MARTS 2015, BASERET PÅ 4. KVARTAL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MARTS 2015, BASERET PÅ 4. KVARTAL"

Transkript

1 LØNSTATISTIK 2015 Bilbranchen MARTS 2015, BASERET PÅ 4. KVARTAL Lønbegreber 4 Sådan bruges statistikken 6 Skøn over personaleomkostninger 7 ADMINISTRATION/SALG 14 VÆRKSTED/LAGER 19 LEDELSE 23 MEDARBEJDERE MED SÆRLIGT ANSVAR 24 Jobtitler og arbejdsfunktionskoder 30 Lønfordeling og statistiske mål

2

3 DI LØNSTATISTIK 2015 BILBRANCHEN LØNBEGREBER SIDE 3 LØNBEGREBER LØNBEGREB I HOVEDTABELLERNE Med statistikken for 2012 fik udvalgte lønbegreber nye navne. De nye navne for statistikkens lønbegreber fremgår af figuren neden for. Lønbegrebet Direkte løn er et lønbegreb, der kommer tæt på den timesats, som fremgår af den enkelte lønmodtagers lønseddel. Direkte løn indeholder IKKE arbejdsgivers bidrag til pension, overtidsbetaling, skifteholdstillæg samt løn under ferie og andet fravær. Til gengæld er betaling ved akkordarbejde og andre produktivitetsfremmende lønsystemer med i lønbegrebet. Se figuren, der viser indholdet og sammenhængen imellem de forskellige lønbegreber for hhv. månedsløn og timeløn. DIREKTE LØN INKL. PENSION M.V. Lønbegrebet Direkte løn inkl. pension m.v. fremkommer ved at trække løn under sygdom mv. samt Ferie-, Fritvalgsog SH-betalinger fra Fortjeneste ekskl. genetillæg. Ændringer i Direkte løn inkl. pension m.v., som blev foretaget i 2008, har haft den konsekvens, at Direkte løn inkl. pension m.v., løn under sygdom mv. samt ferie-, fritvalgs- og SH-betalinger ikke kan summeres præcist til fortjenesten ekskl. genetillæg. Der vil være en lille forskel, som kan tilskrives afvigelsen mellem standardtimerne og de præsterede timer. PENSION Begrebet dækker over alle de pensionsordninger, som betales og/eller administreres af virksomhederne for lønmodtagerne. Dvs. bidrag til: ATP (lovbunden) Arbejdsmarkedspension inkl. bidrag overført fra Fritvalgs Lønkonto (overenskomstaftale) Individuel (evt. et led i ansættelsesforholdet) Privat (lønmodtagers egen, men administreret via arbejdsgiver). For de fleste ordninger gælder, at pensionsbidraget består af henholdsvis en lønmodtager- og en arbejdsgiverandel, der typisk udgør henholdsvis ca. 33 pct. og ca. 67 pct. DIREKTE LØN Lønbegrebet Direkte løn fremkommer ved at fratrække arbejdsgiverens pensionsbidrag, personalegoder og de uregelmæssige betalinger, som omfatter bl.a. bonusbetalinger, overskudsdeling, provision og kompensation for ikkeafholdte feriefridage mv. fra Direkte løn inkl. pension m.v. Direkte løn indeholder således lønmodtagerens grundløn samt funktions-, kvalifikations- og præstationsbestemt løn. Herudover medtages lønmodtagerens pensionsbidrag. Direkte løn er det smalleste lønbegreb i DI s online-statistik NetStat Løn. PERSONALEGODER Lønningerne omfatter personalegoder opgjort som den skattemæssige værdi af fri bil samt værdi af fri kost og logi. VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDEROMKOSTNINGER Betalingen for det udførte arbejde kan ses både fra lønmodtagerens og virksomhedens side. Virksomhedens samlede udgifter ved at få arbejdet udført kaldes Samlede medarbejderomkostninger. Lønmodtagerens samlede indtægter ved at udføre arbejdet kaldes fortjeneste. Resten af virksomhedens arbejdsomkostninger går til andre end lønmodtageren og kaldes øvrige arbejdsomkostninger. Disse omfatter bl.a. bidrag til fonde og offentlige kasser samt udgifter til forsikring af medarbejdere. Øvrige arbejdsomkostninger kan som følge af refusioner være negative. TIMELØN Samlede medarbejderomkostninger» Øvrige medarbejderomkostninger MÅNEDSLØN Fortjenste» Genetillæg Fortjeneste ekskl. genetillæg,» Løn under sygdom m.v.» Ferie-, Fritvalgs- og SH-betaling Direkte løn inkl. pension m.v.» Personalegoder» Uregelmæssige betalinger» Arbejdsgivers pensionsbidrag Samlet månedsløn ekskl. genetillæg» Ferietillæg Direkte løn» Lønmodtagers pensionsbidrag» Kvalifikationsbestemt» Præstationsbestemt» Funktionsbestemt» Grundløn (inkl. bruttoløntræk) Direkte månedsløn inkl. pension m.v.» Personalegoder» Uregelmæssige betalinger» Arbejdsgivers pensionsbidrag Direkte månedsløn» Lønmodtagers pensionsbidrag» Kvalifikationsbestemt» Præstationsbestemt» Funktionsbestemt» Grundløn (inkl. bruttoløntræk)

4 DI LØNSTATISTIK 2015 BILBRANCHEN SÅDAN BRUGES STATISTIKKEN SIDE 4 SÅDAN BRUGES STATISTIKKEN Statistikken dækker over virksomheder, der er medlem af DI og foreningen. Statistikken viser timelønninger og månedslønninger på udvalgte arbejdsfunktioner/titler. Ønskes yderligere oplysninger om lønninger på funktionærområdet, henvises til online lønstatistik di.dk/personale/loen/ NetStat/. Der er som supplement hertil udarbejdet en særlig lønstatistik for ingeniørarbejde, som kan hentes via DIDokumenter. GENNEMSNIT VISER IKKE LØNNEN Hverken denne eller andre statistikker kan give et håndfast svar på, hvad den enkelte medarbejder bør have i løn. I mange lønstatistikker vises alene lønniveauer beregnet som et gennemsnit af lønningerne for de, som er omfattet af statistikken. Sådanne gennemsnit dækker over store variationer imellem de enkelte medarbejderes lønninger. Der er stort set ingen, der netop får gennemsnitslønnen som hovedregel kan man sige, at 2 /3 af lønmodtagerne får mindre end gennemsnittet, 1 /3 får mere. Statistikkernes gennemsnitlige lønniveauer er således et alt for ufuldstændigt grundlag, når den enkelte medarbejders løn skal tages op til vurdering. DEN TYPISKE LØN I DI s lønstatistikker vises konsekvent lønninger i form af median samt øvre og nedre kvartil. Medianen er den midterste løn forstået på den måde, at halvdelen af ne har en løn på eller under medianen. En fjerdedel af ne har en løn på eller under nedre kvartil. Tre fjerdedele af ne har en løn på eller under øvre kvartil. En god tommelfingerregel er, at den typiske løn forstået som den løn, flest oppebærer ligger et sted imellem medianen og nedre kvartil. Bemærk, at forekomsten af selv ganske få relativt høje lønninger vil kunne trække gennemsnittet op over medianen og dermed et pænt stykke over den typiske løn. man passe på med at sammenligne lønniveauerne i dette års statistik med statistikken fra sidste år. Udviklingen fra år til år i lønniveauet for en given arbejdsfunktion er et resultat af følgende forhold: Ændringer i de individuelle lønninger aftalt ved lokale lønforhandlinger Overenskomstmæssigt aftalte ændringer i pen sionsbidrag mv. Ændringer i indtjening ved produktivitetsfremmende lønsystemer herunder bonus Ansættelser og afskedigelser på de virksomheder, som er med i statistikken Til- og afgang af virksomheder, som deltager i statistikken. Eksemplet på næste side viser, hvorledes ændringer fra et år til næste år i antallet af virksomheder og ansatte, som indgår i statistikgrundlaget, kan påvirke udviklingen i statistikkens lønniveauer. I eksemplet har der været en generel timelønsstigning på 1,5 pct. fra 2014 til 2015, men statistikken er også påvirket af, at der er kommet en ny virksomhed med i statistikken for Oveni kommer, at der er sket ændringer i beskæftigelsen på de virksomheder, som også var med i statistikken for Den nytilkomne virksomhed har et relativt højt lønniveau, og det er med til at trække den samlede statistikstigning op på 2,7 pct. PAS PÅ ANDRE STATISTIKKER, HITLISTER MV. Som arbejdsgiver kan man i en løn for hand lings situa tion ofte blive konfronteret med andre statistikker, som påstås at vise, at medarbejderne har et lønefterslæb. Vær meget opmærksom på, hvordan disse statistikkers lønninger er opgjort. Tjek f.eks., om de indeholder feriegodtgørelse, genebetalinger eller pension. Husk, at alle lønstatistikker fra DI (inklusive denne) har den kvalitet, at de er udarbejdet på grundlag af de oplysninger, som virksomhederne indberetter til Danmarks Statistik via DA. Det betyder, at lønningerne i denne statistik er opgjort efter den nationale standard, som er anerkendt af fagbevægelsen og de økonomiske ministerier. VÆR VARSOM MED SELV AT BEREGNE STIGNINGER Vær opmærksom på, at statistikkens lønniveauer kan bevæge sig op og ned af flere andre årsager end de ændringer, som f.eks. er aftalt ved lokale lønforhandlinger. Derfor skal

5 DI LØNSTATISTIK 2015 BILBRANCHEN SÅDAN BRUGES STATISTIKKEN SIDE 5 Eksempel: Hvordan 1,5 pct. bliver til 2,7 pct. LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2015 LØNSTIGNING ANSATTE LØN ANSATTE LØN Virksomhed , ,18 1,5 Virksomhed , ,25 1,5 Virksomhed , ,10 1,5 Ny virksomhed i ,00 Statistiktal , ,86 2,7 Regioner REGION NORDJYLLAND REGION MIDTJYLLAND REGION SYDDANMARK REGION HOVEDSTADEN REGION SJÆLLAND De regionale lønforskelle dækker blandt andet over en uensartet erhvervsstruktur og sammensætning af arbejdsstyrken samt forskellig sammensætning af arbejdsfunktioner i de respektive regioner. Ses der bort herfra, er der imidlertid betydelige lønforskelle mellem sammenlignelige grupper regionerne imellem. REGION HOVEDSTADEN København by: København, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Københavns omegn: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk Nordsjælland: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Furesø, Gribskov, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal Bornholm: Bornholms Regionskommune REGION SJÆLLAND Østsjælland: Greve, Køge, Lejre, Roskilde og Solrød Vest- og Sydsjælland: Faxe, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø, Stevns og Vordingborg Nord Midt REGIONER I statistikken vises lønninger opdelt på følgende fem regioner: Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Syd Sjælland Hovedstad REGION SYDDANMARK Fyn: Assens, Nordfyns, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø Sydjylland: Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Vejle og Aabenraa REGION MIDTJYLLAND Østjylland: Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Århus Vestjylland: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Viborg REGION NORDJYLLAND Nordjylland: Brønderslev-Dronninglund, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerland og Aalborg

6 DI LØNSTATISTIK 2015 BILBRANCHEN SKØN OVER OMKOSTNINGER SIDE 6» SKØN OVER PERSONALEOMKOSTNINGER SAMLEDE MEDARBEJDEROMKOSTNINGER Aktuel sats Produktionsarbejde gns. Egne tal Kr./pct. Pct. af løn Kr. pr. time Kr. pr. time Løn for arbejde inden for normal arbejdstid Kr./time 174,28 Genetillæg Kr./time 4,40 Uregelmæssige betalinger Kr./time 1,93 Løn for arbejdet tid i alt Kr./time 100,0 180,61 Aftalebestemte omkostninger Feriepenge 12,50 Pct. 13,3 24,00 Fritvalgs Lønkonto 5,70 Pct. 6,1 10,94 Arbejdsmarkedspension (arbejdsgiverbidrag) 8,00 Pct. 10,0 18,00 Bidrag til Industriens Barselsfond 0,25 Pct. 0,3 0,56 Refusioner fra Industriens Barselsfond -0,2-0,39 Sygefravær mv. med bet. (kun arb.g.bet. ifb. med fravær) 4,50 Pct. 3,8 6,86 refusioner ved fravær -0,3-0,60 Bidrag til uddannelsesfonde 0,77 Kr./time 0,4 0,77 Kompetenceudviklingsfond 520,00 Kr./år 0,2 0,34 Kontingent til DI 0,25 Pct. 0,3 0,57 Kontingent til DIʼs konfliktfond 0,00 Pct. 0,0 0,00 Frihed ifb. med barns 1. sygedag 196,68 Kr./time 0,1 0,19 Feriefridage 196,68 Kr./time 2,4 4,32 Lovpligtige omkostninger Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) (arbejdsgiverbetalingen) 47,40 Kr./uge 0,8 1,44 Betaling af dagpengegodtgørelse ved 1., 2. og 3. ledighedsdag (kun til berettigede). Højst 16 gange i løbet af et kalenderår (ved ledighed over 4 timer) (G-dage) ** 368,00 Kr./dag 0,2 0,29 Finansieringsbidrag: ved ledighed og sygdom mv. * 322,00 Kr./år 0,1 0,21 Lønmodtagernes Garantifond * 322,00 Kr./år 0,1 0,21 AUB-bidrag 2.840,00 Kr./år 1,0 1,83 refusioner fra AER Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring AES ** 697,00 Kr./år 0,2 0,45 Arbejdsskadeforsikring ** 2.284,00 Kr./år 0,8 1,48 Hent omkostningsberegninger for timelønnede på di.dk/personale/loen/statistik/pages/personaleomkostninger.aspx Frivillige- inkl. lokalt aftalte omkostninger Personalegoder (værdi af bil samt værdi af fri kost og logi) 0,00 Kr./år 0,0 0,00 Fuld løn ifb. med efteruddannelse 0,00 Kr./år 0,0 0,00 Rejsesyge- og rejseulykkesforsikring 0,00 Kr./år 0,0 0,00 Fritidsulykkesforsikring/heltidsulykkesforsikring 0,00 Kr./år 0,0 0,00 Forsikring for mindre arbejdsgivere (0,88 pct.) 0,00 Kr./år 0,0 0,00 Øvrige personaleomkostninger, (personaleforening eller lign.) 0,00 Kr./år 0,0 0,00 Samlede personaleomkostninger 139,60 252,08 * Opkræves samlet ** Arbejdsskadeforsikring, arbejdsmarkedets erhvervssygdomssikring AES og udgifter til 1., 2. og 3. ledighedsdag varierer betydeligt mellem forskellige brancher. NB: De aktuelle satser i tabellen er de pt. gældende satser, som kan blive ændret i løbet af året.

7 DI LØNSTATISTIK 2015 BILBRANCHEN MÅNEDSLØNNINGER SIDE 7» ADMINISTRATION/SALG ALMINDELIGE LØNMODTAGERE Direkte månedsløn inkl. pension m.v Direkte månedsløn inkl. pension m.v., fremregnet til 4. kvartal 2014 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit heraf Pension inkl. ATP Arbejdsfunktion Erhvervserfaring/region Kroner pr. måned 3 Mellemhøjt kvalifikationsniveau Teknikere og assistenter, funktioner inden for salg, finansiering, forretningsservice og administration Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Teknikerarb. fys. videns. og ing.virk Alarmtekniker, aut EL-installatør, batteritekniker, dieseltekniker, elektroniktekniker, klimatekniker, radiokonstruktør, teknikerarbejde inden for fysisk videnskab og ingeniørvirksomhed Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Arb. forr.service, økon., adm. og salg Arbejde inden for forretningsservice, økonomi, administration og salg Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

8 DI LØNSTATISTIK 2015 BILBRANCHEN MÅNEDSLØNNINGER SIDE 8» ADMINISTRATION/SALG ALMINDELIGE LØNMODTAGERE Direkte månedsløn inkl. pension m.v Direkte månedsløn inkl. pension m.v., fremregnet til 4. kvartal 2014 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit heraf Pension inkl. ATP Arbejdsfunktion Erhvervserfaring/region Kroner pr. måned 331 Arb. finans, regnskab og mat. Arbejde med finans, regnskab og matematik, accountant, bogholder, debitorbogholder, finansboghol der, hovedbogholder, hovedkasserer, kreditorbogholder, regnskabsarbejde, regnskabsfuldmægtig, regnskabsfører, revisor Hele landet (ej reg./statsaut)., Region Hovedstaden revisorassistent Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Agent- og mæglerarb. salg og indkøb Agent- og mæglerarbejde inden for salg og indkøb Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Salgsarb., agenter Juniorsælger Under Salgsarb., agenter Sælger personvogne, sælger lastvogne, distriktsforhandler, distriktssælger, eksportagent, eksportsælger, juniorsælger, salespromotor, salgsagent, salgsarbejde (agenter), salgsdisponent, salgskonsulent, salgsrepræ- sentant, salgssupporter Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

9 DI LØNSTATISTIK 2015 BILBRANCHEN MÅNEDSLØNNINGER SIDE 9» ADMINISTRATION/SALG ALMINDELIGE LØNMODTAGERE Direkte månedsløn inkl. pension m.v Direkte månedsløn inkl. pension m.v., fremregnet til 4. kvartal 2014 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit heraf Pension inkl. ATP Arbejdsfunktion Erhvervserfaring/region Kroner pr. måned 4 Alm. kontor- og kundeservicearbejd Kontorarbejde og kundeservice vedr. pengetransaktioner, reservationer o.l., registreringsarbejde vedr varelagre, transport, produktion, udlån og telefonomstillingsarbejde, kontorleder Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Alm. kontor- og sekretærarb. Almindeligt kontor og sekretærarbejde, marketingsekretær, kontorassistent, overassistent - kontor, almin deligt sekretærarbejde, faktureringsassistent, privatsekretær, salgssekretær, sekretær Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Kundeinformationsarb. Kundeinformationsarbejde, call- centermedarbejder, informationsarbejde på kundekontaktcentre, informationsmedarbejder, telefonist, telefonomstillingsarbejde, telefon operatør, telefonpasser, telefonvagt Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

10 DI LØNSTATISTIK 2015 BILBRANCHEN MÅNEDSLØNNINGER SIDE 10» ADMINISTRATION/SALG ALMINDELIGE LØNMODTAGERE Direkte månedsløn inkl. pension m.v Direkte månedsløn inkl. pension m.v., fremregnet til 4. kvartal 2014 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit heraf Pension inkl. ATP Arbejdsfunktion Erhvervserfaring/region Kroner pr. måned 43 Alm. beregnings- og registreringsarb. Almindeligt beregnings og registreringsarbejde Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Alm. beregningsarb. Almindeligt regnskabs og bogføringsarbejde, bogholderiassistent, budgetassistent, regnskabsassistent, regnskabsmedarbejder, regnskabsmedhjælper, regnskabssekretær, revisionsassistent, revisormedhjælper, almindeligt kontorarbejde Hele landet inden for lønbehandling, Region Hovedstaden lønassistent, lønningsassistent, Region Sjælland lønningsbogholder, Region Syddanmark lønningskasserer Region Midtjylland Region Nordjylland Kontorarb. materialereg. og trp. Kontorarbejde inden for materialeregistrering og transport Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

11 DI LØNSTATISTIK 2015 BILBRANCHEN MÅNEDSLØNNINGER SIDE 11» ADMINISTRATION/SALG ALMINDELIGE LØNMODTAGERE Direkte månedsløn inkl. pension m.v Direkte månedsløn inkl. pension m.v., fremregnet til 4. kvartal 2014 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit heraf Pension inkl. ATP Arbejdsfunktion Erhvervserfaring/region Kroner pr. måned Lagerekspeditionsarb. Depotassistent, depotekspedient, depotleder, engrosekspedient, Under forsyningsassistent, forvalter, lagerassistent, lagerbestyrer, lagerdisponent, lagereks- pedient, lagerekspeditionsarbejde, lagerekspeditrice, lagerforvalter, materialforvalter, materielas sistent, materielforvalter, pladsforvalter, rekvisitør, reservedelsassistent, reserve- delsekspedient, reservedelsforvalter, Hele landet reservedelsleder, værktøjsekspedient Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Andet alm. kontor- og kundeservicearb. Servicearbejde med relation til rejseaktivitet, servering, personlig pleje, overvågnings- og redningsvæsen samt salgsarbejde vedr kundeekspedition og demonstrationsarbejde Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Alm. kontorarb. mv. ej klass. andet. Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde ikke klassificeret andetsteds, presseklipper Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

12 DI LØNSTATISTIK 2015 BILBRANCHEN MÅNEDSLØNNINGER SIDE 12» ADMINISTRATION/SALG ALMINDELIGE LØNMODTAGERE Direkte månedsløn inkl. pension m.v Direkte månedsløn inkl. pension m.v., fremregnet til 4. kvartal 2014 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit heraf Pension inkl. ATP Arbejdsfunktion Erhvervserfaring/region Kroner pr. måned 5 Service- og salgsarbejde Servicearbejde med relation til rejseaktivitet, husholdning, servering, personlig pleje, salgsarbejde vedr. kundeekspedition og demonstrationsarbejde Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Salgsarb., ekskl. agentarb. Reservedelsleder, salgsarb., ekskl. agentarb Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Salgsarb. i butik Butiksassistent, butiksekspedient, butiksfunktionær, Under butiksmedarbejder, butiksmedhjælper, ekspedient, ekspeditrice, handelsmedhjælper, salgsekspedient, salgsmedhjælper, sælger detailsalg Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

13 DI LØNSTATISTIK 2015 BILBRANCHEN MÅNEDSLØNNINGER SIDE 13» ADMINISTRATION/SALG ALMINDELIGE LØNMODTAGERE Direkte månedsløn inkl. pension m.v Direkte månedsløn inkl. pension m.v., fremregnet til 4. kvartal 2014 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Arbejdsfunktion Erhvervserfaring/region Kroner pr. måned Gennemsnit heraf Pension inkl. ATP 524 Andet salgsarb Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Salgsarb. ej klass. andets Autosælger, forretningsassistent, reservedels- sælger, reserveekspedient, Under salgsarbejde ikke klassificeret andetsteds Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

14 DI LØNSTATISTIK 2015 BILBRANCHEN TIMELØNNINGER SIDE 14» VÆRKSTED/LAGER ALMINDELIGE LØNMODTAGERE Direkte løn Direkte løn, fremregnet til 4. kvartal 2014 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit Arbejdsfunktion Region Kroner pr. time 7 Håndværkspræget arbejde Sprøjtelakererarb Autolakerer, autolakerermester, automaler, autosprøjtelakerer, cykellakerer, lakmester, maskinmaler, møbelmaler, sprøjtearbejder, sprøjtelakerer, sprøjtelakererarbejde, sprøjtemaler, vognlakerer, vognmaler Hele landet ,80 183,00 201,16 185,00 Region Hovedstaden ,02 196,62 214,44 200,32 Region Sjælland ,24 182,90 203,21 183,26 Region Syddanmark ,99 177,41 191,53 177,76 Region Midtjylland ,69 186,09 199,23 186,99 Region Nordjylland ,56 172,80 187,52 173,17 Hele landet ,21 175,37 228,01 192,67 Region Hovedstaden Region Sjælland..... Region Syddanmark ,13 142,20 169,57 154,31 Region Midtjylland Region Nordjylland ,75 175,37 249,89 208,49 72 Metal- og maskinarb. Hele landet ,26 183,31 201,07 184,80 Region Hovedstaden ,26 195,54 213,64 199,40 Region Sjælland ,93 182,92 203,79 183,67 Region Syddanmark ,99 177,82 191,53 177,90 Region Midtjylland ,62 185,73 199,08 186,82 Region Nordjylland ,26 172,80 187,53 172, Pladearb., svejsning og beslægt. funkt. Autoopretter, autopladesmed, Hele landet ,71 181,52 195,34 182,12 karosseriar- bejder, karosserimager, Region Hovedstaden ,04 192,08 211,98 192,31 karosseripladesmed, Region Sjælland ,85 177,57 191,16 174,99 pladestøber, svejser Region Syddanmark ,49 173,50 188,81 175,62 Region Midtjylland ,80 190,79 207,59 191,40 Region Nordjylland ,67 159,44 175,46 158, Pladesmedarb. Autoopretter, autopladesmed, Hele landet ,71 181,52 195,34 182,23 autosmed, karosseriarbejder, karosseribygger, Region Hovedstaden ,04 192,51 211,98 192,72 karosseri- Region Sjælland ,85 177,57 191,16 174,99 mager, karosserismed, kedelsmed, kedelsmedemester, Region Syddanmark ,49 173,50 188,81 175,62 kobbersmed, kobbersmedemester, Region Midtjylland ,33 190,79 207,59 191,91 møntarbejder, pladesmed, pladesmedarbejde, pladesmedemester, pladestøber Region Nordjylland ,67 159,44 175,46 158, Smede, værktøjsmagere og beslægt. funkt. Beslagsmedarbejder, Hele landet ,43 191,18 206,70 190,99 bygningssmed, grovsmed, smed, smedearbejder, Region Hovedstaden ,39 202,67 204,28 193,58 smedemester, Region Sjælland..... støberismed, vognsmed Region Syddanmark ,19 181,86 208,81 189,08 Region Midtjylland..... Region Nordjylland.....

15 DI LØNSTATISTIK 2015 BILBRANCHEN TIMELØNNINGER SIDE 15» VÆRKSTED/LAGER ALMINDELIGE LØNMODTAGERE Direkte løn Direkte løn, fremregnet til 4. kvartal 2014 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit Arbejdsfunktion Region Kroner pr. time 723 Mekanikerarb Mekanikerarb. motorkøret. Hele landet ,37 183,04 201,23 184,79 Region Hovedstaden ,02 196,73 215,08 200,88 Region Sjælland ,05 183,34 204,91 184,48 Region Syddanmark ,70 176,92 191,39 176,06 Region Midtjylland ,65 184,32 198,66 185,88 Region Nordjylland ,94 174,04 187,84 173,57 Hele landet ,41 183,11 201,23 184,80 Region Hovedstaden ,26 196,73 215,08 201,00 Region Sjælland ,88 183,34 204,91 184,41 Region Syddanmark ,70 176,92 191,39 176,06 Region Midtjylland ,62 184,32 198,66 185,90 Region Nordjylland ,94 174,04 187,84 173, Mek.arb., person- og varev. Automontør, autotekniker, Hele landet ,88 176,83 196,21 180,33 bilmekaniker, biltekniker, mekanikerarbejde, Region Hovedstaden ,26 194,90 215,08 200,65 person- og vare- Region Sjælland ,66 175,08 188,90 175,88 vognsmekanikerarbejde, person- og varevogne, Region Syddanmark ,74 168,39 188,28 171,40 personvognsmekaniker Region Midtjylland ,26 178,15 194,23 179,42 Region Nordjylland ,38 162,72 177,73 166, Mek.arb., lastvogne Automekaniker (lastvogne), Hele landet ,57 191,87 204,82 194,09 lastbilmekaniker, lastvognsmekaniker, Region Hovedstaden ,54 199,73 209,15 201,89 mekaniker (lastvogne), Region Sjælland ,14 204,87 216,97 202,85 mekanikerarbejde (lastvogne) Region Syddanmark ,71 182,23 191,73 181,95 Region Midtjylland ,04 198,13 205,71 200,79 Region Nordjylland ,16 187,46 197,24 189,36 8 Operatør-,monterings- og transportarb. Hele landet ,33 128,16 152,45 136,60 Region Hovedstaden ,52 148,18 156,08 146,04 Region Sjælland Region Syddanmark ,48 112,33 123,70 123,73 Region Midtjylland ,69 151,78 156,74 143,60 Region Nordjylland Chaufførarb. og førere af køretøjer mv. Hele landet ,33 127,72 152,45 135,50 Region Hovedstaden ,52 148,18 156,08 143,74 Region Sjælland..... Region Syddanmark ,48 112,33 123,70 123,73 Region Midtjylland ,69 151,78 156,74 143,60 Region Nordjylland.....

16 DI LØNSTATISTIK 2015 BILBRANCHEN TIMELØNNINGER SIDE 16» VÆRKSTED/LAGER ALMINDELIGE LØNMODTAGERE Direkte løn Direkte løn, fremregnet til 4. kvartal 2014 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit Arbejdsfunktion Region Kroner pr. time Varev.chauff.arb. Postkører, torvechauffør, varevognschauffør (farligt gods internationalt), varevognschauffør (farligt gods nationalt), varevognschauffør (flytteopgaver), varevognschauffør (international transport), varevognschauffør (national transport), varevognschaufførarbejde, vaskerichauffør (varevogn) Hele landet ,04 125,57 151,78 132,75 Region Hovedstaden ,41 145,64 152,18 141,54 Region Sjælland..... Region Syddanmark ,97 112,04 123,70 119,40 Region Midtjylland Region Nordjylland Andet manuelt arbejde Hele landet ,80 142,58 161,99 147,74 Region Hovedstaden ,80 151,13 167,65 155,04 Region Sjælland ,42 152,57 179,93 156,29 Region Syddanmark ,22 129,95 150,35 136,90 Region Midtjylland ,18 145,87 161,99 150,29 Region Nordjylland ,51 131,69 146,15 137,72 91 Rengøringsarb. Hele landet ,57 141,18 157,22 145,49 Region Hovedstaden ,31 149,98 165,73 153,48 Region Sjælland ,18 141,33 153,23 144,74 Region Syddanmark ,51 136,38 153,51 141,11 Region Midtjylland ,01 142,54 161,99 148,51 Region Nordjylland ,36 131,69 144,87 137, Rengøringsarb. undt. i priv. hjem Hele landet ,01 138,47 156,68 145,70 Region Hovedstaden ,59 148,67 159,40 149,64 Region Sjælland ,18 136,99 152,70 142,49 Region Syddanmark ,95 136,38 153,36 144,07 Region Midtjylland ,18 141,99 170,92 149,19 Region Nordjylland ,98 131,69 141,30 141, Rengøring af industrilokaliteter Auditorieassistent, rengøring Hele landet ,29 148,67 170,92 150,75 af industrilokalite- ter, rengøringsassistent Region Hovedstaden ,28 152,01 167,33 154,08 (fabrikslokaler o.l.), Region Sjælland..... rengøringsmedhjælper (fabrikslokaler o.l.), sanitør Region Syddanmark ,95 137,84 154,95 145,00 (fabrikslokaler) Region Midtjylland ,28 161,99 170,92 160,03 Region Nordjylland ,38 137,82 178,02 150, Tværg. serviceopg. Serviceassistent Hele landet ,98 138,22 153,05 143,82 (tværgående funktioner), servicemedarbejder Region Hovedstaden ,59 147,24 153,39 147,30 (tværgående funktioner), Region Sjælland ,56 142,15 153,23 147,35 tværgående serviceopgaver Region Syddanmark ,51 136,38 149,54 144,36 Region Midtjylland ,65 138,22 180,76 145,66 Region Nordjylland ,84 125,87 137,82 129,37

17 DI LØNSTATISTIK 2015 BILBRANCHEN TIMELØNNINGER SIDE 17» VÆRKSTED/LAGER ALMINDELIGE LØNMODTAGERE Direkte løn Direkte løn, fremregnet til 4. kvartal 2014 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit Arbejdsfunktion Region Kroner pr. time 912 Manuelt reng.arb. af køretøj, vindue mv. Hele landet ,82 142,37 157,28 145,32 Region Hovedstaden ,80 150,82 168,94 157,75 Region Sjælland ,61 145,67 159,23 146,70 Region Syddanmark ,02 135,93 154,12 139,74 Region Midtjylland ,07 145,87 158,62 148,02 Region Nordjylland ,51 132,72 144,87 134, Rengøring af trp.midl. Autopolerer, autovasker, Hele landet ,45 142,93 158,24 146,58 garagearbejder, garagemedhjælper, klargøringsmand, Region Hovedstaden ,80 150,82 165,88 158,40 remisearbejder, Region Sjælland ,99 146,73 166,95 149,24 rengøring af transportmidler, sporvejsarbejder, Region Syddanmark ,02 140,57 153,51 138,00 vognvasker Region Midtjylland ,07 145,87 161,51 148,97 Region Nordjylland ,82 136,53 146,15 137, And. rengøringsarb. Andet rengøringsarbejde Hele landet ,95 127,57 147,49 137,09 Region Hovedstaden..... Region Sjælland..... Region Syddanmark..... Region Midtjylland..... Region Nordjylland Manuelt arb. råstofudv., byggesekt. mv. Hele landet ,30 156,28 181,31 158,45 Region Hovedstaden ,16 160,35 179,74 161,94 Region Sjælland ,28 177,73 193,18 173,52 Region Syddanmark ,77 127,21 142,58 137,32 Region Midtjylland ,18 147,92 167,01 150,23 Region Nordjylland Andet manuelt produktionsarbejde. Andet manuelt produktionsarbejde, Hele landet ,42 144,29 157,25 146,41 kedelrenser, kemigrafmedhjælper, Region Hovedstaden ,32 120,42 147,72 131,46 litografmedhjælper, Region Sjælland ,31 154,69 177,09 146,58 lystrykmedhjælper, maskinsmører, skrotarbejder, Region Syddanmark..... vognsmører, Region Midtjylland ,18 147,92 171,34 157,22 værkstedsmedhjælper, ætserimedhjælper Region Nordjylland.....

18 DI LØNSTATISTIK 2015 BILBRANCHEN TIMELØNNINGER SIDE 18» VÆRKSTED/LAGER ALMINDELIGE LØNMODTAGERE Direkte løn Direkte løn, fremregnet til 4. kvartal 2014 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit Arbejdsfunktion Region Kroner pr. time 9334 Arb. med opfyldning af lager og butik Hele landet ,48 160,35 185,56 162,42 Region Hovedstaden ,34 168,13 186,51 171,10 Region Sjælland ,05 180,63 193,55 179,95 Region Syddanmark ,59 127,21 131,48 132,12 Region Midtjylland ,09 146,69 167,01 146,82 Region Nordjylland Lager- og pakhusarb. Depotarbejder, depotmedhjælper, Hele landet ,16 165,16 185,56 163,96 lager- og pakhusarbejder, lagerarbejder, Region Hovedstaden ,99 167,77 179,99 166,71 lagerbetjent, Region Sjælland ,05 180,63 193,55 180,36 lagermedhjælper, materielbetjent, pakhusarbejder, Region Syddanmark ,59 131,23 142,58 136,72 pakhusbetjent, Region Midtjylland ,09 148,54 167,01 147,05 trælastarbejder Region Nordjylland Renovationsarb. og andet manuelt arb. Hele landet ,44 118,22 133,64 133,34 Region Hovedstaden ,08 151,13 156,64 143,16 Region Sjælland ,29 110,48 133,16 127,07 Region Syddanmark ,44 111,95 125,42 120,73 Region Midtjylland ,35 125,71 159,42 159,88 Region Nordjylland Forefaldende arb. Forefaldende arbejde Hele landet ,35 113,05 127,21 121,10 Region Hovedstaden Region Sjælland..... Region Syddanmark ,32 111,95 120,02 117,07 Region Midtjylland..... Region Nordjylland.....

19 DI LØNSTATISTIK 2015 BILBRANCHEN MÅNEDSLØNNINGER SIDE 19» LEDELSE LEDELSE OG OVERORDNET LEDELSE I ØVRIGT Direkte månedsløn inkl. pension m.v. Direkte månedsløn inkl. pension m.v., fremregnet til 4. kvartal 2014 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit heraf Pension inkl. ATP Arbejdsfunktion Region Kroner pr. måned 1 Ledelsesarbejde Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Øv. ledelse i lovg. myndigh. og virk. Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Øv. virk.ledelse Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Øverste admin. virk.ledelse Adm.direktør Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Virk.ledelse af tværg. funkt. Filialchef, forretningsfører Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Ledelse adm. og erhvervsorient. funkt. Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

20 DI LØNSTATISTIK 2015 BILBRANCHEN MÅNEDSLØNNINGER SIDE 20» LEDELSE LEDELSE OG OVERORDNET LEDELSE I ØVRIGT Direkte månedsløn inkl. pension m.v. Direkte månedsløn inkl. pension m.v., fremregnet til 4. kvartal 2014 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit heraf Pension inkl. ATP Arbejdsfunktion Region Kroner pr. måned 121 Ledelse forr.service og adm. funkt. Ledelse inden for Hele landet forretningsservice og administrative Region Hovedstaden funktioner, budgetchef, Region Sjælland logistikchef, miljøchef, viceøkonomichef, Region Syddanmark økonomichef Region Midtjylland Region Nordjylland Ledelse and. forr.service og adm. funkt. Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Ledelse forr.- og udv.orient. funkt. Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Ledelse salg og marketing Salgsdirektør, marketingsdirektør, Hele landet salgschef Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Ledelse hovedakt. prod. og servicevirk. Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Ledelse hovedakt. frem.virk. mv. Ledelse af hovedaktiviteten Hele landet inden for fremstil- lingsvirksomhed, Region Hovedstaden produktionschef Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

21 DI LØNSTATISTIK 2015 BILBRANCHEN MÅNEDSLØNNINGER SIDE 21» LEDELSE LEDELSE OG OVERORDNET LEDELSE I ØVRIGT Direkte månedsløn inkl. pension m.v. Direkte månedsløn inkl. pension m.v., fremregnet til 4. kvartal 2014 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit heraf Pension inkl. ATP Arbejdsfunktion Region Kroner pr. måned Ledelse hovedakt. forsyn., distrib. o.l. Indkøbsdirektør, Hele landet lagerchef Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Ledelse hovedakt. and. servicevirk. Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Mellemhøjt kvalifikationsniveau Funktionærer inden Hele landet for salg, finansiering, forretningsservice og Region Hovedstaden administration Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Alm. kontor- og kundeservicearbejde Kontorarbejde og Hele landet kundeservice vedr. pengetransaktioner, Region Hovedstaden reservationer o.l., registreringsarbejde Region Sjælland vedr. varelagre, transport, Region Syddanmark produktion, udlån og Region Midtjylland telefonomstillingsarbejde, kontorleder Region Nordjylland Alm. beregnings- og registreringsarb. Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Service- og salgsarbejde Salgsarbejde vedr. Hele landet kundeekspedition og demonstrationsarbejde Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Salgsarb., ekskl. agentarb Reservedelsleder Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

FEBRUAR 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL

FEBRUAR 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL LØNSTATISTIK 2014 Bilbranchen FEBRUAR 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 3 Lønbegreber 4 Sådan bruges statistikken 6 Skøn over personaleomkostninger 7 ADMINISTRATION/SALG 15 VÆRKSTED/LAGER 20 LEDELSE 24

Læs mere

FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 4. KVARTAL

FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 4. KVARTAL LØNSTATISTIK 2013 Bilbranchen FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2012 3 Lønbegreber 4 Sådan bruges statistikken 6 Skøn over personaleomkostninger 7 ADMINISTRATION/SALG 15 VÆRKSTED/LAGER 20 LEDELSE 25

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

MARTS 2016, BASERET PÅ 4. KVARTAL

MARTS 2016, BASERET PÅ 4. KVARTAL LØNSTATISTIK 2016 Bilbranchen MARTS 2016, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2015 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges statistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 ADMINISTRATION/SALG 13 VÆRKSTED/LAGER 20 LEDELSE 23 MEDARBEJDERE

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

P R E S S E M E D D E L E L S E

P R E S S E M E D D E L E L S E P R E S S E M E D D E L E L S E Boligmarkedet: Fremgang i langt de fleste kommuner I 76 kommuner er både priser og antallet af handler steget. Det er ret usædvanligt, og kun i tre kommuner er hverken priser

Læs mere

lønstatistik 2010 Bilbranchen 4 Sådan bruges statistikken 6 Skøn over personaleomkostninger 7 administration/salg 12 værksted/lager 16 ledelse

lønstatistik 2010 Bilbranchen 4 Sådan bruges statistikken 6 Skøn over personaleomkostninger 7 administration/salg 12 værksted/lager 16 ledelse lønstatistik 2010 Bilbranchen februar 2010, Baseret på 4. kvartal 2009 3 Lønbegreber 4 Sådan bruges statistikken Kapitlet Værksted/Lager indeholder nyt lønbegreb 6 Skøn over personaleomkostninger 7 administration/salg

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

LØNSTATISTIK 2015. Træ- og Møbelindustrien MARTS 2015, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2014 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE

LØNSTATISTIK 2015. Træ- og Møbelindustrien MARTS 2015, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2014 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE LØNSTATISTIK 2015 Træ- og Møbelindustrien MARTS 2015, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2014 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE 9 OPERATØR-, MONTERINGS-

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) august 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) december 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

LØNSTATISTIK 2014. Procesindustrien MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013

LØNSTATISTIK 2014. Procesindustrien MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 LØNSTATISTIK 2014 Procesindustrien MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken SEKTION 1 - TEKNISK OG ADMINISTRATIVT ARBEJDE 5 HØJT KVALIFIKATIONSNIVEAU 8 MELLEMHØJT

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Ingeniørarbejde. December 2011, Baseret på august 2011. (Almindelige lønmodtagere) Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau

Ingeniørarbejde. December 2011, Baseret på august 2011. (Almindelige lønmodtagere) Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau lønstatistik 2012 Ingeniørarbejde December 2011, Baseret på august 2011 2 Lønbegreber 4 Hovedresultater 9 arbejdsfunktioner () Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau 31 uddannelsesbaggrund

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010 Finansudvalget - FIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Lovtidende A Udgivet den 6. november. november. Nr. 85. Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse,

Læs mere

LØNSTATISTIK 2015. Ingeniørarbejde DECEMBER 2014, BASERET PÅ AUGUST 2014

LØNSTATISTIK 2015. Ingeniørarbejde DECEMBER 2014, BASERET PÅ AUGUST 2014 LØNSTATISTIK 2015 Ingeniørarbejde DECEMBER 2014, BASERET PÅ AUGUST 2014 2 Lønbegreber 4 Hovedresultater 9 ARBEJDSFUNKTIONER (Almindelige lønmodtagere) Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere