Formandens skriftlige beretning 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens skriftlige beretning 2013"

Transkript

1 Formandens skriftlige beretning 2013 Indhold 1. Løn og Arbejdstid... 2 OK Lockouten... 2 Lovindgrebet... 3 Arbejdstid... 3 Løn Københavns Kommunes Økonomi... 5 Københavns Kommunes budget 2013 og Pædagogiske forhold... 6 Folkeskolereformen... 6 Læser i verdensklasse... 7 Inklusion... 7 Integration... 8 Sommeruniversitet, efter- og videreuddannelse og jobrotationsprojekt Faglige forhold... 8 Nyuddannede lærere... 8 Pensionistafdelingen... 9 Arbejdsledige... 9 Balanceprojektet Arbejdsmiljø MEDindflydelse, MEDbestemmelse og MEDansvar Københavns Lærerforenings Kolonier Sommerkolonierne Stor venteliste Udlejningen og bygningerne Foreningen Samarbejdet med DLF s kredse i hovedstadsområdet KK

2 Øvrige medier og foreningens kommunikationspolitik Netværk Områdesamarbejde Nye Medlemsgrupper maj i Lærernes telt Grillarrangementet Løn og Arbejdstid OK 13 På forhånd havde organisationerne i LC ikke forventning om de store forbedringer ved overenskomstfornyelsen i Der blev stillet krav om reallønsforbedringer, men lærerorganisationerne havde på forhånd opgivet at få forbedret arbejdstidsaftalen. Kommunernes Landsforening og staten havde derimod en helt anden dagsorden, hvor kravet gik på en afskaffelse af arbejdstidsaftalen. Lockouten Siden starten af overenskomstforhandlingerne i december var det meget svært at se, hvordan der kunne komme et resultat ud af anstrengelserne, men alle håbede trods alt, at det kun var vanskelige forhandlinger. Men som det siden er blevet godtgjort, havde Kommunernes Landsforening ikke et reelt ønske om at indgå et forlig, og når der så samtidig var en regering, der påstod, at parterne selv skulle finde en løsning, selv om regeringen klart understøttede den ene part, så var det en umulig situation for lærerorganisationerne. Alligevel forventede mange uu-vejledere, professionsbachelorer, lærere og børnehaveklasseledere, at selv om der i starten af marts blev varslet lockout fra 1. april, så ville man kunne nå et resultat i en sidste hektisk forhandlingsfase. Men i takt med at hetzen fra KL og politikerne mod lærerne blev forøget svandt håbet om en forhandlingsløsning, og op mod påske stod det klart, at lockouten ville blive en realitet. På første reelle lockoutdag tirsdag 2. april efter påsken var der fra kl uddeling af kampagnematerialer og t-shirts i foreningen. Senere samme dag blev det første stormøde holdt i Valbyhallen, hvor næsten samtlige lockoutede medlemmer var mødt frem. Det blev startskuddet til en utallig række af arrangementer og aktioner i byen. Det meste blev arrangeret af de forskellige områder de fem områder af byen var organisatoriske samlingspunkter med morgenmøder i forsamlingshuse og lignende. Det største møde med næsten deltagere fandt sted på Carlsberggrunden i TAP 1, og der var også den største fest i foreningens historie med over tusinde deltagere i Korsgadehallen. Desuden var der samarbejde med kollegerne i Uddannelsesforbundet og Frie Skolers Lærerforening, der også havde lockoutede medlemmer. Endelig var der ved alle arrangementerne stor opbakning fra de af foreningens tjenestemandsansatte medlemmer, der i lockoutperioden var på skolerne og alle medlemmer på specialskolerne. 2

3 Det var en imponerende kreativitet de lockoutede lagde for dagen, og i april måned var de lockoutede overalt med til at præge bybilledet med forskellige former for aktioner og happenings. Parolen ved de store demonstrationer på Christiansborg Slotsplads: Lærerne er de første beskriver fint, det vi ved kommende overenskomster står overfor. Det er politisk besluttet i regeringens 2020 plan, at det offentlige skal bidrage med 12 mia. kr. for at få finansministerens pengekasse til at stemme og for at finansiere selvskabsskattelettelser m.m. det vil blandt andet kunne ske ved at fjerne overenskomsttilkæmpede rettigheder. Denne dagsorden omkostningseffektivisering er vi i DLF heldigvis ikke alene om at kunne se, og en imødegåelse vil nødvendiggøre en langt tættere koordinering og støtte organisationerne imellem. Lovindgrebet 26. april vedtog Folketinget loven, som satte en stopper for lockouten. Det er herefter en lov og ikke længere en aftalt overenskomst, der danner grundlaget for lærernes løn- og arbejdsvilkår. Da det er en lov, blev der heller ikke lejlighed til, at medlemmerne ved en afstemning kunne tilkendegive deres utilfredshed med vilkårene. En række andre forhold fra den hidtidige overenskomst er mere eller mindre uændrede. På løndelen er der ikke umiddelbart de store ændringer, selv om lovindgrebet på sigt også kan få konsekvenser for den løn, der udbetales. De største forandringer er omkring ledelsesretten og arbejdstiden, som også har fyldt mest i debatten. Ud over at indgrebet i vor arbejdstid helt entydigt tilgodeser arbejdsgivernes ønsker, er der også et økonomisk mellemværende. Ifølge DLF s beregninger har indgrebet eller rettere overgrebet konfiskeret 300 mio. kr. af vore overenskomstmidler. Pengene er ved tidligere overenskomster forhandlet til eksempelvis aldersreduktion og klasselærerakkord. Med folketingets lovindgreb tabte vi aftaleretten på arbejdstid. En mavepuster i den hårde afdeling både for den enkelte og for organisationen. Helt uhyrligt at en socialdemokratisk ledet regering står i spidsen for et lovindgreb, der afskaffer en faglig organisations mulighed for at indgå aftaler med arbejdsgiveren om arbejdstid og samtidig har den frækhed at kalde lovindgrebet for afbalanceret. Vi må konstatere, at troen på et minimum af rimelighed og retfærdighed har lidt et alvorligt knæk. Konflikten var på helt ulige vilkår mod en statsmagt og KL, der på forhånd havde foretaget en kobling mellem nogle arbejdstidsregler, hvor lærerne bliver presset til større tilstedeværelse samt at yde flere undervisningstimer, og en folkeskolereform, hvor eleverne får flere undervisningstimer. Arbejdstid I loven blev det fastsat, at den nuværende arbejdstidsaftale løber uændret videre indtil 31. juli Herefter er der principielt ikke mange regler. Lærerne og børnehaveklasselederne har ens vilkår: Der skal som udgangspunkt arbejdes 37 timer om ugen svarende til 7,4 timer pr. arbejdsdag. I den nugældende aftale vil arbejdet højst kunne placeres på 209 dage. En sådan regel findes ikke i loven. Arbejdet kan placeres på alle hverdage minus feriedage og helligdage. Juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag samt 1. maj er også arbejdsdage. 3

4 Arbejdstiden skal drøftes mellem lederen og læreren. Der er ikke fastsat en bestemt tid til forberedelse af undervisningen. Arbejdstiden regnes fra det tidspunkt, man skal møde, til det tidspunkt hvor arbejdspladsen forlades. Pauser af under ½ times varighed medregnes i arbejdstiden. Der skal som i dag udarbejdes en opgaveoversigt. Denne udarbejdes i dialog mellem lærer og leder. Opgaveoversigten er dog ikke et bindende tilsagn, men hvis der er behov for ændringer, så skal der ske drøftelser mellem leder og lærer. Aldersreduktion på 175 timer fjernes gradvist. Den bevares kun uændret for ansatte, der er fyldt 57 år 31. juli 2013, mens ansatte, der er fyldt 50 år (men ikke 57 år) 31. juli 2013 kan få nedsat tid med 175 timer. De pågældende skal dog bære en nedgang i lønnen, men ikke i pensionsoptjeningen. Med udsigten til at en endnu større del af arbejdstiden skal tilbringes på skolen, har KLF stillet krav om fx lærerarbejdspladser, adgang til telefoner, computere og velfungerende trådløse netværk m.v. Regeringen har i lovforslaget omtalt, at der er nogle særlige værnsregler, der skal beskytte de ansatte lærere mod det grænseløse arbejde, når der nu ikke længere findes faste regler for fx forberedelsestid. Værnsreglerne er dog meget vage. I Borgerrepræsentationen blev det 23. maj vedtaget, at der skulle indledes en dialog med de faglige organisationer om en aftale om arbejdsforholdene i folkeskolen. Det blev nævnt, at en aftale kunne indeholde værnsregler, rammer for samarbejde og arbejdsmiljø. På den baggrund er der siden sommerferien afholdt en række møder med BUF s direktion. Her har det været foreningens udgangspunkt, at værnsreglerne i givet fald skal være mere forpligtende og ikke bare være gode intentioner og hensigtserklæringer. I skrivende stund er det ikke til at afgøre, hvad der kommer ud af disse drøftelser. Men at hele lovindgrebet er en stor spareøvelse for at få mere undervisningstid ud af lærerne, kan tydeligt ses i forvaltningens egne beregninger. 130 mio. kr. er besparelsen i 2015, som er det første hele kalenderår med et højere undervisningstimetal. Sammen med besparelsen på aldersreduktionen vil det svare til, at hver lærer skal yde ekstra undervisning for mere end kr. pr. år. Da timetallet til eleverne udvides, medfører denne meget store besparelse dog ikke, at der vil ske afskedigelser blandt lærere og børnehaveklasseledere. Løn Der er ikke de store lønstigninger i vente frem til 31. marts Det nuværende fritvalgstillæg, hvor man kan vælge mellem pension eller løn, øges 1. januar 2014 fra 0,3 % til 0,6 %. Det drejer sig dog kun om ca. 100 kr. ekstra om måneden. Kompensation for udfasning af aldersreduktionen I stedet for aldersreduktionen ydes fra 1. august 2014 en kompensation for overenskomstansatte: kr. i årligt grundbeløb (p.t. 297,99 kr. pr. måned). Tillægget er pensionsgivende med 17,3 % for overenskomstansatte. Tjenestemænd: kr. i årligt grundbeløb (p.t. 345,87 kr. pr. måned). Tillægget er ikke pensionsgivende for tjenestemænd. Forskellen i tillæggenes størrelse skyldes pensionen. KTO aftalte lønstigninger Ved de generelle forhandlinger er der desuden aftalt følgende lønstigninger: 1. april 2013: 0,5 % 4

5 1. oktober 2013: 0,2 % (skøn), 1. januar 2014: 0,5 % 1. oktober 2014: 0,71 % (skøn). 2. Københavns Kommunes Økonomi Københavns Kommunes budget 2013 og 2014 Københavns Kommune har en god økonomi. På trods heraf sker der fortsat besparelser. Der kommer årligt nye indbyggere til kommunen, og København har et kraftigt stigende skattegrundlag. Desværre er kommunen bundet af KL s økonomiaftaler med regeringen, der dikterer nulvækst og forhindrer København i at bruge flere penge trods et stigende indbyggertal og et socialt udgiftspres, der er væsentligt større end i det øvrige land. Den gode økonomi har også betydet, at der er afviklet gæld for 200 mio. kr. i København har siden 2000 effektiviseret driften med 1 % om året, og serviceudgiften pr. indbygger i kommunen er på linje med resten af landet, og det på trods af Københavns mange sociale udfordringer. København effektiviserer hvert år for ¼ mia. kroner, og heraf bidrager BUF som den største forvaltning med 86 mio. kr. Der er grænser for, hvor meget der kan effektiviseres, uden at det går ud over kernedriften og medarbejdernes arbejdsmiljø i København er grænsen nået. Ligesom der kommer flere indbyggere til kommunen, kommer der også flere elever i skolerne. Der vil de kommende år skulle skabes plads til omkring nye elever om året. BUF s økonomi presses af, at forvaltningen selv skal bære udgiften til stigende overenskomstpensioner samt af den kommunalt besluttede effektiviserings rammebesparelse og af den reducerede kommunale serviceramme aftalt ved de nyligt afsluttede forhandlinger mellem KL og regeringen. Børne- og Ungdomsudvalget/BUU har, for at holde rammen for budget 2014, fremsendt besparelser på godt 80 mio. kr. Med betydning for skoleområdet er der en besparelse på ejendomsområdet (gårdmænd og rengøring) på 15,4 mio.kr., besparelse på UU vejledningen på 1 mio. kr. og ophør af heldagsskoleaftalen, der betyder en besparelse på 4,9 mio. kr. På positivsiden er rammen til anlæg udvidet, og det vil give København et tiltrængt økonomisk råderum til byggeri på skoleområdet, så der bliver plads til de mange nye elever. KLF har sammen med Skole og Forældre, København inviteret til budgetmøder med politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget. Her har vi blandt andet fremført ønske om to børnehaveklasseledere i børnehaveklasserne, reduktion af de mange klasser med høje klassekvotienter og en opnormering af antallet af talehørelærere. Desuden har vi diskuteret vilkår for inklusion i de meget store københavnske skoleklasser. KLF s budgetgruppe med bestyrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter har løbende fulgt budgetprocessen og bidraget med forslag til prioriteringer og aktiviteter. Det er forventeligt, at en del af det økonomiske råderum, der opstår blandt andet på grund af forvaltningernes effektiviseringsbidrag, vil indeholde prioriteringer på grund af Folkeskolereformen. 5

6 Det kunne eksempelvis være lærerarbejdspladser, en udvidelse af skolemad (også eftermiddagsmad), faciliteter til bevægelsestid og kompetenceudvikling af lærere og pædagoger. Københavns samlede budget 2014 vedtages af Borgerrepræsentationen i starten af oktober. 3. Pædagogiske forhold Folkeskolereformen I skrivende stund er lovforslaget til folkeskolereformen sendt i høring. Det er en reform med mange diffuse og løst formulerede vendinger og nye tiltag, der ikke udspringer af forskningsmæssig viden men af ønsker, drømme og synsninger. Regeringens politik har hidtil været, at reformer skal være finansieret. Det er skolereformen ikke. Reformen hænger uløseligt sammen med kommunernes budgetter. Størstedelen af finansieringen skal findes ved, at lærerne skal undervise flere lektioner. Det hedder sig, at lærerne ikke skal arbejde mere, blot effektivisere med ca. 10 %. I København budgetteres der med ca kr. om året pr. lærer i effektivisering, 70 flere undervisningstimer pr. år i gennemsnit pr. lærer svarende til 734 timers undervisning pr. lærer i gennemsnit. Det svarer til 24,5 lektioner plus den understøttende undervisning. Vi kan jo som forening spørge, om det er Københavns Kommunes ambition at leve op til KL s forhandlingsleder Michaels Zieglers drømme, eller om København har højere og bedre ambitioner på den københavnske folkeskoles vegne. Finansieringen dækkes ud over en forøgelse af lærernes undervisningstid ved reducering i åbningstiden i fritidstilbud samt en lille statslig kompensation. I BUF s budget afsættes der penge til anlæg af lærerarbejdspladser på skolerne, plads til morgenåbent og madfaciliteter på skolerne. Til dette ønskes 44 mio. kr. svarende til langt under 1 mio. kr. pr. skole. Det er slet ikke nok til tidssvarende lærerarbejdspladser. Der ønskes ca. 50 mio. kr. til efteruddannelse over de næste fem år, svarende til 10 mio. kr. i gennemsnit om året. Det er mindre end, hvad et halvt sommeruniversitet koster. Det er et underfinansieret forsøg på at leve op til folkeskolereformens mål om, at alle lærere skal have linjefag i de fag, de underviser i Der ønskes endvidere midler til gratis anvendelse af læringsmiljøer uden for skolen. Loven dikterer, at timetallet hæves i skoleåret 14/15 til 28 timer for klasse, 30 timer i klasse og 33 timer i klasse (hvis elever fravælger lektiehjælp). Efter næste folketingsvalg forventes timetal til 30 timer i klasse, 33 timer i klasse og 35 timer i klasse. Der skal være understøttende undervisning og bevægelse, idræt og motion. Der er ikke noget timetal på fordelingen af lektioner og understøttende undervisning. Fagenes minimumstimetal er for de fleste fag droppet. Der lægges i kommuneaftalen mellem KL og regeringen op til, at understøttende undervisning skal varetages 50 % af lærerne og 50 % af pædagogerne. Der lægges ikke op til særskilt tid til forberedelse af den understøttende undervisning. Det er meget uklart, hvordan den understøttende undervisning skal foregår, og hvad indholdet skal være. Der kommer engelsk i 1. klasse og tysk/fransk fra 5. klasse. Efteruddannelse af lærere til undervisning haster. Det er endnu et behov for efter- videreuddannelse og en udfordring for skolernes organisering. Alt i alt mange nye tiltag, der er defineret skarpt økonomisk, men i det praktiske og pædagogiske lader meget tilbage at diskutere og finde ud af. 6

7 KLF har ikke forhandlet med forvaltningen på nuværende tidspunkt, men deltaget i møder med forvaltningen og politikere om skolereformen, hvor der drøftes synspunkter om alle de løse ender. Læser i verdensklasse 19. december 2013 var der aktion Læser i verdensklasse foran mange af de københavnske folkeskoler. Om morgenen blev forældre og elever mødt af skolens lærere, der gav badges til eleverne og løbesedler til forældrene. Det var en markering af, at de danske elever i 4. klasserne i en ny international læse- og matematikundersøgelse fra Timms og Pearls klarede sig flot, de kom på en 5. plads i læsning. Undervisningsministeren, KL og de øvrige politikere var på det tidspunkt i fuld sving med at nedgøre folkeskolen som opvarmning til OK-forhandlingerne. Et så positivt resultat for danske elever, syntes ikke at passe ind i deres plan, så de forbigik det flotte resultat i tavshed skammeligt! Aktionen blev en succes på trods af diverse problemer med at få badges ud til alle skoler til tiden. Den blev taget godt imod af elever og forældre. Aktionen bredte sig til flere af kredsene i hovedstadsområdet. Inklusion Skoleverdenen er præget af inklusion, og på trods af en visionær BUF politik opleves dagligdagen som særdeles udfordrende på skolerne. Opgaven med at inkludere elever med særlige behov kræver viden, uddannelse, resurser i klassen og tid til samarbejde. Det er svært i klasser, der nu er oppe på i gennemsnit 22,6 elever per klasse. Den gennemsnitlige klassekvotient for den almene folkeskole klasse har været støt stigende siden Der er i 2012 i gennemsnit 2 elever mere i hver klasse sammenlignet med Klassekvotienten er steget fra 22,1 elever i 2011/12 til 22,6 elever i 2012/13 i de almene klasser. Dette indikerer også, at en stor del af de marginale elever er kommet i eksisterende klasser. BUF s regnskabsprognose viser et mindreforbrug på 34,3 mio. kr. på specialområdet. Hovedårsagen til dette er et etableringsefterslæb på ca. 33,0 mio. kr. fordelt på 116 pladser på specialskoler og 4 pladser i specialklasserækker. Hvorvidt der er tale om et fald i serviceniveau, eller om inklusionen har båret frugt, således at behovet for specialpladser er faldet, er ikke blevet analyseret. I forbindelse med Specialreform 2.0 har der været et stort fokus på at øge inklusionen. KLF har deltaget i samarbejdet omkring planlægning af en konference om inklusion i foråret 2013, men pga. lockouten blev den udskudt til skoleår På konferencen vil vi gerne drøfte Flextilbud, inklusionspædagog i skolerne, Stærkt samarbejde og resursecenter. Det er indtil nu umuligt at vurdere, hvorvidt inklusionen fungerer, og hvor mange elever der reelt er inkluderet i skolerne. Udmeldingen fra forvaltningen i forbindelse med Specialreform 2.0 var, at skolerne i gennemsnit kun skulle inkludere 3-4 specialeelever. Men det er ikke sådan det opleves på skolerne. Lærerne mærker et klart misforhold mellem, hvor mange elever der inkluderes i almene klasser, og hvor mange resurser der gives til arbejdet med inklusion. 7

8 Integration BUF har i sommer sammen med SOF vedtaget en sammenhængende Børne- og Ungepolitik som sætter ambitiøse mål for dette arbejde i begge forvaltninger. Politiken kan afhjælpe mange af de problemer, der er ved at have to forvaltninger med til tider overlappende opgaver. I BUF er der behov for en forvaltningsenhed med specialviden, der kan tage sig af byens tosprogede elever. En enhed der skal udvikle tosprogsområdet og støtte og vejlede arbejde med at hjælpe forældre, lærere og skoler. Der skal sættes fokus på de udfordringer, der er med undervisningen af de store drenge, mange af dem tosprogede, og hjælpe med at de kommer videre i ungdomsuddannelserne. Ressourcesvage familier bør have hjælp til at komme gennem systemerne, så forældrene skal kunne støtte deres børn både fagligt og socialt. Koordineringen af modersmålsundervisningen i BUF er stærk kritisabel. Elevlister forsvinder, efter at de er indberettet fra skole til forvaltningen. Det manglende overblik over elevtallet gør planlægning af modersmålshold stærkt uhensigtsmæssig. Den manglende koordinering af indsats har medvirket til, at antallet af elever som modtager modersmålsundervisning er faldende år efter år. Sommeruniversitet, efter- og videreuddannelse og jobrotationsprojekt Efter-videreuddannelse er for de fleste lærere og børnehaveklasseledere efterhånden blevet lig med tre dage på sommeruniversitet. Der uddannes stadig forskellige vejledere fx læsevejledere og AKT vejledere. Men skolernes økonomi er efterhånden så presset, at efteruddannelse af lærere og børnehaveklasseledere ikke kan prioriteres. Igen i år er der afholdt sommeruniversitet. Det er tydeligt, at forvaltningen har lyttet til den kritik, der fremkom efter sidste års sommeruniversitet. Der har været en bedre tilmeldingsprocedure, og der har været mere sammenhængende forløb for deltagerne. Der er dog stadig alt for mange tilbagemeldinger om for ringe udbytte, specielt set i lyset af at det for mange læreres vedkommende er det eneste efteruddannelse tilbud, der gives. Vi ser frem til forvaltningens centrale evaluering og den efterfølgende debat. KLF deltager i en følgegruppe. Foreningen har tidligere fremført ønske om, at sommeruniversitetet skulle være en del af en samlet efteruddannelsesplan for den enkelte lærer. 4. Faglige forhold Nyuddannede lærere Glædeligt er det at konstatere, at ledigheden generelt er faldet, og at en hel del flere nyuddannede end på samme tid sidste år er i arbejde. Noget af årsagen er en følge af lockouten, hvor der i dette skoleår skal læses et antal erstatningstimer på skolerne. Der er fortsat afgørende for KLF at stå fast på, at der i ansættelsesudvalgene prioriteres således, at det er læreruddannede, der ansættes i ledige lærerstillinger. 8

9 KLF sender et fyldigt velkomstmateriale ud til alle nye medlemmer. Desuden afholdes der et årligt internat for nyuddannede på en kursusejendom med fokus på dagligdagen som nyuddannet, kollegialt samvær samt ro og forkælelse. I dette skoleår afholdes kurset januar 2014 på Bautahøj. Pensionistafdelingen Pensionistafdelingen er en stor og særdeles aktiv medlemsgruppe i KLF. Bestyrelsen består af: Marcus Marcussen (formand), Kjeld Dahl (næstformand), Hanne Billing, Erik Koblauch, Dorit Ljungstrøm, og Kirsten Staun. Formændene har i år ikke været på valg som den øvrige bestyrelse, der blev genvalgt. Bestyrelsen arrangerer en række rejser, udflugter, foredrag, har fast sangkor mv. Der er stor søgning og ofte venteliste. KLF arrangerer i samarbejde med pensionisternes bestyrelse hvert andet år et medlemskursus på Frederiksdal, og hvert andet år en lejrskole med én overnatning til en af vores kolonier. I år gik turen til Næsby Strand. Desuden afholdes igen i år og med stor tilslutning en kursusrække i it/digitale medier på Utterslev Skole. Den årlige julefest afholdes igen i år i Charlottehaven. Datoen er i år 2. december. Man kan orientere sig på foreningens hjemmeside, i KK eller ved at kontakte pensionisternes bestyrelse. Arbejdsledige KLF har en del arbejdsledige medlemmer. Det skyldes dels Københavns status som uddannelsesmetropol med tre læreruddannelsessteder i Hovedstadsområdet, og dels de massive nedskæringer der de senere år har ramt hele den offentlige sektor. De seneste A-kasse tal fra 26. august viser, at 388 er tilmeldt jobcenteret i København, og at der heraf er 168 dimittender. Der er for skoleåret 13/14 aftalt et jobrotationsforløb med forvaltningen, hvor fastansatte lærere får et 12 ugers uddannelsesforløb og arbejdsledige et midlertidigt job. Foreningen er tilfreds med, at forvaltningen på den måde tager et samfundsmæssigt ansvar og samtidig råder lidt bod på efteruddannelsesefterslæbet. Når kun 18 skoler har meldt sig skyldes det formodentlig, at skolerne skulle betale kr. for at være med. Foreningen vil evaluere initiativet med forvaltningen. Lærernes A-kasse indførte sidste skoleår en ny og effektiv jobformidlingsservice. Denne service betyder, at en skole efter kontakt med A-kassen inden for 24 timer vil blive kontaktet af en konsulent. På baggrund af skolens behov kontakter A-kassen jobsøgende med de nødvendige kompetencer, og der vil hurtigt kunne ske en ansættelse. Foreningen håber, at den ny A-kasse service vil medføre, at der også til de midlertidige stillinger ansættes læreruddannet personale. Der er informeret om A-kassens praksis i TR-udsendelse nr /13. TR-udsendelserne kan findes på KLF s hjemmeside. Foreningen har det forløbne år deltaget i netværksarbejde for gruppen af arbejdsledige i KLF. Der har været afholdt jævnlige møder og møder i samarbejde med A-kassen. Netværket har været en god sparring til KLF s arbejde i forhold til gruppen af arbejdsledige, men møderne har ikke været et tilløbsstykke, typisk med 3-6 deltagere. Samtidig er der sket det positive, at netværksdeltagerne er kommet i arbejde. Foreningen vil fortsat støtte oprettelse af netværk og efterfølgende deltage i dette arbejde, såfremt der viser sig at være interesse for det. KLF vil stadig, i samarbejde med Lærernes 9

10 A-kasse, afholde møder for arbejdsledige medlemmer, hvor der orienteres om regler og om A- kassens og fagforeningens tilbud. Møderne vil blive annonceret på foreningens hjemmeside. Endelig har forårets lockout medført, at mange skoler skal ansætte lærere for at kompensere eleverne for den mistede undervisning. Så i modsætning til de sidste år er der efter sommerferien ansat en større gruppe lærere i kommunen. Balanceprojektet Arbejdspresset er vokset i folkeskolen de senere år. Det har kunnet ses i antallet af afskedigelser på grund af langvarig sygdom og et stærkt stigende antal tidlige pensioneringer. Balanceprojektets hovedformål er at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på basis af uafhængig videnskabelig intervention og analyse. Projektet gennemføres af Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og har til formål at indkredse metoder til at sikre og forbedre arbejdsevnen, til at øge fastholdelse af medarbejdere og mindske sygefraværet blandt folkeskolelærere og børnehaveklasseledere med nedsat psykisk velbefindende. Ud over penge fra staten (satspuljemidler), som primært går til NFA s arbejde, har BUF og Lærernes Pension bidraget med større beløb. KLF har sammen med skolelederne i SKK været aktivt inddraget i processen med at tilrette projektet til københavnske forhold. Der er tilmeldt 18 skoler, hvor nogle er interventionsskoler og andre referenceskoler. I løbet af projektet vil alle deltagende skoler få uddannet Trioen skolelederen, TR og AMR. Vores håb er, at det vil føre til forbedringer af arbejdsmiljøet allerede i løbet af processen. De endelige resultater vil først foreligge i oktober 2015, men foreningen har store forventninger til projektets betydning for fastholdelse af medlemmer og for øget fokus på arbejds- og balancebetingelser i skolen. Foreningen er repræsenteret i en følgegruppe, hvor der også er repræsentanter for skoleledere, TR ere og AMR ere fra de deltagende skoler. Arbejdsmiljø Skoleåret 2012/13 har været præget af et udsædvanligt hårdt pres på medarbejdernes arbejdsmiljø blandt andet på grund af lockout og skolereform. KLF har et godt samarbejde med de øvrige kredse i Hovedstaden Øst om arbejdsmiljøproblemstillinger. Her bliver blandt andet udvekslet erfaringer med arbejdsmiljøinitiativer og støtte til AMR og TR i forhold til arbejdsmiljøområdet på skoler og institutioner. Foreningens faglige udvalg har sidste skoleår, lige som tidligere år, afholdt møder med arbejdsmiljørepræsentanterne i de fem områder og i specialskoleområdet. Det har været møder med gode diskussioner samt sparring om væsentlige arbejdsmiljøproblemstillinger. En række skoler og institutioner har modtaget påbud fra Arbejdstilsynet, som der skal handles på. Både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø har været genstand for påbud. KLF følger udviklingen på de pågældende skoler og institutioner. KLF er meget opmærksom på et øget behov for samarbejde mellem AMR og TR som følge af den nye MED-aftale. 10

11 MEDindflydelse, MEDbestemmelse og MEDansvar 28. maj underskrev organisationerne og lederne en MED-aftale for Børne- og Ungdomsforvaltningen. Der er enighed om, at MED- aftalen er ambitiøs, og at den stiller store krav til arbejdsmiljøarbejdet og samarbejdet i organisationen. MED-aftalen har været et år undervejs, og der har blandt andet været en høringsproces for skoler og institutioner og dialog i områderne og Hovedarbejdsmiljøudvalget. MED-aftalen i BUF har som konsekvens, at samarbejde og arbejdsmiljø samles i et enstrenget system, og det medfører, at AMR får en central placering i MED-organiseringen lokalt og centralt. De tre nuværende niveauer reduceres til to, så der i den nye organisation i BUF er et HovedMED og et LokalMED. Der vil den kommende periode være en stor uddannelsesopgave. Alle medlemmer i MEDorganisationen skal have en MED-uddannelse, og der er lagt vægt på, at det lokale MED-udvalg gennemfører uddannelsen sammen. For at sikre fælles ansvar for arbejdsmiljøområdet skal den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse også gennemføres af formand og næstformand i LokalMED. 5. Københavns Lærerforenings Kolonier Sommerkolonierne Koloniernes 114. sæson gik utroligt godt. Der var mindre hjemve og ikke mange problemer på de enkelte kolonier, hvilket ud over dygtige koloniledere nok, i høj grad må tilskrives det dejlige sommervejr, da juli blev den fjerdetørreste og næstmest solrigeste måned siden På kolonikontoret har der som bekendt været personaleudskiftninger på næsten alle pladser i indeværende år, så det er vel også på sin plads at give en applaus til personalet, der i deres første sæson, har afviklet sommerkolonierne med lange arbejdsdage med stor succes. I år deltog elever på et koloniophold, og den kendte feriekoloni ofte med skolens egne lærere har langt det største tag i eleverne med deltagere. På dyrekolonien deltog 642, mens 259 børn var på idrætskoloni. Teaterkolonien fik plads til 116, naturkolonien 40 og billedkolonien 79. Stor venteliste Også i år var presset på sommerkolonierne meget stort børn ansøgte om plads på en sommerkoloni, men af økonomiske årsager måtte sparekniven tages i brug. 7 kolonihold måtte skæres fra, så antallet af hold dette år blev 87, mod 95 hold i 2012 og 99 hold i Denne nedskæring betød desværre en ekstraordinær stor venteliste på mere end børn, der til sidste koloniafgang håbede på en afbudsplads. En del kom da også med på et afbud, så ventelisten kom ned på 887. Den nu tidligere Børne- og ungdomsborgmester Anne Vangudtalte, at hun ville se på koloniernes økonomiske problemer, da det ikke er acceptabelt med så stor en venteliste. Kolonierne håber på en forøgelse af det kommunale tilskud i 2014, så flere børn får mulighed for at deltage i koloniernes sommertilbud. 11

12 Udlejningen og bygningerne I 2012 var der gæster, der besøgte kolonierne via udlejningen, og hvis man medregner sommerkoloniernes elever og personale, var årets gæsteantal samlet set omkring Den kostbare ombygning af Klitstuen og den totale modernisering af Feriegårdens spisesal samt en udbedring af den stormskadede kystsikring på Østersøen for et par år siden, har stadig en negativ effekt på koloniernes økonomi, da vedligeholdelsen af de øvrige bygninger blev sat på stand by, og i dag trænger til renovering. Det er derfor blevet besluttet at afhænde kolonien Henne Bad, således at indtægterne herfra kan anvendes til nødvendige vedligeholdelsesarbejder på de øvrige kolonier. 6. Foreningen Samarbejdet med DLF s kredse i hovedstadsområdet KLF har et velfungerede samarbejde med kredsene i Hovedstaden Øst, HØ. Vi deltager i møder i Formands- og Næstformandsforum, Arbejdsmiljøforum, Kursusforum og Pædagogisk Udviklingsforum. Det er et samarbejde, der giver inspiration til foreningens daglige og strategiske arbejde, og som også konkret udmønter sig i eksempelvis kursustilbud til foreningens tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. KK Det er nu andet år, at bladet udkommer ti gange årligt, men sideløbende bringes også nyheder og artikler på hjemmesiden klfnet.dk. Den kombination suppleret med sms og facebook viste sig ualmindelig effektiv og slagkraftig under forårets lockout, hvor vi hurtigt kunne nå ud til medlemmerne. KK 4 udkom som et temanummer om konflikten og de mange kreative aktioner, som aktive medlemmer satte gang i. Et andet tema, der har været behandlet udførligt i bladet, er inklusion set fra mange vinkler her og i udlandet. Der er et mægtigt skred i medieverdenen i disse år. Talrige trykte blade lukker ned og genopstår i digitale variationer, hvorved udgifter til trykning og distribution kan spares. Også i foreningen overvejer vi bladets fremtid, og hvordan vores midler udnyttes mest effektivt. Øvrige medier og foreningens kommunikationspolitik Forårets konflikt demonstrerede, at vores satsninger på kommunikationsområdet har været rigtige. Overgangen til månedsudgivelse af KK har frigjort midler og kræfter til moderniseringen af hjemmesiden, klf-tv og aktiv brug af facebook. Vi havde ikke i vores vildeste fantasi forestillet os at få mere end venner på facebook og en livlig kommunikation og debat. Anvendelse af det sociale medie parret med brug af sms-servicen gjorde, at vi i løbet af få timer kunne mobilisere folk til deltagelse i diverse aktioner og happenings. Den erfaring skal vi bygge videre på. Vi kan se, at mange herunder politikere følger os, hvilket betyder, at vi får vores budskaber ud på en hurtig og effektiv måde. 12

13 Det kan naturligvis forbedres og kræver, at både facebook og hjemmesiden hele tiden holdes levende og interessant blandt andet med videoer. 1. september aftaltes en seniorordning med redaktør Peter Garde, der fremover kun har ansvaret for KK samtidig med, at han fortsætter med at levere stof til hjemmesiden. Ansvaret for denne overtager Jan Klint Poulsen, der samtidig skal sikre forbindelsen til bladet blandt andet med videoer, der giver en ekstra dimension til artiklerne, til facebook, sms-service og evt. andre digitale platforme. KLF ønsker at komme i kontakt og dialog med så mange medlemmer som muligt. For at det skal lykkes, skal vi anvende så mange tilgange som muligt. Bestyrelsen vil derfor videreudvikle kommunikationspolitikken med et vågent øje for medlemmernes forskellige behov og for den nødvendige trimning af økonomien, der er en følge af fusionen med DLF. Netværk Som moderne organisation arbejder vi i en lang række netværk formelle som uformelle. På kommunalt plan har vi et tæt samarbejde i Fællesrepræsentationen KFF med de øvrige 41 fagforeninger, der rummer alle grupper af ansatte i byen. Sammen er vi med til at påvirke såvel politikere som administration fx i forhold til tillidsdagsordenen, som vi har været en stærk drivkraft i. KFF arrangerer blandt andet sammen med rådhuset årlige møder, hvor alle TR ere møder de syv borgmestre. Det er KFF s bestyrelse, hvor KLF s formand har sæde, der er arbejdstagersiden i det centrale samarbejdsorgan CSO, der behandler emner, som er fælles for to eller flere af de syv forvaltninger med de syv borgmestre på den anden side. Der er jævnlige kontakter til politikere fra forskellige partier især i vintermånederne, hvor der indsamles idéer til det kommende kommunebudget, men også i forbindelse med aktuelle sager som fx folkeskolereformen. KLF s formandsskab har jævnlige møder med direktionen, med folk i BUF og med skolelederforeningen SKK, BUPL og LFS. Internt deltager foreningens bestyrelsesmedlemmer i møderne for TR erne i områderne for at vide, hvad der rør sig og for at orientere om foreningens aktiviteter og politikker. Sekretariatet har ligeledes et stort netværk, der tjener til at løse mange sager på fornuftig vis. KLF lever af at have solide kontakter overalt og have en stor troværdighed både for at kunne løse politiske opgaver og for at hjælpe det enkelte medlem. Områdesamarbejde TR s samarbejde og gensidige sparring i byens 5 områder samt specialskolerne er af meget stor betydning for foreningens fagpolitiske styrke og sammenhængskraft i København. Skolelederne i områderne har et tæt samarbejde, og der er ingen tvivl om, at når TR samarbejder på samme vis, så er det ikke blot muligt at påvirke, men også at ideudvikle og skabe grundlag for nye dagsordner ift. skoleudvikling, arbejdstilrettelæggelse, arbejdsmiljø mv. KLF s bestyrelse er fordelt på de 5 områder og specialskolerne, således at der til møderne altid deltager mindst én fra bestyrelsen. Tilknytningen og samarbejdet er i meget høj grad med til at kvalificere bestyrelsens arbejde 13

14 Nye Medlemsgrupper I forbindelse med fusionen med Danmarks Lærerforening, hvor det blev aftalt, at Københavns Lærerforening skulle være en almindelig kreds i DLF, blev det også aftalt, at de lærere, der er ansat på de private gymnasiers grundskoler i Københavns Kommune, skal flyttes fra Frederiksberg Lærerforening, hvor de hidtil har været organiseret, til KLF. Det blev aftalt, at overgangen sker 1. januar 2014, så det betyder, at Københavns Lærerforening fra den dato kan sige velkommen til ca. 150 nye medlemmer fra Niels Steensens Gymnasium, Det frie Gymnasium, Sankt Petri Skole, Ingrid Jespersens Skole og N. Zahles Skole. Københavns og Frederiksbergs lærerforeninger samarbejder om at gøre overgangen så smidig som muligt. 1. maj i Lærernes telt Københavns Lærerforening var 1. maj initiativtager til Lærernes telt i Fælledparken. Sammen med kredsene i hovedstadsområdet og Uddannelsesforbundet var et tætpakket program, med taler, underholdning og musik skruet sammen. I vort lille og meget velbesøgte telt var blandt andet tale af Anders Bondo og underholdning ved Anne Marie Helger. Det var en mindeværdig 1. maj, vejret var fantastisk, og der var stor støtte og opbakning til os efter den netop overståede lockout og regeringens overgreb. Samtidig var der tydelig kritik til S og SF, der på den store scene i Fælledparken var repræsenteret ved Frank Jensen og Annette Wilhelmsen. Grillarrangementet Oven på et skælsættende og særdeles turbulent skoleår besluttede bestyrelsen, at der var behov for at afslutte året med en hyggelig sammenkomst i foreningens have. Mandag 24. juni fra kl gæstede ca. 200 medlemmer Frydendalsvej 20, hvor der var grill og fadøl i lange baner. Konklusionen på den efterfølgende evaluering pegede entydigt på, at et sådant arrangement i KLF som afslutning på skoleåret bør blive en tradition. Derfor er foreningens medlemmer hjertelig velkomne torsdag 19. juni 2014 mellem til grill og hygge i haven. 14

FORMANDENS BERETNING. Københavns Lærerforening 2015

FORMANDENS BERETNING. Københavns Lærerforening 2015 FORMANDENS BERETNING Københavns Lærerforening 2015 1 Indhold 1. Løn og arbejdstid... 4 OK-15... 4 Forståelsespapiret 2015-16... 5 Lønaftalerne... 6 2. Københavns Kommunes Økonomi 2015 og 2016... 7 Budget

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Torsdag den 20. marts 2014 kl. 16.15 i Vejlebroskolens kantine

GENERALFORSAMLING. Torsdag den 20. marts 2014 kl. 16.15 i Vejlebroskolens kantine GENERALFORSAMLING Torsdag den 20. marts 2014 kl. 16.15 i Vejlebroskolens kantine Hermed fremlægges den skriftlige beretning for 2013 til debat. På kredsstyrelsens vegne vel mødt til generalforsamlingen.

Læs mere

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013 2013 BeretninG NORDISK MILJØMÆRKNING Indhold Forord 3 Mødeplan 4 Foreløbig dagsorden 5 Forslag til forretningsorden 6 Velfærdssamfundet og den offentlige sektor 7 Kampen om arbejdstid 13 Gjorde man en

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00 Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4:

Læs mere

Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13.

Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13. Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13. MUNDTLIG BERETNING: Jeg vil starte med at sige, at denne beretning jo burde være holdt af Birthe Cramon. Dette er desværre ikke muligt da hun, som de fleste

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG DEN 14. MARTS 2014 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg

Læs mere

Odense Lærerforening

Odense Lærerforening Skriftlig beretning 2015 Odense Lærerforening Side Indledning... 1-2 Løn og arbejdstid... 2-4 Løn... 2-3 Løntjek... 3 Arbejdstid... 3-4 Pædagogik og skolepolitik... 4-7 Folkeskolereformen... 4-5 Inklusion

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo 2015 Generalforsamling Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen HHA@dlf.org Formand Kongresdelegeret Karina Pedersen KAPE@dlf.org

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Herningegnens Lærerforening

Herningegnens Lærerforening Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33 FAX 97 21 27 19 Skriftlig beretning 18. februar 2008 0. OVERSIGT 1. INDLEDNING

Læs mere

Odense Lærerforening Skriftlig beretning 2014

Odense Lærerforening Skriftlig beretning 2014 Odense Lærerforening Skriftlig beretning 2014 Side Indledning... 1-3 Løn og arbejdstid... 3-4 Arbejdstid... 3 Løn... 4 Pædagogik og skolepolitik... 4-8 Skolereformen... 4-5 DSS Den sammenhængende skoledag...

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING Denne skriftlige

SKRIFTLIG BERETNING Denne skriftlige Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg DLF kreds 80 SKRIFTLIG BERETNING Denne skriftlige beretning er også tilgængelig på kredsens hjemmeside. Beretningen kan også ses ved henvendelse til din

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Referat af Københavns Lærerforenings ordinære generalforsamling 2011

Referat af Københavns Lærerforenings ordinære generalforsamling 2011 Referat af Københavns Lærerforenings ordinære generalforsamling 2011 I medfør af den på generalforsamlingen besluttede vedtægtsændring af 10 stk. 2, er dette referat et beslutningsreferat til foreningens

Læs mere

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2011 Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling På skrump 2 Nyt år. Ny virkelighed i Odense. En virkelighed, der bliver på skrump. Ikke mindst på

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 marts 2014 18. årgang - særnummer Generalforsamling 2014 Foto: Pernille Reenberg, Nyager Skole Dagsorden Ordinær generalforsamling RLF fredag den 14. marts 2014 kl. 16.00 på Hendriksholm Skole, lærerværelset.

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

- at betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater skal mindskes

- at betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater skal mindskes Generalforsamling 2015 - beretning Indledning De sidste mange år har vi sagt til hinanden, at nu kan det ikke blive værre. Jeg håber ikke, at vi skal igennem flere skoleår som dette. Men jeg kan godt blive

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013 Budget-gyser 2014 Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Odense i bunden 2 Lige meget hvilken undersøgelse, tabel eller

Læs mere

Beretning 2013. Ordinær generalforsamling 2014. Ballerup Lærerforening Danmarks Lærerforening - kreds 21

Beretning 2013. Ordinær generalforsamling 2014. Ballerup Lærerforening Danmarks Lærerforening - kreds 21 Ballerup Lærerforening Danmarks Lærerforening - kreds 21 Beretning 2013 Ordinær generalforsamling 2014 Fredag den 21. marts kl. 15:00 Baltoppen, Baltorpvej 20, Ballerup Kaffe-, te- og kagebord fra kl.

Læs mere

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16. 1 Generalforsamling afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.30 2 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Dersom formandens beretning indeholder punkter,

Læs mere

Revideret kommissorium om ny skolestruktur i Ringsted Kommune April 2011 v.3

Revideret kommissorium om ny skolestruktur i Ringsted Kommune April 2011 v.3 Skolestruktur 2012 Revideret kommissorium om ny skolestruktur i Ringsted Kommune April 2011 v.3 Børne- og Undervisningsudvalget har igangsat en debat om, hvordan skolestrukturen i Ringsted Kommune bedst

Læs mere

Varde Lærerkreds generalforsamling 2014 VARDE LÆRERKREDS 103

Varde Lærerkreds generalforsamling 2014 VARDE LÆRERKREDS 103 Varde Lærerkreds generalforsamling 2014 1 VARDE LÆRERKREDS 103 GENERALFORSAMLING 2014 Varde Lærerkreds generalforsamling 2014 2 Kredsstyrelsen: Varde Lærerkreds www.kreds103.dk Stausvej 30 6800 Varde Tlf:

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Omfattende beskæring af HG overskygger forbedringer

Omfattende beskæring af HG overskygger forbedringer Formandens skriftlige beretning 2013-2014 Erhvervsuddannelsesreform: Omfattende beskæring af HG overskygger forbedringer HL fik dog anerkendt, at HD-uddannede lærere skal kunne undervise på EUX Overenskomst

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere

Mundtlig beretning 2012. På vej.

Mundtlig beretning 2012. På vej. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Mundtlig beretning 2012. På vej. Vejlegården blev i løbet af sommeren det bedst kendte danske spisested

Læs mere