Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet"

Transkript

1 Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde mig til mediernes rolle i denne sammenhæng, ved at diskutere følgende spørgsmål: Hvilken rolle spiller medierne i forhold til at skabe social kapital og politisk aktivering for dermed at sikre et velfungerende demokrati? Jeg vil søge at belyse dette spørgsmål, ved at kigge på mediernes tilstand i dag, og deres effekter i forhold til at skabe oplysning, tillid og social kapital i civilsamfundet. Begreber: Et velfungerende demokrati: Jeg tager udgangspunkt i Hal Koch og Alf Ross tanker om deltagerdemokratiet. Det er her essentielt med et deltagende civilsamfund. Forud for denne deltagelse går en form for folkeuddannelse, der sikrer at alle kender til de politiske forhold, og er klar over hvorledes man indgår i politiske processer (Knudsen 2007:9ff). Social kapital: Med begrebet om social kapital vil jeg primært fokusere på Robert Putnams tematisering af dette, som forbindelser mellem individer, der letter samarbejde mellem parter (citat af Robert Putnam, i Svendsen & Svendsen 2006:38), og dermed skaber intern tillid, gensidighed og fælles normer. For Putnam er denne sociale kapital grundlæggende for demokratiet, der netop bygger på et engageret civilsamfund (Putnam 2005:1f). Politisk aktivering: Med begrebet om aktivering menes den politiske bevidsthed som Kenneth Newton beskriver i sin analyse af massemediernes effekter, hvor han modsat Putnam ser et politisk engagerende potentiale i medierne.

2 Social kapital som forudsætningen for et engageret civilsamfund Robert Putnam tegner et billede af det amerikanske samfund, som et samfund hvor demokratiets grundlag er i fare. Dette billede udspringer af hans opfattelse af social kapital som en afgørende faktor for realiseringen af deltagerdemokratiet. I Putnams øjne er det en forudsætning for demokratiet, at der i civilsamfundet generes medborgerlige dyder i form af gensidighed, tillid og sociale normer. Dette sker ifølge Putnam gennem produktionen af social kapital. Den sociale kapital genereres i forbindelser mellem individer, i form af de sociale netværk, og udmønter sig i et fælles normsæt, der skaber tillidsfulde bånd i samfundet, både vertikalt og horisontalt (Torpe 2003:30). Putnam peger blandt andet på foreningslivet, som et eksempel på et forum hvor social kapital skabes, og demokratiske dyder indlæres. Når Putnam beskriver forholdende i USA er det med et fokus på at det sociale liv har forandret sig. Han peger på et tab af social kapital, som den negative effekt af de nye omgangsformer, hvor foreningslivet er mindsket, og man generelt ser mindre til hinanden. Én af årsagerne til tabet af social kapital er, ifølge Putnam, et øget tv-forbrug. Hans pointe er, at fordi amerikanerne bruger mere tid alene, foran sin egen computer- eller fjernsynsskærm, indgår de også mindre i foreningslivet og sociale kontekster generelt. Hermed peger Putnam på nogle af de nye medier, som en medvirkende faktor for amerikanernes aftagende sociale kapital (Putnam 2005:10). Mediernes tilstand I stedet for at svække demokratiet og den civile tillid og engagement, er det netop meningen at medierne skal understøtte demokratiet, ved at åbne op for frie og lige debatter, uafhængigt af særinteresser, og dermed sikre civilsamfundets kendskab til de politiske processer. Spørgsmålet er om dette mål bliver realiseret. Jeg vil her pege på Stig Hjarvads fortælling, om medialiseringen af politikken. Medialiseringen betegner mediernes nye rolle i forhold til politik,

3 somahk6grg9 enahk6grg9 selvstændig og meningsdannende institution. Når de formidler politik, er det hermed ikke længere alene med formidlingen for øje, men snarere på baggrund af egeninteresser. Dette betyder, at forholdet mellem politikere og borgere er forandret, idet medierne har aktiv indflydelse på den politiske dagsorden, og selv styrer hvilke politiske emner der når ud til folket gennem medierne (Hjarvad 2008:108). End anden tendens er, at mediernes rolle i forhold til borgernes meningsdannelse er blevet mere afgørende. I kraft af mediernes fragmenterede indhold bliver denne meningsdannelse dog kompliceret, idet borgerne forbliver passive i meningsdannelsen, mens medierne mangfoldige indtryk strømmer ind over dem. I mangel på sociale debatfora bliver disse medieskabte indtryk de eneste indtryk af det politiske system der når ud til borgerne. Resultatet bliver at man som borger får svært ved at forholde sig til mere overordnede politiske spørgsmål og løsninger (Hussain 2000:101). Massemediernes effekt aktivering eller sygdom Kenneth Newton forholder sig til en negativ opfattelse af massemediernes effekt, som et følge af medialiseringen og den attack-journalistik der følger heraf. Denne journalistik har i manges øjne medført en fremmedgørelse af borgerne i forhold til det politiske system, som de dermed mister tilliden til. Newton peger blandt andet på Putnams kritik af mediernes negative indflydelse på den sociale kapital, som et eksempel på denne opfattelse. I sin undersøgelse af massemediernes effekter søger Newton at klargøre om denne negative tendens er reel, og om medierne rent faktisk afføder en ugunstig holdning til politik (som han benævner media malaise). Newton ser nemlig også den modsatte effekt som en mulig virkning af dagens massemedier (denne effekt benævnes mobilization) (Newton 1999:579). Resultaterne af Newtons analyse peger på, at man ikke kan tilskrive massemedierne en fremmedgørende effekt, alene i kraft af deres form. Det er derimod selve indholdet i medierne der afgør hvorvidt de bidrager til hhv. sygdom eller aktivering. Således kan massemedierne udmærket fungere som oplysende og interessevækkende rent politisk, så længe de bruges med dette

4 mål for øje. Tv-mediet i sig selv er altså hverken fordummende eller fremmedgørende (Newton 1999:594ff). Således peger Newtons analyse på et politisk potentiale i massemedierne, der i stedet for at forringe den sociale kapital, faktisk kan styrke den. Diskussion: I min mundtlige fremstilling vil jeg pege på interaktive medier som en mulig vej ud af de kommercialiserede mediers negative effekter. Jeg vil altså diskutere det politiske potentiale i de brugerdefinerede interaktive medier 1. Jeg vil desuden diskutere det sociale potentiale i de nye interaktive medier, ved at inddrage Stig Hjarvads begreb om sociale teknologier og formulere ideen om en virtuel social kapital (Hjarvad 2003). Til sidst vil jeg forholde mig til forskellen på vertikale og horisontale bånd i forhold til social kapital, med udgangspunkt i Putnams og Newtons behandling af begrebet. Litteratur: Hjarvad, Stig (2008): En verden af medier Medialiseringen af politik, sprog, religrion og leg. Frederiksberg: Samfundslitteratur, s , Hjarvad, Stig (2003): Det selskabelige samfund: Essays om medier mellem mennesker. København: Samfundslitteratur, s Hussain, Mustafa (2000): Islam, Media an Minorities in Denmark. Current Sociology, Vol.. 48, No 4, s Knudsen, Tim (2007): Fra Folkestyre til markedsdemokrati, København: Akademisk Forlag, s.9-21, Newton, Kenneth (1999): Mass Media Effects: Mobilization or Media Melaise?, British Journal of Political Science, Vol 29, No 4, s Putnam, Robert (2005): Bowling Alone in America. Journal of Democracy 6:1, 1 Se evt. for et eksempel.

5 Jan1995, s Svendsen, Gert Thinggård og Gunnar Lin Haase Svendsen (2006): Social Kapital. En introduktion, København: Hans Reitzels Forlag, s Torpe, Lars (2003): Denmark: A Deviant Case?, Scandinavian Political Studies 26 (1), s

Foreningslivet i Danmark: Under udvikling eller afvikling?

Foreningslivet i Danmark: Under udvikling eller afvikling? FACULTY OF SOCIAL SCIENCES DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Foreningslivet i Danmark: Under udvikling eller afvikling? Bjarne Ibsen, Jørgen Møller, Inge Lise Jæger Sørensen, Annette Aaagard Thuesen,

Læs mere

Mellem individualisme og fællesskab

Mellem individualisme og fællesskab Mellem individualisme og fællesskab Om medieforbrug, politisk interesse og offentlighed Johannes Andersen & Niels Nørgaard Kristensen I disse år sker der drastiske ændringer i medieforbruget i Danmark

Læs mere

Politisk teori og god statskundskab 1

Politisk teori og god statskundskab 1 Christian F. Rostbøll politica, 43. årg. nr. 1 2011, 110-128 Politisk teori og god statskundskab 1 Politisk teori anses oftest ikke som en nødvendig del af definitionen på god statskundskab. Det er en

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Gynther, at der må være fokus på såvel organisationsdidaktik som forandringsledelsesstrategi.

Gynther, at der må være fokus på såvel organisationsdidaktik som forandringsledelsesstrategi. Når it i skolen fremmer læring Af Anne Marie Vinther, forlagsredaktør Nr. 3 april 2014, 14. årgang Tema: It-didaktik Mere it har i mange år været svaret på en bedre folkeskole. I denne reformtid er der

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Uden for. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet mellem ideal og virkelighed. 26rehabilitering. - flertydighed og grænseflader

Uden for. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet mellem ideal og virkelighed. 26rehabilitering. - flertydighed og grænseflader Uden for nummer På vej mod en rehabiliterende beskæftigelsesindsats? Om rehabilitering og tværprofessionelt arbejde i de nye reformer på beskæftigelsesområdet. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

STILLADSERING - BEGREBETS ANVENDELIGHED I UNDERVISNINGSFORBEREDELSE OG AFHOLDELSE (Projektopgave, pædagogikum 2008 )

STILLADSERING - BEGREBETS ANVENDELIGHED I UNDERVISNINGSFORBEREDELSE OG AFHOLDELSE (Projektopgave, pædagogikum 2008 ) STILLADSERING - BEGREBETS ANVENDELIGHED I UNDERVISNINGSFORBEREDELSE OG AFHOLDELSE (Projektopgave, pædagogikum 2008 ) Anders Stubkjær, Statsskolen, Sønderborg 1. Indledning Hensigten med dette projekt er

Læs mere

Sebastian Frederik Holleufer 2011 SA/m Samfundsfag A 3m 24 12/03/2014 Terminsprøve

Sebastian Frederik Holleufer 2011 SA/m Samfundsfag A 3m 24 12/03/2014 Terminsprøve Arbejde eller marginalisering? Fællesdel 1a) Denne opgave vil ud fra en liberalistisk grundholdning argumentere imod Christian Bøgh Kristensens syn på globaliseringens følger. Globalisering bliver defineret

Læs mere

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder - om at bruge Empatisk Lytning som leder, coach og terapeut Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk De fleste

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Udfordringer til rehabilitering i Danmark

Udfordringer til rehabilitering i Danmark Udfordringer til rehabilitering i Danmark Bjarne Rose Hjortbak, Jette Bangshaab Jan Sau Johansen, Hans Lund Rehabiliteringsforum Danmark Hjortbak, BR, Bangshaab J, Johansen JS, Lund H (2011): Udfordringer

Læs mere

Niveaudeling, vejen til inklusion i folkeskolen?

Niveaudeling, vejen til inklusion i folkeskolen? Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2013 Niveaudeling, vejen til inklusion i folkeskolen? Billede: Vibe Fauerholdt Frederiksen, Æblekoncentrat PD-afgangsprojekt af Ellen

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Om ledelseskompetencer, der kan få et vi-sprog til at vokse frem Tina Fischer Den strukturforandring, som ledere og medarbejdere i kommunerne står overfor kaldes

Læs mere

Hvad er publikumsudvikling?

Hvad er publikumsudvikling? Rapport nr. 1, april 2011 Hvad er publikumsudvikling? Louise Ejgod Hansen Rapporten er udgivet af Scenekunstnetværket Region Midtjylland c/o Randers EgnsTeater Mariagervej 10 8900 Randers Ansvarshavende

Læs mere

Kommunalreformen og lokalpolitisk effektivitetsfølelse

Kommunalreformen og lokalpolitisk effektivitetsfølelse politica, 42. årg. nr. 2 2010, 145-162 David Dreyer Lassen og Søren Serritzlew Kommunalreformen og lokalpolitisk effektivitetsfølelse Et af statskundskabens klassiske spørgsmål er, hvordan politiske enheders

Læs mere

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46. JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.982 Måned/ år: Maj 2007 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Problemformulering:...5

Læs mere

man har e t s t andp u nkt o m s t abili t e t o g f o randring i bef o l k n i n g e n s ho l d n i n g e r

man har e t s t andp u nkt o m s t abili t e t o g f o randring i bef o l k n i n g e n s ho l d n i n g e r man har e t s t andp u nkt o m s t abili t e t o g f o randring i bef o l k n i n g e n s ho l d n i n g e r MAG T UDR E D N I N G E N Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning

Læs mere

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Sample Når videndelingen er på tværs - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Af: Anna Kathrine Moos Hoffmann & Line Prytz Thomsen Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen

Læs mere

Hvor der er håb, er der liv

Hvor der er håb, er der liv Side 1 af 9 Hvor der er håb, er der liv Af ergoterapeut Lilly Jensen, marts 2015. I ethvert menneskes liv går den indre flamme ud ind i mellem. Flammen kan vokse og gnistre igen ved et møde med et andet

Læs mere

Vejledning - veje til nye professionsfortællinger

Vejledning - veje til nye professionsfortællinger Vejledning - veje til nye professionsfortællinger Birthe Juhl Clausen og Hanne Raun, begge lektorer ved Via University College, Pædagoguddannelsen Jydsk Denne artikel handler om praktikvejlederes arbejde

Læs mere

Både bibliotekernes bygninger, indretning og materialer har kulturpolitisk betydning. Hvis lokalsamfund og fællesskab er vigtige dele af demokratiet,

Både bibliotekernes bygninger, indretning og materialer har kulturpolitisk betydning. Hvis lokalsamfund og fællesskab er vigtige dele af demokratiet, Både bibliotekernes bygninger, indretning og materialer har kulturpolitisk betydning. Hvis lokalsamfund og fællesskab er vigtige dele af demokratiet, må der skabes gode og spændende rum for den kulturelle,

Læs mere

Kommunale styreformer - erfaringer fra ind- og udland. Rikke Berg

Kommunale styreformer - erfaringer fra ind- og udland. Rikke Berg Kommunale styreformer - erfaringer fra ind- og udland Rikke Berg Politologiske Skrifter Nr. 5/2004 Forord Denne rapport er udarbejdet på baggrund af henholdsvis to konferencer og en engelsk antologi omhandlende

Læs mere

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER?

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? Tillid er som at tage hinanden i hånden og gå ud på isen sammen. Skridt for skridt ser man, om isen kan bære. Tina Øllgaard Bentzen skriver ph.d.-afhandling om tillid

Læs mere

Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse?

Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse? Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse? Denne opgave er en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse. Undersøgelsen vedrører de unge uddannelsesparate, som henvises til JUMP som et led i en aktiveringsindsats.

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere