IB.rJF IEH IIK qieu IEV +e Nr. 25 December L982 Dansk Fmohistorisk ftlskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "å& @ IB.rJF IEH IIK qieu IEV +e Nr. 25 December L982 Dansk Fmohistorisk ftlskab"

Transkript

1 IB.rJF IEH IIK qieu IEV +e Nr. 25 December L982 Dansk Fmohistorisk ftlskab

2 Fors iden : ii;r,ii.r'i.r" : {triåili I 1 r-'iii;lillo r'å f r*''lt'c 1- i I I e i' ;'i I 'Trlns i'''t'nr'!erc{}n' /r;c I 1 r':v^t'r}rl'rli:j1-'{.';-r ) ; 2!1a ilt rrl-i:' iirn rrl)rcrei l'i< i r^'q"' 1-i I :lt.' 3r: r, li l-; i. :-t Te ] c r: i' l-r. Ci J tt', - r--il.-. ir t, 'r r\.? ;'1 ;rrtl,:i:nv{)j.s*.!. i r"sel^ r s\rrnt::ci',"'j -{1'' nrnntol'r:t" 'i,-t,, :: *rl;'ir!i. -[ 1^r': i...,rs t åj,-]"q f t:tolii s trrri sl':e s;ltl11 i rt;;, { = irrr r.r'-{ 1)f^ lii-'i-)"'li :,t /s ) ito t r'* : T 1r='5 f-:i'j '

3 $'--eec-.a*o. Indholdsfortegnelse. Andet halvårs program. Spændende kamerafund Af Sigfred Løvstad. L tfaf en fotoentusiasts opt gne 1g er rt Af Flemming Anholm. 11 Årets Jule-Spøg - Gætte1eg. 16 D.F.S. - Båndarkivet. 20 BERLfN - turen L Oldtimere i London. Rejsebrev. Af Per Ask Nielsen. 24 De tørre pladers tid. Af F. Berendt. D.F.S. stlftet 1975 Præaident: Vicepræsident: Kasserer: Andreas Trler llørch Sortedam Dosser1ng 95 A 21oo Kdbenhavn Ø 0I-26 oo 2l Ole Schelde Plantagevej o Birkerød o2-8i 2o 2o Nlels Resdahl Jensen Rygaards Alle 33 A 29oo Hellerup oi-62 o9 62 ciro konto: L 5o Kol lodium-kemi en. Ved F. Berendt. Lumidre - f arvegl-asplader. Ved F. Berendt. Augus t NageJ- - 1oo år Af F. Berendt. Aktivitets debatten udsat. Redaktør: Flenming Berendt Teglgårdsvej 649 3o5o Humlebæk o2-i JyIland: Jan KlLnksgaard ved Skellet 3() 64oo SPnderborg o4-43 L D.F.S. al-1 rights reserved O f-qsn o1o7*(,,329

4

5 når den l,æggea tilbage på årehlndena sorte farvelag, trvorfra den er tagat, forudsat at øj t endnu er frlakt. Men den opgavs' som K{lhne havde gtlllet aig' var at aøgc at bevarc det bitl,edc af dc ydre gsnbtando' som danngr sig på øjets ncthinde ved hjælp af purpurvarv n eller' om man vil, at frernbringb ' et fotografi, aftagct på nethindcn aon fotografisk plade. Også dett er lykkedes haur. Kaninern, der rå ofte rnå holde for vcd anatornigke underrøgelser, tjente også i dotts ti.lfælde gon fors øgematcri alc En fervet kanln gom i nogen tid var blevgt holdt i et mørkt rumt blov dræbt I detter idet man hurtigt skar hovedot af. Detto b handledee derpå cor et Camera obscurar det blev opetillet foran ct vindue med øjnen 16ttst mod lyletr og efter at fotograf6ring n havde varct i tre mlnutter, blev d6t ene øje udekåret l. tratriumbe lycning og straks lagt i alunopløening for at forhindr, at årehl-ndens farvertof atter skulle fremkald d n rødr ferv. To mlnutter aenere l-ev det andet øje behandlet samme måde Dr. PoJ.lock og deres forsøg, skab i London. Dr. Sandforts oplæses her i fo t ografi sk rede g,øte1se for sgl.-

6 4 Den næste mo Jen blev nethinderne taget op af alunopl øsnl-ngen, og da de ved at ll"gge så Iænge i denne opløsning var bl-evet temmefig faste, Lod de sig let løsne fra årehinden, og man kunne da se på dem et srrrrr<t, st{arpt bl11edo, der 1 det først udtagns ø je var lyserødti L d t andet ganske hvidt og megst klart. Den danske professor Panum fra instituxt t af samne navn har gentagot dette forsøg og har L d t sidste heft af ltidsgkrlft t fo naturvldonskab rno I' givet en forklaring og et billede af n af ham udpræpareret nethlnde, på hvilken man ser et tydellgt og skarpt kon tureret, on end noget 6vagt billede af d t vindue, nod hvilket øjet havde været vendt. Vinduets kora med karm, slger han, var purpurfarvede, ruderne derimod hvl-de, lysest i det parti, som svarede tl-l de øverste rud r, l-tennem hvilken hlrrlen var synlig. Den gmukke røde farve tabte slg hurtigt i dagslyset, men billedet var ved d n no get svage eftermiddagsbe lysning endnu kendeligt, adokilllge nl-nutter længere end jeg havds ventet. Slutter han. f,dhne har varieret diss forsøg på nange måder, og tilv6jobringolae af d6nn art fotografiske bllleder er derved hævet ov6r al tvivl. Nu skal man lkke tro, at denn sktldring udelukkende bygger på noget nyt, for allerede i året 1857 frenkom der meddelser fra amerika om noget tilevarende. To amerl-kansko 1æg r fra Chicago, Dr. Pollock og Dr. Sandfort havde gjort den opdagelse, at den sldste genstand, hvorpå en døendo havde fæstnet 6it blik, blev bevaret som et fotografi i øjet. H ri ckulle man da Ilave et mlddel tll at opdage gerningsmanden, når der blev begået et mord, thi denne ville Jo i r glen være den sldste, som don myrdede fæstode 6it øje på, og man vll-le altså i det dobbeltportræt, som fandteg i den myrdedes øjner havde et frygteligt vldnesbyrd om den skyldigo. Denne tribtorle sorr også har funde t vej til vore brcdd gradef, hvor den aen at har været ontalt i dagepressen i anl-edning af mordet L Loul.segade, hvor det skulle værs 'rgårrske vistr', at man L den myrdede kones øjne havde gemt et b1116de af forbryderen, men d tte må nrppe havde llgnet godt, siden man endnu 6fter ti års forløb ikk Irar fundct orlginalen dertll. _a_ n1 -.B 7.. J)t C/ -';-,(/ En fiedfyldt jul ønskes alle medlemmer af Dansk Fotohlstoris Selskab samt familiemedlemmer.

7 MØDERÆKKEN F or vtnter-halvåret qn- 2q Janugp J.9Q Vi lndl-eder vintersæsonen med, dt præsenterer IIr. H.E. Orloff- Jørgensen. Denne har i, et langt liv været beskæftiget som lærer bl.a. i tegning formgivning og kunst - men de t selskabet som har fuldt med i fotolitteraturen vil- vide, åt Orloff-Jørgensen har beriget denne med en del værker. Man husker dem ligge i Torkild Henriksens vindue. Denne aften vi1 vi blive præsenteret for Hr. Jørgensens arbejde med I'gummitryktr - denne fra fortiden vidunderlige teknik vll blive anskueliggjort med snak og eksempler. Desuden er man velkommen til at tage de gamle billeder med som man måtte eier ob måske få vlshed for om det man har er et "gummi tryk 'f e ller noge t he 1 t ande t. To Feb Professor Finn Løkkegård, der underviser i historie på Danmarks lærerhøjskole har denne aften lovet at fortælle om Dansk kortfilm produktion under besættelsen. Nogle af disse film, skabt af ministeriets filmudvalg vil blive vist. Desuden skal vi se den fantastiske film: tfbesættelsestidens hverdagtt og her kan vi nok glæde os til noget 'finside stof" af Finn Løkkegård. Har man sjældne eller sjove ting fra begættelsen som kunne glæde os andre at e r var det måske en idå, åt tage det med denne aften. Ma 83. rkars ten Nibur i de t J-ykke l ige arab ien " Filminstruktør, producent og forfatteren fngolf Boisen vil fortælle os om hvordan denne film blev skabt, desuden vil vi komme t il at høre om et langt llv I filmbranchen. Vi kan roligt se hen til en stor aften. Måske he 1e sda den 2L A 11 bliver det Aprilsnar - men vi håber at to pressefotografer som nok vil have et kunne præsenterer og ande t at bere t te. Skrlf tlf g rnedde-1se vll hl jve fremsendt. Vi håber at et stort fremmøde vil præge disse mød,eaftener Vel mødt.

8 6 Spændende Kamerafund T af Si,3frcrl L-cvsta<l Ile::trj ng. 1.?8?. lxel ta,1erne i DFS? s lanrlsnrøde i.\rhrrs travcle 7.ørdag af ten bl. a. 1e.jl-i.gtred t, i 1 a t. hore l- j dt, om et nregget speci el t lcalnerqs fremstil - 1et ;lf lanrl=bysnertkeren i Nell.erød lnlen cl:r alle nrerllemmer,jo ikke var bi1 st,erla, ha.r.jc,t lovet her at omtale rnin s;fln1i ngs n-]-erhvervftse. Der er tale onl et kanera konstrueret til brug af den almincjel-ig l<encf te porf crerecle 35 mm brerle f j- lm. Der er blot de t speeielle ved rjet, at.clette kamera er l<cnstrueret mo61et tidligt i clette århrtndre rjen t.i1s)rneladencle for a1le anclre fik t;rnken. Daterj.ngen er imid- J-ertid et vansl<e1igt lroblem. Det vil vi vende tilbage til. \lan kan spørge: hvor tidli gt har man fået i.cleen ti 1 at henl'tte 35 mm kinofilm i et kamera. Leicaert der korn i 1925, er forlængst lege darisk, og rrtallige ef terfø161ere har ful'qt L.eica t ens slrcces. Før Oskar Farnack i 191i-11{ frenrstillede cle første prøvekameraer, fincles rler i. fototrisborien en ræklce eksenr[)1er på forsl<e11ige kame* rakonstrr.rl<tioner bereilnet for clen 35 rnm brecle fi1r,'rstrirnmel. Det ticjligste synes at være et engelsk patent fra Det fincles onrtal t i Rrian Coe I s trog I(;\H[ RAROI{EIV ( norsk rrrtg). r{en forfatteren tj. 1føjer at det il<ke ser r:d ti1 at kameraet er frertstillet. f Frankri.g hlev rjen. 2o september I9L3 patenteret et st.erioslcopisk kamera der trenvttede 35 nlm liilrn. Det sol.gtes uncler navnet. I-lomcros af.fules Tiiehard. Det var udstyret mecj 2 Tessarotrjektiver, og tog 27 p;rr st c'riobi llecler i formatet 18x2/+ rnrli. Opmærksonne lcataloblæsere vil have bemærket ganske høje priser på ctette kamera, cje få qange det trar været fremme på I'hotographicaauktj,on. Samme år kom det ameri.kanske Torrri st rhrl.tiple kamera. l)et, kunne rumme o.trer I5 meter fi l.rn, ttnok ti.1 en hel!'rtropare jse " - l'{en kriqen komr ob cler var ikke mange a.merikanere rler lcom på tt.rri.st rejse j. Iiuropa. Formatet var også her 18x21+ mnr, ctet sarnme format sorn når filmen anvendes i et. kinokamera.

9 llvor tidligt er Nellerød-mandens småbi lledkamerå?.f a, mest kendt af disse små kameraer er det son havde tilhørt fll. Familie Journals rejsende medarbejder globetrotteren llolger Rosenberg, og som desværre brænclte på Danmarks tekniske mrrseum i Helsin ør i L978. Dette l(amera benyttede nok 35 mm film, men den var rrperforeret. Derved fik Rosenberg et større formåt. Ilans søn, som jeg hat' været i forbindelse med, taler om at far havde et kamera før dette. men at det blev ombygget. Dette med ombygninben har jeg nol< hele tiden wæret Iidt skeptl sk overfor. Da jeg i oktober I9?7 besøgte Danmark tekniske museum, og bl.a. fotograferede nævnte kamera, kunne Jeg da hel1er ikke finde tegn på ombygning. f omtalen af.tens PouL Åndersen fra Nellerød skriver Holger Rosenberg i 1941, at han har haft kameraet i 35 år. Da manuskri-ptet er skrevet t 194o, giver dette altså lloj (evt. t9o6). indre ting taler dog irnod at det kan være så tidligt, men helt pr eclst kan dette endnu ikke sættes på plads. f alle tilfælde er det kamera som brændte færdiggjort i For da fik nosenbergs søn frl fra skole for at hente det i llelsinge. Ilen hvor er så Rosenbergs første kåmera?.ta, jeg vldste jo at der i Natinalmuseets gemmer måtte befi nde sig 2 stk. Nel1erød-snåbl1- led-kameraer. Men man kunne desværre ikke umiddelbart finde den frem, da Jeg spurgte tll den. Men da dlr. K.o.B. Jørgensen, var I Brede for at låne kamer:aer til udstillingen FOTOI{]STORfSK KIV^LI DII, skete det lykl<elige at Jørgensen rendte på en kasse t hvi lken de 2 kameraer 1å. I)en ene er medtaget på udstlllingen i Helslngør. Den anden har: Jeg lånt i Rrede til narmere studirrm. Det viste sig at begge dlsse kameraer er jndrettet tll uperforrereb 35 nm film ligesom det der brændte. På Politikens forlag udkon i 1964 ',JeA fotograferer" under redaktion af Tommy Frenning. Side 17 vises et Ne1lerød-Andersen kamera og i teksten står at det er bygget ti1 Tlolger llosenberb. (findes også i senere udg. af nævnte t,og). f aclskel.lige a.viser har dette billede været anvendt når Holger Rosenbergs kamera på Danrnarks tekniske museum har vær t omtalt..feg var derfor nogct desorientc^ ret da jeg endellg så kameraet i 1977 (son tidl.. nævnt). Mcn det er rigtigt. Også dette er llolger ]losenbergs kamera, det er blot

10 8 lrertts F (tlts'fi'...te.,l itar t a.l t nrod 'J'orrnry i.'retriti:r.'; ()r',i sijl-fnr o,q 6an merjcleler riri,3 :,rt.!tart i. sirt ti-ri liint.c b.i Ile(lei i-rf' Itortl lotranserl rler rlrev frirrna i:'if'erl t- ]ipi \':lr irrvr"ic't el.,8xb dias, s{)n m.ln måtte tage det, urtl fra. Så.l eiste -.i..j sl)orgsr;rilet {ln "ntntr}'{lllirr5;'t F:l Ier "orn* bytning". 'lil hvetn }<l..tmerii.t-t, rler i n,jebl jl.kot. 1iq3or i ileilsjrr,llot."-urlsti_ll jngenr c'f b1',39et., <-'ller hvenr tlet itar tilhr-rrt. Flr rrl<1::rt. Det er rnllligt r'let har tilhørt. l'eter l'lfolt. nten er il<,ke s:rn.sr-nljtgjor"t;. I)eL kantera s(!m llu er tilr-;i9iel mjn samljng, viser.-sifi i,.t være ctet cneste af..je nr-l kenclte firr: \el,l rrrocl-srnåbjllecj*1<;rnr rriter rler er l<onstrueret t.i1 i'l--nfr)llili?nt 3i rlrnl filnr. Trilnrtrans]ror en sl<er rred merl hø,jre hånrls Lonrrnel f i ngr'v at, clre je et 1i" I I e rrossi nghåndt ag een oin8åfl,i1'. llctt,e 6;.ip11 t,rt3 har r-'lirekte fortijnrjel.:e rnecl ei. t,anr'lh;ir.l. {-orsyne t' rned 13 t,a-nrlq:r^ rler passer incl i f -i l-rnens perforrer j nrt. I(arneraet har plarl.s ti1 godt 2o neter f ilrn. \led det sf)eeielle storforrna.t sont l<ameraet er konslrueret t.-i.t (Z4x6o nrm) :4i"ver clet over 3oo opt;rr,telscr ut-lerr fil-rnskift. Objektivef er riloget enkelt, be.sbå* enrle af 2 st1<, lila.nliont'ekse linser s\,,'rnetrisk nonteret, i et rnessing rør. I)ett ('r lta:r,rclet. at,.tens j'oul \nclersen også selv sleb linser, o,t s].ul,1e lrave r;.,jort rlet i tlisse srnå kameraer. i)et f).der int,et på. l)crg har lran sansynligvis sletret rjerir ti1 i st,ørrclse, It'anreratet er fr;rs','net, nrecl en skydehl;r:nrjer. Ijer cr {'ire f. rra:rdier angi.vet vecl følgende irrødker:: 1,/3 1,/8,,-,/lo 1/15.

11 I Lukkeren er en art guillotine-lukker der spændes ved at fø'^e en fremspringende rnessingknr-rb frem i en sprække I kameracts forside. rjniddelbart når denne knub er føtt til ende udløses lukkeren. Lukke rhas t ighed en ligger omkring 1/1oo sek.. Jeg har taget nogle b:llleder ned kameraet, også på Kodachrome. Farveoptagelserne står forbavsende pænt, men objektivet kan ikke dække det lang$tragte format, så enderne er uskarpe. Man kan godt still-e sig spørgsmå1et: hwad har egentlig inspireret Nellerød-snedkeren til at lawe karneraer med et så lille format. At han overhovedet har gjort det, har sikkert sammenhæng med hans konstrrrktion af de neget tidlige kinoptagere ti1 hoffotografen Peter E1fe1t. Han har at-tså været fortrolig rned fi Inmatarialet. Men selv det langstragte format 24x6o mm, eller 31x56 mm som den uperforerede film giver, er alligevel meget små forrnater på den tid da blot et 9xL2 cm format blev regnet for et lil1e fornrat. Måske er det llolger Rosenbergs behov for et li1le rejsekamera, der har sat sagen igang. For denne antagelse kan tale, at det kamera som vi nu ved er hans første af slagsen også har det Laveste nrlrnmer af de nu kendte småbtlledkameraer. Det har nr. 3o5. Det nu sidst fundne ti1 perforret filrn har nr. 311 og llosenbergs nu tilintetgjorte kåmera havde nr, 313. net som er udstillet i llel-singør har nr Der kan lkke udledes ret meget af disse nlrmre. Kameraet har tilhørt mangeårig læge i Hel3jnge, Ilolger Borge. Jeg har I ænge vidst at han hawde været i tresidcle l.se af ei \ellerødsmåbi1led-kamera. Først i febrnar nåned 1.98? Lykkedes det med bistand af samlerkol lega ;lxel Gram ltløl1er i ITel1eb6r.jkr at fi nde fren til den arvi ng der var i beslddelse af kameraet. Det er iøvrlgt det mest velholdte af de nu kendte fi.re små Nel.lerød lj mm kanera er. Anskaffelsen er blevet muliggjort ved at Fa. KOD]^,K asi har været sponsor, hvi lket jeg er direktlonen nregen tak skylctlg for. Det sto?e udland ved endnu ikke at vi har så tidl ige 35 nlm kameraer her i landet. Nen informationer derom er på vej ti1 Jnternationa1e tidskrifl;er. S.I-. eær.æ

12 to IIr. Nissen f orklarer de kemiske f onmler i kemien bag Agfa-color. l-re nye Lokalers store anvendelighed skulie fremgå tydeligt af bi1ledet. Ilemisens gamle konstruktion ses i baggrunden. Fontrners f yr he 1t i gennem. Den første mødeaften i andet halvår 1982; Torsdag den 16. September. Denne aften mødtes vi i de nye lokaler på østerbro indrettet fantastisk Fnl1dt i den gamle sporvognsrernise. God plads, b1øde behagelige sto1e, samt a1l-e de tekniske redskaber vi har behov fori desuden et cafeteria hvor man kan få kaffe, the e11er kolde drikke til rimelig prl"s. Et godt sted, at vokse i. Aftenens taler var Hr. F. Nissen der skulle tale om Agfa-color Der blev tal-t m get videnskabeligt - ti1 tider var det måske lidt svært at følge med i de kemiske opstillinger, men alt i a1t, fik rnan et lærerigt indblik i de "små processers" verden og betydning for hvad der kan blive et brugbart produkt, i dette tilfælde Agfa-farve fi lmen. Godt, at vi fik et indblik eller måske bedre I'in side lookf i grundforskningens verden. Jeg har senere hørt dette lydbånd og det kan anbefalesr trvis man ønsker at vide lidt mere end hvad de salgsmæssige reklamer kan give en. Dn meget spændende aften sluttede med spørgsmål o f svarr hvor Hr. NLssen, bl.a. kom ind på de skelsættende dag omkring Maj F.B

13 Wø,ÆØ^fiØ^ÆM^ÅØ^ÅffiPffi lt PHOTOGRAPHrc PICI D&wihedin

14 r. nin Det d.er AF EN FOTOENTUSIÅSTS OPItsGNEISER vad L. Felt Fotograf i Mørke I,. Ford er en af mine bcdste Tennerr og tillige Svigerfar. va,r fælles brænd.end.e Interesse for FotegrafLen, førte os sanmenr og Jeg blev snart en velset C'est i hyggelige EJen t BronSøLvgad"e. Det var clog lkke kun Foto d,er tiltrak nlg. Ogsaa hans kønna Datter asa Yitessa var Aarsag til, at Jeg gerne kom der t HJemnet. Min eneste Bekymring varr &t en kedelig Fyr, Elnar Norka, havd.e foouseret paa Iille asa og prøvede at smid.e sine Slæber incl hos hend.e. Jeg var derfor noget ned.trykt, cla jeg: en Vinterd.ag for et Par aar sid.en efter rnclbyd.else begav nlg hen til f.l. son vi i Ålnincteltghed. kald.er haq. Jeg var fajctlsk ret negativ og saa Tilværelsen t sort/hvid", då Jeg ringed.e paa hos nin god.e Ven. Det var Åsa vitessa d.er lukkecte op for rnig, og til nin G1æcle nod.tog hun nig ned. stor Begejstring, maaske l,idt overeksponeretr men det hjalp cta paa nit Hunør, og nit tlvsssrn ændred.es straks mere i Retning af Kodacolor. Da Jeg havd.e hængt Frakke og Bærgvanter i Entreen, g:ik vl ind. t Dagllgstuen, hvor I.L. ead. og læste i et Hasselblad. Paa d.et sid.spunkt var r.ir. nylig blevet Enkemand.. Det v&r kun faa Maaneder sid.en hans Ilustru (føat von Tessar) havde faaet den sidste Bromolie, og d.erfor va,r d.et nu asa vitessa, der etsnrede Huset for sin Far og sin ældre Brod.er, Hektor Nadar. Denne Brod.er rar oprind.eligt ud.d.annet som 3rillantsøger hos en Kgl. HofJuveler, nen havd.e senere valgt d.et mere sikre Job som overbelysnings maaler i Københavne Belysningsvæsen. Asa havd.e stillet an ttl en Kop Efterntd.d.agskaffe og kon nu incl ned. den brune Drik og et Fad. med. tinser. r. L. havde eat eig t sin sædvanlige Lænestol, medens Åsa tog Plad.s ved Sid.en af nig paa den optiske Bænkr og snart gik samtalen ltvrigt inellem os tre, naturligvis nest om Fotol der ogsaa har Åsas store Interegse. Da vi havd-e sludret en run Tid. og drukket vor Kaffe, rejste r.l. sig og erklæred.e, at han vilde gaa ud. og tage sig et FLxerbad ned efterfølgend.e grundig skylning. Jeg har han lunsk nistænkt for, at han vilde give- os *s" lejlighed til at være alene r og det er Jeg han tahnemn"iig forr det var første Gang Jeg var paa Tonand.shaand. ned min tilbe dte. Da r.l. va.r forgvund.et slukked.e Asa for L,yset og satte sig op paa skødet af nig og læned"e sit ryslokkede Hoved mod. nin Skulder. Mit lljerte ba^r,rked.e voldsomt, og takket være clet Mørkekammer vi sad i, tog jeg nod til nlg og trykked.e et Kys paa hendeg v&rmc, brød"e Læber, et Kys d.er blev besvaret med stor Lid"enekab.

15 13 Jeg forstod nu, at de Forhaabni.nger Jeg længe havd.e næret ikke var forgpves, men Jeg kund.e dog ikke r:nd1ad.e at sige r frerske d.e, Jes troede at det var Elnnar du holdt of, eller tager jeg fejl?" ndumne Drengft svared.e hun, "han, det Kuglehoved, ne j, han er slet ikke min Tlntype.,' vi kyssede og krammed.e igenr og jeg hvisked.e ind i hend"es Ørel trskat, Jeg elsker dig over alt i Verden, vil du være Minox?tf.. og hun evared.e uden Tenren:ttJa, min Ven, jeg vil være DIN s...2j DINl" Længe sad vi i tæt 0mfavnelse, medens jeg fortalte hende om mine Forstørrelser og Gummitryk, hvilket interessered.e hende meget. Da vi kunde høre, åt I. L. var ve d. at f orlad.e 3ad.eværelset, tænd.te vi Lyset igen og sad. nu Haand i Haand parat til at fortælle ham den glade Nyhed. Efter et Par Minutter d.ukkede r.l. d.a ogrsaa opr iført Bad.ekaabe og med bare 3er1. Hans vaade Plad.er laved.e tyclelige Kontaktaf tryk paa Gu1vtæppet r men det tog ingen sig af i d.en alnindelige Glæcte over Forlovelsen. Der blev skaalet og ucttalt Ønsker om alt gotlt i Fremtid.en, og: clet blev sent føt jeg brød. of. Først da min Ur-Leica viste ltff.dnat kund.e jee tage Åfsked. og i højt Humør begive nig til min besked:re Ungkarlebolig. To Aar er forløbet sid.en da. Asa er nu min Kone, og vl er f lyttet til Jylland., hvor jeg dri-ver f otograf isk Virksonhed i Mørke. For nylig er Familien blevet forøget med et Par dejlige srilllngerr en Dreng og en Pige (som nin Svigerfar siger Resultatet af en utilsigtet Dobbelteksponeri.ng, men korrekt fremkaldt i Mørke). Drengen har vi givet Navnene Louis Jacques Uland.6r og Pigen hed.der Ju1ia Margaret Cameron, plus naturligvls vort Fa,nilierr&vrr e Vi er en lykkelig lille sis lvst t=:::::l======e==========e===== Familie, og Fremticten tegner

16 \i- r f;+ :1::,.t Asta Vitessa svarede uden Jå, min Vent ieg vil. være tøvent I)IN DrN! qli4 EM ENTRUM pecialfonetning i nyt og oto brugt fotoudstyr fstedgade 24, t55o København vo o1 2L 6t 67

17 2e etoaffire/frommert l4n t htlsen løryenqryercrt De bliver betjent af venligt personale i et hyggeligt miljø. [0 LY N G B y Vort eg^et mørkekammer - klarer Deres specielle HOVEDGADEN 47,28OO LYNGBY. TLF.O opgaver og ønsker.

18 16 lluh Midt i denne Juletid må man agte sig for hjernesvind, d erfor denne udfordring til s tor skarpsindighed og lidt viden. Spøgen er opdelt i 3 afsnit: Dansk fotohistorie tidssamt udenlands fotohistorie. skriftet I'Objektivtt Svarene indsendes i lukket kuvert ti1 redaktionen, senest den 1. Februar L983. Vinderen J-ig med den der får flest rigtige svar, får een fl aske af de tt gode rf. Desuden ret til at bære titlen rffoto- historisk stormesterrt. Resultatet vil blive præsenteret i rrob jektivsff ApriImerflUttlgod fornøjelse. DAII SK FOTO]ITSTON TE sfsg Spørgsmål 1. llvor gamme I blev.tens I) ttne 1 1erøclrnanderttt. a t) c d 9j år 9L 96 e8 Anderser Spørgsmå 1 5. I"Ivor blev I'Ne11erødnanden " f øctt a llel.singe b Ramløse e Ihr s eby d NeI 1 erød Spørgsnrå I 2. Var 'rne 1l er ødmand ens rr d re,j ebænk a b c d e 1 -dreve t dieseldrevet fodbetjent vi nddreve t Spørgsmål 3. Hvad hed den gl obe tro t t er "Ne 1* 1erødnrandentt byggede et småbi1- ledkamera ti1 a Ilos 1 ev b Ros enbrrrg c I?osenberg d Rosenkvis t Spørgsnrål 4. IIvilken fisk denfr hver dag a b c d si ].d torsk rødspætte haj spiste i sit "Nell.er"O*".r-l lanse liv I Spørgsmå I 6. IIvor garnme 1 bl ev.tens I'. Hansen ttno rka -IIan s e n tt. a 93 år b 95 c 96 d 98 Spørgsmå 1 7, 'rnorka-iiansenf' solgte j. 192o et patent ti1 Kodak vedr. ol1 mørkekammerl ampe for kroner a 1. ooo. oo b 7.1rl+o.oo c 9 " ooo. oo d 3o. ooo. oo Spørgsmå 1 8. "Ncrrka-I{i:.n.sen " Lrl ev gif t i 1ao6 efter at have truffet.sin kone,i\nna tt i a t, Duu.s vinstue i ittrorg mørkel<ammeret hos f ot,orrå f Tønnies c,\1borg 7.oo-have d sprttfabri,l<lien i Ål.tlorg

19 t7 Spørgsmål 9. Forhandlede cje t tyske f i rma rrllrne mann rr rf Norkas tt lcameraer aja b Nej Spørgsmål 1 o. I{vad var d e t ttnorka-hans entt drak 1 spiseskefutd af hver morgen a mælk b snaps c hostesaft d petrolerrnl TTDSIiR TFTNT ONJEKT].V Spørgsmål 11. Er årets julehistorie a opdigtet historie b en virkelis beskrevet hændelse c amerikask tøverhistorie d eller begge dele b+c Spørgsmål L2. Ilvad er et "Neo-Fottt. a strømkreds til neonrør b bl.itz lampe c danskbygget kamera d romersk s tatholder Spørgsmå 1 L3. Ilvad er en K7, er a svæveflyver b -fangelejr c fi lmfremvi s er d fotostati v Spørgsmå " IIvad er i sofering a kemi slc prcldukt b opdigtet fotografering c kendt s t ors aml- er d farvefi lmproce s Spørgsmå1 I 5. Ilvor stort er "Obielctivs" oplag a 75 st]< b Loo c L75 d 25o UDENL:\NDSK FOTOIIISTORfE Spørgsmå 1 16 'r."."raet I{vornår blev beskrevet førs te gang i et videnskabeligt værk a L23o år b L453 c L553 d 1Bo1 Spørgsmå I 17. Har I(ejser Nero brugt en slebet.sten som.1inse i året 6o e.l<r. aja b llej Spørgsm;i l,umieres autochromplader komnrer på marked e t a 19o4 b L9o6 c L9o7 d I9L2 Spørgsrnål- 19.,,\gfa-color rasterfilm markede t a L9L2 b I92a c ]-92q d Lg32 S pørgsmå 1 2o. Hvornår opfi.ndes Ferrotypi a L752 b LB52 c 185q cl 187o kommer på

20 18 SF rrgsnrå1?l IIvad er Bentzin a el<s 1.ra oktanlro'l.cli gt hr.tnclgto1" b e nge I sk e-r,"ke 1 c l<amera f'abri k i Ctlrl i tz ci navn l)å f I vwemå: sk j ne Spørssrnå l?2. TC.,\ ahom 13 a of ltrttndstof b tysk dieselarrtornobi l c kamera d reaktor S[lørgsnrSl 2j. IIv;rrl er Irva t ypi a person rjer bange for r:vejr b s J-em rlv;-rne c 1<amr: r'a ti farvefotografi Spø'r'iISnrii l?lr. Iiarr nran frenrk;rlr.le et billecle a.ta lr t{er j i fl<>den Rtrf Spr-rrgsnril I'au1 Ittrdo.l-f brlrecinpr "Tessartt i_ a 19ol b rgla c 1938 cl Lglr Z flo*o{:r'afi,sk nen ::l.lrasti"grnaten.)? llvarl I,a.qsr)t^ i li!.:'e.sa?n?ten a \rci'i ;;tldlnr-'lct" Vojgta' ItJrB tr -\,31-a. iirra f 1e.x c,\'rflar optjrna rpflex il liar;ler f-<':tote,:cnj-c"r spørg, snr,i l- 2.!. llvacl he ty'cler "llrohrnie " en glad nisse i nd i an sl< kri ger C. en l-ty i r.. S. Å. cl en revrri ver a b Slrorgsmå1 2?. IIvo r ma n ge b,i get på rn;nrnen a 5 stl< 1r c c] )o 5oo!ooo SI-'ør,gsnriil 3o. I lerler blew der opta mecl Ilas.seltrlact 5oo,/7 f d ee n t i- l Sut i, ons vanclf yldt e ob-.jel<tiw kom fra a en su.venier glaslcugle med snevejr en sa:trebotrle h c d et vanclfylclt 91a.s et ovalt r+hiskyglas goci fornøje1se. spørgsrnå1 2(. I'Jvr>r nege t, ko.s ter cle t j apaln ske l<a* qera t'ranner" 4x4 a 35o. oo b L.2 5o. ocr c L2.85 d 8oo, o<l ff Hvem har Nielg ResdahL Jensens 3 blnds værk om Sigr/art Iderner o1 62 a9 52.?

21 ArnP TLPimunn lflntu Øwui rt ffiilp rhøtril 19 EII STOB DAI{SK l EILEDIIIilIG I TOTOGRAFI idtil har Skandinaviens Amatørfotografer maattet: søge til en'gelske og, navnlig, tyske \rærker, naar de ønskede udførligt Svar paa åange af de Spørgsmaal, som opstod under deres Arbejde. De mindre sprogkyndige var derved enten helt forhindret i at faa saadan Oplysning eller kunde kun med Vanskelighed læse sig til den og var udsat for Misforstaaelsår. Denne Mangel vil nu blive afhjulpet. rkamera-kunstc udsender en stor rvejledning i Fotografie, som vil blive saa omfattende og indholdsrig, at alle rimeligo Spørgsmaal kan finde Besvarelse deri. Indholdet vil blive gjort saa letforstaaeligt og overskueligt som muligt og blive støttet af mange lllustrationer. Det vigtigste for Begynderen. vil blive særligt fremha'vet, saa at selv den vordende Amatørfotograf kan have Nytte af Bogen. Den vil udkomme i Hefter, som hvert omhandler sit specielle Emne og vil kunne faas uafhængigt af de øvrige, saa Køberen kun behøver at anskaffe de Hefter, han mener at have Brug for. For at undgaa for mange Gentagelser vil Henvisning til andre Hefter dog ikke sltid kunne undgaas. Prisen pr. Hefte bliver 25 Ørc, for Dobheltheller om de mest omfattende Emner 50 Øre. Der søges udsendt I h 2 Hefter hver Maaned, og de vil kunne faas hos enhver fotografisk Handlende, som ønsker at føre dem. i sin Forrdtning. Blandt de først udkommende Hefter vil findes følgende (den anførte Rækkefølge gælder ikke Udsendelsen) : tndlednlng. >Fotograferlngt loptagelsc ef Bllledct). Deforskelllge ObJcktlvtyper. Negatlvbehandllnglfremkeldclscrn.o.). ObJcktlvet og Blændcrcn.. Kameraets Indretnlng. Klorbronsølvpaplr (Gaslyspepir). Stort cller lllle Kamera? Bromolleprocess n. A ø>.c Dtr' <t it' zo+ til sed}e$il$ef AbeI Chatrinesgade L954 København V. 25 Telefon ol 24 6Z 7o

22 20 ru$ W Det er med glæde at vi nu ser ost i de første lyd-bånd fra vor nyskabelse De første 7 bånd har føgende indhold. stand til at præsenterer tt D. F. S. -Båndarkive t tr. 1. B Jørn Ochsner : Danske fotografer o D.F.S. den L7/ Torben Lind: Om Daguerre ltl.m. D. Fn S. den L5/ 1o Undell : Om KZ-apparatet fly t gøel og meget andet skægt. D. F. S. L982. 4, Niels Elswing: Mit arbe jde rned Agfa-color i Joerne. D. F. S. L8/ ttkylle-topptt. Dengang i Odense. D. F. S. L8/ F. Nissens Om Agfa-col-or ttrovr D. F. s. den L6/g Niels R. Jensen: Panoramafo tografl ens historie. D.F.S. den L4/Lo-82. Man har to muligheder for at konne til at høre disse herllgheder. Det kan købes for Kr. 2o.oo pr. UånO. 6o minutter inc. moms og porto. Beløbet fremsendes 1 check. Den anden nulighed er at 1åne. Her fremsendes Kr. 3.5o i fritnærker Lånetld I måned. vi båber på denne måde at yde bl.a. vore hovedlands-medl enn re en mulj-ghed for at opleve vore mødeaftener her i hovedstaden. F.B.

23 Hirsholmene " 6t sider. Tekst Hans Gregersen. Foto : Peter Haagen. Frederikshavn. Forlaget: Bygholm. BOGOMTALE 3 F. Berendt. HLrsholmene, hvor kender man det navn fra - Jo det er såmænd når der er folketingvalg, de første valgresultater nok en kuriosit t, men man bliver gjort opmærksom på stedet. Hirsholmene beetår af 6 øet hvoraf den ene er beboet. Disse øer i Kattegat har Lgennem tiderne haft historisk betydning og Hans Gregersen tager os ved hånden og beretter om spændende tlng der er foregået på disse øet. Bogen er fyj-dt med dejlige fotografier, som t meget stramme og præcise billeder skildrer livet derude. Peter Haagen har et sikkert ø Je for at l.ndfange den lette østemning. Fin bog. Frederikshavn jernbanes tation. 8o sldero Tekst Lauge Bock m.fl. Foto : Peter Haagen. Frederikshåvrto Min erfaring f,r at hvis man først bliver dtlle tr er man fortabt. Når man ser denne bog, on hvorfor. Dlac brave nhbbbyfolk" har sat sig sammen og gjort en aldeles informatlv bog om Jernbanen 1 og onkring. Frederlkshavn. Tåktten kan Jcg l-kkc vurderc, mcn alt tyder på at det sr folk aon ved beskcd onr tlngcnc. Fotografierne som er af Peter Haag n er et stykko fotoreportagc af negct høj karat. Hvert blllede er velkonponeret og viser præc16t det, 6om er m ningon. P.H. nå slges et vær on nester I brug af llnccr ned forskelll-g brændvlddc - dcnne cvne til at fornsmme grebet af ItJernbårt er man ikke i tvlvl hvornår dor skal vær brcdde ell.r dybde.r ot nedfrdt talent. Belkæringcn af motivsrn er sublirt. Er tran bidt af Jernbancr så er døtte BOGEN. Det sig c at man på et nsideaporn endnu kan købc den. Købstad!1lv - i det gaml Seby. 57. sider. Tekst Hans Grogcrlen. Foto: P ter Haag n. Frederikshavn. Sæbys hirtorle er her skl-ldret I korte og præcise billeder. Tekst.n er let læselig og flyd nde på en eådan måde, at når man har læct boged haf man rlært nogetrr om en by og dot! indbyggerc. Også her har Potcr l{aagen levcr t nogl fine billeder, andre L repro, men alt samrncngat nsd bravur.

24 April 1. Mai 1983" Som meddelt i indbydelsen til BERLIN-turen fremsendt i November måned, har vi lovet et mere detaljeret program' men det har vist sig,?t allerede det første udkast kom til at holde stik. Derfor må man undskylde denne repetition, men vi syntesr at det skulle med i bladet. De Jyske medlemmer, som tilmelder sig vi1 blive kontaktet enkeltvis vedr. mødestedo Torsdagt afgang fra København hovedbanegård. 3. køjers sovevogn. Fredag: Lørdagz S øndag : Ankomst Berlin fredag morgen. Efter Lndkvartering på det lækre hotel Sylter Hofr midt i byen. Dobbeltværelser med bad. Køres der Kl. 11.oo i en stor lss med special guide, først igennem vest-berlin. Her får vi alle de spændende ting at se fra før kri- - gen, samt tiden lige efter 2. verdenskrigr blandet op med det moderne nutidige BerIin. Derefter kører vi ind i øst-berlin, her vil vi komme til at opleve en helt anden vorden, måske groteskr men en verden der er virkellghed for millioner af tyskere. Et besøg i det kolosaletrpergarlon-mlrseumtr har vi på progfårtmet. Err verdensoplevelse kan man roligt sige. Desuden bli ver der tid til lidt indkøb og "eftersynt'på hvad man kan byde på i øst. Om aftenen er der foredrag af Fr.W. Rflttinger, den store LeiGå-samler der vi1 fortæire om Leicares og Berlins fotohistorie På denne dag skal vi opleve det 3. riges storhed og fald. f den gamle RIGSDAGSBYGNfNG er der indrettet et fantastids tisk museum, som rummer den efterladenskaber. Turens højdepunkt er gemt til aftenens møde med Hr. W. U ståtter og Verkersmuseum, der rummer den enestående sårxling af fotografica. Hr. Umståtter vil være vært ved en bespi sning. Hjemrejsedag, fyldt med minder og oplevelser. HUSK GYLDfGT PAS. VfSUM ordnes i Berlin. Østtysk vekselgebyr er betalt i busprisen. Vel mødt. Sidste instruktion vil blive fremsendt til de sorn tilmelder sig, kort før afrejsen.

25 2 3 i)er er sta.cligi et. rest,part,i al- de rileget smulil<u 1';rrirsllrri, t.iil;'' { 1' 3lp.- s,r I:-r-rs t.: i t'r;f i'jr,:: ; (ir ;!:".s1<af'f'e1.s isl<rlnl oen f-or det l<ommen* rle f'ot,omuserrrr i I{ernjng, Sf.Ørrelsen af" cjisse hiiieclpr er 27xjl+,\ cent.imet.er of{ {:)l- f i^ettrist..i.lir,:t a }ii.r,:nrersci:mirlt I'r:1,1* il.illecierrte best.ille-s vecl at sende crosset. eheck 1'r;i h,r" 1(,i*oo ipr, sa-rt af' 3 st,k- ) t.,jl-: S- I-r-rrsi;id Ii'inlanrlsve,f 5. 74qo llernin,q. (lhecl<' en t'ede.s st. i l-et. t i 1 l);rnn':rt-i<s!'ct rriranrlier^ f'oreni nr;.

26 24 iir-1,.,.rr "'l''.....:.: af LONDONl;P Per Ask Nielsen iiebr. lg9z AT REJSE, ER AT LEVE... sagde bl.a. H-C.I\NtrDERSEN, og det gælder ikke mindst når rejsen gælder britternes gl. metropol LONDON, hvor en fotohistorisk sjæl nærmest har astronomiske muligheder! HOS RAF H E NDON ulct(trs UIILI$IGI()N kendt fra Helgolandstogtet i Mit fjerde besøg i denne verdensby var en familietur, men ved gensidig overenskomsr, fik jeg bevilger een dug ril det fotohistoriske, og denne dug blåv*seluru!r ret målårrer. Et besøg hos VINTAGE CAMERAS LTD. havde længe srået på ønskesedlen, men også nogle uafklarede rpørgrrål vedr.*l f lykameraer blev prioriteret. Tre minutte r f ør åbningstid, stod vi (her var lillebror nemlig også inreresserer!) klat til"at indtage" R.A.F-MUSEET i HENDoN. Det rog faktisk en halv dug, bare at gå dette fantastiske museum igennem, og erindringer fra den anden verdenskrig blev atrer kaldt frem. Museet er meget moderne, og gøt brug af. en masse AV-teknik. De luttbårne kameraer har en akceptabel placering, men kan i volumen måske sammenlignes med toppen af isbjerget, idet det ved er mærkeligt sammentræf skulde vise sig, at det vigtigste måske er skjult i magasinerne. Under rundgangen, hvor jeg fotograferede flittigt, var Jeg stoppet op ved nr.ll en VICKERs WELLINGTON bombefly, -en inspektør kom hen og vi faldt i snak, hvor j"g kunde fortælle ham om en nødlanding med nerop denne flytype i Det viste sig at museers chef Commander RANDALL havde ftøjet WELLINTON, og at dette fly havde sin egen historie i museumsammenhæng, så da jeg ril slur vilde købe nogle postkort i kiosken, blev jeg kontaktet og spurgr om jeg havde lyst til at møde chefen på hans konror. UICIIRS NGU]I8UST FB-5 f ra VII{IAGt CAMTRAS LID- Kirkdale Corner

27 .:a...::::::::::.::^-:._:a.._.-'.'--.'-..'..'.'.'._-l:::-1.'..'.:'.'..._--...'..i:.:i._-.'.'.'....-' i., \'.'.,r..,.-,r [,oni)()n2 SCR,AP I. 25 Vlntage f)arnetils [ $t*- V.r\>.r /,v, il,\\',!. ir^'^ t r-\ i ii?':d. )v: tj.rd*. i'.,r,.,t ' \.t-6!, :1t ;'r-),lrt i 4._'." : ix :,a rf rat r:31!( i : r;?.y<t?rr ii trtit., j....../.4 Ll6Y 19o.8 148: 1 tjt meir l :-.;rrcåtiefl,t\gtllt,i(-"jifii(t'ti ;:. llk.l>li:.:, lituttt t\:iiik),.i<it1\'!'t:.1!dds? cån':*rd( w.iih $ia'}tri} <.x.1\zt41i:v, lvtli itlij...t';ttj,.;(ttt, ir\tt il:'ri ':i<r'. Currdilrun.t<,";o1 i acq g<.rij. 3. Fg*t(tX, tct, S Rå'Yt('tt:{r'! ',å r}i{rt!tt1?hirii2t\'/?4?r25s<^t:itt:.;rt'!l:i}i} rr:rt' 7 z 9 8 R. "'Tptilrrur' b:tuo' l<t<-u*;u':t) 9i;B(c'' ''rri iit"vi \r1i'/ tl'):xi t \t)<\ "i"t "ii<i<',i.. kol[.f tftta6t'j {'i -*;lb f:{,f, rcn,tt if lt(tttrl':th; li tt,tlttat:t \'{r:;; rji:iit r':'r: ' r,rr.c V*ty gørrl. i'1'*) gi. Pt{O:{'CVI7 OVYF'T. tlt.lti7i,,t <,.'. '(p<.'r i(t i),)a:it.r i:(id-:itr. \bri;' <:: '.ti;tt.:i;,i. 'it&fr.ia',^acætt'll.rttlr.;..r ",(#3q. i/,r{rl, ut:s4 ijtiti iflt(. f.4':{:iiett\; ijj-".1 {i, f.(}x}'k( t, t',tt. '/.'.l!tj'}' Fitn nxxkl zzittr slr$ ',frt"x{i l''ii':l?t tt';:'i t2 *:<p:ø+. t)>ev). iil' i:):(t 'i. full 6. i.{':4(rt1 }:t-lt}:r?.1 i11 elr<v l'}{:'li}p,t9i.(r cat*t':< i,c{ilrliit,'tt)ii',t '.i<,t l\ii&.q+lcvoke}.r<r<<lsilr.rc,'i.p.'i. 'a<. ti:' 1ilt;t)l, i'e<i't>i:t :;::t'r ''i't":t<:<ti t'aill Y.?råttt{.Lgf{6 C(jNf AitLi;lX. a!t' tt',fi (?!'}+\ i\ v:1dtt' ir'""trt ::'i"tti:!:t 'i'i r.rrt?r.rrlrt(int, tlltlh øå, An,r<J. t ff(fstlidårli Slttjplåt Sirkr.tiv (tt,9:dt4t. 3fEiie(.1 4i x \it! rr'trt. i1l i:,i (ti:':<'tt'i i"'itiii;'i lc,)r:l$,i'iåx \, ll<1../..4$.1.!+!. Pttat:x & ticlt':1. 1',: 1;<ii'h( siti' ":zt' ii':;<;'t "':" go':x). :l Bfrii.ii :y {rrr(r,trji (:i :i1 tttttl i't\;tf) t. :\i: Aljni-i?!':"""r'r t'i( iilt':ir't\r3i' t."rrs:'. l)):r;fr.<; lloi'..!if.erln: /..ir'.tlrjrt t.i<1.1<7:tcaf fi i;':.i 1? ir.,rt.,r.(.,(',.1,...19yat41 (-'.(.rt.:..t:;.;t ' i:,,i.?if.i(:'r,):>iil,)' 2! t>: 'v't t,:::t" ' ' i''jtt"t iyltilr!att;liili.i?ltå::tir?.<jti i i"irriitttl,:'.'l;t:r:::3 l(ta:ti t"t:"'' :!itrit 'n/t'ri:ti ].i ',i t:trr\r),.-,.åixttår, 8, '.1,:s.t ':i(4.:t r,;. ia-,(ti., 't;t,,\.\ti1t."ii i\t't.:t :.:'ii;'i"'i'tttr"'' :e :'., < it t : ti: 4.A\ <.e i\.i i i< i /J ; r ) :r i xj<'.,\! +i,4t'r. 1. x i< i. ]'1 'lrtt: Pttll.i{)l:);l; L4.\'Y n()'ll4ti\' ':?.((t'.'r') ':.'::iii.i.',:t.ii..::ttli;'r't : :' i'.,''tt\i,r'.aya tti:-;'i.: lictr.,:ilr;t,:x'triadi l..t!6';7t8,i:i. i'iit'. ':':t:t 'ii t "::: t t : :I,Jt:-lij. i:(iti>i: t3;'{,' t'tt:...:,. *,,ffi,ww^.'.tt'l.r:,: ffiil,irr,.,nt.7,t,',, 7il*4r!11:tlt.' iiii'.il,.li::::.: ',, 1"fr1,L- 'Tffi"*'$m," "

28 26 :f.,..1 "l I'oNl)()i\* SCRAP 2. VOiGTLANDiR DAGUT RRtO kamera 18lr0 (RepI ica) f?oo- IYPI Det blev et spændende møde, hvor jeg bl-a. så hans personlige logbog med indtegning af f.ex. kanaltogter på D-Dagen d. 6 Juni 1944, hvor Com mander RANDALL skulde rapportere eventuelle tyske f'e"-både med kurs mod arpradaen. Også to togter til København i 1945 var registreret. Men bedst af alt, j"s fik tilbudt en introduktion til en studietur i arkiverne, hvor man vilde finde fotohistoriskt materiale f rem til mit næste besøg! TI, Te fr e0 Vo fa orierlrygter 0m de aliieredes brug af R0B0I'er a nedskudte tyske SiUKAs. Commander RANDALL troe ikke på disse f orlydender, idet som han sagde: re SPITFIRTS havde glimrende kameraer af b1-a. brikatet BiLL & HOhltLL! vlnrltgli ()tmlittali ljl'd. Ovenpå denne oplevelse gik det endelig med "the tuberl (Undergrundsbanen) mod SØ-L,ondon. Kirkdale/Sydenham figurerede ikke på mit bykort, men af postadressen sluttede jeg, at det næppe kunde være langt f ra NORTHERN lines endestation Kennington ( modsat COLINDALEv/HENDON) - Mine anelser bekræftedes straks i Kennington af. en t-axachauf før, der vidste alt om den mærkelige f otoforretning med de gamle apparater. Men geografien holdt ikke - og taxaturen blev lang og dyt, og oplevelser undervejs med møde med den kongelige familie i ROLLS-ROYCEkortege, samt passage af Frelsens Hærs hovedkvarter, stod ligesom ikke rigtigt mål med forventningerne om god tid til at kigge photographica. For noget at kigge På, det var der på KIRKDALE CORNER. 3$ SAIIDTRSOH TROPICAL 1910 Houqhtons, London 5x4tt /. i$o...rsili.,,- 'l',.,,,,,',,.,,:: -'u.$.$,i.i t tll.,,,l ',..,*osn*\*$ :j : j:1.:.:.:i\i:rr gixlti.t:iil,l.,t;i:'l'll":l.::': l :: CAl,ltRA 0BSCURA ca llyggehjrrnet ned de range gi -råiestge rk arerae r -

29 ''l,.ta,.tl 27 SCR.AP '. CALOIVPI sliding B0X-KAMtRA (Pris?) Udefra ligner foretagendet de fleste mellemstore fotobutikker, og dette indtryk bekræftes da også i første omgang indenfor, hvor kun enkelte specialiteter antyder' at her måske foregår helt andre aktiviteter. Ef ter præsentation i butikken, blev jeg budt velkom men af. indehaveren JOHN JENKINS, der i 30 fu har drevet fotohandel på stedet, deraf de sidste 16 år med annekset VINTAGE CAMERA LTD., ANTIQUE ANd CLASSIC CAMERAS LTD., samt ANTIQUE and VINTAGE IMAGES LTD. Iøvrigt er Mr. JOHN JENKINS en flittig skribent indenfor fotohistoriske specialemner som f.ex. STEREO! Jeg blev inviteret ind i"hulen" bag butikken, og fik lov at studere varerne, samt at tage billeder til I'OBJEKTIVTI. JOHN JENKINS fortalte om spændende oplevelser omkring handel med de dyre"stumperrf, og vi udvekslede almindelige branche-erfaring t, ligesom vi fik lavet et par mindre handeler med gl.lysmålere (wnrrtns m.fl.). JOHN JENKINS gav tilladelse til at vi (DFS) måtte reproducere f ra hans salgsmateriale til OBJEKTIV i forbindelse med om talen. Hosstående afbildede eksempler giver næppe et helt retfærdigt indtryk af. det høje niveau, det her drejer sig offi, men de flestes hedeste ønsker har rimelige muligheder f or opf yldelse. Firmaet VINTAGE CAMERAS LTD. udsender op til tilbudslister årligt med illustrationer og priser i g. Abonnement koster p.a. g 15 ( tqaz), som dog godtgøres ved første handel på min. g efter tegningen- BRIIIS PATtllT c.1891 L0ND0N. tet af de første virkeiige miniaturekameraer. 18x20mm tørplader. E? (toaoj,i:' *x+ii:il,*\,i : iiiilj :i":r1]11:::r: '!: i{.iilttii s :: :{::::i:i:::l:::l$ : : t i 'i',' :i;:;:.1::l:::r::::.r:': Iøvrigt har England også en slags NELLERØDMAND,,urnl"ig GANDOLFI & SONS. Ligheden er fremstilling af trækameraer i gedigen kvalitet. Forskellen er bl.a-, at GANDOLFI & SONS repræsenterer en familie gen-ngm 3 generationer, og at deite eventyl først sluttede d.31 Dec' 1981!! JOHN JENKINS har haf t et nært forhold til disse kamerabyggere, og et helt udstillingsvindue på Kirkdale-hjørnet var i Februar helliget mindet om GANDOLFI & SONS' med et repræsentativt udvalg af de pragtfulde apparater' der igennem et helt sekel kun havde undergået mindre f oranåringer ( se annoncen f ra I97 9l) - Sluttelig vil jeg mene at VINTAGE CAMERAS LTD. må være en seriøs overvejelse værd som måi, når D-F-S- i 1984 lægger årets udf lugt til LONDON? Dog vil det da være fornuftigt, hvis man lader Sydenhamturen udgå med lokaltoget fra LONDON BRIDGE ST.' i stedet for min ttaxitr!

30 1fi plade IIAGUIRRE0IYPI kæera i egetræ. G?. 18+5! 13oæ.- 28 ltx6l khosny våd-ptaot sltrtokarera c Fabr. af t'latlst)l of Newcastle & London. ; $Dar l! \r,..,r "r"'. r-,...-._:.-._.;-.:1( l(.:... SCRAP 4. i: l:. z0ern0pt ca Milton Bradley & Co., Springfield, Mass. Betragter af træ til anime rede kartonstrimler. t 3ær A0A1, S In0PICAI tlllllel l (forbedret modeittail) ca.19j3 1 /4 ptade m. R0SS Xpress f *., lsltl t t/ooo.- IRAVILLIRNU]IAN ca.19]0?11\xl1lt+ m.xenar f 24.5/tO5mm I avet i lluratutlilliull $.: looor u0ildfr cån]{0tl FtnR0TVPI-k ame r a ca Chicago Ferrotype Co., t,5oo.-

31 29 I,O NI X) SCRAP 5. SOHO IR()PICAL ca l\ piade ul m.r0ss XPRISS t ltso: Rt F LIX MARI0N, London r J.5 l6l" LIZARDSnCHALLtNGtn mod- 1B SIIRt0 ca t,sdo.- l,lah0glli Bt}X DtIICIM KAl.ltRA ca. 1 S plade, svarende til R0UGH turtkam.skiftepose.,,,:...,,:: :: I : soo: ' '1:::i l gæ= 5nx5n Mahogni skyde-box til våor puoer ca-1 I 6 0.t: ::..::: llah0gl{i FERR0IYPI Kamera ca DagsIy s-ladning med 16 stk. spec -pl ade r 2nx? n. / 600.-

32 30 LONDON6 '...:.".j t.1.: 1.1 il ii ri ii ii l-i i.l t::1 t, \j1 :.';..;.-...:.:.,...:.::.;.t i.' ::..-..a '..:..... LOUIS GANDOLF & SONS ': i:::.":.: :..."i ("" ""...'.'.1i.1 "..:..:.,.;l::lli:i:.:;;lr'':,..:,..r:,,:,,:iåf;i;i:i#*,,.,,...r;irrr'.# f 't,iii, "ii'' '',,: i' " i- '-.. speclal " 1946" STUDIO CAMERA PRECISION TECHNICAL CAMERA, ( ^''-. unlversal sq. BELLows camera e \ tmproved copylng camera -\ la -=. ^ Made in l-plate-upwards :p"., r lt{ )=-. plere.na num Apparatus for \ tr ''\ HOLDERS all sizes Government and -tr- \ l- IndustrierPurposes ^ \ K \.- CIT:. u.^n ir"i*"..^o '-''-1-t A \:rands Accesrories \ tf \ S L GANDOTFI & SONS l-', J"*Å; ;"";,-åjoo-", t.t." -"-.- sv'- l. ESTABUSHED 60 YEARS (188s1. N wcro55 t6t0 \ 'l l-+ Annonce åii 'i!!!:..-:.i.j': tr,i l* t Lf ;; L'JJt5 i; ***C# f' -*,qi,. 'rnk[r5 sl lr r & )r3f1q hitr r s#io' llitdtudstittillg for L.GAIID0LFI & Sons Udvalget i Sydenhar onfatter næsten alt i photographica her f.er-kerikalier I(}US GAND(}TFI & SONS Over 90 Years of Camera Making CATINNAS STUDIO - COMMERCIAL ANt TECHNICAL MODELS MADE ln 5' x 4" TO 12' x l0 WOODI STNGLE-BLOCKFORM EXO BOOKFORH PLATEHOLDER TYPEJ 5'x1' UPWARDS IOTTS G,ITIDOLFT & SOITS ESTABLISHED I885 Spechl: Apperetur for Governmcnt and Industrlel Purporer t EoRLANO ROAD, LONDON, S.E.l!t. NEw cnoss,6.fo Annonce fra 1952 PORTABLE INDUSTRIAL STUDIO STANIIS Annonce f ra 1 I 7 9! FIELD AND STUDIO WOOD TYPE CAMEN'AS PORTABLE STUDIO STANDS THE OLDEST WOOD CAMENA MAKERS IN THE WORLD 2 BORLAND ROAD LONDON S.E.Ts 0l

33 PHOTOKINA rapport Oktober 1982-: KODAK VANDT IGEN Ja KCDAK gjorde det igen dennegang ovei video og fotografien som vi kender og elsker den, overlevede det hidtil voldsomste angreb fra elektronikindustrien! -Pat\ Det var et historisk øiebtik, da lysshowet - med 105 Carouseller, 1 kinoproiektorer, plus et antal LASER-kanoner og flastr- - startede op for fuldt hus på KoDAKs store stand i n.r -n.l pa ehoroxna-miessen.selv en LEoNARD SA6HS fra det gamle theater i Leeds

34 82p HoToKINA rapport. oktober rell. vl%r{*rc;{rlgr^^ C O N T A X havde på stilfulci måde udstillet sit historiske ophav, startende med CONT'A X -l f ra Effi.,,., ffi,,* t #,"fu 'f* *j.,i},,. t#få,." &. ffn_ *;n*^ fu 3i";',jr*ffi'#' Hos N I K O N fyldte museet en hel væg, og indeholdt bl.a- de nye space( rum-)-kame raer- Der blev f otograf eret f littigt! M#W&;M ffi'ry##*tm 'ta, Leitz, Weular havde bragt hele sit kostbare LEICA-STAMTRÆ til Koln - her sikret bag panserglas af. bevæbnede vogtere. P H OT OG R AP HI C I\ - A U K TI OT{ E N ccccccccccccccccccccccccccc For samlere var messens højdepunkt absolut REGINA J.CORNWALLs 7-auktion om Lørdagen på MONDIAL. Der var rekordtilstrømning, da man startede hammerslagene for det flotte katalogs 821 numre. Købelysten var stor, dog kneb det med et par af de helt sjældne ting f.ex. opnåede katalogforsiden Edmond Bloch, Paris.ca.1890 PHOTO CRAVATE (Vurd.DM ) ikke et akceptabelt bud! Iøvrigt ser TOP-FEMlisten således ud: +++) l) Nr369a/DM-40-ooo læica Gevær m. 2) 3) 4) s) IIIb og Telyt 1:5/+00mm fra Nr336/DM- 35-OO0 IA LUXUS LEICA det berømte i GULD/FIRBENSKIND. [.Ir366lDM- 14.fi)O LEICA il250r1 Nr.516/DM Gtld LEICA M-2 t*.2291dm HASSELBLAD 16Oq JAMES CORNWALLs eftersyn'i Håndelstr.l.7a yar også flittigt besøg, og han havde nok op at gwe med at besvare spørgsmåi. I forb-m.messen afholdtes også PHOTO-BØRS +++) l-,æg hertil 15% salær + 22 % morns!!

35 leg med foto SPECIAL LITTERATUR 33 TO PRICE GUIDES til sarnlere qf fototristorisk interesserede. Antique & Classic CAMERAS $-priser på over 22OO kameraet, 55 s. index m3000 referencer. A s. m1522 illustrat. BLUE BOOK First Master Edition Still-rKino- & optik. 324 s. 900 ill bed<rivelser. 4.5 Kr Kr I Fra HOVE FOTO BOOKS liste er p.t. følgende titler på iager: Leica Catalog I93I kr-68.-, Leica Catalog 1933 ktr-68.-, ffi Leica Catalog 1916 kr. 68.-,Leica Catalog 1939 N.YJ<r-68.- Leica Catalog kr. 68.-,Leica Catalog l96l kr. 68.-, ffi Leica Instruction IIIa/"250" kr. 68.-, Leica Instruction IIIcff frr & rrgrf kr. 68.-, Leica Instruction M.l, 2, 3 & 4 kr.68.-, Leica Instruction M.5,rf CLfr og SL kr. 68.-, Leica Instruction VISOFLEX, i,ll,ill, bælg m.v. kr-68.-, LEICA The first 5A Years by G.ROGLIATTI kr , LEiCA & LEICAFLEX Lenses by G.ROGLIATTi kr , The LEiCA-R Reflex Manual by HANS v.lichem kr , LEICA-R.4 Manual by THEO KISSELBACH ktr , LEICA HISTORICA Bd.i ( Gevindkameraprod.Igz5-l950!) kt. 29O.- LEICA Pocket Book by BRIAN TOMPKINS kr. I10.-, Leica PRICE GUIDE hy D.R-GROSSMARK kr. 68.-, (spec.tilbud: Pocket + Priceguide kr ), The Leica Collectors Guide by D.R.GROSSMARK kr. I10.-, ZEISS IKON Cameras by D.B.TUBBS kr. 17O.-,ZEISS IKON General Catalogue 1936 kr. 68.-, Coliectors Guide to KODAK Cameras by JIM and JOAN McKEOWN kr , MT.LANCASTER 's Catalogue for l88b kr. 68.-, Leica LITTERATURE I9J0-60 by JAMES LAGER kr , Catalogue of PREMO Cameras (XODAK) kr. lb5.-, LEICA Iilustrated Guide No.l by J.LAGER kr , LEICA Illustrated Guide No.ll by J.LAGER kr , LEICA Illustrated Guide No.lil by J.LAGER. kt MIDTVESTENS FOTOCENTER Dec.I9B2. AUDIOVISUEL SERVICE GRUPPE DK 74OO H ERNING.BREDG TLF

36 84 De tørre PladersTid. af F. Berendt. å rgffft Y l.lrrfy rren af fotografiens største entusiaster var rejst på landet for at holde ferie. f Løbet af nogle dage havde han opbrugt hele sit forråa af plader og skrev derfor til en ven, der skulle komme og besøge hamr ofi at tage en pakke plader med. Bevæbnet med pakken med pl-aderne drog vennen afsted med toget, og da han kom til bestemmelsesstedet og fotografen ivrigt ivrigt spurgte efter pladerne, sagde vennen: Du kan ellers tro, jeg fik mig en ordentlig forskrækkelse med de plader på vejen hertil. De drattede nemlig ned af bagagenettet undervejs, og. jeg blev sandelig så bange for at de skulle være gået i stykker, men de holdt ti1 turen. Hvordan kan du da vide det, srpurgte fotografen. Jo, svarede den anden, Jeg pakkede selvfølge1ig op og så efter. Tableau:t'-- Opfinderen af denne revolutionerende metode som virkeligt satte skub i amatørfotografien skyldes den engelske læge og amatørfotograf R. L. Maddox ( fa16- L9o2l. De første meddelser man har er gengivet i The British journal of Photography, den vakte kun lidt opmærksomhed da den kom fremr rt toden var til at begynde medr il get ufuldkommonr men to andre englændere King og Johnston, tilføjede den de sidste kemiske nrlrlighed rr som vi kender den t dag. Tørpladen var lige fra begyndelsen en stor lettelse, ikke lkun angik vægt, men ved at man kunne lagre den og at den var forholdvis nem at forsende til fjerne lande. Desuden var lysfølsomheden op til 15o gange bedre end den gamle kol-lodiumplade. fotografens muligheder blev nu næsten ubegrænsede. Fotografien slom den sociale katalysator får nu yderligere gn dimension takket være det nye filmmatariale Danskeren Jacob A. Riis, hvis komplette billedværk nu kan købes på microfictre. ( Ertk Paludans bogh) v.t i årene LB?Z medarbe jd^er ved The New York Tribrrne, han brugte si t kamera sorn våben imod uretfærdighed og undertrykkelse af de utalliee emigranter

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

Mester Gert Westphaler Henrik Pernille Leonard Leonora Gilbert

Mester Gert Westphaler Henrik Pernille Leonard Leonora Gilbert Mester Westphaler Leonard Udgivet af Dansk Dukketeaterforening 2004 Scenen forestiller en gade på Holbergs tid. Når tæppet går op, står på scenen. kommer ind. Godmorgen, lille pige. Jeg så, du kom ud fra

Læs mere

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget Jeg laver biograf Jeg følges med Signe og Inger hjem fra skole i dag, vi standser ved åen og kigger ned og kan se, at åen så småt er ved at fryse til. Vi var inde hos fru Andersen og øve os på at synge

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Kapitel 1. Det l a nge blik

Kapitel 1. Det l a nge blik Kapitel 1 Det l a nge blik Kirurgen sagde:»jeg vil foretage en nethindeoperation på dit venstre øje.«det var gode nyheder, men så fortsatte han med at sige, at jeg skulle rekreere mig efter operationen

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet.

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet. Politi Fastelavnsfesten var en fest på skolen. Altså nul alkohol til elever og andre under 18. Forældre som var med de mindre elever kunne købe øl! De kunne også købe kaffe og alt det andet. Jens kunne

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord.

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord. 1 Gale Streger Forfatter: Helle S. Larsen Illustration: Lars Hornemann Forfatteren og Furesø Museer, 2013 Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-24-2 Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

Final. Nat med kniv? Manuskript. [1]--- [2]--- [3]--- [4]--- [5]--- [6]--- [Zero]--- [1i]--- [2i]--- [3i]--- [4i]--- [5i]

Final. Nat med kniv? Manuskript. [1]--- [2]--- [3]--- [4]--- [5]--- [6]--- [Zero]--- [1i]--- [2i]--- [3i]--- [4i]--- [5i] Final Nat med kniv? Manuskript [1]--- [2]--- [3]--- [4]--- [5]--- [6]--- [Zero]--- [1i]--- [2i]--- [3i]--- [4i]--- [5i] Dette er en tidslinje over filmen. Gennem manuskriptet vil vi sige, hvor vi er. Filmen

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie.

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie. Bamse hjælper Nogle gange, når jeg sidder ved mit skrivebord og kigger på gamle billeder, dukker der en masse historier frem. Historier fra dengang jeg var en lille dreng og boede på et mejeri sammen med

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Opgaver til:»tak for turen!«

Opgaver til:»tak for turen!« Opgaver til:»tak for turen!«1. Hvad kan du se på bogens forside? 2. Hvad kan du læse på bogens bagside? 3. Hvad tror du bogen handler om? En invitation 1. Hvad hedder Lindas veninde? 2. Hvorfor ringer

Læs mere

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag.

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag. MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 E-mail: maarfrim@gmail.com MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 e-mail: maarfrim@gmail.com DECEMBER 2014 Adresser, mail adr. tlf.

Læs mere

Spirens store ønske. - en tegnet fortælling om spirer. Martin Frøsig & Miriam Sasha Sommer Forlaget Friske Spirer

Spirens store ønske. - en tegnet fortælling om spirer. Martin Frøsig & Miriam Sasha Sommer Forlaget Friske Spirer Spirens store ønske - en tegnet fortælling om spirer Martin Frøsig & Miriam Sasha Sommer Forlaget Friske Spirer Spirens store Ønske Forlaget Friske Spirer info @ friskespirer.dk www.forlagetfriskespirer.dk

Læs mere

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer Bårehold i felten Uddrag af noter fra observationer 1: Vi får et kald til Holst Camping-området, og springer i bilen. Det er en ung pige, de har svært ved at komme i kontakt med. Vi får et fix-punkt at

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Julemandens arv. Kapitel 14

Julemandens arv. Kapitel 14 Kapitel 14 Bogen var en form for dagbog der strakte sig meget langt bagud i historien. Den var håndskrevet, og det var tydeligt at det var Julemanden der havde skrevet om sine mange oplevelser. Han undrede

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse I LÆRE PÅ VÆRFTET Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse Helsingør Kommunes Museer 2013 Introduktion Velkommen til Helsingør Værftsmuseum. Museet handler

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe.

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. 1. 1. INT. TRAPPE/SPISESTUE Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. (Kamera i bevægelse)vi følger disse billeder på væggen og ender i spisestuen og ser

Læs mere

HISTORIEN OM HVAD DER KAN SKE NÅR MAN ÅBNER SIN HOVEDDØR

HISTORIEN OM HVAD DER KAN SKE NÅR MAN ÅBNER SIN HOVEDDØR HISTORIEN OM HVAD DER KAN SKE NÅR MAN ÅBNER SIN HOVEDDØR AF KIT KJØLHEDE LAURSEN AUGUST 2006 DER VAR ENGANG TRE GODE VENNER: BETTEMAND, LANGØRE OG GRØNSKOLLING. EN DAG MØDTES DE FOR AT HYGGE SIG. SE HER

Læs mere

Ude af sit gode skind

Ude af sit gode skind Svend Åg. Madsen Ude af sit gode skind Han er fyldt med bumser og hendes hud er ufattelig glat. Det er et slumpetræf at han har fået hende til bords. Men om et øjeblik er de færdige med at spise. Hun vil

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Studie. Kirken & dens mission

Studie. Kirken & dens mission Studie 21 Kirken & dens mission 116 Åbningshistorie Seks personer stod tavse og kiggede på, da han i fuld fart kørte fra gerningsstedet. To kvinder var på vej ud af et stormagasin med tunge indkøbsposer

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål.

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Film og spørgsmål Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Spørgsmål til 2 sider af samme sag Nikolajs version Hvad tænker

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Kontakt: Poul Pedersen tlf. 30307276 eller Ole Mortensen tlf. 86467609. Åbningstider: Tirsdag 19.00-21.00 og torsdag 15.00-17.00

Kontakt: Poul Pedersen tlf. 30307276 eller Ole Mortensen tlf. 86467609. Åbningstider: Tirsdag 19.00-21.00 og torsdag 15.00-17.00 Kulturhuset, Bredgade 4, Langå Postadresse: Poul Pedersen, Parkvej 11, 8870, Langå Museets hjemmeside --http://museumilangaa.dk Mail til: pouloglilli@gmail.com eller ole.theo@museum.dk Kontakt: Poul Pedersen

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

Vi er en familie -1. Bed Jesus om at hjælpe din familie.

Vi er en familie -1. Bed Jesus om at hjælpe din familie. Vi er en familie -1 Bed Jesus om at hjælpe din familie. Mål: Børn lærer om familiens værdi. De lærer, at familiemedlemmer står sammen, er der for hinanden, elsker hinanden og hjælper hinanden. Børn opmuntres

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Test din viden om Pronominer

Test din viden om Pronominer Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Pronominer 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Test din viden om Verber

Test din viden om Verber Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Verber 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt 6. december Den store 8-værelses lejlighed lå lige ved Strøget. Meget centralt og meget støjende i weekender, hvor fulde mennesker bar deres brandert hjem. De 230 kvadratmeter lå øverst i bygningen på

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Jeg bygger kirken -4

Jeg bygger kirken -4 Jeg kirken - Sandhed og hellighed Mål: Denne gang lægger vi vægt på det alvorlige. Mit hus skal være et bedehus! råbte Jesus, da han så, hvordan folk misbrugte Guds hus til selv at bliver bedre af det.

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Hvad Guds er Evangelium: Matt. 22,15-22 Salmer: 745, 367, 448; 728, 266 Her er en 20'er. [Vis en 20 krone-mønt frem!] I ved hvordan den ser ud, selv om I ikke kan se den ordentligt

Læs mere

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om?

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? Førlæsning / Opgave 1 Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? De to bedragere Der var engang en kejser. Han holdt så meget af smukt, nyt tøj, at han brugte alle sine penge på det.

Læs mere

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15).

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Salmer: Hinge kl.9: 422-7/ 728-373 Vinderslev kl.10.30: 422-7- 397/ 728-510,v.5-6- 373 Dette hellige evangelium

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Sabotage. Sabotør-slottet, 4

Jørgen Hartung Nielsen. Sabotage. Sabotør-slottet, 4 Jørgen Hartung Nielsen Sabotage Sabotør-slottet, 4 Sabotage Sabotør-slottet, 4 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2010 Illustrationer: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro,

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kmml mfiii f Småt i 27- cmi f mm i i t f jt f E m mml mfiii å måt i i t Mj 21 Si 1 f 7 Ilftl...4 Ljli fl...4 Kmml mfiii...7 i 1.1 Smmlii mllm i i Dm: Kmml mfiii i lt...7 i 1.2 Smmlii mllm mm i i t: Kmml

Læs mere

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k ::: 9. b vil i en emneuge fremstille papir. Til fremstillingen vil de bruge trerammer, de selv samler. Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k l.ttl Beregn prisen for en ramme. ; Rammen

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Eventyrakademiets serie. www.fortælling.dk

Eventyrakademiets serie. www.fortælling.dk PRØVESIDER Eventyrakademiets serie www.fortælling.dk Andre titler af samme forfatter: Drys fra himlen til mit jeg, en digtsamling, 2013 Fortæl med held, 2014 (Eventyrsamling) Eventyrakademiets serie Når

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Alt betalt. Copyright 2005 Frank Molino

Alt betalt. Copyright 2005 Frank Molino Alt betalt Copyright 2005 Frank Molino 1. INT KIOSK - DAG Jørgen, en vissen mand i 40 erne, står bag disken i kiosken og holder en meget stor check. Han har vundet 22 millioner i Lotto. Kiosk-damen står

Læs mere