MARTS 2015, BASERET PÅ 4. KVARTAL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MARTS 2015, BASERET PÅ 4. KVARTAL"

Transkript

1 LØNSTATISTIK 2015 Bilbranchen MARTS 2015, BASERET PÅ 4. KVARTAL Lønbegreber 4 Sådan bruges statistikken 6 Skøn over personaleomkostninger 7 ADMINISTRATION/SALG 14 VÆRKSTED/LAGER 19 LEDELSE 23 MEDARBEJDERE MED SÆRLIGT ANSVAR 24 Jobtitler og arbejdsfunktionskoder 30 Lønfordeling og statistiske mål

2

3 DI LØNSTATISTIK 2015 BILBRANCHEN LØNBEGREBER SIDE 3 LØNBEGREBER LØNBEGREB I HOVEDTABELLERNE Med statistikken for 2012 fik udvalgte lønbegreber nye navne. De nye navne for statistikkens lønbegreber fremgår af figuren neden for. Lønbegrebet Direkte løn er et lønbegreb, der kommer tæt på den timesats, som fremgår af den enkelte lønmodtagers lønseddel. Direkte løn indeholder IKKE arbejdsgivers bidrag til pension, overtidsbetaling, skifteholdstillæg samt løn under ferie og andet fravær. Til gengæld er betaling ved akkordarbejde og andre produktivitetsfremmende lønsystemer med i lønbegrebet. Se figuren, der viser indholdet og sammenhængen imellem de forskellige lønbegreber for hhv. månedsløn og timeløn. DIREKTE LØN INKL. PENSION M.V. Lønbegrebet Direkte løn inkl. pension m.v. fremkommer ved at trække løn under sygdom mv. samt Ferie-, Fritvalgsog SH-betalinger fra Fortjeneste ekskl. genetillæg. Ændringer i Direkte løn inkl. pension m.v., som blev foretaget i 2008, har haft den konsekvens, at Direkte løn inkl. pension m.v., løn under sygdom mv. samt ferie-, fritvalgs- og SH-betalinger ikke kan summeres præcist til fortjenesten ekskl. genetillæg. Der vil være en lille forskel, som kan tilskrives afvigelsen mellem standardtimerne og de præsterede timer. PENSION Begrebet dækker over alle de pensionsordninger, som betales og/eller administreres af virksomhederne for lønmodtagerne. Dvs. bidrag til: ATP (lovbunden) Arbejdsmarkedspension inkl. bidrag overført fra Fritvalgs Lønkonto (overenskomstaftale) Individuel (evt. et led i ansættelsesforholdet) Privat (lønmodtagers egen, men administreret via arbejdsgiver). For de fleste ordninger gælder, at pensionsbidraget består af henholdsvis en lønmodtager- og en arbejdsgiverandel, der typisk udgør henholdsvis ca. 33 pct. og ca. 67 pct. DIREKTE LØN Lønbegrebet Direkte løn fremkommer ved at fratrække arbejdsgiverens pensionsbidrag, personalegoder og de uregelmæssige betalinger, som omfatter bl.a. bonusbetalinger, overskudsdeling, provision og kompensation for ikkeafholdte feriefridage mv. fra Direkte løn inkl. pension m.v. Direkte løn indeholder således lønmodtagerens grundløn samt funktions-, kvalifikations- og præstationsbestemt løn. Herudover medtages lønmodtagerens pensionsbidrag. Direkte løn er det smalleste lønbegreb i DI s online-statistik NetStat Løn. PERSONALEGODER Lønningerne omfatter personalegoder opgjort som den skattemæssige værdi af fri bil samt værdi af fri kost og logi. VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDEROMKOSTNINGER Betalingen for det udførte arbejde kan ses både fra lønmodtagerens og virksomhedens side. Virksomhedens samlede udgifter ved at få arbejdet udført kaldes Samlede medarbejderomkostninger. Lønmodtagerens samlede indtægter ved at udføre arbejdet kaldes fortjeneste. Resten af virksomhedens arbejdsomkostninger går til andre end lønmodtageren og kaldes øvrige arbejdsomkostninger. Disse omfatter bl.a. bidrag til fonde og offentlige kasser samt udgifter til forsikring af medarbejdere. Øvrige arbejdsomkostninger kan som følge af refusioner være negative. TIMELØN Samlede medarbejderomkostninger» Øvrige medarbejderomkostninger MÅNEDSLØN Fortjenste» Genetillæg Fortjeneste ekskl. genetillæg,» Løn under sygdom m.v.» Ferie-, Fritvalgs- og SH-betaling Direkte løn inkl. pension m.v.» Personalegoder» Uregelmæssige betalinger» Arbejdsgivers pensionsbidrag Samlet månedsløn ekskl. genetillæg» Ferietillæg Direkte løn» Lønmodtagers pensionsbidrag» Kvalifikationsbestemt» Præstationsbestemt» Funktionsbestemt» Grundløn (inkl. bruttoløntræk) Direkte månedsløn inkl. pension m.v.» Personalegoder» Uregelmæssige betalinger» Arbejdsgivers pensionsbidrag Direkte månedsløn» Lønmodtagers pensionsbidrag» Kvalifikationsbestemt» Præstationsbestemt» Funktionsbestemt» Grundløn (inkl. bruttoløntræk)

4 DI LØNSTATISTIK 2015 BILBRANCHEN SÅDAN BRUGES STATISTIKKEN SIDE 4 SÅDAN BRUGES STATISTIKKEN Statistikken dækker over virksomheder, der er medlem af DI og foreningen. Statistikken viser timelønninger og månedslønninger på udvalgte arbejdsfunktioner/titler. Ønskes yderligere oplysninger om lønninger på funktionærområdet, henvises til online lønstatistik di.dk/personale/loen/ NetStat/. Der er som supplement hertil udarbejdet en særlig lønstatistik for ingeniørarbejde, som kan hentes via DIDokumenter. GENNEMSNIT VISER IKKE LØNNEN Hverken denne eller andre statistikker kan give et håndfast svar på, hvad den enkelte medarbejder bør have i løn. I mange lønstatistikker vises alene lønniveauer beregnet som et gennemsnit af lønningerne for de, som er omfattet af statistikken. Sådanne gennemsnit dækker over store variationer imellem de enkelte medarbejderes lønninger. Der er stort set ingen, der netop får gennemsnitslønnen som hovedregel kan man sige, at 2 /3 af lønmodtagerne får mindre end gennemsnittet, 1 /3 får mere. Statistikkernes gennemsnitlige lønniveauer er således et alt for ufuldstændigt grundlag, når den enkelte medarbejders løn skal tages op til vurdering. DEN TYPISKE LØN I DI s lønstatistikker vises konsekvent lønninger i form af median samt øvre og nedre kvartil. Medianen er den midterste løn forstået på den måde, at halvdelen af ne har en løn på eller under medianen. En fjerdedel af ne har en løn på eller under nedre kvartil. Tre fjerdedele af ne har en løn på eller under øvre kvartil. En god tommelfingerregel er, at den typiske løn forstået som den løn, flest oppebærer ligger et sted imellem medianen og nedre kvartil. Bemærk, at forekomsten af selv ganske få relativt høje lønninger vil kunne trække gennemsnittet op over medianen og dermed et pænt stykke over den typiske løn. man passe på med at sammenligne lønniveauerne i dette års statistik med statistikken fra sidste år. Udviklingen fra år til år i lønniveauet for en given arbejdsfunktion er et resultat af følgende forhold: Ændringer i de individuelle lønninger aftalt ved lokale lønforhandlinger Overenskomstmæssigt aftalte ændringer i pen sionsbidrag mv. Ændringer i indtjening ved produktivitetsfremmende lønsystemer herunder bonus Ansættelser og afskedigelser på de virksomheder, som er med i statistikken Til- og afgang af virksomheder, som deltager i statistikken. Eksemplet på næste side viser, hvorledes ændringer fra et år til næste år i antallet af virksomheder og ansatte, som indgår i statistikgrundlaget, kan påvirke udviklingen i statistikkens lønniveauer. I eksemplet har der været en generel timelønsstigning på 1,5 pct. fra 2014 til 2015, men statistikken er også påvirket af, at der er kommet en ny virksomhed med i statistikken for Oveni kommer, at der er sket ændringer i beskæftigelsen på de virksomheder, som også var med i statistikken for Den nytilkomne virksomhed har et relativt højt lønniveau, og det er med til at trække den samlede statistikstigning op på 2,7 pct. PAS PÅ ANDRE STATISTIKKER, HITLISTER MV. Som arbejdsgiver kan man i en løn for hand lings situa tion ofte blive konfronteret med andre statistikker, som påstås at vise, at medarbejderne har et lønefterslæb. Vær meget opmærksom på, hvordan disse statistikkers lønninger er opgjort. Tjek f.eks., om de indeholder feriegodtgørelse, genebetalinger eller pension. Husk, at alle lønstatistikker fra DI (inklusive denne) har den kvalitet, at de er udarbejdet på grundlag af de oplysninger, som virksomhederne indberetter til Danmarks Statistik via DA. Det betyder, at lønningerne i denne statistik er opgjort efter den nationale standard, som er anerkendt af fagbevægelsen og de økonomiske ministerier. VÆR VARSOM MED SELV AT BEREGNE STIGNINGER Vær opmærksom på, at statistikkens lønniveauer kan bevæge sig op og ned af flere andre årsager end de ændringer, som f.eks. er aftalt ved lokale lønforhandlinger. Derfor skal

5 DI LØNSTATISTIK 2015 BILBRANCHEN SÅDAN BRUGES STATISTIKKEN SIDE 5 Eksempel: Hvordan 1,5 pct. bliver til 2,7 pct. LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2015 LØNSTIGNING ANSATTE LØN ANSATTE LØN Virksomhed , ,18 1,5 Virksomhed , ,25 1,5 Virksomhed , ,10 1,5 Ny virksomhed i ,00 Statistiktal , ,86 2,7 Regioner REGION NORDJYLLAND REGION MIDTJYLLAND REGION SYDDANMARK REGION HOVEDSTADEN REGION SJÆLLAND De regionale lønforskelle dækker blandt andet over en uensartet erhvervsstruktur og sammensætning af arbejdsstyrken samt forskellig sammensætning af arbejdsfunktioner i de respektive regioner. Ses der bort herfra, er der imidlertid betydelige lønforskelle mellem sammenlignelige grupper regionerne imellem. REGION HOVEDSTADEN København by: København, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Københavns omegn: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk Nordsjælland: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Furesø, Gribskov, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal Bornholm: Bornholms Regionskommune REGION SJÆLLAND Østsjælland: Greve, Køge, Lejre, Roskilde og Solrød Vest- og Sydsjælland: Faxe, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø, Stevns og Vordingborg Nord Midt REGIONER I statistikken vises lønninger opdelt på følgende fem regioner: Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Syd Sjælland Hovedstad REGION SYDDANMARK Fyn: Assens, Nordfyns, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø Sydjylland: Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Vejle og Aabenraa REGION MIDTJYLLAND Østjylland: Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Århus Vestjylland: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Viborg REGION NORDJYLLAND Nordjylland: Brønderslev-Dronninglund, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerland og Aalborg

6 DI LØNSTATISTIK 2015 BILBRANCHEN SKØN OVER OMKOSTNINGER SIDE 6» SKØN OVER PERSONALEOMKOSTNINGER SAMLEDE MEDARBEJDEROMKOSTNINGER Aktuel sats Produktionsarbejde gns. Egne tal Kr./pct. Pct. af løn Kr. pr. time Kr. pr. time Løn for arbejde inden for normal arbejdstid Kr./time 174,28 Genetillæg Kr./time 4,40 Uregelmæssige betalinger Kr./time 1,93 Løn for arbejdet tid i alt Kr./time 100,0 180,61 Aftalebestemte omkostninger Feriepenge 12,50 Pct. 13,3 24,00 Fritvalgs Lønkonto 5,70 Pct. 6,1 10,94 Arbejdsmarkedspension (arbejdsgiverbidrag) 8,00 Pct. 10,0 18,00 Bidrag til Industriens Barselsfond 0,25 Pct. 0,3 0,56 Refusioner fra Industriens Barselsfond -0,2-0,39 Sygefravær mv. med bet. (kun arb.g.bet. ifb. med fravær) 4,50 Pct. 3,8 6,86 refusioner ved fravær -0,3-0,60 Bidrag til uddannelsesfonde 0,77 Kr./time 0,4 0,77 Kompetenceudviklingsfond 520,00 Kr./år 0,2 0,34 Kontingent til DI 0,25 Pct. 0,3 0,57 Kontingent til DIʼs konfliktfond 0,00 Pct. 0,0 0,00 Frihed ifb. med barns 1. sygedag 196,68 Kr./time 0,1 0,19 Feriefridage 196,68 Kr./time 2,4 4,32 Lovpligtige omkostninger Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) (arbejdsgiverbetalingen) 47,40 Kr./uge 0,8 1,44 Betaling af dagpengegodtgørelse ved 1., 2. og 3. ledighedsdag (kun til berettigede). Højst 16 gange i løbet af et kalenderår (ved ledighed over 4 timer) (G-dage) ** 368,00 Kr./dag 0,2 0,29 Finansieringsbidrag: ved ledighed og sygdom mv. * 322,00 Kr./år 0,1 0,21 Lønmodtagernes Garantifond * 322,00 Kr./år 0,1 0,21 AUB-bidrag 2.840,00 Kr./år 1,0 1,83 refusioner fra AER Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring AES ** 697,00 Kr./år 0,2 0,45 Arbejdsskadeforsikring ** 2.284,00 Kr./år 0,8 1,48 Hent omkostningsberegninger for timelønnede på di.dk/personale/loen/statistik/pages/personaleomkostninger.aspx Frivillige- inkl. lokalt aftalte omkostninger Personalegoder (værdi af bil samt værdi af fri kost og logi) 0,00 Kr./år 0,0 0,00 Fuld løn ifb. med efteruddannelse 0,00 Kr./år 0,0 0,00 Rejsesyge- og rejseulykkesforsikring 0,00 Kr./år 0,0 0,00 Fritidsulykkesforsikring/heltidsulykkesforsikring 0,00 Kr./år 0,0 0,00 Forsikring for mindre arbejdsgivere (0,88 pct.) 0,00 Kr./år 0,0 0,00 Øvrige personaleomkostninger, (personaleforening eller lign.) 0,00 Kr./år 0,0 0,00 Samlede personaleomkostninger 139,60 252,08 * Opkræves samlet ** Arbejdsskadeforsikring, arbejdsmarkedets erhvervssygdomssikring AES og udgifter til 1., 2. og 3. ledighedsdag varierer betydeligt mellem forskellige brancher. NB: De aktuelle satser i tabellen er de pt. gældende satser, som kan blive ændret i løbet af året.

7 DI LØNSTATISTIK 2015 BILBRANCHEN MÅNEDSLØNNINGER SIDE 7» ADMINISTRATION/SALG ALMINDELIGE LØNMODTAGERE Direkte månedsløn inkl. pension m.v Direkte månedsløn inkl. pension m.v., fremregnet til 4. kvartal 2014 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit heraf Pension inkl. ATP Arbejdsfunktion Erhvervserfaring/region Kroner pr. måned 3 Mellemhøjt kvalifikationsniveau Teknikere og assistenter, funktioner inden for salg, finansiering, forretningsservice og administration Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Teknikerarb. fys. videns. og ing.virk Alarmtekniker, aut EL-installatør, batteritekniker, dieseltekniker, elektroniktekniker, klimatekniker, radiokonstruktør, teknikerarbejde inden for fysisk videnskab og ingeniørvirksomhed Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Arb. forr.service, økon., adm. og salg Arbejde inden for forretningsservice, økonomi, administration og salg Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

8 DI LØNSTATISTIK 2015 BILBRANCHEN MÅNEDSLØNNINGER SIDE 8» ADMINISTRATION/SALG ALMINDELIGE LØNMODTAGERE Direkte månedsløn inkl. pension m.v Direkte månedsløn inkl. pension m.v., fremregnet til 4. kvartal 2014 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit heraf Pension inkl. ATP Arbejdsfunktion Erhvervserfaring/region Kroner pr. måned 331 Arb. finans, regnskab og mat. Arbejde med finans, regnskab og matematik, accountant, bogholder, debitorbogholder, finansboghol der, hovedbogholder, hovedkasserer, kreditorbogholder, regnskabsarbejde, regnskabsfuldmægtig, regnskabsfører, revisor Hele landet (ej reg./statsaut)., Region Hovedstaden revisorassistent Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Agent- og mæglerarb. salg og indkøb Agent- og mæglerarbejde inden for salg og indkøb Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Salgsarb., agenter Juniorsælger Under Salgsarb., agenter Sælger personvogne, sælger lastvogne, distriktsforhandler, distriktssælger, eksportagent, eksportsælger, juniorsælger, salespromotor, salgsagent, salgsarbejde (agenter), salgsdisponent, salgskonsulent, salgsrepræ- sentant, salgssupporter Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

9 DI LØNSTATISTIK 2015 BILBRANCHEN MÅNEDSLØNNINGER SIDE 9» ADMINISTRATION/SALG ALMINDELIGE LØNMODTAGERE Direkte månedsløn inkl. pension m.v Direkte månedsløn inkl. pension m.v., fremregnet til 4. kvartal 2014 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit heraf Pension inkl. ATP Arbejdsfunktion Erhvervserfaring/region Kroner pr. måned 4 Alm. kontor- og kundeservicearbejd Kontorarbejde og kundeservice vedr. pengetransaktioner, reservationer o.l., registreringsarbejde vedr varelagre, transport, produktion, udlån og telefonomstillingsarbejde, kontorleder Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Alm. kontor- og sekretærarb. Almindeligt kontor og sekretærarbejde, marketingsekretær, kontorassistent, overassistent - kontor, almin deligt sekretærarbejde, faktureringsassistent, privatsekretær, salgssekretær, sekretær Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Kundeinformationsarb. Kundeinformationsarbejde, call- centermedarbejder, informationsarbejde på kundekontaktcentre, informationsmedarbejder, telefonist, telefonomstillingsarbejde, telefon operatør, telefonpasser, telefonvagt Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

10 DI LØNSTATISTIK 2015 BILBRANCHEN MÅNEDSLØNNINGER SIDE 10» ADMINISTRATION/SALG ALMINDELIGE LØNMODTAGERE Direkte månedsløn inkl. pension m.v Direkte månedsløn inkl. pension m.v., fremregnet til 4. kvartal 2014 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit heraf Pension inkl. ATP Arbejdsfunktion Erhvervserfaring/region Kroner pr. måned 43 Alm. beregnings- og registreringsarb. Almindeligt beregnings og registreringsarbejde Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Alm. beregningsarb. Almindeligt regnskabs og bogføringsarbejde, bogholderiassistent, budgetassistent, regnskabsassistent, regnskabsmedarbejder, regnskabsmedhjælper, regnskabssekretær, revisionsassistent, revisormedhjælper, almindeligt kontorarbejde Hele landet inden for lønbehandling, Region Hovedstaden lønassistent, lønningsassistent, Region Sjælland lønningsbogholder, Region Syddanmark lønningskasserer Region Midtjylland Region Nordjylland Kontorarb. materialereg. og trp. Kontorarbejde inden for materialeregistrering og transport Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

11 DI LØNSTATISTIK 2015 BILBRANCHEN MÅNEDSLØNNINGER SIDE 11» ADMINISTRATION/SALG ALMINDELIGE LØNMODTAGERE Direkte månedsløn inkl. pension m.v Direkte månedsløn inkl. pension m.v., fremregnet til 4. kvartal 2014 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit heraf Pension inkl. ATP Arbejdsfunktion Erhvervserfaring/region Kroner pr. måned Lagerekspeditionsarb. Depotassistent, depotekspedient, depotleder, engrosekspedient, Under forsyningsassistent, forvalter, lagerassistent, lagerbestyrer, lagerdisponent, lagereks- pedient, lagerekspeditionsarbejde, lagerekspeditrice, lagerforvalter, materialforvalter, materielas sistent, materielforvalter, pladsforvalter, rekvisitør, reservedelsassistent, reserve- delsekspedient, reservedelsforvalter, Hele landet reservedelsleder, værktøjsekspedient Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Andet alm. kontor- og kundeservicearb. Servicearbejde med relation til rejseaktivitet, servering, personlig pleje, overvågnings- og redningsvæsen samt salgsarbejde vedr kundeekspedition og demonstrationsarbejde Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Alm. kontorarb. mv. ej klass. andet. Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde ikke klassificeret andetsteds, presseklipper Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

12 DI LØNSTATISTIK 2015 BILBRANCHEN MÅNEDSLØNNINGER SIDE 12» ADMINISTRATION/SALG ALMINDELIGE LØNMODTAGERE Direkte månedsløn inkl. pension m.v Direkte månedsløn inkl. pension m.v., fremregnet til 4. kvartal 2014 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit heraf Pension inkl. ATP Arbejdsfunktion Erhvervserfaring/region Kroner pr. måned 5 Service- og salgsarbejde Servicearbejde med relation til rejseaktivitet, husholdning, servering, personlig pleje, salgsarbejde vedr. kundeekspedition og demonstrationsarbejde Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Salgsarb., ekskl. agentarb. Reservedelsleder, salgsarb., ekskl. agentarb Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Salgsarb. i butik Butiksassistent, butiksekspedient, butiksfunktionær, Under butiksmedarbejder, butiksmedhjælper, ekspedient, ekspeditrice, handelsmedhjælper, salgsekspedient, salgsmedhjælper, sælger detailsalg Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

13 DI LØNSTATISTIK 2015 BILBRANCHEN MÅNEDSLØNNINGER SIDE 13» ADMINISTRATION/SALG ALMINDELIGE LØNMODTAGERE Direkte månedsløn inkl. pension m.v Direkte månedsløn inkl. pension m.v., fremregnet til 4. kvartal 2014 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Arbejdsfunktion Erhvervserfaring/region Kroner pr. måned Gennemsnit heraf Pension inkl. ATP 524 Andet salgsarb Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Salgsarb. ej klass. andets Autosælger, forretningsassistent, reservedels- sælger, reserveekspedient, Under salgsarbejde ikke klassificeret andetsteds Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

14 DI LØNSTATISTIK 2015 BILBRANCHEN TIMELØNNINGER SIDE 14» VÆRKSTED/LAGER ALMINDELIGE LØNMODTAGERE Direkte løn Direkte løn, fremregnet til 4. kvartal 2014 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit Arbejdsfunktion Region Kroner pr. time 7 Håndværkspræget arbejde Sprøjtelakererarb Autolakerer, autolakerermester, automaler, autosprøjtelakerer, cykellakerer, lakmester, maskinmaler, møbelmaler, sprøjtearbejder, sprøjtelakerer, sprøjtelakererarbejde, sprøjtemaler, vognlakerer, vognmaler Hele landet ,80 183,00 201,16 185,00 Region Hovedstaden ,02 196,62 214,44 200,32 Region Sjælland ,24 182,90 203,21 183,26 Region Syddanmark ,99 177,41 191,53 177,76 Region Midtjylland ,69 186,09 199,23 186,99 Region Nordjylland ,56 172,80 187,52 173,17 Hele landet ,21 175,37 228,01 192,67 Region Hovedstaden Region Sjælland..... Region Syddanmark ,13 142,20 169,57 154,31 Region Midtjylland Region Nordjylland ,75 175,37 249,89 208,49 72 Metal- og maskinarb. Hele landet ,26 183,31 201,07 184,80 Region Hovedstaden ,26 195,54 213,64 199,40 Region Sjælland ,93 182,92 203,79 183,67 Region Syddanmark ,99 177,82 191,53 177,90 Region Midtjylland ,62 185,73 199,08 186,82 Region Nordjylland ,26 172,80 187,53 172, Pladearb., svejsning og beslægt. funkt. Autoopretter, autopladesmed, Hele landet ,71 181,52 195,34 182,12 karosseriar- bejder, karosserimager, Region Hovedstaden ,04 192,08 211,98 192,31 karosseripladesmed, Region Sjælland ,85 177,57 191,16 174,99 pladestøber, svejser Region Syddanmark ,49 173,50 188,81 175,62 Region Midtjylland ,80 190,79 207,59 191,40 Region Nordjylland ,67 159,44 175,46 158, Pladesmedarb. Autoopretter, autopladesmed, Hele landet ,71 181,52 195,34 182,23 autosmed, karosseriarbejder, karosseribygger, Region Hovedstaden ,04 192,51 211,98 192,72 karosseri- Region Sjælland ,85 177,57 191,16 174,99 mager, karosserismed, kedelsmed, kedelsmedemester, Region Syddanmark ,49 173,50 188,81 175,62 kobbersmed, kobbersmedemester, Region Midtjylland ,33 190,79 207,59 191,91 møntarbejder, pladesmed, pladesmedarbejde, pladesmedemester, pladestøber Region Nordjylland ,67 159,44 175,46 158, Smede, værktøjsmagere og beslægt. funkt. Beslagsmedarbejder, Hele landet ,43 191,18 206,70 190,99 bygningssmed, grovsmed, smed, smedearbejder, Region Hovedstaden ,39 202,67 204,28 193,58 smedemester, Region Sjælland..... støberismed, vognsmed Region Syddanmark ,19 181,86 208,81 189,08 Region Midtjylland..... Region Nordjylland.....

15 DI LØNSTATISTIK 2015 BILBRANCHEN TIMELØNNINGER SIDE 15» VÆRKSTED/LAGER ALMINDELIGE LØNMODTAGERE Direkte løn Direkte løn, fremregnet til 4. kvartal 2014 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit Arbejdsfunktion Region Kroner pr. time 723 Mekanikerarb Mekanikerarb. motorkøret. Hele landet ,37 183,04 201,23 184,79 Region Hovedstaden ,02 196,73 215,08 200,88 Region Sjælland ,05 183,34 204,91 184,48 Region Syddanmark ,70 176,92 191,39 176,06 Region Midtjylland ,65 184,32 198,66 185,88 Region Nordjylland ,94 174,04 187,84 173,57 Hele landet ,41 183,11 201,23 184,80 Region Hovedstaden ,26 196,73 215,08 201,00 Region Sjælland ,88 183,34 204,91 184,41 Region Syddanmark ,70 176,92 191,39 176,06 Region Midtjylland ,62 184,32 198,66 185,90 Region Nordjylland ,94 174,04 187,84 173, Mek.arb., person- og varev. Automontør, autotekniker, Hele landet ,88 176,83 196,21 180,33 bilmekaniker, biltekniker, mekanikerarbejde, Region Hovedstaden ,26 194,90 215,08 200,65 person- og vare- Region Sjælland ,66 175,08 188,90 175,88 vognsmekanikerarbejde, person- og varevogne, Region Syddanmark ,74 168,39 188,28 171,40 personvognsmekaniker Region Midtjylland ,26 178,15 194,23 179,42 Region Nordjylland ,38 162,72 177,73 166, Mek.arb., lastvogne Automekaniker (lastvogne), Hele landet ,57 191,87 204,82 194,09 lastbilmekaniker, lastvognsmekaniker, Region Hovedstaden ,54 199,73 209,15 201,89 mekaniker (lastvogne), Region Sjælland ,14 204,87 216,97 202,85 mekanikerarbejde (lastvogne) Region Syddanmark ,71 182,23 191,73 181,95 Region Midtjylland ,04 198,13 205,71 200,79 Region Nordjylland ,16 187,46 197,24 189,36 8 Operatør-,monterings- og transportarb. Hele landet ,33 128,16 152,45 136,60 Region Hovedstaden ,52 148,18 156,08 146,04 Region Sjælland Region Syddanmark ,48 112,33 123,70 123,73 Region Midtjylland ,69 151,78 156,74 143,60 Region Nordjylland Chaufførarb. og førere af køretøjer mv. Hele landet ,33 127,72 152,45 135,50 Region Hovedstaden ,52 148,18 156,08 143,74 Region Sjælland..... Region Syddanmark ,48 112,33 123,70 123,73 Region Midtjylland ,69 151,78 156,74 143,60 Region Nordjylland.....

16 DI LØNSTATISTIK 2015 BILBRANCHEN TIMELØNNINGER SIDE 16» VÆRKSTED/LAGER ALMINDELIGE LØNMODTAGERE Direkte løn Direkte løn, fremregnet til 4. kvartal 2014 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit Arbejdsfunktion Region Kroner pr. time Varev.chauff.arb. Postkører, torvechauffør, varevognschauffør (farligt gods internationalt), varevognschauffør (farligt gods nationalt), varevognschauffør (flytteopgaver), varevognschauffør (international transport), varevognschauffør (national transport), varevognschaufførarbejde, vaskerichauffør (varevogn) Hele landet ,04 125,57 151,78 132,75 Region Hovedstaden ,41 145,64 152,18 141,54 Region Sjælland..... Region Syddanmark ,97 112,04 123,70 119,40 Region Midtjylland Region Nordjylland Andet manuelt arbejde Hele landet ,80 142,58 161,99 147,74 Region Hovedstaden ,80 151,13 167,65 155,04 Region Sjælland ,42 152,57 179,93 156,29 Region Syddanmark ,22 129,95 150,35 136,90 Region Midtjylland ,18 145,87 161,99 150,29 Region Nordjylland ,51 131,69 146,15 137,72 91 Rengøringsarb. Hele landet ,57 141,18 157,22 145,49 Region Hovedstaden ,31 149,98 165,73 153,48 Region Sjælland ,18 141,33 153,23 144,74 Region Syddanmark ,51 136,38 153,51 141,11 Region Midtjylland ,01 142,54 161,99 148,51 Region Nordjylland ,36 131,69 144,87 137, Rengøringsarb. undt. i priv. hjem Hele landet ,01 138,47 156,68 145,70 Region Hovedstaden ,59 148,67 159,40 149,64 Region Sjælland ,18 136,99 152,70 142,49 Region Syddanmark ,95 136,38 153,36 144,07 Region Midtjylland ,18 141,99 170,92 149,19 Region Nordjylland ,98 131,69 141,30 141, Rengøring af industrilokaliteter Auditorieassistent, rengøring Hele landet ,29 148,67 170,92 150,75 af industrilokalite- ter, rengøringsassistent Region Hovedstaden ,28 152,01 167,33 154,08 (fabrikslokaler o.l.), Region Sjælland..... rengøringsmedhjælper (fabrikslokaler o.l.), sanitør Region Syddanmark ,95 137,84 154,95 145,00 (fabrikslokaler) Region Midtjylland ,28 161,99 170,92 160,03 Region Nordjylland ,38 137,82 178,02 150, Tværg. serviceopg. Serviceassistent Hele landet ,98 138,22 153,05 143,82 (tværgående funktioner), servicemedarbejder Region Hovedstaden ,59 147,24 153,39 147,30 (tværgående funktioner), Region Sjælland ,56 142,15 153,23 147,35 tværgående serviceopgaver Region Syddanmark ,51 136,38 149,54 144,36 Region Midtjylland ,65 138,22 180,76 145,66 Region Nordjylland ,84 125,87 137,82 129,37

17 DI LØNSTATISTIK 2015 BILBRANCHEN TIMELØNNINGER SIDE 17» VÆRKSTED/LAGER ALMINDELIGE LØNMODTAGERE Direkte løn Direkte løn, fremregnet til 4. kvartal 2014 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit Arbejdsfunktion Region Kroner pr. time 912 Manuelt reng.arb. af køretøj, vindue mv. Hele landet ,82 142,37 157,28 145,32 Region Hovedstaden ,80 150,82 168,94 157,75 Region Sjælland ,61 145,67 159,23 146,70 Region Syddanmark ,02 135,93 154,12 139,74 Region Midtjylland ,07 145,87 158,62 148,02 Region Nordjylland ,51 132,72 144,87 134, Rengøring af trp.midl. Autopolerer, autovasker, Hele landet ,45 142,93 158,24 146,58 garagearbejder, garagemedhjælper, klargøringsmand, Region Hovedstaden ,80 150,82 165,88 158,40 remisearbejder, Region Sjælland ,99 146,73 166,95 149,24 rengøring af transportmidler, sporvejsarbejder, Region Syddanmark ,02 140,57 153,51 138,00 vognvasker Region Midtjylland ,07 145,87 161,51 148,97 Region Nordjylland ,82 136,53 146,15 137, And. rengøringsarb. Andet rengøringsarbejde Hele landet ,95 127,57 147,49 137,09 Region Hovedstaden..... Region Sjælland..... Region Syddanmark..... Region Midtjylland..... Region Nordjylland Manuelt arb. råstofudv., byggesekt. mv. Hele landet ,30 156,28 181,31 158,45 Region Hovedstaden ,16 160,35 179,74 161,94 Region Sjælland ,28 177,73 193,18 173,52 Region Syddanmark ,77 127,21 142,58 137,32 Region Midtjylland ,18 147,92 167,01 150,23 Region Nordjylland Andet manuelt produktionsarbejde. Andet manuelt produktionsarbejde, Hele landet ,42 144,29 157,25 146,41 kedelrenser, kemigrafmedhjælper, Region Hovedstaden ,32 120,42 147,72 131,46 litografmedhjælper, Region Sjælland ,31 154,69 177,09 146,58 lystrykmedhjælper, maskinsmører, skrotarbejder, Region Syddanmark..... vognsmører, Region Midtjylland ,18 147,92 171,34 157,22 værkstedsmedhjælper, ætserimedhjælper Region Nordjylland.....

18 DI LØNSTATISTIK 2015 BILBRANCHEN TIMELØNNINGER SIDE 18» VÆRKSTED/LAGER ALMINDELIGE LØNMODTAGERE Direkte løn Direkte løn, fremregnet til 4. kvartal 2014 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit Arbejdsfunktion Region Kroner pr. time 9334 Arb. med opfyldning af lager og butik Hele landet ,48 160,35 185,56 162,42 Region Hovedstaden ,34 168,13 186,51 171,10 Region Sjælland ,05 180,63 193,55 179,95 Region Syddanmark ,59 127,21 131,48 132,12 Region Midtjylland ,09 146,69 167,01 146,82 Region Nordjylland Lager- og pakhusarb. Depotarbejder, depotmedhjælper, Hele landet ,16 165,16 185,56 163,96 lager- og pakhusarbejder, lagerarbejder, Region Hovedstaden ,99 167,77 179,99 166,71 lagerbetjent, Region Sjælland ,05 180,63 193,55 180,36 lagermedhjælper, materielbetjent, pakhusarbejder, Region Syddanmark ,59 131,23 142,58 136,72 pakhusbetjent, Region Midtjylland ,09 148,54 167,01 147,05 trælastarbejder Region Nordjylland Renovationsarb. og andet manuelt arb. Hele landet ,44 118,22 133,64 133,34 Region Hovedstaden ,08 151,13 156,64 143,16 Region Sjælland ,29 110,48 133,16 127,07 Region Syddanmark ,44 111,95 125,42 120,73 Region Midtjylland ,35 125,71 159,42 159,88 Region Nordjylland Forefaldende arb. Forefaldende arbejde Hele landet ,35 113,05 127,21 121,10 Region Hovedstaden Region Sjælland..... Region Syddanmark ,32 111,95 120,02 117,07 Region Midtjylland..... Region Nordjylland.....

19 DI LØNSTATISTIK 2015 BILBRANCHEN MÅNEDSLØNNINGER SIDE 19» LEDELSE LEDELSE OG OVERORDNET LEDELSE I ØVRIGT Direkte månedsløn inkl. pension m.v. Direkte månedsløn inkl. pension m.v., fremregnet til 4. kvartal 2014 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit heraf Pension inkl. ATP Arbejdsfunktion Region Kroner pr. måned 1 Ledelsesarbejde Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Øv. ledelse i lovg. myndigh. og virk. Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Øv. virk.ledelse Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Øverste admin. virk.ledelse Adm.direktør Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Virk.ledelse af tværg. funkt. Filialchef, forretningsfører Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Ledelse adm. og erhvervsorient. funkt. Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

20 DI LØNSTATISTIK 2015 BILBRANCHEN MÅNEDSLØNNINGER SIDE 20» LEDELSE LEDELSE OG OVERORDNET LEDELSE I ØVRIGT Direkte månedsløn inkl. pension m.v. Direkte månedsløn inkl. pension m.v., fremregnet til 4. kvartal 2014 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit heraf Pension inkl. ATP Arbejdsfunktion Region Kroner pr. måned 121 Ledelse forr.service og adm. funkt. Ledelse inden for Hele landet forretningsservice og administrative Region Hovedstaden funktioner, budgetchef, Region Sjælland logistikchef, miljøchef, viceøkonomichef, Region Syddanmark økonomichef Region Midtjylland Region Nordjylland Ledelse and. forr.service og adm. funkt. Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Ledelse forr.- og udv.orient. funkt. Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Ledelse salg og marketing Salgsdirektør, marketingsdirektør, Hele landet salgschef Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Ledelse hovedakt. prod. og servicevirk. Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Ledelse hovedakt. frem.virk. mv. Ledelse af hovedaktiviteten Hele landet inden for fremstil- lingsvirksomhed, Region Hovedstaden produktionschef Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

21 DI LØNSTATISTIK 2015 BILBRANCHEN MÅNEDSLØNNINGER SIDE 21» LEDELSE LEDELSE OG OVERORDNET LEDELSE I ØVRIGT Direkte månedsløn inkl. pension m.v. Direkte månedsløn inkl. pension m.v., fremregnet til 4. kvartal 2014 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit heraf Pension inkl. ATP Arbejdsfunktion Region Kroner pr. måned Ledelse hovedakt. forsyn., distrib. o.l. Indkøbsdirektør, Hele landet lagerchef Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Ledelse hovedakt. and. servicevirk. Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Mellemhøjt kvalifikationsniveau Funktionærer inden Hele landet for salg, finansiering, forretningsservice og Region Hovedstaden administration Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Alm. kontor- og kundeservicearbejde Kontorarbejde og Hele landet kundeservice vedr. pengetransaktioner, Region Hovedstaden reservationer o.l., registreringsarbejde Region Sjælland vedr. varelagre, transport, Region Syddanmark produktion, udlån og Region Midtjylland telefonomstillingsarbejde, kontorleder Region Nordjylland Alm. beregnings- og registreringsarb. Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Service- og salgsarbejde Salgsarbejde vedr. Hele landet kundeekspedition og demonstrationsarbejde Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Salgsarb., ekskl. agentarb Reservedelsleder Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

lønstatistik 2010 Bilbranchen 4 Sådan bruges statistikken 6 Skøn over personaleomkostninger 7 administration/salg 12 værksted/lager 16 ledelse

lønstatistik 2010 Bilbranchen 4 Sådan bruges statistikken 6 Skøn over personaleomkostninger 7 administration/salg 12 værksted/lager 16 ledelse lønstatistik 2010 Bilbranchen februar 2010, Baseret på 4. kvartal 2009 3 Lønbegreber 4 Sådan bruges statistikken Kapitlet Værksted/Lager indeholder nyt lønbegreb 6 Skøn over personaleomkostninger 7 administration/salg

Læs mere

lønstatistik 2012 Metal- og Maskinindustrien 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges statistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 Håndværkspræget arbejde

lønstatistik 2012 Metal- og Maskinindustrien 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges statistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 Håndværkspræget arbejde lønstatistik 2012 Metal- og Maskinindustrien marts 2012, Baseret på 4. kvartal 2011 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges statistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 Håndværkspræget arbejde 14 Operatør-, monterings-

Læs mere

LØNSTATISTIK 2014. Danske Energi- og Forsyningsselskaber MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE

LØNSTATISTIK 2014. Danske Energi- og Forsyningsselskaber MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE LØNSTATISTIK 2014 Danske Energi- og Forsyningsselskaber MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE 10

Læs mere

lønstatistik 2011 Produktionsarbejde 3 Sådan bruges statistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 Håndværkspræget arbejde

lønstatistik 2011 Produktionsarbejde 3 Sådan bruges statistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 Håndværkspræget arbejde lønstatistik 2011 Produktionsarbejde MARTS 2011, Baseret på 4. kvartal 2010 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges statistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 Håndværkspræget arbejde 20 Proces- og maskinoperatørarbejde

Læs mere

LØNSTATISTIK 2013. Produktionsarbejde FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2012. 3 Sådan bruges lønstatistikken

LØNSTATISTIK 2013. Produktionsarbejde FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2012. 3 Sådan bruges lønstatistikken LØNSTATISTIK 2013 Produktionsarbejde FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2012 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 22 36 49 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE OPERATØR-

Læs mere

PROCESINDUSTRIEN. Salgs- og Servicearbejde. Håndværkspræget arbejde. Andet arbejde. Procesindustrien Medlem af Dansk Industri

PROCESINDUSTRIEN. Salgs- og Servicearbejde. Håndværkspræget arbejde. Andet arbejde. Procesindustrien Medlem af Dansk Industri 2008 LØNSTATISTIK PROCESINDUSTRIEN Baseret på 4. kvartal 2007 Marts 2008 Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau Kontorarbejde Salgs- og Servicearbejde Håndværkspræget arbejde proces-

Læs mere

lønstatistik 2011 Teknisk og administrativt arbejde 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges statistikken 5 Højt kvalifikationsniveau

lønstatistik 2011 Teknisk og administrativt arbejde 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges statistikken 5 Højt kvalifikationsniveau lønstatistik 2011 Teknisk og administrativt arbejde februar 2011, Baseret på 3. kvartal 2010 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges statistikken 5 Højt kvalifikationsniveau Arbejde, der består i anvendelse af viden

Læs mere

LØNSTATISTIK 2014. Produktionsarbejde FEBRUAR 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013. 3 Sådan bruges lønstatistikken

LØNSTATISTIK 2014. Produktionsarbejde FEBRUAR 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013. 3 Sådan bruges lønstatistikken LØNSTATISTIK 2014 Produktionsarbejde FEBRUAR 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 15 26 35 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE OPERATØR-

Læs mere

LØNSTATISTIK 2013. Teknisk og administrativt arbejde FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 3. KVARTAL 2012

LØNSTATISTIK 2013. Teknisk og administrativt arbejde FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 3. KVARTAL 2012 LØNSTATISTIK 2013 Teknisk og administrativt arbejde FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 3. KVARTAL 2012 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 HØJT KVALIFIKATIONSNIVEAUNIVEAU Arbejde, der forudsætter viden

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Nye lønbegreber hos DA

Nye lønbegreber hos DA 11-0715 - poul - 25.07.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Nye lønbegreber hos DA DA har skiftet navne på lønbegreberne i Netstat fra og med 2010 strukturstatistikken. Nedenfor

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere