Referat. af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling, der blev afholdt tirsdag den 17. marts 2015 i Foreningshuset på adressen Strandvangen 54.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling, der blev afholdt tirsdag den 17. marts 2015 i Foreningshuset på adressen Strandvangen 54."

Transkript

1 Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling, der blev afholdt tirsdag den 17. marts 2015 i Foreningshuset på adressen Strandvangen 54. Der forelå udsendt dagsorden, - og hvorefter mødet denne gang begyndte med et indlæg ved repræsentanter fra Vestforbrændingen om Ishøj kommunes affaldsplaner. Formanden bød velkommen og efter en kort orientering gav fmd. ordet til gæsten, Henrik Skriver. Han takkede for invitationen, og indledte herefter med at sige, at Vestforbrændingen - med 19 tilknyttede kommuner - en stor virksomhed, en stor affaldsfabrik, der modtager flere hundrede tons affald om året til afbrænding. Der sker løbende en vis udvikling, og målet er, populært sagt, et Danmark uden egentligt affald, idet der i videst muligt omfang skal ske en genanvendelse ved omfattende affaldssortering, hjulpet på vej af de enkelte husstande. Der tilstræbes nøgletal op mod 50 %. Ishøj og Vallensbæk skal indgå i et konkret samarbejde med Vestforbrændingen om den påtænkte forsøgsordning, der søges iværksat i Et oplæg skal forinden til behandling hos de relevante, kommunale særmyndigheder, hvorefter der skal indhentes en endelig godkendelse hos de respektive Byråd. Henrik Skriver gav et statistik overblik med angivelse af mængden af forskelligt, daglige affald, der må anses som meget omfattende. Hovedbudskabet er, forenklet sagt, at sorteret affald skal gennem en forbrændingsproces og derved omdannes til biogas. En lignende forsøgsordning er gennemført i andre kommuner, og med succes, og turen er nu også kommet til Ishøj / Vallensbæk.

2 2 Det kan synes som et ambitiøs projekt, og der stilles selvsagt en række krav og forventninger til borgerne, men når først ordningen er "kørt ind", vil man sande, at der ved denne forædling opnås betydelige miljømæssige fremskridt, og en række andre goder via omdannelse - og således genanvendelse af sorteret affald. For den enkelte husejer i Tranegilde Strands grundejerforening må det forventes, at der hos hver husstand skal anbringes 3 beholdere / skraldespande som et led i hele affaldssorteringen. Der vil - når en aftale om ordningen er faldet på plads - tilgå alle et orienterende, skriftligt informationsmateriale. Man må appellere til forståelse for de påtænkte visioner, for det er vigtigt og på det nærmest altafgørende, at alle efterlever de gode mål og intentioner, der ligger i denne kommende affaldsordning, der tjener vort miljø. Henrik Skriver orienterede om de målrettede tiltag og talte med begejstring om de kommende miljømæssige affalds-foranstaltninger. Der blev fra forsamlingen stillet mange relevante spørgsmål, der blev besvaret. Der var flere positive tilkendegivelser fra tilhørerne, men der sporedes dog ikke helt den samme entusiasme "ved alle bordene". Referenten opfattede, at visse modstræbende ytringer kom for dagen, men kritikken fortabte sig dog i nogen grad efter spørgsmål og svar. Alle imødeså med fortrøstning, hvad fremtiden måtte bringe omkring affaldsordningen og hvad det medførte af andet godt. Efter afsluttende bemærkninger takkede formanden for indlægget, og forsamlingen kvitterede med klapsalver.

3 3 Herefter gik medlemmerne over til den egentlig generalforsamling, hvorom der henvises til indholdet i den udsendte dagsorden. Der var fremmødt ca. 50 medlemmer - og i den forbindelse særligt at bemærke repræsenteret med deltagere fra 36 parceller. Formanden gentog sin velkomst og indledte med en orientering om, at der i nogle af de udsendte dagsorden beklageligvis var "indsneget" sig en skrivefejl vedrørende punktet om forslag til kontingentforhøjelse. Der var fejlagtigt skrevet kontingentforhøjelse med 100 kr.! - Der skulle have stået 150,- kr.! - Det ses da også af det anførte, endelige beløb, der er angivet til 450 kr., som er bestyrelsens forslag til årligt kontingent. Det er det beløb, man skal forholde sig til, - vejledte bestyrelsen! ( Nærmere herom følger)! Forsamlingen tog stiltiende denne orientering til efterretning, idet man tilsyneladende betragtede fejlen for at være af nærmest formel karakter, og som ikke kunne tilsidesætte dagsorden i sin helhed og generalforsamlingens lovlighed i sin grundsubstans. Herefter fortsatte generalforsamlingen! Efter formandens oplæg blev Finn Christensson valgt som dirigent! Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at indkaldelsen jævnfør vedtægter var rettidigt indvarslet, og at generalforsamlingen dermed var lovlig - hvilket forsamlingen tilsluttede sig! Han gav herefter ordet til formanden, der efter en kort indledning overlod til de respektive bestyrelsesmedlemmer, - som deres "ansvarsområde" - at orientere om nedennævnte punkter, hvorefter bestyrelsesmedlemmerne berettede på skift om følgende således:

4 4 Fastelavsfest: Det var en god fest! Der var tilmeldte, og det kørte godt, og som det plejer. - Der var en fin stemning, og det kan varmt anbefales at deltage ved denne årlige begivenhed! Jubilæumsfest 2014: Der var 74 tilmeldte. Det var et vellykket arrangement, som må betegnes som en god og festlig dag. Der var bevilget et passende beløb fra kassen, og hele festligheden blev afviklet på bedste vis. Det var et glimrende socialt engagement. Hjemmesiden: Den kørte, - som det blev udtrykt, - i lighed med de forrige helt tilfredsstillende! Der blev berettet lidt om brugen af hjemmesiden samt om de praktiske forhold, og desuden om visse nye tiltag med Facebook Vejudvalg: På en medlevende måde fortalte vedkommende bestyrelsesmedlem om de tanker, som man har gjort, mest af alt om kørsel og sikkerhed på vejene. Der har været møde med kommunen, hvorunder bl.a. forløbet af den aktuelle vejistandsættelse og reparation af vejskader var blevet diskuteret. Byrådet var tilskrevet, men der forelå p.t. ikke nogen konkret aftale eller tilkendegivelse. Der blev manet til besindighed om at tilgodese passende, lav hastighed - under den daglig kørsel. Fællesgrunden: Der er aftale om, at anlægsgartneren fortsætter året ud! Herefter vil bestyrelsen gøre sig visse overvejelser om, hva' der så skal ske!! Der har i årets løb været en del vedligeholdelse og reparationsarbejder, bl.a. på legehuset. Der var forøvet hærværk på bl.a. legehuset, men det formastelige var ved snarrådighed blevet udfundet, og der var "sanktioneret på hensigtsmæssig måde", - uden yderligere falbelade og andre "unødvendige omsvøb". Det fortæller lidt om værdien af fælles opmærksomhed blandt foreningens medlemmer. Generelt om fællesgrunden udspandt der sig en noget ustruktureret debat, der hos referenten ledte tanken hen på det britiske parlament!

5 5 Mange emner blev bragt frem, bl.a. om adgangsforholdene og i den forbindelse spørgsmålet om, i hvilket omfang fællesgrunden skulle henføres som værende en formel "offentlig legeplads", med alm. adgang, da der ikke var "aflåst port" til grunden. Der var delte meninger om dette synspunkt, og der faldt flere spydige bemærkningen, som satte tingenes tilstand i relief. Der var lidt "spredt fægtning" om visse forhold, men uden konklusion. Referenten har valgt at henføre forståelsen af denne løsslupne dialog som værende af mere teoretisk karakter end med juridisk substans. _ Efter formandens / bestyrelsens beretning blev der stillet visse spørgsmål, som blev besvaret, hvorefter den fælles orientering og redegørelse blev taget til efterretning af generalforsamlingen, med tak til formanden! - Ad. Pkt. 2: Dirigenten gav ordet til kassereren, der henviste til det udsendte regnskab. Kassereren orienterede punktvis om de enkelte poster og fremhævede til slut, at Grundejerforening har en aktuel kassebeholdning på: ,- kr. - De væsentligste omkostninger er vedligeholdelse af fællesgrunden med ,- kr. Der blev stillet spørgsmål til posten rykkergebyrer, idet man med rette kunne antage, at beløbet 1.450,- kr. måtte inkludere indbetaling af skyldig medlemskontingent, da rykkergebyr jævnfør vedtagelse i 2013 hedder: 1. rykker 75,- kr rykker 100,- kr. og 3. rykker 100,- kr. - samt inkassogebyr på 100,- kr. Kassereren fastholdt, at de 1.450,- kr. alene var "indtægter" for rykkergebyrer! (?) Generalforsamlingen godkendte regnskabet!

6 _ 6 Ad pkt. 4: Kasseren fremlagde forslag til budget for 2015 og henviste til det udarbejdede, fremsendte forslag. Netop heri indgår en passant bestyrelsens forslag om kontingentforhøjelse til fremtidig 450,- kr. årligt pr. parcel. Derfor "hoppede" man i dagsorden ned og inddrog pkt. 6, 1. del, hvor det fremgår, at bestyrelsen stiller forslag om anførte kontingentforhøjelse som en opsparing til renovering af legeplads inden for en 3-5 årig periode. Bestyrelsen supplerede med oplysninger om, at udgifter til kommende renovering og fornyelse meget vel kunne løbe op i over ,- kr. Det var derfor essentielt, at grundejerforeningen allerede nu tog højde for den situation og ved forslag om kontingentforhøjelse sikrede, at der om føje år var en passende kapital til dækning af de fremtidige omkostninger. Der udspandt sig herefter en ret så intensiv debat, der strakte sig over længere tid. Der blev udtalt støtte til forslaget, og i nogen grad det modsatte. Der blev fremført mange forskellig synspunkter og argumenter. Eksempelvis blev der foreslået en mindre forhøjelse af kontingentet - og eller at bestyrelsen trak sit forslag, for derefter måske at bringe det på dagsorden til næste år, hvor der til den tid kunne udarbejdes en mere overordnet plan for projektet - samt desuden en mere konkret afvejning af det betimelige, om foreningens fællesgrund og specielt legepladsen trods alt blev anvendt i passende omfang. Forsamlingen foreslog dirigenten at få sagen afgjort ved en direkte afstemning, hvilket alle tilsluttede sig. Der blev herefter holdt afstemning ved håndsoprækning, og resultat blev: af 22 parceller stemte for, og 14 stemte imod! Bestyrelsen forslag blev dermed vedtaget, således at kontingentet for kommende år, det vil sige fra 2015, stiger til 450,- kr. Budgettet blev herefter tiltrådt i sin udformning.

7 7 Ad pkt. 5 - valg til bestyrelse. Tue Fleggaard Hansen, Sine Beuse Fauerby samt Rene Locht var alle på valg. De erklærede sig villig til genvalg. De 3 bestyrtelsesmedlemmer blev herefter, uden modkandidater, genvalgt! Revisor Finn Christensson blev genvalgt! Ad pkt. 6, - Retningslinier for lån af Fællegrunden til private arrangementer -. Efter indgående drøftelse besluttede generalforsamlingen i enighed, at Fællesgrunden i fremtiden ikke må udlejes til private arrangementer, hverken til medlemmerne eller til andre. Grundejerforeningen afholder naturligvis på Fællesgrunden de sammenkomster og arrangementer, som bestyrelsen finder anledning til! Videre ad pkt. 6 - Bestyrelsen efterlyste indtrængende, at andre medlemmer uden for bestyrelsen stillede sig til rådighed med hjælp samt med forslag og ideer i et sommerfestudvalg i Der indtraf en nærmest larmende tavshed - mange ville måske gerne "gi' en hånd med", men ( dog, måske det kommer, når tiden er inde.) Et altid initiativrigt medlem, Kjærsti Lindblad, Mirabellevej, meldte sig for at bistå og indgå i et udvalg. Tak til hende!! (Andre følger sikkert trop, ellers må bestyrelsen udskrive i mandtal!!! ) - Ad pkt. 7 - eventuelt: Formanden rettede en stor tak til Vagn Simonsen for hans prisværdige indsats med interview og gode skriftlige indlæg om "Historie fra vores Grundejerforening og fra menneskene, der har levet her", - alt udgivet i det nye hæfte for Tranegilde Strands Grundejerforening. Det gode initiativ er foranstaltet "I anledning af Grundejerforeningens 70 års jubilæum". Generalforsamlingen akkompagnerede med en lang klapsalve til Vagn, der bevæget holdte en lille munter tale.

8 8 Formanden m.fl. omtalte herefter, at der på strækningen fra Ishøj Station og ud til Arken, det vil sige bl.a. Solvej og Strandvangen, p.t. af kunstnere opsættes fuglebure til småfugle på visse medlemmers parceller, alt efter aftale, - for derved at inspirere og forskønne og give strækningen et naturkunstnerisk islæt. Det er intentionen, at der skal anbringes ca. 50 fuglehuse fra Stationen og ud til Arken, og det sker i øvrigt i samklang med museet Arken. Formanden omtalte, at der også - som et kunstnerisk tiltag - i en periode vil blive anbragt plastiklignende udsmykning af hegnet til Fællesgrunden. Tag vel imod disse 3 kunstnere, der skaber inspirerende liv i Grundejerforeningens område. Mødet sluttede med en tak for deltagelse og en tak til dirigenten, hvorefter alle samledes til et beskedent traktement - og socialt samvær. Referent.

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Sommerbyen Ejbyvænge Vængedalen 533 2600 Glostrup Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Formanden Finn Hansen (herefter fmd.) bød velkommen til den ordinære

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Et år er gået! 3. Udgave, sept. 2001 Grundejerforeningen Søager

Et år er gået! 3. Udgave, sept. 2001 Grundejerforeningen Søager 12 1 3. Udgave, sept. 2001 Grundejerforeningen Søager Et år er gået! Der sker ikke så mange ting i en gammel forening som Søager, da alle almindelige anlægsarbejder er udført år tilbage. Der er dog et

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20.

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20. Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006 Referat af den ordinære generalforsamling 29. marts 2006 Ejerforeningens bestyrelse havde indkaldt til fællesspisning kl. 18:00 med efterfølgende afholdelse af ordinær generalforsamling den 29. marts 2006.

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening www.vesterled-gf.dk Brøndby, den 12/4-2006

Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening www.vesterled-gf.dk Brøndby, den 12/4-2006 Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening www.vesterled-gf.dk Brøndby, den 12/4-2006 Referat fra ordinær generalforsamling i VESTERLED GRUNDEJERFORENING afholdt onsdag den 22. marts 2006 kl. 1930 i Kirkebjerg

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 22. juli 2012 kl. 10.00 Gørlev Hallens mødelokale, Kalundborgvej 29, Gørlev. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen

Læs mere

Referat. Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N

Referat. Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N Referat fra Politihistorisk Selskabs ordinære generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 16.00 i Rigspolitiets kantine, Polititorvet 14, 5., 1780

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO: Torsdag den 13. december 2007 kl. 19.10 22.20 STED: Hellebæk Skole, Skåningevej 11, 3140 Ålsgårde Punkt 1.

Læs mere

REFERAT GRUNDEJERFORENINGEN LANGEKÆRS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING ØLSTYKKE BIBLIOTEK

REFERAT GRUNDEJERFORENINGEN LANGEKÆRS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING ØLSTYKKE BIBLIOTEK REFERAT AF GRUNDEJERFORENINGEN LANGEKÆRS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 4. APRIL 2006 PÅ ØLSTYKKE BIBLIOTEK 1 Grundejerforeningen Langekær Ordinær generalforsamling Tirsdag den 4. april 2006 kl.

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Referat fra den ordinære generalforsamling, mandag den 26. februar 2007 kl. 1930 i Fritidshuset i Dall Villaby Formanden, Flemming Hansen,

Læs mere

NYT FRA HØRSHOLM SØLAUG

NYT FRA HØRSHOLM SØLAUG NYT FRA HØRSHOLM SØLAUG Nr. 30 28. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Hørsholm Sølaugs årsmøde den 24. marts 2015 2. Referat af Sølaugets generalforsamling den 24. marts 2015 3. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere