S i d e 1. Århus Frederiksberg Odense Aalborg Viborg. Materialet er indsamlet via de 5 idrætssamvirkers hjemmesider.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S i d e 1. Århus Frederiksberg Odense Aalborg Viborg. Materialet er indsamlet via de 5 idrætssamvirkers hjemmesider."

Transkript

1 S i d e 1 5 eksempler på idrætssamvirker På det afsluttende møde i idrætsgruppen blev vi enige om overordnet at undersøge opbygningen af Idrætssamvirker 5 steder i Danmark. Det blev følgende steder: Århus Frederiksberg Odense Aalborg Viborg Materialet er indsamlet via de 5 idrætssamvirkers hjemmesider. Århus Idrætssamvirket Århus er en paraplyorganisation for de århusianske idrætsforeninger. Hovedformålet er at arbejde for at bedre vilkårene for den århusianske idræt. Idrætssamvirket har en bestyrelse og et repræsentantskab. Der er et sekretariat med 4 ansatte sekretariatsleder, konsulent, økonomi, administration, skole og fritid. Idrætssamvirket i Århus har kompetente rådgivere inden for sportens verden og personale/bestyrelse er eller har været dybt engageret i lokale idrætsforeninger som hovedformænd eller på andre væsentlige poster. Desuden haves et solidt netværk/samarbejde med bl.a. offentlige myndigheder, institutioner, politikere og andre sportslige organisationer. Idrætssamvirket i Århus tilbyder rådgivning omkring Tilskudsmuligheder og forbedring af økonomi fx støtte til foreningers ansøgninger (bl.a. udfærdigelse af disse) til diverse puljer vedrørende nye tiltag og lignende. Idrætssamvirket kan bistå foreninger omkring seminarer og kurser for ledere og trænere. Der ydes kursustilskud. Der tilbydes gratis at være sparringspartner og rådgiver for idrætsforeninger m.h.t. organisering, ledelse, bygge- og anlægsopgaver, idrætsfaglige spørgsmål, udvikling m.v., med det overordnede formål: at gøre tingene enklere i idrætsforeningen, og derved gøre det lettere at være idrætsleder. Idrætssamvirkets medarbejdere kommer meget gerne ud til den enkelte idrætsforening. Løbende holdes medlemsforeninger orienteret om nye væsentlige informationer (love, tilskudsmuligheder, væsentlige stævner m.v.) til støtte for foreningsarbejdet, men beskrevet enkelt og præcist. Idrætssamvirket forsøger konstant at være på forkant med udviklingen inden for idrætslivet og omsætte denne viden til støtte for idrætsforeningerne. Idrætssamvirket deltager i flere idrætsprojekter - med hovedsigtet, at resultatet skal være til gavn for idrætsforeningerne på kortere og længere sigt. Dette har bl.a. bevirket, at Idrætssamvirket - udover at

2 S i d e 2 målrette projekter for "de unge" og "de ældre" - er meget involveret på følgende områder: a) Indvandrere: Integrering af "to-sprogede" i idrætslivet er et specielt kompetenceområde i idrætssamvirket. b) Sindslidende: Målet er at få denne minoritetsgruppe aktiveret med sport. Det er påvist, at idrætsudøvelse kan have gavnlig effekt på målgruppen. Idrætssamvirkets opgave er ifølge vedtægterne: Idrætspolitik For at synliggøre sin virksomhed, skal Idrætssamvirket føre en idrætspolitik, som løbende justeres i takt med udviklingen. Idrættens hovedmål opnås gennem en række delmål. Information Gennem en aktiv informationsvirksomhed, skal Idrætssamvirket orientere medlemsforeningerne om sit arbejde, herunder orientere om nye lovgivninger, regler, forhandlinger med kommunen o.lign. Uddannelse Idrætssamvirket skal arbejde aktivt for at medlemsforeningerne kan få den fornødne uddannelse til såvel nuværende, som kommende ledere og instruktører. Udvikling Idrætssamvirket skal støtte medlemsforeningernes udviklingsarbejder, samt være igangsætter, gerne i samarbejde med én eller flere foreninger. Det hedder videre Al henvendelse til kommunale myndigheder om idrætslige spørgsmål skal ske gennem Idrætssamvirket Idrætssamvirkets højeste myndighed er Repræsentantskabet, der dannes således: Foreninger med aktive medlemmer 1 repræsentant Foreninger med aktive medlemmer 2 repræsentanter Foreninger med aktive medlemmer 3 repræsentanter Foreninger med over 1000 aktive medlemmer 4 repræsentanter Medlemsforeninger Idrætssamvirket har 439 medlemsforeninger fordelt på et utal af idrætsgrene. Tilsammen har vores medlemsforeninger ca medlemmer.

3 S i d e 3 Frederiksberg Idrætsunion Administration: sekretær, idrætskonsulent, bogholder FIUs formål er: at fremme udøvelse af idræt i Frederiksberg Kommune, at skabe de bedst mulige vilkår for idrætsforeningerne på Frederiksberg, at skabe et godt forhold imellem idrætsforeningerne på Frederiksberg, at varetage de frederiksbergske idrætsforeningers interesser i forhold til offentlige myndigheder, herunder specielt til Frederiksberg Kommune, at forestå fordelingen af de idrætsfaciliteter, der står til rådighed for FIU, at administrere de idrætsfaciliteter, som FIU ejer, og de idrætsfaciliteter, hvis administration er overladt til FIU. FIUs organer er følgende: (a) Repræsentantskabet. Det er FIUs højeste myndighed. 9.2 Repræsentantskabet sammensættes således: Bestyrelsens medlemmer og suppleanten Økonomiudvalgets medlemmer Idrætsudvalgets medlemmerat forestå trænings- og turneringstimefordelingen blandt fagidrættens foreninger. Formanden for hvert af de idrætsfaglige udvalg. Formanden for hver af de nedsatte brugergrupper. To repræsentanter fra hver af de foreninger, der er medlem af FIU. To medlemmer udpeget af og blandt Frederiksberg Kommunalbestyrelse. FIUs æresmedlemmer (b) Bestyrelsen. Bestyrelsen ansætter en idrætsinspektør, der pålægges følgende opgaver: Varetagelse af FIU's og dens foreningers interesser over for myndigheder og offentlige organer, herunder særligt Frederiksberg Kommune. Det overordnede ansvar for løsning af såvel generelle administrative opgaver inden for FIU som administration af de af FIU ejede idrætshaller og de idrætsfaciliteter, hvis administration er overladt til FIU. Idrætsinspektøren er leder af FIU's personale. Udformning og gennemførelse af idrætspolitiske tiltag til fremme af idrætten på Frederiksberg og arbejdet i de foreninger, der er medlem af FIU. I forbindelse med ovenanførte, har idrætsinspektøren en selvstændig pligt til at tage initiativ til at gennemføre foranstaltninger, der fremmer FIU's formål. Idrætsinspektøren er i sit daglige virke ansvarlig over for bestyrelsen, og eventuelle spørgsmål vedrørende idrætsinspektørens ansættelsesforhold og funktionsplan afgøres (c) Økonomiudvalget. Udvalget fører tilsyn med økonomi og regnskabsførelse for de af FIU ejede idrætshaller og de idrætsfaciliteter, hvis administration er overladt til FIU, herunder at sørge for regnskabsførelse, udfærdigelse af årsregnskaber og budgetter, ligesom udvalget gennemfører

4 S i d e 4 nødvendig kontrol med budgetternes opfølgning. (d) Idrætsudvalget. Udvalget fører tilsyn med anvendelsen af de af FIU ejede idrætshaller og de idrætsfaciliteter, hvis administration er overladt til FIU, og fastsætter bestemmelser for faciliteternes anvendelse. (e) De idrætsfaglige udvalg. Udvalget, der fungerer som fagudvalg under idrætsudvalget, har til opgave at rådgive idrætsudvalget og fremme samarbejdet mellem foreningerne blandt andet ved at forestå trænings- og turneringstimefordelingen blandt fagidrættens foreninger. (f) Brugergrupperne. Brugergruppen har til opgave sammen med den tilknyttede halinspektør at skabe den bedst mulige udnyttelse af idrætsanlæggene og de mest hensigtsmæssige forhold for de pågældende foreninger i forbindelse med disses benyttelse af idrætsanlægget eller idrætsanlæggene. (g) Revisionen. (h) FIUs Voldgiftsret.

5 S i d e 5 Odense SIKO s formål er: at vejlede, hjælpe og fremme medlemsforeningers interesser i samarbejde med Odense kommune og øvrige idrætssammenslutninger. SIKO kan bistå foreningerne i konkrete problemområder og spørgsmål overfor Odense Kommune. SIKO arrangerer og afholder temaaftner, kurser, arrangementer og aktiviteter med det formål at samle og understøtte medlemsforeninger samt for at styrke et fællesskab og fokusere på sammenfaldende interessefelter. Foreningsinddeling SIKO s medlemsforeninger er inddelt i 7 områder, hvortil de har et geografisk eller andet naturligt tilhørsforhold. Hvert område har 1 repræsentant i bestyrelsen som vælges på repræsentantskabet for 2 år ad gangen af områdets foreninger. Firmasport - Klubbernes Sammenslutning Odense (FKS) og Selv- & foreningsejede haller og Idrætsanlæg udpeger hver 1 repræsentant på deres respektive årsmøder til bestyrelsen for 2 år ad gangen. SIKO s organer. SIKO s anliggender varetages af: 1. Repræsentantskabsmødet 2. Bestyrelsen 3. Forretningsudvalget Repræsentantskabsmødet. Repræsentantskabet er SIKO s øverste myndighed. Den træffer bestemmelser om ændringer i sammenslutningens vedtægter. Repræsentantskabet består af bestyrelsen og 1 medlem fra hver af de tilsluttede foreninger samt 1 medlem fra hver af de tilsluttede foreningers selvstændige afdelinger med egen generalforsamling, regnskab, m.v.. Bestyrelsen. Bestyrelsen består af forretningsudvalget (5), 1 medlem fra hvert af de 5 områder, 7 bestyrelsesmedlemmer valgt på repræsentantskabsmødet, 1 fra Firmasport Klubbernes Sammenslutning Odense og 1 fra Selv-/foreningsejede haller og idrætsanlæg. Der er en sekretariatsleder.

6 S i d e 6 Aalborg Samvirkende IdrætsForeninger - Aalborg er en paraplyorganisation for de aalborgensiske idrætsforeninger, som arbejder for fremme af udviklingen af medlemsforeningernes idrætsfaciliteter og for at forbedre vilkårene for idrætten i Aalborg Kommune. Som paraplyorganisation for 219 idrætsforeninger med over medlemmer fungerer SIFA som et vægtigt talerør for Aalborg Kommunes idræt. SIFA har kompetente rådgivere inden for sportens verden og personale/bestyrelse er eller har været dybt engageret i lokale idrætsforeninger - enten som aktive eller som formænd/bestyrelsesmedlemmer. Desuden haves et solidt netværk/samarbejde med bl.a. offentlige myndigheder, institutioner, politikere og andre sportslige organisationer. SIFA er bl.a. repræsenteret i Folkeoplysningsudvalget, der står for tildeling af tilskud til foreningerne i Aalborg og har også herigennem indflydelse på kommunens idrætspolitik. SIFA deltager - som regel gennem formanden for bestyrelsen - i den idrætspolitiske debat, og giver udtryk for idrættens holdning i medierne. SIFA er desuden repræsenteret i bestyrelsen for Elitesport Aalborg. SIFA tilbyder gratis sparring og rådgivning m.v. til idrætsforeninger m.h.t. organisering, ledelse, bygge- og anlægsopgaver, idrætsfaglige spørgsmål, udvikling m.v., med det overordnede formål: at gøre tingene enklere i idrætsforeningen og derved gøre det lettere at være idrætsleder. SIFAs formål er at samle, styrke og stimulere idrætsforeningerne i Aalborg Kommune, at fremme den almene interesse for idræt, at varetage medlemsforeningernes interesser, dels internt foreningerne imellem og dels overfor myndighederne, herunder Aalborg Kommune, i henhold til samarbejdsaftale. at medvirke til drift og etablering af idrætsanlæg med tilhørende aktiviteter til gavn for idrætten i Aalborg Kommune. Samvirkende Idræts-Foreninger Aalborg SIFA er til for klubberne, hvilket betyder, at det er klubberne, der via repræsentantskabsmøderne bestemmer hvilke aktiviteter, der skal gennemføres. SIFA er organisatorisk bygget op omkring det årlige repræsentantskabsmøde, der afholdes i maj måned. Her har medlemsforeningerne mulighed for at møde op og øve indflydelse på SIFAs politik, målsætninger og prioriteringer. Repræsentantskabet fastlægger retningslinjer for det kommende år. På mødet vælges formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer - ligesom regnskabet og budgettet godkendes. SIFA yder støtte og information til medlemsklubber i konkrete sager f.eks. ved at henvise til de rigtige kontaktpersoner og ved at gå ind i sagen, hvis foreningen ønsker det.

7 S i d e 7 SIFA deltager i forskellige projekter, der alle har til formål at skabe kontakt mellem medlemsforeningerne og potentielle medlemmer, sponsorer og byens indbyggere generelt. SIFA arbejder på at synliggøre foreningerne og deres arbejde. Desuden udbyder SIFA kurser der udvælges med henblik på medlemsklubbernes behov. Kurserne afholdes alle i eller omkring Aalborg. Optagelse i SIFA sker ved skriftlig ansøgning, vedlagt vedtægter og oplysninger om bestyrelse. For medlemsskab af SIFA betales årligt et mindre kontingent ud fra antal medlemmer. Repræsentantskabet SIFAs højeste myndighed er repræsentantskabet, der dannes således: Foreninger med op til 100 aktive medlemmer: 1 repræsentant Foreninger med aktive medlemmer: 2 repræsentanter Foreninger med over 300 aktive medlemmer: 3 repræsentanter Repræsentanterne udgør sammen med SIFAs bestyrelse repræsentantskabet. Bestyrelsen Bestyrelsen består af syv medlemmer, der vælges sammen med én suppleant af repræsentantskabet på de ordinære repræsentantskabsmøder i henhold til vedtægterne. Tilskudsmuligheder SIFA uddeler på baggrund af ansøgninger tilskud til medlems-foreningerne. Disse penge kommer fra SIFAs egne indtægtskilder, der primært er de tre ugentlige TV BINGO udsendelser samt andre spilleformer. Derudover disponerer SIFA over ægteparret Rikke og Peter Linds Fond, som hvert år uddeler et antal legatportioner til SIFA-foreninger. Endvidere er SIFA med i priskomitéen, der indstiller til Nordea Danmark Fonden - aktionærområde Aalborg.

8 S i d e 8 Viborg Foreningen er interesseorganisation for idrætsforeningerne i Viborg Kommune. Der er 5 ansatte: sportschef, regnskab, projektleder, byggetekniker og projektudvikler. Viborg Idrætsråds overordnede idrætspolitiske mål er primært at støtte og fremme foreningsidrætten i Viborg Kommune. Viborg Idrætsråd vil: Fremme idrætslivet i Viborg Kommune ved at arbejde for at skabe de bedst mulige forhold for foreningsliv og udøvelse af forskellige idrætsgrene Fremme et godt samarbejde mellem medlemsforeningerne Varetage idrættens interesser over for Viborg Kommune, andre offentlige myndigheder og samarbejdspartnere Sikre en fortsat udvikling af idrætten i Viborg Kommune Repræsentantskabet Repræsentantskabet er Viborg Idrætsråds øverste myndighed. Hver medlemsforening har følgende antal stemmeberettigede repræsentanter: Foreningens aktivitetsmedlemmer Antal repræsentanter Bestyrelsen Viborg Idrætsråds bestyrelse består af 11 frivillige foreningsleder, der er valgt på Viborg Idrætsråds årlige repræsentantskabsmøde. Formanden er på valg hvert år, mens de andre medlemmer sidder i en 2 årig periode. Hvert år er der 5 bestyrelsesmedlemmer på valg. Bestyrelsen har ansvaret for Viborg Idrætsråds anliggender og økonomi. Bestyrelsen bestemmer selv sin organisation og kan under forudsætning af tildelte midler fra Viborg Kommune ansætte en sportschef og øvrigt personale. Sportschefen står for Viborg Idrætsråds idrætsfaglige udvikling. Sportschefen deltager i bestyrelsens møder som sekretær. Bestyrelsen fastsætter vilkårene for eventuelle ansættelser samt nærmere regler for kompetencen.

9 S i d e 9 Struktur Viborg Idrætsråd har fået en ny udvalgsstruktur med 14 nye udvalg, som skal skabe yderligere virkekraft den lokale idræt og optimere samarbejdet mellem Viborg Kommune og idrætten. Udvalgene er ordnet indenfor fire områder: den kommunal struktur (gule), økonomi og service (blå), uddannelse og aktiviteter (rød), ad hoc opgaver (grøn) Indenfor den kommunale struktur er der fx fem underudvalg, hvoraf de fire er skræddersyet efter den kommunale struktur. Hensigten med de fire udvalg er, at indhente viden af særlig interesse for foreningerne, orientere sig i den kommunalpolitiske dagsorden samt udvikle dialog, samarbejds- og projektmuligheder med de kommunale myndigheder.

10 S i d e 10 Idrætsrådet i Viborg og Kultur og Fritidsudvalget har indgået en samarbejdsaftale, som har følgende ordlyd: Aftale mellem Viborg Idrætsråd og Kulturudvalget i Viborg Kommune Formål Aftalen redegør for samarbejdet mellem Viborg Kommune og Viborg Idrætsråd. Aftalen har til formål at sikre et tæt og dialogbaseret samarbejde mellem parterne. Viborg Kommunes tilskud til Viborg Idrætsråd skal sikre drift af et velfungerende idrætssekretariat. Sekretariatet skal i det daglige være i dialog med kommunale instanser omkring varetagelse af opgaver inden for aftalens ramme. Aftalen har til formål at sikre en langsigtet og positiv udvikling af idrætten i Viborg Kommune. Viborg Idrætsråds virke skal synligt være til gavn og glæde for aftalens parter, idrætten og borgerne i Viborg Kommune. Viborg Idrætsråd varetager en række opgaver for idrætsforeningerne, herunder som interesseorganisation i forbindelse med enkeltstående sager i forhold til kommunen, private og andre organisationer. Viborg Idrætsråd opkræver medlemskontingent fra foreningerne og kan desuden tilbyde løsning af konkrete opgaver som indtægtsdækket virksomhed. Indhold Generelle serviceydelser, som Viborg Idrætsråd yder: Information om aktuelle idrætstilbud i Viborg Kommune. Vejledning og information om forhold af betydning for idrætten i Viborg Kommune. Konsulentydelser vedr. opstart af nye idrætsforeninger i Viborg Kommune Konsulentydelser i forbindelse med relevante foreningsbaserede/foreningsrelaterede idrætsrelaterede projekter i Viborg Kommune. Formidling af relevant information på idrætsområdet til kulturforvaltningen Afholdelse af kurser og seminarer om emner af almen interesse for det lokale idræts- og foreningsliv. Afholdelse af årlige formandsmøder for foreningerne i Viborg Kommune Samarbejde med Kulturforvaltningen om afklaring af lokale idrætsmæssige problemstillinger. Høringspart vedr. idrætspolitiske spørgsmål. Høringspart i forhold til anlægsinvesteringer indenfor idrætsområdet. Høringspart i forbindelse med udarbejdelse af temaplaner, kommentarer til lokalplaner, mv. Viborg Idrætsråd er forpligtet til at yde service vedr. de her anførte punkter til alle idrætsforeninger i Viborg Kommune.

11 S i d e 11 Viborg Idrætsråds løsning af særlige opgaver aftales herudover. Eksempler på særlige opgaver er: Gennemførelse af sportsmesterarrangement i samarbejde med Viborg Kommune Gennemførelse af arrangement for unge sportsmestre i Viborg Kommune Øvrige særlige opgaver beskrives og aftales hvert år i særskilt bilag til aftalen. Økonomi Viborg Kommunes budgetramme for tilskud til Viborg Idrætsråd udgør i kr. (2007-priser), årligt og fordeles med kr kr. vedr. Generelle serviceydelser og kr. til særlige opgaver, som aftales årligt mellem Viborg Idrætsråd og Viborg Kommune. Budgetrammen fremskrives årligt med de af Viborg Kommune fastsatte pris- og lønfremskrivningsprocenter. Viborg Kommunes tilskud til Viborg Idrætsråd udbetales i to rater, henholdsvis 1. januar og 1. juli i bevillingsåret. Viborg Idrætsråd fremsender revideret regnskab og budgetoplæg til Viborg Kommunes hvert år senest 30. april. Aftalen åbner mulighed for, at indgå en aftale med yderligere opgavemæssigt og økonomisk indhold. Dialogmøder Der afholdes 2 årlige møder mellem formand og næstformand for Viborg Idrætsråd og Kulturudvalget i henholdsvis maj og november. Ved maj mødet behandles blandt andet budgetoplæg, ny anlæg og større renoveringsopgaver. På begge møder drøftes generelle idrætsmæssige problemstillinger og udfordringer. Viborg Idrætsråds administration og Kulturforvaltningen planlægger disse møder og afholder løbende administrative møder for afklaring af aktuelle opgaver indenfor idrætsområdet. Aftalens ikrafttræden, opsigelse, mv. Aftalen træder i kraft med virkning fra 1. januar Aftalens indholdsmæssige del kan af begge parter opsiges med 12 måneders varsel til udgangen af et kalenderår eller hvis parterne er enige om at opsige aftalen med forkortet varsel. Aftalen kan løbende genforhandles, hvis parterne er enige om det. Aftalen genforhandles under alle omstændigheder i 1. halvår 2010.

Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009. Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12

Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009. Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12 Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009 Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12 Godkendt af bestyrelsen den 19. november 2009 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning side 3 2. Forord og

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...3 2. KF - Orientering...4

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

Årsrapport 2003. www.idraetssamvirket.dk. Idrætssamvirket Århus. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus

Årsrapport 2003. www.idraetssamvirket.dk. Idrætssamvirket Århus. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus Årsrapport 2003 www.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisationen for århusianske idrætsforeninger Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus Du og din idrætsforening er altid velkomne til gratis at få

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere

Foreningsvedtægter. Vejledning til brug ved udarbejdelse eller revision af idrætsforeningens vedtægter

Foreningsvedtægter. Vejledning til brug ved udarbejdelse eller revision af idrætsforeningens vedtægter Foreningsvedtægter Vejledning til brug ved udarbejdelse eller revision af idrætsforeningens vedtægter Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund Tekst: Willy Rasmussen, Søren Gøtzsche, Jan Darfelt og Asbjørn Nordam

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

Årsrapport 2002. www.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisationen for århusianske idrætsforeninger. Idrætssamvirket Århus

Årsrapport 2002. www.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisationen for århusianske idrætsforeninger. Idrætssamvirket Århus Årsrapport 2002 www.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisationen for århusianske idrætsforeninger Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus Du og din idrætsforening er altid velkomne til gratis at få

Læs mere

Produktionsskoleforeningen, september 2014

Produktionsskoleforeningen, september 2014 1 Produktionsskoleforeningen, september 2014 Samarbejdsaftale om Udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem [.] (tovholderinstitutionen), [.], [.], [.], [.] og [.] DECENTRALT STYRET MODEL Foreløbigt

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Baggrunden for ledelsesmanualen er hovedbestyrelsens handlingsplan for 2020

Læs mere

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Forord Idræts- og fritidspolitikkens tilblivelse bygger på tematiserede åbne dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes

Læs mere

Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter

Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter Side 1 Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter KL Sundhedskartellet Bilag A: Bilag B: Bilag C: Bilag D: Bilag E: Bilag F: Bilag G: Principper for økonomi, styring, administration og anvendelse Aftalen

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE Forord Vision Den offentlige service i Stevns Kommune skal ydes af kompetente og engagerede medarbejdere, som har en god og attraktiv arbejdsplads,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik 1 of 18 2 of 18 Syddjurs Kommune januar 2014 Folkeoplysningspolitik Bemærkninger Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af Folkeoplysningsloven. Formålet med ændringerne er en generel modernisering

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side Tilskudsregler Folkeoplysende foreninger Side INDHOLD GENERELT OM TILSKUD TIL FORENINGER ØVRIGE TILSKUDSMULIGHEDER d Folkeoplysende forening s. 4 Sommerferieaktiviteter s. 15 Betingelser for tilskud s.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune 4. SIFAs administration 5. TV BINGO m.v. 6. Årets aktiviteter 100 års

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Afsnit 1 Organisation...3 1.1 Organisatorisk oversigt...3 1.2 Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund...3 1.3 Funktionsbeskrivelse for forbundsformanden...

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 MED-AFTALE 2014 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune FTR Nina Andersen AMR Kim Leider

Læs mere

Retningslinier. Godkendelses- og Tilsynsenheden

Retningslinier. Godkendelses- og Tilsynsenheden Retningslinier Godkendelses- og Tilsynsenheden 1 Indhold: Opgaver tillagt enheden... 3 Lovgivning... 4 Kompetenceplan... 5 Godkendelse... 7 Behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere