Formandens skriftlige beretning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens skriftlige beretning 2013"

Transkript

1 Formandens skriftlige beretning 2013 Indhold 1. Løn og Arbejdstid... 2 OK Lockouten... 2 Lovindgrebet... 3 Arbejdstid... 3 Løn Københavns Kommunes Økonomi... 5 Københavns Kommunes budget 2013 og Pædagogiske forhold... 6 Folkeskolereformen... 6 Læser i verdensklasse... 7 Inklusion... 7 Integration... 8 Sommeruniversitet, efter- og videreuddannelse og jobrotationsprojekt Faglige forhold... 8 Nyuddannede lærere... 8 Pensionistafdelingen... 9 Arbejdsledige... 9 Balanceprojektet Arbejdsmiljø MEDindflydelse, MEDbestemmelse og MEDansvar Københavns Lærerforenings Kolonier Sommerkolonierne Stor venteliste Udlejningen og bygningerne Foreningen Samarbejdet med DLF s kredse i hovedstadsområdet KK

2 Øvrige medier og foreningens kommunikationspolitik Netværk Områdesamarbejde Nye Medlemsgrupper maj i Lærernes telt Grillarrangementet Løn og Arbejdstid OK 13 På forhånd havde organisationerne i LC ikke forventning om de store forbedringer ved overenskomstfornyelsen i Der blev stillet krav om reallønsforbedringer, men lærerorganisationerne havde på forhånd opgivet at få forbedret arbejdstidsaftalen. Kommunernes Landsforening og staten havde derimod en helt anden dagsorden, hvor kravet gik på en afskaffelse af arbejdstidsaftalen. Lockouten Siden starten af overenskomstforhandlingerne i december var det meget svært at se, hvordan der kunne komme et resultat ud af anstrengelserne, men alle håbede trods alt, at det kun var vanskelige forhandlinger. Men som det siden er blevet godtgjort, havde Kommunernes Landsforening ikke et reelt ønske om at indgå et forlig, og når der så samtidig var en regering, der påstod, at parterne selv skulle finde en løsning, selv om regeringen klart understøttede den ene part, så var det en umulig situation for lærerorganisationerne. Alligevel forventede mange uu-vejledere, professionsbachelorer, lærere og børnehaveklasseledere, at selv om der i starten af marts blev varslet lockout fra 1. april, så ville man kunne nå et resultat i en sidste hektisk forhandlingsfase. Men i takt med at hetzen fra KL og politikerne mod lærerne blev forøget svandt håbet om en forhandlingsløsning, og op mod påske stod det klart, at lockouten ville blive en realitet. På første reelle lockoutdag tirsdag 2. april efter påsken var der fra kl uddeling af kampagnematerialer og t-shirts i foreningen. Senere samme dag blev det første stormøde holdt i Valbyhallen, hvor næsten samtlige lockoutede medlemmer var mødt frem. Det blev startskuddet til en utallig række af arrangementer og aktioner i byen. Det meste blev arrangeret af de forskellige områder de fem områder af byen var organisatoriske samlingspunkter med morgenmøder i forsamlingshuse og lignende. Det største møde med næsten deltagere fandt sted på Carlsberggrunden i TAP 1, og der var også den største fest i foreningens historie med over tusinde deltagere i Korsgadehallen. Desuden var der samarbejde med kollegerne i Uddannelsesforbundet og Frie Skolers Lærerforening, der også havde lockoutede medlemmer. Endelig var der ved alle arrangementerne stor opbakning fra de af foreningens tjenestemandsansatte medlemmer, der i lockoutperioden var på skolerne og alle medlemmer på specialskolerne. 2

3 Det var en imponerende kreativitet de lockoutede lagde for dagen, og i april måned var de lockoutede overalt med til at præge bybilledet med forskellige former for aktioner og happenings. Parolen ved de store demonstrationer på Christiansborg Slotsplads: Lærerne er de første beskriver fint, det vi ved kommende overenskomster står overfor. Det er politisk besluttet i regeringens 2020 plan, at det offentlige skal bidrage med 12 mia. kr. for at få finansministerens pengekasse til at stemme og for at finansiere selvskabsskattelettelser m.m. det vil blandt andet kunne ske ved at fjerne overenskomsttilkæmpede rettigheder. Denne dagsorden omkostningseffektivisering er vi i DLF heldigvis ikke alene om at kunne se, og en imødegåelse vil nødvendiggøre en langt tættere koordinering og støtte organisationerne imellem. Lovindgrebet 26. april vedtog Folketinget loven, som satte en stopper for lockouten. Det er herefter en lov og ikke længere en aftalt overenskomst, der danner grundlaget for lærernes løn- og arbejdsvilkår. Da det er en lov, blev der heller ikke lejlighed til, at medlemmerne ved en afstemning kunne tilkendegive deres utilfredshed med vilkårene. En række andre forhold fra den hidtidige overenskomst er mere eller mindre uændrede. På løndelen er der ikke umiddelbart de store ændringer, selv om lovindgrebet på sigt også kan få konsekvenser for den løn, der udbetales. De største forandringer er omkring ledelsesretten og arbejdstiden, som også har fyldt mest i debatten. Ud over at indgrebet i vor arbejdstid helt entydigt tilgodeser arbejdsgivernes ønsker, er der også et økonomisk mellemværende. Ifølge DLF s beregninger har indgrebet eller rettere overgrebet konfiskeret 300 mio. kr. af vore overenskomstmidler. Pengene er ved tidligere overenskomster forhandlet til eksempelvis aldersreduktion og klasselærerakkord. Med folketingets lovindgreb tabte vi aftaleretten på arbejdstid. En mavepuster i den hårde afdeling både for den enkelte og for organisationen. Helt uhyrligt at en socialdemokratisk ledet regering står i spidsen for et lovindgreb, der afskaffer en faglig organisations mulighed for at indgå aftaler med arbejdsgiveren om arbejdstid og samtidig har den frækhed at kalde lovindgrebet for afbalanceret. Vi må konstatere, at troen på et minimum af rimelighed og retfærdighed har lidt et alvorligt knæk. Konflikten var på helt ulige vilkår mod en statsmagt og KL, der på forhånd havde foretaget en kobling mellem nogle arbejdstidsregler, hvor lærerne bliver presset til større tilstedeværelse samt at yde flere undervisningstimer, og en folkeskolereform, hvor eleverne får flere undervisningstimer. Arbejdstid I loven blev det fastsat, at den nuværende arbejdstidsaftale løber uændret videre indtil 31. juli Herefter er der principielt ikke mange regler. Lærerne og børnehaveklasselederne har ens vilkår: Der skal som udgangspunkt arbejdes 37 timer om ugen svarende til 7,4 timer pr. arbejdsdag. I den nugældende aftale vil arbejdet højst kunne placeres på 209 dage. En sådan regel findes ikke i loven. Arbejdet kan placeres på alle hverdage minus feriedage og helligdage. Juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag samt 1. maj er også arbejdsdage. 3

4 Arbejdstiden skal drøftes mellem lederen og læreren. Der er ikke fastsat en bestemt tid til forberedelse af undervisningen. Arbejdstiden regnes fra det tidspunkt, man skal møde, til det tidspunkt hvor arbejdspladsen forlades. Pauser af under ½ times varighed medregnes i arbejdstiden. Der skal som i dag udarbejdes en opgaveoversigt. Denne udarbejdes i dialog mellem lærer og leder. Opgaveoversigten er dog ikke et bindende tilsagn, men hvis der er behov for ændringer, så skal der ske drøftelser mellem leder og lærer. Aldersreduktion på 175 timer fjernes gradvist. Den bevares kun uændret for ansatte, der er fyldt 57 år 31. juli 2013, mens ansatte, der er fyldt 50 år (men ikke 57 år) 31. juli 2013 kan få nedsat tid med 175 timer. De pågældende skal dog bære en nedgang i lønnen, men ikke i pensionsoptjeningen. Med udsigten til at en endnu større del af arbejdstiden skal tilbringes på skolen, har KLF stillet krav om fx lærerarbejdspladser, adgang til telefoner, computere og velfungerende trådløse netværk m.v. Regeringen har i lovforslaget omtalt, at der er nogle særlige værnsregler, der skal beskytte de ansatte lærere mod det grænseløse arbejde, når der nu ikke længere findes faste regler for fx forberedelsestid. Værnsreglerne er dog meget vage. I Borgerrepræsentationen blev det 23. maj vedtaget, at der skulle indledes en dialog med de faglige organisationer om en aftale om arbejdsforholdene i folkeskolen. Det blev nævnt, at en aftale kunne indeholde værnsregler, rammer for samarbejde og arbejdsmiljø. På den baggrund er der siden sommerferien afholdt en række møder med BUF s direktion. Her har det været foreningens udgangspunkt, at værnsreglerne i givet fald skal være mere forpligtende og ikke bare være gode intentioner og hensigtserklæringer. I skrivende stund er det ikke til at afgøre, hvad der kommer ud af disse drøftelser. Men at hele lovindgrebet er en stor spareøvelse for at få mere undervisningstid ud af lærerne, kan tydeligt ses i forvaltningens egne beregninger. 130 mio. kr. er besparelsen i 2015, som er det første hele kalenderår med et højere undervisningstimetal. Sammen med besparelsen på aldersreduktionen vil det svare til, at hver lærer skal yde ekstra undervisning for mere end kr. pr. år. Da timetallet til eleverne udvides, medfører denne meget store besparelse dog ikke, at der vil ske afskedigelser blandt lærere og børnehaveklasseledere. Løn Der er ikke de store lønstigninger i vente frem til 31. marts Det nuværende fritvalgstillæg, hvor man kan vælge mellem pension eller løn, øges 1. januar 2014 fra 0,3 % til 0,6 %. Det drejer sig dog kun om ca. 100 kr. ekstra om måneden. Kompensation for udfasning af aldersreduktionen I stedet for aldersreduktionen ydes fra 1. august 2014 en kompensation for overenskomstansatte: kr. i årligt grundbeløb (p.t. 297,99 kr. pr. måned). Tillægget er pensionsgivende med 17,3 % for overenskomstansatte. Tjenestemænd: kr. i årligt grundbeløb (p.t. 345,87 kr. pr. måned). Tillægget er ikke pensionsgivende for tjenestemænd. Forskellen i tillæggenes størrelse skyldes pensionen. KTO aftalte lønstigninger Ved de generelle forhandlinger er der desuden aftalt følgende lønstigninger: 1. april 2013: 0,5 % 4

5 1. oktober 2013: 0,2 % (skøn), 1. januar 2014: 0,5 % 1. oktober 2014: 0,71 % (skøn). 2. Københavns Kommunes Økonomi Københavns Kommunes budget 2013 og 2014 Københavns Kommune har en god økonomi. På trods heraf sker der fortsat besparelser. Der kommer årligt nye indbyggere til kommunen, og København har et kraftigt stigende skattegrundlag. Desværre er kommunen bundet af KL s økonomiaftaler med regeringen, der dikterer nulvækst og forhindrer København i at bruge flere penge trods et stigende indbyggertal og et socialt udgiftspres, der er væsentligt større end i det øvrige land. Den gode økonomi har også betydet, at der er afviklet gæld for 200 mio. kr. i København har siden 2000 effektiviseret driften med 1 % om året, og serviceudgiften pr. indbygger i kommunen er på linje med resten af landet, og det på trods af Københavns mange sociale udfordringer. København effektiviserer hvert år for ¼ mia. kroner, og heraf bidrager BUF som den største forvaltning med 86 mio. kr. Der er grænser for, hvor meget der kan effektiviseres, uden at det går ud over kernedriften og medarbejdernes arbejdsmiljø i København er grænsen nået. Ligesom der kommer flere indbyggere til kommunen, kommer der også flere elever i skolerne. Der vil de kommende år skulle skabes plads til omkring nye elever om året. BUF s økonomi presses af, at forvaltningen selv skal bære udgiften til stigende overenskomstpensioner samt af den kommunalt besluttede effektiviserings rammebesparelse og af den reducerede kommunale serviceramme aftalt ved de nyligt afsluttede forhandlinger mellem KL og regeringen. Børne- og Ungdomsudvalget/BUU har, for at holde rammen for budget 2014, fremsendt besparelser på godt 80 mio. kr. Med betydning for skoleområdet er der en besparelse på ejendomsområdet (gårdmænd og rengøring) på 15,4 mio.kr., besparelse på UU vejledningen på 1 mio. kr. og ophør af heldagsskoleaftalen, der betyder en besparelse på 4,9 mio. kr. På positivsiden er rammen til anlæg udvidet, og det vil give København et tiltrængt økonomisk råderum til byggeri på skoleområdet, så der bliver plads til de mange nye elever. KLF har sammen med Skole og Forældre, København inviteret til budgetmøder med politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget. Her har vi blandt andet fremført ønske om to børnehaveklasseledere i børnehaveklasserne, reduktion af de mange klasser med høje klassekvotienter og en opnormering af antallet af talehørelærere. Desuden har vi diskuteret vilkår for inklusion i de meget store københavnske skoleklasser. KLF s budgetgruppe med bestyrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter har løbende fulgt budgetprocessen og bidraget med forslag til prioriteringer og aktiviteter. Det er forventeligt, at en del af det økonomiske råderum, der opstår blandt andet på grund af forvaltningernes effektiviseringsbidrag, vil indeholde prioriteringer på grund af Folkeskolereformen. 5

6 Det kunne eksempelvis være lærerarbejdspladser, en udvidelse af skolemad (også eftermiddagsmad), faciliteter til bevægelsestid og kompetenceudvikling af lærere og pædagoger. Københavns samlede budget 2014 vedtages af Borgerrepræsentationen i starten af oktober. 3. Pædagogiske forhold Folkeskolereformen I skrivende stund er lovforslaget til folkeskolereformen sendt i høring. Det er en reform med mange diffuse og løst formulerede vendinger og nye tiltag, der ikke udspringer af forskningsmæssig viden men af ønsker, drømme og synsninger. Regeringens politik har hidtil været, at reformer skal være finansieret. Det er skolereformen ikke. Reformen hænger uløseligt sammen med kommunernes budgetter. Størstedelen af finansieringen skal findes ved, at lærerne skal undervise flere lektioner. Det hedder sig, at lærerne ikke skal arbejde mere, blot effektivisere med ca. 10 %. I København budgetteres der med ca kr. om året pr. lærer i effektivisering, 70 flere undervisningstimer pr. år i gennemsnit pr. lærer svarende til 734 timers undervisning pr. lærer i gennemsnit. Det svarer til 24,5 lektioner plus den understøttende undervisning. Vi kan jo som forening spørge, om det er Københavns Kommunes ambition at leve op til KL s forhandlingsleder Michaels Zieglers drømme, eller om København har højere og bedre ambitioner på den københavnske folkeskoles vegne. Finansieringen dækkes ud over en forøgelse af lærernes undervisningstid ved reducering i åbningstiden i fritidstilbud samt en lille statslig kompensation. I BUF s budget afsættes der penge til anlæg af lærerarbejdspladser på skolerne, plads til morgenåbent og madfaciliteter på skolerne. Til dette ønskes 44 mio. kr. svarende til langt under 1 mio. kr. pr. skole. Det er slet ikke nok til tidssvarende lærerarbejdspladser. Der ønskes ca. 50 mio. kr. til efteruddannelse over de næste fem år, svarende til 10 mio. kr. i gennemsnit om året. Det er mindre end, hvad et halvt sommeruniversitet koster. Det er et underfinansieret forsøg på at leve op til folkeskolereformens mål om, at alle lærere skal have linjefag i de fag, de underviser i Der ønskes endvidere midler til gratis anvendelse af læringsmiljøer uden for skolen. Loven dikterer, at timetallet hæves i skoleåret 14/15 til 28 timer for klasse, 30 timer i klasse og 33 timer i klasse (hvis elever fravælger lektiehjælp). Efter næste folketingsvalg forventes timetal til 30 timer i klasse, 33 timer i klasse og 35 timer i klasse. Der skal være understøttende undervisning og bevægelse, idræt og motion. Der er ikke noget timetal på fordelingen af lektioner og understøttende undervisning. Fagenes minimumstimetal er for de fleste fag droppet. Der lægges i kommuneaftalen mellem KL og regeringen op til, at understøttende undervisning skal varetages 50 % af lærerne og 50 % af pædagogerne. Der lægges ikke op til særskilt tid til forberedelse af den understøttende undervisning. Det er meget uklart, hvordan den understøttende undervisning skal foregår, og hvad indholdet skal være. Der kommer engelsk i 1. klasse og tysk/fransk fra 5. klasse. Efteruddannelse af lærere til undervisning haster. Det er endnu et behov for efter- videreuddannelse og en udfordring for skolernes organisering. Alt i alt mange nye tiltag, der er defineret skarpt økonomisk, men i det praktiske og pædagogiske lader meget tilbage at diskutere og finde ud af. 6

7 KLF har ikke forhandlet med forvaltningen på nuværende tidspunkt, men deltaget i møder med forvaltningen og politikere om skolereformen, hvor der drøftes synspunkter om alle de løse ender. Læser i verdensklasse 19. december 2013 var der aktion Læser i verdensklasse foran mange af de københavnske folkeskoler. Om morgenen blev forældre og elever mødt af skolens lærere, der gav badges til eleverne og løbesedler til forældrene. Det var en markering af, at de danske elever i 4. klasserne i en ny international læse- og matematikundersøgelse fra Timms og Pearls klarede sig flot, de kom på en 5. plads i læsning. Undervisningsministeren, KL og de øvrige politikere var på det tidspunkt i fuld sving med at nedgøre folkeskolen som opvarmning til OK-forhandlingerne. Et så positivt resultat for danske elever, syntes ikke at passe ind i deres plan, så de forbigik det flotte resultat i tavshed skammeligt! Aktionen blev en succes på trods af diverse problemer med at få badges ud til alle skoler til tiden. Den blev taget godt imod af elever og forældre. Aktionen bredte sig til flere af kredsene i hovedstadsområdet. Inklusion Skoleverdenen er præget af inklusion, og på trods af en visionær BUF politik opleves dagligdagen som særdeles udfordrende på skolerne. Opgaven med at inkludere elever med særlige behov kræver viden, uddannelse, resurser i klassen og tid til samarbejde. Det er svært i klasser, der nu er oppe på i gennemsnit 22,6 elever per klasse. Den gennemsnitlige klassekvotient for den almene folkeskole klasse har været støt stigende siden Der er i 2012 i gennemsnit 2 elever mere i hver klasse sammenlignet med Klassekvotienten er steget fra 22,1 elever i 2011/12 til 22,6 elever i 2012/13 i de almene klasser. Dette indikerer også, at en stor del af de marginale elever er kommet i eksisterende klasser. BUF s regnskabsprognose viser et mindreforbrug på 34,3 mio. kr. på specialområdet. Hovedårsagen til dette er et etableringsefterslæb på ca. 33,0 mio. kr. fordelt på 116 pladser på specialskoler og 4 pladser i specialklasserækker. Hvorvidt der er tale om et fald i serviceniveau, eller om inklusionen har båret frugt, således at behovet for specialpladser er faldet, er ikke blevet analyseret. I forbindelse med Specialreform 2.0 har der været et stort fokus på at øge inklusionen. KLF har deltaget i samarbejdet omkring planlægning af en konference om inklusion i foråret 2013, men pga. lockouten blev den udskudt til skoleår På konferencen vil vi gerne drøfte Flextilbud, inklusionspædagog i skolerne, Stærkt samarbejde og resursecenter. Det er indtil nu umuligt at vurdere, hvorvidt inklusionen fungerer, og hvor mange elever der reelt er inkluderet i skolerne. Udmeldingen fra forvaltningen i forbindelse med Specialreform 2.0 var, at skolerne i gennemsnit kun skulle inkludere 3-4 specialeelever. Men det er ikke sådan det opleves på skolerne. Lærerne mærker et klart misforhold mellem, hvor mange elever der inkluderes i almene klasser, og hvor mange resurser der gives til arbejdet med inklusion. 7

8 Integration BUF har i sommer sammen med SOF vedtaget en sammenhængende Børne- og Ungepolitik som sætter ambitiøse mål for dette arbejde i begge forvaltninger. Politiken kan afhjælpe mange af de problemer, der er ved at have to forvaltninger med til tider overlappende opgaver. I BUF er der behov for en forvaltningsenhed med specialviden, der kan tage sig af byens tosprogede elever. En enhed der skal udvikle tosprogsområdet og støtte og vejlede arbejde med at hjælpe forældre, lærere og skoler. Der skal sættes fokus på de udfordringer, der er med undervisningen af de store drenge, mange af dem tosprogede, og hjælpe med at de kommer videre i ungdomsuddannelserne. Ressourcesvage familier bør have hjælp til at komme gennem systemerne, så forældrene skal kunne støtte deres børn både fagligt og socialt. Koordineringen af modersmålsundervisningen i BUF er stærk kritisabel. Elevlister forsvinder, efter at de er indberettet fra skole til forvaltningen. Det manglende overblik over elevtallet gør planlægning af modersmålshold stærkt uhensigtsmæssig. Den manglende koordinering af indsats har medvirket til, at antallet af elever som modtager modersmålsundervisning er faldende år efter år. Sommeruniversitet, efter- og videreuddannelse og jobrotationsprojekt Efter-videreuddannelse er for de fleste lærere og børnehaveklasseledere efterhånden blevet lig med tre dage på sommeruniversitet. Der uddannes stadig forskellige vejledere fx læsevejledere og AKT vejledere. Men skolernes økonomi er efterhånden så presset, at efteruddannelse af lærere og børnehaveklasseledere ikke kan prioriteres. Igen i år er der afholdt sommeruniversitet. Det er tydeligt, at forvaltningen har lyttet til den kritik, der fremkom efter sidste års sommeruniversitet. Der har været en bedre tilmeldingsprocedure, og der har været mere sammenhængende forløb for deltagerne. Der er dog stadig alt for mange tilbagemeldinger om for ringe udbytte, specielt set i lyset af at det for mange læreres vedkommende er det eneste efteruddannelse tilbud, der gives. Vi ser frem til forvaltningens centrale evaluering og den efterfølgende debat. KLF deltager i en følgegruppe. Foreningen har tidligere fremført ønske om, at sommeruniversitetet skulle være en del af en samlet efteruddannelsesplan for den enkelte lærer. 4. Faglige forhold Nyuddannede lærere Glædeligt er det at konstatere, at ledigheden generelt er faldet, og at en hel del flere nyuddannede end på samme tid sidste år er i arbejde. Noget af årsagen er en følge af lockouten, hvor der i dette skoleår skal læses et antal erstatningstimer på skolerne. Der er fortsat afgørende for KLF at stå fast på, at der i ansættelsesudvalgene prioriteres således, at det er læreruddannede, der ansættes i ledige lærerstillinger. 8

9 KLF sender et fyldigt velkomstmateriale ud til alle nye medlemmer. Desuden afholdes der et årligt internat for nyuddannede på en kursusejendom med fokus på dagligdagen som nyuddannet, kollegialt samvær samt ro og forkælelse. I dette skoleår afholdes kurset januar 2014 på Bautahøj. Pensionistafdelingen Pensionistafdelingen er en stor og særdeles aktiv medlemsgruppe i KLF. Bestyrelsen består af: Marcus Marcussen (formand), Kjeld Dahl (næstformand), Hanne Billing, Erik Koblauch, Dorit Ljungstrøm, og Kirsten Staun. Formændene har i år ikke været på valg som den øvrige bestyrelse, der blev genvalgt. Bestyrelsen arrangerer en række rejser, udflugter, foredrag, har fast sangkor mv. Der er stor søgning og ofte venteliste. KLF arrangerer i samarbejde med pensionisternes bestyrelse hvert andet år et medlemskursus på Frederiksdal, og hvert andet år en lejrskole med én overnatning til en af vores kolonier. I år gik turen til Næsby Strand. Desuden afholdes igen i år og med stor tilslutning en kursusrække i it/digitale medier på Utterslev Skole. Den årlige julefest afholdes igen i år i Charlottehaven. Datoen er i år 2. december. Man kan orientere sig på foreningens hjemmeside, i KK eller ved at kontakte pensionisternes bestyrelse. Arbejdsledige KLF har en del arbejdsledige medlemmer. Det skyldes dels Københavns status som uddannelsesmetropol med tre læreruddannelsessteder i Hovedstadsområdet, og dels de massive nedskæringer der de senere år har ramt hele den offentlige sektor. De seneste A-kasse tal fra 26. august viser, at 388 er tilmeldt jobcenteret i København, og at der heraf er 168 dimittender. Der er for skoleåret 13/14 aftalt et jobrotationsforløb med forvaltningen, hvor fastansatte lærere får et 12 ugers uddannelsesforløb og arbejdsledige et midlertidigt job. Foreningen er tilfreds med, at forvaltningen på den måde tager et samfundsmæssigt ansvar og samtidig råder lidt bod på efteruddannelsesefterslæbet. Når kun 18 skoler har meldt sig skyldes det formodentlig, at skolerne skulle betale kr. for at være med. Foreningen vil evaluere initiativet med forvaltningen. Lærernes A-kasse indførte sidste skoleår en ny og effektiv jobformidlingsservice. Denne service betyder, at en skole efter kontakt med A-kassen inden for 24 timer vil blive kontaktet af en konsulent. På baggrund af skolens behov kontakter A-kassen jobsøgende med de nødvendige kompetencer, og der vil hurtigt kunne ske en ansættelse. Foreningen håber, at den ny A-kasse service vil medføre, at der også til de midlertidige stillinger ansættes læreruddannet personale. Der er informeret om A-kassens praksis i TR-udsendelse nr /13. TR-udsendelserne kan findes på KLF s hjemmeside. Foreningen har det forløbne år deltaget i netværksarbejde for gruppen af arbejdsledige i KLF. Der har været afholdt jævnlige møder og møder i samarbejde med A-kassen. Netværket har været en god sparring til KLF s arbejde i forhold til gruppen af arbejdsledige, men møderne har ikke været et tilløbsstykke, typisk med 3-6 deltagere. Samtidig er der sket det positive, at netværksdeltagerne er kommet i arbejde. Foreningen vil fortsat støtte oprettelse af netværk og efterfølgende deltage i dette arbejde, såfremt der viser sig at være interesse for det. KLF vil stadig, i samarbejde med Lærernes 9

10 A-kasse, afholde møder for arbejdsledige medlemmer, hvor der orienteres om regler og om A- kassens og fagforeningens tilbud. Møderne vil blive annonceret på foreningens hjemmeside. Endelig har forårets lockout medført, at mange skoler skal ansætte lærere for at kompensere eleverne for den mistede undervisning. Så i modsætning til de sidste år er der efter sommerferien ansat en større gruppe lærere i kommunen. Balanceprojektet Arbejdspresset er vokset i folkeskolen de senere år. Det har kunnet ses i antallet af afskedigelser på grund af langvarig sygdom og et stærkt stigende antal tidlige pensioneringer. Balanceprojektets hovedformål er at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på basis af uafhængig videnskabelig intervention og analyse. Projektet gennemføres af Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og har til formål at indkredse metoder til at sikre og forbedre arbejdsevnen, til at øge fastholdelse af medarbejdere og mindske sygefraværet blandt folkeskolelærere og børnehaveklasseledere med nedsat psykisk velbefindende. Ud over penge fra staten (satspuljemidler), som primært går til NFA s arbejde, har BUF og Lærernes Pension bidraget med større beløb. KLF har sammen med skolelederne i SKK været aktivt inddraget i processen med at tilrette projektet til københavnske forhold. Der er tilmeldt 18 skoler, hvor nogle er interventionsskoler og andre referenceskoler. I løbet af projektet vil alle deltagende skoler få uddannet Trioen skolelederen, TR og AMR. Vores håb er, at det vil føre til forbedringer af arbejdsmiljøet allerede i løbet af processen. De endelige resultater vil først foreligge i oktober 2015, men foreningen har store forventninger til projektets betydning for fastholdelse af medlemmer og for øget fokus på arbejds- og balancebetingelser i skolen. Foreningen er repræsenteret i en følgegruppe, hvor der også er repræsentanter for skoleledere, TR ere og AMR ere fra de deltagende skoler. Arbejdsmiljø Skoleåret 2012/13 har været præget af et udsædvanligt hårdt pres på medarbejdernes arbejdsmiljø blandt andet på grund af lockout og skolereform. KLF har et godt samarbejde med de øvrige kredse i Hovedstaden Øst om arbejdsmiljøproblemstillinger. Her bliver blandt andet udvekslet erfaringer med arbejdsmiljøinitiativer og støtte til AMR og TR i forhold til arbejdsmiljøområdet på skoler og institutioner. Foreningens faglige udvalg har sidste skoleår, lige som tidligere år, afholdt møder med arbejdsmiljørepræsentanterne i de fem områder og i specialskoleområdet. Det har været møder med gode diskussioner samt sparring om væsentlige arbejdsmiljøproblemstillinger. En række skoler og institutioner har modtaget påbud fra Arbejdstilsynet, som der skal handles på. Både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø har været genstand for påbud. KLF følger udviklingen på de pågældende skoler og institutioner. KLF er meget opmærksom på et øget behov for samarbejde mellem AMR og TR som følge af den nye MED-aftale. 10

11 MEDindflydelse, MEDbestemmelse og MEDansvar 28. maj underskrev organisationerne og lederne en MED-aftale for Børne- og Ungdomsforvaltningen. Der er enighed om, at MED- aftalen er ambitiøs, og at den stiller store krav til arbejdsmiljøarbejdet og samarbejdet i organisationen. MED-aftalen har været et år undervejs, og der har blandt andet været en høringsproces for skoler og institutioner og dialog i områderne og Hovedarbejdsmiljøudvalget. MED-aftalen i BUF har som konsekvens, at samarbejde og arbejdsmiljø samles i et enstrenget system, og det medfører, at AMR får en central placering i MED-organiseringen lokalt og centralt. De tre nuværende niveauer reduceres til to, så der i den nye organisation i BUF er et HovedMED og et LokalMED. Der vil den kommende periode være en stor uddannelsesopgave. Alle medlemmer i MEDorganisationen skal have en MED-uddannelse, og der er lagt vægt på, at det lokale MED-udvalg gennemfører uddannelsen sammen. For at sikre fælles ansvar for arbejdsmiljøområdet skal den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse også gennemføres af formand og næstformand i LokalMED. 5. Københavns Lærerforenings Kolonier Sommerkolonierne Koloniernes 114. sæson gik utroligt godt. Der var mindre hjemve og ikke mange problemer på de enkelte kolonier, hvilket ud over dygtige koloniledere nok, i høj grad må tilskrives det dejlige sommervejr, da juli blev den fjerdetørreste og næstmest solrigeste måned siden På kolonikontoret har der som bekendt været personaleudskiftninger på næsten alle pladser i indeværende år, så det er vel også på sin plads at give en applaus til personalet, der i deres første sæson, har afviklet sommerkolonierne med lange arbejdsdage med stor succes. I år deltog elever på et koloniophold, og den kendte feriekoloni ofte med skolens egne lærere har langt det største tag i eleverne med deltagere. På dyrekolonien deltog 642, mens 259 børn var på idrætskoloni. Teaterkolonien fik plads til 116, naturkolonien 40 og billedkolonien 79. Stor venteliste Også i år var presset på sommerkolonierne meget stort børn ansøgte om plads på en sommerkoloni, men af økonomiske årsager måtte sparekniven tages i brug. 7 kolonihold måtte skæres fra, så antallet af hold dette år blev 87, mod 95 hold i 2012 og 99 hold i Denne nedskæring betød desværre en ekstraordinær stor venteliste på mere end børn, der til sidste koloniafgang håbede på en afbudsplads. En del kom da også med på et afbud, så ventelisten kom ned på 887. Den nu tidligere Børne- og ungdomsborgmester Anne Vangudtalte, at hun ville se på koloniernes økonomiske problemer, da det ikke er acceptabelt med så stor en venteliste. Kolonierne håber på en forøgelse af det kommunale tilskud i 2014, så flere børn får mulighed for at deltage i koloniernes sommertilbud. 11

12 Udlejningen og bygningerne I 2012 var der gæster, der besøgte kolonierne via udlejningen, og hvis man medregner sommerkoloniernes elever og personale, var årets gæsteantal samlet set omkring Den kostbare ombygning af Klitstuen og den totale modernisering af Feriegårdens spisesal samt en udbedring af den stormskadede kystsikring på Østersøen for et par år siden, har stadig en negativ effekt på koloniernes økonomi, da vedligeholdelsen af de øvrige bygninger blev sat på stand by, og i dag trænger til renovering. Det er derfor blevet besluttet at afhænde kolonien Henne Bad, således at indtægterne herfra kan anvendes til nødvendige vedligeholdelsesarbejder på de øvrige kolonier. 6. Foreningen Samarbejdet med DLF s kredse i hovedstadsområdet KLF har et velfungerede samarbejde med kredsene i Hovedstaden Øst, HØ. Vi deltager i møder i Formands- og Næstformandsforum, Arbejdsmiljøforum, Kursusforum og Pædagogisk Udviklingsforum. Det er et samarbejde, der giver inspiration til foreningens daglige og strategiske arbejde, og som også konkret udmønter sig i eksempelvis kursustilbud til foreningens tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. KK Det er nu andet år, at bladet udkommer ti gange årligt, men sideløbende bringes også nyheder og artikler på hjemmesiden klfnet.dk. Den kombination suppleret med sms og facebook viste sig ualmindelig effektiv og slagkraftig under forårets lockout, hvor vi hurtigt kunne nå ud til medlemmerne. KK 4 udkom som et temanummer om konflikten og de mange kreative aktioner, som aktive medlemmer satte gang i. Et andet tema, der har været behandlet udførligt i bladet, er inklusion set fra mange vinkler her og i udlandet. Der er et mægtigt skred i medieverdenen i disse år. Talrige trykte blade lukker ned og genopstår i digitale variationer, hvorved udgifter til trykning og distribution kan spares. Også i foreningen overvejer vi bladets fremtid, og hvordan vores midler udnyttes mest effektivt. Øvrige medier og foreningens kommunikationspolitik Forårets konflikt demonstrerede, at vores satsninger på kommunikationsområdet har været rigtige. Overgangen til månedsudgivelse af KK har frigjort midler og kræfter til moderniseringen af hjemmesiden, klf-tv og aktiv brug af facebook. Vi havde ikke i vores vildeste fantasi forestillet os at få mere end venner på facebook og en livlig kommunikation og debat. Anvendelse af det sociale medie parret med brug af sms-servicen gjorde, at vi i løbet af få timer kunne mobilisere folk til deltagelse i diverse aktioner og happenings. Den erfaring skal vi bygge videre på. Vi kan se, at mange herunder politikere følger os, hvilket betyder, at vi får vores budskaber ud på en hurtig og effektiv måde. 12

13 Det kan naturligvis forbedres og kræver, at både facebook og hjemmesiden hele tiden holdes levende og interessant blandt andet med videoer. 1. september aftaltes en seniorordning med redaktør Peter Garde, der fremover kun har ansvaret for KK samtidig med, at han fortsætter med at levere stof til hjemmesiden. Ansvaret for denne overtager Jan Klint Poulsen, der samtidig skal sikre forbindelsen til bladet blandt andet med videoer, der giver en ekstra dimension til artiklerne, til facebook, sms-service og evt. andre digitale platforme. KLF ønsker at komme i kontakt og dialog med så mange medlemmer som muligt. For at det skal lykkes, skal vi anvende så mange tilgange som muligt. Bestyrelsen vil derfor videreudvikle kommunikationspolitikken med et vågent øje for medlemmernes forskellige behov og for den nødvendige trimning af økonomien, der er en følge af fusionen med DLF. Netværk Som moderne organisation arbejder vi i en lang række netværk formelle som uformelle. På kommunalt plan har vi et tæt samarbejde i Fællesrepræsentationen KFF med de øvrige 41 fagforeninger, der rummer alle grupper af ansatte i byen. Sammen er vi med til at påvirke såvel politikere som administration fx i forhold til tillidsdagsordenen, som vi har været en stærk drivkraft i. KFF arrangerer blandt andet sammen med rådhuset årlige møder, hvor alle TR ere møder de syv borgmestre. Det er KFF s bestyrelse, hvor KLF s formand har sæde, der er arbejdstagersiden i det centrale samarbejdsorgan CSO, der behandler emner, som er fælles for to eller flere af de syv forvaltninger med de syv borgmestre på den anden side. Der er jævnlige kontakter til politikere fra forskellige partier især i vintermånederne, hvor der indsamles idéer til det kommende kommunebudget, men også i forbindelse med aktuelle sager som fx folkeskolereformen. KLF s formandsskab har jævnlige møder med direktionen, med folk i BUF og med skolelederforeningen SKK, BUPL og LFS. Internt deltager foreningens bestyrelsesmedlemmer i møderne for TR erne i områderne for at vide, hvad der rør sig og for at orientere om foreningens aktiviteter og politikker. Sekretariatet har ligeledes et stort netværk, der tjener til at løse mange sager på fornuftig vis. KLF lever af at have solide kontakter overalt og have en stor troværdighed både for at kunne løse politiske opgaver og for at hjælpe det enkelte medlem. Områdesamarbejde TR s samarbejde og gensidige sparring i byens 5 områder samt specialskolerne er af meget stor betydning for foreningens fagpolitiske styrke og sammenhængskraft i København. Skolelederne i områderne har et tæt samarbejde, og der er ingen tvivl om, at når TR samarbejder på samme vis, så er det ikke blot muligt at påvirke, men også at ideudvikle og skabe grundlag for nye dagsordner ift. skoleudvikling, arbejdstilrettelæggelse, arbejdsmiljø mv. KLF s bestyrelse er fordelt på de 5 områder og specialskolerne, således at der til møderne altid deltager mindst én fra bestyrelsen. Tilknytningen og samarbejdet er i meget høj grad med til at kvalificere bestyrelsens arbejde 13

14 Nye Medlemsgrupper I forbindelse med fusionen med Danmarks Lærerforening, hvor det blev aftalt, at Københavns Lærerforening skulle være en almindelig kreds i DLF, blev det også aftalt, at de lærere, der er ansat på de private gymnasiers grundskoler i Københavns Kommune, skal flyttes fra Frederiksberg Lærerforening, hvor de hidtil har været organiseret, til KLF. Det blev aftalt, at overgangen sker 1. januar 2014, så det betyder, at Københavns Lærerforening fra den dato kan sige velkommen til ca. 150 nye medlemmer fra Niels Steensens Gymnasium, Det frie Gymnasium, Sankt Petri Skole, Ingrid Jespersens Skole og N. Zahles Skole. Københavns og Frederiksbergs lærerforeninger samarbejder om at gøre overgangen så smidig som muligt. 1. maj i Lærernes telt Københavns Lærerforening var 1. maj initiativtager til Lærernes telt i Fælledparken. Sammen med kredsene i hovedstadsområdet og Uddannelsesforbundet var et tætpakket program, med taler, underholdning og musik skruet sammen. I vort lille og meget velbesøgte telt var blandt andet tale af Anders Bondo og underholdning ved Anne Marie Helger. Det var en mindeværdig 1. maj, vejret var fantastisk, og der var stor støtte og opbakning til os efter den netop overståede lockout og regeringens overgreb. Samtidig var der tydelig kritik til S og SF, der på den store scene i Fælledparken var repræsenteret ved Frank Jensen og Annette Wilhelmsen. Grillarrangementet Oven på et skælsættende og særdeles turbulent skoleår besluttede bestyrelsen, at der var behov for at afslutte året med en hyggelig sammenkomst i foreningens have. Mandag 24. juni fra kl gæstede ca. 200 medlemmer Frydendalsvej 20, hvor der var grill og fadøl i lange baner. Konklusionen på den efterfølgende evaluering pegede entydigt på, at et sådant arrangement i KLF som afslutning på skoleåret bør blive en tradition. Derfor er foreningens medlemmer hjertelig velkomne torsdag 19. juni 2014 mellem til grill og hygge i haven. 14

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 16.00 18.00 på Pilehaveskolen Derefter spisning for tilmeldte. Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

Folkeskolereformens økonomi

Folkeskolereformens økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL!

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Regelforenkling med større frihed til kommuner og skoler Forenkling af elevplanerne Forenkling af Fælles Mål Enklere styring af timetallet

Læs mere

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener FLF om LØN Lærerarbejdet er lige værdigt og ligeværdigt. Det skal lønnen afspejle. Lønprofilen for medlemmer

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36777014 email: 014@dlf.org www.dlfkreds14.dk 19. februar 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde

Læs mere

DLF for alle medlemmer

DLF for alle medlemmer DLF for alle medlemmer Øget fokus på de mindre medlemsgrupper Mit navn er Erik Cloyd Ebsen og jeg er kandidat til Hovedstyrelsen. Jeg er medlem af Aarhus Lærerforenings styrelse samt formand for Foreningen

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet 17. december 2012 Af Jan Trojaborg, formand

Referat af bestyrelsesmødet 17. december 2012 Af Jan Trojaborg, formand Referat af bestyrelsesmødet 17. december 2012 Af Jan Trojaborg, formand OK 13 og folkeskoleændringerne Bestyrelsen drøftede endnu en gang de alvorlige udsigter for OK 13. I Danmarks Lærerforening er der

Læs mere

HØRING Folkeskolereform faglig udmøntning

HØRING Folkeskolereform faglig udmøntning www.blivhoert.kk.dk 15. januar 2014 HØRING Folkeskolereform faglig udmøntning Det er en fastslået kendsgerning, at forudsætningen for en reforms succes er medinddragelse af det berørte personale. Det bliver

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Bilag 2 Økonomiske forudsætninger og finansiering af elementerne i læringsreformen i Hillerød Kommune

Bilag 2 Økonomiske forudsætninger og finansiering af elementerne i læringsreformen i Hillerød Kommune Nedenfor følger en beskrivelse af de økonomiske forudsætninger og finansieringen af implementeringen af læringsreformen i Hillerød. Forvaltningen har igennem dialog med skoleledere sammenfattet en evaluering

Læs mere

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 1 Kolofon Foto Stengård Skole, april 2014 Kirsten Haase Layout GPV Produktion Gladsaxe TSL 2 Indledning Gladsaxe Kommune, Skolelederforeningen

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Målsætning for skolevæsnet... 3 Samarbejdet om forståelsespapiret et fælles ansvar... 3 Samarbejde lokalt på skolerne...

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau.

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau. FORHÅNDSAFTALE mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Lærerforening om løn for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskoler pr. 1. august 2014 KAPITEL 1 Generelle bestemmelser 1 Aftalens

Læs mere

Det bærer i den grad præg af at beslutningstagerne ikke aner, hvad der foregår i det daglige arbejde på skolerne.

Det bærer i den grad præg af at beslutningstagerne ikke aner, hvad der foregår i det daglige arbejde på skolerne. Beretning 2015. De forløbne år har været de mest turbulente i foreningens nyere historie. Arbejdsgiverne er målrettet gået efter at stække lærernes muligheder for indflydelse. De har frataget foreningens

Læs mere

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Formål Formålet med skolereformen er at sikre en højere faglighed gennem en sammenhængende skoledag og bedre undervisning. Således skal

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

FORSTÅELSESPAPIR OM VÆRNSREGLER FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE I KØBENHAVNS KOMMUNE

FORSTÅELSESPAPIR OM VÆRNSREGLER FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE I KØBENHAVNS KOMMUNE FORSTÅELSESPAPIR OM VÆRNSREGLER FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE I KØBENHAVNS KOMMUNE Vedtagelsen i Borgerrepræsentationen om forhandlinger vedrørende værnsregler skal ses i lyset af lovindgrebet i

Læs mere

Før du søger job i Vejen kommune

Før du søger job i Vejen kommune Før du søger job i Vejen kommune Fakta om arbejdstid/forhold i Vejen kommune: 1. Den gennemsnitlige månedlige nettoløn for lærere og børnehaveklasseledere i Vejen kommune er 32.397 kr. (KRL.DK, juni 2015).

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

OK 13. Afdeling: PMF Fyn, 906. Tema Krav Bemærkninger. KRAV, DER ØNSKES FORHANDLET OG AFTALT FÆLLES FOR FOA s OVERENSKOMSTER

OK 13. Afdeling: PMF Fyn, 906. Tema Krav Bemærkninger. KRAV, DER ØNSKES FORHANDLET OG AFTALT FÆLLES FOR FOA s OVERENSKOMSTER OK 13 Afdeling: PMF Fyn, 906 KRAV, DER ØNSKES FORHANDLET OG AFTALT FÆLLES FOR FOA s OVERENSKOMSTER Tema Krav Bemærkninger Anerkendende ledelse, evt. som fælles tværgående projekt Begrebet anerkendende

Læs mere

OK 15 Arbejdstid. En tidlig status april 2015

OK 15 Arbejdstid. En tidlig status april 2015 OK 15 Arbejdstid En tidlig status april 2015 Michael Ziegler: En speciel aftale Aftaler eller ej?! "Vi vil bakke loyalt op om den aftale, vi har lavet og bakke loyalt op om de 15 punkter, vi har aftalt

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Formandens beretning 2015

Formandens beretning 2015 Formandens beretning 2015 Den skriftlige beretning er en fortælling om fortiden hvad der er sket. Den mundtlige beretning skal pege ind i fremtiden og de kommende opgaver. Men først OK 15. Det har været

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område September 2015 10-09-2015 SIDE 1 Oplæg Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde

Læs mere

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget.

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk 8. oktober 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

RLF S POLITIKOMRÅDER SKOLEPOLITIK

RLF S POLITIKOMRÅDER SKOLEPOLITIK RLF S POLITIKOMRÅDER FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget.

Læs mere

Folkeskolereform På vej mod en ny og bedre skoledag. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Folkeskolereform På vej mod en ny og bedre skoledag. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Folkeskolereform På vej mod en ny og bedre skoledag Børne- og Ungdomsforvaltningen Lidt om BUF Den største af de 7 forvaltninger i København Ca. 17.000 ansatte Ca. 500 niveau 4 ledere fx pædagogiske ledere

Læs mere

Kære kolleger, forældre og elever på NBL

Kære kolleger, forældre og elever på NBL Kære kolleger, forældre og elever på NBL 16. december 2015 Juleferien står for døren og det er tid til ferie og samvær med familie og venner. Det er en tid som vi har ventet utålmodigt på, ikke mindst

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Skolereform baggrundsbilag

Skolereform baggrundsbilag Skolereform baggrundsbilag Bemærk! Nedenstående indstillinger er udarbejdet ud fra 1. behandling af lovforslaget omkring ny skolereform. Skolereformens intention Det fremgår af udspillet, at regeringen

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Kristiansand oktober 2013

Kristiansand oktober 2013 Kristiansand oktober 2013 Medlem af hovedstyrelsen Danmarks Lærerforening Lærerne blev de første hvem bliver de næste? Disposition Overenskomst Arbejdstid Strategi og medie Foleskolereform Fremtiden Faktaboks

Læs mere

I dette forår indsamles krav til næste års overenskomstforhandlinger, og også her skal vi fortsat arbejde fokuseret.

I dette forår indsamles krav til næste års overenskomstforhandlinger, og også her skal vi fortsat arbejde fokuseret. 1 Ane Søegaard Formand I de 2 år, jeg har været formand for Frederiksberg Kommunelærerforening, har jeg haft som mål at styrke foreningens position og indflydelse overalt, hvor vi færdes. Vi er som faggruppe

Læs mere

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på?

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Lokalt har din kreds og kommune forhandlet overgang til Arbejdstidsaftale 08. I mange kommuner har parterne aftalt lokale tilpasninger i form af tilføjelser og suppleringer,

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Att.: Borgmesterens Afdeling Side 1 af 6 Børn og Unges svar på forespørgsel vedrørende implementering af folkeskolereformen Socialdemokraterne i Aarhus Byråd har 9. februar

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Fakta og opmærksomhedsfelter i anvendelsen af det kommunale MED system som ramme om dialog og samarbejde i omstillingen

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Resultatet OK2015 Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Generelle krav Sikring af TR s tid til arbejdet. Lønstigninger - reallønsforbedringer. Fortsættelse af reguleringsordningen. Medfinansiering

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Når der ikke er arbejde nok til alle

Når der ikke er arbejde nok til alle Når der ikke er arbejde nok til alle Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Der kan være flere grunde til, at der skal skæres ned i antallet

Læs mere

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 27. maj 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale.

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale. 1. maj tale Mange tak for invitationen til at tale her i dag. Det er jo ikke hvert år, at vi lærere hives ind som ekstranummer ved 1. maj festerne. Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter

Læs mere

Man kan ikke lave et gennemsnit mellem noget og ingenting

Man kan ikke lave et gennemsnit mellem noget og ingenting Man kan ikke lave et gennemsnit mellem noget og ingenting Krigsomkostningerne ved lockouten har været meget store, lige nu er det en udfordring, siger KL s tidligere næstformand Erik Fabrin. Men på den

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 1 Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Indledning Enhedslisten- Københavns årsplan beskriver både tilbagevendende og nye arrangementer, som Københavnsbestyrelsen

Læs mere

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013.

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013. Pkt. nr. 1. Overskrift: Protokol 1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013. Referatet blev godkendt. Ingen Referat af bestyrelsesmødet 21/3 2013. Pkt. nr. 2. Overskrift:

Læs mere

En reform af folkeskolen 1.8.2014

En reform af folkeskolen 1.8.2014 En reform af folkeskolen 1.8.2014 1 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Måltal: Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test Andelen af de allerdygtigste

Læs mere

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter:

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter: Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odsherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i Odsherred Kommune fra skoleåret 2016/2017 Baggrund Rammerne for lærernes

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen.

Økonomien i folkeskolereformen. Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor

Læs mere

Kreds60-nyt. Nu håber jeg bare, at I får tid til at slappe af og bruge jeres energi på jer selv, familie og venner.

Kreds60-nyt. Nu håber jeg bare, at I får tid til at slappe af og bruge jeres energi på jer selv, familie og venner. Kære medlemmer! Jeg sidder her på kontoret mandag d. 18. juni, og sommeren står for døren. I morges skinnede solen, og der var lidt god varme i luften. Lige nu styrter regnen ned. Vi trænger til vand,

Læs mere

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstid For at gøre aftalen enkel og ubureaukratisk bygger aftalen på et helt skoleår. Det maksimale undervisningstimetal er fastlagt for et skoleår. Hvis du ansættes

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409

Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409 Personale i Tønder Kommunes skolevæsen omfattet af Lov 409 Aftalen er gældende fra 1. august 2015 Indholdsfortegnelse Aftalevilkår... 3 Generelt... 3 Grundløn... 3 Funktionsløn aftalt lokalt... 4 [1] Klasselærer...

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Sekretariatet Sagsnr. 227538 Brevid. 1694365 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 13. august 2013 Folkeskolereformens

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Forståelsespapir for skoleåret 2015/16

Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 Indledende bemærkninger: Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 Nærværende Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 er første skridt på vejen mod endnu bedre samarbejde mellem Vordingborg Kommune og Kreds

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) er et stærkt og demokratisk fællesskab, der sætter rammen om gymnasielærernes arbejdsfællesskab. 5 GODE GRUNDE TIL AT

Læs mere

Nr. 8 December 2013 26. årgang

Nr. 8 December 2013 26. årgang Nr. 8 December 2013 26. årgang Ny kredsformand På kredsstyrelsesmødet den 20. november orienterede jeg kredsstyrelsen om, at jeg ikke genopstiller som kredsformand på generalforsamlingen i marts måned.

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING 5 GODE GRUNDE TIL AT VÆRE MEDLEM AF GL: 1. Du bliver del af et professionelt fællesskab 2. GL arbejder for et godt undervisnings- og arbejdsmiljø 3. GL arbejder

Læs mere

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsfremstilling Sag nr. 178 Finansiering af folkeskolereformen blev udsat på mødet i Børneudvalget den 28. oktober. Sagen fremlægges nu med et supplement

Læs mere

Program: Velkomst (Jan Henriksen) Præsentation af processen (Jan Henriksen) Sådan bliver arbejdet i arbejdsgrupperne (Heidi Therkildsen)

Program: Velkomst (Jan Henriksen) Præsentation af processen (Jan Henriksen) Sådan bliver arbejdet i arbejdsgrupperne (Heidi Therkildsen) Folkeskolereform En Viborg model sådan arbejder vi med implementeringen Velkommen! Program: 1. Velkomst (Jan Henriksen) 2. Præsentation af processen (Jan Henriksen) 3. Sådan bliver arbejdet i arbejdsgrupperne

Læs mere

Tak for invitationen, som vi ser som et skridt i den retning, der lægges op til forliget nemlig samarbejde.

Tak for invitationen, som vi ser som et skridt i den retning, der lægges op til forliget nemlig samarbejde. Tak for invitationen, som vi ser som et skridt i den retning, der lægges op til forliget nemlig samarbejde. Jeg vil indledningsvis sige, at BKF har et godt samarbejde med DLF, som vi sætter stor pris på.

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Beredskabsområdet i omstilling

Beredskabsområdet i omstilling Beredskabsområdet i omstilling Det skal på MED-dagsorden Kommunerne skal inden 1. januar 2016 finde sammen i højst 20 beredskabsenheder. De konkrete sammenlægninger skal drøftes i de kommunale MED-Hovedudvalg

Læs mere

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Valgindlæg Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Arbejdstid, overenskomst, lokalløn, arbejdsmiljø, skoleudvikling, det kommunale budget beskæftigelsessituationen, foreningspolitikken

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

SYTTEN INFO. Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE

SYTTEN INFO. Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE FORMANDENS SKRIFTLIGE BERETNING 2015 Side 2 Som indledning vil jeg tillade

Læs mere

Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid. Skole- og dagtilbudsafdelingen Juni 2014 Billeder:Colourbox.

Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid. Skole- og dagtilbudsafdelingen Juni 2014 Billeder:Colourbox. Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid Juni 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

Januar 2014. Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune. Arbejdsgruppe 9: Værnsbestemmelser og arbejdsmiljø

Januar 2014. Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune. Arbejdsgruppe 9: Værnsbestemmelser og arbejdsmiljø Januar 2014 Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Arbejdsgruppe 9: Værnsbestemmelser og arbejdsmiljø A. Kommissorium Folketinger har vedtaget en række bestemmelser om lærernes arbejdstid (nye arbejdstidsregler),

Læs mere

Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15

Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15 Sagsnr. 00.01.10-P20-105-13 Dato:12.5.2015 Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15 Horsens Kommune og Horsens Lærerforening

Læs mere