Funktions- og stillingsbeskrivelser for økonomifunktionen på AU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Funktions- og stillingsbeskrivelser for økonomifunktionen på AU"

Transkript

1 Modtager(e): NOTAT Funktions- og stillingsbeskrivelser for økonomifunktionen på AU 9. marts 2011

2 Den på Aarhus Universitet igangsatte faglige udviklingsproces har resulteret i en reorganisering af universitetets faglige struktur til fremadrettet at omfatte fire hovedområder og et fællesområde. Med udgangspunkt i denne reorganisering er der på økonomiområdet blevet truffet beslutning om, at implementere en ny økonomistyringsmodel, der på mere effektiv vis understøtter universitetets nye struktur. Universitetets eksisterende økonomistyringsmodel, er i høj grad kendetegnet ved rammestyring. Styringshorisonten i rammestyring er typisk karakteriseret ved at være kort ligesom at budgetoverholdelse primært tilstræbes på et overordnet niveau. Således bliver opfølgning i rammestyring ofte til konstaterende øjebliksbilleder. I forhold til den eksisterende rammestyring af økonomien, vil den nye økonomistyringsmodel være anderledes på fem grundlæggende områder: 1. Der etableres en aktivitetsbaseret økonomimodel 2. Der skabes en tættere kobling mellem økonomi og driftsaktiviteter 3. Der etableres en projektøkonomimodel til brug for den samlede økonomi 4. Der opsættes en rullende flerårig styringshorisont 5. Der fokuseres på en standardisering af opgavevaretagelsen Overordnet set vil ændringerne betyder, at universitets økonomi fremadrettet vil blive styret ud fra igangsatte aktiviteter og ikke ud fra overholdelse af overordnede budgetrammer. Derved vil der komme en direkte kobling mellem strategi og økonomistyring, idet der økonomistyres med afsæt i de aktiviteter, der danner grundlag for de økonomiske resultater. Der opnås herved en større gennemsigtighed i forhold til sammenhænge mellem gennemførte aktiviteter, forbrugte ressourcer, økonomiske konsekvenser og opnåede resultater. Alle aktiviteter vil derudover blive økonomistyret som projekter, hvilket vil bidrage til gennemsigtigheden, idet det vil blive muligt at økonomistyre på såvel et mængde- som et priselement og ikke blot i forhold til forbrug af en overordnet ramme. Ændringerne i økonomistyringen vil betyde, at medarbejdere i økonomifunktionen fremadrettet vil skulle varetage nye opgaver ligesom at eksisterende opgaver enten vil blive ændret eller udgå. For at kunne knytte de enkelte økonomimedarbejdere til den fremtidige opgavevaretagelse er det dels vigtigt at få et overblik over deres eksisterende opgavevaretagelse og kompetencer samt dels at få fastlagt, hvilke opgaver og kompetencer de fremadrettet skal kunne henholdsvis løfte og være i besiddelse af. AU HR er i gang med en kortlægning, der skal give et overblik over de administrative medarbejderes eksisterende opgavevaretagelse og kompetencer. Til at fastlægge den fremadrettede opgavevaretagelse samt kompetencebehov er nærværende funktions- og stillingsbeskrivelser udarbejdet. Funktions- og stillingsbeskrivelserne er nødvendige for at kunne udarbejde jobopslag og besætter de stillinger, der er blevet identificeret og fastlagt på baggrund af organiserings- og dimensioneringsarbejdet. Page 2 of 22

3 Figur 1: Fokus og formål med udarbejdelse af funktions- og stillingsbeskrivelser Opgavekortlægning Eksisterende opgaver i økonomifunktionenkortlægges Gruppering af opgaver Fastlæggelse af opgavefordeling gruppe 1 til 4 Gruppering af opgaver / opgavesplit Organisering og dimensionering Funktionsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser Jobopslag Besættelse af stillinger Fastlægge økonomiopgavevaretagelse centralt / decentralt opgavesplit Organisering af ny økonomifunktionfastlægges og dimensioneres Økonomifunktionens underliggende funktioner beskrives ift. ansvar, opgaver o.lign. Stillingsbeskrivelser for ledere og medarbejdere i de enkelte funktioner udarbejdes Jobopslag udarbejdes med afsæt i funktions- og stillingsbeskrivelser Rekrutteringsproces gennemføres ogøkonomifunktionenbemandes Nærværende materiales fokus N.B: De før funktionsbeskrivelserne oplistedefire aktiviteter er ikke færdigbehandlet. De endelige funktions - og stillingsbeskrivelser vil afhænge af dette arbejde Den tidligere gennemførte opgavekortlægning har resulteret i, at økonomiopgaverne fremadrettet vil være inddelt i fire overordnede grupperinger: Gruppe 1 Transaktionsopgaver Gruppe 2 Regler og politikker Gruppe 3 Forretningscontrolling Gruppe 4 Projektøkonomifunktionen Regler Dækker over det engelske ord compliance, hvilket betyder at være i overensstemmelse med eksterne krav, herunder regulatoriske krav, samt interne forretningsmæssige krav. De fire opgavegrupperinger er yderligere inddelt efter opgavetype. Opgavetyperne er herefter blevet tildelt en funktion med ansvar for den daglige opgavevaretagelse. Inddelingen af økonomiopgaverne er sket med afsæt i universitetets ønske om en mere optimal organisering og effektiv administration af universitetets midler. Derudover er der inddraget parametre som volumen, opgaveart, kompetencekrav, ressourcetræk o.lign. Resultatet af denne inddelingsproces kan ses i skemaet herunder: Page 3 of 22

4 Tabel 1: Oversigt over organiseringen af økonomifunktionen på AU samt underliggende opgavetyper og funktioner ØKONOMIFUNKTIONEN Gr. 1 Transaktionsopgaver Gr. 2 Regler og politikker Opgavetype Varetagende funktion Opgavetype Varetagende funktion Adm. kreditorer Funktion Kreditor Økonomimodel Adm. debitorer Web-shop Funktion Debitor og Likviditet Regler Finansiel strategi Funktion Strategi og Retningslinjer Adm. kasse og likviditet Skabeloner og vejledninger Rejseafregning Funktion Rejseafregning Skatter og afgifter Funktion Skatter og Afgifter Anlægsaktiver Udarbejdelse af perioderegnskab Funktion Periodisering, Afstemning og Anlæg Gr. 3 Forretningscontrolling Risiko Systemmæssige opgaver Funktion Risikostyring Funktion Systemer Gr. 4 - Projektøkonomifunktionen Opgavetype Varetagende funktion Opgavetype Varetagende funktion Koble budgetter og strategi Budgetlægning og opfølgning Rapportering og ledelsesinformation Controlling Funktion Forretningscontrolling Indtægtsdækket virksomhed (IV) Eksternt finansierede projekter Internt definerede projekter Funktion Projektøkonomi I forhold til de primære snitflader, er der i funktionsbeskrivelserne udelukkende fokuseret på snitfladerne til de øvrige funktioner i økonomifunktionen. Snitflader til de øvrige vicedirektørområder på universitetet er for overskuelighedens skyld ikke pt. medtaget, hvilket dog ikke betyder, at disse snitflader ikke er vigtige. Medarbejdere i økonomifunktionen bør kun varetage opgaver inden for én af de fire opgavegrupperinger, men kan godt udføre opgavetyper tilhørende forskellige funktioner. Funktionsledere kan ligeledes have det ledelsesmæssige ansvar for flere funktioner inden for samme gruppe, ligesom der kan være flere funktionsledere inden for én funktion afhængig af ønsket om span of control. Sparring og interaktion i mellem grupperne er væsentligt for en samlet god økonomistyring. Såvel ledere som medarbejdere skal understøtte videndeling og forståelse på tværs af grupperne. De fire overordnede grupperinger og deres underliggende funktioner er beskrevet i nedenstående funktionsbeskrivelser. 1. Transaktionsopgaver Funktionsleder En person der har det daglige ledelsesansvar for en funktion under en af de fire opgavegrupperinger. Ledelsesansvaret kan være begrænset til en del af en funktion eller dække over flere funktioner afhængig af det ledelsesmæssige span of control Span of control Er det antal medarbejdere, som en leder har det ledelsesmæssige ansvar I gruppe 1 varetages de transaktionsbaserede opgavetyper, hvilket omfatter: Administration af kreditorer, administration af debitorer, web-shop, rejseafregning, anlægsaktiver, udarbejdelse af perioderegn- for Page 4 of 22

5 skab samt administration af kasse og likviditet. Opgaverne er placeret i et transaktionscenter og håndteres standardiseret på tværs af Aarhus Universitet. Opgaverne er karakteriseret ved at de indløber regelmæssigt og samtidig har en stor volumen. Ligeledes varetages processerne omkostningseffektivt ved stor anvendelse af it-understøttelse. Den store transaktionsmængde vil - med den rigtige systemunderstøttelse samt eventuelt påkrævede kompetenceudvikling af medarbejderne - medfører en øget specialisering og dermed bidrage til en højere kvalitet og præcision i løsningen af arbejdsopgaverne. Transaktionscentret er organiseret i funktioner omkring opgavetyper. Følgende funktioner udgør transaktionscentret: 1) Funktion Kreditor, 2) Funktion Debitor, 3) Funktion Rejseafregning, 4) Funktion Anlæg, 5) Funktion Periodisering og Afstemning samt 6) Funktion Likviditet. Tabel 2 - Gruppe 1: Transaktionsopgaver - opgavetyper fordelt ud på funktioner Gr. 1 Transaktionsopgaver Opgavetyper Varetagende funktion Adm. kreditorer Funktion Kreditor Adm. debitorer Web-shop Funktion Debitor og Likviditet Adm. kasse og likviditet Rejseafregning Anlægsaktiver Udarbejdelse af perioderegnskab Funktion Rejseafregning Funktion Periodisering, Afstemning og Anlæg De enkelte funktioner i transaktionscentret, herunder deres primære ansvarsområder, overordnede arbejdsopgaver, procesejerskab samt primære snitflader til de øvrige funktioner i økonomienheden på AU, er beskrevet herunder. 1.1 Funktion Kreditor Kreditorfunktionen er ansvarlig for kreditorhåndteringen og styringen for hele Aarhus Universitet, hvilket bl.a. omfatter vedligeholdelse af universitetets leverandørkartotek i Navision Stat, sikre at indkomne fakturaer behandles, distribueres, godkendes, bogføres og sendes til betaling rettidigt, herunder håndtering af rykkere. Oprettelse og opdatering af kreditorer i økonomisystem (Navision Stat), herunder indhentning, indtastning og opdatering af kreditorinformationer (stamdata) i økonomisystem Håndtering af rekvisitioner Modtagelse af indkomne købsfakturaer fra leverandører Distribuere købsfakturaer til modtager og rekvirent Sikre at indkomne købsfakturaer godkendes rettidigt Kontering og bogføring af godkendte købsfakturaer i overensstemmelse med indkøbsordrernes konteringsspecifikationer Klargøre bilag til betaling Page 5 of 22

6 Håndtering af rykkere fra leverandører Håndtering af kreditnotaer i workflow Generel kontakt til kreditorer Bistå med generel vejledning i kreditorhåndtering Kreditorhåndtering Rekvisitionshåndtering Håndtering af købsfakturaer Rykker og kreditnotahåndtering Funktion Periodisering og Afstemning fremsende oplysninger til perioderegnskab og årsrapport Funktion Strategi og retningslinjer ønsker til opsætning af kontoplan samt dimensioner Funktion Likviditet fremsende information om købsfakturaer til betaling Funktion Systemer sparring og erfaringsudveksling i forhold til systemanvendelse 1.2 Funktion Debitor Debitorfunktionen er ansvarlig for håndtering af universitetets debitorer herunder oprettelse, fakturering og rykkerhåndtering. Dette arbejder omfatter bl.a. vedligeholdelse og opdatering af debitorkartotek i Navision Stat, opkrævning af indbetalinger, håndtering af rykkere, debitorhensættelser samt videresendelse af debitorer til inkasso. Oprettelse af debitorer i økonomisystem (Navision Stat), herunder indhentning, indtastning og opdatering af debitor stamdata Foretag risikovurdering af oprettede debitorer, herunder at fastsætte betalingsfrist Udarbejdelse og fremsendelse af rettidige og korrekte debitoropkrævninger til leverandører, herunder kontrol af udarbejdet fakturagrundlag Håndtere udstedelse af kreditnotaer til universitets debitorer, herunder kontering og bogføring Håndtering af rykkere til forfaldne debitorer, herunder udsendelse af rykkere samt opfølgning herpå Sikre korrekte hensættelser på debitorer, herunder vurdering, bogføring og postering Sende forfaldne debitorer til inkasso / Skat Udføre korrekte og rettidige nedskrivninger af debitorer i forbindelse med konstaterede tab Håndtering af interne debitorer som følge af handel mellem universitetets bogføringskredse Håndtering af intern handel mellem interne projekter Oprette og afslutte arrangementer / konferencer i webshoppen Bistå med generel vejledning i debitorhåndtering Debitorhåndtering Fremsendelse af rykkerskrivelser Håndtering af debitorhensættelser og tab Kontakt til inkasso / Skat Håndtering af debitor-delen af den interne handel mellem bogføringskredse og projekter Page 6 of 22

7 Håndtering af webshoparrangementer / konferencer Funktion Kreditor generel sparring samt Navision Stat afstemninger Funktion Periodisering og Afstemning fremsende oplysninger til perioderegnskab og årsrapport Funktion Strategi og retningslinjer - ønsker til opsætning af kontoplan samt dimensioner Funktion Risikostyring efterlevelse af risikopolitik ved oprettelse af debitorer Funktion Likviditet fremsende oplysninger om registrerede indbetalinger Funktion Systemer sparring og erfaringsudveksling i forhold til systemanvendelse Funktion Forretningscontrolling betalingsplaner Funktion Projektøkonomi - betalingsplaner 1.3 Funktion Rejseafregning Rejseafregningsfunktionen er ansvarlig for at udføre opgaver relateret til rejser foretaget i universitetets regi f.eks. tjeneste- eller studierejser. Opgaverne omfatter bl.a. brugeradministration for universitetets rejse- og udgiftsafregningssystem (AURUS), administration af kreditkort, håndtering af rejseudgifter og udlæg samt diverse afstemninger mellem AURUS, bank og økonomisystem. Brugeradministration af Aarhus Universitets rejse- og udgiftsafregningssystemet (AURUS), herunder oprettelse eller nedlæggelse af brugeradgange Vedligeholdelse af stamdata for rejseafregningsområdet Administration af kreditkort med firmahæftelse, herunder modtagelse af ansøgninger om kreditkort samt håndtering af udstedelser Kontrollere og godkende rejse- og udgiftsafregning Håndtering af betalings- og bogføringsfiler genereret fra AURUS til hhv. udbetaling af rejse- eller udgiftsgodtgørelse og forskud, herunder bogføring Forestå afstemninger af hhv. kreditkorttransaktioner, kreditkortfaktura samt forskud mellem AURUS, bank og Navision Stat Håndtering af løntræk i forbindelse uafregnet eller uberettiget brug af kreditkort ved inddragelse af hovedområdet samt dannelse af løntræksfil til SLS Bistå med generel vejledning om regler og instrukser i relation til udlæg, rejseudgifter og forskud, herunder rejsepolitik, retningslinjer i forbindelse med tjenesterejser, anvendelse af kreditkort og forskud Rejseafregning Tildeling af brugeradgang til AURUS Kreditkortudstedelse Funktion Periodisering og Afstemning - fremsende oplysninger til perioderegnskab og årsrapport AURUS brugere brugervejledning samt håndtering af rejseudlæg og omkostninger Funktion Strategi og retningslinjer efterlevelse af politikker og procedure for tjenesterejser Funktion Systemer sparring og erfaringsudveksling i forhold til systemanvendelse Page 7 of 22

8 Funktion Forretningscontrolling Funktion Projektøkonomi 1.4 Funktion Anlæg Funktionen Anlæg er ansvarlig for håndteringen af universitets anlægsaktiver, hvilket omfatter oprettelse af anlægskort, beregning og fastlæggelse af afskrivningsforløb samt endelig afmelding af anlægsaktiverne. Derudover assisterer funktionen i periodiske kontroller af anlægsaktiverne. Håndtere processen for korrekt oprettelse af anlægskort i Navision Stat, herunder også internt definerede projekter samt donerede aktiver Sikre korrekt klassificering og værdiansættelse af aktivet i overensstemmelse med de statslige regnskabsregler og regnskabsinstruks Sikre korrekte og rettidige afskrivninger på anlæg, herunder beregning af afskrivninger, afstemninger og kontrol af anlægsstamdata Generel vedligeholdelse af stamdata relateret til anlægsaktiver Forestå korrekt afmelding af anlægsaktiver, herunder kontrol og godkendelse af afmeldelsesårsag samt opgørelse af gevinst / tab Medvirke til kontrol af tilstedeværelse af anlægsaktiver i samarbejde med hovedområderne og forretningscontrollerne Bistå med generel vejledning i håndtering af anlægsaktiver Anlægsaktiver Funktion Periodisering og Afstemning - fremsende oplysninger til årsrapport, herunder pengestrømsopgørelse Funktion Systemer sparring og erfaringsudveksling i forhold til systemanvendelse Funktion Forretningscontrolling sparring og input til budgetudarbejdelse Funktion Projektøkonomi 1.5 Funktion Periodisering og Afstemning Periodisering og Afstemningsfunktionen er ansvarlig for udarbejdelsen af dokumentation til perioderegnskaber samt årsrapport, herunder i denne forbindelse gennemførelse af periodiseringer, afstemninger, om- og efterposteringer, momsafregning samt periodelukning. Forestå periodelukning Sikre at stamdata vedligeholdes Opstille datagrundlag for udarbejdelse af perioderegnskab, herunder håndtering af periodiseringer, afstemninger, om- og efterposteringer samt momsafregning Forestå udarbejdelse af dokumentation for perioderegnskab og årsrapport Bistå med generel vejledning i periodisering og afstemning Page 8 of 22

9 Perioderegnskab og årsrapport Afstemninger Funktion Kreditor / Debitor / Rejseafregning / Skatter og Afgifter / Likviditet / Anlæg indhente oplysninger til perioderegnskab og årsrapport Funktion Strategi og Retningslinjer - efterlevelse af regnskabsvejledninger Funktion Forretningscontrolling sparring og input til budgetudarbejdelse Funktion Systemer sparring og erfaringsudveksling i forhold til systemanvendelse Funktion Projektøkonomi 1.6 Funktion Likviditet Funktion Likviditet er ansvarlig for administration af universitetets likvide midler samt kasse. Arbejdet omfatter betaling til kreditorer, udligning af debitorindbetalinger, udarbejdelse af kasserapporter for hovedkasser og institutkasser, bogføring af rentetilskrivninger samt udførelse af likviditetsfremskrivninger. Betaling af fakturaer til kreditorer Vedligeholdelse af stamdata relateret til likviditetsstyring og kasseadministration Udligning af registrerede indbetalinger fra debitorer Udførelse af ekspeditioner og udarbejdelse af kasserapport (hovedkasse) Udførelse af ekspeditioner og udarbejdelse af kasserapport (institutkasse) Bogføring af rentetilskrivninger og kursgevinst / -tab Udførelse af likviditetsfremskrivninger Bistå med generel vejledning i likviditetsadministration Kreditorbetalinger Debitorudligning Administrere kasse og likviditet Funktion Periodisering og Afstemning - fremsende oplysninger til pengestrømsopgørelse Funktion Systemer sparring og erfaringsudveksling i forhold til systemanvendelse Funktion Projektøkonomi 2. Regler og politikker I gruppe 2 løftes de opgaver, der har til formål at udstikke rammerne for den øvrige opgaveudførsel af de økonomirelaterede opgaver på Aarhus Universitet samt sikre en kontinuerlig udvikling, standardisering og effektiviseringen i den overordnede økonomiopgavevaretagelse. De regel- og politikrelaterede opgaver skal håndteres og efterleves på samme måde på tværs af universitetet og varetages af økonomirelaterede specialistfunktioner. Opgaverne omfatter: Vedligeholdelse af økonomimodel, regler, finansiel strategi, skabeloner og vejledninger, skatter og afgifter, risiko samt sy- Page 9 of 22

10 stemmæssige opgaver. Regler- og politikopgaverne er uddelt til varetagelse i forskellige funktioner baseret på opgavetype. Følgende funktioner varetager regeludarbejdelse og politikopgaverne: 1) Funktion Strategi og Retningslinjer, 2) Funktion Skatter og Afgifter, 3) Funktion Risiko, 4) Funktion Systemer Tabel 3 - Gruppe 2: Regler og politikker - opgavetyper fordelt ud på funktioner Gr. 2 Regler og politikker Opgavetyper Varetagende funktion Økonomimodel Regler Finansiel strategi Funktion Strategi og Retningslinjer Skabeloner og vejledninger Skatter og afgifter Risiko Systemmæssige opgaver Funktion Skatter og Afgifter Funktion Risikostyring Funktion Systemer De enkelte funktioner i gruppe 2 Regler og politikker, herunder primære ansvarsområder, overordnede arbejdsopgaver, procesejerskab samt primære snitflader til de øvrige funktioner i økonomienheden på AU, er beskrevet herunder. 2.1 Funktion Strategi og Retningslinjer Funktionen er ansvarlig for udvikling og vedligeholdelse af universitetets økonomimodel samt finansielle strategi. Funktionen er ligeledes ansvarlig for at sikre, at Aarhus Universitet overholder gældende love, regler og standarder (interne som eksterne), hvilket sker igennem udarbejdelse og udbredelse af politikker, forretningsprincipper og vejledninger for interne kontroller. Ansvarlig for udvikling og vedligeholdelse af universitetets økonomimodel Ansvarlig for udarbejdelse og vedligeholdelse af den finansielle strategi Ansvarlig for at finansiel strategi efterleves Udarbejde budgetindkaldelse med afsæt i universitetsledelsens forventning til det kommende års finanslov samt forventninger til vækst Ansvarlig for kontoplanstruktur, aktivitetshierarki og vedligeholdelse af dimensioner i kontoplanstruktur, herunder at udbrede viden om denne til resten af universitetet Ansvarlig for at opstille og udbrede regel rammer Ansvarlig for at udarbejde politikker, regler, retningslinjer samt forretningsprincipper for økonomiområdet på Aarhus Universitet, herunder budgetvejledninger, finansiel controlling og kvalitetssikring af data Udarbejde administrative processer og kontrolmiljøer Udarbejdelse og vedligeholdelse af regnskabsinstruks / vejledninger Ansvarlig for kontinuerlig tilpasning og vedligeholdelse af udarbejdede procedure, retningslinjer og vejledninger Gennemlæse og fortolke finanslovsforslag Gennemlæse materiale fra Danske Universiteter til brug for universitetsledelsen (herunder be- Page 10 of 22

11 styrelse) Løbende kontakt med ministerier, styrelser og revision Servicere og svare på spørgsmål fra Bestyrelse, Universitetsledelse og UBST Generel vejledning og rådgivning i forhold til regeloverholdelse ved administrationen af universitetets midler Håndtering af tilskud fra VTU og UVM, herunder STÅ indtægter Økonomimodel Finansiel strategi Kontoplan - styring og vedligeholdelse Regler Udarbejde politikker og forretningsprincipper Udarbejde administrative processer Rådgive i administration af midler Undervise i forskningsmiljøet sammen med forretningscontrollerne Funktion Kreditor / Debitor indhent input til udarbejdelse af kontoplanstruktur og dimensioner Funktion Periodisering og Afstemning indhent input til udarbejdelse af regnskabsinstruks Funktion Systemer sparring og erfaringsudveksling i forhold til systemanvendelse Funktion Forretningscontrolling sparring og input til budgetudarbejdelse Funktion Projektøkonomi 2.2 Funktion Skatter og Afgifter Funktionen er ansvarlig for administrationen af universitetets skatter og afgifter, herunder indsigt i gældende regelsæt, rådgivning af den øvrige organisation samt kontakt til relevante myndigheder ved fortolkningsspørgsmål af regler og procedure. Derudover fastlægger funktionen politikker og retningslinjer for håndtering af moms, herunder udførelse af legalitetskontrol. Håndtering af skatter, afgifter og moms (legalitetskontrol) Rådgivning, vejledning og sparring med organisationen i forhold til skatter og afgiftsregler Procedure for håndtering af el-afgifter (legalitetskontrol) Myndighedskontakt (Skat o.a.) Skatter og afgifter Funktion Periodisering og Afstemning fremsende oplysninger til perioderegnskab og årsrapport Funktion Systemer sparring og erfaringsudveksling i forhold til systemanvendelse Funktion Projektøkonomi Page 11 of 22

12 2.3 Funktion Risikostyring Funktionen er ansvarlig for fastlæggelse og udarbejdelse af de overordnede rammer og politikker for håndtering og minimering af de finansielle risici på Aarhus Universitet, herunder processer for identificering, analysering, vurdering, behandling og kommunikation af risici. Udformning af risikopolitik ved oprettelse af debitorer Fastlægge og udarbejde politikker for risikostyring i forbindelse med den generelle likviditetshåndtering og formueforvaltning, herunder finansieringsstrategi Fastlægge procedure for håndtering af projektrelaterede risici Udforme procedure for håndtering af risici i forbindelse med afskrivning / afvikling af husleje og anlægsaktiver Generel vejledning i risikohåndtering Risikostyring Finansiel risikostyring Funktion Debitor udarbejde risikopolitik for debitoroprettelse Funktion Projektøkonomi indhente input til politikudarbejdelse for håndtering af identificerede projektrisici Funktion Anlæg koordinere risiko og håndtering vedrørende afskrivninger af anlægsaktiver Funktion Systemer sparring og erfaringsudveksling i forhold til systemanvendelse Funktion Forretningscontrolling 2.4 Funktion Systemer Funktionen er ansvarlig for, at der eksisterer hensigtsmæssige og optimerede økonomisystemer til understøttelse af arbejdet i økonomifunktionen på Aarhus Universitet. Økonomisystemerne omfatter: Navision Stat (økonomisystem) AURUS (rejse- og udgiftsafregningssystem) EVENEX (fakturaflowsystem) Webshop Arbejdet indebærer formidling af forretningens behov til leverandører, udvikling, forretningsmæssig drift og vedligeholdelse samt undervisning i økonomifunktionens IT systemer. Formidle forretningsmæssige krav til infrastruktur på økonomiområdet til AU IT Bindeled til andre AU kildesystemer Løbende udvikling og vedligeholdelse af økonomisystemer Forretningsmæssigt driftsansvar for økonomisystemer Forestå undervisning i systemanvendelse til brugere i økonomifunktionen Bistå med løbende vejledning til brugere af økonomifunktionens systemer Håndtere visse brugeroprettelser i økonomisystemer Page 12 of 22

13 Udvikling, vedligeholdelse og forretningsmæssig drift af økonomifunktionens systemer Undervisning og vejledning af systembrugere Oprettelser af visse brugere i økonomisystemer Alle økonomifunktioner indhente forretningsmæssige behov til ændringer af eksisterende økonomisystemer samt vejledninger 3. Forretningscontrolling I gruppe 3 udarbejdes budgetter, rådgivning til organisationen i anvendelse af ledelsesinformation og data, sparring med organisationen og support til organisationen med beslutningsstøtte. Derudover udføres de forretningsmæssige controlling aktiviteter, der sikrer at universitetet efterlever de udarbejdede politikker og forretningsprocedurer. Opgaveudførelsen er baseret på en forståelse af de enkelte hovedområders forretningsvilkår og aktiviteter på den ene side og AU-specifik universitetsøkonomi på den anden side. Opgaverne omfatter: Sikring af kobling mellem budgetter og strategi, budgetlægning og opfølgning, undervisning og vejledning af projektforskningsmiljøerne samt infrastruktur projekter (løbende driftsopgaver), rapportering og ledelsesinformation samt controlling. Forretningscontrolling opgaverne varetages alle af den samme funktion benævnt Funktion Forretningscontrolling. Tabel 4 - Gruppe 3: Forretningscontrolling - opgavetyper fordelt ud på funktioner Gr. 3 Forretningscontrolling Opgavetyper Varetagende funktion Koble budgetter og strategi Budgetlægning og opfølgning Rapportering og ledelsesinformation Funktion Forretningscontrolling Controlling Funktionen forretningscontrolling er beskrevet nedenfor, herunder funktionens primære ansvarsområder, overordnede arbejdsopgaver, procesejerskab samt primære snitflader. 3.1 Funktion Forretningscontrolling Funktionen er ansvarlig for den forretningsmæssige controlling af universitetets aktiviteter. Arbejdet omfatter udarbejdelse / give input til og opfølgning på budgetter og finansielle planer, herunder porteføljeprognoser og risikovurdering, udarbejde og give input til periodiske- og årsrapport samt rådgivning og sparring med forretningen i anvendelse af den økonomimæssige ledelsesinformation. Derudover er det funktionens opgave at udarbejde økonomiske analyser af nye tiltag samt sikre effektive økonomiprocesser. Ansvarlig for den forretningsmæssige controlling af universitetets / hovedområdernes aktivite- Page 13 of 22

14 ter Skabe kobling mellem budgetter og universitetets strategi samt tilhørende forretnings- og finansielle planer Udarbejdelse af budgettet og forecast Forestå løbende opfølgning på udarbejdede budgetter, herunder periodemæssig udarbejdelse af økonomiske nøgletal Give input til periodiske rapporteringer og årsrapport, herunder formålsfordelt regnskab og forskningsstatistik Udarbejde økonomiske konsekvensberegninger og analyser i forbindelse med nye tiltag mv. Foretage vurdering af projektporteføljerisici Gennemføre indtægtsfordelinger Foretage periodisk kontrol af anlægsaktivernes tilstedeværelse Agere sparringspartner for universitetsledelsen, hovedområder, institutter og forskere i forbindelse med controlling aktiviteter Være sparringspartner for universitetsledelsen i forhold til kontrakter, herunder myndighedsbetjening ved tilbudsgivning Foretage kontinuerlig udvikling og optimering af økonomifunktionens processer og arbejdsgange Sikre at udarbejdede politikker og forretningsprincipper følges og overholdes Håndtere anvendelsen af ledelsesinformation og udbrede forståelsen og nødvendigheden af korrekt ledelsesinformationsanvendelse til den øvrige organisation dvs. fokusere på aktivitet i forhold til budget og regnskab Fungere som bindeled mellem økonomifunktionen og ledelsesinformationsenheden (LIenheden) Levere undervisning og vejledning til projektforskningsmiljøerne Bistå med generel vejledning i forretningscontrolling Udarbejdelse af finansielle planer Budgetudarbejdelse og opfølgning Sparring i forbindelse med kontraktindgåelse Controlling af egentlige projekter Risikostyring af portefølje Alle gruppe 1 funktioner sikre overholdelse af politikker og forretningsprincipper Funktion Strategi og Retningslinjer dialog omkring udarbejdelse samt forståelse af regel rammer Funktion Risikostyring sparring og dialog omkring vurdering af porteføljerisici Funktion Projektøkonomi - generel sparring omkring projekthåndtering, herunder styring af projektøkonomi Funktion Systemer sparring og erfaringsudveksling i forhold til systemanvendelse 4. Projektøkonomifunktion I gruppe 4 varetages en bred vifte af økonomiopgaver. Fælles for opgaverne er, at de alle er centreret omkring håndtering af de egentlige projekter, som gennemføres i universitetets regi. Page 14 of 22

15 Udførelsen af opgaverne er baseret på dels en forståelse af mangfoldigheden af projekter, herunder de forskellige vilkår, der er gældende for de enkelte projekter og dels en forståelse af projektøkonomistyring. Egentlige projekter Ved egentlige projekter forstås især forskningsprojekter med ekstern finansiering Traditionelt opdeler man projekter i kategorierne Indtægtsdækket virksomhed, Indtægtsgivende virksomhed og Ordinær virksomhed. Det afgørende for administrationen i det daglige er dog sjældent en formel opdeling, baseret på projekternes finansiering, men derimod kompleksiteten, hvor kompleksitet relaterer sig til så forskellige forhold, som projektets størrelse målt i økonomisk volumen, antal deltagende personer, antal deltagende institutioner både internt og eksternt, varighed, specifikationsgrad af krav til fagligt output fra projektet, specifikationsgrad til krav om faglig, administrativ og økonomisk afrapportering. Alle projektøkonomimedarbejdere skal således have en grundlæggende forståelse og kunnen i projektøkonomi. En række særlige forhold gør sig gældende for visse typer af projekter. Dette kan være EU-rammeprojekter, EU-Marie Curie projekter, Projekter udbudt af det Fri Forskningsråd, Projekter på kommercielle vilkår, Projekter udbudt af Fødevareministeriet, Grundforskningsfonden eller National Institute of Health. En særlig problemstilling udgør projekter, der indgår i en myndighedsbetjening, som vil kræve sin særlige ekspertise, herunder ved udbudsrunder af sådanne opgaver. Særlige forhold vedrørende kontraktforhold vil kræve bistand fra specialister i kontraktforhold fra Technology Transfer Office (TTO) f. eks. i forhold til at sikre, at en kontrakt kun indgås, hvis den ikke er stridende mod publiceringsregler eller andet, der er gældende for kontrakter i universitetsregi. Dog vil alle forhold vedrørende efterfølgende administration af kontrakter blive udført af gruppe 4. Håndtering af projektøkonomiopgaverne varetages og udføres alle af den samme funktion benævnt Funktion Projektøkonomi. Funktionen vil dog, som ovenfor beskrevet, trække på ekspertise fra gruppe 2 specialister, Forskningsstøtteenheden og TTO i visse faser af projektet. Tabel 5 - Gruppe 4: Projektøkonomifunktionen - opgavetyper fordelt ud på funktioner Gr. 4 Projektøkonomifunktionen Opgavetyper Varetagende funktion Indtægtsdækket virksomhed (IV) Eksternt finansierede projekter Funktion Projektøkonomi Internt definerede projekter Projektøkonomifunktionen er beskrevet nedenfor, herunder funktionens primære ansvarsområder, overordnede arbejdsopgaver, procesejerskab samt primære snitflader. 4.1 Funktion Projektøkonomi Projektøkonomifunktionen er ansvarlig for håndtering af de mange forskellige økonomiopgaver, der relaterer sig til projekter i et universitetsmiljø. Arbejdet omfatter projektbehandling under internt og eksternt fastsatte regler, f. eks. udarbejdelse af projektbudgetter over direkte og indirekte omkostninger og finansiering (herunder i forbindelse med ansøgninger), opfølgning på økonomiregistreringer, fremdriftsmålinger, intern og ekstern rapportering, regeloverholdelse, sparring, formidling af erfaringer Page 15 of 22

16 samt genbrug af viden. Sikre at relevante projekter behandles efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed (IV) Udarbejde kalkulationer til beregning af salgspris for IV-aktiviteter Tage initiativ til oprettelse af projektet i økonomisystemet med stamdata, herunder vælge den projektskabelon der er bedst egnet i projektskabelon-biblioteket og i fald der ingen egnet er til det konkrete projekt, komme med forslag til udarbejde og opsætte en specifik projektskabelon. Dette vil ske i samarbejde med gruppe 2 Opsætte budget for projektet, omfattende dels timeforbrug (og dermed lønudgift) for de medarbejdere der skal deltage i projektet, dels driftsomkostninger i øvrigt, samt opsætte en betalingsplan Sikre at midler fra eksterne finansieringskilder hjemskrives rettidigt i henhold til kontrakt Udføre periodiske opfølgninger på alle igangværende projekter, herunder kvartalsvise fremdriftsopfølgninger på alle igangværende projekter med konsekvensrettelser i budgetter, samt bistå ved stadevurdering Re-budgettere ved ændrede projekt- og/eller kontraktforudsætninger Være opmærksom på og sikre den periodevise afrapportering til eksterne partnere, herunder rapportering ved administration af konsortier Forestå nedlukninger af projekter, herunder udarbejdelse af slutrapporteringer Sikre at projekter behandles efter de regler og retningsliner der gælder såvel eksternt som internt Sikre at gældende politikker og forretningsprincipper for projektøkonomistyring overholdes og følges Bistå med generel vejledning i håndtering af projektøkonomi i samarbejde med gr. 2 Sparring med projektledere Foreslå forbedringer og justeringer i regelsættet for projektadministration til gr. 2. Styring af projektøkonomi Intern og ekstern rapportering Flere gruppe 2 funktioner - risikostyring levere input til udarbejdelse af politikker for håndtering af projektrisici- moms, skabeloner, Gruppe 1 - flere funktioner Gruppe 3 - funktion Forretningscontrolling og generel sparring omkring håndtering af projekter 5. Stillingsbeskrivelser En ændring af universitetets økonomistyring betyder, at økonomifunktionen fremadrettet skal varetage en mere synlig og proaktiv rolle, hvorfor at økonomimedarbejderne vil få ansvar for at løfte nye arbejdsopgaver, mens eksisterende arbejdsopgaver kan blive ændret eller helt udgår. Et overblik over nye arbejdsopgaver og rolle ses i figur 2. Page 16 of 22

17 Figur 2: Økonomifunktionens fremtidige rolle Som det ses af ovenstående figur, skal økonomifunktionen i fremtiden ikke alene have primært fokus på bagudrettet økonomisk opfølgning, men også på den fremadrettede økonomiske udvikling. Generelt set skal økonomifunktionen agere som en udadvendt sparringspartner for hele den øvrige organisation og understøtte ledere og medarbejdere med analyser, simuleringer og scenariebygning. Dette kalder på nogle nye kompetencer hos ledere og medarbejdere i økonomifunktionen. Til illustration af, hvilke kvalifikationer og kompetencer, der er påkrævet af ledere og medarbejdere i de enkelte funktioner, er nedenstående stillingsbeskrivelser udarbejdet. De oplistede erfaringer og kvalifikationer er Stillingsbeskrivelse En stillingsbeskrivelse udarbejdes med nødvendige for at håndtere og løfte de i funktionsbeskrivelserne oplistede ansvarsområder og arbejdsopgaver. holder en fortegnelse over medarbejde- afsæt i en funktionsbeskrivelse og inderens ansvarsområder samt redegør for påkrævede faglige og personlige kvalifikationer. 5.1 Funktionsledere Afhængig af hvilken funktion eller funktioner en leder har det daglige ledelsesansvar for, vil arbejdsopgaverne variere, hvilket også kan ses af funktionsbeskrivelserne ovenfor. Til trods for at arbejdsopgaverne er forskellige, vil en hensigtsmæssig sikring af deres udførelse kalde på mange af de samme ledelsesmæssige kvalifikationer. Nedenfor er angivet generelle samt specifikke dele af rolle samt kvalifikationer, som en leder af de enkelte funktioner i økonomifunktionen skal kunne henholdsvis udfylde og leve op til. Page 17 of 22

18 Tabel 6 Generelle samt specifikke dele af rolle og kvalifikationer for ledere i økonomifunktionen Gruppe 1-4 Rolle og kvalifikationer fælles for alle funktionsledere Transaktionscenter Regler og politikker Forretningscontrolling Projektøkonomifunktionen Gruppe 1 Kreditor Debitor & likviditet Rejseafregning Periodisering og Afstemning og anlæg Gruppe 2 Strategi og Retningslinjer Skatter og Afgifter Risikostyring Systemer Gruppe 3 Forretningscontrolling Gruppe 4 Projektøkonomi Har en relevant uddannelsesmæssig baggrund Besidde en generel forretningsforståelse Sikre og have blik for samarbejde på tværs af økonomifunktionen og mellem de enkelte enheder Have forståelse for egen funktions relation til de øvrige organisatoriske enheder samt universitetets kerneområder Sikre en hensigtsmæssig styring af arbejdsopgaver Etablere og videreudvikle nødvendige systemer, processer og værktøjer Indgå SLAer med forretningen og sikre deres overholdelse Håndtere ledelsesbetjening og rapportering Bidrage til den forretningsmæssige udvikling af økonomifunktionen Fungere som sparringspartner for den øvrige ledelse i økonomifunktionen og universitetet som helhed Evner at lede, videreudvikle og motivere medarbejdere Afholde og gennemføre medarbejderudviklingssamtale (MUS) Er god til at se muligheder og gå forrest I stand til at drive forandringsprocesser og har mod til at udfordre vanetænkning Være en god kommunikator i såvel skrift som tale Rolle og specifikke kvalifikationer Have kendskab og forståelse for transaktionsbaserede økonomiopgaver og principperne for deres udførelse Erfaring med at lede medarbejdere, der sidder med en standardiseret opgavevaretagelse Rolle og specifikke kvalifikationer Erfaring med og i stand til at lede medarbejdere, der er faglige specialister Rolle og specifikke kvalifikationer Erfaring med at lede medarbejdere med forretningsmæssige controlling opgaver Rolle og specifikke kvalifikationer Erfaring med at ledere medarbejdere, der arbejder i et projektfagligt miljø centreret omkring projektøkonomistyring Udover at kunne udfylde rollen og leve op leve op til kvalifikationerne oplistet ovenfor, skal funktionsledere i økonomifunktionen være i besiddelse af de kvalifikationer og den erfaring, som er påkrævet af medarbejderne, der sidder i den funktion, som lederen er tilknyttet og har det daglige ansvar for. En leder tilknyttet Funktion Kreditor vil således både skulle leve op til den ledelsesmæssige del af stillingen, som beskrevet ovenfor, være i besiddelse af de generelle kvalifikationer og erfaringer beskrevet Page 18 of 22

19 nedenfor samt for de specifikke kvalifikationer og erfaringer oplistet ud for Funktion Kreditor (se tabel 7). 5.2 Medarbejdere I nedenstående stillingsbeskrivelser for medarbejdere i den nye økonomifunktion, er de krav oplistet, i form af generelle samt specifikke kvalifikationer og erfaringer, som medarbejderne skal være i besiddelse af. De specifikke krav afhænger af, hvilken funktion medarbejderen er tilknyttet. For medarbejderne i gruppe 3 og 4 er der ikke angivet specifikke kvalifikationer, idet opgaverne i disse to grupper ikke varetages af flere forskellige funktioner, som tilfældet er for opgaverne i gruppe 1 og 2. Gruppe 1 - Transaktionsopgaver Tabel 7: Kvalifikationer og erfaring for medarbejdere involveret i transaktionsopgaver Gruppe 1 Kvalifikationer og erfaring Regnskabsmæssig eller anden relevant uddannelse inden for regnskabsområdet, f.eks. økonomiassistent Solid generel erfaring med bogholder, flair for tal og regnskabsforståelse Forståelse for relation mellem egen opgaveløsning og økonomifunktionen som helhed Besidde en generel forretningsforståelse i forhold til universitetets kerneydelser Fortrolig med universitetets økonomisystemer samt Microsoft Office pakken Transaktionsopgaver Erfaring med at arbejde i et fakturaworkflowsystem Struktureret detaljeorienteret, omhyggelig og holder orden Tager ansvar, er hjælpsom, samarbejder og er teamplayer Er selvkørende, proaktiv, arbejder selvstændigt og er resultatorienteret i forhold til løsning af opgaver Gode samarbejdsevner, både til universitetets hovedområder og internt på tværs af økonomifunktionen Gode kommunikative evner, der kan formidle budskaber klart og tydeligt over for mange forskellige interessenter Serviceminded Funktion Specifikke kvalifikationer og erfaring Erfaring med kreditorbogholderi Kendskab til proces for håndtering af købsfakturaer i workflowsystem Kreditor Godt kendskab til momsregler Erfaring med debitorbogholderi Erfaring med- og kendskab til proces for inkassohåndtering Debitor Godt kendskab til momsregler God kundehåndtering af universitetets eksterne kunder Erfaring med håndtering af processen for rejseafregning i forbindelse med tjenesterejser Rejseafregning Fortrolig med rejseafregningsregler Page 19 of 22

20 Periodisering og Afstemning Fortrolig med rejse- og udgiftsafregningssystemet (AURUS) Godt kendskab til momsregler Erfaring med regnskabsmæssige processer bogføring, afstemninger, betalinger m.v. Erfaring med håndtering af anlægsafskrivninger, herunder oprettelser, afskrivninger og afmeldelser Erfaring i udarbejdelse af perioderegnskab Erfaring i ekspeditioner og udarbejdelse af kasserapporter i forbindelse med administration af kasse og likviditet Grupper 2 Regler og politikker Tabel 8: Kvalifikationer og erfaring for medarbejdere involveret i regler og politikker Gruppe 2 Kvalifikationer og erfaring Relevant specialistuddannelse Erfaring fra lignende specialistorienterede stabsfunktioner I besiddelse af specialistviden inden for egne arbejdsområder Fortrolig med universitetets økonomisystemer samt Microsoft Office pakken Kendskab og erfaring med udvikling, standardisering og effektivisering af økonomiprocesser, systemer og opgaveudførsel Erfaring med strategi- og politikudarbejdelse God universitetsmæssig forretningsforståelse gerne branchekendskab i form af baggrund fra et dansk universitet Regler og politikker Forståelse for relation mellem egen opgaveløsning og økonomifunktionen som helhed Gode samarbejdsevner, både til universitetets hovedområder og internt på tværs af økonomifunktionen Gode kommunikative evner, der kan formidle budskaber klart og tydeligt over for mange forskellige interessenter Gode rådgivningsmæssige kompetencer Besidde evnen til at udføre konstruktiv og dialogbaseret opfølgning og kontrol Serviceminded Funktion Specifikke kvalifikationer og erfaring Funktion Strategi og Retningslinjer Funktion Skatter og Afgifter Funktion Risikostyring Kendskab til statens budget- og regnskabsregler (ØAV) Indsigt i finansiel controlling Solid erfaring med regeloverholdelse og interne kontroller Erfaring i udarbejdelse af controlling-politikker og principper Indsigt i kontoplaner, elementer, opsætning og struktur Indsigt i kontraktforhold/-indgåelse Viden og indsigt i optimering og håndtering af skatter, moms og afgifter Kendskab til lovgivning for skatter og afgifter Erfaring med momshåndtering og legalitetskontrol Kendskab til likviditetsstyring, herunder investering af likvid kapi- Page 20 of 22

21 Funktion Systemer tal på kortere og længere sigt Erfaring med risikostyring, herunder udarbejdelse af risikoberegninger og prognoser Erfaring og kendskab med implementering og vedligeholdelse af økonomiske IT systemer Fungere som bindeled mellem økonomifunktionen, AU IT og øvrige systemejere / kildesystemer Erfaring fra en projektlederrolle Evne til at formidle forretningsmæssige systemkrav og ønske til IT leverandører Grupper 3 Forretningscontrolling Tabel 9: Kvalifikationer og erfaring for medarbejdere involveret i forretningscontrolling Gruppe 3 Kvalifikationer og erfaring Relevant uddannelsesmæssig baggrund som universitetsøkonom Erfaring og kendskab til forretningscontrolling Erfaring med budgetudarbejdelse og budgetopfølgning, herunder udarbejdelse af prognoser Erfaring med myndighedsbetjening Kendskab til generering og anvendelse af ledelsesinformation Fortrolig med økonomisystemet Navision Stat samt Microsoft Office pakken Besidde en generel forretningsforståelse i forhold til universitetets Forretningscontrolling kerneydelser Forståelse for relation mellem egen opgaveløsning og økonomifunktionen som helhed Gode samarbejdsevner, både til universitetets hovedområder og internt på tværs af økonomifunktionen Gode kommunikative evner, der kan formidle budskaber klart og tydeligt over for mange forskellige interessenter I stand til at yde kompetent rådgivning til forretningens aktører Evne til at arbejde selvstændigt såvel som i teams Serviceminded Gruppe 4 Projektøkonomifunktionen Tabel 10: Kvalifikationer og erfaring for medarbejdere involveret i projektøkonomifunktionen Gruppe 4 Kvalifikationer og erfaring Relevant uddannelsesmæssig baggrund som meget erfaren HKer eller universitetsøkonom Erfaring og kendskab til finansiel controlling Forståelse for projekter og projektforløb, herunder fremdriftsmålinger og intern samt ekstern rapportering Projektøkonomifunktionen Erfaring med myndighedsbetjening Erfaring og kendskab til projektøkonomistyring, herunder stadevurderinger Page 21 of 22

22 Fortrolig med processer for ansøgninger om projektmidler, herunder krav for udarbejdelse af projektansøgninger Kendskab til reglerne for indtægtsdækket virksomhed (IV) Fortrolig med universitetets økonomisystemer samt Microsoft Office pakken Besidde en generel forretningsforståelse i forhold til universitetets kerneydelser Forståelse for relation mellem egen opgaveløsning og økonomifunktionen som helhed Gennemslagskraft og gode kommunikative egenskaber, der kan præge projektprocesser i et universitetsklima og skabe fremdrift Evne til at opbygge og vedligeholde netværk med interne såvel som eksterne projektinteressenter Assistere forretningen med kompetent og korrekt sparring og rådgivning Evne til at arbejde selvstændigt såvel som i teams Serviceminded Engelsk sprog på højt niveau Grundlæggende kendskab til administration af kontrakter Page 22 of 22

ORGANISERING AF ØKONOMIFUNKTION PÅ AARHUS UNIVERSITET

ORGANISERING AF ØKONOMIFUNKTION PÅ AARHUS UNIVERSITET ORGANISERING AF ØKONOMIFUNKTION PÅ AARHUS UNIVERSITET HVAD VIL VI OPNÅ MED EN NY ØKONOMIMODEL OG HVILKE TILTAG ER NØDVENDIGE? 1. Entydig sammenhæng mellem AU s målsætning, strategi og daglige drift: 2.

Læs mere

Resumé af beslutningsoplæg: Ny økonomimodel og organisering af økonomiområdet

Resumé af beslutningsoplæg: Ny økonomimodel og organisering af økonomiområdet Resumé af beslutningsoplæg: Ny økonomimodel og organisering af økonomiområdet I tilknytning til det af bestyrelsen godkendte oplæg til den faglige udviklingsproces er udtrykt en række krav og forventninger

Læs mere

Økonomisporet Version Sammendrag af indstillingen vedrørende AU s fremtidige standardiserede processer inkl.

Økonomisporet Version Sammendrag af indstillingen vedrørende AU s fremtidige standardiserede processer inkl. Sammendrag af indstillingen vedrørende AU s fremtidige standardiserede processer inkl. opgavesplit Beslutningsprocessen Beslutningsprocessen med hensyn til fastlæggelse af de nye standardiserede processer

Læs mere

Aarhus Universitet. Oplæg til temadag den 19. november 2010 Økonomi

Aarhus Universitet. Oplæg til temadag den 19. november 2010 Økonomi Aarhus Universitet Oplæg til temadag den 19. november 2010 Økonomi Arbejdsudvalget for økonomi har 2 hovedopgaver der leveres i et samlet beslutningsoplæg 1. Udarbejdelse af fælles økonomimodel dette arbejde

Læs mere

Projektinitieringsdokument. Organisering af økonomifunktionen. Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument. Organisering af økonomifunktionen. Aarhus Universitet Møde i universitetsledelsen den 27. juni 2011 - Punkt 1, bilag 1e: DFU PiD vedrørende AU Økonomi (AU Planlægning er under udarbejdelse) AARHUS UNIVERSITET Projektinitieringsdokument Organisering af økonomifunktionen

Læs mere

AU Økonomi snitflader

AU Økonomi snitflader AU Økonomi snitflader Udgangspunkt for snitflader mellem AU Økonomi og institutter (og øvrige enheder udenfor AU Administration). 1. Formål Notatet har til formål at afstemme forventningerne til samarbejdet,

Læs mere

Indstilling om det videre arbejde med grundlaget for en fælles økonomistyringsmodel for Aarhus Universitet

Indstilling om det videre arbejde med grundlaget for en fælles økonomistyringsmodel for Aarhus Universitet for Indstilling om det videre arbejde med grundlaget for en fælles økonomistyringsmodel for 30. april 2009 for Der er i løbet af 2008 og 2009 udført en række aktiviteter i med henblik på at opnå en økonomistyring

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12.

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12. Region Midtjylland Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 48 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Regnskabskontoret

Læs mere

Forretningsgang 6: Registrering af udviklingsprojekter

Forretningsgang 6: Registrering af udviklingsprojekter Forretningsgang 6: Registrering af udviklingsprojekter 1. Indledning Aktivering af udviklingsprojekter i balancen stiller store krav til styring og pålidelig økonomisk regnskabsopfølgning, fordi disse

Læs mere

Rettet 9. september 2005

Rettet 9. september 2005 1. Indledning Dette supplement er udarbejdet som et bilag til PV6 Overgang til drift og har til formål at konkretisere og beskrive de forhold, som en institution skal være opmærksom på ved tilpasning af

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET Sporbeskrivelse for Dokumentkontrol Revisionshistorik Ændringer: Ændrings dato Hvad er der blevet ændret 11062008 Dokument oprettet Distribution Dette dokument

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Refokusering af økonomifunktionen fra backoffice til partner Deloitte StyringsAgenda 18. september 2014

Refokusering af økonomifunktionen fra backoffice til partner Deloitte StyringsAgenda 18. september 2014 Refokusering af økonomifunktionen fra backoffice til partner Deloitte StyringsAgenda 18. september 2014 VEJDIREKTORATET Ansvarlig for statens veje: Motorveje 1.167 km. Motortrafikveje 319 km. Øvrige statsveje

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement

Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement Indledning Deloitte Revisionsaktieselskab har som led i forberedelsen af den kommende revision for 2009 gennemført en interviewbaseret

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE. Helsingør Kommune. Økonomichef, Helsingør Forsyning A/S. Stillings- og kandidatprofil. August 2009

HELSINGØR KOMMUNE. Helsingør Kommune. Økonomichef, Helsingør Forsyning A/S. Stillings- og kandidatprofil. August 2009 Helsingør Kommune Økonomichef, Helsingør Forsyning A/S Stillings- og kandidatprofil August 2009 Partner Kresten Kloch, Konsulent Isabella Meyer Indholdsfortegnelse Stillingsbeskrivelse Side 2 Kandidatprofil

Læs mere

Beierholm Business Service. Bogføring Lønservice - Administration

Beierholm Business Service. Bogføring Lønservice - Administration Beierholm Business Service Bogføring Lønservice - Administration Beierholm Business Service 2 Indlysende fordele for dig hvis din virksomhed Er for lille til at beskæftige eller aflønne en bogholder Ikke

Læs mere

5. Forenkling på økonomiområdet

5. Forenkling på økonomiområdet 5. Forenkling på økonomiområdet Kommunerne er i helt overvejende grad kendetegnet ved en meget decentral struktur på økonomiområdet, hvor institutionerne både har det økonomiske ansvar for opgaveløsningen

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Beierholm Business Service. Bogføring Lønservice - Administration

Beierholm Business Service. Bogføring Lønservice - Administration Beierholm Business Service Bogføring Lønservice - Administration Beierholm Business Service Indlysende fordele for dig hvis din virksomhed Er for lille til at beskæftige eller aflønne en bogholder Ikke

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Konteringsvejledning AAU

Konteringsvejledning AAU 1. Kontostreng Konteringsvejledning AAU AAU s kontostreng består af 30 cifre fordelt på 7 segmenter. Segmenterne er karakteriseret ved, at disse indeholder oplysninger, som fungerer uafhængigt af hinanden.

Læs mere

Økonomistyring af projektporteføljen

Økonomistyring af projektporteføljen Økonomistyring af projektporteføljen integration af SAP og MS Project Server 2007 v/ Henrik Helsinghoff, Progressive IT A/S Jens Overbech Rasmussen, Globeteam A/S Peter Birkedal, Globeteam A/S Ved at benytte

Læs mere

ØSC Kundeforum. Den 19. juni 2012

ØSC Kundeforum. Den 19. juni 2012 ØSC Kundeforum Den 19. juni 2012 Dagsorden 1. Velkommen og præsentation 2. Status for ØSC drift og projekter 3. Justering af opgavesplittet (orientering og drøftelse) 4. Kundetilfredshedsundersøgelse 2012

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

FREMTIDENS UNIVERSITET

FREMTIDENS UNIVERSITET FREMTIDENS Program: 14.30 14.55 De administrative forandringer v. Jørgen Jørgensen 14.55 15.20 Økonomiadministrationen v. Søren Trangbæk 15.20 15.35 Den videre proces v. Louise Gade 15.35 16.00 Diskussion

Læs mere

PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT. Aarhus Universitet

PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT. Aarhus Universitet PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT Fastlæggelse af rammer og principper for økonomisk styringsmodel Aarhus Universitet Indholdsfortegnelse Projektinitieringsdokument 1 Dokumentkontrol 3 1.1 Revisionshistorik 3

Læs mere

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere

Oplæg omkring ny fælles økonomifunktion

Oplæg omkring ny fælles økonomifunktion Oplæg omkring ny fælles økonomifunktion Dette oplæg vedrørende den nye fælles økonomifunktion er udarbejdet på baggrund af oplæg fra ekspertgruppen, senere oplæg fra økonomichefen og efterfølgende drøftelse

Læs mere

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til ØU ØU aflæggerbord 30/8 2016: Optimering og kvalitetsudvikling på løn- og personaleområdet, finansiering af handlingsplan til sikring af

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune Notat Emne Til Direktøren Kopi til Den 28. august 2006 Det skal indledningsvis bemærkes, at der i revisionsberetningen ikke er forhold vedr. Magistratens 5. afdeling, som Byrådet skal tage stilling til,

Læs mere

Regnskabskurser på Business Centret. bliv klædt på til arbejdet i en regnskabsafdeling med Business Centrets intensive, praksisorienterede kurser

Regnskabskurser på Business Centret. bliv klædt på til arbejdet i en regnskabsafdeling med Business Centrets intensive, praksisorienterede kurser Regnskabskurser på Business Centret bliv klædt på til arbejdet i en regnskabsafdeling med Business Centrets intensive, praksisorienterede kurser regnskabskurser få tallene til at arbejde for dig business

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Dato 6. februar 2008 J. nr. 013-000062 Deres ref. 07-001318-11 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon

Læs mere

Beslutningsoplæg til fastlæggelse af rammer og principper for økonomistyringsmodel samt ændret organisering af økonomifunktionen

Beslutningsoplæg til fastlæggelse af rammer og principper for økonomistyringsmodel samt ændret organisering af økonomifunktionen Modtager(e): NOTAT Beslutningsoplæg til fastlæggelse af rammer og principper for økonomistyringsmodel samt ændret organisering af økonomifunktionen (d. 10. december 2010) Side 1 af 99 Beslutningsoplæg

Læs mere

Stillingsprofil. Project Controller ved Signalprogrammet, Banedanmark. Stillingen refererer til Head of Finance and Project Control, Signalprogrammet.

Stillingsprofil. Project Controller ved Signalprogrammet, Banedanmark. Stillingen refererer til Head of Finance and Project Control, Signalprogrammet. Stillingsprofil Stilling Arbejdssted Reference til Ansvarsområde Project Controller ved Signalprogrammet, Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Stillingen refererer til Head of Finance and Project

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Moms

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Moms Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Moms 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Ansvarlig... 3 1.3 Relevans for medarbejdere... 3

Læs mere

Financial Controller til Fors A/S

Financial Controller til Fors A/S Mia Hvilshøj Dal & Anders Amund Nielsen 11-12-2017 Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Financial Controller til Fors A/S JOB- OG KRAVPROFIL Financial Controller

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Proaktiv og analytisk økonomifunktion

Proaktiv og analytisk økonomifunktion CFO konference 17. marts 2009: CFO ens nye rolle Proaktiv og analytisk økonomifunktion V/ Anne Broeng, direktør og CFO, PFA Pension Målet er at ændre Økonomiafdelingen fra passiv registreringsenhed til

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Økonomistyring i staten - et strategisk perspektiv. v/ Henrik Pinholt, Vicedirektør Økonomistyrelsen

Økonomistyring i staten - et strategisk perspektiv. v/ Henrik Pinholt, Vicedirektør Økonomistyrelsen Økonomistyring i staten - et strategisk perspektiv v/ Henrik Pinholt, Vicedirektør Økonomistyrelsen Udfordringer og styring i den offentlige sektor Ansvar for styring en ny formel styringsudmelding Tænketanken

Læs mere

REGNSKAB. Grundlæggende AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

REGNSKAB. Grundlæggende AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU Grundlæggende REGNSKAB PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Vi udbyder bl.a. korte kurser indenfor følgende: -Regneark, anvendelse, design og automatisering -Placering af resultat- og balancekonti

Læs mere

KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS

KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS Konteksten 40 % af kommunens driftsudgifter vedrører indkøb hos eksterne leverandører. 4700 leverandører årligt. 130.000 bestillinger om året. Mere end 200 leveringssteder + borgere

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Agenda Økonomifunktionen skal understøtte den strategiske økonomistyring som grundlag for effektive kommuner Vi mener, at økonomifunktionen skal

Læs mere

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Rungsted Havn Økonomistyringsmodel PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Økonomiudvalget i Hørsholm Kommune har på møde den 18. september 2014

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Denne redegørelse er en del af ledelsesberetningen i GN Store Nord A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan Gør tanke til handling VIA University College Formål I dette notat findes anbefalinger til den samlede kreds af ansvarlige for indkøb på de 7 University Colleges

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Web governance model for SSI

Web governance model for SSI Web governance model for SSI Oplæg til web kommunikationsgruppen December 2008 1 Indledning... 3 Afgrænsning... 3 Roller og ansvar... 4 Webredaktøren... 4 Forfattere... 5 Overordnet ansvarlig... 5 Webredaktører

Læs mere

Bemærk! Det er ministerområdernes ansvar at registreringen foretages korrekt, herunder at det sker på de korrekte konti..

Bemærk! Det er ministerområdernes ansvar at registreringen foretages korrekt, herunder at det sker på de korrekte konti.. FAQ INDKØB 15. april 2009 KUN/MAI/CDN Regelsættet: 1. Hvornår skal der angives en indkøbskategori? Indkøbskategorien skal benyttes på alle driftsrelaterede udgifter. Det vil oftest være udgifter, som bogføres

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Mål- og Resultatplan Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse 2016 2017 Indhold 1. Indledning...1 2. Strategisk målbillede...1 2.1. Strategiske pejlemærker...2 3. Mål for 2017...4 4. Opfølgning...7 5. Påtegning...8

Læs mere

EN NY MÅDE AT TÆNKE ØKONOMI PÅ INFORMATION OM OVERGANGEN TIL AU'S NYE ØKONOMISTYRINGSMODEL

EN NY MÅDE AT TÆNKE ØKONOMI PÅ INFORMATION OM OVERGANGEN TIL AU'S NYE ØKONOMISTYRINGSMODEL EN NY MÅDE AT TÆNKE ØKONOMI PÅ INFORMATION OM OVERGANGEN TIL AU'S NYE ØKONOMISTYRINGSMODEL 3 SÅ ER VI I GANG Aarhus Universitet er ved at overgå til en ny økonomistyringsmodel. Universitetet har indtil

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Bilag vedr.: Budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn Forslag Senest ajourført 6. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. BUDGETANSVAR...3

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

TOPLEDELSENS FORVENTNINGER TIL ØKONOMIFUNKTIONENS FORSKELLIGE ROLLER

TOPLEDELSENS FORVENTNINGER TIL ØKONOMIFUNKTIONENS FORSKELLIGE ROLLER TOPLEDELSENS FORVENTNINGER TIL ØKONOMIFUNKTIONENS FORSKELLIGE ROLLER DELOITTE STYRINGSAGENDA 2015 ANTONINO CASTRONE UNIVERSITETSDIREKTØR, AAU CV Antonino Castrone Arbejde 2014 Universitetsdirektør, Aalborg

Læs mere

Bilag 3: Skoler og klynger før og efter administrative fællesskaber

Bilag 3: Skoler og klynger før og efter administrative fællesskaber KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Bilag 3: Skoler og klynger før og efter fællesskaber Etableringen af fællesskaber for skoler og klynger medfører, at der bliver

Læs mere

Kompetenceudvikling i AU IT og procedurer

Kompetenceudvikling i AU IT og procedurer Modtager(e): AU IT, LSU Notat Kompetenceudvikling i AU IT og procedurer Baggrund Universitetsledelsen har d. 27. maj 2015 godkendt en rapport fra et projekt om TAPkarriereveje. Projektet konkluderer, at

Læs mere

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI)

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) 1. Formål MI nedsætter udviklingsgrupper (UG) dækkende MI s uddannelsesmæssige ansvarsområde. UG skal arbejde med

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 4 2014. contract management del 3

QUARTERLY ANALYTICS 4 2014. contract management del 3 6 contract management del 3 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 3: Opbygning af Contract Management-funktion Contract Management kan være et centralt redskab i arbejdet med at nedbringe

Læs mere

Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq

Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq Om virksomheden Katuaq er Grønlands Kulturhus. Vores aktiviteter spænder vidt fra biografforestillinger, teaterstykker, koncerter,

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Version af 1. februar 2016 Indhold Formål... 3 Det økonomiske ledelsestilsyn... 4 Budgetprocedurer... 4 Budgetkontrol... 4 Budgetansvar...

Læs mere

Kom indenfor i GRAY.DK

Kom indenfor i GRAY.DK Kom indenfor i GRAY.DK Vi hjælper med alt indenfor Bogføring Budget Regnskab Revision Økonomistyring Administration Velkommen Du sidder nu med en bred vifte af tilbud til dig. Er du en enkeltmandsvirksomhed,

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Mittarfeqarfiit. Organisation. struktur & ansvarsforhold

Mittarfeqarfiit. Organisation. struktur & ansvarsforhold Mittarfeqarfiit Organisation struktur & ansvarsforhold Indholdsfortegnelse Driftens øverste struktur:... 2 Adm. Direktør:... 2 Driftsdirektøren:... 2 Kvalitetschefen... 3 Lufthavnens organisation... 4

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Administration på AU og Arts

Administration på AU og Arts 7. Administration på AU og Arts Store forandringer mange spørgsmål AARHUS UNIVERSITET Hvorfor? Fagligt: For at sikre universitetets konkurrencedygtighed i fremtiden Kunne skaffe bevillinger, forskere og

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Forholdet til kommunens generelle styringsprincipper... 3 1.4 Ansvar for regulativet...

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Botilbuds- og hjemmevejlederleder Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest

Job- og kompetenceprofil. Botilbuds- og hjemmevejlederleder Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest Job- og kompetenceprofil Botilbuds- og hjemmevejlederleder Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest Hovedopgave : overordnet ansvarlig for at Center Nord-Vest s og SOF`s strategier og politikker udvikles og

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03 Service Level Agreement (SLA) Debitor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Ansvarlig... 3 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Styrelsen indskærper, at formalia i forbindelse med indberetningen for 2012 efterleves.

Styrelsen indskærper, at formalia i forbindelse med indberetningen for 2012 efterleves. Til bestyrelsen for: Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almene gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220

Læs mere

It-anvendelsen i Langeland Kommune har til formål at understøtte kommunens overordnede visioner.

It-anvendelsen i Langeland Kommune har til formål at understøtte kommunens overordnede visioner. Juni 2011 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Formål 4 3. Omfang 5 4. It-sikkerhedsniveau 5 5. It-sikkerhedsbevidsthed 6 6. Overtrædelse af it-sikkerhedspolitikken 6 7. Udarbejdelse og ikrafttrædelse 6 2 1 Indledning

Læs mere

Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til)

Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til) DANSK INSTITUT FOR UDDANNELSE KURSUSBESKRIVELSE: Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til) Efter kurset kan du føre en kompetent og konstruktiv dialog med ledelsen omkring de underliggende

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5 FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED ET EFFEKTIVT økonomisystem SPARER BÅDE TID OG PENGE Der er nok at se til i en mindre virksomhed. Og

Læs mere

Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med

Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med ændringer i forretningsprocesser og organisation Regionhovedstaden

Læs mere

Stillings- og personprofil. Økonomichef Bornholms Energi & Forsyning

Stillings- og personprofil. Økonomichef Bornholms Energi & Forsyning Stillings- og personprofil Økonomichef Bornholms Energi & Forsyning November 2017 Opdragsgiver Bornholms Energi & Forsyning Adresse Bornholms Energi & Forsyning Skansevej 2 3700 Rønne Stilling Økonomichef

Læs mere

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder ogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder EasyAccount bogholderi, henvender sig til små og mellemstore virksomheder, med 1-50 ansatte, som ønsker at få lavet deres bogholderi billigt,

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Kreditor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed?

Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed? Ambitiøs økonomichef til Greve Kommune Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed? Kan du svare ja hertil, og kan du også omsætte disse centrale

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering.

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering. på projekt vedr. styrket ledelse på forløbsprogrammer Regionsrådet har besluttet at igangsætte forsøg med fælles ledelse af forløbsprogrammer. Dette er benævnt Forløbsledelse og finansieret af Puljen for

Læs mere

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i skadesforsikringsselskaber

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i skadesforsikringsselskaber Finanstilsynet 20. marts 2012 Krav til bestyrelsens viden og erfaring i skadesforsikringsselskaber Baggrund Danske skadesforsikringsselskaber stilles i disse år overfor en række udfordringer. Blandt de

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende:

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende: Kommissorium for revisionsudvalg i DSB 1. Formål Revisionsudvalgets opgaver er følgende: At underrette bestyrelsen om resultatet af den lovpligtige revision, herunder regnskabsaflæggelsesprocessen, at

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere