Sociale medier - forbrugernes nye talerør?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sociale medier - forbrugernes nye talerør?"

Transkript

1 Sociale medier - forbrugernes nye talerør? Bacheloropgave udarbejdet af Jesper Baagø Lange Det Informationsvidenskabelige Akademi v. Københavns Universitet, foråret 2013 Vejleder: Gitte Balling Antal ord:

2 Sociale medier er ikke en døgnflue. Tværtimod er det et paradigmeskift, som kommer til at påvirke virksomheder og deres kommunikation mange år frem i tiden. - Digital strateg, Peter Svarre (Den sociale organisation, Market magazine årgang 9 nr. 64 : 8) 2

3 Abstract Within the last year, two of Denmark s biggest businesses, Telenor and Danske Bank, have experienced massive criticism on a social media platform. The purpose of this BA, is to develop an understanding of social medias influence and the challenges it possesses to the communication process between business and consumer. This will be done on the basis of a theoretical discussion of Shannon & Weavers communications model and Hennig- Thurau et al. new media theory. Also the notion of medialisering, formed by Stig Hjarvard, will be taken into use to try and analyse if social media is influencing more than just the platforms they are based on. Finally I will be using the theory of social navigation to highlight risks and opportunities when working with social media. The findings show that social media has in fact changed the communications process to a point, where it is not just the social media platforms which are influenced. This change is due to social medias digital, visible and user- generated content. 3

4 Indholdsfortegnelse Abstract Indledning Problemfelt Problemformulering Metode Analyseobjekt og tilgang Videnskabsteori Teorigennemgang De to paradigmer Teori Shannon & Weaver Medialisering Sociale medier - Begrebsforklaring De social (nye) mediers indflydelse Social navigation Analyse gennemgang Analyse Kommunikationsprocessen ifølge Shannon & Weaver Nye aspekter ved sociale medier Medialisering Social navigation Konklusion Perspektivering Litteraturliste Figurer og billeder Bilag

5 Indledning Torsdag d. 2 august 2012 kl. 16:54 skrev Telenor- kunden Anders Brinkmann et afskedsbrev til sit teleselskab på deres Facebook side. Denne ene besked skulle senere gå hen og blive starten på en storm af negative beskeder, som Telenor ikke havde oplevet før. I en ordentlig men bestemt tone ytrer han sin utilfredshed med Telenors kundeservice: Så bliver det min sidste måned som kunde hos jer. Aldrig har jeg oplevet noget lignende. De første 4 måneder var jeg i kontakt med jer hver gang der skulle betales en regning. I kunne ikke finde ud af at sætte mine aftaler på pbs, og sender rykkere uden at sende en regning først (mere end én gang) (se bilag 1). Han forklarer herefter om, hvordan han har måtte betale 50 kr. i gebyr om måneden, da Telenor ikke har fået sat hans aftale på PBS, og hvordan hans kæreste er blevet opkrævet penge via PBS, for et abonnement som var opsagt. På ca. 24 timer blev Anders Brinkmanns afskedsbrev liket gange og der blev kommenteret 2399 gange på den, primært af negativ karakter. En af grundene til at én enkelt besked kunne få så stor betydning, skyldes den lange svartid fra Telenors side. Telenors servicemedarbejdere svarede, på daværende tidspunkt, kun på Facebook- henvendelser mellem 08:00 16:00, og der gik derfor flere timer før nogen fra Telenor så beskeden. Rådgiver indenfor sociale medier, Trine- Maria Kristensen, mener at det er et tegn på at Telenor ikke har taget de sociale medier alvorligt nok: Det virker, som om Telenor har været usædvanligt dårligt forberedt på det her og bliver nu straffet for at have taget sagen for afslappet. Balladen får lov til at køre i lang tid, og de skal nu bruge store ressourcer på at rydde op og rette op på deres image. Mange virksomheder har på samme måde ikke taget de sociale medier alvorligt nok mediestorm- skubber- telenor- ud- i- imagekrise/ 5

6 Hun forklarer ydermere, at disse nye sociale medier skaber en helt ny gennemsigtighed for virksomheder: Førhen havde Telenor måske fået nogle hundrede mail om administrative problemer med regninger, men det havde alle andre kunder ikke opdaget. Denne åbenlyse fejl bliver nu gennemsigtig for alle, og det er ganske alvorligt for selskabet. Historien breder sig hele tiden, og Telenor risikerer, at sagen klæber til dem og dermed bliver kendt som et selskab, man ikke kan tage alvorligt. 2 Ovenstående kunne tyde på at de sociale medier har skabt en medialisering (jf. Hjarvad 2011) af kommunikationen mellem virksomhed og forbruger. Denne medialisering af kommunikationen synes at udgøre en udfordring for kommunikationsprocessen- og magten mellem virksomhed og forbruger. Hvor virksomhederne før, i høj grad, styrede kommunikationen med forbrugerne via mere lukkede kommunikationskanaler, har de sociale medier skabt en platform, hvor kunderne kan skrive og kommentere hvad de vil, når de vil det og det står til skue for alle. De digitale medier har skabt en langt større kommunikative transparens samt konstant tilstedeværelse, som gør det sværere for virksomhederne at styre kommunikationen som tidligere. Der synes derfor at være opstået et behov for større fokus på forbrugerkontakt fra virksomhedernes side. En undersøgelse af Edison Research viser at 42 %, af folk der har prøvet at kontakte en virksomhed på de sociale medier, forventer svar inden for én time. 3 Dette vidner om et nyt krav fra forbrugerne om, ikke kun at være synlige på de sociale medier, men også at være tilstedeværende. 2 mediestorm- skubber- telenor- ud- i- imagekrise/ 3 social- habit/42- percent- of- consumers- complaining- in- social- media- expect- 60- minute- response- time/ 6

7 Denne udvikling i virksomhed/forbruger- kommunikation står i kontrast til tidligere kendte kommunikationsteorier som f. eks. Shannon & Weavers kanyle model samt Paul Lazarfelds totrinshypotese, hvor det primære fokus er på virksomheden som afsender af et budskab og indehaver af magten i kommunikationsprocessen. Problemfelt Jeg ønsker i denne opgave at undersøge, hvordan den øgede kommunikative transparens samt tilstedeværelse, som de sociale mediers har medført, kan siges at have skabt nye kommunikative udfordringer, som man som virksomhed bør være opmærksomme på. Problemformulering Min problemformulering lyder derfor som følgende: Jeg ønsker i denne opgave at undersøge, hvordan de sociale medier kan siges at have udfordret kommunikationsprocessen mellem virksomhed og forbruger? Jeg vil ydermere undersøge hvilke udfordringer og muligheder sociale medier skaber. 7

8 Metode Analyseobjekt og tilgang Foruden opgavens teoretiske værktøjer, vil jeg benytte mig af cases, hvor sociale mediers indflydelse på kommunikationsprocessen er i fokus. Disse cases vil i opgaven fungere som analyseobjekt, ligesom de vil have til hensigt at understøtte min teoretiske diskussion. De forskellige cases har form af artikler om kommunikation via sociale medier, ligesom jeg vil inddrage eksempler fra forskellige sociale medier i form af screensshots. Dette vil have til formål at eksemplificere, hvordan de sociale medier har influeret kommunikationen mellem virksomheder og deres brugere, samt hvilke konsekvenser dette kan have. De benyttede artikler vil som nævnt omhandle cases med relevans for virksomhed/forbruger kommunikation via sociale medier. Artiklerne vil give eksempler på, hvordan de sociale medier bruges af virksomheder og forbrugere. Disse artikler er enten skrevet af, eller indeholdende citater fra, folk fra kommunikationsbranchen. Dette er gjort for at få et praktisk perspektiv på emnet. De benyttede screenshots vil bestå af konkrete eksempler på kommunikationen, der foregår på de sociale medier mellem virksomheder og forbrugere. Til slut vil mit analyseobjekt bestå af et foredrag af Morten Saxnæs, social strateg ved mediebureauet Netpeople. Foredraget foregår ved et seminar afholdt af Kommunalteknisk Chefforening, og det omhandler hvordan man skaber en optimal serviceoplevelse for dem som Morten Saxnæs kalder generation allways on 4. Mit analyseobjekt vil altså ikke bestå af én given case, men snarere af flere eksempler/cases. Disse cases skal give eksempler på den kommunikationsproces der 4 Foredrag, minut:

9 synes at være i dag, hvor de sociale medier synes at vinde fortsat frem, og få større og større betydning for måden hvorpå virksomheder og forbrugere kommunikere 5. Videnskabsteori Da jeg i opgaven ønsker at undersøge, hvilken indflydelse de sociale medier har haft på kommunikationen mellem virksomhed og forbruger, vil jeg gribe opgave an med et socialkonstruktivistisk perspektiv. Socialkonstruktivismen bygger på tanken om at samfundsmæssige fænomener ikke er objektive realiteter og derved uforanderlige, men derimod er skabt på baggrund af historiske og sociale processer (Rasborg, 2009). Videnskabsteoretisk står dette i kontrast til realismen, der bygger på tanken om en objektiv realitet der er uforanderlig, hvorvidt vi erkender den eller ej (ibid). Socialkonstruktivismen indeholder altså også et forandringsperspektiv. Hvis et samfundsmæssigt fænomen er historisk og socialt skabt, så må det også være historisk og socialt foranderligt. Man kan sige at socialkonstruktivismen har en relativistisk ontologi. Virkeligheden eksisterer ikke som noget naturligt, men skabes gennem vores historie og væren. Netop dette videnskabsteoretiske syn på samfundsmæssige fænomener som værende menneskeskabt, og derfor også foranderlige, har relevans for min opgaves emne felt, hvor jeg ønsker at undersøge hvordan et nyt fænomen, i form af sociale medier, har haft indflydelse på et andet fænomen, nemlig kommunikationen mellem virksomhed og forbruger. Kommunikations begrebet i sig selv er et godt eksempel på en sådan social konstruktion. På den store danske defineres kommunikation som: 5 stoerste- oeger- satsning- paa- sociale- medier 9

10 Ved kommunikation forstås en meddelelse, en information af idéer eller følelser fra én person eller gruppe til en anden. I K- processen er der altid tale om en afsender, et budskab og en modtager. 6 Ud fra ovenstående kan man altså sige, at kommunikation er en menneskeskabt proces, som sker ved at en afsender forsøger at videregive et budskab til en modtager. Som nævnt tidligere mener socialkonstruktivismen ikke at der eksisterer en naturlig virkelighed, men at virkeligheden er skabt gennem vores historie og væren. Dette gælder også dets syn på viden. Ifølge socialkonstruktivismen er viden og erkendelse ikke en direkte afspejling af virkeligheden, men snarere vores fortolkning af den (Rasborg, 2009). Dette skyldes til dels teoriens syn på sprog som værende en forudsætning for tænkning (ibid). Sprog er ifølge socialkonstruktivismen en forudsætning for at tænke, da sproget er bestemmende for, hvad vi er stand til at tænke. Men sprog er også en social konstruktion i og med at det skabes i interaktion mellem mennesker. Dette medfører at al viden, som bygger på tanker, derfor også må bygge på den sociale konstruktion som er sproget. Man kan som menneske derfor ikke afsløre en absolut og objektiv sandhed, men derimod et resultat der bygger på en social konstruktion. Jeg vedkender mig derfor at den viden som jeg fremfører i opgaven er socialt konstrueret i interaktion mellem mig og andre individer

11 Teorigennemgang Teoriafsnittet vil være opdelt i tre overordnede emner, omhandlende henholdsvis kommunikationsteori, medieteori samt social navigation. Dette er gjort for at skabe et naturligt flow, ligesom det er gjort med henblik på at give et overblik over emnernes følgevirkninger. Jeg vil herunder kort omtale de udvalgte hovedteorier. Jeg vil starte med at gennemgå min udvalgte kommunikationsteori som er Shannon & Weavers kommunikationsmodel (Just & Borø, 2010). Denne er valgt da den bygger på et simpelt syn på kommunikationsprocessen som overførsel, og derfor er populær i praksis (Sepstrup & Fruensgaard, 2010). Jeg vil herefter se på Stig Hjarvards medialiserings teori, som handler om hvordan medierne er blevet en integreret del af vores samfund, samtidig med at de er blevet en selvstændig institution. Dette ligger op til en definition af begrebet sociale medier, og hvilke egenskaber der kendetegner disse. Jeg vil herefter, jf. Hennig- Thurau et al. (2010), se på hvad disse egenskaber der kendetegner sociale medier har betydet for forholdet mellem virksomhed og forbruger, hvor især øget handlemulighed samt synlighed synes afgørende. Til slut vil jeg beskæftige mig med Dieberger et al. (2000) og deres teori om social navigation. Dette er gjort for at se på, hvordan mennesker orienterer sig mod hinanden, og hvordan andre menneskers adfærd kan have indflydelse på egne valg. Andre teoretikere kunne være brugt, eksempelvis en med en mere humanistisk tilgang til kommunikationsprocessen. Jeg har dog valgt at tage udgangspunkt i Shannon & Weaver, da denne indeholder en simpel forståelse af kommunikationsteorien, og er populær i praksis (Sepstrup & Fruensgaard, 2010). 11

12 De to paradigmer Jeg vil inden mit teoriafsnit kort redegøre for kommunikationsteoriernes to paradigmer. Dette er gjort for at skabe en forståelse af tankerne bag teorien, og forståelsen af kommunikation. Der kan siges at eksistere to væsentlige paradigmer indenfor kommunikationsteori (Sepstrup & Fruensgaard 2010). Disse to paradigmer er Det samfundsvidenskabelige paradigme og Det humanistiske paradigme. Et paradigme kan ifølge Sepstrup og Fruensgaard defineres på følgende vis: Et paradigme er den dominerende teori og metode på et videnskabeligt arbejdsområde. Et kommunikationsteoretisk paradigme er udtryk for en dominerende videnskabsteoretisk forståelse bag forskningen en dominerende forståelse af kommunikationsprocessen og en dominerende metodisk tilgang (Sepstrup & Fruensgaard, 2010 : 36) Det samfundsvidenskabelige paradigme bygger på følgende kendetegn jf. Sepstrup og Fruensgaard: Det er rettet mod beskrivelse og handlingsanvisning i forhold til en afsenders mål Det bygger på empiriske iagttagelser der har karakter af årsag- virkning Det anvender en kvantitativ tilgang Det forstår modtagerens brug af kommunikation som afgørende for massemediernes virkninger Det mediernes effekt gennem effekthierarkier, hvis forløb modificeres af individuelle og sociale karakteristika. I det samfundsvidenskabelige paradigme befinder der sig et syn på medierne som værende magtfulde, forstået på den måde at de kan påvirke modtageren. Kommunikation bliver altså, i det samfundsvidenskabelige paradigme, anset som et middel til at overføre og overtale modtagerne om et givent budskab. 12

13 Som kontrast/alternativ til det samfundsvidenskabelige paradigme finder man det humanistiske paradigme. De elementer som kendetegne det er: Det er først og fremmest rettet mod forståelse, men dog med en stigende interesse for det handlingsanvisende Det anlægger et fortolkende perspektiv Det anvender en kvalitativ tilgang Det antager ikke en entydig sammenhæng mellemårsag og virkninger Det antager at budskabet og modtagerens reception af budskabet spiller en central rolle for forståelsen af mediebrugen og dens virkninger. I det humanistiske paradigme er der et stort fokus på modtagerens individuelle reception af en given text (text skal her forstås som både tale og skrift). Der er altså her et fokus på modtageren som ansvarshavende individ i forståelsen af kommunikationen. Man kan som afsender forsøge at optimere kodningen af et budskab, men der kan stadig opstå utilsigtede forståelser ved modtagerens afkodning. Der eksisterer altså i det humanistiske paradigme et større fokus på modtagerens forståelse af texten. Der er altså her tale om to paradigmer med grundlæggende forskellige syn på kommunikation, og med forskellige styrker og begrænsninger (Sepstrup & Fruensgaard, 2010). 13

14 Teori Shannon & Weaver Kommunikationsteorien som jeg har valgt at benytte til opgaven udspringer af det samfundsvidenskabelige paradigme. Teorien er Shannon & Weavers kommunikationsmodel. Shannon og Weaver var ansat ved Bell Laboratories som var udviklingsafdelingen for USA's største telefonselskab. De udviklede her en model som visualiserede radio- og telekommunikationens direkte overførsel af budskaber 7 : Figur 1 - Shannon & Weavers kommunikationsmodel En afsender fremsætter sin besked/budskab ved brug af en transmitter. Denne transmitter var oprindeligt tænkt som en radio/telefonisk sendeapparat, men kan i princippet være et hvilket som helst medie. Transmitteren omsætter herefter budskabet/beskeden til et signal som det sender igennem en kommunikationskanal. Forudsat at der ikke er noget støj i/ved kommunikationskanalen, overføres budskabet/beskeden til et modtageapparat, hvor det så gendannes til budskabet/beskeden og derved når frem til sin modtager. Denne kommunikationsmodel bygger på, hvad man kan kalde en kanyle- tankegang. 7 mer/kommunikation 14

15 Hvis bare budskabet ikke går tabt i støj, men derimod når frem til modtageren, så vil det også gå ind og påvirke modtageren. Dette skyldes en antagelse om at modtageren er af passiv og forsvarsløs karakter. Teorien har altså en lineær tilgang til kommunikation. Det vil sige at den ser kommunikation som en bevægelse fra afsender til modtager. Dette kan også kaldes envejskommunikation (Just & Borø, 2010). Modelen bygger altså på en idé om, at der er en simpel sammenhæng mellem overførsel og effekt (ibid). Denne simple sammenhæng mellem overførsel og effekt har også indflydelse på forståelsen af modtagerens reaktion på kommunikationen. Her vurderes al given adfærd, efter at have modtaget budskabet, som respons på kommunikationen. Teorien er altså ikke afhængig af, at responsen består af en kommunikativ handling. Responsen kan lige så vel være af fysisk form, som eksempelvis passivitet (ibid). Jeg har i opgaven valgt at tage udgangspunkt i Shannon & Weavers kommunikationsmodel, da denne kan siges at bygge på en overførselsmodel, hvilket indebære det førnævnte syn på modtageren som passiv og forsvarsløs, og medierne som værende magtfulde. Dette syn på kommunikationsprocessen og modtager er populært i praksis, da det har en simpel årsag- virkning sammenhæng (Sepstrup & Fruensgaard, 2010). 15

16 Medialisering Som man kan se er der i Shannon & Weavers model et syn på medierne som værende magtfulde. Dette kunne tyde på, at medierne i sig selv også udgøre en hvis faktor i samfundet. Netop dette emne forsøger professor ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling på Københavns Universitet, Stig Hjarvard, at belyse med sit begreb medialisering. Medierne har, ifølge Stig Hjarvard, udviklet sig i en sådan grad at de ikke længere kan tænkes adskilt fra kulturens og samfundets øvrige institutioner (Hjarvard, 2011). Hjarvard mener stadig at teorier om mediernes evne til påvirke folk med budskaber, samt teorier om individers brug af medier, er af relevans. Men han mener at der er behov for at tænke medier som en integreret del af samdundet: Denne ændrede forståelse af mediernes betydning indebærer ikke, at de gamle spørgsmål om eksempelvis mediebudskabers påvirkning af publikum, eller hvad modtageren bruger medierne til, er irrelevante. Men en forståelse af mediernes betydning i det moderne samfund kan ikke længere forlade sig på en model, hvor medierne opfattes som adskilte fra den øvrige kultur og samfund. Medier er ikke blot teknologier, som virksomheder, partier eller individer selv kan vælge at bruge eller ikke bruge efter eget forgodtbefindende. (Hjarvard, 2008) Netop denne udvikling i mediernes tilstedeværelse og betydning for samfundet spiller en stor rolle i medialsiserings begrebet. Hjarvard definerer medialiseringen af samfundet som den proces, hvor samfundet i stigende grad underlægges eller bliver afhængigt af medierne og deres logik. (Hjarvard, 2011 : 28) En ting der kendetegner denne proces, er at medierne integrerer sig i andre institutioner måde at fungere på, samtidig med at medierne selvstændiggøre sig som institution i samfundet. Med mediernes logik hentyder Hjarvard til mediernes institutionelle og teknologiske virkemåde. Dette gælder blandt andet måden hvorpå medierne fordeler materiale, samt mediernes formelle og uformelle regler (ibid). 16

17 Ifølge Hjarvard skal medialisering ikke forveksles med mediering. Hvor mediering er kommunikation gennem et medie, og mediet via denne proces kan påvirke budskabets form og indhold, er medialisering mediets/mediernes indflydelse på en given samfundsinstitution. Medialiserings begrebet tager altså et sociologisk perspektiv, hvor man ønsker at finde svar på, hvad de allestedsnærværende medier har af indflydelse på forskellige samfundsinstitutioner og kulturelle kredsløbs karakter og funktion. Medialisering kan deles op i to former: Den direkte medialisering og den indirekte medialisering. Den direkte medialisering er når en aktivitet bringes på en medieplatform, og efterfølgende udføres via interaktion med et medie. Dette kunne eksempelvis være kortspillet pokers udvikling fra kortspil til computerspil. Hvor poker før var knyttet til fysiske elementer som kort, er det nu i høj grad en aktivitet som spilles via computer. Spillet er som sådan det samme, men det at spillet nu foregår via computer har skabt nye muligheder, så som at spille på internettet. Den indirekte medialisering er når en aktivitet påvirkes i sin form og/eller indhold af medieskabte symboler eller mekanismer (ibid). Her kan som eksempel nævnes den nylige folkeskolekonflikt. Størstedelen af danskerne fik, i løbet af konflikten, deres information omkring de involverede parter igennem medierne. På denne måde er medierne med til at påvirke den politiske diskussion omkring emnet via deres fortællinger og fremstilling af de involverede parter. Det bør til slut nævnes at Hjarvards medialiserings begreb gælder samtlige medier og deres udvikling og indflydelse på samfundets institutioner. Opgavens fokus er derimod på en mindre gruppe medier, nemlig sociale medier, men jeg mener stadig at begrebet har relevans. Dette skyldes denne medietypes store udvikling og dens indflydelse på måden hvorpå vi interagerer. 17

18 Jeg vil derfor i opgaven bruge begrebet mere snævert end Hjarvard, og benytte det med henblik på de sociale medier, velvidende at begrebet som udgangspunkt er tiltænkt et bredere perspektiv. Sociale medier - Begrebsforklaring Ifølge Stig Hjarvard (2011) har mediernes allestedsnærværende karakter stor betydning for samfundets institutioner. Den teknologiske udvikling har gjort det muligt at tilgå internettet via smartphones, og dette kan siges at have biddraget ydereligere til mediernes allestedsnærværende væsen. Nogle af de medier- platforme som især bruges på smartphones er de sociale medier 8. Når der tales om sociale medier, henvises der til medieplatforme så som Facebook, Twitter og Myspace. Et socialt medie er en kombination af flere forskellige teknologier, som er samlet på én platform, og denne type medie bygger videre på centrale interaktionsprincipper fra web 2.0 (Lützhøft & Saeed, 2010). Dette gælder blandt andet tagging og blogging. For at definere sociale medier har Lützhøft & Saeed (2010) opsat nogle egenskaber, som de mener er afgørende. Disse egenskaber er: Deltagelse Mediet opfordrer brugeren til at biddrage med eget indhold. Samtale Mediet faciliterer dialog mellem brugerne. Denne dialog opleves som ligeværdig. Fælleskab Der opstår en fællesskabsfølelse, og brugerne oplever en følelse af fælles identitet. Forbundethed Brugerne er forbundet, på tværs af tid og sted. Åbenhed Der er en stor grad af åbenhed, både i form af feedback men også i brugernes frihed til at vælge hvad de vil tage del i, og hvordan de vil bidrage. Ud fra disse kendetegnende egenskaber kan man sige, at sociale medier er meget brugerorienterede og har et stort fokus på brugernes rolle i at skabe indholdet på mediet

19 Jeg vil tilslutte mig Lützhøft & Saeed s syn på sociale medier som værende åbne og brugerorienterede. De social (nye) mediers indflydelse Hennig- Thurau et al. ser i artiklen The impact of new media on customer relationship (Hennig- Thurau et al ) på, hvilke egenskaber der kendertegner det de kalder nye medier. Det er her værd at gøre sig klart, at deres artikel tager udgangspunkt i new media, et begreb der indeholder sociale medier, men også teknologien der faciliterer dem. Som eksempel kan nævnes mobile enheder som smartphones og bærbare computere. Hennig- Thurau et al. (2010) kalder de to ting for Information and Services and Technologies. Da deres begreb nye medier indeholder sociale medier, samt at deres definition heraf har klare paralleller til den førnævnte begrebsforklaring af sociale medier, jf. Lützhøft & Saeed (2010), vil jeg benytte mig af deres teori om nye mediers indflydelse på virksomhed og forbruger forhold. Hennig- Thurau et al. opstiller seks definerende egenskaber ved nye medier. Disse er: De er digitale Det digitale aspekt medvirker til, at der ikke er nogen nævneværdig omkostning i at producere indhold. Dette gør at man som almindelig person, hvis blot man har en internetforbindelse, kan dele sit indhold uden behov for eksempelvis et pladeselskab eller et forlag. De er pro- aktive Forbrugere har nu mulighed for at give sin mening til kende i langt større omfang. Dette kan eksempelvis ske ved en besked via Twitter, eller ved at teste nye beta versioner af produkter og i den forbindelse biddrage med ideer. De er synlige Deres indhold er synligt for andre brugere. Dette kunne som eksempel være en besked på Facebook. De foregår i nutiden men lagres også Det er, grundet mobile enheder, muligt at tilgå dem og producere indhold på dem når som helst. Og det producerede indhold er synligt og tilgængeligt bagefter. De er allestedsnærværende De nye medier følger os, hvor end vi bevæger os, og gør det muligt at komme i kontakt med andre forbrugere og virksomheder. 19

20 - De bygger på netværk De nye medier bliver brugt til at indgå i netværk, hvor det er muligt at dele indhold og kommunikere. Ifølge Hennig- Thurau et al. har disse nye mediers egenskaber gjort det sværere for virksomheder at styre samtalen om deres brand med forbrugerne. Den er gået fra før at være en envejs fortælling, til nu at være en fortælling hvor der bidrages fra flere forskellige. Nedenstående model visualiserer denne nye tilstand: Figur 2 - Hennig- Thurau et al. Effects of new media Hennig- Thurau et al. forklarer udviklingen og modellen på følgende vis: Traditionally, companies actively influence customer relationships through their marketing actions including relationship instruments such as loyalty programs (arrow A) and, both active and reactive, through public relation (bidirectional arrow F). Customers were predominantly passive receivers of marketing and media information 20

21 (unidirectional arrows B and E), with companies who were able to avoid negative mass media coverage having almost complete control over the brand- shaping messages and, as a result, relationship outcomes such as customer retention (arrow C) through their own actions. The bottom portion of Figure 1 illustrates how the rise of new media changes the marketing environment. Today, the flow of information about a brand has become multidirectional, interconnected, and difficult to predict. Marketers have lost control over their brands, but now participate in a conversation about the brand. (Hennig- Thurau et al., 2010 : 312) Modellen skitserer hvordan forholdet mellem virksomhed og forbrugere skabes. Som Hennig- Thurau et al. nævner, er det bunden af modellen der forklarer hvad de nye medier har gjort ved skabelsen af forholdet mellem virksomhed og forbruger. De nye medier har gjort det muligt for forbrugere at kommunikere med hinanden samt med diverse virksomheder, og tilmed skabt en synlighed omkring det, og forbrugerne kan på den måde have indflydelse på hinandens holdninger til en given virksomhed. Dette medfører at det er væsentlig sværere for virksomhederne at kontroller, hvad der bliver sagt/skrevet om dem. 21

22 Social navigation De sociale mediers øgede transparens i kommunikationen mellem virksomhed og forbruger, samt forbrugernes mulighed for at kommunikere med hinanden, skaber en ny mulighed for at orientere sig og tage ved lære af andres handlinger. Disse egenskaber giver mulighed for det der kaldes social navigation (Dieberger, Dourish, Höök, Resnick & Wexelblat, 2000). Dette begreb relaterer til menneskers tendens, til at benytte information som andre mennesker har efterladt. Et eksempel på sådan adfærd kan være, når man på sin ferie skal finde en restaurant. Her kunne man forstille sig, at man ville gå ned af diverse gader og sondere byens udvalg af spisesteder. På vejen ser man to restauranter som ligger side om side. Begge restauranter ser udemærkede ud, men den ene har en masse gæster, blandt andet lokale, hvorimod den anden er mennesketom. Dette kunne indikere at den førstnævnte restaurant er bedst, da en masse andre mennesker, nogle tilmed lokale som kender byen, har valgt at spise der. På baggrund af dette vælger man derfor restauranten med mange andre gæster. Man har i dette tilfælde truffet et valg på baggrund af information fra andres adfærd. Som teoriens navn også bærer præg af, handler det om at finde vej/træffe beslutninger ud fra andre menneskers adfærd. Dieberger et al. (2000) mener dog, at man kan benytte information skabt af andre på forskellige måder, og at de ikke alle kan knyttes til social navigation. Derfor har de udviklet to krav der skal opfyldes, før de mener at man kan tale om social navigation: 1 Walking down a path in a forest is social navigation, but walking down a road in a city is not. 2 Talking to a person at an airport help desk who explains how to find the baggage claim is social navigation, but reading a sign with more or less the same message is not. (Dieberger et al., 2000 : 39) 22

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Kommunikation. Kommunikation og massekommunikation

Kommunikation. Kommunikation og massekommunikation Kommunikation Massekommunikation Kommunikationsteorier Samfundsvidenskabelige paradigme Humanistisk paradigme Kommunikationsmodeller Kommunikationsteoretisk historie. Kommunikation og massekommunikation

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Demokrati, magt og medier

Demokrati, magt og medier Demokrati, magt og medier Politisk Sociologi - Synopsis Sociologisk institut, Københavns Universitet sommereksamen 2011 Eksamensnummer 20 Antal tegn i opgaven 7093 Antal tegn i fodnoter 515 Indledning

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Bliv ven med de sociale medier Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Hvorfor er vi her i dag. Vi bad om jeres input til det her kursus på

Læs mere

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group 1. Brugervenlighed En politisk hjemmeside skal leve op til de gængse krav for brugervenlighed.

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien KUNDELOGO Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien Den 2. december 2010 Copyright 2010 Discus Communications A/S Conventional marketing wisdom long held that a dissatisfied customer tells

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Hvad betyder brevet for kunderne?

Hvad betyder brevet for kunderne? Hvad betyder brevet for kunderne? Klaus Møller Hansen, Strategi og Partnerskaber, Post Danmark AFP-Brugergruppen 13. november 2012 Hotel Hesselet, Nyborg Sid 1 Hvorfra stammer vores viden? 1 2 3 4 Brevvaner

Læs mere

Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014

Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014 Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014 Min oplevelse fra 15 år med marketing og kundeansvar Produkt Pris Placering Promotion Purpose BEHOV

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere

Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere Lisbeth Klastrup Forskningsgruppen Digital Kultur og Mobil Kommunikation IT Universitetet i København Agenda Sociale medier, identitet og (selv)fortælling

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark Sociale medier & B2B Status og trends fra Danmark Agenda Hvad er sociale medier? Sociale medier på B2B? Vores undersøgelse baggrund og resultater Muligheder og konkrete bud Status & trends USA Afrunding

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

SocialSemantics. Facebook-konkurrencer

SocialSemantics. Facebook-konkurrencer SocialSemantics Facebook-konkurrencer Agenda : Forstå at bruge det her og omsæt det til noget, der spredes på brugernes præmisser - vi er på udebane som virksomheder Hvad vil/kan virksomhederne på facebook?

Læs mere

The World of Social Media

The World of Social Media The World of Social Media Sociale medier er medier for social interaktion, hvilket vil sige at der er et socialt sammenspil online - Det er altså kommunikation der går begge veje. Sociale medier kan også

Læs mere

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Spillebanen: Rammen som adfærdsændringer foregår i Økonomi Polarisering Sundhed

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK EFFEKTIV ECOMMERCE ER I DAG LANGT MERE END ET OPTIMERET KØBSFLOW OG RELATEREDE TILBUD. I OPLÆGGET SÆTTER KLAUS BUNDVIG FOKUS PÅ TO TENDENSER, SOM SER UD TIL AT FÅ STOR BETYDNING

Læs mere

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Casestudy. YouTube.com. Gruppe 7: Louise Bossen, Simone Drechsler, Lasse Lund og Kirstine Jacobsen

Casestudy. YouTube.com. Gruppe 7: Louise Bossen, Simone Drechsler, Lasse Lund og Kirstine Jacobsen Casestudy YouTube.com Indholdsfortegnelse Udbredelse... 1 Seertal...1 YouTubes partnerprogram...1 Indtægtsgenerering...2 Mobil og enheder...2 Content ID...2 Målgruppe... 2 Distribution... 3 Primære kerne-funktioner...

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Kender vi hinanden? Eller ved du bare alt om mig?

Kender vi hinanden? Eller ved du bare alt om mig? Kender vi hinanden? Eller ved du bare alt om mig? Om fordele og ulemper ved personalisering af kommunikation. Søren Nøhr, maj 2015 En kort personalisering af en selv - Jeg hedder Søren Nøhr - Netværksbaseret

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14 HTX

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Introduktion. Praktisk kommunikationsteori

Introduktion. Praktisk kommunikationsteori Indholdsfortegnelse 5 Indholdsfortegnelse... 5 Om forfatterne...10 Forord....11 Introduktion 1 Emne og formål...15 2 Tilgang og begreber...19 Der er teori bag al praksis 19 Kampagneteori....20 Centrale

Læs mere

Fremtidens Kontaktcenter 19.09.2014 1

Fremtidens Kontaktcenter 19.09.2014 1 Fremtidens Kontaktcenter 19.09.2014 1 Fact: Kunde Demographics demografien Are Changing ændrer sig fundamentalt med forskellige forventninger for kunde tilfredstillelse Erik, hvorfor svarer du ikke din

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor. 20. marts 2014

Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor. 20. marts 2014 Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor 20. marts 2014 TRINE-MARIA KRISTENSEN Cand. scient. soc. (PR) Marketing & Kommunikation Social Media rådgiver og underviser siden 2005 Jeg har blandt

Læs mere

Kommunikation. af Finn Frandsen. Medie- og kommunikationsteorier historie og aktualitet

Kommunikation. af Finn Frandsen. Medie- og kommunikationsteorier historie og aktualitet af Finn Frandsen Medie- og kommunikationsteorier historie og aktualitet Udgangspunktet for dette bind er dobbelt, nemlig for det første den banale konstatering, at kommunikationsforskningen har været genstand

Læs mere

Guide til en. SOCIAL mediestrategi

Guide til en. SOCIAL mediestrategi 9 essentielle spørgsmål Guide til en SOCIAL mediestrategi 1 At bruge sociale medier handler om at styrke relationen til familie, venner, bekendte, men de kan også bruges til at styrke relationen til kunder,

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Du og jeg, Alfred. Udarbejdet af Anja Giessing Markussen

Du og jeg, Alfred. Udarbejdet af Anja Giessing Markussen Du og jeg, Alfred Udarbejdet af Anja Giessing Markussen Inklusiv praksis i et individuelt perspektiv Modul 2 Ballerup Kommune Professionshøjskolen UCC Modul 113135, Foråret 2011 Vejleder Martin Kirkegaard

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU.

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver,Supervisor,Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

del 1: Eksponering og opmærksomhed Pia kender tegneserien, ser et tv-spot og googler traileren

del 1: Eksponering og opmærksomhed Pia kender tegneserien, ser et tv-spot og googler traileren Illustration 7.1 Lineær distribution slår over i dialogbaseret interaktion del 1: Eksponering og opmærksomhed Pia kender tegneserien, ser et tv-spot og googler traileren Liv kender ikke tegneserien, ser

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

IT Sikkerhed. Digital Mobning.

IT Sikkerhed. Digital Mobning. IT Sikkerhed. Nu i dag hvor vores computer næsten er tilkoplet hinanden 24/7 er det vigtigt at kunne beskytte sin compuder / server mod spyware, virus, spam og skam. Til det er vi gået i gang med at arbejde

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

FORTÆLLING OG BRANDING

FORTÆLLING OG BRANDING STORYTELLING A BRANDING TOOL FORTÆLLING OG BRANDING (B) 3 Narration is as much a part of human nature as breath and the circulation of blood. A. S.Byatt (writer) Den gode historie Den gode historie bevæger

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

Introduktion til IBSE-didaktikken

Introduktion til IBSE-didaktikken Introduktion til IBSE-didaktikken Martin Krabbe Sillasen, Læreruddannelsen i Silkeborg, VIA UC IBSE-didaktikken tager afsæt i den opfattelse, at eleverne skal forstå, hvad det er de lærer, og ikke bare

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013 KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013 Og hvorfor skal vi nu have det?? Du skal kunne analysere en problemstilling og udvælge egnede undersøgelsesmetoder til at besvare spørgsmålet.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Konceptudvikling 2.0. brings you a presentation

Konceptudvikling 2.0. brings you a presentation Konceptudvikling 2.0 brings you a presentation Hvem er jeg? I gamle dage ville jeg nok have sagt I dag siger jeg Hvad er Hello? Et reklamebureau og så ikke helt alligevel Med Hello forsøger vi at skabe

Læs mere

Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd.

Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd. Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd. AM:2010, Nyborg den 9. november 2010 Hvordan bliver arbejdsmiljøpsykologien

Læs mere

Grundlæggende kommunikationsteori og praksis. v/ Henriette Lungholt 26.8-2013

Grundlæggende kommunikationsteori og praksis. v/ Henriette Lungholt 26.8-2013 Grundlæggende kommunikationsteori og praksis v/ Henriette Lungholt 26.8-2013 Øvelse: Hvad kan vi gøre ved problemet? Cyklisternes livsverden Vi kan også sige det på andre måder Målgruppens behov og livsverden

Læs mere

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen IT på Højvangskolen Alle elever som kommer på skolen, vil være digitale indfødte, som færdes i en anden medie-hverdag end vi er vant til. De har andre forudsætninger og kompetencer end tidligere generationer.

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Efteruddannelse & komperenceudvikling

Efteruddannelse & komperenceudvikling efterår 2012HK Kurser Efteruddannelse & komperenceudvikling Det arbejder HK Midt også for... Et HK-medlemskab er adgangsbillet til en lang række tilbud, som kan styrke din personlige udvikling og dine

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER EFTERÅR 2013

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER EFTERÅR 2013 KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER EFTERÅR 2013 Og hvorfor skal vi nu have det?? Du skal kunne analysere en problemstilling og udvælge egnede undersøgelsesmetoder til at besvare spørgsmålet.

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark

Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark Oplæg på temamøde i Internationaliseringsudvalget, Aarhus Kommune Udarbejdet af Seismonaut, Juni 2015 Maria Schwarz, Chefrådgiver Internationale borgere

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Indhold Indledning... 3 Kommunikationsværdierne... 4 1 Intern kommunikation... 4 1.2 Linjekommunikation... 4 1.3 Sermeeraq... 4 1.4 E-mail... 5 2. Ekstern

Læs mere

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013 OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE Roskilde bibliotekerne 2013 1 FORSTÅ FORANDRINGSBEHOVET Det nye i opgaven? For mig som leder? krav til ledelse? Kulturen? For medarbejderne Arbejdsmetoderne? Kompetencer?

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

VERDEN FORANDRER SIG Mediestøj Reklameresistens Effekt af traditionelle media

VERDEN FORANDRER SIG Mediestøj Reklameresistens Effekt af traditionelle media Born Creative! VERDEN FORANDRER SIG Mediestøj Reklameresistens Effekt af traditionelle media Kommercielle partnerskaber? En virksomhed // Et brand Et område // En rettighed Et medie Jeg mener, at vi har

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere