S i d e 1. Århus Frederiksberg Odense Aalborg Viborg. Materialet er indsamlet via de 5 idrætssamvirkers hjemmesider.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S i d e 1. Århus Frederiksberg Odense Aalborg Viborg. Materialet er indsamlet via de 5 idrætssamvirkers hjemmesider."

Transkript

1 S i d e 1 5 eksempler på idrætssamvirker På det afsluttende møde i idrætsgruppen blev vi enige om overordnet at undersøge opbygningen af Idrætssamvirker 5 steder i Danmark. Det blev følgende steder: Århus Frederiksberg Odense Aalborg Viborg Materialet er indsamlet via de 5 idrætssamvirkers hjemmesider. Århus Idrætssamvirket Århus er en paraplyorganisation for de århusianske idrætsforeninger. Hovedformålet er at arbejde for at bedre vilkårene for den århusianske idræt. Idrætssamvirket har en bestyrelse og et repræsentantskab. Der er et sekretariat med 4 ansatte sekretariatsleder, konsulent, økonomi, administration, skole og fritid. Idrætssamvirket i Århus har kompetente rådgivere inden for sportens verden og personale/bestyrelse er eller har været dybt engageret i lokale idrætsforeninger som hovedformænd eller på andre væsentlige poster. Desuden haves et solidt netværk/samarbejde med bl.a. offentlige myndigheder, institutioner, politikere og andre sportslige organisationer. Idrætssamvirket i Århus tilbyder rådgivning omkring Tilskudsmuligheder og forbedring af økonomi fx støtte til foreningers ansøgninger (bl.a. udfærdigelse af disse) til diverse puljer vedrørende nye tiltag og lignende. Idrætssamvirket kan bistå foreninger omkring seminarer og kurser for ledere og trænere. Der ydes kursustilskud. Der tilbydes gratis at være sparringspartner og rådgiver for idrætsforeninger m.h.t. organisering, ledelse, bygge- og anlægsopgaver, idrætsfaglige spørgsmål, udvikling m.v., med det overordnede formål: at gøre tingene enklere i idrætsforeningen, og derved gøre det lettere at være idrætsleder. Idrætssamvirkets medarbejdere kommer meget gerne ud til den enkelte idrætsforening. Løbende holdes medlemsforeninger orienteret om nye væsentlige informationer (love, tilskudsmuligheder, væsentlige stævner m.v.) til støtte for foreningsarbejdet, men beskrevet enkelt og præcist. Idrætssamvirket forsøger konstant at være på forkant med udviklingen inden for idrætslivet og omsætte denne viden til støtte for idrætsforeningerne. Idrætssamvirket deltager i flere idrætsprojekter - med hovedsigtet, at resultatet skal være til gavn for idrætsforeningerne på kortere og længere sigt. Dette har bl.a. bevirket, at Idrætssamvirket - udover at

2 S i d e 2 målrette projekter for "de unge" og "de ældre" - er meget involveret på følgende områder: a) Indvandrere: Integrering af "to-sprogede" i idrætslivet er et specielt kompetenceområde i idrætssamvirket. b) Sindslidende: Målet er at få denne minoritetsgruppe aktiveret med sport. Det er påvist, at idrætsudøvelse kan have gavnlig effekt på målgruppen. Idrætssamvirkets opgave er ifølge vedtægterne: Idrætspolitik For at synliggøre sin virksomhed, skal Idrætssamvirket føre en idrætspolitik, som løbende justeres i takt med udviklingen. Idrættens hovedmål opnås gennem en række delmål. Information Gennem en aktiv informationsvirksomhed, skal Idrætssamvirket orientere medlemsforeningerne om sit arbejde, herunder orientere om nye lovgivninger, regler, forhandlinger med kommunen o.lign. Uddannelse Idrætssamvirket skal arbejde aktivt for at medlemsforeningerne kan få den fornødne uddannelse til såvel nuværende, som kommende ledere og instruktører. Udvikling Idrætssamvirket skal støtte medlemsforeningernes udviklingsarbejder, samt være igangsætter, gerne i samarbejde med én eller flere foreninger. Det hedder videre Al henvendelse til kommunale myndigheder om idrætslige spørgsmål skal ske gennem Idrætssamvirket Idrætssamvirkets højeste myndighed er Repræsentantskabet, der dannes således: Foreninger med aktive medlemmer 1 repræsentant Foreninger med aktive medlemmer 2 repræsentanter Foreninger med aktive medlemmer 3 repræsentanter Foreninger med over 1000 aktive medlemmer 4 repræsentanter Medlemsforeninger Idrætssamvirket har 439 medlemsforeninger fordelt på et utal af idrætsgrene. Tilsammen har vores medlemsforeninger ca medlemmer.

