Referat af bestyrelsesmøde Herning HF og VUC. tirsdag den 12. juni 2012 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde Herning HF og VUC. tirsdag den 12. juni 2012 kl. 16.00"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde Herning HF og VUC tirsdag den 12. juni 2012 kl I mødet deltog: Jonna Jensen, Torben Henriksen, Ole Mynster Herold, Stig Kristensen, Anny Overgaard, Bjarne Frits Pedersen. Fra ledelsen deltog Marianne Dose Hvid, Per Frank Kristensen, Bengt Meyer og Anne Vandsø Madsen. Afbud fra: Willy Grøn, Christian Aagaard, Ulla Diderichsen, Nils Hedegaard, Bastian R. Madsen Mødet indledtes med en rundvisning i den nyrenoverede pavillon. 1. Godkendelse af referat fra seneste møde. Godkendt 2. Opfølgning på beslutninger fra seneste bestyrelsesmøde. Sammenligning af regnskab og nøgletal med lignende institutioner(bilag a) blev gennemgået. Med hensyn til årskursister er skolerne stort set identiske. Herning HF og VUC har dog en væsentligt større omsætning, hvilket skyldes dels skolens studenterkursus og større aktivitet inden for ordblindeundervisning, som taksametermæssigt er mere fordelagtigt sammenlignet med HF2, HF-e og AVU taksametre. Endvidere har skolen i skoleåret 2011/2012 modtaget en række større tilskud til udviklingsprojekter fra Ministeriet for Børn og Undervisning, Kompetencefonden, Regionale Vækstmidler samt Fonden for Entreprenørskab. punktet tages til orientering 3. Siden sidst. Rektor orienterer om løbende sager. Skolen havde en mindre brand i musiklokalet den 21. maj. Ilden opstod formentlig i noget af det elektroniske udstyr. Kommunens forsikring dækker skader på bygninger, mens skolens selvforsikring dækker løsøre. Det forventes, at skolens samlede udgift til rengøring af løsøre og nyanskaffelser af musikudstyr løber op i ca kr. 2 HF-lærere har fået andet arbejde og med oprettelsen af en ekstra HF-klasse samt 6 pædagogikumkandidater i næste skoleår, har det betyder ansættelse af 6 nye HFlærere samt en deltidsansat psykolog. På AVU er ansat 3 nye lærere, heraf 2 med nedsat timetal samt 2 ordblindelærere, hvoraf den ene stilling er tidsbegrænset med en ansættelsesgrad på 50 %. Sidstnævnte ansættelser skal ses i forhold til en forventet 1

2 stigning i ordblindeaktiviteten. Endelig er 4 HF-årsvikariater konverteret til faste stillinger. Skolens har modtaget mange velkvalificerede ansøgninger. Vi har indgået et samarbejde med 9 andre VUC-centre om udvikling og fælles drift af hjemmesiden. Konceptet sikrer en udviklingsmæssig ajourføring i forhold til hjemmesidens fælles funktioner og muliggør samtidig individuelle, lokale løsninger, som kan tilpasses den enkelte skole. Stordriftfordelene i forhold til vedligehold og udvikling har haft den konsekvens, at der er sket en tilpasning af arbejdsfunktioner vedrørende hjemmeside og markedsføring, hvilket har betydet afskedigelse af en kommunikationsmedarbejder. Skolen har modtaget to tilbud på ombygningen af administrations- og studievejledningsområdet. Brødrene Thallunds tilbud på kr. excl. moms, var ca kr. billigere end tilbud fra Arne Danielsen A/S. Brødrene Thallund påbegynder arbejdet i uge 26, og projektet forventes færdigt i uge 32. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise har bevilget til udvikling af tværfagligt samarbejde i den kommende HF-kreativ klasse i fagene innovation, billedkunst og mediefag. Ministeriet for Børn og Undervisning har imødekommet skolens ansøgning om oprettelse af en ny 1. HF-klasse for unge med aspergers syndrom. Det bevilgede tilskud på kr dækker merudgifter ud over de sædvanlige taxametertilskud til ni elever. Skolen har indgået et samarbejde med 4 andre VUC-centre om udvikling af netbaseret undervisning på HF-niveau. Hvert center udvikler et eller to fag og udbyder i fællesskab en lang vifte af HF-fag på både C og B niveau. Herning HF og VUC har budt ind med udvikling af virtuel tyskundervisning. Den samlede pakke af virtuelle undervisningstilbud forventes at være klar til drift fra september Skolen har i foråret gennemført en række personalearrangementer som led i opfølgningen på MTU. I marts måned var tilrettelagt vinsmagning for alle medarbejdere med ægtefælle, kæreste, og i april måned deltog 81 medarbejdere i et personalearrangement til Nr. Vosborg. Ledelsen deltog i april i en voksenuddannelseskonference i Finland, hvor Herning HF og VUC bl.a. bidrog med to oplæg om henholdsvis virtuelle eksamensformer og gymnasielærerrollen. Skolen deltager i et landsprojekt om ensomme unge i gymnasiet - et fastholdelsesinitiativ arrangeret af Maryfonden og Ventilen. En stor del af skolens lærere har været på kursus i inkluderende klasserumskultur. Vi gennemfører forsøget i 3 nye HF-klasser i næste skoleår. Den 15. maj havde skolen besøg af arbejdstilsynet. Både kemikalieopbevaring, faglokaler, rengøring og det psykiske arbejdsmiljø gav ikke anledning til bemærkninger. Arbejdstilsynet opfordrede dog skolen til at se på ventilation i 2

3 bestemte kontorer og lydisolering af lokaler i den store pavillon. Skolen har med virkning fra august 2012 besluttet at indføre en samarbejdsorganisering i henholdsvis et samarbejdsudvalg (SU)og en arbejdsmiljøorganisering(amo). Det nuværende medarbejderindflydelsesorgan (MIO) nedlægges ultimo juni. Bygningernes 50 års jubilæum markeres den 26. september Torben Henriksen foreslog udgivelsen af en sponsoreret avis som husstandsomdeling i Herning Folkeblad. orienteringen tages til efterretning 4. Præsentation, drøftelse og godkendelse af Vision og Strategi Herning HF og VUC - på vej mod Strategiplanen og indsatsområder udleveredes i trykt form. Rektor gennemgik processen i skolens udarbejdelse af strategiplanen samt de overordnede visions- og strategipunkter. Efter bestyrelsens godkendelse skal de prioriterede indsatsområder i næste skoleår defineres mere konkret i operationelle handleplaner. Strategi 2017 blev rost for den gennemtænkte struktur og efterfølgende drøftedes, hvorvidt skolens vision var tilstrækkelig ambitiøs. Der blev tilkendegivet en række holdninger i forhold til ambitionsniveau og realistisk implementering i en given skolekultur. Skolens brug af strategiplanen som et dynamisk redskab til retning og udvikling er væsentligt. Ønsket fra skolens side er, at vision 2017 fremstår som både visionært og fremadrettet funktionsdueligt og ikke blot får status af et skuffedokument. Vision- og Strategi 2017 godkendes.. Ikke tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer bedes tilkendegive eventuelle indsigelser i forhold til godkendelse pr. mail senest den 26. juni Orientering om tilmeldingssituationen for skoleåret 2012/13. HF2: Ved ansøgningsfristens udløb den var der 166 ansøgere, hvoraf 36 blev indkaldt til optagelsesprøve 20 er blevet tilbudt optagelse. Antal kvalificerede ansøgninger efter ansøgningsfristens udløb har i år været markant større end sidste år. Vi får stadigvæk løbende ansøgninger. Der er pr registreret 193 nye 1.hf er. Hertil kommer de ansøgere, som i øjeblikket går på Turbo 12 / AVU Studiestart, hvor vi forventer, at yderligere 10 kursister kvalificerer sig til optag. Med regeringens max klasseloft på gennemsnitlig 28 elever betyder det 7 fyldte klasser og 3

4 7 elever på venteliste. Tilmelding til skolens HF-afdeling har i 2012 været særdeles flot og medfører oprettelsen af en ekstra HF-klasse. Studenterkursus: Optagelse sker løbende, og det endelige antal kendes derfor først i august. Tilmeldingerne i dette forår er på trods af en forøget markedsføring ikke på niveau med sidste år. Pr er der indskrevet 20 kursister i 1.sk. HF-enkeltfag: Optagelse sker løbende, og det endelige antal kendes derfor ikke før i august. Pr var der indskrevet kursister svarende til godt 200 holdkursister, hvilket må siges at være en fornuftig indskrivning på nuværende tidspunkt. AVU: Også på AVU sker optaget løbende. Med holdstart flere gange om året, kendes det endelige årskursisttal først med tilnærmelsesvis sikkerhed i løbet af 1. kvartal For så vidt angår holdene med påbegyndelse til august/september 2012 er der for øjeblikket indskrevet ca.20 årskursister, hvilket er en anelse færre end sidste år på nuværende tidspunkt. FVU og OBU har et større element af løbende optag og fleksible igangsættelsestidspunkter. Der udbydes et intensivt heldagstilbud i uge 23, 24, 25 for ordblinde, som påtænker at begynde uddannelse i august. orienteringen tages til efterretning. 6. Aktuel økonomi. Perioderegnskab for 1. kvt.: Resultatet for 1. kvartal viser et overskud på 1,3 mio. kr. mod et budgetteret reultat for 1. kvartal på 0,5 mio. kr. Forbedringen skyldes primært at SK har haft en væsentlig større aktivitet end budgetteret. Budgetopfølgning Aktivitetsforbedringen på SK samt bevillingen af tilskud til en ny aspergerklasse har påvirket forventningerne i positiv retning. Modsat er lærernes fagkonti fra 2011 på 0,3 mio. kr. overført til 2012 og vinduesudskiftningen forventes at blive 0,4 mio. kr. større end budgetteret. Der forventes nu et negativt resultat for 2012 på omkring 1,4 mio. kr. mod det budgetterede underskud på 1,6 mio. kr. 4

5 AKTIVITETSSAMMENLIGNING 2012 opgørelse pr. 21/ kvartal 2. kvartal budget opgørelse budget opgørelse AVU 48,1 49,075 1,9 4,26092 påbegyndelse 304, ,6 60 alder 0,06953 FVU 8,2 11, ,8 1,2191 påbegyndelse ,9 77 OBU 3,7 2, ,4 2,81323 påbegyndelse 56, screening 38, ,9 19 udredning 23, , kvartal 2. kvartal budget opgørelse budget opgørelse HFe 77 83, ,15692 påbegyndelse 65, HF ,5 A-klasse 7 5,85 * SK 18 28,665 * hertil skal lægges 09A, da klassen ikke er medtaget i aktivitetsindberetningen. Klassen er kommunefinansieret. 5

6 Likviditet: Som opfølgning på bestyrelsens anbefaling har skolen indgået aftaler med forskellige banker om binding af overskydende likviditet for opnåelse af bedre forrentning. Den likvide beholdning, der pr. 29. maj 2012 udgør kr. er placeret således: Likvid beholdning årlig Placering binding Rentesats Beløb rente Placering af 660 tkr. i 7 forskellige banker til en forrentning mellem 3,00 og 3,95 % 3 år 3,0-3,95% Aftalekonto Nordea 1 år 1,33% Aftalekonto Jyske Bank -> sept. 2,0% Danske Bank (forventet gennemsnitlig saldo 12 mio. kr.) ingen 0,75% Nordea ingen Kasse ingen Jyske Bank 308 i alt Da obligationskurserne for tiden er høje, vurderes rentefordelen ved at placere en andel af den likvide beholdning i obligationer at være for lille i forhold til risikoen. I stedet er der oprettet 7 mindre aftalekonti, hvor indeståendet er omfattet af statsgarantien samt en større aftalekonto i Nordea. Således er likviditeten nu fordelt på 3 store, solide banker samt 7 mindre banker, hvor indeståendet er omfattet af statsgarantien. punktet tages til orientering og anbringelsen af den likvide beholdning godkendes På nuværende tidspunkt er budgetopfølgningen behæftet med stor usikkerhed, da VUC- tilmeldingerne ikke kendes præcist før ultimo august. For AVU s vedkommende dog først ultimo januar. På bestyrelsesmødet i semptember vil plangrundlaget muliggøre en mere detaljeret budgetopfølgning. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med skolens anbringelse af likvide midler. 6

7 7. Fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøder. Nedenstående mødekalender foreslås: tirsdag den 11. september 2012: skolestart, indsatsområder , rektors resultatlønskontrakt, aktuel økonomi, tirsdag den 27. november 2012 VUC tilbudsplan, elevtilfredshedsundersøgelse, aktuel økonomi og budget 2013 tirsdag den 19. marts 2013 optag HF2, aktuel økonomi, årsregnskab 2012 tirsdag den 11. juni 2013 aktuel økonomi/ tilmeldingssituationen, evaluering af skoleåret, medarbejdertilfredshedsundersøgelse mødeplanen vedtages i foreliggende form Mødeplanen er vedtaget. Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 11. september 2012 Ole Mynster Herold ønskede bestyrelsen god sommer og takkede for samarbejdet i skoleåret. 8. Eventuelt. Intet Ole Mynster Herold Willy Grøn Jonna Jensen formand næstformand Nils Hedegaard Torben Henriksen Ulla Diderichsen Christian Aagaard Stig Kristensen Bastian R. Madsen Bjarne Pedersen Per Frank Kristensen Anne Vandsø Madsen med stemmeret Administrationschef Rektor Anny Overgaard Bengt Meyer Marianne Dose Hvid uden stemmeret Afdelingsforstander AVU Uddannelseschef HF 7

tirsdag den 7. juni 2011 kl. 16.00 i konferencelokalet

tirsdag den 7. juni 2011 kl. 16.00 i konferencelokalet Referat af bestyrelsesmøde for Herning HF og VUC tirsdag den 7. juni 2011 kl. 16.00 i konferencelokalet I mødet deltog: Willy Grøn, Jonna Jensen, Christian Aagaard, Ulla Diderichsen, Torben Henriksen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Herning HF og VUC. Tirsdag den 26. november 2013 kl. 16.00

Referat af bestyrelsesmøde Herning HF og VUC. Tirsdag den 26. november 2013 kl. 16.00 Referat af bestyrelsesmøde Herning HF og VUC Tirsdag den 26. november 2013 kl. 16.00 I mødet deltog: Jonna Jensen, Christian Aagaard, Anny Overgaard, Ole Mynster Herold. Fra ledelsen deltog Marianne Dose

Læs mere

Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen

Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 17. marts 2015 Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen Tilstede uden stemmeret: Anny Overgaard

Læs mere

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen.

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen. Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Mogens Birkebæk, Frits Andersen, Pauli Johansen (fra pkt. 3 og frem), Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. november 2014 kl. 16.00 i lokale 2.28 Dagsorden: Pkt. 1 Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer og præsentation

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, KVN, PE, BB, KRH, TEF, NSK, PB, ES og Torben Eskildsen og Lars N. Kristensen fra Nykredit og Klaus Grønbæk Jacobsen

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 16.00 i konferencelokalet. Dagsorden: 1. Årsrapport for 2013 / v. revisor

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F.

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Tlf. mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 VUC Storstrøms bestyrelse. Dato 16. september 2013 Mødet torsdag den 26. september

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky, Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky, Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse 28. august 2007 Referat Deltagelse Til stede: Katherine Richardson (formand), Hans Halvorsen (næstformand), Merete Ipsen, Erik Højsholt, Claus Christensen, Ole Pedersen, Pauli Johansen og Niels Jørgen

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet tirsdag den 19. marts 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: Afdelingen i Vordingborg, Næstvedvej 3.

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet tirsdag den 19. marts 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: Afdelingen i Vordingborg, Næstvedvej 3. VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet tirsdag den 19. marts 2013 kl. 14.00 16.00 Mødested: Afdelingen i Vordingborg, Næstvedvej 3. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 10.6.2015

Referat fra bestyrelsesmøde 10.6.2015 fra bestyrelsesmøde 10.6.2015 Deltagere: Lars Bang (LB) Dan Skovgaard Larsen (DS) Knud Vestergaard Nielsen (KN) Susanne Markussen (SM) Henrik Mikkelsen (HM) Henrik Nygaard (NY) Louise Bak (LO) Torben Bugge

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den20. juni 2013

Referat af bestyrelsesmøde den20. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde den20. juni 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CRH, PL, HF, KVN, BB, TEF, EF, NSK, PB og ES Fraværende: TV og PBB 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 2.

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 7. september 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse tirsdag den 24. marts 2015 Referat Deltagelse: Til stede: Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Bente Steffensen, Sanne Bjørn, Søren Gubi Axelsen, Karin Nørholm

Læs mere

42. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 9. december 2014, kl. 15.00-18.00 Bemærk, at mødet afholdes på byggepladsen Kolding Åpark 16

42. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 9. december 2014, kl. 15.00-18.00 Bemærk, at mødet afholdes på byggepladsen Kolding Åpark 16 42. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 9. december 2014, kl. 15.00-18.00 Bemærk, at mødet afholdes på byggepladsen Kolding Åpark 16 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils og Frits Andersen. Fra ledelsen:

Læs mere

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00

Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00 22. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 0. Valg af nyt bestyrelsesmedlem 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 7. december 2010

Læs mere

BilagKB_120131_pkt.11_01

BilagKB_120131_pkt.11_01 BilagKB_120131_pkt.11_01 Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. november 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde D. 18. marts 2013 kl. 16.00 Til stede: Malene Brønd (MB), Frederik Cramer (FC), Marie Glud (MG), Tove Kruse (TK), Stig Bo Jensen (SBJ), Jan B. Larsen (JBL), Claus Niller Nielsen

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 18. marts 2015 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 18. marts 2015 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Maiken Haugaard Villadsen Anne-Mette Holm Sørensen Christian Jørgensen Anette

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Skole Sdr. Fælledvej 4 i Auning Dato: Onsdag den 25. marts 2015 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A)

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 Tidspunkt: kl. 12.00 16.00 Sted: Social- og Sundhedsskolen Thisted, Lerpyttervej 56 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere