OPLÆG TIL MÅLAFTALE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPLÆG TIL MÅLAFTALE 2015-2018"

Transkript

1 OPLÆG TIL MÅLAFTALE

2 Politiske mål Byrådets overordnede mål for budgetåret 2015: Byrådets overordnede politiske mål er at sikre en bæredygtig økonomi. Byrådet vil i forbindelse med prioriteringen af økonomi, serviceniveau og faglighed have fokus på: Attraktiv kommune Borgere, organisationer og erhvervsliv møder fagprofessionelle Tage hånd om de mest sårbare Sundhedsfremme og forebyggelse Bæredygtig miljø- og klimaindsats Bæredygtig økonomi, da det er fundamentet for fremtidens Silkeborg Kommune og grundlag for kommunens fortsatte opgaveløsning og udvikling. Gennem overholdelse af budgetterne for serviceudgifter på udvalgsniveau også selv om nogle af udgifterne er mindre styrbare end andre. Gennem effektivisering, innovation og ny teknologi med klare økonomiske mål. Ved at vælge det bedste tilbud indenfor den givne økonomiske og lovgivningsmæssige ramme. Gennem de økonomisk mest rentable og fremtidssikrede beslutninger med særligt fokus på forebyggelse. Gennem opbygning af en robust kassebeholdning. Attraktiv kommune mere vækst, flere job, flere borgere Ved bosætning, erhvervsudvikling og uddannelsesmiljøer, da det skaber grundlaget for attraktivitet, vækst og dynamik. Ved at styrke erhvervsudviklingen og jobskabelsen gennem lokale initiativer og strategisk samarbejde med Businessregion Aarhus og på tværs af kommunegrænser. Ved alsidige bosætningsmuligheder med blik for tilflytternes ønsker, i varierede bymiljøer og lokalsamfund. Ved at arbejde for stadigt flere og bredere uddannelsesmuligheder og styrket infrastruktur Ved kvalitet i kommunens kerneydelser. Borgere, organisationer og erhvervsliv møder fagprofessionelle, så det bidrager til mere innovation, bedre ressourceudnyttelse og større sammenhæng. Ved at sætte borgerne i centrum gennem tidlig involvering. Ved at sætte fokus på, at samskabelse og inddragelse skaber højere kvalitet, bedre udnyttelse og større sammenhæng Ved fortsat at styrke samarbejdet mellem frivillige og fagpersoner, så der skabes øget medborgerskab Ved at styrke udviklingen af faglige miljøer med kompetente og innovative medarbejdere, der arbejder på at skabe fremtidens løsninger Ved at fokusere på innovation og digitalisering, der udvikler samspillet med borgere og samfund. 2

3 Tage hånd om de mest sårbare, da det er en kerneopgave for kommunen at understøtte borgere, der har brug for støtte til at mestre eget liv. Ved at tage udgangspunkt i ressourcerne hos de mest sårbare Ved tidlig opsporing og tidlig indsats gennem frivillighed og medborgerskab Ved at sikre sammenhængende borgerforløb gennem tværgående samarbejde Ved at afprøve nye muligheder og udvikle nye metoder med afsæt i evidens, evaluering og brugerundersøgelser. Sundhedsfremme og forebyggelse, for at fremme borgernes mulighed for at leve et sundt liv med høj livskvalitet. Ved at sætte fokus på lighed i sundhed Ved at tænke sundhed ind i kerneydelser, planlægning og politikker. Ved at sikre en helhedsorienteret indsats gennem tværgående samarbejde Ved at skabe gode uddannelses- og arbejdsmarkedsforhold, da gode levevilkår er afgørende for den almene sundhedstilstand. Ved i samspil med foreningsliv og frivillige, at fremme benyttelse og udvikling af natur og kulturliv, da aktiviteter, gode oplevelser og glæde er med til at styrke den mentale sundhed. Bæredygtig miljø- og klimaindsats, hvor der tages et kommunalt og lokalt ansvar i bestræbelserne på at opnå fremtidssikrede løsninger. Ved at iværksætte fremtidssikrede løsninger gennem partnerskaber og energibesparende tiltag Ved at gøre at gøre det lettere at skabe fremtidssikrede løsninger gennem planlægning, myndighedsbehandling, information og dialog Ved at udfordre eksisterende rammer og søge innovative løsninger Ved en ambitiøs vand- og naturplanlægning og øget genanvendelse af affald Ved en årlig CO2-reduktion for den kommunale organisation på minimum 2 %. Finansielle mål: De finansielle mål er udarbejdet ud fra den Økonomiske Politik samt tilkendegivelserne på byrådets målseminar februar Den ikke disponerede kassebeholdning konsolideres til et niveau på 250 mio.kr. hvilket opnås i Anvendes der midler af kassebeholdningen vil der på ny blive arbejdet med konsolidering. Der afdrages årligt netto 50 mio.kr. på kommunens gæld, når der ses bort fra optag af lån til ældreboliger og optag af lån til de energiinvesteringer, der indgår i en hvile-i-sig-selv-ordning i henhold til byrådets beslutning herom. Oplæg til målaftale indeholder en i serviceudgiftsrammerne indregnet effektiviseringsgevinst på 1%. 3

4 Forudsætninger for budgetforslag Herunder beskrives kort de centrale overordnede forudsætninger, der vil være gældende for udarbejdelsen af Budget Forudsætninger for budgettet Aftalen mellem KL og regeringen Når den forventede aftale mellem KL og regeringen foreligger medio juni 2014 vil denne være rammesættende for Silkeborg Kommunes budget. Det aftalte bloktilskud til kommunerne får konsekvens på indtægtssiden. Ligeledes vil lov- og cirkulæreprogrammet få effekt på driftsudgifterne med de reguleringer af bloktilskuddet, som lov- og cirkulæreprogrammet måtte indeholde i medfør af DUT (det udvidede totalbalanceprincip), der tildeler/fjerner ressourcer i sammenhæng med opgaveflytninger til/fra kommunerne. Anlægsniveauet i aftalerne om kommunernes økonomi mellem Regeringen og KL har i årene 2012 til 2014 været højt. Det høje anlægsniveau har været med til at sikre høj aktivitet og øget beskæftigelse. Men fra 2015 og frem er forventningen jf. Finansministerens udtalelser på Kommunaløkonomisk Forum januar 2014, at anlægsniveauet skal reduceres i forhold til 2014 for at sikre den offentlige saldo. I økonomiaftalen for 2014 er balancetilskuddet ekstraordinært løftet med 3 mia. kr. Om der i 2015 indgår et ekstraordinært løft af balancetilskuddet vides først i forbindelse med indgåelse af aftale om kommunernes økonomi mellem KL og Regeringen i juni Silkeborg Byråd forudsætter, at kommunen overholder sin andel af den serviceudgiftsramme, som aftalen mellem regeringen og KL for budget 2015 fastlægger. Udviklingen i befolknings- og elevtal for Silkeborg Kommune Oplysninger om det fremtidige befolkningstal er en væsentlig forudsætning for budgetlægningen på flere af Silkeborg Kommunes områder. Der udarbejdes derfor årligt en ny befolkningsprognose for kommunen. Prognosen beskriver den forventede befolkningsudvikling, dels på de enkelte aldersgrupper, dels på de enkelte områder i kommunen. Befolkningsprognosen danner desuden grundlaget for elevtalsprognosen, som i lighed med befolkningsprognosen er udarbejdet i marts I nedenstående skema er vist befolkningsprognosens forventninger til den fremtidige befolkningsudvikling på de enkelte aldersgrupper. Befolkningstallene for 2014 er faktiske tal opgjort pr. 1. januar Realiseret Prognose Udvikling i procent Aldersgrupp er år ,0% -6,6% 4,9% 5-15 år ,3% -2,6% -7,3% år ,2% 2,0% 8,0% år ,3% -3,0% 4,0% år ,5% 2,7% 4,8% 65+ år ,2% 16,4% 38,7% 80+ år ,5% 19,2% 74,8% I alt ,4% 2,7% 8,5% 4

5 Budgetopgørelse A. Skattefinansieret område 1. Indtægter Silkeborg Kommunes indtægter på det skattefinansierede område består af skatter, tilskud og udligning. Udskrivningsgrundlaget for 2015 beregnes først når den såkaldte majopgørelse af udskrivningsgrundlaget i 2012 foreligger. Herefter kan udviklingen i udskrivningsgrundlaget skønnes fra 2012 og til Mere sikker bliver beregningen når der sidst i august foreligger opgørelse af 2013 udskrivningsgrundlaget, hvor ca. 98 % af selvangivelserne er lignet. Herefter skal kommunen vælge mellem selvbudgettering og statsgaranti. Bloktilskuddet til Silkeborg kommune beregnes først, når der foreligger en aftale mellem KL og regeringen. 2. Driftsudgifter Driftsudgifterne udgøres af både serviceudgifter, øvrige udgifter (refusion på dyre enkeltsager, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedssystemet og ældreboliger) og overførselsudgifter Beregning af serviceudgiftsrammen Rammeberegningen i Silkeborg Kommune tager udgangspunkt i budget 2014 som korrigeres for justeringer af budget 2014, før dette fremskives til budget 2015 pris- og lønniveau. Der reguleres for opgaveændringer i medfør af de sidste års lov - og cirkulæreprogrammer og serviceudgiftsrammerne korrigeres for demografipåvirkningen, politiske beslutninger og endelig korrigeres serviceudgiftsrammerne for effektiviseringer. Serviceudgiftsrammerne for de enkelte bevillinger, som de fremgår af bilag 2, fremkommer konkret således: Udgangspunkt i Budget 2014 (Bilag 2, kolonne A): Serviceudgifterne budgetteres med udgangspunkt i det foregående års budget, dvs. Budget Serviceudgifterne opgøres som driftsudgifterne minus udgifter til ældreboliger, refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne og udgifter til overførsler og til forsikrede ledige. I Budget flyttes budgettet til Socialtilsyn Midt fra at indgå på bevilling 14 Centralfunktioner med et nul-budget til en nyoprettet bevilling 44 Socialtilsyn Midt. Fra budget 2015 slås bevilling 45 Handicap børn og bevilling 48 Handicap børneinstitutioner sammen til bevilling 45 Handicap børn. Ligeledes slås bevilling 74 Handicap og bevilling 5

6 79 Handicap institutioner sammen til bevilling 74 Handicap voksne. Sammenlægningerne på Handicap og Psykiatris område er en konsekvens af den nye organisering af området. Opgave korrektioner af Budget 2014: (Bilag 2, kolonne B): I kolonne B korrigeres der for lokale opgaveændringer i relation til Budget Budgetbeløbene fremskrives til 2015 pris- og lønniveau med KL s generelle fremskrivningsprocent på 2,1%. I nedenstående tabel er opgjort flytninger af budgetbeløb mellem bevillinger. Flytning af budgetbeløb vedrørende lovpligtige serviceaftaler for Jysk Arena Fra bevilling Bevilling 34 Kultur og Fritid Til bevilling Beløb (mio. kr.) 0,045 Flytning af budgetbeløb vedrørende lovpligtige serviceaftaler for Fårvanghallen Flytning af budgetbeløb vedrørende lovpligtige serviceaftaler for Voel Hallen Flytning af budgetbeløb vedrørende lovpligtige serviceaftaler for Danhostel Flytning af budgetbeløb vedrørende lovpligtige serviceaftaler for Them Medborgerhus (Toftebjerg) Flytning af budgetbeløb vedrørende lovpligtige serviceaftaler for Den Kreative Skole Flytning af budgetbeløb vedrørende Teknisk Service ydelser, løbende vedligeholdelse og lovpligtige serviceaftaler for Silkeborg Medborgerhus, Lunden og Ny Kjærsgård Flytning af budgetbeløb vedrørende ophør af servicejob på Den Kreative Skole Flytning af budgetbeløb vedrørende regulering af forventet årlig energieffektivisering som følge af opsætning af solcelleanlæg på Svømmecenter Nordvest Flytning af budgetbeløb vedrørende el, vand og varme for Vium-Hvam Sognegård Flytning af budgetbeløb vedrørende leje af areal på Østervang 6A i Bryrup til pavillon på Bryrup SFO Flytning af budgetbeløb vedrørende ejendomsdrift, efter køb af Resedavej 101,103 og 107, af den selvejende institution Blæksprutten Bevilling 34 Kultur og Fritid Bevilling 34 Kultur og Fritid Bevilling 34 Kultur og Fritid Bevilling 34 Kultur og Fritid Bevilling 34 Kultur og Fritid Bevilling 34 Kultur og Fritid Bevilling 34 Kultur og Fritid Kommunale ejendomme Kommunale ejendomme Bevilling 41 Skoler Bevilling 43 Børn og Familie 0,005 0,002 0,008 0,032 0,029 Bevilling 61 Arbejdsmarked - serviceudgifter Bevilling 34 Kultur og Fritid Bevilling 34 Kultur og Fritid 0,26 0,1 0,011 0,101 0,04 0,885 6

7 Flytning af budgetbeløb vedrørende ejendomsdrift af den selvejende institution Vinderslev børne- og fritidsgård Flytning af budgetbeløb vedørende fraflytning af lokaler på Frederiksberggade (tidl. Frederiksberggårdens Børnehave) Flytning af budgetbeløb vedrørende løn og overhead for tekniskservicemedarbejder og vedligeholdelse af industrikøkken til Rosengårdscentret Flytning af budgetbeløb vedrørende fraflytning af lokaler på Frydensgade 4 (Det gule hus) Bevilling 43 Børn og Familie Kommunale ejendomme Kommunale ejendomme Kommunale ejendomme Flytning af tjenestemandspension for tandplejen Bevilling 41 Skoler Flytning af tjenestemandspension for sundhedsplejen Flytning af budgetbeløb vedr. åbne pædagogiske tilbud (flygtningelegestue) Flytning af budgetbeløb vedr. IT-system til Børn og Familie Bevilling 43 Børn og Familie Bevilling 43 Børn og Familie Bevilling 15 Fælles formål Bevilling 43 Børn og Familie Bevilling 52 Sundhedsområdet Bevilling 73 Ældreområdet Bevilling 52 Sundhedsområdet Bevilling 52 Sundhedsområdet Bevilling 52 Sundhedsområdet Bevilling 14 Centrale funktioner 0,453 0,499 0,345 0,085 2,27 0,707 0,675 0,11 Herudover er der korrigeret for: Indkøbsbesparelser: Effekten af indgåede indkøbsaftaler, som er indgået i 2014 eller før. Indkøbsbesparelsen er på 1,2 mio. kr. heraf tilføres 0,3 mio. kr. til styrkelse af udbuds-/indkøbsfunktionen. 0,9 mio. kr. tilføres kassen. 100 fleksjob-åbninger med få effektive arbejdstimer Arbejdsmarkedsudvalget besluttede d. 13. november 2013 at oprette 100 fleksjob-åbninger med få effektive arbejdstimer pr. uge. Ordningen er efterfølgende drøftet i Koncernledelsen og HovedMED. Serviceudgiftsbevillingerne tilføres samlet 3,7 mio. kr. hertil. Tilførsel af 0,2 mio. kr. til forundersøgelser mm. i forbindelse med køb, salg og indleje. Bevilling 14 Centralfunktioner Tilførsel af 0,8 mio. kr. til udfasning af gebyrindtægt vedrørende ejendomsdata. Bevilling 15 Fælles Formål I 2014 var der afsat engangsbeløb til efterløn og eftervederlag til udvalgsformænd i Der fratrækkes 0,7 mio. kr. Bevilling 34 Kultur og Fritid På kultur og Fritidsudvalgets møde d. 1. oktober 2013 blev sag om lejeaftale med DSI Klubhuset om leje af omklædningsrum godkendt. Bevillingen søges tilført 0,1 mio. kr. svarende til den samlede merudgift i forhold til den nuværende kontrakt på 0,1 mio. kr. 7

8 Der tilføres budgetramme på 0,3 mio. kr. til afledt drift til hal i Grauballe og hal i Gjessø udfra nuværende kendte forudsætninger samt ved forventet åbning d. 1. august Der tilføres budgetramme til projektet Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017, og til trappeleje Silkeborg Sportscenter 0,1 mio. kr. Budget 2014 fremskrevet (Bilag 2, kolonne C): De enkelte bevillinger er jf. bilag 2, kolonne C omregnet til 2015 pris- og lønniveau. Omregningen er foretaget på baggrund af KL s forventning til udviklingen i de enkelte udgifts- og indtægtsarter. Det skal endvidere bemærkes, at der i skønnet over lønudviklingen ikke er taget højde for den såkaldte reststigning. Reststigning er den lønstigning, som ligger ud over den overenskomstmæssigt aftalte ramme, dvs. anciennitetsbestemte stigninger m.m. Problemstillinger i forbindelse hermed løses af hver enkelt bevilling indenfor den afsatte økonomiske ramme. Lovindgrebet i konflikten mellem KL og Lærernes Centralorganisation har medført merudgifter udover KTO-forliget. Kommunernes merudgifter i forbindelse med udfasning af 60-årsreglerne ligger ud over KL s lønskøn for 2014 og I budget 2014 er tilført budget på 1,5 mio. kr. til udfasning af 60 årsreglen på bevilling 41 Skoler. Udgift til udfasning stiger fra 94 mio. kr. på landsplan til 225 mio. kr. i 2015 og forventes indarbejdet i økonomiaftalen mellem KL og Regeringen i juni. I kolonne G indregnes merudgifterne til udfasning af 60-årsreglerne. Til skoleområdet er kommunernes bloktilskud løftet ekstraordinært med 300 mio. kr. i 2014, 600 mio. kr. i 2015 og 2016 samt 300 mio. kr. i Omstillingstilskuddet fordeles efter objektive kriterier for kommuner med økonomiske udfordringer. I budget 2014 er omstillingstilskuddet 11,4 mio. kr. på bevilling 41 Skoler. Der forventes et væsentligt større tilskud i 2015 og I 2017 forventes ca. samme tilskud som i Det øgede tilskud i forhold til 2014 vil først blive tilført bevilling 41 Skoler efter tilskuddet er udmeldt. Omstillingstilskuddet giver ikke serviceudgiftsramme. DUT mv. (Bilag 2, kolonne D): Der korrigeres ikke for DUT reguleringer på beløb under kr. Bevilling 14 Centralfunktioner I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er sat et mål om 80 pct. af kommunikationen med det offentlige skal foregå obligatorisk digitalt i Portodelen er en DUT-sag. Ifølge den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi skulle der på landsplan være en besparelse på porto på 116,9 mio. kr. svarende til 1,8 mio. kr. i Silkeborg Kommune i 2015 i forhold til Der fjernes budgetbeløb på 1,8 mio. kr. Lov af 23. december 2012 om en reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløntilskud m.v. medfører kommunale mindreudgifter til fleksjob og sygedagpenge. Reformen betyder merudgifter til administration, primært samtaler med personer i ressourceforløb. Der tilføres budgetbeløb på 0,3 mio. kr. Ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (2-årig suspension af kommunernes strafrefusion ved medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge og kommunernes refusion af kontanthjælp) Fra og med uge 1 i 2013 til og med uge 52 i 2014 blev kommunerne fritaget for økonomisk straf ved manglende rettidighed på kontanthjælpsområdet. Det medførte kommunale mindreudgifter til administration og revision. Fra 2015 genindføres kommunernes strafrefusion ved medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge og kommunernes refusion af kontanthjælp. Der tilføres budgetbeløb på 0,3 mio. kr. Bevilling 16 tværgående aktiviteter 8

9 I budget 2014 er afsat 33,7 mio. kr. (Det ekstraordinære finansieringstilskud) samt 50 mio. kr. til konsolidering af kassebeholdningen. Det ekstraordinære finansieringstilskud skal ikke indgå i budget Da den ikke disponerede kassebeholdning forventes konsolideret til 225 mio. kr. ultimo 2014, budgetteres der kun med 25 mio. kr. til konsolidering i Bevilling 43 Børn og Familie Lov af 12. juni 2009 om ændring af adoptionsloven og forskellige andre love (Adoption uden samtykke, stedbarns-adoption af registreret partners barn fra fødslen m.v.) Kompensationen for loven vedr. adoption uden samtykke mv. har en faldende profil. Det endelige udgiftsniveau nås først i Forskellen til kompensationen for 2014 er -8,7 mio. kr. svarende til en reduktion på 0,1 mio. kr. netto i Silkeborg Kommune. Generelt: Økonomistaben vil endvidere i fornødent omfang regulere de enkelte bevillinger for opgaveændringer på serviceområdet i medfør af årets lov- og cirkulæreprogram, der foreligger ultimo juni Som udgangspunkt foretages der ikke reguleringer på beløb under kr. Fordeling til demografi (Bilag 2, kolonne E): Med rammebudgetteringen underlægges behovsprioriteringen i høj grad økonomien. Udgangspunktet for rammebudgetteringen er hvad har vi råd til? / hvad vil vi bruge? De forhold der beskrives, og som har betydning for de enkelte bevillinger, vurderes derfor ikke i forhold til, hvad det vil koste at opretholde uændret serviceniveau. Der er i stedet tale om beregninger, der indikerer i hvilken retning størrelsen af den økonomiske ramme må bevæge sig for at tilstræbe et uændret serviceniveau. Den demografiske udvikling Generelle bemærkninger Den demografiske udvikling tages i betragtning på følgende områder børn og familie, skole, ældre, handicappede, psykiatri og sundhed (hjælpemidler, sundhedspleje og tandpleje). Den demografiske udvikling beregnes på baggrund af faktiske befolkningstal pr. 1. januar 2014 og prognosetal for Forskellen beregnes, og der foretages en indikativ beregning af de umiddelbare budgetmæssige konsekvenser af den demografiske udvikling. Det bemærkes at der i nedenstående er regnet med afrundede tal, hvorfor der i forhold til serviceudgiftsrammen i bilag 2 er afrundingsdifferencer. Skoler På skole, SFO, ungdomsskolens 10. klasseundervisning, efterskoler og ungdomskostskoler og privatskole-området tages der udgangspunkt i Elevtalsprognosen 2013/ /27. På de øvrige områder tages udgangspunkt i befolkningsprognosen. Bevilling 41 Skoler rammebudgetteres på samme vilkår som budgettets øvrige serviceudgiftsbevillinger. Derfor vil der ikke ske en revurdering af det økonomiske behov for bevillingen i forbindelse med den årlige elevtalsopgørelse pr. 5. september Skoler Der forventes en stigning i elevtallet på ca. 0,3 %. Dette indikerer, at den økonomiske ramme til folkeskoler, forhøjes med 1,7 mio. kr. Privatskoler Der forventes en stigning i elevtallet på ca. 2,4 %. Dette indikerer, at den økonomiske ramme til privatskoler, udvides med 1,2 mio. kr. 9

10 SFO Beregningen baseres på 100 % af eleverne i klasse samt på 50 % af eleverne i klasse. Der forventes et fald i elevtallet på ca. -0,2 %. Dette indikerer, at den økonomiske ramme reduceres med 0,2 mio. kr. Efterskoler og ungdomsskoler Der forventes et fald i elevtallet på 6,4 %. Dette indikerer, at den økonomiske ramme reduceres med 1,4 mio. kr. Ungdomsskolen Antallet forventes uændret i 10. klasse eleverne jf. elevtalsprognosen. Dette indikerer at den økonomiske ramme forbliver uændret. Dog skal det bemærkes at pt. forventes ikke det elevtal i ungdomsskolen som elevtalsprognosen angiver. Ungdomsskolens fritidsundervisning fremskrives med udviklingen i antal årige, der forventes et fald i aldersgruppen på -0,8 %. Dette indikerer, at den økonomiske ramme reduceres med 0,1 mio. kr. Specialundervisning Der forventes et fald i antallet af 5-15-årige på -0,1 %. Dette indikerer, at den økonomiske ramme forbliver uændret. Befordring Der forventes et fald i antallet af 5-15-årige på 0,1 %. Dette indikerer, at den økonomiske ramme forbliver uændret. Børn og familie Dagplejen Antallet af 0-2-årige falder ifølge Befolkningsprognosen med -2,4 %. Dette indikerer, at rammen reduceres med 2,5 mio. kr. Børnehaver Antallet af 3-5-årige falder ifølge Befolkningsprognosen med -3,2 %. Dette indikerer, at rammen reduceres med 0,7 mio. kr. Integrerede institutioner Antallet af 0-5-årige falder ifølge Befolkningsprognosen med -2,9 %. Dette indikerer, at rammen reduceres med 5,2 mio. kr. Fællesformål Antallet af 0-5-årige falder ifølge Befolkningsprognosen med -2,9 %. Dette indikerer at rammen reduceres med 1,0 mio. kr. Udsatte børn og unge Antallet af 0-17-årige falder ifølge Befolkningsprognosen med -0,5 %. Dette indikerer, at rammen reduceres med 0,5 mio. kr. Sundhed Sundhedsplejen Befolkningsprognosen viser i relation til sundhedsplejen at antallet af 0-16-årige falder med -0,8 %. Dette indikerer at rammen reduceres med 0,1 mio. kr. 10

11 Tandplejen Befolkningsprognosen viser i relation til tandplejen et fald i antallet af 3-17-årige på -0,5 %. Dette indikerer at rammen reduceres med 0,3 mio. kr. Hjælpemidler Antallet af 0-99-årige stiger ifølge Befolkningsprognosen med 0,4 %. Dette indikerer at rammen udvides med 0,3 mio. kr. Handicappede Antallet af 0-17-årige falder ifølge Befolkningsprognosen med -0,5 %. Dette indikerer at rammen til handicappede børn reduceres med 0,3 mio. kr. Antallet af årige stiger ifølge Befolkningsprognosen med 0,6 %. Dette indikerer at rammen til Bevilling 53 Socialpsykiatrisk Center udvides med 0,5 mio. kr. og bevilling 74 handicappede udvides med 1,5 mio. kr. Ældre Beregning af den aktuelle demografitildeling er sket ud fra en beregning efter visiterede timer fordelt på 5 års aldersintervaller på den del, der er omfattet af fritvalg. De øvrige fællesudgifter er demografitildelt efter udviklingen i de årige. Endelig er den del der er omfattet af økonomisk decentralisering (plejehjemmene m.v. - inde) betragtet som konstant. Fritvalg Fritvalgsområdet tilskrives demografi i forhold til visiteret tid i februar 2014, det indikerer, at rammen udvides med 4,7 mio. kr. Fællesudgifter Antallet af årige stiger ifølge Befolkningsprognosen med 3,3 %. Dette indikerer, at rammen udvides med 1,1 mio. kr. Hvad angår den økonomisk decentrale del (plejecentre m.v. - inde), betragtes denne som konstant. Samlet demografivækstberegning for børn, skoler, sundhed, ældre og handicappede: I alt indikerer ovenstående demografivækstberegning et realvækstpres på -1,5 mio. kr. fordelt på: Bevilling 41 Skoler med 1,2 mio. kr. Bevilling 43 Børn og familie med -10,0 mio. kr. Bevilling 45 Handicap - børn med -0,3 mio. kr. Bevilling 52 Sundhedsområdet med -0,2 mio. kr. Bevilling 53 Socialpsykiatrisk Center med 0,5 mio. kr. Bevilling 73 Ældreområdet med 5,8 mio. kr. Bevilling 74 Handicap med 1,5 mio. kr. Befordring samt flytning af budgetbeløb - fra honorarer til budgetramme (Bilag 2 Kolonne F) Jf. Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse d. 3. marts 2014 flyttes budgetbeløb på 1,7 mio. kr. fra bevilling 12 til bevilling 14 Centralfunktioner. Beløbet har tidligere været opkrævet i forbindelse med planlagte vedligeholdelsesprojekter. Desuden tilføres bevilling 14 Centralfunktioner 2,1 mio. kr. som finansieres ved at nedskrive de i budgettet indarbejdede anlægsprojekter med 2 procent og således opkræves der ikke fremover honorarer når Ejendomme yder rådgivning i forbindelse med planlagte anlægsopgaver. Dog med undtagelse af opkrævning af honorarer på ældreboligerne. 11

12 I Aftale om kommunernes økonomi for 2014 mellem regeringen og KL er det aftalt, at kommunerne i 2014 skal effektivisere befordringsopgaven med i alt 100 mio. kr. stigende til i alt 430 mio. kr. i Effektiviseringen er i 2015 indregnet med 1,7 mio. kr. på bevilling 16 Tværgående aktiviteter. De 1,7 mio. kr. fremskrives til 2015 priser og fordeles efter samme fordeling som i Der er nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder med befordringsområdet. Skulle arbejdsgruppen fremkomme med en anden fordeling af effektiviseringen vil beløbene blive omfordelt mellem bevillingerne. Skolereform (Bilag 2 Kolonne G) Med aftalen om kommunernes økonomi for 2014 blev de kommunale serviceudgifter løftet med 204 mio. kr. i 2014 og med 407 mio. kr. fra 2015 og frem til indførelse af skolereformen. Derfor tilføres bevilling 41 Skoler 3,2 mio. kr. i Til udfasning af 60-årsreglerne på skoleområdet forventes kommunernes serviceudgifter hævet med 133,8 mio. kr. i Silkeborg Kommunes andel heraf udgør 2,1 mio. kr. og tilføres bevilling 41 skoler. I budgetaftalen om budget indgået mellem alle partier i byrådet 2013 blev det vurderet, at der i budgetåret 2014 er flere ressourcer til driften af folkeskoler, end den nye folkeskolereform kræver i Til helårseffekt fra 2015 vurderes der at mangle ressourcer i størrelsesordenen 5-10 mio. kr. Parterne var enige om at det yderligere behov (som kan opgøres når arbejdet med at beskrive indholdet af folkeskolereformen er klar i foråret 2014) tilføres bevillingen i forbindelse med budgetlægningen for Således forventes det, at bevilling 41 skoler tilføres budgetbeløb, når beregningerne herfor foreligger. Beregning af generel effektivisering (Bilag 2 Kolonne H) Der er i serviceudgiftsrammerne indregnet en effektivisering på 1% svarende til 34,0 mio. kr., i henhold til tilkendegivelserne på byrådets målseminar og Økonomi- og Erhvervsudvalgets efterfølgende drøftelser. I alle kommunens afdelinger søges der opnået driftseffektiviseringer og det forventes at den udmøntede 1% effektivisering opnås herved. Driftseffektiviseringer kan opnås på mange forskelige måder og der er mange initiativer, der søger at understøtte en uændret opgaveløsning med anvendelse af færre ressourcer, eksempelvis nye innovative arbejdsformer, mestring og digitalisering. Ligeledes arbejdes der fortsat, i samarbejde med MED-organisationen, med at nedbringe sygefraværet. Serviceudgiftsrammer i alt (Bilag 2, Kolonne I) Serviceudgiftsrammen inkl. DUT, demografi, effektiviseringer og diverse korrektioner bliver i alt 3.393,1 mio. kr. 2.2 Indkomstoverførsler Præmissen for budgettering på overførselsområdet er det bedst mulige skøn over udgifterne i budgetåret baseret på erfaringen fra de tidligere år og forventet udvikling i antallet af modtagere af indkomstoverførsler. I forbindelse hermed inddrages skøn over effekten af initiativer i finansloven på området. 12

13 På kort sigt relaterer udfordringerne sig især til at håndtere ledigheden, herunder afkortning af dagpengeperioden, flexjob- og førtidspensionsreformen samt implementering af kontanthjælpsreformen, som har virkning fra januar På baggrund af indgået forlig om en reform af sygedagpengeområdet, er der marts 2014 fremsat lovforslag, som forventes vedtaget og være delvis gældende fra 1. juli På længere sigt går udfordringerne på at imødekomme den aldersbetingede afgang fra arbejdsmarkedet samt at øge uddannelsesniveauet i arbejdsstyrken. Overførslerne deles op i det budgetgaranterede område, øvrige overførsler samt beskæftigelsesområdet. Området har to separate garantiordninger: budgetgarantiordningen, som omfatter de traditionelle kommunale overførselsudgifter (kontanthjælp, aktivering, revalidering, ledighedsydelse, førtidspension, erhvervsgrunduddannelser og integration) samt det særlige beskæftigelsestilskud på det forsikrede område. I begge ordninger er der en foreløbig udmelding, en midtvejsregulering og en efterregulering af tilskuddet, når regnskabet er gjort op. Formålet med budgetgarantien er at undgå påvirkning af den kommunale økonomi i forhold til konjunkturudviklingen. 3 Anlægsbudget 2014 til 2017 Proces for udarbejdelse af anlægsbudget : Administrativt: April primo maj 2014: Der gennemføres administrativt en gennemgang af tids- og betalingsplaner for de projekter, der er budgetteret med start i årene eller som er overført fra tidligere år. Herunder vurderes behov for projektering forud for projekternes igangsættelse. Fagudvalgene: Maj primo juni 2014 (excl. boligdel af ældreboliger/plejecentre og byggemodning) Der udsendes fra økonomistaben en oversigt over anlægsprojekter i overslagsårene 2015 til 2017, med angivelse af de afsatte budgetbeløb, korrigeret for eventuel fremrykning til 2014, samt for at honorar for bistand fra Ejendomme for skattefinansierede projekter er overført fra anlæg til drift. Ud fra denne oversigt drøfter fagudvalgene projektprioriteringen inden for de enkelte bevillinger / fagudvalget, ud fra følgende forudsætninger: a. Den samlede anlægsramme i hvert af årene overholdes b. Der tages højde for gennemførelse af projekter, der er bevilget i 2013/2014 med rådighedsbeløb i overslagsårene (disse er anført i oversigten). For 2018 udarbejder fagudvalgene en prioriteret oversigt over hvilke projekter, der ønskes igangsat og hvornår det enkelte projekt forventes afsluttet. Administrativt: Juni august 2014: Der udarbejdes administrativt et oplæg til anlægsbudget Det administrative oplæg drøftes indledende i Økonomi- og Erhvervsudvalget primo juni Juni august 2014: 13

14 På grundlag af Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelser udarbejdes der administrativt et oplæg til anlægsbudget samt oversigter over projekter prioriteret af fagudvalgene som ikke er indarbejdet i oplæg til anlægsbudget. August september 2014: Oplægget danner grundlag for drøftelserne på Byrådets budgetseminar i august 2014 og Økonomi- og Erhvervsudvalget vil efterfølgende udarbejde forslag til anlægsbudget Bevillingsaftaler På baggrund af dette oplæg til målaftale arbejder fagudvalgene frem til 13. juni 2014 med bevillingsaftalerne. Der anvendes bevillingsaftaler på alle bevillingsområder i kommunen med det formål at skabe sammenhæng i styringen. Den økonomiske og faglige styring integreres, således at der er klarhed over hvor og hvordan der skabes balance i forventningerne til udvikling og serviceniveau inden for de økonomiske rammer. Det er i bevillingsaftalerne ressourcerne fastlægges samtidig med at der med udgangspunkt i tilkendegivelserne på målseminaret sættes fokus på mål og succeskriterier. Bevillingsaftalerne indeholder således en konkretisering af oplæg til målaftale i forhold til de enkelte bevillingsområder, i form af fagudvalgenes mål og en prioritering af økonomien indenfor hver bevilling. 14

15 Bilag 2 Serviceudgiftsrammer 2015 A B C D E F G H I Serviceudgifter budget 2014 Opgavekorrektioner fremskrevet til 2014 pl Serviceudgifter 2014 i 2015 PL DUT og ekstra ordinært finansierin gs-tilskud Demografi Befordring samt flytning af budgetbeløb - fra honorarer til budgetramme Skolereform* Effektivisering (1%) Serviceudgiftsramme 2015 Bevilling 11 Ældreboliger ,7 196,9-1,7-2,0 193,3 Bevilling 13 Brand og redning 14 0,0 14,7-0,1 14,5 Bevilling 14 Centrale funktioner 369 1,7 378,4-1,2 3,9-3,8 377,2 Bevilling 15 Fælles Formål 42-0,9 42,4-0,4 42,0 Bevilling 16 Tværgående aktiviteter ,9-59,9 0 21,0 Bevilling 24 Kollektiv Trafik ,3-0,4 40,9 Bevilling 25 Veje ,3-0,8 76,5 Bevilling 28 Entreprenøropgaver Bevilling 34 Kultur og Fritid 136 0,3 138,7-1,4 137,3 Bevilling 41 Skoler 795-1,4 809,1 1,2-0,8 5,3-8,1 806,6 Bevilling 43 Børn og Familie 457-1,6 464,3-0,1-10,0 0,0-4,5 449,6 Bevilling 44 Social Tilsyn Midt Bevilling 45 Handicap - børn ,6-0,3-0,2-0,7 64,5 Bevilling 49 Familie - institutioner 0 0 0,000 0,0 0,0 Bevilling 51 Social Service 60 0,1 61,0-0,2-0,6 60,2 Bevilling 52 Sundhedsområdet 179 3,6 186,0-0,2-0,1-1,9 183,8 Bevilling 53 Socialpsykiatrisk Center 74 0,1 75,5 0,5-0,8 75,2 Bevilling 56 Aktivitetsbestemt medfinansiering Bevilling 59 Social Service - institutioner Bevilling 61 Arbejdsmarked - serviceudgifter 20 0,2 20,8-0,2 20,5 Bevilling 73 ældreområdet 556 0,6 568,4 5,8-0,2-5,7 568,3 Bevilling 74 Handicap - voksne 248 0,2 253,9 1,5-0,3-2,6 252,5 Bevilling 78 Fritvalgsområdet Bevilling 81 Natur og Miljø 9 0,0 9,2-0,1 9,1 I alt 3.410,2 3, ,2-61,3-1,5 0,4 5,3-34, ,1 * budgetbeløb tildelt skolereform indgår ikke i beregningsgrundlaget for 1% effektiviseringen

16 Rammer for anlægsbudget ANLÆGSARBEJDER Bevilling/projekt - i kr. i 2014-priser Senere Ejendomme Salg Køb Energi-investeringer Renoveringer og vedligehold Bevilling 13 Brand og Redning Materiel Bevilling 15 Fælles formål Modernisering mv. IT infrastruktur/materiel Digtalisering Bevilling 16 Tværgående aktiviteter Brandstation Campus Bindslevs Plads Stadionprojektet Pulje til særlige indsatser / vækstpulje Pulje til medfinansiering af lokalt initierede projekter Ikke disponeret anlæg ØKONOMIUDVALGET Veje Mindre anlægsarbejder Vejbelysning - kabellægning Vejbelysnig - fortove Vejbelysning, udskiftning til LED Bindslevs Plads, offentlig andel af p-kælder Belægning Torvet - Skolegade, Kjellerup Søndergade i Kjellerup, cykelstier fra Skolegade til Grønningen Amaliegade, Bindslevs Plads og "Brandvejen", renovering efter opgravning Christian 8. vej Nørretorv til Lyngbygade Nordskovvej Drewsensvej vest, forlængelse til Herningvej Sejling Hedevej Vest Cykelsti Anebjergvej Havneområdet, renovering Konkrete undersøgelser vedr. vejanlæg Resendalvej (Østre Højmarksvej) Hårupvej, forlægning vest om Hårup Torvet i Silkeborg renovering efter opgravning Østergade mellem Torvet og Søtorvet, renovering efter opgravning Vej fra rådhus vest til p-kælder Viborgvej rundkørsel v/nordre Ringvej Iller Damvej og Gjessøvej, cykelstier Søndertorv, renovering Havneområdet fra Hjejlekiosken til Jernbanebroen Stier ved Funder Kirkeby Trafiksikkehedsplan, inkl. Silkeborg som årets trafiksikkerhedsby Søtorvet Kantsten (Nordre og Østre)

17 ANLÆGSARBEJDER Bevilling/projekt - i kr. i 2014-priser Senere Cykelstier med medfinansiering VEJ- OG TRAFIKUDVALGET Kultur og Fritid Renoveringsopgaver i Indelukket Bynært aktivitetsområde i Kjellerup Bynært aktivitetsområde i Silkeborg Forbedring af koncertaktiviteter Søsportsanlæg, Sølystparken Renovering af søbade To kunststofbaner Friluftsfaciliteter Akvitetsdæk på motorvejstunnellen Ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg Udskiftning af legeredskaber Retablering af idrætsanlæg, Søholt, konsekvens af motorvej Etablering af nye idrætsanlæg Forbedrede omklædningsfacilteter Resenbro Bjerget Kjellerup, aktivitetsområde Udbygning af Svømmecenter Nordvest Haller Udskiftning af nøglesystemer Ombygning og forbedring Bibliotek/kulturhus i Them Indretning af lokale til Perronteatret Jorns fødselsdag Optimering af driften i Lunden/Vestergadehallen eller bygningsforbedringer Udearealer på Bindslev Plads Ombygning og forbedring af ejendomme KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Bevilling 41 Skoler Modernisering, Kjellerup Skole Modernisering, Thorning Skole Modernisering, Vestre Skole Digitalisering af undervisning inkl. udstyr Dybkær specialskole Frisholm skole 2. etape Driftsoptimering af lokaler Funder skole, udvidelse og modernisering Fårvang Skole, renovering af overbygning Resenbro Skole, modernisering Bryrup Skole, modernisering Helhedsplan Funder Skolereformen / undersøgelser og projektering Bevilling 43 Børn og Familie Ramme til renovering ifbm. lovkrav og pålæg Resenbro børnehave Fårvang børnehave Pulje til bygningsæmssige ændringer Silkeborg, moderniseringer af insitutioner Funder - ny daginstitution etape Funder - ny daginstitution etape

18 ANLÆGSARBEJDER Bevilling/projekt - i kr. i 2014-priser Senere Erstatningsbyggeri/driftsoptimering for 3 daginstitutioner i Kjellerup Alderslyst Digitalisering i daginstitutionerne Gjern (tilbygning) Bevilling 48 Handicap - børneinstitutioner Nyt aflastningstilbud med 10 pladser Pujle til velfærdsteknologi, busser, bygningsændringer BØRN OG UNGEUDVALGET Bevilling 53 Socialpsykiatrisk Center Nyt socialpsykriatrisk botilbud ca. 20 pladser SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET Bevilling 73 Ældreområdet Plejecenter i Silkeborg - skitse/servicearealer/inventar Nyt plejecenter i Silkeborg (jf. om- og udbygningen) Ombygning Skovly/Birkebo Ombygning Fårvang Plejecenter Genoptræning Remstruplund Plejecenter i Silkeborg - boligdel 88%/beboerindskud 2% Plejecenter i Silkeborg - egenfinan./grundkapital 10% Nyt plejecenter i Silkeborg - boligdel 88%/ beboerindskud 2% Nyt plejecenter i Silkeborg - egenfinan./grundkapital 10% Ombygning Skovly/Birkebo - boligdel 88% /beboerindskud % Ombygning Fårvang Plejecenter - boligdel 88% /beboerindskud 2% Ombygning Skovly/Birkebo - egenfin./grundkapital 10% Ombygning Fårvang Plejecenter - egenfin./grundkapital 10% Velfærdsteknologi mv Daghjem Center/cafe Administration Bevilling 79 Handicap - institutioner Ny-/ombygning indenfor Handicap- og psykiatriområdet Diverse bygningsmæssige ændringer Udbygning af tilbud i STU-regi Udvidelse af Horsensvej med 4 boliger og personale faciliteter Plejehjem til ældre handicappede borgere Boliger til voksne med svær udviklingshæmning Nyt Plejecenter - 10 boliger Pulje til investeringer i velfærdsteknologi ÆLDRE- OG HANDICAPUDVALGET Bevilling 81 Natur og Miljø Kortlægning/naturprojekter bilag IV arter Opmåling/digitalisering af vandløb, regulativer Krabbes Grønne Ring Stenholt Mose, Natura 2000 (LIFE-projekt) De blå stier, 1-2 nye stier pr. år (foldere, infotavler) Teglværksgrunden i Gjern (fra fabriksområde til rekreativ natur)

19 ANLÆGSARBEJDER Bevilling/projekt - i kr. i 2014-priser Senere Gubsø sti Kjellerupbanen Stier i Kjellerup (forbedringer, udskiftninger af broer m.m.) Tingdalsøerne (nåleskov til løvskov, hegning, plantning, kulturpleje) Stier i naturområder v/hedevang, Fårvang Shelter, sti mv. v/rødebæk Enge Genopretning af Fattigkær, Kærsgårds plantage Naturhandleplaner Oplev Gudenåen Bevilling 82 Planlægning og Byggemodning Byggemodning, færdiggørelse, tilslutningsbidrag m.m. Frisholmparken v. Tømmerbyvej, Them Tippetbakken Krondyrvej, Ans Gødvad Enge Margrethesvej - 2. etape Voel Tingbakken - 3. etape, Gjern Romervej - 2. etape 2, Grauballe Bundgården, Sorring Løgagervej, Gjessø Fårvang (nye områder) Øst for Turkuvej, Silkeborg Frisholmparken - 2. etape, Them Buskelundhøjen / Buskelundvænget Industriområde virklund til erhverv Turkuvej Hårup Erhverv Neptunvej, Hårup Katlasvej, Hårup Funder - facadegrunde til motorvej Silkeborg Nord v. Kraftvarmeværket Lergravsvej II, Kjellerup Erhvervsområde i Funder (Skærskovgårdsvej) Skærskovvej II, Funder (Porten mod Herning) Erhvervsområde nord for FL Kjellerup syd (forbrænding) A. P. Møllersvej - 2. etape, Silkeborg Dybkærcenteret - 2. etape Fabriksvej Gødvad Bygade, Silkeborg - Tilslutningsbidrag PLAN-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET ANLÆG I ALT På bevilling 73 Ældreområdet forventes 3 mio. kr. til Administration fremrykket fra 2015 og 2016 til Fremrykningen er indarbejdet i oversigten.

OPLÆG TIL MÅLAFTALE 2016-2019

OPLÆG TIL MÅLAFTALE 2016-2019 OPLÆG TIL MÅLAFTALE 2016-2019 Politiske mål Byrådets overordnede mål for budgetåret 2016: Byrådets overordnede politiske mål er at sikre en bæredygtig økonomi. Byrådet vil i forbindelse med prioriteringen

Læs mere

OPLÆG TIL MÅLAFTALE

OPLÆG TIL MÅLAFTALE OPLÆG TIL MÅLAFTALE 2014-2017 Politiske mål Byrådets overordnede politiske mål som er gældende for budgetåret 2014: 1. Bæredygtig økonomi, da det er fundamentet for fremtidens Silkeborg Kommune og grundlag

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Budget spørgsmål og svar

Budget spørgsmål og svar 11. februar 2016 Budget 2017 - spørgsmål og svar Den økonomiske situation Hvorfor skal vi spare? Hvor meget skal vi spare? Hvordan ser vores økonomiske situation ud? Hvad betyder det, at vi skal finde

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i overblik. Donation Jorn, Silkeborg

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i overblik. Donation Jorn, Silkeborg Budget 2014 Budgetoverslag 2015 2016 2017 - i overblik Donation Jorn, Silkeborg Forord Alle partier i Silkeborg Byråd står bag Silkeborg Kommunes budget for 2014 og overslagsårene 2015 til 2017. Budgettet

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i overblik. Med ændret udvalgs- og bevillingsstruktur. Donation Jorn, Silkeborg

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i overblik. Med ændret udvalgs- og bevillingsstruktur. Donation Jorn, Silkeborg Budget 2014 Budgetoverslag 2015 2016 2017 - i overblik Med ændret udvalgs- og bevillingsstruktur Donation Jorn, Silkeborg Forord Alle partier i Silkeborg Byråd står bag Silkeborg Kommunes budget for 2014

Læs mere

Syddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale.

Syddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale. Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale. 1. Sammenlægning af tre bevillinger på familieområdet til én samlet bevilling. 2. Opnormering på institutioner på børnepasningsområdet

Læs mere

Budget 2012. Budgetoverslag 2013 2014 2015. - i overblik

Budget 2012. Budgetoverslag 2013 2014 2015. - i overblik Budget 2012 Budgetoverslag 2013 2014 2015 - i overblik Forord Alle partier i Silkeborg Byråd står bag Silkeborg Kommunes budget for 2012 og overslagsårene 2013 til 2015, som blev endeligt vedtaget den

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Budget 2015. Budgetoverslag 2016 2017 2018. - i overblik

Budget 2015. Budgetoverslag 2016 2017 2018. - i overblik Budget 2015 Budgetoverslag 2016 2017 2018 - i overblik Forord Dette er mit første budget som borgmester og det første budget i byrådsperioden 2014-2017. Jeg er glad for at kunne præsentere et budget, der

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Partierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Budgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013

Budgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013 Drift - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

Læs mere

3 Helhedsplan Indelukket

3 Helhedsplan Indelukket 3 Helhedsplan Indelukket 3.1 - Bilag: Helhedsplan Indelukket - Opdrag arbejdsgruppen DokumentID: 4238820 Kultur- og Fritidsafdelingen 2. maj 2013 I ndelukket helhedsplan Indelukket er et særdeles attraktivt

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune NOTAT Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune 2018-2021 Notatet viser resultatet af den nye indtægtsprognose for Helsingør Kommune for 2018 2021 og de forudsætninger, der er anvendt. Prognosen er beregnet

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol 31-08-2015 08:30 D116 Afbud fra: Hanne Bæk Olsen og Karina Due. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation. Silkeborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev.

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation. Silkeborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev. Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Indledning: Silkeborg Lærerforening udsender igen i år en Budgetinformation til lokale politikere, skolebestyrelser, lærere og andre interesserede i forbindelse

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget -2017 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i -priser 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 672.411 671.390 670.393 670.393 + Rammeændringer,

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 442.373

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt

Læs mere

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Baggrund: De foreløbige beregninger,

Læs mere

Budget 2016. Budgetoverslag 2017 2018 2019. - i overblik

Budget 2016. Budgetoverslag 2017 2018 2019. - i overblik Budget 2016 Budgetoverslag 2017 2018 2019 - i overblik B RNEHU SET FÅRV ANG Forord 29 af byrådets 31 medlemmer står bag budget 2016 og overslagsårene 2017-2019, der blev vedtaget den 5. oktober. Vi tager

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

BUDGET I OVER- SIGT

BUDGET I OVER- SIGT BUDGET 2018-2021 I OVER- SIGT Indledning Om budgettet og oversigten En kommunal budgetproces består af flere dele. I den sidste fase, hvor der er meget offentligt fokus på budgetprocessen ligger der: En

Læs mere

Silkeborg Kommunes styringsmodel

Silkeborg Kommunes styringsmodel Silkeborg Kommunes styringsmodel Februar 2014 Økonomi- og IT-staben Søvej 1, 8600 Silkeborg Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indledning... 3 1. Bærende principper for styringsmodellen...

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

12. Uddannelsespolitik

12. Uddannelsespolitik 2. Uddannelsespolitik ( i kr..000) 20 202 203 204 Overslagsår 0 - fremskrevet 34.67 34.66 34.69 34.69 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje SFO og Ungdomsskolen 23

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 425.100

Læs mere