Sekretariatet. Idéer til at fremme produktiviteten i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sekretariatet. Idéer til at fremme produktiviteten i Danmark"

Transkript

1 Sekretariatet Idéer til at fremme produktiviteten i Danmark På opfordring fra Produktivitetskommissionen giver AC i dette notat et perspektiv på produktivitetsudviklingen i hhv. den private og offentlige sektor samt opstiller en række forslag til, hvordan man kan fremme produktiviteten i Danmark. Den 26. september 2012 Dok.nr Sagsnr rc/db Notatet indledes med to korte afsnit, som kommenterer på hidtidige analyser og forståelser af produktivitetsudviklingen, hvorefter resten af notatet vies til at komme med indspil af nye ideer til at fremme produktivitetsudviklingen. A. Uddannelse som produktivitets-driver i den private sektor En række undersøgelser peger på, at anvendelsen af højtuddannet arbejdskraft er en central drivkraft for øget produktivitet i den private sektor. Nedenfor gives et kort resumé af de vigtigste analyser i en dansk kontekst. Tre undersøgelser dokumenterer, at værditilvæksten i virksomhederne øges med ansættelsen af højtuddannede. Det drejer sig om to analyser fra Centre for Economic and Business Research for hhv. tænketanken DEA og Djøf i 2010, og er ligeledes dokumenteret i Det økonomiske Råds efterårsrapport fra oktober Undersøgelserne påviser, at virksomheder, der har højtuddannede ansat, er markant mere produktive målt ved totalfaktorproduktivitet. Da de højtuddannede fx kun udgør 7,4 pct. af de ansatte i fremstillingssektoren og 4,8 pct. inden for privat service, er der markant økonomisk potentiale for virksomhederne, hvis de fremover ansætter flere højtuddannede. En analyse fra Erhvervs- og Vækstministeriet fra juni 2012 påviser meget store forskelle i danske virksomheders produktivitet. Den påviser samtidig, at de højproduktive virksomheders andel af højtuddannede er ca. to en halv gang større end de lavproduktive. I en række studier, udarbejdet for det daværende Erhvervs- og Økonomiminesterium af professor Anders Sørensen og senioranalytiker Marting Junge (rapport 1,2 og 6), undersøges det nærmere, hvorfor virksomheder med højtuddannede er mere produktive end andre. Forskerne når frem til, at virksomhederne med højtuddannede bl.a. er mere innovative og dermed konkurrencedygtige. Innovation måles på en række forskellige parametre fx produktinnovation, procesinnovation, organisatorisk innovation, markedsføringsinnovation og design. En virksomhed, der er innovativ på alle parametre, vil typisk have 25 pct. højere produktivitet end en tilsvarende virksomhed, der ikke er innovativ.

2 En effektmåling af Videnpilotordningens betydning for de små og mellemstore virksomheder fra juni 2010 udført af Johan M. Kuhn for Forsknings- og innovationsstyrelsen påviser, at virksomheder, der ansætter en akademisk medarbejder, har højere stigning i bruttofortjenesten end tilsvarende virksomheder, der ikke har ansat højtuddannede. Stigningen beregnes til at være 1,1 mio. kr. højere bruttofortjeneste målt et år efter Videnpilotprojektets afslutning. Side 2 af 5 B. Måleudfordringer ift. produktivitet i den offentlige sektor Finansieringen af vores velfærdsstat presses bl.a. af den demografiske udvikling. Produktiviteten i den offentlige sektor spiller markant ind på væksten i vores samfund; særligt i Danmark i forhold til mange andre økonomier i OECD med mindre offentlig sektor. Samtidig gælder det, at en effektiv offentlig sektor fremmer en effektiv privat sektor. En bedre forståelse af produktivitetsudviklingen i den offentlige sektor er en vigtigt komponent, når vi skal fokusere på at få mest ud af det offentlige forbrug, men der er stadig store måleudfordringer i den offentlige sektor, når det gælder produktivitetsanalyser. Eksisterende forsøg på produktivitetsmålinger i den offentlige sektor har ikke bragt os tættere på et validt og dækkende beslutningsgrundlag. Det skyldes blandt andet, at det er vanskeligt at måle kvalitet, når markedsprisen ikke eksisterer. De hidtidige produktivitetsundersøgelser af den offentlige sektor har haft meget vanskeligt ved at udpege kvalitetsindikatorer og vægte dem, når der er tale om offentlige services. Der findes tilnærmelsesvis kvalitetsjusterede indikatorer - men langtfra en golden standard. Datagrundlaget og inddragelsen af kvalitetsaspektet er særlig problematisk indenfor områder som fx undervisning og fritidsområdet. Derfor opfordrer AC til, at man intensiverer analyse- og forskningsarbejdet vedrørende produktivitetsudviklingen i den offentlige sektor, og at man, indtil der findes et bedre beslutningsgrundlag, afholder sig fra at komme med håndfaste direktiver og anbefalinger vedrørende fremme af produktiviteten i den offentlige sektor. Måleudfordringerne i forhold til produktivitet må dog ikke bremse det brede reformarbejde hen imod at sikre bedst mulige vilkår for en fleksibel opgaveløsning af høj kvalitet i den offentlige sektor. Lige nu spirer nye tanker og idéer om ledelses- og forvaltningsreformer med fokus på at fremme en ledelses- og samarbejdskultur i den offentlige sektor baseret på tillid, forenkling og inddragelse. Nogle har valgt at give det samlebetegnelsen en tillidsreform. Der kan være betydelige produktivitetsgevinster at hente ved at udfolde og konkretisere dette tankegods yderligere, således at der drages fuld nytte af de offentligt ansattes faglighed.

3 C. Forslag der kan fremme produktiviteten (hovedfokus på den private sektor) Side 3 af 5 I det følgende opstilles en række forslag til, hvordan vi i Danmark kan blive bedre til at stimulere produktivitetsudviklingen ved hjælp af større anvendelse af højtuddannet arbejdskraft. Forslag 1: Et rejsehold skal hjælpe virksomhederne i gang med forskning Virksomheder, der forsker og udvikler, har højere produktivitet pr. medarbejder end innovative virksomheder, som ikke forsker og udvikler. Et rejsehold af erfarne konsulenter skal opsøge og rådgive små og mellemstore virksomheder, som allerede arbejder systematisk med innovation, men som gerne vil i gang med at forske og danne partnerskaber med forskningsinstitutioner. Rejseholdets konsulenter skal særligt have viden om og netværk knyttet til forskningsverdenen og den nyeste forskningsmæssige viden samt kunne hjælpe med at matche virksomheder og universiteter. Rejseholdet skal være opsøgende i forhold til virksomhederne, og indsatsen skal supplere, udbygge og koordineres med de regionale innovationsagenters indsats. Forslag 2: Flere kandidater ud i SMV erne - driftmæssig forankring af projekt Akademikerkampagnen Akademikerkampagnen har i flere omgange siden 2005 vist, at man aktivt kan stimulere de små og mellemstore virksomheders anvendelse af højtuddannet arbejdskraft. Opskriften er en håndholdt og opsøgende indsats overfor den enkelte virksomhedsleder kombineret med støttemuligheder som fx Videnpilotordningen samt en skræddersyet matchningsfunktion, der bygger bro til udbudssiden (ledige akademikere). Akademikerkampagnen drives pt. af AC i et netværkssamarbejde med erhvervsorganisationer, erhvervscentre, jobcentre, a-kasser m.fl. Der er finansiering til og med Med henblik på at stimulere produktiviteten i det store segment af små og mellemstore virksomheder bør kampagnen permanentgøres via en integration af virkemidlerne i det etablerede offentlige erhvervsfremmesystem samtidig med, at Akademikerkampagnens brand i en overgangsperiode bibeholdes. Det kan fx ske ved at etablere en ny konstruktion tilknyttet Erhvervs- og Vækstministeriet, som får til opgave at videreføre Akademikerkampagnens metoder og tankegods. I en ambitiøs satsning kan man lade Beskæftigelsesministeriet og Uddannelsesministeriet indgå som medejere, så man fx samtidig kan løfte den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats for ledige akademikere væk fra jobcentrene og op på landsniveau for dermed at sikre en virksomhedsbetjening og matchning vedrørende højtuddannet arbejdskraft, som rækker ud over kommunegrænserne. Konstruktionen kan være med til at fremme nye samarbejdsformer på tværs af ministerielle ressortområder indenfor staten.

4 Forslag 1 og 2 ovenfor kan i øvrigt kombineres, således at rejseholdet, der kan yde assistance til igangsættelse af forskningssamarbejde, bliver en del af den nye konstruktion, som skal videreføre Akademikerkampagnen. Side 4 af 5 Forslag 3: Udvidelse af skattekreditordningen for forsknings- og udviklingsaktiviteterne Ved årsskiftet kom der ny lovgivning, der i begrænset omfang muliggør skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter i små virksomheder. Nu kan små virksomheder få udbetalt 25 pct. af underskud, der stammer fra udgifter, der straksafskrives som forsøgs- og forskningsudgifter. Dog kan der for hvert indkomstår højst udbetales 1,25 mio. kr. svarende til 25 pct. af 5 mio. kr. AC vurderer, at skattekreditten skal udvides kraftigt, hvis den for alvor skal have en effekt. Den nuværende skattekredit hjælper fx reelt ikke biotek og heller ikke mange IT-virksomheder. Det skyldes, at 25 pct. af fem mio. kr. desværre ikke er et højt beløb i videntunge virksomheder. Derfor bør loftet for skattekreditten hæves, og ordningen bør markedsføres for at sikre den tilsigtede stimulerende effekt. Forslag 4: Arbejdskraftstipendier til dygtige udenlandske studerende Analyser har vist, at udenlandske videnarbejdere ansat i Danmark bidrager med højere produktivitet i de danske virksomheder. For at sikre udenlandske talenter til udvalgte dele af det danske arbejdsmarked oprettes en ny arbejdskraftstipendieordning, der målrettes de akademiske uddannelser, der oplever særlig arbejdskraftmangel. Stipendierne uddeles af universiteterne og gives til dygtige udenlandske studerende, som efter afsluttet kandidatuddannelse forpligter sig til at arbejde i Danmark eller for en dansk virksomhed i udlandet, i for eksempel to efterfølgende år. Såfremt den udenlandske dimittend ikke ønsker at blive og arbejde i Danmark eller for en dansk virksomhed i to år, er stipendiet at betragte som et studielån, der tilbagebetales til den danske stat. Ved at give udenlandske studerende deres uddannelse i Danmark får dansk erhvervsliv adgang til en unik højtuddannet arbejdskraft, der samtidig kan være kulturel brobygger til eksportmarkederne. Forslag 5: Udlændinge med en dansk ph.d.-grad skal have opholdstilladelse til at søge job i Danmark Danmark skal blive bedre til at tiltrække og fastholde internationale forskningstalenter. Der er efterhånden en stor bestand af udenlandske ph.d.-stipendiater på danske universiteter, men der er ingen automatisk opholdstilladelse, når de har forsvaret deres afhandling. Dermed tvinges de reelt til at forlade landet, når forskertitlen er i hus. Ph.d. erne har selvfølgelig mulighed for at søge job i Danmark fra distancen, men det vil øge fastholdelsesmulighederne, hvis de færdige ph.d. er bevarede deres bopæl i Danmark, når de skal søge job. Derfor bør de udenlandske ph.d. er få en garanteret periode i Danmark efter ph.d.-forsvaret til at afsøge mulighederne for fortsat beskæftigelse.

5 Forslag 6: National strategi for at bringe danske videnarbejdere hjem Der er brug for en national strategi for at bringe danske videnarbejdere tilbage til Danmark i erkendelse af, at de bidrager positivt til værditilvæksten i samfundet. En national strategi skal indeholde incitamenter for at gøre det attraktivt for danske videnarbejdere at vende hjem efter en årrække i udlandet. Side 5 af 5 Det er meget positivt, at danske videnarbejdere drager ud i verden for at opnå internationale erfaringer og kompetencer, men det er også afgørende, at en væsentlig del af dem har lyst til at vende tilbage til Danmark igen og anvende deres ressourcer og nye kompetencer i danske virksomheder eller på danske universiteter. Videnarbejdere, som har erfaringer fra udlandet og som vender hjem, kan nemlig være en meget vigtig ressource, fordi de på den ene side kommer med nye idéer, kompetencer og erfaringer og har netværk i udlandet, og på den anden side er lette at integrere i danske virksomheder og på danske videninstitutioner. I en national strategi for at bringe danske videnarbejdere hjem kan eksempelvis indgå økonomiske incitamenter men også andre incitamenter, fx kunne bedre forskningsmuligheder og/eller arbejdsforhold i en periode være bud på, hvad en sådan strategi kan indeholde. Forslag 7: Her-og-nu redningsaktion målrettet første led i fødekæden af højproduktive virksomheder Iværksætteraktiviteten påvirkes øjeblikkeligt af samfundets økonomiske op- og nedture. Den nuværende lavkonjunktur er imidlertid så lang og så dyb, at antallet af nystartede virksomheder nu er lavere end den hidtidige bundrekord i 1988 (kartoffelkuren). Fra 2008 til 2009 skete der fx et fald i antal CVR-registreringer på 20 pct. I har antallet af nye registrerede virksomheder stabiliseret sig, men på det nye lave niveau. Med færre nye virksomheder reduceres den kritiske masse og muligheden for udviklingen af vækstvirksomheder. Dette er særlig problematisk, da uddannelsesniveauet i de nye virksomheder er højere end i andre virksomheder og et højt uddannelsesniveau i virksomhederne øger produktiviteten. Endvidere udfordrer de nye virksomheder eksisterende gamle virksomheder i en selektionsproces, hvor nye effektive virksomheder udkonkurrerer og erstatter gamle, ineffektive virksomheder. Det alarmerende lave antal nyetablerede virksomheder fordrer en herog-nu redningsaktion, der er målrettet første led i fødekæden af højproduktive virksomheder. Bedre adgang til kapital kan være et element i en sådan pakke i kombination med fx nem adgang til/rådgivning om højtuddannet arbejdskraft samt større skattekreditter for afholdte udviklingsaktiviteter - jf. forslag ovenfor.

Vækst med visioner. 16 initiativer, der bidrager til varig vækst

Vækst med visioner. 16 initiativer, der bidrager til varig vækst Vækst med visioner 16 initiativer, der bidrager til varig vækst Marts 2013 Forord Danmark har grundlæggende set en stærk økonomi, som roses for gode rammebetingelser og et godt investeringsklima for virksomheder.

Læs mere

Virksomheder i Vækst. 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne

Virksomheder i Vækst. 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne Virksomheder i Vækst 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne Marts 2014 Forord Danmark er et rigt land med overskud på betalingsbalancen og høj innovationsevne, men der er også advarselslamper,

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

vækst Forslag til en forbedret beskæftigelsesindsats for akademikere

vækst Forslag til en forbedret beskæftigelsesindsats for akademikere Arbejdsmarkedspolitik der skaber vækst Forslag til en forbedret beskæftigelsesindsats for akademikere Marts 2013 Forord Regeringen har nedsat et ekspertudvalg, som i efteråret 2013 skal barsle med et oplæg

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder.

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Flere vækstvirksomheder 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Maj 2010 Forord Danmark har længe været blandt de rigeste lande

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Indhold 1. Indledning 4 2. Danmarks vækstudfordring 5 3. Innovationsfondens rolle 15 4. Bilag Interventionslogik og effektkæder

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

Forfatter: o Sidst gemt: 01-04-2009 16:19:00 Sidst udskrevet: 01-04-2009 16:30:00

Forfatter: o Sidst gemt: 01-04-2009 16:19:00 Sidst udskrevet: 01-04-2009 16:30:00 R:\Projekter\2 ERHVERVS & REGIONALUDVIKLING\3004 Kvalificeret arbejdskraft\endelig udgave til FIST\Rapport - Mangel på kvalificeret arbejdskraft - 01.04.2009.doc Forfatter: o Sidst gemt: 01-04-2009 16:19:00

Læs mere

Rapport fra Fremtidspanelet

Rapport fra Fremtidspanelet Rapport fra Fremtidspanelet 2008 Innovation * Fremtid * Udvikling * Forskning * Ideer Rapport fra Fremtidspanelet 2008 Innovation * Fremtid * Udvikling * Forskning * Ideer Indhold Forord 5 K a p i t e

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark Succesfulde servicevirksomheder i Danmark Publikationen succesfulde servicevirksomheder i Danmark er udgivet af REG LAB og sponsoreret af Erhvervsstyrelsen, Styrelsen for Forskning og Innovation, Region

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

Sæt vækst i Produktion

Sæt vækst i Produktion Sæt vækst i Produktion Danmark står ved en skillevej. Skal vi fastholde produktion eller acceptere nedgang i velstand og levestandard? For CO-industri og DI er valget indlysende. Vi skal vælge den vej,

Læs mere

Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres

Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres August 2009 AgroTech Institut for Jordbrugs- og FødevareInnovation Alexandra Instituttet Bioneer DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

AC s indspil til trepartsforhandlingerne

AC s indspil til trepartsforhandlingerne AC s indspil til trepartsforhandlingerne Juni 2012 Indholdsfortegnelse: 1.0 Bedre psykisk arbejdsmiljø 2.0 Forstærket dimittendindsats 3.0 Højere vækst 4.0 En tidssvarende funktionærlov Forord Regeringen

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

AALBORG UNIVERSITETS BIDRAG TIL UDVIKLING I REGION NORDJYLLAND IMPAKT. Institut for Økonomi og Ledelse Aalborg Universitet Juni 2014

AALBORG UNIVERSITETS BIDRAG TIL UDVIKLING I REGION NORDJYLLAND IMPAKT. Institut for Økonomi og Ledelse Aalborg Universitet Juni 2014 UDVIKLING I REGION NORDJYLLAND IMPAKT Institut for Økonomi og Ledelse Aalborg Universitet Juni 2014 Analysen er udarbejdet af Aalborg Universitet i samarbejde med Region Nordjylland Indhold Baggrund...

Læs mere

GTS-institutternes markedsposition

GTS-institutternes markedsposition Publikationen indeholder to dele: Innovationspresset på danske virksomheder - GTS-nettets anbefalinger GTS-institutternes markedsposition og potentiale - baggrundsanalyse Om publikationen Denne publikation

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne

Nyuddannede i SMV erne Nyuddannede i SMV erne Baggrund En af nøglerne til at sikre fremtidens vækst og beskæftigelse i Nordjylland ligger i evnen til at sikre virksomhedernes konkurrenceevne både nationalt og internationalt.

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 2 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere