MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT"

Transkript

1 Tlf: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1, Box 19 DK-5100 Odense C CVR-nr MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent CVR-NR

2 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent GENERALFORSAMLING Afholdes på Midtfyns Fritidscenter, Søvej 34, 5750 Ringe Tirsdag den 30. april 2013 kl Ledelsesberetning for det forløbne regnskabsår 3. Forelæggelse af årsrapport for Forelæggelse af budget for Valg af bestyrelse på valg er: Elias Hestbech og Peder Ilum 6. Valg af 2 suppleanter på valg er: Thomas Eriksen & Martin Christensen 7. Valg af revisorer på valg er: BDO Scan Revision A/S 8. Behandling af indkomne forslag. 9. Eventuelt Årsrapport for 2012, samt vandværkets vedtægter, regulativ og takstblad, kan afhentes på Vandværkets kontor efter den 23. april 2013 Ifølge Miljøstyrelsens drikkevandsbekendtgørelse skal vandværkerne formidle de vigtigste informationer til forbrugerne. Forbrugerne ved Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. forsynes fra 13 boringer og 5 vandværker placeret spredt over forsyningsområdet. Der tages regelmæssigt vandanalyser. Analyseresultaterne kan ses på Vandværkets hjemmeside. Nedenstående er vist et repræsentativt udsnit af disse: Prøve: Værdi Grænseværdi Hårdhed o dh Jern <0,01 til 0,028 mg/l 0,2 mg/l Mangan <0,002-0,013 mg/l 0,02 mg/l Coliforme bakterier <1/100 ml i.m. E. Coli <1/100 ml i.m. Kimtal v. 22 º C <1 til 5/100 ml 50 Grænseværdi hos forbruger 200 Kimtal v. 37 º C <1 til 2/100 ml 5 Grænseværdi hos forbruger 20 Nitrat 1,75 mg/l 50 mg/l Flourid 0,24 mg/l 1,5 mg/l Nitrit målt på vandværket <0,005 til 0,006 mg/l 0,01 mg/l Grænseværdi hos forbruger 0,1 mg/l Ammonium målt på vandv.0,01 mg/l 0,05 mg/l Yderligere oplysninger kan fås på Midtfyns Vandforsynings hjemmeside eller ved direkte henvendelse på kontoret. Bestyrelsen.

3 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger... 2 Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning Ledelsesberetning Vandforsyningens drift Årsregnskab 1. januar december Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Noter BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

4 2 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet Midtfyns Vandforsyning A. m. b. a. Lombjergevej Ringe CVR-nr.: Stiftet: 25. april 1893 Hjemsted: Ringe Regnskabsår: 1. januar december Bestyrelse Arvid Rasmussen, formand Søren Schmidt, næstformand Christian Andersen Elias Hestbech Leif Frederiksen Svend Erik Greve Peder Illum Direktion Direktør Hans la Cour Revision BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1, Box Odense C Pengeinstitut Danske Bank Algade Ringe

5 3 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar december 2012 for Midtfyns Vandforsyning A. m. b. a.. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Ringe, den 23. april 2013 Direktion: Direktør Hans la Cour Bestyrelse: Arvid Rasmussen Formand Søren Schmidt Næstformand Christian Andersen Elias Hestbech Leif Frederiksen Svend Erik Greve Peder Illum

6 4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til andelshaverne i Midtfyns Vandforsyning A. m. b. a. PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Vi har revideret årsregnskabet for Midtfyns Vandforsyning A. m. b. a. for regnskabsåret 1. januar december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henvise til omtale i årsregnskabets note "Skattemæssige indgangsværdier", som beskriver en væsentlig usikkerhed vedrørende de skattemæssige indgangsværdier på selskabets anlægsaktiver.

7 5 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Odense, den 23. april 2013 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Lars Ove Hansen Statsautoriseret revisor

8 6 LEDELSESBERETNING Hovedaktiviteter Selskabets hovedaktiviteter består i at forsyne ejendomme indenfor vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand, i øvrigt som beskrevet i selskabets vedtægter under 2. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 2012 har igen været et år, hvor Midtfyns Vandforsyning har gennemgået mange forandringer. Aktivitetsniveauet har været stort. Vi har overtaget Sdr. Nærå Vandværk med virkning fra 1. april 2012, hvorefter de 798 forbrugere er blevet fuldt gyldige medlemmer af Midtfyns Vandforsyning. Havndrup Vandværk er blevet færdigbygget og anlægget indkørt, således at udpumpningen til forbrugerne er påbegyndt primo januar Espe Vandværk er det eneste anlæg, hvor rentvandsbeholderen ikke er sikret ved hjælp af overdækning med en ekstra tagdækning. Projekteringen af den ekstra sikkerhedsforanstaltning, med et ekstra tag over det eksisterende tag, er gennemført og klar til igangsætning i løbet af Vandgårdens trykfilteranlæg fra 1978 er ved at være udtjent. Forundersøgelser af en renovering er igangsat. Vi har investeret i grundvandssikring. Kildepladsen, der forsyner anlæggene ved Vandgården og Åværket med råvand, er sårbar mod forurening. Til sikring mod forurening af vandressourcerne i dette område har vi opkøbt 11,5 ha landbrugsjord af gårdejer Arne Krogh. Entreprenørafdelingen har i forbindelse med udstykning af byggegrunde gennemført anlægsarbejder for vandtilslutninger til de kommende bebyggelser. Der er gennemført renoveringer af ledningsnettet samt forbrugernes stikledninger. Prisloftet har igen i år været en af vores store udfordringer. Overtagelse af Sdr. Nærå Vandværk Med virkning fra 1. april 2012 overtog Midtfyns Vandforsyning alle aktiver og passiver fra Sdr. Nærå Vandværk. De 798 forbrugere er fra denne dato fuldt gyldige medlemmer af Midtfyns Vandforsyning. Vi byder velkommen og håber, I alle vil blive tilfredse med at være en del af vores fællesskab. Sammenhold og fællesskab giver for det meste styrke, hvilket vi har erfaret i forbindelse med de tidligere sammenlægninger med nu i alt 11 vandværker. Sammenlægningen med Sdr. Nærå Vandværk er bl.a. foranlediget af, at vandværkets boringer er belastet med arsen over græseværdien, hvilket har medført, at vandværkerne i Sdr. Nærå nu er lukket. To af boringerne har vi helt sløjfet, da Årslev Boldklub ønskede at etablere en kunstgræsbane tæt ved vandværkets boringer. Afstandskravene mellem boringer og kunstgræsbaner er 300 m. Da boringerne ikke skal anvendes mere, besluttede vi derfor at lukke dem. Der er etableret forbindelsesledninger mellem Sdr. Nærå Årslev området og Havndrup Vandværk samt til vandværkerne i Ringe. Det er hensigten, at Årslev Vandværk og Havndrup Vandværk i forening skal forsyne området. Der skal kun hentes vand fra Ringe i nødstilfælde. Nyt vandværk i Havndrup Vandværket er som nævnt nu færdigbygget og taget i brug. Vi er meget tilfredse med det færdige resultat. Vi har nu et anlæg, der er fremtidssikret teknisk. Vandværket er også særligt sikret mod forurening, da vi som noget nyt har bygget huset uden om rentvandsbeholderen. Fordelen ved denne byggestil er, at vi kan inspicere rentvandsbeholderen på de 5 sider. Beholderen bliver ikke påvirket af vejrliget, og indtrængning af uønskede elementer kan næsten udelukkes 100 %. Da de øvrige dele i vandværket er sikret i samme grad som rentvandsbeholderen, føler vi os overbeviste om, at vandet i Havndrup Vandværk ikke kan forurenes. Århus Vand bygger i øjeblikket et nyt vandværk efter nøjagtig de samme principper. Espe Vandværk Som nævnt er Espe Vandværk det sidste vandværk, hvor vi mangler at dobbeltsikre rentvandsbeholderen mod evt. indtrængning af regnvand. I 2012 fik vi udarbejdet et forslag til, hvordan beholderen kan overbygges med et ekstra tag. Vi har godkendt forslaget, og projektet forventes igangsat lige omkring sommerferien i 2013 og forventes færdig før efteråret. Projektet udbydes som totalentreprise blandt 3 af områdets håndværkere.

9 7 Vandgården i Ringe Vandgårdens filteranlæg består af 2 stk. trykfiltre, der er etableret i Trykfiltrene viser tegn på, at de er ved at være nedslidte. Endvidere er anlægget placeret uhensigtsmæssigt i forhold til en af kommunens store spildevandsledninger. Under kraftig regn har vi oplevet, at spildevandsledningen bliver overbelastet så meget, at brønddækslerne trykkes op, og spildevandet derved presses ud over et areal, hvor anlæggets rørledninger, der forbinder filtrene med rentvandsbeholderen, er placeret ca. 120 cm under terræn. Nogle af disse ledninger er i perioder trykløse, hvilket kan medføre, hvis uheldet er ude, at der kan opstå en situation, hvor en forureningsmulighed af vores drikkevand ikke kan udelukkes. Projekteringen af det nye anlæg igangsættes i løbet af foråret 2013, og vi håber at kunne igangsætte byggeriet efter sommerferien. Grundvandssikring Midtfyns Vandforsyning har gennem mange år brugt ressourcer på sikring af grundvandet mod forurening fra miljøfremmede stoffer. I halvfemserne var vi meget fokuseret på sikring af arealerne omkring Espe Vandværk. Her er der nu opvokset en stor flot skov. Skovrejsningen fortsætter stadig mod Ringe Sø. Skovrejsningen har store rekreative fordele, men den største fordel er efter vores opfattelse, at skov er fantastisk til at beskytte grundvandet mod forurening. Vi fortsætter nu med at grundvandssikre omkring vandværkerne i Ringe. I 2012 har vi indgået aftale med vandværkets nabo gårdejer Arne Krogh om køb af 11,5 ha af hans jord beliggende langs Sallinge Å ind mod vandværket. Arealet er meget boringsnær og en del af indvindingsoplandet til vandværkets kildeplads. Der er forpagtningsaftaler frem til udgangen af 2013, som vi naturligvis respekterer. Efter udløb af disse kontrakter ønsker vi at bortforpagte arealet til afgræsning. Betingelserne for den kommende forpagter vil være, at der ikke må anvendes pesticider på arealet. Ligeledes vil der være krav om begrænset anvendelse af gødning. Jordbrugskommissionens betingelser for, at Midtfyns Vandforsyning må eje arealet er, at vi er forpligtiget til, at arealet drives landbrugsmæssigt forsvarligt. Prisloft som følge af vandsektorloven Vandsektorloven har medført, at Midtfyns Vandforsyning fra og med 2011 er underlagt et prisloft, som årligt dikteres af Forsyningssekretariatet hos Konkurrencestyrelsen. Dette sker på baggrund af meget omfattende økonomiske indberetninger med ikke mindre end 4 revisorerklæringer. Hertil kom der en ekstra genindberetning af økonomital fra 2010, fordi Forsyningssekretariatet ønskede at ændre deres benchmarkingmodel. Det beløb, som vi højst må opkræve hos forbrugerne til driftsomkostninger, har været sat urimeligt lavt i de to første prislofter for 2011 og 2012 til trods for, at vi har nogle af landets laveste priser på drikkevand. Dette har voldt mange bekymringer og arbejde med ekstra ansøgninger, da det er et uholdbart grundlag at drive vandforsyning på. Prisloftbekendtgørelsen blev ændret igen i De nye regler gav mulighed for at få forøget vores driftsomkostninger i prisloftet, så de svarer til 95 % af de faktiske driftsomkostninger i Vi fik godkendt forhøjelsen, så vi fra og med 2013 har et rimeligt udgangspunkt. Samtidig fik vi et engangstillæg på 3,4 mio. kr. til driftsomkostninger, der udligner de meget lave driftsomkostninger, som var fastlagt i de to første prislofter for 2011 og Forsyningssekretariatet fastlagde, at tillægget skal anvendes i løbet af 2 år. For at udnytte tillægget skal vi således hæve m 3 -taksterne med 40 % i 2013 og Disse store udsving i taksterne er selvfølgelig ikke i vores forbrugeres interesse, og vi har derfor valgt at fastholde de nuværende takster. Men dette forhold har vakt politisk opsigt og indgår i det kommende serviceeftersyn af vandsektorloven. Midtfyns Vandforsyning forventer, at overtagelsen af Sdr. Nærå Vandværk kommer alle vores forbrugere til gode i form af stordriftsfordele. Samtidig medfører det øgede forsyningsområde naturligvis et øget behov for driftsomkostninger og investeringer. Da vores prisloft er fastlagt ud fra vores historiske økonomiske situation, må vi ikke umiddelbart øge den samlede opkrævning, selv om taksterne er uændrede. Vi skal derfor igennem en ny omfattende ansøgning, hvor vi bl.a. skal opgøre: Hvor meget vores forsyningsområde øges, hvilke driftsomkostningerne der øges, og angive hvilke anlægsaktiver Sdr. Nærå Vandværk har anskaffet fordelt over de sidste 100 år.

10 8 Udvikling i forsyningsområdet Væksten i forsyningsområdet har i 2012 været stigende i forhold til I alt har det medført 46 nye tilslutninger i 2012, hvilket må betegnes som en positiv udvikling. De 46 nye tilslutninger fordeler sig med 38 parcelhuse/lejligheder i Ringe by og 8 tilslutninger uden for Ringe by, heraf 1 erhvervstilslutning/landbrug. Ekstraordinært har vi overtaget 798 forbrugere fra Sdr. Nærå Vandværk. Anlægsprojekter Entreprenørafdelingen har haft travlt med nye udstykninger. Der er etableret vandforsyning til 24 nye byggegrunde på Møllehøjvej i Sdr. Nærå. I Ringe tilslutning af 11 rækkehuse beliggende på Linde Allé. Entreprenørafdelingen har etableret m nye hovedledninger i Heraf er de m etableret i forbindelse med sammenkobling til Sdr. Nærå. Vi har overtaget ca. 29 km hovedledninger fra Sdr. Nærå Vandværk. Midtfyns vandforsynings samlede hovedledningslængde andrager herefter ca. 428 km. I forbindelse med reinvestering af hovedledninger har vi etableret 44 m ledninger. Meget af tiden i entreprenørafdelingen er blevet brugt i Årslev, hvor vi har renoveret mange stik og en del hovedledninger. Samtidig har vi registreret ledninger og ventilplaceringer i området. Renoveringsarbejdet vil fortsætte i 2013 og nu specielt fokuseret om Sdr. Nærå området. Renoveringsmæssigt har vi ligeledes planlagt udskiftning af en del hovedledningsstrækninger. En væsentlig opgave for entreprenørafdelingens personale har ligeledes været at færdigøre Havndrup Vandværk. Midtfyns Vandforsynings personale har selv monteret hele det tekniske anlæg til vandværket samt anlagt alle udenomsarealerne. Vandmålere til forbrugsafregning Vi har i 2012 gennemført stikprøvekontrol af i alt 14 partier vandmålere med i alt målere. Heraf er de 4 partier med 571 målere godkendt til fortsat anvendelse i 6 år og 7 partier med 819 målere godkendt til fortsat anvendelse i 3 år før næste afprøvning. Resultatet af afprøvningerne er meget tilfredsstillende, idet det viser, at målerne hos vores brugere er af en tilfredsstillende kvalitet, der kan leve op til forventningerne om en rimelig troværdighed i forbindelse med forbrugsafregningen. Det er store beløb, der afregnes via Midtfyns Vandforsynings vandmålere, da afledningsafgiften for spildevand også afregnes efter det målte vandforbrug. Målerne er grundlaget for en afregning på ca. 45 kr. pr. m³ i kloakerede områder, hvor vi forsyner med vand. For god ordens skyld skal det lige præciseres, at Midtfyns Vandforsyning kun får 2,30 kr. inkl. moms af denne pris. Det er derfor rimeligt, at der føres kontrol med, at målerne virker optimalt. Vi er tilfredse med at konstatere, at de sidste 13 års kontrol har vist, at vores målere er af god kvalitet og viser, at forbrugerne bliver retfærdigt behandlet og kun betaler for det vand, de faktisk har modtaget. Kendskabet til målernes nøjagtighed er ligeledes vigtigt, for at vi kan kontrollere, at det registrerede spild på ledningsnettet er korrekt. Vandværkets vandmålere har en gennemsnitslevetid på ca. 16 år, hvilket er særdeles tilfredsstillende og formentlig et godt stykke over landsgennemsnittet for levetiden for almindelige vandmålere. Målerlaboratoriet Vandforsyninger fra hele landet benytter Målerlaboratoriet ved Midtfyns Vandforsyning til at få kalibreret deres vandmålere til forbrugsafregning i forbindelse med lovpligtig kontrol af målere og ved tvister. Ved kalibreringen konstateres vandmålernes fejlvisning. Laboratoriet er bemyndiget af Sikkerhedsstyrelsen og akkrediteret i henhold til ISO Aktiviteterne på målerlaboratoriet har i 2012 været næsten på niveau med sidste år. Vi har i 2012 afprøvet målere i forhold til i Ledningsnettet Vi har igen i år haft et tilfredsstillende lavt antal ledningsbrud. Vandtabet fra ledningsnettet er steget over de sidste 2 år fra 4,3 % i 2010 til 5,6 % i Vi formoder, at en del af stigningen skyldes utætte stik-/jordledninger i Sdr. Nærå. Efter overtagelsen vedligeholder vi nu disse stik-/jordledninger, og vi har gode erfaringer med, at denne fælles vedligeholdelsesordning fremadrettet vil give et lavere vandspild i området. Vandtabet er stadig lavt sammenlignet med landets øvrige store vandforsyninger, hvor det gennemsnitlige vandtab er på ca. 9 %.

11 9 Ledningsnettets gennemsnitsalder er på ca. 27 år. Det forventes, at den gennemsnitlige levealder for vores rør er ca. 75 år. Da levetiden for vores ledninger forventes at være ca. 48 år endnu, har vi de sidste år ikke reinvesteret ret meget i vandværkets hoved- og forsyningsledninger. Vi har valgt mere at koncentrere os om reinvesteringer af stik-/jordledninger og målerinstallationerne hos den enkelte forbruger. Denne udvikling har vi planlagt at fortsætte i Vi mener denne disposition er rigtig med baggrund i vandværkets lave spildprocent og ligeledes meget få ledningsbrud på anlægget. Vandsalget Vandsalget er steget med ca m³ i 2012 svarende til en stigning på ca. 2,6 %. Denne stigning skyldes hovedsagelig vandsalget til Sdr. Nærå, som vi har forsynet i hele Administrationen Vi har i slutningen at 2012 påbegyndt et generationsskifte i vores bogholderi. Vi har ansat en ny bogholderi- og regnskabsmedarbejder, som kommer fra et af landets større revisionsfirmaer. Vores bogholder gennem 35 år vil fortsat være ansat det kommende års tid for at sikre kontinuitet i administrationen. Vores tekniske designer, som tog sig af ledningsregistreringen i vores tegnestue, valgte at søge nye udfordringer. Vi har derfor fastansat en ny teknisk designer, som bl.a. har erfaring fra et barselsvikariat hos os. I administrationen har året været præget af overtagelsen af Sdr. Nærå Vandværk. Der har således været en meget travl periode med at få integreret både forbrugsafregning, bogholderi og ledningsoplysninger fra Sdr. Nærå Vandværk. Vi vil i den forbindelse gerne takke Sdr. Nærå Vandværks bestyrelse og forbrugere for et godt samarbejde i forbindelse med overtagelsen. Edb-mæssigt er året forløbet tilfredsstillende på nær vores tegnestue, som har været plaget af softwarefejl i de programmer, som vi anvender til ledningsregistrering. Opkrævningssystemet og bogholderiet har fungeret tilfredsstillende. Måleraflæsninger fungerer også godt, ca. 71 % af forbrugerne valgte at indberette via telefonen, hvilket er en lille stigning i forhold til sidste år. Mange af vores forbrugere vil gerne anvende internettet, når de kommunikerer med os. Fremover vil vi derfor i højere grad anvende internettet til at kommunikere med de af vores forbrugere, som ønsker dette. Samtidig vil dette mindske vores administrationsomkostninger. Det kan nævnes, at alene portoudgiften var på kr. i Vandkvalitet Det er vandværkernes vigtigste opgave at levere drikkevand af høj kvalitet, hvilket Midtfyns Vandforsyning til fulde lever op til. Der er i 2012 foretaget 58 vandanalyser. Alle resultaterne af disse analyser viser et tilfredsstillende resultat. Analyseresultaterne kan ses på vandforsyningens hjemmeside. Opfordringen skal derfor stadig lyde: Drik det vand du kan gerne fra vandhanen. Du finder ikke højere drikkevandskvalitet i noget alternativet til drikkevand fra hanen. F.eks. er drikkevand på flasker meget foretrukket. Men vær opmærksom på, at vand fra hanen er testet og analyseres meget mere end de øvrige drikkevandsprodukter. Ligeledes er lovkravende til kvaliteten af drikkevand fra vandhanen blandt de strengeste overhovedet, når det handler om drikkevarer i det hele taget. Det er rimmeligt, at det er sådan. Vi skal huske på, at drikkevand er vores måske vigtigste fødevare. Vi er heldige i Danmark at råde over noget af verdens bedste og reneste grundvand. Tænk på, at du bor oven på dit drikkevand. Pas godt på det. Vandværkerne i Danmark skal informere forbrugerne om vandkvalitet mv. Midtfyns Vandforsyning har valgt at informere på vandværkets hjemmeside. Her har forbrugerne mulighed for at få de informationer om vandværket, man måtte have brug for.

12 10 Forbrugerinformationer På hjemmesiden informerer vi løbende og efter behov om aktuelle situationer. I øvrigt indeholder hjemmesiden oplysning i form af et takstblad, regulativ, vedtægter, bestyrelsens sammensætning, medarbejdere, betalingsinformation, hvordan man tilmelder til PBS, flytninger, ledningsoplysninger, målerlaboratoriet og vandanalyser. Analyseresultaterne indlægges løbende i forhold til, at vi modtager resultaterne fra laboratoriet. Skulle uheldet være ude ved vandbrud, forurening, nødlukning m.m., er det vigtigt, at vores forbrugere får hurtigt besked. Midtfyns Vandforsyning er derfor tilmeldt Beredskabsalarm, som vi bruger til at sende varslinger via SMS og . Jeg vil derfor opfordre de af vores forbrugere, som har hemmeligt nummer eller taletidskort, til at tilmelde sig på vores hjemmeside under SMS varsling eller ved at kontakte vandforsyningen. I forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen informeres forbrugerne endvidere kortfattet om vandværkets drift, herunder hvordan vandkvaliteten har været året igennem. Jeg kan anbefale, at I besøger hjemmesiden, ved at gå ind på Skulle der være forbrugere, der ikke har adgang til internettet, som ønsker information om vandforsyningen, er man altid velkommen til at møde op på Vandgården, hvor personalet gerne udleverer det ønskede informationsmateriale. Økonomi Regnskabet, der er aflagt i henhold til årsregnskabsloven, betragtes af bestyrelsen som tilfredsstillende. Regnskabet vil senere blive gennemgået i detaljer under generalforsamlingens pkt. 3 Budgettet for 2013 har vi igen med respekt for den aktuelle finanskrise anlagt med forsigtighed. Forventningerne til nye tilslutninger i 2013 er budgetteret til kr., hvilket svarer til tilslutningsafgifter i Vi har igen afsat forholdsvis mange penge til investeringer i anlægget, da det er bestyrelsens hensigt at nedbringe den likvide formue via investeringer i anlægget de kommende år. Med baggrund i ovennævnte betragtninger og den generelle prisudvikling i samfundet har vi anmodet Faaborg-Midtfyn Kommune om at godkende vores fastafgifter, vandpriser og tilslutningsafgifter for Priserne er uændrede i forhold til 2012 priserne. Priserne er i øvrigt væsentligt lavere end vores prisloft, der er udmeldt af Forsyningssekretariatet. Taksterne for 2013 er godkendt af Faaborg-Midtfyn Kommune den 18. december Til slut vil jeg takke bestyrelsen og personalet for et særdeles godt samarbejde i Det er mit håb, at Midtfyns Vandforsyning må fortsætte sin positive udvikling i 2013, at vandkvaliteten må fortsætte med at være god, og at virksomheden i øvrigt må kunne indfri forbrugernes forventninger til vandværket i fremtiden. Arvid Rasmussen Formand

13 11 OPLYSNINGER OM VANDVÆRKETS DRIFT stig/-fald Udpumpet vandmængde (m 3 ) ,33 % Elforbrug (kwh) ,77 % El-økonomi (m3/kwh) 2,35 2,43 2,45 Indkøring af Havndrup Vandværk Renpumpning af boringer, Arnes Mark, Elforbrug (kwh) Trykforøgerstation på Stegshavevej Udpumpet vandmængde (m3) ,92 % Elforbrug (kwh) ,28 % El-økonomi (m3/kwh) 10,95 11,56 12,04 Antal tilsluttede forbrugssteder (heraf Sdr. Nærå Vandværk) 798 Nyetablerede hovedledninger (m) Solgt vandmængde via vandmåler (m3) ,61 % Tab i ledninger (brandslukning, udskylning af hovedledninger og målerunøjagtigheder) 4,27 % 4,97 % 5,63 % NYETABLEREDE HOVEDLEDNINGER I 2012 Dato Faktura nr. Lokalitet Dimension Længde Hestehavevej, Årslev 110 mm PVC m Møllehøjvej, Sdr. Nærå 110 mm PEM 625 m 63 mm PEM 600 m Sinaivej 110 mm PVC 102 m 110 mm PEM 12 m Linde Allé mm PEM 127 m I alt m Den samlede hovedledningslængde andrager, efter overtagelse af Sdr. Nærå Vandværks ca. 29 km. hovedledning, m. REINVESTERING I HOVEDLEDNINGER I 2012 Dato Faktura nr. Lokalitet Dimension Længde ved Lærkevej 2 32 mm PEM 32 m ved Højrupvej mm PEM 12 m I alt 44 m

14 12 DRIFTSOVERSIGT for 2012 Å-værket/Vandgården Espe Vandværk Goe Bakke Trykforøger Stegshave Trykforøger m³ kwh m 3 kwh m³ kwh m 3 kwh kwh kwh Januar , , Februar , , Marts , , April , , Maj , , Juni , , Juli , , August , , September , , Oktober , , November , , December , , I alt , , Sidste år , , Årslev Vandværk Havndrup Vandværk I alt Intern m³ kwh m 3 kwh m³ kwh m 3 kwh m³ kwh Januar , , Februar , , Marts , , April , , Maj , , Juni , , m 3 kwh kwh Juli , , August , , September , , Oktober , , November , , December , , I alt , , Sidste år , , ,

15 13 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December UDSVING I VANDFORBRUGET Vand 2012 El Økonomi Vand 2011 Januar , Februar , Marts , April , Maj , Juni , Juli , August , September , Oktober , November , December , Vandproduktion 2012 Vandproduktion 2011

16 14 UDVIKLINGEN I DE SIDSTE 7 ÅRS FORBRUG C: Ringe m³ D: Ringe m³ E: Ringe større end m³ G: Pederstrup m³ H: Pederstrup m³ K: Ø.Hæsinge m³ M: Ø.Hæsinge m³ C:Heden m³ D:Heden m³ Diverse forbrug C: Årslev m³ D: Årslev m³ E: Årslev større end m³ Sdr. Nærå (3 mdr. 2012) C: Sdr. Nærå m³ D: Sdr. Nærå m³ Forbrug ialt Udsving ,61% -0,18% -9,11% 1,99% 13,33% -3,51 Antal forbrugere i perioden

17 15 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for Midtfyns Vandforsyning A. m. b. a. for 2012 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Ændring i anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis er som konsekvens af Vandsektorloven ændret på følgende områder: Akkumuleret over/underdækning er indregnet med udgangspunkt i den beregnede over/underdækning ved Vandsektorlovens ikrafttræden, korrigeret for regulering i indtægtsrammerne for sidste og indeværende regnskabsår. Sammenligningstal er ikke korrigert. Bortset fra ovennævnte områder er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Hvile-i-sig selv princippet Selskabet er underlagt det særlige hvile-i-sig-selv princip. Princippet medfører, at årets drift ikke tilstræbes at give hverken over- eller underdækning, og at over- eller underdækningen skal tilbagebetales henholdsvis opkræves hos kunderne ved indregning i de efterfølgende års priser. Årets over- eller underdækning indregnes derfor som henholdsvis et tilgodehavende eller en forpligtelse i balancen. Den akkumulerede regulatoriske over- eller underdækning er udtryk for et mellemværende med vandselskabets kunder og indregnes i balancen under hensættelser eller tilgodehavender.

18 16 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSEN Omsætning vandværk og installationsafdeling Omsætningen udgør de indgåede indbetalinger på vandsalg samt de fakturerede beløb af årets afsluttede salg i installationsafdelingen. Beløb som i henhold til hvile-i-sig-selv-princippet skal tilbagebetales/opkræves hos forbrugerne i efterfølgende regnskabsår, indregnes i nettoomsætningen som en korrektionspost. Produktions- og vedligeholdelsesomkostninger/vareforbrug og lønninger Produktions- og vedligeholdelsesomkostnigner/vareforbrug og lønnninger omfatter omkostninger til løn, el og vedligeholdelse samt vareforbrug, for at opnå årets omsætning. Driftsomkostninger Driftsomkostninger indeholder omkostninger og forsikringer til den løbende drift. Administrationsomkostninger I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler, kontoromkostninger mv. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Skat af årets resultat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. BALANCEN Finansielle anlægsaktiver Værdipapirer måles til kursværdi på statustidspunktet. Udlån til tilslutninger måles til nominel værdi.

19 17 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Materielle anlægsaktiver Bygninger, grunde og anlæg samt maskiner, værktøj, inventar, automobiler og målere måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdi herefter: Brugstid Restværdi Bygninger, grunde og anlæg år 5-10% Maskiner, værktøj og inventar år 0% Inventar og EDB år 0% Målere år 0% Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser er forpligtelser, der er usikre med hensyn til størrelse eller tidspunkt for afregning. Hensatte forpligtelser indregnet under passiver omfatter de akkumulerede overdækninger i henhold til hvile-i-sig-selv princippet samt hensatte forpligtelser til grundvandssikring. Skyldig skat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. For indeværende år er anvendt en skattesats på 25%. Gældsforpligtelser Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

20 18 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER Note kr. tkr. NETTOOMSÆTNING Andre driftsindtægter Produktions- og vedligeholdelsesomkostninger Vareforbrug og lønninger BRUTTORESULTAT Driftsomkostninger Administrationsomkostninger Ejendommenes drift DRIFTSRESULTAT Finansielle indtægter Finansielle omkostninger RESULTAT FØR SKAT Skat af ordinært resultat ÅRETS RESULTAT SOM KAN FORDELES SÅLEDES: Årets resultat Indtægtsført vedr. tilladt forbrugerbetaling Indtægtsført vedr. saldo vedr. overdækning ved Vandsektorlovens ikrafttræden I ALT

21 19 BALANCE 31. DECEMBER AKTIVER Note kr. tkr. Grunde, bygninger og anlæg Maskiner, værktøj og inventar Inventar og EDB Målere Materielle anlægsaktiver Værdipapirer Udlån tilslutninger Tilskrevne renter, tilslutninger Finansielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER Varebeholdninger Varebeholdninger Tilgodehavende forbrugere Tilgodehavende installationsafdelingen Forberedte stik Merværdiafgift Tilgodehavende vandafgift Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Indestående pengeinstitutter Kasse- og girobeholdninger Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER

22 20 BALANCE 31. DECEMBER PASSIVER Note kr. tkr. Egenkapital EGENKAPITAL Akkumuleret overdækning Hensat til grundvandssikring HENSATTE FORPLIGTELSER Aconto faktureret vandforbrug Depositum vandafgift Skyldig vandafgift Merværdiafgift Diverse omkostningskreditorer A-skat og AM-bidrag Skyldig løn og feriepenge Feriepengeforpligtelse Kortfristede gældsforpligtelser GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER

23 21 NOTER Note kr. tkr. Omsætning Vandværk 1 Vandforbrug Fast afgift Salg af måleraflæsning Salg af skrot og gamle målere Gebyrer Korrektion indtægtsramme indeværende år Nedskrivning af tidligere års overdækning Omsætning Vandværk i alt Omsætning installationsafdelingen 2 Udført arbejde for fremmed regning Udført arbejde for egen regning Salg målerværksted Varesalg, materialer Nettoomsætning 3 Omsætning vandværk Omsætning installationsafdelingen Andre driftsindtægter 4 Avance ved salg af driftsmidler

24 22 NOTER Note kr. tkr. Produktions- og vedligeholdelsesomkostninger 5 Lønninger Pension Elektricitet Fyringsolie Anlæggets vedligeholdelse Reparation og vedligeholdelse, hovedledninger Reparation og vedligeholdelse, stikledninger Reparation og vedligeholdelse, målere Edb-ledningsregistrering Kortlægning af grundvandsressourcer Hensat til grundvandssikring Vandanalyser Afskrivning, maskiner, værktøj og automobiler Afskrivning, grunde, bygninger og anlæg Afskrivning, målere Vareforbrug og lønninger 6 Vareforbrug Lønninger og fremmed assistance Gravemaskinens drift incl. løn Lønninger og drift målerværksted Erstatninger vedr. kabelskader m.v Resultat installationsafdeling mv. 7 Extern omsætning Udført arbejde for fremmed regning Salg målerværksted Varesalg, materialer Vareforbrug og øvrige omkostninger Andel af vareforbrug Andel af lønninger og fremmed assistance Andel af gravemaskinens drift incl. løn Lønninger og drift målerværksted Andel lokaleomkostninger Andel administrationsomkostninger Resultat installationsafdeling mv. i alt

25 23 NOTER Note kr. tkr. Driftsomkostninger 8 Biludgifter Mindre nyanskaffelser og værktøj Hjælpematerialer Forsikringer Fragt Erstatninger Administrationsomkostninger 9 Lønninger, administration Løn, tegnestue Lønninger, rengøring Bestyrelseshonorar Lønrefusion Pension ATP og øvrige sociale udgifter Skattefri godtgørelser Forøgelse af hensatte feriepenge, funktionærer Annoncer, reklame og kontingenter Benchmarking Prisloft Kontorhold Anskaffelser u/kr pr. stk Porto og gebyr Personaleudgifter Revision Revision vedr. tidligere år Vandsektorlovens Teknologiudviklingsfond Rådgivning vedr. prisloft mv Renholdelse Rådgivning personaleudvælgelse Repræsentation og møder Rejseudgifter Kurser Telefon EDB-telefonaflæsning Reparation og vedligeholdelse, EDB-anlæg EDB-udgifter i øvrigt Tab på debitorer Diverse Afskrivning, inventar og EDB Ejendommenes drift 10 Vedligeholdelse og renovation Forsikringer Skat Reparation og vedligeholdelse

26 24 NOTER Note kr. tkr. Afskrivninger 11 Grunde, bygninger og anlæg Maskiner, værktøj og automobiler Inventar og EDB Målere Finansielle indtægter 12 Renteindtægt debitorer Renteindtægt bank og giro Pantebreve Renteindtægt obligationer Urealiserede kursreguleringer, værdipapirer Finansielle omkostninger 13 Kreditorer Kurstab ved salg og udtræk obligationer Skat af årets resultat 14 Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst Regulering af udskudt skat Materielle anlægsaktiver 15 Grunde, byg- Maskiner, ninger og værktøj Inventar og anlæg og automobiler EDB Målere Kostpris 1. januar Tilgang Tilgang, Sdr. Nærå Modregnet i henlæggelser Kostpris 31. december Afskrivninger 1/ Årets afskrivninger Afskrivninger 31/ Regnskabsmæssig værdi 31. december Ejendomsværdi

27 25 NOTER Note Værdipapirer 16 Værdipapirer Kostpris 1. januar Tilgang Afgang Kostpris 31. december Opskrivninger 1. januar Årets opskrivning Opskrivninger, afgang Opskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december kr. tkr. Indestående pengeinstitutter 17 Indestående Danske Bank Indestående Sparekassen Faaborg Indestående Nordea

28 26 NOTER Egenkapital 18 Eget ledningsarbejde/tilslut- Henlagt til Reservekonto ningsafgifter nyanlæg I alt Egenkapital 31. december Korrektion over/underdækning primo Korrektion overholdelse indtægtsramme Korrigeret egenkapital 1. januar Tilskrevne renter, tilslutningslån, overført til drift Eget arbejde Tilslutningsafgifter Anvendt til nyanlæg Egenkapital Sdr. Nærå ved overtagelse Heraf over/underdækning Overtagelsesbidrag Sdr. Nærå Årets resultat Egenkapital 31. december Note kr. tkr. Akkumuleret overdækning 19 Saldo 1. januar Korrektion over/underdækning primo Over/underdækning Sdr. Nærå 1. april Indregnet over/underdækning Korrektion indtægtsramme Korrektion indtægtsramme indeværende år Over/underdækning (akkumuleret overdækning) 20 Over/underdækning er korrigeret primo i overensstemmelse med reglerne i Vandsektorloven, således at over/underdækning indeholder restsaldo af den oprindelige indregnede over/underdækning ved Vandsektorlovens ikrafttræden samt korrektion for indtægtsrammen i forrige og indeværende regnskabsår.

29 27 NOTER Note kr. tkr. Eventualforpligtelser 21 Aftale om fremtidig grundvandssikring Heraf betalt tidligere år Heraf udgiftsført/hensat tidligere år Udgiftsført Restforpligtelse 31. december Skattemæssige indgangværdier 22 Midtfyns Vandforsyning er i forbindelse med Vandsektorlovens ikraftræden 1. januar 2010 overgået til at være skattepligtigt. I forbindelse hermed er der foretaget skattemæssige afskrivninger på ledningsnet og driftsmateriel ud fra de indgangsværdier, der blev opgjort i pris- og levetidskataloget. Det vides på nuværende tidspunkt ikke, om SKAT vil anerkende de opgjorte værdier efter pris- og levetidskataloget som skattemæssige indgangsværdier, eller ansætte indgangsværdier ud fra en anden vurdering, med ændring af de foretagne skattemæssige afskrivninger til følge.

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review)

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review) Tlf: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 70 FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT 2011 (Opstillet

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 87. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 87. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2015 87. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 83. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 83. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011 83. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BYGGE- OG INVESTERINGSSELSKABET AF 5/ A/S 2011/12

BYGGE- OG INVESTERINGSSELSKABET AF 5/ A/S 2011/12 Tlf: 87 10 63 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab randers@bdo.dk Provstegården, Provstegade 10, Box 4002 www.bdo.dk DK-8900 Randers C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BYGGE- OG INVESTERINGSSELSKABET

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

FIBER2YOU APS EVASVEJ 17, 9000 AALBORG

FIBER2YOU APS EVASVEJ 17, 9000 AALBORG Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 FIBER2YOU APS EVASVEJ 17, 9000 AALBORG ÅRSRAPPORT Års 2015

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

GYLLING VANDVÆRK A.M.B.A. GYLLING 8300 ODDER

GYLLING VANDVÆRK A.M.B.A. GYLLING 8300 ODDER GYLLING VANDVÆRK A.M.B.A. GYLLING 8300 ODDER ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på ordinær generalforsamling den 25/3 2015 Dirigent CVR. NR. 33 44 01 03 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side Selskabsoplysninger 2 Bestyrelsens

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

ERIK SVENDSEN APS BACHERSMINDEVEJ 11, 2791 DRAGØR 2015/16

ERIK SVENDSEN APS BACHERSMINDEVEJ 11, 2791 DRAGØR 2015/16 Tlf.: 96 23 54 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hjoerring@bdo.dk Nørrebro 15, Box 140 www.bdo.dk DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ERIK SVENDSEN APS BACHERSMINDEVEJ 11, 2791 DRAGØR

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

HUSBY & SDR. ÅBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

HUSBY & SDR. ÅBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 HUSBY & SDR. ÅBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS

MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS Årsrapport 3. februar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/05/2013 Martin Skaarup Thomsen Dirigent

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

HF TAX A/S 2013/14. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 3. november Torben Steen Jensen

HF TAX A/S 2013/14. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 3. november Torben Steen Jensen Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 Copenhagen V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HF TAX A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013/14 Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT Tlf.: 96561700 hirtshals@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret Havnegade 18 DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015 KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS Philip Heymans Alle 3, 4. 2900 Hellerup CVR-nr. 34 73 65 53 Årsrapporten for 2015 (3. regnskabsår) Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

HF TAX A/S STRANDVEJEN 163, 2. TH., 2900 HELLERUP 2014/15

HF TAX A/S STRANDVEJEN 163, 2. TH., 2900 HELLERUP 2014/15 Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HF TAX A/S STRANDVEJEN 163, 2. TH., 2900 HELLERUP ÅRSRAPPORT

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 (31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg CVR-nr. 20 65 09 31 Årsrapport 01.01.2011-31.12.2011 13. regnskabsår (31-10-2012)

Læs mere

SERVICE GROUP ESBJERG ApS

SERVICE GROUP ESBJERG ApS SERVICE GROUP ESBJERG ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Henning Gejl Jensen Dirigent Side 2

Læs mere

TOPTEAM EJENDOMME APS

TOPTEAM EJENDOMME APS Tlf.: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 TOPTEAM EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Års 2014 Årsrapporten

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT Tlf: 96 56 17 00 hirtshals@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Havnegade 18, Box 78 OK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten

Læs mere

Swedan ApS. Årsrapport for 2012

Swedan ApS. Årsrapport for 2012 Swedan ApS Saturnvej 5, 7430 Ikast CVR-nr. 34 48 90 76 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr BusDan 34 ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup CVR-nr. 31 05 21 14 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. maj 2016 Anders Ewald Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PLACE2LIVE ERHVERV A/S

PLACE2LIVE ERHVERV A/S PLACE2LIVE ERHVERV A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013 Henrik Høegh Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for CVR-nr

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for CVR-nr Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2013 CVR-nr. 32 20 52 24 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Årsregnskab: Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

JULEGRUPPEN APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 3. april Eli Edri CVR-NR.

JULEGRUPPEN APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 3. april Eli Edri CVR-NR. Tlf: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JULEGRUPPEN APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere