Politisk og administrativ organisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politisk og administrativ organisering 11.08.2014"

Transkript

1 Plitisk g administrativ rganisering

2 2

3 1. Indledning... 4 Missin... 4 Visin Den plitiske rganisatin Øknmiudvalget Teknik- g Miljøudvalget Børne- g Uddannelsesudvalget Scial- g Sundhedsudvalget Kultur- g Fritidsudvalget Vækst- g Udviklingsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Den administrative rganisatin Organisering Staben Børn g Skle Scial & Sundhed Jbcenter g Brgerservice Kultur, Miljø & Erhverv

4 1. Indledning Frmålet med dette ntat er, at illustrere g beskrive den plitiske g den administrative rganisering af Aabenraa Kmmune. Grundlaget fr den plitiske g administrative rganisering er missinen g visinen fr Aabenraa Kmmune. Missin Missinen er rganisatinens eksistensberettigelse. Aabenraa Kmmunes missin er: Brgeren i centrum Visin Visinen er et billede af den fremtidige ønskede situatin fr Aabenraa Kmmune. Aabenraa Kmmunes visin er, at kmmunen vil være: En aktiv g sund kmmune i bevægelse Et stærkt syddansk vækstcenter fr sundhed g (velfærds)uddannelse Førende inden fr transprt g lgistik Et dynamisk grænsemråde med internatinalt udsyn Kendt fr en smuk g levende Aabenraa by 4

5 2. Den plitiske rganisatin Den plitiske rganisatin er struktureret ud fra et ønske m at skabe en driftssikker rganisatin, der er gennemskuelig fr brgerne. Organisatinsdiagram fr den plitiske rganisatin Byråd Brgmester Thmas Andresen Øknmiudvalg Frmand Thmas Andresen Teknik- g Miljøudvalget Frmand Bent Sørensen Børne- g Uddannelsesudvalget Frmand Kirsten Nørgård Christensen Scial- g Sundhedsudvalget Frmand Pvl Kylling Petersen Kultur- g Fritidsudvalget Frmand Tim Wulff Vækst- g Udviklingsudvalget Frmand Philip Tietje Arbejdsmarkedsudvalget Frmand Ejler Schütt Der er nedsat et øknmiudvalg samt 6 stående udvalg. 2.1 Øknmiudvalget Øknmiudvalget har i alt 11 medlemmer. Frmand Thmas Andresen (V) Øvrige medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen (V), Philip Tietje (V), Tim Wulff (V), Bent Sørensen (V), Ejler Schütt (O), Pvl Kylling Petersen (A), Kim Brandt (A), Svend Hansen Tarp (A), Erwin Andresen (S) g Jan Riber Jakbsen (C). Øknmiudvalget varetager følgende pgaver: Organisatin Løn- g persnalefrhld Øknmisk planlægning frslag til årsbudget Kmmunens kasse- g regnskabsregulativ Indkøb g udbud Kmmuneplanlægning Servicestrategi Kmmunale samarbejder (strategisk niveau) Køb, salg g pantsætning af fast ejendm IT, kmmunikatin g infrmatin Frsikring Drift af kmmunale ejendmme, sm ikke ved Byrådets beslutning er henlagt under andre udvalg Brgerservicecentre Erhvervsplitik Grænseverskridende samarbejde Vækstplanen 5

6 2.2 Teknik- g Miljøudvalget Teknik- g Miljøudvalget har i alt 7 medlemmer. Frmand Bent Sørensen (V) Øvrige medlemmer: Rasmus Lyngbak Bøgen (V), Jens Wistft (V), Christian G. Lauridsen (O), Helga Nørgaard (A), Christian Panb (A) g Kurt Andresen (S). Teknik- g Miljøudvalget varetager følgende pgaver: Klima g bæredygtighed Anlæg, drift g vedligehldelse af veje Byggesagsbehandling g BBR Landzneadministratin Smmerhusadministratin Råstffer Miljøbeskyttelse g VVM Naturbeskyttelse g naturfredning Myndighedspgaver vedrørende drikkevands-, spildevands-, affalds- g varmemrådet Kmmunens rekreative arealer g grønne mråder Strande Drift g vedligehldelse af vandløb Offentlige legepladser Kmmunale havne Trafikplanlægning Kllektiv trafik, herunder færgeri g taxa Plantager g skve Flyvepladser Kmmunens ejendmme g anlæg, sm ikke er henlagt under andet udvalgs mråde Gennemførelse af bygge- g anlægspgaver vedrørende bygninger g anlæg samt drift g vedligehldelse af kmmunens ejendmme inden fr udvalgets mråde. 2.3 Børne- g Uddannelsesudvalget Børne- g Uddannelsesudvalget har i alt 7 medlemmer. Frmand Kirsten Nørgård Christensen (V) Øvrige medlemmer: Philip Tiejte (V), Kaare Slhøj Dale (O), Eivind Underbjerg Hansen (V), Drthe Sll (A), Gert Nrdklitgaard (Ø) g Kurt Andresen (S). Børne- g Uddannelsesudvalget varetager følgende pgaver: Rådgivning, vejledning g tilsyn børn g unge Integratin børn Støttefranstaltninger børn g unge Handicap/misbruger/psykiatri børn g unge Familierådgivning Døgninstitutiner fr børn g unge Unge-indsatsen Særlig tilrettelagt ungdmsuddannelse (STU) Vksenspecialundervisning (VSU) Fjrdsklen Prduktinsskler Flkesklen herunder sklefritidsrdninger, fritids- g ungdmsklubber Samarbejde mellem skle-scial-pliti (SSP) Ungdmssklen inkl. Erhvervsfaglige Grunduddannelser (EGU) 6

7 Opgaver i frbindelse med Ungdmmens Uddannelsesvejledning Naturskler Pædaggisk Psyklgisk Rådgivning (PPR) Daginstitutiner g dagpleje. 2.4 Scial- g Sundhedsudvalget Scial- g Sundhedsudvalget har i alt 7 medlemmer. Frmand Pvl Kylling Petersen (A) Øvrige medlemmer: Lars Kristensen (V), Mette Hørlück (V), Jette Julius Kristiansen (O), H. Kristian Wllesen (O), Svend Hansen Tarp (A) g Michael Christensen (F). Scial- g Sundhedsudvalget varetager følgende pgaver: Persnlig g praktisk bistand i frhld til brgere, sm har behv fr midlertidig eller varig hjælp i hjemmet Plejecentre/bliger Madservice Fysisk handicappede g psykisk handicappede Udsattemrådet Bfællesskaber Døgninstitutiner Frsrgshjem g krisecentre Scialpsykiatri/rådgivning g vejledning Væresteder g værksteder Aktivitetstilskud g tilbud m beskyttet beskæftigelse Brugerstyret persnlig assistance Ledsagerrdning g merudgifter Frivilligt scialt arbejde Rådgivning g vejledning inden fr udvalgets mråde Drift g vedligehldelse af bygninger, anlæg g arealer under udvalgets mråde Frebyggende g sundhedsfremmende rammer g tilbud til brgerne Frebyggende hjemmebesøg Dagcentre g aktivitetstilbud Kmmunal tandpleje herunder tandpleje til børn g unge, msrgstandpleje specialtandpleje samt tandregulering Sundhedsplejen Hjemmesygepleje Træning g genptræning, herunder vedligehldelsestræning g vederlagsfri fysiterapi Frebyggelse g behandling af stf- g alkhlmisbrug Rådgivning g hjælpemidler Samarbejde med andre ffentlige g private aktører på sundhedsmrådet lkalt reginalt g natinalt Det nære sundhedsvæsen Sundhedsaftaler g kvalitetsudvikling Sundhedsplanlægning Medfinansiering af det øvrige sundhedsvæsen Krdinatin g pfølgning på kmmunens samlede sundhedsøknmi herunder medfinansiering af det øvrige sundhedsvæsen Krdinatin g pfølgning på kmmunens sundhedsplitik g sundhedsmæssige indsats 7

8 Gennemførelse af bygge- g anlægspgaver vedrørende bygninger g anlæg samt drift g vedligehldelse af kmmunens ejendmme inden fr udvalgets mråde. 2.5 Kultur- g Fritidsudvalget Kultur- g Fritidsudvalget har i alt 7 medlemmer. Frmand Tim Wulff (V) Øvrige medlemmer: Carina Underbjerg Hansen (V), Martin Ugilt Thmsen (V), Thmas Juhl (V), Christian Panb (A), Signe Bekker (A) g Drte Sll (A). Kultur- g Fritidsudvalget varetager følgende pgaver: Samarbejde med ffentlige myndigheder samt private g selvejende institutiner inden fr udvalgets mråde Flkeplysning generelt Elite g breddeidræt Kunst g kultur Events Bibliteker Lkalhistriske arkiver Museumsfrhld Musikskler g andre musikaktiviteter Teater- g bigraffrhld Aktivitets-, medbrger- g frsamlingshuse Lkal kulturarv Reginale kulturaftaler Kultur- g idrætspriser Idræts- g svømmehaller samt idrætsanlæg Grænseverskridende kultur- g fritidssamarbejde Offentlige skøjtebaner Venskabsbyer Gennemførelse af bygge- g anlægspgaver vedrørende bygninger g anlæg samt drift g vedligehldelse af kmmunens ejendmme inden fr udvalgets mråde. 2.6 Vækst- g Udviklingsudvalget Vækst g Udviklingsudvalget har i alt 7 medlemmer. Frmand Philip Tietje (V) Øvrige medlemmer: Rasmus Lyngbek Bøgen (V), Martin Ugilt Thmsen (V), Jens Wistft (V), Helga Nørgaard (A), Erik Uldall Hansen (A) g Erwin Andresen (S). Vækst g Udviklingsudvalget varetager følgende pgaver: Administratin af planlvgivningen Bligplitik herunder blig- g byggeprgram Støttet bligbyggeri/byfrnyelse/ bygningsfrnyelse Tmme g faldefærdige bygninger Vandrerhjem g campingpladser Turisme Udvikling i landdistrikter Branding g markedsføring Gennemførelse af bygge- g anlægs-pgaver vedrørende bygninger g 8

9 anlæg samt drift g vedligehldelse af kmmunens ejendmme inden fr udvalgets mråde. 2.7 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget har i alt 7 medlemmer. Frmand Ejler Schütt (O) Øvrige medlemmer: Lars Kristensen (V), Bent Sørensen (V), Jette Julius Kristansen (O), Kim Brandt (A), Erik Uldall Hansen (A) g Gert Nrdklitgaard (Ø). Arbejdsmarkedsudvalget varetager følgende pgaver: Sygedagpenge, Kntanthjælp, Dagpenge, Førtidspensin, Ressurcefrløb, Revalidering, Integratinsplitik, herunder danskundervisning fr vksne, Gennemførelse af bygge- g anlægspgaver vedrørende bygninger g anlæg samt drift g vedligehldelse af kmmunens ejendmme inden fr udvalgets mråde. 9

10 3. Den administrative rganisatin Den administrative rganisatin er struktureret ud fra ønskerne i visinen m at administratinen i Aabenraa Kmmune skal være udviklingsrienteret g brgervendt samt have en udstrakt decentral ledelse af institutiner, administrative funktiner g servicemråder. 3.1 Organisering Den administrative rganisering i Aabenraa Kmmune er verrdnet inddelt i hhv. et frvaltningsniveau g et institutinsniveau. Inden fr denne pdeling er der tre styringsniveauer: Strategisk styringsniveau Taktisk styringsniveau Operativt styringsniveau Niveaupdelingen er baseret på lederens kmpetence til styring samt løsning af pgaver. Niveau 1 vedrører alene frvaltningsniveauet, g varetages af direktørerne. Direktørerne løser strategiske pgaver, hvr fkus er fastlæggelse g tilpasning af rammerne fr rganisatinen i frhld til interne g eksterne aktiviteter. Det kan eksempelvis være direktinens strategi eller dialgbaseret aftalestyring. Niveau 2 inkluderer både et frvaltningsniveau g et institutinsniveau, g varetages af hhv. afdelingschefer g mrådeledere/ institutinsledere. Afdelingschefer g mrådeledere/ institutinsledere løser taktiske (g perative) pgaver, hvr fkus er planlægning indenfr rganisatinens nuværende ramme. Det kan eksempelvis være beslutning m knkrete mål, g hvrledes de nås med udgangspunkt i direktinens strategi eller den fr mrådet vedtagne plitik. Niveau 3 inkluderer gså et frvaltningsniveau g et institutinsniveau. På dette niveau løses pgaver på det perative niveau det vil sige detailstyring i frhld til driften. På frvaltningsniveau løses de perative pgaver af kntrledere, sekretariatsledere g teamledere etc. Stillingsbetegnelsen kntrleder anvendes kun på det administrative niveau. På institutinsniveau løses de perative pgaver af afdelingsledere, SFO-ledere, teamledere, suschefer g institutinsledere med u. 10 persner. Det er ikke alle afdelinger g institutiner, der har f.eks. kntrledere g institutinsledere, da det afhænger af den enkelte afdelings/ institutins behv. Tabel 1: Oversigt ver styringsniveauer frdelt på frvaltningsniveau g institutinsniveau Niveau Frvaltningsniveau Institutinsniveau Styringsniveauer 1 Direktør Strategisk: Fastlæggelse g ændringer af rammen i frhld til rganisatinens interne g eksterne aktiviteter 2 Afdelingschef Aftalestyrede enheder: Områdeleder 10 Taktisk: Planlægning g

11 3 Kntrleder Sekretariatsleder Teamleder etc. Institutinsleder med budget g persnaleansvar fr min. 10 ansatte Afdelingsleder Institutinsleder u. 10 ansatte beslutninger inden fr rammen Evt. perativt: Detailstyring/ drift Operativt: Detailstyring/ drift Den administrative rganisatin består af Staben g fire frvaltninger. Staben fungerer sm støttefunktin til frvaltningerne, g medvirker til at fastsætte rammer via Byrådet, Øknmiudvalget g direktinen. Staben har endvidere til frmål at yde højt kvalificeret service til alle frvaltninger. De fire frvaltninger varetager den direkte brgerkntakt. På frvaltningsniveau er der 17 afdelinger placeret i hhv. Staben g de fire frvaltninger; Børn g Skle, Scial & Sundhed, Jbcenter g Brgerservice g Kultur, Miljø & Erhverv. Staben g hver frvaltning har en direktør, sm afdelingscheferne refererer til. Institutinsniveauet er placeret under de enkelte frvaltninger g mrådelederen/ institutinslederen har sm udgangspunkt daglig reference til afdelingschefen. Frhldet mellem den enkelte frvaltning g mråde/ institutin er baseret på dialgbaseret aftalestyring. Dialgbaseret aftalestyring indgås mellem niveau 1 g 2 jf. styringsniveauerne i tabel 1. Der indgås aftale mellem direktør g mrådeleder/ institutinsleder. I særlige tilfælde indgår direktør g afdelingschef en virksmhedsaftale. Direktinen består af 5 persner g 6 direktørmråder. Vicekmmunaldirektøren varetager t direktørmråder. Organisatinsdiagram fr den administrative rganisatin Kmmunaldirektør Niels Jhannesen Staben Vicekmmunaldirektør Tm Ahmt Jbcenter g Brgerservice Vicekmmunaldirektør Tm Ahmt Scial & Sundhed Direktør Jakb Kyndal Børn g Skle Direktør Chriss Mailandt-Pulsen Kultur, Miljø & Erhverv Direktør Stig Werner Isaksen 11

12 Direktinens ansvarsmråder er verrdnet: Planlægning g strategi Persnale- g rganisatinsudvikling Øknmi Plitikker Overrdnede principielle driftsspørgsmål Ledelse Kmmunikatin Direktinen vil pleves sm en enhed: Med fkus på de strategiske pgaver Sm afvejer helhedens interesser Sm er rllemdel fr ledelsesgrundlaget g de persnaleplitiske værdier Direktinens ansvarsmråder løses blandt andet ud fra et tværgående samarbejde, hvilket kan eksemplificeres med følgende figur: Organisatinsdiagram fr direktinens ansvarsmråder = Direktin Kmmunaldirektør Staben Strategi Kmmuneplan Jbcenter g Brgerservice Scial & Sundhed Børn g Skle Kultur, Miljø & Erhverv Den enkelte direktørs ansvarsmråder: Ledelse af eget mråde Drift g udvikling af eget mråde Servicering af plitisk(e) udvalg Ansvar fr helheden g det tværgående samarbejde Det tværgående samarbejde på de enkelte frvaltningsmråder kan eksemplificeres med følgende figur: 12

13 Organisatinsdiagram fr det tværgående samarbejde mellem direktørmråder Kmmunaldirektør Staben Jbcenter g Brgerservice Scial & Sundhed Børn g Skle Kultur, Miljø & Erhverv Ungeindsats Sundhed I det følgende beskrives Staben g de enkelte frvaltninger herunder de pgaver, der er placeret i de enkelte afdelinger. Institutinsniveauet vil fremgå af rganisatinsdiagrammerne fr frvaltningerne g vil blive beskrevet krt i frm af kategrisering g antal. 13

14 3.2 Staben Staben er pdelt i fire afdelinger samt et byrådssekretariat. Staben har isleret set ikke direkte brgerkntakt, men har til pgave at skabe frudsætningerne fr, at frvaltningerne kan levere en gd service til brgerne. Det sker ved, at Staben leverer service g fkuserer på lederudvikling - g rådgivning samt medarbejderudvikling. Endvidere servicerer Staben det plitiske niveau, har en aktiv g prgressiv ITunderstøttelse af alle servicepgaver g bidrager til, at hele rganisatinen er bevidst m g parat til at kmmunikere med alle interessenter. Desuden er det Stabens pgave at skabe rammerne fr ledelsesinfrmatin vedr. persnale g øknmi til lederne i rganisatinen samt yde generel juridisk rådgivning. Servicering af plitiske udvalg Staben udvalgsbetjener Byråd g Øknmiudvalg. Organisatinsdiagram fr Staben Staben Vicekmmunaldirektør Tm Ahmt Byrådssekretariatet Sekretariatsleder Ditte Lundgaard Jakbsen Budget Budgetchef Lene Nymann IT IT- g digitaliseringschef Eva M. Andersen Regnskab Regnskabschef Erik Brum HR HR-chef Bente Pulsen Udbud g Indkøb Kntrleder Søren Jensen IT-Drift IT-Driftsleder Peder Skv Rasmussen Bygningsservice Serviceleder Thr Petersen Frhandling g Persnalejura Kntrleder Bente Bjørn Jensen IT-Helpdesk IT-Helpdeskleder Ketty Daabeck Kantine Kantineleder Lis Andresen Løn Kntrleder Ole Lund Digitalisering IT-Digitaliseringsleder Charltte B. Greisen Organisatinsudvikling HR-chef Bente Pulsen Byrådssekretariatet Byrådssekretariatet udarbejder dagsrdener g prtkller fr Byråd g Øknmiudvalg, varetager sekretærfunktiner fr brgmester, kmmunaldirektør g vicekmmunaldirektør. Herudver har Byrådssekretariatet ansvar fr pgaver vedrørende generel juridisk rådgivning, knkret sagsbehandling samt kmmunikatinsrådgivning g service fr hele rganisatinen. Hvedpgaverne: Udarbejdelse af dagsrdener g prtkller fr Byråd g Øknmiudvalg Sekretærfunktiner fr brgmester, kmmunaldirektør g vicekmmunaldirektør Servicering af byrådsplitikere Tilrettelæggelse g afvikling af valg g flkeafstemninger Generel juridisk rådgivning samt knkret sagsbehandling til hele rganisatinen Udarbejdelse af principper, regler g retningslinjer fr eksempel vedr. styrelseslv, frvaltningslv, sagsbehandling g arkivering 14

15 Vedligehldelse g udvikling af dkument- g sagshåndteringssystemet i samarbejde med IT-Afdelingen Administratin af alkhlbevillinger samt behandling af ansøgninger vedrørende udvidet åbningstid Kmmunikatinsrådgivning g -service fr hele rganisatinen samt medievervågning g krisekmmunikatin Presseservice, indhld på hjemmesiden aabenraa.dk, design g arrangementer/events Indhld på Medarbejderprtalen, nyhedsbreve g persnaleblad Annncering af brgerinfrmatin g ledige stillinger Frmulere, implementere g ajurføre kmmunikatinsplitikken Regnskab Afdelingen varetager udvikling, drift g vedligehldelse af øknmisystem. Endvidere er pgaven vedr. regnskab samt bghlderi placeret i afdelingen. Påligning g pkrævning af kmmunal grundskyld, pkrævning (restancer), lån til betaling af grundskyld samt apprbatiner henhører ligeledes under regnskabsafdelingen. Endvidere er ansvaret i frhld til kantine g bygningsservice regnskabsafdelingens pgave. Hvedpgaver: Øknmisystem (KMD Opus) Vedligehldelse af kntplanen Administratin af mmsregler, herunder rådgivning ver fr afdelinger g institutiner Frvaltning af aftale- g lønsumsstyring Betaling g afstemning af kmmunes lån Vedligehldelse af kasse- g regnskabsregulativet Regnskab g bghlderi Administratin af barselsudligningsrdningen Administratin af flex-jb-puljen Udarbejdelse af principper, regler g retningslinier inden fr mrådet Knsulentfunktiner fr frvaltninger g institutiner Kntakt til pengeinstitutter (daglige bankfrretninger) Kntakt til kmmunens revisin Revisinsberetninger herunder krdinering af revisinsberetninger Myndighedspgaven i frhld til pkrævning af grundskyld Opkrævning (restancer) Apprbatiner (skelændringer m.m.) Lån til betaling af ejendmsskatter Kantiner i administratinsbygninger Rengøring i administratinsbygninger Vedligehldelse af administratinsbygninger Budget Afdelingen fr budget er pdelt i t enheder hhv. Budget g Øknmistyring samt Indkøb g Udbud. Afdelingen krdinerer udarbejdelse af kmmunes samlede budget, budgetpfølgninger samt årsberetningen samt deltager i arbejdsgrupper i frbindelse med beregning af øknmiske knsekvenser ved implementering af nye pgaver. Afdelingen medvirker til 15

16 udarbejdelse af øknmiske styringsmdeller fr frvaltningsmråder samt pgaver i frbindelse med indkøb g udbud. Derudver varetager afdelingen pgaver vedrørende frsikringer. Afdelingen fr budget g øknmistyring er pdelt i budgetmråder indenfr de enkelte direktørmråder, hvr medarbejderne er fysisk tilknyttet, g medarbejdernes tid dispneres i samarbejde mellem budgetafdelingen g den respektive frvaltning. Hvedpgaver: Budget g Øknmistyring Budgetlægning, budgetpfølgning, årsberetning, rapprtering Budgetanalyser Øknmistyring, tildelingsmdeller, ressurcestyring Lønsumsstyring i samarbejde med regnskab g løn- g persnale Lean vedr. arbejdsgange på øknmimrådet Nøgletal, statistikker g beflkningsprgnse Likviditetsstyring, Finansiering, Lånerammer g låneptagelse Udsendelse/pkrævning af regninger g mellemkmmunale betalinger Statsrefusiner, hjemtagelse af refusin Knsulent g rådgivningsfunktin fr frvaltninger g institutiner vedr. øknmisk styring Medvirke til sparring af beslutningsgrundlag, herunder sikre at sager er øknmisk belyst Frsikring Administratin af kmmunens frpagtningsaftaler vedrørende landbrugsarealer Udbud g Indkøb Udbud g Indkøb varetager den verrdnede udbudskrdinatin, g håndterer kmmercielle g juridiske frhld mkring indkøb af varer g tjenesteydelser i kmmunen der er mfattet af udbudsplanen, herunder: Indkøbsstrategi, plitik g -analyser Krdinering g ajurføring af udbudsplan Rådgivning m udbud g indkøb generelt Krdinatin g prjektledelse på udbud på udbudsplanen Opfølgning på brugen af indkøbsaftaler Opgørelse af effektiviseringsgevinster efter udbud Implementering g vedligehldelse af indkøbssystem IT IT-afdelingen består af 3 enheder hhv. IT-Drift, Helpdesk samt Digitalisering. ITafdelingen arbejder ud fra en SLA (Service Level Agreement,) sm er en beskrivelse af de pgaver sm afdelingen leverer til rganisatinen. SLA en frhlder sig både til selve serviceringen, indkøb, ppe-tider, tilgængelighed g rådighedsvagt alle årets dage. Der stilles statistik til rådighed fr dkumentatin fr de leverede ydelser. Endvidere vil der blive gennemført brugertilfredsundersøgelser på udvalgte mråder. I tilknytning til SLA en er der indgået en virksmhedsaftale fr afdelingen, g afdelingen hører således under Dialgbaseret Aftalestyring. 16

17 Aabenraa Kmmunes IT-afdeling vil sikre en effektiv, stabil g fremtidssikret infrmatinsteknlgi, der understøtter Aabenraa Kmmunes pgaveløsning jfr. Den Digitale strategi (BIOS) samt andre prjekter, der fremadrettet vil være mfattet af samme prjektstyring sm de digitale prjekter. IT varetager driften af alle IT-systemer i Aabenraa Kmmunes rganisatin mfattet af servere, der af IT-afdelingen er placeret i Aabenraa Kmmunes bygninger. Hvedpgaver: IT-Drift Server- g systemdrift Netværk IP telefni Knsulentfunktin IT-Helpdesk IT callcenter / htline Indkøb Service g supprt Udskiftning af udstyr Digitalisering Hjemmeside g medarbejderprtal (web) udvikling g sytemvedligehldelse Hjælp til udvikling af hjemmesider på institutinsniveauet IT-strategi g digitalisering Pstsrtering g scanning Sikkerhedshåndtering Undervisning i IT ESDH udvikling g systemvedligehldelse Superbrugere HR-afdelingen HR-afdelingen varetager den daglige drift af løn- g persnaleadministrative funktiner samt rådgivning af chefer g ledere, sm har ansvaret fr løn- g persnaleadministrative funktiner. Derudver varetager HR-afdelingen pgaver vedrørende Intern rganisatinsudvikling, Arbejdsmiljø g MED. Hvedpgaverne: Løn Klargøring, indberetning, lønprduktin g efterfølgende kntrl af lønudbetalingen Rådgivning af chefer g institutinsledere m verenskmster, arbejdstidsregler g arbejdsgange fr indretninger til lønprduktin Administratin af ferie/ fravær Beregninger g udbetalinger af tjenestemandspensiner Afregninger g afstemninger (refusiner, a-skat, AER, AES, ATP, AKUT, pensiner, årspgørelser m.fl.) Efter aftale med de kntraktstyrede enheder udfærdiges ansættelsesbreve, lønindplacering Rådgiver m lønfrbrug 17

18 Frhandling g Persnalejura Persnalejuridisk rådgivning g vejledning ver fr frvaltninger g institutinsledere Frhandlinger med de faglige rganisatiner Central lkallønspulje Retningslinjer g vejledninger på persnalemrådet Kmmunens lønplitik Scialt kapitel g senirrdninger Administratin af E-rekrutteringssystemet PepleXS Administratin g planlægning mkring: - punktpraktikfrløb fr prfessinsbachelrer, - ansættelse g uddannelse af kntrelever, samt - erhvervspraktikanter fra flkesklen g handelssklernes grundfrløb. Udarbejdelses af det årlige HR-regnskab Registrering g anmeldelse af arbejdsskader g arbejdsgiverregres Udarbejder kursuskatalg ver kursustilbud til ansatte ved Aabenraa Kmmune Organisatinsudvikling Direktinssekretariat, herunder understøtte direktinen i den fælles udvikling af Aabenraa Kmmune Organisatinsudvikling Strategiudvikling Dkumentatin g evaluering Prjektsekretariat Lederudvikling Medarbejderudvikling Administratin g planlægning mkring arbejdsmiljø, MED-rganisatinen, den attraktive arbejdsplads g sundhedsrdninger til ansatte ved Aabenraa Kmmune Sekretariat fr Hved MED-udvalget Administratin af midlerne i den lkale AKUT-fnd. 18

19 3.3 Børn g Skle Frvaltningen Børn g Skle er pdelt i tre afdelinger samt et Sekretariat sm stabsfunktin. Frvaltningens verrdnede ansvarsmråder er: Dagtilbud, Skle g Undervisning samt Børn g Familie. Frvaltningens ansvarsmråder er kendetegnet ved et strt antal skler g institutiner. Arbejdet i frvaltningen tager udgangspunkt i Sund Opvækst Aabenraa Kmmunes sammenhængende børne-, familie g ungeplitik. Servicering af plitiske udvalg Frvaltningen udvalgsbetjener Børne- g Uddannelsesudvalget. Organisatinsdiagram fr Børn g Skle Børn g Skle Direktør Chriss Mailandt-Pulsen PPR Ledende psyklg Hans Jørn Søberg Sekretariat Dagtilbud Dagtilbudschef Bjarne Babiel Skle g Undervisning Skle- g undervisningschef Lars Svensn Børn g Familie Børne- g familiechef Christian L. Hansen Pædaggisk/ administrativ afdeling Kntrleder Kaja Mensel PUC / administrativ afdeling Kntrleder Christian Hlm Dahl Tilbudsafdelingen Kntrleder Ltte Bækvad Myndighedsafdeling Kntrleder Ruth Fabricius Myndighedsafdeling Kntrleder Hanne Birgitte D. Rebsdrf Vuggestuer Flkeskler Dagtilbud Dagpleje Specialskle Døgntilbud Børnehaver Ungdmsskler Plejefamilier Integrerede institutiner Naturskler Støttepæd. Krps Ungdmmens Uddannelsesvejledning Fritidstilbud 19

20 PPR PPR er en aftalestyret enhed med direkte reference til direktøren. PPR s arbejdsmråde relaterer sig primært til lvgivningen m specialundervisning g specialpædaggisk bistand. PPR s ydelser g samarbejde retter sig md alle afdelinger g institutiner i Børn g Skle. Hvedpgaver: Pædaggisk, psyklgisk rådgivning, vejledning, undervisning g krterevarende behandling ift årige børn g unge Børnefysiterapeutisk bistand til småbørn Udvikling af den almene g den specialpædaggiske praksis Udvikling af det tværfaglige samarbejde på børne- g ungemrådet Organisatrisk g franstaltningsmæssig rådgivning Sekretariat Sekretariatet er en stab under direktøren, der betjener udvalg, direktør g frvaltningen. Hvedpgaver: Sekretariatsbetjening af Børne- g Uddannelsesudvalget Sekretær- g sekretariatsbetjening af direktør Sekretariatsbetjening af afdelinger Sekretærfunktin fr større prjekter/arbejdsgrupper i frvaltningen Kmmunikatin g infrmatin i frvaltningen Frvaltningens ledelsesinfrmatin Øknmifunktin (i samspil med Staben) Diverse sekretariatspgaver/ specialpgaver Dagtilbud Afdelingens mråde mfatter dagpleje g daginstitutiner fr børn g unge samt tilskudsrdninger til frældre, sm vælger privat pasning. Området er kendetegnet ved meget str selvstændighed med aftalestyring samt inddragelse af frældrene i beslutningsprcesserne mkring driften af de frskellige rdninger. Størstedelen af daginstitutinerne er selvejende daginstitutiner med driftsverenskmst. Kmmunen har det verrdnede ansvar fr dagtilbuddene. Hvedpgaver: Pladsanvisningen Daginstitutiner Støttepædagger Dagplejen I afdelingen Dagtilbud er placeret følgende institutiner: Den kmmunale dagpleje Støtte-/Specialkrps 2 vuggestuer 12 børnehaver 16 integrerede institutiner 20

21 Skle g Undervisning Afdelingens arbejdsmråder er kendetegnende ved en str grad af decentralisering. Aftalestyringen på sklemrådet indebærer, at meget ansvar er delegeret til sklerne. Afdelingen skal på ngle mråder være myndighed g på mange mråder være knsultativ. Herudver vil afdelingen være byrådets frlængede arm i relatin til skleudvikling g have kntrlfunktiner i relatin til plitiske udmeldinger fra kmmunalt g centralt hld. Hvedpgaver: Flkeskler Fritidstilbud Specialskler Ungdmsskler Naturskler Ungdmmens Uddannelsesvejledning Vksenspecialundervisning Særlig tilrettelagt Ungdmsuddannelse fr unge med særlige behv Den kmmunale administratin vedr. private skler g efterskler I afdelingen Skle g Undervisning er placeret følgende institutiner: 20 flkeskler, heraf én 10-klasses skle 1 specialskle 1 ungdmsskle 2 naturskler Ungdmmens Uddannelsesvejledning Børn g Familie Børn g Familieafdelingen administrerer Servicelvens bestemmelser m frebyggelse g anbringelse indenfr børn g ungemrådet. Myndighedsafdelingen er delt i t mråder. Det ene mråde har til huse samme med Jbcenteret på Kallemsen 20 i Aabenraa g tager sig af sager vedrørende handicappede børn samt Ungeindsatsen. Det andet mråde har til huse i Tinglev g tager sig af øvrige mråder. Hvedpgaver: Myndighedsafdelingen Rådgivning g vejledning Undersøgelse af behv fr støtte Beslutning m franstaltninger i henhld til Servicelven Sagsbehandling til Børn g Ungeudvalget i sager m tvangsanbringelse Tværfagligt samarbejde Opfølgning på franstaltninger Tilbudsafdelingen Dag- g døgntilbud til børn med særlige behv Familieplejemrådet Scialpædaggiske phldssteder Gdkendelse g tilsyn med døgntilbuddene 21

22 Magtanvendelsesbestemmelserne Kntaktpersnrdning Støtte i eget hjem I Børn g Familie er placeret følgende institutiner: Rønshved Sklehjem med døgnpladser til udsatte børn g unge, skle, børnehus, hus til unge, samt udslusning g ambulant hjælp til tidligere anbragte Børnehandicapmrådet med døgntilbud, dagtilbud g aflastningstilbud til handicappede børn g unge Familie- g Ungecentret med ambulante tilbud til børn, unge g familier 22

23 3.4 Scial & Sundhed Scial & Sundhed består af et Sekretariat g fem afdelinger hhv. Ledelse & Udvikling, Visitatin & Rehabilitering, Pleje & Omsrg, Handicap & Psykiatri samt Sundhed & Frebyggelse. Afdelingen Visitatin & Rehabilitering har ansvaret fr frvaltningens myndighedspgaver på tværs af ældre-, sundheds- g handicapmrådet. Frvaltningen har det verrdnede ansvar fr drift, udvikling g styring af kmmunens scial- g sundhedsrelaterede pgavevaretagelse, leveringen af Pleje & Omsrg til kmmunens brgere samt varetagelsen af kmmunens pgaver i frhld til (vksne) brgere med betydelig nedsat fysisk g/eller psykisk funktinsevne. Frvaltningen har det verrdnede planlægnings- g myndighedsansvar fr at sikre helhed g et sammenhængende frløb fr den enkelte brger g patient, herunder sammenhæng i den sundhedsfaglige g scialfaglige indsats. Frvaltningen har det verrdnede ansvar fr at sikre effektiv drift, udvikling g styring af kmmunens aftalestyrede Hjemmepleje, Sygepleje, Plejecentre g Mad & Måltider, herunder levering g faglig udvikling af sygepleje g persnlig/praktisk bistand samt krdinering g faglig udvikling af ydelserne på kmmunens plejecentre. Desuden har frvaltningen det verrdnede ansvar fr at sikre en effektiv drift g udvikling samt styring af de samlede faglige ressurcer i frhld til vksne fysisk g psykisk handicappede, herunder styring, krdinering g planlægning af handicap- g psykiatrimrådets aftalestyrede institutiner Autismecenter SYD, Hjernecenter SYD, Scialpsykiatrien, Jb & Uddannelse samt B & Beskæftigelse inkl. væresteder, btilbud m.v. Frvaltningen har endvidere det verrdnede ansvar fr at sikre effektiv drift g udvikling samt styring af kmmunens aftalestyrede Sundhedscenter, Special- & Rehabiliteringscenter, Sundhedspleje, Tandpleje, Træning g Frebyggelsesmråde, Hjælpemiddelmråde, Misbrugscenter samt Center fr Hjælpemidler g Kmmunikatin. Frvaltningen har på tværs af kmmunens servicemråder ansvaret fr frankring af kmmunens sundhedsplitik, herunder det krdinerende ansvar fr at der skabes rammer fr en sund levevis samt de nødvendige sundhedstilbud til brgere g brugere. Frvaltningen har det verrdnede g tværgående ansvar fr den sundhedsmæssige kvalitetsudvikling, planlægning, målstyring, evaluering g dkumentatin samt sikring af en sammenhængende sundhedsøknmisk styring. Frvaltningen har det verrdnede g tværgående ansvar fr udviklingen af samarbejdet med regin, sygehuse, praksissektr, herunder indgåelse af sundhedsaftaler fr det smatiske g psykiatriske mråde, samt kmmunens medfinansiering af det øvrige sundhedsvæsen. Frvaltningen er ansvarlig fr udvikling af det sundhedsmæssige samarbejde med andre kmmuner samt andre ffentlige g private aktører natinalt, reginalt g lkalt. Frvaltningen har endelig det krdinerende ansvar fr samarbejdet indenfr den sciale rammeaftale. Servicering af plitiske udvalg Frvaltningen udvalgsbetjener Scial- g Sundhedsudvalget samt 17, stk. 4 udvalget vedrørende frebyggelse g misbrug. 23

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n?

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n? D r i k k e v a n d - r e n t v a n d, m e n h v r d a n? Drikkevand rent vand, men hvrdan? Udgivet af Teknlgirådet April 2011 Materialet er udarbejdet af Teknlgirådet med bridrag fra prjektets baggrundsgruppe

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Regeringen April 2004 1 Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3 NOTAT Flkesklerefrmen Arbejdsgruppe 3 Arbejdsgruppe 3 Sklens indhld g rganisering herunder ledelse Kmmissrium 1. Arbejdsgruppen skal kmme med knkrete frslag til rammerne fr rganisering af sklerne, der

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside:

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 1 De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum 2015 2 De effektive kommuner

Læs mere

Code of Ethics and Conduct

Code of Ethics and Conduct Cde f Ethics and Cnduct 2015-03-16 1 (6) Cde f Ethics and Cnduct I denne kdeks har TeliaSnera fastlagt de retningslinjer, der skal gælde fr vres adfærd sm medarbejdere, samt fr hvrdan vi driver virksmhed.

Læs mere

Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær. Regeringsgrundlaget: Regeringen vil føre en aktiv indsats fr at nedbringe det langvarige sygefravær. Langtidssygemeldte skal bevare kntakten til arbejdsmarkedet i videst mulige mfang. Regeringen vil afskaffe

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Dansk Faldskærmsunion ledelsesgrundlag

Dansk Faldskærmsunion ledelsesgrundlag Dansk Faldskærmsunin ledelsesgrundlag 1. Indledning Dansk Faldskærmsunin (DFU) følger de til enhver tid gældende vedtægter fr Dansk Faldskærmsunin (p.t. af d. 12. MAR 2011), samt gældende DFU Faldskærmsbestemmelser

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere