Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætterprogram for Vækstiværksættere. 1. januar december 2009 Journalnummer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætterprogram for Vækstiværksættere. 1. januar 2008 31. december 2009 Journalnummer: 1-33-76-125-07"

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætterprogram for Vækstiværksættere 1. januar december 2009 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontaktperson Bent B. Mikkelsen Operatør: Væksthus Midtjylland Åbogade Århus N Dir. Erik Krarup CVR. Nr Bank: Jyske Bank, Århus C. Resumè Vækstforum har i erhvervsudviklingsstrategien sat som mål, at den regionale etablerings- og overlevelsesrate samt andel af vækstiværksættere skal øges inden I partnerskabsaftalen med regeringen er det aftalt, at andelen af vækstiværksættere skal øges fra de nuværende 4 % (125 vækstiværksættere) til 8 % (250 vækstiværksættere) i For at nå dette ambitiøse mål igangsættes iværksætterprogrammet STARTmidt med et betydeligt bidrag af tilbud og ydelser til det samlede erhvervsservicesystem i regionen. STARTmidt er målrettet de iværksættere, som på grund af ambitioner og problemstillinger har behov for viden og rådgivning ud over det lokale basistilbud. For at fremme en sammenhængende og gennemskuelig erhvervsservice i regionen, understøtter STARTmidt desuden det samlede system med kompetenceudvikling, markedsføring, effektmåling mv. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1 marts 2009 Kort redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Dette afsnit skal indeholde en kort beskrivelse vedrørende status for projektet, herunder konklusion for status på mål og resultatkrav på opgørelsestidspunktet. Hvis der er afvigelser fra det kontraktbestemte eller det, der kan forventes gennemført på opfølgningstidspunktet - skal operatøren redegøre for disse afvigelser. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Vækstiværksættere skal tilbydes Startpakker og Vækstpakker

3 Resultatkrav 1.1 Der gennemføres 200 Startpakker, 200 forlængelser og 400 Vækstpakker for potentielle vækstiværksættere. I henhold til projektbeskrivelsen foretager Væksthuset en vurdering af den enkelte iværksætters potentiale for at blive vækstiværksætter. Opgørelse af antal sager og antal etablerede forløb. Kvartalsvis opgørelse med mulighed for opfølgningsdrøftelse i projektgruppen. Som angivet i opfølgning pr. 1. september 2008 er de 200 Startpakker og 200 Forlængelser erstattet af 200 Startpakker med 85 % tilskud. Pr. 1/ er bevilget 81 Startpakker, og der er igangsat vejledning og sagsbehandling af yderligere ca. 35 Startpakker. I perioden 1/ / er der således bevilget i alt 59 Startpakker til vækstiværksættere i forberedelses- og etableringsfasen. Det er projektledelsens vurdering, at det opstillede måltal på 200 Startpakker i projektperioden vil kunne nås i tilfælde af, at der godkendes en forlængelse af programperioden med ½ år indtil 30. juni 2009 (jf.nedenfor). Pr. 1/ er bevilget 52 Vækstpakker og der er igangsat vejledning og sagsbehandling af yderligere ca. 25 Vækstpakker. I perioden 1/ / er der således bevilget i alt 38 Vækstpakker til Vækstvirksomheder i den indledende driftsfase i de første 3 år. Som nævnt i forrige opfølgning er der fortsat fra flere unge virksomheder, som ansøger om tilskud fra en Vækstpakke udtrykt behov for udvidelse af tilskudsrammen på 50 % fra kr. til kr., så der i tilfælde af 2 rådgivere (typisk 1 på strategisk plan og 1 på opperationelt plan) kan udføres samlet ekstern rådgivning for kr. For at konsulenterne fra de Lokale ErhvervsServicecentre (LES) og Væksthus Midtjylland (VHM) kan nå ud til en større Side 3 andel af målgrupper af unge virksomheder med vækstpoten-

4 Resultatkrav 1.2 Væksthuset dækker den afholdte udgift i den lokale erhvervsservice for medgået tid til screening af potentielle vækstiværksættere og til involvering af Væksthuset. Honoraret kan udgøre op til 2500 kr. pr. screening. Opgørelse af antal screeninger, hvortil der er dækket afholdte udgifter. Væksthuset fastsætter krav til lokal erhvervsservice om anvendelse af metoder og redskaber til screeningen. Kvartalsvis opgørelse med mulighed for opfølgningsdrøftelse i projektgruppen. I perioden 1/ / har der været foretaget ca. 120 screeninger og henvisninger af potentielle vækstiværksættere fra henholdsvis de Lokale ErhvervsService (LES) 90 og 30 fra Væksthuset (Århus kommune). I alt er der afregnet for 88 henvisninger (honorar max kr.) fra LES og dermed 60 i rapporteringsperioden. Måltallet for henvisninger fra LES af Startpakker er opfyldt, men ikke antallet af vækstpakker jf. ovenfor. Side 4

5 Resultatkrav 1.3 For inden iværksættelse af de enkelte rådgivningsforløb (Startpakker, forlængelser og Vækstpakker) sikrer Væksthuset, at der udarbejdes en udviklingsplan med angivelse af formål for rådgivningen og en rådgivningsaftale mellem iværksætteren og den pågældende rådgiver. Efter gennemførelse af det enkelte rådgivningsforløb sikrer Væksthuset, at der beskrives en afsluttende status for forløbet. Opgørelse af antal udviklingsplaner, rådgivningsaftaler og afslutningsstatus. Opgørelse af rådgivningernes art efter nærmere aftale med Region Midtjylland. Kvartalsvis opgørelse med mulighed for opfølgningsdrøftelse i projektgruppen. Proceduren med at Væksthuskonsulenten udfylder et skema med Forretningspotentiale og Udviklingsplan er fortsat i forbindelse med hver enkelt ansøgning om tilskud fra henholdsvis Startpakke og Vækstpakke. I forhold til de eksterne konsulenter indgår vækstiværksætteren eller den nyetablerede virksomhed en standard rådgivningskontrakt som beskriver målene med og indholdet i den støttede rådgivning. Endelig sender konsulenten en kort konklusionsrapport bl.a. med beskrivelse af rådgivningsforløbet og de opnåede resultater i forhold til de opstillede vækstmål. De dominerende rådgivningsopgaver med tilskud fra Startpakker er: - Nyhedsundersøgelse og rådgivning i forbindelse med udvikling af nyt produkt/design samt beskyttelsen heraf - Markeds-/kundevurderinger og markedsanalyser samt søgning efter importører, handelsagenter og forhandlere. - Støtte til udarbejdelse af markedsføringsstrategi samt salgsog markedsføringsplan. - Sparring på strategisk niveau overfor vækstiværksætter ved valg af virksomhedsform, placering i forhold til konkurrenter og kunder, samarbejdsrelationer, outsourcing osv. - Hjælp ved søgning af ansvarlig og låne-/driftskapital herunder kvalificering af forretningsplan til præsentation for potentiel privat investor og pengeinstitut. Side 5 I relation til Vækstpakker er rådgivningsopgaverne bl.a.: - Sparring i forbindelse med be-

6 Resultatkrav 1.4 Væksthuset gennemfører måling af den enkelte iværksætters tilfredshed med den gennemførte rådgivning og af iværksætternes forventninger til rådgivningens effekt. Resultatkrav 1.5 Væksthuset opretter en liste over mindst 200 private rådgivere, som har højt kvalificerede og specialiserede kompetencer til at rådgive nye og mindre vækstvirksomheder i regionen. Der henvises til standardvilkårenes bestemmelser vedr. udbudsregler. Resultatkrav 1.6 Der udsendes spørgeskema til alle modtagere af Start- og Vækstpakker. Spørgematerialet skal godkendes af Region Midtjylland. Halvårlig opgørelse af målingernes resultat. Listen omfatter som minimum rådgivernes navne og kernekompetencer. Halvårligt udtræk af listen samt Væksthusets vurdering af rådgivernes kernekompetencer sammenholdt med Væksthusets forventning til den fremtidige efterspørgsel af rådgivning Ved afslutningen af hvert rådgivningsforløb med tilskud fra enten en Startpakke eller en Vækstpakke udsendes et evalueringsskema til samtlige vækstiværksættere, hvor rådgiver og leveret rådgivning vurderes af virksomheden. Der er hidtil modtaget 28 skemaer ved afsluttede Startpakker og 20 skemaer ved Vækstpakker. Alle private rådgivere som Væksthuset har benyttet bliver oprettet i CRM-systemet samt koblet sammen med kundevirksomheden. På samme måde kan øvrige private rådgivere efter anmodning blive registreret i CRM-systemet under max. 5 spidskompetenceområder ud af ca. 50 kompetencefelter. Aktuelt har Væksthuset registreret 492 rådgivere fordelt på 5 kompetenceområder: - Internationalisering - Teknologi og innovation - Ledelse - Salg og markedsføring - Økonomi og finansiering Alle rådgiverne kan også ses på Den åbne liste på Pr. 28/ i alt 492 private rådgivere Mål 2 Der skal etableres specialiserede netværk Side 6

7 Resultatkrav 2.1 Væksthuset administrerer tilskud til facilitering af specialiserede netværk, som etablerer kontakt til minimum 250 ambitiøse iværksættere. Resultatkrav 2.2 Deltagerne i specialiserede netværk præsenteres for tilbuddene i STARTmidt. Kort beskrivelse af netværkenes målgruppe og formål. Optælling af antal unikke netværksdelta gere. Samlet opgørelse af antal unikke deltagere sker med udgangen af henholdsvis 2008 og Beskrivelse af aktiviteter, hvor tilbuddene i STARTmidt bliver præsenteret. Der er i perioden 1/ / bevilget støtte til 3 specialiserede netværk med minimum 25 ambitiøse iværksættere/nyetablerede og følgende formål/temaer: - Desuden har der været forhåndskontakter til yderligere 4 etablerede eller planlagte netværk fordelt geografisk i hele Region Midtjylland. Interessen fra etablerede erhvervsnetværk overfor støtteordningen har været som forventet på forhånd og det har helt klart styrket og udviklet disse. Men det har vist sig, at tilskudsmuligheden for specialiserede netværk til fælles møder/arrange-menter også kan udnyttes som fødselshjælper til nye netværk for iværksættere og nye virksomheder som har behov for erfaringsudveksling og kollektiv sparring. Det er projektledelsens klare vurdering, at der er behov for yderligere mindst en fordobling af de afsatte midler til formålet, så vi med STARTmidt programmet, når ud til mindst 500 ambitiøse iværksættere fra den primære målgruppe. Servicetilbudene og støttemulighederne er af konsulenter fra Væksthuset og delvist også fra LES hidtil blevet gennemgået overfor deltagerne i 4 specialiserede netværk. Side 7

8 Mål 3 Behovet for et regionalt mentornetværk skal undersøges Resultatkrav 3.1 Væksthuset nedsætter en arbejdsgruppe med repræsentati- mentorbaserede initiativer. Kortlægning af erfaringer med on af lokal erhvervsservice og Fastlægning af kriterier og form Væksthuset. Gruppen undersøger behovet for et regionalt onalt mentornetværk. for opbygning og drift af et regi- mentornetværk. Kortlægning og indstilling af kriterier og form behandles i projektgruppen Resultatkrav 3.2 På baggrund af kortlægningen Det planlagte pilotprojekt beskrives med formål, indhold og og efter nærmere aftale med Region Midtjylland iværksættes budget. pilotprojekt. Undersøgelsen af behovet for etablering af regionale mentornetværk er fortsat på planlægningsstadiet. Der er afsat interne konsulentressourcer i Væksthuset til formålet i 1. halvår (Se ovenfor) Mål 4 Vækstiværksættere skal tilbydes deltagelse i vækstgrupper Side 8

9 Resultatkrav 4.1 I samarbejde med lokal erhvervsservice visiterer Væksthuset deltagere til 10 vækstgrupper med 90 deltagere. Opgørelse af antal vækstgrupper, deres indholdsmæssige tema og antal deltagere. Der blev i oktober 2008 efter aftale med Erhvervs- og Byggestyrelsen og Region Midtjylland overflyttet i alt kr. til delprojekt Vækstgrupper, hvorved der nu i STARTmidt programperioden kan gennemføres i alt 25 forløb med en deltagerbetaling på kr. Der er hidtil afsluttet 1 Vækstgruppe i Favrskov kommune med 8 deltagere under temaet: Fokus på salg. Væksthuset vil sætte mere fokus på visiteringen til kommende Vækstgrupper, så der bliver færre frafald og gruppen bliver mere homogen, og deltagerne får større udbytte af erfaringsudvekslingen. Det er i 2009 påbegyndt yderligere 2 Vækstgrupper i Herning og Århus med henholdsvis: Eksport af møbler og design og Det strategiske salg I hver Vækstgruppe er der 12 deltagere. Yderligere 8 Vækstgrupper er aktuelt under forberedelse i et samarbejde mellem LES, lokale konsulentfirmaer og Væksthuset. Såfremt der opnås tilladelse til forlængelse af projektperioden på ½ år, vil det nye måltal på 25 Vækstgrupper sikkert kunne nås. Side 9

10 Resultatkrav 4.2 Væksthuset indgår kontrakt med eksterne operatører om gennemførelse af 10 vækstgrupper, hvor deltagerne får tilført en videnpakke og får adgang til sparring og erfaringsudveksling. Mellem de fælles møder gennemføres et individuelt virksomhedsspecifikt forløb. Individuel udviklingsplan for den enkelte iværksætter. I samarbejde med den lokale erhvervsservice følger Væksthuset op overfor den enkelte iværksætter. Der er udarbejdet en standardkontrakt i forhold til eksterne private konsulenter som typisk varetager rollen som oplægsholder og proceskonsulent i en Vækstgruppe. Disse hyrer så typisk andre konsulenter ind som underleverandører til specialistindlæg. En konsulent fra Væksthuset og LES står så for markedsføring, rekruttering, visitering, sparring ved erfamøder samt for vejledning i forhold til deltagernes individuelle udviklingsplaner. Til sidstnævnte er udarbejdet særlige skemaer. Resultatkrav 4.3 Væksthuset gennemfører en efterfølgende måling af iværksætternes tilfredshed med Vækstgruppens gennemførelse og af iværksætternes forventninger til forløbets effekt. Ensartet spørgeskema til alle deltagere uanset operatør. Årlig opgørelse af målingernes resultat. Der er udformet evalueringsskemaer, som samtlige deltagere i Vækstgrupper udfylder ved afslutningen af et forløb. Det vil først være relevant at foretage en måling af opnåede resultater hos deltagerne i Vækstgrupper ved udgangen af Mål 5 Der skal administreres tilskud til lokale iværksætterkurser Side 10

11 Resultatkrav 5.1 Væksthuset administrerer tilskud til lokal erhvervsservice til kontante udgifter til lokale iværksætterkurser. Der er budgetteret med 150 kurser. Hvis antal kurser i 2008 overstiger 75 og efterspørgslen forventes uændret eller stigende, drøfter kontraktens parter en omprioritering eller evt. ansøgning om tillægsbevilling. Kvartalsvis opgørelse over antal kurser, deltagere og indhold. I oktober 2008 blev betingelserne for de Lokale Iværksætterkurser som bekendt drøftet mellem Erhvervs- og Byggestyrelsen, Region Midtjylland og Væksthus Midtjylland. Samtidig blev som nævnt ovenfor overført kr. til delprojekt Vækstgrupper, så bevillingen til Lokale Iværksætterkurser (nu kaldet Vækstkurser) udgør samlet 2,3 mill. kr. (EBST/RM 1,1 mill. egenfinansiering LES ca kr. og deltagerbetaling på kr.) Rammerne for indhold og praktisk gennemførelse af Vækstkurserne blev ved samme lejlighed udvidet og budgetgrænserne forhøjet fra kr. til max kr. pr. forløb. På den baggrund kan der i resten af projektperioden gennemføres mellem 30 og 50 lokale Vækstkurser. De Lokale ErhvervsServicecentre har hidtil været meget forbeholdne overfor at benytte tilskudsmulighederne i dette delprojekt til afholdelse af kurser for primært iværksættere og nyetablerede virksomheder med vækstambitioner. Det skyldes alene EBST s krav til omfattende registreringer af kursusdeltagerne, der som ved andre arbejdsmarkedskurser med støtte fra EU s Socialfond omfatter: - Oplysningsskema ved statsstøtte under gruppefritagelse - Startskema til projektdeltagere - Information om persondataloven og EFS - Holdmødeprotokol for deltagere Side 11 - Ophørsskema til projektdeltager

12 Resultatkrav 5.2 Væksthuset fastlægger de overordnede indholdsmoduler, rammer, form og økonomi i samspil mellem den lokale erhvervsservice. Indholdsbeskrivelse og budget for hvert enkelt kursus. Procedurebeskrivelse, budget og regnskabsskema samt øvrig administrationsgrundlag for Vækstkurser er udarbejdet af Væksthuset og sendt til LES i januar Desuden er det omfattende materiale gennemgået på et statusmøde om STARTmidt programmet for lokale erhvervskonsulenter. Resultatkrav 5.3 Væksthuset sikrer, at den lokale erhvervsservice for hvert enkelt kursus kontant finansierer minimum 50 % af de kontante udgifter. Budget og regnskab for hvert enkelt kursus. Den aftalte obligatoriske fordeling af finansieringen af Vækstkurser er præsenteret for og accepteret af næsten alle Lokale ErhvervsServicecentre i regionen. Mål 6 Der skal gennemføres et pilotprojekt vedr. iværksætteri fra eksisterende virksomheder Resultatkrav 6.1 Væksthuset nedsætter styregruppe og sikrer gennemførelse af pilotprojektet Bo-hos-envirksomhed og er medlem af projektets konsortium. Konceptbeskrivelse er vedlagt. Der afrapporteres for de enkelte faser, henholdsvis testforløb, værktøjs- og konceptudvikling, kompetenceudvikling og formidling. Styregruppen afgiver indstilling til projektgruppen om muligheder for etablering af en egentlig indsats i en kommende handlingsplansperiode for Vækstforum. Specialkonsulenter fra Væksthuset har forgæves forsøgt at foretage 3-4 match af vidensiværksættere og virksomheder i forskellig størrelse, der som udgangspunkt var åben for at deltage i udviklingsarbejder. Ingen af disse forsøg på mathning er imidlertid lykkedes ved rapportperioden og Region Midtjylland og Væksthuset vil i løbet af april 2009 tage stilling til delprojekt: Bo hos en virksomhed s fremtid. Mål 7 Der skal gennemføres kompetenceudvikling for erhvervsservicemedarbejdere Side 12

13 Resultatkrav 7.1 Væksthuset fastlægger i samarbejde med lokal erhvervsservice en handlingsplan for kompetenceudvikling for medarbejdere i lokal og regional erhvervsservice. Kompetenceudviklingen tager udgangspunkt i målet om et sammenhængende og gennemskueligt erhvervsservicesystem, i målgruppens behov og i vejledernes nuværende kompetencer. Handlingsplanen sendes til Region Midtjylland til godkendelse inden den 1. juli En evt. revision af handlingsplanen pr. 1. januar 2009 sendes til godkendelse af Region Midtjylland. Handlingsplan for aktiviteter under Midtjysk ErhvervsAkademi (MEA) i 2009 er udarbejdet sammen med og sendt til Region Midtjylland. I en evaluering af Væksthus Midtjylland foretaget af KommuneKontaktRådet (KKR) udtrykte konsulenterne i de Lokale ErhvervsServicecentre udbredt tilfredshed med indholdet og afviklingen af MEA- kurserne i 2008 for alle aktører i det regionale erhvervsservicesystem. Resultatkrav 7.2 Væksthuset gennemfører kompetenceudviklingsaktiviteter for vejledere i lokal erhvervsservice og Væksthuset. Antal moduler og antal deltagere på de enkelte moduler. Deltagerevalueringer. Halvårlig beskrivelse af gennemførte aktiviteter. Der er i rapporteringsperioden gennemført 3 basiskursusmoduler under MEA for vejledere i erhvervsservicesystemet i Region Midtjylland. I gennemsnit har der været deltagere på hvert arrangement. Desuden blev der i september 2008 gennemført en Kick off konference med faglige indlæg og cases. 120 deltog i arrangementet. Mål 8 Der skal udvikles redskaber og metoder Side 13

14 Resultatkrav 8.1 Væksthuset nedsætter en gruppe med repræsentation af lokal erhvervsservice, Væksthus Midtjylland samt udvalgte forskere og rådgivere. Gruppen kortlægger de bedste og mest anvendte redskaber og vurderer det fremtidige behov for redskaber og metoder. Kvalitativ kortlægning af de bedste og mest anvendte redskaber og metoder og en vurdering af fremtidigt behov. I september 2008 blev afleverede en ekstern konsulent en bestilt og omfattende rapport med overskriften: Analyse af værktøjer og metoder for iværksættere og unge virksomheder. I rapporten blev peget på relevante behov og indsatsområder i det videre arbejde i den nedsatte projektgruppe under Væksthuset. Resultatkrav 8.2 Efter behov entrerer Væksthuset med private konsulenter, forskere og relevante ressourcepersoner om (videre)udvikling af redskaber og metoder. Målsætning og budget for det enkelte udviklingsarbejde. Efterfølgende beskrivelse af de udviklede redskaber og metoder. I efteråret 2008 blev påbegyndt et lokalt forankret projekt med deltagelse af 21 unge vækstvirksomheder i Herning og Ikast- Brande kommuner for test af Vækstsamtaler og besvarelse af spørgsmålet: Hvad tænker vækstvirksomheder på? Desuden er der i februar 2009 bestilt 4 guides med fokus på samarbejdskontrakter og anden erhvervsjura bl.a. også rettet mod internationalt samarbejde og samhandel. Endelig arbejdes der aktuelt i Væksthuset med Metodeudvikling for iværksættervejledere (ENEA) og oplæg til etablering af et regionalt mediatek. Mål 9 Programmets tilbud skal markedsføres Side 14

15 Resultatkrav 9.1 Væksthuset etablerer en markedsføringsgruppe med repræsentanter for lokal erhvervsservice og Væksthus Midtjylland, som i første kvartal 2008 udarbejder en plan for markedsføringen af STARTmidt, herunder i regionalt TV. Markedsføringen skal have fokus på lokale og regionale ydelser og med synliggørelse af det lokale niveau og Væksthuset. Den skal synliggøre den fælles indgang i form af fælles telefonnummer mv. Dele af markedsføringen kan målrettes særlige segmenter af iværksættere. Den samlede markedsføringsplan, herunder konkrete mål for effekten og målingen heraf, sendes senest 1. april til godkendelse af Region Midtjylland. I efteråret 2008 blev gennemført en omfattende markedsføringskampagne for STARTmidt programmet og specielt for tilskudsmulighederne til ekstern konsulentbistand for Startpakker og Vækstpakker. Kampagnen omfattede bl.a. TV-spots, annoncer i uge og dagblade i hele Region Midtjylland, online annoncering med bannere og lysskilte i Karup og Tirstrup Lufthavn. I foråret 2009 er forberedt sammen med Region Midtjylland en tilsvarende større markedsføringsplan med følgende elementer: - Direct mail udsendelse til nye virksomheder med tilbud om konsulentbesøg og Vækstpakker. - PR-arbejde med cases om støttede vækstiværksættere - Kampagneavis der udsendes til banker, revisorer og andre private rådgivere. - Online annoncering og Google Adwords kampagne. - Ny STARTmidt hjemmeside - TV-spots på regionale stationer. - Lysskilte i lufthavne. Side 15

16 Resultatkrav 9.2 Væksthuset entrerer med relevant(e) bureau(er) om planlægning og gennemførelse af markedsføringsaktiviteterne. Resultatkrav 9.3 Programmets navn STARTmidt indgår i al markedsføring af programmet og dets elementer. I grafisk materiale (trykt og elektronisk) anføres midt med typografi svarende til Region Midtjyllands logo. Region Midtjylland godkender alle markedsføringsmaterialer, herunder TV-reklamer. Halvårlige afrapportering om gennemførte markedsføringsaktiviteter og deres effekt. I Væksthuset er i december 2008 udpeget en projektleder som tager sig af det samlede markedsføring. En af projektlederens opgaver er at sørge for at større markedsføringsinitiativer koordineres med og godkendes af Region Midtjylland. Desuden foretages jævnligt en rapportering. Der gøres en ihærdig indsats for at Region Midtjyllands logo er på alt markedsføringsmateriale samt skemaer og andet materiale, der anvendes i administrationen af alle delprojekter under STARTmidt programmet. Der tilstræbes desuden at logoer for Region og EU-fonde optræder samlet og i ens størrelse. Mål 10 Der skal gennemføres effektmåling af det samlede erhvervsservicesystem for iværksættere Resultatkrav 10.1 Væksthuset registrerer eller sikrer registrering af alle modtagere af vejledning i lokal erhvervsservice og i Væksthuset, alle modtagere af rådgivning og alle deltagere i kurser og vækstgrupper. Deltagere registreres med CPR og/eller CVR-numre. LES registrerer alle vejledninger af lokale iværksættere (CVR-nr eller CPR-nr.) og lægger alle basisoplysninger om dem i en særskilt database. Væksthuset registrerer tilsvarende alle iværksættere fra Århus kommune i CRM systemet som SMV eller POT SMV med basisoplysninger og dem og deres planlagte virksomhed. Side 16

17 Resultatkrav 10.2 Væksthuset dækker den afholdte udgift i den lokale erhvervsservice for medgået tid til registrering af alle iværksættere, som modtager vejledning i den lokale erhvervsservice. Honoraret kan udgøre op til 500 kr. pr. registrering. Registreringen skal omfatte CPR og for registrerede virksomheder tillige CVR-nummer, samt øvrige relevante grundoplysninger om iværksætteren. Region Midtjylland skal godkende arten af de indhentede oplysninger. Væksthuset fastsætter krav til lokal erhvervsservice om anvendelse af metoder og redskaber til registreringen. Der er udarbejdet er særligt skema til basisregistreringer af samtlige vejledte iværksættere i Region Midtjylland. Resultatkrav 10.3 Væksthuset indgår kontrakt med en ekstern konsulent om effektmåling af det samlede program. Region Midtjylland godkender koncept for effektmålingen. Herunder at der udarbejdes kvartalsvise rapporter og at målemetoder mv. er i harmoni med effektmåling på VÆKSTmidtprogrammet. Damwad Statistik Service har i februar 2009 udarbejdet en rapport med: Effektmåling af iværksættervejledningen i Region Midtjylland på grundlag af 1521 indberettede basisvejledninger af iværksættere i 2008 fra LES og Væksthuset Århus den 2. april 2009 Niels Hørsted Nielsen Projektleder STARTmidt Vejledning til opfølgning på resultatkontrakter Dette er en manual for opfølgning på resultatkontrakter, der medfinansieres af EU s strukturfondsmidler. Tekst, der er skrevet med kursiv er vejledende tekst, der skal slettes når manualen anvendes. Det er operatøren, der udfylder skemaet som led i en afrapportering til Regional Udvikling. Der afrapporteres halvårligt på projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet. Der afrapporteres pr 1. marts og 1. september og senest 3 uger efter opgørelsesdagen. Når det drejer sig om projekter, der er samfinansieret med EU s strukturfondsmidler skal operatøren endvidere halvårligt indsende statusrapporter og projektbudgetter til Erhvervs- og Side 17

18 Byggestyrelsen, hvor der redegøres for fremdrift, økonomi og effekter. Statusrapporterne skal opgøres pr. 1. marts og 1. september og indsendes senest tre uger efter opgørelsesdagen. Region Midtjylland skal have tilsendt kopi af den statusrapport og det perioderegnskab som tilgår Erhvervs- og Byggestyrelsen. Operatøren skal tilføje supplerende oplysninger vedrørende mål og resultatkrav. Det er operatøren, der leverer data til opfølgning på mål og resultatkrav i overensstemmelse med den kontraktbestemte målemetode. Operatøren skal endvidere redegøre for eventuelle afvigelser fra det forventede og kontraktbestemte. Region Midtjylland vurderer om målopfyldelsen er i overensstemmelse med det forventede på opgørelsestidspunktet. Region Midtjylland kan benytte de indrapporterede oplysninger i en politisk opfølgning til Regionsrådet og Vækstforum. Målet med kontraktopfølgningen er at sikre, at projektet gennemføres i overensstemmelse med projektbeskrivelse med tilhørende budget og finansieringsplan. Hvis der er behov for ændringer i budgettet eller projektet i øvrigt skal Erhvervs- og Byggestyrelsen og Region Midtjylland godkende en skriftlig forudgående beskrivelse af ændringerne. Skemaet med afrapportering af mål og resultatkrav skal udfyldes med konkrete oplysninger om status suppleret med en smiley. Glad smiley benyttes hvor resultatkravet er opfyldt som forventet på statustidspunktet. Med kort supplerende beskrivelse af fakta (fx antal mv.) Medio smiley benyttes når resultatkravet ikke er aktuelt på nuværende tidspunkt. Med kort supplerende beskrivelse af fakta. Sur smiley benyttes, hvis resultatkravet ikke er opfyldt. Operatøren redegør i indledningen for baggrunden for at resultatkravet ikke er opfyldt, samt forventningerne til om det er muligt at nå resultatkravet efterfølgende. Side 18

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætterprogram for Vækstiværksættere. 1. januar 2008 31. august 2010 Journalnummer: 1-33-76-125-07

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætterprogram for Vækstiværksættere. 1. januar 2008 31. august 2010 Journalnummer: 1-33-76-125-07 Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætterprogram for Vækstiværksættere 1. januar 2008 31. august 2010 Journalnummer: 1-33-76-125-07 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætterprogram for Vækstiværksættere 1. januar 2008 31. december 2009 Journalnummer:1-33-76-125-07 Kontraktens parter Region: Region M idtjylland(r M ) Regional U dvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad. Januar 2009 december 2010. Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad. Januar 2009 december 2010. Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad Januar 2009 december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Innovation og forretningsudvikling

Innovation og forretningsudvikling Innovation og forretningsudvikling Status og samlet vurdering for indsatsområdet Vækstforum vil med indsatsen skabe bedre rammer for, at de midtjyske virksomheder kan udvikle deres forretningsgrundlag

Læs mere

Mål og fokusområder i erhvervsserviceindsatsen i Region Midtjylland

Mål og fokusområder i erhvervsserviceindsatsen i Region Midtjylland Juni 2010 Mål og fokusområder i erhvervsserviceindsatsen i Region Midtjylland 1. Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet og Kommunernes Landsforening har indgået en aftale om, at kommunerne overtager

Læs mere

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling DREJEBOG KOMPETENCEFORSYNINGmidt Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling Prioritetsakse 4 - Aktivitet 4.2.B: Erhvervsuddannelse til voksen- og videregående uddannelse Vedrørende

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 M, Resultatkontrakt Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi.

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi. 25 1-33-76-24-07 8. Kapitalformidling - reservation af midler. Resumé Som led i realiseringen af Vækstforums handlingsplan indstilles det, at der reserveres midler til initiativet Kapitalformidling. Projektet

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Udvikling af næsten lektiefri læringsrum. marts 2011 juni 2014. Journalnummer: 1-30-76-34-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Udvikling af næsten lektiefri læringsrum. marts 2011 juni 2014. Journalnummer: 1-30-76-34-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Udvikling af næsten lektiefri læringsrum marts 2011 juni 2014 Journalnummer: 1-30-76-34-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Udvikling og omstilling i Vindmølleindustrien i Region Midtjylland

Udvikling og omstilling i Vindmølleindustrien i Region Midtjylland 11. april 2011 Udvikling og omstilling i Vindmølleindustrien i Region Midtjylland Indhold: - Programmet generelt..side 1-1. Analyse: Hvordan sikrer vi omstilling?.side 6-2. Strategi for virksomhedsledere..side

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og KL. Evaluering af Væksthusene

Erhvervsstyrelsen og KL. Evaluering af Væksthusene Erhvervsstyrelsen og KL Evaluering af Væksthusene April 2013 FORORD De fem Væksthuse blev etableret i 2007 som led i strukturreformen. De er organiseret som selvstændige, erhvervsdrivene fonde stiftet

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 2.2 Aftale for 2014 mellem Væksthus og KKR Syddanmark...2 Bilag 1: Aftale mellem KKR Syddanmark og Væksthus Syddanmark for 2014...2 2.3 Opfølgning

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Oplevelsesbaseret Kystturisme, ERDFK-12-0030 1. marts 31. august Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Bemærk; at dette skema anvendes til den indholdsmæssige

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Cradle to Cradle som forretningsudvikling. 1. januar 2012 31. december 2014. Journalnummer: 1-33-76-23-34-10

Resultatkontrakt. Vedrørende Cradle to Cradle som forretningsudvikling. 1. januar 2012 31. december 2014. Journalnummer: 1-33-76-23-34-10 Resultatkontrakt Vedrørende Cradle to Cradle som forretningsudvikling 1. januar 2012 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-23-34-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John

Læs mere

Det midtjyske Vækstunivers. Strategi 2013-14

Det midtjyske Vækstunivers. Strategi 2013-14 Det midtjyske Vækstunivers Strategi 2013-14 MARTS 2013 INDHOLD: 1. INDLEDNING S. 2 2. VÆKSTMODELLEN IMIDT S. 2 3.1 Styrende principper S. 6 3.2 Vækstpotentialeniveauer S. 8 3.3 Vækstværktøjer S. 11 3.4

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Opfølgning pr. 1. september 2014. Resultatkontrakt. Vedrørende Energi i Væksten. 1. juli 2012 30. juni 2015 Journalnummer: 1-30-76-14-12

Opfølgning pr. 1. september 2014. Resultatkontrakt. Vedrørende Energi i Væksten. 1. juli 2012 30. juni 2015 Journalnummer: 1-30-76-14-12 Opfølgning pr. 1. september 2014 Resultatkontrakt Vedrørende Energi i Væksten 1. juli 2012 30. juni 2015 Journalnummer: 1-30-76-14-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. januar 2013, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere