Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Q3 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDPUNKTER Hovedpunkter Ledelsespåtegning Anvendt regnskabspraksis Hoved- og nøgletal Ledelsens beretning Porteføljens sammensætning Forventninger til de finansielle markeder Forventninger til resultatet Bestyrelsesbeslutninger Øvrige begivenheder Begivenheder indtruffet efter regnskabsperiodens afslutning Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Noter Selskabsoplysninger Bestyrelsen for Gudme Raaschou Vision A/S har den 8. november 2007 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. juli 30. september Følgende hovedpunkter fremhæves: I 3. kvartal 2007 faldt den indre værdi fra 133,21 til 130,59, svarende til et fald på knap 2,0% efter omkostninger og skønnet skat. I årets første ni måneder er den indre værdi steget med 3,7%. På datoen for offentliggørelsen af nærværende delårsrapport er indre værdi beregnet til 132,01, svarende til en stigning på 4,8% siden årets start. Resultatet i årets første ni måneder af 2007 er i overensstemmelse med forventningerne til resultatet, selv om 3. kvartal isoleret set ikke var tilsfredsstillende. Selskabet havde ved udgangen af 3. kvartal 2007 en portefølje med 65,6% obligationer, 22,3% aktier og 12,1% erhvervsobligationer (primært amerikanske). Beholdningen af egne aktier indgår ikke i denne opgørelse. Selskabet har i årets første ni måneder i 2007 anvendt en gearing på omkring tre gange egenkapitalen. Aktiemarkederne var turbulente i årets første ni måneder men gav et samlet positivt afkast, dog med betydelige kursudsving i 3. kvartal. Investeringerne i traditionelle obligationer gav et utilfredsstillende afkast, primært som følge af den stigende rente. Erhvervsobligationerne i porteføljen gav derimod et merafkast i årets første ni måneder sammenlignet med de traditionelle obligationer, dog med store udsving i 3. kvartal. På baggrund af udviklingen i år frem til offentliggørelsen af nærværende delårsrapport samt forventningerne til de finansielle markeder i den resterende del af 2007, fastholder ledelsen forventningerne til resultatet som angivet halvårsrapporten Således forventes fortsat et resultat før skat i 2007 i niveauet 7-12 mio. kr., svarende til ca. 5-8% af egenkapitalen primo Resultatet for 2007 er meget afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder i den resterende del af året juni 03 september Gudme Raaschou Vision A/S Udviklingen i den indre værdi pr.aktie siden etableringen 25.juni 2003 december marts 04 juni 04 september december marts 05 juni 05 september december marts 06 juni 06 september december marts 07 juni 07 september Side 1

2 Ledelsespåtegning Anvendt regnskabspraksis Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. juli 30. september 2007 for Gudme Raaschou Vision A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med de krav, som årsregnskabsloven og OMX Nordic Exchange Copenhagen stiller til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Endvidere er delårsrapporten i overensstemmelse med indregnings- og målingsbestemmelserne i de internationale regnskabsstandarder (IFRS). Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn forsvarlige. Vi finder endvidere den samlede præsentation af delårsrapporten retvisende. Delårsrapporten giver derfor efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme. Delårarapporten er aflagt i overensstemmelse med åraregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse D og danske regnskabsvejledninger. Delårsrapporten er ligeledes aflagt i overensstemmelse med yderligere oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten Nærværende delårsrapport er ikke revideret eller reviewet af selskabets revisor. København, den 8. november 2007 I bestyrelsen: Thomas Hartwig Hans-Henrik Eriksen Kjeld Skov Formand I direktionen: David Huang Direktør Hoved- og nøgletal Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger. 3.kvartal 3.kvartal 1.-3.kvartal 1.-3.kvartal Resultatopgørelse (angivet i 1.000kr.) Resultat før omkostninger Resultat før skat Balance (angivet i 1.000kr.)- pr.30.september Værdipapirer og likvider Balance (aktiver i alt) Egenkapital Antal aktier (angivet i stk.)- pr.30.september Udestående antal aktier, ultimo Udestående antal aktier ekskl. egne aktier, ultimo Gns. antal udestående aktier (tidsvægtet) Pr.aktie ánom.100kr (angivet i kr.) Resultat pr. aktie (EPS) -0,78 1,35 6,06-5,13-0,39 Indre værdi (som indberettet til OMX Nordic Exchange Cph, ultimo) 130,52 117,83 130,52 117,83 125,94 Børskurs (seneste handel) 129,00 117,00 129,00 117,00 126,50 Side 2 A/S Kalvebod Brygge København V

3 LEDELSENS BERETNING Periodens resultat og investeringer Gudme Raaschou Vision A/S opnåede et resultat på -1,0 mio. kr. før skat i 3. kvartal 2007, hvilket vurderes som utilfredsstillende. For årets første ni måneder blev resultatet før skat 7,9 mio. kr., hvilket anses for at være i overensstemmelse med forventningerne til resultatet. Siden periodens afslutning og frem til aflæggelsen af nærværende delårsrapport har udviklingen i investeringerne resulteret i kursstigninger, hvilket kan ses i udviklingen på den indberettede indre værdi siden regnskabsperiodens afslutning. Fremmedkapital Selskabet havde igennem årets ni første måneder en gearing af egenkapitalen på ca. tre gange. Dette gav et positivt bidrag til resultatet, idet selskabets samlede resultat oversteg finansieringsomkostningerne. USD-risikoen på investeringerne i amerikanske erhvervsobligationer (også kaldet high yield-obligationer) var fortsat afdækket i årets ni første måneder. Ved offentliggørelsen af nærværende delårsrapport er denne valutarisiko ligeledes afdækket. I 3. kvartal 2007 blev der ikke optaget lån i fremmed valuta. Ved offentliggørelse af nærværende delårsrapport er der ikke optaget lån i fremmed valuta. Obligationer Første halvår var kendetegnet ved pæn global vækst, tiltagende inflationsfrygt, aggressive centralbanker og kraftigt stigende renter. Denne udvikling vendte i løbet af 3. kvartal. Kreditkrise og finansiel uro kom til at præge sensommeren, og begrebet subprime blev et af de mest anvendte ord blandt aktørerne på de finansielle markeder. Dette satte sit præg på renteudviklingen, hvor seks måneders uafbrudte rentestigninger havde tynget obligationsinvesteringerne. I 3. kvartal lysnede situationen, hvad renteudviklingen angår, idet renterne faldt med pæne kursstigninger til følge. De økonomiske nøgletal tiltrak sig ikke megen opmærksomhed i det forgangne kvartal, idet de for det første var i tråd med markedets forventninger om en solid europæisk økonomi samt en moderat aftagende amerikansk vækst. For det andet stjal kredit- og likviditetskrisen dagsordenen. I 3. kvartal flyttede fokus sig fra subprime-låntagerne til segmentets investorer. Som en naturlig følge af, at en del af låntagerne ikke kunne/kan betale deres terminer, er en række af subprime-långiverne - og dermed også investorerne i dette segment - i store vanskeligheder. Således kom hedgefonde og investeringsbanker i søgelyset, og tilliden banker imellem dykkede, hvilket fik det ellers så likvide interbank-lånemarked til at bryde sammen. Bankerne havde ingen reelle muligheder for at vurdere modpart-bankers eventuelle eksponering til subprime-segmentet. Derfor brød markedet for interbank-lån hurtigt sammen. Kreditspændene blev som en naturlig konsekvens udvidet kraftigt, og kurserne på aktiemarkederne faldt over en bred kam, men specielt meget for finansielle aktier. Den Amerikanske Centralbank (FED) udvidede lånefaciliteterne til bankerne for at kompensere for det kollapsede interbanklånemarked og satte derefter renten ned. Redningsaktionen må indtil videre betegnes som en succes, idet aktiekurserne steg kort herefter, kreditspændene indsnævredes, og likviditeten steg generelt. Alt sammen tegn på, at tilliden var genskabt. Ved udgangen af 3. kvartal 2007 var obligationernes andel af porteføljen 65,6%, når der ses bort fra beholdningen af egne aktier i porteføljen. Aktier Medierne gav i løbet af 3. kvartal generelt indtryk af, at uroen på aktiemarkederne var første skridt på vej til en alvorlig nedtur. FED kom imidlertid investorerne til undsætning som nævnt ovenfor. Den generelle opfattelse er nu, at der ikke kommer recession i USA, men også, at FED demonstrerede en vilje til at undgå en recession. Dette har ellers i løbet af 2007 luret i en del aktiestrategers og økonomers bevidsthed. Rentenedsættelsen betød, at de dominerende temaer på aktiemarkaderne fra før krisen hurtigt kom tilbage i fokus: Globaliseringen, stigende vækst i Kina og Østeuropa og den deraf følgende vækst i efterspørgslen efter olie, energi og råvarer samt stigende samhandelsaktivitet. Aktierne i de relatede brancher steg derfor atter pænt i slutningen af kvartalet. Dermed var investeringerne i globale aktier næsten tilbage på niveauet ved halvårsskiftet. Uroen på aktiemarkederne i 3. kvartal betød, at investorerne en overgang blev generelt mere forsigtige. En del valgte at sælge deres investeringer i nordiske small-cap aktier. Selskabets investeringer i nordiske aktier klarede sig derfor en smule dårligere end investeringerne i globale aktier. Den samlede aktieandel var ved udgangen af 3. kvartal ,3%, når der ses bort fra beholdningen af egne aktier. Erhvervsobligationer Den finansielle uro var det helt store markedstema i 3. kvartal for alle kreditprodukter, herunder erhvervsobligationer. Afkastet på amerikanske erhvervsobligationer i kvartalet var tæt ved nul, hvor juli måned gav et negativt afkast på mere end 3%, mens de efterfølgende to måneder rettede op på dette. De europæiske erhvervsobligationer gav samlet et svagere afkast end de amerikanske. Kreditspændene blev som antydet ovenfor udvidet kraftigt på begge sider af Atlanterhavet i starten af 3. kvartal. Men FEDs indgreb har resulteret i en indsnævring af kreditspændene ultimo september og et "rally" for hele kreditsegmentet. Ved udgangen af 3. kvartal 2007 var erhvervsobligationernes andel af porteføljen i alt 12,1%, når der ses bort fra beholdningen af egne aktier. Side 3

4 PORTEFØLJENS SAMMENSÆTNING Porteføljens sammensætning pr. 30. september 2007 fremgår af nedenstående tabel. Investeringsforeningsandele i porteføljen er opgjort til budkurser, resten til markedsværdi. Beholdningen af egne aktier indgår ikke i opgørelsen nedenfor. Porteføljens sammensætning pr.30.september 2007 BEHOLDNING ANSKF. MARKEDS KURSVÆRDIINKL. ANDEL PAPIRNAVN Stk. KURS KURS VEDH.RENTE I% (1.000kr.) OBLIGATIONER INKONVERTERBARE OBLIGATIONER 4,90% Totalkr TK122C.s OA ,07 101, ,0% KONVERTERBARE OBLIGATIONER 6,00% Unikred Nordea ann ,48 100, ,7% 6,00% Totalkr 111 C..s ,80 102, ,8% 7,00% Totalkr 111 C.s 331æ ,24 106, ,3% 5,00% Totalkr 111 C.s22æ ,91 100, ,1% 5,00% Totalkr 111 C..s ,87 99, ,2% 10,00% JK 3.s ,60 106, ,0% 9,00% KD 23B.s. 24æ ,22 116, ,3% 8,00% KD 22C.s ,30 108, ,9% 8,00% KD 23C.s ,75 112, ,6% 9,00% KD 23C.s. 26æ ,04 115, ,1% 7,00% KD 22D s ,72 106, ,1% 8,00% KD 23D s ,54 111, ,4% 6,00% KD 26D s. 14æ ,14 101, ,6% 5,00% KD 22D s ,74 100, ,3% 6,00% KD 22D s ,26 103, ,9% 7,00% KD 22D s. 21æ ,95 107, ,1% 8,00% KD 23D s. 31æ ,85 111, ,3% 5,00% KD 23D s ,86 96, ,3% 8,00% BRFkred 111C ,80 112, ,5% 7,00% BRFkred 111.s ,70 107, ,6% 7,00% BRFkred æ ,49 106, ,6% 8,00% BRFkred æ ,85 111, ,2% 6,00% BRFkred 111 B. 35æ ,72 101, ,3% 5,00% BRFkred 111 B ,23 97, ,1% 9,00% Nykred 3C s ,10 114, ,2% 7,00% Nykred 3C s ,77 107, ,5% 6,00% Nykred 02A ,10 103, ,1% 5,00% Nykred 03D. 35æ ,20 96, ,3% 5,00% Nykred 02D. 25æ ,37 98, ,0% 6,00% Nykred 73D OA ,73 99, ,6% VARIABELT FORRENTEDE OBLIGATIONER 4,51% Scandi III S ,96 99, ,2% Depfa VAR ,00 96, ,6% OBLIGATIONER IALT ,6% Heraf vedhængende rente UDTRUKNE OBLIGATIONER IALT ,1% ERHVERVSOBLIGATIONER Gudme Raaschou Eur. High Yield ,45 106, ,4% Gudme Raaschou US High Yield , , ,7% ERHVERVSOBLIGATIONER IALT ,1% AKTIER Gudme Raaschou Selection ,24 63, ,2% Gudme Raaschou Nordic Alpha ,37 182, ,1% AKTIER IALT ,3% KONTANT / LÅN KONTANT,LÅN,UDTRUKNE OBL.IALT ( ) TOTAL PORTEFØLJE (MARKEDSVÆRDI) ,0% Side 4

5 Forventninger til de finansielle markeder Makro- og renteforventninger Centralbankernes kur mod kredit- og likviditetskrisen skønnes at få en vedvarende positiv effekt. Samtidig vil FEDs rentenedsættelse være med til at stabilisere det amerikanske boligmarked og dermed mindske risikoen for økonomisk recession i USA. FED ventes ikke at vende tilbage til den stramme pengepolitik for nærværende. Tværtimod er der yderligere indregnet en rentenedsættelse i markedets forventninger. I Europa taler ECB fortsat i retning af en ganske stram pengepolitik. Det virker dog ikke sandsynligt, at renten hæves kraftigt, samtidig med at FED sænker sin styringsrente. Potentialet for yderligere stigninger i de lange renter vurderes at være begrænset med de massive rentestigninger i første halvår in mente samt forventningen om lav inflation og lavere amerikansk vækst. Herudover er der udsigt til at risikopræmien og volatiliteten på rentemarkederne skal stabileres, idet centralbankerne mere end tydeligt har vist deres villighed til at opretholde tilliden til de finansielle markeder. Indtil videre har de finansielle markeder kun reageret positivt på denne villighed. På den baggrund fortsættes vores søgen efter direkte rente. Med udsigt til rekordlave førtidige indfrielser og beherskede renteudsving samt kreditrisiko fordrer dette til investering i nye 6% realkreditobligationer som et oplagt valg sammen med de øvrige højtforrentede realkreditobligationer. Herudover ser de rene variabelt forrentede obligationer og renteloftobligationer interessante ud i lyset af de markant højere "fixing-renter", som er et resultat af, at reference-renten på disse obligationer er bundet op mod interbankrenterne. Endelig synes danske realkreditobligationer at være attraktive, idet de nuværende serier alle lukker for udstedelse ved udgangen af året. Herudover forventes realkreditinstitutterne over de kommende måneder at lave nye produkter under den nye realkreditlovgivning (SDO), som alt andet lige vil reducere udstedelsen eller sågar anspore opkøb i de gamle realkreditobligationsserier. Aktier Forventningerne til det langsigtede afkastpotentiale på aktier er stadig generelt positive. Forholdet mellem afkastet og risikoen er i løbet af september blevet forbedret igen, hvilket alene skyldes FEDs vilje til at beskytte den amerikanske økonomi mod en recession. Dermed ikke sagt, at vi skal tilbage til en situation med stigende aktiekurser måned efter måned. Indtjeningsudviklingen og virksomhedernes udmeldinger om forventningerne vil være retningsgivende men forventningerne er som sagt grundlæggende positive. I skrivende stund har over halvdelen af de amerikanske selskaber i S&P500-indekset aflagt deres regnskab for 3. kvartal. Investorernes forventninger til indtjeningsvæksten var generelt nedtonet lidt som følge af kredit- og likviditetskrisens afsmitning på bankernes regnskaber. De amerikanske selskaber har ellers overrasket positivt sammenlignet med de afdæmpede forventninger, selv om det samlede momentum i indtjeningen er aftagende. For de europæiske virksomheder set under ét har faldet i USD også været negativt for virksomhedernes indtjening i 3. kvartal. Optimismen er i skrivende stund vendt tilbage til aktiemarkederne, hvorfor small cap-aktierne er begyndt at røre på sig igen. Kvartalsregnskaberne fra de amerikanske selskaber viser som ventet, at stigende råvarepriser påvirker indtjeningen negativt. For de nordiske virksomheders vedkommende er der også fokus på råvarepriserne, men derudover ventes faldet i dollarkursen også at være negativt for de europæiske virksomheders indtjening i 3. kvartal. I øjeblikket udgør dollaren den måske væsentligste risikofaktor for de nordiske virksomheder. Der er p.t. ikke noget, der tyder på, at der kommer en håndsrækning i form af en rentenedsættelse fra ECB - tværtimod. Den stærke euro kan betyde, at indtjeningen i 3. kvartal i de europæiske virksomheder kan komme til at virke lidt skuffende. Selv om de kommende kvartalsregnskaber skulle skuffe lidt på indtjeningen, er det dog stadig vores opfattelse, at de nordiske virksomheder generelt er meget godt eksponeret til fortsat at vinde på globaliseringen, hvor f.eks. de olie- og energirelaterede virksomheder samt shipping og transport direkte nyder godt af den høje vækst i BRIK-landene med Kina i spidsen. Den samlede konklusion er, at forventningerne til afkastpotentialet på aktiemarkederne fortsat er positive. En svagere end ventet økonomisk udvikling i USA kan dog uden tvivl skabe turbulens på det amerikanske aktiemarked og dermed også påvirke de europæiske aktier. Erhvervsobligationer Betragter man de store korrektioner på high yield-markedet gennem de seneste 20 år, har nogle været drevet af fundamentale forhold (f. eks. lavkonjunkturer, mange konkurser, regnskabsskandaler), mens andre korrektioner har været mere psykologiske reaktioner på urelaterede begivenheder (f. eks. Ruslands krise i 1998). De bedste købsmuligheder er historisk opstået, når markedet har været negativt påvirket af ikkefundamentale forhold. Vi ser på længere sigt fortsat betydeligt potentiale i high yieldmarkedet med et kreditspænd på pænt over 400 basispoint, sunde balancer i selskaberne, pæn indtjening og lave konkursrater. På kort sigt kan uroen dog godt vende midlertidigt tilbage, ligesom hjemtagning af profit efter en stærk september måned kan få kreditspændene til at køre en smule ud igen for en periode. Side 5

6 Vi fastholder den forholdsvis defensive tilgang til investeringerne i erhvervsobligationer og holder fortsat fokus på selskaber med høj kreditkvalitet samt obligationer med relativt kort varighed. Dog søger vi naturligvis at udnytte den aktuelle finansielle uro til at optimere porteføljens afkast via køb af obligationer med længere varighed og attraktivt spænd. Asset allocation Vores primære bekymring er fortsat det amerikanske boligmarked. Nøgletallene herfra er fortsat svage, og endnu er der ingen tegn på bedring. Til gengæld vurderes rentenedsættelsen fra FED at have stor positiv betydning for aktiemarkedet. Det skyldes, at Centralbankchef Ben Bernanke og hans kolleger i FED har demonstreret, at de ønsker at bekæmpe likviditetskriser og sikre, at disse ikke spreder sig til de fundamentale dele af økonomien. Denne holdning fra FEDs side en overraskelse for mange analytikere, idet man hidtil har betragtet Ben Bernanke som en såkaldt høg på linie med Trichet fra ECB. Med FEDs aggressivitet in mente er sandsynligheden for et USA i recession blevet væsentligt mindre, hvilket er godt nyt for aktiemarkedet. Vi befinder os dog fortsat midt i en likviditetskrise, hvilket især kommer til udtryk på pengemarkedssatserne - altså i den helt korte ende af markedet. Sammen med et svækket amerikansk boligmarked peger det i retning af fortsat høj volatilitet og nervøse finansielle markeder et stykke tid endnu. Strategien med en forholdsvis høj andel af aktier fastholdes året ud. Vi bygger endvidere vores anbefaling på den vurdering, at aktier stadig er fundamentalt attraktivt prisfastsat sammenlignet med obligationer. Forventninger til resultatet På baggrund af udviklingen i år frem til offentliggørelsen af nærværende delårsrapport samt forventningerne til de finansielle markeder i den resterende del af 2007, fastholder ledelsen forventningerne til resultatet som angivet halvårsrapporten Således forventes fortsat et resultat før skat i 2007 i niveauet 7-12 mio. kr., svarende til ca. 5-8% af egenkapitalen primo Resultatet for 2007 er meget afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder i den resterende del af året. Bestyrelsesbeslutninger Der er ikke truffet beslutninger i bestyrelsen af en art, som vurderes at påkræve offentliggørelse i nærværende delårsrapport, ud over dem der relaterer sig til det investeringsmæssige. Øvrige begivenheder I 3. kvartal er der ikke indtruffet øvrige begivenheder, som vurderes at påkræve offentliggørelse i nærværende delårsrapport. Den 12. marts 2007 afgav Gudme Raaschou Bank A/S som angivet i tidligere delårsrapporter i 2007 et pligtmæssigt købstilbud til aktionærerne i Gudme Raaschou Vision A/S, idet Gudme Raaschou Banks aktieandel den 15. februar androg 55,6%. Efter tilbudsperiodens udløb udgjorde Gudme Raaschou Banks aktieandel 75,5%. Begivenheder indtruffet efter regnskabsperiodens afslutning Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning, som vurderes at rykke væsentligt ved det billede, som nærværende delårsrapport giver. Side 6

7 Resultatopgørelse 3.kvartal 3.kvartal 1-3.kvartal 1-3.kvartal (i 1.000kr.) Renteindtægter Kursgevinster og -tab Udbytte Renteudgifter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Lønomkostninger m.v Øvrige administrationsomkostninger Resultat før skat Balance (i 1.000kr.) AKTIVER pr.30.september pr.30.september pr.31.december Anlægsaktiver Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger Udskudt skat Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Obligationer og obligationsbaserede inv.foreninger Andre tilgodehavender Selskabsskat Likvider Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt PASSIVER pr.30.september pr.30.september pr.31.december Egenkapital Aktiekapital, inkl. egne aktier Egne aktier Overkurs ved emission Overført overskud Egenkapital i alt Langfristet gæld Gæld til pengeinstitutter Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Selskabsskat 0 0 Anden gæld Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt Side 7 A/S Kalvebod Brygge København V

8 Egenkapital pr.31.december 2006 (1.000 kr.) Aktiekapital Egne aktier Overført resultat Egenkapital i alt Egenkapital primo Periodens resultat Overførsel af overkurs ved emission til overført resultat 0 Salg af egne aktier Gevinst ved salg af egne aktier Egenkapital pr.31.dec Egenkapital pr.30.september 2007 (1.000 kr.) Aktie-kapital Egne aktier Overført resultat Egenkapital i alt Egenkapital primo Periodens resultat Egenkapital pr.30.september Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder. I overensstemmelse med ændringer i Aktieselskabsloven overføres overkurs ved emission til overført resultat Side 8

9 NOTER 4!&'"-. 4!&'"-.!"!""#"$ % &' &' & ( )*""" &' & 5! ( ""!. &' 4!&'"-.! "! ' +","#-.".. /"$0!."1,!2 ()+ +",#"".0!."1,!2 ()+ +",-#,"2 -#. "."" # +",#. 1".0!."1,!2 ()+.! 30!."1,!3"" " +#.".4.."" 0!."1,!2 ()+-, - "" "!#. 1" 40!."1,! "" " Side 9

10 SELSKABSOPLYSNINGER Adresse Børsgade København K Telefon Telefax Hjemstedskommune København Hjemmeside Registreringsnumre Fondskode: DK CVR-nr.: Bestyrelse Thomas Hartwig (formand for bestyrelsen) Direktør, Tinker Belle A/S Hans-Henrik Eriksen Direktør, Bagger-Sørensen & Co. A/S Kjeld Skov Advokat, partner, DAHL Direktion David Huang (direktør) Depotselskab Nordea. Bankforbindelse Nordea. Aktiebog VP Aktiebog Revision Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Deloitte blev valgt på den ordinære generalforsamling den 26. april Advokat Gorrissen Federspiel Kierkegaard Køb og salg af aktier Aktier i Gudme Raaschou Vision A/S kan handles som ethvert andet værdipapir. Det vil sige ved henvendelse til eget pengeinstitut eller børsmægler. Børskursen vil være resultatet af udbud og efterspørgsel på aktiemarkedet. Den indre værdi offentliggøres dagligt via OMX Nordic Exchange Copenhagen som en indikator på værdien af selskabets værdipapirportefølje efter alle omkostninger og estimeret skat. On-line information om Gudme Raaschou Vision A/S På selskabets hjemmeside, offentliggøres årsog delårsrapporter. Via et direkte link til OMX Nordic Exchange Copenhagens hjemmeside kan børsinformation fås. Meddelelser om selskabets indre værdi kan ligeledes findes på selskabets hjemmeside under menupunktet "Kurs". Side 10

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDPUNKTER GUDME RAASCHOU VISION DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2007. Hovedpunkter

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDPUNKTER GUDME RAASCHOU VISION DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2007. Hovedpunkter Q3 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDPUNKTER Hovedpunkter Ledelsespåtegning Anvendt regnskabspraksis Hoved- og nøgletal Ledelsens beretning Porteføljens sammensætning Forventninger til de finansielle markeder Forventninger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDPUNKTER GUDME RAASCHOU VISION DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2007. Hovedpunkter

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDPUNKTER GUDME RAASCHOU VISION DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2007. Hovedpunkter Q3 GUDME RAASCHOU VISION INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDPUNKTER Hovedpunkter Ledelsespåtegning Revision Hoved- og nøgletal Ledelsens beretning Porteføljens sammensætning Forventninger til de finansielle markeder

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDPUNKTER GUDME RAASCHOU VISION DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2008

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDPUNKTER GUDME RAASCHOU VISION DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2008 Q3 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDPUNKTER Hovedpunkter Ledelsespåtegning Anvendt regnskabspraksis Hoved- og nøgletal Ledelsens beretning Porteføljens sammensætning Forventninger til de finansielle markeder Forventninger

Læs mere

Q3 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDPUNKTER Hovedpunkter Ledelsespåtegning Anvendt regnskabspraksis Hoved- og nøgletal Ledelsens beretning Porteføljens sammensætning Forventninger til de finansielle markeder Forventninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006. Fondsbørsmeddelelse Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 1 / 11

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006. Fondsbørsmeddelelse Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 1 / 11 Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 1 / 11 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Bestyrelsen for Gudme Raaschou Vision A/S har den 3. maj 2006 behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves: DK TREND INVEST A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dktrendsinvest.dk

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Meddelelse nr. 42/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. oktober 2015 Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Meddelelse nr. 37/2017 København, d. 28. juli 2017 Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDPUNKTER GUDME RAASCHOU VISION DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2008

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDPUNKTER GUDME RAASCHOU VISION DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2008 Ü» ; ± íò µª îððè Q3 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDPUNKTER Hovedpunkter Ledelsespåtegning Anvendt regnskabspraksis Hoved- og nøgletal Ledelsens beretning Porteføljens sammensætning Forventninger til de finansielle

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Årsrapport 2006. Årsrapport 2006 Gudme Raaschou Vision A/S

Årsrapport 2006. Årsrapport 2006 Gudme Raaschou Vision A/S Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Gudme Raaschou Vision A/S Indhold INDHOLD Ledelsens beretning 2 Finansielle hoved- og nøgletal 2 Beretning 3 Risikofaktorer 11 Øvrige forhold 13 Ledelsespåtegning 15 Den

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 8 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 1 Indberettet til Dansk AMP den 31. august 2006 Bestyrelsen i har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets halvårsrapport blev behandlet. Rapporten er vedlagt.

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Spar Nord FormueInvest A/S 3. kvartalsrapport 2006

Spar Nord FormueInvest A/S 3. kvartalsrapport 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2006 Aalborg, den 13. november 2006 Spar Nord FormueInvest A/S 3. kvartalsrapport 2006 Vedlagt fremsendes

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006

Formuepleje Optimum A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 Det store O fra Optimum blev brugt som ikon for selskabet, da det blev introduceret sidste år. 5 års afkastmål: 25% Nettoafkast efter selskabsskat

Læs mere

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Kenneth Graabek Johansen Dirigent

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Indhold. Indhold. Årsregnskab Resultatopgørelse 26 Balance 27 Egenkapitalopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse 29 Oversigt over noter 30

Indhold. Indhold. Årsregnskab Resultatopgørelse 26 Balance 27 Egenkapitalopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse 29 Oversigt over noter 30 Årsrapport 2007 Indhold Indhold Ledelsens beretning Finansielle hoved- og nøgletal 3 Beretning 4 Porteføljens sammensætning pr. 31. december 2007 10 Forventninger 11 Risikofaktorer 14 Øvrige forhold 16

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Side 1 af 11 sider OMX Den Nordiske Børs A/S Meddelelse nr. 19/2008 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Meddelelse nr. 48/2016 København, d. 29. juli 2016 Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Risk & Cash Management. 6. januar Finansiel strategi. - rapportering pr. 31. december 2009

Risk & Cash Management. 6. januar Finansiel strategi. - rapportering pr. 31. december 2009 6. januar 2010 Finansiel strategi - rapportering pr. 31. december 2009 Indhold Nøgletal til risikostyring -side 3- Kommentarer til risikooverblik -side 4- Låneporteføljen -side 5- Placeringsporteføljen

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

ASA JYDERUP LYNG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ASA JYDERUP LYNG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ASA JYDERUP LYNG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/06/2014 Torben Erichsen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 10/2008, Halvårsrapport 1. januar juni 2008

Børsmeddelelse nr. 10/2008, Halvårsrapport 1. januar juni 2008 Halvårsrapport 1. januar 2008 30. juni 2008 for DK Trends Invest A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato: 28. august 2008 Udsteder: DK Trends Invest A/S Kigkurren

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 10 1007

Læs mere

MJ HOLDING THYBORØN ApS

MJ HOLDING THYBORØN ApS MJ HOLDING THYBORØN ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12/2014 Jørgen Riise Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor:

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor: Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 25/ Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af Resumé: I de første 9 måneder af realiserede Pharmexa-koncernen omsætning og andre driftsindtægter

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Din Revisor Partner ApS

Din Revisor Partner ApS Din Revisor Partner ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Svend Erik Underbjerg Dirigent Side 2 af

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

AVD 273 ApS CVR-nr Årsrapport 2015/16

AVD 273 ApS CVR-nr Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 2300 København S Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk AVD 273 ApS CVR-nr. 34047901 Årsrapport 2015/16

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 21. april 2017

Ordinær generalforsamling, d. 21. april 2017 Ordinær generalforsamling, d. 21. april 2017 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Meddelelse nr. 26/2016: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2016

Meddelelse nr. 26/2016: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2016 Meddelelse nr. 26/2016 København, d. 29. april 2016 Meddelelse nr. 26/2016: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2013 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2013 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere