udbyder for Assens kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "udbyder for Assens kommune"

Transkript

1 i samarbejde med udbyder for Assens kommune Tommerup Rådhus Møllebakken 20 og 22, 5690 Tommerup v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, Postboks 48, 3460 Birkerød, Tlf.: , Hjemmeside: CVR nr

2 Billeder Tommerup Rådhus Møllebakken 20 og 22, 5690 Tommerup 2

3 SALGSVILKÅR Udbyder 1. Indledning Assens Kommune udbyder del af matr. nr. 78 A Tommerup By, Tommerup og del af matr. nr. 114 Tommerup By, Tommerup, beliggende Møllebakken 20 og 22, 5690 Tommerup i offentligt udbud. Der kan afgives tilbud på hver enkelt ejendom eller begge ejendomme samlet. Det skal bemærkes, at Nordania Finans A/S i tingbogen er anført som ejer af Møllebakken 20. Danske Leasing A/S, som har overtaget Nordania Finans A/S har overfor Assens Kommune bekræftet, at denne ejendom kan sælges tilbage til Assens Kommune ved en købsaftale (ingen tinglysning) og derefter skødes fra Assens Kommune til den nye køber. I den forbindelse skal Danske Leasing A/S, som adkomsthaver, tiltræde skødet mellem Assens Kommune og den nye køber. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991 (bilag 1) om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme har byrådet i Assens Kommune fastsat, at ejendommene udbydes til salg på nedennævnte vilkår. 2. Beskrivelse af ejendommen Beliggenhed Ejendommene er beliggende Møllebakken 20 og 22, 5690 Tommerup. Grundareal Grundarealet for del af matr. nr. 78 A Tommerup By, Tommerup (Møllebakken 20) udgør ca m 2 og grundarealet for del af matr. nr. 114 Tommerup By, Tommerup (Møllebakken 22) udgør ca m 2, jf. vedlagt udstykningsrids (bilag 2). Der tages forbehold for, og køber skal acceptere mindre ændringer i arealernes størrelser. Bygningsareal Erhvervsarealet for bygningen på del af matr. nr. 78 A Tommerup By, Tommerup (Møllebakken 20) er på 523 m 2, og Erhvervsarealet for bygningerne på del af matr. nr. 114 Tommerup By, Tommerup (Møllebakken 22) er på m 2 jf. BBR-ejermeddelelser (bilag 3). Assens Kommune indestår ikke for rigtigheden af de i BBRejermeddelelserne anførte oplysninger om ejendommenes bygninger og køber kan således ikke fremsætte krav af nogen art over for Assens Kommune i anledning af eventuelle fejl heri, hverken i form af krav om forholdsmæssigt afslag eller Side 1 af 7 3

4 erstatning. Køber opfordres til selv at kontrollere de anførte oplysninger inden afgivelse af tilbud. Jordbund 3. Tilstand Kommunen er ikke bekendt med ejendommenes jordbundsforhold og Kommunen fralægger sig ethvert ansvar for, om der i forbindelse med eventuel fremtidig opgravning, fundering og bebyggelse opstår merudgifter som følge af opfyldning, bygnings- og fundamentsrester, ledninger, rør m.v., tidligere overfladebelægninger samt almindeligt forekommende overfladeforurening indenfor normal udgravningsdybde. Fortidsminder Der henvises til mail fra Odense Bys Museer af 27. maj 2009 (bilag 4). Forurening Region Syddanmark har pr. den 17. maj 2009 ikke oplysninger om forureningsforhold i relation til jordforureningsloven på ejendommene (bilag 5). Kommunen er i øvrigt ikke bekendt med forekomst af forurening på ejendommene. Ejendommene er omfattet af områdeklassificeringen, hvilket betyder, at jorden generelt betragtes som forurenet. Derfor skal flytning af jord fra ejendommen anmeldes til kommunen. Bygningseftersyn Energimærke Der henvises til logbog for Møllebakken 20 af 24. juni 2009 og logbog for Møllebakken 22 af 23. juni 2009 fra Assens Kommune (bilag 6). Ejendommene er omfattet af Lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Der henvises til vedlagte energimærker nr og (bilag 7). Tegninger Der henvises til vedlagte plantegninger (bilag 8). Assens Kommune indestår ikke for rigtigheden af plantegningerne og køber kan således ikke fremsætte krav af nogen art over for Assens Kommune i anledning af eventuelle fejl heri, hverken i form af krav om forholdsmæssigt afslag eller erstatning. Køber opfordres til selv at kontrollere rigtigheden af plantegningerne inden afgivelse af tilbud. Varme El 4. Ejendommens forsyning Ejendommene er tilsluttet fjernvarmenettet. Assens Kommune oplyser, at ejendommenes el-installationer opfylder stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 8 s krav om, at Side 2 af 7 4

5 eksisterende installationer skal være forsynet med HFI eller HPFI-afbryder fra 1. juli 2008 Vand Kloak Meddelelse om ejerskifte Inventar og løsøre Plangrundlag Ejendommene forsynes med vand fra Tommerup Vandværk. Ejendommene er tilsluttet offentlig kloak. Kommunen meddeler ejerskifte til de respektive forsyningsselskaber med henblik på aflæsning af forbrugsmålere og fremsendelse af slutopgørelse. I de tilfælde hvor de respektive forsyningsselskaber ikke foretager aflæsning, foretages aflæsning af parterne i forening. 5. Inventar, løsøre m.v. Der medfølger intet løst inventar og løsøre i handelen. 6. Anvendelse Ejendommene er omfattet af kommuneplanramme, område og lokalplan nr. 27 (bilag 9). Iflg. Kommuneplan er anvendelsen bl.a. fastsat til detailhandel, private kontor- og serviceerhverv, privat sundhedscenter, overnatningsmuligheder som for eksempel hotel og lignende, boliger, der efter kommunalbestyrelsens skøn naturligt kan indpasses i området. Kommuneplanrammen med de nye anvendelsesmuligheder for rådhuset er godkendt af Byrådet i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan Den eksisterende lokalplan for rådhuset er gældende indtil der vedtages en ny lokalplan. Den eksisterende lokalplan nr. 27 giver kun mulighed for offentlige formål. Det vil sige, at de ændrede anvendelsesmuligheder forudsætter udarbejdelse af ny lokalplan. Assens Kommune er indstillet på at udarbejde ny lokalplan. Servitutter Der henvises til vedlagte tingbogsattester for de oprindelige ejendomme og vedlagte servitutter (bilag 10). Køber af del af matr. nr. 78 A Tommerup By, Tommerup (Møllebakken 20) skal acceptere, at der på ejendommen tinglyses deklaration som sikrer ret til 4 nær parkeringsarealer og færdselsret for del af matr. nr. 114 Tommerup By, Tommerup (Møllebakken 22). Bygningsfredning Kulturarvsstyrelsen har den 26. maj 2009 meddelt, at Kulturarvsstyrelsen ikke finder, at der er fredningsværdier i bygningerne (bilag 11). Side 3 af 7 5

6 Lejemål Kommunen oplyser Ejendommene overtages fri for lejemål. 7. Øvrige forhold At kommunale oplysningsskemaer af 28. maj 2009 og 11. juni 2009 er vedlagt (bilag 12). At ejendommene med bygninger og deri værende installationer sælger bekendt er lovligt opført, indrettet og benyttet, At der sælger bekendt ikke verserer sager eller er udstedt påbud, der vedrører ejendommene. At der ikke er indgået aftale med vicevært eller andre ejendomsfunktionærer vedrørende ejendommene, ligesom der ikke er indgået andre kontraktsforhold-/forpligtelser. Lån der overtages Offentlig gæld 8. Økonomi Ejendommene overdrages uden lån. Assens Kommune erklærer, at der ikke påhviler ejendommene nogen gæld vedrørende allerede udførte anlæg til vej, fortov, gadebelysning, kloak eller rensningsanlæg. Hvad der senere måtte blive pålagt ejendommene, er Assens Kommune uvedkommende også for så vidt angår foranstaltninger, der allerede måtte være planlagt eller påbegyndt, men det er ikke Assens Kommune bekendt, at der er aktuelle planer, udførte arbejder eller afsagte kendelser vedrørende sådanne anlæg. Eventuel gæld, der afvikles gennem et fast bidrag eller er pålagt forbruget af vand, el eller fjernvarme, betales af køber fra overtagelsesdagen. Momsreguleringsforpligtigelse Årsopgørelser fra forsyningsvirksomhederne Ejendomsskat mm. Der påhviler ikke ejendommene nogen momsreguleringsforpligtelse. Til orientering vedlægges årsopgørelser fra forsyningsvirksomhederne (bilag 13). Kopi af skatteattester 2009 for de oprindelige ejendomme vedlægges til orientering (bilag 14). Ejendomsskat betales fra overtagelsesdagen. Kommunal fritagelse for grundskyld bortfalder pr. overtagelsesdagen. Ejendomsvurdering Kopi af ejendomsvurderinger for de oprindelige ejendomme vedlægges til orientering (bilag 15). Side 4 af 7 6

7 Finansiering Ejendommene sælges kontant, hvorfor køber selv skal sørge for fornøden finansiering. Forsikring Ejendommene er brandforsikret i Codan under policenr Der er tale om en kommunal fællesforsikring, som ikke kan overtages af køber, og køber skal derfor pr. overtagelsesdagen selv tegne ny forsikring for ejendommene og give meddelelse herom til Assens Kommune. Den nuværende forsikring er ikke tegnet med svamp-/insektdækning. Assens Kommune indestår ikke for i hvilket omfang og på hvilke vilkår, køber kan tegne forsikring for ejendommene. Kommunen oplyser, at der denne bekendt ikke er eller har været konstateret eller afhjulpet skader forårsaget ved angreb af svamp eller insekter. Det skal bemærkes, at risikoen for ildsvåde overgår til køber allerede på tidspunktet for aftalens indgåelse, således at køber i skadestilfælde oppebærer brandassurancesummen til anordningsmæssig anvendelse mod forinden at opfylde de aftalte vilkår. Tilbud 9. Tilbud Tilbud afgives på vedlagte tilbudsblanket (bilag 16) og sendes eller overbringes i lukket kuvert mærket "Tilbud vedrørende Tommerup Rådhus til KE Ejendomssalg Fuglesangsvej 30 Postboks Birkerød således at tilbuddet er KE Ejendomssalg i hænde senest torsdag den 12. november 2009 Der er ikke adgang til at overvære tilbudsåbningen. Såfremt tilbudsgiver er et selskab skal der udover tilbuddet vedlægges en tegningsudskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som ikke er ældre end 3 måneder. Tilbud der ikke angiver en fast kontantpris vil ikke komme i betragtning. Et tilbud, der eksempelvis lyder på: " kr. over højestbydende", betragtes som ugyldigt. Tilbuddet skal lyde på et præcist kontant beløb. Side 5 af 7 7

8 Senest 3 måneder efter åbningen af tilbuddene får hver tilbudsgiver meddelelse, om kommunen agter at videreføre salgsforhandlingerne på grundlag af de indkomne tilbud. Kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud. Salg til en tilbudsgiver, der ikke har afgivet det højeste tilbud, kan ske, såfremt der herved varetages en saglig, kommunal interesse. Sikkerhed Tilbudsgiverne er bundet af deres bud i 3 måneder. Dette gælder ikke, hvis tilbuddet er forkastet eller afslået, jf. ovenfor. Den tilbudsgiver, hvis bud accepteres betinget af Assens Kommunes Byråds godkendelse, skal senest 10 dage efter, at Kommunen har meddelt nævnte betingede accept, stille sikkerhed for købesummen. Sikkerheden skal stilles som en ubetinget bankgaranti (anfordringsgaranti), som ikke må være tidsbegrænset. Købesum Købesummen forfalder uden yderligere påkrav til betaling på overtagelsesdagen. Dette sker ved deponering på en særskilt skødekonto, som køber sørger for bliver oprettet i Danske Bank, Finans Center Fyn, Albani Torv 2-3, 2., 5000 Odense C, telefon: , fax: , kontaktperson: Peer Hjort. Såfremt købesummen ikke er til rådighed for kommunen senest på overtagelsesdagen, forrentes købesummen efter rentelovens bestemmelser herom med den til enhver tid gældende officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis den 1. januar og den 1. juli det pågældende år med et tillæg på 7 %. Overtagelse Ejendommene overtages den 1. januar Ansvarsfraskrivelse Ejendommene overdrages uden ansvar for kommunen, således at køber skal acceptere, at der ikke kan gøres mangelsindsigelse af nogen art gældende, hverken i form af erstatning, forholdsmæssigt afslag eller ved at hæve handlen. Kommunens ansvarsfraskrivelse omfatter mangler, uanset om sådanne er synlige eller af skjult karakter, herunder bl.a. også eventuelle mangler af enhver art vedrørende grundens installationer, bundforhold og bygningsegnethed samt forurening. Det påhviler tilbudsgiver for egen regning og risiko at udarbejde eventuelle supplerende undersøgelser. Ingen tilbudsgiver kan rejse noget krav mod kommunen, hvis kommunen opgiver at videreføre salgsforhandlingerne. Side 6 af 7 8

9 Omkostninger Køber afholder alle omkostninger til egne undersøgelser af ejendommene. Køber afholder alle udgifter til udfærdigelse af skøde og refusionsopgørelse, som skal udarbejdes af købers advokat. Hver af parterne betaler halvdelen af omkostningerne til skødets værdiafgift og fast tinglysningsafgift. Der ydes ingen godtgørelse for udarbejdelse af tilbud. Berigtigelse Køber udarbejder skøde og refusionsopgørelse. Skødet skal i underskrevet stand være Assens Kommune i hænde senest 1 måned efter, at tilbudsgiver har modtaget kommunens accept af tilbuddet. Skødet skal anmeldes til tinglysning senest 1 måned efter modtagelsen af skøde underskrevet af kommunen. Assens Kommune skal modtage refusionsopgørelse senest 1 måned efter overtagelsesdagen. Refusionssaldo i sælgers favør skal indbetales til kommunen senest 2 måneder efter overtagelsesdagen. I modsat fald forrentes refusionssaldo i sælgers favør efter rentelovens bestemmelser herom med den til enhver tid gældende officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis den 1. januar og den 1. juli det pågældende år med et tillæg på 7 % fra 1 måned efter overtagelsesdagen til betaling sker. Køber kan ikke foretage modregning i refusionssaldoen for eventuelle mangelkrav uden kommunens samtykke. Såfremt skøde og/eller refusionsopgørelse ikke foreligger inden for de anførte frister eller ikke er udarbejdet, således at de umiddelbart kan godkendes, kan kommunen for købers regning foranstalte ovennævnte. Betingelser Handelen er betinget af, at Kort- og Matrikelstyrelsen godkender udstykning / arealoverførsel. Handelen er endvidere betinget af, at købers ønske om anvendelse, indenfor kommuneplanens rammer, indarbejdes i et forslag til lokalplan, som vedtages uden væsentlige ændringer. Såfremt de anførte betingelser ikke kan opfyldes bortfalder handelen og begge parter tilbageleverer hvad de har modtaget uden yderligere krav mod hinanden. Besigtigelse Besigtigelse af ejendommene kan aftales med Mads Løgstrup Henriksen, Nybolig Erhverv Odense på tlf , tlf , Side 7 af 7 9

10 Bilagsfortegnelse for del af matr. nr. 78 A og del af matr. nr. 114 Tommerup By, Tommerup beliggende Møllebakken 20-22, 5690 Tommerup Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme Udstykningsrids BBR-ejermeddelelser Fortidsminder Forurening Bilag 6: Logbøger af 24. juni 2009 og 23. juni 2009 Bilag 7: Bilag 8: Energimærke Plantegninger Bilag 9: Kommuneplanramme område og Lokalplan nr. 27 Bilag 10: Servitutter Bilag 11: Bygningsfredning Bilag 12: Kommunalt oplysningsskema af 11. juni 2009 og 28. maj 2009 Bilag 13: Årsopgørelser fra forsyningsvirksomheder Bilag 14: Skatteattester 2009 Bilag 15: Ejendomsvurderinger 2008 Bilag 16: Tilbudsblanket 10

11 Bilag 1 side 1 af 2 Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme BEK nr 472 af 20/06/1991 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LOV Nr. 231 af 02/04/1997 2, stk. 5 LBK Nr. 968 af 02/12/2003 Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kom m unens fast e ejendom m e I medfør af 68 i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 31 af 22. januar 1990, som senest ændret ved 1 i lov nr. 385 af 6. juni 1991, og 51 a i lov om Københavns Kommunes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 538 af 3. august 1989, som senest ændret ved 2 i lov nr. 385 af 6. juni 1991, fastsættes: 1. Salg af kommunens faste ejendomme skal, medmindre andet særligt er hjemlet i lovgivningen, ske efter forudgående offentligt udbud, jf. dog Bekendtgørelsen omfatter ikke salg af fast ejendom til gennemførelse af offentligt støttet byggeri i henhold til lov om boligbyggeri og lov om boliger for ældre og personer med handicap. Stk. 2. Offentligt udbud kan endvidere undlades ved 1) salg til staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. 60 i lov om kommunernes styrelse, 2) salg af en nedlagt tjeneste- eller lejebolig til den hidtidige beboer, der har haft boligen til rådighed i forbindelse med sit kommunale ansættelsesforhold, 3) salg til en kommunalt ansat af en ejendom, der som følge af dens beliggenhed nær den pågældendes tjenestested er af særlig betydning for udførelsen af tjenesten, 4) salg af et areal under m2, som ikke selvstændigt kan bebygges, eller 5) salg til institutioner m.v., som kommunen lovligt kan yde støtte til. Stk. 3. Med tilsynsmyndighedens samtykke kan offentligt udbud endvidere undlades ved mageskifter samt ved salg, hvor der i øvrigt foreligger særlige forhold, der kan begrunde en undladelse af offentligt udbud. 3. Offentligt udbud skal ske ved annoncering i den lokale presse efter kommunalbestyrelsens bestemmelse. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter, på hvilke vilkår ejendommen udbydes til salg. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at ejendommen udbydes til en fastsat pris, forudsat at prisen svarer til markedsprisen. Stk. 3. Ved annonceringen skal angives ejendommens beliggenhed og størrelse samt oplysning om, hvortil der kan rettes henvendelse om udbudsvilkår. Udbydes ejendommen til en fastsat pris, skal det ved annonceringen angives, at kommunen ikke er forpligtet til at sælge ejendommen til den udbudte pris. 4. Købstilbud skal være skriftlige. Indkomne købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted. 5. Salg kan først ske, når der er forløbet 14 dage efter den første annoncering af ejendomssalget, jf. 3, stk

12 Bilag 1 side 2 af 2 6. Kommunalbestyrelsen kan forkaste alle indkomne tilbud. Stk. 2. Salg til en tilbudsgiver, der ikke har afgivet det højeste købstilbud, kan ske, såfremt der herved varetages en saglig, kommunal interesse. Stk. 3. Hvis der i tilfælde, hvor en ejendom er udbudt til en fastsat pris, fremkommer højere købstilbud, skal de tilbudsgivere, der har afgivet tilbud om køb af ejendommen til den udbudte pris, have mulighed for at fremkomme med supplerende tilbud. Salg til en lavere pris end en udbudt pris kan kun ske på grundlag af et nyt offentligt udbud. 7. Når der er forløbet eet år efter et offentligt udbud, kan salg kun ske på grundlag af et nyt offentligt udbud. 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Indenrigsministeriet, den 20. juni 1991 Thor Pedersen / Emil le Maire Officielle noter Ingen 12

13 Bilag 2 13

14 Ejendommens beliggenhed Møllebakken 020, 5690 Tommerup, ASSENS (420) Ejer (I henhold til kommunens oplysninger) Nordania Finans A/S v/assens Kommune: Willemoesgade Assens Ejerlav Tommerup By, Tommerup Oplysninger fra bygnings- og boligregisteret Ejendomsnummer Udskriftsdato BBR-meddelelse (Udskrift af udvalgte oplysninger fra bygnings- og boligregistret) Matrikelnummer 78 A Bilag 3 Ejer: Aktie-, anparts- eller andet selskab (ikke interessentskab) Privat alment vandforsyningsanlæg, der forsyner 10 eller flere ejd. Afløb til offentligt spildevandsanlæg Oplysninger om Bygning nr: Møllebakken 020, 5690 Tommerup Kontor, handel, lager, offentlig administration Bygningen er fritliggende Bygningen er opført i 1933 Ydervæggene er mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) Tagdækning er tegl Bebygget areal for bygningen kvm Antal etager: 1 (excl.tagetage og kælder) Udnyttet areal af tagetagen... Kælderens samlede areal... Samlet erhvervsareal i bygningen kvm 162 kvm 523 kvm Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer eller varmluftanlæg) Notater: BYRÅDSSAL, MØDELOKALER Side 1 af 1 Udskrevet fra 14

15 Ejendommens beliggenhed Møllebakken 022, 5690 Tommerup, ASSENS (420) Ejer (I henhold til kommunens oplysninger) Assens kommune: Willemoesgade Assens Ejerlav Tommerup By, Tommerup Oplysninger fra bygnings- og boligregisteret Ejendomsnummer Udskriftsdato BBR-meddelelse (Udskrift af udvalgte oplysninger fra bygnings- og boligregistret) Matrikelnummer Bilag 3 Notater: TOMMERUP KOMMUNEKONTOR Ejer: Beliggenhedskommune Privat alment vandforsyningsanlæg, der forsyner 10 eller flere ejd. Afløb til offentligt spildevandsanlæg Oplysninger om Bygning nr: Møllebakken 022, 5690 Tommerup Kontor, handel, lager, offentlig administration Bygningen er opført i 1938 Væsentlig om- eller tilbygning i 2003 Ydervæggene er mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) Tagdækning er tegl Bebygget areal for bygningen kvm Antal etager: 1 (excl.tagetage og kælder) Udnyttet areal af tagetagen... Kælderens samlede areal... Samlet erhvervsareal i bygningen kvm 170 kvm 315 kvm Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer eller varmluftanlæg) Notater: GL. RØD BYGNING Oplysninger om Bygning nr: Møllebakken 022, 5690 Tommerup Kontor, handel, lager, offentlig administration Bygningen er opført i 1967 Væsentlig om- eller tilbygning i 2003 Ydervæggene er mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) Tagdækning er tegl Bebygget areal for bygningen kvm Side 1 af 3 Udskrevet fra 15

16 Ejendommens beliggenhed Møllebakken 022, 5690 Tommerup, ASSENS (420) Antal etager: 1 (excl.tagetage og kælder) Udnyttet areal af tagetagen... Kælderens samlede areal... Samlet erhvervsareal i bygningen... Ejendomsnummer kvm 285 kvm 523 kvm Bilag 3 Side 2 Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer eller varmluftanlæg) Notater: BØRN- VOKSENAFDELING Oplysninger om Bygning nr: Møllebakken 022, 5690 Tommerup Kontor, handel, lager, offentlig administration Bygningen er opført i 1981 Væsentlig om- eller tilbygning i 2003 Ydervæggene er mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) Tagdækning er tegl Bebygget areal for bygningen... Samlet bygningsareal kvm 558 kvm Antal etager: 2 (excl.tagetage og kælder) Udnyttet areal af tagetagen... Kælderens samlede areal... Samlet erhvervsareal i bygningen kvm 130 kvm 826 kvm Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer eller varmluftanlæg) Oplysninger om Bygning nr: Møllebakken 022, 5690 Tommerup Kontor, handel, lager, offentlig administration Bygningen er opført i 2000 Ydervæggene er mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) Tagdækning er tegl Bebygget areal for bygningen kvm Antal etager: 1 (excl.tagetage og kælder) Der er ikke kælder Samlet erhvervsareal i bygningen kvm Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer eller varmluftanlæg) Side 2 af 3 Udskrevet fra 16

17 Ejendommens beliggenhed Møllebakken 022, 5690 Tommerup, ASSENS (420) Notater: BORGERBUTIK Ejendomsnummer Bilag 3 Side 3 Side 3 af 3 Udskrevet fra 17

18 Fra: Kirsten Prangsgaard Sendt: 27. maj :42 Til: Lars Peter Bang Emne: Vedr.: Tjekket for fortidsminder - Møllebakken, Tommerup Bilag 4 Hej Lars Peter Bang Tak for din henvendelse. Det kan oplyses, at der ikke er foretaget arkæologisk undersøgelse på arealet. Sandsynligheden for bevarede fortidsminder vurderes at være ringe, da der tidligere er foretaget omfattende anlægsarbejder. En eventuel bygherre skal dog være opmærksom på, at hvis der under anlægsarbejde på arealet påtræffes fortidsminder eller kulturhistoriske anlæg, skal anlægsarbejdet omgående indstilles i det omfang, det berører fortidsminder (jf. Museumslovens 27, lov nr. 473 af 7. juni 2001), og Odense Bys Museer adviseres. Med venlig hilsen Kirsten Prangsgaard Museumsinspektør Odense Bys Museer Overgade 48 DK-5000 Odense C Tlf Mobil Fax

19 Udskrift fra Jordforureningsafdelingens database over forurenede grunde Page 1 of 1 Bilag 5 Søgeresultat Du søgte efter matrikel nr. : 78a, Tommerup By, Tommerup i Tommerup Kommune. Regionen har ingen oplysninger om forurenede eller formodede forurenede grunde på ovennævnte matrikel. Har du spørgsmål om jordforurening kan du kontakte os på tlf: (spørg efter jordforureningsafdelingen) eller Udskrevet d fra about:blank

20 Udskrift fra Jordforureningsafdelingens database over forurenede grunde Page 1 01' 1 Bilag 5 Søgeresultat nrna Du søgte efter matrikel nr.: 114, Tommerup By, Tommerup i Tommerup Kommune. Regionen har ingen oplysninger om forurenede eller formodede forurenede grunde på ovennævnte matrikel. Har du spørgsmål om jordforurening kan du kontakte os på tlf: (spørg efter jordforureningsafdelingen ) eller Udskrevet d fra about:blank

21 Bilag 6 Assens Kommune Side: 1 Plan og Byg - Bygningsvedligeholdelse Dato: Mødelokaler, Tommerup rådhus Init.: dcandka Bygningseftersyn Logbog Mødelokaler Tommerup rådhus Møllebakken Tommerup h:\teknik-miljø\plan-byg\bygningsvedligehold\mødelokaler tommerup rådhus\logbog.doc 21

22 Bilag 6 Assens Kommune Side: 2 Plan og Byg - Bygningsvedligeholdelse Dato: Mødelokaler, Tommerup rådhus Init.: dcandka BYGNINGS EFTERSYN - Logbog Ejendom: Mødelokaler Tommerup rådhus Opvarmning: Fjernvarme Anvendelse: Social og sundhed Kontaktperson: Navn Tlf. 1. Illustration fra bebyggelsen Byggeriets data Opførelsesdato: 1933 Sidst renoveret: Ikke oplyst Eftersynsdato: Etageareal: 523m 2 2. Forord Formålet med logbogen er, at etablere en basisbeskrivelse af ejendommens tilstand. Ud fra denne kan en prioriteret drift- og vedligeholdelsesplan etableres. Logbog udleveres til ejendommens brugere (serviceleder, institutionsleder) og opdateres ved hver bygningsgennemgang, der foretages af Assens Kommune. h:\teknik-miljø\plan-byg\bygningsvedligehold\mødelokaler tommerup rådhus\logbog.doc 22

23 Bilag 6 Assens Kommune Side: 3 Plan og Byg - Bygningsvedligeholdelse Dato: Mødelokaler, Tommerup rådhus Init.: dcandka Bygningsbeskrivelse 3. Eftersynet Bygningsundersøgelsen foregik d foretaget af Anders Kannegaard og kvalitetssikret af Jens Ilum Bock 4. Konklusion a. Skadesomfang Der er konstateret risiko for skader ved flere bygningsdele. Der bør ved bygningens fortsatte drift tages hensyn til disse forhold. De væsentligste forhold kan sammenfattes således: Lb. nr. Skader, der påvirker bygningsdelens funktion (tilstandsgrad 3) 12.1 Rensebrønden er stoppet til. Det har forsaget udvaskning af terræn og belægningen ligger ujævnt. Der udover er dette medvirkende årsag til omfattende fugtskader på kælderydervæggen. Brønden bør renses Kloakken er tilstoppet og udtørret. Dette kan medføre omfattende vandskade. Tegn på skade eller bygningsdel med indbygget svigt, der kan udvikle sig til skadesgrad 3 (tilstandsgrad 2) 3.2 Der er omfattende fugtskader på samtlige kælderydervæge. Det vurderes at dette bla. Skyldes manglende omfangsdræn. 4.2 Der er omfattende fugtskader på kælderindervæggene. Det vurderes at dette skyldes opstigende grundfugt. 5.2 Der er generelt skader på pudslaget. Der er risiko for yderlige fugt og frost skader. 7.1 Tilskæring af tagsten er udført uprofessionelt. Snefang er løst og falder ned og blokere tagrenden. 8.1 Begge terrassedøre trænger til maling. N 8.2 Det oplyses at det trækker ind ved vinduet. Det vurderes at forsatsvinduet ikke er tæt 8.3 Alle vinduer trænger til at blive malet. N 8.4 Hovedparten af ovenlysvinduerne er punkteret. Dette Kan give et øget N varmetab Tagrenderne trænger til at blive renset. N Udbedret (J/N) N N Udbedret (J/N) N N N N N b. Vedligeholdelsestilstand Vedligeholdelsestilstanden er mindre tilfredsstillende h:\teknik-miljø\plan-byg\bygningsvedligehold\mødelokaler tommerup rådhus\logbog.doc 23

24 Bilag 6 Assens Kommune Side: 4 Plan og Byg - Bygningsvedligeholdelse Dato: Mødelokaler, Tommerup rådhus Init.: dcandka c. Byggeteknisk kvalitet Den byggetekniske kvalitet er mindre tilfredsstillende Bygningerne er generelt udført i traditionelle løsninger med kendte materialer af normal kvalitet d. Servicekontrakter Servicekontrakter er fremsendt og lagt ind på sagen. h:\teknik-miljø\plan-byg\bygningsvedligehold\mødelokaler tommerup rådhus\logbog.doc 24

25 Bilag 6 Assens Kommune Side: 5 Plan og Byg - Bygningsvedligeholdelse Dato: Mødelokaler, Tommerup rådhus Init.: dcandka 5. Resultatskemaer - vejledning For hver af de eftersete bygningsdele er der udfyldt et rapporteringsskema med forklarende tekst og illlustrationer. I skemaerne anvendes følgende rapporteringsstandard: Lb.nr.: Fortløbende nummerering af bygningsdelene. Bygningsdel: Her anføres navn på bygningsdelen. Care Taker kode: Til brug ved kommunens vedligholdelsesprogram. Konsekvens af svigt: Stor/moderat/lille - en generel vurdering af følgevirkningerne af svigt ved den pågældende bygningsdel, herunder sikkerhed, økonomi og funktion. Skadebeskrivelse: En kortfattet beskrivelse af skade/svigt/tegn på skade. Skadegrad: 0: Ingen synlige tegn på skade. 1: Skader af "kosmetisk" art eller af mindre betydning for bygningsdelens funktion/levetid. 2: Tegn på skade eller bygningsdel med indbygget svigt, der kan udvikle sig til skadesgrad 3. 3: Skader, der påvirker bygningsdelens funktion. Skadeårsag: En foreløbig vurdering af ansvaret for det registrerede svigt, f.eks. udførelse, projekt eller manglende vedligeholdelse. Ved planlægning af den videre bygningsdrift bør man ud over skadesgrad 2 og 3 også være opmærksom på de bygningsdele, hvor konsekvens er kategoriseret som "moderat" eller "stor". h:\teknik-miljø\plan-byg\bygningsvedligehold\mødelokaler tommerup rådhus\logbog.doc 25

26 Bilag 6 Assens Kommune Side: 6 Plan og Byg - Bygningsvedligeholdelse Dato: Mødelokaler, Tommerup rådhus Init.: dcandka 6. Fortegnelse over eftersete bygningsdele Skadegrad SfB-kode Løbenr. Navn på bygningsdel Side (12) 1. Fundamenter X 7 (13) 2. Gulve X 8 (21) 3. Ydervægge X X 9 (22) 4. Indervægge X X 10 (24) 5. Trapper og ramper X X 12 (26) 6. Altaner og altangange X 14 (27) 7. Tag X 14 (31) 8. Døre, vinduer og porte X 15 (32) 9. Døre og porte indvendig X 16 (35) 10. Lofter X 17 (40) Belægninger X 18 (50) 12. Vvs-anlæg, terræn X 19 (52) Tagrender og nedløb X 19 (59) 14. Vvs og ventilation X 20 (69) 15. Elinstallationer X 21 h:\teknik-miljø\plan-byg\bygningsvedligehold\mødelokaler tommerup rådhus\logbog.doc 26

27 Bilag 6 Assens Kommune Side: 7 Plan og Byg - Bygningsvedligeholdelse Dato: Mødelokaler, Tommerup rådhus Init.: dcandka 7. Resultatskemaer Bygningsdel: Løbenr.: Eftersynsomfang: Vurdering af projektmat.: Dokum. for KS 1. Fundamenter 85 % Nej Nej Lb. nr. Lokalisering Care Taker Kode Konsekvens af svigt Skadebeskrivelse 1. Terrasse Moderat Der er en revne mellem halvmuren og ydervægen. Dette kan medføre opfugtning af ydervægen. 1. Drift Skadegrad Skadeårsag Der er en revne mellem halvmuren og ydervægen. 1.1 h:\teknik-miljø\plan-byg\bygningsvedligehold\mødelokaler tommerup rådhus\logbog.doc 27

28 Bilag 6 Assens Kommune Side: 8 Plan og Byg - Bygningsvedligeholdelse Dato: Mødelokaler, Tommerup rådhus Init.: dcandka Bygningsdel: Løbenr.: Eftersynsomfang: Vurdering af projektmat.: Dokum. for KS 2. Gulve 45 % Nej Nej Lb. nr. Lokalisering Care Taker Kode Konsekvens af svigt Skadebeskrivelse 1. Gang 1 sal Moderat Flere svejsninger i linoleum er sprunget fra. Gulvet bærer præg af at være af ældre dato. 1. Drift Skadegrad Skadeårsag 2.1 Svejsningerne i linoleum er sprunget fra. h:\teknik-miljø\plan-byg\bygningsvedligehold\mødelokaler tommerup rådhus\logbog.doc 28

29 Bilag 6 Assens Kommune Side: 9 Plan og Byg - Bygningsvedligeholdelse Dato: Mødelokaler, Tommerup rådhus Init.: dcandka Bygningsdel: Løbenr.: Eftersynsomfang: Vurdering af projektmat.: Dokum. for KS 3. Ydervægge 85 % Nej Nej Lb. nr. Lokalisering Care Taker Kode Konsekvens af svigt Skadebeskrivelse 1. Ydervæge Moderat Pudslaget er generelt i meget dårlig stand på hele bygningen. 2. Kælderydervæg generelt Moderat Der er omfattende fugtskader på samtlige kælderydervæge. Det vurderes at dette bla. Skyldes manglende omfangsdræn. 1. Drift Skadegrad Skadeårsag 2. Udførelse drift 3.1 Der generelt mange små revner i pudslaget 3.2 Der omfattende fugtskader på kælderydervæggen. h:\teknik-miljø\plan-byg\bygningsvedligehold\mødelokaler tommerup rådhus\logbog.doc 29

30 Bilag 6 Assens Kommune Side: 10 Plan og Byg - Bygningsvedligeholdelse Dato: Mødelokaler, Tommerup rådhus Init.: dcandka Bygningsdel: Løbenr.: Eftersynsomfang: Vurdering af projektmat.: Dokum. for KS 4. Indervægge 55 % Nej Nej Lb. nr. Lokalisering Care Taker Kode Konsekvens af svigt Skadebeskrivelse 1. Toilet 1sal Lille Der er en revne mellem indervæggen og skråvæggen. Det vurderes at revnen ikke er aktiv 2. Kælderindervægge generelt 3. Toilet stueplan vest Moderat Moderat Der er omfattende fugtskader på kælderindervæggene. Det vurderes at dette skyldes opstigende grundfugt. Der mangler klinker på væggen ved siden at toilettet Skadegrad Skadeårsag 1. Udførelse/drift 2. Udførelse 1. Drift 4.1 Der er en revne mellem indervæggen og skråvæggen. 4.2 Der er omfattende fugtskader pa kælderindervæggene. h:\teknik-miljø\plan-byg\bygningsvedligehold\mødelokaler tommerup rådhus\logbog.doc 30

31 Bilag 6 Assens Kommune Side: 11 Plan og Byg - Bygningsvedligeholdelse Dato: Mødelokaler, Tommerup rådhus Init.: dcandka 4.3 Der mangler klinker på væggen ved siden at toilettet h:\teknik-miljø\plan-byg\bygningsvedligehold\mødelokaler tommerup rådhus\logbog.doc 31

32 Bilag 6 Assens Kommune Side: 12 Plan og Byg - Bygningsvedligeholdelse Dato: Mødelokaler, Tommerup rådhus Init.: dcandka Bygningsdel: Løbenr.: Eftersynsomfang: Vurdering af projektmat.: Dokum. for KS 5. Trapper og ramper 75 % Nej Nej Lb. nr. Lokalisering Care Taker Kode Konsekvens af svigt Skadebeskrivelse Skadegrad Skadeårsag 1. Indgang mod vest Lille Gelænderet er rustent ved indgang til stueplan og kælder. Det bør slibes og males 1. Drift 2. Indgang mod vest Moderat Der er generelt skader på pudslaget. Der er risiko for yderlige fugt og frost skader. 2. Drift Indgang mod vest Lille Kældernedgangen er malet med diffusions tæt maling, dette bevirker at malingen skaller af i store flager. 1. Udførelse Indgang mod vest Lille Alle klinkerne er skrukke, der kan træge vand ind mellem beton trappen og klinkerne. 1. Udførelse 5.1 Gelænderet er rustent. 5.2 Der er generelt skader på pudslaget. h:\teknik-miljø\plan-byg\bygningsvedligehold\mødelokaler tommerup rådhus\logbog.doc 32

33 Bilag 6 Assens Kommune Side: 13 Plan og Byg - Bygningsvedligeholdelse Dato: Mødelokaler, Tommerup rådhus Init.: dcandka 5.3 Kældernedgangen er malet med diffusions tæt maling, 5.4 Alle klinkerne er skrukke. h:\teknik-miljø\plan-byg\bygningsvedligehold\mødelokaler tommerup rådhus\logbog.doc 33

34 Bilag 6 Assens Kommune Side: 14 Plan og Byg - Bygningsvedligeholdelse Dato: Mødelokaler, Tommerup rådhus Init.: dcandka Bygningsdel: Løbenr.: Eftersynsomfang: Vurdering af projektmat.: Dokum. for KS 6. Altaner og altangange 90 % Nej Nej Lb. nr. Lokalisering Care Taker Kode Konsekvens af svigt Skadebeskrivelse Skadegrad Skadeårsag Der er ingen bygningsdele Bygningsdel: Løbenr.: Eftersynsomfang: Vurdering af projektmat.: Dokum. for KS 7. Tag 80 % Nej Nej Lb. nr. Lokalisering Care Taker Kode Konsekvens af svigt Skadebeskrivelse 1. Skotrender Moderat Tilskæring af tagsten er udført uprofessionelt. Snefang er løst og falder ned og blokere tagrenden. Skadegrad Skadeårsag 2. Udførelse 7.1 Snefang er løst og falder ned og blokere tagrenden. h:\teknik-miljø\plan-byg\bygningsvedligehold\mødelokaler tommerup rådhus\logbog.doc 34

35 Bilag 6 Assens Kommune Side: 15 Plan og Byg - Bygningsvedligeholdelse Dato: Mødelokaler, Tommerup rådhus Init.: dcandka Bygningsdel: Løbenr.: Eftersynsomfang: Vurdering af projektmat.: Dokum. for KS 8. Døre, vinduer og porte 70 % Nej Nej Lb. nr. Lokalisering 1. Terrassedørene 2. Kontor v. terrasse. 3. Vinduer generelt 4. Ovenlysvinduer generelt Care Taker Kode Konsekvens af svigt Skadebeskrivelse Moderat Begge terrassedøre trænger til maling. 2. Drift Moderat Det oplyses at det trækker ind ved vinduet. Det vurderes at forsatsvinduet ikke er tæt Skadegrad Skadeårsag 2. Udførelse/drift Moderat Alle vinduer trænger til at blive malet. 2. Drift Lille Hovedparten af ovenlysvinduerne er punkteret. Dette Kan give et øget varmetab. 2. Udførelse 8.1 Dørene trænger til maling 8.2 Det oplyses at trækker ind ved vinduet. h:\teknik-miljø\plan-byg\bygningsvedligehold\mødelokaler tommerup rådhus\logbog.doc 35

36 Bilag 6 Assens Kommune Side: 16 Plan og Byg - Bygningsvedligeholdelse Dato: Mødelokaler, Tommerup rådhus Init.: dcandka 8.3 Hovedparten af ovenlysvinduerne er punkteret. Bygningsdel: Løbenr.: Eftersynsomfang: Vurdering af projektmat.: Dokum. for KS 9. Døre og porte indvendig 30 % Nej Nej Lb. nr. Lokalisering Care Taker Kode Konsekvens af svigt Skadebeskrivelse Der er ingen bemærkninger Skadegrad Skadeårsag h:\teknik-miljø\plan-byg\bygningsvedligehold\mødelokaler tommerup rådhus\logbog.doc 36

37 Bilag 6 Assens Kommune Side: 17 Plan og Byg - Bygningsvedligeholdelse Dato: Mødelokaler, Tommerup rådhus Init.: dcandka Bygningsdel: Løbenr.: Eftersynsomfang: Vurdering af projektmat.: Dokum. for KS 10. Lofter 40 % Nej Nej Lb. nr. Lokalisering Care Taker Kode Konsekvens af svigt Skadebeskrivelse Gang 1 sal Lille Der er skader på loftet efter vand. Det oplyses at årsagen til skaderne er udbedret Toiletter stueplan Lille Skumfugebåndet mangler generelt rundt om loftet. 1. Drift 1. Drift Skadegrad Skadeårsag 10.1 Der er skader på loftet efter vand Skumfugebåndet mangler generelt rundt om loftet. h:\teknik-miljø\plan-byg\bygningsvedligehold\mødelokaler tommerup rådhus\logbog.doc 37

38 Bilag 6 Assens Kommune Side: 18 Plan og Byg - Bygningsvedligeholdelse Dato: Mødelokaler, Tommerup rådhus Init.: dcandka Bygningsdel: Løbenr.: Eftersynsomfang: Vurdering af projektmat.: Dokum. for KS 11. Belægninger 65 % Nej Nej Lb. nr. Lokalisering Care Taker Kode Konsekvens af svigt Skadebeskrivelse Skadegrad Skadeårsag 1. Belægninger mod nord/vesst Lille Belægningen omkring nedløbet i nordvest hjørnet er ujævnt. Dette skyldes overløb ved rensebrønd. Se punkt Drift 11.1 Belægningen er ujævn. h:\teknik-miljø\plan-byg\bygningsvedligehold\mødelokaler tommerup rådhus\logbog.doc 38

39 Bilag 6 Assens Kommune Side: 19 Plan og Byg - Bygningsvedligeholdelse Dato: Mødelokaler, Tommerup rådhus Init.: dcandka Bygningsdel: Løbenr.: Eftersynsomfang: Vurdering af projektmat.: Dokum. for KS 12. Vvs-anlæg, terræn 50 % Nej Nej Lb. nr. Lokalisering Care Taker Kode Konsekvens af svigt Skadebeskrivelse Skadegrad Skadeårsag 12.1 Brønd mod nord/vest Moderat Rensebrønden er stoppet til. Det har forsaget udvaskning af terræn og belægningen ligger ujævnt. Der udover er dette medvirkende årsag til omfattende fugtskader på kælderydervæggen. Brønden bør renses. 3. Drift Bygningsdel: Løbenr.: Eftersynsomfang: Vurdering af projektmat.: Dokum. for KS 13. Tagrender og nedløb 85 % Nej Nej Lb. nr. Lokalisering 1. Tagrender generelt Care Taker Kode Konsekvens af svigt Skadebeskrivelse Moderat Tagrenderne trænger til at blive renset. 2. Drift Skadegrad Skadeårsag 13.1 Tagrenderne trænger til at blive renset. h:\teknik-miljø\plan-byg\bygningsvedligehold\mødelokaler tommerup rådhus\logbog.doc 39

40 Bilag 6 Assens Kommune Side: 20 Plan og Byg - Bygningsvedligeholdelse Dato: Mødelokaler, Tommerup rådhus Init.: dcandka Bygningsdel: Løbenr.: Eftersynsomfang: Vurdering af projektmat.: Dokum. for KS 14. Vvs og ventilation 60 % Nej Nej Lb. nr. Lokalisering Care Taker Kode Konsekvens af svigt Skadebeskrivelse 1. Kælder Stor Kloakken er tilstoppet og udtørret. Dette kan medføre omfattende vandskade. 3. Drift Skadegrad Skadeårsag 14.1 Kloakken er tilstoppet og udtørret. h:\teknik-miljø\plan-byg\bygningsvedligehold\mødelokaler tommerup rådhus\logbog.doc 40

41 Bilag 6 Assens Kommune Side: 21 Plan og Byg - Bygningsvedligeholdelse Dato: Mødelokaler, Tommerup rådhus Init.: dcandka Bygningsdel: Løbenr.: Eftersynsomfang: Vurdering af projektmat.: Dokum. for KS 15. Elinstallationer 35 % Nej Nej Lb. nr. Lokalisering Care Taker Kode Konsekvens af svigt Skadebeskrivelse 1. Kælder Lille Der mangler et skab/ kasse der kan beskytte it. installationerne. Skadegrad Skadeårsag 1. Udførelse 15.1 Der mangler et skab/ kasse der kan beskytte it- installationerne. h:\teknik-miljø\plan-byg\bygningsvedligehold\mødelokaler tommerup rådhus\logbog.doc 41

42 Bilag 6 Assens Kommune Side: 1 Plan og Byg - Bygningsvedligeholdelse Dato: Rådhus Tommerup Init.: dcandka Bygningseftersyn Logbog Tommerup rådhus Møllebakken Tommerup h:\teknik-miljø\plan-byg\bygningsvedligehold\tommerup rådhus+ mødelokaler\logbog.doc 42

43 Bilag 6 Assens Kommune Side: 2 Plan og Byg - Bygningsvedligeholdelse Dato: Rådhus Tommerup Init.: dcandka BYGNINGS EFTERSYN - Logbog Ejendom: Rådhus Opvarmning: Fjernvarme Anvendelse: Social og sundhed Kontaktperson: Navn Tlf. 1. Illustration fra bebyggelsen Byggeriets data Opførelsesdato: Sidst renoveret: 2003 Eftersynsdato: Etageareal: 1799m 2 2. Forord Formålet med logbogen er, at etablere en basisbeskrivelse af ejendommens tilstand. Ud fra denne kan en prioriteret drift- og vedligeholdelsesplan etableres. Logbog udleveres til ejendommens brugere (serviceleder, institutionsleder) og opdateres ved hver bygningsgennemgang, der foretages af Assens Kommune. h:\teknik-miljø\plan-byg\bygningsvedligehold\tommerup rådhus+ mødelokaler\logbog.doc 43

44 Bilag 6 Assens Kommune Side: 3 Plan og Byg - Bygningsvedligeholdelse Dato: Rådhus Tommerup Init.: dcandka Bygningsbeskrivelse 3. Eftersynet Bygningsundersøgelsen foregik d kl bygningsundersøgelsen blev foretaget af Anders Kannegaard, kvalitetsikret af Jens Ilum Bock 4. Konklusion a. Skadesomfang Der er konstateret risiko for skader ved flere bygningsdele. Der bør ved bygningens fortsatte drift tages hensyn til disse forhold. De væsentligste forhold kan sammenfattes således: Lb. nr. Skader, der påvirker bygningsdelens funktion (tilstandsgrad 3) 3.2 Der er en løs sten i facaden, dette giver adgang for skadedyr og fugt, der ud over giver det en væsentlig kuldebro Brønddækselet er defekt, der er risiko for at kloakken stopper til. N 14.1 Hele kloaksystemet i kælderen er tilstoppet. N 14.2 Der er udført en alternativ vandinstallation. Har medført at gulv og væg er kraftigt opfugtet Udbedret (J/N) N N Tegn på skade eller bygningsdel med indbygget svigt, der kan udvikle sig til skadesgrad 3 (tilstandsgrad 2) 2.2 Der er ved stikprøve konstateret skrukke gulvklinker i samtlige rum med klinker som belægning i stueplanen. Det vurderes at omfanget er 5-10 % 2.4 Det oplyses at gulvvarmen ikke funger optimalt, det er koldt om vinteren. 3.6 Der er omfattende fugtskader på kælder ydervæggene. Det vurderes at dette skyldes manglende omfangsdræn, eller manglende murpap i overgang mellem ydervæg og kældervæg 3.7 Pudset slår fra over vinduerne og falder ned. Det vurderes at dette skyldes bevægelser i betonoverliggeren 4.1 Der er revner fra gulv til loft mellem de stabiliserende indervægge og ydervæggen mod syd. 7.2 Tagstenene langs hovedparten af ovenlysvinduerne ligger løst og gaber, med risiko for at slagregn og sne kan trænge ind og forsage vandskade 8.1 Hovedparten af vinduerne trænger til maling. N 8.3 Kit omkring vinduerne er porøs og vinduerne er utidssvarende. Der er stort varmetab gennem vinduerne Der er ingen krage på nedløbet. Denne løsning har medført udvaskning af terræn, den omkringliggende belægning er meget ujævn Udbedret (J/N) N N N N N N N N h:\teknik-miljø\plan-byg\bygningsvedligehold\tommerup rådhus+ mødelokaler\logbog.doc 44

45 Bilag 6 Assens Kommune Side: 4 Plan og Byg - Bygningsvedligeholdelse Dato: Rådhus Tommerup Init.: dcandka b. Vedligeholdelsestilstand Vedligeholdelsestilstanden er tilfredsstillende. c. Byggeteknisk kvalitet Den byggetekniske kvalitet er tilfredsstillende. Bygningerne er generelt udført i traditionelle løsninger med kendte materialer af normal kvalitet d. Servicekontrakter Servicekontrakter er fremsendt og lagt ind på sagen. h:\teknik-miljø\plan-byg\bygningsvedligehold\tommerup rådhus+ mødelokaler\logbog.doc 45

46 Bilag 6 Assens Kommune Side: 5 Plan og Byg - Bygningsvedligeholdelse Dato: Rådhus Tommerup Init.: dcandka 5. Resultatskemaer - vejledning For hver af de eftersete bygningsdele er der udfyldt et rapporteringsskema med forklarende tekst og illlustrationer. I skemaerne anvendes følgende rapporteringsstandard: Lb.nr.: Fortløbende nummerering af bygningsdelene. Bygningsdel: Her anføres navn på bygningsdelen. Care Taker kode: Til brug ved kommunens vedligholdelsesprogram. Konsekvens af svigt: Stor/moderat/lille - en generel vurdering af følgevirkningerne af svigt ved den pågældende bygningsdel, herunder sikkerhed, økonomi og funktion. Skadebeskrivelse: En kortfattet beskrivelse af skade/svigt/tegn på skade. Skadegrad: 0: Ingen synlige tegn på skade. 1: Skader af "kosmetisk" art eller af mindre betydning for bygningsdelens funktion/levetid. 2: Tegn på skade eller bygningsdel med indbygget svigt, der kan udvikle sig til skadesgrad 3. 3: Skader, der påvirker bygningsdelens funktion. Skadeårsag: En foreløbig vurdering af ansvaret for det registrerede svigt, f.eks. udførelse, projekt eller manglende vedligeholdelse. Ved planlægning af den videre bygningsdrift bør man ud over skadesgrad 2 og 3 også være opmærksom på de bygningsdele, hvor konsekvens er kategoriseret som "moderat" eller "stor". h:\teknik-miljø\plan-byg\bygningsvedligehold\tommerup rådhus+ mødelokaler\logbog.doc 46

47 Bilag 6 Assens Kommune Side: 6 Plan og Byg - Bygningsvedligeholdelse Dato: Rådhus Tommerup Init.: dcandka 6. Fortegnelse over eftersete bygningsdele Skadegrad SfB-kode Løbenr. Navn på bygningsdel Side (12) 1. Fundamenter x 7 (13) 2. Gulve x x 8 (21) 3. Ydervægge x x x 10 (22) 4. Indervægge x 13 (24) 5. Trapper og ramper x 14 (26) 6. Altaner og altangange x 14 (27) 7. Tag x x 15 (31) 8. Døre, vinduer og porte x x 16 (32) 9. Døre og porte indvendig x 18 (35) 10. Lofter x 18 (40) Belægninger x 19 (50) 12. Vvs-anlæg, terræn x 20 (52) Tagrender og nedløb x x 21 (59) 14. Vvs og ventilation x x 22 (69) 15. Elinstallationer x 24 h:\teknik-miljø\plan-byg\bygningsvedligehold\tommerup rådhus+ mødelokaler\logbog.doc 47

48 Bilag 6 Assens Kommune Side: 7 Plan og Byg - Bygningsvedligeholdelse Dato: Rådhus Tommerup Init.: dcandka 7. Resultatskemaer Bygningsdel: Løbenr.: Eftersynsomfang: Vurdering af projektmat.: Dokum. for KS 1. Fundamenter 85 % Nej Nej Lb. nr. Lokalisering Care Taker Kode Konsekvens af svigt Skadebeskrivelse Skadegrad Skadeårsag 1. Fundament generelt. Lille. Der er generelt mindre revner i pudslaget. De bør udbedres for at undgå at revnerne eskalerer og undgå fugt indtrængning på skrå flader. 1. Drift 1.1 Der er generelt mindre revner i pudslaget. h:\teknik-miljø\plan-byg\bygningsvedligehold\tommerup rådhus+ mødelokaler\logbog.doc 48

49 Bilag 6 Assens Kommune Side: 8 Plan og Byg - Bygningsvedligeholdelse Dato: Rådhus Tommerup Init.: dcandka Bygningsdel: Løbenr.: Eftersynsomfang: Vurdering af projektmat.: Dokum. for KS 2. Gulve 45 % Nej Nej Lb. nr. Lokalisering 1. Trægulv generelt. 2. Klinker, stueplan, generelt. Care Taker Kode Konsekvens af svigt Lille Moderat Skadebeskrivelse Overfladebehandlingen er slidt igennem flere steder. Der er ved stikprøve konstateret skrukke gulvklinker i samtlige rum med klinker som belægning i stueplanen. Det vurderes at omfanget er 5-10 % 3. Kantine 1sal. Moderat Der er vandskade på gulvet efter overvanding af potteplanter. 4. Kontor, sydfløj, mod vest Moderat Det oplyses at gulvvarmen ikke funger optimalt, det er koldt om vinteren. 1. Drift Skadegrad Skadeårsag 2. Udførelse/ drift 1. Drift 2. Udførelse/Drift 2.1 Overfladebehandlingen er slidt igennem flere steder. 2.2 Der er gulvklinker der er skruk. h:\teknik-miljø\plan-byg\bygningsvedligehold\tommerup rådhus+ mødelokaler\logbog.doc 49

50 Bilag 6 Assens Kommune Side: 9 Plan og Byg - Bygningsvedligeholdelse Dato: Rådhus Tommerup Init.: dcandka 2.3 Der er vandskade på gulvet efter overvanding af potteplanter. Det oplyses at gulvvarmen ikke funger optimalt h:\teknik-miljø\plan-byg\bygningsvedligehold\tommerup rådhus+ mødelokaler\logbog.doc 50

51 Bilag 6 Assens Kommune Side: 10 Plan og Byg - Bygningsvedligeholdelse Dato: Rådhus Tommerup Init.: dcandka Bygningsdel: Løbenr.: Eftersynsomfang: Vurdering af projektmat.: Dokum. for KS 3. Ydervægge 85 % Nej Nej Lb. nr. Lokalisering Care Taker Kode Konsekvens af svigt Skadebeskrivelse Skadegrad Skadeårsag 1. Ydervæg v. hovedindgang Moderat Der er for lille afstand mellem terræn og ydervæg. Dette kan medføre opfugtning af murværket. 1. Udførelse 2. Ydervæg v. hovedindgang Stor Der er en løs sten i facaden, dette giver adgang for skadedyr og fugt, der ud over giver det en væsentlig kuldebro. 3. Drift 3. Nord/øst facade Moderat Der er frostspringninger i murstenene på nord facade og på støttemuren 1. Udførelse 4. Vest facade atriumgård Moderat Bundlægten hvorpå eternitten er fastgjort er opfugtet og står ud fra facaden i en buge. 1. Udførelse 5. Syd fløjen generelt Lille Fugerne er porøse og de mangler flere steder. 1. Drift 6. Kælderydervæg Moderat Der er omfattende fugtskader på kælder ydervæggene. Det vurderes at dette skyldes manglende omfangsdræn, eller manglende murpap i overgang mellem ydervæg og kældervæg 2. Udførelse/drift 7. Depot rum mod atriumgård Moderat Pudset slår fra over vinduerne og falder ned. Det vurderes at dette skyldes bevægelser i betonoverliggeren 2. Drift 3.1 Der er for lille afstand mellem terræn og ydervæg. h:\teknik-miljø\plan-byg\bygningsvedligehold\tommerup rådhus+ mødelokaler\logbog.doc 51

udbyder for Assens kommune

udbyder for Assens kommune i samarbejde med udbyder for Assens kommune Borgerskolen Provstistræde 14, 5610 Assens v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, Postboks 48, 3460 Birkerød, Tlf.: 45 82 04 46,

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014 Vig Stationsvej 7, 4560 Vig For Odsherred Kommune udbydes den gamle børnehave i offentlig udbud. Ejendommen, som er indrettet og anvendes til børnehave,

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Søndergade 95, 5591 Gelsted

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Søndergade 95, 5591 Gelsted Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Søndergade 95, 5591 Gelsted 18. juni 2014 1 SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Mindstepris Beliggenhed Grundareal Bygningsareal 1. Indledning

Læs mere

SALGSVILKÅR. 1. Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder Brede Børnehave, matr. nr. 713 Bredebro Ejerlav, Brede i offentligt udbud.

SALGSVILKÅR. 1. Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder Brede Børnehave, matr. nr. 713 Bredebro Ejerlav, Brede i offentligt udbud. SALGSVILKÅR 1. Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder Brede Børnehave, matr. nr. 713 Bredebro Ejerlav, Brede i offentligt udbud. Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal Bygningsareal I overensstemmelse

Læs mere

SALGSVILKÅR. 1. Indledning Tønder Kommune udbyder del af matr. nr. 283 og matr. nr. 2551 Skærbæk ejerlav, Skærbæk i offentligt udbud.

SALGSVILKÅR. 1. Indledning Tønder Kommune udbyder del af matr. nr. 283 og matr. nr. 2551 Skærbæk ejerlav, Skærbæk i offentligt udbud. SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Tønder Kommune udbyder del af matr. nr. 283 og matr. nr. 2551 Skærbæk ejerlav, Skærbæk i offentligt udbud. I overensstemmelse med

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Kagbanken 2, 5580 Nørre Åby

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Kagbanken 2, 5580 Nørre Åby 26. oktober 2012 Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Kagbanken 2, 5580 Nørre Åby v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, 3460 Birkerød, Tlf.: 45

Læs mere

Udbudsmateriale For Hillerød Kommune udbydes Åmosevej 12, 3400 Hillerød

Udbudsmateriale For Hillerød Kommune udbydes Åmosevej 12, 3400 Hillerød Udbudsmateriale For Hillerød Kommune udbydes Åmosevej 12, 3400 Hillerød 31. januar 2014 1 SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal Bygningsareal 1. Indledning Hillerød Kommune udbyder

Læs mere

Udbudsmateriale For Hillerød Kommune udbydes Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

Udbudsmateriale For Hillerød Kommune udbydes Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød Udbudsmateriale For Hillerød Kommune udbydes Trollesmindealle 27, 31. januar 2014 1 SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal Vej og adgangsforhold Bygningsareal 1. Indledning Hillerød

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart 1. december 2011 Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, 3460 Birkerød,

Læs mere

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af

Læs mere

Udbudsmateriale for salg af tidligere brandstation i Visby. De særlige salgsvilkår

Udbudsmateriale for salg af tidligere brandstation i Visby. De særlige salgsvilkår Udbudsmateriale for salg af tidligere brandstation i Visby De særlige salgsvilkår Tønder Kommune, Kongevej 57, 6270 Tønder udbyder en tidligere brandstation i Visby, matr. 67 Mollerup ejerlav, Visby i

Læs mere

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Frederikssund Kommune udbyder del af matr. nr. 20 d Oppe Sundby By, Oppe Sundby beliggende ved Strandvangen, 3600 Frederikssund i

Læs mere

Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav. sælges i offentligt udbud

Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav. sælges i offentligt udbud Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav sælges i offentligt udbud SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Tønder Kommune udbyder 48.138 m² erhvervsjord på matr. nr.

Læs mere

Udbudsmateriale For Vestergade 21, 4030 Tune. Sagsnummer 2011/001724

Udbudsmateriale For Vestergade 21, 4030 Tune. Sagsnummer 2011/001724 Udbudsmateriale For Vestergade 21, 4030 Tune Sagsnummer 2011/001724 Side 2 af 172 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Vestergade 21, Tune Velbeliggende ejendom i attraktivt

Læs mere

Sagsnummer 2011/005113. Udbudsmateriale For Skovbrynet 5, 9900 Frederikshavn

Sagsnummer 2011/005113. Udbudsmateriale For Skovbrynet 5, 9900 Frederikshavn Sagsnummer 2011/005113 Udbudsmateriale For Skovbrynet 5, 9900 Frederikshavn Side 2 af 88 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Skovbrynet 5, 9900 Frederikshavn God og

Læs mere

Sagsnummer 2009/008399 august 2011. Udbudsmateriale For. Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm

Sagsnummer 2009/008399 august 2011. Udbudsmateriale For. Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm Sagsnummer 2009/008399 august 2011 Udbudsmateriale For Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm Side 2 af 131 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tidligere Fyrpasserbolig

Læs mere

Sagsnummer 2010/005219 august 2011. Udbudsmateriale For. Korsdalsvej 82 2610 Rødovre

Sagsnummer 2010/005219 august 2011. Udbudsmateriale For. Korsdalsvej 82 2610 Rødovre Sagsnummer 2010/005219 august 2011 Udbudsmateriale For Korsdalsvej 82 2610 Rødovre Side 2 af 109 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Fritliggende parcelhus Korsdalsvej

Læs mere

Sagsnummer 2012/006831. Udbudsmateriale for. Brødeskovvej 27 3400 Hillerød

Sagsnummer 2012/006831. Udbudsmateriale for. Brødeskovvej 27 3400 Hillerød Sagsnummer 2012/006831 Udbudsmateriale for Brødeskovvej 27 3400 Hillerød Side 2 af 130 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Brødeskovvej 27, 3400 Hillerød Velindrettet

Læs mere

Sagsnummer 2014/002758 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 47 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002758 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 47 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002758 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 47 9400 Nørresundby Side 2 af 130 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 47, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002755 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002755 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002755 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby Side 2 af 126 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 44, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2012/005060 Juli 2012. Udbudsmateriale For. Korsdalsvej 88 2610 Rødovre

Sagsnummer 2012/005060 Juli 2012. Udbudsmateriale For. Korsdalsvej 88 2610 Rødovre Sagsnummer 2012/005060 Juli 2012 Udbudsmateriale For Korsdalsvej 88 2610 Rødovre Side 2 af 155 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Fritliggende parcelhus Korsdalsvej

Læs mere

Sagsnummer 2014/002752 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 41 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002752 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 41 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002752 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 41 9400 Nørresundby Side 2 af 124 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 41, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2011/0001726. Udbudsmateriale for. Park Allé 131 2605 Brøndby

Sagsnummer 2011/0001726. Udbudsmateriale for. Park Allé 131 2605 Brøndby Sagsnummer 2011/0001726 Udbudsmateriale for Park Allé 131 2605 Brøndby Side 2 af 80 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Park Allé 131, 2605 Brøndby Boligen er skønt

Læs mere

UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 24160JJ 14. april 2015

UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 24160JJ 14. april 2015 UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 24160JJ 14. april 2015 Del af matr.nr. 17ø Nykøbing S. Vangjorder beliggende Sct. Georgs Vej 11 4500 Nykøbing Sj. For Odsherred Kommune udbydes byggegrund midt i Nykøbing Sj. Her

Læs mere

Sagsnummer 2011/007161. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 4 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007161. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 4 7800 Skive Sagsnummer 2011/007161 Udbudsmateriale For Grabows Vej 4 7800 Skive Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 4 7800 Skive Velbeliggende gulstensvilla

Læs mere

Udbudsmateriale. For Solrød Kommune udbydes projektejendomme til opførelse af privat boligbebyggelse. Bydelen Trylleskov Strand Ca. 16.

Udbudsmateriale. For Solrød Kommune udbydes projektejendomme til opførelse af privat boligbebyggelse. Bydelen Trylleskov Strand Ca. 16. Udbudsmateriale For Solrød Kommune udbydes projektejendomme til opførelse af privat boligbebyggelse Bydelen Trylleskov Strand Ca. 16.000 etagemeter For yderligere information samt besigtigelse kontakt

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

UDBUDSVILKÅR OFFENTLIGT UDBUD

UDBUDSVILKÅR OFFENTLIGT UDBUD 26.06.2014 UDBUDSVILKÅR OFFENTLIGT UDBUD Offentligt udbud af administrationsbygninger og bibliotek i Støvring. 1. Arealet Under forbehold af Rebild Byråds godkendelse sælges matr. nr. 7-dk, matr. nr. 7-kx,

Læs mere

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002759 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Side 2 af 144 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 48, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002757 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Side 2 af 140 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 46, Nørresundby

Læs mere