Delårsrapport 1. kvartal 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport 1. kvartal 2009"

Transkript

1 NASDAQ OMX København A/S Nikolaj Plads København K Meddelelse nr maj 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Hovedpunkter fra rapporten Resultatet for 1. kvartal af 2009 blev USD 73 mio. svarende til DKK 415 mio. Resultatet indeholder positive dagsværdireguleringer af visse sikringsinstrumenter på USD 55 mio. Det samlede EBITDA blev USD 15 mio. Tank- og Tørlastafdelingerne opnåede begge et EBITDA på ca. USD 9 mio. De første 3 måneder af året har været en tilpasningsperiode i Tørlastafdelingen, hvor NORDEN dels har udnyttet fleksibiliteten i sin forretningsmodel til at tilpasse kapaciteten til de ændrede markedsforhold, og dels har indgået forlig på en række lastekontrakter. Rederiets drift genererede i 1. kvartal et positivt cashflow på USD 61 mio. Den samlede likviditet (inkl. værdipapirer) steg til USD 875 mio. Den teoretiske Net Asset Value (inkl. købsoptioner) estimeres til DKK 292 pr. aktie ved udgangen af kvartalet. Afdækningen i Tørlastafdelingen for resten af 2009 og i 2010 er henholdsvis 98% og 40% pr. 1. april, mens den for Tankafdelingen er henholdsvis 46% og 38%. Forventningerne til 2009 er uændrede i forhold til den status, som NORDEN gav 12. maj: EBIT forventes at blive USD mio. inklusive salgsavancer på cirka USD 55 mio., og EBITDA forventes at blive USD mio. Tørlastafdelingen forventer et EBITDA på USD mio., mens Tankafdelingens EBITDA forventes at blive USD 0-20 mio. Usikkerheden ved forventningerne er fortsat større end normalt på grund af den verdensøkonomiske krise. Mogens Hugo Bestyrelsesformand Carsten Mortensen Adm. direktør NORDEN afholder i dag kl (CET) et informationsmøde på adressen Strandvejen 52, 2900 Hellerup, hvor adm. direktør Carsten Mortensen, finansdirektør Michael Tønnes Jørgensen og Senior Vice President Martin Badsted gennemgår rapporten for 1. kvartal og forventningerne til hele året. Kl (CET) afholdes ligeledes en telekonference. Danske deltagere skal senest kl (CET) ringe på telefon , mens internationale deltagere skal ringe på +44 (0) eller inden (CET). Telekonferencen kan følges live på hjemmesiden hvor den tilhørende præsentation også er tilgængelig. Yderligere oplysninger: Adm. direktør Carsten Mortensen, telefon DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, CVR-NR /23

2 Indholdsfortegnelse Side Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen 3 DELÅRSBERETNING Kommentarer til periodens udvikling for koncernen 4 Aktivitet og indtjening 4 Pengestrømme 4 Egenkapitalen 4 Nettoforpligtelser 4 Flådens udvikling 5 Flådens værdier og teoretisk værdi af købsoptioner 6 Aktien 6 Andre væsentlige begivenheder 6 Risici og usikkerhedsfaktorer 7 Segmentoplysninger 8 Tørlast 9 Markedsudvikling 9 Finansielle resultater 9 Forretningsudvikling 10 Tank 11 Markedsudvikling 11 Finansielle resultater 11 Forretningsudvikling 11 Forventninger 12 Forventninger til Kapacitet og afdækning 13 DELÅRSREGNSKAB 1. KVARTAL KONCERNEN Ledelsespåtegning 14 Resultatopgørelse 15 Opgørelse af samlede indregnede indtægter og omkostninger 15 Resultatopgørelse pr. kvartal 16 Opgørelse af samlede indregnede indtægter og omkostninger pr. kvartal 16 Opgørelse af den finansielle stilling 17 Opgørelse af pengestrømme 18 Egenkapitalopgørelse 19 Noter 21 DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 2/23

3 Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen Hovedtal i USD /1-31/ /1-31/3 Ændring 1. kvt /1-31/12 RESULTATOPGØRELSEN Omsætning % Omkostninger % Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) % Salgsavancer skibe m.v % Resultat af primær drift (EBIT) % Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter % Finans netto % Resultat før skat % Periodens resultat % Periodens resultat for aktionærerne i NORDEN % OPGØRELSE AF DEN FINANSIELLE STILLING Langfristede aktiver % Aktiver i alt % Egenkapital (inklusive minoritetsinteresser) % Langfristede forpligtelser % Kortfristede forpligtelser % Investeret kapital % Netto rentebærende aktiver % Likvider og værdipapirer % PENGESTRØMME Fra driftsaktiviteter % Fra investeringer, herunder skibe % Fra finansieringsaktiviteter % Periodens likviditetsændring % KURS- OG REGNSKABSRELATEREDE NØGLETAL Aktierelaterede hoved- og nøgletal: Antal aktier á DKK 1 (ekskl. egne aktier) Indtjening pr. aktie (EPS) (DKK) 1,7 (10) 4,7 (24) -64% 16,7 (85) Udvandet indtjening pr. aktie (udvandet EPS) (DKK) 1,7 (10) 4,7 (23) -63% 16,7 (85) Indre værdi pr. aktie (ekskl. egne aktier) (DKK 1) ) 42 (232) 36 (169) 16% 40 (212) Aktiekurs ultimo perioden, DKK % 183 Kurs/indre værdi 0,68 3,10-78% 0,86 Net Asset Value pr. aktie ekskl. købsoptioner på skibe (DKK 1) ) 42 (232) 64 (303) -35% 43 (227) Teoretisk Net Asset Value pr. aktie 2) (DKK 1) ) 52 (292) 140 (659) -63% 54 (287) Øvrige hoved- og nøgletal: EBITDA-ratio 3,64% 11,43% -68% 11,91% ROE 17,9% 68,1% -74% 47% Soliditet 89,4% 88,4% 1% 83,3% Samlet antal skibsdage for koncernen % USD-kurs, ultimo perioden 559,68 471,59 19% 528,49 USD-kurs, gennemsnit 571,76 498,21 15% 509,86 1) Omregnet til USD/DKK-kursen ultimo perioden. 2) Det skal bemærkes, at beregningen er forbundet med betydelig usikkerhed. Se afsnittet "Flådens udvikling" for en nærmere omtale af beregningsmodel og forudsætninger. De anførte nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 2005" undtagen Teoretisk Net Asset Value, der ikke er defineret heri. DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 3/23

4 Kommentarer til periodens udvikling for koncernen Aktivitet og indtjening Rederiets fragtindtægter (omsætning) var i 1. kvartal på USD 415 mio., hvilket er et fald på 61% i forhold til samme periode sidste år. Faldet skyldes lavere realiserede T/C-ækvivalenter og færre skibsdage i tørlastsegmentet. Antallet af skibsdage blev , eller 28% lavere end samme periode sidste år, som følge af Rederiets beslutning om at tilpasse kapaciteten i Tørlastafdelingen. Resultatet før afskrivninger og salgsavancer (EBITDA) var USD 15 mio. i 1. kvartal (USD 121 mio.), hvilket er et fald i forhold til samme periode sidste år på 88%. EBITDA-marginen for 1. kvartal udgjorde 4% (11%). Til sammenligning var EBITDA i 4. kvartal 2008 USD 6 mio. og EBITDA-marginen 1%. Resultatet af primær drift (EBIT) blev i 1. kvartal USD 22 mio. (USD 170 mio.), hvoraf avancer fra salg af skibe udgjorde USD 16 mio. (USD 55 mio.). Finansielle poster i 1. kvartal udgjorde netto USD -2 mio. (USD 33 mio.). Heri indgår realiserede og urealiserede kurstab på USD 8 mio. Stigende oliepriser og fragtrater siden årsskiftet har medført en positiv værdiregulering på sikringsinstrumenter på netto USD 55 mio. (USD 1 mio.) i 1. kvartal. Heraf udgør USD 19 mio. realiserede bunkerhedgingkontrakter, som er reklassificeret og udgiftsført under primær drift. Se i øvrigt specifikation i regnskabsnote 2. Samtlige kontrakter vedrører afdækning af skibe og laster. Resultatet for 1. kvartal blev USD 73 mio. (USD 200 mio.). Resultatet forrenter egenkapitalen med 18% p.a. Pengestrømme Rederiets likvide beholdninger øgedes i 1. kvartal med USD 52 mio. (USD 33 mio.). Rederiets drift genererede et positivt cashflow på USD 61 mio. (USD 117 mio.) primært pga. positiv ændring i driftskapitalen på USD 51 mio., mens pengestrømmene ved investerings- og finansieringsaktiviteterne var på henholdsvis USD 4 mio. (USD -65 mio.) og USD -13 mio. (USD -18 mio.). Investeringsaktiviteten vedrører primært investering i skibe og nybygninger på USD -148 mio. og nettoprovenu fra salg af skibe m.v. på USD 152 mio. Finansieringsaktiviteten vedrører primært køb af egne aktier netto på USD -10 mio. Egenkapitalen Rederiets egenkapital udgjorde USD mio. ved udgangen af kvartalet og er således øget med USD 44 mio. i perioden. Udviklingen i egenkapitalen siden årets begyndelse skyldes primært periodens resultat på USD 73 mio., køb af egne aktier på USD -10 mio., dagsværdiregulering af sikringsinstrumenter på USD -16 mio. samt dagsværdiregulering af værdipapirer på USD -4 mio. indregnet over egenkapitalen. Nettoforpligtelser Rederiets samlede nettoforpligtelser var ved udgangen af 1. kvartal USD 842 mio. mod USD 242 mio. på samme tidspunkt sidste år. Stigningen i nettoforpligtelserne er primært et resultat af, at fremtidige skibsdage er afdækket til lavere rater. Siden årsskiftet er nettoforpligtelserne reduceret med USD 185 mio. primært som følge af en reduktion af den del af tørlastflåden, der var indbefragtet for kort periode til høje rater. Nettoforpligtelserne defineres som nutidsværdien af fremtidige udbetalinger til bl.a. timecharters, långivere og værfter fratrukket forventede kendte fragtindbetalinger samt beholdningen af likvider. Egenkapitalens udvikling 1. januar marts USD Egenkapital pr. 1. januar Periodens samlede indregnede indtægter og omkostninger Køb/salg af egne aktier Aktiebaseret vederlæggelse Egenkapital ultimo DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 4/23

5 Nutidsværdier Ultimo, USD mio. Q Q Fremtidige udbetalinger Forventede kendte indbetalinger inklusive likvider Nettoforpligtelser Flådens udvikling Bruttoflåden, der består af både aktive skibe og skibe til levering, udgjorde ved udgangen af 1. kvartal i alt 242 skibe mod 258 skibe ved udgangen af 2008, og 302 enheder ved udgangen af 1. kvartal Kerneflåden af egne skibe og skibe indbefragtet for mere end 3 år udgjorde 171 skibe, hvoraf 87 er i den aktive flåde, 36 er egne nybygninger og 48 er indchartrede skibe til fremtidig levering. Rederiets aktive tørlastflåde blev i løbet af kvartalet nedbragt med 13 enheder og udgjorde ved kvartalets udgang 129 enheder. Rederiet leverede i 1. kvartal 6 solgte skibe til nye ejere. Med udgangspunkt i de ændrede markedsforhold har NORDEN derfor foretaget en yderligere reduktion i forhold til udgangen af Ud af de 129 skibe var 33 udelukkende i flåden til at udføre enkeltstående rejser, dvs. til at fragte en last i NORDENs lastekontraktsprogram, og dermed uden residualrisiko. Rederiets aktive kerneflåde i Tank udgjorde ved udgangen af 1. kvartal 27 enheder. Dette er uændret i forhold til udgangen af Den 50%-ejede Norient Product Pool havde i alt 76 aktive enheder ved udløbet af kvartalet, hvoraf 36 er isklasse-skibe. Den samlede ordrebog for de to partnere i poolen bestod på samme tidspunkt af 20 enheder. I løbet af 1. kvartal har Rederiet ikke indgået nybygningskontrakter eller aftaler om langtidsindbefragtninger af skibe med eller uden købsoptioner. Efter kvartalets afslutning har Rederiet solgt 3 Handymaxbulkcarriers og 1 Panamax-bulkcarrier med en samlet salgsavance på USD 28 mio. efter skat til levering i 2. og 3. kvartal 2009, hvor fortjenesterne indtægtsføres. NORDENs flåde Pr. 31. marts 2009 Tørlastafdelingen Tankafdelingen Produkttankere Skibstype Capesize Post-Panamax Panamax Handymax Handysize Sum Aframax LR1 MR Handysize Sum Størrelse (tdw) > Total Skibe i drift Egne skibe Indbefragtede skibe med købsoption A Indbefragtede skibe over 3 år D 12 E Total aktiv kerneflåde Andre indbefragtede skibe Total aktiv flåde Skibe til levering til kerneflåden Egne skibe B Indbefragtede skibe med købsoption C F Indbefragtede skibe over 3 år I alt til levering til kerneflåden Bruttoflåde i alt A B C D E F Heraf 1 enhed solgt. Heraf 4 enheder solgt, hvoraf 1 enhed 50%-ejet. Heraf 2 enheder 50%-ejet. Heraf 1 enhed 50%-ejet. Heraf 3 enheder 50%-ejet. Heraf 2 enheder 50%-ejet. Flådens værdier (før skat) Pr. 31. marts 2009 USD mio. Egne (aktive og nybygninger) Beregnet værdi af certepartier med købs- og forlængelsesoption Bogført værdi/ kostpris Købs- og forlængelsesoption Værdi af certeparti og option Markedsværdiværdi Mer- Teoretisk Tørlast Antal Antal Certeparti NAV Capesize Post-Panamax Panamax Handymax Handysize Produkttank MR Handysize Total DKK pr. aktie Egenkapital ekskl. minoritetsinteresser pr. aktie 232 Total teoretisk Net Asset Value pr. aktie 292 * Inklusive evt. certeparti. Der er betydelig usikkerhed ved opgørelsen af den teoretiske værdi af certepartierne inklusive købsoption, og værdien vil afhænge af den fremtidige udvikling i fragtrater og skibsværdier samt ændringer i de øvrige forudsætninger. DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 5/23

6 Rederiet forventer i 2. kvartal at tage levering af 3 nybygninger: 1 MR-produkttanker og 2 Handysize-bulkcarriers, alle fra kinesisk værft. Desuden har Rederiet ved erklæring af købsoption overtaget Capesize-skibet NORD POWER. Flådens værdier og teoretisk værdi af købsoptioner Baseret på indhentede mæglervurderinger fra 3 uafhængige mæglere pr. 31. marts kunne Rederiets Net Asset Value (NAV) (ekskl. certepartier med købsoption) samlet opgøres til USD 42 mio. svarende til DKK 232 pr. aktie. Endvidere kunne Rederiets langtidsindbefragtede skibe med købs- eller forlængelsesoptioner på samme tidspunkt estimeres til at have en teoretisk værdi på USD 444 mio. eller DKK 59 pr. aktie. NORDENs samlede teoretiske NAV kunne dermed ved udgangen af 1. kvartal estimeres til DKK 292 pr. aktie inklusive egenkapital korrigeret for minoritetsinteresser på DKK 232 pr. aktie. Dette svarer til en stigning på ca. 2% i forhold til udgangen af NORDENs værdiansættelse af købs- og forlængelsesoptioner følger standardprisfastsættelse af amerikanske optioner, hvor fremtidige scenarier for T/C-rater og skibspriser simuleres under antagelse om volatilitet i priserne samt korrelation mellem ændringen i T/C-rater og ændringen i skibspriser. Inden for hvert segment antages volatiliteten og korrelationen konstant over tid og estimeres ud fra historiske T/C-rater og skibspriser. Et væsentligt input til modellen er T/C-ratekurven for hvert segment. Kurven består af 3 elementer: Markedsrater de første fem år, en lineær interpoleret ratekurve mellem år 5 og år 10 samt et langsigtet konstant rateniveau fra år 10 og frem, som er baseret på medianen af de historiske T/C-rater siden Endvidere benyttes markedspriser for renter, valutakurser og driftsomkostninger. På baggrund af de fremtidige scenarier for T/C-rater og skibspriser findes den optimale værdi af købs- og forlængelsesoptionen for hvert skib. Den teoretiske værdi af certepartierne med købs- og forlængelsesoption afhænger af niveauet for modellens markedsrateinput for de første fem år. Antages dette niveau at være 10% højere eller 10% lavere, vil den teoretiske værdi kunne estimeres til at være henholdsvis 38% højere og 42% lavere. Købsoptioner, hvor skibsprisen er fastsat i JPY, omregnes med forward USD/JPY-kursen inden prisfastsættelsen. Aktien Kursen på NORDEN aktien faldt med 14% fra årsskiftet frem til udgangen af 1. kvartal, hvor prisen var DKK 157 pr. aktie. Efterfølgende er kursen steget. Rederiets næststørste aktionær, Kristiansands Tankrederi AS, reducerede i løbet af kvartalet sin ejerandel i Rederiet til ca. 11%. Aktieposten er solgt til en bred kreds af investorer, hvilket har forøget likviditeten i aktien. På Rederiets generalforsamling den 23. april blev der vedtaget et udbytte på DKK 13 pr. aktie (DKK 35), som er udbetalt i april. Andre væsentlige begivenheder På Rederiets generalforsamling i april blev Erling Højsgaard genvalgt til bestyrelsen. Arvid Grundekjøn blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen, og Einar K. Fredvik og Dag Rasmussen trådte ud af bestyrelsen og ønskede ikke at genopstille. På generalforsamlingen havde bestyrelsen også stillet forslag om enkelte ændringer af Selskabets vedtægter. Forslagene blev vedtaget, men der var dog ikke tilstrækkelig kapital repræsenteret til at gennemføre forslagene. Der er efterfølgende blevet indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling den 29. maj til endelig vedtagelse. Aktiekurs og likviditet DKK pr. aktie Omsætning Mio. DKK 100 Aktiekurs jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan febmar apr DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 6/23

7 Risici og usikkerhedsfaktorer I de fire første måneder af året har Rederiet foretaget en sanering af modpartsporteføljen i Tørlastafdelingen, og har samtidigt skærpet kriterierne for kreditvurdering. Rederiet har således genforhandlet og indgået forlig med en række modparter. Forligene er i al væsentlighed indgået efter kvartalets afslutning, men er medtaget i de samlede forventninger til 2009 og de relevante kontrakter er endvidere eksluderet fra dækningsoversigten på s. 13. Forligene har skabt øget sikkerhed om NORDENs fremtidige indtjening, og der er ikke siden afslutningen af 1. kvartal opstået nye væsentlige tvister. I de tilfælde, hvor der ikke kunne indgåes tilfredsstillende forlig er tvister blevet indbragt for domstole eller voldgiftsretter. Selv om der er tale om et beskedent antal sager, udgør disse mere end USD 100 mio., da bl.a. fordringen mod Rusal Trading Int. indgår heri. Disse kontrakter er ligeledes ekskluderet fra dækningsoversigten på s. 13. NORDENs 5 største modparter udgør ca. 30% af omsætningen. DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 7/23

8 Segmentoplysninger 1. kvartal kvartal 2008 USD Ikke Ikke Tørlast Tank fordelt I alt Tørlast Tank Fordelt I alt Omsætning tjenesteydelser Rejseafhængige omkostninger Dækningsbidrag I Andre driftsindtægter, netto Driftsomkostninger skibe Omkostninger Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) Salgsavancer skibe m.v Af- og nedskrivninger Resultatandele af joint ventures Resultat af primær drift (EBIT) Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Periodens skat Periodens resultat Skibe Forudbetalinger på skibe og nybygninger Øvrige materielle aktiver Kapitalandele i joint ventures Langfristede aktiver Kortfristede aktiver heraf materielle aktiver bestemt for salg Aktiver i alt DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 8/23

9 Tørlast Markedsudvikling Efter et dramatisk 4. kvartal 2008 med voldsomme fald i rateniveauerne, stabiliserede tørlastmarkedet sig i januar 2009 for derefter at stige jævnt resten af 1. kvartal. Tørlastmarkedet, målt ved Baltic Dry Index (BDI), steg i de første måneder af kvartalet fra ca til for derefter at stabilisere sig. I sammenligning med samme kvartal sidste år lå BDI i gennemsnit 79% lavere (kilde: Baltic Exchange). Den stigende tendens blev primært drevet af øget aktivitet i kinesisk import af specielt jernmalm og kul. Den kinesiske jernmalmimport steg fra 35 mio. tons i december 2008 til 52 mio. tons i marts, hvilket er det højeste niveau nogensinde. Da efterspørgslen på stålprodukter forsat er lav World Steel Association forventer et fald i stålforbruget på ca. 15% i 2009 er den øgede import i høj grad gået til lageropbygning. De kinesiske lagre steg således med ca. 10 mio. tons fra december 2008 til 69 mio. tons ultimo marts, og der rapporteres i midten af maj om op mod 80 Capesize-skibe, der venter på at losse jernmalm i kinesiske havne. Primært som følge af øget produktion af elektricitet steg den kinesiske import af kul i løbet af kvartalet til ca. 14 mio. tons i marts. Stigningen i kulimporten var markant i forhold til både det foregående kvartal (+8 mio. tons) og 1. kvartal 2008 (+11 mio. tons). Trods stabiliseringen af tørlastmarkedet og spirende optimisme i løbet af kvartalet, affødt af en forventning om, at finansielle stimulipakker og fremrykning af infrastrukturprojekter i specielt Kina vil generere øget efterspørgsel efter tørlasttonnage, estimeredes tonnageefterspørgslen i 1. kvartal at være faldet med 6%. Dette var primært drevet af et fald i volumen på 3,4% samt reduktion af flaskehalse i havnene på 3,4% i forhold til 1. kvartal sidste år (kilde: RS Platou). Til sammenligning var der i 1. kvartal 2008 en stigning på 9,4 % i efterspørgslen, mens den faldt med 10,5% i 4. kvartal Den samlede ordrebog for tørlastsegmentet er på 70% af den eksisterende flåde ultimo 1. kvartal Ordrebogen for 2009 udgør 15% af den eksisterende flåde, dog udgjorde leveringer i 1. kvartal kun 1,4% eller ca. 7 mio. tdw, mod forventede leveringer på 13 mio. tdw i perioden. Den store forskel i forventede versus faktiske leveringer i kvartalet skyldes primært forsinkelser. Dertil kommer, at der er stigende usikkerhed knyttet til de mange nybygninger, der er bestilt til levering i 2010 og frem, og den igangværende økonomiske krise og medfølgende finansieringsproblemer forventes at medføre et betydeligt antal aflysninger. Efter kvartalets afslutning har BDI været stabilt over 2.000, delvist drevet af sæsonen for transport af korn, samt kinesisk efterspørgsel på kul og jernmalm. Finansielle resultater Tørlastafdelingens EBITDA i 1. kvartal blev USD 9 mio. (USD 117 mio.). Det store fald fra samme periode sidste år skyldes de væsentligt lavere realiserede T/C-ækvivalenter og sekundært færre skibsdage. EBITDA-marginen faldt fra 12% til 2%, som følge af markant lavere rateniveau, samt fortsat høje omkostninger til den del af tørlastflåden, der blev indbefragtet for kort periode i midten af Disse skibe er i vidt omfang tilbageleveret nu. Flådekapaciteten målt ved antallet af skibsdage faldt med 33% i forhold til samme periode sidste år, primært som resultat af en reduktion i Panamax. De realiserede T/C-ækvivalenter lå i Rederiets to største skibstyper, Panamax og Handymax, henholdsvis 57% og 58% under niveauet for 1. kvartal Som resultat af Rederiets forretningsmodel med langsigtet afdækning af kapaciteten klarede al- Baltic Dry Index Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Beskæftigelse og rater, Tørlast Antal skibsdage i NORDEN Inkl. enkeltstående rejser Ekskl. enkeltstående rejser T/C-ækvivalent (USD pr. dag) Spot T/C gns. markedet* NORDEN T/C vs. spot NORDEN 1. kvartal 2009 Capesize % Panamax % Handymax % Handysize % Total kvartal 2008 Capesize % Panamax % Handymax % Handysize % Total kvartal 2009 vs. 1. kvartal 2008 Capesize 6% 6% 29% -80% Panamax -49% -57% -57% -83% Handymax -15% -38% -58% -78% Handysize -15% -36% -75% -79% Total -33% -47% * Kilde: Baltic Exchange. DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 9/23

10 le skibstyper sig markant bedre end spotmarkedet i 1. kvartal. Forretningsudvikling Rederiet har fortsat haft fokus på at sikre langsigtet afdækning af kapaciteten til attraktive rateniveauer. Efter regnskabsperiodens afslutning har Rederiet for eksempel indgået en 10-årig lastekontrakt i Handymax til attraktive rater. NORDEN har brugt årets første kvartal på at tilpasse omkostningsniveauet i tørlåstflåden til de nye markedsbetingelser. I årets første kvartal blev størstedelen af de dyre indbefragtede skibe tilbageleveret, og nye skibe vil kunne indbefragtes til væsentligt lavere rater, hvorved omkostningsniveauet i tørlastflåden yderligere tilpasses. Frem til 4. kvartal 2009 falder gennemsnitsomkostningerne for den på nuværende tidspunkt kendte flåde til ca. USD pr. dag. DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 10/23

11 Tank Markedsudvikling Kombinationen af et øget udbud og en vigende efterspørgsel har presset fragtraterne i NORDENs skibstyper betydeligt. Målt ved Baltic Clean Tanker Index (BCTI) faldt produkttankmarkedet fra indeks 623 ultimo 2008 til indeks 372 ultimo 1. kvartal 2009, et fald på 40%. Da bunkerprisen samtidig er steget, er den gennemsnitlige indsejling for en MR-tanker i spotmarkedet reduceret fra USD pr. dag ultimo 2008 til USD ultimo 1. kvartal 2009, et fald på 66% (kilde: Baltic Exchange). Produkttankmarkedet startede året stærkt på trods af den økonomiske krise; rederiets indsejling i januar og februar var således på niveau med samme periode i I marts begyndte fragtraterne dog at vige som følge af den makroøkonomiske situation og den deraf følgende nedgang i olieforbruget. IEA estimerer, at det globale olieforbrug faldt 4% i forhold til 1. kvartal 2008, hvilket har haft en stærk negativ indflydelse på handel med og dermed transport af raffinerede olieprodukter i slutningen af perioden. Den primære årsag til fragtmarkedets forsinkede reaktion var olieprisstrukturen i perioden med en kombination af en lav spotpris og en højere futurepris, der i starten af kvartalet gav et stærkt incitament til at fylde lagrene op. Eksempelvis var de amerikanske olielagre ved udgangen af 1. kvartal markant over 5 års gennemsnittet for denne årstid: 12% for råolie og 25% for diesel. Lageropbygningen affødte øget aktivitet på tankmarkederne, men efterhånden som lagrene fyldtes, aftog efterspørgslen på tonnage drastisk. Efter kvartalets afslutning er fragtraterne reduceret yderligere som følge af det forsatte fald i efterspørgslen på olie i kombination med yderligere tilgang af tanktonnage. Finansielle resultater Tankafdelingens EBITDA i 1. kvartal blev USD 9 mio. (USD 9 mio.) svarende til en EBITDA-margin på 17% i lighed med samme periode i Tankafdelingen havde ganske vist et større forretningsomfang med flere skibsdage, men de blev beskæftiget til lavere rater. Kapaciteten målt ved antallet af skibsdage steg med 13% i forhold til samme periode sidste år. Væksten skete i Handysize og LR1, mens forretningsomfanget i MR var stabilt. De realiserede T/C-ækvivalenter i Handysize og MR lå henholdsvis 7% og 2% under niveauet for 1. kvartal 2008, mens NORDENs indsejling i de to skibstyper til gengæld var 10% højere end de gennemsnitlige 12-måneders T/C-rater i markedet. Forretningsudvikling Tankafdelingen har i 1. kvartal haft fokus på langsigtet afdækning af kapaciteten. I en periode hvor spotmarkedet er faldet til under USD pr. dag, har Tankafdelingen sikret yderligere profitabel afdækning, således at 46% af kapaciteten i 2009 nu er afdækket til en gennemsnitlig rate på USD pr. dag, og 38% af kapaciteten i 2010 er afdækket til USD Handysize-flåden er ikke vokset i 1. kvartal, MR-flåden er vokset med 3,1%, mens LR1-flåden er vokset med 1,9%. Samlet set er verdensflåden i NORDENs skibstyper vokset med 2% i løbet af 1. kvartal. I samme periode er den samlede tankflåde vokset med 2,4% (kilde: Clarksons) Baltic Clean Tanker Index Beskæftigelse og rater, Tank Antal skibsdage i NORDEN T/C-ækvivalent (USD pr. dag) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec * Databrud i tidsserien omkring årsskiftet pga. indførslen af nye "flat rates". Total antal skibsdage Heraf beskæftiget i spotmarkedet 12 mdr. T/C gns. markedet* NORDEN T/C vs. 12 mdr. T/C NORDEN 1. kvartal 2009 Aframax Produkttank - LR % Produkttank - MR % Produkttank - Handysize % Total kvartal 2008 Aframax % Produkttank - LR % Produkttank - MR % Produkttank - Handysize % Total kvartal 2009 vs. 1. kvartal 2008 Aframax % Produkttank - LR1 330% 330% 57% -11% Produkttank - MR -1% -10% -2% -17% Produkttank - Handysize 27% 14% -7% -16% Total 13% 1% * Kilde: ACM Shipbroker Ltd. DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 11/23

12 Forventninger Forventninger til 2009 Koncernen Den 12. maj (Selskabsmeddelelse nr. 22) ændrede NORDEN de samlede forventninger til EBITDA til USD mio., mens det primære driftsresultat (EBIT) i 2009 ventes at blive USD mio., inklusive avancer fra skibssalg på ca. USD 55 mio. Disse forventninger opretholdes. Forventningerne er, som tidligere oplyst, baseret på den kapacitet, Rederiet havde til rådighed medio maj. Usikkerheden ved forventningerne er fortsat større end normalt pga. den verdensøkonomiske krise. Med ovennævnte forlig og retssager har NORDEN adresseret de tvister med modparter, der var kendt i 1. kvartal. Rederiet har ikke efter 1. kvartal oplevet væsentlige nye disputter med modparter. Saneringen af modpartsporteføljen har sammen med høje driftsomkostninger på især korttidsindbefragtede Panamaxskibe belastet Tørlastafdelingens indtjening hårdt i 1. kvartal. Driftsresultaterne forventes i de kommende kvartaler at blive bedre. Cashflow-effekten fra investeringer forventes netto at beløbe sig til mellem USD -200 mio. og USD -240 mio. mod tidligere mellem USD -250 mio. og USD -290 mio. Cashflow-effekten er opgjort som investeringer i nybygninger og egne skibe fratrukket provenuerne fra skibssalg. Forventninger til 2009 USD mio. Tørlast Tank Total EBITDA Realiserede avancer fra salg af skibe (ca.) 55 EBIT Tørlast Norden har valgt at genforhandle og forlige flere af de modpartssager, som blev anset som værende mest kritiske ud fra en vurdering af modparternes mulighed for at opfylde deres forpligtelser. NORDEN har vejet fordelene ved at modtage en øjeblikkelig betaling op mod modpartens forventede evne til at modstå nedgangen i fragtmarkedet og har indgået en række forlig, som har kostet forventede kontraktuelle indtægter, men omvendt har øget sikkerheden omkring forventningerne til De tvister vedrørende lastekontrakter, som ikke har kunnet forliges, har NORDEN søgt afgjort ved domstole eller voldgifter. Med udsigt til potentielt flerårige sager har NORDEN valgt at ekskludere forventede kontraktuelle indtægter på disse kontrakter fra den forventede indtjening i Det skyldes alene den tidsmæssige usikkerhed omkring, hvornår sagerne forventes afklaret, og er ikke resultat af en vurdering af den forventede retslige afgørelse. NORDENs krav i verserende sager ved domstole og voldgiftsretter overstiger USD 100 mio., inklusive fordringen mod Rusal Trading Int. For hele 2009 forventes Tørlastafdelingen at opnå et EBITDA på USD mio., mens forventningen den 10. marts var et EBITDA-resultat på USD mio. Tank Produkttankmarkedet har udviklet sig væsentligt dårligere end ventet. Spot- og forwardraterne er faldet med over 30% siden midten af marts, som følge af lavere efterspørgsel kombineret med vækst i udbuddet. De lavere forwardrater vil påvirke NOR- DENs åbne tankdage resten af året, om end markedet ligesom i tidligere år ventes at blive påvirket af bratte rateudsving som følge af enkeltstående begivenheder. Baseret på en antagelse om et spotmarked for Handysize/MR på ca. USD pr. dag for resten af 2009, ventes EBITDA for Tankafdelingen at blive USD 0-20 mio., mens forventningen i marts var et EBITDA på USD mio. Fremadrettede udsagn Denne rapport indeholder fremadrettede udsagn, som afspejler ledelsens nuværende opfattelse af fremtidige begivenheder og økonomiske resultater. Udsagnene om resten af 2009 og årene fremover er i sagens natur forbundet med usikkerhed, og NORDENs faktiske resultater kan derfor afvige fra forventningerne. Forhold, som kan medføre, at de opnåede resultater afviger fra forventningerne, er bl.a., men ikke udelukkende, ændringer i de makroøkonomiske og politiske forudsætninger specielt på Rederiets hovedmarkeder ændringer i NORDENs rateforudsætninger og driftsomkostninger, volatilitet i rater og skibspriser, lovgivningsmæssige ændringer, mulige forstyrrelser i trafik og drift som følge af udefra kommende begivenheder etc. Denne delårsrapport er ikke en opfordring til at købe eller handle aktier i Dampskibsselskabet NORDEN A/S. Rapporten udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 12/23

13 Kapacitet og afdækning, pr. 1. april 2009 Tørlast Skibsdage Omkostninger og indtægter (USD pr. dag) Bruttokapacitet Omkostninger for bruttokapacitet Capesize Post-Panamax Panamax Handymax Handysize Total Afdækning Indtægter fra afdækning Capesize Post-Panamax Panamax Handymax Handysize Total Nettokapacitet Capesize Post-Panamax Panamax Handymax Handysize Total Afdækning i % Capesize 88% 91% 80% 13% Post-Panamax 0% 54% 22% 0% Panamax 114% 87% 40% 22% Handymax 116% 31% 16% 2% Handysize 37% 7% 4% 0% Total 98% 40% 20% 3% * Omkostninger for egne skibe indregnes med de forventede dagstal. De samlede gennemsnitsomkostninger viser dermed de forventede kontante omkostninger pr. dag på den kendte flåde. Tank Skibsdage Omkostninger og indtægter (USD pr. dag) Bruttokapacitet Omkostninger for bruttokapacitet LR MR Handysize Total Afdækning LR Indtægter fra afdækning MR Handysize Total Nettokapacitet LR MR Handysize Total Afdækning i % LR1 3% 0% 0% 0% MR 57% 45% 21% 0% Handysize 49% 35% 6% 0% Total 46% 37% 14% 0% DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 13/23

14 DELÅRSREGNSKAB 1. KVARTAL KONCERNEN Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2009 for Dampskibsselskabet NORDEN A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med den internationale regnskabsstandard IAS 34 om delårsrapporter og yderligere danske oplysningskrav. Delårsrapporten er i lighed med tidligere ikke revideret eller reviewet. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Vi finder endvidere den samlede præsentation af delårsrapporten retvisende. Der er ikke ud over det i delårsrapporten anførte sket væsentlige ændringer i Rederiets risici og usikkerhedsfaktorer i forhold til det oplyste i koncernårsrapporten for Delårsrapporten giver derfor efter vor opfattelse et retvisende billede af koncernens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for delårsperioden. Ledelsens beretning giver endvidere et retvisende billede af koncernens aktiviteter og finansielle stilling samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. København, den 26. maj 2009 Direktion Carsten Mortensen Adm. direktør Michael Tønnes Jørgensen Finansdirektør Bestyrelse Mogens Hugo Formand Alison J. F. Riegels Næstformand Erling Højsgaard Karsten Knudsen Arvid Grundekjøn Bent Torry Sørensen Lars Enkegaard Biilmann Benn Pyrmont Johansen DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 14/23

15 Resultatopgørelse USD /1-31/3 1/1-31/3 Omsætning Omkostninger Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) Salgsavancer skibe m.v Af- og nedskrivninger Resultatandele af joint ventures Resultat af primær drift (EBIT) Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter note 2) Finans netto Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Fordeles således: Aktionærerne i NORDEN Minoritetsinteresser -1 0 I alt Indtjening pr. aktie (EPS), USD 1,72 4,72 Udvandet indtjening pr. aktie, USD 1,72 4,69 Opgørelse af samlede indregnede indtægter og omkostninger Periodens resultat, efter skat Værdiregulering af sikringsinstrumenter* Dagsværdiregulering af værdipapirer* Indtægter og omkostninger indregnet direkte på egenkapitalen Periodens samlede indregnede indtægter og omkostninger, efter skat Fordeles således: Aktionærerne i NORDEN Minoritetsinteresser -1 0 I alt * Der er ikke væsentlig skat knyttet til værdiregulering af sikringsinstrumenter og værdipapirer. DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 15/23

16 Resultatopgørelse pr. kvartal USD kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Omsætning Omkostninger Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) Salgsavancer skibe m.v Af- og nedskrivninger Resultatandele af joint ventures Resultat af primær drift (EBIT) Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter note 2) Finans netto Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Fordeles således: Aktionærerne i NORDEN Minoritetsinteresser I alt Indtjening pr. aktie (EPS), USD 1,72-0,23 2,80 9,37 4,72 Udvandet indtjening pr. aktie, USD 1,72-0,23 2,80 9,37 4,69 Opgørelse af samlede indregnede indtægter og omkostninger pr. kvartal Periodens resultat, efter skat Værdiregulering af sikringsinstrumenter* Dagsværdiregulering af værdipapirer* Indtægter og omkostninger indregnet direkte på egenkapitalen Periodens samlede indregnede indtægter og omkostninger, efter skat Fordeles således: Aktionærerne i NORDEN Minoritetsinteresser I alt *Der er ikke væsentlig skat knyttet til værdiregulering af sikringsinstrumenter og værdipapirer. DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 16/23

17 Opgørelse af den finansielle stilling USD /3 31/3 31/12 AKTIVER Grunde og bygninger Skibe note 3) Driftsmateriel og inventar Forudbetalinger på skibe og nybygninger note 4) Kapitalandele i joint ventures Langfristede aktiver Beholdninger Tilgodehavender Tilgodehavender hos joint ventures Værdipapirer Likvide beholdninger Materielle aktiver bestemt for salg note 5) Kortfristede aktiver Aktiver i alt EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER Aktiekapital Reserver Overført resultat Egenkapital (NORDENs aktionærer) Minoritetsinteresser Egenkapital Bankgæld Modtagne forudbetalinger på skibe til videresalg Langfristede forpligtelser Afdrag på langfristede forpligtelser inden for 1 år Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld og periodeafgrænsningsposter Forpligtelser relateret til materielle aktiver bestemt for salg Kortfristede forpligtelser Forpligtelser Egenkapital og forpligtelser i alt DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 17/23

18 Opgørelse af pengestrømme USD /1-31/3 1/1-31/3 1/1-31/12 Periodens resultat Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt Pengestrømme før ændring i driftskapital Ændring i driftskapital Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringer i skibe m.v Investeringer i joint ventures Tilgang i forudbetalinger på nybygninger Tilgang i modtagne forudbetalinger på solgte skibe Heraf deponeret på bundne konti Køb af værdipapirer Salg af værdipapirer Provenu ved salg af skibe m.v Pengestrømme fra investeringsaktivitet Udbytte til aktionærer Udlodning til minoritetsaktionærer Betaling til Vækstfonden vedrørende egne aktier Salg af egne aktier Køb af egne aktier Afdrag på bankgæld og skibslån Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Periodens likviditetsændring Likvide beholdninger primo Valutakursreguleringer Periodens likviditetsændring Likvide beholdninger ultimo Bundne likvide beholdninger Likvide beholdninger ifølge opgørelsen af den finansielle stilling DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 18/23

19 Egenkapitalopgørelse USD Aktiekapital Reserver Overført Egenkapital Minoritets- Koncernens resultat (NORDENs interesser Egenkapital aktionærer) Egenkapital 1. januar Periodens samlede indregnede indtægter og omkostninger Køb af egne aktier Aktiebaseret vederlæggelse Egenkapitalbevægelser Egenkapital 31. marts Egenkapital 1. januar Periodens samlede indregnede indtægter og omkostninger Betaling til Vækstfonden vedrørende egne aktier Aktiebaseret vederlæggelse Egenkapitalbevægelser Egenkapital 31. marts DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 19/23

20 Egenkapitalopgørelse (fortsat) USD Aktiekapital Reserver Overført Egenkapital Minoritetsinteresser Koncernens resultat (NORDENs aktionærer) Egenkapital Egenkapital 1. januar Periodens samlede indregnede indtægter og omkostninger Betaling til Vækstfonden vedrørende egne aktier Salg af egne aktier Udloddet udbytte Udbytte egne aktier Aktiebaseret vederlæggelse Egenkapitalbevægelser Egenkapital 31. december DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 20/23

21 Noter 1. Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Delårsrapporten omfatter sammendraget koncernregnskab for Dampskibsselskabet NORDEN A/S. Regnskabspraksis Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med den internationale regnskabsstandard IAS 34 om delårsrapporter og de yderligere danske oplysningskrav til regnskabsaflæggelse for børsnoterede virksomheder. Regnskabspraksis er uændret i forhold til koncernårsrapporten for 2008, der er aflagt efter de internationale regnskabsstandarder (IFRS). Der henvises til koncernårsrapporten for 2008 side for en fuldstændig beskrivelse. Nye IAS/IFRS'er Med virkning fra 1. januar 2009 har NORDEN implementeret den ændrede IAS 34, som medfører, at segmentoplysninger skal baseres på den interne ledelsesrapportering efter IFRS 8. Ændringen har ingen effekt på resultat eller egenkapital. Nye regnskabsstandarder For en beskrivelse af de øvrige IFRS og IFRIC, der træder i kraft pr. 1. januar eller senere henvises til koncernårsrapporten for 2008, side Herudover er fortolkningsbidraget IFRIC 18 udsendt, men det vurderes ikke at påvirke NORDEN. Væsentlige valg og vurderinger i anvendt regnskabspraksis samt væsentlige regnskabsmæssige skøn Ledelsens valg og vurderinger i anvendt regnskabspraksis for lejeaftaler vedrørende skibe, nedskrivningstest samt tabsgivende kontrakter er væsentlige. Ledelsens regnskabsmæssige skøn vedrørende tilgodehavender, eventualaktiver- og forpligtelser samt brugstider og scrapværdi på materielle anlægsaktiver er tillige væsentlige. For en beskrivelse heraf henvises til koncernårsrapporten for 2008 side DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 21/23

22 2. Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter USD /1-31/3 1/1-31/3 Bunkerhedging: Dagsværdiregulering vedrørende: Realiseret dagsværdiregulering reklassificeret til "Driftsomkostninger skibe"* I alt Forward Freight Agreements: Dagsværdiregulering vedrørende: Realiseret dagsværdiregulering reklassificeret til "Omsætning"* I alt I alt * I takt med at sikringsinstrumenterne realiseres, reklassificeres de akkumulerede dagsværdireguleringer til primær drift og i samme post som den sikrede transaktion. For en uddybende beskrivelse se afsnittet "Anvendt væsentlig regnskabspraksis" i koncernårsrapporten for Skibe USD /3 31/3 31/12 Kostpris 1. januar Overførsler i løbet af perioden fra forudbetalinger på skibe og nybygninger Overførsler i løbet af perioden til materielle aktiver bestemt for salg Periodens tilgang Periodens afgang Kostpris Afskrivninger 1. januar Periodens afskrivninger Tilbageførte afskrivninger på afhændede skibe Tilbageførte afskrivninger på materielle aktiver bestemt for salg Afskrivninger Regnskabsmæssig værdi For flådens udvikling samt merværdier henvises til delårsberetningen. DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 22/23

Delårsrapport 1. halvår 2009

Delårsrapport 1. halvår 2009 NASDAQ OMX København A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 26 19. august 2009 Delårsrapport 1. halvår 2009 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår af 2009 blev USD 133 mio.

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2007

Delårsrapport 1. halvår 2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 28 23. august 2007 Delårsrapport 1. halvår 2007 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår blev USD 285 mio. Det

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2008

Delårsrapport 1. halvår 2008 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 31 20. august 2008 Delårsrapport 1. halvår 2008 Første halvår i hovedpunkter Periodens resultat for 1. halvår blev USD 598

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2008

Delårsrapport 1. kvartal 2008 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 26 20. maj 2008 Delårsrapport 1. kvartal 2008 Første kvartal i hovedpunkter Periodens resultat for 1. kvartal blev USD 200

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2006

Delårsrapport 3. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 23 29. november 2006 Delårsrapport 3. kvartal 2006 De 3 første kvartaler i hovedpunkter EBITDA for 3. kvartal blev USD 49 mio. en stigning

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2007

Delårsrapport 1. kvartal 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 21 24. maj 2007 Delårsrapport 1. kvartal 2007 Første kvartal i hovedpunkter Resultatet for 1. kvartal blev USD 136 mio. og er det bedste

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Resultat før skat første kvartal 2002 PRESSEMEDDELELSE Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S koncernen opnåede i første kvartal 2002 et resultat på DKK

Læs mere

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal.

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 19 Nikolaj Plads 6 24. maj 2004 1067 København K Side 1 af 10 Delårsrapport 1. kvartal 2004 FØRSTE KVARTAL I HOVEDPUNKTER Første kvartals

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2009

Delårsrapport 3. kvartal 2009 NASDAQ OMX København A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 34 19. november 2009 Delårsrapport 3. kvartal 2009 Hoved-/nøgletal (USD mio.) Tørlast EBITDA 3. kvartal 2009 År til dato 37 78 Hovedpunkter:

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2005

Delårsrapport 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 17 31. maj 2005 Delårsrapport 1. kvartal 2005 Første kvartal 2005 i hovedpunkter Periodens resultat blev i 1. kvartal USD 80 mio. inklusive

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 NASDAQ OMX København A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 39 19. november 2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 Hovedpunkter fra rapporten: Periodens resultat for de første tre kvartaler af

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 20 Meddelelse nr. 18 14. november 20 Hoved-/nøgletal (USD mio.) Hovedpunkter: EBITDA Koncernen 3. kvartal 20 23 1/1-30/9 20 104 Driftsresultatet (EBITDA) blev i 3. kvartal USD

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2005

Delårsrapport 3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 29 25. november 2005 Delårsrapport 3. kvartal 2005 De 3 første kvartaler i hovedpunkter Resultatet for 3. kvartal blev USD 78 mio. inklusive

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2004

Delårsrapport 3. kvartal 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 52 29. november 2004 Delårsrapport 3. kvartal 2004 De 3 første kvartaler i hovedpunkter Resultatet efter skat og minoritetsinteresser

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2011

Delårsrapport 3. kvartal 2011 Delårsrapport 3. kvartal 20 Meddelelse nr. 35 15. november 20 Hoved-/nøgletal (USD mio.) Hovedpunkter: EBITDA Koncernen 3. kvartal 20 36 1/1-30/9 20 124 NORDEN justerer sine forventninger for helåret takket

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Præsentation af D/S NORDEN

Præsentation af D/S NORDEN Præsentation af D/S NORDEN ved adm. direktør Carsten Mortensen DDF s Virksomhedsdag den 3. maj 26 1 AGENDA Overblik Forretningsmodel Tørlast Tank Forventninger til 26 Q&A session Carsten Mortensen (f.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL Meddelelse nr. 18 11. november Koncern EBIT 3. kvartal : USD 21 mio. på linje med forventningerne (3. kvartal : USD -28 mio.). Rekordresultat i Tank: EBIT 3. kvartal USD 37 mio.

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2010

Dansk Aktiemesse 2010 Dansk Aktiemesse 2010 Billede (Solnedgang?) Martin Badsted Senior Vice President & Chef for IR Hotel Crowne Plaza 30. september 2010 THE PREFERRED PARTNER IN GLOBAL TRAMP SHIPPING. UNIQUE PEOPLE. OPEN

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Meddelelse nr. 16 12. august Koncern EBIT 2. kvartal USD 36 mio. bedste resultat i 14 kvartaler. (2. kvartal : USD -27 mio.). Periodens resultat 1. halvår : USD 82

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 Meddelelse nr. 9 12. maj 2015 God start på året koncern EBIT 1. kvartal 2015 USD 30 mio. (1. kvartal : USD -23 mio.). Periodens resultat blev USD 39 mio. Stærkt tankmarked:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2015: ERRIA fastholder forventningerne Bestyrelsen i ERRIA A/S har godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10 1. halvår 2016 Tivoli, den 15. august 2016 Delårsrapport

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 3. kvartal 2016 Tivoli, den 27. oktober 2016 Delårsrapport

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet den 5. november godkendt Koncernens delårsregnskab for perioden 1. januar 2008-30. september 2008. Koncernen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2015 Tivoli, den 27. april 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2011.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2011. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2011 Tivoli, den 15. august 2011 Delårsrapport for

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor:

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor: Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 25/ Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af Resumé: I de første 9 måneder af realiserede Pharmexa-koncernen omsætning og andre driftsindtægter

Læs mere

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006 DAMPSKIBSSELSKABET ORION A / S CVR: 20.702.419 * EST. 1912 Dato: 30. august 2006 Til: Københavns Fondsbørs xcse@xcse.dk Fra: Antal sider: D/S ORION A/S Kontaktperson, best.fm. Kr. B. Jensen kj@ocean-prawns.com

Læs mere