Fremtidens velfærdsalliancer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens velfærdsalliancer"

Transkript

1 Fremtidens velfærdsalliancer Materiale til andet arbejdsmøde Roller og rammer Tid: Fredag den 1. oktober 2010, kl Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S Velkommen og dagsorden v. Stine Carsten Kendal, innovationsdirektør, Mandag Morgen Velkommen og kort om FriSe v. Sussi Maack, sekretariatsleder, FriSe (Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark) Danmarks bedste investering? en cost/benefit-analyse af Mødrehjælpens projekt I Gang v. Mads Roke Clausen, direktør, Mødrehjælpen Vores velfærd - kommune og borger i samspil v. Lars Lundgaard, partner, Lundgaard Konsulenterne Pause Roller og rammer intro til gruppeworkshop v. Anne Kjær Skovgaard, projektleder, Mandag Morgen Min rolle, min sektor Hvad kan jeg bidrage med, hvad har jeg brug for? Gruppeworkshop Roller og rammer i Mødrehjælpens arbejde v. Kira West, politisk konsulent, Mødrehjælpen Rollespil - Hvordan kan min (type) organisation bringes i spil for at hjælpe en ung mor? Casebaseret gruppeworkshop Opsamling og tak for i dag v. Stine Carsten Kendal Vedlagt inspirationsnotat til andet arbejdsmøde i task forcen. Møde og notat sætter fokus på roller og rammer om samarbejde på tværs af sektorer for social forebyggelse. Den offentlige sektor, det private erhvervsliv og civilsamfundets aktører har forskellige udgangspunkter for at bidrage til social forebyggelse. Her ser vi på, hvordan aktører fra de tre sektorer ser sig selv og forstår deres egen rolle. Notatet bygger bl.a. på input i notatform fra Mødrehjælpen, Dansk Flygtningehjælp og Frivilligrådet. Se notaterne i deres helheder på på siden Kilder og baggrund. 1

2 Hvorfor roller og rammer? Hvis den voksende interesse for velfærdssamarbejder mellem civilsamfundet, erhvervslivet og den offentlige sektor skal omsættes til effektfuld social forebyggelse, skal alle potentielle partnere vide, hvilke roller de forskellige aktører har mulighed for at spille, hvilken interesse de har i at indgå i partnerskaber og ikke mindst, hvilke rammer de agerer inden for. Dette er fokus for andet arbejdsmøde. Kendskab, samarbejde, partnerskaber hvad, hvorfor og hvornår? Fremtidens velfærdsalliancer sætter fokus på, hvordan der skabes samarbejder med størst mulig effekt for målgruppen. Det optimale samarbejde er i nogle tilfælde et partnerskab - altså et tæt og formaliseret samarbejde mellem aktørerne. Styregruppen har på baggrund af Center for Frivilligt Socialt Arbejdes definition valgt at definere partnerskaber således: Et partnerskab er et struktureret, forpligtende, gensidigt fordelagtigt og dialogbaseret, frivilligt samarbejde mellem organisationer på tværs af sektorer, der ved at kombinere deres ressourcer og kompetencer arbejder sammen for at udvikle løsninger på sociale problemstillinger Ad hocsamarbejde Løbende samarbejde Partnerskaber 2

3 Roller hvad kan vi forvente af hinanden? Civilsamfundet: De frivillige og organisationerne Den frivillige sektor spænder over enorme forskelle. De fleste frivillige organisationer er små og lokale, uden ansat arbejdskraft og med en begrænset opgaveportefølje. Men sektoren rummer også store organisationer, der løser opgaver fra de helt selvstændigt definerede til opgaver defineret af det offentlige. Den mangfoldighed, der kendetegner de frivillige foreningers ressourcer, opgavevaretagelse og roller, skal synliggøres. De fleste lidt større foreninger spænder også internt over flere roller og indsatser. Kun nogle af organisationens roller er aktuelle i et partnerskab, mens andre som fx fortalerrollen skal kunne udfyldes sideløbende. 1 Frivilligrådet: Partnerskaber kan bidrage til velfærden Partnerskaber hænger i dag i langt de fleste tilfælde sammen med konkrete indsatser og/eller klart definerede målgrupper: Aktiviteter for ensomme ældre, telefonrådgivning til udsatte børn, værested for marginaliserede grønlændere, mentorstøtte til kriminelle unge. Sæt ord på indsatsen Foreningerne kan fremme dialogen med aktører fra andre sektorer ved at forklare de roller og bidrag, de stiller til rådighed for borgere og samfund. Kan de frivillige sætte ord på sig selv, bliver det nemmere at forstå, hvor man kan samarbejde uden at de særlige kvaliteter i foreningernes arbejde går tabt. Indgåelse af partnerskabet koster mange kræfter, og det undervurderes ofte, hvor meget tid man skal investere i denne del af processen. Partnerskaber skal ofte være længerevarende samarbejde, og en investering fra starten giver positivt afkast. Se eksempler i notat fra Frivilligrådet. Frivilligrådet vurderer, at der er potentiale for at sætte samarbejde på langt mere ambitiøse formler, end det hidtil er afprøvet i Danmark. Kilde: Notat fra Frivilligrådet til Fremtidens velfærdsalliancer. Se hele notatet på Mødrehjælpens projekt I Gang, der henvender sig til sårbare unge mødre, kører i Århus og Odense kommuner. Projektet er primært finansieret via satspuljen. Derudover har man i Århus Kommune valgt at købe ekstra kapacitet i projektet svarende til to årsværk. Medarbejdergruppen i begge kommuner består af et tværfagligt team af professionelle, lønnede medarbejdere og en gruppe af frivillige. Mødrehjælpen finder det afgørende, at behandlerrollen varetages af professionelle medarbejdere. Projektet behandler mange klienter alvorlige psykiske og sociale problemer, som kræver specialistviden og professionelt behandleransvar. I Gang er også et vigtigt supplement til den kommunale indsats. Og det er en forudsætning for succes, at koordinering og samarbejde mellem kommune og I gang bygger på gensidig tillid til kompetencer og faglighed. 1 Kilde: Notat fra Frivilligrådet til Fremtidens velfærdsalliancer. Se hele notatet på 3

4 I gang beskæftiger ca. 30 frivillige og ulønnede medarbejdere i hver kommune, som varetager funktioner som mentorer, børnepassere, aktivitetsmedarbejdere m.v. De frivillige medarbejdere er rekrutteret af den lønnede frivilligkonsulent og har ofte en fagprofessionel baggrund, som de supplerer, udvikler eller bruger i projektet. De kan fx være sundhedsplejersker, pædagoger, læger, psykologer eller studerende. Mødrehjælpen oplever, at de frivillige medarbejdere udgør et afgørende supplement til den professionelle indsats. Dels fordi de professionelle medarbejdere kan fokusere fuldt ud på rådgivning og behandling, og dels fordi de frivilliges aktiviteter styrker og kvalificerer indsatsen. Mentorordningen er for eksempel ofte en afgørende for, at klienterne holder fast i deres uddannelse. Mange af deltagerne har en vis skepsis overfor professionelle hjælpere og systemet. Flere af deltagerne har udtrykt, at de frivillige mentorer har særlig betydning, fordi de hjælper uden at få penge for det. 2 Virksomhedsfrivillige som brobyggere og trænere Også frivillige fra erhvervslivet kan være med til at løfte kvaliteten af en social indsats for en udsat målgruppe. Dansk Flygtningehjælp (DFH) identificerer to vigtige roller. Frivillige fra erhvervslivet kan være med til at udbrede viden om den sag, som en given organisation arbejder for. Virksomhedsfrivillige er ifølge DFH ofte gode til at påvirke opfattelsen af flygtninge og indvandrere i det danske samfund i en positiv retning. De virksomhedsfrivillige spiller her rollen som formidlere, eller brobyggere. Ifølge DFH er der brug for ideer til det frivillige arbejde fra borgere med forskellig uddannelsesbaggrund og erfaringer fra arbejdsmarkedet. Virksomhedsansatte har ofte en række kompetencer, som kan løfte det frivillige arbejde. 3 2 Kilde: Notat fra Mødrehjælpen til Fremtidens velfærdsalliancer. Se hele notatet på 3 Kilde: Notat fra Dansk Flygtningehjælp til Fremtidens velfærdsalliancer. Se hele notatet på 4

5 Dansk Flygtningehjælp vores udfordringer på vej mod virksomhedssamarbejde Hvordan skabes kontakt til den nye målgruppe? DFH rekrutterer dagligt frivillige til integrationsarbejde. Typisk gennem traditionelle rekrutteringskanaler som lokalaviser, hjemmeside, opslag m.v. Rekruttering af virksomhedsfrivillige er endnu ikke almindeligt i DFH. Det skyldes formentlig, at det ikke er tydeligt, hvilke virksomheder, der kan stille med medarbejdere til frivillige aktiviteter i løbet af året. Det samme gælder ved planlægning af arrangementsdage, hvor det typisk er virksomheder, der henvender til DFH og ikke omvendt. Det er vanskeligt at vide, hvilke virksomheder, der er interesserede i at samarbejde med NGO er. En løsning kunne være en offentlig portal en hjemmeside el. lign. hvor man kan se, hvilke virksomheder, man kan samarbejde med. Knappe ressourcer må prioriteres Det kræver tid og ressourcer at samarbejde med virksomheder. Det er vanskeligt for mange frivillige organisationer at frigøre tid til at stable arrangementsdage på benene. Det er en stor udfordring at få etableret kontakt til de rette virksomheder. Samtidig har DFH oplevet, at det er en udfordring for frivillige organisationer at bruge tid på at organisere virksomhedernes corporate volunteering, når der ikke er en økonomisk gulerod. Et økonomisk samarbejde med virksomheder prioriteres derfor højere, og henvendelser fra organisationer bliver derfor ofte de traditionelle ønsker om filantropiske, økonomiske donationer og sponsorater. Missing link mellem NGO er og virksomheder Det er tydeligt for DFH, at der bruges for meget tid og mange kræfter på at finde de rette samarbejdspartnere. Der mangler en organisation, der kan fungere som forbindelsesled eller broker mellem NGO er og virksomheder. Her ville det være oplagt, hvis eksempelvis frivilligcentrene kunne have den rolle. Kilde: Notat fra Dansk Flygtningehjælp til Fremtidens velfærdsalliancer. Se hele notatet på Tillid forpligter Mette Hjære er konsulent ved Center for frivilligt socialt arbejde og er forfatter til rapporten Partnerskaber på vej imod en ny samarbejdskultur. Hun har analyseret tre partnerskaber mellem det offentlige og frivillige organisationer. Hvad er vigtigt at have i tankerne, når man indgår i et partnerskab? Et partnerskab er et struktureret og formaliseret samarbejde, hvor man samarbejder om noget fælles og har fælles målsætninger. Derfor er det vigtigt at afstemme forventninger og rollefordeling på forhånd og lave en kontraktliggørelse af partnerskabet. De personlige relationer er med til at få partnerskaber til at lykkes. Det er igennem den personlige kontakt, at tilliden opstår. Det er vigtigt, at parterne går ind på lige betingelser og er sammen om at formulere partnerskaber, og at man forpligter sig. Det kræver ofte en vis størrelse og professionalisme fra de frivillige organisationers side for at kunne matche kommunerne. Derfor ser man næsten kun partnerskaber imellem det offentlige og større mere professionelle organisationer. Hvorfor ser man ikke flere partnerskaber? Det kan godt være en lang proces at stable et godt partnerskab på benene. Det er ofte ret ressource- og tidskrævende. Et partnerskab kan være en rigtig god konstruktion i visse situationer, men det er langt fra alle frivillige organisationer, der kan bære det. På den anden side er det heller ikke alle kommuner, der er gearet til at indgår i partnerskaber. En anden barriere kan være mangel på tillid. Når det handler om det sociale område har det offentlige et myndighedsansvar. Derfor kan der være en skepsis fra kommunens side, omkring hvor meget ansvar man tør overlade til frivillige organisationer. Kilde: Interview med Mette Hjære, Center for frivilligt socialt arbejde. 5

6 Kommunerne som offentligt omdrejningspunkt Roller og ansvar har stået i centrum for debatten om samarbejdet mellem den offentlige sektor og de frivillige organisationer de sidste 40 år. Ansvarsfordelingen er delvist formaliseret i lovgivning, og de sociale forvaltninger har et myndighedsansvar at leve op til. Når de sociale problemer bliver tungere, bliver kommunens ansvar ofte større, og regler og forpligtelser bliver mere stringente. En af barriererne for partnerskaber kan være kommunens behov for at kunne kontrollere, om indsatsen lever op til alle forpligtelser. På baggrund af interviews og indlæg fra en række task force-medlemmer og en gennemgang af den seneste litteratur om partnerskaber, kan der peges på tre områder, hvor kommunerne skal være særligt opmærksomme, hvis de vil skabe en frugtbar kultur for samarbejde om social forebyggelse. Strategisk prioritering: Partnerskaber skal prioriteres, hvis de skal vokse. Det vigtige er at finde den form der passer optimalt til ens organisation (se Frivilligrådet: Kommunen skal træffe strategiske valg). Risikovillighed: Partnerskaber kræver ikke kun ressourcer, men også en vis portion mod. Mange frivillige organisationer kan bidrage med mere end de gør i dag, men succesfulde partnerskaber kræver deling af ansvar (se Kommunerne skal tænke nye veje). Tæt dialog: Partnerskabers succes grundlægges på gode relationer. Derfor er den tætte dialog essentiel. (se Mødrehjælpen: På vej mod partnerskab?). Frivilligrådet: Kommunen skal træffe strategiske valg Kommunerne bør udvise risikovillighed og give slip på kontrollen for at få frisat positive synergier. Ifølge Frivilligrådet bør kommunerne definere strategiske mål for udviklingen: Ønsker man stor mangfoldighed i tilbud og metoder? Ønsker man, at især mindre lokalt forankrede initiativer skal blomstre (jf. udviklingen i landdistrikterne og behovet for at skabe en ny bæredygtighed)? Ønsker man at styrke empowerment som metode? Ønsker man social innovation i nye organisations- og samarbejdsformer? Eller ønsker man at opnå størst mulig return on investment ud fra et perspektiv om at få løst en række opgaver bedst og billigst? Hvis det sidste er i fokus, vil man sandsynligvis vælge en tilgang som i Storbritannien, hvor en af de drivende udviklinger har været commissioning altså udlicitering. Her har de største organisationer oplevet langt den største vækst, herunder i offentlige tilskud og finansiering, inden for de seneste år. 6

7 En anden vej kunne være en bredere civilsamfundsstrategi, der bruger mere af spektret af opfindsomhed og foretagsomhed i den frivillige verden, og hvor også den offentlige samarbejdspart vil forpligte sig og dele kompetencer og ressourcer. 4 Interview: Kommunerne skal tænke nye veje Helle Strandmark er chefkonsulent Social og Sundhed i Roskilde Kommune. En vilje og en vej Hvad skal der til for at styrke partnerskaberne mellem kommunerne og de frivillige organisationer? Der findes i dag forskellige samarbejder mellem kommunerne og frivillige organisationer, og der er nok et fælles ønske om, at de frivillige organisationer skal løfte nogle flere opgaver. Den store udfordring ligger i, hvordan det helt præcis skal se ud i praksis. Der er behov for nogle tydelige og klare rammer for et samarbejde. Vi skal være bedre til at have en dialog med de frivillige organisationer, så vi indgår i et lige partnerskab. Vi kan i kommunerne godt have en tendens til at lade myndighedsopgaven være en barriere for partnerskaber, og tage alt ansvaret på egne skuldre. Hvis vi skal have det optimale ud af partnerskaber i fremtiden, bliver vi nødt til at definere de opgaver og det ansvar der kan ligge udenfor kommunen. Det kræver stærke samarbejdspartnere. Kommunerne skal kunne stole på at de frivillige organisationer, kan løfte nogle mere krævende opgaver. Hvis vi skal give noget af ansvaret fra os, skal vi have tillid til at opgaverne bliver løst, med høj kvalitet. Vi har behov for at indgår partnerskaber med professionelle velorganiserede organisationer, som vi er sikre på, kan leve op til de krav, vi er underlagt. De frivillige skal løfte mere Hvor meget skal de frivillige organisationer påtage sig i fremtiden? Det er et klart ønske i mange kommuner om at de frivillige skal spille en meget større rolle. Lige nu er de frivillige organisationer ofte et supplement til den sociale indsats, hvor de går ind og laver fremragende aktiviteter på bl.a. fritids-, sundheds- og socialområdet, hvilket gør en stor forskel. Men der er et potentiale i, at de frivillige organisationer i fremtiden indgår i løsningen af nogle af de forebyggende opgaver i.f.t. de socialt udsatte grupper. Hvis det skal blive en realitet, er der behov for en øget dialog omkring om, hvad vi kan, og hvad de kan? Der er ikke tale om, at de frivillige skal overtage kerneydelserne, men de skal ind, hvor de meningsfuldt kan supplere. Der er forskel på partnerskaber og det løse samarbejde. For at sikre den strategiske og vedvarende indsats i fremtiden, skal der flere partnerskaber til, hvor man aftaler fælles mål og midler og forpligter hinanden mere. Især i den meget tidlige indsats skal kommunerne være bedre til at tænke de frivillige organisationer ind i ligningen. Når de sociale problemer bliver tungere, bliver kommunens ansvar også større. Derfor er der meget friere rammer for partnerskaberne, når det handler om den tidlige indsats. Kilde: Interview med Helle Strandmark. På vej mod partnerskab? - Mødrehjælpen om samarbejdet med kommunerne Størstedelen af deltagerne i projekt I gang har en eller flere sager kørende i kommunen oftest i forskellige afdelinger og forvaltninger og med forskellige sagsbehandlere. Derfor er det faglige samarbejde mellem kommunen og Mødrehjælpen vigtigt, og det er afgørende for projektets mulighed for at arbejde med den enkelte deltager, at indsatsen bliver koordineret med kommunen. Mødrehjælpen har en vigtig rolle ift. at oversætte og forklare myndighedsbeslutninger for klienterne, så de bedre forstår meningen og konsekvenserne af beslutningerne, og derved får mere tillid til og kan samarbejde mere konstruktivt med kommunen. 4 Kilde: Notat fra Frivilligrådet til Fremtidens velfærdsalliancer. Se hele notatet på 7

8 Projektet koordinerer typisk med: Socialcentret primært børne- familieafdelingen i forbindelse med underretninger, 50-undersøgelser m.m. Jobcentret Ungdoms- og Uddannelsesvejledningen Diverse behandlingstilbud Fra afstand til forståelse i samspillet Samspillet mellem Mødrehjælpen og kommunerne har været præget af voksende forståelse for de forskellige rammer og dermed muligheder og begrænsninger - der gør sig gældende for kommunens hhv. Mødrehjælpens indsats. Det har givet en tydeligere rollefordeling og en bedre udnyttelse af parternes kompetencer og ressourcer. Der er en stigende bevidsthed om, at samarbejdet er nødvendigt for at hjælpe klienterne godt nok, fordi parterne netop har forskellige muligheder for at hjælpe og dermed tilsammen har et stærkere udgangspunkt. Mødrehjælpen har oplevet en øget anerkendelse af organisationens professionalisme, kompetencer og ressourcer, og en øget vilje til samarbejde. Denne anerkendelse skal ses i lyset af en tidligere mere skeptisk forestilling i kommunerne om Mødrehjælpens arbejde. Det betød, at man ikke i samme omfang var villig til fx at henvise klienter og samarbejde mere konkret om klienterne. Mødrehjælpen har fået større forståelse for de muligheder og begrænsninger, der er forbundet med de lovgivningsmæssige, strukturelle og økonomiske rammer for kommunens indsats. Hvor Mødrehjælpens medarbejdere tidligere typisk havde en forestilling om de kommunale medarbejderes manglende kendskab til klienternes problemer og manglende vilje til at hjælpe dem godt nok så har en større forståelse ført til en erkendelse af de muligheder, der ligger i en tæt og konstruktiv koordinering af indsatsen. Fra forståelse til forankring Det styrkede samspil mellem kommunerne og Mødrehjælpen er først og fremmest en kæmpe gevinst for de sårbare børnefamilier, som bliver hjulpet bedre. Samtidig viser det potentialet i at skabe endnu bedre rammer for et styrket samspil, hvor forståelse bruges som platform for yderligere systematisering og formalisering til partnerskaber, som udnytter ressourcer og evner bedre, og som skaber bedre fundament for en forebyggende, helhedsorienteret og forankret indsats sårbare børnefamilier. 5 5 Kilde: Notat fra Mødrehjælpen til Fremtidens velfærdsalliancer. Se hele notatet på 8

9 Virksomhederne: CSR og samarbejde på tværs Hvilken rolle og hvilket ansvar kan danske virksomheder påtage sig ift. social forebyggelse? 2 plus 2 skal give mere end 4 Peter Neergaard er professor på CBS og er tilknyttet Centre for Corporate Social Responsibility. Han er bl.a. forfatter til rapporten Partnerskaber imellem virksomheder og frivillige organisationer. Hvad er vigtigt at tænke på, når man indgår i partnerskaber? Noget af det vigtigste er at tænke i, hvad der giver merværdi i partnerskabet. De værdifulde partnerskaber er dem, hvor 2 plus 2 giver mere end 4. De partnerskaber, der har mest potentiale, er de strategiske partnerskaber, hvor frivillige organisationer og virksomheder går sammen og skaber merværdi for begge parter. De frivillige organisationer har ofte et unikt kendskab til den målgruppe, de beskæftiger sig med, og ved derfor, hvilke behov den har. Det er noget, virksomhederne kan være bedre til at udnytte ift. at produktudvikle og tænke i nye leverancer. Et eksempel er et samarbejde mellem Ældre Sagen og mobilselskabet Call me, som tilbyder mobiltelefoner og -abonnementer særligt rettet mod ældres behov. Call me fik adgang til et specielt kundesegment og kunne levere en ekspertise, som Ældre Sagen manglede. I mange virksomheder tænker man ikke i udvikling, når man tænker i CSR. Det er to helt forskellige afdelinger. Hvorfor ser man ikke flere partnerskaber? Først og fremmest fordi de gode partnerskaber ofte er ret ressourcekrævende. Når der skal tænkes strategisk, kræver det ressourcer fra begge parter. Derfor er det ekstra vigtigt, at der kommer en merværdi ud af det. Det mest integrerede form for samarbejde, kræver en høj grad af interaktion mellem parterne og eventuelt ændringer i organisationernes strukturer og processer. Kilde: Interview med Peter Neergaard, Centre for Corporate Social Responsibility, CBS. Der er en række eksempler på, at virksomheder bidrager aktivt til social inklusion. Virksomhederne bidrager direkte gennem ansættelse eller fastholdelse af medarbejdere, som er i risikozonen for at blive socialt udsatte 6, eller indirekte gennem partnerskaber eller andre former for støtte til organisationer eller projekter 7 for eksempel via corporate volunteering. 8 Der er tale om to væsensforskellige roller. Indsatsen for at være en rummelig arbejdsplads gælder hver dag. Kolleger og ledelse skal være indstillede på at gøre noget særligt for at fastholde medarbejdere, som har fysiske og/eller psykiske problemer. SFI identificerede i en stigende interesse blandt både ledere og medarbejdere for en indsats for inklusion af udsatte på arbejdspladsen. 10 Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere præsenterede samme år en række anbefalinger. Virksomhedsledere blev blandt andet opfordret til at: Gå i front og give plads til ildsjæle blandt medarbejderne. Kulturbærere i organisationen er essentielle, eksempelvis når der skal flyttes grænser for virksomhedens rummelighed. Udvise risikovillighed med hensyn til at lukke udsatte ind på arbejdspladsen. 6 SFI kalder det Virksomhedernes sociale engagement, se eksempelvis SFI/Helle Kløft Schademann et al. (2009): Virksomhedernes sociale engagement Årbog Ofte omtalt under det bredere begreb Virksomhedernes sociale ansvar eller Corporate Social Responsibility (CSR). 8 Når virksomheder lader ansatte arbejde frivilligt i arbejdstiden. Se bl.a. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde/Michael Wulff (2006): Frivilligt arbejde for ansatte. 9 SFI s analyse er altså foretaget inden finanskrisen for alvor rammer Danmark. 10 SFI (2007): Baggrundspapir til debatoplægget: Fra udsat til ansat. 9

10 Være opsøgende ift. muligheder i belastede boligområder. Virksomheden kan kontakte en boligforening og bidrage med ekspertise i beskæftigelsesrettede projekter eller kvarterløft. Corporate volunteering giver mulighed for langt større fleksibilitet i engagementet end inklusion på arbejdspladsen. Interesserede medarbejdere kan deltage, andre kan lade være. Medarbejdere kan engagere sig løbende, nogle timer om ugen eller måneden, eller en dag hvert halve år. Dansk Flygtningehjælp henter nye kompetencer i erhvervslivet Virksomheder henvender sig i stigende omfang til frivillige organisationer med et ønske om at bidrage. 11 DFH oplever interesse for frivilligt arbejde fra virksomhedernes ansatte som en måde at gøre noget for den gode sag, hvor medarbejderne kan anvende og udvikle deres kompetencer. Virksomhederne samarbejder med Dansk Flygtningehjælp for at gøre en forskel som en del af deres sociale ansvar. 12 Større virksomheder kontakter i stigende grad DFH direkte vedrørende arrangementsdage og events. Virksomhederne kan bruge deres samarbejde med frivillige foreninger på en måde, så deres medarbejdere kan udvikle deres kompetencer. En jurist, bogholder/revisor, kommunikationsekspert eller leder kan anvende sine kompetencer på det frivillige område, som i nedenstående eksempel: En virksomhed henvendte sig til DFH og spurgte, hvad de kunne gøre for os på én enkelt dag. Der blev taget udgangspunkt i et mentorprojekt i DFH, der havde store vanskeligheder med at sikre driftsmidler. Konsulenterne fra virksomheden holdt en workshop for de ansatte i mentorprogrammet. Formålet med workshoppen var at udvikle mentorprogrammet til at være mere attraktivt overfor virksomheder som potentielle sponsorer af programmet for at sikre den videre finansiering. Virksomhedernes samarbejde med frivillige organisationer kan være med til at styrke sammenholdet på tværs af medarbejdere. Det kan styrke medarbejderloyaliteten, og undersøgelser fra Storbritannien 13 viser, at medarbejderne bliver mere produktive ikke mindst fordi de lærer deres kolleger bedre at kende. Samarbejdet beskrives ofte på hjemmesider m.m. for at profilere virksomheden overfor kunder, samarbejdspartnere samt potentielle nye medarbejdere, og indadtil overfor nuværende medarbejdere. Entreprenørfirmaet NCC henvendte sig til DFH for at lave en uge, hvor børn fra en lektiecafe i DFH, børn fra asylcentre i Røde Kors og medarbejdernes egne børn gennem en hel uge kunne se, hvordan man bygger boliger. Børnene gav udtryk for, at de havde nogle fantastiske dage. NCC begrundede deres initiativ med, at det var en del af deres sociale ansvar at gøre noget for udsatte børn, samtidig med at de så det som en langsigtet rekrutteringsstrategi med børnene som potentielle fremtidige NCC-medarbejdere. Men der er også barrierer for og udfordringer i samarbejdet mellem en frivillig organisation og erhvervslivet. 11 Kilde: Notat fra Frivilligrådet til Fremtidens velfærdsalliancer. Se hele notatet på 12 Kilde: Notat fra Dansk Flygtningehjælp til Fremtidens velfærdsalliancer. Se hele notatet på 13 Se Brewis (2004): Beyond banking: Lessons from an impact evaluation of employee volunteering at Barclays Bank, Voluntary Action, Vol. 6:3, Institute for Volunteering Research, London. 10

11 One shot deal? Når DFH får en henvendelse fra en virksomhed, er det oftest med et ønske om at deltage i en arrangementsdag. Virksomhederne er ikke interesserede i frivillige aktiviteter i løbet året. Det kræver stor planlægning samt megen tid at organisere dage for virksomheders medarbejdere. Et kosmetikfirma henvendte sig til DFH for at lave en arrangementsdag for en frivillig lektiehjælp. Tolv medarbejdere deltog på dagen, hvor der blev spillet spil og lavet konkurrencer. Børnene gav udtryk for, at de havde en god dag. Efterfølgende beskrev de frivillige optakten til dagen som rodet, fordi virksomheden ikke tog højde for, at børnene ikke er i en lektiehjælp en hel dag, og det virkede, som om frivilliggruppen skulle tilpasse sig virksomhedens ønsker. En medarbejder fra virksomheden gav efterfølgende udtryk for, at DFH burde overveje, hvordan man samarbejder med virksomheder. Det er DFHs erfaring, at nogle virksomheder henvender sig om samarbejde, uden at have overvejet, om de reelt ønsker det. Det vil være en stor hjælp for organisationerne, hvis virksomhederne har gjort sig klart, hvorfor og hvordan de ønsker samarbejdet, og har afklaret, hvilke typer opgaver de vil deltage i m.v. Det kan være udfordring for DFH at leve op til virksomhedernes forventninger om direkte kontakt til målgruppen. DFH arbejder med sårbare grupper, og har ansvar for, at disse mennesker ikke bliver brugt i et forsøg på at tilfredsstille andres ønsker om eksempelvis et spændende event. Derfor vil virksomhedens medarbejdere deltage som eksterne, der fx arrangerer en udflugt, hvor der ikke skabes forventninger om nære relationer mellem medarbejdere og målgruppen. 14 Virksomhederne kan, jf. ovenfor, have svært ved at sætte sig ind i kommuners og organisationers roller og rammer og daglige virkelighed. Her kan sociale iværksættere måske være en del af løsningen. Se boks. Den socialøkonomiske virksomhed - i krydsfeltet mellem sektorerne En socialøkonomisk virksomhed arbejder for et socialt, sundheds- eller miljømæssigt formål. Virksomheden sælger en ydelse eller et produkt, men en form for offentlig finansiering kan også være en del af grundlaget. Virksomheden er organisatorisk uafhængig af den offentlige sektor, og det overskud, den genererer, geninvesteres i virksomheden og/eller formålet. Socialøkonomiske virksomheder ligger i krydsfeltet mellem de forskellige sektorer og kombinerer i deres forretningsmodel elementer fra erhvervslivet, civilsamfundet og offentlige indsatser. Man er en virksomhed på linje med andre virksomheder, der sælger produkter eller ydelser. Dermed konkurrerer man på markedsvilkår. Man løser ofte opgaver i relation til den offentlige opgavevaretagelse. Afsættet tages ofte i civilsamfund og det frivillige foreningsliv med dem deler man et stærkt værdigrundlag og en solid forankring i et formål. Initiativet ses også blandt tidligere medarbejdere i den offentlige sektor, der fx ønsker at anvende nye metoder eller tilgange til arbejdet. Man har en unik position til at arbejde med afsæt i partnerskaber på tværs af sektorer, da det, at pengene ikke er målet men midlet, skaber en neutral platform for samarbejdet. Kilde: Center for Socialøkonomi, Trine Schaldemose. 14 Kilde: Notat fra Dansk Flygtningehjælp til Fremtidens velfærdsalliancer. Se hele notatet på 11

12 Den sociale eksklusions økonomi - Rammer for social forebyggelse Ingvar Nilsson er nationaløkonom og medforfatter til rapporten Det är bättre att stämma i bäcken än i ån, der introducerer en metode til at lave cost/benefit-analyser af den tidlige sociale indsats. Han har de sidste 30 år beskæftiget sig med udsatte grupper og de økonomiske konsekvenser af social eksklusion det han kalder utanförskabets ekonomi. Defensiv social indsats præger Sverige Hvad er Sverige største udfordring på det sociale område? Det er ikke ressourcer, der mangler. Den største udfordring er at få alle aktører til at prioritere den tidlige indsats. Vi arbejder i mit firma med den udfordring på tre forskellige niveauer. Med holdningsbearbejdelse, ved at tilbyde værktøjer og ved at fremvise resultater. For os er spørgsmålet, om man har en offensiv eller en defensiv strategi. I Sverige bliver der lige nu klart arbejdet defensivt.tendensen er behandling frem for forebyggelse. Vi ønsker at præge holdningen til tidlig indsats hos politikere og embedsmænd, så den forebyggende indsats ses som en investering frem for en udgift. Så vi arbejder hele tiden med at udvikle vores værktøj til at regne på det økonomiske udbytte af en given indsats 15. Endelig bruger vi vores værktøjer i praksis vi har hjulpet ca. 40 kommuner med at regne på de konkrete økonomiske resultater af deres indsatser. Kædebrevsøkonomi forhindrer sociale investeringer Hvilke strukturelle udfordringer ser du i Sverige? En af de helt store udfordringer er silotænkning. De forskellige offentlige instanser, forvaltninger i kommunerne, retsvæsenet, landstinget og arbejdsformidlingen, er ofte meget specialiserede og ensrettet fokuseret inden for deres felt. Det virker godt for mange borgere, men ser vi på de udsatte grupper, er de ofte udfordret på mange forskellige områder på én gang. Og så er det brug for en helhedsorienteret indsats. En anden uheldig konsekvens af silotænkningen er en manglende vilje til at lave sociale investeringer. Det skyldes, at det ofte ikke er dem, der investerer, som får afkastet. Jeg kalder det kædebrevsøkonomi. Den forebyggende indsats, der koster skolerne, kommer bl.a. socialforvaltningen og kriminalforsorgen til gode. I princippet skulle rektor på en given skole kunne ringe til socialdirektøren og bede ham om at investere i de udsatte elever på skolen, med argumentet om, at det er en investering, der kommer mange gange igen for socialforvaltningen. Det er den fremtid, vi gerne vil arbejde hen imod. Der har været enkelte eksempler i Sverige, hvor pensionsselskaber gav økonomisk støtte til afdelinger på hospitaler, der tog sig af den forebyggende indsats ift. rygproblemer. Men det er langt fra en tankegang, der præger det sociale område. 15 Se også Nilsson & Wadeskog (2010) Handbok - till en förenklad socioekonomisk analysmodell. 12

13 Mens vi venter på politikerne Hvad skal der til for at fremme den helhedsorienterede indsats? Der er behov for at sætte individet i fokus og tænke netværksbaseret. For at det bliver muligt, er det nødvendigt at have et planlægnings-, opfølgnings- og rapporteringssystem, som formår at komme udover sektorinteresserne og udover den korte tidshorisont. Men mens vi venter på, at politikerne får gennemført den type reformer, må vi arbejde med social forebyggelse inden for de rammer, som er. Det betyder bl.a., at kommunerne skal benytte sig af redskaber som cost/benefit-analyser af deres indsats. Der er også behov for en mentalitetsændring ift., hvordan social eksklusion bekæmpes. Vi har i Sverige længe haft en overdrevet tro på, at staten skal hjælpe folk. Med den tilgang har vi gjort mange borgere professionelt hjælpeløse. Nu er der ved at komme fokus på civilsamfundets og den private sektors roller og ansvar. Et godt eksempel på en organisation, som gør en indsats på den lange bane, og som forstår at engagere lokalsamfundet, er Fryshuset i Stockholm, hvor udsatte unge får en chance til. 16 Til inspiration før andet arbejdsmøde i Fremtidens velfærdsalliancer: Hvad skal andre vide om din organisation, hvis de er interesserede i at samarbejde med jer? Kan du beskrive de ressourcer, din organisation har? Kan I beskrive den(de) rolle(r), din organisation kan spille? Kan du beskrive nogle roller, I ikke kan udfylde? Har du stikord, der kan beskrive de rammer, I arbejder under? 16 Kilder: Interview med Ingvar Nilsson. Se også; Nilsson & Wadeskog (2010) Handbok - till en förenklad socioekonomisk analysmodell, samt 13

Guide til fremtidens. Guide til fremtidens velfærdsalliancer. Tredje sektor. Privat sektor. Modspiller Medspiller. Spørge-Jørgen. Fortaler.

Guide til fremtidens. Guide til fremtidens velfærdsalliancer. Tredje sektor. Privat sektor. Modspiller Medspiller. Spørge-Jørgen. Fortaler. Guide til fremtidens Guide til fremtidens velfærdsalliancer gode råd til samarbejde om social forebyggelse Modspiller Medspiller Tredje sektor Fortaler Spørge-Jørgen Udfører Udviklingsafdeling Leverandør

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Frivillige sociale organisationers rolle i fremtidens velfærdssamfund - en udgangsbøn

Frivillige sociale organisationers rolle i fremtidens velfærdssamfund - en udgangsbøn Frivillige sociale organisationers rolle i fremtidens velfærdssamfund - en udgangsbøn RÅDET for FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE Frivillige sociale organisationers rolle i fremtidens velfærdssamfund - en udgangsbøn

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING MENTORER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER. Sådan tilrettelægges den virkningsfulde indsats

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING MENTORER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER. Sådan tilrettelægges den virkningsfulde indsats CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING MENTORER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER Sådan tilrettelægges den virkningsfulde indsats Mentorer i udsatte boligområder - Sådan tilrettelægges den virkningsfulde indsats Nana

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere

et magasin om samskabelse inspiration til velfærdsmagere

et magasin om samskabelse inspiration til velfærdsmagere et magasin om samskabelse inspiration til velfærdsmagere Indhold ET MAGASIN OM SAMSKABELSE - INSPIRATION TIL VELFÆRDSMAGERE Tekst af: Babette Bresser, Sofie Amalie Andersen, Sanne Kok, Nikolaj Beuschel,

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Frivilligt arbejde for ansatte

Frivilligt arbejde for ansatte RÅDET for FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE Juni 2006 Michael Wulff Frivilligt arbejde for ansatte Samarbejde med private virksomheder Øvrige rapporter i samme serie Den britiske frivilligsektor - Et overblik

Læs mere

Socialøkonomi og folkeoplysning

Socialøkonomi og folkeoplysning Socialøkonomi og folkeoplysning Kan et socialøkonomisk perspektiv udfordre, styrke og udvikle folkeoplysningen? Indhold: Introduktion 2 Hvordan hænger folkeoplysning og socialøkonomi sammen? 3 Flere ben

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

RAPPORT OM HØRING BLANDT FORENINGER OG ORGANISATIONER

RAPPORT OM HØRING BLANDT FORENINGER OG ORGANISATIONER RAPPORT OM HØRING BLANDT FORENINGER OG ORGANISATIONER INDLEDNING OG BAGGRUND I 2001 blev det oprindelige Charter for samspil mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige udarbejdet

Læs mere

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 1 kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 2 3 Indhold: Forord 5 Forord Introduktion 6 VEJLEDNING

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Frivilligt baserede mentorprogrammer

Frivilligt baserede mentorprogrammer Frivilligt baserede mentorprogrammer 1 Resume og konklusioner...3 1.1 Projektets formål... 3 1.2 Projektets hovedkonklusioner... 3 2 Mentorkorpset...5 2.1 Formålet med projektet... 5 2.2 Målgrupperne...

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

Borgerens inddragelse Afdækning af det frivilliges Potentiale

Borgerens inddragelse Afdækning af det frivilliges Potentiale s Borgerens inddragelse Afdækning af det frivilliges Potentiale Cevea rapport - Oktober 2009 Udgivet i samarbejde med Frivilligt Forum og Danmarks Idræts-Forbund centrum-venstre akademiet Borgerens inddragelse

Læs mere

CSR PÅ VESTERBRO & I KGS. ENGHAVE

CSR PÅ VESTERBRO & I KGS. ENGHAVE CSR PÅ VESTERBRO & I KGS. ENGHAVE - En undersøgelse af samarbejde mellem lokale virksomheder og foreninger Udarbejdet af Frivilligcenter Vesterbro/ Kgs. Enghave 2010 Frivilligcenter Vesterbro/Kgs.Enghave,

Læs mere

Social innovation ved nybyggeri og renovering. Analyserapport

Social innovation ved nybyggeri og renovering. Analyserapport Social innovation ved nybyggeri og renovering Analyserapport Oktober 2013 Indhold Baggrund 3 Projektets metode 5 Konceptet 7 Trin 1: Afklaring af byggeriets beboersammensætning, sociale formål og karakteristika

Læs mere