3 S i d e 3 Frederiksberg Idrætsunion Administration: sekretær, idrætskonsulent, bogholder FIUs formål er: at fremme udøvelse af idræt i Frederiksberg Kommune, at skabe de bedst mulige vilkår for idrætsforeningerne på Frederiksberg, at skabe et godt forhold imellem idrætsforeningerne på Frederiksberg, at varetage de frederiksbergske idrætsforeningers interesser i forhold til offentlige myndigheder, herunder specielt til Frederiksberg Kommune, at forestå fordelingen af de idrætsfaciliteter, der står til rådighed for FIU, at administrere de idrætsfaciliteter, som FIU ejer, og de idrætsfaciliteter, hvis administration er overladt til FIU. FIUs organer er følgende: (a) Repræsentantskabet. Det er FIUs højeste myndighed. 9.2 Repræsentantskabet sammensættes således: Bestyrelsens medlemmer og suppleanten Økonomiudvalgets medlemmer Idrætsudvalgets medlemmerat forestå trænings- og turneringstimefordelingen blandt fagidrættens foreninger. Formanden for hvert af de idrætsfaglige udvalg. Formanden for hver af de nedsatte brugergrupper. To repræsentanter fra hver af de foreninger, der er medlem af FIU. To medlemmer udpeget af og blandt Frederiksberg Kommunalbestyrelse. FIUs æresmedlemmer (b) Bestyrelsen. Bestyrelsen ansætter en idrætsinspektør, der pålægges følgende opgaver: Varetagelse af FIU's og dens foreningers interesser over for myndigheder og offentlige organer, herunder særligt Frederiksberg Kommune. Det overordnede ansvar for løsning af såvel generelle administrative opgaver inden for FIU som administration af de af FIU ejede idrætshaller og de idrætsfaciliteter, hvis administration er overladt til FIU. Idrætsinspektøren er leder af FIU's personale. Udformning og gennemførelse af idrætspolitiske tiltag til fremme af idrætten på Frederiksberg og arbejdet i de foreninger, der er medlem af FIU. I forbindelse med ovenanførte, har idrætsinspektøren en selvstændig pligt til at tage initiativ til at gennemføre foranstaltninger, der fremmer FIU's formål. Idrætsinspektøren er i sit daglige virke ansvarlig over for bestyrelsen, og eventuelle spørgsmål vedrørende idrætsinspektørens ansættelsesforhold og funktionsplan afgøres (c) Økonomiudvalget. Udvalget fører tilsyn med økonomi og regnskabsførelse for de af FIU ejede idrætshaller og de idrætsfaciliteter, hvis administration er overladt til FIU, herunder at sørge for regnskabsførelse, udfærdigelse af årsregnskaber og budgetter, ligesom udvalget gennemfører

4 S i d e 4 nødvendig kontrol med budgetternes opfølgning. (d) Idrætsudvalget. Udvalget fører tilsyn med anvendelsen af de af FIU ejede idrætshaller og de idrætsfaciliteter, hvis administration er overladt til FIU, og fastsætter bestemmelser for faciliteternes anvendelse. (e) De idrætsfaglige udvalg. Udvalget, der fungerer som fagudvalg under idrætsudvalget, har til opgave at rådgive idrætsudvalget og fremme samarbejdet mellem foreningerne blandt andet ved at forestå trænings- og turneringstimefordelingen blandt fagidrættens foreninger. (f) Brugergrupperne. Brugergruppen har til opgave sammen med den tilknyttede halinspektør at skabe den bedst mulige udnyttelse af idrætsanlæggene og de mest hensigtsmæssige forhold for de pågældende foreninger i forbindelse med disses benyttelse af idrætsanlægget eller idrætsanlæggene. (g) Revisionen. (h) FIUs Voldgiftsret.

5 S i d e 5 Odense SIKO s formål er: at vejlede, hjælpe og fremme medlemsforeningers interesser i samarbejde med Odense kommune og øvrige idrætssammenslutninger. SIKO kan bistå foreningerne i konkrete problemområder og spørgsmål overfor Odense Kommune. SIKO arrangerer og afholder temaaftner, kurser, arrangementer og aktiviteter med det formål at samle og understøtte medlemsforeninger samt for at styrke et fællesskab og fokusere på sammenfaldende interessefelter. Foreningsinddeling SIKO s medlemsforeninger er inddelt i 7 områder, hvortil de har et geografisk eller andet naturligt tilhørsforhold. Hvert område har 1 repræsentant i bestyrelsen som vælges på repræsentantskabet for 2 år ad gangen af områdets foreninger. Firmasport - Klubbernes Sammenslutning Odense (FKS) og Selv- & foreningsejede haller og Idrætsanlæg udpeger hver 1 repræsentant på deres respektive årsmøder til bestyrelsen for 2 år ad gangen. SIKO s organer. SIKO s anliggender varetages af: 1. Repræsentantskabsmødet 2. Bestyrelsen 3. Forretningsudvalget Repræsentantskabsmødet. Repræsentantskabet er SIKO s øverste myndighed. Den træffer bestemmelser om ændringer i sammenslutningens vedtægter. Repræsentantskabet består af bestyrelsen og 1 medlem fra hver af de tilsluttede foreninger samt 1 medlem fra hver af de tilsluttede foreningers selvstændige afdelinger med egen generalforsamling, regnskab, m.v.. Bestyrelsen. Bestyrelsen består af forretningsudvalget (5), 1 medlem fra hvert af de 5 områder, 7 bestyrelsesmedlemmer valgt på repræsentantskabsmødet, 1 fra Firmasport Klubbernes Sammenslutning Odense og 1 fra Selv-/foreningsejede haller og idrætsanlæg. Der er en sekretariatsleder.

6 S i d e 6 Aalborg Samvirkende IdrætsForeninger - Aalborg er en paraplyorganisation for de aalborgensiske idrætsforeninger, som arbejder for fremme af udviklingen af medlemsforeningernes idrætsfaciliteter og for at forbedre vilkårene for idrætten i Aalborg Kommune. Som paraplyorganisation for 219 idrætsforeninger med over medlemmer fungerer SIFA som et vægtigt talerør for Aalborg Kommunes idræt. SIFA har kompetente rådgivere inden for sportens verden og personale/bestyrelse er eller har været dybt engageret i lokale idrætsforeninger - enten som aktive eller som formænd/bestyrelsesmedlemmer. Desuden haves et solidt netværk/samarbejde med bl.a. offentlige myndigheder, institutioner, politikere og andre sportslige organisationer. SIFA er bl.a. repræsenteret i Folkeoplysningsudvalget, der står for tildeling af tilskud til foreningerne i Aalborg og har også herigennem indflydelse på kommunens idrætspolitik. SIFA deltager - som regel gennem formanden for bestyrelsen - i den idrætspolitiske debat, og giver udtryk for idrættens holdning i medierne. SIFA er desuden repræsenteret i bestyrelsen for Elitesport Aalborg. SIFA tilbyder gratis sparring og rådgivning m.v. til idrætsforeninger m.h.t. organisering, ledelse, bygge- og anlægsopgaver, idrætsfaglige spørgsmål, udvikling m.v., med det overordnede formål: at gøre tingene enklere i idrætsforeningen og derved gøre det lettere at være idrætsleder. SIFAs formål er at samle, styrke og stimulere idrætsforeningerne i Aalborg Kommune, at fremme den almene interesse for idræt, at varetage medlemsforeningernes interesser, dels internt foreningerne imellem og dels overfor myndighederne, herunder Aalborg Kommune, i henhold til samarbejdsaftale. at medvirke til drift og etablering af idrætsanlæg med tilhørende aktiviteter til gavn for idrætten i Aalborg Kommune. Samvirkende Idræts-Foreninger Aalborg SIFA er til for klubberne, hvilket betyder, at det er klubberne, der via repræsentantskabsmøderne bestemmer hvilke aktiviteter, der skal gennemføres. SIFA er organisatorisk bygget op omkring det årlige repræsentantskabsmøde, der afholdes i maj måned. Her har medlemsforeningerne mulighed for at møde op og øve indflydelse på SIFAs politik, målsætninger og prioriteringer. Repræsentantskabet fastlægger retningslinjer for det kommende år. På mødet vælges formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer - ligesom regnskabet og budgettet godkendes. SIFA yder støtte og information til medlemsklubber i konkrete sager f.eks. ved at henvise til de rigtige kontaktpersoner og ved at gå ind i sagen, hvis foreningen ønsker det.

7 S i d e 7 SIFA deltager i forskellige projekter, der alle har til formål at skabe kontakt mellem medlemsforeningerne og potentielle medlemmer, sponsorer og byens indbyggere generelt. SIFA arbejder på at synliggøre foreningerne og deres arbejde. Desuden udbyder SIFA kurser der udvælges med henblik på medlemsklubbernes behov. Kurserne afholdes alle i eller omkring Aalborg. Optagelse i SIFA sker ved skriftlig ansøgning, vedlagt vedtægter og oplysninger om bestyrelse. For medlemsskab af SIFA betales årligt et mindre kontingent ud fra antal medlemmer. Repræsentantskabet SIFAs højeste myndighed er repræsentantskabet, der dannes således: Foreninger med op til 100 aktive medlemmer: 1 repræsentant Foreninger med aktive medlemmer: 2 repræsentanter Foreninger med over 300 aktive medlemmer: 3 repræsentanter Repræsentanterne udgør sammen med SIFAs bestyrelse repræsentantskabet. Bestyrelsen Bestyrelsen består af syv medlemmer, der vælges sammen med én suppleant af repræsentantskabet på de ordinære repræsentantskabsmøder i henhold til vedtægterne. Tilskudsmuligheder SIFA uddeler på baggrund af ansøgninger tilskud til medlems-foreningerne. Disse penge kommer fra SIFAs egne indtægtskilder, der primært er de tre ugentlige TV BINGO udsendelser samt andre spilleformer. Derudover disponerer SIFA over ægteparret Rikke og Peter Linds Fond, som hvert år uddeler et antal legatportioner til SIFA-foreninger. Endvidere er SIFA med i priskomitéen, der indstiller til Nordea Danmark Fonden - aktionærområde Aalborg.

8 S i d e 8 Viborg Foreningen er interesseorganisation for idrætsforeningerne i Viborg Kommune. Der er 5 ansatte: sportschef, regnskab, projektleder, byggetekniker og projektudvikler. Viborg Idrætsråds overordnede idrætspolitiske mål er primært at støtte og fremme foreningsidrætten i Viborg Kommune. Viborg Idrætsråd vil: Fremme idrætslivet i Viborg Kommune ved at arbejde for at skabe de bedst mulige forhold for foreningsliv og udøvelse af forskellige idrætsgrene Fremme et godt samarbejde mellem medlemsforeningerne Varetage idrættens interesser over for Viborg Kommune, andre offentlige myndigheder og samarbejdspartnere Sikre en fortsat udvikling af idrætten i Viborg Kommune Repræsentantskabet Repræsentantskabet er Viborg Idrætsråds øverste myndighed. Hver medlemsforening har følgende antal stemmeberettigede repræsentanter: Foreningens aktivitetsmedlemmer Antal repræsentanter Bestyrelsen Viborg Idrætsråds bestyrelse består af 11 frivillige foreningsleder, der er valgt på Viborg Idrætsråds årlige repræsentantskabsmøde. Formanden er på valg hvert år, mens de andre medlemmer sidder i en 2 årig periode. Hvert år er der 5 bestyrelsesmedlemmer på valg. Bestyrelsen har ansvaret for Viborg Idrætsråds anliggender og økonomi. Bestyrelsen bestemmer selv sin organisation og kan under forudsætning af tildelte midler fra Viborg Kommune ansætte en sportschef og øvrigt personale. Sportschefen står for Viborg Idrætsråds idrætsfaglige udvikling. Sportschefen deltager i bestyrelsens møder som sekretær. Bestyrelsen fastsætter vilkårene for eventuelle ansættelser samt nærmere regler for kompetencen.

9 S i d e 9 Struktur Viborg Idrætsråd har fået en ny udvalgsstruktur med 14 nye udvalg, som skal skabe yderligere virkekraft den lokale idræt og optimere samarbejdet mellem Viborg Kommune og idrætten. Udvalgene er ordnet indenfor fire områder: den kommunal struktur (gule), økonomi og service (blå), uddannelse og aktiviteter (rød), ad hoc opgaver (grøn) Indenfor den kommunale struktur er der fx fem underudvalg, hvoraf de fire er skræddersyet efter den kommunale struktur. Hensigten med de fire udvalg er, at indhente viden af særlig interesse for foreningerne, orientere sig i den kommunalpolitiske dagsorden samt udvikle dialog, samarbejds- og projektmuligheder med de kommunale myndigheder.

10 S i d e 10 Idrætsrådet i Viborg og Kultur og Fritidsudvalget har indgået en samarbejdsaftale, som har følgende ordlyd: Aftale mellem Viborg Idrætsråd og Kulturudvalget i Viborg Kommune Formål Aftalen redegør for samarbejdet mellem Viborg Kommune og Viborg Idrætsråd. Aftalen har til formål at sikre et tæt og dialogbaseret samarbejde mellem parterne. Viborg Kommunes tilskud til Viborg Idrætsråd skal sikre drift af et velfungerende idrætssekretariat. Sekretariatet skal i det daglige være i dialog med kommunale instanser omkring varetagelse af opgaver inden for aftalens ramme. Aftalen har til formål at sikre en langsigtet og positiv udvikling af idrætten i Viborg Kommune. Viborg Idrætsråds virke skal synligt være til gavn og glæde for aftalens parter, idrætten og borgerne i Viborg Kommune. Viborg Idrætsråd varetager en række opgaver for idrætsforeningerne, herunder som interesseorganisation i forbindelse med enkeltstående sager i forhold til kommunen, private og andre organisationer. Viborg Idrætsråd opkræver medlemskontingent fra foreningerne og kan desuden tilbyde løsning af konkrete opgaver som indtægtsdækket virksomhed. Indhold Generelle serviceydelser, som Viborg Idrætsråd yder: Information om aktuelle idrætstilbud i Viborg Kommune. Vejledning og information om forhold af betydning for idrætten i Viborg Kommune. Konsulentydelser vedr. opstart af nye idrætsforeninger i Viborg Kommune Konsulentydelser i forbindelse med relevante foreningsbaserede/foreningsrelaterede idrætsrelaterede projekter i Viborg Kommune. Formidling af relevant information på idrætsområdet til kulturforvaltningen Afholdelse af kurser og seminarer om emner af almen interesse for det lokale idræts- og foreningsliv. Afholdelse af årlige formandsmøder for foreningerne i Viborg Kommune Samarbejde med Kulturforvaltningen om afklaring af lokale idrætsmæssige problemstillinger. Høringspart vedr. idrætspolitiske spørgsmål. Høringspart i forhold til anlægsinvesteringer indenfor idrætsområdet. Høringspart i forbindelse med udarbejdelse af temaplaner, kommentarer til lokalplaner, mv. Viborg Idrætsråd er forpligtet til at yde service vedr. de her anførte punkter til alle idrætsforeninger i Viborg Kommune.

11 S i d e 11 Viborg Idrætsråds løsning af særlige opgaver aftales herudover. Eksempler på særlige opgaver er: Gennemførelse af sportsmesterarrangement i samarbejde med Viborg Kommune Gennemførelse af arrangement for unge sportsmestre i Viborg Kommune Øvrige særlige opgaver beskrives og aftales hvert år i særskilt bilag til aftalen. Økonomi Viborg Kommunes budgetramme for tilskud til Viborg Idrætsråd udgør i kr. (2007-priser), årligt og fordeles med kr kr. vedr. Generelle serviceydelser og kr. til særlige opgaver, som aftales årligt mellem Viborg Idrætsråd og Viborg Kommune. Budgetrammen fremskrives årligt med de af Viborg Kommune fastsatte pris- og lønfremskrivningsprocenter. Viborg Kommunes tilskud til Viborg Idrætsråd udbetales i to rater, henholdsvis 1. januar og 1. juli i bevillingsåret. Viborg Idrætsråd fremsender revideret regnskab og budgetoplæg til Viborg Kommunes hvert år senest 30. april. Aftalen åbner mulighed for, at indgå en aftale med yderligere opgavemæssigt og økonomisk indhold. Dialogmøder Der afholdes 2 årlige møder mellem formand og næstformand for Viborg Idrætsråd og Kulturudvalget i henholdsvis maj og november. Ved maj mødet behandles blandt andet budgetoplæg, ny anlæg og større renoveringsopgaver. På begge møder drøftes generelle idrætsmæssige problemstillinger og udfordringer. Viborg Idrætsråds administration og Kulturforvaltningen planlægger disse møder og afholder løbende administrative møder for afklaring af aktuelle opgaver indenfor idrætsområdet. Aftalens ikrafttræden, opsigelse, mv. Aftalen træder i kraft med virkning fra 1. januar Aftalens indholdsmæssige del kan af begge parter opsiges med 12 måneders varsel til udgangen af et kalenderår eller hvis parterne er enige om at opsige aftalen med forkortet varsel. Aftalen kan løbende genforhandles, hvis parterne er enige om det. Aftalen genforhandles under alle omstændigheder i 1. halvår 2010.

for Frederiksberg Idræts-Union

for Frederiksberg Idræts-Union Love for Frederiksberg Idræts-Union Vedtaget 16. april 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 I Navn og hjemsted side 3 2 II. Formål side 3 III. Medlemmer side 3 3 Optagelsesbetingelser side 3 4 Ansøgning om optagelse

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Idrætsrådets navn er (HI). Idrætsrådets hjemsted er Halsnæs Kommune. 2 Formål Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Halsnæs Kommune, at 1.

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 S i d e 2 Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Målsætninger... 4 Politik... 4 Service... 4 Udvikling... 4 Interessenter... 5 Værdikæde... 6 Idrætsrådet Silkeborg Kommunes

Læs mere

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at:

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at: Haderslev Idrætsråd Vedtægt for Haderslev Idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets navn er Haderslev Idrætsråd. Initialer: HIR Stiftelsesår: 6. september 2006 Idrætsrådets hjemsted er Haderslev

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg.

1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg. VEDTÆGTER For Den selvejende Institution Elitesport Aalborg 1: NAVN: 1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg. 2: FORMÅL:

Læs mere

Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune

Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune Forudsætning for et godt resultat : Alene er vi intet -sammen er vi stærke! I Aalborg har vi skabt en kultur for at løfte tingene

Læs mere

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening Badminton - Billard Bordtennis - Cykelmotion Gymnastik - Håndbold - Idræt om Dagen - Motionsløb Tennis Side 1 VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening VEDTÆGTER FOR NÆSBY IDRÆTS FORENING Side 2 Paragraf 1.

Læs mere

Foreningens formål er at samle fysisk handicappede til udøvelse af idræt og at udbrede interessen for handicapidræt

Foreningens formål er at samle fysisk handicappede til udøvelse af idræt og at udbrede interessen for handicapidræt VEDTÆGTER FOR HANDICAP IDRÆTSFORENINGEN LAVIA VIBORG Senest rettet 13. 3. 2008 Medlem af D.H.I.F, DGI og Viborg Sport 1 Foreningens Navn er LAVIA (Lad alle være i Aktivitet) VIBORG Foreningens hjemsted

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Helsinge Fodbold. Vedtægter

Helsinge Fodbold. Vedtægter Helsinge Fodbold Vedtægter 1: Klubbens navn Klubbens navn er Helsinge Fodbold, stiftet den 23. maj 1919. 2: Organisering Klubben er organiseret under Helsinge Skytte- og Idrætsforening, HSI, der er paraplyorganisation

Læs mere

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde.

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde. Vedtægter for Idrætsrådet i Silkeborg Kommune 1. NAVN OG HJEMSTED: 1. Sammenslutningens navn er IDRÆTSRÅDET I SILKEBORG KOMMUNE (IS) Idrætsrådets hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. FORMÅL: 2. IS skal varetage

Læs mere

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I?

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I? Ny forening hvordan gør I? Hvordan bliver I en forening? En forening skal være godkendt som folkeoplysende forening for at kunne modtage tilskud og låne ledige offentlige lokaler. Der er nogle ting, som

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Bymosevej 20 8210 Århus V Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK.

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. 1: Navn og hjemsted. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK, oprindeligt De Samvirkende Omsorgsklubber i Danmark, er en selvejende institution,

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. 6. juni 2012

Vedtægter. 6. juni 2012 Vedtægter 6. juni 2012 Vedtægter for Øjenforeningen Værn om Synet KAPITEL 1 Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Øjenforeningen Værn om Synet. Foreningens hjemsted er den kommune,

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Side 1

VEDTÆGTER. for. Side 1 VEDTÆGTER for Side 1 Navn 1 Organisationens navn er KOOPERATIONEN - den kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark. Kooperationen har hjemsted i Københavns Kommune. Formål 2 Kooperationen

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget 24.8.2016 1: Foreningen Foreningens navn er Havet og Fjordens Hus. Foreningen er stiftet i Thorsminde den 2.5.2015, og har hjemsted i Holstebro Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER for Den selvejende Institution Terndrup Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted i Terndrup by, Rebild Kommune.

VEDTÆGTER for Den selvejende Institution Terndrup Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted i Terndrup by, Rebild Kommune. VEDTÆGTER for Den selvejende Institution Terndrup Idrætscenter 1. Institutionens navn er Terndrup Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted i Terndrup by, Rebild Kommune. 2. Institutionens

Læs mere

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Kulturelt Samråd, Viborg Kommune. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune, med adresse i Kulturforvaltningen. 2.

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Vedtægter for Jels Idrætsforening

Vedtægter for Jels Idrætsforening Vedtægter for Jels Idrætsforening Stiftet den 18. juni 1965. Vedtægterne er revideret d. 12. december 1988, d. 31. januar 1991, d. 27. februar 1992, d. 24. marts 1994 og d. 13. marts 2012. 1 Navn og hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening Badminton - Billard Bordtennis - Cykelmotion Gymnastik - Håndbold - Idræt om Dagen - Motionsløb Tennis Side 1 VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening VEDTÆGTER FOR NÆSBY IDRÆTS FORENING Side 2 1: NAVN OG HJEMSTED.

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Assens Kommune 1. Formål med folkeoplysning. Stk. 1. Med respekt for forskellige holdninger at sikre offentligt tilskud med videre til den frie folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB Forslag/2015 Navn og formål Foreningens navn er Ribe Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Esbjerg kommune. 1. 2. Foreningens hovedformål er at fremme fodbolden i lokalområdet

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

RAMS - Menighedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift

RAMS - Menighedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift Vedtægter for samarbejde mellem menighedsråd i medfør af bekendtgørelse nr. 164 af 16. marts 2004 af lov om menighedsråd om RAMS - Menighedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift De menighedsråd i sogne beliggende

Læs mere

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted:

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted: Vedtægter for Hasle Fællesråd Navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Hasle Fællesråd og har hjemsted i Århus Kommune. Hasle Fællesråd ledes til dagligt af en bestyrelse, der er valgt på en generalforsamling.

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet

Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet I følgende notat beskrives de puljer og ordninger på kultur- og fritidsområdet, der er søgbare af foreninger m.v. Kultursamvirket kulturpuljen

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forside. 1 Indholdsfortegnelse. 2 Ældreidrættens Samvirke (ÆIS) 3 Vedtægter. 4 ÆIS bestyrelse. 7 Godkendelsesbetingelser for ældreidrætsforeninger eller klubber. 8 Skema til forening-

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER 1. Navn og formål: Foreningens navn er FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER. Foreningen har til formål at virke for en høj faglig og etisk standard

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR

VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR 1 Navn Organisationens navn er Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. 2 Hjemsted Landsforeningens hjemsted er adressen for Landsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion.

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er TISVILDE HEGN OK. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Klubbens hjemsted

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FC SOLSIDEN

VEDTÆGTER FOR FC SOLSIDEN Oluf Hjortlund, Advokat J.nr.: 61-107545 Strandvejen 4, 1. tv. DK-9000 Aalborg Danmark Telefon + 45 96 30 42 30 VEDTÆGTER FOR FC SOLSIDEN 1. NAVN OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er FC SOLSIDEN. 1.2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Vedtægter Egedal IdrætsFællesskab

Vedtægter Egedal IdrætsFællesskab Vedtægter Egedal IdrætsFællesskab IDRÆTSFÆLLESSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL... 3 1 IDRÆTSFÆLLESSKABETS NAVN OG HJEMSTED... 3 2 FORMÅL... 3 EIF S MEDLEMSFORENINGER... 3 3 MEDLEMSSKAB... 3 4 KONTINGENT...

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Idrætschefen har den administrative og personalemæssige ledelse af Glostrup Idrætsanlæg.

Idrætschefen har den administrative og personalemæssige ledelse af Glostrup Idrætsanlæg. Glostrup Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Sagsnr.: 07/3249 Vedtægter for brugerbestyrelsen ved Glostrup Idrætsanlæg Indledning Glostrup Kommunalbestyrelse har det overordnede ansvar for Glostrup Idrætsanlæg

Læs mere

HGI Skabelon for afdelingsvedtægter Udkast

HGI Skabelon for afdelingsvedtægter Udkast 1 Navn og hjemsted. Afdelingens navn: HGI Old Boys herefter benævnt: HGI Old Boys er en selvstændig afdeling i Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, herefter benævnt HGI. Stiftetlsesdato: Hjemsted: XXXXXXXXX

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Nørresundby Boldklub. Vedtægter. Klubben på toppen

Nørresundby Boldklub. Vedtægter. Klubben på toppen Vedtægter VEDTÆGTER FOR NØRRESUNDBY BOLDKLUB.... 2 Navn og formål... 2 Medlemmer... 2 Bestyrelsen er bemyndiget til... 2 Ledelse... 2 Bestyrelse... 4 Foreningens øvrige organer... 4 Øvrige bestemmelser...

Læs mere

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til Nuværende formulering Ny formulering 1 Navn Klubbens navn er klub for privatpraktiserende ergoterapeuter. Klubbens navn dækker grundlæggende over de ergoterapeuter, der ønsker at starte egen virksomhed,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Danmarks Privatskoleforening. 1. Bestyrelsens sammensætning og konstituering.

Forretningsorden for bestyrelsen for Danmarks Privatskoleforening. 1. Bestyrelsens sammensætning og konstituering. Forretningsorden for bestyrelsen for Danmarks Privatskoleforening 1. Bestyrelsens sammensætning og konstituering. Bestyrelsen består af 8 medlemmer, hvoraf fire vælges blandt skolernes bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Vedtægter for Holbæk klatreklub

Vedtægter for Holbæk klatreklub Vedtægter for Holbæk klatreklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Holbaek Klatreklub der har hjemsted i Holbæk kommune, er stiftet den 26.04.2008. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund. 2 Formål Foreningens

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtaget på den stiftende generalforsamling 2016 1. Navn Foreningens navn er Aalborg Boldklub á 1337. Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 2. Formål

Læs mere

Regionsældreråd Hovedstaden

Regionsældreråd Hovedstaden Regionsældreråd Hovedstaden Ændringsforslag til : VEDTÆGTER FOR REGIONSÆLDRERÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN. Gældende vedtægter 1. Grundlag Regionsældrerådet er et ældrepolitisk samarbejdsforum for regionens

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter For Herlev Idrætsforening Fodbold

Vedtægter For Herlev Idrætsforening Fodbold Vedtægter For Herlev Idrætsforening Fodbold 1. Formål og målsætning 1.1 Det er Herlev Idrætsforening (HI) Fodbolds formål at tilbyde alle interesserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der ser

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Vedtægter. Dansk Energi

Vedtægter. Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi, vedtaget på generalforsamlingen den 23. maj 2006. 05/401 Indholdsfortegnelse Vedtægter: 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL OG VIRKEMIDLER... 3 3.

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted:

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted: Vedtægter for Den selvejende Institution X-Huset Ændringsforslag: i Vester Hæsinge 1 Navn og hjemsted: Den selvejende institutions navn er: X-Huset. Den har hjemsted i Vester Hæsinge, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark VEDTÆGTER for foreningen Pårørende i Danmark Vedtaget på den stiftende generalforsamling 31. maj 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Pårørende i Danmark. Stk. 2. Foreningen arbejder for

Læs mere

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution V E D T Æ G T E R for den selvejende institution Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde CVR-nr: 32573010 www.roendeic.dk 1 Navn Institutionens navn er Rønde Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for BOLBRO GIF

Vedtægter for BOLBRO GIF Vedtægter for BOLBRO GIF 1 - FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Bolbro GIF. 2. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 - FORENINGENS FORMÅL 1. at fremme forståelsen for foreningslivet 2. at

Læs mere

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

at koble medlemmernes erfaringer med foreningens erfaringer på miljøområdet til gavn for både miljøet og foreningens medlemmer.

at koble medlemmernes erfaringer med foreningens erfaringer på miljøområdet til gavn for både miljøet og foreningens medlemmer. VEDTÆGTER FOR GREENET Esbjerg d. 1. august 2013 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er GREENET. Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune. 2. Formål Formålet med GREENET er på almennyttig og non-profit

Læs mere