TEKNIK- OG MILJØUDVALGET. DAGSORDEN for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEKNIK- OG MILJØUDVALGET. DAGSORDEN for mødet den 10.11.2014, kl. 15:00 i Rådhuset, 1. sal, værelse 51"

Transkript

1 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DAGSORDEN for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, 1. sal, værelse Forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 46 "Grønttorvsområdet" ( ) 1

2 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 8. Forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 46 "Grønttorvsområdet" ( ) Borgerrepræsentationen skal tage stilling til offentliggørelse af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 46 Grønttorvsområdet med tilhørende kommuneplantillæg, der muliggør en byudvikling af den kommunale grund mellem Gammel Køge Landevej, Torveporten og Værkstedsvej i Valby, herefter kaldet Torveporten Syd. INDSTILLING OG BESLUTNING Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 1. at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 46 Grønttorvsområdet (bilag 1) godkendes med henblik på offentliggørelse i 8 uger.. at der udover den lovpligtige borgerdialog bestående af 8 ugers høring og offentliggørelse på kommunens hjemmeside Bliv Hørt afholdes et borgermøde. Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,. at det tilhørende forslag til tillæg til Kommuneplan 011 (bilag 1) godkendes med henblik på offentliggørelse sammen med lokalplanforslaget i 8 uger. PROBLEMSTILLING I 011 vedtog Borgerrepræsentationen en lokalplan for Grønttorvsområdet i Valby Syd, som bl.a. skaber rammerne for en omdannelse af erhvervsarealer til et blandet byområde med byggeret for op til m² boliger og erhverv. De øvrige byggemuligheder på ca m² er fastlagt i en rammelokalplan, hvor opførsel af nybyggeri forudsætter supplerende lokalplan. Borgerrepræsentationen har den 1. december 01 tiltrådt, at der kan indgås partnerskabsaftale med et alment boligselskab om 90 boliger på den sydvestlige del af den kommunalt ejede grund Torveporten Syd. Med aftalen forpligter kommunen sig til at udarbejde det fornødne plangrundlag i form af et lokalplantillæg. Forvaltningerne har på denne baggrund fundet det hensigtsmæssigt at tilvejebringe et nyt plangrundlag for hele Torveporten Syd, der i dag bruges til boldbaner med klubhus for Valby Boldklub. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med rammerne i Kommuneplan 011. Lokalplanen forudsætter derfor vedtagelse af et kommuneplantillæg, hvor området får én ramme og hvor bebyggelsesprocent, friarealer, parkering og fordelingen af boligstørrelser foreslås regnet for området under ét. LØSNING Formålet med lokalplantillægget er at muliggøre udvikling af Torveporten Syd med boliger og serviceerhverv, samt mulighed for at integrere en op til m² stor børneinstitution i bebyggelsen. Området har et grundareal på ca m², eksklusiv tilstødende vejarealer. Langs Gammel Køge Landevej muliggøres en erhvervsbebyggelse med m² etageareal med krav om publikumsorienterede serviceerhverv herunder butikker. Den nordvestlige del af området ved Torveporten og Værkstedsvej fastlægges til etageboliger med ca m² etageareal. Her muliggøres Side 1

3 publikumsorienterede serviceerhverv i stueetagen mod Torveporten og en børneinstitution i den indre del af bebyggelsen. I den sydvestlige del af området langs Værkstedsvej muliggøres en tæt-lav bebyggelse med et etageareal på ca m². Ved fuld udbygning er bebyggelsesprocenten 150 for lokalplantillægsområdet under ét. Bebyggelsesplanen i lokalplantillægget er en mindre justering af bebyggelsesplanen vist i rammelokalplanen. Lokalplanen fastlægger placering og udformning af bebyggelsen samt friarealer således, at boliger og friarealer beskyttes mod trafikstøj fra Gammel Køge Landevej. Én intern vej i området vil betjene hele bebyggelsen og sikre adgang til både erhvervsbebyggelsen, etageboligerne, tæt-lav bebyggelsen samt den eventuelle børneinstitution. Parkeringen ved den tæt-lave bebyggelse anlægges på terræn. Ved etageboligerne samt erhvervsbebyggelsen etableres parkeringen i konstruktion. Parkeringsnormen er i størrelsesordenen og højst 1 p-plads pr. 00 m² etageareal, bortset fra detailhandel, hvor den er 1 pr. 100 m² etageareal. Området bruges i dag som boldbaner og klubhus for Valby Boldklub. Der er i forslag til lokalplan for Valby Idrætspark vist mulighed for re-lokalisering af Valby Boldklubs klubhus. Der er ikke truffet beslutning om erstatningsarealer. En eventuel beslutning om etablering af erstatningsbane vil forudsætte tilvejebringelse af areal og finansiering og vil kunne indgå i en kommende budgetforhandling eller overførelsessag. Byliv Byrummene i lokalplanområdet består af en række offentlige og semi-offentlige pladser og gårdrum. I den tæt-lave bebyggelse etableres tre pladser til leg og ophold, og husene vil have fælles gårdrum. I etageboligbebyggelsen etableres et stort fælles gårdrum med nem adgang til både Torveporten og den interne vej. Mod Gammel Køge Landevej vil der være en tilbagetrækning i erhvervsbebyggelsen med en lille plads og en åbning i bygningen, som giver adgang til området. I overensstemmelse med kommuneplanen er friarealkravet om 40 % af boligetagearealet, 10 % af erhvervsetagearealet og 100 % af etagearealet til børneinstitutioner. Bæredygtighed Lokalplantillægget fastlægger bestemmelser om bæredygtighed ved krav om laveste energiklasse, ved at alle tage med hældning under 0 skal udføres som grønne tage. Det forventes, at der med udviklingen af Grøntorvsområdet vil blive etableret en fælles kloakledning, til regnvands- og skybrudshåndtering, som Torveporten Syd vil kunne koble sig på. Forslag til tillæg til Kommuneplan 011 I forslag til tillæg til Kommuneplan 011 (bilag 1), foreslås området ændret fra et boligområde samt et bolig- og serviceerhvervsområde (B4* og del af C*område) til ét område til boliger og serviceerhverv (C*-område). C*-området har en bebyggelsesprocent på 150, et parkeringskrav på 1 pr. 00m² etageareal og en boligandel på mellem 40 og 75 %. Det foreslås endvidere, at de særlige bemærkninger fra rammerne i Kommuneplan 011 videreføres for den del, der gælder dette område: at bebyggelsen efter bestemmelser i lokalplanen kan opføres i op til 8 etager, dog en bebyggelse i op til 11 etager syd for Torveporten. Der bliver ikke mulighed for øget bebyggelse i forhold til de gældende planer samlet set. Da ændringen i kommuneplanrammerne ikke anses for at være i strid med kommuneplanens hovedprincipper og vurderes som mindre betydende, er en forudgående høring med indkaldelse af ideer og forslag undladt (jf. planlovens c). Et nyt forslag til lokalplantillæg til lokalplan 46 for Grøntorvsområdet med tilhørende kommuneplantillæg forventes fremlagt til politisk behandling i december 014. Dette tillæg omfatter selve Grønttorvet. De to områder, for hhv. tillæg 1 og tillæg, har hver deres tids- og procesplaner og fremlægges derfor som to selvstændige plantillæg. Intern høring Kommunen har løbende været i dialog med Valby Lokaludvalg og Valby Boldklub, samt følge- Side

4 gruppen for Valby Idrætspark. I samarbejde med Valby Boldklub er der i helhedsplan og Forslag til lokalplan for Valby Idrætspark vist mulighed for re-lokalisering af boldklubbens klubhus. I januar 014 udsendte Teknik- og Miljøforvaltningen en intern høring vedrørende tillæg 1 til lokalplan 46 Grønttorvsområdet. Tillægget indeholdte på dette tidspunkt udover Torveporten Syd en grund nord for Torveporten. I forhold til Torveporten Syd mener lokaludvalget, at bebyggelsesprocenten for området langs Gammel Køge Landevej ikke bør overstige 185. Herudover bemærker udvalget, at friarealer i Torveporten Syd placeret langs Gammel Køge Landevej ikke egner sig til ophold. Lokaludvalget er positivt indstillet overfor tæt-lav-bebyggelsen. Forvaltningens bemærkninger Den tilrettede plan for Torveporten Syd imødekommer kommentarer fra den interne høring fra Valby Lokaludvalg ved at minimere friarealer langs Gammel Køge Landevej og i stedet placere friareal bag ved bebyggelsen. I forhold til bebyggelsesprocenten vil erhvervsbebyggelsen langs Gammel Køge Landevej bevare sin højde på mellem 4-6 etager for at skærme området mod støjgener, og etageboligbebyggelsen vil trappe ned til etager i den centrale del af lokalplan-tillæggets område. Bebyggelsesprocenten for det samlede område vil være 150, og hermed en lavere udnyttelsesgrad, end der tidligere var muliggjort inden for kommuneplanrammerne. Miljøvurdering Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdede en miljøvurdering til lokalplan nr. 46 Grønttorvsområdet. Da plantillæggene kun indeholder mindre ændringer i forhold til lokalplanen, vurderes yderligere indvirkning på miljøet at være minimal, og der er derfor ikke udarbejdet en ny miljørapport i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Afgørelsen herom vil blive offentliggjort samtidig med lokalplanforslaget. Borgerdialog Det indstilles, at der i samarbejde med Valby Lokaludvalg afholdes et borgermøde i høringsperioden. ØKONOMI Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for kommunen. Forvaltningerne skønner, at de nye byggeretsgivende områder genererer ca. 500 arbejdspladser med en årlig skattemerindtægt på ca. 6,7 mio. kr. (01 priser). Skønnet baseres på en fuld udbygning af lokalplanens byggeretsgivende områder. VIDERE PROCES Efter politisk behandling sendes planforslagene i høring i 8 uger. Efter offentlighedsfasen vil forvaltningerne gennemgå de modtagne henvendelser og på baggrund heraf udarbejde indstilling om endelig vedtagelse af planforslagene. Denne forventes forelagt Borgerrepræsentationen i maj 015. Bjarne Winge Pernille Andersen BILAG Bilag 1 - Forslag til tillæg til lokalplan nr. 46 med tilhørende forslag til kommuneplantillæg, del I. Bilag 1a - Forslag til tillæg til lokalplan nr. 46 med tilhørende forslag til kommuneplantillæg, del II. Bilag Faktaark Side

5 8 BILAG 1 - FORSLAG TIL TILLÆG TIL LOKALPLAN NR. 46 MED TILHØRENDE FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG, DEL I.

6 GRØNTTORVSOMRÅDET TILLÆG 1 Forslag til tillæg til lokalplan nr.46 med tilhørende forslag til kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den XX.XX 014 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 46 Grønttorvsområdet med tilhørende forslag til kommuneplantillæg. Lokalplanområdet ligger i bydelen Valby. Bilag Offentlig høringsperiode fra den xx. xxxx til den xx. xxxx 014 Side 4

7 Indhold Redegørelse for tillæg til lokalplanen og kommuneplantillægget... Lokalplan tillæggets og kommune plantillæggets baggrund og formål... Lokalplantillæggets område og kvarteret... 4 Byggeønsker... 4 Byrum og forbindelser i Valby Syd... 5 Lokalplanen og kommuneplantillæggets indhold... 5 Trafik... 8 Miljøforhold... 9 Skyggediagrammer Skyggediagrammer Lokalplantillæggets sammenhæng med anden planlægning og lovgivning... 1 Fingerplan Regional Udviklingsplan Overordnede strategier...1 Kommuneplan Trafikstøj...15 Bydelsplan...15 Lokalplaner i kvarteret...15 Miljø i byggeri og anlæg...16 Regnvand...16 Tilladelser efter anden lovgivning Affald Jord- og grundvandsforurening Museumsloven Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer, byrum og parkering Byrum Forureningsgener Bæredygtighed og regnvand Grundejerforening Matrikulære forhold Retsvirkninger Ophævelse af lokalplan bestemmelser...9 Tegning nr. 1.1 Lokalplanområdets eksisterende forhold...1 Tegning nr..1 Anvendelse... Tegning nr..1 Vej- og stiforhold... Tegning nr. 4.1 Bebyggelsesplan...4 Tegning nr. 5.1 Friarealer...5 Tillæg til Kommuneplan Forslag til Tillæg til Kommuneplan Hvad er en lokalplan og et kommuneplantillæg... 8 Lokalplan...8 Lokalplanforslagets retsvirkninger...8 Lokalplanens endelige retsvirkninger...8 Kommuneplantillæg...8 Mindretalsudtalelser...9 Mindretalsudtalelser...9 Protokolbemærkninger Formål Område Anvendelse Vejforhold Bebyggelsens omfang og placering...1 Praktiske oplysninger... Bagsiden Side 5

8 Redegørelse for tillæg til lokalplanen og kommuneplantillægget Retortvej Grønttorvet Torveporten Følager Folehaven Gammel Køge Landevej Luftfoto af lokalplanområdet med afgrænsning af lokalplan nr. 46 vist med fuld optrukket linje og tillæg nr.1 med stiplet linje. Lokalplan tillæggets og kommuneplantillæggets baggrund og formål På baggrund af Grønttorvets ønske om at flytte engrosmarkedet til Taastrup vedtog Borgerrepræsentationen i 011 lokalplan nr. 46 for Grønttorvsområdet, inklusive den kommunale ejendom syd for Torveporten, der er anlagt med boldbaner og et klubhus for Valby Boldklub. I forbindelse med udbud til prækvalifikation af almene boligprojekter har Københavns Kommune har modtaget en ansøgning om opførelse af en boligbebyggelse med 90 gårdhavehuse på den sydvestlige del af grunden. På mødet den 1. december 01 gav Borgerrepræsentationen bemyndigelse til at indgå en partnerskabsaftale med SAB ved KAB om projektet. Efterfølgende er projektet videreudviklet og indeholder nu 84 boliger. Lokalplan nr. 46 er en rammelokalplan bl.a. for den kommunale ejendom, og realisering af byggeønsket udløser derfor krav om tillæg til lokalplanen. Det indstilles, at tillægget omfatter hele ejendommen med byggeretsgivende bestemmelser, selvom der ikke er aktuelle byggeønsker på den øvrige del. Hermed sikres der sammenhæng med hensyn til placering og udformning af bebyggelse, adgangsforhold, friarealer og forebyggelse af forureningsgener. Området bruges i dag som boldbaner og klubhus for Valby Boldklub. Der er i forslag til lokalplan for Valby Idrætspark vist mulighed for relokalisering af Valby Boldklubs klubhus i idrætsparken. Der er ikke truffet beslutning om erstatningsarealer for boldbanerne. En eventuel beslutning om etablering af erstatningsbaner vil forudsætte tilvejebringelse af areal og finansiering og vil kunne indgå i en kommende budgetforhandling eller overførelsessag. Lokalplantillægget skal muliggøre, at byomdannelsesområdet mellem Gammel Køge Landevej, Torveporten og Værkstedsvej kan omdannes til et tæt byområde med en blanding af boliger og erhverv. Området vil fremover kunne tilbyde: ter en blandet beboersammensætning. Gammel Køge Landevej. Københavns Kommune Side 6

9 Ś ª «til omgivelserne - også til det kommende byområde på Grønttorvet. Fakta Der skal i udviklingen af området tages særligt hensyn til sammenhæng med de tilstødende områder, udnyttelse af stationsnærheden, attraktive og trygge byrum samt fokus på bæredygtige løsninger. Grundareal (inkl. intern vej) m Kælder.800 m Fodaftryk m Samlet bruttoetageareal (eks. kælder) m Bebyggelsespct. 150% Lokalplantillæggets område og kvarteret Det samlede område omfattet af lokalplan nr. 46 har inkl. Torveporten Syd et areal på ca m². Området for lokalplantillægget er på ca m². Lokalplantillæggets område afgrænses mod øst af Gam ó Ħ ± ª Ellebjerg-området og Poppelstykket, der, ligesom Grønttorvsområdet, er under omdannelse fra industri til blandet bykvarter. µ ± ĥ som sammen med Følager danner et centralt element i byudviklingen i Valby Syd, og skal ombygges til butiksstrøg, ó ± ª Ĵ ± på tværs af Gammel Køge Landevej. Lokalplantillæggets område afgrænses mod syd af bebyggelsen Elleparken, der, udover et butiksstrøg, hovedsageligt indeholder almene boliger. Mod vest afgrænses lokalplantillæggets område af Værkstedsvej og Håndværkerbyen, en karakteristisk bebyggelse fra 50 erne og 60 erne. Den lille indu- strienklave har arkitektoniske kvaliteter og huser i dag mindre virksomheder som et af de 1 områder, der er i Kommuneplan 011 er udpeget til kreative erhverv. Byggeønsker KAB har i samarbejde med Domus arkitekter udviklet et projekt som omhandler 84 gårdhavehuse ved Værkstedsvej, overfor Håndværkerbyen. Husene tager udgangspunkt i Håndværkerbyens bygninger med shedtag og mørke farver i facaden, og byggefelterne er placeret ud fra Håndværkerbyens bebyggelsesstruktur, som skaber smalle og intime rum mellem husene. I gaderummene er der kantzoner til ophold og cykelparkering, og mindre pladsdannelser med ophold og funktioner for områdets beboere. I byggefelterne er husene placeret som rækkehuse i - etager med gårdrum, som deles mellem 4 enheder. Planen for det øvrige område er udarbejdet med udgangspunkt i forslaget til den almene bebyggelse samt bebyggelsesstrukturen som er angivet i lokalplan nr. 46. På Toftegårds plads Allé Vigerslev e Trekronergad Gam me l Kø ge Lan dev ej s Ramsin gsvej VIGERSLEV ALLÉ F.L. SMIDTH KULBANEVEJ j rtve Reto GRØNTTORVET OG TORVEPORTEN Tor vep orte n Ca rl J ac ob se ns Ve j NY ELLEBJERG OMRÅDET Føl age r s NY ELLEBJERG SJÆLØR Foleha ven s POPPELSTYKKET Ellebjergvej VALBY IDRÆTSPARK Kort der viser Det Sydlige Valby. og de udviklings områder der er under udvikling 4 Københavns Kommune Side 7

10 hjørnet af Torveporten og Værkstedsvej placeres en etagebebyggelse og langs Gammel Køge Landevej en randbebyggelse som beskytter resten af området mod trafikstøj. Der etableres herudover en fælles vej, som betjener hele lokalplantillæggets område. Den oprindelige plan er justeret for at give mere plads til friarealer, for at skabe mere rationelle bebyggelsestyper, samt for at skabe en skalamæssig overgang til den tætlave almene bebyggelse. Byrum og forbindelser i Valby Syd Valby er præget af store trafikårer og udstrakte industriområder. De store industriområder har haft væsentlig betydning for Valbys erhvervsliv og beboere og har influeret på byudviklingen ikke kun lokalt, men for hele København. Håndværkerbyen Disse industriområder er i dag næsten alle under omdannelse til integrerede byområder, og her ligger en mulighed for at sikre bedre sammenhænge. Trafikårerne er under udbygning bl.a. med København-Ringstedbanen. Risikoen for, at den allerede gældende barriereeffekt forstærkes, er stor. Derfor gælder det om at indtænke stiforbindelser i anlæggene. I 011 blev der igangsat en analyse Byrum og Forbindelser i Valby Syd, der havde som formål at kortlægge potentialer for at sikre sammenhænge mellem de store byudviklingsområder og de eksisterende kvarterer. Den fremtidige planlægning skal sikre overgange mellem lokalplanområderne og deres omgivelser. Det skal prioriteres at skabe flere og mere indbydende bro- og tunnelforbindelser, og der er desuden foreslået stitunneler under Køge Bugt-banen. Desuden skal hegn saneres, og uhensigtsmæssige barrierer fjernes, blandt andet for at sikre bedre forbindelser igennem Valby, samt skabe mangfoldige byrum, der beriger byen og giver mulighed for, at alle kan deltage i hverdagens byliv. Lokalplanen og kommuneplantillæggets indhold Valby forventes at vokse med næsten indbyggere frem til år 09. I fremtiden bliver Valbys tidligere industriområder nye attraktive bykvarterer til den voksende københavnske befolkning. Industrien og engroshandelen forsvinder, og Grønttorvet rykker til Høje Taastrup, og i stedet flytter københavnerne ind i et blandet udbud af boliger. Siden Grønttorvet i Valby blev taget i brug i 1958, er storbyen rykket længere ud og omkranser nu torvegrunden. Samtidig har Grønttorvet brug for udvidelsesmuligheder, der vanskeligt kan tilgodeses. Torvet har derfor besluttet at etablere sig i et nyt og moderne torv i Høje Taastrup og ønsker at afhænde grunden i Valby til investorer. Bekkersgård Vænges butikscenter Krydset ved Torveporten og Gammel Køge Landevej Boldbanen syd for Torveporten Københavns Kommune 5 Side 8

11 Illustration fra Byrum og forbindelser i Valby Syd. Illustrationen viser et mulig scenarie for udviklingen af byudviklingsområderne i bydelen med fokus på stærke byrumsmæssige forbindelser. Planer for omdannelse i sydlige Valby Fodgængerstrøg med sekvenser af pladser, opholdsog aktivitetsområder samt evt. handel og kultu r Grønne cykelruter Hovedforbindelser for fodgængere og cyklister Vigtige ny broer /tunneler på tværs af jernbaner og strøg Ny principiel grøn kile der forbinder til Vigerslevparken Eksisterende parker og grønne områder Grænse for lokalplan Grønttorvsområdet S Fremtidig trafik (ÅDT) Signalreguleret kryds Stationsadgang Fremtidigt signalreguleret kryds Skoler Aktivitet / mødested 6 Københavns Kommune Side 9

12 Omdannelsen af Grønttorvsområdet vil binde Valby Syd bedre sammen. Københavns Kommune ønsker, at Grønttorvsområdet omdannes til et tæt og funktionsblandet område, bl.a. begrundet i den stationsnære beliggenhed. Udviklingen af Torveporten Syd vil være et af de første skridt i udviklingen af det nye bykvarter, og Torveporten vil i fremtiden være en af adgangsvejene ind i det nye område. Anvendelse Formålet med planerne er at udvikle området til et attraktivt område med boliger og serviceerhverv, herunder mulighed for butikker i bebyggelsen langs Torveporten samt mulighed for at integrere en op til m² stor børneinstitution i bebyggelsen. Området har et grundareal på ca m², eksklusive tilstødende vejarealer. Langs Gammel Køge Landevej fastlægges området til en erhvervsbebyggelse med ca m² etageareal med krav om publikumsorienterede serviceerhverv, herunder butikker langs en del af Gammel Køge Landevej og Torveporten. Den nordvestlige del af området ved Torveporten og Værkstedsvej fastlægges til en etageboligbebyggelse med ca m² etageareal. Her kan der være publikumsorienterede serviceerhverv i stueetagen mod Torveporten, og der kan indrettes en børneinstitution i den indre del af bebyggelsen. I den sydvestlige del af området langs Værkstedsvej fastlægges der en gårdhavehusbebyggelse med et etageareal på ca m². Ved fuld udbygning har bebyggelsen for det samlede område et etageareal på m², svarende til en bebyggelsesprocent på 150 inkl. intern vej i området. Bebyggelsesprocenten gælder for lokalplantillægsområdet under ét. Illustrationsplan af lokalplantillæggets område Lokalplantillægget fastlægger placering og udformning af bebyggelsen samt friarealer således, at boliger og friarealer beskyttes mod trafikstøj fra Gammel Køge Landevej. Én intern vej i området vil betjene hele bebyggelsen, og sikre adgang til både erhvervsbebyggelsen, etageboliger, en eventuel børneinstitution og det tæt lave boligbyggeri uden at krydse interne stier i området. Visualisering af tæt-lav bebyggelsen. Illustration: Domus Arkitekter Københavns Kommune 7 Side 10

13 Parkering foregår dels på terræn dels i konstruktion. Parkeringen ved den tæt lave bebyggelse anlægges på terræn. Ved etageboligerne samt erhvervsbebyggelsen langs Gammel Køge Landevej etableres parkeringen i konstruktion. Parkeringsnormen er i størrelsesordenen og højst 1 p-plads pr. 00 m² etageareal, bortset for detailhandel, hvor den er 1 pr. 100 m etageareal. Bebyggelse, byrum og byliv Byrummene i lokalplantillægget er placeret, så de er nemme at komme til for områdets brugere, og er beskyttede mod vind og støj. Bebyggelsen er disponeret, så der er gode solforhold i de fælles friarealer. Bebyggelsen i Torveporten Syd skal leve op til tre overordnede principper: med en levende facade mod Torveporten. byen, som ligger vest for lokalplantillæggets område. Køge Landevej, og samtidigt skærme resten af bebyggelsen mod støj. Bæredygtighedsvurdering Udnyttelse af stationsnærheden samt bestemmelser om lavenergi og om opsamling og genbrug af regnvand er de vigtigste elementer i krav, der skal tilgodese ønsket om bæredygtighed. Andre elementer er prioritering af fodgængere og cyklister ved krav til vej- og stinettet samt krav om bevaring og nyplantning af træer og anden beplantning, om begrønning af tage og om udformning af facader og tage med henblik på mulighed for at udnytte solenergi. Tillæg til Kommuneplan 011 Den ønskede disponering af området er ikke i overensstemmelse med rammerne i Kommuneplan 011. Der er derfor udarbejdet et forslag til et tillæg til Kommuneplan 011 for bl.a. ændring i rammen og rammeafgrænsning. Se uddybning og kort i afsnittet Kommuneplan 011 s. 10, samt selve forslaget til kommuneplantillæg i afsnittet Forslag til tillæg til Kommuneplan 011 s. 1. Ud over, hvad der er beskrevet i afsnittet Tillæg til Kommuneplan 011, forventes et nyt forslag til lokalplan (Tillæg til lokalplan 46 for Grøntorvsområdet) med tilhørende kommuneplantillæg fremlagt til politisk behandling. De to områder, har hver deres tids- og procesplaner og fremlægges derfor som to selvstændige plantillæg. Typisk stueplan. Tæt-lav bebyggelsen. Illustration: Domus Arkitekter torvsområdet, der stort set bare justerer og præciserer den gældende rammelokalplan for Grønttorvsområdet til en byggeretsgivende plan. I følge Kommuneplanens rækkefølgeplan kan området udvikles i perioden I Tillæg til lokalplan 46 for Grønttorvsområdet, som forventes forlagt som forslag for udvalgene og Borgerrepræsentation ved årsskiftet, forslås der byggeretsgivende bestemmelse som ændrer områdets anvendelse og bebyggelsesstruktur. Der vil i den anledning, hvis forslag til tillæg til lokalplan 46 for Grønttorvsområdet, er godkendt politisk, ligge to kommuneplantillæg på samme kommuneplanramme. Trafik Beliggenheden ved Gammel Køge Landevej som hovedfærdselsåren, der binder det centrale og det sydlige Valby sammen, og sammenhængen på tværs til de nye byudvik- området er særligt vigtige. Dette understreges ved krav til bebyggelse, vejanlæg og friarealer langs vejen. Gammel Køge Landevejs status som fordelingsgade vil ikke blive ændret. I 007 var den gennemsnitlige hverdagsdøgntrafik ud for lokalplanområdet ca køretøjer. I et byudviklingsperspektiv på år forventes trafikken at stige til ca Denne stigning er både forårsaget af byudviklingen i Valby og den generelle trafikudvikling. Dette forudsætter en 4-sporet vej på Opstalt. Tæt-lav bebyggelsen. Illustration: Domus Arkitekter 8 Københavns Kommune Side 11

14 hele strækningen. Der er tilstrækkelig bredde til 4 spor, fortove, cykelstier og på visse strækninger også træbeplantning. Folketinget besluttede den 18. maj 010 at anlægge en jernbane mellem København og Ringsted med stop på tion mod vest den nuværende Ringbane og drejer herfra mod syd kort før Vigerslev Allé Station. Efter krydsning af Retortvej forløber Ringstedbanen gennem det grønne område ved Kulbanevej i et højt liggende tunnel. Signaturforklaring 58-6 db 6-68 db 68-7 db 7-78 db Over 78 db Folketinget besluttede i marts 014 en lov om projektering af nyanlæg og hastighedsopgraderinger af en række jernbanestrækninger på hovedbanen og regionalbanerne, herunder en niveaufri skæring mellem Øresundsbanen lebjerg Station. Endvidere blev med metroaftalen i 014 besluttet, at anlægge en ny metrolinje mellem hovedbanen over Sydhav- i 0. blive et nyt, stærkt knudepunkt med omstigning mellem metro, S-tog og fjern- og regionaltogstrafikken, og dette vil øge kapaciteten, attraktiviteten og tilgængeligheden i hovedstadens kollektive transportsystem. Perroner ved de netop ibrugtagne nye hovedspor for Ellebjerg til regionaltog på Vestbanen, til/fra København H ad de nye hovedspor. Herudover vil fra 018, når den nye København-Ringsted-bane ibrugtages, samtlige regional- Ellebjerg. Det er endvidere besluttet fremtidigt at anlægge perroner til Øresundsforbindelsen, der også i dag passerer Miljøforhold VVM Der er ikke anlæg eller projekter indenfor lokalplanområdet, der vurderes at være til skade for miljøet, og de anses dermed ikke at være omfattet af VVM-bestemmelserne (bek. nr af 15. december 010). Støj målt 1,5m højde i lokalplantillæggets område indeholder mindre ændringer i forhold til lokalplanen, vurderes yderligere indvirkning på miljøet at være minimal. Der foretages derfor ikke en miljøvurdering. Afgørelsen herom er offentliggjort samtidig med planforslagene. Regnvand I forbindelse med byudviklingen af Grønttorvsområdet skal udviklingsområderne, herunder tillægsområdet separatkloakeres i henhold til Tillæg til Spildevandsplan 008. Fremtidigt forventes det, at der bliver etableres en fælles kloakledning, som Torveporten Syd vil kunne koble sig på. I størst mulige omfang skal regnvand forsinkes på grunden. Trafikstøj Trafikstøjniveauet langs Gammel Køge Landevej ligger over Lden 68 db i 1½ og 4 meters højde. Det planlagte erhvervsbyggeri langs Gammel Køge Landevej vil udgøre en væsentlig afskærmning af de bagved liggende friarealer og bebyggelse. Hvis ikke erhvervsbebyggelsen opføres før boligbebyggelsen, vil både etageboligbebyggelsen og gårdhavehusbebyggelsen stadig kunne opføres uden særlig støjdæmpende foranstaltninger. Der vil dog skulle foretages afskærmning af de tilhørende friarealer for at overholde de gældende støjkrav (under 58 db på opholdsarealer) MPP, Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forvaltningen udarbejdede en miljøvurdering til lokalplan nr. 46 Grønttorvs-området. Da plantillæggene kun Tværsnit. Tæt-lav bebyggelsen. Illustration: Domus Arkitekter Københavns Kommune 9 Side 1

15 10 Københavns Kommune Side 1

16 Skyggediagrammer 1. marts kl juni kl marts kl juni kl marts kl. 16 Skyggediagrammer Bebyggelsen på Torveporten Syd er placeret, så der skabes solrige byrum og gode dagslysforhold i bebyggelsen. Det centralt placerede friareal og gårdrummet i etagebebyggelsen, samt de mindre pladser i gårdhavehusbebyggelsen har gode solforhold året rundt. 1. juni kl. 16 Som det fremgår af sollys-diagrammerne vil dele af pladserne ligge i skygge i de tidligste morgentimer og sidst på dagen. Den sydlige del af etagebebyggelsen er sænket mod syd, så der er flere soltimer i gården. Københavns Kommune 11 Side 14

17 Lokalplantillæggets sammenhæng med anden planlægning og lovgivning Fingerplan 01 Ifølge Fingerplan 01, der er Miljøministeriets landsplandirektiv for planlægning i hovedstadsområdet, skal stationsnære område udnyttes med bebyggelsesprocenter, der modsvarer den centrale beliggenhed og gode tilgængelighed. Byfunktioner, der på grund af arealudnyttelse, størrelse eller besøgsmønstre har en intensiv karakter skal placeres inden for de stationsnære områder. Størstedelen af Torveports-området ligger inden for denne afstand fra on, og fra Vigerslev station. Ved knudepunktstationer skal det tilstræbes, at byggemulighederne forbeholdes regionale funktioner, herunder kontorerhverv og detailhandel. Forslag til tillægget til lokalplan er i overensstemmelse med Fingerplan 01. Med beslutning om anlæg af metro metrosystemet og derved resten af byen via de allerede opførte metrolinjer og Citymetroringen. Metroen forventes åbnet i 0. Regional Udviklingsplan 01 Regionsrådet vedtog i september 01 den regionale udviklingsplan. Den regionale udviklingsplan er en vision for hovedstadsregionens udvikling de kommende år inden for trafik, uddannelse, klima og erhverv. Regionens konkurrence- og tiltrækningskraft skal øges, alle talenter skal i spil, hvis regionens borgere skal have de kompetencer, der er efterspurgt på arbejdsmarkedet i dag og fremover. Endvidere skal regionen sikres mod oversvømmelser og hedebølger og nedbringe udslippet af CO. Forslag til tillægget til lokalplan er i overensstemmelse med Den Regionale Udviklingsplan 01. Overordnede strategier Lokalplanen set i forhold til mål og værdier i planlægningen Borgerrepræsentationen har i 009 vedtaget: Metropol for mennesker og Arkitekturby København, der beskriver kommunens målsætninger for udviklingen af et velfungerende byliv og byens arkitektur. I det efterfølgende vurderes det, hvorledes lokalplanen kan bidrage til disse værdier og målsætninger. Den samlede vurdering er, at lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommunens mål og værdier. Byen for alle / Metropol for mennesker Områdets nye byrum indgår i et varieret udbud af offentlige byrum, hvor der er plads til såvel støjende som mere stille aktiviteter. I udformningen af byrummene og i anvendelsen af specielt stueetagerne lægges vægt på at fremme tryghed og tilgodese de forskellige behov, som beboere, brugere og øvrige besøgende har. Arkitekturby København Københavns Kommunes arkitekturpolitik sigter mod at fremme byens egenart, byrum og urbane landskaber, bæredygtigt byggeri samt arkitektonisk kvalitet. Der er arbejdet med bebyggelsens arkitektoniske kvalitet og egenart herunder skala, proportionering og sammenhæng mellem bebyggelsen (det lodrette niveau) og byrummene (det vandrette niveau). Kommuneplan 011 Med udgangspunkt i områdets samlede udvikling er der til Kommuneplan 011 indarbejdet nye rammer for området. Området er udpeget som et lavenergiområde som B4-område til boligformål, og som C-område til blandet boliger og serviceerhverv. Byomdannelsesområdet Grønttorvet: Område omkring Grønttorvet er udlagt til byomdannelsesområde efter planlovens bestemmelser herom. B4-området kan bebygges med en bebyggelsesprocent på op til 10 og med en maksimal bygningshøjde på m. Friarealprocenten for boliger skal være mindst 50 og for erhverv mindst 10. C-området kan bebygges med en bebyggelsesprocent på op til 185 og med en maksimal bygningshøjde på 4 m. Friarealprocenten for boliger skal være mindst 0 og for erhverv mindst 10. For C-området, der også omfatter området nord for Torveporten, gælder endvidere følgende særlige bestemmelser, der supplerer eller erstatter de standardiserede rammer: Boligandelen skal udgøre mindst 5 procent af etagearealet. Bebyggelsen kan efter bestemmelser i lokalplan opføres i op til 8 etager, dog i op til 90 m s højde i ét højhus mod banen og en bebyggelse i op til 11 etager syd for Torveporten. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med rammerne i Kommuneplan 011. Planen forudsætter derfor vedtagelse af et kommuneplantillæg, hvor bl.a. friarealer, parkering og fordelingen af boligstørrelser kan regnes for området under ét samt hvor afgrænsningen justeres i forhold til vej og skel. 1 Københavns Kommune Side 15

18 S1* S* T1 E1 S1 C* E1 Boliger (1- etager) B4* C Boliger (-6 etager) Boliger og serviceerhverv B1 O1 B1* B* B E0 B4* C* E1* C* Serviceerhverv Blandet erhverv Industri Tekniske anlæg Institutioner og fritidsområder Rammer i kommuneplan 011 Parkering I B4-området skal parkeringsdækningen være mindst 1 plads pr. 00 m etageareal og højst 1 pr. 100 m etageareal. I C-området må parkeringsdækningen ikke overstige 1 plads pr. 00 m etageareal, dog 1 plads pr. 100 m etageareal i forbindelse med byggeri til butiksformål. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med rammerne i Kommuneplan 011 og lokalplanforslaget forudsætter derfor en ændret kommuneplanramme. Detailhandel i Kommuneplan 011 Området omkring Gammel Køge Landevej, Torveporten og Følager er i Kommuneplan 011 udlagt som bymidte i henhold til bestemmelserne om detailhandel. Bymidten Gammel Køge Landevej Lokalplanområdet er en del af bymidten Gl. Køge Landevej. Område a kan udvides som beskrevet nedenfor: Torveporten syd (a).000 m i større udvalgsvarebutikker og m² i dagligog udvalgsvarebutikker. Ovenstående detailhandelsrammer er eksklusive tomme butikslokaler og tilladt butiksbyggeri den 10. december 009. Med hensyn til butiksstørrelser skal arealet i større udvalgsvarebutikker være mellem 500 og.000 m. Arealet i dagligvare- og udvalgsvarebutikker må ikke overstige henholdsvis m og 500 m. Det skal bemærkes, at detailhandelsrammen også omfatter et område nord for Torveporten. Der ændres ikke i kommuneplanens detailhandelsramme for området. Rækkefølgeplan i Kommuneplan 011 Lokalplanområdet kan i henhold til Kommuneplanens rækkefølgeplan udvikles i 1. del af planperioden Rækkefølgeplanen ændres ikke med Kommuneplantillægget. Forslag til tillæg til Kommuneplan 011 Rammerne i kommuneplanen foreslås justeret som vist på nedenstående kort. Af hensyn til mulighed for fordeling af boligernes differentierede størrelser og udnyttelse af parkering på terræn såvel som i konstruktion foreslås området (B4- og del af C-området) samlet ændret til ét C-område til boliger og serviceerhverv med en samlet bebyggelsesprocent på 150 og en boligandel på mellem 40 og 75 %. Særligt pladskrævende varer Bymidte Bymidten Gl. Køge Landevej, Detailhandel i Kommuneplan 011 Københavns Kommune 1 Side 16

19 Det foreslås at bebyggelsesprocent, parkering, friarealer og fordeling af boligstørrelser kan regnes for området under ét. Følgende særlige bemærkninger til kommuneplanrammens generelle bestemmelser foreslås ændret med kommuneplantillægget: C*: Boligandelen skal udgøre mellem 40 og 75 procent af etagearealet. Bebyggelsen kan efter bestemmelser i lokalplan opføres i op til 8 etager, dog en bebyggelse i op til 11 etager syd for Torveporten. Bebyggelsesprocent, parkering, friarealer og fordeling af boligstørrelser kan regnes for området under ét. Ændringen medfører ikke øget byggemulighed, samlet set, i lokalplanområdet. C*: Boligandelen skal udgøre mindst 5 procent af etagearealet. Bebyggelsen kan efter bestemmelser i lokalplan opføres i op til 8 etager, dog i op til 90 m s højde i ét højhus mod banen. Unøjagtigheder i rammeområdernes afgrænsning i forhold til ejendommenes skel og ændringer på Værkstedvej mod E0-området foreslås ligeledes tilpasset som vist på nedenstående illustration af forslag til nye rammer i forslag til tillæg til Kommuneplan 011. I C-området må parkeringsdækningen ikke overstige 1 plads pr. 00 m etageareal, dog 1 plads pr. 100 m etageareal i forbindelse med byggeri til butiksformål. Parkeringsnormerne følger derved kommuneplanens normer for parkering i byudviklingsområder. Da ændringen i kommuneplanrammerne ikke anses for at være i strid med kommuneplanens hovedprincipper og af ringe betydning, er en forudgående høring med indkaldelse af ideer og forslag undladt (jf. planlovens c). Byomdannelsesområde Området er i Kommuneplan 011 udpeget som et byomdannelsesområde i henhold til planlovens 11. Området kan udvikles i 1. del af planperioden (011-14). Særligt for byomdannelsesområder gælder, at arealer belastet med erhvervsstøj kan udlægges til støjfølsom anvendelse, når kommunalbestyrelsen har sikkerhed for, at støjbelastningen er bragt til ophør i løbet af en periode, der ikke væsentligt overstiger 8 år efter, at den endeligt vedtagne lokalplan er bekendtgjort. Hermed er der skabt mulighed for, at der som led i en gradvis omdannelse af området kan etableres boliger m.v., der i en tidsbegrænset periode udsættes for en højere støjbelastning fra erhverv end de sædvanlige vejledende støjgrænser. Boligpolitik København vokser med nye indbyggere frem mod 05 ifølge de seneste prognoser. Det forudsætter en balanceret boligpolitik, der både skaber plads til mange nye borgere og fastholder København som en mangfoldig by. København skal vedblive at være en socialt bæredygtig by, hvor der også er boliger til mennesker med almindelige indkomster. København skal udvikle sig til en energirigtig by, hvor boligmassen bliver mere klimavenlig og energioptimerende. Grønne områder skal tænkes ind allerede i planlægningen. København skal vedblive at være en tryg by, hvor man kan færdes overalt, i alle områder og på alle tidspunkter af døgnet i byrum med høj kvalitet, og hvor der er plads til aktiv udfoldelse. Eksisterende rammer i Kommuneplan 011. Forslag til nye rammer i forslag til tillæg til Kommuneplan Københavns Kommune Side 17

20 Varmeplanlægning i lavest gældende energiklasse, jf. gældende bygningsreglement. Se i øvrigt kommentaren til lokalplanens bestemmelse om lavenergi. Trafikstøj I henhold til Kommuneplan 009 må der som udgangspunkt ikke udlægges arealer til støjfølsom anvendelse (boliger, institutioner, rekreative formål m.v.) i områder, der er eller kan forventes belastet med et udendørs støjniveau på over Lden 58 db fra vejtrafik og Lden 64 db fra jernbanetrafik. For offentlig og privat administration, liberale erhverv m.v. er de tilsvarende støjgrænser Lden 6 db fra vejtrafik og Lden 69 db fra jernbanetrafik. I områder med nybyggeri, hvor den udendørs støjbelastning vil overstige disse grænseværdier, tillades byggeri med en støjbelastning på op til Lden 68 for vejtrafik. Der skal i så fald ved placering af byggeriet på grunden, afskærmning samt ved støjisolering, lejlighedsindretning m.v. sikres, at det indendørs støjniveau fra vejtrafik med åbne vinduer (0,5 m ) ikke overstiger Lden 46 db i møblerede sove- og opholdsrum. De tilsvarende krav for støj fra jernbaner er Lden 5 db. Alle opholds- og soverum skal have vinduer, der kan åbnes og samtidig overholde disse støjkrav. De tilsvarende krav for det indendørs støjniveau i kontorog hotelbyggeri med åbne vinduer er henholdsvis Lden 51 og Lden 57 db. Ved kontorer m.v. kan luftudskiftning sikres på anden måde end ved oplukkelige vinduer. For udendørs opholdsarealer gælder, at støjniveauet ikke må overstige Lden 58 db fra vejtrafik og Lden 64 db fra jernbanetrafik. Der henvises i øvrigt til Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/007 Støj fra veje, hvor støjindikator Lden vægter støjen i forhold til dag, aften og nat. Formålet er at tage højde for menneskers særlige støjfølsomhed om aftenen og natten. Desuden henvises der til Miljøstyrelsens vejledning nr. 1/1997 Støj og vibrationer fra jernbaner med tillæg. I lokalplanen er der taget højde herfor, jf. desuden miljørapporten. Bydelsplan Valby Lokaludvalg har i samarbejde med borgerne og forvaltningerne udarbejdet en bydelsplan, der også omfatter lokalplanområdet. Bydelsplanen blev godkendt af Borgerrepræsentationen den. maj 014 og kan hentes på: https://subsite.kk.dk/~/media/dd55ca758ce14965b F8E4BD46.ashx Kulbanevej Poppelstykket Valby Idrætspark Lokalplaner i området. Det aktuelle lokalplanområde er angivet med skravering Lokalplaner i kvarteret Gældende lokalplaner omfattet af lokalplan nr. 448, der blev vedtaget i 010. Lokalplanen fastlægger anvendelsen til boliger og serviceerhverv med maksimal bebyggelsesprocent på 185 og med fastlæggelse af en række bygninger som bevaringsværdige. Aktuel udvikling i de omgivende områder For F.L. Smidth-området er omdannelse fra industri til boliger og serviceerhverv godt i gang i den sydlige del af området, hvor opførelse af over 500 boliger, heraf ca. 10 rækkehuse, er afsluttet. På den nordlige del af området er en række bevaringsværdige industribygninger ombygget til nye formål. For Toftegårds Plads Syd, der har en meget vigtig placering som bindeled mellem det centrale Valby og det sydlige Valby med de nye udviklingsområder i det gamle industrikvarter og Valby Idrætspark, er der afsluttet en international idékonkurrence med 4 vindere. Det er endnu ikke besluttet, hvordan der skal arbejdes videre med forslag til nyindretning af pladsen. For området ved Poppelstykket syd for Følager, der er domineret af butikker med særlig pladskrævende varer, herunder Silvan, er der fremsat ønsker om ny lokalplan. Lokalplanforslag blev godkendt af Borgerrepræsentationen d. 9. oktober 014. For Valby Idrætspark har der været arbejdet med forslag til en helhedsplan og efterfølgende lokalplan i forlængelse af en arkitektkonkurrence og forslag til at skabe et nyt bykvarter med idræt, boliger og erhverv. Lokalplanforsla Københavns Kommune 15 Side 18

21 get for Valby Idrætspark har været i offentlig høring, og forventes endeligt vedtaget ultimo 014. For de nævnte udviklingsområder i det sydlige Valby under ét, inklusive Grønttorvsområdet og de igangværende byggerier på F. L. Smidth-området, er rummeligheden for nybyggeri af størrelsesordenen m, hvoraf omkring halvdelen er boliger svarende til ca..500 nye boliger. Grønttorvsområdet Tillæg Et forslag til tillæg nr. til til lokalplan nr. 46 Grønttorvsområdet er under udarbejdelse. Planerne skal muliggøre udvikling af Grønttorvsområdet til en grøn boligby. Visionen for området fokuserer på to bærende indsatser. Dels at skabe en levende grøn bydel med en stor grønt park i centrum, varierede boligtyper, blandede boligformer og attraktive bylivsfunktioner særligt målrettet børnefamilier og studerende. Dels at skabe en unik destination fra starten af med afsæt i midlertidig anvendelse af området med fokus på den store Grønttorvshal. Planerne for Grønttorvsområdet bygger videre på Grøntorvets historiske lag og indtænker områdets fysiske potentialer fra bykvaliteterne i Valby mod nord til de rekreative udfoldelsesmuligheder i Valby Idrætspark, Valbyparken og den kommende Valby Strand mod syd. Projektet skal indeholde gode forbindelser, både internt i området og eksternt, så området kobles til den omkringliggende by for gående og cyklister. Dette vil være med til at sikre sammenhængskraft i Valby Syd. Planforslagene for Grønttorvet forventes fremlagt til politisk behandling ultimo 014. Miljø i byggeri og anlæg Københavns Kommune har besluttet, at der skal tænkes miljørigtigt i forbindelse med nybyggeri, større renoveringer, byfornyelse og anlægsarbejder. Derfor har Borgerrepræsentationen tiltrådt retningslinjerne Miljø i byggeri og anlæg. Heri berøres emnerne miljørigtig projektering, energiforbrug, materialer, vand og afløb, byrum og natur, affald, støj, indeklima og byggepladsen. Minimumskravene skal følges i forbindelse med nybyggeri, større renoveringer og anlægsarbejder hvor Københavns Kommune er bygherre eller kontraktmæssig bruger, samt ved støttet byggeri og byfornyelse. Private opfordres til at hente ideer fra retningslinjerne. Miljø i byggeri og anlæg kan hentes på: MBA010 eller fås ved henvendelse til Center for Byplanlægning. Regnvand Af Københavns Kommunes Spildevandsplan fremgår det, at regnvandet skal håndteres lokalt for at imødegå klimaændringerne og det øgede pres på kloakkerne. Lokal håndtering vil sige indenfor egen matrikel i et lokalområde omfattende flere matrikler og eventuelt ved afledning til en nærliggende recipient. Endelig giver planloven hjemmel til, at der kan stilles krav om brug af regnvand til toiletskyl. Torveporten Følager Torvekanten Gammel Køge landevej Luftfoto over lokaplantillæggets område 16 Københavns Kommune Side 19

22 Tilladelser efter anden lovgivning Affald Der skal afsættes plads til opsamling af kildesorteret affald i henhold til Københavns Kommunes Regulativ for erhvervsaffald og Regulativ for husholdningsaffald. Til kildesortering af husholdningers affald skal der afsættes plads til papir, pap, plast, metal, elektronik, batterier, samt evt. glas og farligt affald. Desuden skal der afsættes plads til dagrenovation. Til kildesortering af erhvervsaffald er der typisk behov for plads til papir, pap, glas, plast, elektronik og farligt affald, foruden restaffald. Affaldet kan placeres i affaldsrum i gården eller i fælles miljøstationer. Affaldet skal placeres bolignært for alle, og så det let kan afhentes af Københavns Kommune. Det anbefales, at der afsættes 0,5 m per bolig til et affaldsrum til storskrald og elektronikaffald. Genanvendeligt affald fra husholdninger må ikke sammenblandes med genanvendeligt affald fra erhverv, når erhvervet har en affaldsmængde, der overstiger, hvad der forekommer fra en husstand. Større mængder madaffald fra for eksempel restauranter, kantiner, storkøkkener, caféer, indkøbscentre og lignende skal frasorteres til bioforgasning. Beholderantal og -placering for boliger skal aftales med Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Udvikling, der desuden kan rådgive om indretning af miljøstationer, nærgenbrugsstationer mm. Teknik- og Miljøforvaltningen, Jord og Affald inden arbejdet påbegyndes. Skal der udledes oppumpet grundvand til kloak, skal Teknik- og Miljøforvaltningen, Forurenende virksomhed, tillige søges om udledningstilladelse. Skal oppumpet grundvand udledes til recipient (vandløb, åer, søer, havnen mm) skal Teknik- og Miljøforvaltningen, Vand og VVM, søges om tilladelse. Hvis der i forbindelse med byggeriet skal bortledes mere end m /år grundvand, eller hvis en grundvandssænkning står på i mere end år, skal Teknik- og Miljøforvaltningen, Vand og VVM, ansøges om bortledningstilladelse. Her skal der endvidere indhentes tilladelse til udførelse af boringer og udledning af forurenet vand fra byggegruben. Permanent dræning af grundvand i Københavns Kommune tillades som udgangspunkt ikke. Regler, retningslinjer og anmeldelsesskema kan hentes på hjemmesiden eller rekvireres på tlf Museumsloven Arbejder, der forudsætter udgravning i grunden, kan medføre påbud om midlertidig standsning i henhold til museumsloven 6 og 7 (beskyttelse af jordfaste fortidsminder). Københavns Museum skal kontaktes i god tid, så en forundersøgelse kan sættes i gang, inden et jordarbejde påbegyndes. Jord- og grundvandsforurening Bortskaffelse af og håndtering af forurenet jord skal ske i henhold til Jordregulativ for Københavns Kommune 1. januar 01. Dette kan hentes på hjemmesiden kk.dk/da/om-kommunen/indsatsomraader-og-politikker/ publikationer eller rekvireres på tlf Jorden kan anmeldes via Ved ændring af areal til følsom arealanvendelse så som boliger, børneinstitutioner, skoler, offentlige legepladser, kolonihaver og lignende skal ejer/bruger sikre, at den øverste ½ meter på ubefæstede arealer består af rene materialer (jord, sand, grus el. lign.) eller varig fast belægning, (jf. Jordforureningsloven 7 b). Hvis det rene jordlag eller den faste belægning senere skal fjernes, skal ejer/bruger på ny sikre, at den øverste ½ meter består af rene materialer eller der udlægges varig fast belægning. Der skal indhentes en tilladelse til bygge- og anlægsarbejde og ændret arealanvendelse, når grunden er kortlagt på vidensniveau 1 eller. Tilladelsen skal indhentes hos Københavns Kommune 17 Side 0

23 18 Københavns Kommune Side 1

24 I henhold til lov om planlægning fastsættes følgende bestemmelser for underområde IC og dele af underområde IIB i lokalplan nr Formål Formålet med tillæg nr. 1 er, i overensstemmelse med de relevante hensyn i lokalplan 46, at fastsætte mere detaljerede bestemmelser for nybyggeri inden for området omkranset af Gammel Køge Landevej, Værkstedsvej og Torveporten, samt at opdatere bestemmelser omkring anvendelse, vejforhold, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens ydre fremtræden, ubebyggede arealer, byrum og parkering, foranstaltninger mod forureningsgener samt lavenergi byggeri. Som led heri skal yderligere overordnede hensyn tilgodeses: Placering af randbebyggelse langs Torveporten og bestemmelser om udadvendte funktioner i stueetagen skal medvirke til at understøtte gadens fremtræden som hovedadgang til Grønttorvsområdet og som Placering af randbebyggelse langs Gammel Køge Landevej og bestemmelser om udadvendte funktioner i stueetagen samt en tilbagerykning omkring en mindre pladsdannelse skal medvirke til at markere gaden som en af hovedindfaldsvejene til København på en strækning hvor den bymæssige karakter ønskes fremhævet. Fastlæggelse af tæt-lav bebyggelse i den sydvestlige del af området skal sikre sammenhæng med den tilgrænsende bevaringsværdige bebyggelse i Håndværkerbyen. I stuetager skal der langs Torveporten og Gammel Køge Landevej indrettes publikumsorienterede funktioner for at tilgodese ønsket om at skabe rammerne for byliv og oplevelser. Regnvand skal så vidt muligt afledes lokalt, f.eks. ved en landskabelig bearbejdning. Ved fastlæggelse af vejprofiler, stiforbindelser, samt pladsdannelser skal der lægges vægt på at tage hensyn til fodgængere og cyklister, på optimale adgange til stationerne, på forbindelser på langs og på tværs af banen, på gode forbindelser til naboområderne og på ønsket om velfungerende, grønne byrum.. Område Områdets afgrænsning Lokalplanområdet afgrænses som vist på tegning nr. 1.1 og omfatter ejendommene matr. nr. 7a og 8b samt dele af 5 og 6 Valby, København, og alle parceller, der efter den 1. august 014 udstykkes i området. Lokalplanområdet består af område IIC som vist på tegning nr Anvendelse Stk. 1. Generelt Området fastlægges til helårsboliger og serviceerhverv, såsom administration, liberale erhverv, gallerier, butikker, hoteller, restauranter, spillesteder, erhvervs- og fritidsundervisning, grundskoleundervisning samt håndværks-, værksteds-, mindre produktions- og andre virksomheder, der naturligt kan indpasses i området. Endvidere må der indrettes kollektive anlæg, sportsanlæg, museer, teatre, kulturhuse og institutioner samt andre sociale, uddannelsesmæssige, kulturelle, sundhedsmæssige og miljømæssige servicefunktioner, der er forenelige med områdernes anvendelse til boliger og serviceerhverv. Kommentar Ved helårsboliger forstås, at det er i strid med lokalplanen at anvende boliger til ferieboliger og lignende. Der kan ikke i en lokalplan stilles krav om folkeregistertilmelding, men en folkeregistertilmelding vil normalt opfylde kravet om helårsbeboelse. Stk.. Fordeling mellem bolig og erhverv Mellem 40 og 60 pct. af den samlede rummelighed skal anvendes til boliger beregnet for området under ét. På tegning nr..1 er angivet fordelingen af anvendelserne til henholdsvis boliger og serviceerhverv. Stk.. Boligstørrelser Boliger skal i gennemsnit have et bruttoetageareal på mindst 95 m ved nybyggeri og ved opdeling af eksisterende boliger, og mindst 0 pct. af boligerne skal være mellem 50 og 70 m. Ingen bolig må være mindre end 50 m. Bestemmelserne gælder for den enkelte ejendom og er eksklusive pulterrum i boligen Boliger for ældre og personer med handicap samt socialt betingede bofællesskaber er, såfremt de opføres efter gældende lovgivning herom, undtaget fra bestemmelserne om boligstørrelser. Kollegie- og ungdomsboliger er, uanset de opføres efter gældende støttelovgivning eller ej, ligeledes undtaget fra bestemmelserne om boligstørrelser. Disse boliger skal have et bruttoetageareal på mellem 5 og 50 m. Kommentar Andelen af små boliger beregnes i forhold til det samlede antal boliger. Der vil kunne dispenseres fra bestemmelsen om, at boligstørrelser gælder for den enkelte ejendom, såfremt der Københavns Kommune 19 Side

carl jacobsens vej tillæg nr. 1

carl jacobsens vej tillæg nr. 1 carl jacobsens vej tillæg nr. 1 Lokalplan nr. 73 med tillæg nr. 1 Lokalplan nr. 73 Carl Jacobsens Vej er bekendtgjort den 26. marts 1985. Borgerrepræsentationen har den 13. november 2014 vedtaget tillæg

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

Grønttorvsområdet. Offentlig høringsperiode fra den 18. december 2015 til den 15. februar 2016. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr.

Grønttorvsområdet. Offentlig høringsperiode fra den 18. december 2015 til den 15. februar 2016. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. Grønttorvsområdet Forslag til tillæg nr. til lokalplan nr. 46 Borgerrepræsentationen har den 10. december 015 vedtaget forslag til tillæg nr. til lokalplan nr. 46 Grønttorvsområdet. Lokalplanområdet ligger

Læs mere

Tegning 3: Vej - og stiforhold

Tegning 3: Vej - og stiforhold BILAG 1.b Tegning : Vej - og stiforhold tma rked et 9m Fru g J EVE ORT RET EJ Tor vek ant en Ny Ellebjerg s EV ND 5m 1m GA Væ rk MM sted 0m 9m ten EL vej 0m por LA Torv e KØ GE 4m 1m Bekkersgår d vænge

Læs mere

TIL SALG FØLAGER 5 2500 VALBY

TIL SALG FØLAGER 5 2500 VALBY TIL SALG FØLAGER 5 2500 VALBY 2 MATR. NR.: Matr. nr. 9 a, Valby, København. ADRESSE: Følager 5, 2500 Valby. GRUNDAREAL: Grundarealet udgør aktuelt 18.093 m², heraf vej 0 m². Efter gennemførsel af magelæg

Læs mere

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013.

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

B&W-området. Bilag 1. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken

B&W-området. Bilag 1. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken Bilag 1 B&W-området Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken Borgerrepræsentationen har den 16. december 2010 vedtaget forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr.

Læs mere

I forbindelse med den offentlige høring i perioden fra den 27. oktober til den 22. december 2014 er der modtaget 8 henvendelser.

I forbindelse med den offentlige høring i perioden fra den 27. oktober til den 22. december 2014 er der modtaget 8 henvendelser. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning NOTAT 29-01-2015 Sagsnr. 2013-0257039 Bilag 6 Notat om henvendelser I forbindelse med den offentlige høring i perioden fra den

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer Baggrund Der er fastsat normer for bilparkering i kommuneplanen. Kommuneplannormerne

Læs mere

23. juni 2011. Sagsnr. 2011-51278. Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr.

23. juni 2011. Sagsnr. 2011-51278. Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr. 23. juni 2011 Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr. 301 Ørestad Nord Introduktion og formål Denne høring omhandler et projekt for en rækkehusbebyggelse i Ørestad

Læs mere

Befolkning og boliger

Befolkning og boliger Befolkning og boliger Redegørelse - Befolkning og boliger Den levende by Den levende by skal udfoldes i Vallensbæk både i de eksisterende og de nye boligområder. Vallensbæk har et mangfoldigt udbud af

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015 Ny ellebjergområdet tillæg 2 Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 448-1 Ny Ellebjergområdet med tilhørende forslag til kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 11. december 2014 vedtaget

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 20. december 2007 J.nr.: NKN-261-00024 macos Afgørelse i sagen om miljøvurdering af København

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Ændring af rammeafgrænsning, bymidteafgrænsning og detailhandelsramme ved udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Udvidelse af Jyllingecenter

Udvidelse af Jyllingecenter Udvidelse af Jyllingecenter Tillæg 20 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen

Læs mere

KOLLEGIE- OG UNGDOMSBOLIGER

KOLLEGIE- OG UNGDOMSBOLIGER TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KOLLEGIE- OG UNGDOMSBOLIGER GENERELLE BESTEMMELSER Vedtaget af Borgerrepræsentation den 10. april 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 TILLÆG 13 For rammeområde 35-E-54, 35-E-55, 35-E-50, 35-R-50, 35-E-51, 35-E-56, 35-E-57, 35-E-58, 35-E-59 og 35-T-50 i Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Endelig

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Forslag Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Høringen

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

provstevej Forslag til tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 261

provstevej Forslag til tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 261 provstevej Forslag til tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 261 Teknik- og Miljøudvalget har den 23. november 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 261 Provstevej. Lokalplanområdet ligger

Læs mere

GRØNTTORVSOMRÅDET. Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg. Offentlig høring afholdes fra 18. maj 2011 til 18. august 2011

GRØNTTORVSOMRÅDET. Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg. Offentlig høring afholdes fra 18. maj 2011 til 18. august 2011 GRØNTTORVSOMRÅDET Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 14. april 2011 vedtaget forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg og miljøvurdering. Lokalplanområdet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Heidi Friis Jerichausgade 32 1777 København V Matr.nr. 878 Udenbys Vester Kvt. 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0241563 Dokumentnr. 2015-0241563-2

Læs mere

Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde.

Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde. Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde. EJENDOMSOPLYSNINGER OG SALGSVILKÅR MV. 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-24666 I. OPLYSNINGER OM EJENDOMMEN

Læs mere

Lokalplan 961, Etageboliger ved Chr. X s Vej og Enghavevej - Forslag

Lokalplan 961, Etageboliger ved Chr. X s Vej og Enghavevej - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. september 2014 Lokalplan 961, Etageboliger ved Chr. X s Vej og Enghavevej - Forslag Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer.

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer. 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Hjortekær bydel

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Forslag til tillæg 1.015, udvidelse af Hotel Hvide Hus Den 22. august 2011 er et forslag

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 144 For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 RÅDHUSPARKEN BRYGGERGÅRDSVEJ ASYLVEJ NYVEJ KILDEVÆLDETS ALLE SYDVESTVEJ STATIONSPARKEN TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 FEBRUAR 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan GL90.1 for

Læs mere

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig Screeningskema til: Plan/Programtitel: Lokalplan: 218.4, Børnehave Alle 3 m.fl. Sagsbehandler: Helene Jørgensen Dato: 11. december 2014, rev. 20. januar 2015 Journalnummer: 14/8866 SCREENING Befolkning

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3

Kommuneplantillæg nr. 3 Kommuneplantillæg nr. 3 Plannavn Kommuneplantillæg nr. 3 Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Elementbyen og Kunstnerbyen 24. juni 2010 Høringen starter 1. juli 2010 Høringen

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej.

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 010 - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Offentligt fremlagt i perioden den 11. november 2008 til og med den 6. januar

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 804 - Boliger og erhverv

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

"NY ELLEBJERG- OMRÅDET"

NY ELLEBJERG- OMRÅDET "NY ELLEBJERG- OMRÅDET" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 11. marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Ny Ellebjerg-området". Lokalplanområdet ligger i bydelen Valby Offentlig høring

Læs mere

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006 Bilag Lokalplan nr. 1091 OER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFELINGEN, APRIL 2006 FOROR Forslag til tillæg nr. 38 til kommuneplan 1994-2006 er en mindre ændring af planens

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Rammebestemmelser for boligformål, liberalt erhverv og almen service Rammeområde VIBSV.C3.01_T5, VIBSV.E2.01_T5 og VIBSV.B3.05_T5 Tillæggets område

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-05 OMSORGSCENTER MØLLEBO REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Områdets be liggenhed Dispositionsplanen

Læs mere

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2009 Landsbyen Mejlby Offentligt område O710, Mejlby Rebild Kommune marts 2012 Indledning Rebild Kommune vedtog den 29. oktober 2009 Kommuneplan 2009 for Rebild Kommune endeligt.

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R.21 TIL PLAN PLAN2012 V E J L E K O M M U N E PLAN PLAN2012 Endelig godkendt d. 10.10.2007 Offentliggjort d. 20.10.2007 BAGGRUND PLAN 2012-TILLÆG NR.21 I LOKALPLAN

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-03 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-03 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-03 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 26. MARTS 2014 KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE: Ændring af: - etablering af et nyt rammeområde 12.E.03 omfattende erhvervsejendomme

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 10 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Stationsvej, Brande

Kommuneplantillæg nr. 10 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Stationsvej, Brande Kommuneplantillæg nr. 10 Blandet bolig og erhverv, Stationsvej, Brande Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

poppelstykket Forslag til lokalplan Poppelstykket med tilhørende kommuneplantillæg

poppelstykket Forslag til lokalplan Poppelstykket med tilhørende kommuneplantillæg Bilag 1 poppelstykket Forslag til lokalplan Poppelstykket med tilhørende kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 9. oktober 2014 vedtaget forslag til lokalplan Poppelstykket med tilhørende forslag

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Centerområde ved Hovedgaden Agerskov 420.71.5 420.71.4 420.51.2 420.41.1 420.11.3 420.51.1 420.11.2 420.11.1 420.71.3 420.31.7 420.11.5 420.71.2

Læs mere

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området.

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. TILLÆG 15 Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 15 til Kommuneplan 2009-2020.

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

UDARBEJDELSE AF FORSLAG TIL TILLÆG 2 TIL LOKALPLAN NR. 425 KRIMSVEJ INTERNT HØRINGSBREV

UDARBEJDELSE AF FORSLAG TIL TILLÆG 2 TIL LOKALPLAN NR. 425 KRIMSVEJ INTERNT HØRINGSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 22-10-2015 Sagsnr. 2015-0224600 UDARBEJDELSE AF FORSLAG TIL TILLÆG 2 TIL LOKALPLAN NR. 425 KRIMSVEJ INTERNT HØRINGSBREV Dokumentnr. 2015-0224600-1

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) VEDTAGET Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 28 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm

Læs mere

LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård

LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård KØGE KOMMUNE 1986 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård REDEGØRELSE LOKAPLANENS FORMÅL Denne lokalplan er udarbejdet for at sikre den

Læs mere

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer.

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer. Civilingeniør Lone Reiff, Afdelingen for trafiksikkerhed og miljø, Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postbox 1569, 1020 København K, Tlf.: 33 93 33 38, Fax 33 93 07 12, E-mail: LRE@VD.DK Dette paper

Læs mere

et forslag til Lokalplan nr. 261 samt Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2005-2016, tidligere Egvad Kommune

et forslag til Lokalplan nr. 261 samt Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2005-2016, tidligere Egvad Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Peder Ostersen Direkte telefon 99 74 10 79 E-post planlagning@rksk.dk Dato 23. november 2009 Sagsnummer 2008121247A Forslag

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere