TEKNIK- OG MILJØUDVALGET. DAGSORDEN for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEKNIK- OG MILJØUDVALGET. DAGSORDEN for mødet den 10.11.2014, kl. 15:00 i Rådhuset, 1. sal, værelse 51"

Transkript

1 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DAGSORDEN for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, 1. sal, værelse Forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 46 "Grønttorvsområdet" ( ) 1

2 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 8. Forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 46 "Grønttorvsområdet" ( ) Borgerrepræsentationen skal tage stilling til offentliggørelse af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 46 Grønttorvsområdet med tilhørende kommuneplantillæg, der muliggør en byudvikling af den kommunale grund mellem Gammel Køge Landevej, Torveporten og Værkstedsvej i Valby, herefter kaldet Torveporten Syd. INDSTILLING OG BESLUTNING Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 1. at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 46 Grønttorvsområdet (bilag 1) godkendes med henblik på offentliggørelse i 8 uger.. at der udover den lovpligtige borgerdialog bestående af 8 ugers høring og offentliggørelse på kommunens hjemmeside Bliv Hørt afholdes et borgermøde. Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,. at det tilhørende forslag til tillæg til Kommuneplan 011 (bilag 1) godkendes med henblik på offentliggørelse sammen med lokalplanforslaget i 8 uger. PROBLEMSTILLING I 011 vedtog Borgerrepræsentationen en lokalplan for Grønttorvsområdet i Valby Syd, som bl.a. skaber rammerne for en omdannelse af erhvervsarealer til et blandet byområde med byggeret for op til m² boliger og erhverv. De øvrige byggemuligheder på ca m² er fastlagt i en rammelokalplan, hvor opførsel af nybyggeri forudsætter supplerende lokalplan. Borgerrepræsentationen har den 1. december 01 tiltrådt, at der kan indgås partnerskabsaftale med et alment boligselskab om 90 boliger på den sydvestlige del af den kommunalt ejede grund Torveporten Syd. Med aftalen forpligter kommunen sig til at udarbejde det fornødne plangrundlag i form af et lokalplantillæg. Forvaltningerne har på denne baggrund fundet det hensigtsmæssigt at tilvejebringe et nyt plangrundlag for hele Torveporten Syd, der i dag bruges til boldbaner med klubhus for Valby Boldklub. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med rammerne i Kommuneplan 011. Lokalplanen forudsætter derfor vedtagelse af et kommuneplantillæg, hvor området får én ramme og hvor bebyggelsesprocent, friarealer, parkering og fordelingen af boligstørrelser foreslås regnet for området under ét. LØSNING Formålet med lokalplantillægget er at muliggøre udvikling af Torveporten Syd med boliger og serviceerhverv, samt mulighed for at integrere en op til m² stor børneinstitution i bebyggelsen. Området har et grundareal på ca m², eksklusiv tilstødende vejarealer. Langs Gammel Køge Landevej muliggøres en erhvervsbebyggelse med m² etageareal med krav om publikumsorienterede serviceerhverv herunder butikker. Den nordvestlige del af området ved Torveporten og Værkstedsvej fastlægges til etageboliger med ca m² etageareal. Her muliggøres Side 1

3 publikumsorienterede serviceerhverv i stueetagen mod Torveporten og en børneinstitution i den indre del af bebyggelsen. I den sydvestlige del af området langs Værkstedsvej muliggøres en tæt-lav bebyggelse med et etageareal på ca m². Ved fuld udbygning er bebyggelsesprocenten 150 for lokalplantillægsområdet under ét. Bebyggelsesplanen i lokalplantillægget er en mindre justering af bebyggelsesplanen vist i rammelokalplanen. Lokalplanen fastlægger placering og udformning af bebyggelsen samt friarealer således, at boliger og friarealer beskyttes mod trafikstøj fra Gammel Køge Landevej. Én intern vej i området vil betjene hele bebyggelsen og sikre adgang til både erhvervsbebyggelsen, etageboligerne, tæt-lav bebyggelsen samt den eventuelle børneinstitution. Parkeringen ved den tæt-lave bebyggelse anlægges på terræn. Ved etageboligerne samt erhvervsbebyggelsen etableres parkeringen i konstruktion. Parkeringsnormen er i størrelsesordenen og højst 1 p-plads pr. 00 m² etageareal, bortset fra detailhandel, hvor den er 1 pr. 100 m² etageareal. Området bruges i dag som boldbaner og klubhus for Valby Boldklub. Der er i forslag til lokalplan for Valby Idrætspark vist mulighed for re-lokalisering af Valby Boldklubs klubhus. Der er ikke truffet beslutning om erstatningsarealer. En eventuel beslutning om etablering af erstatningsbane vil forudsætte tilvejebringelse af areal og finansiering og vil kunne indgå i en kommende budgetforhandling eller overførelsessag. Byliv Byrummene i lokalplanområdet består af en række offentlige og semi-offentlige pladser og gårdrum. I den tæt-lave bebyggelse etableres tre pladser til leg og ophold, og husene vil have fælles gårdrum. I etageboligbebyggelsen etableres et stort fælles gårdrum med nem adgang til både Torveporten og den interne vej. Mod Gammel Køge Landevej vil der være en tilbagetrækning i erhvervsbebyggelsen med en lille plads og en åbning i bygningen, som giver adgang til området. I overensstemmelse med kommuneplanen er friarealkravet om 40 % af boligetagearealet, 10 % af erhvervsetagearealet og 100 % af etagearealet til børneinstitutioner. Bæredygtighed Lokalplantillægget fastlægger bestemmelser om bæredygtighed ved krav om laveste energiklasse, ved at alle tage med hældning under 0 skal udføres som grønne tage. Det forventes, at der med udviklingen af Grøntorvsområdet vil blive etableret en fælles kloakledning, til regnvands- og skybrudshåndtering, som Torveporten Syd vil kunne koble sig på. Forslag til tillæg til Kommuneplan 011 I forslag til tillæg til Kommuneplan 011 (bilag 1), foreslås området ændret fra et boligområde samt et bolig- og serviceerhvervsområde (B4* og del af C*område) til ét område til boliger og serviceerhverv (C*-område). C*-området har en bebyggelsesprocent på 150, et parkeringskrav på 1 pr. 00m² etageareal og en boligandel på mellem 40 og 75 %. Det foreslås endvidere, at de særlige bemærkninger fra rammerne i Kommuneplan 011 videreføres for den del, der gælder dette område: at bebyggelsen efter bestemmelser i lokalplanen kan opføres i op til 8 etager, dog en bebyggelse i op til 11 etager syd for Torveporten. Der bliver ikke mulighed for øget bebyggelse i forhold til de gældende planer samlet set. Da ændringen i kommuneplanrammerne ikke anses for at være i strid med kommuneplanens hovedprincipper og vurderes som mindre betydende, er en forudgående høring med indkaldelse af ideer og forslag undladt (jf. planlovens c). Et nyt forslag til lokalplantillæg til lokalplan 46 for Grøntorvsområdet med tilhørende kommuneplantillæg forventes fremlagt til politisk behandling i december 014. Dette tillæg omfatter selve Grønttorvet. De to områder, for hhv. tillæg 1 og tillæg, har hver deres tids- og procesplaner og fremlægges derfor som to selvstændige plantillæg. Intern høring Kommunen har løbende været i dialog med Valby Lokaludvalg og Valby Boldklub, samt følge- Side

4 gruppen for Valby Idrætspark. I samarbejde med Valby Boldklub er der i helhedsplan og Forslag til lokalplan for Valby Idrætspark vist mulighed for re-lokalisering af boldklubbens klubhus. I januar 014 udsendte Teknik- og Miljøforvaltningen en intern høring vedrørende tillæg 1 til lokalplan 46 Grønttorvsområdet. Tillægget indeholdte på dette tidspunkt udover Torveporten Syd en grund nord for Torveporten. I forhold til Torveporten Syd mener lokaludvalget, at bebyggelsesprocenten for området langs Gammel Køge Landevej ikke bør overstige 185. Herudover bemærker udvalget, at friarealer i Torveporten Syd placeret langs Gammel Køge Landevej ikke egner sig til ophold. Lokaludvalget er positivt indstillet overfor tæt-lav-bebyggelsen. Forvaltningens bemærkninger Den tilrettede plan for Torveporten Syd imødekommer kommentarer fra den interne høring fra Valby Lokaludvalg ved at minimere friarealer langs Gammel Køge Landevej og i stedet placere friareal bag ved bebyggelsen. I forhold til bebyggelsesprocenten vil erhvervsbebyggelsen langs Gammel Køge Landevej bevare sin højde på mellem 4-6 etager for at skærme området mod støjgener, og etageboligbebyggelsen vil trappe ned til etager i den centrale del af lokalplan-tillæggets område. Bebyggelsesprocenten for det samlede område vil være 150, og hermed en lavere udnyttelsesgrad, end der tidligere var muliggjort inden for kommuneplanrammerne. Miljøvurdering Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdede en miljøvurdering til lokalplan nr. 46 Grønttorvsområdet. Da plantillæggene kun indeholder mindre ændringer i forhold til lokalplanen, vurderes yderligere indvirkning på miljøet at være minimal, og der er derfor ikke udarbejdet en ny miljørapport i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Afgørelsen herom vil blive offentliggjort samtidig med lokalplanforslaget. Borgerdialog Det indstilles, at der i samarbejde med Valby Lokaludvalg afholdes et borgermøde i høringsperioden. ØKONOMI Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for kommunen. Forvaltningerne skønner, at de nye byggeretsgivende områder genererer ca. 500 arbejdspladser med en årlig skattemerindtægt på ca. 6,7 mio. kr. (01 priser). Skønnet baseres på en fuld udbygning af lokalplanens byggeretsgivende områder. VIDERE PROCES Efter politisk behandling sendes planforslagene i høring i 8 uger. Efter offentlighedsfasen vil forvaltningerne gennemgå de modtagne henvendelser og på baggrund heraf udarbejde indstilling om endelig vedtagelse af planforslagene. Denne forventes forelagt Borgerrepræsentationen i maj 015. Bjarne Winge Pernille Andersen BILAG Bilag 1 - Forslag til tillæg til lokalplan nr. 46 med tilhørende forslag til kommuneplantillæg, del I. Bilag 1a - Forslag til tillæg til lokalplan nr. 46 med tilhørende forslag til kommuneplantillæg, del II. Bilag Faktaark Side

5 8 BILAG 1 - FORSLAG TIL TILLÆG TIL LOKALPLAN NR. 46 MED TILHØRENDE FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG, DEL I.

6 GRØNTTORVSOMRÅDET TILLÆG 1 Forslag til tillæg til lokalplan nr.46 med tilhørende forslag til kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den XX.XX 014 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 46 Grønttorvsområdet med tilhørende forslag til kommuneplantillæg. Lokalplanområdet ligger i bydelen Valby. Bilag Offentlig høringsperiode fra den xx. xxxx til den xx. xxxx 014 Side 4

7 Indhold Redegørelse for tillæg til lokalplanen og kommuneplantillægget... Lokalplan tillæggets og kommune plantillæggets baggrund og formål... Lokalplantillæggets område og kvarteret... 4 Byggeønsker... 4 Byrum og forbindelser i Valby Syd... 5 Lokalplanen og kommuneplantillæggets indhold... 5 Trafik... 8 Miljøforhold... 9 Skyggediagrammer Skyggediagrammer Lokalplantillæggets sammenhæng med anden planlægning og lovgivning... 1 Fingerplan Regional Udviklingsplan Overordnede strategier...1 Kommuneplan Trafikstøj...15 Bydelsplan...15 Lokalplaner i kvarteret...15 Miljø i byggeri og anlæg...16 Regnvand...16 Tilladelser efter anden lovgivning Affald Jord- og grundvandsforurening Museumsloven Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer, byrum og parkering Byrum Forureningsgener Bæredygtighed og regnvand Grundejerforening Matrikulære forhold Retsvirkninger Ophævelse af lokalplan bestemmelser...9 Tegning nr. 1.1 Lokalplanområdets eksisterende forhold...1 Tegning nr..1 Anvendelse... Tegning nr..1 Vej- og stiforhold... Tegning nr. 4.1 Bebyggelsesplan...4 Tegning nr. 5.1 Friarealer...5 Tillæg til Kommuneplan Forslag til Tillæg til Kommuneplan Hvad er en lokalplan og et kommuneplantillæg... 8 Lokalplan...8 Lokalplanforslagets retsvirkninger...8 Lokalplanens endelige retsvirkninger...8 Kommuneplantillæg...8 Mindretalsudtalelser...9 Mindretalsudtalelser...9 Protokolbemærkninger Formål Område Anvendelse Vejforhold Bebyggelsens omfang og placering...1 Praktiske oplysninger... Bagsiden Side 5

8 Redegørelse for tillæg til lokalplanen og kommuneplantillægget Retortvej Grønttorvet Torveporten Følager Folehaven Gammel Køge Landevej Luftfoto af lokalplanområdet med afgrænsning af lokalplan nr. 46 vist med fuld optrukket linje og tillæg nr.1 med stiplet linje. Lokalplan tillæggets og kommuneplantillæggets baggrund og formål På baggrund af Grønttorvets ønske om at flytte engrosmarkedet til Taastrup vedtog Borgerrepræsentationen i 011 lokalplan nr. 46 for Grønttorvsområdet, inklusive den kommunale ejendom syd for Torveporten, der er anlagt med boldbaner og et klubhus for Valby Boldklub. I forbindelse med udbud til prækvalifikation af almene boligprojekter har Københavns Kommune har modtaget en ansøgning om opførelse af en boligbebyggelse med 90 gårdhavehuse på den sydvestlige del af grunden. På mødet den 1. december 01 gav Borgerrepræsentationen bemyndigelse til at indgå en partnerskabsaftale med SAB ved KAB om projektet. Efterfølgende er projektet videreudviklet og indeholder nu 84 boliger. Lokalplan nr. 46 er en rammelokalplan bl.a. for den kommunale ejendom, og realisering af byggeønsket udløser derfor krav om tillæg til lokalplanen. Det indstilles, at tillægget omfatter hele ejendommen med byggeretsgivende bestemmelser, selvom der ikke er aktuelle byggeønsker på den øvrige del. Hermed sikres der sammenhæng med hensyn til placering og udformning af bebyggelse, adgangsforhold, friarealer og forebyggelse af forureningsgener. Området bruges i dag som boldbaner og klubhus for Valby Boldklub. Der er i forslag til lokalplan for Valby Idrætspark vist mulighed for relokalisering af Valby Boldklubs klubhus i idrætsparken. Der er ikke truffet beslutning om erstatningsarealer for boldbanerne. En eventuel beslutning om etablering af erstatningsbaner vil forudsætte tilvejebringelse af areal og finansiering og vil kunne indgå i en kommende budgetforhandling eller overførelsessag. Lokalplantillægget skal muliggøre, at byomdannelsesområdet mellem Gammel Køge Landevej, Torveporten og Værkstedsvej kan omdannes til et tæt byområde med en blanding af boliger og erhverv. Området vil fremover kunne tilbyde: ter en blandet beboersammensætning. Gammel Køge Landevej. Københavns Kommune Side 6

9 Ś ª «til omgivelserne - også til det kommende byområde på Grønttorvet. Fakta Der skal i udviklingen af området tages særligt hensyn til sammenhæng med de tilstødende områder, udnyttelse af stationsnærheden, attraktive og trygge byrum samt fokus på bæredygtige løsninger. Grundareal (inkl. intern vej) m Kælder.800 m Fodaftryk m Samlet bruttoetageareal (eks. kælder) m Bebyggelsespct. 150% Lokalplantillæggets område og kvarteret Det samlede område omfattet af lokalplan nr. 46 har inkl. Torveporten Syd et areal på ca m². Området for lokalplantillægget er på ca m². Lokalplantillæggets område afgrænses mod øst af Gam ó Ħ ± ª Ellebjerg-området og Poppelstykket, der, ligesom Grønttorvsområdet, er under omdannelse fra industri til blandet bykvarter. µ ± ĥ som sammen med Følager danner et centralt element i byudviklingen i Valby Syd, og skal ombygges til butiksstrøg, ó ± ª Ĵ ± på tværs af Gammel Køge Landevej. Lokalplantillæggets område afgrænses mod syd af bebyggelsen Elleparken, der, udover et butiksstrøg, hovedsageligt indeholder almene boliger. Mod vest afgrænses lokalplantillæggets område af Værkstedsvej og Håndværkerbyen, en karakteristisk bebyggelse fra 50 erne og 60 erne. Den lille indu- strienklave har arkitektoniske kvaliteter og huser i dag mindre virksomheder som et af de 1 områder, der er i Kommuneplan 011 er udpeget til kreative erhverv. Byggeønsker KAB har i samarbejde med Domus arkitekter udviklet et projekt som omhandler 84 gårdhavehuse ved Værkstedsvej, overfor Håndværkerbyen. Husene tager udgangspunkt i Håndværkerbyens bygninger med shedtag og mørke farver i facaden, og byggefelterne er placeret ud fra Håndværkerbyens bebyggelsesstruktur, som skaber smalle og intime rum mellem husene. I gaderummene er der kantzoner til ophold og cykelparkering, og mindre pladsdannelser med ophold og funktioner for områdets beboere. I byggefelterne er husene placeret som rækkehuse i - etager med gårdrum, som deles mellem 4 enheder. Planen for det øvrige område er udarbejdet med udgangspunkt i forslaget til den almene bebyggelse samt bebyggelsesstrukturen som er angivet i lokalplan nr. 46. På Toftegårds plads Allé Vigerslev e Trekronergad Gam me l Kø ge Lan dev ej s Ramsin gsvej VIGERSLEV ALLÉ F.L. SMIDTH KULBANEVEJ j rtve Reto GRØNTTORVET OG TORVEPORTEN Tor vep orte n Ca rl J ac ob se ns Ve j NY ELLEBJERG OMRÅDET Føl age r s NY ELLEBJERG SJÆLØR Foleha ven s POPPELSTYKKET Ellebjergvej VALBY IDRÆTSPARK Kort der viser Det Sydlige Valby. og de udviklings områder der er under udvikling 4 Københavns Kommune Side 7

10 hjørnet af Torveporten og Værkstedsvej placeres en etagebebyggelse og langs Gammel Køge Landevej en randbebyggelse som beskytter resten af området mod trafikstøj. Der etableres herudover en fælles vej, som betjener hele lokalplantillæggets område. Den oprindelige plan er justeret for at give mere plads til friarealer, for at skabe mere rationelle bebyggelsestyper, samt for at skabe en skalamæssig overgang til den tætlave almene bebyggelse. Byrum og forbindelser i Valby Syd Valby er præget af store trafikårer og udstrakte industriområder. De store industriområder har haft væsentlig betydning for Valbys erhvervsliv og beboere og har influeret på byudviklingen ikke kun lokalt, men for hele København. Håndværkerbyen Disse industriområder er i dag næsten alle under omdannelse til integrerede byområder, og her ligger en mulighed for at sikre bedre sammenhænge. Trafikårerne er under udbygning bl.a. med København-Ringstedbanen. Risikoen for, at den allerede gældende barriereeffekt forstærkes, er stor. Derfor gælder det om at indtænke stiforbindelser i anlæggene. I 011 blev der igangsat en analyse Byrum og Forbindelser i Valby Syd, der havde som formål at kortlægge potentialer for at sikre sammenhænge mellem de store byudviklingsområder og de eksisterende kvarterer. Den fremtidige planlægning skal sikre overgange mellem lokalplanområderne og deres omgivelser. Det skal prioriteres at skabe flere og mere indbydende bro- og tunnelforbindelser, og der er desuden foreslået stitunneler under Køge Bugt-banen. Desuden skal hegn saneres, og uhensigtsmæssige barrierer fjernes, blandt andet for at sikre bedre forbindelser igennem Valby, samt skabe mangfoldige byrum, der beriger byen og giver mulighed for, at alle kan deltage i hverdagens byliv. Lokalplanen og kommuneplantillæggets indhold Valby forventes at vokse med næsten indbyggere frem til år 09. I fremtiden bliver Valbys tidligere industriområder nye attraktive bykvarterer til den voksende københavnske befolkning. Industrien og engroshandelen forsvinder, og Grønttorvet rykker til Høje Taastrup, og i stedet flytter københavnerne ind i et blandet udbud af boliger. Siden Grønttorvet i Valby blev taget i brug i 1958, er storbyen rykket længere ud og omkranser nu torvegrunden. Samtidig har Grønttorvet brug for udvidelsesmuligheder, der vanskeligt kan tilgodeses. Torvet har derfor besluttet at etablere sig i et nyt og moderne torv i Høje Taastrup og ønsker at afhænde grunden i Valby til investorer. Bekkersgård Vænges butikscenter Krydset ved Torveporten og Gammel Køge Landevej Boldbanen syd for Torveporten Københavns Kommune 5 Side 8

11 Illustration fra Byrum og forbindelser i Valby Syd. Illustrationen viser et mulig scenarie for udviklingen af byudviklingsområderne i bydelen med fokus på stærke byrumsmæssige forbindelser. Planer for omdannelse i sydlige Valby Fodgængerstrøg med sekvenser af pladser, opholdsog aktivitetsområder samt evt. handel og kultu r Grønne cykelruter Hovedforbindelser for fodgængere og cyklister Vigtige ny broer /tunneler på tværs af jernbaner og strøg Ny principiel grøn kile der forbinder til Vigerslevparken Eksisterende parker og grønne områder Grænse for lokalplan Grønttorvsområdet S Fremtidig trafik (ÅDT) Signalreguleret kryds Stationsadgang Fremtidigt signalreguleret kryds Skoler Aktivitet / mødested 6 Københavns Kommune Side 9

12 Omdannelsen af Grønttorvsområdet vil binde Valby Syd bedre sammen. Københavns Kommune ønsker, at Grønttorvsområdet omdannes til et tæt og funktionsblandet område, bl.a. begrundet i den stationsnære beliggenhed. Udviklingen af Torveporten Syd vil være et af de første skridt i udviklingen af det nye bykvarter, og Torveporten vil i fremtiden være en af adgangsvejene ind i det nye område. Anvendelse Formålet med planerne er at udvikle området til et attraktivt område med boliger og serviceerhverv, herunder mulighed for butikker i bebyggelsen langs Torveporten samt mulighed for at integrere en op til m² stor børneinstitution i bebyggelsen. Området har et grundareal på ca m², eksklusive tilstødende vejarealer. Langs Gammel Køge Landevej fastlægges området til en erhvervsbebyggelse med ca m² etageareal med krav om publikumsorienterede serviceerhverv, herunder butikker langs en del af Gammel Køge Landevej og Torveporten. Den nordvestlige del af området ved Torveporten og Værkstedsvej fastlægges til en etageboligbebyggelse med ca m² etageareal. Her kan der være publikumsorienterede serviceerhverv i stueetagen mod Torveporten, og der kan indrettes en børneinstitution i den indre del af bebyggelsen. I den sydvestlige del af området langs Værkstedsvej fastlægges der en gårdhavehusbebyggelse med et etageareal på ca m². Ved fuld udbygning har bebyggelsen for det samlede område et etageareal på m², svarende til en bebyggelsesprocent på 150 inkl. intern vej i området. Bebyggelsesprocenten gælder for lokalplantillægsområdet under ét. Illustrationsplan af lokalplantillæggets område Lokalplantillægget fastlægger placering og udformning af bebyggelsen samt friarealer således, at boliger og friarealer beskyttes mod trafikstøj fra Gammel Køge Landevej. Én intern vej i området vil betjene hele bebyggelsen, og sikre adgang til både erhvervsbebyggelsen, etageboliger, en eventuel børneinstitution og det tæt lave boligbyggeri uden at krydse interne stier i området. Visualisering af tæt-lav bebyggelsen. Illustration: Domus Arkitekter Københavns Kommune 7 Side 10

13 Parkering foregår dels på terræn dels i konstruktion. Parkeringen ved den tæt lave bebyggelse anlægges på terræn. Ved etageboligerne samt erhvervsbebyggelsen langs Gammel Køge Landevej etableres parkeringen i konstruktion. Parkeringsnormen er i størrelsesordenen og højst 1 p-plads pr. 00 m² etageareal, bortset for detailhandel, hvor den er 1 pr. 100 m etageareal. Bebyggelse, byrum og byliv Byrummene i lokalplantillægget er placeret, så de er nemme at komme til for områdets brugere, og er beskyttede mod vind og støj. Bebyggelsen er disponeret, så der er gode solforhold i de fælles friarealer. Bebyggelsen i Torveporten Syd skal leve op til tre overordnede principper: med en levende facade mod Torveporten. byen, som ligger vest for lokalplantillæggets område. Køge Landevej, og samtidigt skærme resten af bebyggelsen mod støj. Bæredygtighedsvurdering Udnyttelse af stationsnærheden samt bestemmelser om lavenergi og om opsamling og genbrug af regnvand er de vigtigste elementer i krav, der skal tilgodese ønsket om bæredygtighed. Andre elementer er prioritering af fodgængere og cyklister ved krav til vej- og stinettet samt krav om bevaring og nyplantning af træer og anden beplantning, om begrønning af tage og om udformning af facader og tage med henblik på mulighed for at udnytte solenergi. Tillæg til Kommuneplan 011 Den ønskede disponering af området er ikke i overensstemmelse med rammerne i Kommuneplan 011. Der er derfor udarbejdet et forslag til et tillæg til Kommuneplan 011 for bl.a. ændring i rammen og rammeafgrænsning. Se uddybning og kort i afsnittet Kommuneplan 011 s. 10, samt selve forslaget til kommuneplantillæg i afsnittet Forslag til tillæg til Kommuneplan 011 s. 1. Ud over, hvad der er beskrevet i afsnittet Tillæg til Kommuneplan 011, forventes et nyt forslag til lokalplan (Tillæg til lokalplan 46 for Grøntorvsområdet) med tilhørende kommuneplantillæg fremlagt til politisk behandling. De to områder, har hver deres tids- og procesplaner og fremlægges derfor som to selvstændige plantillæg. Typisk stueplan. Tæt-lav bebyggelsen. Illustration: Domus Arkitekter torvsområdet, der stort set bare justerer og præciserer den gældende rammelokalplan for Grønttorvsområdet til en byggeretsgivende plan. I følge Kommuneplanens rækkefølgeplan kan området udvikles i perioden I Tillæg til lokalplan 46 for Grønttorvsområdet, som forventes forlagt som forslag for udvalgene og Borgerrepræsentation ved årsskiftet, forslås der byggeretsgivende bestemmelse som ændrer områdets anvendelse og bebyggelsesstruktur. Der vil i den anledning, hvis forslag til tillæg til lokalplan 46 for Grønttorvsområdet, er godkendt politisk, ligge to kommuneplantillæg på samme kommuneplanramme. Trafik Beliggenheden ved Gammel Køge Landevej som hovedfærdselsåren, der binder det centrale og det sydlige Valby sammen, og sammenhængen på tværs til de nye byudvik- området er særligt vigtige. Dette understreges ved krav til bebyggelse, vejanlæg og friarealer langs vejen. Gammel Køge Landevejs status som fordelingsgade vil ikke blive ændret. I 007 var den gennemsnitlige hverdagsdøgntrafik ud for lokalplanområdet ca køretøjer. I et byudviklingsperspektiv på år forventes trafikken at stige til ca Denne stigning er både forårsaget af byudviklingen i Valby og den generelle trafikudvikling. Dette forudsætter en 4-sporet vej på Opstalt. Tæt-lav bebyggelsen. Illustration: Domus Arkitekter 8 Københavns Kommune Side 11

14 hele strækningen. Der er tilstrækkelig bredde til 4 spor, fortove, cykelstier og på visse strækninger også træbeplantning. Folketinget besluttede den 18. maj 010 at anlægge en jernbane mellem København og Ringsted med stop på tion mod vest den nuværende Ringbane og drejer herfra mod syd kort før Vigerslev Allé Station. Efter krydsning af Retortvej forløber Ringstedbanen gennem det grønne område ved Kulbanevej i et højt liggende tunnel. Signaturforklaring 58-6 db 6-68 db 68-7 db 7-78 db Over 78 db Folketinget besluttede i marts 014 en lov om projektering af nyanlæg og hastighedsopgraderinger af en række jernbanestrækninger på hovedbanen og regionalbanerne, herunder en niveaufri skæring mellem Øresundsbanen lebjerg Station. Endvidere blev med metroaftalen i 014 besluttet, at anlægge en ny metrolinje mellem hovedbanen over Sydhav- i 0. blive et nyt, stærkt knudepunkt med omstigning mellem metro, S-tog og fjern- og regionaltogstrafikken, og dette vil øge kapaciteten, attraktiviteten og tilgængeligheden i hovedstadens kollektive transportsystem. Perroner ved de netop ibrugtagne nye hovedspor for Ellebjerg til regionaltog på Vestbanen, til/fra København H ad de nye hovedspor. Herudover vil fra 018, når den nye København-Ringsted-bane ibrugtages, samtlige regional- Ellebjerg. Det er endvidere besluttet fremtidigt at anlægge perroner til Øresundsforbindelsen, der også i dag passerer Miljøforhold VVM Der er ikke anlæg eller projekter indenfor lokalplanområdet, der vurderes at være til skade for miljøet, og de anses dermed ikke at være omfattet af VVM-bestemmelserne (bek. nr af 15. december 010). Støj målt 1,5m højde i lokalplantillæggets område indeholder mindre ændringer i forhold til lokalplanen, vurderes yderligere indvirkning på miljøet at være minimal. Der foretages derfor ikke en miljøvurdering. Afgørelsen herom er offentliggjort samtidig med planforslagene. Regnvand I forbindelse med byudviklingen af Grønttorvsområdet skal udviklingsområderne, herunder tillægsområdet separatkloakeres i henhold til Tillæg til Spildevandsplan 008. Fremtidigt forventes det, at der bliver etableres en fælles kloakledning, som Torveporten Syd vil kunne koble sig på. I størst mulige omfang skal regnvand forsinkes på grunden. Trafikstøj Trafikstøjniveauet langs Gammel Køge Landevej ligger over Lden 68 db i 1½ og 4 meters højde. Det planlagte erhvervsbyggeri langs Gammel Køge Landevej vil udgøre en væsentlig afskærmning af de bagved liggende friarealer og bebyggelse. Hvis ikke erhvervsbebyggelsen opføres før boligbebyggelsen, vil både etageboligbebyggelsen og gårdhavehusbebyggelsen stadig kunne opføres uden særlig støjdæmpende foranstaltninger. Der vil dog skulle foretages afskærmning af de tilhørende friarealer for at overholde de gældende støjkrav (under 58 db på opholdsarealer) MPP, Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forvaltningen udarbejdede en miljøvurdering til lokalplan nr. 46 Grønttorvs-området. Da plantillæggene kun Tværsnit. Tæt-lav bebyggelsen. Illustration: Domus Arkitekter Københavns Kommune 9 Side 1

15 10 Københavns Kommune Side 1

16 Skyggediagrammer 1. marts kl juni kl marts kl juni kl marts kl. 16 Skyggediagrammer Bebyggelsen på Torveporten Syd er placeret, så der skabes solrige byrum og gode dagslysforhold i bebyggelsen. Det centralt placerede friareal og gårdrummet i etagebebyggelsen, samt de mindre pladser i gårdhavehusbebyggelsen har gode solforhold året rundt. 1. juni kl. 16 Som det fremgår af sollys-diagrammerne vil dele af pladserne ligge i skygge i de tidligste morgentimer og sidst på dagen. Den sydlige del af etagebebyggelsen er sænket mod syd, så der er flere soltimer i gården. Københavns Kommune 11 Side 14

17 Lokalplantillæggets sammenhæng med anden planlægning og lovgivning Fingerplan 01 Ifølge Fingerplan 01, der er Miljøministeriets landsplandirektiv for planlægning i hovedstadsområdet, skal stationsnære område udnyttes med bebyggelsesprocenter, der modsvarer den centrale beliggenhed og gode tilgængelighed. Byfunktioner, der på grund af arealudnyttelse, størrelse eller besøgsmønstre har en intensiv karakter skal placeres inden for de stationsnære områder. Størstedelen af Torveports-området ligger inden for denne afstand fra on, og fra Vigerslev station. Ved knudepunktstationer skal det tilstræbes, at byggemulighederne forbeholdes regionale funktioner, herunder kontorerhverv og detailhandel. Forslag til tillægget til lokalplan er i overensstemmelse med Fingerplan 01. Med beslutning om anlæg af metro metrosystemet og derved resten af byen via de allerede opførte metrolinjer og Citymetroringen. Metroen forventes åbnet i 0. Regional Udviklingsplan 01 Regionsrådet vedtog i september 01 den regionale udviklingsplan. Den regionale udviklingsplan er en vision for hovedstadsregionens udvikling de kommende år inden for trafik, uddannelse, klima og erhverv. Regionens konkurrence- og tiltrækningskraft skal øges, alle talenter skal i spil, hvis regionens borgere skal have de kompetencer, der er efterspurgt på arbejdsmarkedet i dag og fremover. Endvidere skal regionen sikres mod oversvømmelser og hedebølger og nedbringe udslippet af CO. Forslag til tillægget til lokalplan er i overensstemmelse med Den Regionale Udviklingsplan 01. Overordnede strategier Lokalplanen set i forhold til mål og værdier i planlægningen Borgerrepræsentationen har i 009 vedtaget: Metropol for mennesker og Arkitekturby København, der beskriver kommunens målsætninger for udviklingen af et velfungerende byliv og byens arkitektur. I det efterfølgende vurderes det, hvorledes lokalplanen kan bidrage til disse værdier og målsætninger. Den samlede vurdering er, at lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommunens mål og værdier. Byen for alle / Metropol for mennesker Områdets nye byrum indgår i et varieret udbud af offentlige byrum, hvor der er plads til såvel støjende som mere stille aktiviteter. I udformningen af byrummene og i anvendelsen af specielt stueetagerne lægges vægt på at fremme tryghed og tilgodese de forskellige behov, som beboere, brugere og øvrige besøgende har. Arkitekturby København Københavns Kommunes arkitekturpolitik sigter mod at fremme byens egenart, byrum og urbane landskaber, bæredygtigt byggeri samt arkitektonisk kvalitet. Der er arbejdet med bebyggelsens arkitektoniske kvalitet og egenart herunder skala, proportionering og sammenhæng mellem bebyggelsen (det lodrette niveau) og byrummene (det vandrette niveau). Kommuneplan 011 Med udgangspunkt i områdets samlede udvikling er der til Kommuneplan 011 indarbejdet nye rammer for området. Området er udpeget som et lavenergiområde som B4-område til boligformål, og som C-område til blandet boliger og serviceerhverv. Byomdannelsesområdet Grønttorvet: Område omkring Grønttorvet er udlagt til byomdannelsesområde efter planlovens bestemmelser herom. B4-området kan bebygges med en bebyggelsesprocent på op til 10 og med en maksimal bygningshøjde på m. Friarealprocenten for boliger skal være mindst 50 og for erhverv mindst 10. C-området kan bebygges med en bebyggelsesprocent på op til 185 og med en maksimal bygningshøjde på 4 m. Friarealprocenten for boliger skal være mindst 0 og for erhverv mindst 10. For C-området, der også omfatter området nord for Torveporten, gælder endvidere følgende særlige bestemmelser, der supplerer eller erstatter de standardiserede rammer: Boligandelen skal udgøre mindst 5 procent af etagearealet. Bebyggelsen kan efter bestemmelser i lokalplan opføres i op til 8 etager, dog i op til 90 m s højde i ét højhus mod banen og en bebyggelse i op til 11 etager syd for Torveporten. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med rammerne i Kommuneplan 011. Planen forudsætter derfor vedtagelse af et kommuneplantillæg, hvor bl.a. friarealer, parkering og fordelingen af boligstørrelser kan regnes for området under ét samt hvor afgrænsningen justeres i forhold til vej og skel. 1 Københavns Kommune Side 15

18 S1* S* T1 E1 S1 C* E1 Boliger (1- etager) B4* C Boliger (-6 etager) Boliger og serviceerhverv B1 O1 B1* B* B E0 B4* C* E1* C* Serviceerhverv Blandet erhverv Industri Tekniske anlæg Institutioner og fritidsområder Rammer i kommuneplan 011 Parkering I B4-området skal parkeringsdækningen være mindst 1 plads pr. 00 m etageareal og højst 1 pr. 100 m etageareal. I C-området må parkeringsdækningen ikke overstige 1 plads pr. 00 m etageareal, dog 1 plads pr. 100 m etageareal i forbindelse med byggeri til butiksformål. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med rammerne i Kommuneplan 011 og lokalplanforslaget forudsætter derfor en ændret kommuneplanramme. Detailhandel i Kommuneplan 011 Området omkring Gammel Køge Landevej, Torveporten og Følager er i Kommuneplan 011 udlagt som bymidte i henhold til bestemmelserne om detailhandel. Bymidten Gammel Køge Landevej Lokalplanområdet er en del af bymidten Gl. Køge Landevej. Område a kan udvides som beskrevet nedenfor: Torveporten syd (a).000 m i større udvalgsvarebutikker og m² i dagligog udvalgsvarebutikker. Ovenstående detailhandelsrammer er eksklusive tomme butikslokaler og tilladt butiksbyggeri den 10. december 009. Med hensyn til butiksstørrelser skal arealet i større udvalgsvarebutikker være mellem 500 og.000 m. Arealet i dagligvare- og udvalgsvarebutikker må ikke overstige henholdsvis m og 500 m. Det skal bemærkes, at detailhandelsrammen også omfatter et område nord for Torveporten. Der ændres ikke i kommuneplanens detailhandelsramme for området. Rækkefølgeplan i Kommuneplan 011 Lokalplanområdet kan i henhold til Kommuneplanens rækkefølgeplan udvikles i 1. del af planperioden Rækkefølgeplanen ændres ikke med Kommuneplantillægget. Forslag til tillæg til Kommuneplan 011 Rammerne i kommuneplanen foreslås justeret som vist på nedenstående kort. Af hensyn til mulighed for fordeling af boligernes differentierede størrelser og udnyttelse af parkering på terræn såvel som i konstruktion foreslås området (B4- og del af C-området) samlet ændret til ét C-område til boliger og serviceerhverv med en samlet bebyggelsesprocent på 150 og en boligandel på mellem 40 og 75 %. Særligt pladskrævende varer Bymidte Bymidten Gl. Køge Landevej, Detailhandel i Kommuneplan 011 Københavns Kommune 1 Side 16

19 Det foreslås at bebyggelsesprocent, parkering, friarealer og fordeling af boligstørrelser kan regnes for området under ét. Følgende særlige bemærkninger til kommuneplanrammens generelle bestemmelser foreslås ændret med kommuneplantillægget: C*: Boligandelen skal udgøre mellem 40 og 75 procent af etagearealet. Bebyggelsen kan efter bestemmelser i lokalplan opføres i op til 8 etager, dog en bebyggelse i op til 11 etager syd for Torveporten. Bebyggelsesprocent, parkering, friarealer og fordeling af boligstørrelser kan regnes for området under ét. Ændringen medfører ikke øget byggemulighed, samlet set, i lokalplanområdet. C*: Boligandelen skal udgøre mindst 5 procent af etagearealet. Bebyggelsen kan efter bestemmelser i lokalplan opføres i op til 8 etager, dog i op til 90 m s højde i ét højhus mod banen. Unøjagtigheder i rammeområdernes afgrænsning i forhold til ejendommenes skel og ændringer på Værkstedvej mod E0-området foreslås ligeledes tilpasset som vist på nedenstående illustration af forslag til nye rammer i forslag til tillæg til Kommuneplan 011. I C-området må parkeringsdækningen ikke overstige 1 plads pr. 00 m etageareal, dog 1 plads pr. 100 m etageareal i forbindelse med byggeri til butiksformål. Parkeringsnormerne følger derved kommuneplanens normer for parkering i byudviklingsområder. Da ændringen i kommuneplanrammerne ikke anses for at være i strid med kommuneplanens hovedprincipper og af ringe betydning, er en forudgående høring med indkaldelse af ideer og forslag undladt (jf. planlovens c). Byomdannelsesområde Området er i Kommuneplan 011 udpeget som et byomdannelsesområde i henhold til planlovens 11. Området kan udvikles i 1. del af planperioden (011-14). Særligt for byomdannelsesområder gælder, at arealer belastet med erhvervsstøj kan udlægges til støjfølsom anvendelse, når kommunalbestyrelsen har sikkerhed for, at støjbelastningen er bragt til ophør i løbet af en periode, der ikke væsentligt overstiger 8 år efter, at den endeligt vedtagne lokalplan er bekendtgjort. Hermed er der skabt mulighed for, at der som led i en gradvis omdannelse af området kan etableres boliger m.v., der i en tidsbegrænset periode udsættes for en højere støjbelastning fra erhverv end de sædvanlige vejledende støjgrænser. Boligpolitik København vokser med nye indbyggere frem mod 05 ifølge de seneste prognoser. Det forudsætter en balanceret boligpolitik, der både skaber plads til mange nye borgere og fastholder København som en mangfoldig by. København skal vedblive at være en socialt bæredygtig by, hvor der også er boliger til mennesker med almindelige indkomster. København skal udvikle sig til en energirigtig by, hvor boligmassen bliver mere klimavenlig og energioptimerende. Grønne områder skal tænkes ind allerede i planlægningen. København skal vedblive at være en tryg by, hvor man kan færdes overalt, i alle områder og på alle tidspunkter af døgnet i byrum med høj kvalitet, og hvor der er plads til aktiv udfoldelse. Eksisterende rammer i Kommuneplan 011. Forslag til nye rammer i forslag til tillæg til Kommuneplan Københavns Kommune Side 17

20 Varmeplanlægning i lavest gældende energiklasse, jf. gældende bygningsreglement. Se i øvrigt kommentaren til lokalplanens bestemmelse om lavenergi. Trafikstøj I henhold til Kommuneplan 009 må der som udgangspunkt ikke udlægges arealer til støjfølsom anvendelse (boliger, institutioner, rekreative formål m.v.) i områder, der er eller kan forventes belastet med et udendørs støjniveau på over Lden 58 db fra vejtrafik og Lden 64 db fra jernbanetrafik. For offentlig og privat administration, liberale erhverv m.v. er de tilsvarende støjgrænser Lden 6 db fra vejtrafik og Lden 69 db fra jernbanetrafik. I områder med nybyggeri, hvor den udendørs støjbelastning vil overstige disse grænseværdier, tillades byggeri med en støjbelastning på op til Lden 68 for vejtrafik. Der skal i så fald ved placering af byggeriet på grunden, afskærmning samt ved støjisolering, lejlighedsindretning m.v. sikres, at det indendørs støjniveau fra vejtrafik med åbne vinduer (0,5 m ) ikke overstiger Lden 46 db i møblerede sove- og opholdsrum. De tilsvarende krav for støj fra jernbaner er Lden 5 db. Alle opholds- og soverum skal have vinduer, der kan åbnes og samtidig overholde disse støjkrav. De tilsvarende krav for det indendørs støjniveau i kontorog hotelbyggeri med åbne vinduer er henholdsvis Lden 51 og Lden 57 db. Ved kontorer m.v. kan luftudskiftning sikres på anden måde end ved oplukkelige vinduer. For udendørs opholdsarealer gælder, at støjniveauet ikke må overstige Lden 58 db fra vejtrafik og Lden 64 db fra jernbanetrafik. Der henvises i øvrigt til Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/007 Støj fra veje, hvor støjindikator Lden vægter støjen i forhold til dag, aften og nat. Formålet er at tage højde for menneskers særlige støjfølsomhed om aftenen og natten. Desuden henvises der til Miljøstyrelsens vejledning nr. 1/1997 Støj og vibrationer fra jernbaner med tillæg. I lokalplanen er der taget højde herfor, jf. desuden miljørapporten. Bydelsplan Valby Lokaludvalg har i samarbejde med borgerne og forvaltningerne udarbejdet en bydelsplan, der også omfatter lokalplanområdet. Bydelsplanen blev godkendt af Borgerrepræsentationen den. maj 014 og kan hentes på: https://subsite.kk.dk/~/media/dd55ca758ce14965b F8E4BD46.ashx Kulbanevej Poppelstykket Valby Idrætspark Lokalplaner i området. Det aktuelle lokalplanområde er angivet med skravering Lokalplaner i kvarteret Gældende lokalplaner omfattet af lokalplan nr. 448, der blev vedtaget i 010. Lokalplanen fastlægger anvendelsen til boliger og serviceerhverv med maksimal bebyggelsesprocent på 185 og med fastlæggelse af en række bygninger som bevaringsværdige. Aktuel udvikling i de omgivende områder For F.L. Smidth-området er omdannelse fra industri til boliger og serviceerhverv godt i gang i den sydlige del af området, hvor opførelse af over 500 boliger, heraf ca. 10 rækkehuse, er afsluttet. På den nordlige del af området er en række bevaringsværdige industribygninger ombygget til nye formål. For Toftegårds Plads Syd, der har en meget vigtig placering som bindeled mellem det centrale Valby og det sydlige Valby med de nye udviklingsområder i det gamle industrikvarter og Valby Idrætspark, er der afsluttet en international idékonkurrence med 4 vindere. Det er endnu ikke besluttet, hvordan der skal arbejdes videre med forslag til nyindretning af pladsen. For området ved Poppelstykket syd for Følager, der er domineret af butikker med særlig pladskrævende varer, herunder Silvan, er der fremsat ønsker om ny lokalplan. Lokalplanforslag blev godkendt af Borgerrepræsentationen d. 9. oktober 014. For Valby Idrætspark har der været arbejdet med forslag til en helhedsplan og efterfølgende lokalplan i forlængelse af en arkitektkonkurrence og forslag til at skabe et nyt bykvarter med idræt, boliger og erhverv. Lokalplanforsla Københavns Kommune 15 Side 18

21 get for Valby Idrætspark har været i offentlig høring, og forventes endeligt vedtaget ultimo 014. For de nævnte udviklingsområder i det sydlige Valby under ét, inklusive Grønttorvsområdet og de igangværende byggerier på F. L. Smidth-området, er rummeligheden for nybyggeri af størrelsesordenen m, hvoraf omkring halvdelen er boliger svarende til ca..500 nye boliger. Grønttorvsområdet Tillæg Et forslag til tillæg nr. til til lokalplan nr. 46 Grønttorvsområdet er under udarbejdelse. Planerne skal muliggøre udvikling af Grønttorvsområdet til en grøn boligby. Visionen for området fokuserer på to bærende indsatser. Dels at skabe en levende grøn bydel med en stor grønt park i centrum, varierede boligtyper, blandede boligformer og attraktive bylivsfunktioner særligt målrettet børnefamilier og studerende. Dels at skabe en unik destination fra starten af med afsæt i midlertidig anvendelse af området med fokus på den store Grønttorvshal. Planerne for Grønttorvsområdet bygger videre på Grøntorvets historiske lag og indtænker områdets fysiske potentialer fra bykvaliteterne i Valby mod nord til de rekreative udfoldelsesmuligheder i Valby Idrætspark, Valbyparken og den kommende Valby Strand mod syd. Projektet skal indeholde gode forbindelser, både internt i området og eksternt, så området kobles til den omkringliggende by for gående og cyklister. Dette vil være med til at sikre sammenhængskraft i Valby Syd. Planforslagene for Grønttorvet forventes fremlagt til politisk behandling ultimo 014. Miljø i byggeri og anlæg Københavns Kommune har besluttet, at der skal tænkes miljørigtigt i forbindelse med nybyggeri, større renoveringer, byfornyelse og anlægsarbejder. Derfor har Borgerrepræsentationen tiltrådt retningslinjerne Miljø i byggeri og anlæg. Heri berøres emnerne miljørigtig projektering, energiforbrug, materialer, vand og afløb, byrum og natur, affald, støj, indeklima og byggepladsen. Minimumskravene skal følges i forbindelse med nybyggeri, større renoveringer og anlægsarbejder hvor Københavns Kommune er bygherre eller kontraktmæssig bruger, samt ved støttet byggeri og byfornyelse. Private opfordres til at hente ideer fra retningslinjerne. Miljø i byggeri og anlæg kan hentes på: MBA010 eller fås ved henvendelse til Center for Byplanlægning. Regnvand Af Københavns Kommunes Spildevandsplan fremgår det, at regnvandet skal håndteres lokalt for at imødegå klimaændringerne og det øgede pres på kloakkerne. Lokal håndtering vil sige indenfor egen matrikel i et lokalområde omfattende flere matrikler og eventuelt ved afledning til en nærliggende recipient. Endelig giver planloven hjemmel til, at der kan stilles krav om brug af regnvand til toiletskyl. Torveporten Følager Torvekanten Gammel Køge landevej Luftfoto over lokaplantillæggets område 16 Københavns Kommune Side 19

22 Tilladelser efter anden lovgivning Affald Der skal afsættes plads til opsamling af kildesorteret affald i henhold til Københavns Kommunes Regulativ for erhvervsaffald og Regulativ for husholdningsaffald. Til kildesortering af husholdningers affald skal der afsættes plads til papir, pap, plast, metal, elektronik, batterier, samt evt. glas og farligt affald. Desuden skal der afsættes plads til dagrenovation. Til kildesortering af erhvervsaffald er der typisk behov for plads til papir, pap, glas, plast, elektronik og farligt affald, foruden restaffald. Affaldet kan placeres i affaldsrum i gården eller i fælles miljøstationer. Affaldet skal placeres bolignært for alle, og så det let kan afhentes af Københavns Kommune. Det anbefales, at der afsættes 0,5 m per bolig til et affaldsrum til storskrald og elektronikaffald. Genanvendeligt affald fra husholdninger må ikke sammenblandes med genanvendeligt affald fra erhverv, når erhvervet har en affaldsmængde, der overstiger, hvad der forekommer fra en husstand. Større mængder madaffald fra for eksempel restauranter, kantiner, storkøkkener, caféer, indkøbscentre og lignende skal frasorteres til bioforgasning. Beholderantal og -placering for boliger skal aftales med Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Udvikling, der desuden kan rådgive om indretning af miljøstationer, nærgenbrugsstationer mm. Teknik- og Miljøforvaltningen, Jord og Affald inden arbejdet påbegyndes. Skal der udledes oppumpet grundvand til kloak, skal Teknik- og Miljøforvaltningen, Forurenende virksomhed, tillige søges om udledningstilladelse. Skal oppumpet grundvand udledes til recipient (vandløb, åer, søer, havnen mm) skal Teknik- og Miljøforvaltningen, Vand og VVM, søges om tilladelse. Hvis der i forbindelse med byggeriet skal bortledes mere end m /år grundvand, eller hvis en grundvandssænkning står på i mere end år, skal Teknik- og Miljøforvaltningen, Vand og VVM, ansøges om bortledningstilladelse. Her skal der endvidere indhentes tilladelse til udførelse af boringer og udledning af forurenet vand fra byggegruben. Permanent dræning af grundvand i Københavns Kommune tillades som udgangspunkt ikke. Regler, retningslinjer og anmeldelsesskema kan hentes på hjemmesiden eller rekvireres på tlf Museumsloven Arbejder, der forudsætter udgravning i grunden, kan medføre påbud om midlertidig standsning i henhold til museumsloven 6 og 7 (beskyttelse af jordfaste fortidsminder). Københavns Museum skal kontaktes i god tid, så en forundersøgelse kan sættes i gang, inden et jordarbejde påbegyndes. Jord- og grundvandsforurening Bortskaffelse af og håndtering af forurenet jord skal ske i henhold til Jordregulativ for Københavns Kommune 1. januar 01. Dette kan hentes på hjemmesiden kk.dk/da/om-kommunen/indsatsomraader-og-politikker/ publikationer eller rekvireres på tlf Jorden kan anmeldes via Ved ændring af areal til følsom arealanvendelse så som boliger, børneinstitutioner, skoler, offentlige legepladser, kolonihaver og lignende skal ejer/bruger sikre, at den øverste ½ meter på ubefæstede arealer består af rene materialer (jord, sand, grus el. lign.) eller varig fast belægning, (jf. Jordforureningsloven 7 b). Hvis det rene jordlag eller den faste belægning senere skal fjernes, skal ejer/bruger på ny sikre, at den øverste ½ meter består af rene materialer eller der udlægges varig fast belægning. Der skal indhentes en tilladelse til bygge- og anlægsarbejde og ændret arealanvendelse, når grunden er kortlagt på vidensniveau 1 eller. Tilladelsen skal indhentes hos Københavns Kommune 17 Side 0

23 18 Københavns Kommune Side 1

24 I henhold til lov om planlægning fastsættes følgende bestemmelser for underområde IC og dele af underområde IIB i lokalplan nr Formål Formålet med tillæg nr. 1 er, i overensstemmelse med de relevante hensyn i lokalplan 46, at fastsætte mere detaljerede bestemmelser for nybyggeri inden for området omkranset af Gammel Køge Landevej, Værkstedsvej og Torveporten, samt at opdatere bestemmelser omkring anvendelse, vejforhold, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens ydre fremtræden, ubebyggede arealer, byrum og parkering, foranstaltninger mod forureningsgener samt lavenergi byggeri. Som led heri skal yderligere overordnede hensyn tilgodeses: Placering af randbebyggelse langs Torveporten og bestemmelser om udadvendte funktioner i stueetagen skal medvirke til at understøtte gadens fremtræden som hovedadgang til Grønttorvsområdet og som Placering af randbebyggelse langs Gammel Køge Landevej og bestemmelser om udadvendte funktioner i stueetagen samt en tilbagerykning omkring en mindre pladsdannelse skal medvirke til at markere gaden som en af hovedindfaldsvejene til København på en strækning hvor den bymæssige karakter ønskes fremhævet. Fastlæggelse af tæt-lav bebyggelse i den sydvestlige del af området skal sikre sammenhæng med den tilgrænsende bevaringsværdige bebyggelse i Håndværkerbyen. I stuetager skal der langs Torveporten og Gammel Køge Landevej indrettes publikumsorienterede funktioner for at tilgodese ønsket om at skabe rammerne for byliv og oplevelser. Regnvand skal så vidt muligt afledes lokalt, f.eks. ved en landskabelig bearbejdning. Ved fastlæggelse af vejprofiler, stiforbindelser, samt pladsdannelser skal der lægges vægt på at tage hensyn til fodgængere og cyklister, på optimale adgange til stationerne, på forbindelser på langs og på tværs af banen, på gode forbindelser til naboområderne og på ønsket om velfungerende, grønne byrum.. Område Områdets afgrænsning Lokalplanområdet afgrænses som vist på tegning nr. 1.1 og omfatter ejendommene matr. nr. 7a og 8b samt dele af 5 og 6 Valby, København, og alle parceller, der efter den 1. august 014 udstykkes i området. Lokalplanområdet består af område IIC som vist på tegning nr Anvendelse Stk. 1. Generelt Området fastlægges til helårsboliger og serviceerhverv, såsom administration, liberale erhverv, gallerier, butikker, hoteller, restauranter, spillesteder, erhvervs- og fritidsundervisning, grundskoleundervisning samt håndværks-, værksteds-, mindre produktions- og andre virksomheder, der naturligt kan indpasses i området. Endvidere må der indrettes kollektive anlæg, sportsanlæg, museer, teatre, kulturhuse og institutioner samt andre sociale, uddannelsesmæssige, kulturelle, sundhedsmæssige og miljømæssige servicefunktioner, der er forenelige med områdernes anvendelse til boliger og serviceerhverv. Kommentar Ved helårsboliger forstås, at det er i strid med lokalplanen at anvende boliger til ferieboliger og lignende. Der kan ikke i en lokalplan stilles krav om folkeregistertilmelding, men en folkeregistertilmelding vil normalt opfylde kravet om helårsbeboelse. Stk.. Fordeling mellem bolig og erhverv Mellem 40 og 60 pct. af den samlede rummelighed skal anvendes til boliger beregnet for området under ét. På tegning nr..1 er angivet fordelingen af anvendelserne til henholdsvis boliger og serviceerhverv. Stk.. Boligstørrelser Boliger skal i gennemsnit have et bruttoetageareal på mindst 95 m ved nybyggeri og ved opdeling af eksisterende boliger, og mindst 0 pct. af boligerne skal være mellem 50 og 70 m. Ingen bolig må være mindre end 50 m. Bestemmelserne gælder for den enkelte ejendom og er eksklusive pulterrum i boligen Boliger for ældre og personer med handicap samt socialt betingede bofællesskaber er, såfremt de opføres efter gældende lovgivning herom, undtaget fra bestemmelserne om boligstørrelser. Kollegie- og ungdomsboliger er, uanset de opføres efter gældende støttelovgivning eller ej, ligeledes undtaget fra bestemmelserne om boligstørrelser. Disse boliger skal have et bruttoetageareal på mellem 5 og 50 m. Kommentar Andelen af små boliger beregnes i forhold til det samlede antal boliger. Der vil kunne dispenseres fra bestemmelsen om, at boligstørrelser gælder for den enkelte ejendom, såfremt der Københavns Kommune 19 Side

carl jacobsens vej tillæg nr. 1

carl jacobsens vej tillæg nr. 1 carl jacobsens vej tillæg nr. 1 Lokalplan nr. 73 med tillæg nr. 1 Lokalplan nr. 73 Carl Jacobsens Vej er bekendtgjort den 26. marts 1985. Borgerrepræsentationen har den 13. november 2014 vedtaget tillæg

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

carl jacobsens vej tillæg nr. 1

carl jacobsens vej tillæg nr. 1 carl jacobsens vej tillæg nr. 1 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 73 Borgerrepræsentationen har den 8. maj 2014 vedtaget forslag tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 73 Carl Jacobsens Vej. Lokalplanområdet

Læs mere

Grønttorvsområdet. Offentlig høringsperiode fra den 18. december 2015 til den 15. februar 2016. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr.

Grønttorvsområdet. Offentlig høringsperiode fra den 18. december 2015 til den 15. februar 2016. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. Grønttorvsområdet Forslag til tillæg nr. til lokalplan nr. 46 Borgerrepræsentationen har den 10. december 015 vedtaget forslag til tillæg nr. til lokalplan nr. 46 Grønttorvsområdet. Lokalplanområdet ligger

Læs mere

Tegning 3: Vej - og stiforhold

Tegning 3: Vej - og stiforhold BILAG 1.b Tegning : Vej - og stiforhold tma rked et 9m Fru g J EVE ORT RET EJ Tor vek ant en Ny Ellebjerg s EV ND 5m 1m GA Væ rk MM sted 0m 9m ten EL vej 0m por LA Torv e KØ GE 4m 1m Bekkersgår d vænge

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 Almene boliger i serviceerhvervsområder Generelle bestemmelser Foto: JJW Luftfoto Borgerrepræsentationen har den 2. februar 2017 vedtaget at sende dette kommuneplantillæg

Læs mere

TIL SALG FØLAGER 5 2500 VALBY

TIL SALG FØLAGER 5 2500 VALBY TIL SALG FØLAGER 5 2500 VALBY 2 MATR. NR.: Matr. nr. 9 a, Valby, København. ADRESSE: Følager 5, 2500 Valby. GRUNDAREAL: Grundarealet udgør aktuelt 18.093 m², heraf vej 0 m². Efter gennemførsel af magelæg

Læs mere

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013.

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

Østerbrogade Kaserne. Bilag 1. Offentlig høringsperiode fra den xx.xx til den xx.xx Forslag til lokalplantillæg

Østerbrogade Kaserne. Bilag 1. Offentlig høringsperiode fra den xx.xx til den xx.xx Forslag til lokalplantillæg Bilag Østerbrogade Kaserne Forslag til lokalplantillæg Borgerrepræsentationen har den XX.XX vedtaget forslag til tillæg nr. til lokalplan nr. Østerbrogade Kaserne Lokalplanområdet ligger i bydelen Østerbro.

Læs mere

NIELS BOHR SCIENCE PARK

NIELS BOHR SCIENCE PARK FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG FOR NIELS BOHR SCIENCE PARK Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 20. juni 2012. Forslaget er i offentlighøring fra d.

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

B&W-området. Bilag 1. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken

B&W-området. Bilag 1. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken Bilag 1 B&W-området Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken Borgerrepræsentationen har den 16. december 2010 vedtaget forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr.

Læs mere

B&W-Området ved Christianskirken

B&W-Området ved Christianskirken B&W-Området ved Christianskirken Lokalplan nr. 183 med tillæg 1 og 2 Borgerrepræsentationen vedtog den 13. december 1990 lokalplan 183. Lokalplanen er bekendtgjort den 4. marts 1991. Borgerrepræsentationen

Læs mere

Tillæg nr. 22 til Københavns Kommuneplan 2005

Tillæg nr. 22 til Københavns Kommuneplan 2005 Tillæg nr. 22 til Københavns Kommuneplan 2005 I medfør af Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse 81 af 21. juni 2007) ændres hovedstrukturens retningslinier for byudviklingspolitik, for rækkefølge for byudvikling

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Kommuneplan Forslag til Tillæg 6 til. Omdannelse og byudvikling i Bykernen R Ø D OV R E KO M M U N E

Kommuneplan Forslag til Tillæg 6 til. Omdannelse og byudvikling i Bykernen R Ø D OV R E KO M M U N E Forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2014 Omdannelse og byudvikling i Bykernen Rammeområde 5F04 Rammeområde 5F06 Rammeområde 5F14 Rammeområde 5F15 Rammeområde 5F13 Rammeområde 5F12 Rammeområde 5F11 Rammeområde

Læs mere

I forbindelse med den offentlige høring i perioden fra den 27. oktober til den 22. december 2014 er der modtaget 8 henvendelser.

I forbindelse med den offentlige høring i perioden fra den 27. oktober til den 22. december 2014 er der modtaget 8 henvendelser. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning NOTAT 29-01-2015 Sagsnr. 2013-0257039 Bilag 6 Notat om henvendelser I forbindelse med den offentlige høring i perioden fra den

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

Bilag til intern høring om tillæg 2 til lokalplan nr. 425 Krimsvej

Bilag til intern høring om tillæg 2 til lokalplan nr. 425 Krimsvej Bilag til intern høring om tillæg 2 til lokalplan nr. 42 Krimsvej Luftfoto af lokalplantillægsområde nr. 2, som er markeret med en hvid linje. ( JW luftfoto, oktober 201). Lokalplantillæggets baggrund

Læs mere

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015 Ny ellebjergområdet tillæg 2 Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 448-1 Ny Ellebjergområdet med tilhørende forslag til kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 11. december 2014 vedtaget

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Ændring af rammeafgrænsning, bymidteafgrænsning og detailhandelsramme ved udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Bebyggelsen er placeret langs Carl Blochs Gade og langs en ny gade mellem lokalplanområdet og Godsbanegården, med et gårdrum imellem.

Bebyggelsen er placeret langs Carl Blochs Gade og langs en ny gade mellem lokalplanområdet og Godsbanegården, med et gårdrum imellem. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. august 2016 Lokalplan 1044, Etageboliger og erhverv ved Godsbanen - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 8 for række- og parcelhuse i det nye Blovstrød

Kommuneplantillæg nr. 8 for række- og parcelhuse i det nye Blovstrød Kommuneplantillæg nr. 8 for række- og parcelhuse i det nye Status Høringen starter Høringen slutter Dato for vedtagelse Dato for ikrafttræden Baggrund Forslag XX.12.2016 XX.02.2017 dd.mm.åååå dd.mm.åååå

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 20. december 2007 J.nr.: NKN-261-00024 macos Afgørelse i sagen om miljøvurdering af København

Læs mere

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer Baggrund Der er fastsat normer for bilparkering i kommuneplanen. Kommuneplannormerne

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

23. juni 2011. Sagsnr. 2011-51278. Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr.

23. juni 2011. Sagsnr. 2011-51278. Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr. 23. juni 2011 Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr. 301 Ørestad Nord Introduktion og formål Denne høring omhandler et projekt for en rækkehusbebyggelse i Ørestad

Læs mere

TILLÆG NR. 35 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TIKØBGADE 5-9. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xxxxx 2015.

TILLÆG NR. 35 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TIKØBGADE 5-9. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xxxxx 2015. TILLÆG NR. 35 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TIKØBGADE 5-9 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xxxxx 2015. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Befolkning og boliger

Befolkning og boliger Befolkning og boliger Redegørelse - Befolkning og boliger Den levende by Den levende by skal udfoldes i Vallensbæk både i de eksisterende og de nye boligområder. Vallensbæk har et mangfoldigt udbud af

Læs mere

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Teknik og Miljø Dorthe Fogh Monrad November 2015 Teknisk bilag: Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Områdets bebyggelse skal fremtræde som tæt-lav/etage bebyggelse,

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

GRØNTTORVSOMRÅDET. Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg. Offentlig høring afholdes fra 18. maj 2011 til 18. august 2011

GRØNTTORVSOMRÅDET. Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg. Offentlig høring afholdes fra 18. maj 2011 til 18. august 2011 GRØNTTORVSOMRÅDET Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 14. april 2011 vedtaget forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg og miljøvurdering. Lokalplanområdet

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

KOLLEGIE- OG UNGDOMSBOLIGER

KOLLEGIE- OG UNGDOMSBOLIGER TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KOLLEGIE- OG UNGDOMSBOLIGER GENERELLE BESTEMMELSER Vedtaget af Borgerrepræsentation den 10. april 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

provstevej Forslag til tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 261

provstevej Forslag til tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 261 provstevej Forslag til tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 261 Teknik- og Miljøudvalget har den 23. november 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 261 Provstevej. Lokalplanområdet ligger

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Udvidelse af Jyllingecenter

Udvidelse af Jyllingecenter Udvidelse af Jyllingecenter Tillæg 20 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan 1074, Storbylandsby II, Christiansbjerg

Lokalplan 1074, Storbylandsby II, Christiansbjerg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 10. november 2017 Lokalplan 1074, Storbylandsby II, Christiansbjerg - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1074,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Forslag Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Høringen

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde.

Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde. Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde. EJENDOMSOPLYSNINGER OG SALGSVILKÅR MV. 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-24666 I. OPLYSNINGER OM EJENDOMMEN

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 TILLÆG 13 For rammeområde 35-E-54, 35-E-55, 35-E-50, 35-R-50, 35-E-51, 35-E-56, 35-E-57, 35-E-58, 35-E-59 og 35-T-50 i Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Endelig

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den 26.09.2017-24.10.2017 1 Metroens banetracé Nordre Fasanvej Kommuneplan

Læs mere

Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25

Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25 Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25 Formålet med lokalplan 1071 er at muliggøre Køge Idrætspark, som omfatter modernisering af Køge Stadion og etablering af nye faciliteter samt mulighed for

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 4. Aalborg Midtby, Kjellerupsgade 12 og 14 "Symfonien", Boliger og erhverv. Kommuneplantillæg 1.022, Lokalplan 1-1-115 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2012-43473. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj www.furesoe.dk/hoering OBS: Ny høringsfrist den 11. marts 2016 Ny planlægning for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj Furesø Kommune igangsætter en

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Heidi Friis Jerichausgade 32 1777 København V Matr.nr. 878 Udenbys Vester Kvt. 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0241563 Dokumentnr. 2015-0241563-2

Læs mere

B æks tien. Område. Kommuneplantillæg

B æks tien. Område. Kommuneplantillæg H olbæ k moto pv e j K a ller u B æks tien Område 3831 r v e je n Kommuneplantillæg Tillæg nr 19 til Kommuneplan 2014 U Indledning Kommuneplanen revideres hvert fjerde år. Hvis der i den mellemliggende

Læs mere

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER KOM MED IDEER OG KOMMENTARER Forudgående høring om kommuneplantillæg for boliger nord for Banemarksvej Glostrup nse Kommunegræ dre Søn de tområ Projek j gve Rin Brøndby Glostrup og Brøndby Kommune er blevet

Læs mere

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 19. februar 2016 Trøjborgvej 72-74 ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget for Trøjborgvej

Læs mere

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 29. november 2016 Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej 79-83 i Tilst Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus

Læs mere

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE STENFISKERKAJEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 RÅDHUSPARKEN BRYGGERGÅRDSVEJ ASYLVEJ NYVEJ KILDEVÆLDETS ALLE SYDVESTVEJ STATIONSPARKEN TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 FEBRUAR 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan GL90.1 for

Læs mere

Lokalplan 961, Etageboliger ved Chr. X s Vej og Enghavevej - Forslag

Lokalplan 961, Etageboliger ved Chr. X s Vej og Enghavevej - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. september 2014 Lokalplan 961, Etageboliger ved Chr. X s Vej og Enghavevej - Forslag Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

BILAG 2: PROJEKTER PRÆKVALIFICERET TIL PARTNERSKABER

BILAG 2: PROJEKTER PRÆKVALIFICERET TIL PARTNERSKABER BILAG 2: PROJEKTER PRÆKVALIFICERET TIL PARTNERSKABER OFFENTLIGT INDHOLD: PARTNERSKABSPROJEKTER GENERELT S. 2 SENIORBOFÆLLESSKAB I TIKØBSGADE S. 3 A.C. MEYERS VÆNGE S. 4 STRANDLODSVEJ S. 5 GÅRDHAVEHUSE

Læs mere

Kildebrøndevej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 390

Kildebrøndevej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 390 Kildebrøndevej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 390 Borgerrepræsentationen har den 8. oktober 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 390 Kildebrøndevej. Lokalplanområdet ligger

Læs mere

INDRE NORDHAVN FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR. Bilag 3

INDRE NORDHAVN FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR. Bilag 3 Bilag 3 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR INDRE NORDHAVN Borgerrepræsentationen har den xx. xxxxx 2013 besluttet at sende forslag til tillæg til Kommuneplan 2011 i offentlig høring i 2 måneder. Offentlig

Læs mere

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. november 2015 Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

"NY ELLEBJERG- OMRÅDET"

NY ELLEBJERG- OMRÅDET "NY ELLEBJERG- OMRÅDET" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 11. marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Ny Ellebjerg-området". Lokalplanområdet ligger i bydelen Valby Offentlig høring

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Kaj Birksteds Vej, Vadum (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Kaj Birksteds Vej, Vadum (2. forelæggelse) Punkt 5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.025 og Lokalplan 5-1-104 Boliger, Kaj Birksteds Vej, Vadum (2. forelæggelse) 2015-051258 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan 1047, Byområde ved Søren Frichs Vej - Endelig

Lokalplan 1047, Byområde ved Søren Frichs Vej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. februar 2017 Lokalplan 1047, Byområde ved Søren Frichs Vej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1047 - Byområde

Læs mere

ETAGEBOLIGOMRÅDE MELLEM JYLLANDSGADE OG NORGESGADE, IKAST

ETAGEBOLIGOMRÅDE MELLEM JYLLANDSGADE OG NORGESGADE, IKAST 0 50 100 150 200 250 Meters Målestok 1:7.500 ved print i A4 ETAGEBOLIGOMRÅDE MELLEM JYLLANDSGADE OG NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 37 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endeligt vedtaget den 21. maj 2012

Læs mere

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig Screeningskema til: Plan/Programtitel: Lokalplan: 218.4, Børnehave Alle 3 m.fl. Sagsbehandler: Helene Jørgensen Dato: 11. december 2014, rev. 20. januar 2015 Journalnummer: 14/8866 SCREENING Befolkning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 804 - Boliger og erhverv

Læs mere

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer.

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer. 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Hjortekær bydel

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere