Sociale medier - forbrugernes nye talerør?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sociale medier - forbrugernes nye talerør?"

Transkript

1 Sociale medier - forbrugernes nye talerør? Bacheloropgave udarbejdet af Jesper Baagø Lange Det Informationsvidenskabelige Akademi v. Københavns Universitet, foråret 2013 Vejleder: Gitte Balling Antal ord:

2 Sociale medier er ikke en døgnflue. Tværtimod er det et paradigmeskift, som kommer til at påvirke virksomheder og deres kommunikation mange år frem i tiden. - Digital strateg, Peter Svarre (Den sociale organisation, Market magazine årgang 9 nr. 64 : 8) 2

3 Abstract Within the last year, two of Denmark s biggest businesses, Telenor and Danske Bank, have experienced massive criticism on a social media platform. The purpose of this BA, is to develop an understanding of social medias influence and the challenges it possesses to the communication process between business and consumer. This will be done on the basis of a theoretical discussion of Shannon & Weavers communications model and Hennig- Thurau et al. new media theory. Also the notion of medialisering, formed by Stig Hjarvard, will be taken into use to try and analyse if social media is influencing more than just the platforms they are based on. Finally I will be using the theory of social navigation to highlight risks and opportunities when working with social media. The findings show that social media has in fact changed the communications process to a point, where it is not just the social media platforms which are influenced. This change is due to social medias digital, visible and user- generated content. 3

4 Indholdsfortegnelse Abstract Indledning Problemfelt Problemformulering Metode Analyseobjekt og tilgang Videnskabsteori Teorigennemgang De to paradigmer Teori Shannon & Weaver Medialisering Sociale medier - Begrebsforklaring De social (nye) mediers indflydelse Social navigation Analyse gennemgang Analyse Kommunikationsprocessen ifølge Shannon & Weaver Nye aspekter ved sociale medier Medialisering Social navigation Konklusion Perspektivering Litteraturliste Figurer og billeder Bilag

5 Indledning Torsdag d. 2 august 2012 kl. 16:54 skrev Telenor- kunden Anders Brinkmann et afskedsbrev til sit teleselskab på deres Facebook side. Denne ene besked skulle senere gå hen og blive starten på en storm af negative beskeder, som Telenor ikke havde oplevet før. I en ordentlig men bestemt tone ytrer han sin utilfredshed med Telenors kundeservice: Så bliver det min sidste måned som kunde hos jer. Aldrig har jeg oplevet noget lignende. De første 4 måneder var jeg i kontakt med jer hver gang der skulle betales en regning. I kunne ikke finde ud af at sætte mine aftaler på pbs, og sender rykkere uden at sende en regning først (mere end én gang) (se bilag 1). Han forklarer herefter om, hvordan han har måtte betale 50 kr. i gebyr om måneden, da Telenor ikke har fået sat hans aftale på PBS, og hvordan hans kæreste er blevet opkrævet penge via PBS, for et abonnement som var opsagt. På ca. 24 timer blev Anders Brinkmanns afskedsbrev liket gange og der blev kommenteret 2399 gange på den, primært af negativ karakter. En af grundene til at én enkelt besked kunne få så stor betydning, skyldes den lange svartid fra Telenors side. Telenors servicemedarbejdere svarede, på daværende tidspunkt, kun på Facebook- henvendelser mellem 08:00 16:00, og der gik derfor flere timer før nogen fra Telenor så beskeden. Rådgiver indenfor sociale medier, Trine- Maria Kristensen, mener at det er et tegn på at Telenor ikke har taget de sociale medier alvorligt nok: Det virker, som om Telenor har været usædvanligt dårligt forberedt på det her og bliver nu straffet for at have taget sagen for afslappet. Balladen får lov til at køre i lang tid, og de skal nu bruge store ressourcer på at rydde op og rette op på deres image. Mange virksomheder har på samme måde ikke taget de sociale medier alvorligt nok mediestorm- skubber- telenor- ud- i- imagekrise/ 5

6 Hun forklarer ydermere, at disse nye sociale medier skaber en helt ny gennemsigtighed for virksomheder: Førhen havde Telenor måske fået nogle hundrede mail om administrative problemer med regninger, men det havde alle andre kunder ikke opdaget. Denne åbenlyse fejl bliver nu gennemsigtig for alle, og det er ganske alvorligt for selskabet. Historien breder sig hele tiden, og Telenor risikerer, at sagen klæber til dem og dermed bliver kendt som et selskab, man ikke kan tage alvorligt. 2 Ovenstående kunne tyde på at de sociale medier har skabt en medialisering (jf. Hjarvad 2011) af kommunikationen mellem virksomhed og forbruger. Denne medialisering af kommunikationen synes at udgøre en udfordring for kommunikationsprocessen- og magten mellem virksomhed og forbruger. Hvor virksomhederne før, i høj grad, styrede kommunikationen med forbrugerne via mere lukkede kommunikationskanaler, har de sociale medier skabt en platform, hvor kunderne kan skrive og kommentere hvad de vil, når de vil det og det står til skue for alle. De digitale medier har skabt en langt større kommunikative transparens samt konstant tilstedeværelse, som gør det sværere for virksomhederne at styre kommunikationen som tidligere. Der synes derfor at være opstået et behov for større fokus på forbrugerkontakt fra virksomhedernes side. En undersøgelse af Edison Research viser at 42 %, af folk der har prøvet at kontakte en virksomhed på de sociale medier, forventer svar inden for én time. 3 Dette vidner om et nyt krav fra forbrugerne om, ikke kun at være synlige på de sociale medier, men også at være tilstedeværende. 2 mediestorm- skubber- telenor- ud- i- imagekrise/ 3 social- habit/42- percent- of- consumers- complaining- in- social- media- expect- 60- minute- response- time/ 6

7 Denne udvikling i virksomhed/forbruger- kommunikation står i kontrast til tidligere kendte kommunikationsteorier som f. eks. Shannon & Weavers kanyle model samt Paul Lazarfelds totrinshypotese, hvor det primære fokus er på virksomheden som afsender af et budskab og indehaver af magten i kommunikationsprocessen. Problemfelt Jeg ønsker i denne opgave at undersøge, hvordan den øgede kommunikative transparens samt tilstedeværelse, som de sociale mediers har medført, kan siges at have skabt nye kommunikative udfordringer, som man som virksomhed bør være opmærksomme på. Problemformulering Min problemformulering lyder derfor som følgende: Jeg ønsker i denne opgave at undersøge, hvordan de sociale medier kan siges at have udfordret kommunikationsprocessen mellem virksomhed og forbruger? Jeg vil ydermere undersøge hvilke udfordringer og muligheder sociale medier skaber. 7

8 Metode Analyseobjekt og tilgang Foruden opgavens teoretiske værktøjer, vil jeg benytte mig af cases, hvor sociale mediers indflydelse på kommunikationsprocessen er i fokus. Disse cases vil i opgaven fungere som analyseobjekt, ligesom de vil have til hensigt at understøtte min teoretiske diskussion. De forskellige cases har form af artikler om kommunikation via sociale medier, ligesom jeg vil inddrage eksempler fra forskellige sociale medier i form af screensshots. Dette vil have til formål at eksemplificere, hvordan de sociale medier har influeret kommunikationen mellem virksomheder og deres brugere, samt hvilke konsekvenser dette kan have. De benyttede artikler vil som nævnt omhandle cases med relevans for virksomhed/forbruger kommunikation via sociale medier. Artiklerne vil give eksempler på, hvordan de sociale medier bruges af virksomheder og forbrugere. Disse artikler er enten skrevet af, eller indeholdende citater fra, folk fra kommunikationsbranchen. Dette er gjort for at få et praktisk perspektiv på emnet. De benyttede screenshots vil bestå af konkrete eksempler på kommunikationen, der foregår på de sociale medier mellem virksomheder og forbrugere. Til slut vil mit analyseobjekt bestå af et foredrag af Morten Saxnæs, social strateg ved mediebureauet Netpeople. Foredraget foregår ved et seminar afholdt af Kommunalteknisk Chefforening, og det omhandler hvordan man skaber en optimal serviceoplevelse for dem som Morten Saxnæs kalder generation allways on 4. Mit analyseobjekt vil altså ikke bestå af én given case, men snarere af flere eksempler/cases. Disse cases skal give eksempler på den kommunikationsproces der 4 Foredrag, minut:

9 synes at være i dag, hvor de sociale medier synes at vinde fortsat frem, og få større og større betydning for måden hvorpå virksomheder og forbrugere kommunikere 5. Videnskabsteori Da jeg i opgaven ønsker at undersøge, hvilken indflydelse de sociale medier har haft på kommunikationen mellem virksomhed og forbruger, vil jeg gribe opgave an med et socialkonstruktivistisk perspektiv. Socialkonstruktivismen bygger på tanken om at samfundsmæssige fænomener ikke er objektive realiteter og derved uforanderlige, men derimod er skabt på baggrund af historiske og sociale processer (Rasborg, 2009). Videnskabsteoretisk står dette i kontrast til realismen, der bygger på tanken om en objektiv realitet der er uforanderlig, hvorvidt vi erkender den eller ej (ibid). Socialkonstruktivismen indeholder altså også et forandringsperspektiv. Hvis et samfundsmæssigt fænomen er historisk og socialt skabt, så må det også være historisk og socialt foranderligt. Man kan sige at socialkonstruktivismen har en relativistisk ontologi. Virkeligheden eksisterer ikke som noget naturligt, men skabes gennem vores historie og væren. Netop dette videnskabsteoretiske syn på samfundsmæssige fænomener som værende menneskeskabt, og derfor også foranderlige, har relevans for min opgaves emne felt, hvor jeg ønsker at undersøge hvordan et nyt fænomen, i form af sociale medier, har haft indflydelse på et andet fænomen, nemlig kommunikationen mellem virksomhed og forbruger. Kommunikations begrebet i sig selv er et godt eksempel på en sådan social konstruktion. På den store danske defineres kommunikation som: 5 stoerste- oeger- satsning- paa- sociale- medier 9

10 Ved kommunikation forstås en meddelelse, en information af idéer eller følelser fra én person eller gruppe til en anden. I K- processen er der altid tale om en afsender, et budskab og en modtager. 6 Ud fra ovenstående kan man altså sige, at kommunikation er en menneskeskabt proces, som sker ved at en afsender forsøger at videregive et budskab til en modtager. Som nævnt tidligere mener socialkonstruktivismen ikke at der eksisterer en naturlig virkelighed, men at virkeligheden er skabt gennem vores historie og væren. Dette gælder også dets syn på viden. Ifølge socialkonstruktivismen er viden og erkendelse ikke en direkte afspejling af virkeligheden, men snarere vores fortolkning af den (Rasborg, 2009). Dette skyldes til dels teoriens syn på sprog som værende en forudsætning for tænkning (ibid). Sprog er ifølge socialkonstruktivismen en forudsætning for at tænke, da sproget er bestemmende for, hvad vi er stand til at tænke. Men sprog er også en social konstruktion i og med at det skabes i interaktion mellem mennesker. Dette medfører at al viden, som bygger på tanker, derfor også må bygge på den sociale konstruktion som er sproget. Man kan som menneske derfor ikke afsløre en absolut og objektiv sandhed, men derimod et resultat der bygger på en social konstruktion. Jeg vedkender mig derfor at den viden som jeg fremfører i opgaven er socialt konstrueret i interaktion mellem mig og andre individer

11 Teorigennemgang Teoriafsnittet vil være opdelt i tre overordnede emner, omhandlende henholdsvis kommunikationsteori, medieteori samt social navigation. Dette er gjort for at skabe et naturligt flow, ligesom det er gjort med henblik på at give et overblik over emnernes følgevirkninger. Jeg vil herunder kort omtale de udvalgte hovedteorier. Jeg vil starte med at gennemgå min udvalgte kommunikationsteori som er Shannon & Weavers kommunikationsmodel (Just & Borø, 2010). Denne er valgt da den bygger på et simpelt syn på kommunikationsprocessen som overførsel, og derfor er populær i praksis (Sepstrup & Fruensgaard, 2010). Jeg vil herefter se på Stig Hjarvards medialiserings teori, som handler om hvordan medierne er blevet en integreret del af vores samfund, samtidig med at de er blevet en selvstændig institution. Dette ligger op til en definition af begrebet sociale medier, og hvilke egenskaber der kendetegner disse. Jeg vil herefter, jf. Hennig- Thurau et al. (2010), se på hvad disse egenskaber der kendetegner sociale medier har betydet for forholdet mellem virksomhed og forbruger, hvor især øget handlemulighed samt synlighed synes afgørende. Til slut vil jeg beskæftige mig med Dieberger et al. (2000) og deres teori om social navigation. Dette er gjort for at se på, hvordan mennesker orienterer sig mod hinanden, og hvordan andre menneskers adfærd kan have indflydelse på egne valg. Andre teoretikere kunne være brugt, eksempelvis en med en mere humanistisk tilgang til kommunikationsprocessen. Jeg har dog valgt at tage udgangspunkt i Shannon & Weaver, da denne indeholder en simpel forståelse af kommunikationsteorien, og er populær i praksis (Sepstrup & Fruensgaard, 2010). 11

12 De to paradigmer Jeg vil inden mit teoriafsnit kort redegøre for kommunikationsteoriernes to paradigmer. Dette er gjort for at skabe en forståelse af tankerne bag teorien, og forståelsen af kommunikation. Der kan siges at eksistere to væsentlige paradigmer indenfor kommunikationsteori (Sepstrup & Fruensgaard 2010). Disse to paradigmer er Det samfundsvidenskabelige paradigme og Det humanistiske paradigme. Et paradigme kan ifølge Sepstrup og Fruensgaard defineres på følgende vis: Et paradigme er den dominerende teori og metode på et videnskabeligt arbejdsområde. Et kommunikationsteoretisk paradigme er udtryk for en dominerende videnskabsteoretisk forståelse bag forskningen en dominerende forståelse af kommunikationsprocessen og en dominerende metodisk tilgang (Sepstrup & Fruensgaard, 2010 : 36) Det samfundsvidenskabelige paradigme bygger på følgende kendetegn jf. Sepstrup og Fruensgaard: Det er rettet mod beskrivelse og handlingsanvisning i forhold til en afsenders mål Det bygger på empiriske iagttagelser der har karakter af årsag- virkning Det anvender en kvantitativ tilgang Det forstår modtagerens brug af kommunikation som afgørende for massemediernes virkninger Det mediernes effekt gennem effekthierarkier, hvis forløb modificeres af individuelle og sociale karakteristika. I det samfundsvidenskabelige paradigme befinder der sig et syn på medierne som værende magtfulde, forstået på den måde at de kan påvirke modtageren. Kommunikation bliver altså, i det samfundsvidenskabelige paradigme, anset som et middel til at overføre og overtale modtagerne om et givent budskab. 12

13 Som kontrast/alternativ til det samfundsvidenskabelige paradigme finder man det humanistiske paradigme. De elementer som kendetegne det er: Det er først og fremmest rettet mod forståelse, men dog med en stigende interesse for det handlingsanvisende Det anlægger et fortolkende perspektiv Det anvender en kvalitativ tilgang Det antager ikke en entydig sammenhæng mellemårsag og virkninger Det antager at budskabet og modtagerens reception af budskabet spiller en central rolle for forståelsen af mediebrugen og dens virkninger. I det humanistiske paradigme er der et stort fokus på modtagerens individuelle reception af en given text (text skal her forstås som både tale og skrift). Der er altså her et fokus på modtageren som ansvarshavende individ i forståelsen af kommunikationen. Man kan som afsender forsøge at optimere kodningen af et budskab, men der kan stadig opstå utilsigtede forståelser ved modtagerens afkodning. Der eksisterer altså i det humanistiske paradigme et større fokus på modtagerens forståelse af texten. Der er altså her tale om to paradigmer med grundlæggende forskellige syn på kommunikation, og med forskellige styrker og begrænsninger (Sepstrup & Fruensgaard, 2010). 13

14 Teori Shannon & Weaver Kommunikationsteorien som jeg har valgt at benytte til opgaven udspringer af det samfundsvidenskabelige paradigme. Teorien er Shannon & Weavers kommunikationsmodel. Shannon og Weaver var ansat ved Bell Laboratories som var udviklingsafdelingen for USA's største telefonselskab. De udviklede her en model som visualiserede radio- og telekommunikationens direkte overførsel af budskaber 7 : Figur 1 - Shannon & Weavers kommunikationsmodel En afsender fremsætter sin besked/budskab ved brug af en transmitter. Denne transmitter var oprindeligt tænkt som en radio/telefonisk sendeapparat, men kan i princippet være et hvilket som helst medie. Transmitteren omsætter herefter budskabet/beskeden til et signal som det sender igennem en kommunikationskanal. Forudsat at der ikke er noget støj i/ved kommunikationskanalen, overføres budskabet/beskeden til et modtageapparat, hvor det så gendannes til budskabet/beskeden og derved når frem til sin modtager. Denne kommunikationsmodel bygger på, hvad man kan kalde en kanyle- tankegang. 7 mer/kommunikation 14

15 Hvis bare budskabet ikke går tabt i støj, men derimod når frem til modtageren, så vil det også gå ind og påvirke modtageren. Dette skyldes en antagelse om at modtageren er af passiv og forsvarsløs karakter. Teorien har altså en lineær tilgang til kommunikation. Det vil sige at den ser kommunikation som en bevægelse fra afsender til modtager. Dette kan også kaldes envejskommunikation (Just & Borø, 2010). Modelen bygger altså på en idé om, at der er en simpel sammenhæng mellem overførsel og effekt (ibid). Denne simple sammenhæng mellem overførsel og effekt har også indflydelse på forståelsen af modtagerens reaktion på kommunikationen. Her vurderes al given adfærd, efter at have modtaget budskabet, som respons på kommunikationen. Teorien er altså ikke afhængig af, at responsen består af en kommunikativ handling. Responsen kan lige så vel være af fysisk form, som eksempelvis passivitet (ibid). Jeg har i opgaven valgt at tage udgangspunkt i Shannon & Weavers kommunikationsmodel, da denne kan siges at bygge på en overførselsmodel, hvilket indebære det førnævnte syn på modtageren som passiv og forsvarsløs, og medierne som værende magtfulde. Dette syn på kommunikationsprocessen og modtager er populært i praksis, da det har en simpel årsag- virkning sammenhæng (Sepstrup & Fruensgaard, 2010). 15

16 Medialisering Som man kan se er der i Shannon & Weavers model et syn på medierne som værende magtfulde. Dette kunne tyde på, at medierne i sig selv også udgøre en hvis faktor i samfundet. Netop dette emne forsøger professor ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling på Københavns Universitet, Stig Hjarvard, at belyse med sit begreb medialisering. Medierne har, ifølge Stig Hjarvard, udviklet sig i en sådan grad at de ikke længere kan tænkes adskilt fra kulturens og samfundets øvrige institutioner (Hjarvard, 2011). Hjarvard mener stadig at teorier om mediernes evne til påvirke folk med budskaber, samt teorier om individers brug af medier, er af relevans. Men han mener at der er behov for at tænke medier som en integreret del af samdundet: Denne ændrede forståelse af mediernes betydning indebærer ikke, at de gamle spørgsmål om eksempelvis mediebudskabers påvirkning af publikum, eller hvad modtageren bruger medierne til, er irrelevante. Men en forståelse af mediernes betydning i det moderne samfund kan ikke længere forlade sig på en model, hvor medierne opfattes som adskilte fra den øvrige kultur og samfund. Medier er ikke blot teknologier, som virksomheder, partier eller individer selv kan vælge at bruge eller ikke bruge efter eget forgodtbefindende. (Hjarvard, 2008) Netop denne udvikling i mediernes tilstedeværelse og betydning for samfundet spiller en stor rolle i medialsiserings begrebet. Hjarvard definerer medialiseringen af samfundet som den proces, hvor samfundet i stigende grad underlægges eller bliver afhængigt af medierne og deres logik. (Hjarvard, 2011 : 28) En ting der kendetegner denne proces, er at medierne integrerer sig i andre institutioner måde at fungere på, samtidig med at medierne selvstændiggøre sig som institution i samfundet. Med mediernes logik hentyder Hjarvard til mediernes institutionelle og teknologiske virkemåde. Dette gælder blandt andet måden hvorpå medierne fordeler materiale, samt mediernes formelle og uformelle regler (ibid). 16

17 Ifølge Hjarvard skal medialisering ikke forveksles med mediering. Hvor mediering er kommunikation gennem et medie, og mediet via denne proces kan påvirke budskabets form og indhold, er medialisering mediets/mediernes indflydelse på en given samfundsinstitution. Medialiserings begrebet tager altså et sociologisk perspektiv, hvor man ønsker at finde svar på, hvad de allestedsnærværende medier har af indflydelse på forskellige samfundsinstitutioner og kulturelle kredsløbs karakter og funktion. Medialisering kan deles op i to former: Den direkte medialisering og den indirekte medialisering. Den direkte medialisering er når en aktivitet bringes på en medieplatform, og efterfølgende udføres via interaktion med et medie. Dette kunne eksempelvis være kortspillet pokers udvikling fra kortspil til computerspil. Hvor poker før var knyttet til fysiske elementer som kort, er det nu i høj grad en aktivitet som spilles via computer. Spillet er som sådan det samme, men det at spillet nu foregår via computer har skabt nye muligheder, så som at spille på internettet. Den indirekte medialisering er når en aktivitet påvirkes i sin form og/eller indhold af medieskabte symboler eller mekanismer (ibid). Her kan som eksempel nævnes den nylige folkeskolekonflikt. Størstedelen af danskerne fik, i løbet af konflikten, deres information omkring de involverede parter igennem medierne. På denne måde er medierne med til at påvirke den politiske diskussion omkring emnet via deres fortællinger og fremstilling af de involverede parter. Det bør til slut nævnes at Hjarvards medialiserings begreb gælder samtlige medier og deres udvikling og indflydelse på samfundets institutioner. Opgavens fokus er derimod på en mindre gruppe medier, nemlig sociale medier, men jeg mener stadig at begrebet har relevans. Dette skyldes denne medietypes store udvikling og dens indflydelse på måden hvorpå vi interagerer. 17

18 Jeg vil derfor i opgaven bruge begrebet mere snævert end Hjarvard, og benytte det med henblik på de sociale medier, velvidende at begrebet som udgangspunkt er tiltænkt et bredere perspektiv. Sociale medier - Begrebsforklaring Ifølge Stig Hjarvard (2011) har mediernes allestedsnærværende karakter stor betydning for samfundets institutioner. Den teknologiske udvikling har gjort det muligt at tilgå internettet via smartphones, og dette kan siges at have biddraget ydereligere til mediernes allestedsnærværende væsen. Nogle af de medier- platforme som især bruges på smartphones er de sociale medier 8. Når der tales om sociale medier, henvises der til medieplatforme så som Facebook, Twitter og Myspace. Et socialt medie er en kombination af flere forskellige teknologier, som er samlet på én platform, og denne type medie bygger videre på centrale interaktionsprincipper fra web 2.0 (Lützhøft & Saeed, 2010). Dette gælder blandt andet tagging og blogging. For at definere sociale medier har Lützhøft & Saeed (2010) opsat nogle egenskaber, som de mener er afgørende. Disse egenskaber er: Deltagelse Mediet opfordrer brugeren til at biddrage med eget indhold. Samtale Mediet faciliterer dialog mellem brugerne. Denne dialog opleves som ligeværdig. Fælleskab Der opstår en fællesskabsfølelse, og brugerne oplever en følelse af fælles identitet. Forbundethed Brugerne er forbundet, på tværs af tid og sted. Åbenhed Der er en stor grad af åbenhed, både i form af feedback men også i brugernes frihed til at vælge hvad de vil tage del i, og hvordan de vil bidrage. Ud fra disse kendetegnende egenskaber kan man sige, at sociale medier er meget brugerorienterede og har et stort fokus på brugernes rolle i at skabe indholdet på mediet

19 Jeg vil tilslutte mig Lützhøft & Saeed s syn på sociale medier som værende åbne og brugerorienterede. De social (nye) mediers indflydelse Hennig- Thurau et al. ser i artiklen The impact of new media on customer relationship (Hennig- Thurau et al ) på, hvilke egenskaber der kendertegner det de kalder nye medier. Det er her værd at gøre sig klart, at deres artikel tager udgangspunkt i new media, et begreb der indeholder sociale medier, men også teknologien der faciliterer dem. Som eksempel kan nævnes mobile enheder som smartphones og bærbare computere. Hennig- Thurau et al. (2010) kalder de to ting for Information and Services and Technologies. Da deres begreb nye medier indeholder sociale medier, samt at deres definition heraf har klare paralleller til den førnævnte begrebsforklaring af sociale medier, jf. Lützhøft & Saeed (2010), vil jeg benytte mig af deres teori om nye mediers indflydelse på virksomhed og forbruger forhold. Hennig- Thurau et al. opstiller seks definerende egenskaber ved nye medier. Disse er: De er digitale Det digitale aspekt medvirker til, at der ikke er nogen nævneværdig omkostning i at producere indhold. Dette gør at man som almindelig person, hvis blot man har en internetforbindelse, kan dele sit indhold uden behov for eksempelvis et pladeselskab eller et forlag. De er pro- aktive Forbrugere har nu mulighed for at give sin mening til kende i langt større omfang. Dette kan eksempelvis ske ved en besked via Twitter, eller ved at teste nye beta versioner af produkter og i den forbindelse biddrage med ideer. De er synlige Deres indhold er synligt for andre brugere. Dette kunne som eksempel være en besked på Facebook. De foregår i nutiden men lagres også Det er, grundet mobile enheder, muligt at tilgå dem og producere indhold på dem når som helst. Og det producerede indhold er synligt og tilgængeligt bagefter. De er allestedsnærværende De nye medier følger os, hvor end vi bevæger os, og gør det muligt at komme i kontakt med andre forbrugere og virksomheder. 19

20 - De bygger på netværk De nye medier bliver brugt til at indgå i netværk, hvor det er muligt at dele indhold og kommunikere. Ifølge Hennig- Thurau et al. har disse nye mediers egenskaber gjort det sværere for virksomheder at styre samtalen om deres brand med forbrugerne. Den er gået fra før at være en envejs fortælling, til nu at være en fortælling hvor der bidrages fra flere forskellige. Nedenstående model visualiserer denne nye tilstand: Figur 2 - Hennig- Thurau et al. Effects of new media Hennig- Thurau et al. forklarer udviklingen og modellen på følgende vis: Traditionally, companies actively influence customer relationships through their marketing actions including relationship instruments such as loyalty programs (arrow A) and, both active and reactive, through public relation (bidirectional arrow F). Customers were predominantly passive receivers of marketing and media information 20

21 (unidirectional arrows B and E), with companies who were able to avoid negative mass media coverage having almost complete control over the brand- shaping messages and, as a result, relationship outcomes such as customer retention (arrow C) through their own actions. The bottom portion of Figure 1 illustrates how the rise of new media changes the marketing environment. Today, the flow of information about a brand has become multidirectional, interconnected, and difficult to predict. Marketers have lost control over their brands, but now participate in a conversation about the brand. (Hennig- Thurau et al., 2010 : 312) Modellen skitserer hvordan forholdet mellem virksomhed og forbrugere skabes. Som Hennig- Thurau et al. nævner, er det bunden af modellen der forklarer hvad de nye medier har gjort ved skabelsen af forholdet mellem virksomhed og forbruger. De nye medier har gjort det muligt for forbrugere at kommunikere med hinanden samt med diverse virksomheder, og tilmed skabt en synlighed omkring det, og forbrugerne kan på den måde have indflydelse på hinandens holdninger til en given virksomhed. Dette medfører at det er væsentlig sværere for virksomhederne at kontroller, hvad der bliver sagt/skrevet om dem. 21

22 Social navigation De sociale mediers øgede transparens i kommunikationen mellem virksomhed og forbruger, samt forbrugernes mulighed for at kommunikere med hinanden, skaber en ny mulighed for at orientere sig og tage ved lære af andres handlinger. Disse egenskaber giver mulighed for det der kaldes social navigation (Dieberger, Dourish, Höök, Resnick & Wexelblat, 2000). Dette begreb relaterer til menneskers tendens, til at benytte information som andre mennesker har efterladt. Et eksempel på sådan adfærd kan være, når man på sin ferie skal finde en restaurant. Her kunne man forstille sig, at man ville gå ned af diverse gader og sondere byens udvalg af spisesteder. På vejen ser man to restauranter som ligger side om side. Begge restauranter ser udemærkede ud, men den ene har en masse gæster, blandt andet lokale, hvorimod den anden er mennesketom. Dette kunne indikere at den førstnævnte restaurant er bedst, da en masse andre mennesker, nogle tilmed lokale som kender byen, har valgt at spise der. På baggrund af dette vælger man derfor restauranten med mange andre gæster. Man har i dette tilfælde truffet et valg på baggrund af information fra andres adfærd. Som teoriens navn også bærer præg af, handler det om at finde vej/træffe beslutninger ud fra andre menneskers adfærd. Dieberger et al. (2000) mener dog, at man kan benytte information skabt af andre på forskellige måder, og at de ikke alle kan knyttes til social navigation. Derfor har de udviklet to krav der skal opfyldes, før de mener at man kan tale om social navigation: 1 Walking down a path in a forest is social navigation, but walking down a road in a city is not. 2 Talking to a person at an airport help desk who explains how to find the baggage claim is social navigation, but reading a sign with more or less the same message is not. (Dieberger et al., 2000 : 39) 22

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN HVAD: What we talk about when we talk about context HVEM: Paul Dourish, Antropolog og professor i Informatik og Computer Science HVOR: Pers Ubiquit

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Kommunikation. Kommunikation og massekommunikation

Kommunikation. Kommunikation og massekommunikation Kommunikation Massekommunikation Kommunikationsteorier Samfundsvidenskabelige paradigme Humanistisk paradigme Kommunikationsmodeller Kommunikationsteoretisk historie. Kommunikation og massekommunikation

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Side 2 Indholdsfortegnelse: Succesfuld Facebook administration side 3 Den positive spiral Side 4 Sørg for at poste hver dag Side 5 Fokuser

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Bliv ven med de sociale medier Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Hvorfor er vi her i dag. Vi bad om jeres input til det her kursus på

Læs mere

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook RANDERS BIBLIOTEK Introduktion til Facebook Indhold 1. Facebook derfor!... 3 1.1. Hvorfor bruge Facebook?... 3 1.2. Hvad får jeg ud af at bruge Facebook?... 3 2. Biblioteket på Facebook... 4 2.1. Facebook-ansvarlige...

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Involvering på sociale medier

Involvering på sociale medier Involvering på sociale medier Content Marketing og Employee Advocacy Maria Schwarz @mariaschwarz Fotos: Morten Fauerby, Montgomery.dk Seismonaut rådgiver virksomheder og organisationer i at navigere i

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Forskning i medierne om socialt udsatte børn og unge

Forskning i medierne om socialt udsatte børn og unge Forskning i medierne om socialt udsatte børn og unge Videndeling og videnspredning Danske Professionshøjskolers årsmøde, 12. maj 2016 Lars Kabel, Roger Buch og Kresten Roland Johansen Danmarks Medie- og

Læs mere

web concept tema 4 Hvordan kan man motivere børn til at spise mere frugt?

web concept tema 4 Hvordan kan man motivere børn til at spise mere frugt? tema 4 web concept Hvordan kan man motivere børn til at spise mere frugt? The objective for this project is to make a campaign that motivates children to eat more fruit. In the campaign there must be information

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Interne retningslinjer for Facebook

Interne retningslinjer for Facebook Interne retningslinjer for Facebook Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Typer af indhold... 3 5.1 Statusopdateringer... 3 5.2 Billede- /videoopslag... 3 5.3 Linkdelinger... 3 3. Behandling af sager...

Læs mere

Det nye BRANDTS - et kunstmuseum der arbejder med visuel kultur. media literacy visual literacy

Det nye BRANDTS - et kunstmuseum der arbejder med visuel kultur. media literacy visual literacy Leslie Ann Schmidt Formidlings- og publikumschef, Brandts Det nye BRANDTS - et kunstmuseum der arbejder med visuel kultur media literacy visual literacy Leslie Ann Schmidt Formidlings- og publikumschef,

Læs mere

ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE

ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE INDIREKTE ANVENDELSE NETE KROGSGAARD NISS PROGRAM Intro om betydningen af anvendelse Nedslåethed Håb for professionen SFI s (gode) måde at håndtere det på Fælles

Læs mere

DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser.

DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser. DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser. Modul 1: Digital Adfærd Hvornår er vi digitale Frame 1: Hvornår er vi digitale Intro:

Læs mere

Guide til en. SOCIAL mediestrategi

Guide til en. SOCIAL mediestrategi 9 essentielle spørgsmål Guide til en SOCIAL mediestrategi 1 At bruge sociale medier handler om at styrke relationen til familie, venner, bekendte, men de kan også bruges til at styrke relationen til kunder,

Læs mere

Nyt perspektiv på arbejdspladslæring

Nyt perspektiv på arbejdspladslæring Nyt perspektiv på arbejdspladslæring Lisbeth Aagaard Mountfield Cand.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Artiklen beskriver, hvordan

Læs mere

Indhold: Indledning 2. Kommunikations koncept 3. Design udvikling 4 Skitser Bobbel. Refleksion 6

Indhold: Indledning 2. Kommunikations koncept 3. Design udvikling 4 Skitser Bobbel. Refleksion 6 Indhold: Indledning 2 Kommunikations koncept 3 Design udvikling 4 Skitser Bobbel Refleksion 6 Indledning: I dette projekt var opgaven at fremstille otte plakater, fire i B1 og fire i A3, for en udstilling

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende.

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende. Sådan opretter du en LinkedIn profil: - Først starter man med at klikke ind på LinkedIn.com På forsiden ser man en boks til højre på skærmen. Her har man mulighed for at oprette sin profil ved hjælp af

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group 1. Brugervenlighed En politisk hjemmeside skal leve op til de gængse krav for brugervenlighed.

Læs mere

Spændingsfeltet mellem online og offline interaktioner Hvad betyder forholdet ml. online og offline for sociale interaktioner?

Spændingsfeltet mellem online og offline interaktioner Hvad betyder forholdet ml. online og offline for sociale interaktioner? Analyseapparat Spændingsfeltetmellemonline ogofflineinteraktioner Hvadbetyderforholdetml.onlineog offlineforsocialeinteraktioner? I teksten Medium Theory (Meyrowitz 1994) fremlægger Meyrowitz en historisk

Læs mere

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien KUNDELOGO Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien Den 2. december 2010 Copyright 2010 Discus Communications A/S Conventional marketing wisdom long held that a dissatisfied customer tells

Læs mere

Jeg deler denne cola med om vigtigheden af at have fokus på individ og fællesskab i markedskommunikation

Jeg deler denne cola med om vigtigheden af at have fokus på individ og fællesskab i markedskommunikation Jeg deler denne cola med om vigtigheden af at have fokus på individ og fællesskab i markedskommunikation Kjetil Sandvik, lektor ved Medier, Erkendelse og Formidling, KU Leder af masteruddannelsen i Cross

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme Facebook, LinkedIn, The Sima, Twitter, My Space alle sociale medier - og der er nok at vælge imellem. De kan bruges til langt mere end at fortælle om den seneste

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Mogens Jacobsen http://mj.artnode.org www.artnode.org

Mogens Jacobsen http://mj.artnode.org www.artnode.org www.artnode.org Jeg har ikke børn! Jeg kommer ikke med en konklusion. Ej heller et check-liste eller lign. Og jeg kommer heller ikke med et stort teoretisk indlæg her. Jeg kommer med personlig tvist. Ideer

Læs mere

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning Hver enkelt ytring er naturligvis individuel, men enhver sfære inden for sprogbrugen udvikler

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Nudging - fra land til mave. Et effekfuldt puf i situationen. Plantekongres i Herning. 20.01.16 Henrik Dresbøll

Nudging - fra land til mave. Et effekfuldt puf i situationen. Plantekongres i Herning. 20.01.16 Henrik Dresbøll Nudging - fra land til mave. Et effekfuldt puf i situationen. Plantekongres i Herning. 20.01.16 Henrik Dresbøll Supermarkeder fremmer salg af frugt og grønt med 20% Vi kan ikke ændre holdninger. Men vi

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

Demokrati, magt og medier

Demokrati, magt og medier Demokrati, magt og medier Politisk Sociologi - Synopsis Sociologisk institut, Københavns Universitet sommereksamen 2011 Eksamensnummer 20 Antal tegn i opgaven 7093 Antal tegn i fodnoter 515 Indledning

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

DEN GODE BORGERINDDRAGELSE. Nana & Salik

DEN GODE BORGERINDDRAGELSE. Nana & Salik DEN GODE BORGERINDDRAGELSE Nana & Salik BORGERINDDRAGELSE DEFINITION Public participation is not just providing information to the public. There is interaction between the organization making de decision

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

- en drivkraft i det sociale arbejde? Maja Lundemark Andersen, lektor, Ph.d. i socialt arbejde, AAU.

- en drivkraft i det sociale arbejde? Maja Lundemark Andersen, lektor, Ph.d. i socialt arbejde, AAU. - en drivkraft i det sociale arbejde? Maja Lundemark Andersen, lektor, Ph.d. i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver, Supervisor, Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat som lektor i socialt arbejde

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014

Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014 Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014 Min oplevelse fra 15 år med marketing og kundeansvar Produkt Pris Placering Promotion Purpose BEHOV

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

Projekt Reklamefilm Kom/IT. 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen

Projekt Reklamefilm Kom/IT. 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen Projekt Reklamefilm Kom/IT 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen Projektbeskrivelse Projektet går ud på at der skal udarbejdes en reklamefilm, der reklamere for en virksomhed/institution/produkt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor. 20. marts 2014

Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor. 20. marts 2014 Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor 20. marts 2014 TRINE-MARIA KRISTENSEN Cand. scient. soc. (PR) Marketing & Kommunikation Social Media rådgiver og underviser siden 2005 Jeg har blandt

Læs mere

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE Artikel af Christian Schwarz Lausten, Seismonaut 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE I takt med, at sociale netværk, debatfora og communities vinder

Læs mere

SocialSemantics. Facebook-konkurrencer

SocialSemantics. Facebook-konkurrencer SocialSemantics Facebook-konkurrencer Agenda : Forstå at bruge det her og omsæt det til noget, der spredes på brugernes præmisser - vi er på udebane som virksomheder Hvad vil/kan virksomhederne på facebook?

Læs mere

SPØRGSMÅL: KONTAKT: Esben Hørning Spangsege Tlf: 2989 5560 ehs@twins.net @spangsege

SPØRGSMÅL: KONTAKT: Esben Hørning Spangsege Tlf: 2989 5560 ehs@twins.net @spangsege SPØRGSMÅL: KONTAKT: Esben Hørning Spangsege Tlf: 2989 5560 ehs@twins.net @spangsege WORKSHOP 1 UDNYTTER DIN VIRKSOMHED DE DIGITALE MULIGHEDER? MMV Dagen, 20. januar 2016 TWITTER? #DANSKINDUSTRI @TWINS_SOLUTIONS

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Spillebanen: Rammen som adfærdsændringer foregår i Økonomi Polarisering Sundhed

Læs mere

Kulturens medialisering: Nye dynamikker i det kulturelle felt

Kulturens medialisering: Nye dynamikker i det kulturelle felt D E P A R T M E N T O F M E D I A, C O G N I T I O N A N D C O M M U N I C A T I O N Kulturens medialisering: Nye dynamikker i det kulturelle felt KULMEDIA, Oslo, Litteraturhuset 19. september 2014 Stig

Læs mere

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Humanistisk Disruption Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Verden er midt i to simultane transformationer der vil ændre måden hvorpå vi leder, innoverer

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark Sociale medier & B2B Status og trends fra Danmark Agenda Hvad er sociale medier? Sociale medier på B2B? Vores undersøgelse baggrund og resultater Muligheder og konkrete bud Status & trends USA Afrunding

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

1. Beskriv beslutningsprocessen kunderne gennemgår, når de vælger at besøge Tivoli

1. Beskriv beslutningsprocessen kunderne gennemgår, når de vælger at besøge Tivoli 1. Beskriv beslutningsprocessen kunderne gennemgår, når de vælger at besøge Tivoli Tivoli er en service virksomhed som sælger oplevelser/forlystelser til kunder. De opererer på konsumentmarkedet, altså

Læs mere

The World of Social Media

The World of Social Media The World of Social Media Sociale medier er medier for social interaktion, hvilket vil sige at der er et socialt sammenspil online - Det er altså kommunikation der går begge veje. Sociale medier kan også

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

Facebook strategi for Vejen kommune. November 2015

Facebook strategi for Vejen kommune. November 2015 Facebook strategi for Vejen kommune November 2015 Indholdsfortegnelse Facebook strategi for Vejen kommune... 1 Vi møder borgerne der hvor borgerne er... 3 Mål for Vejen Kommunes facebook... 3 Opbygning

Læs mere

80 min omkring adfærdsændringer - og en invitation til et nyt mindset!

80 min omkring adfærdsændringer - og en invitation til et nyt mindset! 80 min omkring adfærdsændringer - og en invitation til et nyt mindset! Hvorfor står jeg her idag? Learning - design af værdifuld kundeadfærd Løsninger der fremmer ønsket adfærd uden brug af pisk, gulerod

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag?

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Mogens Hørder Syddansk Universitet Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Forskningspolitisk årsmøde 22 marts 2011 På

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Er du som leder god nok til intern kommunikation?

Er du som leder god nok til intern kommunikation? 4. november 2010 Er du som leder god nok til intern kommunikation? Aalborg Universitet Vejleder Karsten Niss HA 3. semester Organisatorisk projekt Anslag: 14.911 Marie-Louise Skjoldborg Indholdsfortegnelse

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Superbrand: Anders Samuelsen.

Superbrand: Anders Samuelsen. Superbrand: Anders Samuelsen. Patrick, Mathias og Rolf. 2.q Charlotte Waltz, Jeppe Westengaard guldagger Intro til opgave 1 Da vores opgave går ud på at analyserer Anders Samuelsen. Altså en selvvalgt

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Hermeneutik og kritisk teori Gruppe 2 P10 Maria Duclos Lindstrøm 55907 Amalie Hempel Sparsø 55895 Camilla Sparre Sejersen 55891 Jacob Nicolai Nøhr 55792 Jesper

Læs mere

Skab bedre relationer gennem forbedring af image

Skab bedre relationer gennem forbedring af image Skab bedre relationer gennem forbedring af image I ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou Om

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere