Retten i Kolding. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 1. december 2008 i sagerne nr. BS /2007. Liges.n. Sekre. s.m.f. Lisa Olesen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retten i Kolding. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 1. december 2008 i sagerne nr. BS 10-876/2007. Liges.n. Sekre. s.m.f. Lisa Olesen."

Transkript

1 Kirkevej 10 DOM I (Kammeradvokaten ved advokat Kim Hansen, København V) 6040 Egtved Retten i Kolding mod Udskrift af dombogen Galleri Avanti Kolding ApS Jernbanegade 22 Afsagt den 1. december 2008 i sagerne nr Kolding BS /2007 (advokat Henrik Baastrand, Kolding) BS /2007 Liges.n. Sekre. s.m.f. Lisa Olesen Galleri Avanti Kolding ApS Jernbanegade Kolding mod Incado AIS 6700 Esbjerg Smedegade 15 (advokat Mikael Hedager BS /2007 Incado AIS 6700 Esbjerg Smedegade 15 mod Advodan Esbjerg AIS Frodesgade Esbjerg (advokat Pernille Backhausen, København K) Würtz, Esbjerg) STOO6l446-SO-I-STW-KI94-T3-LO-MOO.\D34

2 afligestillingslovens 22, stk. 2. var berettiget til en godtgørelse på kr. med procesrente fra den 23. Ligestillingsnævnet traf den 7. februar 2007 afgørelse om, at Lisa Olesen, Sagernes baggrund og parternes påstande juni 2006 til Lisa Olesen. ren, Ligestillingsnævnets Sekretariat som mandatar for Lisa Olesen, nedlagt Under sagen BS /2007, der er anlagt den 21. april 2007, har sagsøge påstand om, at sagsøgte skal betale kr. med procesrente fra den 23. juni 2006 af sagsøgte, Galleri Avanti Kolding ApS, idet sagsøgte ikke havde Adciterede i har heroverfor påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et mindre beløb. relsesmæssigt. påstået adciterede 1, Incado AIS, dømt til at friholde sagsøgte for ethvert be Under sagen BS /2007, der er anlagt den 12. juli 2007, har sagsøgte miske grunde. Ligestillingsnævnets afgørelse er indbragt for retten i medfør godtgjort, at afskedigelse af Lisa Olesen var nødvendiggjort afdriftsøkono Sagsøgte har heroverfor påstået frifindelse, men har ikke bestridt kravet stør betale sagsøgeren. løb inklusive renter og omkostninger, som sagsøgte måtte blive dømt til at Lisa Olesen blev i april 2003 ansat som butiksassistent hos Galleri Avanti, der på daværende tidspunkt blev ejet af adciterede 1, Incado AIS, med Frank Heller adeiterede i har bestridt kravets størrelse i hovedsagen. Under sagen BS /2007, der er anlagt den 17. oktober 2007, har adci Rasmussen som direktør. Med virkning fra den 1. september 2004 blev Lisa Olesen butiksbestyrer, og hun bestred denne stilling, indtil hun gik på bar selsorlov den 21. oktober Galleri Avanti blev solgt til sagsøgte med overtagelse den 31. oktober terede i påstået adciterede 2, Advodan Esbjerg AIS, dømt til at friholde adciterede i for ethvert beløb inklusive renter og omkostninger, som adcitere Adciterede 2 har heroverfor påstået frifindelse. Oplysningerne i sagerne Sagsøgtes nye ejer Ingeborg Lorentzen skrev på vegne sagsøgte ved brev af i måtte blive dømt til at betale til sagsøgte. ST SOI.STOI-K 194.T3-LO.M(K).D34 Side 2/18

3 er ansat i den stilling, ejeren selv ønsker at bestride, og da størrelsen og drif er det blevet påkrævet at opsige dit ansættelsesforhold. 2006; Galleri Avanti Kolding ApS at foretage nogle organisatoriske ændringer. Dis 2005 har overtaget Galleri Avanti, har det været tvingende nødvendigt for driften. nogle nødvendige beskæftigelsesmæssige ændringer på arbejdspladsen. Da du den, ønsker at indtræde som butiksbestyrer for Galleri Avanti, medfører dette Disse ændringer betyder bl.a. at Ingeborg Lorentzen, som ejer afvirksomhe Henførende til det faktum, at Galleri Avanti Kolding ApS pr. 31. oktober 28. november 2005 til Lisa Olesen således: Side 3/18 Med tiltrædelse den 31. oktober 2005 blev Martin Brosbøl ansat som butiks assistent hos sagsøgte med en månedsløn, der var kr. højere, end den Af en af sagsøgeren udarbejdet oversigt fremgår, at der pr. 31. oktober 2005 var ansat personale hos sagsøgte med samlet 130 timer om ugen og pr. 31. løn Lisa Olesen fik. med samlet 134 timer om ugen. vedrørende Galleri Avanti fremgår det omkring overdragelse af personale Af overdragelsesaftale af 30. oktober 2005 mellem sagsøgte og adciterede I september 2006 ansat personale, inkl. Ingeborg Lorentzen med 20 timer, bl.a. følgende: hvorefter ovennævnte alene var indsat i overdragelsesaftalen med henblik på Ingeborg Lorentzen og Frank Rasmussen underskrev samtidig en erklæring, ten af galleriet ikke økonomisk forsvarligt kan bære 2 af sådanne ansættelser, se ændringer er udelukkende begrundet i omlægninger og rationaliseringer af har arbejdsopgaver til dig, og på denne baggrund opsiges din ansættelseskon Lisa Olesen, ansat som butiksbestyrer. Denne går på barsel pr. 1. november trakt således med 3 måneders varsel til fratræden ved udgangen af februar Konsekvensen af dette er, Galleri Avanti Kolding ApS desværre ikke længere Køber overtager følgende personale: bejdere overfor køber, som følge af nærværende overdragelse. Det er mellem parterne aftalt at sælger er forpligtet til at holde køber skade sløs for ethvert krav, der måtte rejses af disse ovenfornævnte tidligere medar Det er mellem parterne aftalt, at såfremt der måtte blive rejst krav, fra de overdragne medarbejdere, som følge afoverdragelsen, er køber berettiget til at foretage modregtning, der beløbsmæssigt modsvarer det/de rejste krav samt de dermed forbundne omkostninger i den for varelageret uerlagte betaling. STEX)61446-SOI.STOI -l( i94-t3.lo-moo. D34

4 oden var omfattet. mægtig Jeppe Holt. af Frank Rasmussens egen advokat, Anders Steenstrup, ved advokatfuld Side 4/18 Lisa Olesen har blandt andet forklaret, at hun er udlært dekoratør i Magasin. Hun kendte den tidligere bestyrer af Galleri Avanti, Michael Hansen. Hun Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retspleje at regulere forholdet vedrørende Lisa Olesen, og at også løn i opsigelsesperi lovens 218 a, stk. 2. Forklaringer mellem Frank Rasmussen og sagsøgtes advokat, Sine Gry Bækby, hvor Frank Rasmussen bl.a. tilkendegav, at Ingeborg Lorentzen ville blive holdt I forbindelse med opsigelsen af Lisa Olesen var der mailkorrespondance assistent, da hun blev butiksbestyrer. Inden da var han assistent. Martin Brosbøl ville gerne overtage hendes stilling, mens hun var på barsel. Dette korationen. Frank Rasmussen var da ejer af Galleri Avanti. Hun blev besty videre blev udkast til opsigelsesskrivelsen fremsendt til Frank Rasmussen til godkendelse. Udkastet byggede på et udkast, der oprindelig var udarbejdet blev ansat i Galleri Avanti i 2003 som salgsassistent og med ansvar for de skadesløs, hvis der kom krav fra Lisa Olesen som følge af opsigelsen. End var Frank Rasmussen imidlertid ikke interesseret i, og Martin Brosbøl opsagde sin stilling. Martin Brosbøl blev herefter ansat som midlertidig vikar for hende. Hun fortalte Frank Rasmussen, at hun var gravid i maj Det rer i september 2004, da Michael Hansen sagde op. Michael Hansen spurgte, om hun var interesseret i jobbet. At være butiksbestyrer indebar, at hun hav primært arbejde, der foregik i åbningstiden. Varerne blev bestilt i åbningsti ningen, samt at hun stod for planlægning i relation til personalet. Det var de det daglige ansvar, bestilte varer, havde kontakt til medier og Cityfore den og blev leveret i åbningstiden. Martin Brosbøl blev fastansat som salgs STD SOI -STOI-l( 94-T3-LOI-MOO-\D34 melgaard var på flekstid og havde 20 timer om ugen. Hun kender ikke Katri accepterede Frank Rasmussen. Han sagde, at hun ikke skulle fortælle de an skedigelsen var ventet. Frank Rasmussen havde forinden ringet og hørt, om nalet. Hun kontaktede HK, der sagde, at personalet skulle følge med. Dette dre medarbejdere om overdragelsen. Hun blev afskediget i november. Af ne Kroer Hansen. Frank Rasmussen informerede hende om, at han ønskede refter ansat i august 2005 som bestyrer. De var således to bestyrere samtidig. være bestyrer. Vedkommende sprang imidlertid fra. Martin Brosbøl blev he Hun var selv ansat på fuld tid. Det samme var Martin Brosbøl. Ruth Garn at ansætte vedkommende og så se tiden an med hensyn til, om hun kunne at sælge butikken. I første omgang var planen, at det skulle være uden perso føléhdëtälte d atfmdeenvikarsomalmindelig-saigsassistent. De nåe--- - tikken. De talte frem og tilbage, om Martin Brosbøl skulle være der. Efter blev Frank Rasmussen overrasket over. Han fortalte, at han ville sælge bu de imidlertid kun at holde énsamtale, inden hun gik på ferie. De besluttede

5 ungen. ikke kunne have klaret arbejdet som butiksbestyrer på 20 timer om ugen. Side 5/18 hjemmehjælpere. I perioden fra var hun ledende hjemmesygeple jerske med ansvar for 125 medarbejdere. Hun har arbejdet meget med selv Esbjerg. De havde talt om, at de på et tidspunkt skulle lave det selv. Hun ramningsværksted i Galleri Avanti. Dette arbejde blev lavet på fabrikken i hun var interesseret i at følge med over, men at hun så skulle forvente at bli var der. De var stort set altid to på arbejde. Heller ikke det hånclværksmæssi mener, at dette arbejde kunne have været klaret af de ansatte, der allerede over i Incado AIS og så blive opsagt efter endt barsel. Hun kontaktede heref ve opsagt. Han vidste det dog ikke helt. En anden mulighed var at følge med maskiner til den væsentligste del af arbejdet. Udover varerne hos Incado A/S ge ville have været noget problem for de allerede ansatte. Der blev anvendt ling. Meget af arbejdet som butiksbestyrer foregår i åbningstiden. Hun ville borg Lorentzen selv ville være bestyrer af Galleri Avanti. Hun vidste, at In geborg Lorentzen var sygeplejerske, men hun kunne jo have opsagt sin stil blev der bestilt plakater, malerier og ting til hobbyafdelingen. De fleste varer kom dog fra Incado. Der blev bestilt varer én gang om ugen til hobbyafde ter HK og svarede ikke Frank Rasmussen. I hendes opsigelse stod, at Inge Ingeborg Lorentzen har blandt andet forklaret, at hun købte Galleri Avanti Martin Brosbøl blev ansat som butiksassistent. Hun blev ikke tilbudt dette job. I givet fald ville hun have sagt ja hertil. Der har ikke tidligere været ind butikken skulle drives. Hun så butikken som en mand og kone butik. Hen var indramning og værkstedsområdet. Endvidere havde han stor indsigt i plakater og ville gerne udvide butikken i den retning. Selv har hun en fortid den 31. oktober Hun havde allerede da gjort sig tanker om, hvordan des kæreste/samlever skulle være med i virksomheden. Hans stærke sider vedat se påvareindkøbene,-dels-ved-at reducere-per-sonaleomkostningerne som leder i ældreplejen som sygeplejerske, hvor hun havde ansvar for 32 holde omkostningerne nede. Derfor blev indramningsværkstedet lavet. Der le lave det, de var gode til, men i tæt kontakt med hende. De ville selv pro kom et bredere sortiment i butikken. Når man køber sådan en butik, bliver styrende grupper og uddelegering af ansvar. De ansatte i Galleri Avanti skul ducere en del af de varer, der tidligere var købt hos Frank Rasmussen, for at Hansen var ansat som butiksassistent, da hun overtog butikken. Hun kunne Hun ville således selv overtage en del af timerne i butikken. Katrine Kroer kun tilbyde hende 20 timer om ugen fremadrettet, hvorefter Katrine Kroer derptaget -en deliåntanken varat-fåa iklet-1åneneurtigst-mu1iels Hansen valgte selv at sige op. Niels Jørgen Junker er hendes samlever. Ingen kunne have klaret det håndværksmæssigt. Det blev derfor Niels Jørgen Jun ker, der stod for dette arbejde. De ansatte blev således reduceret med ca. 53 af de allerede ansatte ønskede at arbejde med indramning, og ingen ville timer. Hun indtrådte selv som bestyrer. Hun har kun trukket kr. om måneden ud til sig selv for at holde udgifterne nede. Hun ville gerne afdrage pital. Hun far fri kl , og det tager 40 minutter at køre til Kolding. Det lånet. Hun har stadig fuld tid som sygeplejerske på Odense Universitetshos STD SOI -STOI-K194-T3-LOI-MOO.\D34

6 v-ia-s-i-n-fagforening-for-rnulig-hun det, som de er stærke til. Niels Jørgen har stor berøringsfiade og ved, hvor et nært samspil mellem hende og Niels Jørgen. Hvad angår malervarerne, er ikke noget problem samtidig at være bestyrer i Galleri Avanti. Hun har er faring som leder og erfaring med at lave arbejdsplaner. Bestilling af varer er uddelegeret til personalet. Personalet har hver deres område og ansvar for varerne kan købes billigt. Det handler om, at fa udgifterne langt ned. Der er ponere over. Ruth har ansvaret for at tælle rammer op og lignende. Sorti har de besøg af leverandøren en gang om måneden. Martin Brosbøl har an Side 6/18 det regnskabsmæssige, sidder hun med hjemme. Hun ville være bestyrer i forbindelse med, at hun overtog butikken. I forbindelse med købet af butik ken aftalte hun med Frank Rasmussen, at han skulle stå med udgifterne for sen af butikken var, at der ikke skulle være ansat en bestyrer. Frank Rasmus sen var klar over, at hun ville bibeholde jobbet som sygeplejerske på fuld tid kunne starte. Advokat Sine Gry Bækby var inddraget omkring opsigelsen af Lisa Olesen, idet hun anså-risikoen for, at Lisa Olesen ville-anlægge en sag stillingen. Michael Brosbøl er desuden grafisk uddannet på kunstskolen i Kolding. Han passede bedre ind i konceptet for den fremtidige virksomhed. vidste-endvidereomjeder,atdeterig Bækby var ikke inde på, at hun ville fraskrive sig sit ansvar. Erklæringen, underskrevet den 30. oktober 2005, er udarbejdet af advokaterne. Lisa Ole svaret for dette. Martin Brosbøl maler selv og har stor indsigt på dette områ arbejdstid, og der er ikke megen sygdom. Det rent administrative, herunder ning to gange om året. Herudover tager hun sig afpersonalesamtaler, MUSsamtaler, møder og sygdom. Møderne holdes som regel udenfor butikkens de, hvilket hun ikke har. Hun aftaler, hvilket beløb Martin Brosbøl kan dis bundet med afskedigelsen af Lisa Olesen. En af betingelserne for overtagel mentet er udvidet med brugskunst. Dette indkøber hun selv på messer i Her opfattede bemærkningerne i overdragelsesaftalens punkt 2 d sådan, at det omfattede alle krav, der måtte komme fra Lisa Olesen. Hun vidste, at Lisa bestyrer for butikken. Hun spurgte ikke Lisa Olesen, om hun var interesseret cado AIS og Lisa Olesen i slutningen af november Hun er fortsat selv og samtidig selv være bestyrer. Hun hørte først om ligelønssagen mellem In og ville således ikke kunne oplære nogen. Hverken Ruth eller Michael Bros tiksassistent. Denne stilling blev ikke tilbudt Lisa Olesen, der var butiksbe bøl ville have med dette arbejde at gøre. Michael Brosbøl blev ansat som bu og et særligt kendskab. Hun havde ikke selv noget kendskab til dette arbejde i at arbejde med indramning. Hun mener, at det kræver et særligt håndelag styrer. Hun troede ikke, at Lise Olesen ville være interesseret i en stilling Det havde således ikke noget at gøre med, at der ville gå tid, før Lisa Olesen som butiksassistent. Hun overvejede derfor slet ikke at tilbyde Lisa Olesen tigt, at en opsigelse formuleres korrekt. Hun har ikke selv kommenteret på formuleringen af opsigelsen. Dette blev styret af advokaterne. Sine Gry hende og Frank Rasmussen var, at hun skulle udbetale lønnen til Lisa Ole sens opsigelsesperiode udløb ved udgangen af februar Aftalen mellem sen, og beløbet skulle refunderes af Frank Rasmussen via Incado AIS. Hun ste hun, at der er særlige regler, der skal overholdes, hvis man skal afskedige Olesen var på orlov, da hun overtog virksomheden. Som tidligere leder vid STD SOI.STOI-I( 194-T3.L())-MOO.\D34

7 den været et emne i forbindelse med forhandlingerne om overdragelsen. Frank Rasmussen har blandt andet forklaret, at han er direktør i Incado gelsesteksten. Dette er sket af advokaterne. en medarbejder på orlov. Hun blev først oplyst om, at det var i orden at af Side 7/18 mært møbelkæder i Danmark såsom liva, Idé Møbler m.v. Butikken Galleri Avanti var tænkt som et pilotprojekt. Tanken var, at han ville lave en kæde hun var gravid, hvilket gav stof til eftertanke. Han leverer stadig varer til bu tikken. Tidligere leverede han varer tre-fire gange om ugen. I dag er der en tur hver anden torsdag. Det er et andet indkøbsmønster. Galleri Avanti ApS Han opgav idéen og valgte at koncentrere sig om produktionen. 95% afva skedige Lisa Olesen i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen. Hun me af butikker. Han drev butikken i Kolding i 10 år med svingende resultat. mussen sagde, at det ikke var noget problem, idet han ville påtage sig alle Hun udtrykte betænkeligheder herved. Det bekymrede hende. Frank Ras rerne i butikken kom fra engrosafdelingen. Det var en del af meningen med butikken. Det eneste, der blev købt udefra, var malerartikler og lidt andet, udgifter, hvis der blev rejst et erstatningskrav. Hun har ikke ændret i opsi ner, at hun fik dette oplyst fra advokaten og bankmægleren. Det har hele ti men det var begrænset. Det er rigtigt, at Lisa Olesen orienterede ham om, at skulle være butiksbestyrer. Han var ikke aktiv i formuleringen af opsigelsen. Han opfattede det ikke sådan, at det var ham, der hæftede i enhver situation, Indholdet i opsigelsen skulle selvfølgelig være rigtig. Advokaten havde fået oplysninger fra advokat Sine Gry Bækby om, at Ingeborg Lorentzen selv ver nu selv arbejdet med rammerne. Han havde ikke overvejet at afskedige A/S. Virksomheden beskæftiger sig med produktion af billeder, rammer og spejle til møbelhandlere. Der er 50 ansatte. Virksomhedens kunder er pri køber lister og lignende i stedet for færdige rammer. Niels Jørgen Junker la Lisa Olesen inden salget af butikken. Kontakten til Ingeborg Lorentzen blev var et krav, at Ingeborg Lorentzen ikke ville overtage Lisa Olesen, idet hun var interesseret i butikken. Han havde hyret Preben Poulsen som bankmæg butikken og syntes godt om den. Han spurgte Niels Jørgen Junker, om han skabt gennem samleveren Niels Jørgen Junker, der ofte kom som kunde i til Preben Poulsen. Niels Jørgen Junker fik tallene, og de mødtes senere. Det ler. Da Niels Jørgen Junker viste interesse, bad han ham om at tage kontakt overtagjobbetsom bes rer:-advokaterne-var inddrageti forbindelse--med dre begrundelser end denne. Han vidste, at Ingeborg Lorentzen var ansat på selv ville bestride den stilling, som Lisa Olesen havde. Han har ikke hørt an kunne der komme et krav i medfør affunktionærlovens 2b på tre måneders formu1eringen af-opsigelsen-i-og-med at-han-selv-skulle holdeomkostningerne hertil. Han skulle således betale løn og feriepenge m.v. I værste fald Odense Sygehus. De talte ikke nærmere herom. Hun sagde, at hun selv ville Han sagde til sin advokat, at Lisa Olesen var gravid og fik det svar, at det løn. Det foregik på den måde, at han fremlagde problemet for advokaten, der var i orden at opsige hende i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen. ordnede arbejdet i samarbejde med modpartens advokat, Sine Gry Bækby. når han kun fik kr. for butikken. Han skulle betale Lisa Olesens løn STDO Sol -STIII-K 94-TO-LO l-moo-\d34

8 lagt, men ikke i relation til kravet i dag. Det var for at undgå et sådant krav, rede var i butikken, umiddelbart ville kunne klare opgaverne med indram dække et eventuelt krav fra Lisa Olesen ud fra de risici, der var blevet fore ning. Det ville kræve, at de blev uddannet hertil. Han mente, at han skulle funktionærlovens 2b. Andet var overhovedet ikke på tale. Alle vidste, at i opsigelsesperioden og herefter maksimalt tre måneders løn i henhold til Side 8/18 katen om, at de kunne opsige Lisa Olesen, og at der herudover maksimalt geborg Lorentzen ikke ville overtage Lisa Olesen. Han blev enig med advo af sin advokat. En del af forhandlingerne med Preben Poulsen gik på, at In først med advokat Anders Steenstrup, der henviste ham til advokat Jeppe Holt. Herefter husker han ikke den nærmere rækkefølge af, hvad der skete. det var problematisk at afskedige en gravid medarbejder. Det var derfor, han kunne komme et krav på tre måneders løn i henhold til funktionærlovens gik til advokat. Han havde ikke kendskab til afgørelsen fra Ligestillingsnæv 2b. Denne risiko løb han. Han regnede imidlertid ikke med, at det ville blive net, før han blev stævnet i denne sag. Han mener ikke, at de ansatte, der alle pe som sådan. De har ikke talt om Martin Brosbøls fremtidige rolle i butik aktuelt efter den besked, han havde raet fra advokaten. Han var vidende om, ken. Han vidste ikke, om Ingeborg Lorentzen skulle være fuld- eller deltid i at Ingeborg Lorentzen var sygeplejerske. Han vidste ikke, om hun ville stop butikken. Han gik ud fra, at de oplysninger han fik, var rigtige. Der har ikke med de oplysninger, han havde fået omkring problemstillingen med Lisa cr. Han har accepteret betingelserne ud fra det, som han fik at vide at han gik til advokat. Han har ikke sagt ja til at ville betale en erstatning på været drøftelser efter brevet af 28. september Han gik til advokaten Olesen. Dette resulterede i brevet af 28. september Han talte således rentzen betingede aftalen af, at hun kunne være bestyrer selv. Dette forelag Allerede inden det første møde med advokaten vidste man, at Ingeborg Lo kere at skulle betale tre måneders løn. På intet tidspunkt blev ligebehand de han for advokaten. Det var Jeppe Holt, der sagde, at han højst kunne risi lingsloven berørt. De talte heller ikke om ligelønsloven. Han vidste dog sidste år. Det kræver et særligt håndelag at udføre arbejdet. Der var ingen af de allerede ansatte, der, ham bekendt, kunne udføre arbejdet. Han han kunne risikere at skulle betale. Han var klar over denne risiko. Han måt Lorentzen selv ville være bestyrer. De tre måneders løn blev nævnt som det, godt, at der var en sag kørende. Han orienterede Jeppe bit om, at Ingeborg Niels Jørgen Junker har blandt andet forklaret, at han er kæreste med Inge borg Lorentzen. Han blev ansat i Galleri Avanti, da Ingeborg Lorentzen tog butikken, var der ikke et værksted. Han har arbejdet med indramning de overtog butikken. Hans opgaver er at lave indramninger og fylde butikken op med billeder, de selv køber og indrammer. Da Ingeborg Lorentzen over var med på sidelinjen i forhandlingerne omkring overtagelsen af virksomhe den. Ingeborg Lorentzen skulle overtage posten som bestyrer. Det var frem me, at hun samtidig ville fortsætte med arbejdet som sygeplejerske. Ingeborg STDO6I44-SOI-ST() I-KI94.TS-LOl.MOQ-D34 -var-det

9 ge den daglige drift. Han blev ikke informeret om det lønmæssige. Det var ke om at tilbyde Lisa Olesen den stilling. Ingeborg Lorentzen skulle overta get for at forbedre økonomien. Martin Brosbøl blev ansat som butiksassi stent. Han husker ikke de nærmere detaljer i forbindelse hermed. De talte ik ve, og vidnet har den håndværksmæssige erfaring. Lisa Olesen blev afskedi nomisk ikke kunne bære så mange ansatte. Ingeborg Lorentzen er den kreati misk efterspil vedrørende Lisa Olesen. Ingeborg Lorentzen fungerer som be Lisa Olesen. Han var til stede, da dette problem blev drøftet. Frank Rasmus sen sagde, at han ville friholde Ingeborg Lorentzen, hvis der kom et økono styrer af butikken i dag. Lisa Olesen blev afskediget, idet forretningen øko Lorentzen ville ikke bære de økonomiske problemer med afskedigelsen af Side 9/18 STD SoI-STrn-K 94.T3-Lw.Moo-r34 Jeppe Holt har blandt andet forklaret, at han var ansat hos Advodan i Es bjerg i I dag arbejder han som advokat i København, idet han siden var bekendt med, at Ingeborg Lorentzen ville fortsætte med at arbejde som vokat Sine Gry Bækby. Han kan ikke sige konkret hvornår. Han var ikke in volveret i ansættelsen af Martin Brosbøl. der. Der var møder på hans kontor. Han korresponderede endvidere med ad sådan. Det fremgik af de løbende drøftelser. Han husker ikke konkrete mø vidste også, at Ingeborg Lorentzen var sygeplejerske, og Frank Rasmussen ansat på Odense Universitetshospital som sygeplejerske. Frank Rasmussen økonomiske skulle betales af sælger. Han vidste, at Ingeborg Lorentzen var og-heer-overtgg-advokathan-haræstk0bekonrakten,iworefterdt - ordinere aftalen. Det er rigtigt, at Lisa Olesen skulle opsiges og Ingeborg Lo borg Lorentzen ville beholde jobbet som sygeplejerske. Dette var Frank Ras rentzen selv være bestyrer. Han vidste, at Lisa Olesen var gravid, og at Inge Frank Rasmussen henvendte sig, idet han ønskede at sælge Galleri Avanti. Frank Rasmussen henvendte sig om et muligt køberemne, nemlig Ingeborg Lorentzen. Frank Rasmussen og Ingeborg Lorentzen kendte hinanden og havde drøftet rammerne for aftalen. Vidnets opgave var således mest at ko Preben Poulsen har blandt andet forklaret, at han deltog i virksomhedsover dragelsen mellem Incado AIS og Ingeborg Lorentzen. Han er bankmægler. blev drøftet med advokaten, at Ingeborg Lorentzen skulle overtage posten dragelsen. Han husker ikke, om der blev spurgt ind til, om Ingeborg Lorent zen skulle arbejde på fuld tid. Han mener ikke, at han har set udkast til op en mægler og en advokat med ind over i forbindelse med forhandlingerne. som bestyrer af butikken. J0, det drøftede de med advokaten, der sagde, at Brosbøls løn. Martin Brosbøl blev ansat som butiksassistent. Der var også Det var hovedsageligt at økonomiske årsager. Han kender ikke til Martin Ingeborg Lorentzens advokat var Sine Gry Bækby. Han husker ikke, om det bet som butiksbestyrer. Det var ikke, fordi de havde noget imod Lisa Olesen. det var i orden at afskedige Lisa Olesen i forbindelse med virksomhedsover hvis Ingeborg Lorentzen kun skulle være i butikken på deltid. et led i overdragelsesaftalen, at Ingeborg Lorentzen selv skulle overtage job sigelse. Der var ikke nogen, der drøftede, at det kunne være et problem,

10 2007 har været ansat hos Plesner, Svane og Grønborg. Han blev involveret i forbindelse med ligelønssagen med HK. HK skrev og udbad sig oplysninger var drøftelser med Frank Rasmussen i den forbindelse. Først senere kom det skulle blive i Incado AIS eller med over i Galleri Avanti ApS. Alle vidste, at om, hvorvidt Lisa Olesen fik mindre i løn end sin mandlige forgænger. Der frem, at galleriet skulle overdrages. Det var et spørgsmål, om Lisa Olesen Lisa Olesen var gravid. Det blev drøftet, at hun skulle fortsætte i Incado AIS ville blive overflødig i Galleri Avanti ApS, idet køberen selv ville være be og afskediges, når hun kom tilbage fra barsel. Det viste sig, at Lisa Olesen Side 10/18 STD SOI.STOI-K I94.T3-LOI-MOO. D4 Avanti. Han vidste ikke, at Martin Brosbøl var ansat som vikar for Lisa Ole Kyhn, der har skrevet udkastet til opsigelsesskrivelsen. Udkastet var med i den mail, som vidnet sendte, men det var ikke skrevet af ham. Han hørte ik Dette ville han have lagt vægt på, hvis han havde hørt det. Det er Rasmus med Ingeborg Lorentzens advokat. Frank Rasmussen var ret selvkørende. retssag som denne. Han var også klar over, at der var en betragtelig risiko Han mener, at mailen af 10. november 2005 er den sidste mail, som han har skrevet, men han har ikke haft adgang til sin mail-korrespondance i forbin delse med denne sag. Han var klar over, at det dyreste, der kunne ske, var en ke efterfølgende om opsigelsen af Lisa Olesen. Han har aldrig haft kontakt sen, eller at Martin Brosbøl efterfølgende blev ansat som butiksassistent. seh--han husker--ikke---at dblev_tul*_om_andre_rnedarbedere_i_gi1hrj - jerske, eller at arbejdet som butiksbestyrer krævede fuld tid. Frank Rasmus Frank Rasmussen. Orienteringen er sket via mail og telefon. De sagde, at det om det var muligt at afskedige Lisa Olesen, når Ingeborg Lorentzen selv De talte ikke om beløbets eventuelle størrelse, men det blev nævnt, at det i og Ingeborg Lorentzen ønskede selv at varetage den daglige drift som galle at fyre en gravid medarbejder. Vidnet og to kollegaadvokater undersøgte, drøftelser over en længere periode allerede fra september 2005 omkring vil kårene for overdragelsen, herunder omkring Lisa Olesen. Frank Rasmussen ville vide, om det var muligt at afskedige Lisa Olesen, når Ingeborg Lorent zen selv skulle være bestyrer. Frank Rasmussen vidste godt, at det var svært skulle være bestyrer. Kollegaen Rasmus Kyhn bogede den og vurderede, at Rasmussen selv skulle erstatte eventuelle udgifter. Han har aldrig mødt Rasmussen blev gjort opmærksom på den betydelige risiko, der var forbun styrer. Han var ikke ind over brevet fra advokat Anders Stenstrup. Der var det var i orden at afskedige Lisa Olesen, men at der var en betragtelig risiko er arbejdsgivers bevisbyrde at godtgøre, at afskedigelsen er saglig. Frank forbundet hermed, hvilket de måtte meddele Frank Rasmussen, idet Frank givet fald ville blive betydeligt dyrere. Hvis Lisa Olesen blev i Incado AIS, ville der være et opsigelsesvarsel, der ville koste et beløb, men et godtgørel det med en eventuel afskedigelse. Han foreslog, at der blev lavet en allonge til overdragelsen, idet han vidste, at der var en betydelig risiko for en sag. sesbeløb ville blive endnu dyrere, end hvis hun blev i Incado A/S og afske ribestyrer. Han vidste ikke, at Ingeborg Lorentzen arbejdede som sygeple sen -var-af-den opfattelse, at-ingeborg Lorent-zen skul1e være- but-iksbestyer-_ diget herefter. De talte ikke om noget specifikt beløb. Han fik at vide, at der var flere medarbejdere i Galleri Avanti, men Lisa Olesen var butiksbestyrer,

11 - er rigtigt, at han har brugt ordettt arbejdsgiverens bevisbyrde, at afskedigelsen ikke skyldtes graviditeten. Det for en sådan sag. Der var ingen tvivl om, heller ikke hos Frank Rasmussen, ven. Opsigelsen skulle også i relation til ligebehandlingsloven være saglig. over. Han har ikke udformet bilag 1A, men han skulle regulere det. Altema Han ved ikke, om nogen af hans kollegaer havde kontakt med advokat Sine saglig, som også anvendes i funktionærlo Side 11/18 Sagsøgerens advokat har i sit påstandsdokument i forhold til sagsøgte anført følgende til støtte for sin påstand: tuelle økonomiske problemer forbundet med opsigelsen af Lisa Olesen med blev i Incado AIS. Derfor var vilkåret om, at køber skulle have dækket even tivet til at Ingeborg Lorentzen overtog og opsagde Lisa Olesen var, at hun at det var problematisk at fyre en gravid medarbejder. De talte om, at det var på, at det var risikabelt at afskedige Lisa Olesen, men han har ikke sagt, at kat for Ingeborg Lorentzen i forbindelse med købet af Galleri Avanti. Hun skulle blive i Jncado AIS. Derfor skulle Ingeborg Lorentzen friholdes for alle Hun husker at have set en opsigelsesskrivelse fra Frank Rasmussen, der var ved ikke, om hun har set udkastet til opsigelsesskrivelsen medsendt mailen Advokat Sine Gry Bækby har blandt andet forklaret, at hun har været advo de skulle undlade at gøre det. handlede om. Det handlede om, at Ingeborg Lorentzen selv skulle være bu tiksbestyrer. Det var således slet ikke et tema, at Lisa Olesen skulle med Gry Bækby. Han tror ikke, at Frank Rasmussen var i tvivl om, hvad det omkostninger, der måtte komme fra Lisa Olesen. Han gjorde opmærksom i aftalen. Køber og sælger var på det nærmeste enige om, at Lisa Olesen telse som sygeplejerske. Hun går ud fra, at Frank Rasmussen også var klar ker dog mest at have drøftet betaling med Frank Rasmussen. Hun husker ik hendes kontakt i sagen. Hun husker ikke, om hun har været ind over og tilrettet opsigelsen. Hun husker ikke at have set brevet af 28. november 2005 talt med Frank Rasmussen. Hun har gennemgået sagen med denne. Hun hus af 10. november 2005 i denne form, men hun går ud fra, at hun har set den. Lorentzen. Hun var klar over, at Ingeborg Lorentzen ville beholde sin ansæt ring. Ud fra gangen i sagen husker hun, at Lisa Olesen ikke skulle medfølge underskrevet den 30. oktober 2005 af henholdsvis Ingeborg Lorentzen og drøftet med Ingeborg Lorentzen og Niels Jørgen Junker. Hun ved, at hun har krav, men forpligtelser vedrørende Lisa Olesen skulle ikke hvile på Ingeborg Frank Rasmussen, ser det ud som om, hun har været inde over denne erklæ ke at have lavet ændringer vedrørende opsigelsen. Vedrørende erklæringen fra Ingeborg Lorentzen til Lisa Olesen. Hun husker ikke, hvordan det blev Parternes synspunkter over det, men hun har ikke deltaget i fælles drøftelser herom. BS /2007 STD SOI -STO I.K 194-T3-LOI.MOO.\D34 overdrageisen; Lønforpligtelserne i forholde-t--til--lisamlesen--skulleikke --

12 Side 12/18 at der ikke er grundlag for at tilsidesætte Ligestillingsnævnets afgørelse truffet i mø de den 7. februar 2007 om, at Lisa Olesen er berettiget til en godtgørelse på kr. Det gøres herunder gældende, at Galleri Avanti Kolding ApS ikke har godtgjort, at afskedigelsen ikke er begrundet i Lisa Olesens graviditet, jf. ligebehandlingslovens 16, stk. 4 og 9. Det bestrides i den forbindelse, at der efter afskedigelsen af Lisa Olesen er sket en indskrænkning af butikkens ansatte. Martin Brosbøl, der var ansat som vikar for Lisa Olesen, forblev ansat i butikken, og afskedigelsen kan derfor ikke begrundes i drifts økonomiske forhold. Hertil kommer, at Ingeborg Lorentzen, som i henhold til brev af 28. november 2005 til Lisa Olesen... angiveligt selv ville overtage jobbet som butiksbestyrer, på grund af sit fuldtidsjob andetsteds alene har mulighed for at være til stede i ca. 13 af de ti mer, hvor butikken er åben. Galleri Avanti Kolding ApS har derfor ikke godtgjort, at afskedigelsen var begrundet i nødvendige organisatioriske ændringer i virksomheden. Galleri Avanti Kolding ApS har således handlet i strid med ligebehandlingslovens 9 ved at afskedige Lisa Olesen. Det påhviler derfor Galleri Avanti Kolding ApS at betale en godtgørelse, jf. ligebe handlingslovens 16, stk. 2. Det gøres gældende, at der ikke er grundlag for at tilsi desætte nævnets skøn over, at godtgørelsen bør udgøre kr. svarende til et rundt beløb på 9 måneders løn. Det bemærkes, at godtgørelsen er beregnet ud fra en månedsløn på , kr., idet Ligestillingsnævnet ved sin afgørelse af 29. maj 2006 tilkendegav, at Lisa Olesen havde krav på denne løn, jf. ligelønslovens 2. Under sin procedure har sagsøgerens advokat yderligere anført, at sagsøgte og adciterede i i forbindelse med overdragelsen af Galleri Avanti var enige om, at Lisa Olesen ikke fremover skulle beskæftiges i virksomheden. Det eneste problem var at finde den rigtige begrundelse for at afskedige Lisa Olesen. Hele sagen bærer præg af, at begrundelsen blev fabrikeret til lejlig heden, og at man valgte at tage chancen trods risikoen. Det er ikke korrekt, at antallet af medarbejdertimer erreduceretrg det må formodes at det nye arbejde med iidramning kunne udføres af de allerede ansatte. Enidere valgte sagsøgte at beholde Martin Brosbøl og afskedige Lisa Olesen inden for samme måned, uden at Ingeborg Lorentzen overhovedet overvejede at tilbyde Lisa Olesen jobbet. Endelig er der intet anført til støtte for, at virk somheden skulle være i økonomiske vanskeligheder. Med hensyn til sagens omkostninger har sagsøgeren gjort gældende, at arbejdet med sagen har væ ret mere omfattende end sædvanligt, hvilket navnlig skyldes adcitationen af yderligere to parter i sagen. Sagsøgtes advokat har i sit påstandsdokument i forhold til sagsøger anført følgende til støtte for sin påstand: STDO6I 446-Sol -STOI.K I 94-T3.LOl-MOO- D34

13 -. - at Side 13/18 at afskedigelsen af Lisa Olesen er sket grundet en indskrænkning af butikkens ansat te, at Ingeborg Lorentzen selv har overtaget jobbet som butiksbestyrer, at det... ikke er nødvendigt, at en butiksbestyrer opholder sig i selve butikken i 37 ti mer om ugen, idet det organisatoriske og administrative arbejde forbundet hermed, delvist kan ydes/blev ydet uden for butikkens åbningstider, at afskedigelsen var begrundet i nødvendige organisatoriske ændringer i virksomhe den, og at afskedigelsen af sagsøger ikke var begrundet i sagsøgers graviditet. Under sin procedure har sagsøgtes advokat yderligere anført, at Ligestil lingsnævnets afgørelse skal tilsidesættes, da den er truffet på et for spinkelt grundlag unden vidneforklaringer. Det var ikke Lisa Olesens stilling, som Martin Brosbøl overtog, og det ville have været en degradering at tilbyde Li sa Olesen denne stilling. Martin Brosbøl besad endvidere helt specielle fær digheder med sin grafiske uddannelse, færdigheder der er essentielle for den nuværende virksomheds rentabilitet. Når der ses bort fra de timer, Ingeborg Lorentzen og Niels Jørgen Juncker har i virksomheden, er der sket en væ sentlig reduktion i medarbejderstaben. At beskæftige sig med indramning kræver en faglig kunnen, som Lisa Olesen ikke var i besiddelse af. BS /2007 Sagsøgtes advokat har i sit påstandsdokument i forhold til adciterede i an ført følgende til støtte for sin påstand: at parterne var enige om, at Lisa Olesen ikke fortsat skulle arbejde i virksomheden, opsigelsen kunne-gøres sagligt, idet Ingeborg.Lorentzen skulleovertage dennes stilling, at adciterede var bekendt med Ingeborg Lorentzens arbejde på Odense Sygehus, at indholdet afopsigelsen blev drøftet med sælgeren (adciterede), fordi denne skulle afholde omkostningerne hertil i opsigelsesperioden, og det mellem adciterede og sagsøgte blev drøftet, hvordan man skulle forholde sig, så fremt Lisa Olesen rejste en sag, idet adciterede i så fald skulle afholde alle omkost ningerne herved. Under sin procedure har sagsøgtes advokat yderligere anført, at Frank Ras mussen var klar over den betydelige risiko, der var forbundet med afskedi gelsen af Lisa Olesen, og at det var en del af aftalen og var blevet indgående STD SOI-STOI.K 94.T3-LOI -MOO.\D34

14 gen, At adciterede ikke har påtaget sig risikoen for, om den af adcitanten givne begrun At adciterede skal frifindes allerede fordi, at opsigelsesskrivelsen blev godkendt, tilrettet og udarbejdet under selvstændig rådgivning af... sagsøgtes egen advokat. ført følgende til støtte for sin påstand: diskuteret, at adciterede i skulle bære denne risiko. Side 14/18 blem. Det må være sagsøgtes egen risiko, at der blev handlet anderledes. Frank Rasmussen var således ikke klar over, at Ingeborg Lorentzen samtidig med jobbet som béstyrer skulle beholde sit fuldtidsjob som sygeplejerske på Under sin procedure har adciterede i s advokat yderligere anført, at overdra pligtelser. Problemet opstod alene, fordi Ingeborg Lorentzen selv ville være kr., hvorfor det var vigtigt for adciterede i ikke at påtage sig for store for Adciterede i s advokat har i sit påstandsdokument i forhold til sagsøgte an geisen af Galleri Avanti skete til en forholdsvis beskeden sum på bestyrer og ikke ønskede omkostninger forbundet med opsigelsen af Lisa baggrund af opysninger som man havde faet af Ingeborg Lorentzen. Hvis Olesen. Opsigelsen blev udfærdiget af adciterede i s advokat, men alene på oplysningerne havde holdt stik, ville der i princippet ikke have været et pro turligvis have videregivet til sin advokat. Endvidere spillede advokat Sine nu kan tørres af på adciterede 1. Odense Universitetshospital. En sådan oplysning ville Frank Rasmussen na Gry Bækby en væsentlig rolle, hvilket i sig selv er nok til, at ansvaret ikke BS /2007 Adciterede i s advokat har i sit påstandsdokument i forhold til adciterede 2 faktiske forhold, dels at adciterede skulle have påtaget sig en hæftelse for et eventu elt ansvar i den forbindelse. delse for opsigelsen af Lisa Olesen var dels korrekt og i overensstemmelse med de Det bestrides, at beslutningen om afskedigelsen blev truffet af adciterede. at adciterede 2 som juridisk rådgiver for adeitanten formulerede den begrundelse for opsigelsen af Lisa Olesen, der danner grundlag for kravet i hoved- og adcitationssa at adciterede 2 som professionel rådgiver har pådraget sig erstatningsansvar overfor fremtidige virke, og at adciterede 2 modtog samtlige relevante oplysninger omkring Ingeborg Lorentzens adciterede 1, såfremt den givne begrundelse tilsidesættes af domstolene, at adciterede 2 i forbindelse med udarbejdelsen afordlyden afopsigelsen af sagsøger undlod at rådgive om den helt åbenlyse risiko for en ligebehandlingssag. ST SOl-STOI -Kl 94.T3-LOl-MOO-\D34

15 Side 15/18 Det bestrides, at adcitanten... meddelte adciterede 2 ordlyden afopsigelsen, eller at adcitanten i øvrigt har handlet på en måde, der virker/kunne virke diskulperende overfor adeiterede 2, der aldrig fraskrev sig ansvaret for det leverede og fakturerede arbejde. Under sin procedure har adciterede i s advokat yderligere anført, at Frank Rasmussen burde have været vej ledt om, at han ikke skulle påtage sig den betydelige risiko, der var forbundet med opsigelsen af Lisa Olesen. Det må lægges til grund, at Frank Rasmussen alene blev vejledt om, at der var risiko for en godtgørelse i medfør af funktionærlovens 2b. Alle advarselslamper burde have blinket, også henset til at der allerede verserede en sag om lige løn. Det er en forholdsvis usædvanlig problemstilling, at en sælger på den måde hjælper en køber i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse, hvor for advokaten burde have foretaget de fornødne undersøgelser og ydet bedre vejledning. Frank Rasmussen gik jo netop til advokat for at undgå at havne i en situation som denne. dciterede 2 s advokat har i sit påstandsdokument i forhold til adeiterede i anført følgende til støtte for sin påstand: Advodan Esbjerg AIS har ydet saglig og dækkende rådgivning til Indaco AIS i relati on til afskedigelsen af Lisa Olesen fra Galleri Avanti. Advodan Esbjerg AIS har rådgivet om risiciene ved en afskedigelse og behovet for dokumentation af sagligheden ved en afskedigelse er understreget. Begrundelse for opsigelsen af Lisa Olesen er ikke formuleret afadvodan Esbjerg AIS, men er med delt af Frank Rasmussen fra Incado AIS. Dernæst har i hvert fald to forhold været uomtalte for Advodan Esbjerg AIS, nemlig fastansættelse af Martin Brosbøl samt den oplysning, at Ingeborg Lorentzen ville fortsætte et fuldtidsjob ved siden afjobbet som butiksbestyrer i Galleri Avanti. Dernæst gøres det gældende, at Galleri Avanti Kolding ApS, der har opsagt Lisa Olesen, selv har været repræsenteret af advokat. Under sin procedure har adciterede 2 s advokat yderligere anført, at advokat Anders Steenstrup tydeligt gjorde Frank Rasmussen opmærksom på, at hvis afskedigelsen ikke kunne begrundes, så skulle han undlade at afskedige Lisa Olesen. Der var imidlertid ikke en bred palet af muligheder for Frank Ras mussen, idet Ingeborg Lorentzen havde gjort det klart, at hvis hun skulle kø be Galleri Avanti, skulle det være uden Lisa Olesen, og Lisa Olesen selv ønskede ikke ansættelse hos adciterede 1. Hvis Lisa Olesen var blevet afske diget fra en ansættelse hos Incado AIS, ville hun have haft krav på fire må neders opsigelse svarsel og tre måneders godtgørelse i medfør af funktionærlovens 2b. Det var set i forhold hertil, at man drøftede, om Lisa Olesen istedet skulle forblive ansat i Galleri Avanti og afskediges herfra ud fra den STDO6I446.SOI.STIK l94.t3.loi.mo)-\d34

16 Side 16/18 handlingslovens 9 og 16, stk. 4, hvorefter det er arbejdsgiveren, der har bevisbyrden for, at afskedigelsen ikke skyldtes graviditeten og den dertil bejde, der har været forbundet med, at der har været flere sager. Vedrørende sagens omkostninger må der tages hensyn til det betydelige ar begrundelse, at Ingeborg Lorentzen selv ville være bestyrer. Hvis Ingeborg Lorentzen selv havde overtaget posten som bestyrer, og Martin Brosbøl ikke var blevet ansat, ville afskedigelsen af Lisa Olesen ikke have været en over trædelse af ligebehandlingsloven. At faktum skrider kan aldrig medføre et Rettens begrundelse og afgørelse ansvar for advokaten. Det er således Frank Rasmussen selv i samarbejde Lisa Olesen var på barselsorlov, da hun blev opsagt fra sin stilling som be Under alle omstændigheder har Frank Rasmussen accepteret at skulle betale med advokat Sine Gry Bækby, der fortsætter efter, at tingene har ændret sig. styrer af Galleri Avanti, og hun er derfor omfattet af beskyttelsen i ligebe tre måneders godgørelse. Endvidere bestrides det, at Lisa Olesen er beretti knyttede barselsorlov. get til 9 måneders løn, hvis afskedigelsen var uberettiget. Navnlig henset til at den for Lisa Olesen ansatte vikar, Martin Brosbøl, kort forinden afskedigelsen af Lisa Olesen, blev fastansat i en højere lønnet stil ling hos sagsøgte, uden at denne stilling blev tilbudt Lisa Olesen, og uden at bet som butiksbestyrer, idet nogle af opgaverne blev uddelegeret til de øvri sagsøgte har godtgjort, at Lisa Olesen ikke ville kunne have bestridt stillin gen, samt henset til, at Ingeborg Lorentzen ikke i fuldt omfang overtog job ge medarbejdere, der efter ansættelsen af både Martin Brosbøl og Niels Jør har godtgjort, at afskedigelsen af Lisa Olesen ikke var begrundet i hendes gen Juncker ikke var reduceret af betydning, finder retten, at sagsøgte ikke ,50 kr. Beløbet dækker udgifter til advokatbistand med kr. med tillæg afmoms, retsafgifter med kr. og materialesamling med 735 graviditet, jf. ligebehandlingslovens 16, stk. 4. Afskedigelsen er således godtgørelse, der fastsættes i overensstemmelse med sagsøgerens påstand, da sket i strid med ligebehandlingslovens 9, og Lisa Olesen har krav på en denne ikke størrelsesmæssigt er bestridt af sagsøgte. gens omkostninger, der henset til sagens karakter og omfang fastsættes til kr. med tillæg afmoms. Efter forklaringerne kan det lægges til grund, at Ingeborg Lorentzen betinge de købet af Galleri Avanti af, at sagsøgte ikke skulle overtage Lisa Olesen, idet Ingeborg Lorentzen selv ville være bestyrer af butikken. Det kan endvi dere lægges til grund, at det derfor blev aftalt, at adciterede 1 skulle bære de omkostninger, der var forbundet med afskedigelse af Lisa Olesen. Det blev i den forbindelse og alene i adciterede i s interesse drøftet, om Lisa Olesen STD SOl -STOI-K )94.T3-LQI -M(X).\D34

17 adeiterede i herefter til følge, som anført nedenfor. skulle forblive ansat hos adciterede 1, eller om hun skulle med over i det Side 17/18 Det må endvidere lægges til grund, at adciterede 2 ikke blev gjort bekendt med ansættelsen af Martin Brosbøl. Endelig kan det, også efter advokat Sine Efter forklaringen fra advokat Jeppe Holt må det, som sagen foreligger op lende kendskab til ansættelsen af Martin Brosbøl, skal adciterede i friholde herunder at det ville være arbejdsgiverens bevisbyrde at godtgøre, at afske var en betydelig økonomisk risiko forbundet med at afskedige Lisa Olesen, lyst, lægges til grund, at Frank Rasmussen blev gjort opmærksom på, at der kunne forblive ansat i Incado A/S eller følge med over i Galleri Avanti Kol sagsøgte for godtgørelseskravet fra Lisa Olesen. Da ej heller adciterede i har digelsen var saglig. De to løsningsmodeller, hvorefter Lisa Olesen enten sagsøgte selskab. På denne baggrund, og uanset Frank Rasmussens mang bestridt godtgørelseskravets størrelse tages sagsøgtes påstand i forhold til hermed, blev ligeledes drøftet. ter til advokatbistand med cr. samt retsafgifter med kr. ding ApS inden afskedigelsen, samt de mulige økonomiske risici forbundet til sagens karakter og omfang fastsættes til cr. Beløbet dækker udgif Adciterede i skal endvidere betale sagsomkostninger til sagsøgte, der henset kontakten til advokat Bækby. På denne baggrund finder retten ikke grundlag Gry Bækbys forklaring, lægges til grund, at Frank Rasmussen selv havde for at pålægge adciterede 2 erstatningsansvar, og adciterede 2 skal derfor frifindes for den af adciterede i nedlagte påstand. dækker udgifter til advokatbistand med kr. samt vidnegodtgørelse der henset til sagens karakter og omfang fastsættes til ,54 kr. Beløbet Som følge heraf skal adciterede i betale sagsomkostninger til adciterede 2, med 4.855,54 kr. Thi kendes for ret: Inden samme frist skal adciterede i betale sagsomkostninger til sagsøgte med kr. Sagsøgte, Galleri Avanti Kolding ApS, skal inden 14 dage betale dociiïë frä&ri 23.juni2006iiF-sagsøgeren, Ligestillingsnæv ,50 1cr. Inden samme frist skal sagsøgte betale sagsomkostninger til sagsøgeren med beløb inklusive renter og omkostninger, som sagsøgte er dømt til at betale Adciterede 1, Incado A/S, skal inden 14 dage friholde sagsøgte for ethvert sagsøgeren. STOO6 446-Sol -STIII-K Lol -MlX)-\D4

18 Side 18/18 Adciterede 2, Advodan Esbjerg AIS, frifindes for den afadciterede i nedlag te friholdelsespåstand. Inden 14 dage skal adciterede i betale sagsomkostninger til adciterede 2 med ,54 kr. Tina Gehlert Schmidt dommer /keh Udskriftens rigtighed bekræftes. Retten i Kolding, den i. december s1. Hanne Wind-Lorenzen, kontorfuldmægtig STD SOI-STOI.K I94.T3.LOI-MC)OD34

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG H0066001 - ASN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 28. juli 2006 blev af retten i sagen H-66-05 WM-data Danmark A/S (Advokat Jacob Tøjner v/ advokat Claes Christensen) mod Neoprocess A/S (Advokat

Læs mere

Retten i Kolding. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 29. juni 2012 i sag nr. BS 17-137/2011:

Retten i Kolding. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 29. juni 2012 i sag nr. BS 17-137/2011: Retten i Kolding Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 29. juni 2012 i sag nr. BS 17-137/2011: Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for Anne Marie Pedersen Højbovej 2, Bramdrupdam 6000 Kolding

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 17. august 2007 i BS 05-89-439/2006: Ligestillingsnævnet Kammeradvokaten ved

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 17. august 2007 i BS 05-89-439/2006: Ligestillingsnævnet Kammeradvokaten ved Afsagt den 17. august 2007 i BS 05-89-439/2006: DOM Udskrift af dombogen S1DO6I446-I-STOI-K I94-T3-LøI94OO-D23 Den 1. januar 2002 tiltrådte sagsøgeren en stilling som konsulent for opsø bil- og bonusordning

Læs mere

Ansættelsesret Forskelsbehandlingsloven Afskedigelse p.g.a. alder Godtgørelse

Ansættelsesret Forskelsbehandlingsloven Afskedigelse p.g.a. alder Godtgørelse UDEN STATUS Ansættelsesret Forskelsbehandlingsloven Afskedigelse p.g.a. alder Godtgørelse København Byrets dom af 17. december 2012 Sag BS 26B 5312/2011 Ligebehandlingsnævnets Sekretariat som mandatar

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. oktober 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Torben Svanberg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014 Sag 340/2012 (2. afdeling) JP Farver ApS (advokat Tommy Olesen) mod Ninnas Farvehandel ApS (tidligere J. Beckmanns Farve og Tapet ApS) (advokat Jørn

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011

Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011 Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011 i sag nr. A2010.0525: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger

Læs mere

Tiltaltes valgte forsvarere har under sagen afgivet følgende proceserklæring:

Tiltaltes valgte forsvarere har under sagen afgivet følgende proceserklæring: Retten i Århus DOM afsagt den 10. februar 2006 af Retten i Århus, 8. afdeling, i sag SS 8.1420/2005 Anklagemyndigheden mod Arla Foods Amba CVR-nr. 2531 3763 ved viceadministrerende direktør Povl Krogsgaard

Læs mere

Sagsøgte tilpligtes til A at betale kr. 525.000,- med procesrente fra den 16. februar 2010 til betaling sker.

Sagsøgte tilpligtes til A at betale kr. 525.000,- med procesrente fra den 16. februar 2010 til betaling sker. Københavns Byret DOM Afsagt den 17. december 2012 i sag nr. BS 26B-5312/2011: Ligebehandlingsnævnets sekretari som mandar for A, B, C og D mod Scandinavian Airlines System- Denmark- Norway- Sweden (SAS-konsortiet)

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Glostrup Byrets dom af 12. juli 2013 Sag BS 10J-4197/2011 [person1] mod [virksomhed1] Senere instans: Østre Landsrets dom af 5. november 2014 Afsagt af dommerfuldmægtig:

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 31. januar 2014 F-13-06 HK Danmark som mandatar for A (Advokat Mette Skou Østergård) mod Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for Pro Display

Læs mere

Pengeinstitutankenævnets traf d.11. februar 2011 følgende afgørelse i sagen, der blandt andet er sålydende:

Pengeinstitutankenævnets traf d.11. februar 2011 følgende afgørelse i sagen, der blandt andet er sålydende: RETTEN I AALBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 21. november 2012 i sag nr. BS 4-37/2012: Anne-Marie Nielsen Andersen Stolpedalsvej 42 9000 Aalborg mod Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43

Læs mere

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen DOM Afsagt den 22. marts 2013 V-43-11 Træ Design A/S (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen (Advokat Jens J. Kold Antonsen) 2) Hans-Christian

Læs mere

Københavns Byret. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 18. august 2014 i sag nr. BS 12A-452/2012:

Københavns Byret. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 18. august 2014 i sag nr. BS 12A-452/2012: Københavns Byret Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 18. august 2014 i sag nr. BS 12A-452/2012: E/F og A/B Trekroner v/sune Kaur-Pedersen Trekronergade 3 B, st. th. 2500 Valby mod RIOS A/S CVR.nr. 2727

Læs mere

Virksomhedsoverdragelsesloven i forbindelse med erhvervelse af!

Virksomhedsoverdragelsesloven i forbindelse med erhvervelse af! Virksomhedsoverdragelsesloven i forbindelse med erhvervelse af busrute efter udbud? Vestre Landsrets dom af 21. oktober 2014 51. afd., sag B-0200-13 3F som mandatar for [person1], [person2], [person3],

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. juni 2015 Sag 138/2013 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Tina Sejr Gad) mod Region Midtjylland (selv) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 12.februar 2008. Sag nr. A2006.737:

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 12.februar 2008. Sag nr. A2006.737: UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 12.februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM -CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 22. marts 2013 V-43-11 Træ Design A/S (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen (Advokat

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

D O M V.L. B 1499 13. A (advokat Lars Vindfeldt Skals, Hinnerup) mod B (advokat Ole Spiermann, København)

D O M V.L. B 1499 13. A (advokat Lars Vindfeldt Skals, Hinnerup) mod B (advokat Ole Spiermann, København) D O M afsagt den 11. juli 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Nikolaj Aarø-Hansen, Olav D. Larsen og Malene Værum Westmark (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1499 13 A (advokat Lars Vindfeldt Skals,

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - JGC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. juni 2011 F-6-10 HK Danmark som mandatar for F (advokat Jacob Goldschmidt) mod Bjørn Klamer A/S (advokat Allan Jensen) Indledning Sagens

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Socialpædagogernes Landsforbund for A. mod. Kommunernes Landsforening for Køge Kommune

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Socialpædagogernes Landsforbund for A. mod. Kommunernes Landsforening for Køge Kommune Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV2014.0053) Socialpædagogernes Landsforbund for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Kommunernes Landsforening for Køge Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen)

Læs mere

D O M. A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer (advokat Morten Plannthin, København)

D O M. A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer (advokat Morten Plannthin, København) D O M afsagt den 7. oktober 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Stig Glent-Madsen og Trine Riise (kst.)) i ankesag V.L. B 2089 13 A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

Godtgørelse tilkendt efter forskelsbehandlingsloven for at undlade at fastansætte muslimsk kvinde.

Godtgørelse tilkendt efter forskelsbehandlingsloven for at undlade at fastansætte muslimsk kvinde. Godtgørelse tilkendt efter forskelsbehandlingsloven for at undlade at fastansætte muslimsk kvinde. Almindelige emner 1.2 - Ansættelses- og arbejdsret 271.9 - Erstatning uden for kontraktforhold 3211.7

Læs mere

TBB2011.730B - B2011.BS.11D.5427.2009

TBB2011.730B - B2011.BS.11D.5427.2009 B2011.BS.11D-5427/2009 TBB2011.730 Aftalt pris for andel i andelsboligforening oversteg trods fald i ejendomsvurderingen ikke det lovlige, da foreningens opsparede midler også skulle indgå ved beregning

Læs mere

DOM. Oticon A/S. (advokat Anders Bjørn Nielsen) mod. Woori Hearing Aid Co., Ltd. (advokat Jannie Laursen Bælum)

DOM. Oticon A/S. (advokat Anders Bjørn Nielsen) mod. Woori Hearing Aid Co., Ltd. (advokat Jannie Laursen Bælum) DOM Afsagt den 15. juli 2013. H-95-10 Oticon A/S (advokat Anders Bjørn Nielsen) mod Woori Hearing Aid Co., Ltd. (advokat Jannie Laursen Bælum) Indledning Sagen er anlagt den 15. december 2010 og handler

Læs mere