Borgerservice og administration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgerservice og administration"

Transkript

1

2

3 Overordnede mål Borgerservice- og Administrationspolitikken fra 2008 har følgende vision: Énstrenget, tilgængelig og helhedsorienteret Det er ikke borgerens og brugerens problem, hvordan en har valgt at organisere sig. Borgeren og brugeren har en nem og entydig adgang til en, og ved første kontakt med en bliver der taget ansvar for henvendelsen, og borgeren og brugeren guides venligt igennem behandlingen af henvendelsen, og forlades først når opgaven er løst, eller der indgået en klar aftale om løsning af opgaven. Administrationen er altid opmærksom på borgerens samlede situation og rådgiver i lyset af denne. Når borgeren frembyder en kompleks opgave, samler vi de faglige tilgange, der er nødvendige for en holdbar løsning. I partnerskab med borgerne og brugerne og deres organisationer Administrationen udvikler sig gennem en vedholdende dialog med borgerne og deres organisationer. Kritik opfatter vi som livsnødvendig næring. Nye ydelser og arbejdsprocesser udvikles med deltagelse af borgere, brugere og frivillige organisationer. Slank og lærende Alle medarbejdere har konstant fokus på at skabe forbedringer, store som små. Vi prøver hele tiden at lære med henblik på at kunne løse opgaverne bedre og billigere. Vi satser massivt på langsigtet kompetenceopbygning. Mål fra tværgående sektorpolitikker Der er følgende 4 tværgående politikker: Integrationspolitikken Handicappolitikken Natur- og Miljøpolitikken Sundhedspolitikken I det omfang Borgerservice- og Administrationsområdet kan understøtte målene for disse politikker, indarbejdes dette som konkrete indsatsområder i aktivitetsbeskrivelsen. Integrationspolitik Målet med integrationspolitikken i Fredericia Kommune er, at borgere med anden etnisk baggrund end dansk, bosat i kommunen, har lige muligheder i forhold til resten af Fredericias borgere og gerne muligheder, der ligger over gennemsnittet for etniske borgere i andre kommuner - hvad end det er inden for beskæftigelse, uddannelse, sundhed, fritid og foreningslivet, eller socialt. Integrationspolitikken består af en række konkrete indsatsområder og aktiviteter. I 2010 sættes der ind med aktiviteter inden for indsatsområdet beskæftigelse, hvor der skal ses på mulighederne i medarbejdernes forskelligheder. Sundhedspolitikken Fredericia Kommune ønsker en ambitiøs og vedkommende sundhedspolitik, der vedrører alle, men som i særdeleshed har fokus på, at sundheden ikke er lige tilgængelig for alle. I 2010 laves der indsatser, der sigter på at understøtte det sundhedspolitiske mål om at forebygge udstødelse fra arbejdsmarkedet og at nedbringe sygefraværet blandt sygemeldte kommunalt ansatte. Natur- og miljøpolitikken. På klimaområdet vil kommunen selv være en målrettet aktør med særligt fokus på kommunens egne bygninger og egen transport. Efter at dele af Rådhuset har fået 1

4 fornyet klimaskærmen i 2008/09 iværksættes der ingen nye indsatsområder i 2010, der understøtter Natur- og Miljøpolitikken. Handicappolitikken Der iværksættes ingen nye indsatsområder i 2010, der specifikt er sat i værk for at understøtte Handicappolitikken. Mål fra andre sektorpolitikker Der er ikke medtaget mål fra andre politikområder. 2

5 Status Enstrenget, tilgængelig og helhedsorienteret Formulering af strategi for digital borgerservice I 2009 var arbejdet med en generel digitaliseringsstrategi og en strategi for digital borgerservice et af de store indsatsområder. Hensigten med strategierne er at understøtte det overordnede mål om, at Borgerservice og Administration skal være enstrenget, tilgængelig og helhedsorienteret for borgere og brugere. Det skal i 2012 være muligt og i nogle tilfælde måske obligatorisk - at kommunikere med borgere og virksomheder digitalt. I arbejdet med digitaliseringen har der været fokuseret på tre formål: 1. Forbedring af kommunens service så den bliver mere tilgængelig, mere sammenhængende og relevant for borgeren og virksomheden uanset den bagvedliggende offentlige organisering. 2. Forbedring af kommunens effektivitet så de knappe resurser i videst mulig omfang kan anvendes på borgernær omsorg og service. 3. Forbedret koordinering med andre kommuner, myndigheder og private virksomheder så der opnås størst mulig synergi i udviklingsarbejder og således at løsninger baseres på fælles offentlige åbne standarder. Med borgeren i centrum omfatter digitaliseringen i princippet alle kommunale serviceydelser. I første omgang er størst fokus på borgerhenvendelserne i Borgerservicecenteret, i Arbejdsmarkedsafdelingen samt på kommunens tekniske områder. Som en del af strategien blev der udarbejdet en analyse af hvilke kanaler kommunens borgere benytter og ønsker at benytte sig af i dialogen med kommunen. Også repræsentanter fra kommunens handicaporganisationer har været inddraget i arbejdet for at afdække de handicappedes muligheder som følge af digitalisering. Denne inddragelse har på den måde også understøttet Fredericia Kommunes Handicappolitik. Selvbetjeningsløsninger i 2009 Der var i 2009 også fokus på 13 selvbetjeningsløsninger Kommunernes Landsforening har udpeget til særligt fokus i Som en del af denne indsats har det også været et mål at kunne dokumentere eventuelle serviceforbedringer og effektiviseringer som følge af indførelse af forbedrede selvbetjeningsløsninger. Også her er de enkelte løsningers tilgængelighed for handicappede blevet vurderet, ligesom der har været fokus på at forbedre servicen til handicappedes vilkår ved hjælp af nye digitale løsninger. I partnerskab med borgerne og brugerne og deres organisationer Fredericia Former Fremtiden I løbet af ganske få år vil kommunerne blive presset på en række områder: Efterspørgslen på kommunale serviceydelser vil stige. På en række områder vil det blive væsentligt sværere at rekruttere medarbejdere (specielt inden for plejen og lærerområdet), og kommunernes økonomiske råderum vil blive presset yderligere. Byrådet bad derfor Direktionen om at komme med et bud på dette i projektet Fredericia Former Fremtiden. Målet med projektet er, at Direktionen skal fremlægge 4 6 forslag til en radikal anderledes måde at løse kommunale opgaver på, som Byrådet i løbet af 2010 kan tage stilling til. I 2009 blev der gennemført 9 innovationsforløb med en række konsulentfirmaer om de 9 emner, som Direktionen valgte i efteråret. Resultaterne af forløbene er nu under bearbejdning med henblik på at fremlæggelse for Byrådet. Slank og lærende Strategi for kommunens økonomistyring I arbejdet på at skabe interne forbedringer blev der i løbet af 2009 udarbejdet en samlet strategi for udviklingen af kommunens mål- og økonomistyring, som sætter retningen for udviklingen de næste 4 år. Strategien er en naturlig forlængelse af, at kommunen har fået en ny central økonomiafdeling efter en omorganisering af de administrative funktioner på rådhuset. Et af de ønskede resultater af strategien er at få udarbejdet årlige handlingsplaner, hvor der peges på relevante indsatsområder. 3

6 Nyt ESDH/Portalsystem En af de store opgaver i 2009 var at indføre det nye Elektroniske Sags og Dokument Håndteringssystem (ESDH) og den nye Medarbejderportal for 400 administrative brugere på Rådhuset og alle øvrige IT-brugere i kommunen for så vidt angik portaldelen (ca brugere). Opgaven var temmelig ressourcekrævende i især IT-afdelingen og Byråds- og Direktionssekretariatet men berørte også de øvrige afdelingers medarbejdere. Personaleudvikling I 2009 er der arbejdet med en helt ny kompetenceudviklingsstrategi, der skal sikre en fortsat målrettet udviklingsindsats inden for rammerne af de overordnede mål og visioner. Der lægges bl.a. vægt på en større systematik, således at der skabes større synlighed i kompetencebehovene også for den enkelte medarbejder. Derudover fortsattes en række af de kompetenceudviklingsforløb, der tidligere er sat i gang. Det gælder f.eks. for SOSU-personale i ældreplejen, lærerområdet, ligesom der har været satset på en række lederudviklingstiltag og talentudviklingstiltag. Den attraktive arbejdsplads Arbejdet med den attraktive arbejdsplads fortsatte det meste af Arbejdet har sigtet mod at kunne honorere den enkelte medarbejders ønsker til, hvad den pågældende forstår ved en attraktiv arbejdsplads. Fortsat fokus på sundhed og på sygefravær Som en del af den attraktive arbejdsplads har der været fokus på sundhed og forebyggelse af, at sygdom bliver til langtidssygdom. Målet har været at forebygge udstødelse fra arbejdsmarkedet samt at nedsætte det samlede sygefravær. Som et tiltag med tilknytning til sundhedspolitikken er der sket en samordning af de rygestopkurser, der henholdsvis tilbydes de ansatte og kommunens borgere. Ny MedarbejderTilfredshedsUndersøgelse (MTU) Primo 2009 blev en ny MTU gennemført for at måle medarbejdertilfredsheden. Resultatet af undersøgelsen indgår i arbejdet med at prioritere fremtidige indsatsområder på personaleområdet. Anvendelsen af de nye trepartsmidler til kompetenceudvikling er i samarbejde med medarbejderorganisationerne blevet planlagt til gennemførelse i 2010, hvor især emnet konfliktløsning bliver et gennemgående tema. Endelig er det lederudviklingsprogram, som har været under gennemførelse de sidste par år, afsluttet, således at alle ledergrupper nu har været igennem. Rekruttering I lyset af at der i de kommende år forventes mangel på arbejdskraft inden for en række fagområder på det kommunale område, er der i årets løb blevet arbejdet med flere tiltag såsom nye rekrutteringsformer, professionel og effektiv ansøgningsbehandling og udvælgelse, branding af Fredericia Kommune, arbejde med attraktive arbejdspladser, kontakt til uddannelsesinstitutioner osv. Målet har været, at vi med disse tiltag kan øge rekrutteringen med henblik på en sikring af, at vi fortsat kan producere de nødvendige serviceydelser. 4

7 Indsatsområder i 2010 Oversigt over egne indsatsområder Enstrenget, tilgængelig og helhedsorienteret 1.1. Udmøntning af digital strategi 1.2. Ny borgerportal 2. I partnerskab med borgerne og brugerne og deres organisationer 2.1 Fredericia Former Fremtiden 2.2 Borgerdialog 2.3 Kommunikation, formidling og branding 3. Slank og lærende 3.1 Effektiviseringer 3.2 Sikker drift (service desk) 3.3 Udvikling af økonomistyringen 3.4 Fastholdelse og rekruttering 3.5 Attraktive arbejdspladser 3.6 Socialt bedrageri Oversigt over indsatsområder fra de tværgående sektorpolitikker Sundhedspolitikken 4.1 En sund arbejdsplads 4.2 Integration 1. Enstrenget, tilgængelig og helhedsorienteret Udmøntning af digital strategi Fra 2010 fornys kommunens digitale strategi. Hermed rettes det digitale udviklingsfokus mod gevinsterne ved digitalisering. Den hidtidige strategis fokus var på optimering og konsolidering. Indsatserne retter sig mod s- og borgerservicepolitikkens tre hovedområder. I 2010 er der fokus på at realisere gevinsterne ved de interne portaler kommunen har investeret i og også høste gevinsterne ved den nye Digitale Signatur, der gerne skulle betyde et gennembrud for selvbetjeningsområdet, den nye Dokumentboks, der erstatter E-boks og giver mulighed for sikker 2-vejskommunikation med borgeren, Nem SMS, der giver kommunen en række muligheder for effektiv kommunikation med borgeren via sms. For at booste den digitale udvikling i Fredericia er der i budgettet afsat en pulje på 5 millioner kroner til digitalisering. Puljen skal anvendes til projekter, der har et effektiviserende potentiale, som lige ledes er indregnet i budgettet. Puljen er opregnet nederst på denne side. Der afrapporteres årligt til på fremgangen i digitaliseringsstrategien. Der foreligger et strateginotat, hvor detaljerne i strategien kan studeres. 1.2 Ny borgerportal I 2010 skal den eksisterende Borger- og byportal (kommunens hjemmeside) fornys. Formålet med fornyelsen er, at portalerne skal opfylde kravene om digital borgerkommunikation i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi (e2012) og Fredericia Kommunes digitale strategi Et andet mål er, at produktion og vedligeholdelse af indholdet på Borger- og Byportalen skal ske på en effektiv måde og indgå som et led i den daglige sagsbehandling. Portalen skal desuden være platform for digitale selvbetjeningsløsninger, nem og hurtig søgning i kommunale serviceydelser, integration til andre digitale kanaler (f.eks. mobiltelefoner), E-dialog og communities mellem sagsbehandler/borger, politiker/borger, borger/borger elektronisk nyhedsformid- Den digitale strategi investering for at opnå effektiviseringer Millioner kroner I alt Investering (KMD overskud) 5 Kontant afkast til politisk prioritering 0 1,5 3 3,75 8,25 Afkast i form af serviceforbedringer 0 0,5 1 1,25 2,75 I alt 2,

8 ling, Online bymarkedsføring og det politiske arbejde i kommunen Projektet skal ligeledes afklare samspillet og eventuelle effektiviseringsgevinster ved forskellige eksterne portaler, skole/børneintra, Visitdanmark osv. Denne afklaring sker i tæt samarbejde med de relevante fagafdelinger. Det forventes at portalerne kan gå i luften i sensommeren I partnerskab med borgerne og brugerne og deres organisationer 2.1 Fredericia Former Fremtiden Dette projekt har sit udspring i, at der i de kommende år bliver mangel på arbejdskraft, samtidig med at de økonomiske rammer for det kommunale selvstyre bliver stadig strammere og borgernes efterspørgsel efter kommunale ydelser er støt stigende. Disse forhold medfører, at der et stort behov for at finde radikalt anderledes måde at løse de kommunale opgaver på. Derfor har Byrådet godkendt innovationsprojektet Fredericia Former Fremtiden, der har som mål, at der skal frembringes 4 6 forslag til radikalt anderledes opgaveløsninger i den kommunale organisation. Forslagene skal forelægges Byrådet første halvår Hvis Byrådet godkender et eller flere af forslagene, forventes implementering igangsat umiddelbart efterfølgende. Projektet er et innovationsprojekt, og læringen fra processen med at udvikle de 4 6 radikale forslag, forventes nyttiggjort på den måde, at kommunens ansatte skal udvikle yderligere på deres innovationskompetencer 2.2 Borgerdialog Byrådet ønsker at udvikle kommunen i dialog med borgerne. Ønsket er senest kommet til udtryk på et døgnseminar for byrådet i marts 2009, hvor politikerne efterspørger muligheder for at gå i dialog med kommunens borgere. Som følge af ønsket er der i 2009 nedsat en arbejdsgruppe, som skal se nærmere på mulighederne for en forbedret borgerdialog. I Fredericia har politikerne haft tradition for afholdelse af dialogmøder eksempelvis i forbindelse med budgetlægningen eller i udviklingen af nye politikker. Denne arbejdsform skal fastholdes og udvikles. Endvidere kan der tænkes i nye baner i mødet mellem politikere og borgere, eksempelvis gennem mere uformelle mødeformer eller lignende Kommunikation, formidling og branding. Den gode dialog fremmer forståelsen og den gode dialog forudsætter kommunikative evner. Derfor er der behov for at sætte fokus på kommunikation og formidling - mundtlig og skriftlig. Det vil vi gøre ved at udvikle tilbud på dette område til alle kommunale medarbejdere. Samtidig vil vi fortsætte arbejdet med at fortælle de gode historier fra hele det kommunale virkefelt, for at udbrede kendskabet til kommunen, som en god by at bo, leve og arbejde i og en god erhvervskommune, der kan tiltrække nye virksomheder samt en spændende kommune med attraktive arbejdspladser. 3. Slank og lærende Effektiviseringer I budgettet for 2010 er der indarbejdet en række effektiviseringer. Der er nedsat en styregruppe som dels skal skabe overblik over effektiviseringerne og kommunikere det ud til omverdenen, dels skal nedsætte arbejdsgrupper som skal realisere gevinsterne. Der skal arbejdes med følgende effektiviseringer: Offensiv og aktiv arbejdsmarkedsindsats Byrådet vedtog i 2009 en ny arbejdsmarkedspolitik for Fredericia Kommune, hvor der i højere grad skal satses på aktivering af kommunens ledige med henblik på at skaffe dem i ordinært job. Indsatserne vil rette sig mod følgende: Rettidighed i sagsbehandling 6

9 Oprettelse af Tilbudskontor som kan skabe flere, bedre og billigere tilbud til de ledige Aktivering af fleksjobbere Rehabilitering i indsatsen over for de ledige Afbureaukratisering Som led i aftalen mellem regeringen og KL er det aftalt, at der frem til 2013 skal frigøres 5 mia. kr. til borgernær service. Staten skal bidrage med initiativer for halvdelen af dette beløb. Statens handlingsplan for deres bidrag i 2010 blev offentliggjort i september Planen indeholder følgende initiativer: Afbureaukratisering Digitalisering Indkøbsbesparelser Reduktion af sygefravær I budgettet er der lagt op til, at der arbejdes særskilt med afbureaukratisering de øvrige punkter er dækket af andre projekter. Indkøbsbesparelser Kommunen har siden 2008 arbejdet intensivt med indkøbsbesparelser. Dette arbejde vil fortsætte i 2010, hvor der gennem i styrkelse af indkøbsfunktionen og indkøb af nye værktøjer skal skabes øgede besparelser på området. Digitalisering Udnyttelsen af de digitale muligheder er der blevet arbejdet på gennem mange år. Det skal der også i 2010 og frem, hvor der er afsat en digitaliseringspulje på 5 mio. til formålet. Med kommunens nye digitale strategi er der lagt op til, at digitaliseringen handler om at frigøre ressourcer til borgernær service. I alle digitaliseringsprojekter skal gevinsterne derfor gøres op og de økonomiske konsekvenser af digitaliseringen følge tæt. I anvendelsen af digitaliseringspuljen vil projekter størst muligt gevinstpotentiale blive først prioriteret. Pulje til budgetreduktioner I budgettet er der endvidere afsat en pulje på 3 mio. kr. årligt, som primært skal udmøntes via effektiviseringer. Direktionen har fået til opgave at pege på effektiviseringsforslag Sikker drift (service desk) Med den stigende anvendelse af IT i hele den kommunale organisation, bliver den support IT-afdelingen yder i den daglige drift af større og større betydning. IT-afdelingen har haft et fokus på den support der ydes gennem Helpdesk og markant nedbragt antallet af sager. IT-afdelingen bruger nu to dage på udkørsel primært til vores institutioner. Her opsættes PC ere, printere og hjælpes med andre problemer. Endelig har der været en fokuseret indsats på skoleområder, så det nu er muligt for eleverne, at medbring og bruge egne PC ere. Indsatsen skal resultere i en øget tilfredshed med supporten fra IT-afdelingen. Tilfredsheden skal øges med 10% i forhold til den stabsmåling, der blev afviklet i For at se om IT-afdelingen er nærmere målet vil vi gennemføre en måling indenfor den nærmeste fremtid Udvikling af økonomistyringen I 2009 er der arbejdet med en ny strategi for økonomistyringen. Målet er at udvikle økonomistyringen fra en bagudrettet budgetopfølgningskultur til et mere fremadrettet fokus, hvor økonomistyringen kan understøtte den strategiske udvikling af fagområderne. I arbejdet med økonomistyringsstrategien er peget på en række fokusområder, som efterfølgende vil blive prioriteret i en handlingsplan, som vil danne grundlag for det videre arbejde. Resultatstyring Kommunen har gennem snart mange år arbejdet med målstyringsmodellen Fredericia Mål og Resultater. I arbejdet med økonomistyringsstrategien er det vurderet, at dette koncept fortsætter, men at fokus på resultater skal skærpes og videreudvikles. Med andre ord skal resultatstyringen indarbejdes i Fredericia Mål og Resultater, hvor fremdriften i realiseringen af kommunens vision på meningsfuld og enkel vis er i højsædet. Effektivisering af anvendelsen af IT i økonomistyringen Kommunens anvendelse af økonomistyringsværktøjer bærer i dag i høj grad præg af den gamle forvaltningsstruktur med mange forskellige systemer og regneark. Det vurderes, at der vil være mange gevinster at hente ved en mere hensigtsmæssig udnyttelse af systemerne 7

10 og ved en større grad af integration. I 2010 vil dette blive undersøgt nærmere Fastholdelse og rekruttering Der må i de kommende år forventes mangel på arbejdskraft inden for en række fagområder på det kommunale område. I 2008 blev der lavet en prognose, der viser et markant fald i rekrutteringsgrundlaget samtidig med at behovet for ydelser til borgerne vil vokse. Aktuelt kan der som en del af den finansielle krise konstateres en lettelse i rekrutteringssituationen, men manglen på arbejdskraft ser ud til at blive så markant, at der på sigt højkonjunktur eller lavkonjunktur vil komme til at mangle medarbejdere på det kommunale område. Særlig stor mangel må forventes på ældreplejeområdet men også lærerområdet og en række specialistområdet, må forventes væsentlige problemer med at få dækket arbejdskraftbehovet. I 2008 udarbejdedes en fremadrettet rekrutteringsstrategi. Den indebærer, at vi også i 2010 skal arbejde med en lang række tiltag, der kan øge vores rekruttering. Der er tale om nye rekrutteringsformer, professionel og effektiv ansøgningsbehandling og udvælgelse, branding af Fredericia Kommune, arbejde med attraktive arbejdspladser, osv. Indsatsen indeholder naturligvis også elementer i forhold til at fastholde vore dygtige medarbejdere. En særlig indsats vil være at sætte fokus på de nye ungdomsårgange, hvor vi via kontakt til folkeskoler og andre uddannelsesinstitutioner vil øge kendskabet til de mange spændende jobmuligheder, der ligger i kommunerne. Målet er, at vi med disse tiltag kan øge rekrutteringen og fastholdelsen med henblik på en sikring af, at vi fortsat kan producere de nødvendige serviceydelser Beskæftigelsesindsats I forhold til Fredericia Kommunes borgere er det besluttet, at arbejdsmarkedsområdet i kraftig grad skal intensivere indsatsen for at få aktiveret kommunens ledige både i forhold til kontakthjælpsmodtagere og i forhold til ledige, som modtager understøttelse fra A- kasserne. I den sammenhæng indgår som et væsentligt element, at Fredericia Kommunes egne arbejdspladser i høj grad skal medvirke ved denne indsats. Det skal vi gøre ved at skaffe et stort antal relevante aktiveringspladser rundt om i hele den kommunale organisation. Det er vigtigt at indsatsen øger de pågældendes generelle jobparathed. Samtidig med selve arbejdet med at etablere aktiveringspladserne skal også ses på forskellige udviklingsmuligheder i området f.eks. mulighederne for at kombinere den jobmæssige indsats med forskellige former for uddannelse Attraktive arbejdspladser Arbejdet med den attraktive arbejdsplads blev igangsat i Formålet er at øge jobbenes attraktivitet, så den enkelte medarbejders trivsel i jobbet øges. På den måde vil vi stå bedst muligt i forhold til at rekruttere og fastholde medarbejdere ligesom den enkeltes motivation i jobbet er med til at øge indsats og effektivitet. Inden for rammerne af arbejdspladsens virksomhedsplan skal vi i videst mulige omfang kunne honorere den enkelte medarbejders ønsker til, hvad den pågældende forstår ved en attraktiv arbejdsplads. Tilbagemeldinger fra vore arbejdspladser om arbejdet med den attraktive arbejdsplads viser tydeligt at det er det nære arbejdsmiljø, der har en helt afgørende betydning for trivslen. Ansvaret for opgaven ligger derfor primært på leder og medarbejdere på den enkelte arbejdsplads. Der skal der også i 2010 arbejdes intensivt med denne fortløbende opgave. Fra kommunen centralt skal der fortsat fokuseres på fælles tiltag, således at de enkelte arbejdspladser har de bedst mulige rammer for at sikre attraktive arbejdspladser. En attraktiv arbejdsplads er også en arbejdsplads, hvor de ansatte har gode muligheder for at udvikle sig personligt og fagligt. Via Vision 2012, ledelsesgrundlaget osv. signalerer Fredericia Kommune klare ønsker til vores ambitionsniveau for byen, for kommunen, for vores service og for vores borgerbetjening. Det stiller store krav til vores ansatte og vores måde at løse opgaverne på. 8

11 I 2010 fortsættes en række af de kompetenceudviklingsforløb, der tidligere er sat i gang. Det gælder f.eks. for Social og sundhedspersonale i ældreplejen, lærerområdet, ligesom der satses på en række lederudviklingstiltag, det sidste bl.a. som fortsat opfølgning på Dialog om din ledelse. Herudover kan nævnes talentudvikling, fokus på projektkompetencer, øget udviklingsindsats over for nyansatte, læring på jobbet osv. De nye trepartsmidler til kompetenceudvikling kommer til anvendelse i 2010 bl.a. med fokus på emnet konflikthåndtering. Derudover vil også et øget antal ledere få mulighed for at gennemføre en diplom- eller masteruddannelse. I løbet af 2009 udarbejdes en ny kompetenceudviklingsstrategi. Den nye strategi skal i 2010 implementeres både centralt og decentralt. I arbejdet med kompetencer er også igangsat en afdækning af kompetencebehovet i organisationen set i sammenhæng med medarbejdernes faktiske kompetencer, således at vi får en bedre mulighed for at målrettet indsatsen. Dermed vil vi sikre, at vi har såvel medarbejdere der lykkes både med deres service over for borgerne og i forhold til at indgå i et udviklende samarbejde, som ledere, der lykkes med at stå i spidsen for deres områdes udvikling, og som kan give deres ansatte ledelse med kvalitet. 3.7 Socialt bedrageri Med budgettet for 2010 sættes yderligere fokus på at forebygge og afsløre socialt bedrageri. Der er afsat midler til gennem digitalisering at afsløre flere bedragere og også midler til at sagsbehandle sagerne. Resultatet af indsatsen skal dokumenteres og det kontante krav er at spare kommunen for netto en million kroner i forhold til 2008 niveauet. Det svarer til at der skal afsløres bedrageri for 6 millioner kroner, hvoraf den kommunale andel er ca. halvdelen. Den yderligere indsats kan inddeles i tre områder: 1) Mere information / kampagner der giver effekt som følge af a. Forebyggende effekt på potentielle bedragere b. Kommunale medarbejdere og borgere bliver mere opmærksomme på tegn på bedrageri, som kan rapporteres. 2) Flere udgående besøg samt anskaffelse af nye it-systemer giver effekt fordi a. Der identificeres flere sager b. Flere potentielle bedragere, vil opleve presset fra kommunen og vil afholde sig fra bedrageri. 3) Mere tid til sagsbehandling af identificerede sager a. Styrket forebyggende sagsbehandling i forbindelse med flytninger kan forhindre sager i at opstå b. Mere tid til at sagsbehandle på mistænkelige sager med henblik på at modne dem til en afgørelse 4. Indsatsområder fra tværgående politikker En sund arbejdsplads En attraktiv arbejdsplads er en sund arbejdsplads. Vi vil derfor løbende igangsætte forskellige projekter, der fokuserer på sundhed på kommunens arbejdspladser. Det være sig i forhold til især rygning, kost, motion og andre sundhedsemner. Mål og intentioner fra den tværgående sundhedspolitik vil være afgørende for prioriteringerne i arbejdet. Især målet om hvordan vi også i forhold til vore ansatte kan mindske ulighed i sundhed vil være afgørende for indsatsen. Vores nuværende indsats, hvor vi forebygger, at sygdom bliver til langtidssygdom, fortsætter med uændret styrke. Der vil endvidere løbende blive arbejdet med udvikling af nye metoder i arbejdet. Målet er at forebygge udstødelse fra arbejdsmarkedet samt at nedsætte det samlede sygefravær. Disse indsatser er samtidig en del af Fredericia Kommunes ønske om at være en arbejdsplads, som tager et socialt ansvar. 9

12 4.2 - Integration Fredericia Kommune er den kommune i landet uden for København og Århus, som beskæftiger flest medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk. Integration er ikke en særskilt del af vores personalepolitik, men vi har en grundlæggende holdning til, at forskellighed - bredt forstået - blandt vore ansatte, er en stor kvalitet. Mange er i dag ansat i jobs med relativt lave kompetencekrav. Den fremtidige indsats skal øge antallet af ansatte med anden etnisk baggrund i jobs med højere kompetencekrav. Objektiv sagsbehandling og centralisering I økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL om budget 2010 drøftede man mulighederne for administrativ effektivisering af visse overførsler. Siden har der været gennemført et antal undersøgelser og mange forhandlinger. Regeringen og KL er nu enige om, at der er store effektiviseringsgevinster at hente. Det kan derfor forventes at der i 2010 igangsættes arbejde med henblik på at centralisere hele eller dele af sagsbehandlingen og borgerbetjeningen vedrørende følgende opgaver: Folkepension Boligstøtte, Forskudsvis udbetalt børnebidrag, Barseldagpenge og Økonomisk fripladstilskud. Om opgaverne kommer til at ligge i et kommunalt eller statsligt center er endnu uklart. En flytning af opgaverne vil få store konsekvenser for såvel borgere som medarbejdere. Opgaverne udgør desuden et vigtigt grundlag for kommunens borgerservicecenter. Uanset Alt hvilken model der landes på i forhandlingerne mellem KL og regeringen vil der i 2010 vil der skulle bruges mange resurser på at sikre at overgangen kommer til at forløbe så effektivt og positivt som mulig. Problemområder Sammenhæng mellem opgavemængde og ressourcer Det er ret åbenbart i den netop gennemførte MTU, at medarbejderne ikke finder, at der er fornuftigt forhold mellem den opgavemængde, der er pålagt den enkelte og de arbejdstimer, der er til rådighed. Dette forhold ser ikke ud til at ændre sig heller ikke selv om der de seneste 2 år er arbejdet med at strømline forretningsgangene i en (LEAN-projekt). Det er et problem som der skal tages vare om, for at undgå stress og mistrivsel. Jobcenterreformen. Reformen skal implementeres i 2009 og indebærer som alle sådanne omfattende forandringsprocesser, at der er et stærkt fokus på sammenlægning af 2 organisationskulturer, overdragelse af medarbejdere, sikring af kvalificeret opgaveløsning, og ikke mindst styring og overholdelse af budgettet. Problemstillingerne bliver ikke mindre i en tid med fortsat fremgang i ledighed og lavkonjunktur i samfundet. Rekrutteringsvanskeligheder og fastholdelse. Det er en kendsgerning, at der i de kommende år vil være et fald i rekrutteringsgrundlaget. Lige nu opleves på grund af finanskrisen en væsentlig bedring i rekrutteringsmulighederne, men prognoserne for området viser, at der i løbet af få år finanskrise eller ej vil blive store rekrutteringsproblemer. Sammenholdt med de store afgange fra arbejdsmarkedet vil det give mærkbare udfordringer i forhold til at fastholde medarbejdere i beskæftigelse samt tiltrække nye i konkurrence med det private arbejdsmarked. Blandt andet derfor har vi igangsat projektet Fredericia Former Fremtiden, men om det lykkedes at håndtere disse udfordringer kan kun tiden vise. Beskæftigelsesindsats Fredericia Kommunens arbejdspladser skal i den kommende periode bidrage væsentligt til kommunens beskæftigelsesindsats over for borgerne. Konkret betyder det, at vi forventer at skulle skaffe ca. 300 aktiveringspladser rundt på de kommunale arbejdspladser. Det giver en række udfordringer. Her kan nævnes samspillet mellem den ekstraordinære arbejdskraft og de faste medarbejdere, hvor de faste medarbejdere får en opgave i forhold til at vejlede de mere uerfarne medarbejdere. Det er derfor bl.a. vigtigt med et godt samspil med de faglige organisationer, MED-udvalg, tillidsrepræsentanter osv. 10

13 Budgetforudsætninger Budget- og regnskabstal Drift kr prisniveau Regnskab Budget Budget Overslagsår UDGIFTER INDTÆGTER I ALT heraf (netto) Rammebelagt Ikke rammebelagt Lønsum Politikområder: Rammebelagt: Borgerservice og Administration Forsikring UddannelsesCentret Fredericia Ikke rammebelagt: Forsikring

14 Budget- og regnskabstal Anlæg kr prisniveau Budget Overslagsår Skattefinansieret område IT-investeringer, løbende udskiftning af pc samt forbedringer af netværk Salg af kommunale bygninger Digitaliseringspulje Projektpulje Pulje til erhvervsudvikling IT-system til bekæmpelse af socialt bedrageri Renovering af Troldehuset Udskiftning af IT til byrådet Danmark C Sportsmarkedsføring - Danmark C Realisering af Danmark C - jordforsyning Fredericia C Fredericia C

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Aftale om budget 2014

Aftale om budget 2014 BORGMESTEREN Dato: 7. oktober 2013 Sagsnr: 2013-18140 Dok.nr: 2013-150609 Aftale om budget 2014 Indhold 1. Forord... 4 2. Budget 2014 økonomiske målsætninger og strategi... 5 2.1. Generelle målsætninger

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Ansøgning om at få frikommunestatus.

Ansøgning om at få frikommunestatus. Byrådet 07-03-2011 Sags id.: 10/15817 Sagsbehandler: Dorthe Marie Lyhne Kristensen Ansøgning om at få frikommunestatus. Fredericia Byråd ansøger hermed om at få frikommunestatus. Siden 2007 har Byrådet

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

Dette er Roskilde Kommunes 6. Personalepolitiske Redegørelse, som du har i hånden.

Dette er Roskilde Kommunes 6. Personalepolitiske Redegørelse, som du har i hånden. Forord Dette er Roskilde Kommunes 6. Personalepolitiske Redegørelse, som du har i hånden. Redegørelsen giver en årlig personale- og organisationsmæssig status samtidig med, at den angiver det kommende

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

De effektive kommuner

De effektive kommuner 1 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunal Økonomisk Forum 2012. De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2011 og 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Stab for Strategi, Kommunikation og Erhverv Forvaltningens strategiplan for 2013-14

Stab for Strategi, Kommunikation og Erhverv Forvaltningens strategiplan for 2013-14 Forvaltningens strategiplan for 2013-14 Side 1 af 13 Byens ressourcer fremtidens løsninger Velfærdssamfundet er i hastig forandring i disse år. Den økonomiske krise, som tog fart i 2008, bruges ofte som

Læs mere

Økonomiudvalgets Budgetønsker budget 2013 2016

Økonomiudvalgets Budgetønsker budget 2013 2016 Økonomiudvalgets Budgetønsker budget 2013 2016 Nr. [Hele 1.000 kr.] Driftsønsker Økonomiudvalgets driftsønsker 2013 2014 2015 2016 ØU 1 GIS budget opskrives til reelt omkostningsniveau 470 470 470 470

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

Virksomhedsplan 2012/2013

Virksomhedsplan 2012/2013 Virksomhedsplan 2012/2013 Sundheds- og Socialforvaltningen Sundheds- og Socialforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk T 43

Læs mere

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling.

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 1.1 Definitioner af effektiviseringer 1.2 Effektiviseringer

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

FORSLAG. Katalog over politiske mål og indsatser

FORSLAG. Katalog over politiske mål og indsatser FORSLAG Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Indledning I Faaborg-Midtfyn Kommune lægger vi stor vægt på politisk lederskab gennem formulering af klare mål og forpligtende indsatser for den førte

Læs mere

REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET. KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe

REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET. KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe 01 Indhold Del 1: Indsatser på personaleområdet... 4 1. Indledning... 4 2. Grundlaget for

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver KL s beretning 2009 Politiske mål - resultater og perspektiver Klar til generationsskifte i kommunerne De store politiske indsatser i 2009 Om fem år er hver tredje kommunale medarbejder gået på efterløn

Læs mere

Budgetaftale 2011 (12-14).

Budgetaftale 2011 (12-14). Sorø, den 21. september 2010. Budgetaftale 2011 (12-14). Indledning Sorø Kommunes byråd vedtog i marts 2010 kodeks for det gode budgetarbejde. Et kodeks, der skulle være med til at sikre, at Sorø Kommune

Læs mere

Montagen. Aftale 2008

Montagen. Aftale 2008 Montagen Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

tage sit afsæt i en tilgang med fokus på ledernes og medarbejdernes energi, engagement og motivation.

tage sit afsæt i en tilgang med fokus på ledernes og medarbejdernes energi, engagement og motivation. 1 Forord Nytænkning og vilje til forandring er vores mulighed for at møde de udfordringer, som vi står overfor: Flere børn og ældre i kombination med en dalende arbejdsstyrke. Allerede fra 2011 vil dobbelt

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere