Nyhedsmagasin SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsmagasin SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE"

Transkript

1 1. udgave Oktober 2013 Nyhedsmagasin SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Danmarks velfærdsmodel skal gentænkes gennem teknologisk fornyelse, øget personligt ansvar, stærkere partnerskaber med de private virksomheder og pensionsselskaber og bedre samarbejde på tværs i den offentlige sektor. Vi skal møde borgernes forskellige behov på nye måder, som er både billigere og bedre. TEMA REFORMERNE RULLER Margrethe Vestager Denne gang vil du blandt andet kunne læse om: Budget 2014 Digitalisering Hjemmeside Reformer Ældreområdet Sundhed er et vigtigt tema på hele Social, Sundheds og Beskæftigelsesområdet. Dette kan aflæses i de politiske prioriteringer for budget Digital velfærd, selvbetjening og effektive arbejdsprocesser - vejen frem mod et moderne videnssamfund. Nyt hjemmesidelayout bliver en vital platform i kommunikationen med borgeren. Der opleves i disse år et paradigmeskifte på beskæftigelsesområdet i forhold til at tænke rehabilitering og sundhed. Ny lovgivning på ældreområdet sætter lup på kommunal effektivitet og organisering.

2 LEDER Samarbejde, fælleskab og helhed 2 Kære Alle Den nye organisation på Social, Sundheds og Beskæftigelsesområdet er nu ved at være på plads, og jeg vil gerne anerkende det store arbejde, I har lagt for dagen i forbindelse med sammenlægningerne. Jeg ved, at I alle har ydet en stor indsats for at få nye opgaver, medarbejdere og lederrelationer til at gå op i en højere enhed hvor vi i fællesskab kan bygge videre på en fremtidssikret og effektiv organisation, der kan håndtere de udfordringer og forandringer, som fremtiden byder på. Efter årtier med fokus på New Public Management og ønsket om at markedsgøre kommunen - og dermed fokus på den enkelte afdeling og det specifikke fagområde - oplever vi nu strømninger i samfundet, hvor fokus retter sig mod samarbejde, fællesskab og helhed. Jeg synes forfatteren Tor Nørretranders rammer plet, når han illustrerer vor fælles afhængighed både i samfundet og i organisationer, med et rim af Halfdan Rasmussen: Bennys bukser brændte. Børge råbte, Åh! Børge havde nemlig Bennys bukser på. Vrøvleverset handler om tilfældighed og et ydre sammentræf af omstændigheder. Den ene låner sine bukser ud til den anden de to er knyttet sammen, da uheldet er ude. Man kan grine eller trække på skuldrene, for det er jo bare en spøjs og skør hændelse endda på vers. Rimet og Tor Nørretranders rejser spørgsmålet om, hvorvidt vi i virkeligheden altid går rundt med hinandens bukser på. Gør det ondt på mig, når dine bukser brænder? Har vi mere tilfælles end det, vi er vant til at tænke? Hvis vi har hinandens bukser på, bliver det - særligt i offentlige organisationer - afgørende altid at tænke i fælles løsninger og indbyrdes samhørighed. Vi bliver alle påvirket af dårlig omtale i medierne eller af klager fra borgerne. Vi har et fælles sæt bukser nemlig kommunen. De fælles bukser skaber samtidig en særlig forpligtelse til, at vi gør hinanden bedre og værner om det ansvar og den forpligtelse, der ligger i at betjene borgerne i Varde Kommune. Ledelsesmæssigt vil vi sætte fokus på samarbejdet på tværs af organisationen, og arbejdet med at understøtte tænkningen om fælles ansvar og nedbrydning af siloer. Jeg håber, at det næste års fokus - uanset afdeling og funktion - vil være at gøre hinanden bedre, og at sikre samarbejde, fællesskab og helhed i Varde Kommune, så vi er rustet til de reformer og ændringer, som vi i de kommende år vil være en del af. Forandringer er et ledelses- og driftsvilkår, som vi ikke kan ændre - og vi ser da også, at nye strømninger påvirker eller udfordrer den måde, vi hidtil har gjort eller gør tingene på. Vi oplever en demografisk udfordring i forhold til, at ca. 30 % af arbejdsstyrken går på pension indenfor de næste syv år, samtidig med et stigende antal ældre og faldende børnetal. Der er ikke økonomisk rum til at udvide vore serviceniveauer. I stedet skal vi se, hvor vi kan gøre arbejdet smartere, tænke i nye løsninger og i andre samarbejdsformer. Nye løsninger har præget de politiske dispositioner i de sidste fire år, hvor bl.a. rehabilitering og indførsel af nye teknologiske løsninger har været nøgleord i det politiske landskab. Politikerne har investeret i vore fagområder for at ruste os og borgerne til nye tider. Der er en klar forventning om et fremtidigt resultat bl.a. i forhold til højere produktivitet. Samtidig har vi oplevet, at samfundsstrømninger og forandringer skaber nye fællesskaber og fælles faglige fundamenter. Jeg tror på, at de fleste borgere har en drøm om at klare sig selv, uanset om det er ældre mennesker eller borgere, som står uden for arbejdsmarkedet. Dette tankesæt genfinder vi også både i Serviceloven og Arbejdsmarkedslovgivningen. Inden for Serviceloven har hjælp til selvhjælp været et fast fundament i mange år, og på arbejdsmarkedsområdet har blandt andet den ny fleks- og førtidspensionslovgivning sat fokus på inklusion og rehabilitering af borgerne samt på at få flere også svage borgere i ordinære jobs måske bare ansat i færre timer. Desuden bliver der med virkning fra 1. januar 2014 gennemført en ny kontanthjælpsreform. Den betyder blandt andet, at kontanthjælpsmodtagere skal arbejde for deres kontanthjælp (en såkaldt nytteindsats). Reformerne på arbejdsmarkedsområdet får indflydelse på driften og udviklingen af Social, Sundhed og Beskæftigelsesområdet i Varde Kommune, og det bliver en spændende fælles opgave at præge udviklingen i retning af mere inklusion til gavn for borgerne og for os selv. Samtidig sætter reformerne fokus på rehabilitering og på det sunde liv for helt nye borgergrupper. Som offentlig organisation har vi en særlig forpligtelse til at få lovgivningens intentioner omsat i en virkelighed, hvor både vi men i særlig grad borgerne påvirkes.

3 Det er ambitionen, at nyhedsmagasinet skal udkomme 3-4 gange årligt og orientere jer om de ledelsesmæssige og faglige strømninger, som ruller ud over det kommunale landskab. God læselyst Erling S. Pedersen Direktør Social, Sundhed og Beskæftigelse Budget 2014 Budget 2014 afspejler, at Sundhed er et vigtigt tema på den politiske dagsorden. Begrebet rehabilitering har for alvor vundet indpas i den kommunale hverdag og i de kommunale regnskabskolonner - i Varde Kommune. Den 1. oktober blev der indgået budgetforlig, vedtaget af et samlet byråd. Alt i alt får området Social og Sundhed godt fem millioner kommunale kroner ekstra at gøre godt med på driftsbudgettet for 2014 i forhold til Samtidig får Arbejdsmarkeds- og Integrationsområdet bevilget 1,4 mio. kr. Penge, vi skal forvalte med omhu og omtanke og som gerne skulle resultere i fremtidige besparelser og effektiviseringer på området. Social og Sundhed Fokus på det nære sundhedsvæsen Flere af budgetønskerne for 2014 handler om en styrkelse af Det Nære Sundhedsvæsen, hvor terapeuter i hjemmeplejen, sygeplejersker, demenskonsulent, og også efterforsorgen m.v. vil medvirke til at løfte den rehabiliterende opgave. Hertil kommer en styrket indsats på velfærdsteknologiområdet, hvor personaleressourcer og velfærdsteknologipulje styrkes. Også dette vil på både kort og lang sigt være med til, at borgerne i højere grad kommer til at klare flere opgaver selv og gøre det i længere tid. Det nære sundhedsvæsen betyder, at vi skal være gearet til i perioder, at behandle borgeren som patient f.eks. i forbindelse med tidlig udskrivning fra sygehuset. Men det nære sundhedsvæsen handler først og fremmest om, at vi anskuer borgeren som borger. Vi skal således hjælpe, behandle, forebygge, genoptræne og undervise alt hvad vi kan og alt sammen med det overordnede formål, at flest mulige skal have den bedst mulige livskvalitet, fysisk såvel som psykisk. Indsatsen gælder ikke kun de syge, men også de svage og de socialt udsatte. Alle kan selvfølgelig ikke klare sig selv - men indsatsen er øget for, at folk i højere grad kommer til at klare mere selv. Nye veje til et inkluderende arbejdsmarkedsområde Udvalget for Arbejdsmarked og Integration fik også deres ønsker opfyldt. Et af dem er oprettelsen af en formidlingsenhed. Den skal fungere i krydsfeltet mellem Jobcentret og de lokale virksomheder. En væsentlig opgave for Jobcentret er, at hjælpe virksomhederne med at finde den nødvendige arbejdskraft, og i den forbindelse har Varde Kommune besluttet at tilbyde aktiv bistand. Et andet ønske, der bliver opfyldt, er en aftale om socialøkonomisk virksomhed, der skal have et særligt fokus på at skabe fleksjob. Vi har fået en reform, der handler om fleksjob og førtidspension. Den kræver, at vi forsøger at tænke i nye baner og det gør vi i Varde Kommune ved at indlede et samarbejde med socialøkonomiske virksomheder, hvor målet er, at få skabt flere nye deltids-fleksjob. I samme forbindelse har vi fået penge til en sundheds- 3

4 koordinator til det rehabiliterende team. Den nævnte reform udstikker rammerne for et nyt samarbejde mellem kommunerne og det regionale sundhedsvæsen. Det betyder, at regionen i fremtiden stiller en lægefaglig koordinator til rådighed i de sager, der bliver behandlet i det nye rehabiliteringsteam. I den forbindelse er det nødvendigt, at vi får et IT-system, der kan understøtte det nye samarbejde og det kan vi altså få nu. Et fjerde og sidste ønske, der er blevet opfyldt, er udgiften til sundhedsmæssig screening af de flygtninge, der kommer til Varde. Ny sundhedspolitik De nye budgetmæssige investeringer falder godt i tråd med arbejdet med den ny sundhedspolitik, der netop tager afsæt i, at sundhed er et fælles ansvar, som kun kan løftes hvis alle offentlige organisationer og borgernes ønsker går hånd i hånd. Sundhed handler om mere end det at være fri for sygdom. Det handler om at have det godt fysisk, psykisk og socialt. Alle tre faktorer er vigtige for at få et langt liv med livskvalitet. Derfor er det grundlaget for vores politik, at den skal formuleres i fælles dialog med borgere og med udgangspunkt i den nyeste viden på sundhedsområdet. Desuden skal politikken tilrettelægges i erkendelse af, at vi alle har et ansvar for vores egen og for vores nærmestes sundhed. Der er afholdt et møde med borgerne, hvor mange parametre i Sundhed blev drøftet: Bevægelse og sikring af at rammerne tilskynder dette Lighed i Sundhed og flere sunde leveår Mad og måltid det sunde valg skal være det lette valg Styrket rehabilitering (bl.a. ift beskæftigelse og kronikergrupper) Sikring af god hygiejne Styrkelse af mental sundhed Rygning - forebyggelse af rygestart Sundhedspolitikken skal godkendes i det nye byråd og være ledestjernen i vore aktiviteter i fremtiden. Gode ideer fra personalet til, hvordan målsætningerne kan imødekommes på jeres fagområder, er derfor vigtige. Der vil i løbet af foråret blive drøftelser med den enkelte afdeling (i takt med drøftelserne med lederne om aftaler for 2015) i forhold til at følge op på, hvordan målsætningerne omsættes i de enkelte områder. Det nære sundhedsvæsen Handler om at forebygge unødige indlæggelser og genindlæggelser samt at skabe bedre sammenhæng mellem regionernes og kommunens sundhedstilbud. Samtidig lægger det op til at behandle borgeren i eget hjem eller tæt ved. Det nære sundhedsvæsen skal blandt andet undgå korttidsindlæggelser, som fra 2007 til 2010 steg med knap 14 procent per 1000 borgere over 65 år. Kommunernes Landsforening Ny Sundhedspolitik Den 25. september var der borgermøde om den nye sundhedspolitik, der skal gælde frem til Temaerne i den nye sundhedspolitik er: Bevægelse, mad og måltider, hygiejne, mental sundhed samt rehabilitering. Politikken sendes i høring den fra 9. oktober-december 2013, hvorefter høringssvarene indarbejdes. Sundhedspolitikken godkendes af det nye byråd i begyndelsen af Kontaktperson: Kirsten Myrup, Sundhedschef, Rehabilitering At fremme borgerens egen mulighed for at blive selvhjulpen kaldes også for rehabilitering. Rehabilitering af mennesker med nedsat funktionsevne er en række af indsatser, som har til formål at sætte den enkelte i stand til at opnå og vedligeholde den bedst mulige fysiske, sansemæssige, intellektuelle, psykologiske og sociale funktionsevne. Rehabilitering giver mennesker med nedsat funktionsevne de redskaber, der er nødvendige for at opnå uafhængighed og selvbestemmelse. Dette gælder både i sociale-, sundheds- og arbejdsmæssige sammenhænge. WHO s definition 4

5 Digitalisering - Vejen frem mod et moderne videnssamfund. Det er ikke noget nyt, at digitaliseringsbølgen er over os. Kommunerne har i en årrække oplevet en stadig større grad af digitalisering og et teknologifokus i såvel administrationen som på institutionerne, på tværs af alle områder. Det ideologiske udgangspunkt er, at hvis en handling udføres to gange, bør det føre til tanke om digitalisering og automatisering. Digitalisering er ikke blot kommet for at blive der bliver hele tiden mere af den. Hidtil har digitalisering foregået i interne systemer, såsom vagtplan, dokumenthåndtering, omsorgssystem, Sam-Bo og så videre. Den ny udvikling inden for digitalisering er digital velfærd og fokus på kommunikation med borgerne. Digital selvbetjening Borgerservice har længe fokuseret på digital selvbetjening. Dette fænomen kommer nu i bølger organiseret fra Digitaliseringsstyrelsen, og udbredes til en lang række fagområder. Se kommunernes bølgeplan her Digital kommunikation Udover selvbetjening bliver en stadig større del af kommunikationen med borgerne digital. Elektroniske postkasser bliver obligatoriske for såvel virksomheder som borgere i henholdsvis 2013 og For borgerne bliver den elektroniske indgang borger.dk, hvor alle oplysninger, som det offentlige har om borgeren, skal samles. Dog bliver op mod 20 procent af borgerne fritaget for denne regel, så de personer, der ikke har mulighed for at læse elektronisk post, fortsat får traditionel brevpost som hidtil. Det er endnu ikke besluttet, hvordan disse 20 procent skal identificeres, men det forventes, at beslutninger kommer fra centralt hold, og bliver behandlet i de enkelte kommuner efter ansøgning. For at imødekomme denne udvikling, har Varde Kommune udarbejdet en kanalstrategi, som definerer metoder og målsætning for kommunikationen mellem kommune, institutioner og borgere. En af disse målsætninger er at mindske for eksempel telefonisk kontakt og især personligt fremmøde samt at flytte kommunikation og betjening over på digitale og automatiske platforme. Læs kanalstrategien her Alle har en drøm om at klare sig selv Udover at reducere den telefoniske kontakt og det personlige fremmøde, skal digitaliseringen også ses i lyset af en øget mestring af eget liv. Udover at effektivisere den offentlige administration og kommunikation, vil digitaliseringen gøre borgerne mindre afhængige af hjælp, navnlig i forhold til Borgerservice og forskellige ydelsesansøgninger mv. i regi af myndigheden, ikke kun på Social, Sundheds og Beskæftigelsesområdet, men også de andre direktørområder. Samtidig får borgeren let adgang til alle de dokumenter, som det offentlige har liggende i relation til sundhedsydelser, sociale ydelser etc. Hvad betyder det for os? Inden for velfærdsområderne er velfærdsteknologi en af hjørnestenene i digital velfærd. Her eksperimenteres med nye løsninger, som kan betyde, at den tætte fysiske kontakt med eksempelvis terapeuter, socialmedarbejdere eller læge kan reduceres. Til gengæld kan man øge servicen i forhold til flere kontakter med de fagprofessionelle. Til illustration kan følgende eksempler nævnes: I Varde Kommune er vi på forkant med at yde genoptræning og rehabilitering hjemme foran computeren. Center for Sundhedsfremme afholder rygestopkurser online, mens undervisning af f.eks. KOL-patienter eller diabetikere i, hvordan de får en bedre livskvalitet, måske også kan foregå online! Behandling og overvågning af kronisk syge kan med telemedicinske løsninger rykkes ud af hospitalerne og ind i borgernes eget hjem. Borgeren undgår at skulle møde op til rutinemæssige kontroller på sygehuset, men kan i stedet selv måle og registrere egne sundhedsoplysninger. I Varde arbejdes med etablering af et digitalt sundhedscenter, som på sigt forventes at blive et lokomotiv på tværs af fag- og direktørområder. Digitaliserings- og velfærdsteknologiske processer kan altså potentielt medføre produktivitetsgevinster, samtidig med at stats- og kommuneapparatet forenkles, og borgernes kontrol med eget liv bliver øget. Digitaliseringsstyrelsens strategi er et led i regeringens 2020-plan, og digitaliseringen skal dermed være med til at bidrage til effektiviseringer i størrelsesordene 3 mia. kr. på landsplan (svarende til ca. 25 mio. for Varde Kommune). Gevinsterne skal ikke afleveres til staten, men blandt andet være med til at finansiere den demografiske udfordring, som kommunerne potentielt står overfor. Vi skal således bestræbe os på at få tænkt og indarbejdet digitalisering på hvert enkelt fagområde alle steder, hvor det giver mening, og hvor det er til gavn for borgeren. Kontaktperson: Erling S. Pedersen, Direktør, 5

6 ..op mod 20 procent af borgerne fritages for denne regel, så de personer, der ikke har mulighed for at læse elektronisk post, fortsat får traditionel brevpost. Lagde du mærke til nyheden, hvor KMD kom med den vurdering, at Danmarks kommuner bruger omkring 6,4 milliarder på møder hvert år? Alene transport koster kommunerne 800 millioner! En af anbefalingerne lyder på, at kommunerne kan omlægge nogle af deres møder til digitale møder. Vidste du......at digital er latin og betyder finger eller tå. Heraf betydningen at tælle eller tal. Meget kommunikation er digital eller konverteret til talværdier. Ikke blot og internet men også telefonsystemet er på mange områder digitalt, hvor stemmen så ikke overføres som vekselspændinger, men som digitalt kodede pulstog mellem telefon og central. Wikipedia 6

7 Hjemmesiden En vital platform i kommunikationen med borgerne Varde Kommunes hjemmeside er ubestridt en af de væsentligste medieplatforme i kommunikationen med borgere og samarbejdspartnere. Hjemmesiden er dels med til at markedsføre vores institutioner og vores smukke kommune og dels indgangen til mange af vores selvbetjeningsløsninger for borgerne. Derfor ønsker vi at opprioritere og udvide kommunikationen via denne platform. Dette sker blandt andet ved at placere ansvaret for udvikling af hjemmesiden for Social, Sundhed og Beskæftigelse i direktørens sekretariat fremfor hos den enkelte aftaleholder. Hjemmesiden har i et par år fungeret utilfredsstillende, både med hensyn til indhold og funktionalitet. Samtidig har flere institutioner fået deres egne hjemmesider, og det har derfor været svært at finde rundt i hvilken information, der var på lokale sider og hvilken information, der var på Varde Kommunes hovedside. Brugere og medarbejdere har også peget på den manglende logiske opbygning af siden. Direktionen har derfor besluttet, at Varde Kommunes hjemmeside, bliver en hjemmeside defineret af sekretariaterne men i tæt dialog med institutionerne. Kommunens udviklingsafdeling KOM UD er tovholder på det samlede projekt, og bistår os i forhold til idéudvikling og faglig rådgivning. Den ny organisering skal sikre et ensartet layout og et mere brugervenligt design på den nuværende hjemmeside. Samtidig skal der fortsat være mulighed for at den enkelte institution eller afdeling har mulighed for, at lave sin egen side, hvis de ønsker det. Disse sider skal der så linkes til via hovedsiden. beskæftigelsen Ambitionen er, at borgere og andre brugere af hjemmesiden kan få et overblik af høj kvalitet over Varde Kommunes tilbud, institutioner, standarder mv. men samtidig, at detaljer som eksempelvis de daglige aktiviteter eller lokale nyheder/udviklinger i højere grad flyttes til institutionernes egne hjemmesider. Herved bliver der forhåbentligt færre henvendelser til de enkelte institutioner eller visitation mv. på spørgsmål om priser, fremgangsmåde, beliggenhed, regler og retningslinjer og andet. For at sikre brugervenligheden og en brugerdreven hjemmeside ønsker sekretariatet at engagere Ældrerådet som testpanel. Det er hensigten, at noget lignende kommer til at ske på de andre områder, f.eks. inddragelse af Handicaprådet. Hvad sker der nu? I 2013 er der fokus på ældreområdet, mens de øvrige fagområder på direktørområdet optimeres i Koordineringen og dialogen med afdelingerne vil foregå på ledermøder eller efter aftale. Helle Thrane er ansat i sekretariatet for Social, Sundhed og Beskæftigelse og er tovholder på udviklingen af hjemmesiden i direktørområdet. I er velkomne til at kontakte hende med gode ideer eller med spørgsmål til projektet: Opstart på ældreområdet Lederne på ældreområdet blev på møde i september præsenteret for udkast til layout, funktionalitet og idé, og de andre områder vil få samme mulighed, når der foreligger en plan for deres områder. Der arbejdes med forbedring af layout og indhold Fokus skal være på brugeren ikke på institutionen. Hvilken information har brugeren brug for? Og nem mulighed for at navigere rundt på hjemmesiden og i selvbetjeningsløsningerne. 7

8 8 Arbejdsmarkedsreformer - Med konsekvenser for hele det sociale område De nye arbejdsmarkedsreformer får konsekvenser for hele kommunen i forhold til at tænke tæt, sammenhængende og koordineret indsats. Dermed åbnes op for, at borgere længst væk fra arbejdsmarkedet får en sammenhængende indsats, hvor der bygges bro mellem jobcenter og den sociale indsats. Samtidigt er der fokus på, at ressourcestærke borgere kommer hurtigere i gang med uddannelse. Førtids- og fleksjobreform Reformen betyder store ændringer i arbejdet med komplekse sager, hvor kommunen forbereder ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Det grundlæggende formål med reformen er at komme væk fra et system, hvor borgere får tilkendt førtidspension i stedet for hjælp til at få et liv med arbejde. De overordnende mål med reformen er følgende: Færre tilkendes førtidspension Flere skal tage del i arbejdslivet og få et aktivt arbejdsliv Flere med lille arbejdsevne kan komme i fleksjob Fleksjobberne får incitament til at arbejde mere Det betyder bl.a., at unge under 40 år får meget sværere ved at få tilkendt førtidspension. Der indføres i stedet et ressourceforløb for unge under 40 år, som skal afklare dem i forhold til arbejdsmarkedet. For borgere med komplekse problemstillinger er der etableret et rehabiliteringsteam, hvor der blandt andet er tilknyttet en sundhedskoordinator fra regionen, der skal sikre brobygning fra behandlersystemet og rådgivere fra det sociale og sundhedsområdet så borgeren sikres og oplever en helhedsorienteret handlingsplan og forløb. Som led i at skabe flere fleksjob har Byrådet i budget 2014 afsat ressourcer til etablering af en socialøkonomisk virksomhed som har til formål både at tjene penge og at gøre noget godt for samfundet fx ved at ansætte udsatte borgere i deres virksomhed. Kontanthjælpsreformen i korte træk Kontanthjælpen afskaffes som udgangspunkt for alle unge under 30 år uden uddannelse 1. januar 2014 og erstattes af uddannelseshjælp. Samtidig bliver der skabt et nyt kontanthjælpssystem for voksne og unge med en uddannelse. Alle unge under 30 år uden uddannelse får et uddannelsespålæg. For unge, der kan starte på en uddannelse, betyder det, at de skal gå i gang med en uddannelse hurtigst muligt. Unge skal i videst muligt omfang arbejde og forsørge sig selv indtil uddannelsesstart. Alternativt skal de arbejde for deres ydelse i en nytteindsats. For unge, der ikke umiddelbart har forudsætningerne for at starte på en uddannelse, betyder uddannelsespålægget, at de skal stå til rådighed for en indsats, der er rettet mod uddannelse. Unge, der ikke umiddelbart er klar til at gå i gang med en uddannelse, får efter tre måneder ret til et aktivitetstillæg, når de deltager i aktive tilbud, der kan bringe dem tættere på målet om uddannelse. Dermed opretholder de samme ydelse som i dag. Voksne med komplekse problemer skal hurtigst muligt - og senest efter seks måneder have en helhedsorienteret og jobrettet indsats. Indsatsen skal afspejle den enkeltes behov og tage hånd om hans eller hendes sociale eller sundhedsmæssige problemer. Den enkelte får ret til en koordinerende sagsbehandler, der skal sikre, at indsatsen er tværfaglig og koordineret på tværs af offentlige myndigheder. Læs mere om kontanthjælpsreformen her En organisation der matcher fremtidens krav I Borger og Arbejdsmarked er organisationen gearet til de nye reformer og til en ny digital virkelighed. I jobcentret er der oprettet: Team Udvikling for borgere med komplekse problemer (herunder rehabiliteringsteamet) Team Job og Uddannelse Team Unge (herunder Ungdommens Uddannelses vejledning) Derudover er der skabt én indgang i forhold til jobcentret og ydelsescentret (under Borger og Arbejdsmarkedschefen. Samtidig er der stort ledelsesmæssigt fokus på, hvorledes vi kan støtte op om de unge på tværs af sektorer i forhold til uddannelse, sociale forhold, sundhed og beskæftigelse. Kontaktperson: Erik Schultz, Borger og Arbejdsmarkedschef I dag er 2,9 millioner personer, enten på overførselsindkomst eller er ansat i den offentlige sektor. I 1970 udgjorde det tilsvarende antal 1,2 millioner personer. I dag er ca. 67 pct. eller 2/3 af vælgerbefolkningen offentligt ansat eller overførselsmodtager. Tænketanken CEPOS om strukturel ubalance

9 Ældreområdet Fokus på produktivitet, rehabilitering og frit valg Hjemmehjælpskommissionen har peget på et fremtidigt mere differentieret ældrebillede. Der vil i årene, der kommer, være statistisk flere raske ældre som følge af sund aldring men til gengæld bliver der også peget på en øget ulighed i sundhed. Det skyldes en stigning i antallet af ældre med demens og med alkohol- eller andre misbrugsproblemer. Den differentierede gruppe stiller krav til tidlig rehabilitering i forhold til, at de, der kan selv skal selv, og til at kommunerne sætter ind og forebygger hos de svage ældre. Disse forhold har politikerne haft fokus på i forhold til budget 2014, hvor ældreområdet blandt andet bliver styrket på demensområdet, samt i deres oplæg til en ny sundhedspolitik. Centralt oplever vi et øget fokus på den kommunale effektivitet og kvalitet på ældreområdet. En ny rapport fra analysevirksomheden KORA vurderer, at der er et besparelsespotentiale på ældreområdet i Varde Kommune, hvilket blandt andet hænger sammen med vores produktivitet. Produktivitet handler ikke mindst om, hvordan vi organiserer os og hvor effektive, vi er i planlægningen af hjælpen. Dette har betydning f.eks prisen på hjemmehjælp per time. En faktor i produktivitets- og kvalitetsdiskussionen er blandt andet indførelse af ny teknologi, som dels skal lette arbejdsgangene og dels sikre borgerne mest mulig selvstændighed. Varde Kommune har gennem mange år investeret i løsninger, der har skullet øge effektiv arbejdsplanlægning eksempelvis omsorgssystemer, PDA er til plejepersonalet og IPAD til sygeplejerskerne. I forhold til borgerne har man drøftet robotstøvsugere, ligesom vores nyeste plejecentre er udstyret med sensorgulve, der skal forebygge fald hos beboerne. Der er i budget 2014 afsat yderligere midler til velfærdsteknologi. Udover ny teknologi opleves nye samarbejdspartnere og interessenter i forhold til flere frivillige på plejecentrene, aflastningstjenesterne og i forhold til at undervise andre ældre i brugen af digitale medier. Samarbejder som vi hilser velkommen, og som er med til at give vores ældre sociale relationer, der ikke nødvendigvis er funderet i en kommunal tænkning og arbejdsform. Ny lovgivning åbner for nye muligheder for organisering. Kommunernes organisering af ældreområdet har siden 2003 været dikteret af lovgivningen på fritvalgsområdet. Med fritvalgslovgivningen i 2003 kom kravet til opdeling af for eksempel plejecentre, sygepleje og hjemmepleje i eget hjem. Det sker for at sikre lige konkurrencevilkår med private leverandører, og for at sikre en gennemsigtig pris på det frie valg. Den ny lovgivning træder i kraft 1. januar Den stiller krav om, at borgerne skal have mulighed for at vælge mellem to eller flere leverandører indenfor pleje, rengøring og madservice. Samtidig åbnes mulighed for at organisere sig anderledes for eksempel ved at samle områderne i samme udbud. Dette kan ske for at optimere pris og kvalitet. Via lovgivningen bliver der tre modeller til at sikre borgeren det frie valg: 1. At bruge de generelle udbudsregler (dem, der gælder på alle andre områder) på hele eller dele af området. Kommunen kan her vælge at undtage dele af den kommunale hjemmepleje. 2. At fastholde den nuværende godkendelsesmodel 3. At tilbyde borgerene et såkaldt fritvalgsbevis en slags voucher - som borgeren kan indløse hos CVR-registrede, private virksomheder, der udfører hjælpen. Hvis borgeren, som udgangspunkt, ikke sikres et frit valg ved anvendelse af enten model 1 eller 2 skal model 3 tages i brug. I dag benytter Varde Kommune godkendelsesmodellen indenfor hjemmehjælpsområdet og udbudsmodellen indenfor madservice. Der er derfor ingen brændende platform i forhold til at sikre borgerne et frit valg, da der er private leverandører indenfor alle områder fra årsskiftet Et fremtidigt fokus vil derfor være på, hvor effektivt vi leverer vores ydelser, og dermed den pris som vi afregner private leverandører med indenfor hjemmehjælpsområdet. Denne pris er beregnet ud fra de gennemsnitsomkostninger, som den kommunale hjemmepleje leverer deres ydelser til. I forhold til at afdække, hvor effektivt vi leverer hjemmehjælpen, er KL ved at udarbejde en potentialeafklaring, som blandt andet sammenligner vore priser med andre sammenligningskommuner. 9

10 Denne undersøgelse vil give et første fingerpeg i forhold til, hvor effektivt vi i dag leverer hjemmehjælpen, og om der vurderes at være et potentiale i at organisere området anderledes, eller ved at gå i udbud med enkelte områder eller ydelser. Ældre og Handicapchef Thorkild Sloth Pedersen er, sammen med Økonomiafdelingen, ansvarlig i forhold til, i løbet af foråret 2014, at vurdere den nuværende organisering (og eventuelt interne effektiviseringer) mod et udbud på dele af området. Kontaktperson: Thorkild Sloth Pedersen Ældre- og Handicapchef, Hjemmehjælpskommissionen I sommer udsendte hjemmehjælpskommissionen sin rapport som lægger vægt på en bred rehabiliteringsindsats. Rapporten indeholder 29 anbefalinger om fremtidens hjemmehjælp, indenfor kategorier som forebyggelse, træning, svage borgere, medarbejderkompetencer, organisering, dokumentation, digital velfærd samt frivillige. Læs rapporten her Vidste du.....at en times praktisk bistand koster ca. 400 kr. og en times personlig pleje i dagtid koster 500 kr. Der vil i årene, der kommer, være statistisk flere raske ældre som følge af sund aldring men til gengæld bliver der også peget på en øget ulighed i sundhed. 10

11 Kort nyt Tilsyn på det specialiserede område Pr. 1. januar 2014 overgår tilsynet på det specialiserede socialområde til 5 regionale tilsynsenheder. I Region Syddanmark er Faaborg-Midtfyn Kommune udpeget som hjemsted for den nye tilsynsenhed, med hovedkontor i Ringe og afdelingskontor i Toftlund. Følgende tilbud er omfattet af de nye tilsynsenheder: Plejefamilier til børn og unge ( 66 nr. 1 og 2) Opholdssteder for børn og unge ( 66 nr. 5). Døgninstitutioner for børn og unge ( 66 nr. 6) Midlertidige botilbud til voksne ( 107) Længerevarende tilbud til voksne ( 108) Ambulant stofmisbrugsbehandling ( 101) Krisecentre til mænd ( 107 og 110) Forsorgshjems ( 110) Tilbud, hvor kommunen benytter samtlige pladser. Ønsker du løbende information kan du tilmelde dig tilsynets nyhedsbrev her Organisationsændringer Ændringerne i organisationen, som er foregået hen over sommeren, er nu ved at falde på plads. Fagdirektøren er i dialog med KL om en evaluering af den nye organisering. Evalueringen forventes afholdt medio Ny Offentlighedslov Pr. 1. januar 2014 træder den nye offentlighedslov i kraft. Den nye lov erstatter den nugældende offentlighedslov, der stammer tilbage fra Af den nye lov fremgår det bl.a., at myndighederne m.v. skal sørge for, at hensynet til åbenhed i videst muligt omfang varetages ved etablering m.v. af nye IT-løsninger. Endvidere udvides lovens anvendelsesområde til også at omfatte KL og Danske Regioner. Der afholdes kurser i den nye offentlighedslov i begyndelsen af november 2013 se nærmere herom på intraforum. Kontaktperson: John Iversen, Chefkonsulent, Aftalestyring Med det vedtagne budget kan aftalerne for 2014, der blev udarbejdet i det tidlige forår, endelig godkendes. Sekretariatet vil nu gennemgå aftalerne og tage kontakt, hvis der er uoverensstemmelser mellem det vedtagne budget og den ambition, der blev sat på skrift i foråret. Kontaktperson: Nikolaj Winther, AC-medarbejder, Værdien af samarbejde De gamle har hjerner, der kan huske, mens de unge har hjerner, der kan google læs artiklen her 11

12 Vores historiske sammenhæng Vi vil i de kommende nyhedsmagasiner komme med en lille godbid om Varde kommune så vi bliver oplyst om den kommune vi er en del af. På Skansen i Varde er opstillet en mindesten. Stenen markerer det sted, hvor Wallensteins soldater forskansede sig, under deres plyndringstogt i Jylland. Men hvorfor plyndrede Wallensteins tropper i Jylland? I 1625 besluttede den danske kong Christian IV sig for, at han ville blande sig i Kejserkrigen det vi i dag kender som 30-årskrigen, som kulminationen på den lutheranske reformation. I en moderne terminologi forsøgte Christian sig med et power-grab i Nordtyskland, som skulle sætte den danske konge og tyske hertug i spidsen for de nordtyske fyrstendømmer. Som svar på denne intervention sendte den Tysk-romerske kejser, Ferdinand II, tropper under den tyske general Albrecht von Wallenstein og den nederlandske greve Tilly, nordpå. Slaget ved Lutter blev enden på Christian IV s ambitioner, da Tilly tildelte den danske hær et afgørende nederlag, hvorefter Wallensteins tropper besatte hertugdømmerne og marcherede op i Jylland. De katolske styrker kunne dog ikke krydse bælterne på grund af den overlegne danske flåde. Efter slaget ved Wolgast anmodede Christian IV om fred Freden ved Lübeck i Herefter trådte den svenske konge Gustav Adolph ind på protestanternes side, og slog Tilly eftertrykkeligt og senere også Wallenstein i slaget ved Lützen, om end Gustav Adolph blev dræbt i dette slag. Wallenstein - en brilliant feltherre, men ambitiøs og politisk troløs personlighed blev afskediget af den tyske-romerske kejser flere gange og blev i 1634 myrdet af irsk-skotske oberster med kejserens velsignelse. Udover stenen ved Skansen i Varde, forefindes i Henne Kirke et portræt af general Piccolomini, en officer i Wallensteins besættelsesstyrker og hjernen bag mordet på Wallensteins i Portrættet blev malet under Piccolomini s kantonnement på Hennegård. Her opkastede Wallensteins soldater en skandse i Albrecht von Wallenstein

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531 Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet Sagsnr. 2014-2531 Tema: Beskæftigelsesområdet overordnet Indhold Vi kommer kort rundt om: Formål, lovgivning og reformer på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Nye reformer - nye løsninger

Nye reformer - nye løsninger Nye reformer - nye løsninger Førtidspension og fleksjobreform i korte træk Den grundlæggende intention bag den nye førtidspensions og fleksjobreform er at komme væk fra et system, hvor borgeren får tilkendt

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Indstilling. Udbud af hjemmeplejen. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 25. april 2014

Indstilling. Udbud af hjemmeplejen. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 25. april 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 25. april 2014 Udbud af hjemmeplejen 1. Resumé Regeringen har vedtaget at forenkle reglerne for frit valg i hjemmeplejen. Det foreslås derfor, at de private

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER

DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER En styrket arkitektbranche Perspektiver i et strategisk samarbejde med Dansk Erhverv DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER FORSLAG TIL FÆLLES LØSNINGER PÅ 4 INDSATSOMRÅDER INDHOLD Indholdsfortegnelse

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014.

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. 25. april 2014 Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 1. Indledning Sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje Nord/Øst 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje Nord/Øst 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje Nord/Øst 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

Frit valg bedre sammenhæng. Finansministeriet

Frit valg bedre sammenhæng. Finansministeriet Frit valg bedre sammenhæng Finansministeriet OKTOBER 2017 Frit valg bedre sammenhæng Finansministeriet OKTOBER 2017 2 Borgeren først en mere sammenhængende offentlig sektor April 2017 Frit valg for alle

Læs mere

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Udvalget for 19. marts 2012 Disposition: 1. Tidsplan 2. Afgrænsning af det nære sundhedsvæsen 3. Nye krav til kommunerne i det nære sundhedsvæsen 4.

Læs mere

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Med Seniorpolitikken 2014-2017 ønsker Ishøj Kommune at bidrage til at udvikle gode seniorliv. Politikken tager udgangspunkt i

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

ressourceforløb, fleks

ressourceforløb, fleks Rehabiliteringsteam, ressourceforløb, fleks og førtidspension Et tilbud om samlet vurdering, vejledning og hjælp til at få overblik. Den nye førtidspensionsreform, der trådte i kraft d. 1. januar 2013,

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringsted Kommune Tilskud: 5.460.000,- Link til værdighedspolitik: https://ringsted.dk/kommunen/politikker-planer/politikker#780

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 Forord Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til ældreområdet. På finansloven 2016 er

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013 Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Udviklingen vendes; flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Notat vedr.: Tilrettelæggelse af borgerens frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis.

Notat vedr.: Tilrettelæggelse af borgerens frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis. Notat vedr.: Tilrettelæggelse af borgerens frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis. Et moderne velfærdssamfund sætter borgeren i centrum og tilbyder fleksible muligheder for at vælge de

Læs mere

Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark

Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 23. maj 2013 J.nr.: 2013-0006947 Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark Ressourceforløbet er et centralt element i den reform af førtidspension og fleksjob,

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014 Notat om indsatsen for aktivitetsparate Udfordring Det er et mål for beskæftigelsesområdet at hjælpe

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK 2011-2015. for alle

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK 2011-2015. for alle for alle Udfordringen - Udviklingen har ikke været gunstig. Juli 2011 er der 2.000 flere borgere i Vejle på overførselsindkomst end i 2007. Årsagen er dels, flere ledige, primært dagpengemodtagere, og

Læs mere

Det er vigtigt, at den unge og dennes forældre inddrages tidligt og oplever overgangen som et sammenhængende forløb.

Det er vigtigt, at den unge og dennes forældre inddrages tidligt og oplever overgangen som et sammenhængende forløb. NOTAT RÅDHUSET Børne- og Velfærdsforvaltningen Børne- og Faglig konsulent: Lisbeth Holager Dato: 14. august 2014/lhh Samarbejdsaftale Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Børne- og, Ældre- og Handicapafdelingen

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Referat fra møde i Dialogforum den 3. juni 2015

Referat fra møde i Dialogforum den 3. juni 2015 NOTAT KKR SYDDANMARK Referat fra møde i Dialogforum den 3. juni 2015 Den 3. juni 2015 Sags ID: SAG-2015-00642 Dok.ID: 2035424 Mødested: Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding Mødetid: Den 3. juni kl.

Læs mere

Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv. Roskilde Kommune 30.1.2014 1

Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv. Roskilde Kommune 30.1.2014 1 Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv Roskilde Kommune 30.1.2014 1 Baggrund for reformen fleksjob og førtidspension Den grundlæggende intention bag dette lovforslag er at

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

SUNDHED PÅ TVÆRS. Sund By Netværksdage, den 11. april Mikala Poulsen, Lisbeth Holm Olsen og Karen Eriksen, Center for Forebyggelse i praksis, KL

SUNDHED PÅ TVÆRS. Sund By Netværksdage, den 11. april Mikala Poulsen, Lisbeth Holm Olsen og Karen Eriksen, Center for Forebyggelse i praksis, KL Sund By Netværksdage, den 11. april 2016 Mikala Poulsen, Lisbeth Holm Olsen og Karen Eriksen, Center for Forebyggelse i praksis, KL Agenda KL-husets bud på hvilke dagsordner, der rører sig på velfærdsområderne

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 22. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 1. Resume Region Midtjylland og de

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforenings holdning til aktuelle social- og beskæftigelsespolitiske emner

Dansk Socialrådgiverforenings holdning til aktuelle social- og beskæftigelsespolitiske emner Notat Dato 1. december 2016 Side 1 af 5 Dansk Socialrådgiverforenings holdning til aktuelle social- og beskæftigelsespolitiske emner Socialpolitik: Forebyggelse Dansk Socialrådgiverforening er meget optaget

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

Regionale Medlemsmøder forår 2013

Regionale Medlemsmøder forår 2013 Regionale Medlemsmøder forår 2013 Introduktion til reformen Susanne Wiederquist Baggrund! Førtidspension og fleksjob er centrale dele af det sociale sikkerhedsnet i Danmark. Aftalepartierne ønsker derfor

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Psykiatri og Voksenservice 2013

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Psykiatri og Voksenservice 2013 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Psykiatri og Voksenservice 2013 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode

Læs mere

Der er et stort fald på 65 pct. i antallet af nye tilkendelser af førtidspension.

Der er et stort fald på 65 pct. i antallet af nye tilkendelser af førtidspension. N OTAT KL-undersøgelse om ressourceforløb KL har i november og december 2013 gennemført en undersøgelse af etableringen af ressourceforløb. Undersøgelsen er dels baseret på registerdata og dels på en KL-spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både Ældrepolitik 2 blank Indhold: Indledning...4 Vision Omsorgskommunen Ringsted...6 Dialogmodellen...7 Tryghed og kvalitet...8 Pejlemærkerne Deltagelse, fællesskab og ansvar...9 Forskellige behov...10 Faglighed

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Politikområde Ældre DRIFT - ramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 ramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob

Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob 20. juni 2013 Sagsbeh: CS SSA, Budget og Analyse Den 1. januar 2013 trådte regeringens reform vedrørende førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen

Læs mere

Spørgsmål som Handicaprådet gerne vil drøfte ved dialog med B&S ved dialog den 23. februar:

Spørgsmål som Handicaprådet gerne vil drøfte ved dialog med B&S ved dialog den 23. februar: Spørgsmål som Handicaprådet gerne vil drøfte ved dialog med B&S ved dialog den 23. februar: Hvordan bliver der taget i mod nye borgere - herunder unge som kommer fra B&U og de borgere som i voksenalderen

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

2012/2013. Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet

2012/2013. Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet 2012/2013 Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet Strategi for velfærdsteknologi på Sundheds- og Omsorgsområdet i Ikast-Brande Kommune I Ikast-Brande Kommune har byrådet en vision for

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde God sagsbehandling... 2

Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde God sagsbehandling... 2 Referat Handicaprådet Tid Torsdag den 26. marts 2015 - kl. 15:30 Sted Møde udenfor rådhuset, Kompasét lokale 2 it, Niels Kjærbyes Vej 9, 5610 Assens. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Udviklingsspor for Center for Sundhed og Velfærd 2016 og frem

Udviklingsspor for Center for Sundhed og Velfærd 2016 og frem Udviklingsspor for Center for Sundhed og Velfærd 2016 og frem Indledning Center for Sundhed og Velfærds udviklingsplan har til formål at sætte rammerne og vise retningen for arbejdet i Center for Sundhed

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune

Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune Oplæg ved Afdelingschef Dorte Jarratt fra Jobcenter Lyngby-Taarbæk Handicaprådsmøde den 8. februar 2017 Baggrund

Læs mere

Status på kontanthjælpsreformen fokus på langtidsledige

Status på kontanthjælpsreformen fokus på langtidsledige Status på kontanthjælpsreformen fokus på langtidsledige Af Kim Madsen Copyright 2016 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma, der beskæftiger sig med praksisnær dokumentation og evaluering

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Handleplan for rehabiliteringsindsatsen på ældreområdet mv.

Handleplan for rehabiliteringsindsatsen på ældreområdet mv. Handleplan for rehabiliteringsindsatsen på ældreområdet mv. Side 1 af 9 Baggrund og formålet med handleplanen Der stilles stadig stigende krav til effektivitet og kvalitet i det nære sundhedsvæsen, og

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for :

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for : Seniorrådets forslag til ældrepolitik med indbyggede værdighedskriterier 7. Februar 2016 Indledning Fredensborg Kommune har revideret sin ældrepolitik i lyset af den lov om værdighed i ældreplejen, som

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014 Styrket og inkluderende indsats mod hjemløshed 1. Resume I perioden fra 2009

Læs mere

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere