Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober 2010.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober 2010."

Transkript

1 Indre Markeds Center Att.: Maja Svankjær Thagaard og Susanne Bo Christensen 10. november 2010 Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober Dansk Erhverv tror på at et effektivt og velfungerende indre marked er vejen ud af den nuværende krise i europæisk økonomi. De seneste år har den økonomiske krise desværre skubbet det indre markeds mål og instrumenter i baggrunden, og en række EUlande har prioriteret nationale modeller og løsninger frem for fælles europæiske strategier. Derfor er en relancering at EU s indre marked velkommen. EU s fremtidige indre marked skal tage højde for, at Europas og Danmarks vækstmuligheder bygger på følgende elementer. Globalisering og international frihandel bidrager til at sikre en positiv international udvikling, hvor der drages fuld nytte af mulighederne af international konkurrence og arbejdsdeling. Virksomheder bliver i stigende grad en del af verdensomspændende værdikæder, hvor traditionel fremstillingsvirksomhed indgår i et samspil med servicevirksomheder inden for eksempelvis handel, design, logistik og transport samt rådgivning. Arbejdskraften skal kunne cirkulere frit og SMV erne skal som vigtige vækstdrivere have bedre muligheder for at udvikle sig og innovere, få adgang til den nødvendige kapital og ikke generes af unødvendige administrative byrder. Der er brug for en generel produktivitetsstigning samtidig med at virksomhedernes generelle konkurrenceevne skal styrkes. Der skal sikres en mere ensartet efterlevelse af det indre markeds regler i EU, så virksomheder og forbrugere får samme rettigheder i alle lande og virksomhederne ikke udsættes for unfair konkurrence. Endelig vil et tættere samarbejde og bedre koordination af de administrative procedurer EU s medlemslande imellem også bidrage til at bringe det indre marked og væksten tilbage på sporet. En mere effektiv håndhævelse forventes alene at sikre en vækst på mellem 2 til 4 % i Europa. Danmark er blandt de medlemslande, der er hurtigst til at implementere og håndhæve EUlovgivning. Dansk Erhverv konstaterer i en række konkrete tilfælde som for eksempel elektronikskrot og REACH, at de danske myndigheder fortolker EU's regler meget bredt og pålægger virksomhederne yderligere krav. Dansk Erhverv så gerne, at Kommissionen bistod medlemsstaterne i AMD Side 1/6 Deres ref.: Vores ref.:

2 denne proces for at undgå overimplementering, der unødvendigt rammer danske virksomheders konkurrenceevne. Dansk Erhvervs kommentarer er delt op i en række generelle kommentarer vedr. Kommissionens udspil og proces og mere specifikke kommentarer om hvilke initiativer Dansk Erhverv mener skal prioriteres med sigte på at skabe vækst. Herudover kommenteres meget overordnet på udvalgte forslag, hvor det på nuværende tidspunkt er svært at vurdere omfang og konsekvenser så længe de konkrete forslag ikke er fremlagt. Generelle kommentarer Kommissionen relancerer det indre marked med 50 konkrete initiativer, der skal være implementeret og i overensstemmelse med allerede eksisterende indre markedslovgivning i efteråret 2012, som også markerer 20 året for det indre marked. Formålet er at sparke gang i Europas vækst og beskæftigelse. Dansk Erhverv beklager, at Kommissionen ikke har foretaget en prioritering blandt de 50 forslag med henblik på at fremskynde initiativer, der kan understøtte væksten. Det er en meget ambitiøs dagsorden og en meget kort tidsfrist til at Kommissionen kan nå at fremlægge alle disse forslag og at Parlament og Råd kan vedtage indenfor de næste 2 år. Der er risiko for at fokuserede konkrete resultater udebliver grundet det meget brede fokus. Dansk Erhverv beklager, at Kommissionens meddelelse nu skal sendes i 4 måneders offentlig høring, dels bygger Monti rapporten allerede på en bred høring med relevante stakeholdere over en 6 måneders periode og dels er Kommissionens udspil til en relancering af det indre marked allerede blevet forsinket ca. 3 måneder. Det haster med at prioritere nogle løsninger, der hurtigt kan kickstarte det indre marked og give virksomhederne nogle konkrete instrumenter til at skabe jobs og støtte Europas vej ud af krisen. Indre markedslovgivningen lider ikke af manglende høringer, men af at medlemsstaterne ikke kan blive enige og agerer ud fra nationale protektionistiske interesser. Der er i stedet brug for, at Kommissionen tager lederskab og en central styring af relanceringen af det indre marked. Det gælder i forhold til en prioriteret liste med færre forslag, det gælder i forhold til medlemsstaterne og det gælder i forhold til den interne koordinering mellem Kommissionens involverede generaldirektorater. Specifikke kommentarer Dansk Erhverv vil opfordre Kommissionen til at være ambitiøs og prioritere indsatsen indenfor følgende områder med sigte på at skabe vækst og beskæftigelse. Fokus på implementering og effektiv håndhævelse (Forslag 46 og 47 og 50 klagemuligheder, håndhævelse af regler og løsningsmodeller) Side 2/6

3 Dansk Erhverv mener, at det helt overvejende fokus i relanceringen af det indre marked skal være på at sikre en bedre implementering og håndhævelse af eksisterende EUregler og lovgivning til tiden. Det er vigtigt, at Kommissionen presser på for at sikre, at EU s regelsæt håndhæves ens af alle lande og at Kommissionen ikke overlader ansvaret til medlemslandene. Det kan resultere i nationale præferencer og protektionistiske tiltag. Ligeledes er det vigtigt at styrke samarbejdet mellem Kommissionen og medlemsstaterne, men også medlemsstaterne imellem omkring de uformelle instrumenter som SOLVIT med mere. Det skal understreges at disse redskaber ikke må stå alene, og ikke kan erstatte Kommissionens rolle som vogter af traktaten og hermed det indre marked. Det er positivt at EUKommissionen vil sørge for, at alle EUlande skal etablere klagenævn, Dansk Erhverv kan dog ikke støtte ideen om gruppesøgsmål. Gruppesøgsmål kan ikke erstatte klagenævn og et grundlæggende klagesystem. Et indre marked for service (Forslag 4 til et indre marked for tjenesteydelser) Intentionen med EU s Servicedirektiv er at skabe et indre marked for service. Direktivet trådte i kraft i 2009, men stadig har ikke alle medlemslandene etableret effektive kvikskranker, der skal sikre virksomhederne adgang til markederne i de øvrige EUlande. Det er vigtigt, at alle medlemslande hurtigst muligt får en kvikskranke og helst på et af hovedsprogene. Et effektivt indre marked for tjenesteydelser bygger også på en større mobilitet af arbejdskraften, der skal understøttes af en opstramming af direktivet for anerkendelse af de gensidige erhvervsmæssige kvalifikationer. Arbejdskraftens fri bevægelighed (Forslag 33 vedr. anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer) Arbejdskraftens fri bevægelighed på tværs af landegrænserne i EU er væsentlig for en fortsat udbygning af det indre marked. EUborgere skal i højere grad gøres opmærksomhed på mulighederne for at tage arbejde i andre EUlande. Derfor bør de lokale myndigheder og andre, som f.eks. jobcentre og akasser rådgive eksempelvis ledige om mulighederne. Dansk Erhverv ser frem til en revision af direktivet for anerkendelse af de gensidige erhvervsmæssige kvalifikationer, så det bliver nemmere at få anerkendt uddannelser og eksamensbeviser på tværs af EUlandene og hermed gøre det lettere at søge job i et andet EUland og dermed fremme mobiliteten i det indre marked. Herudover ønsker Dansk Erhverv at påpege at EU's vækst også er betinget af adgangen af velkvalificeret arbejdskraft fra 3. lande. En fælleseuropæisk Bluecardordning skal udbygges så adgangen til udenlandsk arbejdskraft gøres lettere. Derfor bør der arbejdes imod et EU Green Card som en kvalificeringsmodel, der bygger på kriterierne i den danske Green Cardordning, hvorefter der lægges vægt på kriterier som uddannelse, sprogfærdigheder, arbejdserfaring mv. Side 3/6

4 Fokus på SMV erne (Forslag 12, 13, 15 og 16 vedr. SBA en og adgang til finansiering og risikovillig kapital ) Dansk Erhverv anerkender Kommissionens princip Think Small First, eks. er det nyttigt at myndighederne allerede tidligt i lovgivningsfasen skal inddrage overvejelser om, hvilke konsekvenser en lovgivning vil have for SMV erne. Hvis Think Small princippet implementeres på både europæisk og medlemsstatsniveau, vil det give SMV erne væsentligt bedre rammevilkår og muligheder for vækst. Dansk Erhverv mener dog ikke, at der skal udvikles særlige støtteordninger for SMV'er, som fx særlige kvoter for offentlige indkøb m.m. Generelt må det ikke være sværere at drive virksomhed, blot fordi det er en lille virksomhed. En relancering af SBA en er velkommen, men der er i den forbindelse behov for flere nye konkrete initiativer frem for relancering af tidligere initiativer. Desuden anbefales det at SMV initiativerne understøttes af lovgivning, fremfor at det er frivilligt for medlemslandene at følge op på de gode intentioner Jf. Kommissionens format af meddelelse. Herudover skal det understreges at der fortsat er stort behov for at såvel EU Kommission som medlemsstaterne arbejder for at skabe bedre lovgivning og reducere de administrative byrder hvis virksomhedernes konkurrenceevne skal styrkes. Dansk Erhverv beklager, at Kommissionen ikke har defineret en konkret ambitiøs målsætning for det videre arbejde med byrdereduktion på EUniveau efter 2012, når den nuværende 25 % målsætning udløber. Det anbefales ligeledes at der udføres konsekvensanalyser af EU lovgivning efter at Parlamentet og Rådet har ændret Kommissionens oprindelige forslag. I den forbindelse vil Dansk Erhverv påpege de to konstruktive forslag fra Kommissionen i udspillet til en industri politik (d. 28. oktober 2010) som kunne indgå i relanceringen af det indre marked. Det handler om at Kommissionen udover de gængse konsekvensanalyser af et lovforslag også vil vurdere, hvordan nye industri og erhvervs politiske udspil/ lovgivning vil påvirke konkurrenceevnen før det vedtages af Kommissionen. Og forslaget, også fra industri politikken, vedr. evalueringstest og fitness checks fra 2011 af hvordan lovgivningen, efter at den er blevet implementeret i medlemsstaterne, påvirker virksomhedernes konkurrenceevne. Dette ex post eftersyn kan desuden medvirke til at sikre en ensartet implementering i medlemsstaterne og dermed styrke det indre marked. Endeligt er det helt afgørende, at Kommissionen har fokus på at fremme SMV'ernes adgang til finansiering, samt at der lægges op til at finansieringen kommer fra landbrugs og regionalstøtte programmer. Dansk Erhverv anerkender ligeledes Kommissionens forslag om en grænseoverskridende struktur for de private investeringer, men finder at Kommissionens forslag alene beskriver behovet frem for at foreslå konkrete løsninger. Side 4/6

5 EU's udbudsdirektiver og offentlig privat samarbejde (Forslag 17 og 18 vedr. revision af EU udbudsdirektiver og koncessioner for tjenesteydelser) Dansk Erhverv hilser en undersøgelse af hvordan de nuværende EU udbudsregler fungerer velkommen og vil i forbindelse med, at Kommissionen i 2012 vil fremsætte et revideret lovforslag opfordre Kommissionen til at medtænke det betydelige vækstpotentiale, der offentlige marked udgør. Dansk Erhverv mener at offentligprivat samarbejde (OPS) er vejen til at sikre den nødvendige effektivisering og innovation i den offentlige sektor. Den offentlige sektor kan gennem øget offentligprivat samarbejde fremme vækst og innovation i både den offentlige og i den private sektor. Det indebærer, at den offentlige sektor også medvirker til at skabe nye markeder for private. Det er bl.a. væsentligt at den offentlige sektors indkøbspolitik tilrettelægges intelligent, således at markederne ikke hæmmes på sigt. De udbudsretslige regler opstiller den formelle ramme for konkurrenceudsættelse og inddragelse af private i den offentlige opgaveløsning. En ting er de formelle regelsæt, men hvis det fulde vækstpotentiale ved OPS skal udnyttes, er det også væsentligt at se på de forskellige praksis samt sikre en reel vidensdeling om best practice EU landene i mellem. Dansk Erhverv vil anbefale at Kommissionens analyse over EU s udbuddenes funktion også samler gode eksempler og erfaringer med OPS på tværs af landene eks med udgangspunkt i flg. Praksis. Erfaringer med konkurrenceudsættelse indenfor diverse områder Praksis ved brug af udbudsformer som konkurrencepræget dialog, funktionsudbud mm Gode erfaringer med brug af markedspræget dialog/dialog med markedet inden udbudsprocessen Fokus på om der er lige og fair vilkår i konkurrencen mellem offentlige og private leverandører Dansk Erhvervs overordnede kommentarer til udvalgte forslag Forslag 1 til oprettelsen af et EU patent Et fælles EU patent vil fremme innovation og forretningsmuligheder for iværksættere og SMV er generelt, samt styrke EU's samlede konkurrenceevne i fremtiden. Forslag 5 om Ehandel I forbindelse med grænseoverskridende ehandel skal det påpeges at virksomhederne kan blive stillet i en unfair konkurrencesituation pga. forskelle i moms, afgifter og forbrugerbeskyttelse. Forslag 6 vedr. standardiseringer Side 5/6

6 Ensartede standarder er en fordel for virksomhederne og gavner ikke mindst virksomheder og producenter i små lande. I dag går arbejdet for langsomt og revisioner tager alt for lang tid. Det får konsekvenser for mange led i erhvervslivet. Det betyder konkret, at ECmærkede produkter ikke nødvendigvis er sikre, hvorfor diverse testinstitutioner i eks. Tyskland, Danmark m.fl. udvikler deres egne standarder. Forslag 39 vedr. udvikling af et Europæisk markedsovervågningssystem Det er helt rigtig at satse på en bedre ramme for et Europæisk markedsovervågningssystem da de eksisterende produktsikkerhedsregler administreres vidt forskelligt i de enkelte medlemslande. I den forbindelse vil Dansk Erhverv pege på, at der blandt de 50 forslag mangler et initiativ til at sikre en hurtigere EU proces for risikovurderinger. Det er ikke bæredygtigt for danske virksomheders konkurrenceevne at Danmark indfører nationale særregler, grundet manglede europæiske undersøgelser. Dansk Erhverv ser frem til en videre dialog om udviklingen af EU's indre marked. Med venlig hilsen Anne Marie Damgaard EU chef Side 6/6

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. april 2015 15/02055-8 Indholdsfortegnelse 9. Politik for det digitale indre marked...

Læs mere

Europaudvalget 2008 2877 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2877 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2877 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 21. maj 2008 Dok.id J. nr. 121-27 EU- og Luftfartskontoret Rasmus Winckelmann Ottesen Telefon 33 92 43 65

Læs mere

Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 26. marts 2008 J. nr. 121-25 EU- og Luftfartskontoret Rasmus Winckelmann Ottesen Telefon 33 92 43 65 rwo@trm.dk

Læs mere

Høring af EU-Kommissionens Grønbog Et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel i EU (COM (2012) 698)

Høring af EU-Kommissionens Grønbog Et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel i EU (COM (2012) 698) Transportministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Mail til: jke@trm.dk Cc.: bhb@trm.dk; mas@evm.dk 18. februar, 2013 Høring af EU-Kommissionens Grønbog Et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3147 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3147 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3147 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 20. februar 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Direktiv

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.9.2009 KOM(2009) 467 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Der beskrives en vision for velfungerende marked i Danmark om 5-10 år.

Der beskrives en vision for velfungerende marked i Danmark om 5-10 år. i:\juni-2000\markeder-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 RESUMÈ Juni 2000 VELFUNGERENDE MARKEDER I forbindelse med regeringens strategioplæg "dk21 - En ny strategi for Danmarks erhvervspolitik"

Læs mere

fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK

fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK Forord Dansk Erhvervs mål med denne publikation er at give vores bud på en fremtidsrettet politik for EU-samarbejdet. Dansk Erhvervs ønsker et mere fokuseret

Læs mere

Single Market Act. Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0608 Bilag 5 Offentligt. Den 9. februar 2011

Single Market Act. Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0608 Bilag 5 Offentligt. Den 9. februar 2011 Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0608 Bilag 5 Offentligt Den 9. februar 2011 Single Market Act Indledning EU-Kommissionen offentliggjorde den 27. oktober 2010 Single Market Act. Udspillet kommer i forlængelse

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlet samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. september 2011 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

Europaudvalget 2006 Det Europæiske Råd 23-24/3-06 Bilag 9 Offentligt

Europaudvalget 2006 Det Europæiske Råd 23-24/3-06 Bilag 9 Offentligt Europaudvalget 2006 Det Europæiske Råd 23-24/3-06 Bilag 9 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 24. marts 2006 (OR. en) 7775/06 CONCL 1 FØLGESKRIVELSE fra: formandskabet til: delegationerne

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

3. Lissabon-strategien: Rådets (konkurrenceevne) bidrag til Det Europæiske Råd: Vedtagelse af nøglebudskaber (Key Issues Paper)...

3. Lissabon-strategien: Rådets (konkurrenceevne) bidrag til Det Europæiske Råd: Vedtagelse af nøglebudskaber (Key Issues Paper)... Europaudvalget 2009 2929 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt SAMLET SAMLENOTAT Samlenotat vedr. rådsmøde (Konkurrenceevne) d. 5.-6. marts 2009 Indholdsfortegnelse 1. Opfølgning på EU s indre markedsstrategi...

Læs mere

Færdselsstyrelsen Erhvervstransport NOTAT

Færdselsstyrelsen Erhvervstransport NOTAT Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0263 Bilag 2 Offentligt Færdselsstyrelsen Erhvervstransport NOTAT Dato: J. nr.: 4. september 2007 FS720-000007 Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt 29. januar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts 2009 a) Den europæiske

Læs mere

Forfatter: o Sidst gemt: 01-04-2009 16:19:00 Sidst udskrevet: 01-04-2009 16:30:00

Forfatter: o Sidst gemt: 01-04-2009 16:19:00 Sidst udskrevet: 01-04-2009 16:30:00 R:\Projekter\2 ERHVERVS & REGIONALUDVIKLING\3004 Kvalificeret arbejdskraft\endelig udgave til FIST\Rapport - Mangel på kvalificeret arbejdskraft - 01.04.2009.doc Forfatter: o Sidst gemt: 01-04-2009 16:19:00

Læs mere

EUpDate Nyhedsbrev om EU, uddannelse og beskæftigelse

EUpDate Nyhedsbrev om EU, uddannelse og beskæftigelse EUpDate Nyhedsbrev om EU, uddannelse og beskæftigelse Nr. 3/2004 UDDANNELSE Rådsmøde (uddannelse) den 27.-28. maj 2004 1 Nyt ungdomsprogram 3 Kommissionen har lanceret ny europæisk ungdomsportal 4 Universiteternes

Læs mere

Konkurrencekraft og innovation

Konkurrencekraft og innovation Januar 2006 Konkurrencekraft og innovation - vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 2.-3. februar 2006 Strategi for stærk konkurrencekraft og innovation 1 Vores evne til

Læs mere

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

Europaudvalget 2011 (Omtryk - 10-02-2012 - ny følgeskrivelse) KOM (2011) 0883 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 (Omtryk - 10-02-2012 - ny følgeskrivelse) KOM (2011) 0883 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 (Omtryk - 10-02-2012 - ny følgeskrivelse) KOM (2011) 0883 Bilag 2 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Anerkendelsesdirektivet Revideret notat. Ændringer

Læs mere

Europa. Genstart. begyndelse For eu. Organisation for erhvervslivet. samfund, viden og holdninger

Europa. Genstart. begyndelse For eu. Organisation for erhvervslivet. samfund, viden og holdninger 1787 København V Tel. : 3377 3377 FAX : 3377 3300 DI@di.DK Ge nsta rt Europa E n ny begynd el se For eu > DI DI.DK samfund, viden og holdninger Dansk erhvervsliv er en vigtig del af det danske samfund.

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 7. marts 2011

Samlenotat vedr. rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 7. marts 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3073 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat vedr. rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 7. marts 2011 17. februar 2011 J.nr. 2011-00001078

Læs mere

Europaudvalget 2006 2710 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2710 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2710 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Den internationale enhed Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3395 5411 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger

Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger April 2013 Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger Konkurrence er en væsentlig forudsætning for produktivitet Effektiv konkurrence medfører åbenlyse fordele for samfundet.

Læs mere

Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 27. maj 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Oplag: 3.000 Pris: 100,00 inkl. moms Sælges hos boghandleren eller ved henvendelse til Statens Information Tlf.: 3337 9228

Læs mere