Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget"

Transkript

1 GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt :00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 18:27 Tilstede: Poul Vagn Jensen, Christian Buje Tingleff, Søren B Heisel, Marianne Zangenberg, Ann-Kathrine Karoff, Jesper Kamp Nielsen Fraværende: Mogens Vad (Afbud)

2 Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget :00 1 (Åben) Refusionsreform af forsørgelsesudgifter 3 2 (Åben) Orientering om status for arbejdet med modtagelse af flygtninge4 3 (Åben) Status på unge med misbrugsproblemer 5 4 (Åben) Politisk høring af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS)7 5 (Åben) Revisionsberetning 2014 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område8 6 (Åben) Opfølgning på Hovedstadens Rekrutteringsservice10 7 (Åben) Status på nytteindsats11 8 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne12 9 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 12 Side 2

3 1 (Åben) Refusionsreform af forsørgelsesudgifter Sags ID: EMN I forlængelse af Beskæftigelsesreformen har regeringen indgået aftale om en refusionsform, som forventes vedtaget ultimo maj med virkning fra januar 2016 Der gives en orientering om reformen Regeringen indgik juni 2014 aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen En del af denne aftale er udmøntet i beskæftigelsesreformen Hovedparten af reformen trådte i kraft januar 2015 og vedrører de forsikrede ledige og indsatsen over for denne målgruppe Som led i beskæftigelsesreformen gennemføres også en refusionsomlægning med forventet virkning fra 2016 Reformen, der skal understøtte en effektiv beskæftigelsesindsats, omhandler alene kommunernes forsørgelsesudgifter Reformen berører ikke statens refusion af driftsudgifterne til aktive tilbud Reformen betyder, at kommunens refusion for forsørgelsesudgifter vil være afhængig af hvor lang tid borgeren har modtaget forsørgelse og ikke hvilken type af indsats den pågældende borger har deltaget i De foreløbige beregninger af reformen viser, at Gentofte Kommune samlet får større direkte udgifter til forsørgelse af de forskellige målgrupper Disse merudgifter vil blive kompenseret via Beskæftigelsestilskuddet og Budgetgarantien Notatet giver en kort beskrivelse af hovedtrækkene af refusionsreformen og en foreløbig vurdering af konsekvenserne for Gentofte Kommune Indstilling Social & Sundhed indstiller: Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget: At vedlagte orientering tages til efterretning Side 3

4 Taget til efterretning Notat refusionsreform ( EMN ) 2 (Åben) Orientering om status for arbejdet med modtagelse af flygtninge Sags ID: EMN Gentofte Kommune modtager 104 flygtninge i 2015 Der er derfor sat særligt fokus på modtagelse og integration af flygtninge Der gives en status på arbejdet med modtagelsen af de nye flygtninge og de initiativer, der er igangsat i den sammenhæng På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde d 14 april 2015 drøftede udvalget under dagsordenens punkt 1 integrationsopgaven med Integrationsrådets medlemmer, der var inviteret til at deltage i mødet På fællesmødet mellem Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Integrationsrådet var der en god dialog og der kom mange væsentlige pointer og forslag frem til at fremme en god modtagelse og integration af nye flygtninge - særlig med henblik på beskæftigelse Social & Sundhed har blandt andet, med afsæt i udvalgets drøftelse med Integrationsrådet, arbejdet videre med relevante aktiviteter, der kan understøtte integrationsopgaven Der er allerede igangsæt en række initiativer og indsatser med fx Sprogskolen og Ungdomsskolen ligesom der er iværksat initiativer med boligplacering og samarbejde med frivillige organisationer og foreninger Fremadrettede indsatser er desuden under planlægning På mødet gives en status over modtagne flygtninge og et overblik over igangværende aktiviteter og planlagte initiativer, særlig med vægt på uddannelse og beskæftigelse Vurdering Det er Social & Sundheds vurdering at den status, der præsenteres på mødet giver et dækkende billede af arbejdet med modtagelse af flygtninge Indstilling Social & Sundhed indstiller Side 4

5 Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget: At orienteringen tages til efterretning Taget til efterretning 3 (Åben) Status på unge med misbrugsproblemer Sags ID: EMN Ifølge Budgetaftalen for Gentofte Kommune ønsker forligspartierne en særlig fokus på unge med misbrugsproblemer, herunder de udfordringer forbrug af hash medfører I starten af 2015 gives der en status på området med anbefalinger om særlige og yderligere tiltag Via Gentofte Kommunes Sundhedspolitik er der ydet støtte til handleplanen: Status på unge med misbrugsproblemer, der skal imødekomme og give svar på forligspartiernes ønske om en status på området med anbefalinger om særlige og yderligere tiltag for unge med misbrugsproblemer, jf Budgetaftalen Handleplanen er igangsat og den planlagte undersøgelse forventes at give såvel en omfattende status over omfanget af unges forbrug af rusmidler i Gentofte Kommune, som et solidt, videnskabeligt grundlag for den fremtidige kommunale indsats i forhold til unge med misbrugsproblemer Som led i udmøntning af Gentofte Kommunes Sundhedspolitik vedtog Kommunalbestyrelsen på sit møde i december 2014 at yde støtte til handleplanen: Status på unge med misbrugsproblemer, der skal imødekomme og give svar på forligspartiernes ønske om en status på området med anbefalinger om særlige og yderligere tiltag for unge med misbrugsproblemer, jf Budgetaftalen Vurdering Status Der er indgået en aftale med Aarhus Universitet, Center for Rusmiddelforskning, v professor Mads Uffe Pedersen, der gennemfører en trivsels- og rusmiddelundersøgelse for Gentofte Kommune Målgruppen for undersøgelsen er: Unge mellem år i Gentofte Kommune Side 5

6 Undersøgelsen bliver gennemført som en del af en landsdækkende undersøgelse, UngMap, hvor Gentofte Kommune får foretaget en særlig stikprøve blandt årige bosat i Gentofte Kommune UngMap er tidligere blevet anvendt i landsdækkende undersøgelser, og anvendes i dag af skoler og misbrugsbehandlingssteder over hele Danmark Tidsplan Marts/april: April-juni: Juli-aug: Aug-sep: Sep-okt: Der er indgået aftale med Center for Rusmiddelforskning Center for Rusmiddelforskning gennemfører dataindsamlingen i et samarbejde med Danmarks Statistik Databearbejdning og analyse Aflevering af rapport inkl tolkning af resultater til Gentofte Kommune Drøftelse og anbefaling af yderligere tiltag Forventede resultater Undersøgelsens resultater vil give et overblik over rusmiddelforbruget blandt de årige i Gentofte Kommune, herunder forbruget af hash, og danne grundlag for anbefalinger om særlige og yderligere tiltag på området Undersøgelsens resultater vil endvidere kunne sammenlignes med trivsel og rusmiddelforbruget på landsplan og i udvalgte kommuner Organisering Børn & Skole, Social & Sundhed samt Forebyggelse & Sundhedsfremme er sammen tovholdere i undersøgelsen Det vurderes, at undersøgelsen vil give: En status over omfanget af unges forbrug af rusmidler i Gentofte Kommune Et solidt, videnskabeligt grundlag for den fremtidige indsats i forhold til unge med misbrugsproblemer i Gentofte Kommune Indstilling Børn og Skole, Social og Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsfremme indstiller Til Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Socialudvalget: At orienteringen tages til efterretning Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Dato: Udsat Taget til efterretning Side 6

7 4 (Åben) Politisk høring af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) Sags ID: EMN Region Hovedstaden har sendt udkast til en regional vækst- og udviklingsstrategi i politisk høring Forslag til politisk høringssvar forelægges nu med henblik på efterfølgende indsendelse til Regionen Regionsrådet i Region Hovedstaden har sammen med Vækstforum Hovedstaden lavet et udkast til en regional strategi med konkrete initiativer inden for vækst og udvikling: Den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi (ReVUS) Strategien tager udgangspunkt i en ambitiøs politisk vision om at skabe en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet og skal bidrage til højere livskvalitet, flere arbejdspladser og mere vækst hos virksomhederne Strategien er båret af fokuserede investeringer inden for dels de to rammevilkår: Effektiv og bæredygtig mobilitet samt Kompetent arbejdskraft og internationalisering, dels de fire væksttemaer Grøn, Sund, Smart og Kreativ vækst En tværgående arbejdsgruppe for erhverv i Gentofte Kommune har tidligere fremsendt administrativt høringssvar på ReVUS I forbindelse med indeværende politiske høring har arbejdsgruppen udarbejdet udkast til et politisk høringssvar Såvel strategiudkast som høringssvar er vedlagt Der er officiel høringsfrist 19 juni, hvorfor høringssvaret er fremsendt under forudsætning af en efterfølgende politisk godkendelse Høringssvaret giver følgende tilkendegivelser: 1 Strategien tager udgangspunkt i relevante og væsentlige rammevilkår og væksttemaer 2 Det er positivt, at strategien er tæt koblet til Greater Copenhagen, da det giver mulighed for at koordinere indsatserne i fælles retning 3 Gentofte Kommune ønsker at bidrage aktivt i det tværkommunale samarbejde om vækst og udvikling 4 Der ønskes en tydelig tilbagemelding på, hvordan de administrative og politiske høringssvar kommer til at påvirke den endelige strategi Vurdering Det fremsendte udkast til en samlet strategi for vækst og udvikling i hovedstadsregionen fremhæver en række væsentlige indsatsområder Strategien peger på en række væsentlige udfordringer og investeringer i regionen med henblik på at skabe vækst og udvikling Det er Social og Sundheds vurdering, at det vedlagte høringssvar giver et fyldestgørende høringssvar til Region Hovedstaden Side 7

8 Indstilling Social & Sundhed indstiller Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: At høringssvaret godkendes Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Poul V Jensen (I) undlod at stemme 1 ReVUS forslag offentlig høring april 2015 ( EMN ) 2 Politisk høringssvar ReVUS Gentofte Kommune maj udkast ( EMN ) 5 (Åben) Revisionsberetning 2014 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område Sags ID: EMN Gentofte kommunes årsregnskab for 2014 blev forelagt Kommunalbestyrelsen på mødet den 27 april 2015 Kommunalbestyrelsen besluttede at oversende regnskabet til revision Social & Sundhed afgiver bemærkninger til PwC s revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2014, for så vidt angår Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område Gentofte kommunes revision PwC har gennemgået og revideret årsregnskabet for 2014 Revisionen har fremsendt følgende revisionsberetninger: 1 Revisionsberetning af 21 maj 2015 vedrørende årsregnskabet for til revisionsberetning af 21 maj 2015 vedrørende årsregnskabet for 2014, der er forelagt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 8 juni 2015 og Socialudvalget den 9 juni Den uafhængige revisors erklæringer Vurdering Side 8

9 Revisionen har revideret Gentofte Kommunes årsregnskab for 2014 Dette omfatter regnskabsopstillinger, redegørelser mm, der kræves af Økonomi- og Indenrigsministeriet Revisionens konklusion på den udførte revision er: Revisionen har ikke givet anledning til forbehold Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1 januar til 31 december 2014 i alle væsentlige henseender er i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budgetog regnskabsvæsen, revision mv Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis Revisionen har følgende bemærkning til regnskabet: Integrationsområdet, kontanthjælp til personer omfattet af introduktionsprogrammet, tilbud, tilskud og hjælp i særlige tilfælde: Vi har konstateret fejl i de 5 gennemgåede sager, med udbetaling af kontanthjælp til personer omfattet af integrationslovens bestemmelser Der er i alle 5 sager konstateret, at integrationskontrakten ikke er udarbejdet rettidigt inden for 1 måned, hvorfor det er vores opfattelse, at denne fejltype er af systematisk karakter Der er herudover i nogle af sagerne konstateret fejl i forhold til tilbud om integrationsplan og henvisning til danskundervisning, ligesom der i en enkelt sag ikke er taget stilling til sanktionering ved flere fraværsperioder inden for 2 måneder På baggrund af resultaterne af vores gennemgang på dette område, har Gentofte Kommune valgt at styrke integrationsindsatsen ved at centralisere opgaveløsningen og tilrettelægge arbejdsgange, der sikrer, at integrationskontrakter og integrationsplaner bliver iværksat inden for de fastsatte tidsfrister Ledelsesmæssigt vil der være en skærpet bevågenhed på, at retningslinjer og arbejdsgange bliver fulgt Det er vores vurdering, at de beskrevne tiltag kan være med til at højne kvaliteten på området Vi vil følge op på dette ved revisionen for 2015 Social & Sundhed har foretaget berigtigelse af refusion Fejlene er opstået i den periode, hvor indsatsen over for alle unge mellem 18 og 29 år uden job eller uddannelse blev varetaget af Ungecenter Gentofte, der på daværende tidspunkt var nyetableret Med henblik på at styrke sagsbehandlingen i relation til de unge uden job eller uddannelse, der er omfattet af integrationslovgivningen, blev indsatsen over for denne gruppe unge efterfølgende henlagt til Jobcenter Gentofte På baggrund af revisionsbemærkningen er der skærpet fokus på ledelseskontrol for at sikre, at ovennævnte fejl ikke gentager sig Social & Sundhed tager i øvrigt revisionens bemærkning til efterretning Side 9

10 Indstilling Social & Sundhed indstiller Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1 At revisionsberetningen vedrørende årsregnskabet 2014 tages til efterretning 2 At bemærkningerne til revisionsberetningen godkendes Punkt 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1 Revisionsberetning på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område ( EMN ) 6 (Åben) Opfølgning på Hovedstadens Rekrutteringsservice Sags ID: EMN EBU har på sit møde 11 maj drøftet Gentofte Kommunes deltagelse i Hovedstadens Rekrutteringsservice (HRS) Gentofte Kommunes endelige tilsagn har afventet en vurdering af, om et tilstrækkeligt antal øvrige kommuner tilslutter sig HRS 12 af de 16 inviterede kommuner har givet politisk godkendelse og de resterende 4 har givet positive tilbagemeldinger En række jobcentre har tidligere stillet forslag om at etablere Hovedstadens Rekrutteringsservice (HRS) De 16 kommuner, der allerede deltager i Hovedstadens Jobrotationsservice, er inviteret til at deltage i HRS Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har drøftet HRS på mødet i maj og der er fremsendt høringssvar til den arbejdsgruppe, der har udarbejdet forslaget Punktet er efterfølgende forelagt på Økonomiudvalgets samt Kommunalbestyrelsens møder i maj 2015 Gentofte Kommunes endelige tilsagn har afventet en vurdering af, om et tilstrækkeligt antal af de øvrige 15 kommuner tilslutter sig HRS 12 af de 16 kommuner har godkendt deltagelse i HRS politisk, mens 4 fremlægger forslaget politisk senest i juni måned Samtlige 16 kommuner har givet positive Side 10

11 tilkendegivelser om deltagelse i HRS til styregruppen for etablering af Hovedstadens Rekrutteringsservice Efter indstilling fra Gentofte har styregruppen besluttet, at indgå i en dialog med a-kasserne om rekrutteringssamarbejdet Vurdering Hovedparten af de inviterede kommuner har politisk vedtaget at deltage i HRS, mens de resterende fire har givet positive tilbagemeldinger Det forventes, at samtlige kommuner deltager i samarbejdet Social & Sundhed vurderer på den baggrund, at Gentofte Kommune kan fastholde indstillingen om at deltage i HRS Indstilling Social & Sundhed indstiller Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget: At indstillingen om at deltage i Hovedstadens Rekrutteringsservice fastholdes Vedtaget 7 (Åben) Status på nytteindsats Sags ID: EMN Der forelægges en månedlig status på nytteindsatserne Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har ønsket at modtage en månedlig status på nytteindsats En opdateret oversigt over nytteindsatserne vil blive udleveret på mødet med mulighed for efterfølgende drøftelse Indstilling Side 11

12 Social & Sundhed indstiller Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget: At status på nytteindsats tages til efterretning Taget til efterretning 8 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne Sags ID: EMN (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne Sags ID: EMN Side 12

13 Side 13

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 08-04-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 19.37 Tilstede: Marie-Louise Andreassen, Anne

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 20. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:40 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 080. Orientering fra formanden 153 081. Orientering fra

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Hugo Hammel (A), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Marjan Ganjjou (C), Nadeem Farooq (B), Steffen Mølgaard Hansen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Protokol 24-03-2015 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Anne Jeremiassen Hanne Agersnap Ib Carlsen Jakob Engel-Schmidt Curt Købsted Henrik Brade Johansen Karsten Lomholt

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 15. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i september...2 3. JA

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 26 (side 506-554) Afsluttende beretning for regnskabsår 2014 Side 506 Indholdsfortegnelse Side 1 KONKLUSION PÅ REVISIONEN AF REGIONSKOMMUNENS ÅRSREGNSKAB FOR 2014..

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 11-04-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 11-04-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 11-04-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Jeppe

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Faxe Kommune Bilag 1 til beretning af 13. august 2010

Faxe Kommune Bilag 1 til beretning af 13. august 2010 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2009 (side 1-34) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Hans Bjergegaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. 13/27671 Udviklingsstrategi 2015 på social- og specialundervisningsområdet

Læs mere

Rigsrevisionens virksomhed i 2013. April 2014

Rigsrevisionens virksomhed i 2013. April 2014 Rigsrevisionens virksomhed i 2013 April 2014 RIGSREVISIONENS VIRKSOMHED I 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Rigsrevisionen... 2 Faglige og økonomiske resultater Målopfyldelse i 2013... 7 Fordelingen

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden 22-09-2015 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Anne Jeremiassen Hanne Agersnap Ib Carlsen Jakob Engel-Schmidt Curt Købsted Henrik Brade Johansen Karsten Lomholt

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 1. september 2015 Mødetidspunkt 12:00 : Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Søren Gytz Olesen, Ove Kent

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Kro Virksomhedsbesøg på Nørgaard Teknik A/S kl. 14.00-15.00 Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere