Formandens beretning til generalforsamlingen for Religionslærerforeningen for gymnasieskolerne og HF, Silkeborg 6. november 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens beretning til generalforsamlingen for Religionslærerforeningen for gymnasieskolerne og HF, Silkeborg 6. november 2012"

Transkript

1 Formandens beretning til generalforsamlingen for Religionslærerforeningen for gymnasieskolerne og HF, Silkeborg 6. november 2012 Medlemstallet Ved valget i 2010 var det vigende medlemstal blevet vendt til en nettofremgang på 39, idet der ultimo 2010 var 734 medlemmer mod 696 ultimo Pr. 1/ er medlemsfremgangen fortsat med 51, så vi nu er oppe på 785 medlemmer og abonnenter, og bestyrelsen har som mål, at nå 800 medlemmer og abonnenter i Da vi ikke har haft nogen medlemskampagne, er tallet for velkomstpakker "Religion efter reformerne" samt et par numre af vores blad "Religion" faldet fra 144 til 79, men vi byder velkommen til de nye medlemmer og håber, at I må få meget glæde af religionslærerforeningen og også på sigt gå ind i bestyrelsen. Statistik Medlemmer Abonnenter Oplag Mdl. 1/1 Mdl. 1/2 Abonnenter I alt Statistik Medlemmer Abonnenter Oplag Mdl. 1/1 Mdl. 1/2 Abm I alt Hvert år bruger sekretæren mange timer på at rykke de ca. 50 medlemmer, som ikke får betalt kontingent til tiden. Når kontingentet opkræves i foråret 2013, opfordrer vi derfor meget alle medlemmer til at tilmelde Religionslærerforeningen til PBS (Pengeinstitutternes Betalings Service). Det sparer tid for alle parter. Kommenterede [S1]: Hej Lise! Her er to tabeller, der viser nøjagtig det samme. Det er fordi, jeg ikke ved, hvad der vil passe bedst til bladets layout. Du/trykkeriet skal naturligvis vælge den ene, og så slette den anden. Mvh. Signe Gunnar Lundsgaard, sekretær

2 Fagpolitiske aktiviteter Da vi, jf. nedenstående afsnit om kurser, har været så heldige at få bevilget flere udviklingskurser de sidste par år, har meget af vores faglige udviklingsarbejde ligget i dét regi og med penge fra MBU; det er vi meget taknemmelige for. For det første har Anders Nielstrup og Anne Bang Larsen stået i spidsen for et udviklingsprojekt omhandlende det nye innovationsbegreb, der bl.a. skal spille en rolle i AT fremover. Innovation er det nye sort for tiden, og vi har været noget skeptiske overfor dette buzzword, men der er kommet mange glimrende og konstruktive forslag ud af udviklingsarbejdet, og disse vil blive lagt ud på EMU en. Det andet store indsatsområde for faglige udvikling det sidste år har været skriftligheden; ikke det, der også med et buzzword hedder ny skriftlighed, men dét, der for os religionslærere de facto er ny skriftlighed, nemlig SRP- og SSO-opgaverne. Igen har Anne Bang Larsen, som er regionalsekretær på Fyn, båret en stor del af læsset, og sammen med Signe Elise Bro og fagkonsulent Marta Haahr har hun arrangeret og gennemført en censorkonference, der ledte flere gode skriftlighedsdiskussioner med sig, og som senest har mundet ud i artiklen Råd & Vink i Religion nr. 4/2012 og en lignende skrivelse på EMU en fra fagkonsulenten. Op til og hen over sommerferien har fagkonsulenten arbejdet på at ændre fagets vejledninger (stxbekentgørelsen for C- og B-niveau). Vi har i den faglige forening været sparringspartnere i denne proces, og er bl.a. glade for, at det nu er obligatorisk at aflevere projektrapporten på B-niveau, for at få lov til at gå til eksamen i faget. En anden stor diskussion i denne forbindelse har været tydeliggørelse i undervisningsbeskrivelserne af, hvad der faktisk er blevet læst og endelig en diskussion om en nedre grænse for, hvor lange (eller korte) eksamenstekster må være. Kursusaktivitet Signe Elise Bro, formand Vi har tradition for at arrangere og afholde mange kurser i Religionslærerforeningen, og den sidste valgperiode er ingen undtagelse. Regionalkurser - D. 31/ afholdtes der regionalkursus om feltarbejde, teori og metode på Helsingør Gymnasium - D. 6/ afholdtes der regionalkursus om innovation i religionsfaget på Silkeborg Gymnasium - Desuden er der planlagt et regionalkursus om feltarbejde, teori og metode d. 9/ på Hjørring Gymnasium Internatkurser

3 - D november 2011 afholdtes der i Århus et internatkursus om kristendom (forskning og ny viden i didaktisk øjenhøjde) Desuden er der planlagt to internatkurser i foråret 2013: - Et om Japansk og kinesisk religion i januar - Og et om religion på B-niveau (med udgangspunkt i Pluralismeprojektet (på Center for SamtidsReligion) og med fokus på metoder) Rejsekurser - Foreningen har afholdt et rejsekursus til Andalusien, oktober 2012 med Jakob Skovgaard-Petersen som medrejsende oplægsholder - Desuden er der planlagt et rejsekursus til Rusland (Moskva og Skt. Petersborg) i oktober/november 2013 med Annika Hvithamar som medrejsende oplægsholder Udviklingskurser Foreningen har med stor glæde modtaget midler fra ministeriet (MBU) til hele tre udviklingskurser: - Ét om religion og innovation (kurset blev afholdt i marts 2012). Kursusdeltagerne producerede et katalog over mulige undervisningsaktiviteter med innovativt islæt. - Ét om den nye skriftlighed i religion, nemlig SRP/SSO. Kurset havde karakter af censorkonference, hvor paradigmatiske opgaveformuleringer blev diskuteret og basis for råd og vink blev udarbejdet. - Ét om samarbejdet med folkeskolen. Fokus var på den diakrone sammenhæng i religionsundervisningen fra 1. klasse i folkeskolen over gymnasiet/hf til universitetet. Samarbejdet med Systime Samarbejdet med Systime er på forsøgsbasis, og vi deltager af to grunde: Dels vil vi gerne være med til at fremme, at der kommer flere, gode kurser indenfor vores fag, dels har vi kun begrænsede kræfter til kursusarrangementer i bestyrelsen, hvorfor vi har taget imod denne hjælp fra et forlag. - Planlagt kursus om interaktive medier i religionsundervisningen d. 4. april 2013 i Den gamle By i Århus Kursusregnskabet gav et underskud på kr ,79 i 2010, men derimod et overskud på kr ,24 i Dvs. kursusafdelingen har hvilet i sig selv de sidste 2 år, der har ikke været tilført penge til og fra Religionslærerforeningens hovedkonto. Der forventes et resultat i kursusafdelingen i 2012 på ca kr. Bladet Signe Elise Bro, formand og Elisabeth Faber, kursuskasserer Religion udkommer med 4 årlige numre. Den nuværende redaktør har bestræbt sig på, at bladet skal ligge i postkassen senest 8 uger efter afleveringsfrist, og det er lykkedes i de seneste to år. Den målsætning kan kun lade sig gøre, fordi der er et godt samarbejde i redaktionen og med Tryk Team i Svendborg, som står for den grafiske udformning, trykning og forsendelse.

4 Redaktionen har arbejdet med en helt bevidst linje, hvor det pædagogiske og didaktiske stof i bladet er blevet opprioriteret bl.a. i form af et temanummer om didaktik (nr. 1, 2011). Vi har ønsket at vise fagets praktiske anvendelse og mange muligheder samt de overvejelser, der ligger bag den daglige undervisning samt det at planlægge og gennemføre studieture og ekskursioner med brug af feltarbejde. Og her har vi også sat fokus på stof om og til kultur- og samfundsfaggruppen på hf. Et andet mål har været at vise vores fags bredde ikke kun som et undervisningsobjekt, men også forskningsfelt med bidrag fra lærebogsforfattere og forskere, der har afsæt i religionsvidenskabelige eller teologiske miljøer. Artiklerne har derfor handlet om religion både i lokale og globale sammenhænge, hvor vi også har kunnet dække verdens politiske og geografiske brændpunkter som fx Damaskus, Bahrain og Japan. Gennem et samarbejde med Jørn Borup fra Aarhus Universitet blev det muligt at lave et temanummer om moderne buddhisme. Så bortset fra jødedom har der de forgangne to år været bragt artikler om alle verdensreligioner samt artikler med filosofiske emner. Redaktionen modtager løbende forslag til artikler, udkast og færdige manuskripter. Det er vi taknemmelige for, og mange har på forhånd læst og brugt de vejledninger til stof til bladet, som ligger på EMU. Andet stof bliver til gennem opfordringer til forskellige kolleger, studerende og forskere om at skrive om specifikke emner, som redaktionen ønsker dækket. Fra og med nr. 1, 2012 er Religion udkommet i farver og har fået et mere moderne og læsevenligt layout. Det giver helt nye muligheder for brugen af billeder, hvilket vores annoncører og forlag, der får anmeldt bøger, er meget tilfredse med. Farvebilleder præsenterer artikler og forsider på den flottest mulige måde, og det er en stolt redaktion, som har bragt en professionel kunstners papirklip som forside af nr. 3, nemlig Sonia Brandes Agnete og havmanden. Religion har en fornuftig økonomi med støtte fra MBU s tips- og lottomidler og stabile annoncører. Det betyder, at vi kan give både fotografer, artikelforfattere og anmeldere et mindre honorar for deres indsats. Tak til alle bidragsydere. Fagligt Forum for Religion og Filosofi Lise Ludvigsen, redaktør Fagligt Forum for Religion har fem medlemmer: Foruden fagkonsulenten sidder en repræsentant for rektorerne (Hanne Josephsen, Nyborg Gymnasium), en aftagerrepræsentant (Marianne Qvortrup Fibiger, AU), et ministerielt udpeget medlem (Allan Friis Clausen, Risskov Gymnasium) samt Religionslærerforeningens repræsentant (Anders Nielstrup). I 2012 er Tim Jensen (SDU) indtrådt i stedet for Marianne Qvortrup Fibiger, og Maria Vestergaard Madsen (KVUC) er indtrådt i stedet for Allan Friis Clausen. Møderne i Fagligt Forum har særligt fagets udvikling for øje og består derfor primært i, at medlemmerne orienterer hinanden om og diskuterer de tiltag af betydning for faget, der sker i de forskellige medlemmers regi. De seneste to år har det særligt været begreberne innovation og civilreligion, der er blevet diskuteret. Med hensyn til innovationstilgangen kan det være en udfordring at få den til at fungere i et humanistisk fag som religion. Med hensyn til civilreligion gik diskussion på, om dette fænomen kan betragtes som et veldefineret religionsfagligt emne.

5 På det førstkommende møde vil særligt to emner blive vendt: (1) kompetencekravene til fagets udøvere og (2) materialer til faget og fagets didaktik. En gevinst for Religionslærerforeningen ved at deltage i Fagligt Forums møder er, at der her meget tidligt orienteres om universiteternes gymnasierettede aktiviteter og efteruddannelsestilbud. Samarbejdet med fagkonsulenten i dette forum har resulteret i flere udviklingsprojekter, hvilket er omtalt ovenfor. Anders Nielstrup, næstformand og bestyrelsens repræsentant i Fagligt Forum Pædagogisk Samarbejdsudvalg Der har været fire møder i PS, men det har knebet med at finde repræsentation. Gunnar Lundsgaard har både været Religionslærerforeningen repræsentant i 2011 og siddet i PSFU, forretningsudvalget for PS. Ved mødet 17/ og 15/11var hovedpunktet fagkonsulentsituationen. Det er problematisk at fagkonsulentstillinger slås sammen og at flere fag får efterhånden en fagkonsulent der ikke har faget. Religionslærerforeningen foreslog at PS på ny sendte brev til Folketingets uddannelsesudvalg om hvordan fagkonsulentsituationen har udviklet sig siden sidste henvendelse. Dette blev tiltrådt, og henvendelsen udformes af PSFU i samarbejde med sekretariatet. Gunnar Lundsgaard i sommerferien brugt en del tid på analysearbejdet og skriveprocessen bag det brev, som i november 2011 tilgik ministeriet. Ministeriet for Børn og Undervisning har til dels svaret mere positivt end under den forrige regering, for til PS-mødet 20/ (hvor Martin Jørgensen repræsenterede os) sendte man en kontorchef og en fagkonsulent, der redegjorde for ministeriets synspunkter og lyttede til vore ønsker, uden at der kom løfte om forbedringer. Vi lavede en fornyet henvendelse til ministeren, men til PS-mødet 23/ var der ingen ministerløfter om forbedre fagkonsulentsituationen. Religionslærerforeningen mener, at den faglige kvalitet i alle de gymnasiale uddannelses er faldende, og den nationale studentereksamen bliver af meget svingende kvalitet. PS har også haft aflønning for arbejdet i de faglige fora. Næsten ingen af bestyrelsesmedlemmerne i de faglige foreninger får honoreret deres arbejde. Det er ikke en af Undervisningsministeriet bestilt arbejdsindsats jf. OK par. 27, stk. 1. og honoreres ikke af ministeriet. GL anbefaler skolerne at give et honorar på 37t/år for at sidde i en faglig forenings bestyrelse. Gorm Leschly fra GL redegjorde for, at Rektorforeningen frygter en skævdeling af udgifterne, idet ikke alle skole har lige mange repræsentanter i de faglige foreninger. Samtidig har Rektorforeningen været imod en udligningsordning ang. denne aflønning. Summa Summarum: Det er en hobby at være medlem af en faglig bestyrelse, der er med til at udvikle kurser, udgive faglige tidsskrifter og være sparringspart omkring en faglig tilbagemelding på justeringer i bekendtgørelse mv. Man må glæde sig over, at det er en gratis hobby

6 Ministeriets pulje til udviklingskurser er blevet lagt helt om. Alle udviklingsprojekter fra ministeriet samles nu i administrationspuljer af 10 stk. på hver maks kr. Ministeriet for Børn og Undervisning har aftalt med GL-E at GL-E administrerer disse puljer af godkendte udviklingsprojekter. GL-E præsenterede i forlængelse heraf to administrationsmodeller. I begge modeller er det den faglige forening der har fuld råderet over den bevilling der er tildelt; der skal blot vælges mellem hvem der skal være bogholder og hvem der skal være kasserer på projektet. Vi nåede desværre ikke at vælge den mindst arbejdskrævende model, hvor GL-E administrerede mest muligt i 2012, men vi vil prøve at komme på vognen i 2013, så vores kursusbogholder Jakob Vittendorff ikke får unødigt meget ekstraarbejde med det ministerielle bureaukrati. PS har også drøftet EMU en, pædagogikum og mange andre vigtige gymnasiale spørgsmål, men det er sigende, at hovepunktet på det sidste måde 23/ var en drøftelse af GL debatoplæg til en bedre undervisning med ændret arbejdstilrettelæggelse Det handler om More for less, og vi kæmper en desperat defensiv kamp for at overleve bedst muligt. EFTRE og skandinavisk samarbejde Gunnar Lundsgaard, bestyrelsens repræsentant i PS Religionslærerforeningens bestyrelse har også i de to foregående år siddet i EFTRE s bestyrelse. Foreningens repræsentant Elisabeth Faber (EF) har deltaget i EFTRE s bestyrelsesmøde i Belfast marts EFTRE s bestyrelse arbejder kontinuerligt på at orientere medlemslandene om situationen for religionsundervisning i andre lande, og at udveksle erfaringer og nytænkninger inden for både det faglige og pædagogiske i forhold til religionsundervisning. I forbindelse med EFTRE s bestyrelsesmøder og forretningsudvalgsmøder har der været afholdt minikonferencer for religionslærere i det land, hvor bestyrelsesmødet blev afholdt. Bestyrelsesmedlemmerne har afholdt workshops om relevante emner for religionsundervisningen i deres land. Formålet er at bringe EFTRE tættere på lokale-, regionale- og nationalereligionslærere. Bestyrelsesmedlemmer fra religionslærerforeningerne i Danmark, Norge og Sverige har i de forløbne to år haft et skandinavisk samarbejde. Der har været afholdt møder i København og Malmø. Første fællesprodukt var en årbog udgivet af den svenske religionslærerforening med artikler om religionsundervisningen i Danmark, Norge og Sverige samt temaartikler om nordisk og samisk religion. Medlemmer fra de danske og norske religionsforeningsbestyrelser deltager i øjeblikket sammen med den svenske religionslærerforening med at arrangere den næste EFTRE-konference, der afholdes i Malmø d august Konferencens tema er: All you need is love Religion and Relationships: Dealing with Difference. Elisabeth Faber, bestyrelsens repræsentant I EFTRE

7 Økonomi Efter en perlerække af bestyrelsesopgaver har Elisabeth Faber fra og varetaget kassererjobbet på bedste vis, hvorfor der skal lyde en stor tak til hende også for dette arbejde, der efter revision af regnskabet overgik til Gunnar Lundsgaard. Posten som sekretær og kasserer hænger godt sammen, idet der så kun er én kontaktperson for medlemmer, myndigheder og ikke mindst vores eksterne, lønnede bogholder, revisor Jakob Vittendorff, Controller på Tønder Gymnasium og HF ang. alt med økonomi og medlemskartotek. I denne perioder har vi yderligere udliciteret kursuskassererregnskabet, så Jakob Vittendorff også er bogholder for regnskaberne fra diverse kurser. Det har været en meget stor hjælp, ikke mindst med de skolebetalte kurser, hvor der skal fremsendes EAN-fakturer. Men især er der dukket en masse nye administrative krav op omkring de såkaldte udviklingskurser, som undervisningsministeriet financierer, og hvor det kan være meget svært at få pengene hjem, hvis ikke ansøgningerne lige er skrevet på det rigtige skema, og har været omkring GL-E osv. Bestyrelsen udpeger fortsat en kursuskasserer, der har ansvar for at godkende kursusbudgetter før annoncering af kurser, og føre tilsyn med at de betroede midler bruges på bedste vis. Også opgaven som kursuskasserer er i de forløbne to år blevet varetaget af erfarne Elisabeth Faber. Fra bestyrelsen skal der lyde en meget varm tak til Elisabeth Faber for solidt arbejde som kursuskasser og til vores kompetente, professionelle bogholder Jakob Vittendorff. Ved et bestyrelseskursus i GL-regi, som Gunnar Lundsgaard deltog i, fandt vi ud, at vi som forening med fradrag efter ligningslovens 13 for vores kontingent, med aktiver der overstiger kr., hører under fondsloven LBK 698 af 11/ Derfor skal vi hvert år skal aflægge årsregnskab, der efter revision skal underskrives af bestyrelsen inden 6 måneder efter regnskabsårets slutning. Derfor har vore to revisorer fået ekstra arbejde, hvilket de har fået et ekstra honorar for, men vi vil også på dette sted udtrykke foreningens tak til revisorerne for deres indsats. Motivation for vedtægtsændringer Gunnar Lundsgaard, kasserer Tidligere har valghandlingen været en administrativt tung og dyr proces, men med valget i 2010 indførte vi elektronisk afstemning, hvilket har gjort det markant billigere og lettere at håndtere. Der opstod nogle tekniske problemer med dette valg, hvorfor vi har valgt et nyt system og forsimplet valghandlingen, så man kan registrere sig og stemme samtidigt. Dette bliver imidlertid ikke aktuelt i år, da vi ikke har kampvalg. Status inden generalforsamlingen (hvor dette skrives) er, at 5 medlemmer af bestyrelsen har valgt at trække sig, og at 5 nye kandidater har meldt sig. Jeg vil gerne i denne sammenhæng sige tak til alle 10: Tak til de 5 afgående besyrelsesmedlemmer for et stort arbejde, og tak til de 5 nye kandidater for viljen til at levere et stykke frivilligt arbejde for sit fag og sin faglige forening.

8 Men dette tydeliggør et problem, som vi bliver nødt til at forholde os til i foreningen, nemlig at vi bør sikre en kontinuitet i bestyrelsesarbejdet. Vi har derfor udarbejdet en række ændringsforslag til vores vedtægter, således at der for fremtiden skal være valg hvert år, og at kun halvdelen af bestyrelsen skal være på valg ad gangen (altså 4 i lige år og 3 i ulige år). Desuden vil vi foreslå, at vi for fremtiden hedder dét, vi faktisk kalder os selv, nemlig Religionslærerforeningen for gymnasiet og HF. Signe Elise Bro, formand

Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen

Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen Fredag d. 17. Januar 2014 0. Til stede: Signe Elise Bro, Gunnar Lundsgaard, Peter Jensen, Kirsten Falkesgaard Slot og Sine Camilla Jensen. Afbud:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen

Referat fra bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen Referat fra bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen 20.-21. januar 2017 Sted: Eksistensen, Frederiksberg Allé 10, 1820 Frederiksberg C. Tid og dato: 20. 21. januar 2017. Mødet begynder fredag kl. 11.30.

Læs mere

7.5 Samtidsreligion i gymnasiet Erfaringer fra Feltarbejde

7.5 Samtidsreligion i gymnasiet Erfaringer fra Feltarbejde 7.5 Samtidsreligion i gymnasiet Erfaringer fra Feltarbejde Et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Viborg Katedralskole Af Signe Elise Bro, lektor ved Viborg Katedralskole og formand for Religionslærerforeningen

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten

Nyt fra fagkonsulenten Nyt fra fagkonsulenten Kære kolleger Siden det meget beskedne nyt jeg udsendte i august-nummeret af Noter, er der sket lidt, der gør det relevant med et opfølgende nyhedsbrev, der ikke kan vente til at

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Deltagere: Liselotte W. Andersen, Pia Damgaard, Pia-Merethe Jacobsen, Randi V. Jensen, Kirsten Bertel, Susanne Pedersen og Dines Hansen Liselotte bød

Læs mere

Bestyrelsesseminar faglige foreninger 21. marts 2013

Bestyrelsesseminar faglige foreninger 21. marts 2013 Bestyrelsesseminar faglige foreninger 21. marts 2013 Regionale kurser Nationale kurser (en eller flere dage) Rejsekurser Kurser i samarbejde med andre fag Udviklingskurser (økonomisk støtte fra MBU) Samarbejde

Læs mere

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted Dato 03.09.2015 Etablering af Dansk EvalueringsSelskab Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk EvalueringsSelskab Foreningens navn forkortes DES. Foreningens internationale navn er Danish

Læs mere

Love. Dansk Oftalmologisk selskab

Love. Dansk Oftalmologisk selskab Love for Dansk Oftalmologisk selskab (Stiftet som Det Oftalmologiske Selskab i København 24/4 1901) (Seneste revision behandlet på generalforsamlingen 20/9 2013) 1. navn Selskabets navn er Dansk Oftalmologisk

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

VEDTÆGTER. for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED.

VEDTÆGTER. for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED. VEDTÆGTER for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED. Side 1 af 6 Kap.1. Foreningens navn: 1.1 Foreningens navn er "Kirsebærhavens Parcelforeningen Kirsebærhaven 1-20" Kap.2. Forenings område og medlemskreds:

Læs mere

VEDTÆGTER GREEN NETWORK

VEDTÆGTER GREEN NETWORK VEDTÆGTER GREEN NETWORK I. NAVN, HJEMSTED og FORMÅL 1. Navn Foreningens navn er "Green Network". 2. Hjemsted Green Networks hjemsted er Lysholt Allé 10, 7100 Vejle. 3. Formål Green Networks formål er at

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 7. april 07 på Sekretariatet

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 7. april 07 på Sekretariatet Referat - af forretningsudvalgsmøde den 7. april 07 på Sekretariatet Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Anvendelse 3. Justering af dagsorden 4. Forretningsudvalgsrunde 5. FU On The Road 6. Bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Referat af femte ordinære generalforsamling

Referat af femte ordinære generalforsamling Referat af femte ordinære generalforsamling Arne Jørgensen 27. september 2003 Til stede Palle Jørgensen (næstformand), Kaja Christiansen (formand), Morten Høgholm, Kåre Fiedler Christiansen, Arne Jørgensen

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Regionalforeningen SydØstjyllands Dyrlægeforening.

Regionalforeningen SydØstjyllands Dyrlægeforening. Regionalforeningen SydØstjyllands Vejledende vedtægter for regionalforeningen stiftet d. 22/4-2015 ved genforening af Vejle Amts Dyrlægeforening samt Horsens og Omegns Foreningernes fælles historie er

Læs mere

Vedtægter for Föreningen Nordiska Trästäder

Vedtægter for Föreningen Nordiska Trästäder 1(5) Disse vedtægter er blevet vedtaget ved en interimistisk generalforsamling i Helsingfors den 10. oktober 2008. Vedtægter for Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Foreningens firma er Föreningen Nordiska

Læs mere

PFFAGLIGT FORBUND FOR MEDLEMMER I BDO, KL, KOMBIT OG PATIENTERSTATNINGEN

PFFAGLIGT FORBUND FOR MEDLEMMER I BDO, KL, KOMBIT OG PATIENTERSTATNINGEN PF - PERSONALEFORENINGEN WEIDEKAMPSGADE 10 2300 KØBENHAVN 5 ÅRSREGNSKAB 2016 i Indhold Foreningsoplysninger 3 Forretningsudvalgets påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning til forretningsudvalget

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for Strandmølleskolens Venner

Vedtægter for Strandmølleskolens Venner Vedtægter for Strandmølleskolens Venner 1 1 Foreningens navn er: Strandmølleskolens Venner. Foreningens hjemsted er Assens Kommune. 2 Foreningens formål er at støtte den private institution Strandmølleskolen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS 1. HJEMSTED, FORMÅL, VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNING Stk. 1 Hjemsted Skals Efterskole er en uafhængig selvejende

Læs mere

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter.

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Tekst markeret med rødt i NUVÆRENDE TEKST bliver enten ændret eller udgår i den

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus.

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. Navn og stander 1 Klubbens navn er Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. 2 Klubbens stander er hvid-rød med anker og propel. Formål 3 Klubbens formål er: 1. At fremme lyst- og kapsejlads.

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Sociologforening

Generalforsamling i Dansk Sociologforening Generalforsamling i Dansk Sociologforening Mandag d. 23. februar 2015 Kl. 19:45-21:30 på Københavns Universitet, Sociologisk Institut, Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5, 1353 København

Læs mere

Ulrik Westring (UW), Preben Sørensen (PS), Malthe Emil Bøgh Olesen (MO)

Ulrik Westring (UW), Preben Sørensen (PS), Malthe Emil Bøgh Olesen (MO) Referat af bestyrelsens møde torsdag den 1. oktober 2009 Til stede: Afbud: Jan Halle (JH), Lars Ole Vestergaard (LV), Lone Ryg Olsen (LO), Nils-Henrik Pedersen (NH), Arne Frier (AF) og Lars Scheibel (LS),

Læs mere

Vedtægter for SIND Ungdom

Vedtægter for SIND Ungdom SIND Ungdom Sølvgade 34, kld. 1307 København K Tlf.: 35 24 07 50 www.sindungdom.dk Vedtægter for SIND Ungdom Marts 2015 1 NAVN OG HJEMSTED Aktivitetens navn er SIND Ungdom Dens hjemsted er Sølvgade 34,

Læs mere

Vedtægter for Assens Sejlklub.

Vedtægter for Assens Sejlklub. 1 Vedtægter for Assens Sejlklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Assens Sejlklub. Dens hjemsted er Assens Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse i forbindelse med

Læs mere

SJÆLLAND VEDTÆGTER 1

SJÆLLAND VEDTÆGTER 1 SJÆLLAND VEDTÆGTER 1 1 Navn Brancheklubbens navn er SAM-DATA Sjælland. 2 Brancheklubbens formål Gennem et bevist fagligt arbejde som sparringspartner med forbundet og HK Sjælland, at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.)

Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.) Vedtægter. 1. Foreningens navn Foreningen Djursland for fuld Damp. Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.) 2. Beliggenhed ændres til Hjemsted.

Læs mere

Grundejerforeningen Ådalen Øst

Grundejerforeningen Ådalen Øst Vedtægter Grundejerforeningen Ådalen Øst 1. Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Ådalen Øst beliggende Ådalen i 6600 Vejen. Gældende for Ådalen 30 til og med Ådalen 62.

Læs mere

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution V E D T Æ G T E R for den selvejende institution Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde CVR-nr: 32573010 www.roendeic.dk 1 Navn Institutionens navn er Rønde Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for foreningen 18Frames

Vedtægter for foreningen 18Frames Vedtægter for foreningen 18Frames Pr. 26 oktober 2016 NAVN og HJEMSTED 1. stk.1 Foreningens navn er "18Frames". 1. stk.2 Foreningens hjemsted er Fyn. FORMÅL 2. stk.1 At udvikle de aktive medlemmers kvalifikationer

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING V E D T Æ G T E R Dansk Australsk New Zealandsk Venskabsforening er en ikke-kommerciel organisation og repræsenterer ikke bestemte politiske eller religiøse

Læs mere

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 FORSA Generalforsamling 2015 (Kl. 16.15-18.00) Dagsorden Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning Indkomne forslag Regnskab 2014 Kommentarer fra kritisk

Læs mere

Overenskomst 2015. Mellem. Hovedbestyrelsen

Overenskomst 2015. Mellem. Hovedbestyrelsen Overenskomst 2015 Mellem Hovedbestyrelsen og Gruppebestyrelsen for... gruppe i Region... der påtager sig ansvaret for gruppens ledelse over for De grønne pigespejdere, erklærer at være bekendt med følgende

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor J. nr. 0-13-32159 Advokatfirmaet Henrik Skaarup Gl. Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 55 44 Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Vendsyssel

Læs mere

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING VELKOMMEN I GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING GYMNASIELÆRERNES FAGFORENING FOR STX, HF, HHX, HTX, IB, STUDENTERKURSER, VUC SE MERE PÅ WWW.GL.ORG Gymnasieskolernes Lærerforening er den faglige organisation

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund.

FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund. FreelanceGruppens generalforsamling Punkt 5a FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: senest ændret 6. marts 2010 / 2014. 1 Formål FreelanceGruppen er en specialgruppe under

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Bestyrelsesmøde 24/3-2015 (overgangsmøde)

Bestyrelsesmøde 24/3-2015 (overgangsmøde) Bestyrelsesmøde 24/3-2015 (overgangsmøde) Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Emil Clemmensen (EC), Charly Witt (CW), Jonas Andersson (JA), Rune

Læs mere

Vedtægter for SmerteDanmark

Vedtægter for SmerteDanmark Vedtægter for SmerteDanmark Indhold Vedtægter for... 1 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskab... 2 4 Organisation... 3 5 Bestyrelsens kompetence... 3 6 Generalforsamlingen... 3 7 Regnskab og

Læs mere

24/10-11: Her er et forslag fra bestyrelsen til vedtagelse på generalforsamlingen.

24/10-11: Her er et forslag fra bestyrelsen til vedtagelse på generalforsamlingen. Handelsskolernes forening af studievejledere 27/10-12: Vores forening er nu sluttet sammen med teknisk skoles og gymnasiets vejlederforeninger under navnet Ungdommens Uddannelsesvejlederforening UUVF.

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Dansklærerforeningen

Vedtægter for Dansklærerforeningen Vedtægter for Dansklærerforeningen I. Navn og formål 1 Dansklærerforeningens navn er Dansklærerforeningen. 2.1 Dansklærerforeningens formål er at tjene og udvikle faget dansk alle steder hvor danskundervisning

Læs mere

Vedtægter. 1 Formål. 2 Medlemmer

Vedtægter. 1 Formål. 2 Medlemmer Vedtægter 1 Formål Danmarks Skolebibliotekarers formål er at arbejde for bedre ansættelses- og uddannelsesforhold for skolebibliotekarer at virke for en stadig bedre udbygning af skolebiblioteket i alle

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Vedtægter for Oecon I Odense E Navn og hjemsted

Vedtægter for Oecon I Odense E Navn og hjemsted Vedtægter for Oecon I Odense E16 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Oecon i Odense. Foreningen har hjemsted ved Syddansk Universitet, campus Odense. 2 Foreningens formål Foreningen har til formål,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for. SIND - Fredericia Lokalafdeling. 4. udgave

Forslag til. Vedtægter for. SIND - Fredericia Lokalafdeling. 4. udgave Fredericia Forslag til Vedtægter for SIND - Fredericia Lokalafdeling 4. udgave (godkendt af lokalbestyrelsen 08.01.2014 + senere redaktionelle ændringer efter prokura) Landsforeningen SIND landsforeningen@sind.dk

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 13. december 2010

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 13. december 2010 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag den 13. december 2010 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Beboerforeningen Laanshøj. Dens hjemsted er Laanshøj, Kirke Værløse, Furesø Kommune. Foreningens adresse er hos den til enhver

Læs mere

Foreningen bips er stiftet 2003-03-26 ved en sammenlægning af foreningerne BPS, ibb og IT-Bygge. Net.

Foreningen bips er stiftet 2003-03-26 ved en sammenlægning af foreningerne BPS, ibb og IT-Bygge. Net. vedtægter 2014 vedtægter 2014 1. Navn og hjemsted Foreningen bips er stiftet 2003-03-26 ved en sammenlægning af foreningerne BPS, ibb og IT-Bygge. Net. Foreningens hjemsted er adressen for sekretariatet.

Læs mere

Vedtægter for Frørup Andelskasse

Vedtægter for Frørup Andelskasse Vedtægter for Frørup Andelskasse 1 Navn, hjemsted og formål Andelskassens navn er Frørup Andelskasse. Dens hjemsted er Nyborg Kommune. Det er Andelskassens formål at drive virksomhed som pengeinstitut,

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Ateistisk Selskab (på engelsk: "Danish Atheist Society") Foreningens hjemsted afgøres af bestyrelsen 2 Foreningens formål er: 3 1. at være en forening

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper,

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Katri (bestyrelsen). Fra kl 15: Hans (Logos) og Margit,

Læs mere

Den vietnamesiske Kulturforening Vedtægter

Den vietnamesiske Kulturforening Vedtægter Vedtægter Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG HJEMSTED... 3 2 FORENINGENS FORMÅL... 4 3 FORENINGENS DRIFT... 5 4 MEDLEMMER... 6 5 KONTINGENT... 7 6 GENERALFORSAMLING... 8 7 BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING

Læs mere

OPLEVELSESSTIENS VENNER

OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter godkendt på den Stiftende Generalforsamling den 28. november 2013 OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter for Foreningen Oplevelsesstiens Venner CVR-nummer/SE-nummer: 35 32 41 78 I. Navn, hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Studenterhus Odense

Vedtægter for Studenterhus Odense Vedtægter for Studenterhus Odense Dato for ikrafttræden: 13. juni 2013 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Studenterhus Odense og har hjemsted i Odense Kommune. I daglig tale også kaldet Studenterhus

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere