STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM INSTRUMENTALIST/SANGER Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) STUDIEORDNING (BD 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM INSTRUMENTALIST/SANGER Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) STUDIEORDNING (BD 1)"

Transkript

1 STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM INSTRUMENTALIST/SANGER Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) STUDIEORDNING (BD 1) August 2011, rev. 2013

2 INDHOLD Forord Konservatorieuddannelsens opbygning Adgangskrav og optagelsesprocedure... 4 Udenlandske betalingsstuderende Uddannelsens overordnede mål og indhold Bacheloruddannelsens læringsudbytte Undervisningens planlægning og omfang Fagkombinationer og specialer på uddannelserne Forløbet af bacheloruddannelsen som instrumentalist eller sanger Hovedfag (1.-6. semester) Almene fag (1.-5. semester) Pædagogik (1-6. semester) Eksamen Karakterbekendtgørelsen... 9 Bedømmelse af eksaminer og optagelsesprøver Særligt for betalingsstuderende DKDM. Studieordning: Bacheloruddannelsen som instrumentalist/sanger Bind 1. August 2011, rev. 2013

3 FORORD Studieordningen er konservatoriets overordnede beskrivelse af konservatorieuddannelsens formål, indhold og eksamensbestemmelser. Studieordningen er fastsat med hjemmel i Kulturministeriets bekendtgørelse nr af 11/12/2009 om uddannelserne ved musikkonservatorierne og Operaakademiet, der indeholder de overordnede retningslinjer for studieordningen. Studieordningen henvender sig til potentielle og indskrevne studerende, lærere, censorer, andre uddannelsesinstitutioner, musiklivet og overordnede myndigheder. Studieordningen gælder for alle studerende, der er optaget på konservatoriet til studieåret 2011/2012 eller senere. For tidligere studerende gælder overgangsbestemmelser. Til studieordningen knytter sig en række andre bilag, som løbende kan ændres og suppleres, uden at selve studieordningen skal ændres. Dette gælder f.eks. detaljerede beskrivelser af de enkelte fag, pensumlister mv. Studieordningen med gældende bilag, regler og retningslinjer findes på konservatoriets hjemmeside, hvor den løbende opdateres. ( Godkendt af Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums Konservatorieråd den 23. august Bertel Krarup Rektor DKDM. Studieordning: Bacheloruddannelsen som instrumentalist/sanger Bind 1. August 2011, rev

4 1. KONSERVATORIEUDDANNELSENS OPBYGNING Konservatorieuddannelsen omfatter følgende uddannelser: En 3-årig bacheloruddannelse normeret til 180 ECTS point, hvor den studerende kvalificerer sig inden for en uddannelsesretning En 2-årig kandidatuddannelse, hvor den studerende kvalificerer sig inden for en uddannelsesretning normeret til 120 ECTS point. Hertil kommer muligheder for: En 2-4 årig solistuddannelse, hvor ekstraordinært talentfulde studerende kvalificerer sig inden for et speciale. Uddannelsen er normeret til mellem 120 og 240 ECTS point En forskeruddannelse i overensstemmelse med Videnskabsministeriets bekendtgørelse om ph.d. uddannelsen og ph.d. graden. 60 point i European Credit Transfer System (ECTS) svarer til ét års heltidsstudier. 2. ADGANGSKRAV OG OPTAGELSESPROCEDURE Adgangskravet til bacheloruddannelsen er en bestået optagelsesprøve. Optagelsesprøven består af prøver i både hovedfag og supplerende prohibitive prøver. Ansøgeren kan i prioriteret rækkefølge søge om optagelse på flere konservatorier samtidig. Afgørelse om optagelse træffes af konservatoriet på baggrund af en konkret bedømmelse af ansøgerens evner og færdigheder. Der skal desuden tages hensyn til musiklivets behov samt til en hensigtsmæssig sammensætning af instrumenter og stemmer. Konservatoriernes fælles regler om optagelsesprocedure: Optagelseskrav, -procedure og blanketter er tilgængelige på konservatoriernes fælles hjemmeside. Optagelsessøgende angiver i prioriteret rækkefølge på ansøgningsblanketten, hvilket konservatorium de søger om optagelse på. Konservatorierne er enige om at anerkende resultaterne af hinandens optagelsesprøver således, at karakterer opnået på et konservatorium anvendes som grundlag for optagelse på et andet konservatorium. Det enkelte konservatorium kan dog foranstalte supplerende prøver hvor særlige forhold taler derfor. UDENLANDSKE BETALINGSSTUDERENDE Betalingsstuderende følger de ordinære optagelseskrav og studieordninger. For udvalgte studieretninger er der mulighed for at vælge ml. optagelsesprøve eller fremsendelse af DVD. Der kan tilrettelægges særlige undervisningsforløb for betalingsstuderende efter individuel aftale ml. DKDM og den studerende jf. bekendtgørelsen om betalingsstuderende 1 stk UDDANNELSENS OVERORDNEDE MÅL OG INDHOLD Formålet med en konservatorieuddannelse er at kvalificere de studerende til beskæftigelse som musiker og musikerpædagog samt beslægtede fag inden for musik. 4 DKDM. Studieordning: Bacheloruddannelsen som instrumentalist/sanger Bind 1. August 2011, rev. 2013

5 Bacheloruddannelsen er et afrundet uddannelsesforløb, som giver den studerende grundlag for videre studier på kandidatuddannelsen. Bacheloruddannelsen kan også danne grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner. Udviklingen og plejen af den enkelte studerendes særegne talent er undervisningens centrale element. Kernen i en konservatorieuddannelse er de studerendes tilegnelse af kunstneriske kvalifikationer på højt niveau. Rammen herfor er en kombination af soloundervisning, holdundervisning og projektarbejde. Størstedelen af alle konservatoriekandidater kommer i deres senere beskæftigelse til at virke både som musikere og undervisere. Derfor indgår i samtlige bacheloruddannelsesforløb såvel kunstneriske som pædagogiske fag. Hertil kommer almene fag. Der lægges vægt på at udvikle de studerendes evne til at danne synteser af indholdet i bacheloruddannelsens forskellige fag samt i særlig grad de almene og pædagogiske fags relation til hovedfaget. Som en del af de pædagogiske kvalifikationer er det vigtigt, at de studerende under uddannelsen udvikler mundtlig og skriftlig fremstillingsevne med henblik på formidling i undervisningssammenhænge, større og mindre forsamlinger herunder forskellige, bredt sammensatte publikumsgrupper. Efter afsluttet uddannelse skal de studerende honorere professionelle krav ikke alene fra det institutionaliserede, men også det ikke-institutionaliserede arbejdsmarked. I alle uddannelsesforløb indgår derfor faget Entrepenørskab, der kvalificerer de studerende til freelance og anden bred beskæftigelse. Konservatoriet lægger vægt på at undervisningen fremmer de studerendes selvstændighed samt evne til selv at tage ansvar for deres uddannelse. Undervisningen skal anspore de studerende til selvstændigt at opsøge viden og kompetencer samt sætte dem i stand til at sammenknytte de enkelte fag og discipliner. 4. BACHELORUDDANNELSENS LÆRINGSUDBYTTE Viden og forståelse Efter endt bacheloruddannelse Har den studerende kunstnerisk baseret viden om musikalsk praksis og metoder samt forskningsbaseret viden om teori inden for relevante dele af fagområdet Kan den studerende forstå og reflektere over kunstnerisk praksis og metoder, samt indenfor særlige fagområder relevant videnskabelig teori Færdigheder Efter endt bacheloruddannelse: Kan den studerende anvende kunstneriske og relevante videnskabelige metoder, redskaber og udtryksformer samt generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet Kan den studerende vurdere kunstneriske udfordringer, praktiske og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante udtryk og løsningsmodeller Kan den studerende formidle kunstneriske udtryk og faglige problemstillinger til både fagfæller og ikke-specialister Kompetencer Efter endt bacheloruddannelse DKDM. Studieordning: Bacheloruddannelsen som instrumentalist/sanger Bind 1. August 2011, rev

6 Kan den studerende håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- og arbejdssammenhænge Kan den studerende selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang Kan den studerende identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige sammenhænge 5. UNDERVISNINGENS PLANLÆGNING OG OMFANG Undervisningsåret strækker sig fra de sidste uger af august til ultimo juni. Undervisningen veksler mellem uger med skemalagt undervisning og projektuger, hvori bl.a. orkesterprojekter og anden undervisning er placeret, der omfatter større grupper af studerende på tværs af uddannelsesretninger og faggrupper. Forud for undervisningsåret modtager de studerende et skema, der viser placeringen af den skemalagte undervisning. Endelig afvikles såvel i skemalagte som i skemafri uger projekter og koncerter, hvortil de studerende indkaldes efter behov I studieordningens bilag findes bestemmelser om de studerendes medvirken i koncerter og ikkeskemalagt undervisning. 6. FAGKOMBINATIONER OG SPECIALER PÅ UDDANNELSER- NE Konservatoriet udbyder bacheloruddannelsen med følgende 5 forskellige fagkombinationer: Bacheloruddannelsen som instrumentalist eller sanger Bacheloruddannelsen som kirkemusiker Bacheloruddannelsen som komponist Bacheloruddannelsen som tonemester Bacheloruddannelsen med musikpædagogisk hovedfag 7. FORLØBET AF BACHELORUDDANNELSEN SOM INSTRU- MENTALIST ELLER SANGER Begge bachelorforløb består af en kombination af: Hovedfag Almene fag bestående af o o o Hørelære Satslære Analyse/Formidling Musikhistorie og kulturfag 6 DKDM. Studieordning: Bacheloruddannelsen som instrumentalist/sanger Bind 1. August 2011, rev. 2013

7 o o Klaver som alment fag Entreprenørskab Pædagogik Studieplancherne viser placeringen af de enkelte fag på uddannelsens 6 semestre samt deres omfang angivet i ECTS point. I det følgende beskrives kort indhold, forløb og sammenhæng mellem de 3 fagområder. 7.1 HOVEDFAG (1.-6. SEMESTER) Ved begyndelsen af uddannelsen udvikles de basale tekniske færdigheder, som er nødvendige for den studerendes videre kunstneriske og tekniske udvikling. Solo-, ensemble- og orkesterrepertoire (for orkesterinstrumentalister) udvikles i løbet af uddannelsen med udgangspunkt i den studerendes niveau ved optagelsen. Senere udvides repertoiret til at omfatte standard litteratur samt mere specifikt repertoire, herunder tidlig og ny musik. Udviklingen af professionel sceneoptræden står centralt i undervisningen. For sangere er det de to første år afgørende at udvikle og opbygge stemmen som instrument. Undervisningen i egne færdigheder suppleres af repertoireklasse, fællestimer samt undervisning i italiensk. I den erhvervsorienterede del af hovedfaget udvikler den studerende andre færdigheder, der har med den direkte praktiske anvendelse af hovedfaget at gøre. For orkestermusikere drejer det sig om orkesterspil samt orkesterstemmespil og orkesterstudier. For sangere drejer det sig om ensemblesang, musikdramatik og kor. For pianister indeholder faget klaversammenspil, prima vista spil, transposition og becifring. 7.2 ALMENE FAG (1.-5. SEMESTER) Hørelære Faget hørelære bidrager til udvikling af den studerendes musikermæssige bevidsthed og færdighed. Hovedpunkterne i undervisningen er udvikling af det indre gehør, opbygning af færdigheder i at overskue og realisere et nodebillede samt træning af den musikalske hukommelse. Satslære Analyse/Formidling I Satslære Analyse/Formidling tilegner den studerende sig de forskellige analytiske værktøjer, som er relevante for den teoretiske forståelse af den musik, der indgår i hovedfagsundervisningen. Desuden trænes de studerende i den praktiske anvendelse og formidling af denne forståelse. Musikhistorie/kulturfag I musikhistorie og kulturfag lærer den studerende om den historiske og alment kulturelle baggrund for hovedfagsundervisningens repertoire. Undervisningen omfatter den vestlige verdens musikhistorie gennem det seneste årtusind med hovedvægt på tiden efter ca Der fokuseres på repræsentative værker inden for de vigtigste genrer og former af de forskellige epokers mest betydningsfulde komponister. Klaver som alment fag I klaver som alment fag lærer orkesterinstrument- og sangstuderende at anvende klaveret som indstuderings- og arbejdsredskab, der støtter dem under uddannelsen og i et fremtidigt virke som musikere, sangere og pædagoger. Samtidig er klaver et fag, der støtter hørelære samt Satslære Analyse/Formidling, idet de studerende får trænet tilegnelsen af flerstemmig, homofon og polyfon sats. DKDM. Studieordning: Bacheloruddannelsen som instrumentalist/sanger Bind 1. August 2011, rev

8 Entreprenørskab Faget omfatter 6 moduler: 1. Projektudvikling, projektarbejde og projektstyring 2. IT 3. Skrivekursus formulering af projektansøgninger og legatansøgninger, herunder opstilling af CV 4. Musiklivets jura - overenskomster, rettigheder, skat, etc. 5. Egen ledelse herunder markedsføring og fundraising samt udarbejdelse af PR materiale 6. Mental træning 7.3 PÆDAGOGIK (1-6. SEMESTER) Undervisningen i pædagogik er et samspil mellem forskellige fag hvor den pædagogiske dimension indgår som en naturlig og fremtrædende del af undervisningen. Der er lagt vægt på at de pædagogiske fag er tæt relaterede til såvel hovedfag som de øvrige fag. Undervisningen består af flere elementer: Specifikke fag: Pædagogisk teori og Hovedfagsspecifik pædagogik Formlære: Hvor formidlingsdelen er indarbejdet på en sådan måde at de studerende får mulighed for at bruge sine færdigheder i praksis. Klaver: Tilrettelægges så at det bliver et redskab for de studerende i deres pædagogikundervisning. Fællestimer: Timerne tilrettelægges så at de studerende får indsigt i det pædagogiske aspekt og mulighed for at afprøve deres pædagogiske viden og kompetencer i praksis. 8. EKSAMEN Der findes flere former for bedømmelse. Bedømmelse af de konkrete eksaminer fremgår af de specifikke studieordninger. Eksaminerne bedømmes efter karakterbekendtgørelsen, se venligst efterfølgende. 9. PRAKTIK Praktik kan indgå som undervisningselement i enkelte af bacheloruddannelsens fag, men kan ikke alene træde i stedet for en eksamen. 10. MERITMULIGHEDER Den studerende kan søge konservatoriet om merit for et eller flere af uddannelsens fag på baggrund af beståede uddannelseselementer fra en anden ikke afsluttet eller afsluttet dansk eller udenlandsk videregående uddannelse. Hovedfag vil under normale omstændigheder ikke kunne meritoverføres. Den studerende kan søge konservatoriet om overflytning til et senere studieår på baggrund af hidtidige studier ved et andet dansk musikkonservatorium. I forbindelse med ansøgning om merit påhviler det den studerende at indhente og fremvise dokumentation i det omfang, det kræves af konservatoriet. 8 DKDM. Studieordning: Bacheloruddannelsen som instrumentalist/sanger Bind 1. August 2011, rev. 2013

9 11. KARAKTERBEKENDTGØRELSEN BEDØMMELSE AF EKSAMINER OG OPTAGELSESPRØVER Karakter gives i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 11/12/2009 om karakterskala og anden bedømmelse ved visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Til grund for bedømmelsen lægges eksaminandens adfærd i eksamenssituationen. For så vidt angår kunstneriske fortolkningsfag gælder følgende: Eksamensadfærden er den måde, hvorpå eksaminanden gennem sin fremførelse viser sin forståelse af de musikalske og udtryksmæssige karakteristika ved de fremførte værker og demonstrerer sin tekniske og kunstneriske formåen. Eksaminandens måde at fremføre et værk på må bedømmes i forhold til værkets vanskelighedsgrad. Bedømmelsen skal foretages således, at den vedrører eksaminandens forståelse af de fremførte værkers musikalske og udtryksmæssige karakteristika og eksaminandens evne til tekniske og kunstnerisk at klarlægge disse. Karakteriseringen af eksamensadfærden sker ved anvendelse af de tre begreber: Meget god: Karakteren 10 og 12 God: Karakteren 02, 4 og 7 Mindre god: Karakteren -3 og 00 Den meget gode eksamensadfærd karakteriseres ved at: eksaminanden har en dybtgående forståelse af de fremførte værkers musikalske og udtryksmæssige karakteristika, og eksaminanden evner at give et absolut overbevisende udtryk for denne gennem en fuldstændig beherskelse af værkernes tekniske og kunstneriske problemer Den gode eksamensadfærd er karakteriseret ved at eksaminanden har en god forståelse af de fremførte værkers musikalske og udtryksmæssige karakteristika, og eksaminanden evner at give nogenlunde dækkende udtryk for denne gennem en acceptabel teknisk og kunstnerisk udførelse. Den mindre gode eksamensadfærd er karakteriseret ved at eksaminanden har utilstrækkelig forståelse af de fremførte værkers musikalske og udtryksmæssige karakteristika, og eksaminandens fremførelse er præget af usikkerhed i den tekniske beherskelse og den kunstneriske holdning til de fremførte værker For kunstneriske fortolkningsfag gælder, at karakteren 02 gives for den adfærd, der bedømmes som udtryk for det mindstemål af forståelse og udtryksevne, der kan anerkendes, for at prøven betragtes som bestået. DKDM. Studieordning: Bacheloruddannelsen som instrumentalist/sanger Bind 1. August 2011, rev

10 For så vidt angår øvrige fag gælder: 1. Eksamensadfærden er den måde, hvorpå eksaminanden gennem sin fremstilling viser sin viden om og færdighed i at anvende de begreber, metoder og data, der indgår i studiet. 2. Fremstillingen omfatter, at eksaminanden redegør for sin viden og begrunder, hvorfor den fremkaldte viden tages op i den foreliggende sammenhæng. 3. Eksaminandens viden fremgår af den sammenstilling af begreber, metoder og data, som eksaminanden foretager og af omfanget af denne sammenstilling. 4. Eksaminandens forståelse fremgår af vurderingen af den foretagne sammenstilling af begreber, metoder og data, således at sammenhængen mellem disse beskrives, og forskellige former for generalisering ud fra den beskrevne sammenhæng kritisk vurderes 5. Eksaminanden anvender sin viden ved at vise, hvordan foreliggende principper kan benyttes til en syntese, der fører til løsningen af problemstillinger af kendt type. Da sådanne problemstillinger varierer fra den enkle til den meget komplicerede, må eksaminandens måde at løse et problem på, bedømmes i forhold til hvor kompliceret problemet er. 6. Eksaminanden kan endvidere, hvis eksamenssituationen muliggør det, vise hvordan problemer af ikke kendt type kan læses ved at anvende foreliggende principper i nye kombinationer og derigennem opstille løsningsmuligheder. Bedømmelsen skal foretages sådan, at den vedrører eksaminandens viden, redegørelse for denne, begrundelse for redegørelsen, vurdering af den fremstillede viden og anvendelsen af den. Karakteriseringen af eksamensadfærden sker ved anvendelse af de tre begreber: Meget god: Karakteren 10 og 12 God: Karakteren 02, 4 og 7 Mindre god: Karakteren -3 og 00 Den meget gode eksamensadfærd karakteriseres ved, at eksaminanden har en meget omfattende viden om begreber, metoder og data eksaminanden redegør for disse op en sådan måde, at næsten alle relevante forhold medtages eksaminanden giver en næsten helt dækkende begrundelse for at fremdrage disse forhold eksaminanden sammenligner eller kombinerer begreber, metoder og data på meget sikker måde og tilsvarende vurderer dem og generaliserer ud fra dem eksaminanden anvender sin viden over for kendte problemstillinger på meget sikker måde, og eventuelt over for ikke kendte problemstillinger ved at kombinere foreliggende principper så løsningsmulighederne opstilles. Den gode eksamensadfærd er karakteriseret ved, at eksaminanden har en omfattende viden om begreber, metoder og data eksaminanden redegør for disse på en sådan måde, at mange relevante forhold medtages eksaminanden giver en nogenlunde dækkende begrundelse for at fremdrage disse forhold 10 DKDM. Studieordning: Bacheloruddannelsen som instrumentalist/sanger Bind 1. August 2011, rev. 2013

11 eksaminanden sammenligner eller kombinerer begreber, metoder og data på ret sikker måde og tilsvarende vurderer dem og generaliserer ud fra dem, og eksaminanden anvender sin viden over for kendte problemstillinger på ret sikker måde. Den mindre gode eksamensadfærd er karakteriseret ved, at eksaminanden har viden om begreber metoder og data, som omfatter nogle af disse men ikke tilstrækkeligt mange eksaminanden redegør for disse på en sådan måde, at kun få relevante forhold medtages eksaminanden giver en begrundelse for at fremdrage disse forhold, der ikke er dækkende eksaminanden sammenligner eller kombinerer begreber, metoder og data på en måde, der er meget usikker og tilsvarende vurderer og generaliserer ud fra dem, og eksaminanden anvender sin viden over for kendte problemstillinger på en måde, der er meget usikker De anførte beskrivelser dækker hvert sit trin i karakterskalaen, og der skal ved bedømmelsen af eksamensadfærden ud fra disse beskrivelser afgøres, på hvilket trin eksamensadfærden kan placeres. Når trinbedømmelsen er fastlagt, foretages en gradbedømmelse i overensstemmelse med karakterbekendtgørelsens skala. For øvrige fag gælder, at karakteren 02 gives for den adfærd, der kan bedømmes som udtryk for det mindstemål af viden og anvendelse af viden, der kan anerkendes, for at prøven kan betragtes som bestået. 12. DISCIPLINÆRE FORANSTALTNINGER Reglerne om disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium fremsendes til den studerende ved studiestart og findes endvidere på DKDM s intranet. Alle studerende ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium er omfattet af de disciplinære foranstaltninger, og den studerende er derfor forpligtet til at kende og holde sig orienteret om reglerne. 13. DISPENSATION Konservatoriet kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af konservatoriet. 14. SÆRLIGT FOR BETALINGSSTUDERENDE Forud for studiestart skal der være indgået en juridisk bindende aftale ml. DKDM og den studerende (Contract determining the Conditions set for the Provision of Education for International Students at the Royal Danish Academy of Music). DKDM. Studieordning: Bacheloruddannelsen som instrumentalist/sanger Bind 1. August 2011, rev

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM KOMPONIST Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) STUDIEORDNING (BD 1)

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM KOMPONIST Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) STUDIEORDNING (BD 1) STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM KOMPONIST Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) STUDIEORDNING (BD 1) August 2011, rev. 2013 INDHOLD Forord... 3 1. Konservatorieuddannelsens opbygning...

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Indstillet af studienævnet i Odense den 11. februar 2016 og i Esbjerg

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Uddannelsesretning: SANGER, INSTRUMENTALIST OG KIRKEMUSIKER VERSION 2 280515 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musikpædagogik) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning (bind I) for Solistuddannelsen i musik

Studieordning (bind I) for Solistuddannelsen i musik Studieordning (bind I) for Solistuddannelsen i musik VERSION 1 160503 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 3 2.1. Dansk... 3 2.2. Engelsk...

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition)

Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition) Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav, optagelse... 4 2 Formål og mål for læringsudbytte...

Læs mere

Konservatoriernes fælles regler om optagelse på Bacheloruddannelser

Konservatoriernes fælles regler om optagelse på Bacheloruddannelser Konservatoriernes fælles regler om optagelse på Bacheloruddannelser 1. Generelle bestemmelser I medfør af 4, stk. 5 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1245 af 11. december 2009 om uddannelserne ved

Læs mere

Bekendtgørelse om bachelor-, kandidat- og solistuddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet

Bekendtgørelse om bachelor-, kandidat- og solistuddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet Bekendtgørelse om bachelor-, kandidat- og solistuddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet I medfør af 12, stk. 1 og 2, og 21, stk. 2, i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM ALMEN MUSIKLÆRER (AM) Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus)

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM ALMEN MUSIKLÆRER (AM) Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM ALMEN MUSIKLÆRER (AM) Bachelr i musik (BMus) / Bachelr f Music (BMus) STUDIEORDNING (BD 1) August 2011, rev. 2013 DKDM. Studierdning: Bachelruddannelsen sm Musikpædagg

Læs mere

SOLISTUDDANNELSEN Solist / Advanced Postgraduate Diploma in Music

SOLISTUDDANNELSEN Solist / Advanced Postgraduate Diploma in Music SOLISTUDDANNELSEN Solist / Advanced Postgraduate Diploma in Music KOMPONIST STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011 INDHOLD Forord... 3 Planche (ECTS og undervisning)...

Læs mere

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfag Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt Mestrer anvendelsen af musikteknologi som redskab til kreativ, skabende virksomhed og musikformidling Den studerende på kandidatuddannelsen er selv

Læs mere

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music STUDIEPLAN Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music Aarhus/Aalborg Gældende fra 2012 Senest revideret september 2012 1 Indhold Indhold... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk

Læs mere

Bekendtgørelse om bachelor-, kandidat- og solistuddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet

Bekendtgørelse om bachelor-, kandidat- og solistuddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet BEK nr 1039 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/00875-1 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Studieordning Operaakademiet (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Det Kongelige Teater

Studieordning Operaakademiet (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Det Kongelige Teater Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Det Kongelige Teater Operaakademiet Solist (Opera) Advanced Postgraduate Diploma in Music (Opera) August 2011 Side 1 af 10 Indhold Indhold... 2 Uddannelsens formål...

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN SOM GUITARIST cand. musicae / Master of Music (MMus)

KANDIDATUDDANNELSEN SOM GUITARIST cand. musicae / Master of Music (MMus) KANDIDATUDDANNELSEN SOM GUITARIST cand. musicae / Master of Music (MMus) GUITAR STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2014 INDHOLD Forord... 3 Planche (ECTS og

Læs mere

Forslag til undervisningsplan for MGK

Forslag til undervisningsplan for MGK Forslag til undervisningsplan for MGK Rytmisk linje Udarbejdet af Bodil Ørum og Hans Mydtskov. Indhold Indledning 1 Instrumental fagblok Hovedinstrument 4 Klaver 5 Teoretisk fagblok Hørelære/teori 6 Musikkundskab

Læs mere

Forslag til undervisningsplan for MGK

Forslag til undervisningsplan for MGK Forslag til undervisningsplan for MGK Klassisk linje Udarbejdet af Bodil Ørum og Hans Mydtskov. Indhold Indledning 1 Instrumental fagblok Hovedinstrument 4 Klaver 5 Teoretisk fagblok Hørelære/teori 6 Musikkundskab

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Hovedfagskompleks 1.1.

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae)

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Uddannelsesretning: 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk 1.1. Dansk 1.2. Engelsk 2. ECTS-normering

Læs mere

Konservatoriernes meritaftale

Konservatoriernes meritaftale Konservatoriernes meritaftale 16. november 2010 1. Indledning Regelgrundlag Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1245 af 11. december 2009 om uddannelserne ved musikkonservatorierne og Operaakademiet

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I ELITE SANGPÆDAGOGIK (MVP) VED DKDM

MASTERUDDANNELSE I ELITE SANGPÆDAGOGIK (MVP) VED DKDM MASTERUDDANNELSE I ELITE SANGPÆDAGOGIK (MVP) VED DKDM STUDIEORDNING Formål med uddannelsen: Masteruddannelsen i elite sangpædagogik er en videregående deltidsuddannelse, der udbydes efter Lov om erhvervsrettet

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Kunstakademiets Arkitektskole

Studieordning for Bacheloruddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Kunstakademiets Arkitektskole Det Kongelige Danske Kunstakademi Kunstakademiets Arkitektskole Vedtaget af Skolerådet den 18.6.008 Justeret den 4.9.008 September 008 J.nr. 001105 Studieordning for Bacheloruddannelsen ved Det Kongelige

Læs mere

SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM

SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM STUDIEORDNING FOR SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM Senest revideret september 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 3 2. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae)

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Uddannelsesretning: Rytmisk musiker/musikpædagog instrumentalist/sanger 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på

Læs mere

Hovedfagskompleks. Guitar. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Guitar. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks Har opnået klar forståelse af og viden om forskellige musikalske genrer og stilarter Har opnået dyb forståelse af interpretationsprincipper Har udviklet egen praksis omkring instrumental

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik BMus (lydteknik) Rytmisk Musikkonservatorium 19. august 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik BMus (lydteknik) Rytmisk Musikkonservatorium 18. august 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

cand. musicae / Master of Music (MMus)

cand. musicae / Master of Music (MMus) cand. musicae / Master of Music (MMus) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2016 Forord... 3 Planche (ECTS og undervisning)... 4 Hovedfag... 5 Klaver... 5 Undervisningens mål og indhold...

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i sangskrivning

Studieordning for bacheloruddannelsen i sangskrivning Studieordning for bacheloruddannelsen i sangskrivning BMus (sangskrivning) Rytmisk Musikkonservatorium 19. august 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

SANG (herunder ensemblesang) Vokalt hovedfag UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD

SANG (herunder ensemblesang) Vokalt hovedfag UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD SANG (herunder ensemblesang) Vokalt hovedfag Solosang (1.- 6.semester): UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD FORMÅL Fagets overordnede mål er at stimulere den studerende til at udvikle sit specifikke, personlige

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Undervisningsplan produktionslinjen

Undervisningsplan produktionslinjen Undervisningsplan produktionslinjen Produktionslinjen omfatter de ikke-instrumentale hovedfag; sangskrivning, elektronisk musik, komposition og lydteknik De enkelte hovedfag stiler mod optagelse på de

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: INSTRUMENTALIST/SANGER Musiker/pædagog Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

cand. musicae / Master of Music (MMus)

cand. musicae / Master of Music (MMus) cand. musicae / Master of Music (MMus) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2017 Forord... 4 Planche (ECTS og undervisning)... 5 1. Hovedfag... 6 Hovedfag (orkesterinstrument)... 6

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN SOM TONEMESTER

KANDIDATUDDANNELSEN SOM TONEMESTER KANDIDATUDDANNELSEN SOM TONEMESTER cand. musicae / Master of Music (MMus) TONEMESTER MED RYTMISK SPECIALISERING STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2015 INDHOLD

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelser ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler (bachelor- og kandidatuddannelserne)

Bekendtgørelse om uddannelser ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler (bachelor- og kandidatuddannelserne) Bekendtgørelse om uddannelser ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler (bachelor- og kandidatuddannelserne) I medfør af 12, stk. 1 og 2, og 21, stk. 2, i lov nr. 1362 af 16. december 2014

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

cand. musicae / Master of Music (MMus)

cand. musicae / Master of Music (MMus) cand. musicae / Master of Music (MMus) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2016 Forord... 4 Planche (ECTS og undervisning)... 5 Hovedfag... 6 Klaver... 6 Undervisningens mål og indhold...

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner I medfør af 1, stk. 1 og 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område I medfør af 10, stk. 1-3, 13, stk. 6, og 15, stk. 2,

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Filmkomponist Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Hovedfagskompleks

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning a 1. september 2012 Revideret 16. juni 2014 Revideret 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN SOM SANGER cand. musicae / Master of Music (MMus)

KANDIDATUDDANNELSEN SOM SANGER cand. musicae / Master of Music (MMus) KANDIDATUDDANNELSEN SOM SANGER cand. musicae / Master of Music (MMus) SANG MED/UDEN PÆDAGOGIK STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2014 INDHOLD Forord... 4 Planche

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

STUDIEPLAN. Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus. Gældende fra 2011

STUDIEPLAN. Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus. Gældende fra 2011 STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010 Version: August 2015 1 Indhold Indhold...

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Pædagoguddannelsen Oktober 2017 Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Institutionel Studieordning for pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen University College Nordjylland Oktober

Læs mere

Bekendtgørelse om arkitektuddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen i Aarhus

Bekendtgørelse om arkitektuddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen i Aarhus Bekendtgørelse om arkitektuddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen i Aarhus (bachelor- og kandidatuddannelsen) BEK nr 531 af 27/06/2002 (Gældende) LBK Nr. 889

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2009 Revideret pr. 17. marts 2011 Revideret pr. 20. december 2012 Revideret

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015 Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Rettet 2013, 2014 og 2015 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Ledere og lærere for fremtidens talenter

Ledere og lærere for fremtidens talenter Ledere og lærere for fremtidens talenter Eva Hess Thaysen Adjunkt og uddannelsesleder Oplæg til Talent.dk den 3. april 2017 1 Hvor kommer jeg fra? Det Kongelige Danske Musikkonservatorium - - - - Danmarks

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole I medfør af 9, stk. 2, 12, stk. 1 og 2, 17 stk. 4, 21, stk. 2 og 22, stk.1 i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 15. april 1991 om uddannelse af socialpædagoger. Kapitel 1. Uddannelsens formål. Kapitel 2.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 15. april 1991 om uddannelse af socialpædagoger. Kapitel 1. Uddannelsens formål. Kapitel 2. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 15. april 1991 om uddannelse af socialpædagoger I medfør af 29 i landstingsforordning nr. l af 16. maj 1989 om uddannelse af lærere til folkeskolen og om de sociale

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget i historie ved Aarhus Universitet er et humanistisk

Læs mere

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET SEPTEMBER 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, HOVEDINSTRU- MENT OG MUSIKLEDELSE Aalborg

STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, HOVEDINSTRU- MENT OG MUSIKLEDELSE Aalborg STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, HOVEDINSTRU- MENT OG MUSIKLEDELSE Aalborg Gældende fra 2011 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens

Læs mere

Klarinet Instrumentalt hovedfag

Klarinet Instrumentalt hovedfag Klarinet Instrumentalt hovedfag (1. 6.semester) UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD FORMÅL: Fagets overordnede mål er at udvikle den studerendes instrumentale, musikalske og kunstneriske færdigheder. At den

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i musik (Music Education) - For studerende, påbegyndt august 2014 eller senere

Studieordning for kandidatuddannelsen i musik (Music Education) - For studerende, påbegyndt august 2014 eller senere Studieordning for kandidatuddannelsen i musik (Music Education) - For studerende, påbegyndt august 2014 eller senere Indledning... 3 1. Titulatur, adgangskrav, optagelse... 4 1.1 Titulatur... 4 1.2 Adgangskrav

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i musik (Music Performance) - For studerende, påbegyndt august 2015 eller senere

Studieordning for kandidatuddannelsen i musik (Music Performance) - For studerende, påbegyndt august 2015 eller senere Studieordning for kandidatuddannelsen i musik (Music Performance) - For studerende, påbegyndt august 2015 eller senere Indledning... 3 1. Titulatur, adgangskrav, optagelse... 4 1.1 Titulatur... 4 1.2 Adgangskrav

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus) Uddannelsesretning: GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING VERSION 1 031215 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-899 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Bacheloruddannelsen i Kommunikation og digitale medier med BA specialisering i Interaktive digitale medier - Aalborg 16 respondenter 44 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 36% Forventer du at afslutte uddannelsen/har

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere