Borgerservice og administration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgerservice og administration"

Transkript

1

2

3 Overordnede mål Borgerservice- og Administrationspolitikken fra 2008 har følgende vision: Énstrenget, tilgængelig og helhedsorienteret Det er ikke borgerens og brugerens problem, hvordan en har valgt at organisere sig. Borgeren og brugeren har en nem og entydig adgang til en, og ved første kontakt med en bliver der taget ansvar for henvendelsen, og borgeren og brugeren guides venligt igennem behandlingen af henvendelsen, og forlades først når opgaven er løst, eller der indgået en klar aftale om løsning af opgaven. Administrationen er altid opmærksom på borgerens samlede situation og rådgiver i lyset af denne. Når borgeren frembyder en kompleks opgave, samler vi de faglige tilgange, der er nødvendige for en holdbar løsning. I partnerskab med borgerne og brugerne og deres organisationer Administrationen udvikler sig gennem en vedholdende dialog med borgerne og deres organisationer. Kritik opfatter vi som livsnødvendig næring. Nye ydelser og arbejdsprocesser udvikles med deltagelse af borgere, brugere og frivillige organisationer. Slank og lærende Alle medarbejdere har konstant fokus på at skabe forbedringer, store som små. Vi prøver hele tiden at lære med henblik på at kunne løse opgaverne bedre og billigere. Vi satser massivt på langsigtet kompetenceopbygning. Mål fra tværgående sektorpolitikker Der er følgende 4 tværgående politikker: Integrationspolitikken Handicappolitikken Natur- og Miljøpolitikken Sundhedspolitikken I det omfang Borgerservice- og Administrationsområdet kan understøtte målene for disse politikker, indarbejdes dette som konkrete indsatsområder i aktivitetsbeskrivelsen. Integrationspolitik Målet med integrationspolitikken i Fredericia Kommune er, at borgere med anden etnisk baggrund end dansk, bosat i kommunen, har lige muligheder i forhold til resten af Fredericias borgere og gerne muligheder, der ligger over gennemsnittet for etniske borgere i andre kommuner - hvad end det er inden for beskæftigelse, uddannelse, sundhed, fritid og foreningslivet, eller socialt. Integrationspolitikken består af en række konkrete indsatsområder og aktiviteter. I 2010 sættes der ind med aktiviteter inden for indsatsområdet beskæftigelse, hvor der skal ses på mulighederne i medarbejdernes forskelligheder. Sundhedspolitikken Fredericia Kommune ønsker en ambitiøs og vedkommende sundhedspolitik, der vedrører alle, men som i særdeleshed har fokus på, at sundheden ikke er lige tilgængelig for alle. I 2010 laves der indsatser, der sigter på at understøtte det sundhedspolitiske mål om at forebygge udstødelse fra arbejdsmarkedet og at nedbringe sygefraværet blandt sygemeldte kommunalt ansatte. Natur- og miljøpolitikken. På klimaområdet vil kommunen selv være en målrettet aktør med særligt fokus på kommunens egne bygninger og egen transport. Efter at dele af Rådhuset har fået 1

4 fornyet klimaskærmen i 2008/09 iværksættes der ingen nye indsatsområder i 2010, der understøtter Natur- og Miljøpolitikken. Handicappolitikken Der iværksættes ingen nye indsatsområder i 2010, der specifikt er sat i værk for at understøtte Handicappolitikken. Mål fra andre sektorpolitikker Der er ikke medtaget mål fra andre politikområder. 2

5 Status Enstrenget, tilgængelig og helhedsorienteret Formulering af strategi for digital borgerservice I 2009 var arbejdet med en generel digitaliseringsstrategi og en strategi for digital borgerservice et af de store indsatsområder. Hensigten med strategierne er at understøtte det overordnede mål om, at Borgerservice og Administration skal være enstrenget, tilgængelig og helhedsorienteret for borgere og brugere. Det skal i 2012 være muligt og i nogle tilfælde måske obligatorisk - at kommunikere med borgere og virksomheder digitalt. I arbejdet med digitaliseringen har der været fokuseret på tre formål: 1. Forbedring af kommunens service så den bliver mere tilgængelig, mere sammenhængende og relevant for borgeren og virksomheden uanset den bagvedliggende offentlige organisering. 2. Forbedring af kommunens effektivitet så de knappe resurser i videst mulig omfang kan anvendes på borgernær omsorg og service. 3. Forbedret koordinering med andre kommuner, myndigheder og private virksomheder så der opnås størst mulig synergi i udviklingsarbejder og således at løsninger baseres på fælles offentlige åbne standarder. Med borgeren i centrum omfatter digitaliseringen i princippet alle kommunale serviceydelser. I første omgang er størst fokus på borgerhenvendelserne i Borgerservicecenteret, i Arbejdsmarkedsafdelingen samt på kommunens tekniske områder. Som en del af strategien blev der udarbejdet en analyse af hvilke kanaler kommunens borgere benytter og ønsker at benytte sig af i dialogen med kommunen. Også repræsentanter fra kommunens handicaporganisationer har været inddraget i arbejdet for at afdække de handicappedes muligheder som følge af digitalisering. Denne inddragelse har på den måde også understøttet Fredericia Kommunes Handicappolitik. Selvbetjeningsløsninger i 2009 Der var i 2009 også fokus på 13 selvbetjeningsløsninger Kommunernes Landsforening har udpeget til særligt fokus i Som en del af denne indsats har det også været et mål at kunne dokumentere eventuelle serviceforbedringer og effektiviseringer som følge af indførelse af forbedrede selvbetjeningsløsninger. Også her er de enkelte løsningers tilgængelighed for handicappede blevet vurderet, ligesom der har været fokus på at forbedre servicen til handicappedes vilkår ved hjælp af nye digitale løsninger. I partnerskab med borgerne og brugerne og deres organisationer Fredericia Former Fremtiden I løbet af ganske få år vil kommunerne blive presset på en række områder: Efterspørgslen på kommunale serviceydelser vil stige. På en række områder vil det blive væsentligt sværere at rekruttere medarbejdere (specielt inden for plejen og lærerområdet), og kommunernes økonomiske råderum vil blive presset yderligere. Byrådet bad derfor Direktionen om at komme med et bud på dette i projektet Fredericia Former Fremtiden. Målet med projektet er, at Direktionen skal fremlægge 4 6 forslag til en radikal anderledes måde at løse kommunale opgaver på, som Byrådet i løbet af 2010 kan tage stilling til. I 2009 blev der gennemført 9 innovationsforløb med en række konsulentfirmaer om de 9 emner, som Direktionen valgte i efteråret. Resultaterne af forløbene er nu under bearbejdning med henblik på at fremlæggelse for Byrådet. Slank og lærende Strategi for kommunens økonomistyring I arbejdet på at skabe interne forbedringer blev der i løbet af 2009 udarbejdet en samlet strategi for udviklingen af kommunens mål- og økonomistyring, som sætter retningen for udviklingen de næste 4 år. Strategien er en naturlig forlængelse af, at kommunen har fået en ny central økonomiafdeling efter en omorganisering af de administrative funktioner på rådhuset. Et af de ønskede resultater af strategien er at få udarbejdet årlige handlingsplaner, hvor der peges på relevante indsatsområder. 3

6 Nyt ESDH/Portalsystem En af de store opgaver i 2009 var at indføre det nye Elektroniske Sags og Dokument Håndteringssystem (ESDH) og den nye Medarbejderportal for 400 administrative brugere på Rådhuset og alle øvrige IT-brugere i kommunen for så vidt angik portaldelen (ca brugere). Opgaven var temmelig ressourcekrævende i især IT-afdelingen og Byråds- og Direktionssekretariatet men berørte også de øvrige afdelingers medarbejdere. Personaleudvikling I 2009 er der arbejdet med en helt ny kompetenceudviklingsstrategi, der skal sikre en fortsat målrettet udviklingsindsats inden for rammerne af de overordnede mål og visioner. Der lægges bl.a. vægt på en større systematik, således at der skabes større synlighed i kompetencebehovene også for den enkelte medarbejder. Derudover fortsattes en række af de kompetenceudviklingsforløb, der tidligere er sat i gang. Det gælder f.eks. for SOSU-personale i ældreplejen, lærerområdet, ligesom der har været satset på en række lederudviklingstiltag og talentudviklingstiltag. Den attraktive arbejdsplads Arbejdet med den attraktive arbejdsplads fortsatte det meste af Arbejdet har sigtet mod at kunne honorere den enkelte medarbejders ønsker til, hvad den pågældende forstår ved en attraktiv arbejdsplads. Fortsat fokus på sundhed og på sygefravær Som en del af den attraktive arbejdsplads har der været fokus på sundhed og forebyggelse af, at sygdom bliver til langtidssygdom. Målet har været at forebygge udstødelse fra arbejdsmarkedet samt at nedsætte det samlede sygefravær. Som et tiltag med tilknytning til sundhedspolitikken er der sket en samordning af de rygestopkurser, der henholdsvis tilbydes de ansatte og kommunens borgere. Ny MedarbejderTilfredshedsUndersøgelse (MTU) Primo 2009 blev en ny MTU gennemført for at måle medarbejdertilfredsheden. Resultatet af undersøgelsen indgår i arbejdet med at prioritere fremtidige indsatsområder på personaleområdet. Anvendelsen af de nye trepartsmidler til kompetenceudvikling er i samarbejde med medarbejderorganisationerne blevet planlagt til gennemførelse i 2010, hvor især emnet konfliktløsning bliver et gennemgående tema. Endelig er det lederudviklingsprogram, som har været under gennemførelse de sidste par år, afsluttet, således at alle ledergrupper nu har været igennem. Rekruttering I lyset af at der i de kommende år forventes mangel på arbejdskraft inden for en række fagområder på det kommunale område, er der i årets løb blevet arbejdet med flere tiltag såsom nye rekrutteringsformer, professionel og effektiv ansøgningsbehandling og udvælgelse, branding af Fredericia Kommune, arbejde med attraktive arbejdspladser, kontakt til uddannelsesinstitutioner osv. Målet har været, at vi med disse tiltag kan øge rekrutteringen med henblik på en sikring af, at vi fortsat kan producere de nødvendige serviceydelser. 4

7 Indsatsområder i 2010 Oversigt over egne indsatsområder Enstrenget, tilgængelig og helhedsorienteret 1.1. Udmøntning af digital strategi 1.2. Ny borgerportal 2. I partnerskab med borgerne og brugerne og deres organisationer 2.1 Fredericia Former Fremtiden 2.2 Borgerdialog 2.3 Kommunikation, formidling og branding 3. Slank og lærende 3.1 Effektiviseringer 3.2 Sikker drift (service desk) 3.3 Udvikling af økonomistyringen 3.4 Fastholdelse og rekruttering 3.5 Attraktive arbejdspladser 3.6 Socialt bedrageri Oversigt over indsatsområder fra de tværgående sektorpolitikker Sundhedspolitikken 4.1 En sund arbejdsplads 4.2 Integration 1. Enstrenget, tilgængelig og helhedsorienteret Udmøntning af digital strategi Fra 2010 fornys kommunens digitale strategi. Hermed rettes det digitale udviklingsfokus mod gevinsterne ved digitalisering. Den hidtidige strategis fokus var på optimering og konsolidering. Indsatserne retter sig mod s- og borgerservicepolitikkens tre hovedområder. I 2010 er der fokus på at realisere gevinsterne ved de interne portaler kommunen har investeret i og også høste gevinsterne ved den nye Digitale Signatur, der gerne skulle betyde et gennembrud for selvbetjeningsområdet, den nye Dokumentboks, der erstatter E-boks og giver mulighed for sikker 2-vejskommunikation med borgeren, Nem SMS, der giver kommunen en række muligheder for effektiv kommunikation med borgeren via sms. For at booste den digitale udvikling i Fredericia er der i budgettet afsat en pulje på 5 millioner kroner til digitalisering. Puljen skal anvendes til projekter, der har et effektiviserende potentiale, som lige ledes er indregnet i budgettet. Puljen er opregnet nederst på denne side. Der afrapporteres årligt til på fremgangen i digitaliseringsstrategien. Der foreligger et strateginotat, hvor detaljerne i strategien kan studeres. 1.2 Ny borgerportal I 2010 skal den eksisterende Borger- og byportal (kommunens hjemmeside) fornys. Formålet med fornyelsen er, at portalerne skal opfylde kravene om digital borgerkommunikation i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi (e2012) og Fredericia Kommunes digitale strategi Et andet mål er, at produktion og vedligeholdelse af indholdet på Borger- og Byportalen skal ske på en effektiv måde og indgå som et led i den daglige sagsbehandling. Portalen skal desuden være platform for digitale selvbetjeningsløsninger, nem og hurtig søgning i kommunale serviceydelser, integration til andre digitale kanaler (f.eks. mobiltelefoner), E-dialog og communities mellem sagsbehandler/borger, politiker/borger, borger/borger elektronisk nyhedsformid- Den digitale strategi investering for at opnå effektiviseringer Millioner kroner I alt Investering (KMD overskud) 5 Kontant afkast til politisk prioritering 0 1,5 3 3,75 8,25 Afkast i form af serviceforbedringer 0 0,5 1 1,25 2,75 I alt 2,

8 ling, Online bymarkedsføring og det politiske arbejde i kommunen Projektet skal ligeledes afklare samspillet og eventuelle effektiviseringsgevinster ved forskellige eksterne portaler, skole/børneintra, Visitdanmark osv. Denne afklaring sker i tæt samarbejde med de relevante fagafdelinger. Det forventes at portalerne kan gå i luften i sensommeren I partnerskab med borgerne og brugerne og deres organisationer 2.1 Fredericia Former Fremtiden Dette projekt har sit udspring i, at der i de kommende år bliver mangel på arbejdskraft, samtidig med at de økonomiske rammer for det kommunale selvstyre bliver stadig strammere og borgernes efterspørgsel efter kommunale ydelser er støt stigende. Disse forhold medfører, at der et stort behov for at finde radikalt anderledes måde at løse de kommunale opgaver på. Derfor har Byrådet godkendt innovationsprojektet Fredericia Former Fremtiden, der har som mål, at der skal frembringes 4 6 forslag til radikalt anderledes opgaveløsninger i den kommunale organisation. Forslagene skal forelægges Byrådet første halvår Hvis Byrådet godkender et eller flere af forslagene, forventes implementering igangsat umiddelbart efterfølgende. Projektet er et innovationsprojekt, og læringen fra processen med at udvikle de 4 6 radikale forslag, forventes nyttiggjort på den måde, at kommunens ansatte skal udvikle yderligere på deres innovationskompetencer 2.2 Borgerdialog Byrådet ønsker at udvikle kommunen i dialog med borgerne. Ønsket er senest kommet til udtryk på et døgnseminar for byrådet i marts 2009, hvor politikerne efterspørger muligheder for at gå i dialog med kommunens borgere. Som følge af ønsket er der i 2009 nedsat en arbejdsgruppe, som skal se nærmere på mulighederne for en forbedret borgerdialog. I Fredericia har politikerne haft tradition for afholdelse af dialogmøder eksempelvis i forbindelse med budgetlægningen eller i udviklingen af nye politikker. Denne arbejdsform skal fastholdes og udvikles. Endvidere kan der tænkes i nye baner i mødet mellem politikere og borgere, eksempelvis gennem mere uformelle mødeformer eller lignende Kommunikation, formidling og branding. Den gode dialog fremmer forståelsen og den gode dialog forudsætter kommunikative evner. Derfor er der behov for at sætte fokus på kommunikation og formidling - mundtlig og skriftlig. Det vil vi gøre ved at udvikle tilbud på dette område til alle kommunale medarbejdere. Samtidig vil vi fortsætte arbejdet med at fortælle de gode historier fra hele det kommunale virkefelt, for at udbrede kendskabet til kommunen, som en god by at bo, leve og arbejde i og en god erhvervskommune, der kan tiltrække nye virksomheder samt en spændende kommune med attraktive arbejdspladser. 3. Slank og lærende Effektiviseringer I budgettet for 2010 er der indarbejdet en række effektiviseringer. Der er nedsat en styregruppe som dels skal skabe overblik over effektiviseringerne og kommunikere det ud til omverdenen, dels skal nedsætte arbejdsgrupper som skal realisere gevinsterne. Der skal arbejdes med følgende effektiviseringer: Offensiv og aktiv arbejdsmarkedsindsats Byrådet vedtog i 2009 en ny arbejdsmarkedspolitik for Fredericia Kommune, hvor der i højere grad skal satses på aktivering af kommunens ledige med henblik på at skaffe dem i ordinært job. Indsatserne vil rette sig mod følgende: Rettidighed i sagsbehandling 6

9 Oprettelse af Tilbudskontor som kan skabe flere, bedre og billigere tilbud til de ledige Aktivering af fleksjobbere Rehabilitering i indsatsen over for de ledige Afbureaukratisering Som led i aftalen mellem regeringen og KL er det aftalt, at der frem til 2013 skal frigøres 5 mia. kr. til borgernær service. Staten skal bidrage med initiativer for halvdelen af dette beløb. Statens handlingsplan for deres bidrag i 2010 blev offentliggjort i september Planen indeholder følgende initiativer: Afbureaukratisering Digitalisering Indkøbsbesparelser Reduktion af sygefravær I budgettet er der lagt op til, at der arbejdes særskilt med afbureaukratisering de øvrige punkter er dækket af andre projekter. Indkøbsbesparelser Kommunen har siden 2008 arbejdet intensivt med indkøbsbesparelser. Dette arbejde vil fortsætte i 2010, hvor der gennem i styrkelse af indkøbsfunktionen og indkøb af nye værktøjer skal skabes øgede besparelser på området. Digitalisering Udnyttelsen af de digitale muligheder er der blevet arbejdet på gennem mange år. Det skal der også i 2010 og frem, hvor der er afsat en digitaliseringspulje på 5 mio. til formålet. Med kommunens nye digitale strategi er der lagt op til, at digitaliseringen handler om at frigøre ressourcer til borgernær service. I alle digitaliseringsprojekter skal gevinsterne derfor gøres op og de økonomiske konsekvenser af digitaliseringen følge tæt. I anvendelsen af digitaliseringspuljen vil projekter størst muligt gevinstpotentiale blive først prioriteret. Pulje til budgetreduktioner I budgettet er der endvidere afsat en pulje på 3 mio. kr. årligt, som primært skal udmøntes via effektiviseringer. Direktionen har fået til opgave at pege på effektiviseringsforslag Sikker drift (service desk) Med den stigende anvendelse af IT i hele den kommunale organisation, bliver den support IT-afdelingen yder i den daglige drift af større og større betydning. IT-afdelingen har haft et fokus på den support der ydes gennem Helpdesk og markant nedbragt antallet af sager. IT-afdelingen bruger nu to dage på udkørsel primært til vores institutioner. Her opsættes PC ere, printere og hjælpes med andre problemer. Endelig har der været en fokuseret indsats på skoleområder, så det nu er muligt for eleverne, at medbring og bruge egne PC ere. Indsatsen skal resultere i en øget tilfredshed med supporten fra IT-afdelingen. Tilfredsheden skal øges med 10% i forhold til den stabsmåling, der blev afviklet i For at se om IT-afdelingen er nærmere målet vil vi gennemføre en måling indenfor den nærmeste fremtid Udvikling af økonomistyringen I 2009 er der arbejdet med en ny strategi for økonomistyringen. Målet er at udvikle økonomistyringen fra en bagudrettet budgetopfølgningskultur til et mere fremadrettet fokus, hvor økonomistyringen kan understøtte den strategiske udvikling af fagområderne. I arbejdet med økonomistyringsstrategien er peget på en række fokusområder, som efterfølgende vil blive prioriteret i en handlingsplan, som vil danne grundlag for det videre arbejde. Resultatstyring Kommunen har gennem snart mange år arbejdet med målstyringsmodellen Fredericia Mål og Resultater. I arbejdet med økonomistyringsstrategien er det vurderet, at dette koncept fortsætter, men at fokus på resultater skal skærpes og videreudvikles. Med andre ord skal resultatstyringen indarbejdes i Fredericia Mål og Resultater, hvor fremdriften i realiseringen af kommunens vision på meningsfuld og enkel vis er i højsædet. Effektivisering af anvendelsen af IT i økonomistyringen Kommunens anvendelse af økonomistyringsværktøjer bærer i dag i høj grad præg af den gamle forvaltningsstruktur med mange forskellige systemer og regneark. Det vurderes, at der vil være mange gevinster at hente ved en mere hensigtsmæssig udnyttelse af systemerne 7

10 og ved en større grad af integration. I 2010 vil dette blive undersøgt nærmere Fastholdelse og rekruttering Der må i de kommende år forventes mangel på arbejdskraft inden for en række fagområder på det kommunale område. I 2008 blev der lavet en prognose, der viser et markant fald i rekrutteringsgrundlaget samtidig med at behovet for ydelser til borgerne vil vokse. Aktuelt kan der som en del af den finansielle krise konstateres en lettelse i rekrutteringssituationen, men manglen på arbejdskraft ser ud til at blive så markant, at der på sigt højkonjunktur eller lavkonjunktur vil komme til at mangle medarbejdere på det kommunale område. Særlig stor mangel må forventes på ældreplejeområdet men også lærerområdet og en række specialistområdet, må forventes væsentlige problemer med at få dækket arbejdskraftbehovet. I 2008 udarbejdedes en fremadrettet rekrutteringsstrategi. Den indebærer, at vi også i 2010 skal arbejde med en lang række tiltag, der kan øge vores rekruttering. Der er tale om nye rekrutteringsformer, professionel og effektiv ansøgningsbehandling og udvælgelse, branding af Fredericia Kommune, arbejde med attraktive arbejdspladser, osv. Indsatsen indeholder naturligvis også elementer i forhold til at fastholde vore dygtige medarbejdere. En særlig indsats vil være at sætte fokus på de nye ungdomsårgange, hvor vi via kontakt til folkeskoler og andre uddannelsesinstitutioner vil øge kendskabet til de mange spændende jobmuligheder, der ligger i kommunerne. Målet er, at vi med disse tiltag kan øge rekrutteringen og fastholdelsen med henblik på en sikring af, at vi fortsat kan producere de nødvendige serviceydelser Beskæftigelsesindsats I forhold til Fredericia Kommunes borgere er det besluttet, at arbejdsmarkedsområdet i kraftig grad skal intensivere indsatsen for at få aktiveret kommunens ledige både i forhold til kontakthjælpsmodtagere og i forhold til ledige, som modtager understøttelse fra A- kasserne. I den sammenhæng indgår som et væsentligt element, at Fredericia Kommunes egne arbejdspladser i høj grad skal medvirke ved denne indsats. Det skal vi gøre ved at skaffe et stort antal relevante aktiveringspladser rundt om i hele den kommunale organisation. Det er vigtigt at indsatsen øger de pågældendes generelle jobparathed. Samtidig med selve arbejdet med at etablere aktiveringspladserne skal også ses på forskellige udviklingsmuligheder i området f.eks. mulighederne for at kombinere den jobmæssige indsats med forskellige former for uddannelse Attraktive arbejdspladser Arbejdet med den attraktive arbejdsplads blev igangsat i Formålet er at øge jobbenes attraktivitet, så den enkelte medarbejders trivsel i jobbet øges. På den måde vil vi stå bedst muligt i forhold til at rekruttere og fastholde medarbejdere ligesom den enkeltes motivation i jobbet er med til at øge indsats og effektivitet. Inden for rammerne af arbejdspladsens virksomhedsplan skal vi i videst mulige omfang kunne honorere den enkelte medarbejders ønsker til, hvad den pågældende forstår ved en attraktiv arbejdsplads. Tilbagemeldinger fra vore arbejdspladser om arbejdet med den attraktive arbejdsplads viser tydeligt at det er det nære arbejdsmiljø, der har en helt afgørende betydning for trivslen. Ansvaret for opgaven ligger derfor primært på leder og medarbejdere på den enkelte arbejdsplads. Der skal der også i 2010 arbejdes intensivt med denne fortløbende opgave. Fra kommunen centralt skal der fortsat fokuseres på fælles tiltag, således at de enkelte arbejdspladser har de bedst mulige rammer for at sikre attraktive arbejdspladser. En attraktiv arbejdsplads er også en arbejdsplads, hvor de ansatte har gode muligheder for at udvikle sig personligt og fagligt. Via Vision 2012, ledelsesgrundlaget osv. signalerer Fredericia Kommune klare ønsker til vores ambitionsniveau for byen, for kommunen, for vores service og for vores borgerbetjening. Det stiller store krav til vores ansatte og vores måde at løse opgaverne på. 8

11 I 2010 fortsættes en række af de kompetenceudviklingsforløb, der tidligere er sat i gang. Det gælder f.eks. for Social og sundhedspersonale i ældreplejen, lærerområdet, ligesom der satses på en række lederudviklingstiltag, det sidste bl.a. som fortsat opfølgning på Dialog om din ledelse. Herudover kan nævnes talentudvikling, fokus på projektkompetencer, øget udviklingsindsats over for nyansatte, læring på jobbet osv. De nye trepartsmidler til kompetenceudvikling kommer til anvendelse i 2010 bl.a. med fokus på emnet konflikthåndtering. Derudover vil også et øget antal ledere få mulighed for at gennemføre en diplom- eller masteruddannelse. I løbet af 2009 udarbejdes en ny kompetenceudviklingsstrategi. Den nye strategi skal i 2010 implementeres både centralt og decentralt. I arbejdet med kompetencer er også igangsat en afdækning af kompetencebehovet i organisationen set i sammenhæng med medarbejdernes faktiske kompetencer, således at vi får en bedre mulighed for at målrettet indsatsen. Dermed vil vi sikre, at vi har såvel medarbejdere der lykkes både med deres service over for borgerne og i forhold til at indgå i et udviklende samarbejde, som ledere, der lykkes med at stå i spidsen for deres områdes udvikling, og som kan give deres ansatte ledelse med kvalitet. 3.7 Socialt bedrageri Med budgettet for 2010 sættes yderligere fokus på at forebygge og afsløre socialt bedrageri. Der er afsat midler til gennem digitalisering at afsløre flere bedragere og også midler til at sagsbehandle sagerne. Resultatet af indsatsen skal dokumenteres og det kontante krav er at spare kommunen for netto en million kroner i forhold til 2008 niveauet. Det svarer til at der skal afsløres bedrageri for 6 millioner kroner, hvoraf den kommunale andel er ca. halvdelen. Den yderligere indsats kan inddeles i tre områder: 1) Mere information / kampagner der giver effekt som følge af a. Forebyggende effekt på potentielle bedragere b. Kommunale medarbejdere og borgere bliver mere opmærksomme på tegn på bedrageri, som kan rapporteres. 2) Flere udgående besøg samt anskaffelse af nye it-systemer giver effekt fordi a. Der identificeres flere sager b. Flere potentielle bedragere, vil opleve presset fra kommunen og vil afholde sig fra bedrageri. 3) Mere tid til sagsbehandling af identificerede sager a. Styrket forebyggende sagsbehandling i forbindelse med flytninger kan forhindre sager i at opstå b. Mere tid til at sagsbehandle på mistænkelige sager med henblik på at modne dem til en afgørelse 4. Indsatsområder fra tværgående politikker En sund arbejdsplads En attraktiv arbejdsplads er en sund arbejdsplads. Vi vil derfor løbende igangsætte forskellige projekter, der fokuserer på sundhed på kommunens arbejdspladser. Det være sig i forhold til især rygning, kost, motion og andre sundhedsemner. Mål og intentioner fra den tværgående sundhedspolitik vil være afgørende for prioriteringerne i arbejdet. Især målet om hvordan vi også i forhold til vore ansatte kan mindske ulighed i sundhed vil være afgørende for indsatsen. Vores nuværende indsats, hvor vi forebygger, at sygdom bliver til langtidssygdom, fortsætter med uændret styrke. Der vil endvidere løbende blive arbejdet med udvikling af nye metoder i arbejdet. Målet er at forebygge udstødelse fra arbejdsmarkedet samt at nedsætte det samlede sygefravær. Disse indsatser er samtidig en del af Fredericia Kommunes ønske om at være en arbejdsplads, som tager et socialt ansvar. 9

12 4.2 - Integration Fredericia Kommune er den kommune i landet uden for København og Århus, som beskæftiger flest medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk. Integration er ikke en særskilt del af vores personalepolitik, men vi har en grundlæggende holdning til, at forskellighed - bredt forstået - blandt vore ansatte, er en stor kvalitet. Mange er i dag ansat i jobs med relativt lave kompetencekrav. Den fremtidige indsats skal øge antallet af ansatte med anden etnisk baggrund i jobs med højere kompetencekrav. Objektiv sagsbehandling og centralisering I økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL om budget 2010 drøftede man mulighederne for administrativ effektivisering af visse overførsler. Siden har der været gennemført et antal undersøgelser og mange forhandlinger. Regeringen og KL er nu enige om, at der er store effektiviseringsgevinster at hente. Det kan derfor forventes at der i 2010 igangsættes arbejde med henblik på at centralisere hele eller dele af sagsbehandlingen og borgerbetjeningen vedrørende følgende opgaver: Folkepension Boligstøtte, Forskudsvis udbetalt børnebidrag, Barseldagpenge og Økonomisk fripladstilskud. Om opgaverne kommer til at ligge i et kommunalt eller statsligt center er endnu uklart. En flytning af opgaverne vil få store konsekvenser for såvel borgere som medarbejdere. Opgaverne udgør desuden et vigtigt grundlag for kommunens borgerservicecenter. Uanset Alt hvilken model der landes på i forhandlingerne mellem KL og regeringen vil der i 2010 vil der skulle bruges mange resurser på at sikre at overgangen kommer til at forløbe så effektivt og positivt som mulig. Problemområder Sammenhæng mellem opgavemængde og ressourcer Det er ret åbenbart i den netop gennemførte MTU, at medarbejderne ikke finder, at der er fornuftigt forhold mellem den opgavemængde, der er pålagt den enkelte og de arbejdstimer, der er til rådighed. Dette forhold ser ikke ud til at ændre sig heller ikke selv om der de seneste 2 år er arbejdet med at strømline forretningsgangene i en (LEAN-projekt). Det er et problem som der skal tages vare om, for at undgå stress og mistrivsel. Jobcenterreformen. Reformen skal implementeres i 2009 og indebærer som alle sådanne omfattende forandringsprocesser, at der er et stærkt fokus på sammenlægning af 2 organisationskulturer, overdragelse af medarbejdere, sikring af kvalificeret opgaveløsning, og ikke mindst styring og overholdelse af budgettet. Problemstillingerne bliver ikke mindre i en tid med fortsat fremgang i ledighed og lavkonjunktur i samfundet. Rekrutteringsvanskeligheder og fastholdelse. Det er en kendsgerning, at der i de kommende år vil være et fald i rekrutteringsgrundlaget. Lige nu opleves på grund af finanskrisen en væsentlig bedring i rekrutteringsmulighederne, men prognoserne for området viser, at der i løbet af få år finanskrise eller ej vil blive store rekrutteringsproblemer. Sammenholdt med de store afgange fra arbejdsmarkedet vil det give mærkbare udfordringer i forhold til at fastholde medarbejdere i beskæftigelse samt tiltrække nye i konkurrence med det private arbejdsmarked. Blandt andet derfor har vi igangsat projektet Fredericia Former Fremtiden, men om det lykkedes at håndtere disse udfordringer kan kun tiden vise. Beskæftigelsesindsats Fredericia Kommunens arbejdspladser skal i den kommende periode bidrage væsentligt til kommunens beskæftigelsesindsats over for borgerne. Konkret betyder det, at vi forventer at skulle skaffe ca. 300 aktiveringspladser rundt på de kommunale arbejdspladser. Det giver en række udfordringer. Her kan nævnes samspillet mellem den ekstraordinære arbejdskraft og de faste medarbejdere, hvor de faste medarbejdere får en opgave i forhold til at vejlede de mere uerfarne medarbejdere. Det er derfor bl.a. vigtigt med et godt samspil med de faglige organisationer, MED-udvalg, tillidsrepræsentanter osv. 10

13 Budgetforudsætninger Budget- og regnskabstal Drift kr prisniveau Regnskab Budget Budget Overslagsår UDGIFTER INDTÆGTER I ALT heraf (netto) Rammebelagt Ikke rammebelagt Lønsum Politikområder: Rammebelagt: Borgerservice og Administration Forsikring UddannelsesCentret Fredericia Ikke rammebelagt: Forsikring

14 Budget- og regnskabstal Anlæg kr prisniveau Budget Overslagsår Skattefinansieret område IT-investeringer, løbende udskiftning af pc samt forbedringer af netværk Salg af kommunale bygninger Digitaliseringspulje Projektpulje Pulje til erhvervsudvikling IT-system til bekæmpelse af socialt bedrageri Renovering af Troldehuset Udskiftning af IT til byrådet Danmark C Sportsmarkedsføring - Danmark C Realisering af Danmark C - jordforsyning Fredericia C Fredericia C

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012 Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for Chefen for Dagtilbud er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

Modernisering af den offentlige sektor - i Grønland. Peter Hansen, Finansdepartemnetet

Modernisering af den offentlige sektor - i Grønland. Peter Hansen, Finansdepartemnetet Modernisering af den offentlige sektor - i Grønland Peter Hansen, Finansdepartemnetet Økonomisk Råds Seminar om produktivitet og effektiviseringer Lørdag den 9. april 2016 Oversigt Udfordringer: Strukturelle

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Notat kommunale effektiviseringseksempler

Notat kommunale effektiviseringseksempler Notat om kommunale effektiviseringseksempler Gode kommunale eksempler på realisering af effektiviseringspotentialer kan fx findes inden for områderne: Afbureaukratisering Digitalisering Anvendt borgernær

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service >Rekrutteringsvanskeligheder

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Strategisk aftalestyring i Svendborg Kommune. Aftalestyring for: Jobcenter Svendborg (den kommunale del)

Strategisk aftalestyring i Svendborg Kommune. Aftalestyring for: Jobcenter Svendborg (den kommunale del) Aftalestyring for: Jobcenter Svendborg (den kommunale del) Aftaleperiode: 2008 1. Indledning Svendborg Kommune har igangsat et projekt om strategisk aftalestyring med afsæt i tre pilotområder. Jobcenter

Læs mere

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget Økonomiudvalget Med et budget på 468,5 mio. kr. udgør Økonomiudvalgets område 12 % af Hjørring Kommunes samlede driftsbudget. Udvalget skal sikre, at den administrative driftsvirksomhed er i overensstemmelse

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016 Udviklingsaftalens afgrænsning Udviklingsaftalen indgås for 2016. Udviklingsaftalen omfatter den samlede administrative opgaveportefølje samt koncernens organisation. Ved indgåelse af udviklingsaftalen

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2013

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2013 Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2013 Chefen for Dagtilbud er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål.

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget Udviklingsaftale Økonomiudvalget 1 Området Området Administration omfatter for hovedpartens vedkommende, udgifter til den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Herudover afholdes udgifter

Læs mere

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012 Indstilling Til Byrådet via Magistraten Den 12. oktober 2012 Udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til lederuddannelse og ledelsesudvikling 1. Resume Med henblik på at styrke ledernes kompetenceudvikling

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Borgerservice og administration Erhverv, Innovation og Strategi

Borgerservice og administration Erhverv, Innovation og Strategi Overordnede mål Borgerservice- og Administrationspolitikken fra 2008 har følgende vision: Énstrenget, tilgængelig og helhedsorienteret Borgeren og brugeren har en nem og entydig adgang til administrationen,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Indholdsfortegnelse Digitaliseringsstrategi 2012 2015... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Vision og mål for digitaliseringsstrategi 2012 2015... 4 Erfaringer

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

KL s syn på digitalisering. Inspirationskonferencen På vej mod e2012: Har du en plan? Den 22. oktober 2009 Peter Gorm Hansen, Adm.

KL s syn på digitalisering. Inspirationskonferencen På vej mod e2012: Har du en plan? Den 22. oktober 2009 Peter Gorm Hansen, Adm. KL s syn på digitalisering Inspirationskonferencen På vej mod e2012: Har du en plan? Den 22. oktober 2009 Peter Gorm Hansen, Adm. direktør i KL Kommunalreformen gik på to ben: 1) Borgeren i centrum o o

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag Nr. R-101 Lavere indbetaling til Sampension til tjenestemandspension Politikområde 105 Tværgående udgifter Favrskov Kommune er forsikret hos Sampension i forhold til kommunens nuværende og fremtidige udgifter

Læs mere

Køge Byråd besluttede med aftalen om budget at nedsætte et 17 stk. 4 udvalg, som skal beskæftige sig med afbureaukratisering.

Køge Byråd besluttede med aftalen om budget at nedsætte et 17 stk. 4 udvalg, som skal beskæftige sig med afbureaukratisering. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Stab for Byråd og Direktion Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om Afbureaukratisering Køge Byråd besluttede med aftalen om budget 2017-20 at nedsætte et 17 stk.

Læs mere

Indstilling. Innovation i Aarhus Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. februar 2016

Indstilling. Innovation i Aarhus Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. februar 2016 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. februar 2016 Innovation i Aarhus 2013-2014 1. Resume Med ønsket om, at opgaverne i fremtiden løses smartere og mere effektivt, satte byrådet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune 1. Indledning Lønpolitikken er den overordnede beskrivelse af, hvordan vi ønsker at bruge løn i samspil med de øvrige personalepolitiske værktøjer til at indfri

Læs mere

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016 Borgerdialog og MED-møde Budgetproces 2016 Frederikssund Kommune Budget 2016 Frederikssund Kommune skal til enhver tid drives så effektivt som muligt til glæde for alle borgere og virksomheder. Den aktuelle

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Forslag til anlægsønsker 2017

Forslag til anlægsønsker 2017 Budgetforslag, Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Forslag til budgetreduktioner 2017 Forslag til driftsønsker 2017 Forslag til anlægsønsker 2017-136.000 kr. 680.000 kr. 0 kr. Forslag til budgetreduktioner:

Læs mere

gladsaxe.dk Personalepolitik

gladsaxe.dk Personalepolitik gladsaxe.dk Personalepolitik 2016 1 personalepolitik I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner. Vi er en stærk velfærdskommune, der løser de kommunale opgaver på et højt niveau. Vi er en kommune, som prioriterer

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK 2011-2015. for alle

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK 2011-2015. for alle for alle Udfordringen - Udviklingen har ikke været gunstig. Juli 2011 er der 2.000 flere borgere i Vejle på overførselsindkomst end i 2007. Årsagen er dels, flere ledige, primært dagpengemodtagere, og

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Mød din kommune på nettet BORGER OG ERHVERV KØGE KOMMUNE Baggrund og indledning Køge kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 afløser den tidligere digitaliseringsstrategi

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL Nyt fra Danmark Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008 Preben Meier Pedersen, KL Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne (1) Formål skabe grundlag for forbedring og udvikling

Læs mere

Bilag 2. Tværgående effektiviseringsforslag

Bilag 2. Tværgående effektiviseringsforslag Tværgående forslag Forslag: Reduktion af sygefravær på øvrige områder 1. Beskrivelse af forslaget Beskriv forslagets indhold: Reduktion af kommunens lønsumsrammer med 500.000 kr. i 2010 som incitament

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Økonomiudvalg. Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien

Økonomiudvalg. Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien 2015-2016 Økonomiudvalg Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien Koncernmål (01-01-2015-31-12-2015) Motivation Den nye udviklingsstrategi Sammen om nødvendige forandringer sætter retning på

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund Programbeskrivelse 2.1 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 1. Formål og baggrund Formål Programmet skal sikre en strategisk udvikling af det velfærdsteknologiske område ved at opsamle viden, koordinere

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2300 Jour. nr.: M0/2002/00901 Ref.:

Læs mere

Aftale for Social- og Handicapcentret

Aftale for Social- og Handicapcentret Aftale for Social- og Handicapcentret Overskrifter for aftalens mål Fælles mål: 1 Borgeren i centrum via rehabilitering 2 Faglig og økonomisk bæredygtighed ved hjælp af mål og opfølgning Øvrige mål: 3

Læs mere