Sådan gør vi! Handlevejledning for arbejdet med børn i udsatte positioner. Familieafdelingen. Kerteminde Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan gør vi! Handlevejledning for arbejdet med børn i udsatte positioner. Familieafdelingen. Kerteminde Kommune"

Transkript

1 Sådan gør vi! Handlevejledning for arbejdet med børn i udsatte positioner Familieafdelingen Kerteminde Kommune 1

2 Indledning Det er målet, at alle børn og unge i Kerteminde kommune trives og har en god barndom. For at det kan lykkes, er det vigtigt med en systematisk indsats og samarbejde for de børn, som formodes at have brug for støtte i en eller anden form. Af den grund har Kerteminde Kommune indført, at underretning som udgangspunkt skal ske gennem dialogmøde mellem bekymringshaver, forældre og socialrådgiver fra Familieafdelingen. Derved fremmes samarbejdet om afklaring af barnets støttebehov og i givet fald etablering af støtten til gavn for barn, forældre og ansatte. Denne handlevejledning beskriver systematisk de handlinger, som socialrådgivere i Familieafdelingen skal foretage, når de bliver gjort opmærksomme på et barns mulige behov for særlig støtte. Endvidere beskrives hvordan socialrådgivere i Familieafdelingen kan medvirke til at implementere dialogmøder som alternativ til den almindelige underretningsform. Handlevejledningen indeholder dertil en række redskaber, der skal højne kvaliteten af disse handlinger, samt forhåbentlig lette udførelsen af disse. Handlevejledningen er tænkt som en række faste minimumshandlinger, der naturligt bør indgå, når ansatte tager hånd om børn i dårlig trivsel. Handlevejledningen må ikke ses som begrænsende for yderligere tiltag. Handlevejledningen anvendes således: A) Begynd med oversigten på side 3. Find ud af hvor i processen (hvilken kasse) du er nu. B) Følg derefter processen beskrevet i oversigten og udfør de handlinger knyttet til hvert led i processen (hver kasse) som beskrevet på side 4: Hvad skal du gøre? Anvend de beskrevne redskaber: Bilag 1: Orientering om Dialogmødet Bilag 2: Dialogmødeskema Bilag 3: Underretningsskema Bilag 4: Kvitteringsbrev Bilag 5: Samtykkeerklæring Bilag 6: Tjekliste Bilag 7: Skabelon for socialfaglig undersøgelse Kerteminde Kommune har modtaget bevilling fra Velfærdsministeriet til at omarbejde/tilpasse Servicestyrelsens samarbejdsmodel Bedre tværfaglig indsats for familier med misbrug eller sindslidelse, så den passer til Kerteminde Kommunes indsats i forhold til disse børn og unge. Denne omarbejdning er foretaget af en arbejdsgruppe bestående af familiechef Christian Reventlow, projektleder Lisbeth Skov Andersen; socialrådgiver Mette Christensen; psykolog Bodil Odgaard; Socialrådgiver Anette Paarup, Voksenafdelingen; socialrådgiver Hanne Jeberg; konsulent Susan Løfwall, Børn og Ungeforvaltningen, alle Kerteminde Kommune i samarbejde med Claus Holm Thomsen, konsulentfirmaet Hovedværkstedet 2

3 Oversigt: handlings- og beslutningsforløb i børn- og ungesager Nedenfor ses en model af handlings- og beslutningsforløbet, når Familieafdelingen underrettes om et barns mulige behov for særlig støtte. Hvert nummer i kasserne svarer til et afsnit på efterfølgende sider, hvor det forklares hvad du/i skal gøre 1. a) Forvaltning kontaktes om behov for dialogmøde. 1. b) Forvaltning underrettes skriftligt/mundtligt 2. a) Dialog-møde afholdes 2. b) Kvitteringsbrev sendes. 3) Skal 50 undersøgelse indledes? Ja Nej 4. a) 50 undersøgelse gennemføres. Skal der iværksættes foranstaltninger? Nej 4. b) Beslutning om rådgivning, tilsyn eller evt. henlæggelse Ja 5.) Foranstaltninger iværksættes 3

4 Hvad skal socialrådgiveren i Familieafdelingen gøre? Nedenfor er en nærmere beskrivelse af, hvordan man som ansat i Familieafdelingen skal handle, når man gøres bekendt med et barns mulige behov for særlig støtte. Numrene foran hvert afsnit refererer til de tilsvarende numre i kasserne i oversigten på foregående side. 1. a) Forvaltningen kontaktes om behov for dialogmøde Når Familieafdelingen modtager anmodning fra leder fra skoler, dagpasningstilbud o.a. om behov for dialogmøde, aftaler Familieafdelingen tidspunkt for dialogmødet med den pågældende leder (bekymringshaver). For orienteringen om dialogmødet se bilag 1. Der oprettes en sag på barnet, og dato for modtagelse af anmodning om dialogmøde samt navn på anmoderen noteres i denne. Bemærk! Dialogmødet skal finde sted senest tre uger efter henvendelsen til Familieafdelingen herom. Gå til pkt 2a. Dialogmøde afholdes. 1. b) Forvaltningen underrettes skriftligt/mundtligt Når Familieafdelingen modtager en skriftlig/mundtlig underretning om et barns behov for særlig støtte, oprettes en sag på barnet. Der afsendes inden 6 hverdage efter modtagelse af underretningen et kvitteringsbrev (Se bilag 4) for modtagelse til underretter. Hvis der ikke afholdes dialogmøde, gå til pkt. 3. Skal der indledes 50 undersøgelse? 2.a) Dialogmøde afholdes Familieafdelingen deltager i dialogmødet og får udleveret dialogmødeskemaet på mødet. Familieafdelingen sikrer, at de nødvendige oplysninger til den videre sagsbehandling indhentes gennem eventuelle uddybende spørgsmål til dialogmødeskemaet (Se bilag 2). Når oplysninger er indhentet via dialogmødet: Gå til pkt. 3. Skal der indledes 50 undersøgelse? 2.b) Kvitteringsbrev sendes Der afsendes inden 6 hverdage efter modtagelse af underretning et kvitteringsbrev (se bilag 4) for modtagelse til underretter. Sagsbehandler kontakter familien og aftaler et møde, hvor man drøfter underretningen, og træffer beslutning om det videre forløb. Gå til pkt. 3. skal der indledes 50 undersøgelse? 3. Skal der indledes 50 undersøgelse? Hvis det må antages, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte, skal barnets eller den unges forhold undersøges. Hvis Familieafdelingen på baggrund af dialogmøde eller skriftlig/ mundtlig underretning vurderer, at barnet kan have behov for særlig støtte, skal beslutning om at iværksætte undersøgelse journalføres. Gå til pkt. 4.a. 50 undersøgelse Hvis Familieafdelingen på baggrund af dialogmøde eller skriftlig/mundtlig underretning vurderer, at barnet ikke har behov for særlig støtte, gå da til pkt. 4.b. 4

5 4. a. 50 undersøgelse 50 undersøgelse gennemføres i overensstemmelse med bilag 7. Bemærk! Undersøgelsen skal være afsluttet senest fire måneder efter beslutning herom. Hvis 50 undersøgelse giver anledning til iværksættelse af foranstaltninger gå til pkt. 5. Foranstaltninger iværksættes Hvis 50 undersøgelse ikke giver anledning til iværksættelse af foranstaltninger gå til 4.b. Hvis der ikke vurderes at være grundlag for en 50 undersøgelse, eller der ikke iværksættes foranstaltninger 4. b. Hvis der ikke vurderes at være grundlag for en 50 undersøgelse, eller der ikke iværksættes foranstaltninger Er der ikke grundlag for en 50 undersøgelse, skal du skriftligt meddele forældre og såfremt forældre har givet samtykke hertil - bekymringshaver/underretter dette. I samme forbindelse kan du efter behov gøre forældre og barn over 15 år opmærksom på mulighederne for åben rådgivning, rådgivende samtaler, rådgivning i Familiehuset m.m. jf. Servicelovens 11. Sagsbehandler skal vurdere, om der er grundlag for løbende tilsyn efter 146 i serviceloven. 5. Foranstaltninger iværksættes Med udgangspunkt i den socialfaglige undersøgelse træffes beslutning om iværksættelse af foranstaltninger. 5

6 Kerteminde Kommune Dialogmøde Bilag 1 Hvad er et dialogmøde: Dialogmødet er en måde at overdrage oplysninger til forvaltningen på, hvor overdragelsen foregår på et møde mellem bekymringshaver (typisk ansat på skole eller daginstitution), forældre og socialrådgiver fra familieafdelingen. Dialogmødets øvrige formål: At opnå hurtigere og mere direkte indledning af sagsforløb og hurtigere støtte til barnet At familien møder skole/daginstitution og forvaltning som samarbejdspartnere i en åben dialog. At undgå spildtid, hvor papirer sendes frem og tilbage, og alle parter venter på hinanden. At skole/daginstitution m.v. og socialrådgivere i Familieafdelingen oplever sig som kommunale kolleger, der i fællesskab har ansvar for at hjælpe barnet Formelle konsekvenser af et dialogmøde: De formelle konsekvenser af et dialogmøde er nøjagtigt de samme som ved underretning, nemlig at en sag oprettes, og at Familieafdelingen vurderer, om der på baggrund af de fremkomne oplysninger er grundlag for at iværksætte en 50 undersøgelse og evt. derefter foranstaltninger. Procedure inden mødet: Medarbejder/leder i skole/daginstitution drøfter bekymringen med forældre og fortæller om dialogmøde, samt udleverer beskrivelse af, hvad dialogmøde er til forældrene. Hvis forældrene ikke vil samarbejde om, at forvaltningen inddrages i form af et dialogmøde, skal I sende en skriftlig underretning til Familieafdelingen. Gå til afsnit 6.a. Lederen af skole/daginstitution ringer eller mailer til visitator eller til teamleder fra Familieafdelingen og anmoder om dialogmøde. (For direkte telefonnumre se kompetencekatalog). Familieafdelingen registrerer anmodning på samme måde som med underretning. Visitator eller teamleder kontakter leder af skole/institution og aftaler mødetidspunkt. Medarbejder/leder i skole/daginstitution inviterer forældre/(den unge) til mødet i skole/daginstitution. Medarbejder/leder udfylder dialogmødeskema, og forelægger dette for forældrene. Skemaet kopieres og udleveres på mødet til Familieafdelingen som udgangspunkt for dialogen. 6

7 På mødet: Leder af skole/daginstitution er mødeleder og hjælper til at de forskellige synspunkter kommer frem. Familieafdelingen har til opgave at spørge ind til oplysninger i skemaet og få belyst områder, der ikke er beskrevet, men som er relevante for at kunne vurdere sagen. Husk ingen skal lancere muligheder, man ikke selv kan iværksætte, og dermed skabe forvirring eller forkerte forventninger hos familien. På baggrund af mødet vurderer Familieafdelingen, hvad der nu skal ske. Konsekvenser af mødet kan typisk være: - der påbegyndes 50 undersøgelse ved socialrådgiver - der oprettes tilsynssag - sagen lukkes Familieafdelingen beder evt. forældrene om samtykke til en 50 undersøgelse, og samtykke til udveksling af oplysninger mellem de personer, som man forventer at skulle samarbejde med fremover. Se bilag 5: Samtykkeerklæring. 7

8 Kerteminde Kommune Bilag 2 Dialogmødeskema Praktiske oplysninger Dato for dialogmødets afholdelse: Barnets navn, cpr. nr. og adresse: Navn : Cpr.nr. : Adresse: Moderens navn og tlf. nr: Navn : Tlf.nr. : Faderens navn og tlf. nr: Navn : Tlf.nr. : Forældremyndigheden: Evt. søskende Er PPR inddraget? Ja: Nej: Er sundhedsplejen inddraget? Ja: Nej: Beskrivelse af barnet/den unges ressourcer og vanskeligheder Udvikling og adfærd: Følelsesmæssig og adfærdsmæssig udvikling? Identitetsudvikling? Social fremtræden? Selvstændighed? Familieforhold: Hvordan ser du forældrenes støtte til barnet/den unges udvikling? Forhold i skole/daginstitution: Fremmøde? Sociale forhold? Faglige forhold? Evt. andre forhold? Sundhedsforhold: Barnets/den unges vækst og udvikling? Er den alderssvarende? Er der diagnose? Vægtproblemer? Er sundhedsplejersken inddraget? Misbrugsproblemer? Andre forhold? Fritidsforhold og venskaber: Er barnet en aktiv del af fællesskaber? Isoleret/ensom? Gavnlige/ikke gavnlige netværk? Rollemodeller? Aktiviteter? Mestringsstrategier og beskyttelsesfaktorer? Hvad er barnet god til? Har barnet nogle særlige talenter, en nær fortrolig (barn eller voksen), tiltalende ydre og væremåde etc.? Har barnet en særlig måde at mestre det vanskelige på? 8

9 Skolen/daginstitutionens handlinger Hvor længe har bekymringen stået på? Hvad har I gjort for at støtte barnet? Hvilken effekt har der været heraf? Er skemaet forelagt forældrene? Ja : Nej : Hvis nej, skal årsag angives, da skemaet i udgangspunktet altid skal gennemgås med forældrene: Forældrenes kommentarer til skemaet: Navn på lærer/primærpædagog i skole/ daginst.: Navn på leder i skole/daginstitution: 9

10 Kerteminde Kommune Skema til brug for skriftlig underretning Bilag 3 I henhold til bekendtgørelse nr af 30/11/2007 om underretningspligt over for kommunen efter lov om social service. Hvorfor afholdes der ikke dialogmøde frem for indsendelse af underretning? 1. Barnets navn og CPR- nummer: 2. Forældres navne og adresser: 3. Hvem har forældremyndigheden: 4. Søskende? Navn? Alder? Hvilken skole/ daginstitution e.l. går de i? 5. Forhold hos barnet der giver anledning til bekymring (Hvad har du observeret, som har gjort dig bekymret?): 6. Forhold i familien der giver anledning til bekymring for barnet: 7. Hvor længe har bekymringen stået på? 8. Hvad har I gjort for at støtte barnet? 9. Hvilken effekt har der været heraf? 10. Yderligere bemærkninger (evt. fra forældrene): 11. Er underretningen forelagt forældrene? Ja : Dato: Underskrift: Nej: Hvorfor ikke? : 12. Underretningen er foretaget af : Navn : Arbejdssted: Underskrift : Sendes til Kerteminde Kommune, Børn og Ungeforvaltningen, Grønvej 11, 5550 Langeskov 10

11 Rådhuset Hans Schacksvej 4, DK-5300 Kerteminde Sendes til underretteren Forbeholdt kommunen Dato Bekræftelse af underretning efter servicelovens 155 Det bekræftes hermed, at kommunen har modtaget underretning fra Dem om Navn Modtaget dato Kommunen tager kontakt til barnets/den unges forældre og forelægger dem indholdet af underretningen til kommentering. Hvis underretterens anmodning om anonymitet viger for hensynet til den familie, som underretningen vedrører, vil De blive orienteret straks. Bemærkninger Hvad sker der? På baggrund af en underretning er det kommunens ansvar at foretage en vurdering af underretningen, herunder igangsætte en nærmere undersøgelse efter servicelovens 50, hvor dette skønnes nødvendigt, samt sætte ind med en konkret foranstaltning overfor barnet/den unge og familien efter servicelovens 52 eller 76. De har ikke krav på at få at vide, hvad kommunen vil foretage sig, medmindre at det har betydning for Deres arbejde med barnet/den unge. De er ikke part i sagen og kan ikke klage over de skridt, som kommunen vælger at tage. De har ret til indsigt i de oplysninger, som De selv har bidraget med i sagen. Forkerte oplysninger kan kræves rettet. De kan blive anmodet om yderligere oplysninger, såfremt kommunen beslutter af iværksætte en 50-undersøgelse. Såfremt kommunen vurderer, at De skal inddrages i det fremtidige arbejde, vil De høre nærmere herfra. Eventuelt konkret forespørgsel til underretteren på nuværende tidspunkt Udarbejdet af KL Vi takker for henvendelsen. Venlig hilsen Dato og underskrift Rådhuset Hans Schacksvej 4, DK-5300 Kerteminde Sagsbehandler Lisbeth Skov Andersen Telefonnummer 1166 Evt. journalnummer 11 KLE G01 BU 876 (09/2009) Kommuneinformation Side 1 af 1

12 Kerteminde Kommune Bilag 5 Samtykkeerklæring Barnets navn og cpr-nr.: Undertegnede (Forælders navn): giver hermed tilladelse til iværksættelse af undersøgelse af ovennævnte barns forhold i overensstemmelse med 50 i lov om Social Service og indhente de oplysninger fra institutioner og myndigheder, som måtte være relevante i den forbindelse. Der gives tillige tilladelse til, at Børn og Ungeforvaltningen orienterer ovennævnte barns skole/dagtilbud, således at personale, der er omkring barnet i hverdagen er vidende om, hvad der sættes i værk for barnet. Samtykket bortfalder senest efter et år fra dags dato. Dato: Dato: Forældrenes underskrift: Underskrift ung over 15 år: 12

13 Kerteminde Kommune Bilag 6 Barnets navn: Handlevejledning Udsatte børn Tjekliste 2009 Tjekpunkter: Ansattes initialer Marker med Kryds Dato Irrelevant Ja Nej A) Ved anmodning om dialogmøde: Er sag oprettet på barnet og er dato for modtagelse af anmodning om dialogmøde samt navn på anmoderen noteret i denne? B) Er dialogmøde afholdt senest tre uger fra anmodning herom? C) Ved modtagelse af skriftlig/mundtlig underretning, er kvitteringsbrev til underretter fremsendt rettidigt? D) Er beslutning vedr. 50 undersøgelse journalført? E) Hvis der er grundlag for 50 undersøgelse, er denne da afsluttet i overensstemmelse med Servicelovens 50? Evaluering: Er indsatsen forløbet i overensstemmelse med handlevejledningen (Dvs. er relevante handlinger blandt A-E ovenfor udført?) Evt. uddybende kommentarer: 13

Sådan gør vi! Handlevejledning til opsporing af børn i udsatte positioner i forbindelse med voksensager. Voksensagsbehandlere

Sådan gør vi! Handlevejledning til opsporing af børn i udsatte positioner i forbindelse med voksensager. Voksensagsbehandlere Sådan gør vi! Handlevejledning til opsporing af børn i udsatte positioner i forbindelse med voksensager Voksensagsbehandlere Kerteminde Kommune 2010 1 Indledning Det er målet, at alle børn og unge i Kerteminde

Læs mere

Sådan gør vi! Handlevejledning for arbejdet med børn i udsatte positioner. Konsultative grupper

Sådan gør vi! Handlevejledning for arbejdet med børn i udsatte positioner. Konsultative grupper Sådan gør vi! Handlevejledning for arbejdet med børn i udsatte positioner Konsultative grupper Kerteminde Kommune 2010 1 Indledning Det er målet, at alle børn og unge i Kerteminde kommune trives og har

Læs mere

Handlevejledning. for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune

Handlevejledning. for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune Handlevejledning for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune Vedrører samarbejde med Frontteam og Socialrådgiverteam, I Familieafdelingen og Ungekontakten 2 Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Sådan gør vi! Handlevejledning for arbejdet med børn i udsatte positioner. Til frontpersonalet

Sådan gør vi! Handlevejledning for arbejdet med børn i udsatte positioner. Til frontpersonalet Sådan gør vi! Handlevejledning for arbejdet med børn i udsatte positioner Til frontpersonalet Kerteminde 2010 1 Indledning Denne Handlevejledning er beregnet for alle, der arbejder direkte med børn i Kerteminde.

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes.

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes. Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen af andre faggrupper,

Læs mere

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard. Barnet og Rusen 2014 Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.dk 1 Det gode tværfaglige samarbejde for at sikre kvalitet i indsatsen

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats -kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til den samarbejdsmodel kaldet Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger 1 indhold Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Indsatser der understøtter Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner 28. april 2016 Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner - Procedurer der understøtter

Læs mere

Handleguide rådgivning i henhold til 11, stk. 1-2, 3, 4 og 5 i lov om social service

Handleguide rådgivning i henhold til 11, stk. 1-2, 3, 4 og 5 i lov om social service Handleguide rådgivning i henhold til 11, stk. 1-2, 3, 4 og 5 i lov om social service Formål Formålet med rådgivning i henhold til 11 i lov om social service er at sørge for, at forældre, børn og unge eller

Læs mere

Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje

Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje ] Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere

Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Interviewguide. Interviewguide Hele familiens integration.

Interviewguide. Interviewguide Hele familiens integration. Interviewguide Dette er en interviewguide, der bruges når der udarbejdes ressourcebeskrivelser på familiens medlemmer. Familiernes ressourcebeskrivelser og udviklingsplaner skal være evalueringsegnede.

Læs mere

Vejledning til Dialogmøde.

Vejledning til Dialogmøde. Vejledning til Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP Borgercenter Børn og Unge har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE 1 Du er kommet i kontakt med Borgercenter Børn

Læs mere

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år.

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Indledning: Kerteminde kommune har udviklet et beredskab, som dels består af et specialistteam

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til samarbejdsmodellen Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor udsatte

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

Vigtigt i forbindelse med indstilling til Børnekliniken

Vigtigt i forbindelse med indstilling til Børnekliniken Vigtigt i forbindelse med indstilling til Børnekliniken Indstilling af 1-6 årige børn kan foretages af en PPR psykolog/ sagsansvarlig. En indstilling skal indeholde: Begrundelse for indstilling fra PPR

Læs mere

INDSTILLING TIL BØRNE- OG UNGERÅDGIVNINGEN

INDSTILLING TIL BØRNE- OG UNGERÅDGIVNINGEN INDSTILLING TIL BØRNE- OG UNGERÅDGIVNINGEN Modtaget i BUR: Dato, stempel Skemaet anvendes som visitationsgrundlag, når der ønskes: Pædagogisk, psykologisk rådgivning, jf. Folkeskoleloven Rådgivning, vejledning

Læs mere

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn Handleplan Seksuelle overgreb mod børn 2 Indhold 1. Indholdet af Vejle Kommunes handleplan... 5 2. Forebyggelse... 6 3. Er der mistanke om seksuelt overgreb?. 7 4. Hvis mistanken retter sig mod barnets

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Almen indsats. Almen forebyggende indsats

Almen indsats. Almen forebyggende indsats SAMARBEJDE En struktur for samarbejdet omkring børn og unge, der mistrives og har behov for er fra forskellige faggrupper i Børn & Kultur 1 Formål Almen Almen Indsatsniveauer Særlig Indsats fra almensystemet

Læs mere

Forældrenes. Beskrivelse af den aktuelle situation til. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Syddjurs kommune

Forældrenes. Beskrivelse af den aktuelle situation til. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Syddjurs kommune Barnets navn: cpr. nr. Barnets skole/ institution:. Forældrenes Beskrivelse af den aktuelle situation til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Syddjurs kommune Beskrivelsen skal bruges som oplæg til samarbejde

Læs mere

En fælles forståelsesramme om børn og unge

En fælles forståelsesramme om børn og unge En fælles forståelsesramme Om børn og unge Fælles værktøjer Forord Et nyt samarbejde har set dagens lys. Vi samler nu alle, der har kontakt med børn og unge om en fælles forståelsesramme, der kan beskrive

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt Familierådgivningen Kolding Kommune Emne: Procedure for daglig visitation Visitationsenheden og den daglige visitation skal udover

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet

Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet Denne standard benyttes i forbindelse med sagsbehandling af børnog ungesager. Standarden indeholder følgende: Retsgrundlaget for børn- og unge..2 Specifikt

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

Udfyldes af de sociale myndigheder

Udfyldes af de sociale myndigheder Sendes til Udfyldes af de sociale myndigheder Modtaget dato Journalnummer KLE 27.24.03G01 Statusudtalelse Du/I bedes beskrive barnet/den unge så detaljeret som muligt ud fra dit/jeres kendskab og kontakt

Læs mere

Udfyldes af de sociale myndigheder

Udfyldes af de sociale myndigheder Sendes til Udfyldes af de sociale myndigheder Modtaget dato Journalnummer KLE 27.24.03G01 Statusudtalelse Du/I bedes beskrive barnet/den unge så detaljeret som muligt ud fra dit/jeres kendskab og kontakt

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

Udfyldes af de sociale myndigheder

Udfyldes af de sociale myndigheder Sendes til Udfyldes af de sociale myndigheder Modtaget dato Journalnummer KLE 27.24.03G01 Statusudtalelse Du/I bedes beskrive barnet/den unge så detaljeret som muligt ud fra dit/jeres kendskab og kontakt

Læs mere

Notat om underretninger i børnesager

Notat om underretninger i børnesager Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen 8. maj 2012 Margit Tang Møller Notat om underretninger i børnesager På landsplan er der en stor stigning i antal underretninger. Dette vurderes af eksperter i familiesager

Læs mere

UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE

UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE Til brug for offentligt ansatte og andre med særlige ansvar over for børn og unge. Når du under dit arbejde får kendskab til forhold, der giver formodning om, at

Læs mere

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a VEJLEDNING I BRUG AF DUBU 120 STATUSUDTALELSE TIL SUNDHEDSPERSONALE I din kommune anvender sagsbehandlerne ICS Integrated

Læs mere

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær Retningslinje for håndtering af bekymrende fravær Forskning viser, at uddannelse er en af de vigtigste parametre i forhold til at sikre alle lige muligheder i voksenlivet. Ud fra et princip om tidlig

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Aftaleforum Børn med behov for en samlet social og undervisningsmæssig indsats skal mødes af én kommune, der - med barnet i centrum-

Læs mere

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning Tidlig Indsats - Livslang Effekt Formålet med servicelovens 11 er at sikre sammenhæng mellem kommunernes generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

FORTROLIGT Modtaget: J.nr.: INDSTILLING TIL Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Fredericia. Udgave 2014 BARNET. Barnets fulde navn. Cpr.

FORTROLIGT Modtaget: J.nr.: INDSTILLING TIL Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Fredericia. Udgave 2014 BARNET. Barnets fulde navn. Cpr. INDSTILLING TIL Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Fredericia Udgave 2014 FORTROLIGT Modtaget: J.nr.: BARNET Barnets fulde navn Cpr.nr Barnets adresse Mobilnr Skole/Daginstitution (Navn og adresse) Klasse/gruppe/stue

Læs mere

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Socialforvaltningen NOTAT Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Baggrund for projektet Et af fokusområderne i SOF s strategi for udviklingen af arbejdet med udsatte børn, unge og deres

Læs mere

Standard for sagsbehandling.

Standard for sagsbehandling. Standard for sagsbehandling. Overordnet og sammenhængende børnepolitik Hjørring Kommune Juni 2009 Indhold. Indhold.... 1 Indledning... 3 1. Standard for tidlig indsats, herunder sikring af underretninger

Læs mere

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast)

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) Revideret 2016 Indhold Indledning...2 Målgruppe...2 Indsatser på dagtilbudsområdet...3

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Børneklinikens indstillingsskema.

Vejledning til udfyldelse af Børneklinikens indstillingsskema. 1 Vejledning til udfyldelse af Børneklinikens indstillingsskema. For at sikre hurtigst mulig sagsbehandling og bedst mulig kommunikation må I gerne være opmærksomme på: 1. HUSK alle underskrifter! Der

Læs mere

Pjece til medarbejdere på skoler og SFO er

Pjece til medarbejdere på skoler og SFO er Pjece til medarbejdere på skoler og SFO er ] Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning.

Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning. 1 Januar 2011 Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning. Børn og Unge vil gerne præcisere, at hvis du ved forebyggende og tværfagligt

Læs mere

Standard for inddragelse af familie og netværk

Standard for inddragelse af familie og netværk Sagsbehandlingsstandarder Børn og Kultur Vågebjergvej 5 5932 Humble Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: bornogkultur@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Dato 25. april 2007 J. nr. Ref: jp/cje

Læs mere

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an.

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. Allerød kommune Familieafdelingen 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for Familieafdelingens vejledning om underretningspligt S..3.

Læs mere

PROCEDURE FOR SKOLEUDSÆTTELSE FOR BØRN I STRUER KOMMUNE

PROCEDURE FOR SKOLEUDSÆTTELSE FOR BØRN I STRUER KOMMUNE PROCEDURE FOR SKOLEUDSÆTTELSE FOR BØRN I STRUER KOMMUNE Med ændring af 3 stk. 1 i loven om folkeskolen er børnehaveklassen blevet obligatorisk fra skoleåret 2009/2010. Barnet påbegynder børnehaveklassen

Læs mere

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM FAMILIEAFDELINGERNE, KOMMUNALE DAGBEHANDLINGSTILBUD I HOLSTEBRO, STRUER OG LEMVIG KOMMUNER OG Center for Rusmiddel og Forebyggelse Formål: Formålet med at lave en samarbejdsaftale

Læs mere

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger:

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af hvordan Familieafdelingen håndterer underretninger. Notatet beskriver, at en underretning

Læs mere

Indstilling til Pædagogisk Udviklingsafdeling (Orientering til forældre eller andre nære omsorgspersoner)

Indstilling til Pædagogisk Udviklingsafdeling (Orientering til forældre eller andre nære omsorgspersoner) Indstilling til Pædagogisk Udviklingsafdeling (Orientering til forældre eller andre nære omsorgspersoner) Pædagogisk Udviklingsafdeling (PU) er en afdeling under Thisted Kommunes Børne- og Familieforvaltning.

Læs mere

Standard på Børn- og Ungeområdet i Nordfyns Kommune jvf. bekendtgørelse nr. 614 af 15/

Standard på Børn- og Ungeområdet i Nordfyns Kommune jvf. bekendtgørelse nr. 614 af 15/ Standard på Børn- og Ungeområdet i Nordfyns Kommune jvf. bekendtgørelse nr. 614 af 15/6 2006. Formålet med standarden er et politisk ønske i Nordfyns Kommune om at leve op til bekendtgørelsens 2. Lovhjemmel

Læs mere

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Ballerupmodellen Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Indhold Ballerupmodellen 03 Risikobørn/unge hvem er de? 04 Ballerupmodellens proces 06 Systematiseret observation 07 De tværfaglige

Læs mere

PPR SKEMA KONTAKTOPLYSNINGER

PPR SKEMA KONTAKTOPLYSNINGER PPR SKEMA SAMTLIGE FELTER ER OBLIGATORISKE Dette skema udfyldes af barnet/den unge, forældre/hjem og pågældende dagtilbud/skole. Formålet med skemaet er, at de involverede personer bidrager med deres syn

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Børneklinikens indstillingsskema.

Vejledning til udfyldelse af Børneklinikens indstillingsskema. Vejledning til udfyldelse af Børneklinikens indstillingsskema. For at sikre hurtigst mulig sagsbehandling og bedst mulig kommunikation må I gerne være opmærksomme på: 1. HUSK alle underskrifter! Der skal

Læs mere

BEKYMRET FOR DIT BARN?

BEKYMRET FOR DIT BARN? BEKYMRET FOR DIT BARN? PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har til opgave at tilbyde støtte, rådgivning og vejledning til forældre og personale i institutioner og skoler, i forhold til børn, hvis udvikling

Læs mere

RETNINGSLINJER VED ANSØGNING OM SKOLEUDSÆTTELSE

RETNINGSLINJER VED ANSØGNING OM SKOLEUDSÆTTELSE RETNINGSLINJER VED ANSØGNING OM SKOLEUDSÆTTELSE December 2011 Sønderborg Kommune, Børn og Uddannelse 1/5 I henhold til Styrelsesvedtægten for Sønderborg Kommunes Skolevæsen er det muligt at søge udsættelse

Læs mere

Team Holmegaard. Juli Næstved Kommune

Team Holmegaard. Juli Næstved Kommune Team Holmegaard Juli 2012 Næstved Kommune Tværfagligt team i lokalområderne Næstved Kommune har besluttet at etablere et tværfagligt team i alle lokalområderne. Alle team består af: Dagtilbud Repræsenteret

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning Tidlig Indsats - Livslang Effekt Formålet med servicelovens 11 er at sikre sammenhæng mellem kommunernes generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri

Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Handleguide til arbejdet med udsatte børn og unge. Web udgave. Familie og Forebyggelse

Handleguide til arbejdet med udsatte børn og unge. Web udgave. Familie og Forebyggelse Handleguide til arbejdet med udsatte børn og unge Familie og Forebyggelse 2 Indhold Forord...5 Socialt udsatte børn...6 Baggrundsviden...6 Signaler og tegn...7 Handleveje...10 Den vanskelige samtale med

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden Underretningsguide Hvad skal du gøre, når du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung udsættes for fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb eller af andre grunde har behov for

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse.

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse. Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse. Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes

Læs mere

PÅ TVÆRS. Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet. www.albertslund.dk

PÅ TVÆRS. Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet. www.albertslund.dk PÅ TVÆRS Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet www.albertslund.dk FORORD Det tværfaglige arbejde har en vigtig betydning i et barns liv. Særligt omkring de udsatte børn og unge

Læs mere

Standard på Børne- og ungeområdet I Nordfyns Kommune jf. Bekendtgørelse nr. 614 af 15/

Standard på Børne- og ungeområdet I Nordfyns Kommune jf. Bekendtgørelse nr. 614 af 15/ Godkendt i Familieudvalgets møde den 28. november 2007. Bilag til den sammenhængende Børne- og ungepolitik for Nordfyns kommune. Standard på Børne- og ungeområdet I Nordfyns Kommune jf. Bekendtgørelse

Læs mere

Samtaler i børnehaven Samtaler med alle børns forældre afvikles i børnehaven et halvt år inden skolestart.

Samtaler i børnehaven Samtaler med alle børns forældre afvikles i børnehaven et halvt år inden skolestart. Sammenhængskraft mellem dagtilbud og skole/sfo Overgangsmodellen er obligatorisk. I modellen vil der være mulighed for KAN opgaver til inspiration og som aftales lokalt.. Breve til kommende forældre Tidspunkt:

Læs mere

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD Møde med familie, dagtilbud og sundhedspleje ARBEJDSMATERIALE Baggrund Kriterier Sagsgang Mødet Samarbejdsskema Baggrund for Overgangsmøder Styrke overgangen fra hjem

Læs mere

Indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Tønder Kommune Børn Skole Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 6 Indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Modtaget på PPR: Sags.nr.: Indstillingen sendes til og drøftes i PPR s team, som består af

Læs mere

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010 Notat Til: Fra: Notat til sagen: Børne - og Familiecentret, skoler og daginstitutioner i Odder Kommune og Tandplejen, private opholdssteder samt Gerda Pedersen, Lise Gammelby, Jørgen Møholt og Mette Lunau

Læs mere

Udsatte BØRN og UNGE - et fælles ansvar

Udsatte BØRN og UNGE - et fælles ansvar Udsatte BØRN og UNGE - et fælles ansvar CS U D V I K L I N G S M Æ S S I G E B E H O V F O R Æ L D R E K O M P E T E N C E R F A M I L I E F O R H O L D Information til kommunale samarbejdspartnere om

Læs mere

Udfyldes af de sociale myndigheder

Udfyldes af de sociale myndigheder Sendes til Udfyldes af de sociale myndigheder Modtaget dato KLE 7.. G Sagside tifikatio Statusudtalelse Du/I bedes beskrive barnet/den unge så detaljeret som muligt ud fra dit/jeres kendskab og kontakt

Læs mere

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune Sådan handler Familierådgivningen Procedurer og retningslinjer for Familierådgivningens håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle

Læs mere

Standarder for sagsbehandling

Standarder for sagsbehandling Standarder for sagsbehandling Frederikshavn Kommune Gældende fra 1. januar 2007 Standarder for sagsbehandlingen i Frederikshavn kommune Anbringelsesreformen stiller krav om udarbejdelse af standarder for

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats

Bedre Tværfaglig Indsats OBS! Pr. dags dato (25.1) er hæftet ikke helt færdigt der mangler at blive færdiggjort et mødeskema samt sidste korrekturrunde, før hæftet endeligt godkendes i styregruppen og sendes til tryk primo februar.

Læs mere

RETNINGSLINJER VED ANSØGNING OM SKOLEUDSÆTTELSE OG TILBAGEFLYTNING AF BØRNEHAVEKLASSEBARN TIL DAGTILBUD

RETNINGSLINJER VED ANSØGNING OM SKOLEUDSÆTTELSE OG TILBAGEFLYTNING AF BØRNEHAVEKLASSEBARN TIL DAGTILBUD RETNINGSLINJER VED ANSØGNING OM SKOLEUDSÆTTELSE OG TILBAGEFLYTNING AF BØRNEHAVEKLASSEBARN TIL DAGTILBUD Februar 2014 Sønderborg Kommune, Børn og Uddannelse 1/5 I henhold til Styrelsesvedtægten for Sønderborg

Læs mere

Samtaler i dagplejen/vuggestuen Ved barnets 2V års alderen tilbydes alle forældre en forældresamtale.

Samtaler i dagplejen/vuggestuen Ved barnets 2V års alderen tilbydes alle forældre en forældresamtale. Sammenhængskraft mellem dagpleje eller vuggestue og børnehave i overgangen Overgangsmodellen er obligatorisk. I modellen vil der være mulighed for KAN opgaver til inspiration og som aftales lokalt. Samtaler

Læs mere

Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning. (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE. Forvisitationen rolle og ansvar

Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning. (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE. Forvisitationen rolle og ansvar Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE Forvisitationen rolle og ansvar Underretninger lovgivning, procedurer, den gode underretning

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes ansvar, både i generelt godkendte plejefamilier,

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere