udbyder for Assens kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "udbyder for Assens kommune"

Transkript

1 i samarbejde med udbyder for Assens kommune Tommerup Rådhus Møllebakken 20 og 22, 5690 Tommerup v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, Postboks 48, 3460 Birkerød, Tlf.: , Hjemmeside: CVR nr

2 Billeder Tommerup Rådhus Møllebakken 20 og 22, 5690 Tommerup 2

3 SALGSVILKÅR Udbyder 1. Indledning Assens Kommune udbyder del af matr. nr. 78 A Tommerup By, Tommerup og del af matr. nr. 114 Tommerup By, Tommerup, beliggende Møllebakken 20 og 22, 5690 Tommerup i offentligt udbud. Der kan afgives tilbud på hver enkelt ejendom eller begge ejendomme samlet. Det skal bemærkes, at Nordania Finans A/S i tingbogen er anført som ejer af Møllebakken 20. Danske Leasing A/S, som har overtaget Nordania Finans A/S har overfor Assens Kommune bekræftet, at denne ejendom kan sælges tilbage til Assens Kommune ved en købsaftale (ingen tinglysning) og derefter skødes fra Assens Kommune til den nye køber. I den forbindelse skal Danske Leasing A/S, som adkomsthaver, tiltræde skødet mellem Assens Kommune og den nye køber. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991 (bilag 1) om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme har byrådet i Assens Kommune fastsat, at ejendommene udbydes til salg på nedennævnte vilkår. 2. Beskrivelse af ejendommen Beliggenhed Ejendommene er beliggende Møllebakken 20 og 22, 5690 Tommerup. Grundareal Grundarealet for del af matr. nr. 78 A Tommerup By, Tommerup (Møllebakken 20) udgør ca m 2 og grundarealet for del af matr. nr. 114 Tommerup By, Tommerup (Møllebakken 22) udgør ca m 2, jf. vedlagt udstykningsrids (bilag 2). Der tages forbehold for, og køber skal acceptere mindre ændringer i arealernes størrelser. Bygningsareal Erhvervsarealet for bygningen på del af matr. nr. 78 A Tommerup By, Tommerup (Møllebakken 20) er på 523 m 2, og Erhvervsarealet for bygningerne på del af matr. nr. 114 Tommerup By, Tommerup (Møllebakken 22) er på m 2 jf. BBR-ejermeddelelser (bilag 3). Assens Kommune indestår ikke for rigtigheden af de i BBRejermeddelelserne anførte oplysninger om ejendommenes bygninger og køber kan således ikke fremsætte krav af nogen art over for Assens Kommune i anledning af eventuelle fejl heri, hverken i form af krav om forholdsmæssigt afslag eller Side 1 af 7 3

4 erstatning. Køber opfordres til selv at kontrollere de anførte oplysninger inden afgivelse af tilbud. Jordbund 3. Tilstand Kommunen er ikke bekendt med ejendommenes jordbundsforhold og Kommunen fralægger sig ethvert ansvar for, om der i forbindelse med eventuel fremtidig opgravning, fundering og bebyggelse opstår merudgifter som følge af opfyldning, bygnings- og fundamentsrester, ledninger, rør m.v., tidligere overfladebelægninger samt almindeligt forekommende overfladeforurening indenfor normal udgravningsdybde. Fortidsminder Der henvises til mail fra Odense Bys Museer af 27. maj 2009 (bilag 4). Forurening Region Syddanmark har pr. den 17. maj 2009 ikke oplysninger om forureningsforhold i relation til jordforureningsloven på ejendommene (bilag 5). Kommunen er i øvrigt ikke bekendt med forekomst af forurening på ejendommene. Ejendommene er omfattet af områdeklassificeringen, hvilket betyder, at jorden generelt betragtes som forurenet. Derfor skal flytning af jord fra ejendommen anmeldes til kommunen. Bygningseftersyn Energimærke Der henvises til logbog for Møllebakken 20 af 24. juni 2009 og logbog for Møllebakken 22 af 23. juni 2009 fra Assens Kommune (bilag 6). Ejendommene er omfattet af Lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Der henvises til vedlagte energimærker nr og (bilag 7). Tegninger Der henvises til vedlagte plantegninger (bilag 8). Assens Kommune indestår ikke for rigtigheden af plantegningerne og køber kan således ikke fremsætte krav af nogen art over for Assens Kommune i anledning af eventuelle fejl heri, hverken i form af krav om forholdsmæssigt afslag eller erstatning. Køber opfordres til selv at kontrollere rigtigheden af plantegningerne inden afgivelse af tilbud. Varme El 4. Ejendommens forsyning Ejendommene er tilsluttet fjernvarmenettet. Assens Kommune oplyser, at ejendommenes el-installationer opfylder stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 8 s krav om, at Side 2 af 7 4

5 eksisterende installationer skal være forsynet med HFI eller HPFI-afbryder fra 1. juli 2008 Vand Kloak Meddelelse om ejerskifte Inventar og løsøre Plangrundlag Ejendommene forsynes med vand fra Tommerup Vandværk. Ejendommene er tilsluttet offentlig kloak. Kommunen meddeler ejerskifte til de respektive forsyningsselskaber med henblik på aflæsning af forbrugsmålere og fremsendelse af slutopgørelse. I de tilfælde hvor de respektive forsyningsselskaber ikke foretager aflæsning, foretages aflæsning af parterne i forening. 5. Inventar, løsøre m.v. Der medfølger intet løst inventar og løsøre i handelen. 6. Anvendelse Ejendommene er omfattet af kommuneplanramme, område og lokalplan nr. 27 (bilag 9). Iflg. Kommuneplan er anvendelsen bl.a. fastsat til detailhandel, private kontor- og serviceerhverv, privat sundhedscenter, overnatningsmuligheder som for eksempel hotel og lignende, boliger, der efter kommunalbestyrelsens skøn naturligt kan indpasses i området. Kommuneplanrammen med de nye anvendelsesmuligheder for rådhuset er godkendt af Byrådet i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan Den eksisterende lokalplan for rådhuset er gældende indtil der vedtages en ny lokalplan. Den eksisterende lokalplan nr. 27 giver kun mulighed for offentlige formål. Det vil sige, at de ændrede anvendelsesmuligheder forudsætter udarbejdelse af ny lokalplan. Assens Kommune er indstillet på at udarbejde ny lokalplan. Servitutter Der henvises til vedlagte tingbogsattester for de oprindelige ejendomme og vedlagte servitutter (bilag 10). Køber af del af matr. nr. 78 A Tommerup By, Tommerup (Møllebakken 20) skal acceptere, at der på ejendommen tinglyses deklaration som sikrer ret til 4 nær parkeringsarealer og færdselsret for del af matr. nr. 114 Tommerup By, Tommerup (Møllebakken 22). Bygningsfredning Kulturarvsstyrelsen har den 26. maj 2009 meddelt, at Kulturarvsstyrelsen ikke finder, at der er fredningsværdier i bygningerne (bilag 11). Side 3 af 7 5

6 Lejemål Kommunen oplyser Ejendommene overtages fri for lejemål. 7. Øvrige forhold At kommunale oplysningsskemaer af 28. maj 2009 og 11. juni 2009 er vedlagt (bilag 12). At ejendommene med bygninger og deri værende installationer sælger bekendt er lovligt opført, indrettet og benyttet, At der sælger bekendt ikke verserer sager eller er udstedt påbud, der vedrører ejendommene. At der ikke er indgået aftale med vicevært eller andre ejendomsfunktionærer vedrørende ejendommene, ligesom der ikke er indgået andre kontraktsforhold-/forpligtelser. Lån der overtages Offentlig gæld 8. Økonomi Ejendommene overdrages uden lån. Assens Kommune erklærer, at der ikke påhviler ejendommene nogen gæld vedrørende allerede udførte anlæg til vej, fortov, gadebelysning, kloak eller rensningsanlæg. Hvad der senere måtte blive pålagt ejendommene, er Assens Kommune uvedkommende også for så vidt angår foranstaltninger, der allerede måtte være planlagt eller påbegyndt, men det er ikke Assens Kommune bekendt, at der er aktuelle planer, udførte arbejder eller afsagte kendelser vedrørende sådanne anlæg. Eventuel gæld, der afvikles gennem et fast bidrag eller er pålagt forbruget af vand, el eller fjernvarme, betales af køber fra overtagelsesdagen. Momsreguleringsforpligtigelse Årsopgørelser fra forsyningsvirksomhederne Ejendomsskat mm. Der påhviler ikke ejendommene nogen momsreguleringsforpligtelse. Til orientering vedlægges årsopgørelser fra forsyningsvirksomhederne (bilag 13). Kopi af skatteattester 2009 for de oprindelige ejendomme vedlægges til orientering (bilag 14). Ejendomsskat betales fra overtagelsesdagen. Kommunal fritagelse for grundskyld bortfalder pr. overtagelsesdagen. Ejendomsvurdering Kopi af ejendomsvurderinger for de oprindelige ejendomme vedlægges til orientering (bilag 15). Side 4 af 7 6

7 Finansiering Ejendommene sælges kontant, hvorfor køber selv skal sørge for fornøden finansiering. Forsikring Ejendommene er brandforsikret i Codan under policenr Der er tale om en kommunal fællesforsikring, som ikke kan overtages af køber, og køber skal derfor pr. overtagelsesdagen selv tegne ny forsikring for ejendommene og give meddelelse herom til Assens Kommune. Den nuværende forsikring er ikke tegnet med svamp-/insektdækning. Assens Kommune indestår ikke for i hvilket omfang og på hvilke vilkår, køber kan tegne forsikring for ejendommene. Kommunen oplyser, at der denne bekendt ikke er eller har været konstateret eller afhjulpet skader forårsaget ved angreb af svamp eller insekter. Det skal bemærkes, at risikoen for ildsvåde overgår til køber allerede på tidspunktet for aftalens indgåelse, således at køber i skadestilfælde oppebærer brandassurancesummen til anordningsmæssig anvendelse mod forinden at opfylde de aftalte vilkår. Tilbud 9. Tilbud Tilbud afgives på vedlagte tilbudsblanket (bilag 16) og sendes eller overbringes i lukket kuvert mærket "Tilbud vedrørende Tommerup Rådhus til KE Ejendomssalg Fuglesangsvej 30 Postboks Birkerød således at tilbuddet er KE Ejendomssalg i hænde senest torsdag den 12. november 2009 Der er ikke adgang til at overvære tilbudsåbningen. Såfremt tilbudsgiver er et selskab skal der udover tilbuddet vedlægges en tegningsudskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som ikke er ældre end 3 måneder. Tilbud der ikke angiver en fast kontantpris vil ikke komme i betragtning. Et tilbud, der eksempelvis lyder på: " kr. over højestbydende", betragtes som ugyldigt. Tilbuddet skal lyde på et præcist kontant beløb. Side 5 af 7 7

8 Senest 3 måneder efter åbningen af tilbuddene får hver tilbudsgiver meddelelse, om kommunen agter at videreføre salgsforhandlingerne på grundlag af de indkomne tilbud. Kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud. Salg til en tilbudsgiver, der ikke har afgivet det højeste tilbud, kan ske, såfremt der herved varetages en saglig, kommunal interesse. Sikkerhed Tilbudsgiverne er bundet af deres bud i 3 måneder. Dette gælder ikke, hvis tilbuddet er forkastet eller afslået, jf. ovenfor. Den tilbudsgiver, hvis bud accepteres betinget af Assens Kommunes Byråds godkendelse, skal senest 10 dage efter, at Kommunen har meddelt nævnte betingede accept, stille sikkerhed for købesummen. Sikkerheden skal stilles som en ubetinget bankgaranti (anfordringsgaranti), som ikke må være tidsbegrænset. Købesum Købesummen forfalder uden yderligere påkrav til betaling på overtagelsesdagen. Dette sker ved deponering på en særskilt skødekonto, som køber sørger for bliver oprettet i Danske Bank, Finans Center Fyn, Albani Torv 2-3, 2., 5000 Odense C, telefon: , fax: , kontaktperson: Peer Hjort. Såfremt købesummen ikke er til rådighed for kommunen senest på overtagelsesdagen, forrentes købesummen efter rentelovens bestemmelser herom med den til enhver tid gældende officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis den 1. januar og den 1. juli det pågældende år med et tillæg på 7 %. Overtagelse Ejendommene overtages den 1. januar Ansvarsfraskrivelse Ejendommene overdrages uden ansvar for kommunen, således at køber skal acceptere, at der ikke kan gøres mangelsindsigelse af nogen art gældende, hverken i form af erstatning, forholdsmæssigt afslag eller ved at hæve handlen. Kommunens ansvarsfraskrivelse omfatter mangler, uanset om sådanne er synlige eller af skjult karakter, herunder bl.a. også eventuelle mangler af enhver art vedrørende grundens installationer, bundforhold og bygningsegnethed samt forurening. Det påhviler tilbudsgiver for egen regning og risiko at udarbejde eventuelle supplerende undersøgelser. Ingen tilbudsgiver kan rejse noget krav mod kommunen, hvis kommunen opgiver at videreføre salgsforhandlingerne. Side 6 af 7 8

9 Omkostninger Køber afholder alle omkostninger til egne undersøgelser af ejendommene. Køber afholder alle udgifter til udfærdigelse af skøde og refusionsopgørelse, som skal udarbejdes af købers advokat. Hver af parterne betaler halvdelen af omkostningerne til skødets værdiafgift og fast tinglysningsafgift. Der ydes ingen godtgørelse for udarbejdelse af tilbud. Berigtigelse Køber udarbejder skøde og refusionsopgørelse. Skødet skal i underskrevet stand være Assens Kommune i hænde senest 1 måned efter, at tilbudsgiver har modtaget kommunens accept af tilbuddet. Skødet skal anmeldes til tinglysning senest 1 måned efter modtagelsen af skøde underskrevet af kommunen. Assens Kommune skal modtage refusionsopgørelse senest 1 måned efter overtagelsesdagen. Refusionssaldo i sælgers favør skal indbetales til kommunen senest 2 måneder efter overtagelsesdagen. I modsat fald forrentes refusionssaldo i sælgers favør efter rentelovens bestemmelser herom med den til enhver tid gældende officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis den 1. januar og den 1. juli det pågældende år med et tillæg på 7 % fra 1 måned efter overtagelsesdagen til betaling sker. Køber kan ikke foretage modregning i refusionssaldoen for eventuelle mangelkrav uden kommunens samtykke. Såfremt skøde og/eller refusionsopgørelse ikke foreligger inden for de anførte frister eller ikke er udarbejdet, således at de umiddelbart kan godkendes, kan kommunen for købers regning foranstalte ovennævnte. Betingelser Handelen er betinget af, at Kort- og Matrikelstyrelsen godkender udstykning / arealoverførsel. Handelen er endvidere betinget af, at købers ønske om anvendelse, indenfor kommuneplanens rammer, indarbejdes i et forslag til lokalplan, som vedtages uden væsentlige ændringer. Såfremt de anførte betingelser ikke kan opfyldes bortfalder handelen og begge parter tilbageleverer hvad de har modtaget uden yderligere krav mod hinanden. Besigtigelse Besigtigelse af ejendommene kan aftales med Mads Løgstrup Henriksen, Nybolig Erhverv Odense på tlf , tlf , Side 7 af 7 9

10 Bilagsfortegnelse for del af matr. nr. 78 A og del af matr. nr. 114 Tommerup By, Tommerup beliggende Møllebakken 20-22, 5690 Tommerup Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme Udstykningsrids BBR-ejermeddelelser Fortidsminder Forurening Bilag 6: Logbøger af 24. juni 2009 og 23. juni 2009 Bilag 7: Bilag 8: Energimærke Plantegninger Bilag 9: Kommuneplanramme område og Lokalplan nr. 27 Bilag 10: Servitutter Bilag 11: Bygningsfredning Bilag 12: Kommunalt oplysningsskema af 11. juni 2009 og 28. maj 2009 Bilag 13: Årsopgørelser fra forsyningsvirksomheder Bilag 14: Skatteattester 2009 Bilag 15: Ejendomsvurderinger 2008 Bilag 16: Tilbudsblanket 10

11 Bilag 1 side 1 af 2 Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme BEK nr 472 af 20/06/1991 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LOV Nr. 231 af 02/04/1997 2, stk. 5 LBK Nr. 968 af 02/12/2003 Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kom m unens fast e ejendom m e I medfør af 68 i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 31 af 22. januar 1990, som senest ændret ved 1 i lov nr. 385 af 6. juni 1991, og 51 a i lov om Københavns Kommunes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 538 af 3. august 1989, som senest ændret ved 2 i lov nr. 385 af 6. juni 1991, fastsættes: 1. Salg af kommunens faste ejendomme skal, medmindre andet særligt er hjemlet i lovgivningen, ske efter forudgående offentligt udbud, jf. dog Bekendtgørelsen omfatter ikke salg af fast ejendom til gennemførelse af offentligt støttet byggeri i henhold til lov om boligbyggeri og lov om boliger for ældre og personer med handicap. Stk. 2. Offentligt udbud kan endvidere undlades ved 1) salg til staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. 60 i lov om kommunernes styrelse, 2) salg af en nedlagt tjeneste- eller lejebolig til den hidtidige beboer, der har haft boligen til rådighed i forbindelse med sit kommunale ansættelsesforhold, 3) salg til en kommunalt ansat af en ejendom, der som følge af dens beliggenhed nær den pågældendes tjenestested er af særlig betydning for udførelsen af tjenesten, 4) salg af et areal under m2, som ikke selvstændigt kan bebygges, eller 5) salg til institutioner m.v., som kommunen lovligt kan yde støtte til. Stk. 3. Med tilsynsmyndighedens samtykke kan offentligt udbud endvidere undlades ved mageskifter samt ved salg, hvor der i øvrigt foreligger særlige forhold, der kan begrunde en undladelse af offentligt udbud. 3. Offentligt udbud skal ske ved annoncering i den lokale presse efter kommunalbestyrelsens bestemmelse. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter, på hvilke vilkår ejendommen udbydes til salg. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at ejendommen udbydes til en fastsat pris, forudsat at prisen svarer til markedsprisen. Stk. 3. Ved annonceringen skal angives ejendommens beliggenhed og størrelse samt oplysning om, hvortil der kan rettes henvendelse om udbudsvilkår. Udbydes ejendommen til en fastsat pris, skal det ved annonceringen angives, at kommunen ikke er forpligtet til at sælge ejendommen til den udbudte pris. 4. Købstilbud skal være skriftlige. Indkomne købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted. 5. Salg kan først ske, når der er forløbet 14 dage efter den første annoncering af ejendomssalget, jf. 3, stk

12 Bilag 1 side 2 af 2 6. Kommunalbestyrelsen kan forkaste alle indkomne tilbud. Stk. 2. Salg til en tilbudsgiver, der ikke har afgivet det højeste købstilbud, kan ske, såfremt der herved varetages en saglig, kommunal interesse. Stk. 3. Hvis der i tilfælde, hvor en ejendom er udbudt til en fastsat pris, fremkommer højere købstilbud, skal de tilbudsgivere, der har afgivet tilbud om køb af ejendommen til den udbudte pris, have mulighed for at fremkomme med supplerende tilbud. Salg til en lavere pris end en udbudt pris kan kun ske på grundlag af et nyt offentligt udbud. 7. Når der er forløbet eet år efter et offentligt udbud, kan salg kun ske på grundlag af et nyt offentligt udbud. 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Indenrigsministeriet, den 20. juni 1991 Thor Pedersen / Emil le Maire Officielle noter Ingen 12

13 Bilag 2 13

14 Ejendommens beliggenhed Møllebakken 020, 5690 Tommerup, ASSENS (420) Ejer (I henhold til kommunens oplysninger) Nordania Finans A/S v/assens Kommune: Willemoesgade Assens Ejerlav Tommerup By, Tommerup Oplysninger fra bygnings- og boligregisteret Ejendomsnummer Udskriftsdato BBR-meddelelse (Udskrift af udvalgte oplysninger fra bygnings- og boligregistret) Matrikelnummer 78 A Bilag 3 Ejer: Aktie-, anparts- eller andet selskab (ikke interessentskab) Privat alment vandforsyningsanlæg, der forsyner 10 eller flere ejd. Afløb til offentligt spildevandsanlæg Oplysninger om Bygning nr: Møllebakken 020, 5690 Tommerup Kontor, handel, lager, offentlig administration Bygningen er fritliggende Bygningen er opført i 1933 Ydervæggene er mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) Tagdækning er tegl Bebygget areal for bygningen kvm Antal etager: 1 (excl.tagetage og kælder) Udnyttet areal af tagetagen... Kælderens samlede areal... Samlet erhvervsareal i bygningen kvm 162 kvm 523 kvm Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer eller varmluftanlæg) Notater: BYRÅDSSAL, MØDELOKALER Side 1 af 1 Udskrevet fra 14

15 Ejendommens beliggenhed Møllebakken 022, 5690 Tommerup, ASSENS (420) Ejer (I henhold til kommunens oplysninger) Assens kommune: Willemoesgade Assens Ejerlav Tommerup By, Tommerup Oplysninger fra bygnings- og boligregisteret Ejendomsnummer Udskriftsdato BBR-meddelelse (Udskrift af udvalgte oplysninger fra bygnings- og boligregistret) Matrikelnummer Bilag 3 Notater: TOMMERUP KOMMUNEKONTOR Ejer: Beliggenhedskommune Privat alment vandforsyningsanlæg, der forsyner 10 eller flere ejd. Afløb til offentligt spildevandsanlæg Oplysninger om Bygning nr: Møllebakken 022, 5690 Tommerup Kontor, handel, lager, offentlig administration Bygningen er opført i 1938 Væsentlig om- eller tilbygning i 2003 Ydervæggene er mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) Tagdækning er tegl Bebygget areal for bygningen kvm Antal etager: 1 (excl.tagetage og kælder) Udnyttet areal af tagetagen... Kælderens samlede areal... Samlet erhvervsareal i bygningen kvm 170 kvm 315 kvm Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer eller varmluftanlæg) Notater: GL. RØD BYGNING Oplysninger om Bygning nr: Møllebakken 022, 5690 Tommerup Kontor, handel, lager, offentlig administration Bygningen er opført i 1967 Væsentlig om- eller tilbygning i 2003 Ydervæggene er mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) Tagdækning er tegl Bebygget areal for bygningen kvm Side 1 af 3 Udskrevet fra 15

16 Ejendommens beliggenhed Møllebakken 022, 5690 Tommerup, ASSENS (420) Antal etager: 1 (excl.tagetage og kælder) Udnyttet areal af tagetagen... Kælderens samlede areal... Samlet erhvervsareal i bygningen... Ejendomsnummer kvm 285 kvm 523 kvm Bilag 3 Side 2 Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer eller varmluftanlæg) Notater: BØRN- VOKSENAFDELING Oplysninger om Bygning nr: Møllebakken 022, 5690 Tommerup Kontor, handel, lager, offentlig administration Bygningen er opført i 1981 Væsentlig om- eller tilbygning i 2003 Ydervæggene er mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) Tagdækning er tegl Bebygget areal for bygningen... Samlet bygningsareal kvm 558 kvm Antal etager: 2 (excl.tagetage og kælder) Udnyttet areal af tagetagen... Kælderens samlede areal... Samlet erhvervsareal i bygningen kvm 130 kvm 826 kvm Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer eller varmluftanlæg) Oplysninger om Bygning nr: Møllebakken 022, 5690 Tommerup Kontor, handel, lager, offentlig administration Bygningen er opført i 2000 Ydervæggene er mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) Tagdækning er tegl Bebygget areal for bygningen kvm Antal etager: 1 (excl.tagetage og kælder) Der er ikke kælder Samlet erhvervsareal i bygningen kvm Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer eller varmluftanlæg) Side 2 af 3 Udskrevet fra 16

17 Ejendommens beliggenhed Møllebakken 022, 5690 Tommerup, ASSENS (420) Notater: BORGERBUTIK Ejendomsnummer Bilag 3 Side 3 Side 3 af 3 Udskrevet fra 17

18 Fra: Kirsten Prangsgaard Sendt: 27. maj :42 Til: Lars Peter Bang Emne: Vedr.: Tjekket for fortidsminder - Møllebakken, Tommerup Bilag 4 Hej Lars Peter Bang Tak for din henvendelse. Det kan oplyses, at der ikke er foretaget arkæologisk undersøgelse på arealet. Sandsynligheden for bevarede fortidsminder vurderes at være ringe, da der tidligere er foretaget omfattende anlægsarbejder. En eventuel bygherre skal dog være opmærksom på, at hvis der under anlægsarbejde på arealet påtræffes fortidsminder eller kulturhistoriske anlæg, skal anlægsarbejdet omgående indstilles i det omfang, det berører fortidsminder (jf. Museumslovens 27, lov nr. 473 af 7. juni 2001), og Odense Bys Museer adviseres. Med venlig hilsen Kirsten Prangsgaard Museumsinspektør Odense Bys Museer Overgade 48 DK-5000 Odense C Tlf Mobil Fax

19 Udskrift fra Jordforureningsafdelingens database over forurenede grunde Page 1 of 1 Bilag 5 Søgeresultat Du søgte efter matrikel nr. : 78a, Tommerup By, Tommerup i Tommerup Kommune. Regionen har ingen oplysninger om forurenede eller formodede forurenede grunde på ovennævnte matrikel. Har du spørgsmål om jordforurening kan du kontakte os på tlf: (spørg efter jordforureningsafdelingen) eller Udskrevet d fra about:blank

20 Udskrift fra Jordforureningsafdelingens database over forurenede grunde Page 1 01' 1 Bilag 5 Søgeresultat nrna Du søgte efter matrikel nr.: 114, Tommerup By, Tommerup i Tommerup Kommune. Regionen har ingen oplysninger om forurenede eller formodede forurenede grunde på ovennævnte matrikel. Har du spørgsmål om jordforurening kan du kontakte os på tlf: (spørg efter jordforureningsafdelingen ) eller Udskrevet d fra about:blank

21 Bilag 6 Assens Kommune Side: 1 Plan og Byg - Bygningsvedligeholdelse Dato: Mødelokaler, Tommerup rådhus Init.: dcandka Bygningseftersyn Logbog Mødelokaler Tommerup rådhus Møllebakken Tommerup h:\teknik-miljø\plan-byg\bygningsvedligehold\mødelokaler tommerup rådhus\logbog.doc 21

22 Bilag 6 Assens Kommune Side: 2 Plan og Byg - Bygningsvedligeholdelse Dato: Mødelokaler, Tommerup rådhus Init.: dcandka BYGNINGS EFTERSYN - Logbog Ejendom: Mødelokaler Tommerup rådhus Opvarmning: Fjernvarme Anvendelse: Social og sundhed Kontaktperson: Navn Tlf. 1. Illustration fra bebyggelsen Byggeriets data Opførelsesdato: 1933 Sidst renoveret: Ikke oplyst Eftersynsdato: Etageareal: 523m 2 2. Forord Formålet med logbogen er, at etablere en basisbeskrivelse af ejendommens tilstand. Ud fra denne kan en prioriteret drift- og vedligeholdelsesplan etableres. Logbog udleveres til ejendommens brugere (serviceleder, institutionsleder) og opdateres ved hver bygningsgennemgang, der foretages af Assens Kommune. h:\teknik-miljø\plan-byg\bygningsvedligehold\mødelokaler tommerup rådhus\logbog.doc 22

23 Bilag 6 Assens Kommune Side: 3 Plan og Byg - Bygningsvedligeholdelse Dato: Mødelokaler, Tommerup rådhus Init.: dcandka Bygningsbeskrivelse 3. Eftersynet Bygningsundersøgelsen foregik d foretaget af Anders Kannegaard og kvalitetssikret af Jens Ilum Bock 4. Konklusion a. Skadesomfang Der er konstateret risiko for skader ved flere bygningsdele. Der bør ved bygningens fortsatte drift tages hensyn til disse forhold. De væsentligste forhold kan sammenfattes således: Lb. nr. Skader, der påvirker bygningsdelens funktion (tilstandsgrad 3) 12.1 Rensebrønden er stoppet til. Det har forsaget udvaskning af terræn og belægningen ligger ujævnt. Der udover er dette medvirkende årsag til omfattende fugtskader på kælderydervæggen. Brønden bør renses Kloakken er tilstoppet og udtørret. Dette kan medføre omfattende vandskade. Tegn på skade eller bygningsdel med indbygget svigt, der kan udvikle sig til skadesgrad 3 (tilstandsgrad 2) 3.2 Der er omfattende fugtskader på samtlige kælderydervæge. Det vurderes at dette bla. Skyldes manglende omfangsdræn. 4.2 Der er omfattende fugtskader på kælderindervæggene. Det vurderes at dette skyldes opstigende grundfugt. 5.2 Der er generelt skader på pudslaget. Der er risiko for yderlige fugt og frost skader. 7.1 Tilskæring af tagsten er udført uprofessionelt. Snefang er løst og falder ned og blokere tagrenden. 8.1 Begge terrassedøre trænger til maling. N 8.2 Det oplyses at det trækker ind ved vinduet. Det vurderes at forsatsvinduet ikke er tæt 8.3 Alle vinduer trænger til at blive malet. N 8.4 Hovedparten af ovenlysvinduerne er punkteret. Dette Kan give et øget N varmetab Tagrenderne trænger til at blive renset. N Udbedret (J/N) N N Udbedret (J/N) N N N N N b. Vedligeholdelsestilstand Vedligeholdelsestilstanden er mindre tilfredsstillende h:\teknik-miljø\plan-byg\bygningsvedligehold\mødelokaler tommerup rådhus\logbog.doc 23

24 Bilag 6 Assens Kommune Side: 4 Plan og Byg - Bygningsvedligeholdelse Dato: Mødelokaler, Tommerup rådhus Init.: dcandka c. Byggeteknisk kvalitet Den byggetekniske kvalitet er mindre tilfredsstillende Bygningerne er generelt udført i traditionelle løsninger med kendte materialer af normal kvalitet d. Servicekontrakter Servicekontrakter er fremsendt og lagt ind på sagen. h:\teknik-miljø\plan-byg\bygningsvedligehold\mødelokaler tommerup rådhus\logbog.doc 24

25 Bilag 6 Assens Kommune Side: 5 Plan og Byg - Bygningsvedligeholdelse Dato: Mødelokaler, Tommerup rådhus Init.: dcandka 5. Resultatskemaer - vejledning For hver af de eftersete bygningsdele er der udfyldt et rapporteringsskema med forklarende tekst og illlustrationer. I skemaerne anvendes følgende rapporteringsstandard: Lb.nr.: Fortløbende nummerering af bygningsdelene. Bygningsdel: Her anføres navn på bygningsdelen. Care Taker kode: Til brug ved kommunens vedligholdelsesprogram. Konsekvens af svigt: Stor/moderat/lille - en generel vurdering af følgevirkningerne af svigt ved den pågældende bygningsdel, herunder sikkerhed, økonomi og funktion. Skadebeskrivelse: En kortfattet beskrivelse af skade/svigt/tegn på skade. Skadegrad: 0: Ingen synlige tegn på skade. 1: Skader af "kosmetisk" art eller af mindre betydning for bygningsdelens funktion/levetid. 2: Tegn på skade eller bygningsdel med indbygget svigt, der kan udvikle sig til skadesgrad 3. 3: Skader, der påvirker bygningsdelens funktion. Skadeårsag: En foreløbig vurdering af ansvaret for det registrerede svigt, f.eks. udførelse, projekt eller manglende vedligeholdelse. Ved planlægning af den videre bygningsdrift bør man ud over skadesgrad 2 og 3 også være opmærksom på de bygningsdele, hvor konsekvens er kategoriseret som "moderat" eller "stor". h:\teknik-miljø\plan-byg\bygningsvedligehold\mødelokaler tommerup rådhus\logbog.doc 25

26 Bilag 6 Assens Kommune Side: 6 Plan og Byg - Bygningsvedligeholdelse Dato: Mødelokaler, Tommerup rådhus Init.: dcandka 6. Fortegnelse over eftersete bygningsdele Skadegrad SfB-kode Løbenr. Navn på bygningsdel Side (12) 1. Fundamenter X 7 (13) 2. Gulve X 8 (21) 3. Ydervægge X X 9 (22) 4. Indervægge X X 10 (24) 5. Trapper og ramper X X 12 (26) 6. Altaner og altangange X 14 (27) 7. Tag X 14 (31) 8. Døre, vinduer og porte X 15 (32) 9. Døre og porte indvendig X 16 (35) 10. Lofter X 17 (40) Belægninger X 18 (50) 12. Vvs-anlæg, terræn X 19 (52) Tagrender og nedløb X 19 (59) 14. Vvs og ventilation X 20 (69) 15. Elinstallationer X 21 h:\teknik-miljø\plan-byg\bygningsvedligehold\mødelokaler tommerup rådhus\logbog.doc 26

27 Bilag 6 Assens Kommune Side: 7 Plan og Byg - Bygningsvedligeholdelse Dato: Mødelokaler, Tommerup rådhus Init.: dcandka 7. Resultatskemaer Bygningsdel: Løbenr.: Eftersynsomfang: Vurdering af projektmat.: Dokum. for KS 1. Fundamenter 85 % Nej Nej Lb. nr. Lokalisering Care Taker Kode Konsekvens af svigt Skadebeskrivelse 1. Terrasse Moderat Der er en revne mellem halvmuren og ydervægen. Dette kan medføre opfugtning af ydervægen. 1. Drift Skadegrad Skadeårsag Der er en revne mellem halvmuren og ydervægen. 1.1 h:\teknik-miljø\plan-byg\bygningsvedligehold\mødelokaler tommerup rådhus\logbog.doc 27

28 Bilag 6 Assens Kommune Side: 8 Plan og Byg - Bygningsvedligeholdelse Dato: Mødelokaler, Tommerup rådhus Init.: dcandka Bygningsdel: Løbenr.: Eftersynsomfang: Vurdering af projektmat.: Dokum. for KS 2. Gulve 45 % Nej Nej Lb. nr. Lokalisering Care Taker Kode Konsekvens af svigt Skadebeskrivelse 1. Gang 1 sal Moderat Flere svejsninger i linoleum er sprunget fra. Gulvet bærer præg af at være af ældre dato. 1. Drift Skadegrad Skadeårsag 2.1 Svejsningerne i linoleum er sprunget fra. h:\teknik-miljø\plan-byg\bygningsvedligehold\mødelokaler tommerup rådhus\logbog.doc 28

29 Bilag 6 Assens Kommune Side: 9 Plan og Byg - Bygningsvedligeholdelse Dato: Mødelokaler, Tommerup rådhus Init.: dcandka Bygningsdel: Løbenr.: Eftersynsomfang: Vurdering af projektmat.: Dokum. for KS 3. Ydervægge 85 % Nej Nej Lb. nr. Lokalisering Care Taker Kode Konsekvens af svigt Skadebeskrivelse 1. Ydervæge Moderat Pudslaget er generelt i meget dårlig stand på hele bygningen. 2. Kælderydervæg generelt Moderat Der er omfattende fugtskader på samtlige kælderydervæge. Det vurderes at dette bla. Skyldes manglende omfangsdræn. 1. Drift Skadegrad Skadeårsag 2. Udførelse drift 3.1 Der generelt mange små revner i pudslaget 3.2 Der omfattende fugtskader på kælderydervæggen. h:\teknik-miljø\plan-byg\bygningsvedligehold\mødelokaler tommerup rådhus\logbog.doc 29

30 Bilag 6 Assens Kommune Side: 10 Plan og Byg - Bygningsvedligeholdelse Dato: Mødelokaler, Tommerup rådhus Init.: dcandka Bygningsdel: Løbenr.: Eftersynsomfang: Vurdering af projektmat.: Dokum. for KS 4. Indervægge 55 % Nej Nej Lb. nr. Lokalisering Care Taker Kode Konsekvens af svigt Skadebeskrivelse 1. Toilet 1sal Lille Der er en revne mellem indervæggen og skråvæggen. Det vurderes at revnen ikke er aktiv 2. Kælderindervægge generelt 3. Toilet stueplan vest Moderat Moderat Der er omfattende fugtskader på kælderindervæggene. Det vurderes at dette skyldes opstigende grundfugt. Der mangler klinker på væggen ved siden at toilettet Skadegrad Skadeårsag 1. Udførelse/drift 2. Udførelse 1. Drift 4.1 Der er en revne mellem indervæggen og skråvæggen. 4.2 Der er omfattende fugtskader pa kælderindervæggene. h:\teknik-miljø\plan-byg\bygningsvedligehold\mødelokaler tommerup rådhus\logbog.doc 30

31 Bilag 6 Assens Kommune Side: 11 Plan og Byg - Bygningsvedligeholdelse Dato: Mødelokaler, Tommerup rådhus Init.: dcandka 4.3 Der mangler klinker på væggen ved siden at toilettet h:\teknik-miljø\plan-byg\bygningsvedligehold\mødelokaler tommerup rådhus\logbog.doc 31

32 Bilag 6 Assens Kommune Side: 12 Plan og Byg - Bygningsvedligeholdelse Dato: Mødelokaler, Tommerup rådhus Init.: dcandka Bygningsdel: Løbenr.: Eftersynsomfang: Vurdering af projektmat.: Dokum. for KS 5. Trapper og ramper 75 % Nej Nej Lb. nr. Lokalisering Care Taker Kode Konsekvens af svigt Skadebeskrivelse Skadegrad Skadeårsag 1. Indgang mod vest Lille Gelænderet er rustent ved indgang til stueplan og kælder. Det bør slibes og males 1. Drift 2. Indgang mod vest Moderat Der er generelt skader på pudslaget. Der er risiko for yderlige fugt og frost skader. 2. Drift Indgang mod vest Lille Kældernedgangen er malet med diffusions tæt maling, dette bevirker at malingen skaller af i store flager. 1. Udførelse Indgang mod vest Lille Alle klinkerne er skrukke, der kan træge vand ind mellem beton trappen og klinkerne. 1. Udførelse 5.1 Gelænderet er rustent. 5.2 Der er generelt skader på pudslaget. h:\teknik-miljø\plan-byg\bygningsvedligehold\mødelokaler tommerup rådhus\logbog.doc 32

33 Bilag 6 Assens Kommune Side: 13 Plan og Byg - Bygningsvedligeholdelse Dato: Mødelokaler, Tommerup rådhus Init.: dcandka 5.3 Kældernedgangen er malet med diffusions tæt maling, 5.4 Alle klinkerne er skrukke. h:\teknik-miljø\plan-byg\bygningsvedligehold\mødelokaler tommerup rådhus\logbog.doc 33

34 Bilag 6 Assens Kommune Side: 14 Plan og Byg - Bygningsvedligeholdelse Dato: Mødelokaler, Tommerup rådhus Init.: dcandka Bygningsdel: Løbenr.: Eftersynsomfang: Vurdering af projektmat.: Dokum. for KS 6. Altaner og altangange 90 % Nej Nej Lb. nr. Lokalisering Care Taker Kode Konsekvens af svigt Skadebeskrivelse Skadegrad Skadeårsag Der er ingen bygningsdele Bygningsdel: Løbenr.: Eftersynsomfang: Vurdering af projektmat.: Dokum. for KS 7. Tag 80 % Nej Nej Lb. nr. Lokalisering Care Taker Kode Konsekvens af svigt Skadebeskrivelse 1. Skotrender Moderat Tilskæring af tagsten er udført uprofessionelt. Snefang er løst og falder ned og blokere tagrenden. Skadegrad Skadeårsag 2. Udførelse 7.1 Snefang er løst og falder ned og blokere tagrenden. h:\teknik-miljø\plan-byg\bygningsvedligehold\mødelokaler tommerup rådhus\logbog.doc 34

35 Bilag 6 Assens Kommune Side: 15 Plan og Byg - Bygningsvedligeholdelse Dato: Mødelokaler, Tommerup rådhus Init.: dcandka Bygningsdel: Løbenr.: Eftersynsomfang: Vurdering af projektmat.: Dokum. for KS 8. Døre, vinduer og porte 70 % Nej Nej Lb. nr. Lokalisering 1. Terrassedørene 2. Kontor v. terrasse. 3. Vinduer generelt 4. Ovenlysvinduer generelt Care Taker Kode Konsekvens af svigt Skadebeskrivelse Moderat Begge terrassedøre trænger til maling. 2. Drift Moderat Det oplyses at det trækker ind ved vinduet. Det vurderes at forsatsvinduet ikke er tæt Skadegrad Skadeårsag 2. Udførelse/drift Moderat Alle vinduer trænger til at blive malet. 2. Drift Lille Hovedparten af ovenlysvinduerne er punkteret. Dette Kan give et øget varmetab. 2. Udførelse 8.1 Dørene trænger til maling 8.2 Det oplyses at trækker ind ved vinduet. h:\teknik-miljø\plan-byg\bygningsvedligehold\mødelokaler tommerup rådhus\logbog.doc 35

36 Bilag 6 Assens Kommune Side: 16 Plan og Byg - Bygningsvedligeholdelse Dato: Mødelokaler, Tommerup rådhus Init.: dcandka 8.3 Hovedparten af ovenlysvinduerne er punkteret. Bygningsdel: Løbenr.: Eftersynsomfang: Vurdering af projektmat.: Dokum. for KS 9. Døre og porte indvendig 30 % Nej Nej Lb. nr. Lokalisering Care Taker Kode Konsekvens af svigt Skadebeskrivelse Der er ingen bemærkninger Skadegrad Skadeårsag h:\teknik-miljø\plan-byg\bygningsvedligehold\mødelokaler tommerup rådhus\logbog.doc 36

37 Bilag 6 Assens Kommune Side: 17 Plan og Byg - Bygningsvedligeholdelse Dato: Mødelokaler, Tommerup rådhus Init.: dcandka Bygningsdel: Løbenr.: Eftersynsomfang: Vurdering af projektmat.: Dokum. for KS 10. Lofter 40 % Nej Nej Lb. nr. Lokalisering Care Taker Kode Konsekvens af svigt Skadebeskrivelse Gang 1 sal Lille Der er skader på loftet efter vand. Det oplyses at årsagen til skaderne er udbedret Toiletter stueplan Lille Skumfugebåndet mangler generelt rundt om loftet. 1. Drift 1. Drift Skadegrad Skadeårsag 10.1 Der er skader på loftet efter vand Skumfugebåndet mangler generelt rundt om loftet. h:\teknik-miljø\plan-byg\bygningsvedligehold\mødelokaler tommerup rådhus\logbog.doc 37

38 Bilag 6 Assens Kommune Side: 18 Plan og Byg - Bygningsvedligeholdelse Dato: Mødelokaler, Tommerup rådhus Init.: dcandka Bygningsdel: Løbenr.: Eftersynsomfang: Vurdering af projektmat.: Dokum. for KS 11. Belægninger 65 % Nej Nej Lb. nr. Lokalisering Care Taker Kode Konsekvens af svigt Skadebeskrivelse Skadegrad Skadeårsag 1. Belægninger mod nord/vesst Lille Belægningen omkring nedløbet i nordvest hjørnet er ujævnt. Dette skyldes overløb ved rensebrønd. Se punkt Drift 11.1 Belægningen er ujævn. h:\teknik-miljø\plan-byg\bygningsvedligehold\mødelokaler tommerup rådhus\logbog.doc 38

39 Bilag 6 Assens Kommune Side: 19 Plan og Byg - Bygningsvedligeholdelse Dato: Mødelokaler, Tommerup rådhus Init.: dcandka Bygningsdel: Løbenr.: Eftersynsomfang: Vurdering af projektmat.: Dokum. for KS 12. Vvs-anlæg, terræn 50 % Nej Nej Lb. nr. Lokalisering Care Taker Kode Konsekvens af svigt Skadebeskrivelse Skadegrad Skadeårsag 12.1 Brønd mod nord/vest Moderat Rensebrønden er stoppet til. Det har forsaget udvaskning af terræn og belægningen ligger ujævnt. Der udover er dette medvirkende årsag til omfattende fugtskader på kælderydervæggen. Brønden bør renses. 3. Drift Bygningsdel: Løbenr.: Eftersynsomfang: Vurdering af projektmat.: Dokum. for KS 13. Tagrender og nedløb 85 % Nej Nej Lb. nr. Lokalisering 1. Tagrender generelt Care Taker Kode Konsekvens af svigt Skadebeskrivelse Moderat Tagrenderne trænger til at blive renset. 2. Drift Skadegrad Skadeårsag 13.1 Tagrenderne trænger til at blive renset. h:\teknik-miljø\plan-byg\bygningsvedligehold\mødelokaler tommerup rådhus\logbog.doc 39

40 Bilag 6 Assens Kommune Side: 20 Plan og Byg - Bygningsvedligeholdelse Dato: Mødelokaler, Tommerup rådhus Init.: dcandka Bygningsdel: Løbenr.: Eftersynsomfang: Vurdering af projektmat.: Dokum. for KS 14. Vvs og ventilation 60 % Nej Nej Lb. nr. Lokalisering Care Taker Kode Konsekvens af svigt Skadebeskrivelse 1. Kælder Stor Kloakken er tilstoppet og udtørret. Dette kan medføre omfattende vandskade. 3. Drift Skadegrad Skadeårsag 14.1 Kloakken er tilstoppet og udtørret. h:\teknik-miljø\plan-byg\bygningsvedligehold\mødelokaler tommerup rådhus\logbog.doc 40

41 Bilag 6 Assens Kommune Side: 21 Plan og Byg - Bygningsvedligeholdelse Dato: Mødelokaler, Tommerup rådhus Init.: dcandka Bygningsdel: Løbenr.: Eftersynsomfang: Vurdering af projektmat.: Dokum. for KS 15. Elinstallationer 35 % Nej Nej Lb. nr. Lokalisering Care Taker Kode Konsekvens af svigt Skadebeskrivelse 1. Kælder Lille Der mangler et skab/ kasse der kan beskytte it. installationerne. Skadegrad Skadeårsag 1. Udførelse 15.1 Der mangler et skab/ kasse der kan beskytte it- installationerne. h:\teknik-miljø\plan-byg\bygningsvedligehold\mødelokaler tommerup rådhus\logbog.doc 41

42 Bilag 6 Assens Kommune Side: 1 Plan og Byg - Bygningsvedligeholdelse Dato: Rådhus Tommerup Init.: dcandka Bygningseftersyn Logbog Tommerup rådhus Møllebakken Tommerup h:\teknik-miljø\plan-byg\bygningsvedligehold\tommerup rådhus+ mødelokaler\logbog.doc 42

43 Bilag 6 Assens Kommune Side: 2 Plan og Byg - Bygningsvedligeholdelse Dato: Rådhus Tommerup Init.: dcandka BYGNINGS EFTERSYN - Logbog Ejendom: Rådhus Opvarmning: Fjernvarme Anvendelse: Social og sundhed Kontaktperson: Navn Tlf. 1. Illustration fra bebyggelsen Byggeriets data Opførelsesdato: Sidst renoveret: 2003 Eftersynsdato: Etageareal: 1799m 2 2. Forord Formålet med logbogen er, at etablere en basisbeskrivelse af ejendommens tilstand. Ud fra denne kan en prioriteret drift- og vedligeholdelsesplan etableres. Logbog udleveres til ejendommens brugere (serviceleder, institutionsleder) og opdateres ved hver bygningsgennemgang, der foretages af Assens Kommune. h:\teknik-miljø\plan-byg\bygningsvedligehold\tommerup rådhus+ mødelokaler\logbog.doc 43

44 Bilag 6 Assens Kommune Side: 3 Plan og Byg - Bygningsvedligeholdelse Dato: Rådhus Tommerup Init.: dcandka Bygningsbeskrivelse 3. Eftersynet Bygningsundersøgelsen foregik d kl bygningsundersøgelsen blev foretaget af Anders Kannegaard, kvalitetsikret af Jens Ilum Bock 4. Konklusion a. Skadesomfang Der er konstateret risiko for skader ved flere bygningsdele. Der bør ved bygningens fortsatte drift tages hensyn til disse forhold. De væsentligste forhold kan sammenfattes således: Lb. nr. Skader, der påvirker bygningsdelens funktion (tilstandsgrad 3) 3.2 Der er en løs sten i facaden, dette giver adgang for skadedyr og fugt, der ud over giver det en væsentlig kuldebro Brønddækselet er defekt, der er risiko for at kloakken stopper til. N 14.1 Hele kloaksystemet i kælderen er tilstoppet. N 14.2 Der er udført en alternativ vandinstallation. Har medført at gulv og væg er kraftigt opfugtet Udbedret (J/N) N N Tegn på skade eller bygningsdel med indbygget svigt, der kan udvikle sig til skadesgrad 3 (tilstandsgrad 2) 2.2 Der er ved stikprøve konstateret skrukke gulvklinker i samtlige rum med klinker som belægning i stueplanen. Det vurderes at omfanget er 5-10 % 2.4 Det oplyses at gulvvarmen ikke funger optimalt, det er koldt om vinteren. 3.6 Der er omfattende fugtskader på kælder ydervæggene. Det vurderes at dette skyldes manglende omfangsdræn, eller manglende murpap i overgang mellem ydervæg og kældervæg 3.7 Pudset slår fra over vinduerne og falder ned. Det vurderes at dette skyldes bevægelser i betonoverliggeren 4.1 Der er revner fra gulv til loft mellem de stabiliserende indervægge og ydervæggen mod syd. 7.2 Tagstenene langs hovedparten af ovenlysvinduerne ligger løst og gaber, med risiko for at slagregn og sne kan trænge ind og forsage vandskade 8.1 Hovedparten af vinduerne trænger til maling. N 8.3 Kit omkring vinduerne er porøs og vinduerne er utidssvarende. Der er stort varmetab gennem vinduerne Der er ingen krage på nedløbet. Denne løsning har medført udvaskning af terræn, den omkringliggende belægning er meget ujævn Udbedret (J/N) N N N N N N N N h:\teknik-miljø\plan-byg\bygningsvedligehold\tommerup rådhus+ mødelokaler\logbog.doc 44

45 Bilag 6 Assens Kommune Side: 4 Plan og Byg - Bygningsvedligeholdelse Dato: Rådhus Tommerup Init.: dcandka b. Vedligeholdelsestilstand Vedligeholdelsestilstanden er tilfredsstillende. c. Byggeteknisk kvalitet Den byggetekniske kvalitet er tilfredsstillende. Bygningerne er generelt udført i traditionelle løsninger med kendte materialer af normal kvalitet d. Servicekontrakter Servicekontrakter er fremsendt og lagt ind på sagen. h:\teknik-miljø\plan-byg\bygningsvedligehold\tommerup rådhus+ mødelokaler\logbog.doc 45

46 Bilag 6 Assens Kommune Side: 5 Plan og Byg - Bygningsvedligeholdelse Dato: Rådhus Tommerup Init.: dcandka 5. Resultatskemaer - vejledning For hver af de eftersete bygningsdele er der udfyldt et rapporteringsskema med forklarende tekst og illlustrationer. I skemaerne anvendes følgende rapporteringsstandard: Lb.nr.: Fortløbende nummerering af bygningsdelene. Bygningsdel: Her anføres navn på bygningsdelen. Care Taker kode: Til brug ved kommunens vedligholdelsesprogram. Konsekvens af svigt: Stor/moderat/lille - en generel vurdering af følgevirkningerne af svigt ved den pågældende bygningsdel, herunder sikkerhed, økonomi og funktion. Skadebeskrivelse: En kortfattet beskrivelse af skade/svigt/tegn på skade. Skadegrad: 0: Ingen synlige tegn på skade. 1: Skader af "kosmetisk" art eller af mindre betydning for bygningsdelens funktion/levetid. 2: Tegn på skade eller bygningsdel med indbygget svigt, der kan udvikle sig til skadesgrad 3. 3: Skader, der påvirker bygningsdelens funktion. Skadeårsag: En foreløbig vurdering af ansvaret for det registrerede svigt, f.eks. udførelse, projekt eller manglende vedligeholdelse. Ved planlægning af den videre bygningsdrift bør man ud over skadesgrad 2 og 3 også være opmærksom på de bygningsdele, hvor konsekvens er kategoriseret som "moderat" eller "stor". h:\teknik-miljø\plan-byg\bygningsvedligehold\tommerup rådhus+ mødelokaler\logbog.doc 46

47 Bilag 6 Assens Kommune Side: 6 Plan og Byg - Bygningsvedligeholdelse Dato: Rådhus Tommerup Init.: dcandka 6. Fortegnelse over eftersete bygningsdele Skadegrad SfB-kode Løbenr. Navn på bygningsdel Side (12) 1. Fundamenter x 7 (13) 2. Gulve x x 8 (21) 3. Ydervægge x x x 10 (22) 4. Indervægge x 13 (24) 5. Trapper og ramper x 14 (26) 6. Altaner og altangange x 14 (27) 7. Tag x x 15 (31) 8. Døre, vinduer og porte x x 16 (32) 9. Døre og porte indvendig x 18 (35) 10. Lofter x 18 (40) Belægninger x 19 (50) 12. Vvs-anlæg, terræn x 20 (52) Tagrender og nedløb x x 21 (59) 14. Vvs og ventilation x x 22 (69) 15. Elinstallationer x 24 h:\teknik-miljø\plan-byg\bygningsvedligehold\tommerup rådhus+ mødelokaler\logbog.doc 47

48 Bilag 6 Assens Kommune Side: 7 Plan og Byg - Bygningsvedligeholdelse Dato: Rådhus Tommerup Init.: dcandka 7. Resultatskemaer Bygningsdel: Løbenr.: Eftersynsomfang: Vurdering af projektmat.: Dokum. for KS 1. Fundamenter 85 % Nej Nej Lb. nr. Lokalisering Care Taker Kode Konsekvens af svigt Skadebeskrivelse Skadegrad Skadeårsag 1. Fundament generelt. Lille. Der er generelt mindre revner i pudslaget. De bør udbedres for at undgå at revnerne eskalerer og undgå fugt indtrængning på skrå flader. 1. Drift 1.1 Der er generelt mindre revner i pudslaget. h:\teknik-miljø\plan-byg\bygningsvedligehold\tommerup rådhus+ mødelokaler\logbog.doc 48

49 Bilag 6 Assens Kommune Side: 8 Plan og Byg - Bygningsvedligeholdelse Dato: Rådhus Tommerup Init.: dcandka Bygningsdel: Løbenr.: Eftersynsomfang: Vurdering af projektmat.: Dokum. for KS 2. Gulve 45 % Nej Nej Lb. nr. Lokalisering 1. Trægulv generelt. 2. Klinker, stueplan, generelt. Care Taker Kode Konsekvens af svigt Lille Moderat Skadebeskrivelse Overfladebehandlingen er slidt igennem flere steder. Der er ved stikprøve konstateret skrukke gulvklinker i samtlige rum med klinker som belægning i stueplanen. Det vurderes at omfanget er 5-10 % 3. Kantine 1sal. Moderat Der er vandskade på gulvet efter overvanding af potteplanter. 4. Kontor, sydfløj, mod vest Moderat Det oplyses at gulvvarmen ikke funger optimalt, det er koldt om vinteren. 1. Drift Skadegrad Skadeårsag 2. Udførelse/ drift 1. Drift 2. Udførelse/Drift 2.1 Overfladebehandlingen er slidt igennem flere steder. 2.2 Der er gulvklinker der er skruk. h:\teknik-miljø\plan-byg\bygningsvedligehold\tommerup rådhus+ mødelokaler\logbog.doc 49

50 Bilag 6 Assens Kommune Side: 9 Plan og Byg - Bygningsvedligeholdelse Dato: Rådhus Tommerup Init.: dcandka 2.3 Der er vandskade på gulvet efter overvanding af potteplanter. Det oplyses at gulvvarmen ikke funger optimalt h:\teknik-miljø\plan-byg\bygningsvedligehold\tommerup rådhus+ mødelokaler\logbog.doc 50

51 Bilag 6 Assens Kommune Side: 10 Plan og Byg - Bygningsvedligeholdelse Dato: Rådhus Tommerup Init.: dcandka Bygningsdel: Løbenr.: Eftersynsomfang: Vurdering af projektmat.: Dokum. for KS 3. Ydervægge 85 % Nej Nej Lb. nr. Lokalisering Care Taker Kode Konsekvens af svigt Skadebeskrivelse Skadegrad Skadeårsag 1. Ydervæg v. hovedindgang Moderat Der er for lille afstand mellem terræn og ydervæg. Dette kan medføre opfugtning af murværket. 1. Udførelse 2. Ydervæg v. hovedindgang Stor Der er en løs sten i facaden, dette giver adgang for skadedyr og fugt, der ud over giver det en væsentlig kuldebro. 3. Drift 3. Nord/øst facade Moderat Der er frostspringninger i murstenene på nord facade og på støttemuren 1. Udførelse 4. Vest facade atriumgård Moderat Bundlægten hvorpå eternitten er fastgjort er opfugtet og står ud fra facaden i en buge. 1. Udførelse 5. Syd fløjen generelt Lille Fugerne er porøse og de mangler flere steder. 1. Drift 6. Kælderydervæg Moderat Der er omfattende fugtskader på kælder ydervæggene. Det vurderes at dette skyldes manglende omfangsdræn, eller manglende murpap i overgang mellem ydervæg og kældervæg 2. Udførelse/drift 7. Depot rum mod atriumgård Moderat Pudset slår fra over vinduerne og falder ned. Det vurderes at dette skyldes bevægelser i betonoverliggeren 2. Drift 3.1 Der er for lille afstand mellem terræn og ydervæg. h:\teknik-miljø\plan-byg\bygningsvedligehold\tommerup rådhus+ mødelokaler\logbog.doc 51

SALGSVILKÅR. 1. Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder Brede Børnehave, matr. nr. 713 Bredebro Ejerlav, Brede i offentligt udbud.

SALGSVILKÅR. 1. Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder Brede Børnehave, matr. nr. 713 Bredebro Ejerlav, Brede i offentligt udbud. SALGSVILKÅR 1. Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder Brede Børnehave, matr. nr. 713 Bredebro Ejerlav, Brede i offentligt udbud. Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal Bygningsareal I overensstemmelse

Læs mere

Salgsvilkår for ejendommen Mosevangen 2, 5683 Haarby

Salgsvilkår for ejendommen Mosevangen 2, 5683 Haarby Salgsvilkår for ejendommen Mosevangen 2, 5683 Haarby Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed 1. Indledning Assens Kommune udbyder mat.nr. 9au Haarby By, Haarby, beliggende Mosevangen 2, 5683 Haarby, i offentligt

Læs mere

Bygningseftersyn Logbog

Bygningseftersyn Logbog Assens Kommune Side: 1 Bygningseftersyn Logbog Spiloppen Mosevangen 2 5683 Haarby Assens Kommune Side: 2 BYGNINGS EFTERSYN - Logbog Ejendom: Spiloppen Opvarmning: Fjernvarme Anvendelse: Børnehave Kontaktperson:

Læs mere

Salgsvilkår for ejendommen Skolevej 44, 5690 Tommerup

Salgsvilkår for ejendommen Skolevej 44, 5690 Tommerup Salgsvilkår for ejendommen Skolevej 44, 5690 Tommerup Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Assens Kommune udbyder matrikel nummer 12g, Tommerup By, Tommerup, beliggende Skolevej

Læs mere

Bygningseftersyn Logbog

Bygningseftersyn Logbog Assens Kommune Side: 1 Bygningseftersyn Logbog Barløse Legestue Barløsevej 47 5610 Assens Assens Kommune Side: 2 BYGNINGS EFTERSYN - Logbog Ejendom: Barløse Legestue Opvarmning: Oliefyr Anvendelse: Ungdomsskole

Læs mere

Salgsvilkår for ejendommen Barløsevej 47, 5610 Assens

Salgsvilkår for ejendommen Barløsevej 47, 5610 Assens Salgsvilkår for ejendommen Barløsevej 47, 5610 Assens Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Assens Kommune udbyder matrikel nummer 1p, Barløse By, Barløse, beliggende Barløsevej 47,

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014 Vig Stationsvej 7, 4560 Vig For Odsherred Kommune udbydes den gamle børnehave i offentlig udbud. Ejendommen, som er indrettet og anvendes til børnehave,

Læs mere

SALGSVILKÅR. 1. Indledning Tønder Kommune udbyder del af matr. nr. 283 og matr. nr. 2551 Skærbæk ejerlav, Skærbæk i offentligt udbud.

SALGSVILKÅR. 1. Indledning Tønder Kommune udbyder del af matr. nr. 283 og matr. nr. 2551 Skærbæk ejerlav, Skærbæk i offentligt udbud. SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Tønder Kommune udbyder del af matr. nr. 283 og matr. nr. 2551 Skærbæk ejerlav, Skærbæk i offentligt udbud. I overensstemmelse med

Læs mere

Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav. sælges i offentligt udbud

Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav. sælges i offentligt udbud Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav sælges i offentligt udbud SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Tønder Kommune udbyder 48.138 m² erhvervsjord på matr. nr.

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af

Læs mere

Grunden har et areal på m 2.

Grunden har et areal på m 2. Salgsvilkår Udbudsgrundlag Ejendommen 1. Indledning Lejre Kommunes salg af grunde sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev. 843 m 2 95 m 2. Kr. 960.000. Kr. 312.200

SALGSBETINGELSER: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev. 843 m 2 95 m 2. Kr. 960.000. Kr. 312.200 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr.nr.: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev 3534 Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal 843 m 2 95 m 2 Ejendomsværdi: 2010 Grundværdi: Kr. 960.000

Læs mere

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder Den Lille Børnehave i Agerskov, matr Agerskov ejerlav, Agerskov i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder Den Lille Børnehave i Agerskov, matr Agerskov ejerlav, Agerskov i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder Den Lille Børnehave i Agerskov, matr. 1050 Agerskov ejerlav, Agerskov i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse

Læs mere

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse august 2016 Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse til salg. UDBUDSVILKÅR Grunden udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni

Læs mere

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Frederikssund Kommune udbyder del af matr. nr. 20 d Oppe Sundby By, Oppe Sundby beliggende ved Strandvangen, 3600 Frederikssund i

Læs mere

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en grund på 3.071 m² centralt i den syd/vestlige del af Tønder by i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en grund på 3.071 m² centralt i den syd/vestlige del af Tønder by i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en grund på 3.071 m² centralt i den syd/vestlige del af Tønder by i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse

Læs mere

Nr. Herlev Børnehus Bygaden 32 i Nr. Herlev. udbydes til salg

Nr. Herlev Børnehus Bygaden 32 i Nr. Herlev. udbydes til salg Nr. Herlev Børnehus Bygaden 32 i Nr. Herlev udbydes til salg BY OG MILJØ Juni 2015 1 Bygaden 32 i Nr. Herlev Børnehus udbydes til salg 1. Indledning Den udbudte ejendom Bygaden 32 i Nr. Herlev, matr. nr.

Læs mere

- ejendom til institutionsformål -

- ejendom til institutionsformål - Februar 2014 Sag 12/76023 Salgsvilkår for Nørregade 33, 6464 Galten - ejendom til institutionsformål - Side 1 af 6 Betaling for ejendommen Ejendommen sælges for højeste bud over mindsteprisen. Mindsteprisen

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

SALGSPROSPEKT Elsamvej 13, Vester Hassing, 9310 Vodskov

SALGSPROSPEKT Elsamvej 13, Vester Hassing, 9310 Vodskov Matrikelnummer: SALGSPROSPEKT Elsamvej 13, Vester Hassing, 9310 Vodskov SÆLGES VED OFFENTLIGT UDBUD FOR AALBORG FORSYNING, KLOAK A/S Ejendommen omfatter delnr. 5 af 27m V. Hassing By, V. Hassing med et

Læs mere

UDBUD AF 1 LEDIG GRUND HANS BACHS VEJ 6 - KLITMØLLER

UDBUD AF 1 LEDIG GRUND HANS BACHS VEJ 6 - KLITMØLLER THISTED KOMMUNE UDBUD AF 1 LEDIG GRUND HANS BACHS VEJ 6 - KLITMØLLER Thisted kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, 7760 Hurup tlf. 99 17 17 17 www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Udstykningen på Hans Bachs

Læs mere

Betingelser for salg af storparceller

Betingelser for salg af storparceller Betingelser for salg af storparceller 21-09-2017 Sagsid 16/25701 Gældende for storparcel ved Marienhoffvej 21F, 8550 Ryomgård, matr.nr. 3kh, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene 1. Udbud af storparceller De

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483 UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483 Indhold GENERELLE UDBUDSVILKÅR... 3 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK... 4 BESKRIVELSE... 5 PLANFORHOLD / OFFENTLIGE FORHOLD...

Læs mere

Projektejendom i Snejbjerg sælges i offentligt udbud for Herning Kommune

Projektejendom i Snejbjerg sælges i offentligt udbud for Herning Kommune Projektejendom i Snejbjerg sælges i offentligt udbud for Herning Kommune Sag 534649P1 TIL SALG Herning - Drejet 24 Ejendommen har tidligere været anvendt til institution Ejendommen sælges i offentligt

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Udbudsmateriale For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Oktober 2012 Ballerup Kommune udbyder herved en parcel på ca. 2.170 m 2 af ejendommen matr.nr. 5 a Ågerup by, Pederstrup, beliggende

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Slotssøvejen 8-16 i Kolding,

Læs mere

Salg af Ulstedvej 21, 9370 Hals.

Salg af Ulstedvej 21, 9370 Hals. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, Juridisk Afdeling, BLF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby SALGSVILKÅR 12-05-2016 Juridisk Afdeling, BLF Salg af Ulstedvej

Læs mere

udbyder for Assens kommune

udbyder for Assens kommune i samarbejde med udbyder for Assens kommune ndre Ringvej 11 5560 Aarup v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, Postboks 48, 3460 Birkerød, Tlf.: 45 82 04 46, E-mail: lpb@ke-ejendom.dk,

Læs mere

Udbud af ejendommen matr. nr. 7e, Haderup By, Haderup.

Udbud af ejendommen matr. nr. 7e, Haderup By, Haderup. Udbud af ejendommen matr. nr. 7e, Haderup By, Haderup. Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen. Herning Kommune. Torvet. 7400 Herning.

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

OFFENTLIGT UDBUD. Salgsopstilling. Sag 900902CH. Møllevej 4A, 8420 Knebel

OFFENTLIGT UDBUD. Salgsopstilling. Sag 900902CH. Møllevej 4A, 8420 Knebel Salgsopstilling OFFENTLIGT UDBUD Møllevej 4A, 8420 Knebel Sag 900902CH Ejendommen udbydes af Syddjurs Kommune til salg ved offentligt udbud som Kommunens ejendomme, jf. Bekendtgørelse om offentligt udbud

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT ERHVERVSEJENDOM. Vendersgade 28, 7000 Fredericia Sagsnr. 14/10034

UDBUDSPROSPEKT ERHVERVSEJENDOM. Vendersgade 28, 7000 Fredericia Sagsnr. 14/10034 UDBUDSPROSPEKT ERHVERVSEJENDOM Vendersgade 28, 7000 Fredericia Sagsnr. 14/10034 INDHOLD EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK 3 BESKRIVELSE 3 PLANFORHOLD / OFFENTLIGE FORHOLD 4 TEKNISKE INSTALLATIONER / LØSØRE 4 MILJØFORHOLD

Læs mere

THISTED KOMMUNE. Udbud af 6 byggegrunde BAVNHØJ, TILSTED. Thisted Kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, tlf. nr. 99 17 17 17 www.thisted.

THISTED KOMMUNE. Udbud af 6 byggegrunde BAVNHØJ, TILSTED. Thisted Kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, tlf. nr. 99 17 17 17 www.thisted. THISTED KOMMUNE Udbud af 6 byggegrunde BAVNHØJ, TILSTED Thisted Kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, tlf. nr. 99 17 17 17 www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Thisted by og den sydlige bydel Tilsted...2 Området

Læs mere

Udbudsmateriale Møllevangen 6, Hørdum. Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon

Udbudsmateriale Møllevangen 6, Hørdum. Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon Udbudsmateriale Møllevangen 6, Hørdum Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon 99 17 17 17 lese@thisted.dk - www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Området ved Møllevangen...3 Oplysninger om grunden...3

Læs mere

2. Grundarealet Arealet sælges ubebygget, således som det er og forefindes, inkl. faste anlæg, befæstelse, beplantning m.v.

2. Grundarealet Arealet sælges ubebygget, således som det er og forefindes, inkl. faste anlæg, befæstelse, beplantning m.v. #BREVFLET# Click here to enter text. Udbudsvilkår Aalborg Kommune, Juridisk Afdeling, BLF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Udbudsvilkår 13-08-2014 Bautastenen, Svenstrup, matr.nr. 7ct Sdr. Svenstrup

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 14. januar 2015. H e r n i

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Carl Th. Dreyers Vej i Ebeltoft. 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Kirkegade 12 i Ebeltoft 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune benævnes

Læs mere

Udbudsbetingelser og oplysninger om ejendommene

Udbudsbetingelser og oplysninger om ejendommene Udbudsbetingelser og oplysninger om ejendommene For salg af ejendommene matr. nr. 1mn og 1mm, Buddinge, beliggende Søborg Hovedgade 79 og Wergelands Allé 3, 2860 Søborg gælder følgende: Oplysninger om

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Vilkår. for salg af Nordfyns Kommunes. byggegrunde

Vilkår. for salg af Nordfyns Kommunes. byggegrunde Vilkår for salg af Nordfyns Kommunes byggegrunde Udbud af byggegrunde til opførelse af parcelhuse i Stenløkkeparken i Otterup Salg sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011

Læs mere

THISTED KOMMUNE Udbud af 14 byggegrunde Tviskjær i Thisted

THISTED KOMMUNE Udbud af 14 byggegrunde Tviskjær i Thisted THISTED KOMMUNE Udbud af 14 byggegrunde Tviskjær i Thisted Thisted kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, tlf. nr. 99 17 17 17 www.thisted.dk 1 Indholdsfortegnelse Thisted by og den sydlige bydel Tilsted...

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge.

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge 2017-008844-11 Skolevej 3, 4600 Køge Matr.nr. 14 aq Ølsemagle b, Ølsemagle KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes

Læs mere

Udbudsbetingelser for salg af Stadil Plejehjem Skelmosevej 77, Stadil, 6980 Tim

Udbudsbetingelser for salg af Stadil Plejehjem Skelmosevej 77, Stadil, 6980 Tim Udbudsbetingelser for salg af Stadil Plejehjem Skelmosevej 77, Stadil, 6980 Tim Stadil Plejehjem, Skelmosevej 77 i Stadil udbydes til salg af Ringkøbing-Skjern Kommune. Ejendommen er opført i 1962 samt

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00533 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Sommerhusgrund beliggende Bjerghuse 147, Fjand, 6990 Ulfborg 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets cirkulære

Læs mere

UDBUD. Silkeborg Kommune sælger ejendommen beliggende Erhvervsparken 24, 8882 Fårvang. Landbrugsejendom med mange muligheder og skøn natur

UDBUD. Silkeborg Kommune sælger ejendommen beliggende Erhvervsparken 24, 8882 Fårvang. Landbrugsejendom med mange muligheder og skøn natur UDBUD Landbrugsejendom med mange muligheder og skøn natur Grundareal 88.069 m² heraf 336 m² vej Tilbudsfrist mandag 3. februar 2014 kl. 12.00 Mindstepris 1.495.000 kr. Silkeborg Kommune sælger ejendommen

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

SALGSPROSPEKT Langelandsvej 2B, Mou, 9280 Storvorde

SALGSPROSPEKT Langelandsvej 2B, Mou, 9280 Storvorde Matrikelnummer: SALGSPROSPEKT Langelandsvej 2B, Mou, 9280 Storvorde SÆLGES VED OFFENTLIGT UDBUD FOR AALBORG FORSYNING, KLOAK A/S 12i Mou By, Mou med et grundareal 10.767 kvm, heraf vej 0 kvm. AREALER IFØLGE

Læs mere

Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning

Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. marts 2014. Herning Kommune.

Læs mere

Udbudsmateriale Udsigten 5 og 11, Hassing. Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon

Udbudsmateriale Udsigten 5 og 11, Hassing. Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon Udbudsmateriale Udsigten 5 og 11, Hassing Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon 99 17 17 17 lese@thisted.dk - www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Området ved Udsigten...3 Oplysninger om grundene...3

Læs mere

UDBUD. Silkeborg Kommune sælger ejendommen beliggende Viborgvej 73, 8600 Silkeborg. Grundareal ca. 1.990 m²

UDBUD. Silkeborg Kommune sælger ejendommen beliggende Viborgvej 73, 8600 Silkeborg. Grundareal ca. 1.990 m² UDBUD Grundareal ca. 1.990 m² Tilbudsfrist mandag 17. februar 2014 kl. 12.00 Mindstepris 1.150.000 kr. Silkeborg Kommune sælger ejendommen beliggende Viborgvej 73, 8600 Silkeborg 1 Indhold 1. Vilkår for

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Borupvej 115, 8543 Hornslet, matr. nr. 12h Søby By, Søby 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2012-32923 / 2013-129749 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge LIDEMARKSVEJ 108 110, BJÆVERSKOV KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes ejendomme:

Læs mere

Vilkår for salg af Kongens Port 2B 7000 Fredericia

Vilkår for salg af Kongens Port 2B 7000 Fredericia GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Vilkår for salg af Kongens Port 2B 7000 Fredericia Kongens Port 2B - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 14/847 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD 1.0 GENERELLE UDBUDSVILKÅR... 3

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Natur- og landejendom ved Sneum Å Nedlagt dambrug beliggende Møllevej 42, 6818 Årre 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 3h og 3l Ålunde Gde.,

Læs mere

Udbud af landbrugsparceller matr. nr. 6cy, Gl. Arnborg By, Arnborg

Udbud af landbrugsparceller matr. nr. 6cy, Gl. Arnborg By, Arnborg Udbud af landbrugsparceller matr. nr. 6cy, Gl. Arnborg By, Arnborg Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad

Læs mere

UDBUD. Silkeborg Kommune Sælger ejendommen beliggende Borgergade 66, 8600 Silkeborg

UDBUD. Silkeborg Kommune Sælger ejendommen beliggende Borgergade 66, 8600 Silkeborg UDBUD 2 byggefelter med etage areal på i alt ca. 1.600 m 2, heraf ca. 250 m 2 erhvervsareal Grundareal 1.742 m 2 Sælges til blandet bolig og erhverv Tilbudsfrist mandag den 16. december 2013 kl. 12.00

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Haraldshus 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 vedlægges. Ejendommens

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Sønderløgumlandevej 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 1440b Tønder. Kommune Tønder

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014

GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014 Hjørring Kommune GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014 Indhold 1. Udbud 2. Reservation af grunde 3. Betalingsbetingelser 4. Tilslutningsbidrag 5. Salgsomkostninger 6. Afmærkning

Læs mere

Salgsprospekt. Ejendom med masser af muligheder. Skyttevej 4, 8950 Ørsted. Side 1 af 7

Salgsprospekt. Ejendom med masser af muligheder. Skyttevej 4, 8950 Ørsted. Side 1 af 7 Mægler: Sagsbehandler: Sag: Christian Nygaard Ingelise Jensen RB4122 Salgsprospekt Ejendom med masser af muligheder Skyttevej 4, 8950 Ørsted Side 1 af 7 1. EJENDOMMEN Beliggenhed: Skyttevej 4 Postnr. By:

Læs mere

UDBUD. Silkeborg Kommune sælger ejendommen beliggende Funder Kirkevej 71A-B, 8600 Silkeborg. Charmerende bevaringsværdig ejendom (niveau 3)

UDBUD. Silkeborg Kommune sælger ejendommen beliggende Funder Kirkevej 71A-B, 8600 Silkeborg. Charmerende bevaringsværdig ejendom (niveau 3) UDBUD Charmerende bevaringsværdig ejendom (niveau 3) Grundareal 2.064 m² heraf 324 m2 vej Tilbudsfrist mandag 3. februar 2014 kl. 12.00 Mindstepris 1.250.000 kr. Silkeborg Kommune sælger ejendommen beliggende

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Matr.nr. 5b Drastrup By, Frejlev og matr. nr. 2ak Sofiendal By, Skalborg 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

Udbud af ejendommen matr. nr. 5hl, Over Feldborg By, Haderup. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr. nr. 5hl, Over Feldborg By, Haderup. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr. nr. 5hl, Over Feldborg By, Haderup. Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad

Læs mere

Udbud af landbrugsarealet matr. nr. 1z, Bjødstrup By, Gjellerup. Salgsmappe

Udbud af landbrugsarealet matr. nr. 1z, Bjødstrup By, Gjellerup. Salgsmappe Udbud af landbrugsarealet mr. nr. 1z, Bjødstrup By, Gjellerup. Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 927-JJ26158 17. februar 2015

UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 927-JJ26158 17. februar 2015 UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 927-JJ26158 17. februar 2015 Skolelodden 8, Egebjerg, 4500 Nykøbing Sj. For Odsherred Kommune udbydes tidligere daginstitution i offentligt udbud. Ejendommen er beliggende i et

Læs mere

OFFENTLIGT UDBUD. Del af Vejlsøvej 11, 8600 Silkeborg

OFFENTLIGT UDBUD. Del af Vejlsøvej 11, 8600 Silkeborg EJENDOMSSTABEN November 2016/AI OFFENTLIGT UDBUD Del af Vejlsøvej 11, 8600 Silkeborg Grundareal: 3.671 m2 Tilbudsfrist 16. december 2016 kl. 12.00 Mindstepris 2.300.000 kr. + moms Silkeborg Kommune sælger

Læs mere

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk Kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den 5.

Læs mere

Vilkår. for salg af Nordfyns Kommunes. byggegrunde

Vilkår. for salg af Nordfyns Kommunes. byggegrunde Vilkår for salg af Nordfyns Kommunes byggegrunde Udbud af kommunale byggegrunde til opførelse af byhuse på Fionagrunden i Bogense Salg sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni

Læs mere

UDBUD AF 17 GRUNDE FREJASVEJ - SJØRRING

UDBUD AF 17 GRUNDE FREJASVEJ - SJØRRING THISTED KOMMUNE UDBUD AF 17 GRUNDE FREJASVEJ - SJØRRING Thisted kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, tlf.nr. 99 17 17 17 www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Sjørring by...3 Området ved Frejasvej...3 Udstykningen

Læs mere

Udbudsmateriale. Salg af Kærager 1 i Spjald. Tilbud skal være Ringkøbing-Skjern Kommune i hænde senest mandag den 3. marts 2017, kl

Udbudsmateriale. Salg af Kærager 1 i Spjald. Tilbud skal være Ringkøbing-Skjern Kommune i hænde senest mandag den 3. marts 2017, kl Udbudsmateriale Salg af Kærager 1 i Spjald Tilbud skal være Ringkøbing-Skjern Kommune i hænde senest mandag den 3. marts 2017, kl. 12.00. Hermed udbydes følgende areal til salg: Kærager 1 i Spjald 1. Oplysninger

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende ved Ejlstrupvej i Ringsted Kommune 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr.

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 055

SALGSPROSPEKT Sag nr. 055 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 055 Torvegade 1, 6650 Brørup Velbeliggende forretningsejendom på Torvet i Brørup Pris kontant: Kr. 1.495.000 Areal stueplan 147 m 2 Areal i alt: 310 m 2 Jernbanegade

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

Udbud af ejendommen matr. nr. 5e, Haderup By, Haderup.

Udbud af ejendommen matr. nr. 5e, Haderup By, Haderup. Udbud af ejendommen matr. nr. 5e, Haderup By, Haderup. Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den

Læs mere

Silkeborg Kommune sælger ejendommen beliggende Frydensgade 4, 8600 Silkeborg FRYDENSGADE 4, SILKEBORG MINDSTEPRIS: 1.945.000 KR. ETAGEAREAL: 147 M 2

Silkeborg Kommune sælger ejendommen beliggende Frydensgade 4, 8600 Silkeborg FRYDENSGADE 4, SILKEBORG MINDSTEPRIS: 1.945.000 KR. ETAGEAREAL: 147 M 2 FRYDENSGADE 4, SILKEBORG MINDSTEPRIS: 1.945.000 KR. ETAGEAREAL: 147 M 2 OPFØRT: 1923 GRUNDAREAL: 590 m 2 ENERGIMÆRKE: F Silkeborg Kommune sælger ejendommen beliggende Frydensgade 4, 8600 Silkeborg Indhold

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering på Herning.

Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering på Herning. Udbud af del af matr. nr. 1r Gullestrup, Herning Jorder. Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering på Herning.dk April 2016

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen NST-513-00708 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende øst for Gulddysse Skov Del af matr. nr. 9l Gundsømagle By, Gundsømagle 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Esbjergvej 111, 6000 Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Esbjergvej 111, 6000 Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Esbjergvej 111, 6000 Kolding Undertegnede Navn: CPR nr. /CVR nr.: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe den Kolding Kommune tilhørende ejendom betegnet

Læs mere

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Info Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Skive Kommune udbyder to erhvervsarealer på Hedelund, Glyngøre, 7870 Roslev til salg uden mindstepris, men med byggepligt, tilslutningsafgifter, samt alle

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding Undertegnede Navn: CPR nr. /CVR nr.: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe Købmand I.C. Sørensen Fribolig tilhørende ejendom

Læs mere

Udbud af ejendommen matr. nr. 12u, Burgård, Vildbjerg. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr. nr. 12u, Burgård, Vildbjerg. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr. nr. 12u, Burgård, Vildbjerg. Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 928 Sundbyvester, beliggende Ove Billesvej 12, 2300 København S, til salg

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 928 Sundbyvester, beliggende Ove Billesvej 12, 2300 København S, til salg Marts 2015 Sagsnr.: 2014-0194537 KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 928 Sundbyvester, beliggende Ove Billesvej 12, 2300 København S, til salg Ejendommen fremvises efter aftale. Henvendelse

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Matr.nr. 15afb, Nørremarken, Ribe Jorder Beliggende Industrivej 63, 6760 Ribe Arealet, der fremgår af vedhæftede matrikelkort, udgør 3.275 m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE Mellem

Læs mere

om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding.

om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding. Tilbud om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding. Ejendommens areal udgør 45.300 m 2, heraf vej 0 m 2. Ejendommen sælges som

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: tilbyder

Læs mere

Udbud af del af matr. nr. 37ad Arnborg By, Arnborg. Salgsmappe

Udbud af del af matr. nr. 37ad Arnborg By, Arnborg. Salgsmappe Udbud af del af matr. nr. 37ad Arnborg By, Arnborg. Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering på Herning kommunes hjemmeside

Læs mere