REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 2 REFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 2 REFERAT"

Transkript

1 REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 2 REFERAT Den 4. maj 2005 Tidspunkt : Mandag den 25. april, kl ca Sted : Arkitekternes Hus, Strandgade 27 A, Kbh. mødelokalet i stuen Tilstede : Axel Bendtsen (fra kl ), Birgit Brøndum, Hans Chr. Kirketerp-Møller, Jakob Vedel (fra kl ), Janne Christensen, Jette Birkeskov Mogensen, John Lundgren, Karin Niemann Christensen, Mette Carstad, Mette Seiding, Michael Larsen, Niels Ingvartsen (fra kl ), Nina Holten Hansen, Ole Bjørn Petersen, Pernille Herzberg, Sidse Grangaard, Torben Vestergaard, Troels Munk-Olsen Fraværende/Afbud : Britta Daugaard, Henrik Lindholm Kristiansen, Jette Gefke, John H. Simonsen, Niels von Buchwald, Susanne Kühl Sekretær : Ulrik Linvald Referent : Anne Scheffel DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Politisk Orientering 3. OK 2005 på tegnestueområdet 4. Kommunalreformen 5. Årsregnskab 2004 for Arkitektforbundet 6. Styrkelse af sekretariatskapacitet 7. Orientering om bladprojekt 8. Eventuelt

2 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Dagsordenen godkendtes. 2. POLITISK ORIENTERING Orientering fra formanden: Mette Carstad orienterede om, at det have været en periode med stor travlhed siden sidste møde med OK-forhandlinger på både det offentlige og det private område. Den offentlige overenskomst var nu vedtaget og i indeværende uge udsendes mæglingsforslaget fra forligsmanden på det private område til uafstemning blandt medlemmerne. Derudover havde der også været travlhed i f.m., at sekretariatet er flyttet en etage ned huset samt etablering af Cad-kammer, eget bogholderi og nyt medlemsblad. Så det var forståeligt, at medarbejderne i sekretariatet havde været stressede og Mette Carstad rettede derfor en stor tak til sekretariatet for indsatsen. Den kommende periode ser mere fredelig ud, så der nu skulle være mulighed for at få alle de nye brikker til at falde på plads i et mere fornuftigt tempo, selvom der kommer en del afspadsering og ferie. Herefter præsenterede Mette Carstad den nye regnskabschef Kurt Rasmussen, som oplyste lidt om sin baggrund og om igangværende opgaver i f.m. etableringen af bogholderiet, eget medlemskartotek m.v. Planlægningen af landsmødet til september er allerede gået i gang. Denne gang afholdes landsmødet på Arkitektskolen i Aarhus, evt. med kommunalreformen som tema. Repræsentantskabet drøftede dette og der var enighed om, at der skulle tages en nærmere drøftelse af temaet for landsmødet i f.m. dagsordenens pkt. 8 Eventuelt. Mette Carstad nævnte afslutningsvist, at hun håbede på, at der snarest kunne etableres en samarbejdsform med de øvrige organisationer i huset, da der bla. er behov for at drøfte registreringsordningen og om denne f.eks. ikke i stedet burde være en firmaregistreringsordning frem for en personregistrering. Mette Carstad fandt derfor, at ordningen skal diskuteres i Repræsentantskabet med henblik på at få afklaret forbundets holdning. 2

3 2.2. Orientering fra øvrige i bestyrelsen: Janne Christensen orienterede om, at den offentlige overenskomst nu var vedtaget med 97%. Der havde været en pæn stemmeprocent, bortset fra Dansk Magisterforening, som havde haft en stemmeprocent på 13%. Handelsskolerne Lærerforening og Præsteforeningen havde stemt nej. Særkravet for Københavns kommune var ikke blevet forhandlet, da kommunen havde afslået at forhandle dette. Der er nu blevet ansat en del HR-medarbejdere i kommunen med henblik på at forbedre arbejdsvilkårene. Lønforhandlingerne i kommunen er blevet vanskeliggjort af de mange fyringer i RIA, hvor der skal forhandles fratrædelsesordninger for de berørte. Mette Carstad oplyste supplerende, at den omvendte forhandlingsmodel nu skal evalueres i AC, ligesom vi også skal have den vendt internt i forbundet. Holdningen i De 5 er, at det ikke har haft den store betydning. De grupper der har haft deres egen overenskomst har haft fordel af modellen. Det var den største JA-procent til en offentlig overenskomst nogensinde. Janne Christensen nævnte yderligere, at man havde fået sikret reallønnen, bedre barsel, bedre pension under barsel samt en generel høj lønsikring. Derimod var der blevet afsat en lav andel til projekter. Så i alt måtte det siges, at forhandlerne havde lyttet til medlemmerne. Repræsentantskabet drøftede herefter udformningen af lønstatistikken samt muligheden for at kunne sammenligne løn mellem det offentlige og det private, således at der også tages højde for parametre som pensions-, barsels- og uddannelsesordninger. Ulrik Linvald oplyste, at en sådan sammenligning allerede var med i statistikken. Mette Carstad foreslog, at forbundets ekspert i lønstatistik Ib Sander-Hansen deltager i Repræsentantskabsmødet i november og forklarer om mulighederne. 2.3 Orientering fra sekretariatet Ulrik Linvald oplyste, at arbejdet omkring lokale aktiviteter og netværk var i gang og at der p.t. iflg. det oplyste skulle være 3 netværk under overvejelse eller opstart. Den nye hjemmeside er ved at være klar. Opstarten var blevet udskudt, da det var blevet vurderet, at det ikke ville have været hensigtsmæssigt at starte en ny hjemmeside op midt under overenskomstforhandlingerne. Men efter den 17. maj skal den være i luften. Cad-kammeret i Arkitekternes Hus var opstartet den 1. april som planlagt. Lokalerne er blevet flotte. Der planlægges nu et ekstra fremstød på skolerne for at gøre de studerende opmærksomme på muligheden for at benytte lokalerne. Herudover arbejdes intensivt med såvel bladprojekt samt etablering af eget bogholderi. Skæringsdato for adskillelsen fra AA s bogholderi er i planlægningen fremrykket til den 1. maj. 3

4 3. OK 2005 PÅ TEGNESTUEOMRÅDET. Forligsmanden har udsat den varslede konflikt pr. 1. april i 14 dage, og der foregår i skrivende stund meget vanskelige forhandlinger i Forligsinstitutionen om fornyelse af overenskomsten med Danske Ark. Der henvises i øvrigt til de løbende nyheder herom på Forbundets hjemmeside. Det skal bemærkes, at der eventuelt kan blive tale om, at nærværende dagsordenspunkt kan indeholde beslutningstema afhængig af udviklingen i forhandlingerne. Indstilling: Til Repræsentantskabets orientering og event. beslutning.. Mette Seiding orienterede om forhandlingsforløbet med Danske Arkitektvirksomheder, som havde været særdeles vanskelige og hvor Danske Ark undervejs i forløbet havde præsenteret forbundet for mange besynderlige regnestykker. Forhandlingsudvalget anbefaler et JA til slutresultatet det nu foreliggende mæglingsforslag fra forligsmanden - da det er dets vurdering, at det efter omstændighederne ikke kan gøres bedre. Repræsentantskabet drøftede herefter, om det evt. kunne blive nødvendigt at gå nye veje i overenskomstforhandlingerne på det private område, f.eks. i form af virksomhedsoverenskomster, da det ikke er tilfredsstillende, at overenskomsten forringes år efter år. Der var derfor enighed i Repræsentantskabet om, at forhandlingsudvalget nu foretager en evaluering af forløbet og udarbejder en anbefaling til fremtidige overenskomstforhandlinger samt, at der orienteres herom på Repræsentantskabsmødet i november d.å. Endvidere fremsattes forslag om, at dette arbejde understøttes af statistik, f.eks. kunne en sammenligning med ingeniørerne være relevant. Mette Carstad foreslog, at dette blev taget op i f.m. kommende drøftelse af lønstatistikken. Repræsentantskabet drøftede indstillingen vedr. uafstemningen. Der var enighed om, at denne skulle udbygges lidt mere. Ulrik Linvald og faglig sekretærer Ib Sander-Hansen og Steen Krabbe udarbejdede herefter nyt forslag, som Repræsentantskabet efterfølgende godkendte på mødet. 4. KOMMUNALREFORMEN - TEMADRØFTELSE. På mødet vil formanden for FHO, Janne Christensen, orientere nærmere om status på kommunalreformen, herunder om arbejdet på det politiske niveau, samarbejdsprojekter med andre AC-organisationer og konkrete medlemsaktiviteter. 4

5 Janne Christensen orienterede om, at hun havde deltaget i temamøde i AC vedr. kommunalreformen. Det bliver en lang proces med sammenlægningen af kommuner og amter, som skal være afsluttet den 1. januar Det er besluttet i De 5, at der skal afholdes møder med TR erne. Der afholdes møder den 10. maj i Odense, den 31. maj i København og den 7. juni i Århus. Der hersker stor usikkerhed for de ansatte, som dog overenskomstmæssigt er sikret frem til den 1. april På sigt vil kommunalreformen medføre færre stillinger, specielt for ledere på mellemniveau. Et Repræsentantskabsmedlem opfordrede Bestyrelsen til at se på nye jobmuligheder i f.m. kommunesammenlægningerne. 5. ÅRSREGNSKAB 2004 FOR ARKITEKTFORBUNDET. Årsregnskabet for Arkitektforbundet for 2004 er nu færdigt og opfølgende revideret af Forbundets statsautoriserede revisor og hoslægges sammen med revisionsprotokollen. Årsregnskabet udviser et meget tilfredsstillende resultat. Næstformanden vil på mødet kort gennemgå hovedtallene i regnskabet. Indstilling: Bestyrelsen indstiller regnskabet til Repræsentantskabets godkendelse. Hans Chr. Kirketerp-Møller orienterede om, at årsregnskabet for 2004 var kommet ud med et meget flot overskud. Mht. revisionsprotokollen var denne pletfri, hvilket også var flot. Overskuddet skyldes, at den kalkulerede medlemsnedgang på 5% ikke er indtruffet - tværtimod er medlemstallet stigende - samt at der er brugt færre penge på det organisatoriske område og at AC-kontingentet er faldet. Hans Chr. Kirketerp-Møller fandt det meget tilfredsstillende, at forbundet har fastholdt medlemmerne, men da sekretariatets kapacitet havde været fuldt ud beslaglagt til de mange presserende opgaver, havde det omvendt medført, at man ikke havde haft det fornødne personale disponibelt til en række planlagte medlemsaktiviteter, så der også indgik heraf følgende lavt forbrug af penge til disse. Mette Carstad tilføjede supplerende, at hun også var yderst tilfreds med resultatet, som lover godt for fremtiden, fordi det primært skyldes nye medlemmer. Således kan det også allerede nu konstateres, at vi i 1. kvartal 2005 har nået den budgetterede medlemstilgang for

6 Ulrik Linvald oplyste, at der i løbet af sensommeren ville blive udarbejdet en ny kontoplan m.m. for at gøre regnskabet mere overskueligt. Endvidere orienterede han om, at der i kontrakten med forlaget var taget højde for evt. ekstra omkostninger. Disse erholdes således af forlaget dog undtaget porto, hvor der p.t. var dukket uventede merudgifter op fra P&T, som man nu forsøgte at finde en fornuftig løsning på. Repræsentantskabet godkendte herefter enstemmigt årsregnskab for 2004 samt revisionsprotokollen. 6. STYRKELSE AF SEKRETARIATSKAPACITET. I lyset af medlemsudviklingen og den i øvrigt generelt voksende opgavemængde er sekretariatet i dag reelt underbemandet, for så vidt angår faglige sekretærer, og der er et presserende behov for tilførsel af mere AC-kapacitet. Formanden vil orientere nærmere herom på mødet. Indstilling: Bestyrelsen indstiller, at Repræsentantskabet bemyndiger bestyrelsen til i andet halvår 2005 at hæve sekretariatsnormeringen med 1 AC-årsværk og, såfremt bestyrelsen på baggrund af den økonomiske udvikling måtte finde dette forsvarligt, yderligere 1 AC-årsværk. Mette Carstad orienterede om, at det længe havde været indlysende nødvendigt at opnormere personalet i Arkitektforbundet, da mange opgaver må nedprioriteres pga. manglende kapacitet. Nu er der endelig fysisk plads til nye medarbejdere, ligesom økonomien også ser fornuftig ud. Især mangler der ressourcer til EAU-området, det private område (de selvstændige) og til medlems- og hverveaktiviteter. Derudover skulle der regnes med at skulle iværksættes aktiviteter på det arkitektfaglige område, da medlemmerne forventer en større indsat på dette område. I første omgang ønsker Bestyrelsen derfor at hæve normeringen med èt AC-værk, selvom der er rigeligt arbejde til to AC ere. Men Bestyrelsen finder det mest hensigtsmæssigt at afvente den udviklingen førend dette kan endeligt besluttes. Bestyrelsen foreslår således, at der opnormeres med et AC-årsværk, og at Repræsentantskabet desuden bemyndiger Bestyrelsen til at ansætte en AC er yderligere, såfremt den økonomiske udvikling viser dette forsvarligt. Torben Vestergaard efterlyste ressourceregnskab for sekretariatet, således at Repræsentantskabet bedre kan vurdere forbruget. Ulrik Linvald oplyste, at der ville komme en opfølgning, som aftalt på Repræsentantskabsmødet efteråret 2004, når timeregnskabene for OK-forhandlingerne foreligger. 6

7 Der forespurgtes samtidig, hvorfor det tidligere udarbejdede ikke var blevet offentliggjort på hjemmesiden, som besluttet på Repræsentantskabsmødet i Vejle i (Det fremgår ikke af referatet fra mødet, ref.) Repræsentantskabet tiltrådte herefter enstemmigt den foreliggende indstilling. 7. ORIENTERING OM BLADPROJEKT. Axel Bendtsen vil på mødet orientere om det igangværende arbejde på det nye blad samt konstitueringen af inspirationsgruppen. Hvis praktisk muligt vil bladets redaktør i samme forbindelse blive præsenteret. Axel Bendtsen orienterede om, at det er hensigten, at Initiativgruppen skal fungere som en støtte for redaktøren Anne-Marie Gregersen. Beslutninger træffes af Bestyrelsen og Repræsentantskabet og ikke af Initiativgruppen. Initiativgruppen er bredt sammensat, heriblandt Nicolai Steinø, lektor AUC, Mads Uldall, Byplan Laboratorium, Thomas Dickson, Center for Designforskning, Mikkel Frost, tegnestueejer, Peter Kjær, rektor AAA, Søren Risager, MT Højgaard. Fra repræsentantskabet deltager Axel Bendtsen, Niels Buchwald, Pernille Herzberg, Sidse Grangaard og Jette Mogensen. Fra sekretariatet deltager Anne-Marie Gregersen og Sofie Hansen i møderne. Direktør Kim Dirckinck-Holmfeld og Ulrik Linvald deltager ad hoc. Herefter afslørede Axel Bendtsen bladets navn: ARKFOKUS. Anne-Marie Gregersen blev præsenteret og fortalte lidt om sin erhvervsmæssige løbebane indenfor journalistik. Det er intentionen, at hun sideløbende med jobbet som redaktør af forbundets medlemsblad fortsætter som redaktør for Designmatter i Dansk Designcenter. Derudover orienterede hun nærmere om kommende artikler, forside layout samt bladets opbygning, hvor der bl.a. vil indgå 6 sider med fagpolitisk stof eller mere v. behov. Ulrik Linvald oplyste supplerende, at sekretariatets informationsmedarbejdere har ansvaret for hjemmesiden og skriver til fagforeningssiderne i bladet. Bl.a. skal der udarbejdes artikler om OKforhandlingerne. Axel Bendtsen opfordrede afslutningsvist Repræsentantskabet til at vise forståelse for processen, da det ikke var en helt enkelt opgave at få blandingen af fagforenings- og arkitektur- og designfagligt stof til at gå op i en højere enhed, ligesom det også er et stort arbejde for alle implicerede og der er kun kort tid til det. 7

8 8. EVENTUELT Mette Carstad oplyste, at Bestyrelsen på landsmødet afgiver en beretning om arbejdet i den forudgående 2-årige periode. Derudover skal der drøftes indsatser og faglige prioriteringer for den kommende 2-årige periode, hvor Bestyrelsen vil komme med et oplæg. Med hensyn til temadrøftelsen foreslog Mette Carstad overskriften et arbejdsmarked i forandring. Intentionen er at invitere 3-4 oplægsholdere indenfor emnerne: - videnarbejdets globalisering - Danmark kontra Europa- hvordan får vi Danmark på Europa-kortet? - det nye danmarkskort - privatisering/udlicitering Michael Larsen foreslog, at der blev lagt vægt på det offentlige og det private. Sidse Grangaard fandt forslaget udmærket, men foreslog supplerende, at der også blev sat fokus på mennesket og arbejdsmiljøet bl.a. mht. stress og hjemmearbejdspladser. Mette Carstad spurgte herefter Repræsentantskabet, om det kunne tilslutte sig den skitserede model. Repræsentantskabet tilsluttede sig dette. Anne Scheffel / Mette Carstad 8

REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 3 REFERAT

REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 3 REFERAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 3 REFERAT Den 5. oktober 2005 Tidspunkt : Fredag den 16. september kl. 13.00 18.00 Sted : Radisson SAS Scandinavia Hotel Tilstede : Axel Bendtsen, Britta Daugaard, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

TEMA: BYVÅBEN OG STORKOMMUNER

TEMA: BYVÅBEN OG STORKOMMUNER 5/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND TEMA: BYVÅBEN OG STORKOMMUNER LÆS OGSÅ OM ARKITEKTFORBUNDETS LANDSMØDE I ÅRHUS OG VALG TIL REPRÆSENTANTSKABET - Hvem byggede Marmorkirken? Hvornår?

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen

Læs mere

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet Referat HovedMED Mødedato 4. juni 2014 kl. 09:00 Mødelokale Slagelse Rådhus, mødelokale 225/227 Deltagere Afbud Ole Kristensen, Vini Lindhardt, Anne Velling, Lone Irene Petersen, Maj-Britt Høybye Hansen,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011

REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011 2538.58 REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011 1. Mødets åbning, herunder valg af dirigent Formanden bød velkommen til KTO s repræsentantskabsmøde. Formanden foreslog

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9. januar 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2014 kl. 10.15 Slut: 9.1.2014 kl. 16.10 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Beretning 2004-2005. Beretning 2006 Side 1 ud af 15 sider

Beretning 2004-2005. Beretning 2006 Side 1 ud af 15 sider Beretning 2004-2005 Resume Indledning: Også i 2004-2005 har Konstruktørforeningens arbejde været præget af forandringsvilje. En af milepælene er det forslag, som bestyrelsen sætter til debat og efterfølgende

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Bente Moesgaard Jørgensen (lokalklub 8), Finn Folkmann (lokalklub 9), Bjarne Andersen (lokalklub

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 22.-23. februar 2014 referat

LMBU Landsbestyrelse 22.-23. februar 2014 referat Sted: Ølgod Missionshus, Østerbro 20, 6870 Ølgod Tidspunkt: lørdag kl. 17:30 til søndag kl. 12:00 Mødeleder: Thomas Referent: Lars Bilag til dagsorden: Ligger på LMBU s Intranet Mødeplan: Prioritere dagsordenspunkterne

Læs mere

KTO s 28. ordinære repræsentantskabsmøde 19. december 2013

KTO s 28. ordinære repræsentantskabsmøde 19. december 2013 KTO s 28. ordinære repræsentantskabsmøde 19. december 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Referat af KTO s 28. ordinære repræsentantskabsmøde 19. december 2013... 5 Bestyrelsens skriftlige beregning... 19 1.

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning.

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 29. august 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Mette Winsløw 29. august 2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen,

Læs mere

BERETNING september 2002 september 2004

BERETNING september 2002 september 2004 BERETNING september 2002 september 2004 D A N S K E F Y S I O T E R A P E U T E R Forord Hvad skal være Danske Fysioterapeuters vision og værdier? Og hvordan skal foreningens struktur være, for at vi kommer

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde Den 6. december 2010 Tid: Tirsdag den 14. december 2010 kl. 10.00 18.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Økonomiopfølgning

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky, Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky, Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse 28. august 2007 Referat Deltagelse Til stede: Katherine Richardson (formand), Hans Halvorsen (næstformand), Merete Ipsen, Erik Højsholt, Claus Christensen, Ole Pedersen, Pauli Johansen og Niels Jørgen

Læs mere