AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde"

Transkript

1 AlmenVejledning Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring

2 AlmenVejledning i helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde >3%)I'? >3%$I'#&'&E.? >3%$I'.? :.*'23&%./=='? 9"".3$7'.$7%? -".&$3'? J'++$%'3'.? ;+1++'? 4)H"/+? 2. udgave 27 / 213 AlmenNet Studiestræde København V Sara Terp Uhre, Udviklingskonsulent Aaparken 2 74 Herning Käte Thorsen, Landsbyggefonden Lars Holmsgaard, Landsbyggefonden Grethe Wilmoes, Herning Kommune Anders Ravnemose, Aalborg Kommune 4$&),-"5&%)).3,6$'#&'78,9:!, Steen Ejsing, DAB Sven Buch, Himmerland Boligforening ;).),<'.=,>.'8,!"#$%&'#&()*'+,-./'12%)).3 AlmenNet Nye store altaner og terrasser har givet afdelingen nyt liv. Se AlmenVejledning i helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde (213) Udarbejdet med støtte fra Landsbyggefonden Ene Esgaard, Ene Es

3 Indholdsfortegnelse Om AlmenNets publikationer Forord Indledning Fase 1 Forberedelse Indledende forberedelser Procesplan Deltagerne Organisering!"#$#%"&'"#(%)*+(*%,-,,&./"(1&2&' Fase 2 Idé- og projektudvikling 34+'2$#*%-(&'*.$#*+.*%,-,,&*4&2*56!7 Helhedsplanen Beboermøde/-orientering!'&.%&#2&%&*$8*$#%-(#"#(%.$,&'"$& Fase 3 Projektafklaring Behandling af ansøgningen i kommunen 6&1$#2"#(*$8*$#%-(#"#(&#*"*56!* Endelig helhedsplan og skema A Fase 4 Endelig vurdering og godkendelse Beboernes godkendelse Kommunens godkendelse Landsbyggefondens tilsagn om støtte Det videre arbejde Litteratur og andre henvisninger Bilag Side

4 Om AlmenNets publikationer AlmenNet er en forening for udviklingsorienterede almene boligorganisationer, hvor formålet er at skabe fremtidssikring for almene boliger og bebyggelser med fokus på både fysiske investeringer, boligsociale processer og nye organisationsformer. AlmenNet igangsætter, støtter og koordinerer udviklingsarbejder med henblik på at forbedre den almene boligs konkurrenceevne. Det sker i praksis ved at udvikle vejledninger,!"#$%&'(#) *+) $,#-(#.) -*/) $1) *2$!3456(#() 7() almene boligadministrationers kompetencer i varetagelse af bygherrerollen, samt understøtte et konstruktivt samarbejde med beboere, bestyrelser, myndigheder og byggeparter. Alle AlmenNets publikationer tager afsæt i en af nedenstående kategorier, der tilsammen udgør AlmenNets arbejdsområde og overordnede systematik for foreningens publikationsserie. som kan anvendes direkte af andre, samt at inspirere og udstikke retningslinjer for god praksis. Publikationerne henvender sig i sær til projektledere, og mere generelt til beslutningstagere og samarbejdspartnere, der er involveret i almene fremtidssikringsprojekter. Publikationerne er tænkt og skrevet ud fra Almen- 8(%-)9,17/(1%:);#,+(#7#(!(1)411*!%4*1<)=(%%() indebærer, at boligorganisationerne selv tager ansvar for egen udvikling, læring og fornyelse. AlmenNets publikationer udspringer typisk af et af foreningens udviklingsprojekter, der gennemføres af medlemmerne, og som dermed danner grundlag for efterfølgende formidling. Har du kommentarer eller spørgsmål til AlmenNets publikationer, er du velkommen til at kontakte foreningens sekretariat på eller tlf Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring Publikationerne er forfattet af foreningens egne og meget engagerede medlemmer og baserer sig på best practice i den almene sektor. Ønsket er at give konkrete værktøjer og viden videre, >?) *!(#;34$) 2?) eller download vores App på App store. God læselyst 4

5 Forord Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde hører til i AlmenNets serie af vejledninger, der omfatter det store, forberedende arbejde med fremtidssikringsprojekter. Denne vejledning hører således til under kategorien Program i Almen- Nets publikationsserie. Vejledningen kan med fordel læses og anvendes sammen med de to andre AlmenNet vejlednin-!"#$% &'#"()*+,-.-/,"&% 1!% &2"31"#+"(14#-)*,4% 5#16",&7%2"!!"%8"9/"+.*.!"#%4-.%:.+",%5;%<<<7 almennet.dk eller ved at downloade AlmenNets App fra App store. Denne AlmenNet vejledning er en revideret udgave af den tidligere vejledning fra 27. Ved revisionen er meget indhold blevet opdateret, og vejledningen er generelt gjort mere læsevenlig og bedre struktureret. Der har også været et behov for at kunne gøre vejledningen mere anvendelig på tablets, smartphones og som digitalt værktøj. Vejledningen er revideret i et samarbejde mellem repræsentanter fra Landsbyggefonden, boligorganisationer og to kommuner. Tak til deltagerne: Käte Thorsen, Landsbyggefonden Lars Holmsgaard, Landsbyggefonden Grethe Wilmoes, Herning Kommune Anders Ravnemose, Aalborg Kommune Steen Ejsing, DAB Sven Buch, Himmerland Boligforening B-#-%C"#5%DE#"?%21/*!,"/,4-3")%'#F"EG9!--#+ 5

6 !"#$%&'()*#+,-.#/#12)3(*+-(#4.5.#6272#89)*(:#89)*(:%(: 6

7 Indledning Vejledning i Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde er udviklet som støtte til almene boligorganisationer, der står foran en fremtidssikring af et boligområde, og som eventuelt vil!"#$% &'%!("(($% )*+%,+-.!/##$)&-.$-% 1,234% (56% 7-+-!5$*5-#$-8%9$:6$.-5-#$-%;+*%&<'=*>!&';$.% på helheden omkring en fremtidssikring, men har sit primære fokus på den fysiske renovering. Vejledningens vigtigste omdrejningspunkt er helhedsplanen, som blandt andet er påkrævet, når der!"#$!% &'% *$-&?$*5-#!!("(($% ;$6;$.- splan, der kun er udarbejdet for at opnå støtte fra,23a%;+*%.&#%5>>$%&<)6.(%!5(%)&*'b68%c$6;$.!<6+-6=#- ningens vigtigste formål er, at boligorganisationen opnår overblik over den enkelte afdelings situation, og på baggrund heraf kan planlægge strategisk og fremtidssikre afdelingen. Helhedsplanlægning - og dermed også dele af denne vejledning - er derfor &#!B%+-?$-.$65#%5%(56)=6.$A%;?&*%!("(($%)*+%,23%5>>$% er relevant, og hvor formålet alene er at forbedre boligorganisationens overblik over en afdelings situation, fremtidige drift og vedligehold. Helhedsplanlægningen, fra behovet for en renovering overvejes og frem til skema A er godkendt, #$--$'6"/$*%(<5!>% 7*$%)+!$*% D% E8% 3&*/$*$.$6!$A% 2. Idé- og projektudvikling, 3. Projektafklaring og 4. Vurdering og godkendelse - som hver især /*5-#$*%<*&F$!!$-%+)#"*$-.$%?5.$*$8%G$%7*$%)+!$*% fremgår af efterfølgende oversigt over proces for helhedsplanlægning. Helhedsplanen!"#$"%&'#()")* "+* +(,,")* -.+* /.#1.+1()&(2.)")&* -.+)3"#&"*.1* -+",2%&&4+)1* (-* ")* (-%"#)1* 5*.1* %")* %())"+*1+6)%#(1*-.+*/.#1.+1()&(2.)")&*&(,(+/"7%"*,"%*4.,,6)")*.1*89:;!"#$"%&'#()"+*"+<*(#2*"-2"+*6%-.+%+)1"+)"**(-%"#)1")<*,"1"2* -.+&4"##1"* *.,-()1*.1* )%$.#%;* =* (-%"#)1"+<* %"+*1")"+"#2*-6)1"+"+<*.1*$>.+*%"+*(#")"*"+*/"$.>*-.+* ")*-3&&4*+").>"+)1<*>#*")*$"#$"%&'#()*.-2"*>?+"*-.+5 ))1&>()&4"#1$"%"+*.1*6%-.+%+)1"+*(-*&.A(#<*-3&&4*.1*#.4(#*4(+(42"+<*>#*$"#$"%&'#()")*>?+"*#()12*,"+"*.,-(22")%";* B"))"* >"7#"%))1* %?44"+* '+,?+2* %")* &%&2"*&26(2.); C)*$"#$"%&'#()*"+<*-+(*%"*-D+&2"*-.+/"+"%"#&"+*.1*-+",* 2#* E4",(* F<* 6)%"+* #D/")%"* 6%(+/"7%"#&"*.1* 2#'(&5 ))1;* %"+* ()&D1"&*.,* (2* /#>"* '+?4>(#HA"+"2* 2#* &2D22"*>"%*89:*)%&")%"&*I;*>"+&.)*(-*$"#$"%&'#()");*!>&*(-%"#)1")*'+?4>(#HA"+"&*2#*&2D22"<*&4(#*%"+*&4"* ")*2#+"2))1*.1*76&2"+)1*(-*$"#$"%&'#()")<*.1**-.+/)5 %"#&"*,"%*1.%4")%"#&"*(-*&4",(*F<*-+",&")%"&*%")* endelige helhedsplan. 9.#1.+1()&(2.)")* &4(#* >?+"*.',?+4&.,* %"* 1?#%")%"*+"1#"+*.1*4+(>*2#*")*$"#$"%&'#()J K*!"#$"%&'#()<* ()&D1))1*.1* &4",(* F* &4(#* 6%(+5 /"7%"&*"-2"+J*LM"16#(2>*.,*&2D22"*-+(*8()%&/311"5 -.)%")* 2#*.'+"2))1<* 6%/"%+)1<* >"%#1"$.#%"#&"<* forbedring, ombygning, sammenlægning af lejlig5 $"%"+*.1*,#7D-.+/"%+)1**(#,")2*/311"+<*&(,2*)5 211). K*!"#$"%&'#()")*&4(#*6%(+/"7%"&*(-*/.#1.+1()&(5 2.)"+)"*6)%"+*(122(1"#&"*(-*+"1#"+)"*.,*/"/."+5 %",.4+(2**O*PQ**#.>*.,*(#,")"*/.#1"+*,;>;<*.1* 1.%4")%"&*(-*4.,,6)(#/"&23+"#&"); 7

8 Proces for helhedsplanlægning Forberedelse Idéudvikling og Projektudvikling Helhedsplan 1. version Projektafklaring Endelig helhedsplan Vurdering og godkendelse Godkendt helhedsplan og skema A Program AlmenVejledning i fremtidsanalyse AlmenVejledning i helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde AlmenVejledning i beboerdemokratisk proces Procesoversigten viser også sammenhængen!"#$%&!"'(")*$+",&"#'-'."/$1/"!)-#*2'2&3*"4$ Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde samt Beboerdemokratisk proces. Mange af de beslutninger, der skal træffes for at udarbejde en helhedsplan, genereres i en beboerproces. Beboerproces og processen med at udarbejde en helhedsplan er derfor sammenhængende og sker sideløbende. Beboerprocessen kan være lang eller kort, alt efter afdelingens størrelse, beboernes engagement med mere, og processen vil naturligvis påvirke arbejdet med helhedsplanen. Inspiration og værktøjer til at gen- '"!56/"$ "'$ 7"78"/9/8:"*$ ;'#"*$ -$ <",&"#'-'."'$ Beboerdemokratisk proces, og hvor det er relevant henvises der hertil. Når afdelingens status og muligheder for fremtidssikring undersøges i fase 1 og 2 henvises der )-&$ <",&"#'-'."'$ 1/"!)-#*2'2&3*"=$ >$ #"''"$ <",- klaring af afdelingens situation og behov for fremtidssikring. På baggrund heraf bliver det lettere at vurdere, om en renovering er relevant og om arbejdet med en helhedsplan skal påbegyndes. Det er en fordel at læse alle tre vejledninger 1/"!)-#*2'2&3*"4$ A"&B"#*9&2'&?.'-'.$ 8.$ myndighedssamarbejde og Beboerdemokratisk proces inden man går i gang med arbejdet, så man har skabt sig et overblik over opgaven og tidsperspektiverne heri. Derefter kan man udarbejde en procesplan med de elementer fra vejledningerne, som er relevante og anvendelige i 8

9 Indledning LBF s renoveringsstøtteordning!"#$%"&'#())*+**"$&,#'#("#-('%"&-.,"/)"))*+**"-*'/-&" 1/2&",'*/3#- - 21/,"*- 4)*+**","- /3#45-6//"- 1&7"8,"&9-,"&- 21#-)*+**")9-"&-"2)*&1$&,'#:&";- <- <- =B7.(#'#(-$(-)1BB"#/:(#'#(-1?-7$/'("&--7/1#,*- 1#,"*-7",&"-?$&,"/'#(-1?-7$/'(*.>"&-'-1?,"/'#("#5 <- C'/(:#("/'(D",- *'/- 7$/'("&-?$&- )"/%D8E/>#"- 2+&" )*$/)7&E("&"--FGHI-JB5 <- K'/8+1&7"8,"&-'-E,"1&"1/"&--12*'%'*"*)-$(-*&.(D",)?&"BB"#,"-*'/*1(-'-"*1("7.(("&'5 <- L://")DE)"--'-)*+&&"-$(-E,)1**"-"*1("-7$/'($B&3 der. <- M#?&1)*&E2*E&--)217"/)"-1?-7",&"-*'/2#.*#'#(-*'/-$B ('%"#,"-7.-'-E,)1**"-7$/'($B&3,"&5 Renoveringsstøtteordningen støtter ikke: <- 6/B'#,"/'(- #",)/',#'#(9- )$B- "&- E)*+**"*- %",/'(" holdelse. <- K$,"&#')"&'#(9- )$B- N#1#)'"&")- %",- DE)/"8")*'( #'#(-$(-"("#-*&:2#'#()&"*-B%5 D#"$5+8"$"& +)92$.6;+2)& 2.& $")21"$+)8**;E;;"2$#)+)8")& ()- #"*&3/&FA<*&!?".."*+#"&GGG%5:9%#,&&!12$&.6)&28*/&()#"$H I& I& Vejledning- og Regulativ om støtte fra Landsbyggefonden til opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring i alment byggeri, samt infrastrukturæn- NOPQPH&R")21"$+)8**;E;;"2$#)+)8")H&A>88";",)+*,&#2- kumentation og indhold mv. i ansøgninger om støttede forhold til den enkelte afdelings behov og mulig-!"#"$%&'"$&()#"*&+,,"&-)&./#"&!12$3/&3$24"*- sen kan gennemføres. AlmenNets vejledninger er alene en anbefaling til, hvordan boligorganisationerne kan gøre det. Processer varierer. Det samme gør sig gældende for helhedsplaner. Helhedsplaner er meget forskellige i omfang og indhold, alt efter hvilke udfordringer, der er i den enkelte afdeling. Denne vejlednings anvisninger på helhedsplanlægning skal derfor også kun bruges som inspiration og anvendes i det omfang, det er relevant i den konkrete situation. Boligorganisationen skal blot være opmærksom på, at gældende regler og krav på området er overholdt. Vejledningen er opbygget således, at helheds- 356)578)+)8")*& ($"& 96*"$& :"*,$+1"*& +&!1"$;& *+;&,63+;"5%&<2$&!1"$;&,63+;"5&=##>:"*&3$24"**")&#"- 3$24"*356)&!12$69&#"&($"&96*"$&28*/&9$".8/$%C 9

10 Fase 1 Forberedelse I denne indledende fase er det ofte administrationen, afdelingsbestyrelsen og organisationsbestyrelsen, som først drøfter afdelingens udfordringer, og ved styringsdialogmøderne orienteres kom-!"#$#%&$'(!)%*%+$%,$-.$%./12+$3%$'%+$.%$#+#"% ikke nødvendigt at foretage en tilstandsvurdering, og der opnås derfor heller ikke det fulde overblik over afdelingens problemstillinger og muligheder. Derimod er det i denne fase, hvor processen planlægges og besluttes, viden om støtte- og 4#5#-/$'/#6-!"/6&$+$'% /#+&$#.$-3% 1"#+5!$#.$.% for organiseringen opbygges, styregruppen for projektet nedsættes, og de første samarbejder etableres. Styregruppens milepæle for fase 1 kan være: 1. Der er udarbejdet et budget for forløbet frem til skema A, samt en overordnet plan for proces og organisering for projektet 2. Afdelingsbestyrelse og organisationsbestyrelse har godkendt overordnet plan for proces og organisering, samt besluttet, at udgifterne for forløbet frem til skema A, dækkes af boligorganisationens dispositionsfond eller afdelingen 3. Der er nedsat en styregruppe og udpeget en projektleder 4. Kommunen er orienteret ved styringsdialogmøde og repræsentant herfra er eventuelt indtrådt i styregruppen Indledende forberedelser Ofte opstår de første overvejelser om behovet for en renovering hos afdelingsbestyrelsen eller i administrationen. Det kan anbefales, at man i de første +'71.$-$'%51%51+$/#6$#-%-/."5./(#%8(!!$'%(!8'/#69 :% Erfaringer fra drift og vedligehold og viden om byggetekniske udfordringer, herunder eventuelle tilstandsvurderinger, hvis sådanne har været foretaget :% ;58.5%(!%"+$<#/#6--/."5./(#$# :% ;58.5% (!% 51+$/#6$#-% 78(#(!/-8$% "+=/8/#6% :% ;58.5% (!%?$?($'-5!!$#-2.#/#6$#% >5#5Aser f.eks. Nøgletal på boligområdet, :% Systematisk indkredsning af afdelingsbestyrelsens og administrationens bud på afdelingens muligheder og behov for renovering og fremtidssikring. (Dialogværktøjer til dette 5'?$<+$% 4#+$-% /% =$<$+#/#6$#% B;'$!./+-5#5- :% Overvejelser om organisatoriske forhold, herunder afdelingens robusthed i forhold til.(!65#63% 1'5,A.#/#6-C'(D$#.3% C$'-(#5$'$-- sourcer med videre. I forlængelse heraf bør det drøftes om en eventuel sammenlægning af afdelinger, kan føre til en styrket organisering, driftsbesparelser med videre, til gavn for afdelingen konkurrenceevne. :% Overvejelser om, hvad det koster at renovere og fremtidssikre afdelingen, herunder de 1

11 Fase 1 Forberedelse Nøgletal på boligområder!" #$%&'()*&+",&%" -.&+" /" 1&1-&+&2" 3#)" %&+" 1&45('6 78*'&5#''&)&"1&45:+"#$"&)"+D33&"45#)%#+%5#1&''&+2",&%" -9'E4)()*&+"-,"%&,-*+#F43&2"83-)-,(43&"-*"4-G(#6 '&" $-+<-'%C" =#" 5#1&''&+)&" ()%&<-'%&+" -9'E4)()*&+" -," 1:%&"1-'(*-,+:%&5"-*"3-,,H)&)"4-,"<&'<&%2"&+"%&5",H'(*5" #5" 4#,,&)'(*)&" -*" H)%&+48*&2" <.('3&" $-+<-'%" %&+"*8+"4(*"4D+'(*5"*D'%&)%&"("#$%&'()*&)C"I)%.(%&+&" &+"%&5"6"H%"$+#"5#1&''&+)&"6",H'(*5"#5"H)%&+48*&2"-,"%&+" -.&+"5(%"?-9"5('"J":+A"&+"43&5"&)"H%.(3'()*"("#$%&'()*&)C!"#$%&'()&#)&*&+$&#'(,-'./1&%'(1'2/$+&*&3(4- sekvens. 5' Overvejelser om, hvordan renoveringen og!#&,%6$$63#641&4'7!'7!&+641&4'374'8474$6&#&$9' Dernæst vil det være hensigtsmæssigt, at der udarbejdes et første udkast til en overordnet procesplan, der som minimum strækker sig fra fase 1 til fase 4, samt et budget for processen. Hent evt. inspiration i procesplanen i Bilag 1. Den overordnede procesplan og budgettet kan indgå i en indstilling til organisationsbestyrelsen, som skal beslutte, om arbejdet sættes i gang, og (,'/16!%&#4&'%6+'&'!"#$%&'8#&'!7$&#'$37+':33&$' af boligorganisationens dispositionsfond eller af afdelingen. Udgifter vil eventuelt senere kunne dækkes af projektet. Besluttes det at igangsætte arbejdet, bør der allerede nu nedsættes en styregruppe for projektet. Det er et krav, at kommunen kan godkende helhedsplanen som en løsning på afdelingens problemer. Det er derfor af stor betydning, at kommunen - så tidligt som muligt - er inddraget i arbejdet hermed, og at forventningerne til projektet er afstemt. Endvidere bør planerne for afdelingens udvikling, K'-45+H9";-'(*4&'43#1"#$%C"LM2"N()%&43-.&)C"O-5-"P8+*&)"P8+*&)4&) 11

12 Landsbyggefonden (LBF)!" K(," F&'".B%*+-" &%+) '" 4+*" ()&'*+,-'%:" 8*(,&4" (,&'4" %',12'%+, 'D" $.*'<'.4644'" 1-" 5(>+4(*A 4+*)6%.'*"32:"L'%".5(*"(*4+&"2B%'"',"&%+)4.651,13+.5" /'-%$,&'*.'")1%"(4"F&'".4644':!" 8'(,&*'%" (,.6-,+,-'%" 13" 2'%.+1,"()"'*'&.>*(,',D"$.*'<'.4644'D"5(>+4(*4+*A )6%.'*"32:!" 8'.+-4+-'%"()&'*+,-',"+")1%/+,&'*.'"3'&">%B52(*+A C5(4+1,',:!" =(3(%/'<&'%" 3'&" /1*+-1%-(,+.(4+1,'," 13" '*A '&.>*(,D" >%1<'54-%$,&*(-" 1-" >%1<'54)1%.*(-D" CA nansieringsmuligheder mv. Boligorganisation!" #$%&'%'%"()&'*+,-',."/'12")1%")%'34+&..+5%+,-"1-" )1%".4644'")%("789:"!" ;4(/*'%'%".(3(%/'<&'"3'&"5133$,'"1-"789"13" helhedsplan.!" =+5%'%" (4" '*'&.>*(," $&(%/'<&'." ')4'%" %'-*'%,'" 2'%.+1," ()" '*'&.>*(," 1-" (,.6-A,+,-"13">%B52(*+C5(4+1,D".(34")%'3.',&'%"&'44'"4+*" 5133$,'"1-"789:!"?&(%/'<&'%".5'3(" E" 1-" ',&'*+-" '*'&.>*(,D".(34")%'3.',&'%"&'44'"4+*"5133$,'"1-"789:!" M+2'%"4+*.(-,"4+*".5'3("E:!" NG"3+,+.4'%+'%.")1%'.>6%-.'*"$&(%/'<&'."+,&.4+**+,-" om salg og nedrivning. Kommune!" ;%"4+*.F,.3F,&+-'&"12'%)1%"/1*+-1%-(,+.(4+1,',"!" =(3(%/'<&'%"3'&"/1*+-1%-(,+.(4+1,"13"'*'&.>*(,!" 8'(,&*'%"1-"(,/')(*'%"(,.6-,+,-"13">%B52(*+A 8'(,&*'%"1-"-1&5',&'%".5'3("E"1-"',&'*+-"'*A '&.>*(,"12'%)1%"789!" =4+**'%"-(%(,4+")1%"%'(*5%'&+4*G,"3'&"%'-(%(,4+")%("789!" Styregruppen!" 8'.4G%"()"JAO">'%.1,'%D".13"'*.4".5(*"2B%'"-',A,'3-G',&'"+"'*'">%1<'54>'%+1&',:"!" =13"3+,+3$3"'%"()&'*+,-./'.4F%'*.',"'**'%I1-"1%-(A,+.(4+1,./'.4F%'*.',D" (&3+,+.4%(4+1,'," 1-" 5133$A,',"%'>%B.',4'%'4"+".4F%'-%$>>',:!" P'>%B.',4(,4")%("5133$,',"5(,"):'5.:"2B%'"&'," '3/'&.3(,&D"&'%"(%"4+*.F,'4"3'&"/1*+-1%-(,+.(A 4+1,',:"=','%'"5(,"&'4"/*+2'"%'*'2(,4"(4"+,&&%(-'" (,&%'" >'%.1,(*'-%$>>'%" ):'5.:" )%(".1Q+(*AD" B*&%'" 1-"+,4'-%(4+1,.13%G&'4D"/F>*(,()&'*+,-',"32:!" 9+,&"F&'%*+-'%'"+,.>+%(4+1,"1-"2'<*'&,+,-"+"R8'/1A '%&'315%(4+.5" >%1Q'..R" +" ().,+4S" R.4F%'-%$>>'," A" $&)1%&%+,-'%"1-"2B%546<'%R: 12

13 Fase 1 Forberedelse koordineres med kommunens planer for byområdet og for bosætning generelt, således at der skabes sammenhæng og synergi mellem de projekter, som igangsættes. Det kan anbefales, at kommunen er repræsenteret i styregruppen, og at styringsdialogmøderne mellem kommune og boligorganisation anvendes til de første drøftelser om afdelingens situation. Til disse møder kan boligorganisationen fremlægge fakta om afdelingens situation, samt overvejelser om, hvordan afdelingen renoveres og fremtidssik-!"#$%#&'(%)*+!,&-%.!+/"##"-%&-%1!23"#%&-4%5!&% kommunens side kan der fremlægges forslag til, hvordan der skabes sammenhæng mellem planerne for afdelingen og kommunens planer for bosætning og byområdets udvikling. Der udpeges en projektleder, som ofte vil være den, der er mødeleder i styregruppen, og den som planlægger og gennemfører det videre forløb. Projektlederen vil, afhængig af boligorganisationens ressourcer og projektets størrelse, enten være en medarbejder i administrationen eller en ekstern bygherrerådgiver. Vælges der en bygherrerådgiver, bør boligorganisationen sikre sig, at denne har erfaring med renoveringsprojekter i den almene boligsekter samt har en helhedsorienteret tilgang hertil. Boligorganisationen kan også vælge kun at inddrage rådgivere i enkelte dele af projektet, f.eks. beboerinddragelsen, analyseopgaver mv. Hvis der inddrages ekstern bistand, er det ekstra vigtigt, at den lokale forankring er sikret fra star- ("-$%+1%&(%+.1&*"!%+1%&!3"6,#,"72-1%"!%7&!(%,"8- neret. Når der udfærdiges kontrakter om ekstern bistand, skal der desuden tages højde for, at renoveringsprojektet ikke nødvendigvis realiseres. Eksempelvis kan arbejdet allerede afsluttes ved 9&#"% :$% )*2#% ;<5% 2"%.!=*&728/"!"!% &-#>1-2-- gen, eller i fase 4, hvis beboerafstemningen resulterer i et nej til en renovering. Procesplan Når afdelingsbestyrelse, boligorganisation og kommune er enige om at arbejde videre med mulighederne for renovering af en afdeling, kan styregruppen begynde at danne sig et overblik over projektets samlede forløb. Det er hensigtsmæssigt at lave en detaljeret procesplan, hvor der er taget højde for alle elementer i processen. Afhængig af omfanget af den beboerdemokratiske proces kan det anbefales, at der laves en særskilt procesplan for denne (Læs mere i En detaljeret procesplan kan udarbejdes med inspiration i procesplanen vist som bilag 1. Procesplanen &-% A,3B11"#% '",%,"% 2-9+!'&(2+-"!$% '&-% 8-,"!% ->,*"-,21"$%#&'(%9+!7=-1"#%'",%9&#"!-"C%.!+6"("- ring, udførelse og drift, innovation og læring. Procesplanen skal medvirke til at skabe et kontinuerligt forløb og klare rammer gennem alle faserne. Herudover skal procesplanen udarbejdes '",%+.'=!#+')",%.D%;<5#%!"17"!%+1%!"(-2-1#- linjer om ansøgningsprocedurer og sagsgang E;<5% F"1A7&(2*% +1% G"67",-2-1% EH&!(#% +1% reglerne om beboerdemokrati ( 37 i Lov om al- '"-"% 3+721"!% LD!%,"% 9+!'"77"%!&*% "!% +.- fyldt, er der fortsat en del spørgsmål, som styregruppen skal tage stilling til før procesplanen kan 9=!,211>!"#C M% Hvem skal inddrages og orienteres - og hvor- 13

14 !"#$%&'($)*+$!,-./1+$2./,3415%6/4($78/$9'/%/%:/$,6%-/$-/'/$,%;;/4<=41$;/::/;$ 14

15 Fase 1 Forberedelse!" Hvad skal der gøres - og hvornår? (aktiviteter #$"%&'("!" Hvem kan træffe beslutninger, og hvem udfører aktiviteterne - og hvornår? (aktiviteter, del- %)$*+*,"-&.*/.*(!" Hvad er målene, og hvornår er de nået? (mi-.*/.*(!" Hvilke dokumenter skal udarbejdes i forløbet 1"#$"23#+45+6"7'#89-*4%*+("" Deltagerne og interessenter Det er grundlæggende for en god proces og en positiv udvikling i boligområdet, at projektets deltager og interessenter inddrages og klædes på til at være ambassadører for udviklingen. Det skal derfor, tidligt i forløbet, afklares, hvem der er projektets direkte deltagere og hvem der er relevante interessenter samt hvordan de mobiliseres og inddrages. Det kan være en hjælp for styregrup- /*4")%":5":;.$*4'*"94'*+<;$%"#$=*..*+"#/.&<%*%>!" Beboersammensætning (Kan ske ved interviews med beboerne og ved analyse af Eget driftspersonale i området!" Eksterne samarbejdspartnere, f.eks. kommu- 4*4"#$"CDE"!" Nøgleaktører i og omkring området f.eks. skolen, foreninger, klubber, daginstitutioner, kirke og nærpoliti m.v.!" Andre boligorganisationer i området Den næste beslutning, som styregruppen skal træffe, er hvornår og i hvilket omfang ovenstående personer og institutioner skal inddrages i /+#F*<<*4G"E#+")%"%+::*"'*44*"?*<.9%4&4$"*+"'*%" nødvendigt at have overblik over projektet, samt en realistisk tids- og procesplan, hvor der er taget højde for ventetid og forhandlinger med kom- -94*"#$"CDEG" Det kan være svært at afgøre, hvor meget og hvornår beboerne og lokale interessenter skal inddrages. Kommer de med for tidligt, kan det blive svært at bevare engagementet hele vejen igennem forløbet. Kommer de omvendt med for <*4%,"45+"'*"&88*")%":5"*4"+&-*.&$"&4'HI'*.<*"/5" og hvordan man inddrager beboerne, men &4</&+)%&#4"#$"'*%).J*+*%"3*J.*'4&4$"2*+%&."K4'*<"&" vejledningen Beboerdemokratisk proces. En vellykket inddragelsesproces kan medvirke til )%>!" Afdelingens eksisterende muligheder, kvaliteter og ressourcer fremhæves - og ikke overses!" Der udvikles unikke løsninger tilpasset afdelingen!" Beboernes tilfredshed med resultatet højnes, og beboerne vil i højere grad bruge de nye faciliteter, passe på dem og tage ejerskab!" Beboernes trivsel og det sociale miljø forbedres 15

16 !"#$%&'$()*+,$-./$,#$,#,1$.*$,#+2/)*$.'*"#)(,')#*$"3$4'.5,+,+ Organisering Når det er fastlagt hvornår og hvordan deltagere og interessenter skal inddrages, skal styregruppen forholde sig til, hvem der har beslutningskompetence til hvad. Det er vigtigt, at de reelle beslut-!"!#$%&#'('$)(*++')"),(*-'.%'%)'()/'+'1!'('%2)*#)&%) der fra start er sikret et godt samarbejde. Så vil meget være vundet senere hen i processen, ikke mindst når de endelige beslutninger skal træffes. Når man skal beslutte, hvem deltagerne er og hvor beslutningskompetencen er placeret, kan det være hensigtsmæssigt at tegne et organisationsdiagram. Projektorganisationen bør ikke være statisk, men skal kunne forandres, efterhånden som processen skrider frem, og der kommer nye fokusområder og aktører til. Man bør endvidere sigte mod en enkel og entydig organisering af projektet, der klart afspejler de forskellige interessenters rol- +'()"),(*-'.%'%3)45)*(#&!"$'("!#'!)$.&+)'%)5('6#78 Eksempel på organisationsdiagram Organisationsbestyrelse Afd./Afd. møde!"#$%&$'$ Myndigheder!"(&))*+$+!",#- Rådgivere!".$/+1/!"2'&3$1 Arbejdsgrupper Friarealer Fælleshus Boliger Nye boligformer 16

17 Fase 1 Forberedelse!" Hvem der har ansvar for hvad!" Hvordan beslutningskompetencen er fordelt!" Hvordan projektets vej gennem systemet foregår Finansierings- og støttemuligheder Boligorganisationen og/eller styregruppen bør på et tidligt tidspunkt i fase 1 gøre sig de første overvejelser om, hvordan renoveringen af afde- #$%&'%" ()%" *%)%+$','+-"." /,1$%2'#+'" 3',4'2" '," det nødvendigt at sætte sig grundigt ind i, hvilke *%)%+$',$%&+45#$&3'2',"2',"'(+$+6',',7"&"38$#('" ),1'92'," :;<" +6=66',-"." 2'" /=#&'%2'" )/+%$6" &$8'+" nogle generelle retningslinjer og beskrivelser af *%)%+$',$%&+45#$&3'2',7" &" 38$#('" ),1'92'," :;<" +6=66',-"<,">2',#$&','"$%/,4)6$%"3',4"3'%8$+'+" :;<+"39'44'+$2'F"GGG-#1/-2(-"."/,1$%2'#+'"4'2" '%"'&'%6#$&")%+=&%$%&"6$#":;<7"1=,"(%(,'6'"*%)%- +$',$%&+42'##',"2,=/6'+"4'2":;<"&"(445%'-" H'," '," I','" 4J2',7" 38,KJ" '%",'%8',$%&" )/" '%" )/2'#$%&"()%"*%)%+$','+-"L',"/=#&',"(5%"%&#'"'%- ('#6'"1'4M,(%$%&',F!" Lejeforhøjelser skal, som udgangspunkt, dække afdelingens udgifter til renoveringsarbejder. Det skal sikres, at afdelingen - efter en lejeforhøjelse - fortsat er konkurrencedygtig på boligmarkedet.!" Afdelingens egne henlæggelser skal dække vedligeholdelse og genopretning. Arbejderne vedrører f.eks køkken og bad, malerarbejde, udskiftning af installationer, vinduer m.m. (Se Vejledning om drift af almene boliger mv., (%6"DDN"&"DBCE-"H'6"',"'%28$2','",'#'8)%6" at undersøge, om afdelingen har nogle tidligere optagne lån til forbedringer, som snart udløber. I stedet for at bruge disse til nedsættelse af huslejen, kan de bruges til nye ydelser.!" Boligorganisationernes egne midler skal bringes i spil i det omfang, det er forsvarligt, in- 2'%"2',"(44',"+6=66'"/,)":;<-"H'6"8M,'"+$&" egenkapital, tilskud og/eller lån fra dispositionsfond, egen trækningsret (retten til at hente K'%&'"$"+'#+()1'6+"'&'%"1>&&'/%2E-"O,&)%$sationsbestyrelsen beslutter, hvad trækningsretten skal bruges til, og hvor stor en sum den enkelte afdeling kan få. Der skal sendes an- +=&%$%&" 6$#" :;<7" 2'," )24$%$+6,',',",2%$%&'%" og sørger for, at arbejder er forbedrings- eller opretningsarbejder og ikke vedligeholdelse. Der kan maksimalt opnås støtte til 2/3 af arbejderne. Yderligere oplysninger om trækningsret ()%"*%2'+"KJ":;<+"39'44'+$2'"GGG-#1/-2(-!" Kommunen skal påtage sig garanti for alle lån ud over ca. 6 % af ejendomsværdien. Kreditforeningen beregner den konkrete garanti. :;<",'&),)%6',',"/,"PCQ")/"2'"+6=66'2'"#J%-!" :;<" >2'," +6=66'" '/6'," '%" (%(,'6" 85,2',$%&" )/" sagen, og kun i de tilfælde, hvor en renovering )/"'%")/2'#$%&"$(('"()%"*%)%+$','+")/"1#$&,&)- nisationen, afdelingen eller via lejeforhøjelser A:M+"4','"$"/)(6)"1(+F"<$%)%+$',$%&+45#$&3'- 2',"8$)":;<E-"H',"',"2&"/J"4$2#',"$":;<"6$#"()- pitaltilførsel og huslejestøtte. Der er derfor i de I'+6'"+)&',"8'%6'6$27"&"'%"2'#"+)&',"/J,")/+#)&- 17

18 !"#$"%$&'(#'(#)$*#$+*,$#'-.'(#$'$ /%1"23%.45"#$36%$*32#"+#$3%&",#,',("%," Finansieringsmuligheder via LBF Støttede og ustøttede lån 7/%"#,',()$ 2*+#$ 2*++",.8(,',()$ +'.94*%5"9-"%$ '$ :-"*%"*."%)$+5;(,',($($#'.(8,(".'(<"-$=,*,2'"%"2$ C6$DDDB.53B->$=,-"2$",$;-".2"25"%"(,',()$2+$>*,$ 5%:("2$#'.$*#$5"%"(,"$.6,";-".2",$:-$3%*$"#$5:-("#:-E >*2#B F&%'("$*%5"9-"%)$2+$3B">2B$+-"%,'2"%',($($&"-.'("E <.-".2"$=,*,2'"%"2$+"-$:2#4##"-"$.6,)$<&%$;-".2",$ "%$*3<8,('($*3$%",#",B$A%$*#$,"-28##"$.6,"5".45"#$/6$ -"$:2#4##"-"$.6,)$>*,$",$%8>>"$"."+",#"%$',--%*("2B$ G+$-"#$*.."%34%2#"$>*,$*3-".',(",2$"(,"$<",.8((".E 2"%$#*("2$'$5%:(B$ +:,",$2>*.$(->",-"$<".<"-2/.*,",B$IA%$;-"%.'("%"$ ',3%+*#',$2"J$3*>#*5>2$/6$2'-"$KL$($M"(:.*#'&$($ +$#'.2>:-$#'.$5.'(21'*.$',-2*#2$'$:-2*##"$*.+","$5E.'(*3-".',("%$/6$DDDB.53B->NB Kapitaltilførsel!"#$"%$+:.'(#$*#$24("$+$>*/'#*.#'.34%2".$I.6,$($#'.2>:-N$ #'.$*3-".',("%)$<&%$-"%$"%$&82",#.'("$4>,+'2>"$/%E 5."+"%B$ H*/'#*.#'.34%2.",$ 5"2#6%$ *3$ KOP$ QOP$ 3%*$ >++:,",)$ QOP$ 3%*$ %"*.>%"-'#',2#'#:#$ ($ QOP$ 3%*$ "(",$ 5.'(%(*,'2*#',B$ Særlig ("%)$<&%$-"%$"%$26$&82",#.'("$-%'3#24>,+'2>"$/%E 5."+"%)$ *#$ -'22"$ &'.$ >:,,"$ &*,2>".'((4%"$ *3-".',(",2$ 2>:-$".."%$.6,B$!"##"$2>"%$"3#"%$",$>,>%"#$&:%-"%',($*3$ -",$",>".#"$2*(B$IA%$;-"%.'("%"$',3%+*#',$2"J$M"(:E.*#'&$+$28%.'($-%'3#22#4##"$3%*$?*,-25;(("3,-",$/6$ DDDB.53B->N Udamortiserede lån R$3%5',-".2"$+"-$",$<".<"-2/.*,$>*,$-"%$24("2$+$ 3%'#*(".2"$3%$',-5"#*.',($*3$:-*+%#'2"%"-"$.6,B$S6%$-"$ /%',-".'("$.6,$I3%*$/34%".2",N$'$",$*3-".',($"%$',-3%'"#)$ 2>*.$KOT$*3$;-".2",$&"%34%"2$#'.$?*,-2-'2/2'#',23,E -",)$+",$-",$2'-2#"$QOT$',-(6%$'$5.'(%(*,'2*#',",2$ -'2/2'#',23,-B$ U3-".',(",$ >*,$ 24("$ +$ 3%'#*(".2"$ 3%$5"#*.',($#'.$5.'(%(*,'2*#',",2$-'2/2'#',23,-B Fritagelse for indbetaling af G-indskud U.."$ *3-".',("%$ -"%$ "%$ /34%#$ #'-.'("%"$ ",-$ QLVW)$ 2>*.$ ',-5"#*."$ XE',-2>:-$ U3$ -"#$ ',-5"#*.#"$ 5".45$ Y5"<.-"%Y$5.'(%(*,'2*#',",$2".&$ZW$[)$2+$',-28#E "(",$5;(("3,-B$M"2#",$',-(6%$'$?*,-2-'2/2'#',2E +$3%'#*(".2"$3%$',-5"#*.',($*3$XE',-2>:-B$!"#$"%$-($ fra. 18

19 Fase 1 Forberedelse Hvilke arbejder støtter LBF?!"#$%&'$("#$)*+$,-+$.///-1$23((-#$+-$./4#$53(/$ på, at et renoveringsprojekt er præget af god byggeteknisk standard, at det har høj arkitektonisk kvalitet, og at der tages hensyn til bevaringsværdier m.v. Det kan give uoverensstemmelser f. eks. ved indarbejdelse af energibesparende tiltag og ved forbedring af isolering, indeklima og tilgæn- (-2)(6-+$789-:.9$)$84#,$;8$<+5-*+)(-$-2-5;/4#-#=9$ Det er vigtigt, at man tidligt i procesforløbet får afstemt forventningerne, også hos kommunen som bygnings- og planmyndighed, så disse uoverensstemmelser, så vidt det er muligt, tages i opløbet. Udover krav til arkitektur og byggeteknisk standard er der en række betingelser, som skal opfyldes, før %&'$("#$)*+$,-+$.///-9$!4(2-$;8$+-$5)(/)(-$-#1$;/>?$ Arbejderne må ikke være påbegyndt?$ Byggerier, som er omfattet af Byggeskadefon- *A-2.-$7&5&=1$)::-$:;*$4C*"$.///-$8#;$%&'$/)2$ opretning. Byggerier, som efter 3. juni 1986 har fået tilsagn om offentlig støtte, er omfattet af har fået byfornyelsesstøtte, er ofte omfattet af &5&1$65)2:-/$4(."$-#$DE$"#$-8/-#$;F-5-#)*(-*?$ Der skal være en driftsøkonomisk begrundelse for at kunne opnå støtte?$ Renoveringsbehovet skal udgøre mere end GE$H$;8$BA(*)*(.53#+)-*$7B;(;/-2(#3*.-=?$ Der ydes kun støtte til ekstraordinære arbejder, som fremgår af 1 i regulativ om støtte 8#;$%&'$7,;#/.$DEGG=9$I)..-$;#B-J+-#$<++AB-.$ i det følgende. Opretning!"#$+-#$-#$/;2-$4,$.:;+-#$C"$BA(*)*(-#1$5)2$%&'$ normalt støtte. Skaden skal dog være forårsaget af svigt, som i denne sammenhæng forstås som fejl i materiale, udførelse eller projektering i forhold til gældende standard på opførelsestidspunktet. Almindelig ælde, slitage, manglende vedligehold kan ikke betragtes som svigt - og dermed heller ikke falde ind under begrebet opretning, heller ikke selv om man i dag vil afvise den dagældende standard som god byggeskik. Der er dog undtagelser. Det gælder frem for alt betonskader, hvor %&'$)$-/$5)./$4,8;*($.///-#$84#$;/$.):#-$,4+$A+-#2)- gere nedbrydning og måske ligefrem kollaps. Det gælder også smuldrende tegl- og eternittage, ;*+#-$84#,-#$84#$.,<2+#-*+-$/-(21$F;+-$/;(:4*- struktioner, stabilitetssvigt, utætte badeværelser m.v. Desuden kan afhjælpning af indeklimaproblemer pga. fugt, skimmelsvamp eller miljøfarlige stoffer støttes i nogle tilfælde. Der stilles store krav til registreringen af skader. Hvis der er tale om svigt, og hvis der er tale om følgeskader, som følge af svigtet, skal årsagen fastlægges og omfanget skal registreres. Registreringsmetoder og omfang bør drøftes med %&'$C"$B;((#<*+$;8$4C23($8#;$-*$BA((-.;(:A*- dig. Der skal udarbejdes rapport med relevante beskrivelse, undersøgelser og konklusioner - alt med bilag som tegningsmateriale, fotos, registreringer, statistik, analyser af materialeprøver m.v. Normalt anvendes en 1 % registrering, i mindre +-.<+-*$ %&'$!MNON>$ P-*45-#)*(..///-4#+- *)*(-*>$&A((-/-:*).:$+4:<,-*/;/)4*$4($)*+642+$,59$)$;*.(*)*(-#$4,$.///-+-$2"*$7Q<2)$DEGG=9 19

20 Sammenlægning, ombygning og tilgængelighed!"#$ %&'&&()$ %*++(,-./,,/1$ 2+34/,,/$ 2/$ etablering af tilgængelighed i de tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt for at styrke afdelingens konkurrenceevne. Det er en forudsætning, at der kan opnås tilfredsstillende løsninger med hensyn til bl.a. brugsmæssig kvalitet, arkitektur, planløsninger i boligerne, gennemlyste boliger, funktionalitet m.v. Som dokumentation skal der fremsendes før- og eftertegninger med oplysnin- /()$2+$*,&*-$32-/()$5&46()$2/$+78$9')$2/$(9&():$;($ tager en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. A$ Sammenlægning kan være små boliger, der sammenlægges for at skabe en bedre spredning af boligtyper i afdelingen og/eller minimerer antallet af meget små og/eller ensidige boliger. A$ Ombygning vil være relevant, hvis store boliger skal reduceres i størrelse og/eller der skal skabes tilstrækkeligt areal i forbindelse med f.eks. etablering af tidssvarende badefacili- &(&():$#2)$*&$9)(+%?*99($=(&$,'=B(,=/($*)(*-1$ kan der efter en konkret vurdering indgå f. eks. udnyttelse af birum eller andet som en kom- A$ Generalt prioriteres det, at ombyggede boliger er gennemlyste. A$ Tilgængelighed er arbejder/foranstaltninger, der kan give adgang til boligen for en selv- )(&$B(,=(=*+(&()$DE$FGH$I+D8:$;(&$()$(,$92)- udsætning, at der skabes adgang fra fortov og ind i boligen - herunder adgang til badeværelse og eventuel altan. Tilgængelighedsarbejder kan føre til, at en vis ombygning er påkrævet for at skabe køkken-alrum og større ring give tilskud til ombygning af badeværelser, bredde på døre m.v. Støtte til tilgængelighed gives dog primært til elevator. Ved etablering af en elevator er det væsentligt at sikre størst mulig udnyttelse, set i relation til det antal boliger, der betjenes af elevatoren. Der skal skitseres løsninger, hvor elevatoren er indeliggende til eventuel sammenligning med en løsning, hvor elevatoren ligger uden på bygningen. Tilgængelighed!"#$%$#&'(#)(*($+(+,-./.,!1./.2,%$3(45)3(',6'78,+%), +%)#9$#()%#4(3($,8(3,$":"##('%,5#,5*:"#$%$#(';, $(,%,!"#$%$#&'(#)(*($+,-./.,!1/.2;,H$8%&$%$#,-G., (',#'7+%&,+%)#9$#()%#,I=,4++IJKK7$8%&$%$#(';36K-G. <=, >>>;3&;36,?$3(',*7$, Miljøforbedringer Arbejder, som vedrører afdelingens udearealer 2/$3(32()9*I-&(&()1$3(&(/,(%$$!"#$%2+$+->'- forbedringer. Miljøforbedringer omfatter f.eks. nye adgangs- og stiforløb, imødekommende indgangspartier, adgangskontrol, varieret be- 2

21 Fase 1 Forberedelse plantning, bedre belysning, opholds- og legepladser, kriminalpræventive foranstaltninger m.v. I særlige tilfælde - typisk i større problemramte af-!"#$%&"'("##"'()*'(+"'"(,)!"#$%&"'($(-,.."(*.'/!"( - kan der gives støtte til etablering af et fælleshus. *.(1!&,%&-21%34(&$5"'(678($33"(-4944"(4$#(1!"- arealer og fælleshuse i tæt/lave afdelinger. Infrastrukturændringer Særligt udsatte boligområder har mulighed for at ansøge om støtte til infrastrukturændringer. Det skal forstås som fysiske foranstaltninger i form af etablering eller ændring af f.eks. torve, pladser, sti- eller vejsystemer, som medfører større tilknytning til / synergi."!(!"%(*.&$5"%!"(:;<(8*'(;!"'#$&"'"($%)*'.,4$*%( Særligt udsatte boligområder!"#$%&'()*+,''-(./$%&/#1*-#(-#('%*$%&-#-(.$-2-'(.-'-&3 4-'(+/(567-''//#1*-#5(/&(-#(4"#-#-(.-+8#-2-'(%( $/2(/(,$-4-(./$%&-#(929(:(;<, Arbejder vedrørende modernisering og vedligeholdelse rører moderniseringer og vedligeholdelse. H( Moderniseringsarbejder omhandler f.eks. køkkener, badeværelser, installationer, efterisolering, brandsikring, miljøstationer (reno- 5,4$*%EG(.,%!-3,:-),I$#$4"4"'(.<5<G(-*.(-4,!$&( er funktionsduelige, men hvor der ønskes en modernisering for at gøre dem tidssvarende eller mere funktionelle. Moderniseringsar- J%,%-$"'"-( 5$,( "&"%( trækningsret m.v. H( Vedligeholdelse kan være afhjælpning af aldersbetingede mangler eller nedslidte bygningsdele, som kræver udskiftning eller renovering. Som eksempler kan nævnes tag- og vinduesudskiftning, udskiftning af installationer, køkkener og badeværelser, belægninger.<5<(?"!#$&"k*#!"#-"(j%,%-$"'"-(5$,(k"%#l&- gelser, ustøttede lån m.v. 21

22 Idé- og Fase 2 projektudvikling Arbejdet i fase 2 indledes med at få klarhed over,!"#$%&'(%)$(*+,)*(#-(*.+..)(/$&(12(3(!"&%(*4&5()'( ansøgning og en helhedsplan indeholde? Dernæst udarbejdes ansøgningen og 1. version af helhedsplanen, hvilket indebærer udarbejdelse af en tilstandsvurdering og et dispositionsforslag med tilhørende budgetoverslag, samt gennemførelsen af et idé-udviklingsforløb i styregruppen og med beboerne. Idéudviklingsforløbet er grundigt beskrevet i vejledningen Beboerdemokratisk proces og be- *4$6")*(%)$/#$(47'(#")$8&%6*4(6(%)'')(")95)%'6',:( Overordnet er styregruppens opgave at sikre en balance, hvor der både er plads til beboernes idéer og ønsker, og til at projektlederen (og/eller )'($;%,6")$<(4&'(/#$).&,)(%)('+%")'%6,)(+4#'#- miske og tekniske vurderinger. Det er vigtigt at både beboerne og projektlederen (og/eller rådgi- Det kan anbefales, at beboerne - eller som minimum styregruppen - er med til at prioritere ønskerne og idéerne. Dermed opnår de en forståelse for, hvad der skal til, for at projektet kan holdes inden for en realistisk økonomi og opfylder gældende krav og regler. I prioriteringen er det også vigtigt at være opmærksom på, hvor vedligeholdelseskrævende de ønskede tiltag er, og dermed også om det forventede budget til vedligeholdelse kan overholdes. Styregruppens milepæle for fase 2 kan være: 1. Der er udarbejdet en tilstandsvurdering, samt et dispositionsforslag 2. Beboerne er inddraget og orienteret i det omfang, som styregruppen har besluttet (der er )".:(7%&$?)9%).().(6%A4&.&5#,<( 3. Samlet ansøgningsmateriale (ansøgning, budget og bilag, 1. version af helhedsplan, tilstandsvurdering, dispositionsforslag med.65!+$)'%)(?7%,).#")$*5&,b(.6%*=5&'b( C'&'- *6)$6',*=5&'( #,(!7*5)9)4#'*)4")'*( -":<( )$( udarbejdet og via driftstoette.lbf.dk fremsendt.65(4#--7')(#,(12:(d#--7')(#,(12()$(#$6- enteret herom pr. mail. Hvordan søger man om støtte ved LBF? E;$( %)$( *+,)*( #-( &.(?56")( *.+..)( ")%( 12B( *4)$( %).( "6&( 12*( FG3=5&./#$-( driftsstoette.lbf.dk. Her udfyldes et digitalt ansøgningsskema og 1. version af helhedsplan, tilstandsvurdering og dispositionsforslag, samt øvrige bilag, vedhæftes. Hvad en ansøgning og en helhedsplan helt ")95)%'6',( HI&$.*( JKLL<:( M")$#$%').( 4&'( %).( ringen er standardiseret og skal indeholde nogle bestemte faktuelle oplysninger, så er helhedsplanen mere analytisk og skal indeholde de strategiske overvejelser. Helhedsplanen skal skabe overblik over afdelingens situation og vise, hvorledes afdelingen kan sikres en fremtidig positiv udvikling. I dette analyse-, planlægnings- og udviklingsarbejde er der opmærksomhed på konkurrencemæssige og organisatoriske forhold. Ansøgningsskemaet kræver ikke en yderligere forklaring, da det påkrævede indhold fremgår entydigt &/(*4)-&).(#,(&/(")95)%'6',(!)$.65B(*#-(#,*;(C'%)*( på driftsstoette.lbf.dk. Derimod gives der i det følgende et forslag til, hvad en helhedsplan kan indeholde, og hvordan man kan gribe processen an. 22

23 Fase 2 Idé- og projektudvikling Helhedsplanen I fase 2 udarbejdes den 1. version af helhedsplanen.!"#$%&'()*+"+,-.+//+- (- &, &"3+4.+"-,56"+7"89-9+/2-(-.(&':7-;+.-$:;;8/+-:7-<=>2-%(.+"+2-(/.5('-.+nødvendige forhold er afklaret og justeret. Den endelige helhedsplan er således en tilpasset og uddybet version af helhedsplanen. Eksempelvis vil man ofte vente med at foretage de mere krævende tilbagemelding på den 1. version af helhedsplanen. Det er styregruppens opgave at afklare, hvor meget der skal undersøges og fastlægges i den 1. version af helhedsplanen, og hvor meget der kan vente til den endelige helhedsplan. Med udgangspunkt i forslaget til en disposition for helhedsplan (se fakta 3:$,A2-7(%+,-.+"-(-?'7+/.+-&,/(5-+/-/#";+"+-8.- dybning af hvad en helhedsplan kan indeholde. Driftsstoette.lbf.dk!"# $%# &'()*+,-."/# -."#.*12."2+%13+,1.%$%3# 4.//5%14+,1.%# /$6#789:#3./#314"$":#+,#6$,#-."#$22$#)+",$"#.2#4.//5%$%:# $"#.;$"345$*12,#.2#%$/,#+,#-<*2$#$,#3+23-."*<= >$"# 56-?*6$3# +%3<2%1%2334$/+$,:# 3./# 34+*# +%;$%( ;$"1%233,<,,$#-"+#789= 9."#+,#$%?,,$#D"1-,33,.$,,$=*-=64#34+*#/+%#E+;$#$%#/$6( +"$F6$"(# $**$"# ;1"43./E$63312%+,5":# 3./# 4+%# $3,1**$3# +,# /+%# 3./# 6$,# -<"3,$# *A3$"# "52$";$F*$6%1%2$%:# 3./# Forslag til disposition for helhedsplan 1. H# >;."-."#/+%#3<2$" H# >;1*4$#)".*$/$"#1%63+,3$%#34+*#*<3$ H# D$%#.;$"."6%$6$#;131.%# 2. H# H# Afdelingens bygninger, boliger, udeareal og $.$"-+C1*1,$,$"# H# 8$.$"%$#.2#6$#3.C1+*$#-."E.*6# H# J-6$*1%2$%3#<4.%./134$#31,5+,1.% 3. H# D$#-?3134$#-."E.*6#1#+-6$*1%2$% H# D$#3.C1+*$#-."E.*6#1#+-6$*1%2$%# H# J-6$*1%2$%3# <4.%./134$# -."E.*6#.2# 4.%45"( "$%C$$;%$# K=# J4,1;1,$,$"#.2#,1*,+2 H# 9?3134#.)"$,%1%2 H# L.C1+*$#,1*,+2 H# M4.%./134#.)"$,%1% $,:#B%+%31$"1%2#.2#E53*$F$4.%3$4;$%3# N=#!;+*5$"1%233,"+,$21# O=# Tidsplan 8. P".F$4,4.."61%$"1%2#.2#."2+%13+,."134$#"+//$"# hedsplan og i den endelig helhedsplan. 23

24 Baggrund og formål Helhedsplanens første afsnit skal være en kort sammenfatning og introduktion til, hvad helhedsplanen handler om og hvorfor den er skrevet, samt hvilke problemer (fysiske, økonomiske, sociale, administrative, organisatoriske og konkur-!"#$"%&''()"*+(#,'-.'"#+'/-+1'"2+ En vision for afdelingen beskrives også i dette afsnit. Visionen er en drøm med realisme, som formuleres i styregruppen og sammen med beboer- #"+34"5",#(#)+6)+(#'7(!-.(6#+8#,"'+(+4"5",#(#)"#+ 9:";6"!,"%6/!-.('/+7!6$"'9*2+<('(6#"#+'/-+4&!"+ =!"%-,!"..".>+-=,"(#)"#+'/-+9=!"%.(,''(/!"'9+6)+ afdelingens konkurrenceevne skal øges. Boligområdet og dets beboere I dette afsnit beskrives afdelingens udvikling og nuværende situation og de byggetekniske, økonomiske, sociale, organisatoriske og konkurrencemæssige forhold analyseres. Generelt skal man være opmærksom på, at det ikke kun er udfordringer og problemer, som beskrives, men også de kvaliteter, der kan gøre området attraktivt og give godt omdømme. B+ Undersøgelse og analyse af, hvordan driftspersonalet og beboerne bruger, oplever og karakteriserer afdelingen. De har megen viden om, hvordan boligområdet fungerer i det daglige, og hvad der er ønskværdigt at bevare ""!+&#,!"2+C#'7(!-.(6#+D"!.(+/-#+8#,"'+(+4"5- ",#(#)"!#"+9E!"%.(,'-#-?'"9+6)+9:";6"!,"- mokratisk proces og på B+ F#-?'"+ -=+ G1)".-+ 3HIJ*+ og øvrig statistik B+ Undersøgelse og analyse af samarbejdsparters (f.eks. kommunen og interesseorganisatio- B+ Teknikeres undersøgelser af bygninger og boligers tilstand B+ E6!'/#(#)+6)+K,!",#(#)"!+6%+-%"#"+;6()- områder generelt, f.eks. evalueringer og ana-?'"!+=!-+i:cl+iec+62-2 I det følgende gives en beskrivelse af de underafsnit, som medvirker til en beskrivelse af boligområdet og dets beboere. naboskabet.dk!"# $%&''&()*&+#,,,-+./(1./&2-*1# 3+*&4# '.+#.52# +6*7&+*)8#)+94'.2)+#8#'.2&4).5&#2)5#.2#1''&#)#8.+8# '&*#.2#8&++&'964&#&+#:+./(1./(;+*&4(68&5(&:#)#&+# afdeling. <&*# +./(1./&2-*1# 1.+# '.+# ;+*&4(68&# /&/&4+&(# A./(1./&2#?# B&/&4+&(#1+2.12&4#;*&+94#'4"*&2#?# D&((;4E&4#)#/5)8'4"*&2#?# FEE&=2#.9#94(1&55)8$&* 24

25 Fase 2 Idé- og projektudvikling Kommunen, byen og nærområdet hvor afdelingen er beliggende!"#$ %&$ '"#(&)$ %'*+,-./+.($ (-&%&-".$ 1%.$ *+&$ 23#+$ hensigtsmæssigt at zoome ud og se den i en større sammenhæng, i forhold til det lokalsamfund, som den er en del af, og den by, kommune og landsdel, som den ligger i. En beskrivelse af forskellige forhold i landsdelen, kommunen og/eller byen kan være med til at beskrive de udfordringer, som afdelingen må forholde sig til, samt belyse om det er udfordringer, som alene kan løses ved ændringer i afdelingen. Eksempelvis vil tomgang i en afdeling ikke alene kunne løses ved en '4(-(1$#+."2+#-./5$62-($*+#$/+.+#+,&$7.*+#$+.$%'- folkning sted i landsdelen og/eller i byen. På kom- 8.+#.+($69+88+(-*+#$2-,$8%.$"'&+$1..+$7.*+$ nyttig information om den aktuelle og forventede befolkningsudvikling. I forholdet mellem afdelingen og omverdenen kan *+&$23#+$23(+.&,-/&$%&$.*+#(:/+$"/$;+(1#-2+< =$ stre. Disse forhold omhandler afdelingens attraktion på det lokale boligmarked. Dette undersøges bedst ved at se på sammenhæng mellem efterspørgsel, pris og kvalitet på for- (1+,,-/+$ ;",-/&4?+#$ -$ "/$ *+.$ '"#$ %'*+,-./+.<$ B2"#*%.$ +#$ *,+9.-./((-&%&-".+.$ "/$ A4&&+frekvensen i afdelingens forskellige boligtyper og generelt i afdelingen? Kan afdelingen konkurrere med det lokale ejer-marked, den private udlejning og andre almene lejemål i området? Og er der i det hele taget efterspørgsel nok til at fylde afdelingen, eller skal der overvejes alternative anvendelser (måske +#62+#2$ +,,+#$ +.$ 1"88.%,$ -.(&-&&-".C$ D$ "/$ -$ sidste ende salg eller nedrivning? =$ E8%/+5$ &#%71%,+$ '"#6",*$ "/$ (% /$ mellem by og boligområde. En undersøgelse af disse forhold kræver en besigtigelse af området, studie af kort og lokalplaner, samt gennemførelse af f.eks. workshops eller/og interviews med beboerne og/eller med områdets naboer. Afdelingens bygninger, boliger, udearealer og beboerfaciliteter I den overordnede beskrivelse af bygninger, boliger, udearealer og beboerfaciliteter skal styre- /#??+.$F"/$;+;"+#.+C$&%/+$(&-,,-./$&-,< =$ Hvordan fremtræder bebyggelsens bygninger og boliger, udearealer og beboerfaciliteter og hvordan er tilstanden af vedligehold? =$ Er funktionerne tidssvarende - og modsvarer de nuværende og kommende beboeres behov? =$ Er der oversete kvaliteter eller tilbud i området, der måske ikke umiddelbart opleves som en integreret del af området? En detaljeret beskrivelse af afdelingen kræver en gennemgang af eksisterende tegnings- og projekt- 8%&+#-%,+$F6+.&+($+2&G$-$1"88.+.C$"/$+.$&-,(&%.*(- vurdering. I forbindelse med udarbejdelse af den endelige helhedsplan vil det være nødvendigt at udbygge tilstandsvurderingen med yderligere byggeteknisk dokumentation. Den driftsansvarlige i boligorganisationen kan, med sine erfaringer om driften af afdelingen, inddrages i dette arbejde, men de byggetekniske undersøgelser skal foretages af en ekstern byggesagkyndig. 25

26 " <")/"2./1/;/"$.%&';/;/"/&&/" ;'&=A)"'"28+)/;N Boligorganisationen skal sikre sig, at den byggesagkyndige, som har ansvar for at udføre dette!"#$%&$'($"(#$)$*&+(,$&(-./()"!1(+23(+23+!*&- 14"&$"2*5( 65( #755$+$)*2)( &6)4,$*+!+26*( 89*- &$( 2( -./( 8A432( BCDDEEF( G!"( #63256"5!*2!+26*$*( 7&$"325$"$( spørgsmål vedr. de byggetekniske undersøgelsers indhold, form, metode og omfang, kan der "$++$( H$*1$*&$3$( +23( -./( I(.755$+$)*2)( J4*)- tion. Hvad en mere detaljeret beskrivelse af bygninger, boliger, udearealer og beboerfaciliteter kan indeholde i helhedsplanen, uddybes i det K( Bygninger og boliger beskrives grundigt i tilstandsvurderingen. I helhedsplanen omfatter beskrivelsen af bygninger og boliger en kort- J!++$+(#$)"21$3$(!J>(DF(.75*2*5$"*$(H61$&- konstruktioner og klimaskærm, 2. Bygningsdele, hvor der er åbenbare svigt og skader, 3. Tilgængeligheden og adgangsforholdene til bygninger og boliger og 4. Boligernes kvalitet og vedligeholdelsesstand, samt boligtypefordeling, indretning, størrelse, funktionalitet og herlighedsværdi. Tilstandsvurdering!" #$%&"'()*+"'",-"./1'2("%3"4/&4/)15&%("2*"%(16*7 ('(*"28"59$.%&':$%;'2(!" <"/("*/((/8*%(*"%3"./)&'*/42&)/&1/1$9./()/" =>*('(*1)/&/"?5'89;"$&'8%1$98"2*"/.;-"'(1;%&7 #$%&"/1A&;//"'"/("%552;B"128"'()&/)/1"8/)"/(" =/1$'./&1/"%3"=>**/'/;"8/)"$2(1;A$;'2(/B"8%;/7 '%&/B"./(;'&%;'2(11>1;/8" 88-" C%552;/(" 25)/&/1" 5+"=>*('(*1)/&/"?3%D%)/B".'()A/B";%*B"=%)B"./(7 ('(*1)/&"251A88//1"283%(*"%3"/.;-"$/();/"/&&/" 1>(&'*/"1.'*;"2*"1$%)/-"F1%*"2*"283%(*"1$%&".9/" =/1$/./;" 2*" /*'1;//;-" G83%(*" %3" 1$%)/H/*'7 1;/'(*/"1$%&"1$'./1"25"'"1$/8%328-"I"%552;/(" 1$%&")/".9/"19&'*"2589$1284/)"5+")/")/&/B" 128"283%;;/"%=/J)/B"128"1;6;;/1"%3"KLM-!" #$%&"'()/42&)/"/("1%8&/;"$2($&A1'2(B"4.2"=/42." 32">)/&'*//"A()/16*/&1/"25&'1;/1- K( Udearealer og beboerfaciliteter beskrives,$&( 61$")"2J+$">( DF( =&5!*5I( 65( stiforløbene, 2. Indgangspartierne og adgangskontrollen, 3. Zoneopdeling (privat, L"21!+M6JJ$*+325'(6JJ$*+325E(NF(.$L3!*+*2*5$*'(OF( Belysning og tryghed, 6. Opholds- og legepladserne, 7. De indendørs beboerfaciliteter 8JP33$H4$(,1FEF 26

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde AlmenVejledning Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning i helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde AlmenVejledning Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning i helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger. Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus

Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger. Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition 0. Overblik hele processen 1. Proces for Helhedsplan v1.0 2. Tidsplan inkl. aktører

Læs mere

Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger. Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus

Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger. Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition 0. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Præsentation og disposition. Lars Holmsgaard - Byggetekniske konsulent - Vejledning - ansøgninger. Disposition:

Præsentation og disposition. Lars Holmsgaard - Byggetekniske konsulent - Vejledning - ansøgninger. Disposition: Præsentation og disposition Lars Holmsgaard - Byggetekniske konsulent - Vejledning - ansøgninger Disposition: 0. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan og aktører

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE

VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE D. 04. APRIL 2017 KL. 19.00. FYSISKE HELHEDSPLANER - HVORDAN, HVEM OG HVORNÅR? HVAD INDEHOLDER EN FYSISK HELHEDSPLAN? En fysisk helhedsplan skal indeholde en fremtidssikringsanalyse,

Læs mere

AlmenNet / Dansk Byplanlaboratorium 11. november 2013 Helhedsplanlægning og renoveringsstøtte

AlmenNet / Dansk Byplanlaboratorium 11. november 2013 Helhedsplanlægning og renoveringsstøtte AlmenNet / Dansk Byplanlaboratorium 11. november 2013 Helhedsplanlægning og renoveringsstøtte Indledning og præsentation Lars Holmsgaard og Käte Thorsen Byggetekniske konsulenter Dagsorden 1) Helhedsplanen

Læs mere

AlmenHæfte A 2. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde. Fundamentet for fremtidssikringen

AlmenHæfte A 2. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde. Fundamentet for fremtidssikringen AlmenHæfte A 2 Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde 1 Fundamentet for fremtidssikringen Indhold 1 1 2 3 4 5 6 7 Helhedsplanen er fundamentet for fremtidssikringen... 4 Helhedsplanens fire faser:...

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Fysiske helhedsplaner i fsb

Fysiske helhedsplaner i fsb Fysiske helhedsplaner i fsb Indhold Intro fsb s udvælgelse Helhedsplaner generelt Forløbets faser Status og forberedelse Idéudvikling Projektforslag Godkendelse Helhedsplanens temaer Vision Nærområde Udearealer

Læs mere

AlmenNet og Dansk Byplanlaboratorium. Helhedsplanlægning og renoveringsstøtte

AlmenNet og Dansk Byplanlaboratorium. Helhedsplanlægning og renoveringsstøtte AlmenNet og Dansk Byplanlaboratorium Helhedsplanlægning og renoveringsstøtte 10. Marts 2015 Indledning og præsentation Lars Holmsgaard Funktionsleder - Byggeteknisk funktion Emner: 1) Helhedsplanen formål

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

AlmenHæfte A 3. Beboerdemokratisk proces. Fra idé til godkendt skema A

AlmenHæfte A 3. Beboerdemokratisk proces. Fra idé til godkendt skema A AlmenHæfte A 3 Beboerdemokratisk proces Fra idé til godkendt skema A Indhold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hvorfor inddrage beboerne?... 4 Hvem skal bruge AlmenHæftet?... 6 Den beboerdemokratiske proces... 8 Fase

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 3. Hasseris Boligselskab - afdeling 5 - Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51. 447 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøtte med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (skema

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse Fakta og fornyelse Jonatan Michelsen

Fremtidssikringsanalyse Fakta og fornyelse Jonatan Michelsen . Fremtidssikringsanalyse Fakta og fornyelse Jonatan Michelsen Fremtidssikring Fremtidssikringsanalyse Center for Byggeri (1 arkitekt + 1 student) Idékatalog 1 møde med driftsansvarlige 2 møder med afd.

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

MÅ LSÆTNINGER FOR 2010-2013

MÅ LSÆTNINGER FOR 2010-2013 Målsætningsprogram 2010 2013 1 Overordnede målsætninger for organisationen At synliggøre for organisationen, såvel beboerdemokratiet som organisationens ansatte, hvad der er organisationens overordnede

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 3 vejledning til Ansøgningsskema Projektrealisering Boligafdelinger kan søge om støtte til større, nytænkende projekter. Realdania-kampagnen DET GODE BOLIGLIV støtter udviklingen af fremtidens

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at Punkt 8. Godkendelse af ansøgning om helhedsplan og renovering af 138 almene familieboliger skema A. Boligforeningen Fjordblink, afdeling 10, Peter Freuchens Vej 1-39 2015-053889 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret )

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) SIDE 3 l 8 Regulativ om tilskud fra Landsbyggefonden til forbedringsog opretnings arbejder mv.

Læs mere

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene?

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene? Helhedsplaner Afklaring Hvordan kan jeres boliger og afdeling udvikles? ALECTIA tilbyder både individuelle og standardiserede løsninger. Ideer og/eller en strategi Gennem dialog og samarbejde med beboerne,

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Landsbyggefonden og dens støttemuligheder Almene Boligdage 3. sept. 2011

Landsbyggefonden og dens støttemuligheder Almene Boligdage 3. sept. 2011 Landsbyggefonden og dens støttemuligheder Almene Boligdage 3. sept. 2011 Indhold - Hvorfor har vi en landsbyggefond (LBF)? - Hvem bestemmer over LBF? - Hvor kommer pengene fra - Kassen er tom hvordan kan

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310. Ekstraordinært afdelingsmøde

STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310. Ekstraordinært afdelingsmøde STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310 Ekstraordinært afdelingsmøde Onsdag den 30. oktober 2013 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 JA eller NEJ? Skal Åbyhøjgård,

Læs mere

Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011

Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011 Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011 Workshop - Hvorfor har vi en landsbyggefond (LBF)? - Hvem bestemmer over LBF? - Kassen er tom hvordan kan der så uddeles penge? - Hvad

Læs mere

Stemmegrundlag. Ekstraordinært afdelingsmøde. JA eller NEJ? Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40

Stemmegrundlag. Ekstraordinært afdelingsmøde. JA eller NEJ? Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 Stemmegrundlag afstemning om Helhedsplan Åbyhøjgård afdeling 110 Ekstraordinært afdelingsmøde Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 JA eller NEJ? Skal Åbyhøjgård,

Læs mere

VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN

VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN Ringparkens helhedsplan procesplan Der udarbejdes et første udkast til en helhedsplan med et foreløbigt omfang. (2010-2012) Materialet indsendes

Læs mere

Renovering af Boligforeningen Ringgården, afdeling 20, Trigeparken II

Renovering af Boligforeningen Ringgården, afdeling 20, Trigeparken II Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Dato 9. maj 2016 Ringgården, afdeling 20, Der indstilles kommunal kapitaltilførsel samt garanti til støttet og

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

Bygherre: Vivabolig, afdeling 4 (tidligere Boligselskabet Østparken, afdeling 6)

Bygherre: Vivabolig, afdeling 4 (tidligere Boligselskabet Østparken, afdeling 6) Punkt 7. Vivabolig - Rughaven og Hørhaven m.fl. - 380 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A). 2013-9584. By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

April Kommunens rolle. Albertslund Syd i praksis

April Kommunens rolle. Albertslund Syd i praksis April 2016 Kommunens rolle Albertslund Syd i praksis - Albertslund Syd - Masterplan Syd - Partnerskabsaftale - Styringsdialog - Nye partnerskaber - Dagligdagen i praksis Albertslund Syd 3 boligtyper 6

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958.

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958. Punkt 7. Hasseris Boligselskab - Grønnegården (afd. 5) Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51 - 492 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel og huslejestøtte -

Læs mere

AlmenHæfte Introduktion til fremtidssikringen

AlmenHæfte Introduktion til fremtidssikringen AlmenHæfte A Introduktion til fremtidssikringen Hvordan man kommer i gang med analyser og planlægning Indhold 1 2 3 4 5 6 7 Stort behov for at fremtidssikre de almene boliger og bebyggelser...5 AlmenNet

Læs mere

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 26. august 2008

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 26. august 2008 Finansieringsmuligheder Tirsdag den 26. august 2008 Overblik over finansieringsmuligheder Boligorganisationen Dispositionsfond Arbejdskapital Afdelingen Henlagte midler Besparelse på henlæggelser Bortfald

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Den vilde idé Beboere, beboergrupper og ildsjæle kan søge om støtte til en vild idé, som giver nye og inspirerende fælles faciliteter. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen DET

Læs mere

Reduktion, nedrivning og salg af almene boliger

Reduktion, nedrivning og salg af almene boliger Reduktion, nedrivning og salg af almene boliger Regler og muligheder Netværksmøde i AlmenNet 13. Maj 2015 Lars Holmsgaard Reduktion, nedrivning og salg af almene boliger Emner: Baggrund for reduktion Regler

Læs mere

BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI. Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse

BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI. Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse Side 1 af 5 BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI OM KOMMUNEN Dagsordener og referater Åbenhed Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse Budget Råd og nævn Valg Om dagsordener og referater

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

VEJLEDNING TIL Ansøgningsskema

VEJLEDNING TIL Ansøgningsskema Side 1 af 2 Den vilde idé Beboere, beboergrupper og ildsjæle kan søge om støtte til en vild idé, som giver nye og inspirerende fælles faciliteter. VEJLEDNING TIL Ansøgningsskema Realdania-kampagnen DET

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april 2016 1 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Orientering

Læs mere

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne Beslutningsprocessen - set med beboernes øjne 1 Udgivelsesår: 2017 Udarbejdet for AlmenNet: Anita Damkjær Eriksen, projektleder, KAB, Trine Trampe, KAB, Maida Kasumovic, KAB, Lone Skriver, KAB, Anders

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Boligforeningen 3B Havneholmen København V. Tilsagn om støtte til lån i medfør af lov om almene boliger m.v. 91 støtte til renovering m.v.

Boligforeningen 3B Havneholmen København V. Tilsagn om støtte til lån i medfør af lov om almene boliger m.v. 91 støtte til renovering m.v. Boligforeningen 3B Havneholmen 21 1561 København V Tilsagn om støtte til lån i medfør af lov om almene boliger m.v. 91 støtte til renovering m.v. Boligorganisation : Boligforeningen 3B Afdeling : 6067

Læs mere

Råd til byggeri HELHEDS- PLANER

Råd til byggeri HELHEDS- PLANER Råd til byggeri HELHEDS- PLANER som udviklingsgenerator og styringsværktøj Den omfattende renovering giver bygningerne i den indre del et markant anderledes og nutidigt udtryk. Himmerland Boligforening,

Læs mere

17. juni 2011 MM6 - RBF REFERAT. Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde. Mødested: Hånbæk - fælleshus. Mødedato: 14.

17. juni 2011 MM6 - RBF REFERAT. Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde. Mødested: Hånbæk - fælleshus. Mødedato: 14. REFERAT 17. juni 2011 MM6 - RBF Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde Mødested: Hånbæk - fælleshus Mødedato: 14. juni 2011 Deltagere: Beboere fra Afd. 1 Vinkelgården Repræsentanter fra Frederikshavns

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering?

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering? - helhedsplan eller renovering? Konklusion Kastanielunden, afd. 01-041 Dato: 28.02.2012 Kastanielunden er en bebyggelse beliggende i Viby Sj., der består af 16 familieboliger, der er bygget som dobbelthuse

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Pixi-udgave SAMDRIFT MELLEM ALMENE BOLIGAFDELINGER. En drejebog for praktikere

Pixi-udgave SAMDRIFT MELLEM ALMENE BOLIGAFDELINGER. En drejebog for praktikere Pixi-udgave SAMDRIFT MELLEM ALMENE BOLIGAFDELINGER En drejebog for praktikere Milepæle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Forarbejdsfasen Udviklingsfasen Etableringsfasen INDLEDNING Almene Boligorganisationer

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 13 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 TOFTEN VIBO (AFD. 137) S. 3-4 VESTERGÅRDSVEJ 3B (AFD. 6067) S. 5-6 1 PLACERING OG PROJEKTINDHOLD vestergårdsvej, 3b afd.

Læs mere

Boligsociale indsatser

Boligsociale indsatser Boligsociale indsatser 2015-2018 Nyt regulativ og hva så? Landsbyggefonden har udsendt et nyt regulativ på det boligsociale område, og det betyder, at der er nye regler for de bevillinger til boligsocialt

Læs mere

Renovering af Boligforeningen 10. marts 1943, afdeling 1, Dybbølvej

Renovering af Boligforeningen 10. marts 1943, afdeling 1, Dybbølvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. september 2016 Renovering af Boligforeningen 10. marts 1943, Der indstilles kommunal kapitaltilførsel samt garanti til lån til

Læs mere

Helhedsplaner kursus

Helhedsplaner kursus Helhedsplaner kursus 10.03.2009 Program 1 2 3 4 5 De overordnede rammer Vilkår for støtte Proces, organisering og samarbejde Økonomi Cases: Toften, Etagehusene, Silergården 1. De overordnede rammer Støttemuligheder

Læs mere

129 almene familieboliger, Skallerupvej Ombygnings- og renoveringssag med driftsstøtte og kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

129 almene familieboliger, Skallerupvej Ombygnings- og renoveringssag med driftsstøtte og kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 9. 129 almene familieboliger, Skallerupvej 37-469 - Ombygnings- og renoveringssag med driftsstøtte og kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2011-63833 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Margrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015

Margrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015 Margrethegården i dag Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015 A B D C F E Margrethegården med helhedsplan og lokalplan 278 Lokalplanen Indsigelser er indarbejdet i lokalplanen efter høringsperioden Det

Læs mere

Omdannelse af almene boligområder Helhedsplanlægning og renoveringsstøtte

Omdannelse af almene boligområder Helhedsplanlægning og renoveringsstøtte AlmenNet og Dansk Byplanlaboratorium Omdannelse af almene boligområder Helhedsplanlægning og renoveringsstøtte 7. april 2016 Indledning og præsentation Lars Holmsgaard Funktionsleder i Byggeteknisk funktion

Læs mere

Ansøgningsskema - Etablering af inklusionsboliger til psykisk og socialt sårbare personer

Ansøgningsskema - Etablering af inklusionsboliger til psykisk og socialt sårbare personer Ansøgningsskema - Etablering af inklusionsboliger til psykisk og socialt sårbare personer Den underskrevne ansøgning sendes som pdf til bolig@tbst.dk Tegninger, der er større end A4 format, kan sendes

Læs mere

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af t.kr. svarende til 79 t.kr. eller ca. 11 kr. pr. m² boligareal (7.333 m²).

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af t.kr. svarende til 79 t.kr. eller ca. 11 kr. pr. m² boligareal (7.333 m²). Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening u.k (v/dab), afdeling 89, Assentoft 6 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Kommunal garanti til støtte fra Landsbyggefonden til gennemførelse af renoveringsarbejder i Brabrand Boligforenings afdeling 4 og 5.

Kommunal garanti til støtte fra Landsbyggefonden til gennemførelse af renoveringsarbejder i Brabrand Boligforenings afdeling 4 og 5. Indstilling Til Byrådet via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 9. september 2016 Kommunal garanti til støtte fra Landsbyggefonden til gennemførelse af renoveringsarbejder i Brabrand Boligforenings afdeling

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 15

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 15 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 15 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 15 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

Finansieringsmuligheder. Mandag den 11. juni 2012

Finansieringsmuligheder. Mandag den 11. juni 2012 Finansieringsmuligheder Mandag den 11. juni 2012 Hvilke finansieringsmuligheder er der i en renoveringssag? Overblik over finansieringsmuligheder Boligorganisationen Dispositionsfond bl.a. løbende ydelsesstøtte

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

Finansieringsmuligheder

Finansieringsmuligheder Finansieringsmuligheder Tirsdag den 10. marts 2015 i Svendborg Byggechef Lisa Fomsgaard Nielsen BO-VEST Administrationsselskab for 3 boligselskaber på Vestegnen Albertslund Boligselskab Tranemosegård Vridsløselille

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

Indstilling. Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 11. november 2013 Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering Aarhus Kommune Teknik og Miljø Kommunal garanti til støtte fra Landsbyggefonden

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Skanderborg Kommune Juridisk Afdeling Skanderborg Fælled Skanderborg. Att.: Henriette Lund Momme. 7.

Midtjysk Boligselskab. Skanderborg Kommune Juridisk Afdeling Skanderborg Fælled Skanderborg. Att.: Henriette Lund Momme. 7. Midtjysk Boligselskab Skanderborg Kommune Juridisk Afdeling Skanderborg Fælled 1 8660 Skanderborg Att.: Henriette Lund Momme Vedr.: Skema B for afdeling 39 Poul La Coursvej i Skanderborg 7. november 2016

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. december 2015, kl i Kvartershuset, Roskildevej 63, 1.

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. december 2015, kl i Kvartershuset, Roskildevej 63, 1. Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. december 2015, kl. 17.00 i Kvartershuset, Roskildevej 63, 1. Inviterede Laurits Roikum, Bjørn Kalmark Andersen, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen,

Læs mere

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beslutningsforslag 4. Spørgsmål og diskussion 5. Beslutning om urafstemning.

Læs mere

God selskabsskik følg eller forklar

God selskabsskik følg eller forklar God selskabsskik følg eller forklar Denne vejledning i god selskabsskik er et bidrag til arbejdet for almene boligorganisationer for at gøre det lettere at opnå fokus i den daglige ledelse. Din boligorganisation

Læs mere

Efter en gennemgang af programmet for aftenen, fortæller Sara Terp Uhre om status for, hvor boligselskabet står i renoveringsprojektet i dag:

Efter en gennemgang af programmet for aftenen, fortæller Sara Terp Uhre om status for, hvor boligselskabet står i renoveringsprojektet i dag: REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.20 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 21 beboere fra 19 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

LANDSBYGGEFONDEN Juli 2011 Rev. maj 2016. Byggeteknisk dokumentation og indhold mv. i ansøgninger om støttede lån.

LANDSBYGGEFONDEN Juli 2011 Rev. maj 2016. Byggeteknisk dokumentation og indhold mv. i ansøgninger om støttede lån. LANDSBYGGEFONDEN Juli 2011 Rev. maj 2016 NOTAT Renoveringsstøtteordningen: Byggeteknisk dokumentation og indhold mv. i ansøgninger om støttede lån. 1. Indledning Dette notat har til formål at være en hjælp

Læs mere

Renovering af almene boliger via en helhedsplan

Renovering af almene boliger via en helhedsplan Renovering af almene boliger via en helhedsplan Denne folder beskriver de ting, der er ens for alle renoveringer via en helhedsplan. Vi tager dog altid udgangspunkt i den enkelte boligafdeling og de behov,

Læs mere

Vordingborg Boligselskab - Renovering af Egelyparken i Præstø - Godkendelse af skema A

Vordingborg Boligselskab - Renovering af Egelyparken i Præstø - Godkendelse af skema A Kommunalbestyrelsen 12-12-2013 1 Vordingborg Boligselskab - Renovering af Egelyparken i Præstø - Godkendelse af skema A Sagsnr.: 13/5828 - Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Fællessekretariatet

Læs mere

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur NOTAT Grønlands Hjemmestyre og Nuup Kommunea KOMMISORIUM FOR STYREGRUPPEN FOR PROJEKT BY- FORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING I NUUK 1. Indledning I marts 2006 afholdte Nuup Kommunea, Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet

Læs mere

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg forenede Boligselskaber 3104-8/0051 Grønlandsgård,

Læs mere

Fremtidsanalyse 9. marts 2015. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 9. marts 2015. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 9. marts 2015 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

PRÆSENTATION AF HELHEDSPLANEN

PRÆSENTATION AF HELHEDSPLANEN Nummer 4 september 2017 RENOVERING AFD. 21 PRÆSENTATION AF HELHEDSPLANEN Det har været en lang rejse. Faktisk er det fem år siden, at boligselskabet første gang fik tilsagn fra beboerne på Kjeldsens Alle

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 RENOVERING Til beboerne! Hermed indkaldes der til ekstraordinært afdelingsmøde. Mandag den 8. oktober 2012 kl. 19.00 i Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej

Læs mere

Der er cirka 135 deltagere til møder, inklusive medarbejdere fra administrationen og nogle medlemmer fra boligselskabets organisationsbestyrelse.

Der er cirka 135 deltagere til møder, inklusive medarbejdere fra administrationen og nogle medlemmer fra boligselskabets organisationsbestyrelse. Mandag den 22. juni 2015 Klokken 18:30 19:40 Auditoriet, MCH Messecenter Herning, Vardevej 1, 7400 Herning REFERAT Der er cirka 135 deltagere til møder, inklusive medarbejdere fra administrationen og nogle

Læs mere

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen Tilsynet med det støttede boligbyggeri Politisk eslutningskompetenceplan Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen 1 Indhold Politisk eslutningskompetenceplan... 1 Styrelsesvedtægten:... 3 Generelle

Læs mere

Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010

Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010 Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010 Liselund/Filstedvej Himmerland Andelsboligforening afd. 6 Orienteringsmøde I dette hæfte har vi samlet de

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet NOTAT Dato: 3. september 2015 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2015-162 Sagsbeh.: Forsøgsgruppen Dok id: Udmelding af temaer for forsøgs- og udviklingsprojekter

Læs mere

Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd.

Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. Punkt 11. Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. 1 - Skema A 2016-049065 By- og Landskabsudvalget indstiller

Læs mere

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Parterne aftaler herved Målrettet at arbejde for at opfylde aftalens indhold. Aftaleholderen er ansvarlig for at levere det aftalte indhold samt at opfylde de vedtagne

Læs mere

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN TIL OPRETNING, UDBEDRING, VEDLIGEHOLDELSE, FORBEDRING, OMBYGNING, SAMMENLÆGNING AF LEJLIGHEDER OG MILJØFORBEDRING I ALMENT BYGGERI SAMT INFRASTRUKTURÆNDRINGER I

Læs mere