VEU-Centerchef JOB- OG KRAVPROFIL. Jesper Lund/Morten Mølgaard August 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEU-Centerchef JOB- OG KRAVPROFIL. Jesper Lund/Morten Mølgaard August 2013"

Transkript

1 JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund/Morten Mølgaard August 2013 VEU-Centerchef AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS NORWAY POLAND PORTUGAL SINGAPORE SPAIN SWEDEN SWITZERLAND UNITED KINGDOM USA

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning OM VEU-Center MidtØst Området VEU-Centrets opgaveområde Budget Forventninger til aktivitetsniveau Organisationen Centerrådet VEU-Koordinationsgruppen Eksterne aktører Værtsinstitution Partnerinstitutioner VEU-Centerchef opgaver og profil Konkretisering af VEU-Centerchefens opgaver og ansvarsområde Succeskriterier Den ønskede profil Erfaringer formel baggrund Personlige kompetencer Løn Tids- og procesplan

3 1. Indledning Mercantec ved direktør Kirsten Holmgaard har indgået aftale med Mercuri Urval A/S vedrørende ansættelse af centerchef til VEU-Center MidtØst. Nærværende job- og kravprofil er fastsat som grundlag for rekrutterings- og udvælgelsesprocessen af stillingen. Rekrutterings- og udvælgelsesprocessen gennemføres i samarbejde med Mercuri Urval A/S. Interesserede kan kontakte direktør Jesper Lund fra Mercuri Urval på telefon eller konsulent Morten Mølgaard fra Mercuri Urval, tlf for en fortrolig drøftelse af muligheder og vilkår i stillingen. Der kan endvidere rettes henvendelse til direktør Kirsten Holmgaard fra Mercantec på telefon Se i øvrigt detaljerede oplysninger om VEU-Center MidtØst på Du kan søge stillingen på (referencenummer: DK ) og vedhæfte ansøgning og CV. Ansøgningsfristen udløber 16. september 2013, kl Ansættelsesudvalget består af: Direktør Kirsten Holmgaard, Mercantec Flemming Allan Bruun, fælles tillidsrepræsentant, Mercantec Bodil Brønden Christensen, medarbejderrepræsentant, VEU-Center MidtØst Kurt Hilbert Thomsen, Chef for VEU-Center MidtØst (varetager midlertidigt stillingen) Ansættelsesudvalget indgiver efter processen en indstilling til direktør Kirsten Holmgaard fra Mercantec, der har den endelige beslutningskompetence. 2. OM VEU-Center MidtØst VEU-Center MidtØst er et af landets 13 voksen- og efteruddannelsescentre. I VEU-Centret samarbejder udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og voksenuddannelser (VUC) om at give arbejdstagere og virksomheder en samlet vejledning om de muligheder, der findes indenfor voksen- og efteruddannelse i VEU-Centrets geografiske område. Der arbejdes primært med målgruppen af små og mellemstore virksomheder, hvor der er mangel på viden om uddannelsesmulighederne og hvor VEU-Centrets tilbud kan tilføre stor værdi. Alle udbydere af AMU- og voksenuddannelser i Favrskov, Norddjurs, Randers, Skive, Syddjurs, Norddjurs og Viborg har forpligtet sig til at deltage i samarbejdet (se side 7 for en komplet liste over partnerinstitutioner). Samarbejdet tager afsæt i grundlæggende værdier om åbenhed og indsigt, der til gengæld kræver loyalitet og fortrolighed i forhold til de modtagne informationer om skolernes anliggender. I relation til opgaveløsningen tages der altid udgangspunkt i, hvad der tjener virksomheden/den uddannelsessøgende bedst i den konkrete situation. 3

4 2.1 Området 3. VEU-Centrets opgaveområde VEU-Centret arbejder indenfor tre overordnede politiske områder; beskæftigelsespolitik, uddannelsespolitik og erhvervspolitik. Gennem et tæt samspil mellem dels a-kasser, fagforeninger og jobcentre, dels erhvervsråd, arbejdsgiverorganisationer, virksomheder samt partnerskolerne arbejder VEU-Centret på at skabe en koordineret indsats, som giver de bedste forudsætninger for en opkvalificering af arbejdsstyrken og dermed nye jobmuligheder i et marked, som ofte er præget af hård konkurrence. VEU-Centerets indsats er baseret på en udviklingskontrakt indgået med Ministeriet for Børn og Undervisning. Du kan se centres udviklingskontrakt på ministeriets hjemmeside (www.uvm.dk). Fra denne kontrakt fremgår følgende om strategien og aktiviteterne for 2012 og 2013: Med henblik på at styrke den fortsatte udvikling af VEU-Center MidtØst er det valgt at prioritere 2012 som et udviklingsår, hvor fokus vil være på udvikling af koncepter og konkrete værktøjer til løsning af opgaverne under de enkelte indsatsområder. I 2013 vil det primære fokus være på implementering, evaluering (effektmåling) og justering af de udviklede koncepter. Denne strategi er valgt ud fra et mål om at sikre, at de udviklede koncepter og værktøjer har den ønskede effekt - både kvalitativt og kvantitativt. Som opfølgning herpå er der i 2013 udarbejdet en midtvejsevaluering, som gør status over igangsatte, afsluttede og aktuelle udviklingsprojekter. De projekter der indtil nu er blevet afsluttet er følgende (i overskrifter): 1. Styrket og samordnet vejledning og rådgivning til virksomheder og ansatte 2. Øget samspil mellem grundlæggende almene og erhvervsrettede voksenuddannelser 3. VEU-centrene medvirker til at fremme den regionale erhvervs- og beskæftigelsesudvikling 4. Effektive VEU-Centre sikrer en koordineret VEU-indsats og en bedre ressourceudnyttelse 5. Brugerne får formelt anerkendt realkompetencer. Udover de afsluttede projekter er der fem områder, hvor initiativer er igangsat, men hvor projekterne ikke er afsluttet. Du kan læse yderligere om både afsluttede og aktuelle projekter i midtvejsevalueringen. 4

5 3.1 Budget VEU-Centret har et budget, som centerchefen bliver ansvarlig for, og derudover er der en lang række projekter, som er forankret på partnerskolerne, hvor VEU-Centerchefen har et koordinerende ansvar. I nedenstående fremgår den andel, som VEU-Centerchefen er ansvarlig for. I 2013 var budgettet for VEU-Centret lige under 4 mio. kr. Heraf er de 3 mio. kr. opnået gennem deltagelse i projekter, mens den sidste million gives som tilskud til løn, administration m.v. af VEUsekretariatets medarbejdere. I VEU-Centret finansieres mange af projekterne gennem Ministeriet for Børn og Undervisning. Projekterne styres ved hjælp af særskilte udviklingskontrakter. 3.2 Forventninger til aktivitetsniveau 2014 Det fremadrettede budget for VEU-Centret forventes at blive på samme niveau som i 2013 eller højere. Forventningen er, at der kan skabes en øget omsætning gennem deltagelse i flere projekter. 4. Organisationen VEU-Center MidtØst er som tidligere beskrevet et partnerskab mellem flere skoler. En af skolerne - Mercantec i Viborg - er værtsinstitution for VEU-Centret, og er dermed den juridiske enhed i forhold til Ministeriet for Børn og Undervisning. VEU-Centersekretariatet er placeret fysisk på værtsskolen. VEU-Centret er organiseret på følgende måde: Centerråd Koordinationsgruppe Partnerinstitutioner 4.1 Centerrådet VEU-centret er organiseret med et centerråd, der er det rådgivende organ for bestyrelsen. Centerrådet består af bestyrelsesmedlemmer/repræsentanter fra de deltagende skoler. Du kan se centerrådet på følgende link: 4.2 VEU-Koordinationsgruppen Gruppen er kursusansvarlige for den enkelte partnerskole. I Koordinationsgruppen varetages de tværgående operationelle opgaver, herunder planlægning og koordinering af indsatsen i forhold til handleplaner og udviklingskontrakt. Ansvar for bemanding og gennemførelse af indsatser er placeret på den enkelte institution og sker inden for rammerne af handlingsplaner og koordineringsgruppens beslutninger. 6

6 4.3 Eksterne aktører Relevante eksterne aktører er eksempelvis erhvervsfremmeaktører, jobcentre, lokale og regionale arbejdsråd, Vækstforum, Folkeoplysningsforbund. Disse aktører inddrages alle på strategisk og operationelt niveau, for at sikre brugerne de optimale betingelser og høj grad af målopfyldelse. 4.4 Værtsinstitution 4.5 Partnerinstitutioner Mercantec Den Jydske Haandværkerskole Medieskolerne Randers Social- og Sundhedsskole Randers HF & VUC Skive Tekniske Skole Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg Tradium Viden Djurs VUC Djursland VUC Skive-Viborg Uddannelsesinstitutionernes opgavevaretagelse i VEU-regi relaterer sig til konsulentopgaver i forbindelse med rådgivning og vejledning, virksomhedsopsøgende arbejde samt deltagelse i projekter og kampagneinitiativer. 7

7 5. VEU-Centerchef opgaver og profil VEU-Centerchefen refererer til direktøren i Mercantec og leder den koordinerende gruppe under Centerrådet. Derudover vil VEU-Centerchefen deltage i Centerrådsmøder som sekretær og sparringspartner for Mercantecs direktør. På det overordnede område vil opgaverne relatere sig til nedenstående indsatsområder, som fremgår af udviklingskontrakten: For hvert indsatsområde foreligger en konkret handleplan (jf. Udviklingskontrakten): Indsatsområde 1: Udvikling af specielle initiativer, som skal skabe dialog med de små virksomheder og motivere dem til kompetenceudvikling Yderligere professionalisering af samarbedet med virksomheder gennem kompetenceudvikling af virksomhedsopsøgende konsulenter og udvikling af kvalitetskodeks for den opsøgende indsats. Disse tiltag skal sikre, at partnerskolerne yder en fælles og koordineret indsats overfor den enkelte virksomhed Indsatsområde 2: Udvikling af indsatsen for at få læse- og regnesvage i et FVU-uddannelsesforløb efter en test. Opbakningen fra arbejdsgiver og jobcenter/a-kasse samt skolernes evne til at motivere til deltagelse vil blive centrale temaer Indsatsområde 3: Relevante analyser (eksisterende eller nye) om den regionale erhvervs- og beskæftigelsesudvikling identificeres og formidles til partnerskolerne i en form, der nemt kan inddrages i arbejdet med strategisk og praktisk udvikling af skolernes uddannelsestilbud Indsatsområde 4: Udbygning af VEU-Center MidtØsts position som det centrale bindeled mellem den lokale beskæftigelses-, erhvervs- og uddannelsespolitik. Herunder synliggøre partnerskolernes spidskompetencer og sikre at efterspørgslen opfyldes Indsatsområde 5: Udvikling af RKV/IKV indsatsen, hvor det skal afklares hvad, hvorfor, hvordan, hvorhen og hvem der skal realkompetencevurderes. Indsatsen vil tage udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov i relation til jobmuligheder/uddannelse. 5.1 Konkretisering af VEU-Centerchefens opgaver og ansvarsområde Samle og koordinere de 11 partnerskolers indsatser på voksenefteruddannelsesområdet Etablere og vedligeholde netværk til relevante virksomheder og uddannelsesinstitutioner Koordinere det virksomhedsopsøgende arbejde og udvikle kommercielle tiltag Sikre tværgående samarbejde på området Sikre, at udviklingskontrakten med UVM efterleves Dokumentere resultaterne af VEU-Centrets indsatser og evaluere effekterne Ansvarlig for markedsføring og rådgivning Projektleder på konkrete projekter Sparringspartner på projektansøgninger Økonomistyring: Sikre overholdelse af budget, og arbejde for at udvide omsætningen i VEU-Centret Strategi: Udvikling og implementering af VEU-Centrets strategiplan, herunder fastlægge VEU- Centrets langsigtede strategier inden for de fastsatte rammer fra ministeriet Personaleledelse, drift og rapportering: Der er to faste medarbejdere i direkte reference Ledelse af diverse projektorganisationer. 8

8 5.2 Succeskriterier Det forventes, at VEU-Centerchefen er en kompetent, initiativrig og handlingsorienteret person, der deltager aktivt i relevante netværk, blandt andet med Regionen, uddannelsesinstitutioner og det private erhvervsliv i området. Herunder forventes, at personen: leverer resultater i forhold til at skaffe flere projekter i VEU-Centret skaber og udvikler netværk, der medfører aktivitet i VEU regi udviser overblik og evner til at definere og prioritere ressourcer og indsatser leverer et oplevet højt fagligt og ledelsesmæssigt kvalitetsniveau for området bliver oplevet som en kompetent sparringspartner for Mercantecs direktør og chefgruppe på relevante områder har styr på økonomien og overholder budgettet. 5.3 Den ønskede profil Der efterspørges en tydelig og erfaren lederprofil, der kan gå forrest og tegne retningen for det fremtidige VEU-Center i det Midt- og Østjyske område. Personen skal have et stort drive og være igangsættende, men samtidig formå at tænke langsigtet, strategisk og økonomisk. Det er vigtigt, at VEU-Centerchefen har projektledelseserfaring fra en lignende organisation inden for uddannelsesområdet. Drives af at fungere i et stort netværk, hvor partnerne oplever, at såvel egne som de fælles forretningsmæssige forventninger indfries Erfaringer formel baggrund Stor viden om og erfaring med uddannelsesområdet - et skolemenneske Praktisk erfaring med udviklingsarbejde og projektledelse Solid erfaring med økonomisk styring og planlægning Akademisk uddannelse Ledererfaring gerne kombineret med lederuddannelse Kommerciel erfaring med fundraising og sponsorer Erfaring med erhvervsnetværk Udtalte mundtlige og skriftlige kommunikationsevner Personlige kompetencer Samarbejdsprofil med lyst til at skabe netværk og relationer Arbejder resultatorienteret og overholder deadlines En tydelig mål- og rammesættende leder med gode strategiske kompetencer Gode projektledelseskompetencer - har overblik og arbejder procesorienteret En person og leder, der i inddragende processer kan skabe fællesskab om en tydelig og ambitiøs udviklingsretning samt en sikker drift En tillidsvækkende person, der kan motivere og inspirere medarbejderne og partnerne En dygtig repræsentant og ambassadør for VEU-Centret Initiativrig og vedholdende - sætter projekter i gang og følger dem til dørs Er ligetil og let at omgås Mere chef og netværker end direktørdrømmer. 5.4 Løn VEU-Centerchefen tilbydes en samlet lønpakke, der modsvarer hans/hendes kvalifikationer. Samlet lønpakke inkl. pension ca. kr Hertil vil der være en resultatløn med en ramme på kr

9 Stillingen repræsenterer for den rette person et alsidigt og spændende job i en dynamisk organisation og på en attraktiv arbejdsplads. Stillingen er fysisk placeret hos Mercantec i Viborg. 6. Tids- og procesplan Fra uge 35/2013 Annoncering , Ansøgningsfrist kl Mercuri Urval modtager og gennemgår ansøgninger samt CV er, og kommer med forslag til, hvilke kandidater, der bør inviteres til samtale. Mercuri Urval fremsender digitalt ansøgerliste og ansøgninger til kontaktperson hos Mercantec Udvælgelse af kandidater til 1. samtale Ansættelsesudvalget udvælger kandidater til 1. samtalerunde og Mercuri Urval indkalder umiddelbart efter mødet disse kandidater til samtale. (Der kan eventuelt laves et telefonmøde med Mercuri Urval i forbindelse med udvælgelsen) , 1. samtalerunde hos Mercantec fra kl Mercuri Urval interviewer kandidaterne om deres baggrund navnlig med henblik på faglig ekspertise og ledelseserfaring, og vi får et første indtryk af ansøgerens personlighed, evner, færdigheder og motivation. Ansættelsesudvalgets medlemmer har samtidig mulighed for at stille kandidaterne uddybende spørgsmål, ligesom kandidaterne har mulighed for at få jobindholdet og vilkårene uddybet. Ud fra det nu foreliggende kendskab til ansøgerne udvælger ansættelsesudvalget de bedst egnede (typisk 2-3) kandidater til at gennemgå Mercuri Urvals ledervurdering inden den afsluttende 2. samtale Mercuri Urval gennemfører ledervurdering af de udvalgte kandidater samtalerunde og kandidatrapportering hos Mercantec fra kl Mercuri Urval rapporterer den enkelte kandidat for ansættelsesudvalget forud for mødet med kandidaten. Mercuri Urval har efter aftale med ansættelsesudvalget udarbejdet en opgave til kandidaterne, som de besvarer ved den afsluttende samtalerunde. Opgaven vil være virkelighedsnær og typisk omfatte en konkret ledelsesudfordring. Besvarelsen af opgaven har til formål at give ansættelsesudvalget et yderligere indtryk af, hvorledes kandidaten vil udøve ledelse. Efter præsentation af kandidatrapporten og den afsluttende samtalerunde afgiver ansættelsesudvalget indstilling til direktøren, der har ansættelseskompetencen Tiltrædelse tidligst 10

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som Ressourcedirektør

Uddybende notat vedrørende stillingen som Ressourcedirektør JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund Aarhus, den 24. juni 2014 Uddybende notat vedrørende stillingen som Ressourcedirektør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør

Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund & Lisbeth Kjeldgaard Larsen Aarhus, den 5. maj. 2015 Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

Rektor JOB- OG KRAVPROFIL. Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015

Rektor JOB- OG KRAVPROFIL. Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015 JOB- OG KRAVPROFIL Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015 Rektor AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som Direktør

Uddybende notat vedrørende stillingen som Direktør JOB- OG KRAVPROFIL Jan Kjeldsmark Aarhus, den 30. juni 2015 Uddybende notat vedrørende stillingen som Direktør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY

Læs mere

Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark

Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund/Morten Mølgaard Aarhus, den 15. august 2014 Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA

Læs mere

Account Manager JOB- OG KRAVPROFIL. Morten Mølgaard/Jesper Lund Aarhus, den 26. januar 2015

Account Manager JOB- OG KRAVPROFIL. Morten Mølgaard/Jesper Lund Aarhus, den 26. januar 2015 JOB- OG KRAVPROFIL Morten Mølgaard/Jesper Lund Aarhus, den 26. januar 2015 Account Manager AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Økonomi- og administrationschef

Økonomi- og administrationschef JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund/Katharina Jespersen Aarhus, den 6. marts 2015 Økonomi- og administrationschef AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Leder af Vej og Park Nordfyns Kommune

Leder af Vej og Park Nordfyns Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Morten Mølgaard / Katharina Jespersen Aarhus, 2. juli 2015 Leder af Vej og Park Nordfyns Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Astrid Ravnsbæk Hellerup, den 15. september 2014 Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune

Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Madsen Aarhus, 11. august 2015 Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 8 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af socialchef

Rekruttering og udvælgelse af socialchef NOTAT Jan Kjeldsmark Aarhus, den 24. september 2014 Rekruttering og udvælgelse af socialchef AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 8 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/33 Konstituerende og ordinært Centerrådsmøde den 16. juni 2014 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag 16. juni 2014 Kl. 14.00-16.30 Sted: Århus Købmandsskole Sønderhøj 9 8260 Viby J Link til kort:

Læs mere

HR-partner JOB- OG KRAVPROFIL. Søren Eckhardt/Maria Bæk Andersen Aarhus, den 26. januar 2015

HR-partner JOB- OG KRAVPROFIL. Søren Eckhardt/Maria Bæk Andersen Aarhus, den 26. januar 2015 JOB- OG KRAVPROFIL Søren Eckhardt/Maria Bæk Andersen Aarhus, den 26. januar 2015 HR-partner AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE

Læs mere

Overtandlæge til Frederikssund Kommune

Overtandlæge til Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jens Marcussen København den 9. september 2013 Overtandlæge til Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015

Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015 Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015 Revideret november 2014 1 Kontraktens formål og rammer VEU-centrene har til formål at medvirke til at skabe større fokus på kvalitet og effekt i forhold til

Læs mere

Skoleleder Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune

Skoleleder Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Madsen & Winnie Rechnagel Aarhus, 27. januar 2015 Skoleleder Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/20 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag den 20. oktober 2014 Kl. 14.00-16.00 Sted: Horsens HF & VUC Holmboes Allé 1 8700 Horsens Link til kort: http://map.krak.dk/m/zfdnf Lokale: 1.30 Parkering:

Læs mere

Administrativ Controller

Administrativ Controller JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund Aalborg, den 5. februar 2013 Administrativ Controller AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS

Læs mere

UDBUDSPOLITIK 2014. Kursus- og Udviklingsafdelingen

UDBUDSPOLITIK 2014. Kursus- og Udviklingsafdelingen UDBUDSPOLITIK 2014 Kursus- og Udviklingsafdelingen 1 Indhold Grundlaget for udbudspolitikken... 3 Udbudsgodkendelse og dækningsområde... 3 Strategier for efteruddannelser... 4 Behovsafdækning... 4 Prioritering

Læs mere

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Stillings- og personprofil Indledning Horsens Kommune er en moderne kommuner og en af landets hurtigst voksende kommuner med en vækst på 1000 nye

Læs mere

Boligforeningen 3B. Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København. Indholdsfortegnelse NOTAT

Boligforeningen 3B. Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København. Indholdsfortegnelse NOTAT NOTAT Boligforeningen 3B Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København Indholdsfortegnelse NOTAT 1 1. Indledning 2 2. Om Boligforeningen 3B 2 2.1 3B s formål,

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Job- og personprofil for. økonomidirektøren i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Denne jobprofil indeholder følgende afsnit:

Job- og personprofil for. økonomidirektøren i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Denne jobprofil indeholder følgende afsnit: for økonomidirektøren i Aarhus Kommune Denne jobprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Aarhus Kommune i udvikling 3. Organisatorisk placering 4. Det positive afsæt Forventningerne

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere