Referat af Skoleudvalgets møde den kl. 18:00 i Svenstrup Naturskole, Ryeskovvej 1, Borup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Skoleudvalgets møde den 04.03.2015 kl. 18:00 i Svenstrup Naturskole, Ryeskovvej 1, Borup"

Transkript

1 Referat af Skoleudvalgets møde den kl. 18:00 i Svenstrup Naturskole, Ryeskovvej 1, Borup Tilstedeværende: Helle Poulsen (V) formand Anette Simoni (V) udvalgsmedlem Jacob Mark (F) næstformand Jette W. Jørgensen (Ø) udvalgsmedlem Paul Christensen (V) udvalgsmedlem Rasmus Felt (A) udvalgsmedlem Søren D. Brask (Løsgænger) udvalgsmedlem Punkter på åben dagsorden 27. Godkendelse af dagsorden 28. Ændring af møderække Skoleudvalget 29. Skolerådet 30. Kvalitetsrapport Strategi for implementering af folkeskolereform i Køge Kommune Evaluering af tjenestetidsregler, 31-9-modellen og forslag til nye rammer for lærernes arbejdstid 33. Disponering af 5 mio. kr. i engangsmidler til inklusion i Anmodning fra skolebestyrelsen på Lellinge og Vemmedrup skoler om tidlig overflytning af eleverne fra Lellinge Skole til Vemmedrupskolen 35. Udflytning af Ellebækskolen til Gørslev Skoles bygninger 36. Forslag om etablering af EUD10-tilbud på Campus Køge under 10. klasse Campus Køge fælleskommunalt projekt med Greve og Stevns kommuner 38. Bevilgede tilskud fra Børne- og Ungekulturpuljen Idrætsstrategi - høring 40. Flygtninge i Køge Kommune - status 41. Regnskabsbemærkninger Skoleudvalget 42. Overførsel af mer-/mindreforbrug mellem regnskabsår 2014 og Skoleudvalget 43. Delegationsplan Sygefravær 4. kvartal Børne- og Ungeforvaltningen, skole- og sfo-området 45. Meddelelser og spørgsmål - åben Punkter på lukket dagsorden 37. Ansøgninger om dispensation fra reglerne om frit skolevalg 46. Meddelelser og spørgsmål - lukket

2 27. Godkendelse af dagsorden Skoleudvalget :00 Til behandling Skoleudvalget Sagsnr. Godkendt. Side 1

3 28. Ændring af møderække Skoleudvalget Børne- og Ungeforvaltningen indstiller, at Skoleudvalgets møde med FMU BUF B-siden, der skal holdes sammen med Børneudvalget, ændres til onsdag dag den 6. maj 2015, kl Skoleudvalget besluttede på mødet den 7. januar 2015, at mødet med FMU BUF B-siden holdes sammen med Børneudvalget den 28. april 2015, kl I den mellemliggende perioden er der fastlagt et temamøde i Byrådet samme dag kl , hvor der vil blive givet en orientering om arbejdet i KKR Sjælland. Af revideret udkast til budgetvejledningen , der forventes godkendt i Byrådets marts-møde 2015, fremgår, at fagudvalgene mødes med B-siden i FMUerne i forbindelse med udvalgenes ordinære møder i maj måned. Formålet er at høre medarbejdernes synspunkter og faglige begrundelser for prioritering af områdets udfordringer og handlemuligheder i forhold til budget Der er ingen økonomiske konsekvenser i forbindelse med ændring af mødet. Skoleudvalget : :00 Til behandling Skoleudvalget Sagsnr Godkendt. Side 2

4 29. Skolerådet Børne- og Ungeforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget drøfter indhold for mødet i Skolerådet. Skoleudvalget aftalte på mødet den 7. januar 2015, at der holdes møde i Skolerådet den 15. april 2015, kl Skolebestyrelsesformænd samt repræsentanter for medarbejderne, skoleledelserne, Fælleselevrådet og Køge Handicapråd er via mail anmodet om at fremsende emner til drøftelse på mødet. Forvaltningen har udarbejdet vedlagte foreløbig dagsordenen, der forelægges udvalget til drøftelse. Der er ingen økonomiske konsekvenser i forbindelse med sagen. Bilag Udkast til dagsorden til møde i Skolerådet d Skoleudvalget : :00 Til behandling Skoleudvalget Sagsnr Indhold i dagsorden til Skolerådets møde færdiggøres af Helle Poulsen, Jacob Mark og forvaltningen. Side 3

5 30. Kvalitetsrapport 2014 Børne- og Ungeforvaltningen indstiller til Skoleudvalg, udvalg og Byråd, at Kvalitetsrapport 2014 godkendes. I forhold til Skoleudvalgets behandling af udkast til kvalitetsrapport 2014 på mødet i februar 2015 er der foretaget følgende ændringer/tilføjelser: I afsnit 1 er der foretaget mindre korrektioner i teksten vedrørende helhedsvurdering af skolernes faglige niveau. I afsnit 3.4 vedrørende opfyldelse af 95% målsætningen indgår nu data for andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse henholdsvis 3 og 9 måneder efter, de har forladt folkeskolen. I afsnit 6 er indsat en sammenfatning af høringsvarene fra de 6 skoler, der har indsendt svar. Herudover er rapporten uændret i forhold til første udkast, og der henvises til tidligere sagsfremstilling. I forbindelse med behandling i udvalg og Byråd vedlægges den tidligere sagsfremstilling som bilag. Der er ingen økonomiske konsekvenser af kvalitetsrapporten. Bilag Kvalitetsrapport Udkast Dagsordenspunkt - 1 behandling af udkast til kvalitetsrapport.pdf Skoleudvalget : :00 Til behandling Skoleudvalget udvalget : :00 Til behandling Skoleudvalget Køge Byråd : :00 Til behandling Skoleudvalget Sagsnr Anbefales overfor udvalg og Byråd. Side 4

6 31. Strategi for implementering af folkeskolereform i Køge Kommune Børne- og Ungeforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget drøfter forvaltningens oplæg til Strategi for implementering af folkeskolereformen og tager den til efterretning. Folkeskolereformen, der blev besluttet af Folketinget i december 2013 er trådt i kraft august Skolerne og forvaltningen har lagt et stort arbejde i at forberede og påbegynde gennemførelse af de omfattende pædagogiske, organisatoriske og ledelsesmæssige forandringer, som reformen fordrer. Det er en meget omfattende opgave at håndtere en så kompleks og omfangsrig forandring. Skoleområdet har derfor iværksat en proces, med det formål, at skabe større overskuelighed og etablere en prioritering i den store mængde landspolitiske og lokalpolitiske - mål og krav der er til skolerne. Processen har foregået i en vekselvirkning mellem konsulentgruppen, skolelederkredsen og en mindre arbejdsgruppe med repræsentanter fra begge grupper. Den grundige proces har indeholdt tre processer: En udredning og overskueliggørelse af i alt 16 temaer indeholdende beslutninger, mål og krav på alle niveauer inden for hvert tema. En prioritering af disse temaer indbyrdes - både hvad angår rækkefølge og omfang af indsats. En omfattende beskrivelse af hver tema, dets mål m.v. Strategien har i starten af uge 9, 2015 kort været forelagt henholdsvis Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen for umiddelbare kommentarer, lige som strategien er sat til dialog på dagsordenen på møde i FMU BUF den 2. marts Formålet med denne strategi er at sætte en tydelig fælles ramme for de næste fire års implementering af folkeskolereformen, som skolerne og forvaltningen kan arbejde efter frem mod foråret Inden for den fælles ramme vil der være et stort råderum for den enkelte skole til at prioritere og sætte ind der, hvor der er mest engagement og motivation lokalt. Den fælles ramme og prioritering vil også være rettesnor for forvaltningens prioritering af konsulent-fokus, kompetenceudvikling, dialogpunkter mv. Der har foregået en nødvendig prioritering. Der er ingen af de 16 reformtemaer, som ikke er vigtige. De er alle trædesten på vejen til at virkeliggøre reformens målsætninger og de lokale politiske vedtagelser. Alligevel hviler denne strategi på en prioritering af de 16 temaer i fire kategorier: A, B, C og D, som bestemmer, hvornår i implementeringsperioden , temaet får fuldt fokus. Den samlede implementeringsopgave er så stor, at vi er nødt til at dele den op i bidder for at lykkes i den sidste ende. En evalueringen er planlagt til at finde sted hvert forår indtil På den måde vil både skoler, forvaltning og politikere få et solidt data- og erfaringsgrundlag, hvorpå det kommende skoleårs indsatser kan prioriteres ud fra - med det fælles formål at højne vores elevers læring og trivsel mest muligt. Der er ingen direkte økonomiske virkninger af selve strategien, der vil bidrage til prioritering af de i forvejen til rådighed værende midler. Dog vil strategien muligvis afklare nogle kommende økonomiske behov, som så vil blive særskilt fremlagt i udvalget. Bilag Side 5

7 BILAG 1 - Sammenfatning af implementeringstrategi for folkeskolereformen pdf BILAG 2 - Eksempler på 2 strategitemaer.pdf Skoleudvalget : :00 Til behandling Skoleudvalget Sagsnr Drøftet. Orienteringen taget til efterretning. Side 6

8 32. Evaluering af tjenestetidsregler, 31-9-modellen og forslag til nye rammer for lærernes arbejdstid Børne- og Ungeforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget: 1. tager orienteringen om resultatet af evalueringen af 31-9 modellen til efterretning, 2. bemyndiger forvaltningen til at arbejde videre med en model for den fremtidige håndtering af lærernes arbejdstid, der tager udgangspunkt i, at der enten lokalt opnås enighed om rammer for tilrettelæggelse af arbejdstiden eller anvendes en på forhånd fastlagt tilbagefaldsordning. Evaluering af 31-9 modellen Der er i februar måned 2015 gennemført en evaluering af 31-9 modellen, jf. de rammer for processen, der blev besluttet på udvalgets møde den 5. november Der er gennemført fire fokusgruppeinterview med henholdsvis medarbejdere, tillidsrepræsentanter og ledere. Efterfølgende har der været afholdt en temadag med deltagelse af organisationer, TRer, ledere og forvaltning. Resultatet af evalueringen fremgår af det vedlagte bilag. Forslag til fremtidige rammer for tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid På baggrund af evalueringen og med udgangspunkt i, at lokalt tilpassede løsninger tilrettelagt i fællesskab og med udgangspunkt i den enkelte skoles forhold vil være bedst egnede til at understøtte opgaven med at indfri nationale som lokale målsætninger for folkeskolen, foreslår forvaltningen, at tilrettelæggelsen af lærernes arbejdstid fremover tager udgangspunkt i en model, der kan karakteriseres som "Lokale løsninger med fælles tilbagefaldsordning". Skolerne opfordres til, at der i en lokal dialog opnås enighed om rammer for tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid. Rammerne forventes at: tage udgangspunkt i såvel varetagelse af kerneopgaverne som i lokale præferencer i forhold til organisering af undervisningen og samarbejdet, understøtte opretholdelse af et godt og motiverende arbejdsmiljø og, afspejle den gensidige tillid til, at lærerne på den ene side kan disponere et professionelt råderum, og at skolelederne på den anden side i udmøntningen af det lokale ledelsesrum tager behørigt hensyn til, at medarbejderne har fornuftige vilkår for løsningen af deres opgaver. Særlige hensyn, der bør indgå i dialogen: 1. Det forventes, at de lokale løsninger fastlægges under behørigt hensyn til såvel den individuelle fleksibilitet for medarbejderne som fleksibiliteten for organisationen i forhold til tilrettelæggelse af aktiviteterne. En fast mødetid er ikke nødvendigvis den bedste ramme for varetagelse af lærergerningen. Og den enkelte medarbejders muligheder for en selvstændig disponering af en del af arbejdstiden bør derfor så vidt muligt tilgodeses. Omvendt skal hensynet til muligheden for planlægning af fælles aktiviteter også tilgodeses såvel hvad angår den langsigtede skemalægning af møder mv. i faste fora som de mere ad hoc baserede samarbejdsaktiviteter. Dette gælder også aktiviteter, der omfatter flere medarbejdergrupper. 2. Det forudses, at der i planlægningen tages højde for, at tid til såvel individuel Side 7

9 som fælles forberedelse så vidt muligt er sammenhængende og ikke opdelt i mange, korte tidsrum, der ikke giver mulighed for fordybelse. 3. Der er ikke på forhånd fastlagt en bestemt andel af tilstedeværelsestid, ligesom antallet af arbejdsdage også kan aftales lokalt dog under hensyntagen til fælles aktiviteter på ikke-undervisningsdage på tværs af skolerne. 4. Ændringer i den fastlagte/skemalagte del af arbejdstiden skal ske med behørigt varsel. Tilbagefaldsordning Såfremt der ikke lokalt opnås enighed om rammer for disponering af lærernes arbejdstid, anvendes følgende kommunalt fastlagte rammer: 1. Den gennemsnitlige arbejdsuge er på 40 timer i 42 arbejdsuger. De 42 arbejdsuger består af de 40 skoleuger samt to uger uden undervisning, der fastlægges fælles for det samlede skolevæsen. 2. Den ugentlig arbejdstid fordeles med 35 timers tilstedeværelsestid og 5 timer, medarbejderen kan placere hvor og hvornår denne måtte ønske det. For begge dele af arbejdstiden er der tale om gennemsnit, der kan variere hen over skoleåret. 3. Tilstedeværelsestiden skal så vidt muligt lægges samlet, og det forudses, at der i planlægningen tages højde for, at tid til teammøder og fælles såvel som individuel forberedelse så vidt muligt er sammenhængende og ikke opdelt i mange, korte tidsrum, der ikke giver mulighed for fordybelse. Fordeling af arbejdstiden i tilstedeværelsestid og tid, medarbejderen selv kan placere afspejlerikke en forventet fordeling mellem undervisning, forberedelse og øvrige opgaver. Den fornødne tid til den samlede opgaveløsning - herunder såvel fælles som individuel forberedelse - findes inden for den samlede arbejdstid. KL og LCs fælles initiativ vedrørende disponering af lærernes arbejdstid Uanset om der lokalt fastlægges rammer eller om det er tilbagefaldsordning, der anvendes, forventes det, at der i de lokale drøftelser om tilrettelæggelse af arbejdstiden tages hensyn de 15 punkter, KL og LC er blevet enige om vedrørende disponering af lærernes arbejdstid. Punkterne fremgår af bilag 1.1 til forhandlingsprotokollen af 15. februar 2015 vedrørende overenskomst 2015 (vedlægges som bilag). Maksimalt undervisningstimetal Forvaltningen anbefaler, at der fastholdes et maksimalt undervisningstimetal. For skoleåret 2014/15 gælder et maksimalt undervisningstimetal på 850 timer. Det er forvaltningens vurdering, at et lavere maksimalt undervisningstimetal vil forudsætte, at det gennemsnitlige undervisningstimetal samtidig sænkes. Dette vil have betydelige budgetmæssige konsekvenser. Såfremt der i forbindelse med fastlæggelse af fremtidige rammer for lærernes arbejdstid også ønskes en regulering af det undervisningstimetal, der ligger til grund for budgettildelingen, vil dette have en budgetmæssig konsekvens i størrelsesordnen mio. kr. pr. ugentlig time, undervisningstimetallet reduceres - fx hvis den forudsete mængde fagdelt undervisning sænkes fra 773 timer/år til 733 timer/år. Bilag Opsamling på fokusgruppeinterview med skoleledere Opsamling på fokusgruppeinterview med medarbejdere - Gruppe I Opsamling på fokusgruppeinterview med medarbejdere - gruppe II Opsamling at interview med TR Nyhedsbrev Temadag docx Evaluering af 31-9 modellen Bilag 1-1 til forhandlingsprotokollen.pdf Side 8

10 Skoleudvalget : :00 Til behandling Skoleudvalget udvalget : :00 Til behandling Skoleudvalget Køge Byråd : :00 Til behandling Skoleudvalget Sagsnr Ad. 1. Orienteringen taget til efterretning. Ad. 2. Flertallet Helle Poulsen (V), Anette Simoni (V) og Paul Christensen (V) og Søren D. Brask (løsgænger) indstiller, at undervisningsmax. fastholdes til 850 timer samt at håndtering af lærernes arbejdstid lægges ud til MED-udvalg på den enkelte skole med henblik på at opnå enighed. MED-systemets regelsæt følges, såfremt der ikke kan opnås enighed. Jacob Mark (F) og Jette W. Jørgensen (Ø) stemmer imod flertallets forslag. Rasmus Felt (A) afventer stillingtagen. Jacob Mark (F), Jette W. Jørgensen (Ø) og Rasmus Felt (A) begærer sagen i Byrådet. Side 9

11 33. Disponering af 5 mio. kr. i engangsmidler til inklusion i 2015 Børne- og Ungeforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget træffer beslutning om disponering af 5 mio. kr. i engangsmidler til brug på skole- og dagtilbudsområdet i På skoleområdet var der i 2014 et mindreforbrug på specialundervisning på ca. 5 mio. kr., der i princippet var til rådighed for styrkelse af inklusionspuljerne. I forbindelse med håndtering af et merforbrug på Børneudvalgets område (foranstaltninger for børn og unge) blev midlerne i 2014 dog overført hertil. Fra og med 2015 er de 5 mio. kr. disponeret som varige midler på skole- og SFO området, dagtilbud samt på PPRs budget. Men der er samtidig tilført skoleområdet et engangsbeløb på 5 mio. kr. - så at sige det beløb, området ikke fik i Beløbet findes på Skoleudvalgets budget, men er tænkt anvendt på tværs af skole- og dagtilbudsområdet. Da der er tale om et engangsbeløb, foreslår forvaltningen, at midlerne disponeres som en pulje, skoler og dagtilbud kan søge til brug for specifikke tiltag/projekter vedrørende inklusion i et bredt perspektiv. Det overordnede kriterium vil være, at tiltagene skal understøtte inklusionsindsatsen på den lange bane. Tiltagene kunne fx vedrøre udvikling af et inkluderende læringsmiljø - enten i form af konkrete projekter vedrørende indretning og inventar eller udarbejdelse af skitseforslag til en langsigtet udvikling af skolernes/institutionernes fysiske rammer. Der kunne også være tale om særlige kompetenceudviklingsprojekter eller konsulentbistand i form af rådgivning og sparring i undervisningssituationen/de pædagogiske aktiviteter. Tildeling af midler fra puljen vil tage en udgangspunkt i en ansøgning fra skolen/institutionen, der dels beskriver tiltaget dels redegør for de effekter, tiltaget forventes at have for inklusionsindsatsen. Forvaltningen foreslår, at op til 1 mio. kr. af den samlede pulje reserveres til brug på dagtilbudsområdet. Budget omplaceres til dagtilbudsområdet i det omfang, der gøres brug af puljen. Forvaltningen foreslår endvidere, at budgetoverførslen sker uden regulering af forældrebetalingen. Der fremlægges i givet fald sag om dette til behandling i Børneudvalget. I juni måned fremlægges sag for Skoleudvalget med beskrivelse af de tiltag, der er givet støtte til og en oversigt over det samlede tildelte støttebeløb. Der kan ved den lejlighed træffes beslutning om disponeringen af et eventuelt større restbeløb. Såfremt der ved 4. økonomiske redegørelse fortsat er midler til rådighed, udlægges disse i skolernes inklusionspuljer. Såfremt der ønskes en budgetoverførsel til dagtilbuddene uden en regulering af forældrebetalingen, skal der fremlægges sag om dette til behandling i Børneudvalget, udvalget og Byrådet. Kommunikation Forvaltningen udarbejder en pressemeddelelse. Skoleudvalget : :00 Til behandling Skoleudvalget Sagsnr Side 10

12 Udvalget godkendte, at engangsbeløbet disponeres i en pulje, som dagtilbud og skoler kan søge midler fra til brug for specifikke tiltag / projekter, der understøtter inklusionsindsatsen. Skoler har mulighed for at ansøge om midler fra puljen til lærertimer, som et supplement, såfremt skolen har et særligt behov. Op til 1 mio. kr. af den samlede pulje reserveres til brug på dagtilbudsområdet. Side 11

13 34. Anmodning fra skolebestyrelsen på Lellinge og Vemmedrup skoler om tidlig overflytning af eleverne fra Lellinge Skole til Vemmedrupskolen Børne- og Ungeforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender tidlig overflytning af eleverne fra Lellinge Skole til Vemmedrupskolen med henblik på at sikre en god brobygning frem mo skoleåret 2015/16. På vegne af et stort flertal blandt forældrene på Lellinge skole anmoder skolebestyrelsen for Lellinge skole og Vemmedrupskolen om, at alle elever fra Lellinge skole overflyttes til Vemmedrupskolen med virkning d. 18. maj Skolebestyrelsens forslag har været drøftet på møde med forældrene den 27. januar. Her har forældrene til 49 af skolens 54 elever tilsluttet sig forslaget. I samarbejde mellem ledelse og bestyrelse er der udarbejdet en plan for brobygningen samt principper for sammenlægning af Lellinge skole og Vemmedrupskolen. Ansøgning om overflytning af eleverne samt plan for brobygningen principper for sammenlægning vedlægges som bilag. Formålet med den tidliger overflytning er at understøtte en sammenlægningsproces, hvor udgangspunktet er, at begge skoler (herunder SFO/juniorklub) ligeværdigt smeltes sammen til en ny og fælles skole. Det er bestyrelsens målsætning, at "sammenlægningen af Lellinge skole på Vemmedrupskolen skal af elever, forældre og personale på begge skoler (herunder SFO/juniorklub) opleves som en kvalitativ pædagogisk proces, hvor dialog vægtes højt". I forbindelse med overflytningen flytter personalet med eleverne fra Lellinge Skole til Vemmedrupskolen og får således nyt tjenestested på Vemmedrupskolen. Eventuelle personalemæssige konsekvenser af sammenlægningen - i form af overtalligt personale - vil først får virkning fra og med 1. august 2015, da Lellinge Skoles budget ikke berøres og således står til rådighed for Vemmedrupskolen i perioden 18. maj juli. Forvaltningen bemærker, at de forældre der måtte ønske det har krav på, at undervisning af deres børn opretholdes på Lellinge Skole til og med udgangen af skoleåret 2014/15. Personale til denne opgave disponeres inden for det samlede budget. Det bemærkes endvidere, at den ret til befordring til og fra skole, elever fra Lellinge ville opnå ved den planlagte lukning af Lellinge Skole og overflytning til Vemmedrupskolen pr. 1. august 2015 ved en imødekommelse af denne ansøgning bør gælde allerede fra 18. maj. Skoleudvalget har tidligere godkendt en tilsvarende ordning for de elever, der blev overført fra Gørslev Skole til Skovboskolen i efteråret Det er forvaltningens vurdering, bestyrelse og ledelse med den planlagte proces omkring overflytning og brobygning har sikret et godt grundlag for en succesfuld sammenlægning. Forvaltningen anbefaler derfor, at Skoleudvalget imødekommer ansøgningen. De to skolers budgetter berøres ikke at den tidlige overflytning af elever og personale. Eventuel opretholdelse af undervisning og fritidstilbud på Lellinge Skole for de forældre, der ikke ønsker overflytning håndteres inden for det samlede budget. De ekstra udgifter til befordring af eleverne i perioden 18. maj juni afholdes inden rammerne af det centrale budget til skolebefordring. Side 12

14 Bilag Bilag 1.pdf Bilag 2.docx anmodning om tidlig overflytning.docx Skoleudvalget : :00 Til behandling Skoleudvalget Sagsnr Godkendt. Side 13

15 35. Udflytning af Ellebækskolen til Gørslev Skoles bygninger Børne- og Ungeforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget træffer beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med projektet omkring en udflytning af Ellebækskolen til Gørslev Skole - alternativt et projekt, der tilvejebringer en del af faciliteterne ved udbygning på skolens nuværende placering. Siden udvalgets behandlig af en eventuel udflytning af Ellebækskolen til Gørslev Skole bygninger på mødet den 7. januar 2015, er der gennemført en mere detaljeret vurdering af behovet for ombygning og tilpasning af bygningerne - og en prissætning heraf, ligesom en række andre praktiske aspekter er blevet belyst og vurderet. Projektet tager dels udgangspunkt i et ønske fra Ellebækskolens og Børne- og Ungeforvaltningens side om at samle aktiviteterne på Gymnasievej under ét tag og samtidig få adgang til faglokaler og øvrige faciliteter, de nuværende bygninger ikke rummer eller giver mulighed for. Desuden kan en udflytning løse problematikken omkring etablering af arbejdspladser til medarbejderne der er ikke plads inden for skolens nuværende rammer. Tilvejebringelse af de ønskede faciliteter kan i en vis udstrækning også løses ved en udbygning af Ellebækskolens ejendom på Gymnasievej 22. Dette forudsætter nybygning af ca. 300 m2 og inddragelse af en del af nabomatriklen, Køge Kommune også ejer. Det samlede resultat af vurderingen af muligheder og omkostninger fremgår af det vedlagte notat. Det er såvel skolens som forvaltningens vurdering, at en udflytning til Gørslev Skole i højere grad end tilbygning på Gymnasievej giver mulighed for at indfri den overordnede målsætning om, at de nye rammer skal give bedre forudsætninger for at løse den undervisnings- og udviklingsmæssige kerneopgave i forhold til eleverne. Såfremt der træffes beslutning herom, er det målet at gennemføre udflytningen, så skoleåret 2015/16 kan starte i de nye bygninger - eller snarest herefter. I tilfælde af at det besluttes ikke at imødekomme Ellebækskolens behov for adgang til faglokaler og øvrige undervisningsfaciliteter med dette projekt, vil det af hensyn til etablering af lærerarbejdspladser under alle omstændigheder være nødvendigt at se på en udbygning af bygningerne på Gymnasievej. Det samlede investeringsbehov vurderes at andrage ca. 4,5 mio. kr. Dette gælder uanset, om der vælges en udflytning til Gørslev Skole eller en alternativ løsning med tilbygning af yderligere kvadratmetre på Gymnasievej 22, hvor den ene af skolens to afdelinger i dag ligger. Den sidste løsning tilfører dog kun en del af de faciliteter, der kan tilvejebringes ved en udflytning til Gørslev Skole. Der er ikke afsat særskilt økonomi til projektet hverken under Skoleudvalget eller under Ejendoms- og Driftsudvalget. Projektets gennemførelse inden for de eksisterende økonomiske rammer forudsætter derfor, at det vurderes realistisk at tilvejebringe finansieringen ved indtægter fra salg eller udlejning af de bygninger/grundarealer, der i givet fald ikke skal anvendes. Ejendomsdriften forventes derimod uændret, da omkostningerne på Gymnasievej og på Gørslev Skole ligger på samme niveau. Sagen fremlægges parallelt på Ejendoms- og Driftsudvalgets møde den 4. marts 2015 som orienteringssag med henblik på en indledende drøftelse af økonomien i projektet. Side 14

16 Bilag Notat om Ellebækskolens placering Skoleudvalget : :00 Til behandling Skoleudvalget Sagsnr Udvalget godkendte, at forvaltningen arbejder videre med begge projekter: Udflytning af Ellebækskolen til Gørslev Skole og tilvejebringelse af faciliteter ved udbygning ved Ellebækskolens nuværende placering. Sagen genoptages på mødet i april. Side 15

17 36. Forslag om etablering af EUD10-tilbud på Campus Køge under 10. klasse Campus Køge fælleskommunalt projekt med Greve og Stevns kommuner Børne- og Ungeforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget bemyndiger forvaltningen til at indgå aftale med Stevns og Greve Kommuner om et fælles EUD10 tilbud på Campus Køge (under 10. klasse Campus Køge). Med erhvervsskolereformen af juni 2014 forpligtes kommunerne til at oprette et nyt, erhvervsrettet 10. klassetilbud, EUD10, der skal implementeres med virkning fra 1. august Baggrunden er den vedtagne målsætning om at få flere unge til at vælge og gennemføre erhvervsuddannelse samt det nye adgangskrav, der betyder, at elever med <02 i dansk og matematik ved 9. klasseprøven ikke kan optages på erhvervsskolernes grundforløb. EUD10 skal rettes mod elever, som ikke opfylder adgangskravet og er motiverede for erhvervsuddannelse eller uafklarede med hensyn til deres uddannelsesvalg. Eleverne i målgruppen har ikke retskrav på en EUD10 plads, men kommunerne skal ifølge lovgivningen tilstræbe, at det udbudte antal pladser svarer til antallet af elever i målgruppen. Nærværende forslag om et fælles EUD10 tilbud med forankring i 10. klasse Campus Køge er blevet til på baggrund af en grundig afvejning af fordele og ulemper ved de forskellige organiseringsmuligheder. Opgaven har været lagt i hænderne på en arbejdsgruppe, bestående af 10. klasseledere, erhvervsskoleledere og forvaltningskonsulenter fra de fire Køge Bugt kommuner samt en projektgruppe med forankring i Børne- og Ungeforvaltningen i Køge Kommune. Både arbejdsgruppe og projektgruppe har refereret til styregruppen for UUV Køge Bugt. Solrød Kommune har deltaget i processen, men har i sidste ende ønsket at stå uden for det fælles projekt. Hovedargumenterne for at etablere et fælles EUD10 tilbud på Campus Køge er følgende: 1. EUD10 er et introduktions- og afklaringsforløb til erhvervsuddannelse. På Campus Køge vil eleverne fra start blive en fysisk del af det uddannelsesmiljø, de skal introduceres til. Det vil øge mulighederne for succesfuld brobygning. 2. EUD10 stiller langt større krav om direkte samarbejde og koordination med erhvervsskolerne end den traditionelle 10. klasse. Den fysiske nærhed til erhvervsskolerne vil gøre samarbejdet lettere og mere naturligt for ledere og lærere. 3. Hvis flere Køge Bugt kommuner går sammen om ét EUD10 tilbud, vil det lette koordinerings- og samarbejdsopgaven væsentligt for erhvervsskolerne. 4. De faglige indholdskrav til EUD10 er store i form af 20 ugers brobygning og erhvervsrettede valgfag, der introducerer til alle 4 hovedområder på erhvervsskolerne. Et fælles EUD10 vil med sit større volumen gøre det muligt at skabe et pædagogisk alsidigt tilbud, der lever op til lovkravene. 5. De unge, som kommer til at gå på EUD10, vil typisk være en bogligt svag elevgruppe, nogle med mange skolenederlag og negative forventninger i bagagen. Ved at etablere et fælles EUD10 tilbud med større volumen vil man kunne ansætte lærere, der er særligt gode til at undervise praktisk orienteret og gå til eleverne på en måde, så de genvinder troen på sig selv og får lyst til uddannelse. 6. Forankringen i det nyligt etablerede 10. klasse Campus Køge anbefales frem for en forankring i en erhvervsskole, dels ud fra styrings- og koordineringshensyn, dels fordi der ligger en risiko, for at forankringen i én erhvervsskole vil give et Side 16

18 snævrere fagudbud. En nærmere beskrivelse af tilbuddet fremgår af det vedlagte notat: sgrundag for oprettelse af et fælleskommunalt EUD10 tilbud på Campus Køge. EUD10 tilbuddet etableres som pilotprojekt i skoleåret 2015/16. Tilbuddet evalueres i februar 2016 med henblik på eventuelle justeringer af pædagogisk, organisatorisk og budgetmæssig art. Der indgås en samarbejdsoverenskomst mellem de deltagende kommuner. Køge Kommunes udgifter til EUD10 tilbuddet i 2015 og 2016 forudses afholdt inden for den eksisterende ramme til 10. klasse. Staten kompenserer i 2015 og 2016 kommunerne for den forventede øgede aktivitet (flere elever) i 10. klasse. Kompensationen bortfalder efter 2016 med henvisning til en forventning om, at folkeskolereformen ret hurtigt har hævet elevernes faglige niveau så meget, at der er færre i målgruppen til EUD10. Det er forvaltningens vurdering, at den forventede stigning i elevtallet i 2015 og 2016 kan holdes inden for det eksisterende budget under den forudsætning, at det statslige tilskud (DUT midlerne) tilføres skoleområdet. Køge Kommune er som værtskommune ikke tiltænkt hverken at tjene på eller have ekstraudgifter forbundet med etablering af det fælleskommunale tilbud. Da der er usikkerhed om det endelige elev- og klassetal, har styrgruppen derfor peget på en model, hvor de deltagende kommuner bidrager til etableringsudgifterne et basisbudget - og herudover betaler en pris pr. elev. Det er forvaltningens vurdering, at denne model sikrer Køge Kommune mod at stå med udgifter til etablering af et tilbud, der måtte vise sig ikke at være elevmæssig dækning for. En detaljeret beskrivelse af økonomien fremgår af det vedlagte notat. Kommunikation Såfremt der træffes beslutning om at indgå aftale om etablering af EUD10 på Campus Køge, tages der initiativ til udarbejdelse af fælles pressemeddelese i samarbejde med de øvrige deltagende kommuner og ungdomsuddannelsesinstitutionerne på Campus Køge. Bilag Oprettelse af fælleskommunalt EUD10 tilbud på Campus Køge - sgrundlag Skoleudvalget : :00 Til behandling Skoleudvalget Sagsnr Godkendt. Side 17

19 37. Ansøgninger om dispensation fra reglerne om frit skolevalg Lukket dagsorden Side 18

20 38. Bevilgede tilskud fra Børne- og Ungekulturpuljen 2014 Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget samt Børneudvalget og Skoleudvalget, at orienteringen om bevilgede tilskud fra Børne- og Ungekulturpuljen 2014 tages til efterretning. Børne- og Ungekulturpuljen har til formål at yde tilskud til projekter, som understøtter Køge Kommunes indsatser i forhold til børne- og ungekultur. Der ydes overvejende tilskud til nye projekter, kulturregionale projekter og tværgående projekter med en eller flere lokale samarbejdspartnere. Tildeling af støtte fra Børne- og Ungekulturpuljen administreres af Kulturafdelingen. Retningslinjer for Børne- og Ungekulturpuljen er vedlagt som bilag. Der er i 2014 uddelt i alt kr. i tilskud fra puljen til 23 forskellige projekter. Oversigt over Bevilgede tilskud fra Børne- og Ungekulturpuljen 2014 er vedlagt som bilag. Modtagere af tilskud er primært Køge Kommunes kulturinstitutioner og foreninger, som ofte samarbejder med skoler og dagtilbud. Børne- og Ungekulturpuljen 2014 støtter desuden tværkommunale projekter i kulturaftalen KulturMetropolØresund. Børne- og Ungekulturpuljens midler prioriteres bl.a. i forhold til aktuelle indsatser. I 2014 har Børne- og Ungekulturpuljen haft særlig fokus på at understøtte målsætningen i den nye skolereform om åben skole. Der har været stor fokus på at støtte projekter, hvis hovedformål var at styrke relationerne mellem kulturaktørerne og skoleverdenen. Puljens midler har givet et frirum til at eksperimentere med nye typer af samarbejder og undervisningsforløb under betegnelsen åben skole. På småbørnområdet har Børne- og Ungekulturpuljen bl.a. sikret muligheden for et bredt udbud i hele kommunen af børneteater til familier og dagtilbud. På ungeområdet kan fremhæves støtte til afvikling af Street Festival på Tapperiet, Genbrugsfestivalen ReWeDo samt billedskolens Kunstvogn, som huser en profilklub. Fælles- og Kulturforvaltningen vurderer, at Børne- og Ungekulturpuljen sikrer udvikling af nye kulturtilbud for børn og unge ved bl.a. at styrke samarbejdet på tværs af kultur, skole og dagtilbudsområdet. Børne- og Ungekulturpuljens samlede budget for 2014 udgjorde i alt kr. Heraf har Kultur- og Idrætsudvalget tilført kr. og Børne- og Skoleudvalget har bidraget med kr. Der er uddelt i alt kr. i støtte til i alt 23 projekter. Der er således et merforbrug på kr., som er dækket ind af mindreforbrug på andre puljer inden for Kultur- og Idrætsudvalgets område. Bilag Bevillinger fra Børne- og Ungekulturpuljen 2014.pdf Retningslinjer for Børne- og Ungekulturpuljen.docx Skoleudvalget : :00 Til orientering Skoleudvalget Sagsnr Orienteringen taget til efterretning. Side 19

21 39. Idrætsstrategi - høring Kultur- og Idrætsudvalget indstiller til Skoleudvalget, at udvalget drøfter udkast til idrætsstrategi med henblik på afgivelse af høringssvar herunder særligt, om der skal indgå supplerende forslag til handleplanen i høringssvaret. Kultur- og Idrætsudvalget har i perioden 6. februar til 13. marts 2015 et forslag i høring til en idrætsstrategi, samt et idékatalog med en række forslag handleplaner til udmøntning af strategien. Det overordnede mål med idrætsstrategien er at udvikle de bedst mulige vilkår for idræt og bevægelse i kommunen til glæde for borgerne. Proces Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 7. april 2014 at udarbejde en idrætsstrategi med et formål at styrke idrætslivet i Køge Kommune. I forbindelse med udarbejdelsen af strategien blev der i maj 2014 nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter primært fra foreningslivet i Køge Kommune samt en ekstern konsulent. Arbejdsgruppen fik til opgave, at planlægge processen frem mod et forslag til en idrætsstrategi inklusiv forslag til en handleplan til udmøntning af strategien. Arbejdsgruppen og forvaltningen har sammen afholdt to visionsseminarer henholdsvis den 21. juni 2014 og den 26. oktober Her var alle kommunens borgere inviteret til at drøfte idræt og bevægelse samt bidrage med input til strategi og handleplan. Arbejdsgruppen har, på baggrund af mandatet fra Kultur- og Idrætsudvalget, en idræts- og motionsvaneundersøgelse foretaget af Epinion blandt kommunens borgere i efteråret 2014, samt de to visionsseminarer, formuleret forslag til en idrætsstrategi og bidraget med ideer til en handleplan. Herudover har Kulturafdelingen afholdt en række møder på tværs af forvaltningerne for at indsamle input og ideer til handleplanen. Kultur- og Idrætsudvalget har på udvalgsmødet den2. februar 2015 valgt at sende forslag til idrætsstrategien og idékatalog til handleplanen i høring i Skoleudvalget samt i offentlig høring i en periode på 5 uger. Idræt for alle Idrætsstrategien i Køge Kommune skal sætte retningen for kommunens idrætspolitiske prioriteter helt frem til 2025, og skal omfatte både elite- og breddeidræt samt den selvorganiserede idræt og bevægelse. Derudover er det intentionen, at strategien skal række ud i kommunens øvrige forvaltninger og være med til at sætte retning for sundheds-, social-, planlægnings-, skole- og daginstitutionsområderne. Vision Kultur- og Idrætsudvalget har på udvalgsmødet den 18. august 2014 besluttet at følge samme vision for dansk idræt, som DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger) og DIF (Danmarks Idrætsforbund) i fællesskab vil arbejde hen imod de næste 10 år: Vision Visionen går ud på, at der i 2025 er 50 % af den danske befolkning, der dyrker idræt i en forening, og 75 % af den danske befolkning er idrætsaktiv. Idræts- og motionsvaneundersøgelsen viste i efteråret 2014, at 32 % af borgerne dyrker idræt i en forening og at 71 % af borgerne i Køge Kommune dyrker idræt på egen hånd. Det er de såkaldte selvorganiserede idrætsudøvere. Visionen opstiller derfor fem strategiske mål og to indsatsområder: 5 Mål frem mod Styrke idrætsaktiviteten for børn og støtte tiltag, der fastholder og øger foreningsdeltagelsen. 2. Øge unge og voksnes foreningsdeltagelse. 3. Støtte det høje aktivitetsniveau blandt unge og voksne, der selv organiserer deres idrætsaktiviteter. 4. Medtænke og involvere idræt og bevægelse i alle relevante kommunale initiativer på Side 20

22 tværs af forvaltningsområder. 5. Fremme det alsidige idrætsbillede og understøtte DIF og DGIs arbejde med prioriterede idrætter. Indsatsområde 1: Borgere i forening herunder et fokus på Fastholde og rekruttere medlemmer Fastholde og rekruttere frivillige Børn, unge og idræt Idrætsfaciliteter Organisation Indsatsområde 2: Borgere i bevægelse herunder et fokus på Attraktive miljøer til idræt og bevægelse Forvaltningen anbefaler, at Skoleudvalget drøfter forslag til idrætsstrategi og idékatalog til handleplan. Der er i budget 2015 afsat 1 mio. kr. til udmøntning af idrætsstrategien. Heraf er kr. reserveret til bl.a. kommunikation af strategien. Bilag Køge Kommune Idrætsstrategi _.pdf Handleplan (idrætsstrategi) Skoleudvalget : :00 Til behandling Skoleudvalget Sagsnr Drøftet. Udvalget vil have fokus på idrætsstrategien i forbindelse med implementering af folkeskolereformen. Side 21

23 40. Flygtninge i Køge Kommune - status Børne- og Ungeforvaltningen indstiller, at Børneudvalget drøfter status på modtagelse og indsats i forhold til flygtninge i Køge Kommune. På mødet den 4. februar 2015 drøftede Skoleudvalget modtagelse og indsatser i forhold til flygtninge på baggrund af spørgsmål fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Udvalget blev i den forbindelse præsenteret for talmateriale vedrørende forventninger til tilgang af flygtninge, familiesammenføringer samt behov for midlertidige og permanente boliger til flygtninge. Udvalget ønskede sagen genoptaget på kommende udvalgsmøde samt afholdelse af et fællesmøde mellem Skoleudvalget og Børneudvalget. Imidlertid er der netop vedtaget ny lovgivning vedrørende midlertidig opholdstilladelse og begrænset adgang til familiesammenføring det første år (Lov nr. 153 af 18. februar 2015). En begrænsning i adgangen til familiesammenføring medfører, at der frem til ultimo 2015 må forventes at ankomme færre flygtningebørn til Køge Kommune end hidtil antaget. Dette har betydning for tidsperspektivet i forhold til planlægning og etablering af det nødvendige beredskab samt for de forventede udgifter forbundet hermed. Forvaltningen arbejder på en kortlægning af konsekvenserne af den nye lov med henblik på at kunne orientere udvalget herom på mødet. Forvaltningen foreslår, på baggrund af den kortlægningsproces, der pågår, at der ikke for nuværende planlægges temamøde. Der er ingen økonomiske konsekvenser i forbindelse med drøftelsen. Skoleudvalget : :00 Til behandling Skoleudvalget Sagsnr Drøftet. Side 22

24 41. Regnskabsbemærkninger Skoleudvalget Børne- og Ungeforvaltningen indstiller Regnskabsbemærkninger 2014 til udvalgets orientering. Det samlede korrigerede nettobudget er 571,340 mio. kr. Heraf er et mindreforbrug på 20,198 mio. kr. overført fra Samlet udviser Skoleudvalgets regnskab et mindreforbrug på 5,929 mio. kr., svarende til 1,04%. Området er over året nedskrevet med i alt 8,790 mio. kr. specificeret således: Finansiering af to sagsbehandlere i Familierådgivningen Inklusionsmidler overført til Dagtilbudsområdet Inklusionsmidler overført til Foranstaltninger for børn og unge Overført til Foranstaltninger for børn og unge i forbindelse med nedlukning af Specialskolen Gården 0,900 mio. kr. 0,500 mio. kr. 5,000 mio. kr. 2,390 mio. kr. Mindreforbruget, 5,929 mio. kr. er overordnet set opstået således: Decentrale enheder, netto inden for rammestyringsreglerne Lærernes lock-out, som ved budgetforliget for blev besluttet overført til 2015 til delvis finansiering af folkeskolereformen Understøttelse af inklusionsstrategien, som er planlagt anvendt i 2015 Takstregulering - Ellebækskolen 0,688 mio. kr. 4,700 mio. kr. 1,341 mio. kr. -0,800 mio. kr. Der henvises til baggrund og vurdering samt vedlagte bemærkninger. Bilag Regnskabsbemærkninger SU.xlsx Skoleudvalget : :00 Til orientering Skoleudvalget Sagsnr Orienteringen taget til efterretning. Side 23

25 42. Overførsel af mer-/mindreforbrug mellem regnskabsår 2014 og Skoleudvalget Direktionen indstiller, at et mindreforbrug i Skoleudvalgets regnskab 2014 på netto kr. overføres til Jf. Kasse- Regnskabsregulativets bilag 2 er der i Køge Kommune overførselsadgang for uforbrugte budgetrammer mellem årene. For rammestyrede områder er der en automatisk overførsel af mindreforbrug på 3 % af det korrigerede bruttobudget. Er der mindreforbrug på over 3 % af bruttobudgettet, er der mulighed for at ansøge om at få det yderligere mindreforbrug overført. Der er automatisk overførsel af merforbrug på 2 % af det korrigerede bruttobudget. Merforbrug herudover overføres også, men skal begrundes skriftligt. For ikke rammestyrede områder er der som udgangspunkt ikke overførselsadgang. Der er fem principper, som kan begrunde overførsel på de ikke rammestyrede områder. 1. Forpligtelser Køge Kommune har indgået i budgetåret, enten som byrådsbeslutning eller aftalebestemt, som skal overholdes. 2. Overførsler der vedrører puljer, der er givet fra stat, region eller til andre specifikke formål. 3. Områder der er underlagt Lov om almene boliger eller Lejeloven. 4. Tilskud til busdrift. 5. Aktivitetsbestemt medfinansiering. Følgende principper er brugt for vurdering af overførslerne fra : 1. Alle rammestyrede områders mindreforbrug på service på maksimalt 3 % indstilles overført. 2. Alt merforbrug på rammestyrede områder indstilles overført. 3. Ikke rammestyrede områder, som kan begrundes med de fem ovenstående principper, anbefales overført, jf. dog punkt Mindreforbrug på Andet overføres ikke. Det samlede korrigerede nettobudget er kr. Mindreforbruget udgør således 1,04% og kan specificeres således: += Overskud -=Underskud Decentrale enheder: SSP Alkestrupskolen Asgård Skole Borup Skole Ejby Skole Ellemarkskolen Hastrupskolen Herfølge Skole Holmebækskolen Højelse Skole Kirstinedalsskolen Sct. Nicolai Skole kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Side 24

26 Skovboskolen kr. Søndre Skole kr. Vemmedrupskolen kr. 10. kl. Campus Køge kr. PPR kr. Ellebækskolen kr. Centrale områder: Delvis finansiering af folkeskolereformen besluttet i budgetforliget for Understøttelse af inklusionsstrategien, som er planlagt anvendt i 2015 Takstregulering - Ellebækskolen I alt Der henvises til indstilling og baggrund. Bilag Bilag SU.pdf kr kr kr kr. Skoleudvalget : :00 Til behandling Skoleudvalget Sagsnr Anbefales overfor udvalget. Side 25

27 43. Delegationsplan 2015 Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Skoleudvalg, udvalg og Byråd, at udvalgets delegationsplan 2015 for Køge Kommune godkendes. Køge Byråd godkendte den 25. september 2007, delegationsplaner for udvalget samt alle stående udvalg. Køge Byråd godkendte den 27. marts 2012 en revision af delegationsplanen. Inden konstitueringen af det nuværende byråd besluttede det gamle byråd i december 2013 at ændre styrelsesvedtægten med deraf følgende ændring af udvalgsstrukturen for det nye byråd med virkning fra 1. januar 2014, idet Børne- og Ungdomsudvalget blev opdelt i henholdsvis et børneudvalg og et skoleudvalg. Det nuværende byråd besluttede i januar 2014 at foretage en yderligere ændring af styrelsesvedtægten, idet Ejendoms- og Driftsudvalget blev udvidet fra 7 til 9 medlemmer. Som følge af den ændrede udvalgsstruktur og som følge af ændringer i gældende lovgivning på udvalgenes områder har Direktionen i Køge Kommune besluttet at fremlægge reviderede delegationsplaner til beslutning i Byrådet. Delegationsplanerne er struktureret efter lovområder. Inden for de enkelte lovområder er kun henvist til kapitler og paragraffer, hvis det er skønnet nødvendigt. Der er kun medtaget bekendtgørelser, hvis det giver bedst mening inden for det enkelte område. Der vedlægges oversigt over de steder, hvor der foreslås ændringer af delegation i forhold til de gældende delegationsplaner inden for hvert udvalg. Endvidere er det i forslagene til nye delegationsplaner markeret med Rødt, hvor der er indsat nye bestemmelser eller foretaget ændringer samt forslag til beslutningskompetencer hertil. Der er ikke udarbejdet oversigt over ophævede bestemmelser. Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. Kommunikation Delegationsplanerne offentliggøres på Intranettet og på hjemmesiden. Bilag Generelle bestemmelser.docx Ændringer i delegationer.docx Fælles principper for delegation Skoleudvalgets delegationsplan 2015 Skoleudvalget : :00 Til behandling Arbejdsmarked og Borgerservice Sagsnr Anbefales overfor udvalg og Byråd. Side 26

28 44. Sygefravær 4. kvartal Børne- og Ungeforvaltningen, skoleog sfo-området Børne- og Ungeforvaltningen indstiller, at sygefraværsrapport for perioden 1. kvartal 2014 til 4. kvartal 2014 på Skoleudvalgets område tages til efterretning. Børne- og Ungdomsudvalget har tidligere fastlagt en ambitiøs målsætning om at nedbringe sygefraværet til under 5 %. Status på forvaltningens samlede sygefravær efter 4. kvartal 2014 viser, at fraværet aktuelt er 5,2 % og har været stigende inden for det seneste kvartal på skoleområdet. Der er variationer mellem de enkelte skoler og sfoer aktuelt mellem 2,6 og 8,3 %. Opgørelsen viser data i henhold til de vedtagne definitioner for sygefraværsrapporterne i Køge Kommune og indbefatter: Månedslønnede medarbejdere og almindelig sygdom, tilskadekomst i tjenesten, 56 aftaler, nedsat tjeneste samt sygemelding i tjenesten (omfatter ikke omsorgsdage, barns 1. sygedag m.m.). Der er i november 2013 sket en opdatering af datagrundlaget. Det har medført en mindre justering af fraværsprocenterne for tidligere perioder. På Børne- og Ungerådgivningens område har antallet af plejefamilier tidligere været talt med i forvaltningens samlede antal fuldtidsstillinger, men samtidig er der ikke sket en sygefraværsregistrering hos plejefamilierne. Det har bevirket en mindre kunstig sænkelse af det gennemsnitlige sygefravær. Status på arbejdet med at nedbringe sygefraværet viser efter 4. kvartal 2014, at fraværet samlet er steget med 0,5 procentpoint inden for de seneste 4 rullende kvartaler sammenholdt med året før. Område Sygefravær 1.kv kv år siden Sygefravær 1.kv kv.2014 Seneste Ændring Børneudvalget og Skoleudvalget samlet 4,8% 5,2% +0,5% Skole- og sfo-området 4,5% 4,9% +0,4% Det er afrundinger, der giver de lidt skæve ændringstal. Den aktuelle udvikling viser, at sygefraværet nu ligger på 5,2 %, jf. nedenstående tabel. Område Sygefravær 3.kv.2014 Sygefravær 4.kv.2014 Ændring fra kvartalet før Børneudvalget og Skoleudvalget samlet 5,1% 5,2% +0,1% Skole- og sfo-området 4,8% 4,9% +0,1% Det er afrundinger, der giver de lidt skæve ændringstal. Det er vigtigt at fastholde arbejdet med at nedbringe sygefraværet for at opnå en yderligere reduktion, herunder sikre at arbejdet bærer frugt i alle dele af Børne- og Ungeforvaltningen. Derfor er aftalt, at alle skoler og sfoer med et sygefravær over 5 % skal udarbejde handleplaner for reduktion og håndteringen af fraværet Omkostninger i forbindelse med indsatser for at nedbringe sygefraværet inden for Skoleudvalgets område afholdes inden for de fastlagte budgetter. Side 27

29 Bilag Sygefravær 4. kvartal skoler.pdf Skoleudvalget : :00 Til orientering Skoleudvalget Sagsnr Orienteringen taget til efterretning. Side 28

30 45. Meddelelser og spørgsmål - åben Skoleudvalget :00 Til orientering Skoleudvalget Sagsnr. Intet. Side 29

31 46. Meddelelser og spørgsmål - lukket Lukket dagsorden Side 30

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang Henriette

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering -

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:40 Mødested: Mødelokale 4, Bytoften Deltagere: Karl Haahr, Keld Jacobsen,

Læs mere

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Hans Bjergegaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. 13/27671 Udviklingsstrategi 2015 på social- og specialundervisningsområdet

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 08-01-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3. Grenaa Dato: Onsdag den 26. februar 2014 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 03-04-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen var fraværende under punkt 6-9, 11 og 13. Anne Jeremiassen var fraværende under punkt 13. Derudover

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 13. januar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:05 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup Tønnesen

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 10. september 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 09. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 kl. 15:00 Administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 Punkter på åbent møde: 119. Kvalitetsrapporter

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Visitationschef Annette Larsen deltager i punkt 2. Sekr. chef Jan Winther deltager i punkt 3, 4 og 5. Mathilde

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere