Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011"

Transkript

1 Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Efterløn Der har den sidste tid været et stort fokus på efterløn og på hvilke personer, der vælger at benytte sig af efterlønnen. På den baggrund har BAT indsamlet tal og informationer om vores medlemmer fra A-kasser, AE og Pension Danmark. Som det fremgår af tabel 1 og 2, så er antallet af 3F ere i byggegruppen, der er gået på efterløn faldet fra 2008 til Antallet af TiB ere, der er gået på efterløn er steget en smule. Det er værd at bemærke, at det er de ledige, der vælger at gå på efterløn, hvorimod personer i arbejde ikke vælger efterløn. Som følge heraf udgør andelen af de efterlønnere, der kommer fra ledighed, en større og større andel hen over de tre år. Tabel 1. 3F'ere fra byggegruppen, som er gået på efterløn, og om de har modtaget dagpenge inden Ledige Ikke ledige I alt Andel ledige Gået på efterløn i % Gået på efterløn i % Gået på efterløn i % Kilde: 3F's a-kasse data Tabel 2. TIB medlemmer, som er gået på efterløn. Ledige Ikke ledige I alt Andel ledige Gået på efterløn i % Gået på efterløn i % Gået på efterløn i % En rundspørge til ca af 3F s medlemmer på efterløn viser, at ca. 14% er gået på efterløn, fordi der var nedskæringer på virksomheden. Hvorvidt alternativet var en fyring vides ikke, men der er en overvejende sandsynlighed for det. Af tabel 3 ses det, at overgangen fra ledighed til efterløn for malere og blikkenslagere er steget med 30% fra 2009 til Antal medlemmer, der er gået på efterløn fra arbejde er steget med 10% fra 2009 til 2010 efter at være faldet en smule fra 2008 til Der er altså flere medlemmer fra Bf-a, som ønsker at gå på efterløn i 2010, både fra ledighed og arbejde. Stigningen er dog størst fra ledighed, men her er udgangspunktet også lavt. Tabel 3. Oplysninger fra Byggefagenes A-kasse Efterløn fra ledighed Camilla Vakgaard til BAT bestyrelsesmøde d. 21. maj 2011 Side 1

2 Efterløn fra arbejde % på efterløn fra ledighed , , ,4 Som det ses af tabel 4, så er det de 61 og 62-årige, der oftest vælger at gå på efterløn. Er du stadig i job som 63-årig, så er det ikke så sandsynligt, at du vælger efterløn. For de 58 til 60-årige stiger andelen, der vælger efterløn i takt med alderen. Tabel 4. Overgang til efterløn i byggebranchen, fordelt på alder (alderen er opgjort ultimo 2008) Beskæftigede i 2008 Efterløn Andel i % 58-årige ,1 59-årige ,8 60-årige ,2 61-årige ,1 62-årige ,9 63-årige ,9 I alt ,5 Note: Efterlønsstatus er opgjort i uge Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik, RAS samt Beskæftigelsesministeriets DREAM. Tabel 5 viser udviklingen for de byggearbejdere, der indbetaler til Pension Danmark. Af de første tre kolonner ses det, at andelen af 60+ årige er stigende hen over perioden 2008 til I 2008 er andelen 5,8%, i ,3% og i 2010 er den 6,4%. Andelen af 60+ årige der skifter branche er lille og på samme niveau i 2009 og For medlemmer op til 59 år steg andelen der skiftede branche fra 1,3% til 1,8% fra 2009 til I de sidste tre kolonner ses de medlemmer, som ikke længere indbetaler til Pension Danmark. Det kan være fordi de er ledige eller er gået på efterløn. Andelen af 60+ årige der ikke længere indbetaler er lille og på samme niveau i 2009 og For medlemmer op til 59 år steg andelen der skiftede branche fra 1,3% til 1,8% fra 2009 til Tabel 5: Statistik på medlemmer i bygge- og anlægssektoren Indbetalinger Indbetalinger på anden kode Ingen indbetalinger Medlemmer Op til 59 år 60 år og op Medlemmer Op til 59 år 60 år og op Medlemmer Op til 59 år 60 år og op Kilde: Pension Danmark Camilla Vakgaard til BAT bestyrelsesmøde d. 21. maj 2011 Side 2

3 2003M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M04 Forventningerne i byggeriet svækkes lidt Byggeriets forventninger er svagt svækket i forhold til sidste måned. Den sammensatte konjunkturindikator er -21 i april mod -16 i marts, når der ses bort fra sæsonudsving. Dermed brydes de sidste to måneders stigende tendens. Vurderingen af ordrebeholdningen og forventningen til beskæftigelsen er faldet, og dermed påvirker begge den sammensatte konjunkturindikator i negativ retning. Vurderingen af ordrebeholdningen er faldet fra -37 til -40, mens forventningen til beskæftigelsen de kommende tre måneder er faldet fra 5 til 3. Byggeriets brancher har forskellige forventninger til beskæftigelse, omsætning og tilbudspriser ved licitation de kommende tre måneder. Fælles for dem er dog, at de alle har positive forventninger til beskæftigelse og omsætning. Branchen murere har de mest positive forventninger til omsætning og beskæftigelse. El-installation mv. udtrykker mindst positive forventninger til beskæftigelse og omsætning. Virksomheder, der repræsenterer 37% af beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen, oplyser, at manglende efterspørgsel var årsag til produktionsbegrænsninger, hvilket er på linje med sidste måned. Dårligt vejr er ikke i så høj grad årsag til produktionsbegrænsninger, som det har været de foregående måneder. Virksomheder, der repræsenterer 56% af beskæftigelsen i branchen, oplever ikke produktionsbegrænsninger. Byggeriets konjunkturindikator 2003 april 2011, sæsonkorrigeret Sammensat konjunkturindikator Beskæftigelsesforventninger Ordrebeholdning Kilde: Danmarks Statistik Camilla Vakgaard til BAT bestyrelsesmøde d. 21. maj 2011 Side 3

4 Stabil udvikling i byggebeskæftigelsen Byggebeskæftigelsen faldt med 0,1% fra 4. kvartal 2010 til 1. kvartal 2011, når der tages højde for sæsonudsving. Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg var i 1. kvartal 2011 på personer mod i foregående kvartal. Fordelt efter arbejdets art er den største stigning siden foregående kvartal inden for nybyggeri. Beskæftigelsen inden for nybyggeri er steget med 3,7%, svarende til personer. Hvis man ser bort fra kategorien offentlige virksomheder, så er det murermestrene, der har haft størst fremgang på brancheniveau siden seneste kvartal, idet deres beskæftigelse er steget med 5,8%. De brancher, der har oplevet det største fald i beskæftigelsen, er vvs-installatørerne med 5,9% og anlægsentreprenørerne med 4,7%. I forhold til 1. kvartal 2010 er den samlede byggebeskæftigelse steget med 3,3% eller personer. De fleste brancher har oplevet stigninger. Murermestrene har haft en stigning på 24,3% i forhold til samme periode sidste år. Anlægsentreprenørernes beskæftigelse er steget 13,0%, mens tømrermestrenes beskæftigelse er steget 5,9%. Udviklingen i perioden mellem 1. kvartal 2010 og 1. kvartal 2011 kan være påvirket af forskelle i de vejrmæssige forhold på tællingsdagene. Kun to brancher har haft fald i de faktiske tal, nemlig offentlige virksomheder, hvor beskæftigelsen er faldet 3,9%, og el-installatører som har oplevet et fald på 2,8%. Beskæftigede inden for bygge og anlæg, sæsonkorrigeret Kilde: Danmarks Statistik Beskæftigede ved bygge og anlæg 1. kvt Camilla Vakgaard til BAT bestyrelsesmøde d. 21. maj 2011 Side 4

5 Lønudviklingen i bygge- og anlægsbranchen Som det fremgår af DA s lønstatistik, så har arbejderne i bygge- og anlægsbranchen siden 3. kvartal 2009 haft en reallønsnedgang. I 1. og 2. kvartal 2010 var den årlige lønstigning hele 1,4%-point lavere end inflationen. I 4. kvartal 2010 er inflationen steget til 2,6% og hermed ligger den højere end lønstigningen for alle tre grupper af arbejdere. Efter et stort fald i lønstigningstakten for arbejdere i bygge- og anlægsbranchen er lønstigningstakten steget siden 4. kvartal Fra 3. kvartal 2010 til 4. kvartal 2010 er stigningstakten dog faldet, så der er et yderligere reallønsfald. Således er forskellen mellem bygge- og anlægsarbejdernes lønstigningstakt og inflationen nu 0,5%-point. Forhåbentlig er det et midlertidigt fald i lønstigningstakten og ikke et forvarsel om Sammenhæng mellem inflation og arbejderløn kvartal 2010 Årlig stigning i % 6 5 årlig lønstigning (DA), arbejdere i b&a årlig lønstigning (DA), arbejdere i service årlig lønstigning (DA), arbejdere i fremstilling Inflation K1 2003K1 2004K1 2005K1 2006K1 2007K1 2008K1 2009K1 2010K1-1 Kilde: Danmarks Statistik, samt DA-lønstatistik, Mere boligbyggeri uændret erhvervsbyggeri Statistikken over byggevirksomheden udarbejdes på grundlag af Bygnings- og Boligregistret (BBR). Byggetallene er estimerede med henblik på at tage højde for de erfaringsmæssigt store forsinkelser i indberetningerne af byggesager til BBR. Det vil derfor som regel være nødvendigt at korrigere tallene efterhånden som ny information er til rådighed. Camilla Vakgaard til BAT bestyrelsesmøde d. 21. maj 2011 Side 5

6 Danmarks Statistik offentliggør disse tal af flere omgange, hvoraf den første estimering som regel afviger fra den sidst offentliggjorte. Det bunder i, at der løbende findes mere information til rådighed til at estimere ud fra. Det gør dog også, at man ikke kan vurdere konkret på tallene fra måned til måned, men skal se udviklingen over kvartaler eller år og desuden, at de nyeste tal er grove skøn og ikke skal betragtes som endelige opgørelser. Det er i dette lys, at udviklingen i påbegyndt etageareal skal ses. Det samlede påbegyndte etageareal er steget med 20% i 1. kvartal 2011 i forhold til samme kvartal sidste år. Dette skyldes primært en stor stigning på 42% i det påbegyndte etageareal til beboelsesbygninger og et stort set uændret påbegyndt erhvervsbyggeri. Med den seneste udvikling er det andet kvartal i træk, at der er fremgang i boligbyggeriet, mens der for erhvervsbyggeriet tilsyneladende er tale om et stop for den nedgang, der ellers med enkelte undtagelser har været gældende siden 4. kvartal Den store stigning på 26% i antallet af påbegyndte boliger skyldes i høj grad en stigning på 57% i påbegyndelsen af enfamiliehuse. Den relative fremgang i påbegyndelsen af enfamiliehuse er ligeligt fordelt mellem parcelhuse og række-, kæde- og dobbelthuse. Dermed fortsætter den udvikling i byggeriet af enfamiliehuse, der har kunnet konstateres i de sidste kvartaler. For påbegyndelsen af boliger i etagebygninger er der efter sidste kvartals stigning nu tale om, at det befinder sig på samme niveau som i det tilsvarende kvartal året før. Erhvervsbyggeriet har været på et historisk lavt niveau i det seneste års tid. Der er store udsving fra måned til måned, men tendensen er et uændret niveau for hvert kvartal for sig. For de dominerende typer af erhvervsbyggeri landbrugsbygninger, fabrikker og værksteder samt administrationsbygninger er der tale om store fremgange, mest markant for fabrikker og værksteder med 82%. Omvendt er f.eks. det påbegyndte etageareal til transport- eller garageanlæg nærmest halveret, mens der er tale om et fald på 12% for bygninger til hotel- og restaurationsdrift og lignende liberale erhverv. Camilla Vakgaard til BAT bestyrelsesmøde d. 21. maj 2011 Side 6

7 2006M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M03 Påbegyndt samlet etageareal, kvm Øvrige bygninger Beboelsesbygninger Erhvervsbygninger Kilde: Danmarks Statistik Byggevirksomheden 1. kvt Camilla Vakgaard til BAT bestyrelsesmøde d. 21. maj 2011 Side 7

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Bygge- og anlægssektor befinder sig i en meget dyb krise. Byggeriets beskæftigelse er det seneste år faldet med hele 25. fuldtidspersoner, svarende

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv Væksten de kommende år bliver for lav til for alvor at kaste arbejdspladser af sig i de tre private hovederhverv. Kun privat service kan se frem til en beskæftigelsesfremgang, som dog tegner til at blive

Læs mere

Kommunenotat. Lemvig Kommune

Kommunenotat. Lemvig Kommune Kommunenotat Lemvig Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Lemvig Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked Nr. / Den 7. november Boligmarkedet står foran en større afkøling Fremgangen i det private forbrug bidrager i høj grad til højkonjunkturen i dansk økonomi. Det private

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet KVI NDEROGMÆND PÅARBEJ DSMARKEDET 2013 Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2013 Indhold 1 Sammenfatning... 5 2 Deltagelse på arbejdsmarkedet... 7 2.1 Befolkningsudvikling... 7 2.2 Arbejdsstyrkens sammensætning...

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Til og med august 2014 19. september 2014 Michel Klos 1 Indhold Indledning... 3 Dagpenge:... 4 13.850 mistede deres dagpengeret

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Dansk Byggeris Konjunkturanalyse juli 2007

Dansk Byggeris Konjunkturanalyse juli 2007 Dansk Byggeris Konjunkturanalyse juli 27 INDHOLD 2 Indledning 3 Dansk økonomi 4 Hovedtendenser 5 Her har vi ændret vores skøn 5 Beskæftigelsen 6 Ledigheden 9 Politiske initiativer 9 Byggeri i alt 1 Boligbyggeriet

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

DEN ØKONOMISKE SITUATION

DEN ØKONOMISKE SITUATION i:\november 99\den oek-sit-sb-ms.doc Af Steen Bocian og Michael Schrøder RESUMÉ 3.november 1999 DEN ØKONOMISKE SITUATION Ifølge den seneste opgørelse af Dansk Arbejdsgiverforening er tendensen til faldende

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Historisk høj ledighed inden for de offentlige LO-fag

Historisk høj ledighed inden for de offentlige LO-fag Historisk høj ledighed inden for de offentlige LO-fag Ledigheden for de offentlige LO-uddannelser er steget støt siden 28 modsat alle andre uddannelsesgrupper, hvor stigningen i ledigheden er aftaget i

Læs mere

Ændring i udnyttelsen af efterlønsordningen som følge af øgede pensionsopsparinger

Ændring i udnyttelsen af efterlønsordningen som følge af øgede pensionsopsparinger Ændring i udnyttelsen af efterlønsordningen som følge af øgede pensionsopsparinger 23. maj 2011 Sune Sabiers sep@dreammodel.dk 1 Indledning Efterlønsordningen som den ser ud i dag påvirkes af modtagernes

Læs mere

BAT Nr. 2 marts 2006. Ansæt de ledige bygningsarbejdere!

BAT Nr. 2 marts 2006. Ansæt de ledige bygningsarbejdere! BAT Nr. 2 marts 2006 Dommedagsprofetier om flaskehalse på arbejdsmarkedet og overophedning af økonomien. Side 3 Fortsat mange nedslidningsskader, overhyppighed af kræftsygdomme og lungesygdomme efter udsættelse

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM MOD UDGANGEN AF 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere