NOTAT. Notat om den videre proces i forbindelse med overvejelse om sammenlægning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Notat om den videre proces i forbindelse med overvejelse om sammenlægning."

Transkript

1 NOTAT Notat om den videre proces i forbindelse med overvejelse om sammenlægning. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) har i særskilt rapport opstillet fordele og ulemper i forhold til en kommunesammenlægning, øget kommunalt samarbejde eller en uændret kommunestruktur i Hørsholm Kommune. Dette procesnotat indeholder i kort form rammerne, generelle overvejelser og anbefalinger om håndteringen af den videre proces, hvis kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune ønsker at arbejdere videre mod en kommunesammenlægning. Foruden den aktuelle analyse i Hørsholm Kommune bygger notatet på erfaringer fra kommunalreformen i samt KL s tidligere samt opdaterede udredninger om lovgrundlag, procedure mv. Den 23. september 2011 Jnr G60 Sagsid Ref KTK Dir 3370 Weidekampsgade 10 Postboks København S Tlf Fax /144 Det bemærkes, at KL i forbindelse med kommunalreformen udarbejdede og offentliggjorde en lang række proces- og temaguider, notater og artikler, som vil kunne fremfindes, hvis det vurderes relevant. Som bilag til dette notat er gengivet et kort resume af KL s Procesguide for kommunesammenlægning fra 2006, der opsummerer forslag til overordnet køreplan samt 12 opmærksomhedspunkter med anbefalinger til sammenlægningsprocessen. Rammerne Proceduren for kommunesammenlægning er fastlagt i lov 382 af 3/ Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af kommunale samarbejder. Af loven fremgår bl.a., at det er indenrigs- og sundhedsministeren, der træffer beslutning om ændring af den kommunale inddeling, og at mini-

2 steren fastsætter vilkårene for sammenlægningen efter inddragelse af de berørte kommunalbestyrelser. I praksis betyder dette, at de involverede kommunalbestyrelser skal godkende og indsende en ansøgning om kommunesammenlægning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Desuden skal der udarbejdes et dokument Vilkår for sammenlægning, der regulerer de forhold, som berøres af kommunesammenlægningen. Ved tidligere frivillige kommunesammenlægninger har Indenrigs- og Sundhedsministeriet udarbejdet udkast til Vilkår for sammenlægning. Hvis kommunerne ønsker at fremskynde sagen, så vil det dog være hensigtsmæssigt, at kommunerne selv udarbejder første udkast til Vilkår for sammenlægning, som vedlægges ansøgningen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Lov 68 af 16/ Lov om revision af den kommunale inddeling beskriver en række regler, som det vil være hensigtsmæssigt helt eller delvist at indarbejde i dokumentet Vilkår for sammenlægning. Bl.a. skal det fastlægges, hvordan der kan træffes en række beslutninger om den nye kommune i overgangsperioden, indtil den nye kommune er etableret med en kommunalbestyrelse. Til at træffe juridisk bindende beslutninger i overgangsperioden etableres et sammenlægningsudvalg med repræsentanter fra de to kommuner, der enten er udpeget blandt kommunalbestyrelsesmedlemmerne eller direkte valgt af borgerne. Sammenlægningsudvalget får først tildelt sine juridiske kompetencer, når indenrigs- og sundhedsministeren har godkendt vilkår for sammenlægning. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at etablere en politisk styregruppe til at lede processen indtil Sammenlægningsudvalget tiltræder. Tidsplan I tidsplanen for sammenlægning bør indregnes behandlingstid i Indenrigsog Sundhedsministeriet. Længden heraf afhænger i vidt omfang, hvor velforberedte de sammenlagte kommuner er i forhold til vilkårene for sammenlægning, og om der kan opnås enighed med indenrigs- og sundhedsministeren herom.. Principielt kan dog skitseres fire overordnede modeller: 2

3 2013-modellen Beslutning i Hørsholm kommunalbestyrelse om man ønsker at arbejde videre mod en sammenlægning (november-december 2011) Drøftelser med relevant(e) nabokommune(r) (januar 2012) Vejledende folkeafstemning i Hørsholm kan ifølge lovgrundlaget undlades (februar 2012) Beslutning i både Hørsholm og anden kommunes kommunalbestyrelse om at udarbejde ansøgning og vilkår for sammenlægning samt at nedsætte politisk styregruppe (marts 2012) Udarbejde og godkende ansøgning samt udkast til vilkår for sammenlægning i begge kommunalbestyrelser (marts-maj 2012) Indenrigs- og sundhedsministerens godkendelse af kommunesammenlægning og vilkår herfor (august 2012) Sammenlægningsudvalget tiltræder med den sammensætning, som indenrigs- og sundhedsministeren har godkendt i vilkårene for sammenlægning (september). Opstilling af kandidater til ny kommunalbestyrelse (september 2012) Valg til ny kommunalbestyrelse, et år før ordinært kommunalvalg og med ét års forkortelse af nuværende kommunalbestyrelsers valgperiode (november 2012) Ny kommune etableres 1/ modellen med udpeget sammenlægningsudvalg: Beslutning i Hørsholm kommunalbestyrelse om man ønsker at arbejde videre mod en sammenlægning (november 2011 januar 2012) Drøftelser med relevant(e) nabokommune(r) (januar-marts 2012) Vejledende folkeafstemning i Hørsholm kan ifølge lovgrundlaget undlades (april 2012) Beslutning i både Hørsholm og anden kommunes kommunalbestyrelse om at udarbejde ansøgning og vilkår for sammenlægning samt at nedsætte politisk styregruppe (april 2012). Udarbejde og godkende ansøgning og udkast til vilkår for sammenlægning i begge kommunalbestyrelser (maj-august 2012) Indenrigs- og sundhedsministerens godkendelse af kommunesammenlægning og vilkår herfor (december 2012) Sammenlægningsudvalget tiltræder med den sammensætning, som Indenrigsministeren har godkendt i vilkårene for sammenlægning (januar 2013) Opstilling af kandidater til ny kommunalbestyrelse (september 2013) Valg til ny kommunalbestyrelse (november 2013) Ny kommune etableres 1/

4 2014-modellen med folkevalgt sammenlægningsudvalg: Beslutning i Hørsholm kommunalbestyrelse om man ønsker at arbejde videre mod en sammenlægning (november-december 2011) Drøftelser med relevant(e) nabokommune(r) (januar-februar 2012) Vejledende folkeafstemning i Hørsholm kan if. lovgrundlaget undlades (marts 2012) Beslutning i både Hørsholm og anden kommunes kommunalbestyrelse om at udarbejde ansøgning og vilkår for sammenlægning samt nedsætte politisk styregruppe (marts 2012) Udarbejde og godkende ansøgning og udkast til vilkår for sammenlægning i begge kommunalbestyrelser (april-maj 2012) Indenrigs- og sundhedsministerens godkendelse af kommunesammenlægning og vilkår herfor (august 2012) Opstilling af kandidater til sammenlægningsudvalg (september 2012) Valg til sammenlægningsudvalg og ny kommunalbestyrelse, ét år for ordinært kommunalvalg (november 2012) Sammenlægningsudvalget tiltræder 1/ med kompetencer i forhold til den nye kommune. De gamle kommunalbestyrelser fortsætter med kompetencer i forhold til de gamle kommuner indtil 1/ Ny kommune etableres og sammenlægningsudvalg bliver ny kommunalbestyrelse 1/ modellen: Beslutning i Hørsholm kommunalbestyrelse om man ønsker at arbejde videre mod en sammenlægning (november 2011 februar 2012) Drøftelser med relevant(e) nabokommune(r) (marts - maj 2012) Vejledende folkeafstemning i Hørsholm kan if. lovgrundlaget undlades (juni 2012) Beslutning i både Hørsholm og anden kommunes kommunalbestyrelse om at udarbejde ansøgning og vilkår for sammenlægning samt nedsætte politisk styregruppe (juni 2012) Udarbejde og godkende ansøgning og udkast til vilkår for sammenlægning i begge kommunalbestyrelser (juni-oktober 2012) Indenrigs- og sundhedsministerens godkendelse af kommunesammenlægning og vilkår herfor (februar 2013) Opstilling af kandidater til sammenlægningsudvalg (september 2013) Valg til sammenlægningsudvalg og ny kommunalbestyrelse (november 2013) Sammenlægningsudvalget tiltræder samtidig med, at de gamle kommuners kommunalbestyrelse forlænges med et år 1/ Ny kommune etableres og sammenlægningsudvalg bliver ny kommunalbestyrelse 1/

5 KLK s bemærkninger 2013-modellen indebærer en meget ambitiøs tidsplan som forudsætter, at alle forhandlinger og formaliteter falder på plads uden forsinkelse, at behandlingstiden i Indenrigs- og Sundhedsministeriet er meget kort, at der er meget høj beslutningskraft hos alle aktører, at der er ganske begrænset tid til politisk og offentlig debat (især i nabokommunen), at der afholdes kommunalvalg ét år før tid, at de nuværende kommunalbestyrelsers valgperiode forkortes med et år, og at der afsættes betydelige administrative ressourcer i forberedelsen af den nye kommune allerede i modellen med udpeget sammenlægningsudvalg giver bedre tid til både debat og politisk og administrativ forberedelse af den nye kommune. Desuden fastholdes den ordinære dato for kommunalvalg i november Ulempen ved modellen er, at Sammenlægningsudvalget består af politikere fra de gamle kommuner, som kan forventes at have deres primære loyalitet i de gamle kommuner. Dette kan betyde, at hensynet til den nye kommune ikke prioriteres tilstrækkeligt i overgangsfasen. Desuden forudsætter modellen, at der kan opnås enighed mellem kommunalbestyrelserne om, hvordan sammenlægningsudvalget skal sammensættes modellen med folkevalgt sammenlægningsudvalg giver nogen tid til debat. Samtidig fastholdes et højt tempo i beslutningsprocessen og samtidig bliver der en klar arbejdsdeling i 2013, hvor Sammenlægningsudvalget varetager den nye kommunes interesser, mens de gamle kommunalbestyrelser varetager driften af de gamle kommuner. Ulempen ved modellen er, at datoen for valget til sammenlægningsudvalget skal fremrykkes med et år i forhold til den ordinære valgdato i november 2013, hvilket indenrigs- og sundhedsministeren muligvis ikke vil acceptere. Desuden forudsætter modellen, at ministeren kan godkende sammenlægningen og vilkårene herfor med en kort sagsbehandlingstid modellen indebærer en lang tidsplan. Dette giver mulighed for en grundig debat og forberedelse af den nye kommune. Til gengæld risikerer processen at tabe momentum, og den lange overgangsperiode risikerer at medføre større usikkerhed for politikere, medarbejdere og borgere end nødvendigt. Desuden forudsætter modellen, at de nuværende kommunalbestyrelsers valgperiode forlænges med et år. Samlet set er det KLK s vurdering; At 2013-modellen har en urealistisk tidsplan At 2014-modellen med udpeget Sammenlægningsudvalg juridisk set er hensigtsmæssig, men pga. sammensætningen af sammenlægningsudvalget kan give væsentlige politiske udfordringer 5

6 At 2014-modellen med folkevalgt sammenlægningsudvalg er den mest hensigtsmæssige i forhold til at sikre den nødvendige fremdrift i processen og politisk fokus på hensynene til den nye kommune.. Dog er det forudsætningen, at indenrigs- og sundhedsministeren vil acceptere at afholde valg til Sammenlægningsudvalget i 2012 et år før de øvrige kommunalvalg At 2015-modellen juridisk set er optimal, men modellen sikrer ikke den fornødne fremdrift i processen og risikerer at medføre større usikkerhed end nødvendigt 6

7 Bilag: Resume af KL s Procesguide for kommunesammenlægning, udgivet 2006 Køreplan for kommunesammenlægning Det afgøres, hvilke kommuner der lægges sammen Sammenlægningsudvalget tiltræder Den nye kommune træder formelt i kraft Afklaringsfase Planlægningsfase Beslutningsfase Gennemførelsesfase Kommuner finder sammen Processtrategi: - Organisering - Køreplan - Etiske spilleregler - Kommunikationsstrategi Vision for den nye kommune Statusbeskrivelser på tematiske områder Dialogaktiviteter Forberede beslutninger i tematiske arbejdsgrupper: - Organisation/Administration - Økonomi/erhverv - Medarbejdere - It - Sikker drift - Jura - Kommunikation - Praktiske spørgsmål - Ældre - Børn/skole og fritid - Social- og arbejdsmarked - Teknik og miljø - Nye kommunale opgaver -Dialogaktiviteter Beslutninger om tematiske områder bl.a: - Fastlægge central organisation - Udpege ledere - Placere medarbejdere - Beslutte budget - Beslutte serviceniveau - Vælge it-systemer - Fysiske rammer - Udføre beslutninger bl.a.: - Genforhandle/ophæve eksterne kontrakter - Samkøre data/registre - Opsætte it - Forhandle ansættelsesvilkår Dialogaktiviteter Flytning Opstart af ny kommune Vurdere decentral struktur Harmonisere serviceniveau Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere Udvikle politikker Udvikle opgaveløsning Dialogaktiviteter Evaluering 12 opmærksomhedspunkter i sammenlægningsprocessen På baggrund af de hidtidige erfaringer har KL tillige udpeget 12 opmærksomhedspunkter i sammenlægningsprocessen samt nogle centrale anbefalinger inden for hvert af disse temaer (opstillet i vilkårlig rækkefølge): 1. Strategi for processen Det er i sagens natur afgørende for resultatet hvilken strategisk tilgang der vælges til sammenlægningsprocessen. Temaet strategi vedrører bl.a. en principiel stillingtagen til indhold, form, hastighed, organisering, tilrettelæggelse, opfølgning og justering af processen. Desuden vedrører strategien en principiel stillingtagen til balancering af opmærksomheden og ressourcerne i forhold til etablering af et bredt ejerskab og dialog med de centrale aktører samt et fokus på sikker drift og udvikling efter sammenlægningen Start i god tid og udskyd hvad der kan vente. En kommunesammenlægning er en meget omfattende opgave, der kræver mange beslutninger og praktiske forberedelser. Det er derfor vigtigt så tidligt 7

8 som muligt at påbegynde de indledende faser af sammenlægningsprocessen, også selv om der endnu ikke foreligger en officiel afklaring af hvilke kommuner der skal lægges sammen. Af de samme årsager bør man udskyde de aktiviteter, der kan vente til efter sammenlægningen Hold et højt tempo. Under sammenlægningsprocessen kan det ske at øvrige udviklingsprojekter stilles i bero, at der opstår utryghed og positionskamp blandt kommunens politikere, chefer og medarbejdere og at kommunekasserne tømmes inden sammenlægningen. Derfor er det væsentligt at holde et højt tempo i sammenlægningsprocessen Byg broer og skab gensidig tillid. Ikke mindst når der opstår uenighed eller noget går skævt i processen; og det gør der med sikkerhed, så er gensidig tillid og en god personlig kemi vigtige faktorer for en succesfuld sammenlægningsproces. Det er således en god ide allerede fra tidligt i processen at skabe anledninger til at de kommende kollegaer på alle niveauer kan lære hinanden at kende og bygge broer mellem kommunerne. 2. En effektiv beslutningsstruktur Det er afgørende, at der eksisterer en klar og effektiv beslutningsstruktur både på det politiske og på det administrative niveau, således at beslutningerne ikke hober sig op og der opstår flaskehalse i processen. Anbefaling: 2.1. Udpeg en politisk styregruppe, en administrativ styregruppe en projektleder og et antal arbejdsgrupper. Det er hensigtsmæssigt at etablere dels en politisk styregruppe til at stå i spidsen for den samlede proces og dels en administrativ styregruppe til at sikre en koordineret forberedelse og gennemførsel af den politiske styregruppes beslutninger samt træffe beslutning om de teknisk-administrative spørgsmål i sammenlægningsprocessen. Det er også en god ide at betragte sammenlægningen som et udviklingsprojekt parallelt med den almindelige driftsorganisation og således udnævne en fælles projektleder med bemyndigelse til hurtigt og effektivt at træffe beslutninger inden for rammerne af projektbeskrivelsen. Endelig bør der nedsættes en række arbejdsgrupper på forskellige områder, der ønskes særligt belyst Sørg for intern projektkommunikation. Det er naturligvis vigtigt, at kommunikationen mellem projektlederen, den politiske og den administrative arbejdsgruppe er tæt og systematisk, gerne således at kommunaldirektørerne og projektlederen deltager i den politiske styregruppes møder samt at projektlederen deltager som medlem i den administrative styregruppe. 3. Styr på processen køreplan og etiske spilleregler Det er i sagens natur vigtigt, at der er styr på processen og at der skabes fælles forventninger til forløbet hos alle aktører (politikere, chefer, medarbejdere, 8

9 borgere, medier mv.) Opstil en samlet køreplan for processen, således at det er tydeligt for alle parter hvilke aktiviteter der skal iværksættes, i hvilken rækkefølge og hvem der ventes at blive involveret. Det er dog ikke muligt at planlægge hele forløbet i detaljer fra A-Z. Derfor er det væsentligt at projektledelsen løbende har fokus på udviklingen i projektet og behovet for justeringer af indhold, metoder, tidsrammer og de forskellige aktørers involvering undervejs i projektforløbet Bliv enige om et sæt etiske spilleregler for processen. Der vil være aktører som før eller senere vil være uenige i processen eller resultatet heraf. Derfor er det en god ide på forhånd at forebygge konflikter ved at tale om håndtering af forskellige situationer og at opstille et sæt etiske spilleregler for processen - eksempelvis at medarbejdere informeres før medierne om beslutninger i den politiske styregruppe. 4. Fælles vision Det er af stor værdi at udvikle en fælles vision for den nye kommune. Visionen indeholder en beskrivelse af den ønskede situation for den nye kommune om eksempelvis 5 eller 10 år. Etablering af en fælles vision er afgørende for, at politikere og chefer kan besvare spørgsmålet om hvad meningen er med sammenlægningen? fra medarbejdere, borgere, medier mv. Desuden tjener visionen som en fælles ledestjerne for alle aktører involveret i sammenlægningsprocessen Skab en bred forankring af visionen. Selv om det er politikerne der beslutter visionen er det centralt at også andre aktører som borgere, ledere og medarbejdere involveres i udvikling af visionen for den nye kommune. 5. Bredt ejerskab og dialog Det er oplagt af stor betydning, at de involverede kommuner engagerer sig fuldt ud i den samlede proces og at ejerskabet til processen udbredes. I forbindelse hermed vil kommunens partiforeninger, medarbejdere, medierne, erhvervsforeninger, brugerbestyrelser og andre interessenter i lokalsamfundet have en naturlig plads og forventninger om at blive løbende informeret i sammenlægningsprocessen. Fordelen ved etablering af bredt ejerskab og dialog er dels mobilisering af flere ressourcer og dels en større forståelse for nødvendige prioriteringer og de forventelige problemer undervejs i processen. Tidlig og løbende information og dialog er i den forbindelse afgørende for at undgå myter og misforståelser om sammenlægningsprocessen. 9

10 5.1. Involvering. Et bredt ejerskab opnås især ved en aktiv og opsøgende indsats med henblik på at involvere de forskellige aktører og så vidt muligt at tage højde for de forskellige aktørers ønsker og synspunkter i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af sammenlægningsprocessen Udarbejd en interessentanalyse og en kommunikationsstrategi. Det har stor værdi at de vigtigste aktører og deres interesser udpeges i en interessentanalyse. På baggrund heraf er det en god ide at udarbejde en kommunikationsstrategi, som beskriver tidspunkt, indhold, form og målgrupper for information og dialog med de forskellige interessenter Etablér et samarbejde med de lokale medier. Medierne hverken kan eller skal kontrolleres, men med henblik på at undgå myter og sikre en kvalificeret mediedækning er det en god idé at etablere et tæt samarbejde mellem kommunerne og medierne Sørg for énsartet information. Det er kun naturligt, at de involverede kommuners borgere ser forskellige fordele og ulemper ved en sammenlægning, men det er vigtigt at informationen til borgere, medier osv. er fælles, samtidig og énsartet, så der ikke opstår tvivl om mål, retning og forløb af processen. 6. Personale En professionel håndtering af de kommunale ledere og medarbejdere er en vigtig brik i en vellykket sammenlægningsproces og ikke mindst den efterfølgende opstart af den nye kommune. Temaet personale vedrører kommunens arbejdsgiverrolle og deraf følgende ledelsesret og pligt og omfatter en lang række spørgsmål såsom overgang til ansættelse i den nye kommune, vurdering af medarbejdernes kompetencer i forhold til den nye kommunes opgaver, placering af personale, ansættelsesvilkår og lønsystemer, at skabe tryghed og ejerskab hos medarbejderne, og at sikre at ledere og medarbejderes aktive medspil til sammenlægningsforløbet og kompetenceudvikling i forhold til at håndtere nye udfordringer Hold fast i kommunens ledelsesret og hav styr på de personalejuridiske spørgsmål. Den hensigtsmæssige involvering af lederne, medarbejderne og deres faglige organisationer i sammenlægningsprocessen må ikke ændre ved det forhold, at kommunen har en formel ledelsesret og -pligt i forhold til ledere og medarbejdere. Dette indebærer bl.a. en opmærksomhed på god og juridisk korrekt sagsbehandling i forbindelse med evt. afskedigelser, nyansættelser og placering af personale i den nye kommune Skab en tæt løbende dialog med medarbejderne. Medarbejderne er kommunens vigtigste ressource og en sammenlægningsproces vil uvilkårligt skabe en vis portion usikkerhed blandt personalet. Der er behov for klar information om sammenlægningens forløb og dens betydning for den 10

11 enkelte medarbejder, ligesom medarbejderne har behov for rum til at komme af med spørgsmål og bekymringer. Derfor bør der fra start skabes anledninger for en løbende tæt og systematisk dialog med kommunens medarbejdere og deres organisationer om sammenlægningsprocessens forløb Arbejd med værdier og udvikling af en fælles kultur. Det er naturligvis en god start at etablere et fælles værdigrundlag og en ny personalepolitik. Håndtering af personalespørgsmålet handler imidlertid også om sammensmeltning af kulturer, værdier, holdninger, identiteter, arbejdsformer, praksis og adfærd i det daglige, hvilket ledelsen bør have stor opmærksomhed på både før og efter sammenlægningen træder i kraft. Dette kræver ikke mindst, at ledelsen har de nødvendige kompetencer i forhold til strategisk ledelse og fusionsledelse. 7. Økonomi Økonomien er grundlaget for den nye kommunes handlemuligheder og dermed et vigtigt opmærksomhedspunkt i sammenlægningsprocessen. Temaet økonomi drejer sig om samordning af alle de involverede kommuners økonomiske forhold og procedurer i forhold hertil, eksempelvis budgetlægningsproces og økonomistyring. Anbefalinger 7.1. Lav en socio-økonomisk analyse. En god start for det efterfølgende arbejde vil være en socio-økonomisk analyse, der bl.a. indeholder kortlægning af demografiske, geografiske, erhvervsmæssige og andre rammevilkår samt udgifter og indtægter i de gamle kommuner. Denne analyse vil indikere det økonomiske handlerum for den nye kommune Styr på principper og beslutninger vedr. økonomistyringen. Det er en af de afgørende forudsætninger for at den nye kommune kan fungere fra start, at der er opstillet principper og truffet beslutninger vedr. økonomistyringen, herunder at fastlægge budget for den nye kommune, etablere et kasse- og regnskabsregulativ, budget- og regnskabsprocedurer, budgetopfølgning, fastlægge serviceniveau, kontoplan, bevillingsniveauer mv Vær selektiv i valget af hvilke stordriftsfordele der skal indhøstes fra starten og hvilke der bør vente. Stordriftsfordele opstår ikke automatisk. Der skal aktivt træffes de nødvendige beslutninger, hvis man fra etableringen af den nye kommune ønsker at indhøste de umiddelbare stordriftsfordele. Omvendt er det afgørende ikke at lancere kommunesammenlægningen som et spareprojekt med trusler om massefyringer og lukninger af decentrale institutioner, hvilket kan underminere den helt nødvendige brede opbakning til sammenlægningen fra politikere, medarbejdere og borgere. Derfor er det en god idé at være meget selektiv i valget af hvilke økonomiske gevinster der kan og skal indhentes allerede fra den nye kommunes start, og hvilke 11

12 stordriftsfordele der kan vente til senere, herunder vurdering af strukturen for de decentrale institutioner. 8. Sikker drift Der er en betydelig risiko for at der fragår opmærksomhed og ressourcer fra den daglige drift til sammenlægningsprocessen før og efter den nye kommune træder i kraft. Medarbejdere, borgere og erhvervsliv har begrænset og i hvert fald kortvarig forståelse for, at omstillingsprocessen kan betyde reduktioner eller direkte nedbrud i den daglige drift. Ambitionen bør derfor som udgangspunkt være, at borgerne ikke berøres i overgangen fra de gamle til den nye kommune Skab forudsætninger for sikker drift. Med henblik på at indfri ambitionen om at borgerne ikke berøres af sammenlægningsprocessen bør der være stor opmærksomhed på forudsætningerne for sikker drift. Disse omfatter bl.a. at de fysiske rammer, arbejdsprocedurerne og de nødvendige arbejdsredskaber og systemer, herunder IT og telefoni er på plads og funktionsdygtige fra sammenlægningen træder i kraft. Ellers er det ikke mindst organisatorisk at kommunerne kan sikre driften, eksempelvis ved tidligt at definere en arbejdsgruppe med ansvar for sikring af kommunens vitale drift i overgangsfasen. 9. Udvikling Med udgangspunkt i den fælles vision bør kommunerne overveje om sammenlægningsprocessen kan anvendes som en anledning til at udvikle den kommunale opgaveløsning og rammerne herfor. Eksempelvis kan sammenlægningen være anledningen til at etablere større helhed mellem de faglige sektorer. Hvis resultatet af sammenlægningen på alle områder alene bliver en videreførelse af de gamle kommuners praksis, så har den nye kommune i hvert fald i første omgang ikke udnyttet de udviklingspotentialer, der ligger i at organisationsstrukturen og arbejdsformerne alligevel skal ændres for flertallet af chefer og medarbejdere. Dermed fortoner gevinsterne og således også en del af meningen med sammenlægningen sig. Omvendt er det lige så klart, at det er vigtigt ikke at kaste for mange bolde i luften samtidigt, fordi det kan true den løbende drift Selektiv udvikling. Som følge af sammenlægningsprocessens store krav til den kommunale organisation bør udviklingsindsatsen i den nye kommune i første omgang være selektiv og rettet mod de områder af den kommunale opgaveløsning, hvor det er forbundet med åbenlyse fordele og ikke indebærer et yderligere ressourcetræk på organisationen. 12

13 10. Organisation og ledelse Fremtidsbilledet af den nye kommunes politiske og administrative organisation og ledelse vil være et afgørende tema for mange aktører undervejs i sammenlægningsprocessen. Temaet handler bl.a. om hvordan den politiske og den administrative struktur og proces vil se ud, herunder samspillet mellem politikere og administration. Dette indebærer bl.a. fordeling af politiske poster, formulering af politiske mål og politikker, valg af styreform, kompetencefordeling mellem enhederne, udnævnelse af kommunale chefer samt udvikling af procedurer for intern og ekstern kommunikation i kommunen. Endelig vedrører organisation og ledelse også strukturen og processerne for den demokratiske debat og samspil med den private sektor, brugerbestyrelser, foreninger og almindelige borgere. Anbefalinger Tag udgangspunkt i visionen og grundprincipper. Organiseringen og ledelsen af kommunen bør tage udgangspunkt i visionen for den nye kommune samt overvejelser om grundprincipper for eksempelvis grad af decentralisering, grad af involvering af brugerbestyrelser, råd og foreningsliv samt grad af samspil med den private sektor Anvend om nødvendigt overgangsmodeller. Der er mange forhold at tage stilling til ved opstarten af den nye kommune. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at etablere overgangsmodeller på vej mod den optimale organisation. Overgangsmodeller bør dog kun anvendes, hvis man ikke vurderer at det vil være realistisk at etablere den ønskede organisation med det samme, fordi bevidstheden om den midlertidige model vil skabe yderligere usikkerhed og spørgsmål i en i forvejen stor forandringsproces. 11. Administration og IT Mulighederne for at indsamle, registrere, genfinde og udbrede data samt udnytte IT-værktøjer er en forudsætning for en sikker og effektiv drift i den nye kommune. Temaet IT og administration omfatter bl.a. kortlægning, konvertering og samkøring af data, harmonisering af administrative sagsgange og procedurer, udvikling af digitaliseringsstrategi, valg af IT-standarder og -platforme, kortlægning og sammenkobling af IT-systemer og IT-kompetenceudvikling af medarbejdere Lad ikke teknikken definere organisationen. IT-systemerne må ikke forstås som et snævert teknisk element i sammenlægningsprocessen. ITsystemer og administrative procedurer har en tæt sammenhæng med organisationsudviklingen og bør derfor kædes sammen med udviklingen af den nye organisation og have stor ledelsesmæssig bevågenhed. Omvendt er og bliver IT blot et redskab til indfrielse af den kommunale organisations formål og bør således ikke definere eller sætte rammerne for den nye politiske og administrative organisation. Dog kan behovet for valg af IT- 13

14 platform mv. nødvendiggøre en fremskyndelse af visse beslutninger vedr. den kommunale organisation og sagsbehandling Beslutningerne er vanskeligere end teknikken. Det er ikke en simpel opgave at bringe data fra forskellige kommuner på en ny, fælles form. Ikke desto mindre er selve den tekniske konvertering mindre tidskrævende end det at træffe de fornødne beslutninger. Derfor er det ikke mindst for IT- og administrationssiden afgørende, at der hele vejen gennem sammenlægningsprocessen eksisterer en effektiv beslutningsstruktur. 14

Børne- og Kulturchefforeningen

Børne- og Kulturchefforeningen Børne- og Kulturchefforeningen 5. maj 2004 KL klar med råd og vejledning om den praktiske gennemførelse af en evt. opgave- og strukturreform Kære medlemmer, Som I sikkert ved har BKF nedsat en arbejdsgruppe,

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Fusioner og konsolidering. Strategiske overvejelser

Fusioner og konsolidering. Strategiske overvejelser Fusioner og konsolidering Strategiske overvejelser 1 MUUSMANN Konsulenter siden 2001 Analyse, forenkling, forbedring, strategi, ledelse, organisation, kompetencer, rekruttering Bidrager ved fusioner i

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 17. juni 2008 Vejledning om procedureretningslinie for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinie

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING Bilag 2: Notat om kompetencefordeling og bestyrelsessammensætning 27. marts 2015 version 1.0 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 165947

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Forretningsorden for samarbejdsudvalget (SU) i Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Side 0 af 11 sider 1. Målsætning for samarbejdet hos Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark... 2 2. Information...

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 1

1. Tidsplan og deadlines... 1 November 2015 Vejledning Processen fra invitation til kontraktforhandling til kontraktindgåelse Projekter som i starten af november 2015 har fået invitation til kontraktforhandlinger om en investering

Læs mere

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg 1 November 2005 Notat om SU-aftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget Baggrund EU-direktiv af 11. marts 2002 om

Læs mere

Studiebesøg fra Aust-Agder. i Brønderslev Kommune

Studiebesøg fra Aust-Agder. i Brønderslev Kommune Studiebesøg fra Aust-Agder i Brønderslev Kommune Program Velkommen /v. Borgmester Mikael Klitgaard Baggrund for besøg /v. Fylkemann Øystein Djupedal Kort præsentation af Brønderslev Kommune/v. Kommunaldirektør

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Greve Kommune Hjælpemidler. 26. marts 2009

Greve Kommune Hjælpemidler. 26. marts 2009 Greve Kommune Hjælpemidler 26. marts 2009 1. Baggrund og formål Greve Kommune har henvendt sig til KLs Konsulentvirksomhed (KLK) med henblik på bistand til en afklaring af de muligheder, kommunen kan anvende

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektbeskrivelse for Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektansvarlig: Administrativ Service. 15. august 2008 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund

Læs mere

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation FÆLLES BEREDSKAB Implementerings- organisation Indholdsfortegnelse 1. FÆLLES AFSÆT... 3 1.1. Baggrund og formål... 3 1.2. Organisering... 3 1.3. Overordnet tids- og procesplan... 4 1.3.1. Fase I: 1. marts

Læs mere

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013 Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Baggrunden for projektforløbet 2010-2013? Borgernes behov og ønsker ændrer sig løbende synet på borgerne og deres behov

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

2-PARTSAFTALE. mellem. Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kloak A/S

2-PARTSAFTALE. mellem. Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kloak A/S 2-PARTSAFTALE mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kloak A/S om koordinering af klimatilpasnings- og skybrudsprojekter i Frederiksberg Kommune. 1. AFTALEN Aftalen består udover nærværende 2-partsaftale

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Decentralisering i Slagelse Komme Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Decentralisering i Slagelse Komme Rolle- og ansvarsbeskrivelse Decentralisering i Slagelse Komme Rolle- og ansvarsbeskrivelse Strategi og Udvikling Anders Bjældager anbja@slagelse.dk 11. februar 2011 Baggrund Overordnet er der politisk enighed om, at Slagelse Kommune

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

Læs mere

Om Børneinddragelse - generelle betragtninger

Om Børneinddragelse - generelle betragtninger Om Børneinddragelse - generelle betragtninger Der er mange overvejelser og beslutninger af metodisk, etisk og juridisk art i forbindelse med planlægning og gennemførsel af projekter, hvor børn og unge

Læs mere

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18.

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18. DET NYE HILLERØD Hillerød Skævinge Fusionssekretariatet den 18. januar 2006/ ae Kommunikationsstrategi for fase 2 Beslutningsfasen 1 Formål Formålet med dette notat er at beskrive den fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab

Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab 1. Faseopdeling af det fremtidige arbejde angående øget samarbejde på tværs af forsyningsselskaberne Fase I: Afklaring I løbet af efteråret

Læs mere

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering Side 1 Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 7. februar 2005, kl. 16:00 Åben sag: 269. Efterretning Åben sag: 270. Låneomlægning Jegindø Havn Åben sag:

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

SAMARBEJDS- ORGANISATION BILAG 3

SAMARBEJDS- ORGANISATION BILAG 3 Til Sygehuspartnerskabet (1) Dokumenttype Bilag 3 Dato Juni 2014 Bilag 3 er i sin helhed et mindstekrav. SAMARBEJDS- ORGANISATION BILAG 3 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 3 INDHOLD 1. Indledning 1 2. Samarbejdsmodel

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Indhold. 1. Indledning. Dato: 28-09-2015

Indhold. 1. Indledning. Dato: 28-09-2015 Side 1/5 Vedr.: Aftalegrundlag Dato: 28-09-2015 Indhold 1. Indledning...2 2. Formål...2 3. Navn på den nye kommune...2 4. Organisering...2 5. Administration og politisk betjening...3 6. Borgervendte funktioner...3

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING

TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING BILAG TIL FORHANDLINGSPROTOKOL 1 TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING Parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten Den økonomiske krise og behovet for løbende opgavemæssige og organisatoriske forandrings-

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Notat Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Afsættet for dette notat er, at Folketinget har vedtaget en ny Folkeoplysningslov der træder i kraft

Læs mere

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur 23. januar 2013 1. Indledning Nordfyns Kommune ved kommunaldirektør Morten V. Pedersen har rettet henvendelse KL s Konsulentvirksomhed (KLK)

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2007 til Stevns Kommune: Henvendelse om vedtægtsændring for I/S FASAN

Statsforvaltningens brev af 29. august 2007 til Stevns Kommune: Henvendelse om vedtægtsændring for I/S FASAN Statsforvaltningens brev af 29. august 2007 til Stevns Kommune: 29-08- 2007 TILSYNET Henvendelse om vedtægtsændring for I/S FASAN Ny Stevns Kommune henvendte sig ved brev af 11. juli 2006 (ikke oplyst

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Dialogmøde Rungsted Havns fremtidige drift. Onsdag den 5. november 2014

Dialogmøde Rungsted Havns fremtidige drift. Onsdag den 5. november 2014 Dialogmøde Rungsted Havns fremtidige drift Onsdag den 5. november 2014 Velkommen Borgmesteren sætter rammen for mødet Kommunaldirektøren lægger op til dialog om centrale temaer Formål med dagens møde Drøfte

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Vedtægt for Gribskov Gymnasium

Vedtægt for Gribskov Gymnasium Vedtægt for Gribskov Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Gribskov Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Gribskov Kommune, Region Hovedstaden

Læs mere

Ledelse i balance: Samspillet mellem styring, administration, og faglighed. LIF temadag Odense 01121111: Hvem skal lede den kommunale tandpleje?

Ledelse i balance: Samspillet mellem styring, administration, og faglighed. LIF temadag Odense 01121111: Hvem skal lede den kommunale tandpleje? LIF temadag Odense 01121111: Hvem skal lede den kommunale tandpleje? Ledelse i balance: Samspillet mellem styring, administration, og faglighed Ledelses-professionen ( DJØF-kulturen) De professionsfaglige

Læs mere

Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU

Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU AU s personalepolitik og den tilknyttede delpolitik for løn, som er vedtaget af HSU den 18. januar 2011, fastlægger de overordnede rammer for afvikling

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur NOTAT Grønlands Hjemmestyre og Nuup Kommunea KOMMISORIUM FOR STYREGRUPPEN FOR PROJEKT BY- FORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING I NUUK 1. Indledning I marts 2006 afholdte Nuup Kommunea, Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Leder i en sammenlægningsproces

Leder i en sammenlægningsproces Sendes ufrankeret Modtageren betaler portoen Leder i en sammenlægningsproces Ledernes Hovedorganisation Att.: Lederudvikling Vermlandsgade 65 +++ 1048 +++ 2300 København S 11 gode råd til, hvordan kommunale

Læs mere

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet Kvalitetssikring i BBR-arbejdet En sammenfattende vejledning om hvordan datakvaliteten i BBR kan forbedres Maj 2006 I medfør af lov om bygnings- og boligregistrering påhviler det kommunalbestyrelsen at

Læs mere

Samarbejdsorganisation

Samarbejdsorganisation Bilag 3 Dato November 2015 Bilag 3 er i sin helhed et mindstekrav. Samarbejdsorganisation Udvikling af nye, innovative løsninger til optimal anvendelse af ressourcer i spildevand Til Side 1/6 Indhold 1.

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET 1 Forord Den offentlige sektor står over for store omlægninger - ikke mindst på grund af den igangværende kommunalreform. Samtidig stilles

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg

Kommissorium for revisionsudvalg Kommissorium for revisionsudvalg Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Hans Munk Nielsen (formand), Stefan Ingildsen og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af budgetoverskridelsen. Contest 2014. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af budgetoverskridelsen. Contest 2014. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 December 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12.

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12. Region Midtjylland Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 48 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Regnskabskontoret

Læs mere

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger Principper for kommunal-statsligt samarbejde Principper for kommunal-statsligt samarbejde I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring, der tager afsæt

Læs mere

Hovedstadens Beredskab Implementering fase III

Hovedstadens Beredskab Implementering fase III Hovedstadens Beredskab Implementering fase III 13. august 2015 1. Indledning Albertslund, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Glostrup, Hvidovre, Københavns, Rødovre og Tårnby kommuner behandlede i juni måned

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

"Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Fastholdelsespakken Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg "Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner UUV Køge bugt Køge Handelsskole og EUC Sjælland (De øvrige medlemmer af Uddannelsesnetværket

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes STRUER KOMMUNE Bestillerenheden Frivillighedspolitik. Hvad er frivillighedspolitik? En frivillighedspolitik er nogle rammer og retningslinier for et samarbejde mellem det offentlige og de frivillige om

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Baggrund Redningsberedskabet består i dag af et kommunalt basisberedskab og et statsligt overbygningsberedskab, der tilsammen varetager

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Kodeks for den gode kommunale kommun i- kationsfunktion

Kodeks for den gode kommunale kommun i- kationsfunktion Kodeks for den gode kommunale kommun i- kationsfunktion Netværket af kommunale kommunikationschefer har udviklet et kodeks - ni principper for organisering og ledelse af den kommunale kommunikationsfunktion.

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere