6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN"

Transkript

1 Side: Side 1 af LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og Læring (ca. 1 uge/7 dage) Der gives introduktion til: Arbejdsområdet / faget som Social- og Sundhedsassistent Uddannelsen, de enkelte fag og metoder Uddannelsesbog Elevens læring, herunder - Personlige og faglige kompetencer - Studieteknik - Uddannelsessamtaler - De mange intelligenser - Hverdag og trivsel - Livsformer - Udvikling - Kulturelle baggrunde - Kreativitet - Refleksion Samarbejde IT Dansk: Mundtlig og skriftlig formulering Brand Bibliotek Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Personlige kompetencer: Social kompetence: - opnår forståelse af betydningen af at udvikle, og aktivt efterleve, fælles mål og værdier på arbejdspladsen (1) - erfarer værdien af at indgå aktivt i et samarbejde med andre og kritisk reflektere over og vurdere egen og andres indsats i en arbejdsproces og give udtryk for egne opfattelser og synspunkter (2) - selvstændigt og i samarbejde med andre udvikler evne til at kunne tage initiativ, være igangsættende og ansvarligt følge op på fælles opgaver (3) - udvikler evne til at kunne anvende sin viden om, hvad personlig integritet og værdighed betyder i samarbejdet med andre mennesker (4) - udvikler evnen til, i enhver arbejdsproces, at kunne tage medansvar for den faglige, personlige og sociale del af processen (5) - opnår forståelse af egen kulturel baggrund for at kunne etablere et respektfuldt samarbejde med andre under hensyntagen til sociale og kulturelle forskelle (6)

2 Side: Side 2 af 20 Lærings og udviklingskompetence: - tilegner sig indsigt i egen måde at lære på for at kunne tage medansvar for tilrettelæggelsen af egne og andres læreprocesser (1) - opnår indsigt i egne og andres reaktionsmønstre, styrker og udviklingspotentialer og bliver i stand til konstruktivt at anvende den i egen læreproces og i forhold til arbejdsopgaver (2) - udvikler motivation for at lære og erkender nødvendigheden af en livslang udvikling af faglige og personlige kompetencer (3) - bliver i stand til at reflektere over egne og andres handlinger og ud fra et etisk og fagligt begrundet standpunkt at medvirke til at forbedre praksis (4) - udvikler evnen til at håndtere fysiske, psykiske, sociale og kulturelle forandringer i omgivelserne (5) - udvikler sin evne til at kunne vurdere og vælge redskaber til evaluering af egen og andres læreproces (6) Faglige kompetencer: Der introduceres til mål for områdefag og grundfag. Grundfag: Mål for dansk (C): - Udvikler sine kreative evner i arbejdet med sproglige udtryksformer.

3 Side: Side 3 af 20 TEMA 2: Sundhed, sygdom og samfund (3½ uge) Der arbejdes med: Sundhed, sygdom og reaktionsmønstre At blive indlagt på hospital Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunikation Sorg og krise Omsorg / egenomsorg Problemløsningsmodellen Sanserne Helhedsorientering: symptomer, observationer Samfundsforhold / fremmede kulturers reaktion på sygdom Social- og sundhedssektorens opgaver og politik Videnssøgning og dataindsamling, IT Uddannelsessamtaler Dansk Engelsk Naturfag Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Personlige kompetencer: Social kompetence: Der arbejdes videre med de allerede introducerede kompetencer Lærings og udviklingskompetence: Der arbejdes videre med de allerede introducerede kompetencer Faglige kompetencer: Mål for Sundheds- og sygeplejefag: - Opnår viden om opretholdelse og fremme af sundhed samt forebyggelse af sygdom, med henblik på vurdering, tilrettelæggelse, udførelse, formidling og evaluering af grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver. (1) - Opnår viden om fysiske, psykiske og sociale vilkårs betydning for menneskets sundhed og udvikling af sygdom for at kunne rådgive om, vejlede i og støtte sundhedsfremmende aktiviteter (2) - Opnår indsigt i miljøets betydning for sundhed og trivsel for at kunne vurdere samt vejlede og rådgive om hensigtsmæssige miljøvalg i forhold til det enkelte menneske og i forhold til arbejdsstedets miljøpolitik.(3) - Opnår forståelse for det enkelte menneskes opfattelse af sundhed og sygdom for at kunne tilrettelægge, udføre og evaluere en individuel og respektfuld omsorg og pleje. (7)

4 Side: Side 4 af 20 Mål for medicinske fag: - Opnår indsigt i sansernes betydning i forbindelse med at observere for at kunne danne sig et helhedsindtryk af borgerens situation, samt kunne vurdere og redegøre for observationerne.(4) Mål for social- og samfundsfag: - opnår indsigt i samfundets politiske, økonomiske og sociale struktur, herunder forhold i socialog sundhedssektoren for at kunne vurdere og redegøre for beslutningsprocesser, der er af betydning for den enkelte og for samfundet som helhed (1) - opnår indsigt om social- og sundhedspolitik herunder samfundsmæssige målsætninger for socialog sundhedssektoren for at kunne arbejde med disse i forhold til social- og sundhedsassistentens arbejdsområde (2) - opnår indsigt om forskellige samfundsgruppers levevilkår og livsformer, herunder kulturelle og religiøse baggrunde for at opnå forståelse for disse forholds betydning for den enkelte (3) - opnår forudsætninger for at søge viden om såvel amtslige, kommunale som private servicetilbud herunder de demokratiske rettigheder som den enkelte har for at kunne rådgive og vejlede den enkelte, pårørende og brugergrupper ud fra muligheder, ønsker og behov (5) - opnår viden om dokumentations- og styringsværktøjer, herunder informationsteknologiske værktøjer, der finder anvendelse ved løsningen af omsorgs- og sygeplejeopgaver samt såvel lokalt som nationalt (8). Mål for pædagogik med psykologi: - Opnår viden om mellemmenneskelige relationer og forstår sig selv i forhold hertil, for at kunne kommunikere professionelt (4) Mål for kultur og aktivitetsfag: - Opnår indsigt i et stimulerende miljøs betydning for at kunne arbejde sundhedsfremmende med at bevare og styrke det enkelte menneskes ressourcer, individualitet, integritet og selvbestemmelse (1) Grundfag: Mål for dansk (C): - Udvider sit kendskab til sprogets forskellige funktioner i personlige, samfundsmæssige og erhvervsmæssige sammenhænge. - Øger sin sproglige bevidsthed og sin evne til at udtrykke sig mundtligt og skriftligt i både almene og erhvervsmæssige sammenhænge. - Udvider sin historiske bevidsthed og sit almene erfaringsgrundlag, herunder forståelsen af sin egen kulturelle kontekst.

5 Side: Side 5 af 20 Mål for engelsk (D): - Styrker sine færdigheder i at forstå, kommentere og forholde sig til tekster på fremmedsproget. - Opnår færdigheder i at læse og forstå enkle engelske tekster af samfundsmæssig, erhvervsmæssig og erhvervsfaglig art. Mål for naturfag(c): - Har viden om bølger, herunder lys og lyd med udgangspunkt i øje og ørets opbygning og funktion og ændringer heri, herunder støj og lysets brydning (6)

6 Side: Side 6 af 20 TEMA 3: Farmakologi, Anatomi/Fysiologi og Sundheds- & sygepleje (6 uger) Der arbejdes med: Anatomi og fysiologi Den psykosociale udvikling Eksemplariske psykiatriske og somatiske lidelser Principper for grundlæggende sygepleje Lægemiddellære Mikrobiologi Forflytningsteknik Sundhedsvæsenets organisering Det psykiatriske, somatiske og primære område Sygeplejens historie og udvikling Ansvar og kompetence Vejledning og samtaler Uniforms-etikette Vold Mundtlig og skriftlig kommunikation, IT Dansk Engelsk Naturfag (indgår i ovennævnte emner) Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Personlige kompetencer: Social kompetence: Der arbejdes videre med de allerede introducerede kompetencer. Lærings- og udviklingskompetence: Der arbejdes videre med de allerede introducerede kompetencer.

7 Side: Side 7 af 20 Faglige kompetencer: Mål for Sundheds- og sygeplejefag: - Opnår viden om opretholdelse og fremme af sundhed samt forebyggelse af sygdom med henblik på vurdering, tilrettelæggelse, udførelse, formidling og evaluering af grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver (1) - Opnår viden om fysiske, psykiske og sociale vilkårs betydning for menneskets sundhed og udvikling af sygdom for at kunne rådgive om, vejlede i og støtte sundhedsfremmende aktiviteter. ( 2) - Opnår indsigt i principper for udførelsen af grundlæggende sundheds- og sygepleje for selvstændigt at kunne varetage grundlæggende pleje af borgere med somatiske og psykiatriske sygdomme samt mentale og fysiske handicaps. (5) - Opnår forståelse for det enkelte menneskes opfattelse af sundhed og sygdom for at kunne tilrettelægge, udføre og evaluere en individuel og respektfuld omsorg og pleje. (7) Mål for Medicinske fag: - Opnår viden om de hyppigst forekommende somatiske og psykiatriske sygdommes symptomer, mulige årsager og forskellige pleje- og behandlingsformer (1) - Opnår viden om menneskets opbygning og funktion, herunder samspillet mellem de forskellige organsystemer (2) - Opnår viden om de almindeligst forekommende infektionssygdomme og institutionsinfektioner herunder mikroorganismers betydning for sundheds og sygdom samt redegøre for, hvordan der aktivt kan medvirkes til forebyggelse og behandlingen heraf (3) - Opnår indsigt i almen lægemiddellære, herunder indtagelse, omsætning og udskillelse af lægemidler for at kunne varetage sygeplejemæssige opgaver omkring medicinadministration (6) Mål for social- og samfundsfag; - opnår indsigt i samfundets politiske, økonomiske og sociale struktur, herunder forhold i socialog sundhedssektoren for at kunne vurdere og redegøre for beslutningsprocesser, der er af betydning for den enkelte og for samfundet som helhed (1) - opnår indsigt om forskellige samfundsgruppers levevilkår og livsformer, herunder kulturelle og religiøse baggrunde for at opnå forståelse for disse forholds betydning for den enkelte (3) - Opnår færdighed i at indsamle, bearbejde og vurdere data, som anvendes til belysning af samfundsforhold og opnår øvelse i at arbejde selvstændigt, herunder beskrive løsninger på samfundsmæssige problemer (6) - Opnår indsigt i og udvikler bevidsthed om sit ansvar og rettigheder som fagperson og myndighedsperson i forbindelse med udøvelse af arbejdet som social- og sundhedsassistent (9)

8 Side: Side 8 af 20 Mål for Pædagogik med psykologi: - Opnår viden om menneskets normale psykosociale udvikling for at kunne vurdere, evaluere og reflektere over den enkeltes forudsætninger og udviklingsmuligheder (1) - Opnår viden om mellemmenneskelige relationer og forstår sig selv i forhold hertil for at kunne kommunikere professionelt. (4) Mål for Kultur og aktivitetsfag: - Opnår indsigt i og kan forholde sig bevidst til principperne for hensigtsmæssige arbejdsstillinger, personforflytninger og hjælpemidler for at anvende disse i arbejdsudøvelsen. (5) - Opnår indsigt i hvilken betydning en god fysisk form har for fysisk og psykisk velbefindende for at udvikle interesse for og tage initiativ til kropslig udfoldelse for at kunne medvirke aktivt til igangsættelse af fysiske udviklende aktiviteter (6) Grundfag: Mål for dansk (C): - Opnår færdigheder i metodisk tekstanalyse og er i stand til at perspektivere og give en begrundet vurdering af forskellige tekstformer indenfor det udvidede tekstbegreb. Mål for engelsk (D): - Styrker sine færdigheder i at udtrykke sig mundtligt og skriftligt i sammenhængende sprog. Mål for naturfag (D): - Har viden om de fysiske forhold, der har betydning for ergonomisk korrekt udførelse af forflytninger, herunder sammenhængen mellem dynamisk og statisk muskelarbejde (6) Mål for naturfag (C): - Har grundlæggende forståelse af eksponentiel udvikling og logaritmisk skala til belysning af emner som mikroorganismers udbredelse, måling af lydstyrke i db, stoffers halveringstid, phbegrebet m.m. (1) - Kan foretage beregning af ph, opløsningers koncentration, herunder molaritet, masseprocent og volumenprocent (2) - Har indsigt i blodets kolloidosmotiske tryk, intra- og extracellulære væsker samt osmose og diffusion (3) - Har indsigt i kroppens syrebasebalance (5) - Har viden om epidemier og deres udbredelse samt disses betydning i sundhedsmæssig sammenhæng, herunder beskyttelse og forebyggelse (8)

9 Side: Side 9 af 20 - Kan arbejde sikkerhedsmæssigt og miljømæssig korrekt med udstyr og kemikalier og kan begrunde valg heraf (9) - Kan metodisk korrekt arbejde eksperimentelt med faget ud fra en naturfaglig tankegang (10) - Selvstændig og i samarbejde med andre kan dokumentere og formidle resultater af sit arbejde med naturfaglige emner (11)

10 Side: Side 10 af 20 TEORI 2 TEMA 4: Valgfag (1 uge) Der udbydes valgfag, der giver eleverne muligheder for yderligere indsigt i uddannelsernes faglige og almene fag. I udbuddet af valgfag vægtes at undervisningen omfatter fysiske-, kreative-, kulturelle- og/eller sociale aktiviteter. Personlige kompetencer: Der arbejdes videre med de allerede introducerede kompetencer. Faglige kompetencer: Eleven arbejder med de mål der vil være relevante i forhold til det aktuelle valgfag.

11 Side: Side 11 af 20 TEMA 5: Sundhedssvigt og Sundheds- og sygepleje. (ca 5 uger) Der arbejdes med: Anatomi og fysiologi Eksemplariske somatiske sygdomme Principper for Grundlæggende sygepleje Introduktion til naturfagligt projekt Dansk Engelsk Naturfag (indgår i ovennævnte emner) Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Personlige kompetencer: Social kompetence: - Eleven arbejder videre med de allerede introducerede kompetencer. Lærings- og udviklingskompetence: - Eleven arbejder videre med de allerede introducerede kompetencer. Faglige kompetencer: Mål for Sundheds- og sygeplejefag: - Opnår viden om opretholdelse og fremme af sundhed samt forebyggelse af sygdom, med henblik på vurdering, tilrettelæggelse, udførelse, formidling og evaluering af grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver (1) - Opnår viden om fysiske, psykiske og sociale vilkårs betydning for menneskers sundhed og udvikling af sygdom for at kunne rådgive om, vejlede i og støtte sundhedsfremmende aktiviteter (2) - Opnår viden om betydningen af det enkelte menneskes indflydelse på egen hverdag, trivsel og udvikling med henblik på at kunne vurdere, respektere og forholde sig til det enkelte menneskes forståelse af livskvalitet (4) - Opnår indsigt i principper for udførelsen af grundlæggende sundheds- og sygepleje for selvstændigt at kunne varetage grundlæggende pleje af borgere med somatiske og psykiatriske sygdomme samt mentale og fysiske handicaps (5) - Opnår viden om betydningen af ernæringsrigtig kost, herunder diætkost for at kunne rådgive og vejlede den enkelte borger (6) - Opnår forståelse for det enkelte menneskes opfattelse af sundhed og sygdom for at kunne tilrettelægge, udføre og evaluere en individuel og respektfuld omsorg og pleje (7)

12 Side: Side 12 af 20 Mål for medicinske fag: - Opnår viden om de hyppigst forekommende somatiske og psykiatriske sygdommes symptomer, mulige årsager og forskellige pleje- og behandlingsformer (1) - Opnår viden om menneskets opbygning og funktion, herunder samspillet mellem de forskellige organsystemer (2) - Opnår indsigt i almen lægemiddellære, herunder indtagelse, omsætning og udskillelse af lægemidler for at kunne varetage sygeplejemæssige opgaver omkring medicinadministration (6) Mål for social- og samfundsfag: Eleven arbejder videre med de allerede introducerede mål. Mål for pædagogik med psykologi: - Opnår viden om fysiske, psykiske og sociale handicap, herunder betydningen af kriser for at kunne arbejde støttende og vejledende (3) - Opnår viden om mellemmenneskelige relationer og forstår sig selv i forhold hertil for at kunne kommunikere professionelt (4) Mål for kultur og aktivitetsfag: - Opnår viden om, hvad nedsat funktionsevne betyder for det enkelte menneskes daglige tilværelse for at kunne iværksætte rehabiliterende, støttende og udviklende aktiviteter (3) - Opnår forståelse for menneskers forskellige levevilkår, kulturelle baggrund, livsanskuelser og religion for at vælge og iværksætte aktiviteter, der tager udgangspunkt i respekten for det enkelte menneskes behov og holdninger (4) Grundfag: Mål for dansk (C): - Opnår færdigheder i metodisk tekstanalyse og er i stand til at perspektivere og give en begrundet vurdering af forskellige tekstformer indenfor det udvidede tekstbegreb - Udvider sit kendskab til sprogets forskellige funktioner i personlige, samfundsmæssige og erhvervsmæssige sammenhænge - Udvider sin historiske bevidsthed og sit almene erfaringsgrundlag, herunder forståelse af sin egen kulturelle kontekst. Mål for engelsk (D): - Opnår viden om sprogets anvendelse i praksis, herunder omgangsformer, normer og sædvaner i sprogområdet

13 Side: Side 13 af 20 - Opnår kendskab til almene, samfundsmæssige, erhvervsmæssige og erhvervsfaglige forhold i det fremmedsprogede område - Opnår kendskab til forskelle og uligheder mellem fremmede og egne kulturområder Mål for naturfag (C): - Har indsigt i de energigivende næringsstoffer og deres kemiske sammensætning, herunder mættede og umættede fedtsyrer, mono- di- og polysaccarider samt protein som næringsstof og i form af plasmaprotein (4) - Har indsigt i nervesystemets funktion (7) - Kan arbejde sikkerhedsmæssigt og miljømæssig korrekt med udstyr og kemikalier og kan begrunde valg heraf (9) - Kan metodisk korrekt arbejde eksperimentelt med faget ud fra en naturfaglig tankegang (10) - Selvstændig og i samarbejde med andre kan dokumentere og formidle resultater af sit arbejde med naturfaglige emner (11)

14 Side: Side 14 af 20 TEORI 3 TEMA 6: Kommunikation, Aktivitet og Pædagogik (5 uger) (incl. 1 valgfagsuge) Der arbejdes med: Eksemplariske psykiatriske sygdomme Principper for grundlæggende sundheds- og sygepleje Kultur og aktivitet Pædagogik og undervisning Dansk (emneopgave) Engelsk Introduktion til naturfagsprojekt Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Personlige kompetencer: Social kompetence: - Eleven arbejder videre med de allerede introducerede kompetencer. Lærings- og udviklingskompetence: - Eleven arbejder videre med de allerede introducerede kompetencer. Faglige kompetencer: Mål for sundheds- og sygeplejefag: - Opnå viden om opretholdelse og fremme af sundhed samt forebyggelse af sygdom, med henblik på vurdering, tilrettelæggelse, udførelse, formidling og evaluering af grundlæggende sundhedsog sygeplejeopgaver (1) - Opnår viden om fysiske, psykiske og sociale vilkårs betydning for menneskets sundhed og udvikling af sygdom for at kunne rådgive om, vejlede i og støtte sundhedsfremmende aktiviteter ( 2) - Opnår viden om betydningen af det enkelte menneskes indflydelse på egen hverdag, trivsel og udvikling med henblik på at kunne vurdere, respektere og forholde sig til det enkelte menneskes forståelse af livskvalitet (4) - Opnår indsigt i principper for udførelsen af grundlæggende sundheds- og sygepleje for selvstændigt at kunne varetage den grundlæggende pleje af borgere med somatiske og psykiatriske sygdomme samt mentale og fysiske handicaps (5)

15 Side: Side 15 af 20 Mål for medicinske fag: - Opnår viden om de hyppigst forekommende somatiske og psykiatriske sygdommes symptomer, mulige årsager og forskellige pleje- og behandlingsformer (1) - Opnår viden om menneskets opbygning og funktion, herunder samspillet mellem de forskellige organsystemer (2) - Opnår viden om de almindeligst forekommende psykiske lidelser, herunder demens, psykosociale og psykosomatiske reaktioner (5) - Opnår indsigt i almen lægemiddellære, herunder indtagelse, omsætning og udskillelse af lægemidler for at kunne varetage sygeplejemæssige opgaver omkring medicinadministration (6) Mål for social- og samfundsfag: - Opnår indsigt i relevante love og regler indenfor bistands-, pleje- og omsorgsområdet for at kunne vurdere, hvordan disse kan anvendes i samarbejdet med borgeren (4) - Opnå indsigt i og udvikle bevidsthed om sit ansvar og rettigheder som fagperson og myndighedsperson i forbindelse med udøvelse af arbejdet som social- og sundhedsassistent (9) Mål for pædagogik med psykologi: - Opnår viden om psykiske lidelsers påvirkning af den enkelte og de pårørende for at kunne støtte og vejlede såvel borgeren som pårørende (2) - Opnår færdigheder i mundtlig og skriftlig formidling for at kunne dokumentere og videregive sine faglige overvejelser i forhold til borgeren, pårørende og samarbejdspartnere (5) - Opnå indsigt i pædagogiske principper for tilrettelæggelse af læringsmuligheder for at kunne vurdere og anvende disse ved koordinering, undervisning, vejledning og rådgivning af borgere, pårørende, medarbejdere og elever (6) - Opnår viden om og kan vurdere principper for ledelse og samarbejde, herunder arbejdstilrettelæggelse og evaluering af eget og andres arbejde, samt viden om det psykiske arbejdsmiljøs betydning for trivsel og samarbejde for at kunne fremme fælles opgaveløsning (7) Mål for kultur og aktivitetsfag: Eleven arbejder videre med de allerede introducerede mål + - Opnår viden om generelle og lokale aktivitetstilbud for at kunne iværksætte sociale, kulturelle og kreative aktiviteter i samarbejde med det enkelte menneske eller en gruppe af mennesker (2) - Opnår indsigt i betydningen af at arbejde med at skabe rammer for oplevelser og aktiviteter, som udfordrer den enkeltes fantasi, kreativitet og æstetiske sans. (7)

16 Side: Side 16 af 20 Grundfag: Mål for dansk (C): - Opnår færdigheder i metodisk analyse og er i stand til at perspektivere og give en begrundet vurdering af forskellige tekstformer inden for det udvidede tekstbegreb - Udvider sit kendskab til sprogets forskellige funktioner i personlige, samfundsmæssige og erhvervsmæssige sammenhænge - Øger sin sproglige bevidsthed og sin evne til at udtrykke sig mundtligt og skriftligt i både almene og erhvervsmæssige sammenhænge - Udvider sin historiske bevidsthed og sit almene erfaringsgrundlag, herunder forståelsen af sin egen kulturelle kontekst Mål for engelsk (D): - Styrker sine færdigheder i at forstå, kommentere og forholde sig til tekster på fremmedsproget. - Styrker sine færdigheder i at udtrykke sig mundtligt og skriftligt i et sammenhængende sprog. - Opnår færdigheder i at formulere sig skriftligt om personlige og erhvervsrelaterede forhold i et enkelt sprog. Mål for naturfag (C): Eleven arbejder videre med de allerede introducerede mål.

17 Side: Side 17 af 20 TEMA 7: Fagidentitet, ledelse og samarbejde (2 uger) Der arbejdes med: Ledelse og samarbejde Arbejdsmiljø Arbejdsplanlægning Jobsøgning Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Personlige kompetencer: Social kompetence: - Eleven arbejder videre med de allerede introducerede kompetencer. Lærings- og udviklingskompetence: - Eleven arbejder videre med de allerede introducerede kompetencer. Faglige kompetencer: Mål for sundheds- og sygeplejefag: - Opnår indsigt i miljøets betydning for sundhed og trivsel for at kunne vurdere samt vejlede og rådgive om hensigtsmæssige miljøvalg i forhold til det enkelte menneske og i forhold til arbejdsstedets miljøpolitik (3) Mål for social- og samfundsfag: - Opnår indsigt i relevante love og regler indenfor bistands-, pleje- og omsorgsområdet for at kunne vurdere, hvordan disse kan anvendes i samarbejdet med borgeren (4) - Opnår færdighed i at indsamle, bearbejde og vurdere data, som anvendes til belysning af samfundsforhold og opnår øvelse i at arbejde selvstændigt, herunder beskrive løsninger på samfundsmæssige problemer (6) - Opnår viden om relevant arbejdsmiljølovgivning for at kunne anvende denne viden i tilrettelæggelsen af arbejdsopgaverne (7) - Opnår viden om dokumentations- og styringsværktøjer, herunder informationsteknologiske værktøjer, der finder anvendelse ved løsningen af omsorgs- og sygeplejeopgaver samt såvel lokalt som nationalt (8) - Opnå indsigt i og udvikle bevidsthed om sit ansvar og rettigheder som fagperson og myndighedsperson i forbindelse med udøvelse af arbejdet som social- og sundhedsassistent (9)

18 Side: Side 18 af 20 Mål for pædagogik med psykologi: - Opnår viden om mellemmenneskelige relationer og forstår sig selv i forhold hertil for at kunne kommunikere professionelt (4) - Opnår færdigheder i mundtlig og skriftlig formidling for at kunne dokumentere og videregive sine faglige overvejelser i forhold til borgeren, pårørende og samarbejdspartnere (5) - Opnår indsigt i pædagogiske principper for tilrettelæggelse af læringsmuligheder for at kunne vurdere og anvende disse ved koordinering, undervisning, vejledning og rådgivning af borgere, pårørende, medarbejdere og elever (6) - Opnår viden om og kan vurdere principper for ledelse og samarbejde, herunder arbejdstilrettelæggelse og evaluering af eget og andres arbejde, samt viden om det psykiske arbejdsmiljøs betydning for trivsel og samarbejde for at kunne fremme fælles opgaveløsning (7)

19 Side: Side 19 af 20 TEORI 4 TEMA 8: Prøver ( 5 uger) Dette tema indeholder: Eksamensforberedelse Prøve i områdefag og grundfag Afsluttende projekt Afsluttende prøve Evaluering Færdig med uddannelsen og i gang med at arbejde Temaet indbefatter prøve i område og grundfag samt afsluttende prøve: Afsluttende prøve: - Fagligt skal eleven vise at hun/han har erhvervet sig forudsætninger for at kunne vurdere behov for og selvstændigt at tilrettelægge og udføre sammensatte omsorgsopgaver og aktiverende arbejde, herunder stimulering af fysiske, intellektuelle og kreative funktioner i forhold til det enkelte menneske og grupper af borgere, vurdere behov for og selvstændigt at tilrettelægge, udføre og evaluere grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver inden for social- og sundhedssektorens område for pleje og omsorg og udføre koordinerende og undervisende opgaver. - Eleven skal vise at hun har udviklet sine personlige kompetencer samt udviklet fagligt funderet selvtillid og selvværd. - Eleven skal vise at hun/han kan inddrage etiske og politiske overvejelser inden for arbejdsområdet. - Prøve i områdefag: Mål og retningslinier fremgår af Uddannelsesbogens afsnit Prøve i grundfag: Mål og retningslinier som fremgår af Uddannelsesbogens afsnit 11.2

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG Formål med den afsluttende prøve At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Pædagogers kompetenceprofil

Pædagogers kompetenceprofil Pædagogers kompetenceprofil Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet bestående af repræsentanter fra: Amtsrådsforeningen, Børne- og kulturchefforeningen, BUPL, Daginstitutionernes

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

EN BESKRIVELSE AF KERNEFAGLIGHEDEN - DE LIVSPRAKTISKE OG ERHVERVSRETTEDE FAG

EN BESKRIVELSE AF KERNEFAGLIGHEDEN - DE LIVSPRAKTISKE OG ERHVERVSRETTEDE FAG EN BESKRIVELSE AF KERNEFAGLIGHEDEN - DE LIVSPRAKTISKE OG ERHVERVSRETTEDE FAG August 2012 1 Indledning De frie fagskoler repræsenterer traditionelt et stærkt fagligt rum defineret ved klassiske dyder og

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet Rehabilitering i Danmark Forord I denne hvidbog præsenteres en generel dansk definition og beskrivelse af rehabiliteringsbegrebet. Endvidere opstilles nogle udfordringer

Læs mere

Kommunen er også ansvarlig for at sikre en organisation, der tilgodeser kvalitet, koordination og kommunikation.

Kommunen er også ansvarlig for at sikre en organisation, der tilgodeser kvalitet, koordination og kommunikation. Beskrivelse af sygeplejen Materialet henvender sig til medarbejdere, der varetager sygeplejeopgaver samt til ledelsen i Sundheds- og Omsorgsafdelingen i Silkeborg kommune. Formålet er at sikre: Et redskab

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014

De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014 De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014 INDHOLD Baggrund... 3 Grundlag... 3 Formål... 4 Sygeplejeetiske grundværdier... 5 Grundlæggende sygeplejeetiske principper...

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere