Skabelon for virksomhedsplan til institutioner på kultur- og fritidsområdet i Frederikshavn Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skabelon for virksomhedsplan til institutioner på kultur- og fritidsområdet i Frederikshavn Kommune"

Transkript

1 Skabelon for virksomhedsplan til institutioner på kultur- og fritidsområdet i Frederikshavn Kommune (godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget 21. ) Center for Kultur og Fritid Generel vejledning: Virksomhedsplanen er et redskab for ledere og medarbejdere i den enkelte institution på Kultur- og Fritidsområdet til at planlægge og dokumentere, hvilke handlinger virksomheden vil gennemføre i en nærmere fastsat periode. Den er også et redskab for de virksomhedsnære interessenter til at fastsætte og beskrive mål og resultatkrav til virksomheden. Virksomhedslederen er hovedkraften i udarbejdelse af virksomhedsplanen. Skabelonen nedenfor er vejledende og kan suppleres med andre emner eller særlige vinkler, der prioriteres lokalt. Afsnit 1-5 skal dog uanset hvordan virksomhedsplanen bygges op indgå i planen. Herudover er det et krav at virksomhedsplanen er tilgængelig på virksomhedens hjemmeside samt på www. frederikshavn.dk. Planens opbygning: Afsnit 1.: Her kan virksomheden eks. kort redegøre for hvem planen skrives til og hvem modtageren er samt hvor planen kan rekvireres. Afsnit 2.:I dette afsnit skal virksomheden notere rammerne for virksomhedens virke. Det være sig både stamdata og beskrivelse af fysiske rammer samt informationer om virksomhedens opbygning og de forudsætninger, der ligger til grund for virksomhedens arbejde. Afsnit 3.: Her skal virksomheden give en status på det forgangne års aktiviteter samt angive, hvorledes virksomheden har forholdt sig til egne og de politiske mål krav det forgangne år. Afsnit 4.: I dette afsnit skal virksomheden redegøre for, hvordan den har forholdt sig til de politiske prioriterede mål og krav opstillet af Kultur og Fritidsudvalget. Afsnit 5.: I dette afsnit skal virksomheden lave en uddybende beskrivelse af virksomhedens konkrete udviklings og forbedringstiltag. Heri skal fremgå hvilke indsatser/aktiviteter der skal igangsættes og gennemføres for at nå resultatkravene og om der er forhold der kan forhindre iværksættelsen eller fuldførelsen heraf.

2 Indhold 1. Forord Nærværende virksomhedsplan er udarbejdet primært til Kultur- og Fritidsudvalget, idet Frederikshavn Kunstmuseum igennem flere år har udarbejdet en skriftlig beretning på ca. 15 sider, hvoraf dels fremgår museets arbejdsgrundlag, kunstforeningens formål, strategie for museet, oversigt over årets udstillingsaktiviteter, indkøb af kunst og litteratur, museets anvendelse af digitale platforme, planlagte udstillingsaktiviteter for det kommende år (2015) samt museets udfordringer/planer for Denne beretning udsendes til samtlige byrådsmedlemmer, kunstforeningens medlemmer, øvrige interessenter, bl.a. fonde m.v. Såvel virksomhedsplan som beretning og regnskab vil kunne rekvireres på museets adresse. 2. Virksomhedens rammer Adresse og stamdata: Frederikshavn kunstmuseum & Exlibrissamling, Parallelvej 14, 9900 Fr.havn CVR.nr Formål: Frederikshavn Kunstforening har til formål at forestå driften af Frederikshavn Kunstmuseum & exlibrissamling og den af Den Danske Exlibrisfond ejede exlibrissamling samt afholde kunstudstilling og i øvrigt virke for kendskab til og forståelse af kunst. Vision: Frederikshavn Kunstmuseum skaber indblik og udsyn i en globalt orienteret verden. I mødet med de ypperste kunstneriske udtryk i alle dets former udfordres og udvikles menneskers kreative kompetencer. Frederikshavn Kunstmuseum præsenterer i dynamiske partnerskaber både lokalt og internationalt og under inddragelse af de nyeste formidlingsformer et alsidigt udbud af dansk og international kunst. Frederikshavn Kunstmuseum er mødested for børn og unge med kunstneriske talenter og ambitioner og katalysator for børn og unges omverdensforståelse og kreative potentiale. Museet samarbejder med Frederikshavn Kommune og kommunens øvrige kulturinstitutioner samt offentlige og private aktører om lokale og internationale kulturarrangementer, som udfordrer bevidstheden om kunstens betydning i sig selv og som en integreret del af oplevelsesøkonomien. Udfordringer: At inddrage de nyeste teknologiske landvindinger i kunstformidling og dokumentation. At synliggøre museet både hvad angår beliggenhed og aktiviteter. At styrke kommunikationen og samarbejdet med omverdenen og lokalsamfundet, herunder med kommunens uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser. At have fokus på medlems-, borger- og foreningsinddragelse i museets aktiviteter.

3 At opbygge, pleje og udvikle et netværk af kulturelle partnerskaber i både ind- og udland med fokus på kunst og kunstformidling bl.a. ved udnyttelse af kommenenes venskabsbyer i besøgs- og udvekslingsøjemed samt i turistmæssig henseende. At gøre museet til et forum for udveksling af meninger om og stillingtagen til kunst samt for kulturelt samvær i øvrigt. Målsætning: At øge kommunens borgeres motivation til at engagere sig aktivt i museets aktiviteter. At føre en udstillings- og aktivitetspolitik, som understøtter udviklingen af Frederikshavn som et attraktivt bosted og bidrager til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. At udnytte museets spillemæssige og akustiske faciliteter til talentudvikling i musik og sang samt til publikumspleje og profilering af museet og dets skiftende udstillinger. At etablere et (internationalt) forum af unge kunstnere med henblik på at drøfte centrale kunstrelaterede temaer, herunder nye formidlingsformer. Forudsætninger: Frederikshavn Kunstmuseum & Exlibrissamling drives af Frederikshavn Kunstforening og er organiseret som en forening. Organisation: Bestyrelse: Museets arbejde ledes af en bestyrelse på 6 ordinære medlemmer, dog 7 medlemmer, så længe Den Danske Exlibrisfond er tilknyttet museet. 4 bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode. Frederikshavn Byråd udpeger 2 personer til bestyrelsen for byrådets funktionsperiode. Den Danske Exlibrisfond udpeger et medlem, sålænge den er tilknyttet museet og ligeledes for en 2-årig periode. Personale: Museet har 2 deltidsansatte, mens bestyrelsen og 12 frivillige udfører daglige opgaver for at museet i det hele taget kan holdes åbent efter den kraftige kommunale reduktion i tilskuddet i 2013, hvor museet måtte afskedige 2 medarbejdere, jfr. senere under nøgletal. Fysiske rammer Museet har et udstillingsareal ca. 300 m² og 2 sammenhængende kontorer på ca. 17 m² samt råder over depotareal i kælderen (beskyttelsesrum) på ca. 220 m² og gangareal på ca. 200 m². Nøgletal: År x) 2014 Budget 2015 Besøgstal Indeks (2012=100) x) note til 2013 I forbindelse med reduktionen af det kommunale tilskud på godt kr ,oo blev den gratis adgang for kommunens borgere afskaffet. Det medførte et fald i besøgstallet på ca. 25 %.

4 Økonomi: År Budget 2015 Indtægter: Kommunalt tilskud x) x) Øvrige indtægter Fonde/gaver I alt x) Note: ekstraordinær bevilling til konkret ny aktivitet Omkostninger: Lønninger m.v Øvrige omk I alt Overskud: Balanceuddrag: Samlede aktiver Egenkapital Gældsforpligtigelser Indeksudvikling: (2012 = 100) Budget 2015 Indtægter: Kommunalt tilskud Øvrige indtægter Fonde/gaver I alt Omkostninger: Lønninger m.v Øvrige omk I alt Balanceuddrag: Samlede aktiver Egenkapital Gældsforpligtigelser Note: I efteråret 2012 nedskar Frederikshavn Kommune det kommunale tilskud til museet for 2013 med ,-, hvilket medførte, at der måtte foretages en kraftig økonomisk tilpasning, idet museet dels måtte afskedige 2 medarbejdere, reducere åbningstimerne fra 2040 timer til 1560 timer, svarende til et fald på 25 %. Dette medførte en reduktion af besøgstallet på ca. 25 %. Der er således en kraftig sammenhæng mellem tilgængelighed og antal besøgende.

5 3. Status på virksomhedens egne mål Center for Kultur og Fritid Statusbeskrivelse Museet har ud fra de mål, som var opstillet i beretningen fra 2013, udsendt i 2014, i store træk opfyldt egne opstillede mål i budgettet. På den udviklingsmæssige side, såsom udbygning af websalg og forøgelse af butiksarealet er det ikke blevet gennemført i 2014 på grund af manglende ressourcer. Opfølgning på forrige virksomhedsplan Den planlagte udstillingsfrekvens på 7 hovedudstillinger med mere end det dobbelte antal kunstnere er blevet gennemført, herunder udstilling med Karl Bovin, som er et af museets kerneudstillingsområder. Ligeledes er museets anvendelse af de digitale platforme blevet udbygget væsentligt, idet vi siden opstarten i 2012 har øget antallet af besøgende til ca indenfor exlibrisområdet. Der er p.t. registreret ca exlibris på museets hjemmeside art-exlibris.net. Der er besøgende fra ca. 110 lande, hvor de mest betydende er: USA, Tyskland, Polen, Holland og Rusland. Mål og resultatkrav Forsøg med at holde åbent om søndagen i sommerperioden. Overholde fastlagte aktiviteter og økonomisk resultatmål, bl.a. overskud på +/- kr ,-. Opmærksomhedspunkter Søndagsåbent - besøgstal skal vurderes i relation til det økonomiske udbytte. 4. Virksomhedsplanen og de politiske mål 2015 Opfølgning på forrige virksomhedsplan I forhold til den nye virksomhedsplan, som der udarbejdes for 1. gang er kommenteringen af mere generel karakter, da det er 1. gang denne nærværende plan udarbejdes ud fra en ændret rapporteringsform. Se museets årsberetning. Politiske prioriteringer fokusområder Politisk blevet anbefalet, at museet skulle rekruttere frivillige til at arbejde på museet i stedet for de 2 medarbejdere, som blev afskediget i forbindelse med reduktionen af det kommunale tilskud i 2013 på kr ,-, jfr. kommentarerne under pkt. 2 - personale. Har p.t. rekrutteret 12 frivillige. At overholde, at årsresultatet balancerer med +/ ,-. Opfølgning Vil først ske, når konkrete udmeldinger forelægger. 5. Virksomhedens fremtidsplaner og udviklingsmål 2015 Fokusområder Planlagte udstillinger: 28/2 til 18/4 Jacob Herskind, Rama King Nash, Adam A. Bengtsson, Carsten Fun Jensen Yoshiki Nakahara. Grafikudstilling med Povl Christensen og Allan Nordmark.

6 25/4 til 13/6 Jens Galshiøt 20/6 til 15/8 Sommerudstilling med egne samlinger, primært Karl Bovin 22/8 til 17/10 Kristine Engelund, Marlene Klok, Beinta av Reyni 24/10 til 19/12 Christoph Siel & Dennis Seide Udviklingsmål Bestyrelsen har i efteråret 2014 og foråret 2015 arbejdet med en fremtidig strategi for museet. Det har dels medført justeringer i den nuværende strategi for Frederikshavn Kunstmuseum & Exlibrissamling og dels ført til konkrete hovedaktiviteter i de kommende år. Bestyrelsen vil fortsætte sine strategiske drøftelser hen over året med henblik på at få en samlet strategifastlæggelse for de kommende år. Frederikshavn kommune og dens venskabsbyer (politisk mål) Vi har igen opfordret Kultur- og Fritidsudvalget til at genoptage de kulturelle arrangementer m.v. med venskabsbyerne. På sigt vil det ikke alene give kulturmæssige oplevelser. Det vil ligeledes kunne øge den turismemæssige aktivitet byerne imellem. Større synlighed i det offentlige rum/kontakt med omverdenen, dvs.: (politisk involvering) Bedre skiltning i byen, bedre udnyttelse af museets beliggenhed midt i byen ved bl.a. bedre synlighed af bygningen, pressekontakt, øge samarbejdet med bl.a. kommunens skoler, bibliotek, Det Musiske Hus, Frederik samt andre museer i byen, kunstforeninger og kunstcirkler m.fl. Erhvervsturismen og museet Vi har indledt samtaler med Turisthus Nord om samarbejdsmuligheder i forbindelse med de erhvervsmæssige aktiviteter, som Turisthus Nord lancerer. Et område, som vi på sigt forventer os meget af. Bovinsamlingen et kerneudstillingsområde for museet I efteråret blev planlægningen af 3 film om lokale kunstnere påbegyndt. Kunsthistoriker Anne Lie Stokbro udvalgte malerier og lavede manuskript til filmene om Karl Bovin, Elisabeth Schou og Eyvind Karup Nielsen. Optagelserne, som a2film (Christian Stavad) står for, gik i gang lige efter nytår, og der er nu en stor del af materialet til filmene i kassen. I løbet af foråret vil udendørsscenerne blive optaget, og vi håber at kunne præsentere filmen om Karl Bovin i forbindelse med sommerudstillingen Et af de projekter, som derfor står meget højt på vores ønskeliste er en båndet samtale af 3-4 timers samtale mellem Karl Bovin og en stor Bovinkender. Denne unikke samtale, vil vi gerne sikre os til den fremtidige autentiske kulturelle bevarelse om kunstneren og mennesket Karl Bovin samt til en præsentation på vores smart TV. Derudover som et vægtigt materiale til en samlet Bovin-krønike Prisen for båndet og rettigheder vil andrage ca. kr ,. Af private har vi modtaget en donation på kr ,, samt fået tilsagn fra Spar Nord Fonden om yderligere kr ,. Vi søger nu det resterende beløb hos andre, bl.a. hos andre af byens pengeinstitutter og fonde i øvrigt. 15

7 Forbedringstiltag Museumsbutik. Ny indretning, større areal, større bredde i sortiment, øget websalg, større salg af egne publikationer Medlemsaktiviteter, som f.eks.: Arrangementer, foredrag, oplevelser, ekskursioner, ting at købe m.v. Stærkere involvering af vores frivillige medarbejdere, bl.a. indenfor Medlemsaktiviteter, medlemshvervning- og medlemspleje, ekspedition af vore besøgende, PRarbejde, (sponserhvervning/-pleje, omdeling af plakater), søgning af fondsmidler, registrering af exlibris m.v. Iværksættelse og risikovurdering Museet står således over for store investeringsmæssige udfordringer, såfremt vi skal fastholde og udbygge museets samlinger og aktiviteter, samt ikke mindst også den kulturelle betydning af kunstnerne med lokal tilknytning. Med museets nuværende økonomiske situation vil vi således stort set være afhængig af øgede entreindtægter, flere sponsorer, tilskud fra fonde, ekstraordinære kommunale bevillinger m.v. Det er en ambitiøs plan museet har lagt for dagen i 2015 og følgende år. Den største risiko for at de planlagte aktiviteter ikke kan gennemføres knytter sig primært til en evt. reduktion i det kommunale årlige tilskud i såvel indeværende år som i de kommende år, idet der ikke kan skæres yderligere i personelle ressourcer på 2 deltidsansatte, tværtimod er der behov for yderligere ansættelse selv om bestyrelsens og de frivilliges arbejde er af stor betydning. Frederikshavn Kunstmuseum 4. maj Bestyrelsen

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Sværdborg Friskole. Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012. Billede. Bestyrelsen for Sværdborg Friskole

Sværdborg Friskole. Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012. Billede. Bestyrelsen for Sværdborg Friskole Sværdborg Friskole Billede Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012 Bestyrelsen for Sværdborg Friskole 1 1. Indledning Velkommen til Sværdborg Friskoles virksomhedsplan! Denne virksomhedsplan for Sværdborg

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 25-02-2015 kl. 18:30 Udvalgsværelse 2 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang deltog deltog

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2015 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen (A)

Læs mere

Analyse på fremtidssikring af Kulturhuset Pavillonen Rapport

Analyse på fremtidssikring af Kulturhuset Pavillonen Rapport Analyse på fremtidssikring af Kulturhuset Pavillonen Rapport Norddjurs Kommune 1. juni 2015 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Projekt Fremtidssikring af Kulturhuset Pavillonen... 4 1.2 De kulturpolitiske rammer...

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Virksomhedsplan for Skagen Kultur- og Fritidscenter, 2015

Virksomhedsplan for Skagen Kultur- og Fritidscenter, 2015 1 Virksomhedsplan for Skagen Kultur- og Fritidscenter, 2015 Indhold 1.Forord Virksomhedsplan for Fonden Skagen Kultur- og Fritidscenter udarbejdes første gang i begyndelsen af 2015. Planen udarbejdes af

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Lidt om baggrunden:

PROJEKTOPLYSNINGER. Lidt om baggrunden: PROJEKTOPLYSNINGER 1 Projektets formål: Beskriv kort projektets formål. Hvilket problem skal projektet løse for målgruppen, og hvilken forandring, skal det medføre for målgruppen. Se afsnit om projektets

Læs mere

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC)

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Dansk Arkitektur Center Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Oktober 2009 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Evalueringens formål... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Kort om DAC... 6 2 Konklusioner og anbefalinger...

Læs mere

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011 Fælles fokus på pædagogisk udvikling Børne- og Kulturforvaltningen September 2009 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 1 kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 2 3 Indhold: Forord 5 Forord Introduktion 6 VEJLEDNING

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi... 4 Visionen

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bibliotekerne 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...5 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund. Virksomhedsplan 2014 Albertslund Bibliotek Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.dk T 43 68 70 00 F 43 68 70 68 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Slutevaluering for Kulturaftale Nordjylland 2009-2012

Slutevaluering for Kulturaftale Nordjylland 2009-2012 Slutevaluering for Kulturaftale Nordjylland 2009-2012 Evaluering af de seks indsatsområder Børnekulturområdet Det har været en hovedmålsætning både i denne og i den foregående kulturaftale at udvikle en

Læs mere

Kulturen på skinner frem mod 2017

Kulturen på skinner frem mod 2017 Kulturen på skinner frem mod 2017 Med Byrådets beslutning om at satse på at gøre Århus til Kulturhovedstad i 2017, står Århus Kommune over for en af de største udfordringer på det kulturelle område i nyere

Læs mere

FORSLAG. Katalog over politiske mål og indsatser

FORSLAG. Katalog over politiske mål og indsatser FORSLAG Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Indledning I Faaborg-Midtfyn Kommune lægger vi stor vægt på politisk lederskab gennem formulering af klare mål og forpligtende indsatser for den førte

Læs mere

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet RAPPORT Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for Strukturudvalgets arbejde...

Læs mere

Fredensborg Bibliotekerne anno 2013. Model for ny biblioteksstruktur

Fredensborg Bibliotekerne anno 2013. Model for ny biblioteksstruktur Fredensborg Bibliotekerne anno 2013 Model for ny biblioteksstruktur Forsideillustration: Modellen for ny biblioteksstruktur illustreres som et hus, som udgør det fulde bibliotekstilbud i Fredensborg Kommune.

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 December 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen. Center for Undervisningsmidler

Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen. Center for Undervisningsmidler Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen Center for Undervisningsmidler Rapport om Mål og resultatstyring Maj 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1. 1 Baggrund... 4 1. 2 Rapportens formål...

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere