 1 a, 163 e, 171 a, Bording By, Balle: 1 1^, 1 m, 5 h. - Kragelund By, Kragelund: 1 a, 5 c. - Virklund By, Virklund: 5 cv, 6 2.' 9 eu, 9 tf, Sinding By, Sinding: 2a, 4, 16 c, 39 b. - Funder Kirkeby By, Funder:.^Oa^y li/ 1 m, 1 n, 4 a/ 4^2.' 4 i^, 4, 4, Fa, 3" b, F k, 6 a. - Funder By, Funder: 3 f^, 3 _1, 3 q, 3 v, 3 0, 12 d, 12 c^, 14 e, 14 i^, 19 b, 22 a, 28 i, 29 b, 37 a, 37 ad, 37 ax SB

18 - 2 - På de berørte ejendomme skal der tinglyses deklaration, og et eksempel på en sådan deklaration er vedlagt til Deres orientering. Desuden er vedlagt en skitse, der angiver ledningsføringen ved Deres ejendom. Åstedsforretning vil blive afholdt ca. i uge 8, hvor kommunen vil søge forlig om erstatninger m.m. Nærmere tidspunkt for åstedsforretningen vil blive tilsendt. Ændringsforslag eller indsigelser. Såfremt de berørte grundejere i forsyningsområdet har ændringsforslag eller indsigelser til projektforslaget skal denne meddeles skriftligt til Silkeborg byråd. Rådhuset, Søvej 1, 8600 Silkeborg senest den 10. marts Evt. spørgsmål om denne skrivelse kan rettes til Stadsingeniørens kontor. Med venlig hilsen f^^v*^

19 RidhuMt. Sovsj Slkøborg TIf. (06) Giro Ekspaditionstider Mandag-fradag M Torsdag dog kl Økonomisk forvaltning E J E N D O M S A T T E S T TP - EJENDOM SIDE ÅV20 7A3 FUNDER KIRKEVEJ 71 A-B SILKEBORG KOMMUNE VIBORG LAND INSPEKTØRKONTOR FABRIKVEJ VIBORG EJER: SILKEBORG KOMMUNE <Péf- ^Z Z<? ert> SØVEJ 860G SILKEBORG 'e^<=^^^ NEDENNÆVNTE EJENDOM ER VED VURDERINGEN PR. 01/ ANSAT SÅLEDES: EJENDOMSVÆRDI: STUEHUSVÆRDI: GRUNDVÆRDI: STUEHUSGRUNDVÆRDI: VURDERET AREAL: 5153 MATR.AREAL lalt: 5153 EJERLAV FUNDER KIRKEBY BY, FUNDER MATR.NOTAT: LANDZONE FUNDER KIRKEBY BY, FUNDER MATR.NOTAT: LANDZONE MATR.NR 1 A HERAF VEJ: 10 MATR.AREAL APPR.DATO 15/ / TP - EJENDOM SIDE 2 SPEG. AF G R U N D V Æ R D I E R ÅV VÆRDIER ER ANGIVET SOM SÆDVANLIG PRIORITERING FUNDER KIRKEVEJ 71 A AREAL PRISKODE/KODEFORKLARING 1 B BYGGERETSVÆRDI V. STD.BEREGNING A AREALVÆRDI VED STD.BEREGNING KVADRATMETER VEJ ENH.PRIS ,00 40,00 UDR. GRUNDVÆRDI , ,00 EVT. HENVENDELSE BEDES RETTET TIL: EJENDOMSSKAT ' r\\e»1. /

20 N O R D I ' I ' 2 a I I \ t I I I I ' \ I loa \ ' n VI Silkeborg Kommurife Peter E. Abildskd^ ^ _Harisen " Kombinationslinie Steen Carl Mikkelsen ' Erik Skov Schnedler JfLla A. Feldt 'Anders Knudstrup NATURGAS MiOT/NORO VS NenncuAMisvcj ir aaoovwomo TCLXroN oe u M M "«k DISTRIBUTIONSNET. SILKEBORG KOMMUNE. 2. ETAPE FUNDER KIRKEBY BY. FUNDER EKSPROPRIATIONSPLAN UMSUIINT vecrg LANOMSPCKTaMKONTOH FASMKVCJ 15. taoo vaong. TLF. 0«.t2ilU WMiMI 297 X 2«yM.w» 1:4000 rcgnmcaof N r» KATOt D-11B-A MCMNMMVNA IMCNM (JOG F

21 side 1 Dato: J.nr.: Ref. : VGH/kmj/Tl/20 Ledningsservitut for distributionsledninger. Servitutten pålægges arealer uden at der bliver tale om egentlig arealafståelse, men kun om visse indskrænkninger i ejerens, brugerens eller trediemands rådighed over ejendommen. Servitutbæltets bredde vil normalt være 2 x 2 m som vist på principsnit: PRINCIPSNIT IKKE I MAL e^ ^^. 2M L 2M. ^ 4M SERVITUTBÆLTE ^ SOM ANM. 2 PLANLAGT DiSTRIBUTIONSLEDNING Servitutten, der vil blive tinglyst på ejendommen, har følgende indhold: Den til enhver tid værende ejer er pligtig at respektere nedlægning og tilstedeværelse af energiførende ledning med tilbehør, således som vist på vedhæftede rids. 1. Inden for et 4 m bredt bælte omkring ledningens midte gælder følgende bestemmelser: a. Arealet må ikke bebygges eller beplantes med træer med dybtgående rødder eller benyttes på anden måde, der kan være til gene for ledningsanlægget. Ej heller må der placeres hegnspæle og lignende i dybde over 60 cm. b. Drænledning, fjernvarmeledning, vandledning, kloak, elektriske kabler eller lignende må ikke nedlægges i arealet uden efter forudgående aftale med ledningsejeren. Grøftegravning, såvel uddybning af eksisterende grøfter som anlæg af nye, påfyldning eller afgravning af

22 side 2 jord eller anlæg af nye veje må ikke finde sted uden særlig tilladelse fra den påtaleberettigede. Jorden må dyrkes i den udstrækning, det er muligt uden at beskadige ledningen. Dog må jorden ikke bearbejdes dybere end 6 O cm. c. Ejer, bruger eller trediemand må ikke grave, bore m.v. med mekaniske redskaber i servitutarealet uden særlig tilladelse fra og under tilsyn af ledningsejeren. d. Ledningsejeren eller dennes repræsentanter kan færdes på ejendommen for at foretage eftersyn, udskiftninger og vedligeholdelse af ledningen og tilbehør mod erstatning for derved forvoldt skade. I tilfælde af uenighed om erstatningens størrelse fastsættes denne ved voldgift i overensstemmelse med reglerne i punkt 8 i landsaftalen mellem landbrugsorganisationerne og naturgasselskaberne for de ejendomme, der er omfattet af aftalen, og i øvrigt af to af retten udmeldte, uvildige personer. Ledningsejeren kan lade anlægge supplerende ledninger og. tilbehør hertil inden for ovennævnte bælte mod særskilt erstatning herfor, herunder erstatning for eventuelle udvidelser af servitutbælter, afgrødetab, strukturskade m.v. Ledningsejeren er berettiget til at overdrage til trediemand de rettigheder og pligter, som følger af denne servitut. Påtaleberettiget er den til enhver tid værende ledningsejer. På nuværende tidspunkt er ledningsejeren Naturgas Midt/Nord I/S.

23 R&dhutet. Søvaj Silkeborg TIf. (06) Giro Stadsingeniørens kontor REGISTRERING AF KOTEFIKSPUNKTER Punkt informationer /i G.l. PUNKT NR BELIGGENHED ETABLERETAF Geodætisk Institut Punder Kirkevej 71 A - 71 B DATO 1959 MATR. NR EJERLAV Punder Kirkeby AFMÆRKNING Bolt Punder EJER GENFUNDET AF stadsing. kontor DATO April 1983 ADRESSE FRI LODRET HØJDE OVER PUNKT PLACERING Nordgavl Over 4 m BYGVÆRK Rødstens beboelse^ EKS. GM. KOTE 9^07 m tidligere skole, MÅL 1.59 m fra j2^. hjørne KOTE I DNN MÅL 7.97 m fra V. hjørne NYBEREGNET KOTE m MÅL 10 cm over sokkel DATO Juli 1983 BEREGNING sk 82 EJERACCEPT HENVISNING Side 7V75/123/212 UNDERTEGNEDE GIVER HERVED TILLADELSE TIL ETABLERING AF KOTEFIKSPUNKT PÅ NYBEREGNET KOTE MIN EJENDOM. DATO BEREGNING HENVISNING DATO NYBEREGNET KOTE DATO BEREGNING HENVISNING UNDERSKRIFT

24 Fremsendes uden særlig følgeskrivelse D Ifølge aftale/telefonsamtale D Ring venligst herom, lokal n Evt. bemærkninger udbedes inden den D Til godkendelse Til underskrift D Til underretning D Til videre foranstaltning D Kan beholdes D Ønskes retur Teknisk forvaltning D Tilbagesendes med tak for lån D Bedes attesteret/anvist D D hy^ Dato ^-r 2JD, Med venlig hilsen Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1 DK-8600 Silkeborg Telefon Telefax Giro

25 ////t^//^^// /flfci^tl-/^ 7/6. /:/fz^o i, igom Z?-'^ j^s

26 Silkeborg Kommune BMKT Mødedato: 12. juni 1995 Protokoludskr. Side 1/2 J.nr.: 82.01G02 Id.: Funder Kirkevej 85 Planlægningsudvalget Forslag om mageskifte af grund med henblik på at bygge et nyt forsamlingshus i Funder Kirkeby. J. nr G02/PEB. Funder Kirkeby Forsamlingshus I/S v/knud Vedel Jensen søger om at mageskifte den.eksisterende/forsamlingshusgrund med et grundareal fra den kommunalt ejet ejendom beliggende Funder Kirkevej 71A-B. Det eksisterende forsamlingshus er beliggende på.,, matr. nr. le Funder Kirkeby, Funder. Arealet udgør 266 m^ og det;tilnærmede etageareal er cé. 220 m^. Der ønskes_mulighed for at opføre ny,forsamlingshus på ca _m^ på den del af konmiunénsvejéndom, der yender, ud mod Skær skovvej. Knud V., Jensen' hair ' supplerende oplyst, at etageareal og beliggénheci^er man rede til at diskutere, da henvendelsen skal ses som et oplæg. Sagen giver anledning til følgende bemærkninger: Kommunens ejendom indeholder 2 lejemål. Til lejemålet om nr. 71 B, der er indgået den 1. april 1974, har lejeren ikke kontraktmæssigt ret til havearealet, men har siden indflytningen faktisk kunnet disponere herover. Det til lejemålet naturligt hørende udenomsareal er af lejeren vedligeholdt, så det i dag fremtræder som en parklignende have. Der findes endvidere 2 garager. Lejernes ret til benyttelsen vil formentlig kunne bringes til ophør, eventuelt mod erstatning og/eller lejenedsættelse. I forbindelse med et eventuelt salg af kommunens ejendom udarbejdede forvaltningen et forslag til principudstykning i november 1992, med forslag om udskillelse af p-plads og vejareal samt en parcel omkring bestående beboelse. Byrådet godkendte i mødet den 13. februar 1995 en bevilling på ,00 kr. til istandsættelse af p-pladsen. Den 29. marts 1995 er istandsættelse af p-pladsen stillet i bero indtil videre. Det forekommer planlægningsmæssigt rigtigt at placere et eventuel nyt forsamlinghus i tilknytning til parkeringsarealet.

27 $:vh^?5^ Silkeborg Kommune ^ '' v^f^'i^^ryr'- Protokoludskr.^ =-Sidé1:2/2% æg l^^'i BMKT :l J.nr.: 82.01G02 Mødedato: 12. juni 1995 Id.: Funder Kirkevej 85jUV Planlægningsudvalget På vedlagte skitse af 8. juni 1995 er vist et forslag, hvor bygningen er placeret dels i eksisteresnde have og dels på del af p-pladsen. Ved den placering opriås sammmen med den eksisterende bebyggelse en god rumdannelse omkring parkeringarealet. Forslaget indebærer, at der-fragår ca. 500 m^ fra havenfog ca. 375 m^ fra vp^pladsen,; men ved denne f.^ løsning,vil;der;fortsat være en fornuftig afgrænsning ^af haveareal -til beboelsen og stort set detv.^y sammme antal p-pladser, men p-pladsen skal naérmere omformes.' -Realisering af forslaget vil også forudsætte, at de 2:garager nedrives.:; - : ' ^ ;-.x; Forvaltningen kan udfra en byplanmæssig vurdering i princippet anbefale placering af forsamlingshus.som ovenfor nævnt.?et eventuelt konkret vprojekt ^skalwi' givet >f ald nærmere vurderes i relation til udstyk^.. nigs-; afstands- og højdeforhold, udkørselsforhold:. m;v.' '^ >- '', ; -.-. ^ '.-: ^. ' ^.. ;,:. Udskriftensrigtighedbekræftes. Teknisk Forvaltning, ^^Z^ UVA^iZ-^Vil" ^S!

28 C113 B Y G N I N G S S T A M K O R T - EJDNR: BYGNR: 001 FUNDER KIRKEVEJ 71 A RETTELSESKODE: BYG. BELIG.: A ANVENDELSE OPFØRELSESÅR TIL/OMBYGNING ADG. FORHOLD YDERVÆG KILDE MATR. VARMEINSTALL. SUPPL. VARME BEBYGGET AREAL ERHVERVSAREAL SAML. TAGETAGE ANTAL ETAGER CR FUNDER KIRKEBY BY, FUNDER MATRIKEL: A SAGSTYPE: DISTRIKT: 130 RÆKKE/KÆDE/DOBB.-HUS 1930 LEJLIGHEDER : 2 ENKELTVÆR. : DIREKTE ADG. TIL GADE KONSTR. FORH. 1 MURSTEN TAGDÆKNING 1 OPLYST AF EJER ELEVATOR 2 EGET CENTRALVARMEANL. OPVARMNINGSM. FREDNINGSFORH KILDE AREALER 279 BYGNINGSAREAL : 279 KÆLDERAREAL : UDNYT. TAGETAGE: AFVIG ETAGER : NEJ T P - B B R SIDE AV3H 743 ANTAL ENHEDER 1 A 00 TRANSAKTIONSDATO OPDATERET: ENERGIATTEST : VARMESYNSRAPP.: FRITLIGGENDE SIKRINGSRUM PL IKKE JERNBETONSKELET 5 TEGL NEJ 7 NATURGAS 1 OPLYST AF EJER BOLIGAREAL KÆLDER < 1,25M ANDET AREAL UDVIDET KONTROL LU062 PLU 2p /^U- /fryi^a^i(m^ ^/^i^ '^^^^^^''V^^/^^ /^^ ^"^ <^ /la4y^{^r? Ui^ / ' /^/tyyi d^ii^^-rt^ c\y ir i?j ^ /fr^.^ 2 >. 2/7.

29 y ^ Ji ^ (D ^\ t LJ fi t. J ;J, / /. / / ->. /. / /v a J -/ /.^/^ / ^. y KJ vy y / / / 'L2./(^-o > /v / / ^ /._J V ^ + Æ / ^ /!^ t Tf^ ^IJ.J!f^<9 0 V O >2.^ ^^ /2(^ - /^<^ ^ ^ ^^^ /»f5cd3c^. I 1 ^/r^ea^ ^ yf/^^jkyl^ + n M r^ '~i / /?0 T E»^-P. 01 I + + ^b<). ';^^/f/7^'^-<^5'fz^^' % -i. 0 LU HJ5 ^ ' ^.n I 1 ;v ; L J r^- r- C- J r '^+ X :J 93 ""-] r ~L-n 2289_^fUNOW;]< RKEVEJ +' loom /Jm /^'7^>^ ii*;;'

30 FUNDER KIRKEBY

31

32 "N SILKEBORG KOMMUNE 8600 SILKEBORG Stadsingeniøren TLF. (06) GIRO do\\h koviiore.t %oo Sil teborg Skrevet af: IH/IL Lokal nr. ^00 Deret betegnelse: Journ. nr.: Data: 12. november 1979 I anledning af oprettelse af et Bygnings- og boligregister er det i loven forlangt, at en selvstændig indgang for såvel ejere, lejere som for erhverv forsynes med en selvstændig adresse. Da man.ikke i alle tilfælde kan supplere gældende husnumre uden at skulle ændre husnumrene på hele gaden/vej en er det nødvendigt at benytte sig af alfabetet. Det har desværre været nødvendigt at ændre Deres adresse, som det fremgår af nedenstående: vedr, tbv^der V^»^Wtue.j "?-! yf ^^~^nc/er l<lrk^hy s "^u^c/i. *-eit- Lejere bedes veniigsi; underrettet om ændringen, Husnummer vil uden udgift for Dem blive udskiftet ved kommunens foranstaltning (hvide tal på blå bund). Kommunens administration. Midtjysk Elforsyning, Jydsk Telefon A/S, Renovadan og postvæsenet vil blive underrettet af Silkeborg kommune. Yderligere oplysninger på ejendomsskattekontoret tlf. lokal 3l6. Xopi til; Midtjysk Elforsyning Jydsk Telefon A/S, tegnestuen Renovadan Postkontoret, Drevjsensvej Borg.nissterkonr.oret Ej endoms ska11 ekontoret Ko mmu n e b o g h o1d e r en Folkeregisteret Bygningsinspektøren Stadsingeniørens kontor i^ommunens mate-r?>-aleplacls Med venlig hilsen N-N./. -S-~ K- - ^ - ^ - ^

33 Afgift: kr. Akt: skab nr. Ejerlav: Funder Kirkeby, Funder Matr.nr.: la Gade og husnr.: Funder Kirkevej 71A og B Anmelderi Silkeborg Kommune Forsyningsafdelingen Ingeniør JohnEbsen Tlf Deklaration for offentligt spildevandsanlæg Undertegnede ejer af matr.nr. la Funder Kirkeby, Funder deklarerer herved, at der med bindende virkning for såvel nuværende som efterfølgende ejere af ejendommen tinglyses følgende bestemmelser til sikring af de på vedhæftede tinglysningsrids viste offentlige spildevandsanlæg med tilbehør. 1. Spildevandsanlæggets beliggenhed på ejendommen er vist på vedhæftede tinglysningsrids. 2. Spildevandsanlægget med tilhørende ledninger, brønde og bygværker må ikke ændres. 3. Brønddæksler, luger til bygværker og lignende, der ligger i eller over jordoverfladen, skal være frit tilgængelige, og må ikke tildækkes. 4. På tinglysningsridset er vist et beskyttelsesbælte omkring spildevandsanlægget. Det er inden for dette bælte forbudt at bygge (herunder småhuse, garager, carporte eller lignende), at påfylde eller afgrave jord, at udføre faste belægninger, at plante træer eller i øvrigt udføre noget, der kan skade anlægget eller hindre adgang til dette. 5. Grundejeren kan søge Silkeborg Kommune om dispensation fra ovennævnte forbud. Hvis forhold taler herfor, kan Konmiunen på nærmere betingelser give ejeren dispensation. Ejeren skal afholde de dermed forbundne udgifter til beskyttelse eller ændring af anlægget. Konmiunens dispensation skal være skriftlig. 6. Ejer og brugere skal give de af Silkeborg Kommune bemyndigede adgang til ejendonmien for eftersyn, vedligeholdelse og reparation af anlægget. 7. Ejer og brugere må til enhver tid tåle de ulemper der kan være forbundet med eftersyn, vedligeholdelse og reparation af anlægget. Sker der skade i den forbindelse fastsættes erstatningen herfor - i mangel af enighed - af to opmænd. Hver part udpeger sin opmand. 8. Ledningsejeren er berettiget til at overdrage til tredjemand de rettigheder og pligter, som følger af denne servitut. 9. Påtaleberettiget er den til enhver tid værende ledningsejer. På nuværende tidspunkt er ledningsejeren Silkeborg Kommune. 10. Nærmere oplysninger om ledningsanlæggets placering kan fås ved henvendelse til ledningsejeren. sidel af 2

34 Nærværende deklaration begæres tinglyst på ovennævnte ejendom med respekt for tidligere tinglyste servitutmæssige bestemmelser samt tinglyst pantegæld. Med hensyn til tidligere lyste pantehæftelser, servitutter og andre byrder henvises til ejendonmiens blad i tingbogen.. Som ejer af matr. nr. la Funder Kirkeby, Funder: Silkeborg, den 2 1 JULI 2003 y ^ navn ejer Ole nio Rasmussen R»«m..<^«An H n Sekretariatschef / /Vj^ Jens,/E Erik Jørgensen Borgmester Kommunens tiltrædelse i henhold til Planloven: NÆRVÆRENDE DEKURATtCN TIL TRÆDES I MEDFØR AF 4? 1! OVBE- KENDTGØRELSE HK 763 AF 11 SEP- TEMBER 2002 OM PUNLÆGNING TILVEJEBRINGELSE AF EN LOKAL PLAN ER IKKE PÅKRÆVET SILKEBORG BYRÅD, den 2 1 JULI 2003 Jens Erik Jørgensen Borgmester Ole Rasmussen Sekretariatschef t)t^ side2 af 2

35 Matr.nr. 1a Funder Kirkeby, Funder Udfærdiget marts 2003 i anledning af tinglysning af regnvandsledning MAL 1 : 500 Siqnaturforklaring i_- zr LJ =:!_: = Vandledning ijr_- = Lszl Fjernvarmeledning ~~~ ~ Afløbsledning E ~ E = = ~ Regnvandsledning 2.00m X 2.00m Tinglysningsbælte

36 :.'y:.:->^,:r:^mi^::^^^^^^^ 9 k/h - /^yj "^cokk-^xc /S~cn fer J-Zcro KARL ANDERSEN Aut. Kloakmester Sejllngsvinget'iS Silkeborg TIfVFax Biltlf.

37 ,/.;^/grdl</k659.bnr./../grdl</k569.bnr. /.. /grdk/odroo. bnr k '«.osc ^-^^yyyz^ Silkeborg Kommune -Skær^kDVvej ^t RFUTH Opmålt 0^ Målforhold 1:500 Dato: J.nr.: 5A00200 Lor^dinspektør LANDINSPEKTØRGARDEN SILKEBORG HÅNDVÆRKERVEJ SILKEBORG - TLF FAX HANS LUNDE E.KROGH SØRENSEN * ASGER S.KRISTENSEN» OLE NØRGÅRD * ANNE MARIE J.WALMAR COPYRIGHT: KORTET MÅ ALENE ANVENDES EFTER AFTALE MED LANDINSPEKTØRGÅRDEN SILKEBORG

38 C182 E J E N D O M S O P L Y S N I N G E R - C R T P - B B R SIDE AVFJ 743 EJDNR: EJERFORHOLD: 50 Kommune, hvor ejd er beliggende ANTAL EJERE: 1 Funder Kirkevej 71 A FUNDER KIRKEBY BY, FUNDER 1 A MATR./BYG: SIKKER EJER: Silkeborg Kommune ADM: Søvej Silkeborg MATRIKELAREAL H.AF VEJ SAML. TAGETAGE BEBOELSESLEJL INDB. GARAGE INDB. CARPORT INDB. UDHUS BYGNINGER ANDET AREAL KILDE AREALER Oplyst BEBYGGET AREAL UDNYT.TAGETAGE ENKELTVÆRELSER UDESTUE E.LIGN. OVERDÆKNING AFF.RUM I TERRÆN SMÅBYGNINGER TILN.BEBYG % KONDEMN.ENH. af ejer NEJ BYGNINGSAREAL BOLIGAREAL ERHVERVSAREAL KÆLDERAREAL KÆLDER < 1,25M BEBOELSE I KLD SMÅBYG. AREAL TILN.ET-AREAL EJERLEJLIGHED

39 P n Uec 3" 3 o 3^3 3 u a LANDINSPEKTØR LARS LINHOLT CHRISTENSEN HOSTRUPSGADE SILKEBORG TELEFON Ændringskort til Kort- og Matrikelstyrelsen Sagen omhandler følgende forandringer: Arealoverførsel matrikulære Matr.nr.e 1^ og 1^ Funder Kirkeby By, Funder Silkeborg Kommune Århus Amt Digital kortkopi er dateret: Kopien er suppleret med sort for sfi vidt angir: Udfærdiget i april 2000 Målforhold 1:2000 J.nr '.. ^ ^ ^ ^ IS^^S^^^^^ Landinspektør Ejerlavskode: Opmålingsdistrikt: 81-03

40 ;r»it^ cr;si^

Underskrevne gårdejerske, fru Marie H e n r i k s e n, f. Friis, Vestenbæk, Stensved, sælger herved til nærmere overdragelse', ved

Underskrevne gårdejerske, fru Marie H e n r i k s e n, f. Friis, Vestenbæk, Stensved, sælger herved til nærmere overdragelse', ved Mtr. nr., ejerlav, sogn:1-a og lo -c Stempel:176o kr. øre (i København kvarter) Vestenbæk by, Kalvehave sogn. eller (i de sender)ydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og

Læs mere

KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT. Endeligt skøde. Bjerringbro Kommune Rådhuset Realskolevej 8850 Bjerringbro

KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT. Endeligt skøde. Bjerringbro Kommune Rådhuset Realskolevej 8850 Bjerringbro ADVOKATERNE IB FRANK ARNE NORDLYNG Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) NINA HYGUM KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT Tinglysningsafgift kr. 1.9, Matr.nr.: 5 k Højbjerg by, Højbjerg Beliggende:

Læs mere

Sagsnummer 2010/005222 august 2011. Udbudsmateriale For. Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre

Sagsnummer 2010/005222 august 2011. Udbudsmateriale For. Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre Sagsnummer 2010/005222 august 2011 Udbudsmateriale For Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre Side 2 af 259 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Investering/ projekt Avedøre

Læs mere

Sagsnummer 2012/006831. Udbudsmateriale for. Brødeskovvej 27 3400 Hillerød

Sagsnummer 2012/006831. Udbudsmateriale for. Brødeskovvej 27 3400 Hillerød Sagsnummer 2012/006831 Udbudsmateriale for Brødeskovvej 27 3400 Hillerød Side 2 af 130 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Brødeskovvej 27, 3400 Hillerød Velindrettet

Læs mere

Syddjurs Kommune. sælger. Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave. i offentligt udbud

Syddjurs Kommune. sælger. Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave. i offentligt udbud Syddjurs Kommune sælger Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave i offentligt udbud Ejendommen kan fremvises efter aftale med Syddjurs Kommune, direktionssekretariatet v/jonas Valhøj Kleffel

Læs mere

Udbudsmateriale for Holbæk Kaserne

Udbudsmateriale for Holbæk Kaserne Sagsnummer 2011/005736 Udbudsmateriale for Holbæk Kaserne Anders Larsensvej 1 4300 Holbæk Side 2 af 164 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Anders Larsensvej 1 4300

Læs mere

Sagsnummer 2012/003687. Udbudsmateriale For. Gunderødvej 31 Karlebo 2980 Kokkedal

Sagsnummer 2012/003687. Udbudsmateriale For. Gunderødvej 31 Karlebo 2980 Kokkedal Sagsnummer 2012/003687 Udbudsmateriale For Gunderødvej 31 Karlebo 2980 Kokkedal Side 2 af 130 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gunderødvej 31 Karlebo 2980 Kokkedal

Læs mere

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening af n ul Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af

Læs mere

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer:

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer: ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: 09.11.2011 14:58:45

Læs mere

Sagsnummer 2011/005113. Udbudsmateriale For Skovbrynet 5, 9900 Frederikshavn

Sagsnummer 2011/005113. Udbudsmateriale For Skovbrynet 5, 9900 Frederikshavn Sagsnummer 2011/005113 Udbudsmateriale For Skovbrynet 5, 9900 Frederikshavn Side 2 af 88 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Skovbrynet 5, 9900 Frederikshavn God og

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: R E T T E N I H O R S E N S Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: Hovedgaard Vandværk I/S v/formand E Søndervænget 55 8732 Hovedgaard mod J Tvist: Denne sag drejer

Læs mere

Udbudsmateriale For Vestergade 21, 4030 Tune. Sagsnummer 2011/001724

Udbudsmateriale For Vestergade 21, 4030 Tune. Sagsnummer 2011/001724 Udbudsmateriale For Vestergade 21, 4030 Tune Sagsnummer 2011/001724 Side 2 af 172 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Vestergade 21, Tune Velbeliggende ejendom i attraktivt

Læs mere

Syddjurs Kommune. sælger. Galgebakken 11, 8400 Ebeltoft Den tidligere A-skole. i offentligt udbud

Syddjurs Kommune. sælger. Galgebakken 11, 8400 Ebeltoft Den tidligere A-skole. i offentligt udbud Syddjurs Kommune sælger Galgebakken 11, 8400 Ebeltoft Den tidligere A-skole i offentligt udbud Ejendommen kan fremvises efter aftale med Syddjurs Kommune, direktionssekretariatet v/jonas Valhøj Kleffel

Læs mere

Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord

Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord 2012 vfl.dk Layout Tryk Videncentret for Landbrug, Erhvervsjura Printbutikken, Videncentret for Landbrug 2 Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord Vand- og spildevandsanlæg

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Kagbanken 2, 5580 Nørre Åby

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Kagbanken 2, 5580 Nørre Åby 26. oktober 2012 Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Kagbanken 2, 5580 Nørre Åby v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, 3460 Birkerød, Tlf.: 45

Læs mere

Per Anders Grava, Laskestad, 8289 Våg, Norge. Auktionssted: Retten i Århus, Retssal K1, Kannikegade 16, 1. sal tv. 8000 Aarhus C.

Per Anders Grava, Laskestad, 8289 Våg, Norge. Auktionssted: Retten i Århus, Retssal K1, Kannikegade 16, 1. sal tv. 8000 Aarhus C. J.NR. 15800 Lom Ejendommens matr.nr.: beliggende: tilhørende: boende: HjulmandKaptain Salgsopstilling (købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk ejendomsmæglerforening

Læs mere

Syddjurs Kommune. sælger. Ballevej 13D, Tirstrup, 8400 Ebeltoft Det tidligere Sprøjtehus. i offentligt udbud

Syddjurs Kommune. sælger. Ballevej 13D, Tirstrup, 8400 Ebeltoft Det tidligere Sprøjtehus. i offentligt udbud Syddjurs Kommune sælger Ballevej 13D, Tirstrup, 8400 Ebeltoft Det tidligere Sprøjtehus i offentligt udbud Ejendommen kan fremvises efter aftale med Syddjurs Kommune, direktionssekretariatet v/jonas Valhøj

Læs mere

Sagsnummer 2011/007163 Januar 2014. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 8 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007163 Januar 2014. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 8 7800 Skive Sagsnummer 2011/007163 Januar 2014 Udbudsmateriale For Grabows Vej 8 7800 Skive Side 2 af 160 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 8 7800 Skive Velbeliggende

Læs mere

Betingelser for salg af storparceller

Betingelser for salg af storparceller Betingelser for salg af storparceller Marienhoffvej 28A Matr.nr. 3ho Ryomgård Hgd., Marie Magdalene 04-05-2012 Sagsid 12/10378 1. Udbud af storparceller De kommunale byggegrunde sælges i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Sagsnummer 2009/008399 august 2011. Udbudsmateriale For. Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm

Sagsnummer 2009/008399 august 2011. Udbudsmateriale For. Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm Sagsnummer 2009/008399 august 2011 Udbudsmateriale For Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm Side 2 af 131 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tidligere Fyrpasserbolig

Læs mere

Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809. Udbudsmateriale for. 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg

Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809. Udbudsmateriale for. 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809 Udbudsmateriale for 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tidligere

Læs mere

Teknik og Miljøafdelingen 18. februar 2015/JWF Sagsnr. EMN-2014-06939

Teknik og Miljøafdelingen 18. februar 2015/JWF Sagsnr. EMN-2014-06939 Teknik og Miljøafdelingen 18. februar 2015/JWF Sagsnr. EMN-2014-06939 Notat vedrørende høringssvar til forslag til lokalplan 12-011 for område til offentlige formål og erhverv ved Bredhøjvej samt tilhørende

Læs mere

Sagsnummer 2011/007165 September 2013. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 12 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007165 September 2013. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 12 7800 Skive Sagsnummer 2011/007165 September 2013 Udbudsmateriale For Grabows Vej 12 7800 Skive Side 2 af 160 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 12 7800 Skive Godt

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart 1. december 2011 Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, 3460 Birkerød,

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002757 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Side 2 af 140 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 46, Nørresundby

Læs mere

Skovtoften 6 9000 Aalborg

Skovtoften 6 9000 Aalborg Sagsnummer 2012/005166 November 2012 Udbudsmateriale For Skovtoften 6 9000 Aalborg Side 2 af 134 Side 2 af 133 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Luftmeldecentral

Læs mere

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002756 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 45, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2012/001416. Udbudsmateriale For. Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn

Sagsnummer 2012/001416. Udbudsmateriale For. Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn Sagsnummer 2012/001416 Udbudsmateriale For Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn Side 2 af 120 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn

Læs mere

Sagsnummer 2014/002752 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 41 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002752 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 41 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002752 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 41 9400 Nørresundby Side 2 af 124 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 41, Nørresundby

Læs mere