LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN 339.3^ Ib? v. 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN 339.3^ Ib? v. 4"

Transkript

1

2 LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN 339.3^ Ib? 1393 v. 4

3 The person charging: this material is responsible for its return to the hbrary trom ^^hich it was withdrawn on or before the Latest Date stamped below. Theft, mutilation. ond underlining of book» ore reasons for disciplinory action ond moy result in dism.ssol from the University. To renew coil Telephone Center, UNIVERSITY OF ILIINOIS HBRARY AT URBANA-CHAMPAIGN -L a i.u';. \.} MAY 1 i 19 $6 Auo 3 v^ :5 L161 O-1096

4

5 r

6

7 HENRIK IBSEN SAMLEDE VÆRKER IV

8

9 ilemlik li;skx SAMLEDE VÆRKER FJERDE BIND KØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDELS FORLAG (F. HEGEL & SON") CHÆBES BOOTH YKKE Kl 1899

10

11 INDHOLD: Sido Bibliografiske Oplysningeh ved J. B. Halvorsen. I-X Vill De unges forblxd. Lystspil i fem akter 1 DiGTE 225 >./ «05

12

13 i;ii;ij( MULxnsKE oplysmxgi^pi VEU J. B. HALVORSEN. De unges Forbund, hvortil Planen blev iidkastet under Digterens Ophokl i Italien ISfiS, blev skrevet i Dresden om Vinteren 18G8 1)9. Det var færdigtrykt i Septbr. s. A. og blev samtidig med Udgivelsen indleveret til alle Hovedtheatre i de nordiske Lande, hvor det ogsaa kort derefter kom til Opførelse. Før denne havde dog Læseverdenen allerede gjort Bekjendtskab med det den 31. Septbr udkomne De ung-es Forbund. Lystspil i fem Akter Udgaver. af Henrik Ibsen. Kbhvn S. Dette tørste Oplag var paa :20(M> Exemplarer, men allerede i Novbr var et nyt paa 1500 i lo.xemplarer Boghandelen. hvorefter Rækkefølgen af Skuespillets Cdgaver i Originalsproget, alle uden anden Ændring end Retskrivningens, som fra 2. med Stockholms- Udff. blev i bragt Samklang inødets Beslutninger fra Sommeren 1869, er bleven lolgonde : De unges fori)und. i Lystspil fem akter. Andet oplag. Kbhvn. [4. Novbr. J :25 S. Tredje oplag. Kbhvn. [12. Decbr.] s. 230 S. Fjerde oplag. Kbhvn. [12. Febr.

14 1 17. II S. Femte oplag. Kbhvn. 22. Novbr.l S. Sjette oplag. Kbhvii. Dccbr.] S. Over- Tbe League of Youth. Translated by Wilsættelser, liam Archer. [Trykt S i Vol. I. af Ibsens Prose Dramas". Autborized Translation. Ed. by William Archer. London ] Lunion des jeunes. Tradiiction Pierre Bertrand et Edmond de Nevers. [Trykt S i T. VII. af ThéAtre d'henrik Ibsen". Paris ] Sojuz Mo lo de z Drama v i. 5-ti dcistvijach. Perevod I. Jurovskago. [Trykt S i T. II. afsobranie sotinenij Henrika Ibsena. Izdanie I. Jurovskago. S. Peterb ] Der Bund der Jugend. Lustspiel in fiinf Aufziigen. Nacb dem Norwegischen Henrik Ibsens. Deutsch von Adolf Strodtmann. Berlin S. Der Bund der Jugend. Lustspiel in fiinf Aufziigen. Deutsch von Adolf Strodtmann. Einzige vom Verfasser autorisierte deutsche Ausgabc. Zweite Auflage. Berlin Bl., 143 S. (0. m. T.:,,Nordische Bibliothek herausgegeben von deretter indlemmet i de Julius Hoffory, Bd. IX.", og hos Forlæggeren S. Fischer, Berlin, udkomne..henrik Ibsen's Werke, hg. von Julius Hoffory: Moderne Dramen", L, ) Der Bund der Jugend. Schauspiel in fiinf Aufziigen von Henrik Ibsen. Deutsch von Wilhelm Lange. Unter Mitwirkung des Verfassers veranstaltete deutsche Biihnenl)earbeitung. Leipzig [ o 99 S. ((». m. T.: Reclam"s Univ.-Bibl. No og senere indlemmet i samme Forlæggers Ibsen's Gesammelte Werke, II." Lpz. [1889].) Konimen- H. Jæger: Henrik Ibsen (Kbh. 1888), S. 211 tarer.

15 ra -2-2i: H. Jæger: Henrik lltsen og hans værker (Kra. l^i):>), S. N7 95; G. Brandes: Henrik Tbsen ikmi. IMt.si, S ; G. Ih-andes: Kritiker ug IVrtræter. 1. Udg. S. 24G-254 og 2. Udg. S ; E. Brandes: Dansk Skuespilkunst, S. 131 fg. og 218 fg.; (Mir. M(dlie(li: Fra Danaidt-rnes Kar. S ; A. Schatk: Udviklingsgangen i H l.'s Digtning (Khli. 1S97), S ;''V. Vasenius: Henrik Ibsen (SHilni. 1SS2), S ; L. Passarge: Hrnrik Ibsen (Lp/.. 1SS3. S ; E. Reich: Ibsen's Drani.Mi (Dresden u. Lp/. 1894). S : A. Garde: Der Grundgedanke in Ibsens Dichtung (Lp/. 1.S98), S ; Ad. von Hanstein: Ibsen als Idealist (Lp/. 1n97), S ; (>. Brahni: Henrik Ibsen (Berlin 1887), S ; H. H. Boyesen: A Commentarv on the Writings of Ibsen (New York LS94). S. 12*9 140: A. Ehrhard: Ibsen et le Theatre contemporain (Paris 1892), S ; Aftenbladet 1869, No. 241 og 247 [af Kr. Elster]; Nord. Tidskr.. utg. af G. K. Hamilton, 1869, S af G. Rosenberg. Da A. Strodtmanns tyske < >versættelse af dette Opførelser. Stykke var udkommen, blev det af en Anmelder i..kohl. Zeit." s. A. vtret, at det mere var et Læsedrama end et Scenestykke. D<nine Dom er dog ikke ble ven stadfæstet i Digterens Fødeland i det mindste, hvor intet lbsen's Stykke har oplevet saa mange Opførelser. Det gik forste Gang paa Kristiania Theater 18. Oktbr. IS69 og oplevede sin lood.- (Ipforelse 14. Septbr. Ls91: og det har til Marts IMHI gaaet ialt 121 Gange. Det fremkaldte den forstf, men navnlig den anden og tredje, Forestillingsaften i lsr)9 en heftig politisk-æsthetisk Meningskamp niellem Tilskuernes Klappere og Pibere med elterfolgf-nde Bladfejde, hvorom Efterretningen naaede Forfatteren under hans < phold i Ægypten ;

16 IV i Digtet Ved Port Said" (ndfr. S. 3(39 fg.) gav han Udtryk for den Stemning, som herved vaktes hos ham. (Angaaende Theaterslaget og den dermed sammenhængende Bladfejde henvises ellers til Norsk Forf.-Lex. III., S. 51 fg. samt til de senere fremkomne Meddelelser i Dagspst. 1895, No. 326 af E. Vullum og i Stav. Avis 1896, No. 98 af Fr. Liitke). Paa den nationale Scene i Bergen har det oplevet en Række af Opførelser fra 27. Februar 1877 til 11. Marts Paa andre norske Theatre er Stykket opført af rejsende Selskaber (norske eller danske) fra 1871 af, sidste Gang af Direktør Otto's norske Theaterselskab paa Kristiania Tivoli 15. Maj Paa det kgl. Theater i Kjøbenhavn var De Unges Forbund" det første Stykke af Ibsen, som Theatret opførte; denne Forestilling, sat iscene af Fru Heiberg, fandt Sted 16. Februar 1870; det gjenoptoges paa Repertoiret Sæsonen 1876 i 77, men har ialt hidtil blot oplevet 24 Opførelser. Den ll.decbr kom Stykket første Gang frem paa Dramatiska Theatern Stockholm, hvor i det oplevede en lang Række Forestillinger og sidst gjenoptoges i April 1894 i Anledning af Knut Almløfs Gjæstespil Daniel i Hejres Rolle. I 1887 gik det første Gang paa det svenske Theater i Helsingfors, hvor det ogsaa har været spillet 1893 i og 1894: det finske Theater i Helsingfors var imidlertid den første Scene dersteds, som bragte Stykket frem, nemlig i Septbr i en utrykt Oversættelse { Xiiorteii liitto^^} ved Professor E. Aspelin. I Berlin var Stykket 1889 antaget til Opførelse af den daværende Direktør for Neues Theater og Residenztheater, Lautenburg, som imidlertid kom i Proces med Stykkets tyske Scenebearbejder, W. Lange, lige før Førsteopførelsen som saa blev udsat ad, calendas græcas, idet denne Proces endnu ikke

17 liavde fundet sin endelige Afgjorelse i I Strodtnianns < >versættelse er dog Stykket bleven i D.rliii sjtillet af..freie Volksbiihne" i' ( )ktl)r. 18U1. Digte. For niigle Aar siden erhvervede Universitets-Bibliotliekft i Kristiania blandt andre Ibsen'ske Haandskritter tva bans tidligste Forfatteraar et lidet sirligt indbundet Oktavbiiid. som, renskrevet med hans egen Haand, imlebolder Blandede Digtninger. Fra Aarene 1848, 1849 og 1850". (8. 78 S.) Der findes heri ^2{\ Digte, hvoriblandt de under hans Grimstadophold skrevne og i hans Fortale til :2. < ^jtlag af..catilina" omnævnte.,til Ungarn" og hans Sonetkrans,,Vaagner, Skandinaver!" samt Balminder, et Livsfragment Poesi i og Prosa". Samlingen, for hvis Indhold Henrik Jæger delvis har redegjort i sit Festskrift fra 1888 (S ), har vistnok været bestemt til Udgi velse efter Forfatterens Ankomst til Kristiania, men er rimeligvis blev en afvist af Forlæggerne, ligesom.,(]atilina" blev det. Næste Gang Forfatteren tænkte paa at udgive en Samling Digte var i 1858, men den Gang er Forsættet stanset af Digteren selv, tbi i det opbevarede Haandskrift (ogsaa paa Universitets-Bibliotbeket i Kristiania), hvilket har Titlen,,En Li v svaa r. Digte af Henr. Ibsen. 1858". (4. 4 upag. Bl.) har ban stoppet op midt i et Digt paa Side 7 og nogen Fortsættelse synes aldrig at have existeret. Blandt andre Ting af Interesse i dette Fragment fra 1858 tør man vel regne følgende profetisk-selvbevidste Slutningsstrofe i det første Digt: Overbord med Fornuftens Ballast Ivun! Sæt til sau den sidste Klud! Kanhænde jeg sejler min Skude paa Gnind, Men je:^ sejler jer agteriid!"

18 VI Som man ser den første Form for Falks og Studenterkorets Slutningsstrofe i Kjærlighedens Komedie". Ibsen havde mere end tyve Aars lyriske Produktion hag sig, da han for Alvor tog fat paa at samle et Udvalg af sine spredte Digte. I det lille Duodezhind, som udkom i de første Dage af Maj 1871, havde han udeladt ikke faa af sine lyriske Frembringelser fra sit Forfatterlivs første Tiaar og underkastet adskdlige andre, som han godkjendte ved at optage dem i Samlingen, en mere og mindre I gjennemført Omarbejdelse. det senere udkomne ^det ( >plag blev enkelte Digte fra den mellemliggende Tid føjet til, men ellers er i de senere Udgaver ingen Ændring ble ven foretagen enten i den Form, Forfatteren ved sin første kritiske Samling havde givet dem, eller i den forøvrigt ikke kronologiske Orden, hvori de var meddelt. Først i nærværende Udgave er Samlingen bleven øget med et Par i tidligere Udgaver ikke optagne Digte (S , 434 og 43C)). Udo^aver. Dig^te af Henrik Ibsen. Kbhvn BL, 178 S. Der gik 4 Aar, før dette Oplags 4000 Exemplarer var udsolgt, hvorefter Rækkefølgen af Udgaverne er bleven: Digte af Henrik Ibsen. i2det forøgede oplag. Kbhvn. Decbr ^ S. -- Tredie oplag. Kbhvn! BL, 202 S. Fjerde oplag. Kbhvn BL. 202 S. Femte oplag. Kbhvn BL, 203 S. Sjette oplag. Kbhvn BL, 203 S. Syvende oplag. Kbhvn BL, 203 S. Over- Gedichte von Henrik Ibsen. In deutschen sættelser.

19 Kra. VII Xti ell bi hl unge a von Dr. Hermann Neumann. Wolfenbiitfel INNC. S. VI S., SU S. G ed i (lite von Henrik Ibsen. Vollslandige Ausgabe. ('bertragen nnti erliiutert von L. Passarge. Leipzig 18.sl. S. 140 S. I<>. m. T.: Reclanis rniv.-i^ibl. No. ^2\:\0.) H. Jæger: Henrik Ibsen (Kl)bvn. ISSN), S. Kuinmen- 48- Uo (»g"-j:{s -^44: II. Jæger: Henrik Ibsen og hans værker I isori), , 1^20120 og 2:24 fg.; Rudolf Scbmidt: Ad egne Veje (Kbbvn. JN84), S. 2C>4 2s:{; P. H. Wicksteed: Four Le.- tures on Henrik Ibsen, S. 1-^27; H. H. Boyesen: A Connnentary on the Writings of Ibsen, S. 141!()<); La Nouvelle Revue l8'jo. 15. Juli af Gustav Ivalin: Nær og Fjern, V., No. 171 af 0. Borchsenius og Skill. -Mag S (5. de to sidste Steder om Diglcyklusen,.I Billedgalleriet" fra 1859; Norsk Skoletidende 1880, S. 305 fg. Efter den Orden, hvori Digtene er meddelt i de foreliggende Udgaver, gives her nedenfor til bedre Forstaaelse af deres Text Oplysninger om Tidspunktet for hvert enkelt Digts Tilblivelse eller første Olfentliggjorelse samt om metriske Oversættelser af dem til fremmede Sprog, udenfor de ovennævnte tyske Sandinger og de til hans dramatiske Arbejder horende, hvilke findcs paa sit Sted i disses ( Kersættelser. En Række Prosaoversættelser til engelsk af Ibsen'ske Digte fmdes i det ovfr. anførte.skrift af P. H. Wicksteed: Four lectures on Ibsen" og fransk til ved E. Lie og van Bever Le Magasin international" (Paris 1890) [af i.,edderfuglen"...forvikhnger",,,lysræd" og Med en Vandlilje"], samt i..l"aube" (Paris 189(5) [af Til min Ven Revoiutionstaleren"). Oversåt til eller rettere gjengivet paa fransk Prosa af E. Tissot er endvidere..med en Vandlilje",,,En Svane", Borte",,,Mindets larer,

20 VIII Magt", Troens Grund" og.,forviklinger", alle trykt i,,le dranie norvégien" (Paris 1S93), S Endelig er tre i Digte fransk Oversættelse ved Leon Matthey trykt i Revue Blanche" for 15. Juli En Stjerne ved hvert Digts Titel ndfr. betegner, at den Text, som fra Forfatterens Haand foreligger i Udgaven af 1871 og senere, er forskjellig fra Formen i de første Tryk; for en textkritisk Redegjørelse herfor i det enkelte er her ikke Stedet; dens Udførelse vil dog være lettet ved disse Henvisninger. Spille mænd* i den oprindelige Form trykt i Andhrimner" 1851, 2. Kv., Sp. 46, indlagt som Bygdeskræddernes Vise i Brynjolf Bjarmes fortællende Digt En Lørdagsaften i Hardanger". Kong Håkons gildehal* lu. Nyhedsbl. 1858, No. 9, 28. Februar, som Text til et Billede af Kongehallen i Bergen. I samme Blads No. 37, 12. Septbr. er ellers, trykt den Iste Sang af et ufuldført fortællende Digt med samme Navn, hvori Ibsen skildrer den unge Kongsdatter Margretes (,,Pigen fra Norge "s) til Afrejse Skotland efter Trolovelsesfesten i Haakonshallen i Oktbr Byggeplaner*; Markblomster og potteplanter*; En 111. fuglevise* Nyhedsbl. 1858, No. 11, 14. Marts, alle tre skrevne tidligere og af Bladets Redaktion meddelt her, efter Udvalg af en da utrykt Samling; rimeligvis menes hermed den ovfr. omtalte Digtsamling En Livsvaar", som da har været bestemt til at give et Udvalg af Forfatterens hidtil skrevne Digte med de i Haandskriftfragmentet bevarede og flere andre som Indledning.., Byggeplaner" er oversåt paa tysk i,,preuss. Jahrbiicher" Bd. 82 (1895), S. 99, og paa engelsk af Hj. Hj. Boyesen i hans A Commentary on the Writings of Ibsen", S En Fuglevise" er

21 IX ( versal i juui tugelsk..translations from the Norsc" (GloiR-esler i^7(»), S. til; i)aa Ivsk Preuss. Jalir- i biklier", Hd. 82, S. 100 %. På Akershus* Amlhrininer 1.S51, I. Kv., Sp. 4i> fg., derefter omarhejdet i 111. Nyhedshl. l<s(i3, No. 1 og atter ny Textrcdaktion i i Digte af 1<S71. Edderfuglen* Audluiiiiner lm51, i>. Kv., Sp. <)2 %. Oversåt paa engelsk i Translations ironi the Norse" (Gloueesier 187G), S. 62; paa hollandsk i Ffstiuuneret af De Lantaarn" (Amsterd.) 1"). Marts 1SS>S; paa tvsk i.,preuss. Jahrhiicher". LM..s:>, S. UcS. Med en vandlilje* 111. Nyhedsbl. 18G3, No. 4. Oversåt paa tysk i Album nordgerm. Dichtung'-. I., (Lp/. is(ks), S Fugl og fuglefænger skrevet i Begyndelsen af oo-aarene, første Gang trykt i Oversåt paa engelsk af Hj. Hj. Boyesen i hans A (lommentary [osv.]", S. 149 fg. paa polsk ; i L. v. Engestroms Biografi af Ibsen (Warszawa 1875), S. b»i fgḃergmanden* Andhrimner 1851, 2. Kv., Sp. 143 fg., derefter omarhejdet i III. Nyhedsbl. 1N03, No. 5 og i tredie Textredaktion i Digte af 1^71. Oversåt paa engelsk af Hj. Hj. Boyesen i hans..a Commentary [osv.j", S 151 fg. Min unge vin skrevet i Bergen omkring 1S5(), første Gang trykt i Digte af 1871, jfr. Sonnet XXI i Digtcyklusen I Billedgalleriet'" i 111. Nyhedsbl. lcs51), se efterfolgende Anm. - III. Lysræd* Nyhedsbl. 1859, No. 39, 25. Septbr., tilhørende den der optagne Digtcyklus 1 Billedgalleriet" (Sonnet XVIII), som indeholder Erindringer og Stemningshilleder fra hans første Besøg i Dresden-Galleriet Sommeren Bladets Redaktion havde udvalgt denne Oyklus af den ovfr. om-

22 x talte Samling; Digtet var skrevet tidligere, omkring Midten af 50-Aarene, blev i ny Omarbejdelse trykt i 111. Nyhedsbl. 1863, No. G og atter lidt ændrefc i Digte af Oversåt paa tysk i Album nordgerm. Dichtung", I., ^Tti fg. ; en anden tysk Overs, i Preuss. Jabrbucher" Bd. 82, S Digte r ens vise skrevet 1860 som Falks Sang i Komedien Svanhild" og derfra, blot med Rettelse af et Par Udtryk, overflyttet til dennes Omarbejdelse fra 1862: Kjærlighedens Komedie". Oversåt paa engelsk i E. W. Gosse: 0n viol and flute'" (Lond. 1873), S. 62 fg. og i samme Forf.s Studies in the literature of northern Europe" (Lond. 1879). S. 41. Kløften skrevet under Forfatterens første Ophold i Italien ca og første Gang trykt i Digte af Højfjeldsliv* skrevet som Text til et Tableau af K. Bergslien ( En Aften paa Sæteren"), stillet paa Kristiania Theater ved en Aftenunderlioldning 9. Decbr og fremsagt af Fru Gundersen, hvoretter Digtet blev i 111. trykt Nyhedsbl. 1860, No. 5, 29. Januar. På sangertog* skrevet ombord paa Dampskibet Lindesnæs" paa Rejsen til Sangerfesten i Bergen i Juni 18(53 og trykt i 111. Nyhedsbl. s. A. No. 26, 28. Juni. En svane skrevet under hans første Ophold 1 Italien ca første Gang trykt i Digte 1871, jfr. dog Sonnet III i I Billedgalleriet". af Oversåt paa polsk i L. v. Engestrøms Biografi af Ibsen (Warszawa 1875), S. 90 fg. Priset være kvinden! skrevet til og sunget paa Ballet ved i Sangerfesten Arendal 13. Juni 1859, trykt i 111. Nyhedsbl. s. A. No. 26 og med nogle ubetydelige Ændringer optaget i Digte af 1871.

23 XI 4 ile Juli 1^59 skrevet til Morgbl. 1S50, No. 181, 4. Juli. og onidelt i Sa-rliyk ved en Folkefest paa den da ( dodssyge Kong >skar I.s Fødselsdag 18')V> ved St. (Mafs Bad paa Modum, ved hvilken bl. a.,,andlirininer"s tre Tdgivere, Ibsen, P. Botten- Hansen og A. ( >. Vinje, var tilstede som indbudne Gjæster. Skolehuset* skrevet til og sunget ved Indvielsen af Lillehammer Latin- og Realskoles nye Bygning 5. Novbr. 1858, derefter trvkt i Skolens Indbydelsesskrift for 1859, S. 23 fg. Folkesorg* skrevet for Morgenbladet 1859, No. 21H. 8. August, Kong Oskar I.s Begravelsesdag. Til Thingmændene* skrevet til og sunget ved Festlighederne i Kristiania 17. Maj 1860, trykt i et særskilt Hefte,,Sange ved Festlighederne 17. Mai 1860" (S. IV fg.) og derpaa i 111. Nyhedsbl. s. A. No. 21. Hils l-n til Svenske r ne skrevet og særskilt til trykt Storthingets Fest for den svenske Rigsdags Deputation ved Kroningen i Trondhjem 5. August 1860, derefter aftrykt i Samtidens Blade. Til de genlevende* skrevet i Anledning af J. L. Heibergs Død og trvkt i Morgbl. 1860, No Til professor Sch we gård* skrevet i og særskilt trykt som Studenternes Hyldingssang ved S.s 25 Aars Jubilæum 13. Maj 1860, derefter trykt i 111. Nyhedsbl. s. A. No. 21. Vuggevise af..kongsemnerne" (1863), 3. Akt. 1. Udg. S Oversåt paa engelsk i..translations from the Norse" (Gloucester ln7(>j, S. 63; i P. H. VVicksteed: Lectures on Ibsen (Lond. 1892), S. XIII; paa tvsk af W. von i Bory..Preuss. Jahrbucher" Bd. n2, S. 110 fg. Borte! ^ skrevet i Genzano Sommeren 1864

24 XII efter en privat Fest for en besøgende norsk Familje, første Gang trykt i Digte af Oversåt paa tysk i Preuss. Jahrbucher" Bd. 82, S Stormsvalen Omarbejdelse af en tidligere utrykt Text fra 50-Aarene. Oversåt paa polsk i L. v. Engestrøm: Henryk Ibsen (Warszawa 1875), S. 89 fg. Agnes af Brand" (1865). Oversåt paa engelsk i E. W. Gosse's 0n viol and flute" (Lond. 1873), S. 60 fg., og derefter i samme Forf.s Studies in the literature of Northern Europe" (Lond. 1879), S. 52; i P. H. Wicksteed: Lectures on Ibsen", S. XIII fg.; paa hollandsk i Festnummeret af De Lantaarn'- (Amst.) 15. Marts 1888, S. 47. i Stambogsrim skrevet ca. 1866, jfr. Sonnet I A Billedgalleriet". Min dets magt skrevet i Italien ca. 1864, første Gang trykt i Digte af Oversåt paa hollandsk i De Lantaarn" (Amst.) 15. Marts 1888, S. 45; paa polsk i L. v. Engestrøm: Henryk Ibsen (Warszawa 1875), S. 88; paa tysk i Preuss. Jahrbucher" Bd. 82, S Åbent brev skrevet i Novbr og trykt i Aftbl. s. A. No. 288 som Svar paa H. 0. Bloms Digt Til Skuespiller V. Wiehe" i s. Morgbl. A. No. 337 i Anledning af Wiehes da besluttede Afgang fra Kristiania Theater. Ibsens Rimbrev fremkaldte et nyt fra H. 0. Blom i Morgbl. 1859, No Til en bortdragende kunstner* skrevet til og sunget ved en Afskedsfest i Kristiania Kunstnerforening 30. Maj 1863 for den til Danmark tilbagevendende Skuespiller Chr. Jørgensen og derpaa i trykt Aftbl. s. A. No Ørnulfs drapa af Hærmændene" (1857), 4de Akt, 1. Sc, paa et Par enkelte Udtryk nær

25 XIU stemmende med Texten i det oprindelige Haandskrift fra 1857 og i ( )riginaludgaven fra Frederik den sv vendes minde skrevet til og. efter en Tale af Lektor Tlmasen, sunget ved det norske Studentersanifnnds Fest til Fædrenes Minde 13. Januar 1864, derefter i 111. trykt Nyhedsbl. s. A. No. 3: den eneste Textforandring i Udgaven af 1871 er næstsidste Linjes..Tysken, Slaven og Kroaten" til..slaven, Venden og Kroaten". En broder i nod skrevet i Decbr i 111. og trykt Xybedsbl. s. A. No. 50, hvoraf en Del Særtryk toges til Omdeling i de nordiske Riger. Optaget i Digte af 1871, blot med Ændring af totre Ord. Oversåt paa polsk i L. v. Engestrøm: Henryk Ibsen (Warszawa 1875), S Troens grund skrevet i Rom kort efter Forfatterens Ankomst dertil Oversåt paa polsk L. v. Engestrøm: Henryk Ibsen, S. 67 i fg.; i paa tysk Preuss. Jahrbiicher", Bd. 82, S. 117 fg. Stort hings-gården* Prolog ved en Festforestilling Anledning af Nedlæggelse af Grund- i stenen td den nye Stortbingsbygning 10. Oktbr. 1861, trykt i Morgbl. 1861, No af 1860 Terje V gen skrevet i i Slutningen og forste Gang trykt i I11. Nyhedsbl.'s Nytaarsgave for 1862", S , bvorfra Diglet, blot med Ændring af et eneste Ord, optoges Udgaven af Med i Iliustrationer af Aug. Jerndorff trykt i Romancer og Digte", udg. af Cbr. Richardt (Kbh. 1882), S Med Tegninger af Cbr. Krohg i en særskilt Pragtudgave (Kbb Fol.). Oversåt paa engelsk af Johan A. Dahl i Norwegian and Swedish Poems" (Bergen 1872), S. 4 25; af Emil Nicolaysen i..indbydelsesskrift fra Aars og

26 XIV Voss' Skole" (Kra. 1874), S. 5 15; i Translations from the Norse" (Gloucester) 1876, S , dels i metrisk Form, dels i i Prosagjengivelse; P. H. Wicksteed: Lectures on Ibsen, S. 5 8, dels et Referat, dels en Prosaoversættelse; paa polsk, delvis i metrisk Form, i L. v. Engestrøm: Henryk Ibsen, S ; paa tysk i A. Strodtmann: Das geistige Leben in Dånemark", S En Eftertryksudgave af Digtet udkom i Bogform i Minneapolis og Chikago 1888 (8. 15 S.) med Omslagstitel..Skandinavisk National-Bibliothek No. 35". En plagieret Efterdigtning, dog ikke i Originalens Versemaal, men en udvandet og talentløs Gjengivelse Linje for Linje af Originalens Indhold, med en saakaldt original Indledning paa 13 Sider, er,,terje Wigen. Eine nord'sche Mahr von R. Echtermeier". (Braunschweig ) Forviklinger* 111. Nyhedsbl. 1862, No. 37, med nogle faa, lette Sprogændringer i Digte af Oversåt paa engelsk af Hj. Hj. Boyesen i hans,,a Commentary [osv.]"', S. 155 fg. Fra mit Husliv skrevet i 1864, paa den Tid, da de første Planer til Kejser og Galilæer" sysselsatte Digteren, ikke trykt før i Digte af En kirke Omarbejdelse fra ca af et ældre utrykt Digt. I Galleriet skrevet i Dresden Vinteren efter Gjensynet af Galleriet der; jfr. I Billedgalleriet" i III. Nyhedsbl. 1859, No. 38 og 39 (se ovfr. S. IX fg. ) De usynliges kor af Brand" (1865). På vidderne skrevet i Kristiania Vinteren og første Gang trykt i I11. Nyhedsblads Nytaarsgave for 1860", S Uden mindste Ændring optaget i Digte af Jfr. Kommentarer af Dr. C. i Rosenberg Dansk Maanedsskrift

27 det XV 18«'tO, II. 477 {'ii.\ af Villi. Poulsen i Nord. månedsskrift fg.; at" A. Schack i Udviklings- i 11. gangen liisens Digtning", S. 33 3*J, cfr. S. :>(>:>. Kvindernes bon af Kongsemnerne'" (18(J3). Oversåt i paa polsk L. v. Engestrøm: Henryk Ibsen. S. '.>() fg. Tak - skrevft i l\oni paa den Tid, da Forfatteren syslede med den kritiske tijennemgaaelse og Sanding af Digte fra Abrabam Lincolns mord skrevet i Rom 1865 og første i Ciang trykt det danske Fædrelandet s. A. No Oversåt paa engelsk af Th. A. Schovelin i Scandinavia, Vol. I. (Chicago ), S. i>59 fg. Til min ven revolutions-taleren! skrevet til en svensk Ven og Politiker, A. H., Overs, paa engelsk af Hj. Hj. Boyesen i A Commentary [osv.j", S. 162; paa polsk i L. v. Engestrøm: Henryk Ibsen. S. 6r» fg. Uden navn skrevet efter Samvær med Kong Carl XV. 1869, dog i aldrig sendt til ham og forst i trykt Digte af Oversåt paa polsk L. i v. Engestrøm: Henryk Ibsen, S Ved Port Said skrevet i Ægypten Novbr. i 1869 ved Etterretningen om l^dpibningen paa Kristiania Theater af De Unges Forbund". Til Frederik Hegel skrevet 1870 og første Gang offentliggjort i nærværende Udgave. Ballonbrev skrevet i Dresden i Decbr. 1870, adresseret til Fru Frederika Limnell f. Forss- i berg (j Stockholm 1892), i hvis Salon Brevet blev læst hojt for Husets Cjæster samme Aften, det kom, af den eneste tilstedeværende norske Gjæst, Fru Laura Kieler (se dennes Silhouetter", S. 4). Først noget senere blev Digfet trvkt i svenske Afton-

28 XVI bladet og i det norske Morgenbladet 1871, No. 8, hvor Forf. nu havde foretaget den (forresten eneste) Ændring: Originalbrevets Husk paa Dybbøls faldne Helte" var bleven til Kongedybets muntre Helte" (ndfr. S. 388). I Passarge's tyske Oversættelse er Digteren paa et Par Steder bleven underkastet Oversætterens Censur paa Grund af die darin enthaltenen peinlichen Angriffe auf die deutschen Waffenerfolge des Jahres 1870". Han har nemlig Oversættelsen udeladt de fire Linjer 0g saa tænk Dem i Dagens Mænd" osv. (S. 388), foretaget Ændringer og Strygninger i det følgende Afsnit (S. 389), og endelig gjengivet de berømte Linjer (S. 390): Thi mod Skjønhed hungrer Tiden, men det véd ej Bismarcks Viden" saaledes: Denn die Zeit nach Schonheit hungert, wie ein Bettler steht und lungert". Allerede i 1871 var ellers Ibsen i Tidsskriftet Im neuen Reich" bleven angrebet for enkelte Udtryk i sin Digtsamling, hvorved han paastodes at have krænket Tyskland og det tyske Folk, dels i Ballonbrevet", dels i Abraham Lincolns mord" (S. 360: De tusend fra Løgnens Land"). Dette Angreb blev den Gang besvaret af i Digteren et Brev til Tidsskriftets Udgiver, som i Oversættelse er Norsk Forf. -Lex." i trykt III. 53 fg. I Udtog er Ballon. brevet" overs, paa polsk i L. v. Engestrøm: Henryk Ibsen, S. 79 fg. Rimbrev til fru Heiberg skrevet i Dresden i Paaskeugen 1871 og kort efter Afsendelsen trykt i Digte fra samme Aar. Ved et bryllup skrevet 1874 til Forlagsboghandler Jacob Hegels Bryllup, for første Gang offentliggjort i denne Udgave. I en komponists stambog skrevet i Edvard Griegs Stambog, Rom i Februar 1866, første

29 Gang trykt XVII i IIainiltun*s Nordisk Tidskrift 1870, S. 90. Bræiidte ski he skrevet 1871 ved Afslutningen af Digtsaiulingen fra sainiiie Aar. Oversåt paa liollaiulsk i De Lantaarn" (Amst.) 15. Maris 1888, S. 45. Efter sin nye Bosættelse i Norge skrev Ibsen foran i et Exemplar af Catilina", der med hans ovrige Værktr blev til skjænket Kunstnerfestens Marked i Kristiania i Januar 1892, følgende Variant til dette Digt: Mod Snelantlets Hytter fra Solstrandens Krat red hjemløs en ixytter hver eneste Nat Nys steg han af Hesten, fandt aalien hver Dør kunde hjemløse Gjæsten kansko kommet lidt før? Sangerhilsen til Sverige skrevet til og sunget af de norske Sangere ved Studenterniødet i Upsala Langt borte skrevet i Munchen Juni 1875 i Anledning af Studenterniødet i Upsala s. A., hvortil Digteren havdt- modtaget Indbydelse, og trykt kort Tid efter i Tidsskriftet Det nittende Aarhundrede", April Septbr. 1875, S. 265 fg. Oversåt paa tysk med en Indledning af Ad. Strodtmann i Paul Lindaus Die Gegenwarf VIII (1875), S. 57 fg. Ibsens Digt fremkaldte Svaret Nissen, Rimbrev til H. 1. fra M. J. Monrad" (Kra. 187G. 8. U> S.). Kt rimbrev skrevet 1875 til Dr. G. Brandes og der paa offentliggjort Det nittende Aarhundrede" i 1875, April Septbr., S. 345 fg. Oversåt paa bol-

30 XVIII landsk i De Lantaarn" (Arast.) 15. Marts 1888, S. 46 fg. Ved tusendårs-festen skrevet til og i Særtryk uddelt ved Tusendaarsfesten i Kristiania 18. Juli 1872; ogsaa oplæst ved den officielle Fest i Haugesund samme Dag. Et vers oprindelig skrevet paa tysk som Tilegnelsesdigt til en tysk Dame foran i en ny Bog, senere trykt i Deutsche Rundschau" Novbr. 1886, S. 219, indflettet i Brahms Essay om H. I. som Ytring i et Brev fra Digteren:,.Alt, hvad jeg har digtet, hænger paa det nøjeste sammen med det, jeg har gjennemlevet, om end ikke opievet. Enhver ny Digtning har for mig haft det Maal at tjene som aandelig Befrielsesproces; thi man staar aldrig ganske uden Medansvarlighed og Medskyld i det Samfund, til hvilket man hører. Derfor skrev jeg engang som Tilegnelsesdigt følgende Vers: Leben, das heisst bekriegen In Herz und Hirn die Gewalten ; Und dichlen : iiber sich selber Den Gericlitstag halten." I sin norske Textredaktion havde Digteren alt henimod et Tiaar tidligere meddelt Verset i.,illustreret Tidende" , No Stjerner i lyståge skrevet i Miinchen 1886 og første Gang trykt, med Illustrationer af Carl Larsson, i Ernst Bojesens Revue,.Norden", H. 1. De sad der, de to skrevet i Kristiania i Marts 1892 som Stemningsintroduktion til Udarbejdelsen af Bygmester Solness".

31 FØRSTE AKT. (17de Maj. Aften. Folkefest. En lund ved hovedgården. Miisik og dans i baggrunden: brogede lamper på traeerne. I midten, noget tilbnge, en talerstol; til liojre indgang til el stort buværtningstelt; foran samme et bord med bænke. Over pi\ den anden side i forgrunden et andet bord, [lynlet med tilomster o? oiiigivet af lænestole.) (STOR FOLKEMASSE. GAHDBRUGER LUXDESTAD, med komiteslojfe i knaphnllet, står på talerstolen, værksfobvalter ringdal ligeledes med komiteslojfe, ved bordet til venstre) LUNDESTAD. Og derfor, ærede sognefolk, en skål for vor frilied! Således, som vi har tåget den i arv fra vore fædre. således vil vi bevare den for os selv og for vore sønner! Hurra for dagen! Hurra for 17de Maj! Hurra, hurra, hurra! < TILUOKERNE. V.ERKSFORVALTER RINGDAL (idet lundestad stiger ned). >g Mu et hurra for gamle Limdestad! Hys! Hys! E.NKELTE STEMMER. tienrik IBSENS SAMLEDE VÆRKER. IV.

32 Hurra! MANGE 9 STEMMER (overdøvende).- Hurra for Lundestad! Gamle Lundestad leve! (Tilhørerne spreder sig. proprietær monsen, hans sgu Bastian, sagfører STENSGÅRD Og BOGTRYKKEK ASLAKSEN trænger sig frem gennem sxærmen.) MONSEN. Ja minsæl blir han aflægs nu! ASLAKSEN. Det var vore lokale forholde han snakked for! Ho-ho! MONSEN. Den tale har han nu holdt i alle de år. jeg kan mindes. Kom så her! Nej-nej-nej! Ikke den vej, herr Monsen! Nu kommer vi jo rent bort fra Deres datter. MONSEN. A, Ragna tinder os nok igen. BASTIAN. Hun har ingen nød; kandidat Helle er med hende. Helle? MONSEN. Ja, Helle, (pufter ham venskabehgt.) Men jeg er uied Dem, ser De. Og det er vi da allesammen. Kom så! Her sidder vi i ly for kreti og pleti; her kan vi snakke lidt nærmere om det, som (har imidlertid sat sig ved bordet til venstre.)

33 RINGDAL (træder till. Indskylii, " beholdt lifrr Monsen. det bord er for- STE.NSGÅRD, Forlteholdt? For liveni? For kammerherrens. RINGDAL. STE.NSGÅHD. A hvad. kammerherrens! Her er jo ingen af dem tilstede. RINGDAL. Xej, men vi kan vente dem hvert øjeblik. Så lad dem sætte sig et andet steds, (tager en stol.) GÅRDBRUGER LUNDE.STAD (lægger hånden på stolen). Nej. bordet får nu stå, som sagt er. MONSEN (rejser sig>. Kom. herr Stensgård; der er ligeså god plads derborte. («år over ill hojre.i Opvartcr! Hm. ingen opvaiter heller. Det skulde nu festkomiteen sorget for itide. A, Aslaksen, gå- irid og hent os fire flasker Champagne. Forlang af den dyreste. Sig, Monsen betaler! (ASLAKSEN g.ir ind i teltet ; de tre ovrige sætter sig.) LUNDESTAD (går stilfærdigt over til dem og vender sig til stensoxkdi. De får nu endelig ikke ta'e det fortrydeligt op r-

34 4 MONSEN.! Nej, fortrydeligt Gudbevares! Langtfra det! LUNDESTAD (fremdeles til stensgård). For det er jo sletikke mig personligt: det er festkomiteen, som har besluttet MONSEN. Forstår sig. Festkomiteen har at befale og vi skal lystre LUNDESTAD (som før). Vi er jo her på kammerherrens grund. Han har velvilligt overladt os både lunden og haven for ikveld; og så mente vi Vi sidder fortræffeligt her, herr Lundestad, når vi blot får sidde i ro, jeg mener, for folkesværmen. LUNDESTAD (venligt). Ja, ja; så er det jo godt og vel altsammen. (går mod baggrunden.) ASLAKSEN (fra teltet). Nu kommer opvarteren strax med vinen. (sætt er si^.) MONSEN. Eget bord; under særligt tilsyn af festkomiteen. Og det på selve frihedsdagen Der har De en prøve! på det hele stel.

35 Men herrejjjuil. 1 gode skikkelige mennesker. hvorfor fiuher I jer i sligt? MONSEK. (iannnel nedarvet slendrian, ser De. ASLAKSEN. De er ny her i egnen, herr sagfører Stensgård. Men kendte De bare en liden smule til vore lokale forholde, så OPVARTEHEN (bringer Champagne). Det var jo her, der blev bestilt? ASLAKSEN. Ja visst. Se så; skænk i! OPVARTEREN (skæoker i). Ja, det var jo for Deres regning, herr Monsen? MONSEN. Altsammen; vær ganske rolig. (Opvarteren går.) MONSEN (klinker med stensgird). Nå, velkommen iblandt os, herr overretssagfører! E)et glæder mig særdeles at ha'e gjort Deres bek ndtskab; og jeg må sige, det er en ære for distriktet, at slig en mand, som De, slår Dem ned her. Vi har læst sa meget om Dem i aviserne, både fra sangermøder og andre møder. Herr sagfører Stensgård, De har store talegaver og De har hjerte for det almindelige vel. (iid De nu rigtig med liv og hm, gribe ind i Ivst måtte gribe ind i,

36 I de lokale lorholde. ASLAKSEN. MONSEN. A ja; i de lokale forholde. Skål for det! (de drikker.) Liv og lyst skal det ikke skorte på! MONSEN. Bravo! Hør! Et glas til for det løfte! løftets Nej, stop; jeg har allerede i forvejen MONSEN. A snak! Et glas til. siger jeg; det er et bæger! (de klinker og drikker igen; under del; følgende vedbliver bastian flittigt at fylde glassene. I MONSEN. Forresten, siden vi nu engang er kommet ind på slige, ting så må jeg sige, at det ikke egentlig er kammerherren, som holder alting under aget. Nej, den, som står bagved og styrer slæden, det er gamle Lundestad. De! Ja, det har jeg hørt fra flere kanter. Jeg begriber ikke, at sådan en frihedsmand MONSEN. Lundestad? Kalder De Anders Lundestad frihedsmand? Ja, han gav sig rigtignok ord for det.

37 i -sine unge dage, <la ild gjalill al svinge sig op. Derfor tog han ogsj\ storthingslivervet i arv efter faderen, (iudltevars: alting går mi i arv her! Men alt (K^tte uvæsen måtte der da kunne gøres en ende»a. ASLAKSEN. Ja. dod (»g pine, herr sagfører. bare gør ende på I Jeg siger jo ikke at jeg Jo, netop ASLAKSEN. De! De er manden. De har snakketoj. som folk siger; og De har det, som mere er, ^e har penneførhed. Min avis står Dem åben, det ved De. ske snart. MONSEN. Men skulde noget ske, så måtte det rigtignok Valgmandsvalget skal holdes en af dagene. Og Deres mange private affærer vilde ikke være til hinder, dersom valget nu faldt på Dem? MONSEN. Mine private affærer vikle vistnok lide under det: men dersom man mente, at komnmnens tarv fordred noget sligt, så fik jeg naturligvis finde mig i at sætte personlige hensyn tilside. Ja-ja, sa er det brav. Og et parti har De allerede, det har jeg godt luierket.

38 virkelystne slægt ASLAKSEN. MONSEN. Jeg smigrer mig med, at flertallet af den unge Hm, hm; her er snushaner ude. DANIEL HEJRE (fra teltet; nærsynet, spejder omkring og kommer nærmere). o A, turde jeg ikke bede om at få låne en ledig stol; jeg vilde gerne sætte mig derborte. MONSEN. Her er faste bænke, som De ser; men kan De ikke sidde her ved bordet? DANIEL HEJRE. Der? Ved det bord? A jo, såmæn! (sætter sig.) Se, se! Champagne, tror jeg. MONSEN. Ja. De drikker kanske et glas med? DANIEL HEJRE. Nej, tak! Den Champagne, madam Rundholmen leverer, den nå ; ja, et lidet glas kan jeg jo sagtens for godt selskabs ; skyld ja, den som nu bare havde et glas. MONSEN. Bastian, gå ind og hent et. BASTIAN. A, Aslaksen, gå ind og hent et glas. (ASLAKSEN går ind i teltet. Taushed.) DANIEL HEJRE. Herrerne generer sig da vel ikke for mig? Lad mig endelig ikke! Tak, Aslaksen! (hilser på

39 stev«.;hi).) Freiiinu'(l aiisigt. Nylii; aiikoinmeii. Fcumodentlig ov(>rret.s.saglorer Stensgård. livis jeg ikke fejler. MONSEN. Ganske rigtig. (præsenierer.i OveiTetssagførei* Stensgård, herr Daniel Hejre Kapitalist. BASTIAN. [DANIEL IIEJBE. Forhenværende, rettere sagt. Nu har jeg skilt mig ved det hele; er gået fra det, kan man gerne sige. Ja. ikke fallit! Det må De død og pine ikke tro. MONSEN. Drik. drik nu, mens det skummer. DANIEL HEJRE. Men kæltringstreger, s^r De; kneb og sligt noget, noksagt. Nå ja, jeg vil håbe, det blot er forbigående. Når jeg får mine ældre processer og nogle andre afltærer fra hånden, så skal minsæl den højvelbårne herr Mikkel for en dag. Skål! Drikker De ikke på det? Hvad? Ja, matte jeg ikke først spørge, hvem den højvelbårne herr Mikkel er? DANIEL IIEJRE. He-he; De skal såmæn ikke se så forlegen ud. De tror da vel aldrig, jeg sigter til herr Monsen? Herr Monsen kan jo dog ikke kaldes højvelbåren ialiald. Nej, det er kanunerlierre Bratsberg, min kære unge ven!

40 10 STENSGARD. Hvad for I noget? forretningssager kammerherren en hæderlig mand. er da vel DANIEL HEJRE. Siger De det, unge menneske? Hm; noksagt! (rykker nærmere.) For en snes år siden var jeg værd en tønde guid. Fik stor formue efter min fader. De har vel hørt tale om min fader? Ikke det? Gamle Mads Hejre? De kaldte ham Guid -Mads. Han var skibsrheder; tjente ustyrtehge penge i licentz-tiden ; lod sine vinduesposter og dørstolper forgylde; havde råd til det; noksagt; derfor kaldte de ham Guld-Mads. ASLAKSEN. Forgyldte han ikke skorstenspiberne også? DANIEL HEJRE. Nej, det er bare en avisløgn; den opstod længe forinden Deres tid forresten. Men penge brugte han; og d^t har da jeg også gjort. En kostbar rejse til London ; har De ikke hort tale om min rejse til London? Førte formelig hofstat med mig; har De virkelig ikke hørt tale om det? Hvad? Og hvad har jeg ikke smidt væk til kunster og videnskaber? Og hvorledes har jeg ikke holdt unge talenter frem? Tak for mig, ASLAKSEN (rejser sig). mine herrer! MONSEN. Nå? Vil De gå fra os? ASLAKSEN. Ja, jeg vil røre lidt på mig. (går.)

41 11 UAMEL lllijlii; dwiii >etl. Han er også en af dem. Lunner som alle de andre: he-he! Ved Dr vel, je^^ har luddt li.iiii cl hell ai- til studeringer? STENSGÅKD. Virkelii,'? Har Aslaksen studeret? DAMIX IIIMUE. Ligesom den unge Monsen: blev aldrig til noget: også ligesom, noksagt, hvad jeg vilde sige: måtte opgive ham; mærkede allerede tidligt denne usalige hang til spirituosa MONSEN. Men De kom rent bort fra, hvad De vilde fortalt [wrr Stensgård om kammerherren. daniill'''he.ihe. Ej, det er en vidtloftig historie. Da min fader stod på sit højeste, så gik det nedad for den gamle kammerherre, den nuværendes fader. for.står De: for h a n var også kammerherre BASTIAN. Naturligvis: alting går i arv her. DAMEL HEJRE. Alle tækkelige egenskalier iberegnet. Noksagt. Pengereduktionen, nforsigtigheder, vidtløftigheder. som han roded sig ind i anno 1816 og derudover, tvang ham til at sælge af jordegodset Og Deres fader kohte?.

42 " 12 DANIEL HEJRE. Både købte og betalte. Nu! Hvad sker? Jeg tiltræder arven; jeg gør forbedringer i tusendtal Naturligvis. BASTIAN. DANIEL HEJRE. Skål! Forbedringer i tusendtal, som sagt; jeg lufter ud i skogene; en årrække går, så kommer min herr Urian, jeg mener den nuværende, og laer handelen gå om igen! da Ja, men højstærede herr Hejre, det måtte De kunnet forhindre. DANIEL HEJRE. Ikke så let! Nogle små formaliteter var forglemte, påstod han. Jeg befandt mig desuden dengang en momentan i pengeforlegenhed, som efterhånden gik over til at blive permanent. Og hvor langt rækker man vel nutildags uden kapitaler? Nej, [monsen. det er så Gud et sandt ord! Ja, i visse måder rækker man ikke langt m e d kapitaler heller. Det har jeg fået føle. Ja, selv mine uskyldige børn BASTIAN (dunker i bordet). Uf, faer, havde jeg visse folk her! Deres børn, siger De?

43 rctnini: 13 MONSEN. Nå ja; se for exempel Bastian. Kv lian ikke lilt'vt>n vpi (tpkrrt k.insk*-? DANH:!, HI.IHK. Trefold! Forst i lnmiimod student; så i retning heniniod maler; og så i. retning nej, det er sandt. (mn ilingenieur. det er lian «la. I BASTIAN..la, det er jeg, død og pine! MONSEN. Ja. det er tian; det kan jeg bevise både med regninger og med examensattester! Men hvem har faet komnmnalarbejdelv Hvem har faet vejania^ggene her især i de to sidste år? Det har udlændinger faet, eller ialfald fremmede, folk, kortsagt, om hvem man ingenting véd! DANIEL HEJRE." Ja, det går skammeligt til i det hele. Da man til nytår skulde have en sparebankforstander, gik man herr Monsen forbi og valgte et subjekt med forstand Uiositri med forstand på at holde pnngen hikket, hvilket vor splcndide vært åbenbart ikke har. Gælder det et tillidsliv(!rv i kommunen; ligedan! Aldrig Monsen: altid en. der nyder tillid^ hos magthaverne. Nå; commune sufragium, som der står i idintmietten; det vil sige, man lider skibbrud i konununalfaget, faor! Fy, for pokker? Skål! MONSE.N. Tak! Men for at komme til noget andet. hvorledes går det nu med Deres mange processer?

44 14 DANIEL HEJRE. De er fremdeles under forberedelse; jeg kan ikke sige Dem mere for øjeblikket. Ja, hvilke chikaner er jeg ikke udsat for i den anledning! I næste uge blir jeg desværre nødt til at indkalde hele formandskabet for forligelseskommissionen. BASTIAN. Er det sandt, som folk siger, at De engang har indkaldt Dem selv for forligelseskommissionen? DANIEL HEJRE. Mig selv? Ja; men jeg mødte ikke. MONSEN. Ha-ha! Ikke det, nå? DANIEL HEJRE. Havde lovligt forfald; skulde over Grønsund, og så var det uheldigvis det år. Bastian havde bygget broen; plump; De véd. det gik ad undas BASTIAN. Nå, så skulde da fanden! DANIEL HEJRE. Besindighed, unge mand! Her er så mange, som spænder buen til den brister; brobuen, mener jeg; alting er ; jo arveligt noksagt! MONSEN. Hå-hå-hå! Noksagt, ja! Drik nu De, noksagt! (til stensgård.) De liører, herr Hejre har fribrev på at yttre sig, som han lyster. DANIEL HEJRE. Ja, yttringsfriheden er også den eneste statsborgerlige rettighed, jeg sætter pris på.

45 15 STKNSGAHD. IflVCllC. Kun skade, ai ilt-ii reltighed t-r l»egrænset af namf.i. IIEJRE. Ile-lifl ILmi- overrclssai^lorereius tæiuler lober kaiisko i vand flter en Hvad? injuiieproces? Læg endelig ikke hånden inielleni, liojstærede! Jeg er en gammel jtraktikus, jeg! STRNSGÅRD., Med liensyn til injurier? DANIEL HEJRE. Deres tilgivelse, unge mand! Den harme, De foler, den gor isandhed Deres hjerte ære. Jeg beder Dem glenmie, at en olding har siddet her og talt frimodigt om Deres fraværende venner. Fraværende venner? DANIEL HEJRE. Sonnen er visst al ære værd; noksagt! Datteren ligeså. Og når jeg i forbigående kom til at kaste et stænk iå kammerherrens karakter Kammerherrens? Er det kammerherrens, De kaldrr mine venner? DANIEL HE.) RE. Ja, man gor da ikke visiter hos sine uvenner, véd jeg? BASTIAN. Visiter?

46 16 MONSEN. Hvad for noget? DANIEL HEJRE. som! Au, au, au! Her har jeg visst røbet noget, MONSEN. Har De gjort visiter hos kammerherrens! Sniksnak! Forvanskninger! DANIEL HEJRE. Sandehg, højst fatalt! Men hvor kunde jeg også tænke, at det var en (til hemmehghed? monsen.) Forresten må De ikke tåge mine ord altfor bogstaveligt. Når jeg siger visit, så mener jeg kun sådant et formelt besøg; rigtignok i livkjole og gule handsker; men hvad! Og jeg siger Dem, jeg har ikke talt et levende ord med den familje! DANIEL HEJRE. Er det muhgt? Blev De ikke modtagen andengang heller? Ja, for førstegang nægted man sig hjemme, det véd jeg nok. STENSGÅRD (til MONSEN). Jeg havde noget skriftligt at overbringe fra tredjemand i Kristiania; det er det hele. DANIEL HEJRE (rejser sig). Der er, Gud døde mig, noget oprorende i sligt!

47 17 DtT kdiiiiiitm- (]v\\ unijo, tillidsriildc. ncrr.irin' i;i livets baiif: (i isomt dni pi-ovede vit(iiii-.iii;iii(i i li.iiis Ims; tyr til liaiii. der li;ir sit pa <\r\ lone. Ini- at be- lære. nokså i;l! \'erdensiii,iii(lrii slår (jorcn i: man - er ikke lijimiinif : n«^j. man n- aldrij:; lijcmnh'. iiar (let irirldtt, iioksau:! I miiii.ivii.ikic.i Men det cv jo tien skaiinneligste gruvhed uvenikoliel! STENSGÅRI). A. lad lin i\r\\ ked(di,i^e sag faro. UAMKi, iik.nu;. Ikke hjemme! Han, som går der og siger: jeg er altid liiimnnie for skikkelii^e mennesker! stens(;ard. Siger lian ilel? DANIEL HEJRE. SådanI d mimdlicjd. I lerr Monsen blir heller aldrig modtaget. Men jeg begriber ikke, hvorfor han har lagt Dem for bad..la, jeg siger bad: for véd De, vad il jeg horte igar? Jeg vil ikke vide, hvad De borte igår. I)ANU',L HEJRE. Punktum altså. Yttringen var mig forresten ikke påfaldende; i kammerherre Bratsbergs mund da!.leg kan blot ikke forstå, hvorfor ban skulde Jægge rodhngger" til. Rodhngger? STENSGÅRD, DANH^.L nk.uii;. Xar De ab.solnl tvinger mig, så må j(!g ind- HENRIK IBStNS SAMLEDE VÆRKRR. IV. 2

48 18 rømme, at kammerherren har kaldt Dem en rodhugger og en lykkejæger. Hvad for noget? STENSGÅRD (springer op. DANIEL HEJRE. Rodhugger og lykkejæger, eller lykkejæger og rodhugger, jeg tør ikke indestå for hvorledes ordene faldt. Og det har De hørt på? DANIEL HEJRE. Jeg? Havde jeg været tilstede, herr sagfører Stensgård, så skulde De visselig ikke savnet det forsvar, som De fortjener. sig? MONSEN. Der ser De, hvad der kommer ud af at Hvor tor den uforskammede person understå DANIEL HEJRE. Nå, nå, nå! Ikke så ivrig! Det har været figurligt ment, det gier jeg min hals på. Kanske blot en spøgefuld vending. Imorgen kan De jo bede om en forklaring. Ja, for De skal da vel i den store middag? Hvad? Jeg skal ikke i nogen middag. DANIEL HEJRE. To visiter og endda ingen indbydelse!

49 19 sigtti STENSGARD.! Kotlliutjger og lykkcjcfger ITvad skulde «let til".-' MoNSKN. Se dcrborte! Mar inaii tal» r (nii fanden, sa er lian na-rniesl. Kom, Bastian! (MOKSEN Og UASTIAN liorl.l STKNSGÅUD. ITvad skulde det Itetyde. herr Hcjre? ua.nh:l ukjke. Kan virkelig ikke tjene Dem med noget svar. De lider? Deres hand. nng(> niand! Tilgiv, om jeg ved min triniodiglied har såret Dem. Tro mig, De har endnu mange bittre erfaringer at gere på livets hane. De er ung; De er tillidsfuld og godtroende. Det er smukt; det er rørende sågar; men, men, godtroenlied er sølv; verdenserfiiring er guid; det er et ordsprug af min egen opfindelse, faer! Gud være med Dem! (daniki. iiejbe tr:ir.) (KAMMEKIIEIIRK BRATSBERC, KANS DAITEK O^ DOKTOR FJELDBU komnier fru venslrt'.) ANDERS LUNDESTAD (ved talerstolen, slår til lyd I. Herr værksforvalter Ringdal har ordet. STENSGARD iruliltj. Herr Lundestad, jeg forlanger ordet!

50 Nej, nu! Straks! LUNDESTAD. 20 Siden! LUNDESTAD. De kan ikke få ordet nu. Herr Ringdal har det. RINGDAL (på talerstolen). Ærede forsamling! I dette øjeblik har vi den ære at se i vor midte manden med det varme hjerte og den åbne hånd, han, som vi i en lang årrække har vant os til at se op som til, til en fader; han, som altid er rede til råd, som til dåd; han, hvis dør aldrig er stængt for noget hæderligt medlem af vort samfund; han, han vor ærede ; hædersgæst ynder ikke lange taler, og derfor, en skål og et hurra for kammerherre Bratsberg og hans familje! De leve! Hurra! MÆNGDEN. Hurra! Hurra! Hurra! (stormende jubel; man omringer kammerherren, som takker og trykker de ns&rmestes hænder.) Får jeg nu ordet? LUNDESTAD. Vær så god. Talerstolen er til STENSGÅRD (springer op på bordet). tjeneste. Jeg bygger min egen talerstol! DE UNGE Hurra! (stimler om ham).

51 21 KA MMI imii i:i;i;n ilukldivii). lill Il\<iii rr ( i'l lialslvrilic infiiiirsl';»'? KJKLI»I!<>. Suj^fnrcf Sl('iisii:ar«l..\a. lia II! KAMMl HIM.niil.N..STE.NSr;AI!l). Hor I iiiijj;. fcstsleiiilc Itrodre og sostre! Hør mii:. 1. semi liar IVilKMlsdaneiis jiilæl og sang eders i lijertcr. selv din tlcii liiriror hunden. Jeg er en rreiniihml ililaiidl jer ASI.AKSKX. Nej! STENSGARn. Tak lur det nej! Jeg tacr det si nu et længseleiis og trangens vidnesl»yrd. Dog, fieninied er jeg; men det er svoret, at her står jeg med stort og friskt hjerlehig for eders f()r sorg og glæde. eders savn og sejer; havde jeg såsandt derover nogen magt, da da! ASLAKSEN. Dfl har Uc. herr overretssagforer! LUNDESTAD. Ingt-n atlirydclse! De har ikke onhl. STENSGÅUP. I)i- rikjnii iiiiiidro! Jeg afsa^llfr Irslkinnileen! Friln-d ia l'rih('ds(higen, gutter! DE r.ncjk. Hurra for frihcd.n I

52 22 STEXSGARD. Man vil nægte jer mælets brug! I liørle det. Mau v\l gøre til jer umælende! Væk med sligt voldsherredømme! Jeg vil ikke stå her og holde tale for en målhunden klynge. Snakke vil jeg. Og 1 skal snakke med. Vi vil snakke fra leveren! Hurra! MÆNGDEN (under stigende jubel). Ikke mere disse golde kisteklædte festmøder! En gylden, en dådstung grøde skal skyde frem af vore syttende-maj-lag herefter. Maj! Det er jo spiretiden; det er årets unge svulmende jon)fruniåned. Til Iste Juni blir det netop to måneder siden jeg satte mig ned ber iblandl jer. Og hvad har jeg ikke set af storhed og af småhed, af stygt og af vakkert ber! Hvad er det egentlig ban taler om, doktor? FJELDBO. Bogtrykker Aslaksen siger, det er om de lokale forholde. nede i folket. Jeg har set evner glimte og glittre Men jeg bar også set den fordærvelsens ånd, som ligger knugende over evnerne og holder dem nede i det lave. Ja, jeg har set unge, varme, tillidsfulde hjerter storme til møde, men også dem, som stængte døren for sig! 0, Gud! THORA.

53 23 KAM.MERHEHREN. Hv;ul iiioiitt liaii iiicd ilet?.1.1. Itrodic STENSCÅKD. (»g SGstre i! frejdiglied Dei- er i vejitt. liillrii. en i inagt. et.spogel.sc fra rådnc dage. Slim la-gger tyngsel uy iiiorke ndover der, hvor der skulde være lys og Ihigl. 1 jorden igen med dette spogelse! M.ICXGDE.V. Hurra! Hurra lur ITde Maj! Kom. fa er! THORA. Hvad pokker er det for spøgelse? Doktor, hvem taler han om? A. det er om FJELDBO (liurtigt). (hvisker et pur ord.) Aha! Nej, gør lian virkelig? THORA Tak! (sagte). STENSGARD. \ il ingen anden knuse dragen, så vil jeg! Mea vi uia holde sammen, gutter! Ja! Ju! MANGE STEMMER.

54 24 VI er de unge. Vi ejer tiden; men tiden ejer også os. Vor ret er vor pligt! Albuerum for enhver dådskraft, for enhver vilje, som er af det stærke! Hør mig! Vi vil stifte et forbund. Pengesækken har ophørt at regere i sognet! Bravo! (til doktoren.) Pengesækken, sagde han; altså dog virkehg! Ja, gutter, vi, vi er valutaen, så sandt der er malm i os. Vore viljer, det er det klingende sølv, som skal gælde mand og mand imellem. Krig og nederlag for hver den, som vil hindre, at vi udmynter os! Hurra! MÆNGDEN. Man har slængt mig et hånligt bravo i ansigtet her ikveld Nej! Ligemeget! Hverken tak eller trusel gælder for den, der vil, hvad han vil. Og dermed Gud befalet! Ja, han; thi det er dog hans ærinde, vi går vor i unge tillidsfulde gerning. Ind til restauratøren altså; i denne time vil vi stifte vort forbund! MÆNGDEN. Hurra! Bær ham! Bær ham! (han løftes på guldstol.)

Henrik Ibsen. De unges Forbund

Henrik Ibsen. De unges Forbund De unges Forbund PERSONERNE KAMMERHERRE BRATSBERG, jernværksejer. ERIK BRATSBERG, hans søn, juridisk kandidat og grosserer. THORA, hans datter. SELMA, grossererens frue. DOKTOR FJELDBO, værkslæge. SAGFØRER

Læs mere

De unges Forbund. 4. utg.

De unges Forbund. 4. utg. De unges Forbund 1880 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Maria Alnæs, Ellen Nessheim Wiger, Ingvald Aarstein 1 DE UNGES FORBUND. LYSTSPIL I FEM AKTER. AF HENRIK IBSEN.

Læs mere

De unges Forbund. 6. utg.

De unges Forbund. 6. utg. De unges Forbund 1895 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Sigrid Larsson, Stine Brenna Taugbøl, Ellen Nessheim Wiger 1 DE UNGES FORBUND. LYSTSPIL I FEM AKTER AF HENRIK

Læs mere

De unges Forbund. NBO Ms.4 1109b

De unges Forbund. NBO Ms.4 1109b De unges Forbund 1868 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ellen Nessheim Wiger, Ingvald Aarstein 1 1. 2 Første Akt. (17de Maj. Aften. Folkefest. En Lund ved Hovedgaarden.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT V37 JERUSALEM, JERUSALEM! DU, SOM SLÅR PROFETERNE IHJEL OG STENER DEM, DER ER SENDT TIL DIG. HVOR OFTE VILLE JEG IKKE SAMLE DINE BØRN, SOM EN HØNE SAMLER SINE KYLLINGER UNDER

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN 6. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Hvidbjerg v. Å Mattæus 19, 16-26 Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN De vidste det allerede i 1241, da jyske lov

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

De unges Forbund [1874]

De unges Forbund [1874] De unges Forbund [1874] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Stine Brenna Taugbøl, Ellen Nessheim Wiger 1 DE UNGES FORBUND. LYSTSPIL I FEM AKTER AF HENRIK IBSEN. [Tredje]

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 1 Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 756 Nu gløder øst i morgenskær 448 Fyldt af glæde 582 At tro er at komme dig rummer ej himle 435 Aleneste Gud Nadver 522 v. 2-3 af Nåden er din

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17 1 16. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. september 2015 kl. 10.00. Høstgudstjeneste Salmer: Nu går vi glad vor kirkegang /434/25/728//730/439/729/476 Åbningshilsen Vi er til takkegudstjeneste

Læs mere

Hieronymus Justesen Ranch Af Karrig Niding, skuespil (ca. 1600)

Hieronymus Justesen Ranch Af Karrig Niding, skuespil (ca. 1600) Hieronymus Justesen Ranch Af Karrig Niding, skuespil (ca. 1600) Hieronymus Justesen Ranch (1539-1607) var en dansk præst med lang tilknytning til Viborg, der i middelalderen og århundrederne efter var

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

[Kjærlighedens Komedie] UBiT Ms Oct. 375 b [1862]

[Kjærlighedens Komedie] UBiT Ms Oct. 375 b [1862] [Kjærlighedens Komedie] [1862] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ellen Nessheim Wiger, Ingvald Aarstein 1 2 (kommer ud paa Trappen med et Tørklæde paa Armen og vil

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH BILLEDER AF LORENZ FRØLICH UDVALGTE FOR UNGDOMMEN OG FORSYNEDE MED TEKST AF POUL WIENE UDGIVET AF SKOLEBIBLIOTEKSFORENINGEN AF 1917 Egil Skallegrimsen finder Sønnens Lig. C. A. REITZEL, BOGHANDEL. INDEH.

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

for Søren Kierkegaards trykte og utrykte skrifter

for Søren Kierkegaards trykte og utrykte skrifter for Søren Kierkegaards trykte og utrykte skrifter mellem SKS Søren Kierkegaards Skrifter, udg. af Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg, bd. 1-16,

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Et bud på en soldatersalme

Et bud på en soldatersalme Et bud på en soldatersalme Af Holger Lissner Da Per Møller Henriksen skrev til mig og bad mig om at skrive en salme til soldaterne, både de udsendte og dem herhjemme, svarende til Soldatens bøn i salmebogen,

Læs mere

Troldens datter. Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876

Troldens datter. Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Troldens datter Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var en dreng, som ville ud og tjene. Så ret som han gik, så mødte han en mand, som spurgte, hvor han ville hen. Ja, han var da ude og skulle

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Peder Palladius: Om Brudeoffer

Peder Palladius: Om Brudeoffer Peder Palladius visitatsbog Peder Palladius (1503-1560) var den første lutheranske biskop på Sjælland. I årene 1538-43 besøgte han samtlige kirker på Sjælland for at påse, hvordan den nye tro blev forvaltet,

Læs mere

Prædiken til 15.s.e.trin 2009

Prædiken til 15.s.e.trin 2009 Prædiken til 15.s.e.trin 2009 Om bekymringer sagde Mark Twain engang : det er bemærkelsesværdigt, så mange mennesker, der giver deres bekymringer svømmevinger på istedetfor at drukne dem! En anden vittig

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

Side 3.. ægypten. historien om de ti plager.

Side 3.. ægypten. historien om de ti plager. Side 3 ægypten historien om de ti plager 1 Slaver 4 2 Ild i en busk 6 3 Staven 8 4 Sæt dine slaver fri 10 5 En slange 12 6 Blod 14 7 Frøer 16 8 Myg og fluer 20 9 Sygdom 22 10 Hagl 24 11 Græshopper og mørke

Læs mere

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. 1 Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde:»det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul,

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855]

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855] Gildet paa Solhoug [1855] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Helene Grønlien, Stine Brenna Taugbøl 1 3 Ark. Bengt Gautesøn, Herre til Solhoug, i «Gildet paa Solhoug.»

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 01-05-2016 Prædiken til 5.s.e. påske 2016. Prædiken til 5. søndag efter påske 2016. Tekst: Johs. 17,1-11.

Lindvig Osmundsen Side 1 01-05-2016 Prædiken til 5.s.e. påske 2016. Prædiken til 5. søndag efter påske 2016. Tekst: Johs. 17,1-11. Lindvig Osmundsen Side 1 01-05-2016 Prædiken til 5. søndag efter påske 2016. Tekst: Johs. 17,1-11. Et smukt billede. Et herligt billede. Ordet herlighed er et centralt ord i Jesu bøn. Jesu bad om at blive

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 1 7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. I årets skønne

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

I dag, 2. påskedag, vil jeg prøve at vende blikket og se på vores nederlag. Er der mon en sejr at hente også dér?

I dag, 2. påskedag, vil jeg prøve at vende blikket og se på vores nederlag. Er der mon en sejr at hente også dér? Prædiken til 2. påskedag 2014. Salme 16,5-11 - 1.Korinterbrev 15,12-20 - Johannesevangeliet 20,1-18 Er det mon sådan, at en sejr kan ligge gemt i nederlaget? Det har været temaet, som har klinget med i

Læs mere

Prædiken til Alle Helgen Søndag

Prædiken til Alle Helgen Søndag Prædiken til Alle Helgen Søndag Salmer: Indgangssalme: DDS 732: Dybt hælder året i sin gang Salme mellem læsninger: DDS 571: Den store hvide flok vi se (mel.: Nebelong) Salme før prædikenen: DDS 573: Helgen

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson To af samme køn By Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson SCENE 1 EXT UDENFOR SKOLEN DAG Anna er i gang med at parkere sin cykel. Hun hører musik. Laura kommer trækkende med sin cykel,

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Sangen om Harbard. Thor kom rejsende fra Østen og kom til et Sund; på den anden Side af Sundet var Færgekarlen med Skibet.

Sangen om Harbard. Thor kom rejsende fra Østen og kom til et Sund; på den anden Side af Sundet var Færgekarlen med Skibet. Thor kom rejsende fra Østen og kom til et Sund; på den anden Side af Sundet var Færgekarlen med Skibet. Thor kaldte: 1. Hvo er den Svend blandt Svende, som står hinsides Sundet? 2. Hvo er den Karl blandt

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Teksten i bokselskap.no følger førsteutgaven fra 1890 og er. basert på xml-fil mottatt fra Henrik Ibsens skrifter, UiO.

Teksten i bokselskap.no følger førsteutgaven fra 1890 og er. basert på xml-fil mottatt fra Henrik Ibsens skrifter, UiO. Henrik Ibsens skrifter/bokselskap.no 2012 Henrik Ibsen: Hedda Gabler Teksten i bokselskap.no følger førsteutgaven fra 1890 og er basert på xml-fil mottatt fra Henrik Ibsens skrifter, UiO. Teksten er transkribert

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen Hvem heler Gud? lidelsens udfordring v. Frank Risbjerg Kristensen Gud er min hyrde, jeg er tryg I fredstider Når tilliden til Gud vælter Gud er min hyrde, jeg er tryg; Han sørger for mig nat og dag Han

Læs mere

det brager løs igen: pas nu lige på, klap hesten, spis brød til, du bestemmer ikke altså sådan over

det brager løs igen: pas nu lige på, klap hesten, spis brød til, du bestemmer ikke altså sådan over Nytårsdag 2014. Domkirken 14.00: 712 Vær velkommen, 713 For dig, O Herre, 717 I går, 588 Herre gør, 118 Julen har englelyd. Nadver: 587 Guds egen kære søn. Nu ligger der så et ubrugt år foran os. Sådan

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb

Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb 240 - Dig være ære 448 Fyldt af glæde 236 - Påskeblomst 224 Stat op min sjæl Nadververs: 245 v, 5 Opstandne herre du vil gå 218 Krist stod op af døde Jeg

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Mester Gert Westphaler Henrik Pernille Leonard Leonora Gilbert

Mester Gert Westphaler Henrik Pernille Leonard Leonora Gilbert Mester Westphaler Leonard Udgivet af Dansk Dukketeaterforening 2004 Scenen forestiller en gade på Holbergs tid. Når tæppet går op, står på scenen. kommer ind. Godmorgen, lille pige. Jeg så, du kom ud fra

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Samfundets støtter. NBO Ms.8 1469, bibliotekets innbinding [1870]

Samfundets støtter. NBO Ms.8 1469, bibliotekets innbinding [1870] Samfundets støtter [1870] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Mette Witting 1 1 [HIS: Med blyant: «Trykt Ibsen 8:154»] Optegnelser til lystspillet. (1870.)

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Op, stemmer alle folk på jord med frydetone sammen: Halleluja, vor Gud er stor og Himlen svare: amen.

Op, stemmer alle folk på jord med frydetone sammen: Halleluja, vor Gud er stor og Himlen svare: amen. PRÆDIKEN SØNDAG DEN 12. JUNI 2016 3. SETRIN AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 ØSTER HÆSINGE KL. 14 Tekster: Es.65,1-2; Ef. 2,17-22; Luk. 15,11-32 Salmer: 736,52,365,167,31 ØH: 3,365,167,31 Op, stemmer

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Hvad Guds er Evangelium: Matt. 22,15-22 Salmer: 745, 367, 448; 728, 266 Her er en 20'er. [Vis en 20 krone-mønt frem!] I ved hvordan den ser ud, selv om I ikke kan se den ordentligt

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Nytår 2015 Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Prædiken af præst Kristine S. Hestbech salmer 720, v1,4,5 synges af Anette, 524, 588, 720 6,8,10 synges af Anette,

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI DIGTNINGE OM DANMARK 1940 Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI INDHOLDSFORTEGNELSE I. PAA AARETS TÆRSKEL AXEL JUEL: HVAD EVNER ORD? Skrevet til

Læs mere